Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Fax Internett: Årsmelding 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003"

Transkript

1 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Fax Internett: Årsmelding 2003

2 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg sektor og i næringslivet, gjennom å levere relevante kunnskapsbidrag av høg kvalitet. Arbeidet skal bidra til auka innsikt, omstillingsevne og nytenking - både i politikkutforming, forvaltning, næringsutvikling og verdiskaping. Oppdrag Vestlandsforsking utfører forsking, utviklingsarbeid og utgreiingar på oppdrag for offentleg sektor, næringslivet og forskingsråd. Oppdraga omfattar både regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Vestlandsforsking har lang erfaring med deltaking og leiing av store nasjonale og internasjonale prosjekt. Organisasjon Vestlandsforsking er eit frittståande forskingsinstitutt etablert i 1985, organisert som stifting og med eige styre. Instituttet inngår i det nasjonale forskingssystemet som del av instituttsektoren, og har ca. 30 medarbeidarar. Det er etablert nært samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Forskarane Forskarane ved instituttet er organisert i to sjølvstyrte grupper, IT og miljø. Begge forskargruppene har fleirfagleg samansetjing med tyngda i tekniske- og økonomiske fag. Men også fag som historie, samfunnsvitskap, realfag, landbruksfag og multimedia er representerte. FORSKINGSOMRÅDA BRUKSRETTA INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI e-handel i små og mellomstore bedrifter open forvaltning IKT og omstilling i offentleg sektor infrastruktur og nettverksutvikling MILJØ transport og miljø miljøutfordringar i distriktsnæringane LA 21 og kommunal miljøpolitikk REGIONAL UTVIKLING OMSTILLING OG NYSKAPING økonomisk analyse samhandling på tvers av sektorar og styringsnivå evaluering av endringsprosessar i privat og offentleg sektor Euro Info Centre Vest er eitt av fem EU-informasjonssenter i Norge informasjon og rådgjeving til næringslivet om EU og EØS-avtalen norsk distributør av mellom anna EU-kommisjonen sine databasar Vestlandsforsking, Postboks 163, 6851 Sogndal Telefon Fax: E-post: - Internett:

3 INSTITUTTET Oppdrag 50 prosjekt var under arbeid i Oppdraga fordelte seg slik etter storleik (i tusen kroner): Prosjekt Tal prosjekt Del av storleik omsetninga prosjekt 4 % prosjekt 22 % prosjekt 53% Over prosjekt 21% Fleire av prosjekta går over fleire år og blir utført i samarbeid med andre fagmiljø både i regionen, i landet elles og internasjonalt. Omsetnad og finansiering Omsetnaden i 2003 var på ca. 16,6 mill. kroner. Grunnløyving frå forskingsrådet utgjorde 10,2% av inntektene, grunnløyving frå fylkeskommunen 4,8%, medan 85% var oppdragsinntekter. Oppdraga fordeler seg slik etter oppdragsgjevar/finansieringskjelde: EU-kommisjonen 11% 13% 13% 22% Forskingsråd 17% 14% 16% 29% Kommunesektoren 25% 18% 17% 9% Statsforvaltninga 26% 28% 23% 25% Næringsliv og org. 21% 27% 31% 15% Oversikten viser omsetnad etter oppdragsgjevarar, men gir ikkje eit bilete av kva brukarar eller tema prosjekta er retta mot. Både EU-kommisjonen, forskingsråd og statsforvaltninga er oppdragsgjevarar for ei rekkje prosjekt retta mot næringslivet og kommunesektoren. Kommunar og næringsliv Næringslivet medverka i 24 av dei 50 prosjekta ved instituttet i Verksemdene er frå ulike bransjar og i alle storleikar, frå einmannsbedrifter til dei største verksemdene i landet. I 18 av dei 50 prosjekta under arbeid i 2003 var kommunar frå alle kantar av landet deltakarar på ulike vis. I nokre prosjekt er kommunane oppdragsgjevarar, i andre er dei kjelde for primærdata eller utprøvingskommune. Regionalt samarbeid Det regionale samarbeidet vart ytterlegare styrka i 2003 både gjennom prosjekt, rådgjeving og anna kunnskapssamarbeid. Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunane, næringslivet, organisasjonar og høgskulen i Sogn og Fjordane er viktige samarbeidspartar i mange større prosjekt Sogn og Fjordane fylke er nytta som kjelde for primærdata og/eller utprøvingsregion. Dette gjeld både bedrifter og offentlege organ i fylket og det gjeld innan lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Internasjonalt samarbeid Vestlandsforsking har på fleire område plassert seg som ein kreativ aktør i skjeringspunktet mellom regionen og Europa. 9 av prosjekta i 2003 er prosjekt i samarbeid med forskarar i andre land i Europa. Desse prosjekta er gjerne større prosjekt som går over fleire år. Forskarar frå instituttet held 16 foredrag på internasjonale konferansar/seminar i 9 land. Publisering, formidling og informasjon Forskarane har i 2003 bidrege med 5 artiklar i internasjonale tidsskrift med referee-ordning. Det vart gitt ut 16 rapportar og 9 notat ved instituttet. Den eine av desse er ei doktorgradsavhandling. Forskarane held til saman 83 foredrag, inkl. framlagde paper og foredrag utgitt i konferanserapportar. Dei har bidrege med 16 artiklar i bøker og tidsskrift. Det vart gitt undervisningstenester til 2 høgskular og to universitet. Vestlandsforsking har vore arrangør/medarrangør av 15 konferansar/seminar i Alle VF-publikasjonar ligg også på instituttet sine vevsider. I nokre høve nyttar instituttet berre nettpublisering, ikkje papirutgåver i det heile. Fleire av prosjekta har eigne nettstader der informasjon om kva som skjer blir lagt ut. Personale og kompetanseutvikling Det vart utført ca. 24 årsverk ved instituttet i Ved utgangen av året hadde instituttet ca. 30 tilsette. Det er gjennomført ei rekkje internprosjekt, seminar og andre aktivitetar som lekk i instituttet sitt eige utviklingsarbeid. Arbeidet har omfatta m.a. internasjonalisering, organisasjonsutvikling og forskingsmetodikk og er for ein stor del finansiert av grunnløyvingsmidlar. Professor Per Kristen Mydske og førsteamanuensis dr.scient. Arild Jansen, Universitetet i Oslo, er knytt til instituttet i bistillingar for å gi fagleg rettleiing.

