Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Fax Internett: Årsmelding 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003"

Transkript

1 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Fax Internett: Årsmelding 2003

2 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg sektor og i næringslivet, gjennom å levere relevante kunnskapsbidrag av høg kvalitet. Arbeidet skal bidra til auka innsikt, omstillingsevne og nytenking - både i politikkutforming, forvaltning, næringsutvikling og verdiskaping. Oppdrag Vestlandsforsking utfører forsking, utviklingsarbeid og utgreiingar på oppdrag for offentleg sektor, næringslivet og forskingsråd. Oppdraga omfattar både regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Vestlandsforsking har lang erfaring med deltaking og leiing av store nasjonale og internasjonale prosjekt. Organisasjon Vestlandsforsking er eit frittståande forskingsinstitutt etablert i 1985, organisert som stifting og med eige styre. Instituttet inngår i det nasjonale forskingssystemet som del av instituttsektoren, og har ca. 30 medarbeidarar. Det er etablert nært samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Forskarane Forskarane ved instituttet er organisert i to sjølvstyrte grupper, IT og miljø. Begge forskargruppene har fleirfagleg samansetjing med tyngda i tekniske- og økonomiske fag. Men også fag som historie, samfunnsvitskap, realfag, landbruksfag og multimedia er representerte. FORSKINGSOMRÅDA BRUKSRETTA INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI e-handel i små og mellomstore bedrifter open forvaltning IKT og omstilling i offentleg sektor infrastruktur og nettverksutvikling MILJØ transport og miljø miljøutfordringar i distriktsnæringane LA 21 og kommunal miljøpolitikk REGIONAL UTVIKLING OMSTILLING OG NYSKAPING økonomisk analyse samhandling på tvers av sektorar og styringsnivå evaluering av endringsprosessar i privat og offentleg sektor Euro Info Centre Vest er eitt av fem EU-informasjonssenter i Norge informasjon og rådgjeving til næringslivet om EU og EØS-avtalen norsk distributør av mellom anna EU-kommisjonen sine databasar Vestlandsforsking, Postboks 163, 6851 Sogndal Telefon Fax: E-post: - Internett:

3 INSTITUTTET Oppdrag 50 prosjekt var under arbeid i Oppdraga fordelte seg slik etter storleik (i tusen kroner): Prosjekt Tal prosjekt Del av storleik omsetninga prosjekt 4 % prosjekt 22 % prosjekt 53% Over prosjekt 21% Fleire av prosjekta går over fleire år og blir utført i samarbeid med andre fagmiljø både i regionen, i landet elles og internasjonalt. Omsetnad og finansiering Omsetnaden i 2003 var på ca. 16,6 mill. kroner. Grunnløyving frå forskingsrådet utgjorde 10,2% av inntektene, grunnløyving frå fylkeskommunen 4,8%, medan 85% var oppdragsinntekter. Oppdraga fordeler seg slik etter oppdragsgjevar/finansieringskjelde: EU-kommisjonen 11% 13% 13% 22% Forskingsråd 17% 14% 16% 29% Kommunesektoren 25% 18% 17% 9% Statsforvaltninga 26% 28% 23% 25% Næringsliv og org. 21% 27% 31% 15% Oversikten viser omsetnad etter oppdragsgjevarar, men gir ikkje eit bilete av kva brukarar eller tema prosjekta er retta mot. Både EU-kommisjonen, forskingsråd og statsforvaltninga er oppdragsgjevarar for ei rekkje prosjekt retta mot næringslivet og kommunesektoren. Kommunar og næringsliv Næringslivet medverka i 24 av dei 50 prosjekta ved instituttet i Verksemdene er frå ulike bransjar og i alle storleikar, frå einmannsbedrifter til dei største verksemdene i landet. I 18 av dei 50 prosjekta under arbeid i 2003 var kommunar frå alle kantar av landet deltakarar på ulike vis. I nokre prosjekt er kommunane oppdragsgjevarar, i andre er dei kjelde for primærdata eller utprøvingskommune. Regionalt samarbeid Det regionale samarbeidet vart ytterlegare styrka i 2003 både gjennom prosjekt, rådgjeving og anna kunnskapssamarbeid. Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunane, næringslivet, organisasjonar og høgskulen i Sogn og Fjordane er viktige samarbeidspartar i mange større prosjekt Sogn og Fjordane fylke er nytta som kjelde for primærdata og/eller utprøvingsregion. Dette gjeld både bedrifter og offentlege organ i fylket og det gjeld innan lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Internasjonalt samarbeid Vestlandsforsking har på fleire område plassert seg som ein kreativ aktør i skjeringspunktet mellom regionen og Europa. 9 av prosjekta i 2003 er prosjekt i samarbeid med forskarar i andre land i Europa. Desse prosjekta er gjerne større prosjekt som går over fleire år. Forskarar frå instituttet held 16 foredrag på internasjonale konferansar/seminar i 9 land. Publisering, formidling og informasjon Forskarane har i 2003 bidrege med 5 artiklar i internasjonale tidsskrift med referee-ordning. Det vart gitt ut 16 rapportar og 9 notat ved instituttet. Den eine av desse er ei doktorgradsavhandling. Forskarane held til saman 83 foredrag, inkl. framlagde paper og foredrag utgitt i konferanserapportar. Dei har bidrege med 16 artiklar i bøker og tidsskrift. Det vart gitt undervisningstenester til 2 høgskular og to universitet. Vestlandsforsking har vore arrangør/medarrangør av 15 konferansar/seminar i Alle VF-publikasjonar ligg også på instituttet sine vevsider. I nokre høve nyttar instituttet berre nettpublisering, ikkje papirutgåver i det heile. Fleire av prosjekta har eigne nettstader der informasjon om kva som skjer blir lagt ut. Personale og kompetanseutvikling Det vart utført ca. 24 årsverk ved instituttet i Ved utgangen av året hadde instituttet ca. 30 tilsette. Det er gjennomført ei rekkje internprosjekt, seminar og andre aktivitetar som lekk i instituttet sitt eige utviklingsarbeid. Arbeidet har omfatta m.a. internasjonalisering, organisasjonsutvikling og forskingsmetodikk og er for ein stor del finansiert av grunnløyvingsmidlar. Professor Per Kristen Mydske og førsteamanuensis dr.scient. Arild Jansen, Universitetet i Oslo, er knytt til instituttet i bistillingar for å gi fagleg rettleiing.

4 Ved utgangen av 2003 var det fem forskarar ved instituttet med doktorgrad. To er i gang med doktorgradsarbeid. Vestlandsforsking ønskjer å legge til rette for at hovudfagsstudentar kan ha arbeidsplass ved instituttet. I 2003 utgjorde instituttet si grunnløyving frå stat og fylkeskommune om lag 15% av inntektene, medan 85% var oppdragsinntekter. Oppdragsgjevarane fordelte seg slik etter brukt prosjektløyving: Finansiering/oppdragsgjevarar Prosjektinntekter fordelt etter oppdragsgjevar EU Forskingsråd Kommunesektoren Statsforvaltning Næringsliv/org.

5 STYRE OG LEIING Styret Liv Signe Navarsete, Sogn og Fj. fylkeskommune, leiar Ester Belsvik, BB-gruppen, nestleiar Inger Elise Birkeland, IBM Business Consulting William Lafferty, Prosus Tor Steig, NHO Inger Johanne Sundby, Statskonsult Terje Aaberge, Vestlandsforsking Varamedlemer Nina Andresen, Oslo Åshild Kjelsnes, Florø Reidar Sandal, Florø Per Ole Johansen, Oslo Jan Heggheim, Stryn Erland Fagermoen, Balestrand Håvard Myrvang, Sogndal Dagleg leiing Direktør Marit O. Mauritzen Kontorleiar Bjørg Haukereid Miljøgruppa Forskingsleiar Karl G. Høyer Gruppeleiar Carlo Aall IT-gruppa Forskingsleiar Ivar Petter Grøtte Gruppeleiar Svein Ølnes PERSONALE Otto Andersen, PH.D. forskar II Eivind Brendehaug, cand.agric., forskar III Heather Broomfield, BA, forskar III, Thor Andre Fløtre, cand.agric.,forskar III Kyrre Groven, cand.philol, forskar III Ivar Petter Grøtte, cand.scient., forskingsleiar Oluf Haugen, MIT, systemkonsulent Bjørg Haukereid, kontorleiar Erling Holden, dr.ing., forskar II, 20% frå Nils Arne Hove, systemutviklar Karl Georg Høyer, Ph.d., forskingsleiar Arild Jansen, dr.scient. 20% bistilling Siri Kvammen, sekretær Gard Lindseth, cand.polit.,stipendiat, Øyvind Heimset Larsen, siv.ing., forskar III Marit Orheim Mauritzen, direktør Håvard Myrvang, IT-ansvarleg Per Kristian Mydske, dr,philos. 20% bistilling Torgunn Røneid, sekretær Frode Rønning, systemutviklar Ingjerd Skogseid, MSc, forskar III Anne Lise Uglum Skaar, informasjonssekretær Geir Strand, Master i samf.planlegging, forskar III Jon Teigland, 20% stilling til 1. juni Svein Ølnes, cand.agric., forskar III Terje Aaberge, Dr.ès sc., forskar II Carlo Aall, Ph.D. forskar II Torbjørn Årethun, cand.oceon., forskar III til 1. juni

6 RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Lønnskostnader m.m. (note) Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat av finansposter ÅRSRESULTAT BALANSE EIGENDELER Anleggsmidler Omløpsmidlar Prosjekt under arbeid Fordringer Bankinnskot, kontanter og lignende Omløpsmidlar SUM EIGENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Grunnfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Note til lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittleg tilsette i 2003 var 27 personar Ytingar til leiande personar Lønn direktør Kostnadsførte revisjonshonorar for 2003 utgjer kr , av dette utgjer andre tenester kr ,- 6

7 STYRET SI VURDERING Styret er uroa over utviklinga i økonomiske rammevilkår for instituttsektoren generelt og for Vestlandsforsking spesielt. Storleiken på grunnløyvinga som skal sikre forskings- og forskarkvalitet har stått i ro i forskingsinstitutta utanfor universitetsbyane gjennom mange år og utgjer for tida under 10%. Samtidig er det aukande forventningar til desse institutta om å ta del i arbeidet for nærings- og samfunnsutvikling i sine lokale miljø. Skal instituttet både kunne halde forskingskvalitet og på same tid delta i lokale nettverk og utviklingsoppgåver, må grunnløyvinga i det minste vere på nivå med løyvinga til andre samfunnsinstitutt. Styret vil følgje dette opp i Styret har i 2003 tatt initiativ til å undersøke behovet for auka satsing på forsking for og om naturbasert turisme. Initiativet er resultat av det arbeidet instituttet har gjennomført i 2003 på vegne av miljøverndepartementet når det gjeld potensiale for auka turisme i tilknyting til verneområde. Arbeidet er blitt møtt med stor interesse både i reiselivs- og landbruksnæringane og vil halde fram i Styret er godt nøgd med arbeidet på instituttet i Den faglege kvaliteten er høg og gruppene er i godt inngrep med omgjevnaden. Sjukefråveret er under 1% og arbeidsmiljøet er godt. Verksemda ved stiftinga forureinar ikkje det ytre miljøet om vi ser bort frå reiseaktiviteten. Sogndal 17.mars 2004 Liv Signe Navarsete (sign.) Inger Elise Birkeland (sign.) Inger Johanne Sundby (sign.) Tor Steig (sign.) Terje Aaberge (sign.) Ester Belsvik (sign.) William Lafferty (sign.) 7