4 Ved utgangen av 2003 var det fem forskarar ved instituttet med doktorgrad. To er i gang med doktorgradsarbeid. Vestlandsforsking ønskjer å legge til rette for at hovudfagsstudentar kan ha arbeidsplass ved instituttet. I 2003 utgjorde instituttet si grunnløyving frå stat og fylkeskommune om lag 15% av inntektene, medan 85% var oppdragsinntekter. Oppdragsgjevarane fordelte seg slik etter brukt prosjektløyving: Finansiering/oppdragsgjevarar Prosjektinntekter fordelt etter oppdragsgjevar EU Forskingsråd Kommunesektoren Statsforvaltning Næringsliv/org.

5 STYRE OG LEIING Styret Liv Signe Navarsete, Sogn og Fj. fylkeskommune, leiar Ester Belsvik, BB-gruppen, nestleiar Inger Elise Birkeland, IBM Business Consulting William Lafferty, Prosus Tor Steig, NHO Inger Johanne Sundby, Statskonsult Terje Aaberge, Vestlandsforsking Varamedlemer Nina Andresen, Oslo Åshild Kjelsnes, Florø Reidar Sandal, Florø Per Ole Johansen, Oslo Jan Heggheim, Stryn Erland Fagermoen, Balestrand Håvard Myrvang, Sogndal Dagleg leiing Direktør Marit O. Mauritzen Kontorleiar Bjørg Haukereid Miljøgruppa Forskingsleiar Karl G. Høyer Gruppeleiar Carlo Aall IT-gruppa Forskingsleiar Ivar Petter Grøtte Gruppeleiar Svein Ølnes PERSONALE Otto Andersen, PH.D. forskar II Eivind Brendehaug, cand.agric., forskar III Heather Broomfield, BA, forskar III, Thor Andre Fløtre, cand.agric.,forskar III Kyrre Groven, cand.philol, forskar III Ivar Petter Grøtte, cand.scient., forskingsleiar Oluf Haugen, MIT, systemkonsulent Bjørg Haukereid, kontorleiar Erling Holden, dr.ing., forskar II, 20% frå Nils Arne Hove, systemutviklar Karl Georg Høyer, Ph.d., forskingsleiar Arild Jansen, dr.scient. 20% bistilling Siri Kvammen, sekretær Gard Lindseth, cand.polit.,stipendiat, Øyvind Heimset Larsen, siv.ing., forskar III Marit Orheim Mauritzen, direktør Håvard Myrvang, IT-ansvarleg Per Kristian Mydske, dr,philos. 20% bistilling Torgunn Røneid, sekretær Frode Rønning, systemutviklar Ingjerd Skogseid, MSc, forskar III Anne Lise Uglum Skaar, informasjonssekretær Geir Strand, Master i samf.planlegging, forskar III Jon Teigland, 20% stilling til 1. juni Svein Ølnes, cand.agric., forskar III Terje Aaberge, Dr.ès sc., forskar II Carlo Aall, Ph.D. forskar II Torbjørn Årethun, cand.oceon., forskar III til 1. juni

6 RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Lønnskostnader m.m. (note) Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat av finansposter ÅRSRESULTAT BALANSE EIGENDELER Anleggsmidler Omløpsmidlar Prosjekt under arbeid Fordringer Bankinnskot, kontanter og lignende Omløpsmidlar SUM EIGENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Grunnfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Note til lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittleg tilsette i 2003 var 27 personar Ytingar til leiande personar Lønn direktør Kostnadsførte revisjonshonorar for 2003 utgjer kr , av dette utgjer andre tenester kr ,- 6