8 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Forskingsområdet Gruppe for bruksretta informasjonsteknologi legg vekt på å setje informasjonsteknologien inn i nye samanhengar, tilpasse og vidareutvikle system og utvikle nye løysingar der det finst spesielle behov. Analysar, praktisk retta eksperiment og evaluering av samhandling mellom brukarar og ulike informasjons- og telekommunikasjonsløysingar (IKT) er sentrale arbeidsmetodar for slik kunnskapsproduksjon. Forskingsaktiviteten er særleg retta mot IKT i små og mellomstore bedrifter (SMB) og IKT i regional og lokal forvaltning. Begge områda er breitt samansette og har sterk regional forankring. Forskingsområdet har lenge hatt ein sterk internasjonal forankring gjennom prosjekt finansiert gjennom ulike EU-samarbeid. Samstundes har utprøvingsarenaen vore lokalt og regionalt. Forskingsområdet har dei siste åra i stadig sterkare grad fått nasjonal betydning gjennom sentrale oppdrag både frå forvaltninga og Forskingsrådet. IT-gruppa vidareførde i 2003 eit strategisk instituttprogram (SIP) innan området E-handel og IKT-basert samarbeid. Arbeidet skal avsluttast i Aktivitet Viktige stikkord for aktiviteten i 2003 er breibandutbygging med infrastruktur og innhald (Høykom-prosjekta Skulenett S&fj og Breibandforum S&Fj), kvalitet på internett-tenester og e-handel for SMB (både reiseliv, småskala mat og nye tenester frå idrett/helse). Gruppa hadde ca. 25 oppdragsbaserte prosjekt under arbeid i 2003 og det vart publisert seks VFrapportar og fire notat. Gruppa har også publisert ein del artiklar i ulike tidsskrift. Ved utgangen av året var det 11 personar knytt til gruppa med ein samla forskarinnsats på rundt 10 årsverk. Ein av forskarane ved gruppa er i gang med doktorgradsutdanning. Personale Ivar Petter Grøtte, forskingsleiar, cand.scient. Nils Arne Hove, systemutviklar, ingeniør Oluf Haugen, systemutviklar/designer, MIT Håvard Myrvang, IT-ansvarleg, Cand. Mag. Øyvind Heimset Larsen, forskar III, siv.ing. Ingjerd Skogseid, forskar III, M.Sc. Geir Strand, forskar III, Master i samf.planlegging Svein Ølnes, gruppeleiar, forskar III,cand.agric. Terje Aaberge, forskar II, dr.és sc. Heather Broomfield, BA, prosjektkoordinator Frode Rønning, systemutviklar, ingeniør I bistilling: Arild Jansen, dr. scient, Universitetet i Oslo institutt for forvaltningsinformatikk Prosjekt IT-forum. Euro Info. EU-kommisjonen. Kvalitetsvurdering av offentlege vevtenester. Statens Informasjonsteneste og norge.no GeoShare. Interreg IIIB Nordsjøprogrammet og Sogn og Fjordane fylkeskom. Breibandforum. Sogn og Fjordane fylkeskommune/ IT-forum Sogn og Fjordane. E-handel med produkt frå småskala matproduksjon. SND Sogn og Fjordane. E-handel og IKT-basert samarbeid. Strategisk Instituttprogram, Norges forskningsråd DILLA evaluering, VOX Best på nett, IT-forum Evaluering av LivsIT, KS Nasjonalt standardiseringsprosjekt om utvekslingsformat over Internett. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt, Reiselivsbedriftenes Landsforening Enable- Enabling Entrepreneurship, Hordaland og Sogn&Fj fylkeskommunar. Nordfjordnett, Nordfjordrådet Hotellgruppa i Sogn på internett, SND Hvilken rolle kan IKT spille i kommunenes arbeid med innovasjon og fornyelse? Noregs forskningsråd Skulenett Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune Trivsel.net, Idrettssenteret AS og Sogndal Trivsel AS Verdiskaping 2010, Noregs forskningsråd Bruk av søkemotor for kategorisering av offentleg informasjon basert på LivsIT, Statskonsult Envelope, Noregs forskningsråd Tilrettelegging av data i kommunal organisasjonsdatabase, Kommunal- og regionaldep. Sognefjordportalen, RBL på vegne av styringsgruppa for BIT reiseliv og hotellgruppa i Sogn Balder, NORA-programmet, Nordisk Ministerråd 8

9 MILJØ I 2003 var det tilsett ti forskarar ved miljøgruppa. I løpet av året slutta to av forskarane ved gruppa, og ein forskar gjekk over i 20 prosent stilling i samband med oppstart av eit post-doc studium ved Noregs Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim Doktorgradsavhandlinga Transport and Industrial Ecology Problems and Prospects av Otto Andersen er forsvart ved Institutt for Planlegging og Utvikling ved Universitetet i Aalborg. Avhandlinga inngår i eit samarbeid med Universitetet i Aalborg om utføring av doktorgradsarbeid. I alt 5 doktorgradar er såleis tildelt forskarar ved Vestlandsforsking dei siste 4 år. Avhandlinga viser at industriell økologi i avgrensa grad er eigna til å redusere miljøproblema knytt til transport. Transport innan industriell økologi fokuserer i hovudsak på effektivitetsproblem. Betre energieffektivitet, samt materialval og design som gjer resirkulering muleg, er nokre eksempel. Industriell økologi fokuserer i mindre grad på korleis ein kan oppnå endring i omfang og fordelinga av bruk av ulike transportmodus. Alvorlege miljøproblem frå sterk vekst i bruk av motorisert transport, sokalla volumproblem, er det ikkje vanleg å knyta til industriell økologi. Andersen sitt arbeid har ført til auka kunnskap om relasjonar mellom industriell økologi og transport. Arbeidet har basis i både teoretiske og empiriske tilnærmingar og materiale og omfattar teoretisk gjennomgang av fagfeltet industriell økologi, samt karakterisering og kategorisering av sentrale litteraturbidrag. Dette har gitt grunnlag for utvikling av ein typologi for ulike forståingar av industriell økologi. Empirisk ved analysar av case med basis i resultat frå forskingsprosjekt ved Vestlandsforsking. Dei er alle prosjekt med hovudfokus på forholdet mellom industri, transport og miljø. To av instituttet sine forskarar har i 2003 hatt prosjektleiinga for det nasjonale utviklingsprogrammet HyNor. Dette oppdraget byggjer på ein kompetanse som er utvikla gjennom fleire år ved miljøgruppa ved Vestlandsforsking og er ein handfast effekt av det strategiske instituttprogrammet om vilkår for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren som starta i HyNor er eit program som skal utvikle og etablere ein Hydrogenveg i Norge, mellom Oslo og Stavanger. I hydrogenvegen vil det i første omgang vere eigne knutepunkt i Oslo, Drammen, Nedre Grenland, Grimstad og Stavanger. Hydrogenet vil produserast og distribuerast frå ulike kjelder og med ulike teknologiar på knutepunkta. Dessutan vil det vere ulike typar lokale og regionale transportbrukarar som utnyttar det lokalt produserte hydrogenet. Planane for HyNor er utvikla i eit samarbeid mellom Norsk Hydro, Stor-Oslo Lokaltrafikk, Shell Technology, Statkraft, Vestlandsforsking, Rogaland fylkeskommune og selskapet Zero. Viktige samarbeidspartnarar er dessutan ulike lokale og regionale interessenter i områda rundt dei fem knutepunkta. Personale Otto Andersen, forskar II, Ph.D.. Eivind Brendehaug, forskar III, cand.agric. Thor-André Fløtre, forskar III, cand. agric. Kyrre Groven, forskar III, cand.philol. Erling Holden, forskar II, Dr.ing. 20 % stilling frå Karl Georg Høyer, forskar I, Ph.D, forskingsleiar Gard Lindseth, stipendiat, cand.polit. Jon Teigland, forskar II, Ph.D. til Carlo Aall, forskar II, Ph.D. gruppeleiar Torbjørn Aarethun, forskar III, cand.oecon. til Per Kristen Mydske, professor II, Dr.philos. (20% stilling) Prosjekt Lokal klima- og energiplanlegging, Noregs forskningsråd Energisparing i fiskefartøy og lastebåter: Utvikling av simulatoren Orkuspar. EU-kommisjonen og Oljeog energidepartementet. Sosioøkonomiske effekter av klimaendring i Norge. Norges forskningsråd. Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren, Strategisk instituttprogram, Noregs forskningsråd Renewable energy from waste through gasification or incineration for heat, power or fuel production, EcoTraffic Institusjonell respons på klimaendringar, Univ. I Oslo, Prosus Føre var og bioteknologi, Noregs forskningsråd Bolig, forbruk og bærekraftig utvikling - et nordisk perspektiv, Nordisk ministerråd Effektar og konsekvensar ved endra kommunestruktur, KS Fjellregio, EU-kommisjonen Strategic Information for the Development of Agricultural Quality Product in the Europen Mountain Areas, EU-kommisjonen 9

10 Bolig, forbruk og økologiske fotavtrykk, Husbanken Reiseliv i utmark og fjellområde i Noreg, Miljøverndepartementet Utvikling av logistikkfag ved NTNU, NTNU Tiltaksdel i strategiverktøy for småskala matvareprodusentar, SND Evaluering av pilotprosjekt innan økologisk landbruk, Statens landbruksforvaltning Lokale sårbarhetsindikatorer for klimaendring, Univ. I Oslo, Prosus HyNor, Hydro Kartlegging av entreprenørskap- og innovasjonsprosjekt i Sogn og Fjordane, SND Berekraftige kommunar i praksis - Oppdatering av indikatorliste, KS 10

11 PUBLISERING Vitskaplege artiklar m/referee: Andersen, Otto Environmental Reporting and Transport The case of a Public Transport Company. I: Business Strategy and the Environment, Vol 12, s Utgjevar: Wiley InterScience Holden, Erling Ecological Footprints and Sustainable Urban Form, Journal for Housing and the Built Environment. Vol. 18, No. 4. Høyer, Karl Georg and Holden, Erling Household consumption and ecological footprints in Norway Does Urban Form matter?, Journal of Consumer Policy 26: Skogseid, Ingjerd og Jansen, Arild Book towns and the network society: new perspectives on developing rural enterprise. In: The Digital Challenge: Information Technology in the Developing Context. Editor: S. Krishna and S. Madon. Ashgate Publishing Ltd, 2003 Skogseid, Ingjerd og Strand, Geir Liavåg Bottom-up initiatives' role in technological regional development. In: New Technologies and Regional Development, Editor: Sulevi Riukulehto. Publisher: University of Helsinki Series A:6, 2003 Dr.gradsavhandling: Andersen, Otto Transport and industrial ecology Problems and prospects. Ph.D. thesis. Aalborg University and Western Norway Research Av Otto Andersen VF-rapportar og notat RAPPORTAR 1/03 Kunnskapsoversikt og status for elektronisk handel. 12 verksemder i Sogn og Fjordane. Ingjerd Skogseid, Geir Liavåg Strand og Øyvind Heimset Larsen 2/03 Energi og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer år Erling Holden 3/03 Institusjonell respons på klimaendringer. Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer. Carlo Aall og Kyrre Groven: 4/03 Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme. En utredning for Miljøverndepartementet belyst med analyser fra Sogn og Fjordane. Carlo Aall, Eivind Brendehaug, Torbjørn Aarethun, Thor-André Fløtre 5/03 En kartlegging av spredning og bruk av en opplærings-cd i data i Gloppen kommune. Av Sigrid Bøyum og Astrid Øydvin 6/03 Klimaendring og norsk reiseliv. Er sommerturismen på Vestlandet klimafølsom? Jon Teigland 7/03 Enklare tilgang på offentleg informasjon. Evaluering av LivsIT. Svein Ølnes og Terje Aaberge 8/03 Effektar og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport. Karl G Høyer, Thor Andre Fløtre, Torbjørn Åretun, Carlo Aall 9/03 Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester. Svein Ølnes 10/03 The Information Society and Spatial Development - Scoping Study. Av Karl G. Høyer og Ingjerd Skogseid 11/03 The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection (CCP). Av Gard Lindseth 12/03 Søkemotorassistert kategorisering av offentleg informasjon. Svein Ølnes og Terje Aaberge. 13/03 Transport and industrial ecology Problems and prospects. Ph.D. thesis. Av Otto Andersen. 14/03 Hotellgruppa i sogn på internett. Status og behov. Av Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid og Terje Aaberge 15/03 Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet. Carlo Aall og Ingrid Norland 16/03 Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk. Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket. Av Carlo Aall, Erling Holden, Karl Georg Høyer NOTAT 1/03 Bruk av hydrogen i transportsektoren. Teknologiske barrierer ved brenselsceller. Av Otto Andersen 2/03 Aall, C. (eds.) (2003): Local Climate Policy Research in Norway, Sweden and the Netherlands. 11