7 STYRET SI VURDERING Styret er uroa over utviklinga i økonomiske rammevilkår for instituttsektoren generelt og for Vestlandsforsking spesielt. Storleiken på grunnløyvinga som skal sikre forskings- og forskarkvalitet har stått i ro i forskingsinstitutta utanfor universitetsbyane gjennom mange år og utgjer for tida under 10%. Samtidig er det aukande forventningar til desse institutta om å ta del i arbeidet for nærings- og samfunnsutvikling i sine lokale miljø. Skal instituttet både kunne halde forskingskvalitet og på same tid delta i lokale nettverk og utviklingsoppgåver, må grunnløyvinga i det minste vere på nivå med løyvinga til andre samfunnsinstitutt. Styret vil følgje dette opp i Styret har i 2003 tatt initiativ til å undersøke behovet for auka satsing på forsking for og om naturbasert turisme. Initiativet er resultat av det arbeidet instituttet har gjennomført i 2003 på vegne av miljøverndepartementet når det gjeld potensiale for auka turisme i tilknyting til verneområde. Arbeidet er blitt møtt med stor interesse både i reiselivs- og landbruksnæringane og vil halde fram i Styret er godt nøgd med arbeidet på instituttet i Den faglege kvaliteten er høg og gruppene er i godt inngrep med omgjevnaden. Sjukefråveret er under 1% og arbeidsmiljøet er godt. Verksemda ved stiftinga forureinar ikkje det ytre miljøet om vi ser bort frå reiseaktiviteten. Sogndal 17.mars 2004 Liv Signe Navarsete (sign.) Inger Elise Birkeland (sign.) Inger Johanne Sundby (sign.) Tor Steig (sign.) Terje Aaberge (sign.) Ester Belsvik (sign.) William Lafferty (sign.) 7

8 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Forskingsområdet Gruppe for bruksretta informasjonsteknologi legg vekt på å setje informasjonsteknologien inn i nye samanhengar, tilpasse og vidareutvikle system og utvikle nye løysingar der det finst spesielle behov. Analysar, praktisk retta eksperiment og evaluering av samhandling mellom brukarar og ulike informasjons- og telekommunikasjonsløysingar (IKT) er sentrale arbeidsmetodar for slik kunnskapsproduksjon. Forskingsaktiviteten er særleg retta mot IKT i små og mellomstore bedrifter (SMB) og IKT i regional og lokal forvaltning. Begge områda er breitt samansette og har sterk regional forankring. Forskingsområdet har lenge hatt ein sterk internasjonal forankring gjennom prosjekt finansiert gjennom ulike EU-samarbeid. Samstundes har utprøvingsarenaen vore lokalt og regionalt. Forskingsområdet har dei siste åra i stadig sterkare grad fått nasjonal betydning gjennom sentrale oppdrag både frå forvaltninga og Forskingsrådet. IT-gruppa vidareførde i 2003 eit strategisk instituttprogram (SIP) innan området E-handel og IKT-basert samarbeid. Arbeidet skal avsluttast i Aktivitet Viktige stikkord for aktiviteten i 2003 er breibandutbygging med infrastruktur og innhald (Høykom-prosjekta Skulenett S&fj og Breibandforum S&Fj), kvalitet på internett-tenester og e-handel for SMB (både reiseliv, småskala mat og nye tenester frå idrett/helse). Gruppa hadde ca. 25 oppdragsbaserte prosjekt under arbeid i 2003 og det vart publisert seks VFrapportar og fire notat. Gruppa har også publisert ein del artiklar i ulike tidsskrift. Ved utgangen av året var det 11 personar knytt til gruppa med ein samla forskarinnsats på rundt 10 årsverk. Ein av forskarane ved gruppa er i gang med doktorgradsutdanning. Personale Ivar Petter Grøtte, forskingsleiar, cand.scient. Nils Arne Hove, systemutviklar, ingeniør Oluf Haugen, systemutviklar/designer, MIT Håvard Myrvang, IT-ansvarleg, Cand. Mag. Øyvind Heimset Larsen, forskar III, siv.ing. Ingjerd Skogseid, forskar III, M.Sc. Geir Strand, forskar III, Master i samf.planlegging Svein Ølnes, gruppeleiar, forskar III,cand.agric. Terje Aaberge, forskar II, dr.és sc. Heather Broomfield, BA, prosjektkoordinator Frode Rønning, systemutviklar, ingeniør I bistilling: Arild Jansen, dr. scient, Universitetet i Oslo institutt for forvaltningsinformatikk Prosjekt IT-forum. Euro Info. EU-kommisjonen. Kvalitetsvurdering av offentlege vevtenester. Statens Informasjonsteneste og norge.no GeoShare. Interreg IIIB Nordsjøprogrammet og Sogn og Fjordane fylkeskom. Breibandforum. Sogn og Fjordane fylkeskommune/ IT-forum Sogn og Fjordane. E-handel med produkt frå småskala matproduksjon. SND Sogn og Fjordane. E-handel og IKT-basert samarbeid. Strategisk Instituttprogram, Norges forskningsråd DILLA evaluering, VOX Best på nett, IT-forum Evaluering av LivsIT, KS Nasjonalt standardiseringsprosjekt om utvekslingsformat over Internett. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt, Reiselivsbedriftenes Landsforening Enable- Enabling Entrepreneurship, Hordaland og Sogn&Fj fylkeskommunar. Nordfjordnett, Nordfjordrådet Hotellgruppa i Sogn på internett, SND Hvilken rolle kan IKT spille i kommunenes arbeid med innovasjon og fornyelse? Noregs forskningsråd Skulenett Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune Trivsel.net, Idrettssenteret AS og Sogndal Trivsel AS Verdiskaping 2010, Noregs forskningsråd Bruk av søkemotor for kategorisering av offentleg informasjon basert på LivsIT, Statskonsult Envelope, Noregs forskningsråd Tilrettelegging av data i kommunal organisasjonsdatabase, Kommunal- og regionaldep. Sognefjordportalen, RBL på vegne av styringsgruppa for BIT reiseliv og hotellgruppa i Sogn Balder, NORA-programmet, Nordisk Ministerråd 8