12 Report from a seminar in Sogndal October /03 Konsekvenser av innføring av California utslippskrav i Norge. Sammenligninger av California- og EU-krav til lette og tunge kjøretøy. Av Karl G. Høyer og Peter Ahlvik 4/03 Kvalitetsevaluering av statlege vevtenester 2002/2003. Av Svein Ølnes 5/03 Seminarrapport frå arbeidsseminar om kvalitetsturisme. 27. og 28. mai 2003 i Fjærland, Sogn. Red.: Carlo Aall 6/03 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane virkemiddel og analyse av to etableringar. Av Thor Andre Fløtre og Eivind Brendehaug 7/03 "Best på nett" - Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes 8/03 Skulenett Sogn og Fjordane. Av Ivar Petter Grøtte og Geir Strand 9/03 Kommunenett Nordfjord Av Ivar Petter Grøtte Artiklar i bøker: Høyer, Karl Georg Den problematiska uthålligheten Järnvägspolitik och uthållige transporter. I: Johansson, L.B. mfl (eds): Vid vägs ände? Järnvägarna, klimatet och Europas framtids transportpolitikk. Stockholm: Banverket (Book) Groven, Kyrre og Aall, Carlo Local and Regional Climate Policy in Norway: The Goal of Balancing Responsibility and Effectiveness. I: Lafferty, William M. and Michael Narodoslawsky (eds.) (2003): Regional Sustainable Development in Europe The Challenge of Multi-Level, Cross- Sectoral, Co-operative Governance. Utgjevar: ProSus. Oslo 2003 Artiklar i tidsskrift Brendehaug, Eivind Evaluering av norske prosjekt: Stor prosjektaktivitet med markedsaktørane på sidelinja. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden. Utgjevar: Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), Nr Involver målgruppa i prosjektutforminga!. I : Økologisk landbruk. Utgjevar: Forsøksringar og avdelingar innan økologisk landbruk, Nr Lom Brendehaug Eivind og Groven Kyrre: Økologisk landbruk: Stor prosjektaktivitet med markedsaktørane på sidelinja. Landbruksøkonomisk forum (LØF). Utgjevar: Foreningen Landbruksøkonisk forum, Nr Oslo Holden, Erling Sure folk eller sur nedbør?. Agenda21.no (Nasjonalt nettsted for Lokal Agenda 21: Den besværlige mobiliteten, Plan 3-4/2003 Hydrogen er fremtidens drivstoff og vil alltid være det? GassMagasinet, nr. 3/ Høyer, Karl Georg Føre-var-prinsippet. Et miljøhistorisk perspektiv. Tidsskriftet Gen-i-alt, no. 1, Oslo, Bioteknologinemnda Aall, Carlo Hva er 'god kvalitet' i turistsammenheng? UTMARK tidsskrift for utmarksforskning Kan vi styre oss inn i bærekraften?. UTMARK tidsskrift for utmarksforskning Aall, Carlo og Kyrre Groven Klimatilpasninger lar vente på seg. Cicerone, 2003 (3): Rapportar utgitt av andre: Lindseth, Gard Addressing Climate Adaptation and Mitigation at the Local and Regional Level: Lessons for Norway. Oslo: ProSus Report 04/ Paper/konferanseartiklar Brendehaug, Eivind The role of regional authorities in the development of local food production. Seminar: 2 nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production. Arrangør: Nordlandsforskning og Handelshøgskolen BI Bodø, Bodø, 5-6. mai 2003 Groven, Kyrre og Aall, Carlo Multi-level governance, the case of local climate policy planning in Norway 12