9 MILJØ I 2003 var det tilsett ti forskarar ved miljøgruppa. I løpet av året slutta to av forskarane ved gruppa, og ein forskar gjekk over i 20 prosent stilling i samband med oppstart av eit post-doc studium ved Noregs Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim Doktorgradsavhandlinga Transport and Industrial Ecology Problems and Prospects av Otto Andersen er forsvart ved Institutt for Planlegging og Utvikling ved Universitetet i Aalborg. Avhandlinga inngår i eit samarbeid med Universitetet i Aalborg om utføring av doktorgradsarbeid. I alt 5 doktorgradar er såleis tildelt forskarar ved Vestlandsforsking dei siste 4 år. Avhandlinga viser at industriell økologi i avgrensa grad er eigna til å redusere miljøproblema knytt til transport. Transport innan industriell økologi fokuserer i hovudsak på effektivitetsproblem. Betre energieffektivitet, samt materialval og design som gjer resirkulering muleg, er nokre eksempel. Industriell økologi fokuserer i mindre grad på korleis ein kan oppnå endring i omfang og fordelinga av bruk av ulike transportmodus. Alvorlege miljøproblem frå sterk vekst i bruk av motorisert transport, sokalla volumproblem, er det ikkje vanleg å knyta til industriell økologi. Andersen sitt arbeid har ført til auka kunnskap om relasjonar mellom industriell økologi og transport. Arbeidet har basis i både teoretiske og empiriske tilnærmingar og materiale og omfattar teoretisk gjennomgang av fagfeltet industriell økologi, samt karakterisering og kategorisering av sentrale litteraturbidrag. Dette har gitt grunnlag for utvikling av ein typologi for ulike forståingar av industriell økologi. Empirisk ved analysar av case med basis i resultat frå forskingsprosjekt ved Vestlandsforsking. Dei er alle prosjekt med hovudfokus på forholdet mellom industri, transport og miljø. To av instituttet sine forskarar har i 2003 hatt prosjektleiinga for det nasjonale utviklingsprogrammet HyNor. Dette oppdraget byggjer på ein kompetanse som er utvikla gjennom fleire år ved miljøgruppa ved Vestlandsforsking og er ein handfast effekt av det strategiske instituttprogrammet om vilkår for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren som starta i HyNor er eit program som skal utvikle og etablere ein Hydrogenveg i Norge, mellom Oslo og Stavanger. I hydrogenvegen vil det i første omgang vere eigne knutepunkt i Oslo, Drammen, Nedre Grenland, Grimstad og Stavanger. Hydrogenet vil produserast og distribuerast frå ulike kjelder og med ulike teknologiar på knutepunkta. Dessutan vil det vere ulike typar lokale og regionale transportbrukarar som utnyttar det lokalt produserte hydrogenet. Planane for HyNor er utvikla i eit samarbeid mellom Norsk Hydro, Stor-Oslo Lokaltrafikk, Shell Technology, Statkraft, Vestlandsforsking, Rogaland fylkeskommune og selskapet Zero. Viktige samarbeidspartnarar er dessutan ulike lokale og regionale interessenter i områda rundt dei fem knutepunkta. Personale Otto Andersen, forskar II, Ph.D.. Eivind Brendehaug, forskar III, cand.agric. Thor-André Fløtre, forskar III, cand. agric. Kyrre Groven, forskar III, cand.philol. Erling Holden, forskar II, Dr.ing. 20 % stilling frå Karl Georg Høyer, forskar I, Ph.D, forskingsleiar Gard Lindseth, stipendiat, cand.polit. Jon Teigland, forskar II, Ph.D. til Carlo Aall, forskar II, Ph.D. gruppeleiar Torbjørn Aarethun, forskar III, cand.oecon. til Per Kristen Mydske, professor II, Dr.philos. (20% stilling) Prosjekt Lokal klima- og energiplanlegging, Noregs forskningsråd Energisparing i fiskefartøy og lastebåter: Utvikling av simulatoren Orkuspar. EU-kommisjonen og Oljeog energidepartementet. Sosioøkonomiske effekter av klimaendring i Norge. Norges forskningsråd. Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren, Strategisk instituttprogram, Noregs forskningsråd Renewable energy from waste through gasification or incineration for heat, power or fuel production, EcoTraffic Institusjonell respons på klimaendringar, Univ. I Oslo, Prosus Føre var og bioteknologi, Noregs forskningsråd Bolig, forbruk og bærekraftig utvikling - et nordisk perspektiv, Nordisk ministerråd Effektar og konsekvensar ved endra kommunestruktur, KS Fjellregio, EU-kommisjonen Strategic Information for the Development of Agricultural Quality Product in the Europen Mountain Areas, EU-kommisjonen 9

10 Bolig, forbruk og økologiske fotavtrykk, Husbanken Reiseliv i utmark og fjellområde i Noreg, Miljøverndepartementet Utvikling av logistikkfag ved NTNU, NTNU Tiltaksdel i strategiverktøy for småskala matvareprodusentar, SND Evaluering av pilotprosjekt innan økologisk landbruk, Statens landbruksforvaltning Lokale sårbarhetsindikatorer for klimaendring, Univ. I Oslo, Prosus HyNor, Hydro Kartlegging av entreprenørskap- og innovasjonsprosjekt i Sogn og Fjordane, SND Berekraftige kommunar i praksis - Oppdatering av indikatorliste, KS 10

11 PUBLISERING Vitskaplege artiklar m/referee: Andersen, Otto Environmental Reporting and Transport The case of a Public Transport Company. I: Business Strategy and the Environment, Vol 12, s Utgjevar: Wiley InterScience Holden, Erling Ecological Footprints and Sustainable Urban Form, Journal for Housing and the Built Environment. Vol. 18, No. 4. Høyer, Karl Georg and Holden, Erling Household consumption and ecological footprints in Norway Does Urban Form matter?, Journal of Consumer Policy 26: Skogseid, Ingjerd og Jansen, Arild Book towns and the network society: new perspectives on developing rural enterprise. In: The Digital Challenge: Information Technology in the Developing Context. Editor: S. Krishna and S. Madon. Ashgate Publishing Ltd, 2003 Skogseid, Ingjerd og Strand, Geir Liavåg Bottom-up initiatives' role in technological regional development. In: New Technologies and Regional Development, Editor: Sulevi Riukulehto. Publisher: University of Helsinki Series A:6, 2003 Dr.gradsavhandling: Andersen, Otto Transport and industrial ecology Problems and prospects. Ph.D. thesis. Aalborg University and Western Norway Research Av Otto Andersen VF-rapportar og notat RAPPORTAR 1/03 Kunnskapsoversikt og status for elektronisk handel. 12 verksemder i Sogn og Fjordane. Ingjerd Skogseid, Geir Liavåg Strand og Øyvind Heimset Larsen 2/03 Energi og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer år Erling Holden 3/03 Institusjonell respons på klimaendringer. Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer. Carlo Aall og Kyrre Groven: 4/03 Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme. En utredning for Miljøverndepartementet belyst med analyser fra Sogn og Fjordane. Carlo Aall, Eivind Brendehaug, Torbjørn Aarethun, Thor-André Fløtre 5/03 En kartlegging av spredning og bruk av en opplærings-cd i data i Gloppen kommune. Av Sigrid Bøyum og Astrid Øydvin 6/03 Klimaendring og norsk reiseliv. Er sommerturismen på Vestlandet klimafølsom? Jon Teigland 7/03 Enklare tilgang på offentleg informasjon. Evaluering av LivsIT. Svein Ølnes og Terje Aaberge 8/03 Effektar og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport. Karl G Høyer, Thor Andre Fløtre, Torbjørn Åretun, Carlo Aall 9/03 Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester. Svein Ølnes 10/03 The Information Society and Spatial Development - Scoping Study. Av Karl G. Høyer og Ingjerd Skogseid 11/03 The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection (CCP). Av Gard Lindseth 12/03 Søkemotorassistert kategorisering av offentleg informasjon. Svein Ølnes og Terje Aaberge. 13/03 Transport and industrial ecology Problems and prospects. Ph.D. thesis. Av Otto Andersen. 14/03 Hotellgruppa i sogn på internett. Status og behov. Av Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid og Terje Aaberge 15/03 Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet. Carlo Aall og Ingrid Norland 16/03 Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk. Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket. Av Carlo Aall, Erling Holden, Karl Georg Høyer NOTAT 1/03 Bruk av hydrogen i transportsektoren. Teknologiske barrierer ved brenselsceller. Av Otto Andersen 2/03 Aall, C. (eds.) (2003): Local Climate Policy Research in Norway, Sweden and the Netherlands. 11

12 Report from a seminar in Sogndal October /03 Konsekvenser av innføring av California utslippskrav i Norge. Sammenligninger av California- og EU-krav til lette og tunge kjøretøy. Av Karl G. Høyer og Peter Ahlvik 4/03 Kvalitetsevaluering av statlege vevtenester 2002/2003. Av Svein Ølnes 5/03 Seminarrapport frå arbeidsseminar om kvalitetsturisme. 27. og 28. mai 2003 i Fjærland, Sogn. Red.: Carlo Aall 6/03 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane virkemiddel og analyse av to etableringar. Av Thor Andre Fløtre og Eivind Brendehaug 7/03 "Best på nett" - Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes 8/03 Skulenett Sogn og Fjordane. Av Ivar Petter Grøtte og Geir Strand 9/03 Kommunenett Nordfjord Av Ivar Petter Grøtte Artiklar i bøker: Høyer, Karl Georg Den problematiska uthålligheten Järnvägspolitik och uthållige transporter. I: Johansson, L.B. mfl (eds): Vid vägs ände? Järnvägarna, klimatet och Europas framtids transportpolitikk. Stockholm: Banverket (Book) Groven, Kyrre og Aall, Carlo Local and Regional Climate Policy in Norway: The Goal of Balancing Responsibility and Effectiveness. I: Lafferty, William M. and Michael Narodoslawsky (eds.) (2003): Regional Sustainable Development in Europe The Challenge of Multi-Level, Cross- Sectoral, Co-operative Governance. Utgjevar: ProSus. Oslo 2003 Artiklar i tidsskrift Brendehaug, Eivind Evaluering av norske prosjekt: Stor prosjektaktivitet med markedsaktørane på sidelinja. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden. Utgjevar: Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), Nr Involver målgruppa i prosjektutforminga!. I : Økologisk landbruk. Utgjevar: Forsøksringar og avdelingar innan økologisk landbruk, Nr Lom Brendehaug Eivind og Groven Kyrre: Økologisk landbruk: Stor prosjektaktivitet med markedsaktørane på sidelinja. Landbruksøkonomisk forum (LØF). Utgjevar: Foreningen Landbruksøkonisk forum, Nr Oslo Holden, Erling Sure folk eller sur nedbør?. Agenda21.no (Nasjonalt nettsted for Lokal Agenda 21: Den besværlige mobiliteten, Plan 3-4/2003 Hydrogen er fremtidens drivstoff og vil alltid være det? GassMagasinet, nr. 3/ Høyer, Karl Georg Føre-var-prinsippet. Et miljøhistorisk perspektiv. Tidsskriftet Gen-i-alt, no. 1, Oslo, Bioteknologinemnda Aall, Carlo Hva er 'god kvalitet' i turistsammenheng? UTMARK tidsskrift for utmarksforskning Kan vi styre oss inn i bærekraften?. UTMARK tidsskrift for utmarksforskning Aall, Carlo og Kyrre Groven Klimatilpasninger lar vente på seg. Cicerone, 2003 (3): Rapportar utgitt av andre: Lindseth, Gard Addressing Climate Adaptation and Mitigation at the Local and Regional Level: Lessons for Norway. Oslo: ProSus Report 04/ Paper/konferanseartiklar Brendehaug, Eivind The role of regional authorities in the development of local food production. Seminar: 2 nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production. Arrangør: Nordlandsforskning og Handelshøgskolen BI Bodø, Bodø, 5-6. mai 2003 Groven, Kyrre og Aall, Carlo Multi-level governance, the case of local climate policy planning in Norway 12