13 Workshop II of the EU Thematic Network project Regional Sustainable Development Strategies for Effective Multi-Level Governance (REGIONET). Arrangør: ProSus, Universitetet i Oslo. Lillehammer januar 2003 Holden, Erling Ecological footprints and Sustainable Urban Form. 6 th Nordic Conference in Environmental Social Science (NESS). (Abstractbook). June , Turku/Åbo, Finland Holden, Erling and Høyer, Karl Georg The Ecological Footprints of Fuels. 1 st European Hydrogen Energy Conference. Proceedings. September 2003, Grenoble, France Høyer, Karl Georg The precautionary Principle and new forms of Governance in Biotechnology. 3rd International Symposium on Fish Vaccionology, Bergen, april Implementation of Hydrogen Energy in Transport Systems. IHDP-IT seminar on Environment and Industrial Transformation. Research Council of Norway. Oslo, mars. Lindseth, Gard Science, Risks and Climate Change in the Cities: A constructivist Approach [Foredrag] Hamburg Conference: Does Discourse Matter? Power, Discourse and Institutions in the Sustainability Transition; The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection. Paper presented at the Conference "Governing Environmental Flows; Reinventing the State in Global Modernity, Wageningen, The Netherlands, June 2003 Grøtte, Ivar Petter, Skogseid, Ingjerd, Ølnes, Svein og Aaberge, Terje Evaluation of Web Sites a Theoretical Framework, Konferanseartikkel m referee: IADIS International Conference WWW/Internet November 5 8, 2003 Portugal Skogseid, Ingjerd Cultivation of a Business Community Network. Konferanseartikkel m referee: IRIS 26 Scandinavian approach to IS research. August 9 12, 2003 Haikko, Finland Ølnes, Svein Kvalitet på vevtenester. NOKOBIT. Presentasjon av artikkel, Oslo Aaberge, Terje Søkemotorassistert kategorisering av offentleg informasjon. NOKOBIT, Oslo, november 2003 Aall, Carlo, Norland, Ingrid T. The applicability of Ecological Footprint analysis as political and administrative guidance. Paper presented to Workshop III of the EU Thematic Network project Regional Sustainable Development Strategies for Effective Multi-Level Governance (REGIONET). University of Manchester, UK, June Aall, Carlo Tourism and climate change adaptation. Paper presented to the 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Stavanger oktober Foredrag/undervisning Brendehaug, Eivind Marknadsføring av produkt frå småskala matproduksjon. Seminar Næringsutvikling - mat Arrangør: Bergen kommune, grøn avdeling. Bergen, 21. mai Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme. Arbeidsseminar. Arrangør: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og Norsk Bremuseum Fjærland mai Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme. Fagseminar i forkant av Europark konferanse Direktoratet for Naturforvaltning. Loen 26. august Vern som ressurs for reiselivet - nye allianser for naturvernet? Internt møte i naturvernforbundet Sogn og Fjordane. Sogndal, 27. november Evaluering av økologiske prosjekter. Prosjektledersamling økologisk landbruk. Statens Landbruksforvaltning. Hamar, 8. oktober Evaluering av økologiske prosjekter. Prosjektledersamling økologisk landbruk. Fylkesmannen Landbruksavdeling i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen, november Grøtte, Ivar Petter ENABLE-prosjektet i INTERREG IIIC - Eksempel på ny tilnærming til regional næringsutvikling. Seminar for kommunar om næringsutvikling. Arrangør: Hordaland & Sogn og Fjordane fylkeskommunar. Skei, mars Regionale strategiar for IT-samarbeid i Sogn og Fjordane. Temamøte IT-forum. Arrangør: IT-forum Hallingdal. Nesbyen, 27. mai 13

14 Possible approach to edemocracy projects in Baltic Sea Program. Interreg IIIB Baltic Sea Program Secretariat. Gdansk, Polen, 16. juni Innspel til strategi for internasjonalt arbeid i Hordaland fylkeskommune. Seminar Internasjonalt arbeidslag, Hordaland fylkeskommune. Bergen 9. oktober Examples of new approaches to regional development in the EU. Annual Lithuanian seminar on Regional Development. Lithauen, 5. desember Haugen, Oluf "Best på nett" - kompetanseheving for kommunane i høve presentasjon av offentleg informasjon på nettet. Jølster kommune, november og Folkeuniversitetet i Vågsøy, desember Retningslinjer for publisering av offentleg informasjon for nettet og kurs i oppdatering og oppretting av Web-sider. Begge kursene var av varighet en dag med oppfølging. Design på verdensveven: Meir enn eit bilete... ITforum 2003: Leder og hovedpresentasjon under Workshopen: Gode tips til god web-design. I samarbeid med Gasta og Zet.no, Loen, september Holden, Erling HyNor Hydrogenveien i Norge. Regionalt hydrogenkonferanse i HyNor. Stavanger, 27.november Bærekraftig mobilitet. SIB 8010 Transportanalyse. Trondheim: Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, 25. november Bærekraftig mobilitet. Mobiliteten tekniske rom (Moterom). Trondheim: NTNU, 24.november Alternative energy sources. TBA 4305 Transport Systems. Trondheim/NTNU, 7. November Kollektivtransport. SIB80AA Kollektivtransport. Trondheim/NTNU. 5. november Energy and fuel use in the freight transport sectors. TBA 4305 Transport Systems. Trondheim/NTNU, 4. November Bruk av hydrogen i transportsektoren. Presentasjon for Det nasjonale Hydrogenutvalget. Gardermoen, 28. oktober Bærekraftig mobilitet. Nordic Network on Housing, Consumption and Sustainable Development (NorNet). Leikanger Oktober Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Boligkonferansen Ålesund, september Hydrogenveien. Miniseminar om hydrogen arrangert av Hordaland Olje og Gass og Statoil. Bergen, 9.september Økologiske fotavtrykk og energibruk per person på ulike steder og i ulike bygningstyper. Varme- og ventilasjonssystemer for boliger. Nye løsninger, nye erfaringer, nye krav. NTNU, 3.juni Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Internseminar ved Senter for utvikling og miljø (SUM). Universitetet i Oslo, 13.mai Hydrogen er fremtidens drivstoff og vil alltid være det? Gasskonferansen i Bergen april Økologiske fotavtrykk og bærekraftig bolig- og arealplanlegging. Trøndelag Bolig- og Byplanforening. Trondheim, 13.mars Hva betyr bærekraftig utvikling for deg? Forelesning for klasse 10A ved Sogndal Ungdomsskule i forbindelse med prosjektet Bærekraftig utvikling. Sogndal, 15. januar Hva betyr bærekraftig utvikling for deg? Forelesning for klasse 10B ved Sogndal Ungdomsskule i forbindelse med prosjektet Bærekraftig utvikling. Sogndal, 15. januar Høyer, Karl Georg Information Society and Spatial Development. Scoping Study Perspectives. International Interreg IIIB Conference, North Sea Region. Stavanger Jernbanepolitikk og bærekraftig transport. Foredrag ved presentasjon av svensk bok. Banverket/Järnvägsforum. Stockholm Hvor lønner kommunesammenslutning seg? KS konferanse: Er løsningen kommunesammenslåing? Oslo, Konsekvenser av endringar i kommunestruktur. Foredrag på årsmøte i KS Sogn og Fjordane. Førde, Den empiriske kunnskapen om bærekraftig boligplanlegging. Stasjonær og mobil energibruk. Foredrag, seminar om boligplanlegging, Husbanken. Oslo,