13 Workshop II of the EU Thematic Network project Regional Sustainable Development Strategies for Effective Multi-Level Governance (REGIONET). Arrangør: ProSus, Universitetet i Oslo. Lillehammer januar 2003 Holden, Erling Ecological footprints and Sustainable Urban Form. 6 th Nordic Conference in Environmental Social Science (NESS). (Abstractbook). June , Turku/Åbo, Finland Holden, Erling and Høyer, Karl Georg The Ecological Footprints of Fuels. 1 st European Hydrogen Energy Conference. Proceedings. September 2003, Grenoble, France Høyer, Karl Georg The precautionary Principle and new forms of Governance in Biotechnology. 3rd International Symposium on Fish Vaccionology, Bergen, april Implementation of Hydrogen Energy in Transport Systems. IHDP-IT seminar on Environment and Industrial Transformation. Research Council of Norway. Oslo, mars. Lindseth, Gard Science, Risks and Climate Change in the Cities: A constructivist Approach [Foredrag] Hamburg Conference: Does Discourse Matter? Power, Discourse and Institutions in the Sustainability Transition; The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection. Paper presented at the Conference "Governing Environmental Flows; Reinventing the State in Global Modernity, Wageningen, The Netherlands, June 2003 Grøtte, Ivar Petter, Skogseid, Ingjerd, Ølnes, Svein og Aaberge, Terje Evaluation of Web Sites a Theoretical Framework, Konferanseartikkel m referee: IADIS International Conference WWW/Internet November 5 8, 2003 Portugal Skogseid, Ingjerd Cultivation of a Business Community Network. Konferanseartikkel m referee: IRIS 26 Scandinavian approach to IS research. August 9 12, 2003 Haikko, Finland Ølnes, Svein Kvalitet på vevtenester. NOKOBIT. Presentasjon av artikkel, Oslo Aaberge, Terje Søkemotorassistert kategorisering av offentleg informasjon. NOKOBIT, Oslo, november 2003 Aall, Carlo, Norland, Ingrid T. The applicability of Ecological Footprint analysis as political and administrative guidance. Paper presented to Workshop III of the EU Thematic Network project Regional Sustainable Development Strategies for Effective Multi-Level Governance (REGIONET). University of Manchester, UK, June Aall, Carlo Tourism and climate change adaptation. Paper presented to the 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Stavanger oktober Foredrag/undervisning Brendehaug, Eivind Marknadsføring av produkt frå småskala matproduksjon. Seminar Næringsutvikling - mat Arrangør: Bergen kommune, grøn avdeling. Bergen, 21. mai Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme. Arbeidsseminar. Arrangør: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og Norsk Bremuseum Fjærland mai Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme. Fagseminar i forkant av Europark konferanse Direktoratet for Naturforvaltning. Loen 26. august Vern som ressurs for reiselivet - nye allianser for naturvernet? Internt møte i naturvernforbundet Sogn og Fjordane. Sogndal, 27. november Evaluering av økologiske prosjekter. Prosjektledersamling økologisk landbruk. Statens Landbruksforvaltning. Hamar, 8. oktober Evaluering av økologiske prosjekter. Prosjektledersamling økologisk landbruk. Fylkesmannen Landbruksavdeling i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen, november Grøtte, Ivar Petter ENABLE-prosjektet i INTERREG IIIC - Eksempel på ny tilnærming til regional næringsutvikling. Seminar for kommunar om næringsutvikling. Arrangør: Hordaland & Sogn og Fjordane fylkeskommunar. Skei, mars Regionale strategiar for IT-samarbeid i Sogn og Fjordane. Temamøte IT-forum. Arrangør: IT-forum Hallingdal. Nesbyen, 27. mai 13

14 Possible approach to edemocracy projects in Baltic Sea Program. Interreg IIIB Baltic Sea Program Secretariat. Gdansk, Polen, 16. juni Innspel til strategi for internasjonalt arbeid i Hordaland fylkeskommune. Seminar Internasjonalt arbeidslag, Hordaland fylkeskommune. Bergen 9. oktober Examples of new approaches to regional development in the EU. Annual Lithuanian seminar on Regional Development. Lithauen, 5. desember Haugen, Oluf "Best på nett" - kompetanseheving for kommunane i høve presentasjon av offentleg informasjon på nettet. Jølster kommune, november og Folkeuniversitetet i Vågsøy, desember Retningslinjer for publisering av offentleg informasjon for nettet og kurs i oppdatering og oppretting av Web-sider. Begge kursene var av varighet en dag med oppfølging. Design på verdensveven: Meir enn eit bilete... ITforum 2003: Leder og hovedpresentasjon under Workshopen: Gode tips til god web-design. I samarbeid med Gasta og Zet.no, Loen, september Holden, Erling HyNor Hydrogenveien i Norge. Regionalt hydrogenkonferanse i HyNor. Stavanger, 27.november Bærekraftig mobilitet. SIB 8010 Transportanalyse. Trondheim: Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, 25. november Bærekraftig mobilitet. Mobiliteten tekniske rom (Moterom). Trondheim: NTNU, 24.november Alternative energy sources. TBA 4305 Transport Systems. Trondheim/NTNU, 7. November Kollektivtransport. SIB80AA Kollektivtransport. Trondheim/NTNU. 5. november Energy and fuel use in the freight transport sectors. TBA 4305 Transport Systems. Trondheim/NTNU, 4. November Bruk av hydrogen i transportsektoren. Presentasjon for Det nasjonale Hydrogenutvalget. Gardermoen, 28. oktober Bærekraftig mobilitet. Nordic Network on Housing, Consumption and Sustainable Development (NorNet). Leikanger Oktober Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Boligkonferansen Ålesund, september Hydrogenveien. Miniseminar om hydrogen arrangert av Hordaland Olje og Gass og Statoil. Bergen, 9.september Økologiske fotavtrykk og energibruk per person på ulike steder og i ulike bygningstyper. Varme- og ventilasjonssystemer for boliger. Nye løsninger, nye erfaringer, nye krav. NTNU, 3.juni Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Internseminar ved Senter for utvikling og miljø (SUM). Universitetet i Oslo, 13.mai Hydrogen er fremtidens drivstoff og vil alltid være det? Gasskonferansen i Bergen april Økologiske fotavtrykk og bærekraftig bolig- og arealplanlegging. Trøndelag Bolig- og Byplanforening. Trondheim, 13.mars Hva betyr bærekraftig utvikling for deg? Forelesning for klasse 10A ved Sogndal Ungdomsskule i forbindelse med prosjektet Bærekraftig utvikling. Sogndal, 15. januar Hva betyr bærekraftig utvikling for deg? Forelesning for klasse 10B ved Sogndal Ungdomsskule i forbindelse med prosjektet Bærekraftig utvikling. Sogndal, 15. januar Høyer, Karl Georg Information Society and Spatial Development. Scoping Study Perspectives. International Interreg IIIB Conference, North Sea Region. Stavanger Jernbanepolitikk og bærekraftig transport. Foredrag ved presentasjon av svensk bok. Banverket/Järnvägsforum. Stockholm Hvor lønner kommunesammenslutning seg? KS konferanse: Er løsningen kommunesammenslåing? Oslo, Konsekvenser av endringar i kommunestruktur. Foredrag på årsmøte i KS Sogn og Fjordane. Førde, Den empiriske kunnskapen om bærekraftig boligplanlegging. Stasjonær og mobil energibruk. Foredrag, seminar om boligplanlegging, Husbanken. Oslo,

15 HyNor Hydrogenveien i Noreg. Oppsummerende perspektiver. HyNor-konferanse i Stavanger, Transport systems Main Concepts and Principles. Introductory lecture at MSc course in Transport Systems. NTNU, Trondheim, Transport Corridors Concepts and Principles. Lecture at MSc course in Transport Systems. NTNU, Trondheim, Principles for Internalisation of Environmental Costs from Freight Transport. Lecture at MSc course in Transport Systems. NTNU, Trondheim, Larsen, Øyvind Heimset Den elektroniske marknadsplassen. Undervisning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, vårsemesteret 2003 Larsen Øyvind Heimset og Aaberge Terje Kvalitet på reiselivstenester på nettet. Foredrag og informasjon til hotellgruppa i Sogn. Balestrand, Sogndal og Aurland. Elektronisk marknadsplass for småskala matprodusenter. Informasjonsmøte, Naustdal. Lindseth, Gard Fra globale miljøproblemer til lokal handling [Foredrag]. Forelesning på Høgskolen i Oslo, Myrvang, Håvard Vev og Intranett. Undervisning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Haust, 2003 Skogseid, Ingjerd Cultivation of a Business Community Network IRIS 26 Scandinavian approach to IS research Arrangør: IRIS. August Haikko, Finland Strand, Geir Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane. Idedugnad Sunnfjord 2020 / VS2010. Arr. Flora Industriforening, Florø, Ølnes, Svein Kvalitet på nett. Internseminar, Statskonsult, Oslo, LivsIT teknisk evaluering. Statskonsult. Møte i leverandørforum for LivsIT. Oslo Kvalitet på reiselivstenester. Sogndal vidaregåande skule. Undervisingsopplegg for media-gruppa og reiselivs-gruppa, Sogndal Kvalitet på reiselivstenester. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Undervisingsopplegg for øk.adm. med reiseliv, Sogndal Aall, Carlo Miljøvernforvaltningen. Sogndal, Arrangert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Miljøvernet - i klemma mellom stat og kommune?. Forelesning i EVU kurs i Forvaltningskunnskap. Sogndal, Arrangert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Kva er kvalitetsturisme? Foredrag under arbeidsseminar om kvalitetsturisme, 27. og 28. mai 2003 i Fjærland. Arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og Norsk Bremuseum. Tiltak innen mobil energibruk.foredrag på Klimaog energiplanverksted september Oslo. Arrangert av Stiftelsen Idébanken. Aall, C. og John Hille Direkte klimagassutslipp, strømforbruk, indirekte energibruk. Hva betyr forskjellige aktiviteter for klimaproblematikken? Foredrag på Klima- og energiplanverksted september Oslo. Arrangert av Stiftelsen Idébanken. Kronikkar/intervju: Holden, Erling Sure folk eller sur nedbør?. Bergens Tidende, 26.oktober Den besværlige fritiden. Adresseavisen, 23.oktober For eller imot hydrogen?. Bergens Tidende (debattinnlegg), 23.mai Ingen har sagt at det kommer til å bli lett. Aftenposten (debattinnlegg), 20.mai Snart svinger vi inn på hydrogenstasjoner. Aftenposten, 7.mai Vi må reise mindre. Bergens Tidende, 30. april Lindseth, Gard Brunstad, Bjørn; Hornburg, Thomas. 15