15 HyNor Hydrogenveien i Noreg. Oppsummerende perspektiver. HyNor-konferanse i Stavanger, Transport systems Main Concepts and Principles. Introductory lecture at MSc course in Transport Systems. NTNU, Trondheim, Transport Corridors Concepts and Principles. Lecture at MSc course in Transport Systems. NTNU, Trondheim, Principles for Internalisation of Environmental Costs from Freight Transport. Lecture at MSc course in Transport Systems. NTNU, Trondheim, Larsen, Øyvind Heimset Den elektroniske marknadsplassen. Undervisning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, vårsemesteret 2003 Larsen Øyvind Heimset og Aaberge Terje Kvalitet på reiselivstenester på nettet. Foredrag og informasjon til hotellgruppa i Sogn. Balestrand, Sogndal og Aurland. Elektronisk marknadsplass for småskala matprodusenter. Informasjonsmøte, Naustdal. Lindseth, Gard Fra globale miljøproblemer til lokal handling [Foredrag]. Forelesning på Høgskolen i Oslo, Myrvang, Håvard Vev og Intranett. Undervisning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Haust, 2003 Skogseid, Ingjerd Cultivation of a Business Community Network IRIS 26 Scandinavian approach to IS research Arrangør: IRIS. August Haikko, Finland Strand, Geir Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane. Idedugnad Sunnfjord 2020 / VS2010. Arr. Flora Industriforening, Florø, Ølnes, Svein Kvalitet på nett. Internseminar, Statskonsult, Oslo, LivsIT teknisk evaluering. Statskonsult. Møte i leverandørforum for LivsIT. Oslo Kvalitet på reiselivstenester. Sogndal vidaregåande skule. Undervisingsopplegg for media-gruppa og reiselivs-gruppa, Sogndal Kvalitet på reiselivstenester. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Undervisingsopplegg for øk.adm. med reiseliv, Sogndal Aall, Carlo Miljøvernforvaltningen. Sogndal, Arrangert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Miljøvernet - i klemma mellom stat og kommune?. Forelesning i EVU kurs i Forvaltningskunnskap. Sogndal, Arrangert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Kva er kvalitetsturisme? Foredrag under arbeidsseminar om kvalitetsturisme, 27. og 28. mai 2003 i Fjærland. Arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og Norsk Bremuseum. Tiltak innen mobil energibruk.foredrag på Klimaog energiplanverksted september Oslo. Arrangert av Stiftelsen Idébanken. Aall, C. og John Hille Direkte klimagassutslipp, strømforbruk, indirekte energibruk. Hva betyr forskjellige aktiviteter for klimaproblematikken? Foredrag på Klima- og energiplanverksted september Oslo. Arrangert av Stiftelsen Idébanken. Kronikkar/intervju: Holden, Erling Sure folk eller sur nedbør?. Bergens Tidende, 26.oktober Den besværlige fritiden. Adresseavisen, 23.oktober For eller imot hydrogen?. Bergens Tidende (debattinnlegg), 23.mai Ingen har sagt at det kommer til å bli lett. Aftenposten (debattinnlegg), 20.mai Snart svinger vi inn på hydrogenstasjoner. Aftenposten, 7.mai Vi må reise mindre. Bergens Tidende, 30. april Lindseth, Gard Brunstad, Bjørn; Hornburg, Thomas. 15

16 Individets frihet: Det sosialliberale alternativ. VG 2003(180303) Ølnes, Svein Kvalitet på vevtenester (Møre og Romsdal). Intervju med NRK Møre og Romsdal Utflytting av IT-miljøet ved Sentralsjukehuset, Helse Førde. NRK Sogn og Fjordane Intervju med NRK Sogn og Fjordane (med ITforum-vinkling) Best på nett, alle kommunane i fylket på nettet med heimeside. Intervju med NRK Sogn og Fjordane om prosjektet Aall, C. Kongsvik, Å., Lindseth, G., Hvorfor all denne støyen rundt Fedon?. Kronikk i Dagbladet, Verv/sensur/rettleiing Holden, Erling Post doktor ved Institutt for bygg, anlegg og transport, faggruppe for veg og samferdsel - NTNU Forsker II ved Program for Research and Documentation for a sustainable Society (ProSus), Senter for Utvikling og Miljø - Universitetet i Oslo (20% stilling) Deltaker i Nordisk nettverk for forbruksforskere (NorNet). Finansiert av Nordisk Ministerråd. Medlem i European Network on Housing Research, Working Group 13: Housing Sustainability Høyer, Karl Georg Sensor Transport og logistikk, Avd. NTNU, Trondheim Norsk representant i Scientific Council of the European Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Myrvang, Håvard Leiar i IT-forum, gruppe teknisk drift Styremedlem i Kapasitetslaget i Sogn AS Skogseid, Ingjerd Sensor - Dokumentbehandling og informasjonsstyring ved Høgskulen i Molde. Tid og stad: Desember Aall, Carlo Leder av klagekommisjon for faget Arealplanlegging ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Biveileder for doktorgradsstudent ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen. 16

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2002

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding 2002 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg

Detaljer

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2004

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2004 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding Styggevatn, Jostedal, 30. september VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke

Detaljer

Orientering om evaluering av Vestlandsforsking

Orientering om evaluering av Vestlandsforsking Orientering om evaluering av Vestlandsforsking Politikardag, Leikanger 29. mai 2017 Merete Lunde direktør Om Vestlandsforsking Forsking- og utviklingsoppdrag for privat og offentleg sektor Stifting etablert

Detaljer

30 år med nyttig miljøforsking!

30 år med nyttig miljøforsking! 30 år med nyttig miljøforsking! Presentasjon på Jubileumsseminaret for feiringa av Vestlandsforsking sitt 30års jubileum Carlo Aall Vestlandsforsking Noen fakta om miljøgruppas historie (1) 1988: Det første

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

Vilkår for å nå målet om eit berekraftig reiseliv

Vilkår for å nå målet om eit berekraftig reiseliv Vilkår for å nå målet om eit berekraftig reiseliv Presentasjon på seminaret «Fjordane frå bre til hav» Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde, 19. - 20. nov. 2015 Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking

Detaljer

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90. Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2005. Bergsetbreen, Jostedalen

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90. Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2005. Bergsetbreen, Jostedalen Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding 2005 Bergsetbreen, Jostedalen VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medverke til

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren Overskrift Utfordringer for samarbeid - undertittel i utdannings- og forskningssektoren Forskningspolitisk seminar 5.nov 2008 Direktør Agnes Landstad Vestlandsforsking 2008 Omsetning Nkr 22 mill 88% oppdragsfinansiert,

Detaljer

Årsrapport 2001. Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 Fax: 57676190 Internett: www.vestforsk.no - e-post: info@vestforsk.