16 Individets frihet: Det sosialliberale alternativ. VG 2003(180303) Ølnes, Svein Kvalitet på vevtenester (Møre og Romsdal). Intervju med NRK Møre og Romsdal Utflytting av IT-miljøet ved Sentralsjukehuset, Helse Førde. NRK Sogn og Fjordane Intervju med NRK Sogn og Fjordane (med ITforum-vinkling) Best på nett, alle kommunane i fylket på nettet med heimeside. Intervju med NRK Sogn og Fjordane om prosjektet Aall, C. Kongsvik, Å., Lindseth, G., Hvorfor all denne støyen rundt Fedon?. Kronikk i Dagbladet, Verv/sensur/rettleiing Holden, Erling Post doktor ved Institutt for bygg, anlegg og transport, faggruppe for veg og samferdsel - NTNU Forsker II ved Program for Research and Documentation for a sustainable Society (ProSus), Senter for Utvikling og Miljø - Universitetet i Oslo (20% stilling) Deltaker i Nordisk nettverk for forbruksforskere (NorNet). Finansiert av Nordisk Ministerråd. Medlem i European Network on Housing Research, Working Group 13: Housing Sustainability Høyer, Karl Georg Sensor Transport og logistikk, Avd. NTNU, Trondheim Norsk representant i Scientific Council of the European Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Myrvang, Håvard Leiar i IT-forum, gruppe teknisk drift Styremedlem i Kapasitetslaget i Sogn AS Skogseid, Ingjerd Sensor - Dokumentbehandling og informasjonsstyring ved Høgskulen i Molde. Tid og stad: Desember Aall, Carlo Leder av klagekommisjon for faget Arealplanlegging ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Biveileder for doktorgradsstudent ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen. 16

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2009 Frå tur til Island Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Årsmelding 2014 Molden, september 2014

Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2013 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Møreforsking Årsrapport 2001

Møreforsking Årsrapport 2001 Møreforsking Årsrapport 2001 Formål «I nært samarbeid med høgskolane i Møre og Romsdal har Møreforsking som formål å fremje og drive forskings- og utviklingsarbeid på ulike område. Dette skal skje ved

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA blei etablert i 1996 som eit forvaltningsorgan med

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk utanrikspolitisk institutt

Årsrapport 2012. Norsk utanrikspolitisk institutt Årsrapport 2012 Norsk utanrikspolitisk institutt Norsk utanrikspolitisk institutt Norwegian Institute of International Affairs Denne trykte utgaven er et utdrag av de mest sentrale delene av NUPIs årsrapport

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 AUD-rapport nr. 1-09 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland 1 Oversikt over sektorane Hordaland har ein stor universitets- og

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme

Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2003 Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme En utredning for Miljøverndepartementet belyst med

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Kommunikasjon uavhengig av stad

Kommunikasjon uavhengig av stad Vestlandsforsking-rapport nr. 11/2011 Kommunikasjon uavhengig av stad Faktorar som hemmar og fremjar bruken av videomøte og nettoverføring Svein Ølnes, Frida Ekström, Morten Simonsen og Carlo Aall På oppdrag

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Årsmelding 2008. Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT)

Årsmelding 2008. Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) Årsmelding 2008 Musikk er ein ressurs for læring og utvikling, og det pedagogiske praksisfeltet er omfattande innan musikkterapien. Det er ei prioritert

Detaljer

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013 Travelistics Styringsinformasjon for reiselivet Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

Politisk diskurs og klimaendringer

Politisk diskurs og klimaendringer Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 VF-notat 12/06 Internett: www.vestforsk.no Politisk diskurs og klimaendringer Presentasjoner i forbindelse med doktor polit avhandling ved Norges

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø HSH, 5414 Rommetveit 03-05-00 Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet til prosjektet S U L D A L SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø II P R O S J E K T O M T A L E I N N H A L D 1. MÅL

Detaljer