Årsrapport 2001. Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 Fax: 57676190 Internett: www.vestforsk.no - e-post: info@vestforsk. Årsrapport Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 Fax: 57676190 Internett: www.vestforsk.no - e-post: info@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Innhald Nytt prosjekt: Korleis integrere berekraft Resultat frå undersøkingar

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg.

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Formålet med regionale forskingsfond 1. Regionale forskningsfond

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Handlingsprogram for 2015 2020

Handlingsprogram for 2015 2020 Handlingsprogram for 2015 2020 Tematisk forskingssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt 24. november 2014 John Roger Andersen, Ph.D Forskingsgruppeleiar Forskingsgruppe for folkehelse, livsstil og

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Vitensenteret i Sogn og Fjordane 10 2 Forankring "Tett på realfag«kunnskapsdepartementets strategi for realfag i barnehage og grunnopplæring (2015-2019) Vitensenterprogrammet i Forskingsrådet «Strategi for Vitensentrene (2016-2019» Vitensenterprogrammet

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Årsmelding for IT-forum breiband 2015

Årsmelding for IT-forum breiband 2015 Årsmelding for IT-forum breiband 2015 1. Mandat IT-forum breiband vart oppretta som arbeidsgruppe under IT-forum Sogn og Fjordane i februar 2001. IT-forum breiband fekk hovudansvaret for gjennomføringa

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord

Ny kommune i indre Sunnfjord Ny kommune i indre Sunnfjord Felles formannskapsmøte i Balestrand 15.02.17 Anne Karin Hamre Nasjonal status 94 kommunar med gjensidige vedtak i 39 samanslåingar o 59 kommunar har positive, men einsidige

Detaljer

IKT og digitalisering i Sogn og Fjordane

IKT og digitalisering i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag IKT og digitalisering i Sogn og Fjordane - Status og utfordringar. Fylkesmannen IT-Forum Kommunane IKT-Leiar Jørn Stenehjem, FM Sogn og Fjordane november 2017

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Bør vi ta steget ut i Europa?

Bør vi ta steget ut i Europa? Bør vi ta steget ut i Europa? Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking 16.04.2015 Erfaring Forskingsleiar IT-gruppa Vestlandsforsking Arbeid med EU-prosjekt sidan 1990 Omlag 20 EU-prosjekt gjennomført / i

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Nytt frå Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane

Nytt frå Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane Nytt frå Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si leiarnettverkssamling 17. Oktober 2017 Sunnfjord Hotell Marta Strandos, leiar USHT S&Fj.,Førde kommune mast@forde.kommune.no,

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd Lærande nettverk Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar Ungdomstrinn i utvikling - UDIR Claus Røynesdal Programleiar barnehage- og skuleutvikling Målsetjing for dagen i dag 1. Motivere til bruk av nettverk

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

CALL FOR ABSTRACTS NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING

CALL FOR ABSTRACTS NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING CALL FOR ABSTRACTS Velkommen til NiV`s IV Nordiske symposium NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde og Universitetet i Nordland, Bodø 25. 26. OKTOBER

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

TIL HORISONT 2020 EUROPEISKE ARENAER

TIL HORISONT 2020 EUROPEISKE ARENAER Utvikle ny kunnskap Internasjonalt arbeid TIL HORISONT 2020 EUROPEISKE ARENAER To arenaer Organisasjon / Initiativ ERRIN Regionane sitt forskingsnettverk Kommisjonen / Smart spesialisering: «RIS3 Plattformene»

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane?

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Strategikonferansen 2012, Førde, 8. februar Terje Heggheim, Flora kommune, IT-forum S&F Geir Liavåg Strand, Vestlandsforsking, IT-forum S&F Meldingsløftet generelt

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare Nye strukturar og vegen vidare Rådmannssamling Gloppen, 12.09.2017 Anne Karin Hamre Nasjonal status 121 kommunar blir slått saman til 47 nye kommunar 354 kommunar frå 2020 74 færre kommunar enn i 2014

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg Regionalt forskingsfond Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg -Kan vi gjere ein forskjell? -Vegen å gå Formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Verkstad for regional utvikling sept Folketal i %

Verkstad for regional utvikling sept Folketal i % Verkstad for regional utvikling 25.-26.sept 2017 Fylkesdirektør for næring og kultur Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune Folketal 2010 2017 i % 1 Sysselsetjingsutvikling 2015 16 Over to periodar

Detaljer

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Tema for innlegget Behovet for nye grep Eiga satsing inn mot kommunal sektor Kompetansemekling Rådmannsgruppe/brei

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER SAMANDRAG AV Delprosjekt Kompetansemekling 2006 (akronym) Utvikling og internasjonalisering - Forskingsbasert kompetansemekling i Sogn og Fjordane 2006 (tittel) RUP ID: 677 NØKKELDATA År start slutt: 2006

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Innhald Resultat frå studie av 38 bedrifter med spesialprodukt innan

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato:

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: 14.03.2017 Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Klimatilpasning - en ny type utfordring eller nok et krav

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Postboks 163 Tlf. 57676150 6851 Sogndal www.vestforsk.no. Årsmelding 2006

Postboks 163 Tlf. 57676150 6851 Sogndal www.vestforsk.no. Årsmelding 2006 Postboks 163 Tlf. 57676150 6851 Sogndal www.vestforsk.no Årsmelding 2006 VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert som stifting

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Del av eit større Bruk og vern prosjekt (2008-2010) finansiert av Norges Forskningsråd, Miljø 2015 programmet Invitasjon til å konkretisere

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer