Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Fax Internett: Årsmelding 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2002"

Transkript

1 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Fax Internett: Årsmelding 2002

2 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg sektor og i næringslivet, gjennom å levere relevante kunnskapsbidrag av høg kvalitet. Arbeidet skal bidra til auka innsikt, omstillingsevne og nytenking - både i politikkutforming, forvaltning, næringsutvikling og verdiskaping. Oppdrag Vestlandsforsking utfører forsking, utviklingsarbeid og utgreiingar på oppdrag for offentleg sektor, næringslivet og forskingsråd. Oppdraga omfattar både regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Vestlandsforsking har dei siste åra leia fleire store prosjekt som er finansiert av EU-kommisjonen. Organisasjon Vestlandsforsking er eit frittståande forskingsinstitutt etablert i 1985, organisert som stifting og med eige styre. Instituttet inngår i det nasjonale forskingssystemet som del av instituttsektoren, og har ca. 30 medarbeidarar. Det er etablert nært samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Forskarane Forskarane ved instituttet er organisert i to sjølvstyrte grupper, IT og miljø. Begge forskargruppene har fleirfagleg samansetjing med tyngda i tekniske- og økonomiske fag. Men også fag som historie, samfunnsvitskap, realfag, landbruksfag og multimedia er representerte. FORSKINGSOMRÅDA BRUKSRETTA INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI e-handel i små og mellomstore bedrifter open forvaltning IKT og omstilling i offentleg sektor infrastruktur og nettverksutvikling MILJØ transport og miljø miljøutfordringar i distriktsnæringane LA 21 og kommunal miljøpolitikk REGIONAL UTVIKLING OMSTILLING OG NYSKAPING økonomisk analyse samhandling på tvers av sektorar og styringsnivå evaluering av endringsprosessar i privat og offentleg sektor Euro Info Centre Vest er eitt av fem EU-informasjonssenter i Norge informasjon og rådgjeving til næringslivet om EU og EØS-avtalen norsk distributør av mellom anna EU-kommisjonen sine databasar Fjordinfo er vevtenar og knutepunkt i internettverda for og i Sogn og Fjordane. Regional IKT plattform (RIKT AS) knytt til Kunnskapsparken Sogn og Fjordane Vestlandsforsking, Postboks 163, 6851 Sogndal Telefon Fax: E-post: - Internett:

3 INSTITUTTET Oppdrag 68 prosjekt var under arbeid i Av desse var 23 nye oppdrag og 45 vidareførde frå Oppdraga fordelte seg slik etter storleik (i tusen kroner): Prosjekt Tal prosjekt Del av storleik omsetninga prosjekt 8 % prosjekt 42 % prosjekt 36% Over prosjekt 14% Fleire av prosjekta går over fleire år og blir utført i samarbeid med andre fagmiljø både i regionen, i landet elles og internasjonalt. Tabellen viser instituttet sin del av prosjekta i Omsetnad og finansiering Omsetnaden i 2002 var på ca. 17 mill. kroner. Grunnløyving frå forskingsrådet utgjorde 9% av inntektene, grunnløyving frå fylkeskommunen 5%, medan 86% var oppdragsinntekter. Oppdraga fordeler seg slik etter oppdragsgjevar/finansieringskjelde: EU-kommisjonen 13% 13% 22% 20% Forskingsråd 14% 16% 29% 39% Kommunesektoren 18% 17% 9% 9% Statsforvaltninga 28% 23% 25% 19% Næringsliv og org. 27% 31% 15% 13% Oversikten viser omsetnad etter oppdragsgjevarar, men gir ikkje eit bilete av kva brukarar eller tema prosjekta er retta mot. Både EU-kommisjonen, forskingsråd og statsforvaltninga er oppdragsgjevarar for ei rekkje prosjekt retta mot næringslivet og kommunesektoren. Det har vist seg å ta lengre tid enn tidlegare å komme i gang med forskingsprosjekt i EUs 6. rammeprogram. Først på slutten av 2003 reknar instituttet med at delen EU-prosjekt aukar att. Kommunar og næringsliv Næringslivet medverka i 25 av dei 68 prosjekta ved instituttet i Verksemdene er frå ulike bransjar og i alle storleikar, frå einmannsbedrifter til dei største verksemdene i landet. I 24 av dei 68 prosjekta under arbeid i 2002 var kommunar frå alle kantar av landet deltakarar på ulike vis. I nokre prosjekt er kommunane oppdragsgjevarar, i andre er dei kjelde for primærdata eller utprøvingskommune. Regionalt samarbeid Det regionale samarbeidet vart ytterlegare styrka i 2002 både gjennom prosjekt, rådgjeving og anna kunnskapssamarbeid. Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunane, næringslivet, organisasjonar og høgskulen i Sogn og Fjordane er viktige samarbeidspartar i mange større prosjekt Sogn og Fjordane fylke er nytta som kjelde for primærdata og/eller utprøvingsregion. Dette gjeld både bedrifter og offentlege organ i fylket og det gjeld innan lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Internasjonalt samarbeid Vestlandsforsking har på fleire område plassert seg som ein kreativ aktør i skjeringspunktet mellom regionen og Europa. 9 av prosjekta i 2002 er prosjekt i samarbeid med forskarar i andre land i Europa. Desse prosjekta er gjerne større prosjekt som går over fleire år. Forskarar frå instituttet held 14 foredrag på internasjonale konferansar/seminar i åtte land. Publisering, formidling og informasjon Det vart gitt ut 17 rapportar og 5 notat. Forskarane held til saman 82 foredrag, inkl. framlagde paper og foredrag utgitt i konferanserapportar. Dei har bidrege med 12 artiklar i bøker og tidsskrift. Det vart utgitt fem artiklar, ein i tidsskrift og fire i proceedings med referee-ordning. Det vart gitt undervisningstenester til 1 høgskule og 3 universitet. Vestlandsforsking har vore arrangør/medarrangør av 13 konferansar/seminar i Alle utgjevne VF-publikasjonar ligg også på instituttet sine vevsider. I nokre høve nyttar instituttet berre nettpublisering, ikkje papirutgåver i det heile. Fleire av prosjekta har eigne nettstader der informasjon om kva som skjer blir lagt ut. Personale og kompetanseutvikling Det vart utført ca. 25,5 årsverk ved instituttet i Ved utgangen av året hadde instituttet ca. 30 tilsette. Det er gjennomført ei rekkje internprosjekt, seminar og andre aktivitetar som lekk i instituttet sitt eige utviklingsarbeid. Arbeidet har omfatta m.a. internasjonalisering, organisasjonsutvikling og forskingsmetodikk og er for ein stor del finansiert av grunnløyvingsmidlar.

4 Professor Per Kristen Mydske og førsteamanuensis dr.scient. Arild Jansen, Universitetet i Oslo, er knytt til instituttet i bistillingar for å gi fagleg rettleiing. Ved utgangen av 2002 var det fem forskarar ved instituttet med doktorgrad. Tre er i gang med doktorgradsarbeid. Vestlandsforsking ønskjer å legge til rette for at hovudfagsstudentar kan ha arbeidsplass ved instituttet. I 2002 var ein hovudfagsstudent knytt til instituttet. Finansiering/oppdragsgjevarar I 2002 utgjorde instituttet si grunnløyving frå stat og fylkeskommune om lag 14% av inntektene, medan 86% var oppdragsinntekter. Oppdragsgjevarane fordelte seg slik etter brukt prosjektløyving: Prosjektinntekter fordelt etter oppdragsgjevar EU Forskingsråd Kommunesektoren Statsforvaltning Næringsliv/org.

5 STYRE OG LEIING Styret Liv Signe Navarsete, Sogn og Fj. fylkeskommune, leiar Ester Belsvik, BB-gruppen, nestleiar Inger Elise Birkeland, Pricewaterhouse Coopers William Lafferty, Prosus Tor Steig, NHO Inger Johanne Sundby, Statskonsult Terje Aaberge, Vestlandsforsking Varamedlemer Nina Andresen, Oslo Erland Fagermoen, Balestrand Åshild Kjelsnes, Florø Kari Meland, Oslo Håvard Myrvang, Sogndal Jorunn Ringstad, Askvoll Dagleg leiing Direktør Marit O. Mauritzen Kontorleiar Bjørg Haukereid Miljøgruppa Forskingsleiar Karl G. Høyer Gruppeleiar Carlo Aall Samfunnsgruppa Forskingsleiar Berit Bringedal til Gruppeleiar Torbjørn Årethun IT-gruppa Forskingsleiar Ivar Petter Grøtte Gruppeleiar Svein Ølnes PERSONALE Otto Andersen, cand.scient., forskar III Eivind Brendehaug, cand.agric., forskar III Berit Bringedal, dr.polit. forskingsleiar til Heather Broomfield, BA, forskar III, Winfried Ellingsen, cand.polit., forskar III til Kjellaug Flugheim, reingjeringsass. Thor Andre Fløtre, cand.agric.,forskar III Kyrre Groven, cand.philol, forskar III Ivar Petter Grøtte, cand.scient., forskingsleiar Oluf Haugen, MIT, systemkonsulent Bjørg Haukereid, kontorleiar, permisjon til Erling Holden, dr.ing., forskar III Nils Arne Hove, systemutviklar Karl Georg Høyer, Ph.d., forskingsleiar Arild Jansen, dr.scient. 20% bistilling Siri Kvammen, sekretær Gard Lindseth, cand.polit.,stipendiat, Øyvind Heimset Larsen, siv.ing., forskar III Marit Orheim Mauritzen, direktør Håvard Myrvang, IT-ansvarleg Torgunn Røneid, sekretær Frode Rønning, systemutviklar Ingjerd Skogseid, MSc, forskar III Anne Lise Uglum Skaar, informasjonssekretær Geir Strand, Master i samf.planlegging, forskar III Jon Teigland, Ph.d., forskar II, 20% stilling frå Svein Ølnes, cand.agric., forskar III Terje Aaberge, Dr.ès sc., forskar II Carlo Aall, Ph.D. forskar II Torbjørn Årethun, cand.oceon., forskar III Hovudfagsstudent: Kristen Breisnes, prosjektengasjert

6 RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Lønnskostnader m.m. (note) Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat av finansposter ÅRSRESULTAT BALANSE EIGENDELER Anleggsmidler Omløpsmidlar Prosjekt under arbeid Fordringer Bankinnskot, kontanter og lignende Omløpsmidlar SUM EIGENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Grunnfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Note til lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittleg tilsette i 2002 var 28 personar Ytingar til leiande personar Lønn direktør Kostnadsførte revisjonshonorar for 2002 utgjer kr , av dette utgjer andre tenester kr ,-

7 Årsmelding Vestlandsforsking STYRET SI VURDERING Arbeidet i 2002 Styret er nøgd med arbeidet på instituttet i Den faglege kvaliteten er høg og gruppene er i godt inngrep med omgjevnaden. Sjukefråveret er under 1% og arbeidsmiljøet er godt. Verksemda ved stiftinga forureinar ikkje det ytre miljøet om vi ser bort frå reiseaktiviteten. Styret ser på utvida samarbeid med fagmiljø andre stader og med lokale miljø som viktig for å utvikle eit meir robust forskarmiljø i regionen. I arbeidet med oppretting av Kunnskapspark i Sogn og Fjordane har instituttet teke på seg ansvar for utvikling av ei regional IKT-plattform (RIKT) knytt til kunnskapsparken. RIKT A/S blei oppretta våren 2002 i samarbeid med fleire IKT-bedrifter i fylket. Selskapet er samlokalisert med Vestlandsforsking og har hatt ei god utvikling i løpet av året. Gode fagmiljø krev kontinuerleg merksemd, og styret ser det difor som si viktigaste oppgåve å leggje til rette for ei vidare utvikling av fagmiljøet slik at dei beste forskarane blir verande og at fleire ønskjer å slutte seg til instituttet. Ved utgangen av 2002 har instituttet i gang to strategiske instituttprogram, og begge programma er vesentlege for fagleg styrking og vidareutvikling av instituttet sin kompetanse mot oppdragsmarknaden. Styret er særleg tilfreds med at instituttet gjennom god prosjektplanlegging og samordning har klart å gjennomføre doktorgradsutdanning for forskarane. I 2002 blei ei avhandling innlevert og 2 forskarar har planlagt innlevering i Utvikling i rammevilkår i 2002 Styret konstaterer ved utgangen av 2002 at dei økonomiske rammevilkåra for instituttet er mykje endra sidan styret gjorde budsjettvedtak for Innføring av mva i 2001 medførte også for prosjekt i 2002 eit tap då det ikkje var praktisk gjennomførbart å få full dekning for meirutgiftene frå offentlege oppdragsgjevarar. Stadig sterkare kronekurs medførte lågare sluttbetaling for instituttet sine EU-prosjekt. Instituttet sine utgifter til pensjon er dobla over dei to siste åra. Den uventa bråstoppen i FUNN-ordninga ved årsskiftet 2001/2002 medførte abortering av prosjekt også med tap for instituttet. Styret ser alvorleg på at rammevilkåra på denne måten blir forverra. Det er særleg vanskeleg når dette skjer på eit tidspunkt då instituttet må nytte mykje eigne ressursar til forarbeid til deltaking i EUs 6. rammeprogram for forsking. Internasjonalt forskingssamarbeid og deltaking i dei europeiske forskingsprogramma har vore viktige for instituttet både i 4. og 5. rammeprogram. Det er ei høgt prioritert oppgåve å arbeide for at instituttet skal kunne ta del i det europeiske forskingssamarbeidet også i åra framover. Auka norsk deltaking i EU sine forskingsprogram er eit samstemt forskingspolitisk mål i Noreg, men trass i dette har det vist seg vanskeleg å få naudsynt finansiering til posisjoneringsarbeidet. Styret vil ta initiativ til eit møte med Forskingsrådet for å legge fram våre synspunkt på fordeling av forskingsmidlar generelt og i høve forarbeidet til deltaking i det 6. rammeprogrammet spesielt. Vestlandsforsking er vertsorganisasjon for EIC Vest, eit av dei fem Euro Info Centra i Norge. Næringsdepartementet, som har ansvar for den norske finansieringa av desse sentra, har i statsbudsjettet dei siste åra ikkje løyvd midlar til EIC Vest. Dette går ut over EU-informasjonen til heile Vestlandet. EIC Vest har gått inn i eit samarbeid med Europakontoret i Hordaland Fylkeskommune for å kunne yte ei betre teneste til verksemdene på Vestlandet. Dersom Sogn og Fjordane fylkeskommune vel å gå med i samarbeidet om eit vestlandsk Brussel-kontor vil det vere naturleg å drøfte med fylkeskommunen korleis EIC Vest også kan bidra i dette samarbeidet som del av det norske heimekontoret. Styret meinet Vestlandsforsking er ein viktig bidragsytar i å utvikle næringslivet i fylket. Styret ynskjer eit møte med Næringsdepartementet for å drøfte kva rammevilkår som må til for å utvikle denne rolla vidare. At grunnløyvinga har stått på same nivå i fleire år har gjort den økonomiske situasjonen vanskelegare over tid. Korleis grunnløyvinga kan sikrast og aukast vil bli tema for møte med Næringsdepartementet og med Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Vestlandsforsking har så langt lukkast godt i ein hard marknad, trass i vanskelege rammevilkår. Høg kompetanse og kreativ satsing, internasjonal orientering og godt regionalt samarbeid, har lagt eit godt grunnlag for åra som kjem. Styret gir honnør til medarbeidarane som alle har vist solid innsats, ansvar og lojalitet! Liv Signe Navarsete (sign.) Inger Elise Birkeland (sign.) Inger Johanne Sundby (sign.) Tor Steig (sign.) Terje Aaberge (sign.) Ester Belsvik (sign.) William Lafferty (sign.)

8 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Forskingsområdet Gruppe for bruksretta informasjonsteknologi legg vekt på å setje informasjonsteknologien inn i nye samanhengar, tilpasse og vidareutvikle dagens system og utvikle nye løysingar der det finst spesielle behov. Analysar, praktisk retta eksperiment og evaluering av samhandling mellom brukarar og ulike informasjons- og telekommunikasjonsløysingar (IKT) er sentrale arbeidsmetodar for slik kunnskapsproduksjon. Forskingsaktiviteten er særleg retta mot IKT i små og mellomstore bedrifter (SMB) og IKT i regional og lokal forvaltning. Begge områda er breitt samansette og har sterk regional forankring. Forskingsområdet har lenge hatt ein sterk internasjonal forankring gjennom prosjekt finansiert gjennom rammeprogramma for FoU i EU. Samstundes har utprøvingsarenaen vore lokalt og regionalt. Forskingsområdet har dei siste åra i stadig sterkare grad fått nasjonal betydning gjennom sentrale oppdrag både frå forvaltninga og Forskingsrådet. IT-gruppa fekk i 2002 tildelt eit nytt strategisk instituttprogram (SIP) innan området E-handel og IKT-basert samarbeid. Arbeidet med den nye SIPen skal avsluttast i Aktivitet Viktige stikkord for aktiviteten i 2002 er mobilet internett-tenester (EU-prosjektet ODIN Mobile) og kvalitet på internett-tenester og e-handel for SMB. Gruppa hadde ca. 30 oppdragsbaserte prosjekt under arbeid i 2002 og det vart publisert 5 VFrapportar. I tillegg kjem bidrag til fleire rapportar utgitt i samband med EU-prosjekta. Gruppa har også publisert ein del artiklar i ulike tidsskrift. Ved utgangen av året var det 11 personar knytt til gruppa med ein samla forskarinnsats på rundt 10 årsverk. Ein av forskarane ved gruppa er i gang med doktorgradsutdanning. Personale Ivar Petter Grøtte, forskingsleiar, cand.scient. Nils Arne Hove, systemutviklar, ingeniør Oluf Haugen, systemutviklar/designer, MIT Håvard Myrvang, IT-ansvarleg, Cand. Mag. Øyvind Heimset Larsen, forskar III, siv.ing. Ingjerd Skogseid, forskar III, M.Sc. Geir Strand, forskar III, Master i samf.planlegging Svein Ølnes, gruppeleiar, forskar III,cand.agric. Terje Aaberge, forskar II, dr.és sc. Heather Broomfield, BA, prosjektkoordinator Frode Rønning, systemutviklar, ingeniør I bistilling: Arild Jansen, dr. scient, Universitetet i Oslo institutt for informatikk Prosjekt IT-forum. Fjordinfo.www.fjordinfo.no Euro Info. EU-kommisjonen. Odin Mobile. Eu-kommisjonen. odin.vestforsk.no Kvalitetsvurdering av offentlege vevtenester. Statens Informasjonsteneste og norge.no North Sea Geoweb. Kommunal- og reg.departementet og Sogn og Fjordane fylkeskom. Breibandforum. Sogn og Fjordane fylkeskommune/ IT-forum Sogn og Fjordane. SIVA it-strategigruppe. SIVA i Trondheim. Idrett og IT, Idrettssenteret AS Treningsrettleiing over internett. Idrettssenteret AS. emigration.no. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Forvaltningsnettsamarbeid - Evaluering Statskonsult. E-handel med produkt frå småskala matproduksjon. SND Sogn og Fjordane. E-handel og IKT-basert samarbeid. Norges forskningsråd Studie av personifiserte, offentlege vevtenester, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane VeRDI, SND DILLA evaluering, VOX Best på nett, IT-forum Evaluering av LivsIT, KS Nasjonalt standardiseringsprosjekt om utvekslingsformat over Internett. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt, Reiselivsbedriftenes Landsforening Geoshare, EU-kommisjonen Strategisk Instituttprogram: Lokal/global miljøproblematikk - kva inneber Lokal Agenda 21? Norges forskningsråd. 8

9 MILJØ I 2002 var det tilsett ti forskarar ved miljøgruppa. Vidare har det vore knytt ein hovudfagsstudent til gruppa. Frå hausten 2002 er gruppe for samfunnsforsking lagt ned som eiga gruppe ved instituttet og forskarane knytt til denne gruppa er no gått inn i miljøgruppa. Erling Holden disputerte til doktorgrad i januar 2002 med avhandlinga Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Avhandlinga blei gjennomført på Institutt for by- og regionplanlegging, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hovudmålet med doktorgradsarbeidet var å få meir kunnskap om korleis lokalisering og type bustad påverkar størrelsen og samansettinga av hushaldningane sitt forbruk av energi og transport. Doktorgradsarbeidet var del av eit større forskingsprosjekt om berekraftig areal- og bustadplanlegging. Gard Lindseth blei frå januar tilsett som stipendiat i 80% stilling. Han skal gjennomføre eit doktogradsstudium knytt til Norges tekniske naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim med temaet samanlikning av klimapolitikk på lokalt og nasjonalt nivå i Norge og Sverige. Han har kontorplass ved forskingsprogrammet ProSus, Universitetet i Oslo. Det er nokre hendingar vi vil trekkje fram som har vore særleg viktige for gruppa i 2002: Ein antologi om kommunal miljøpolitikk utgitt på Gyldendal forlag, eit prosjekt om etablering av forsking omkring føre-var-prinsippet som nytt forskingstema og to utarbeidde konjunkturrapportar for Sogn og Fjordane. Antologi om kommunal miljøpolitikk I 2002 vart eit treåreg strategisk instituttprogram (SIP) om Lokal Agenda 21 avslutta. Dei viktigaste resultata frå SIPen er publisert i antologien Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene (Gyldendal 2002). Boka er redigert av Carlo Aall, Karl Georg Høyer og professor William Lafferty (ProSus, Universitetet i Oslo), og har bidrag frå forskarar ved Vestlandsforsking, ProSus og NTNU. I antologien framgår det at tre faktorar er særleg kritiske for den vidare utviklinga av den kommunale miljøvernpolitikken og i kva grad kommunane skal kunne gje viktige bidrag i arbeidet for ei berekraftig utvikling: (1) Talet på kommunar med tilsett miljøvernleiar; (2) avklaring av rolla til fylkeskommunenen i miljøvernpolitikken; og (3) avklaring av statlege styringssignal i spenningsfeltet mellom tradisjonelt miljøvern og berekraftig utvikling. For alle tre faktorar har staten ei avgjerande rolle. Det har så langt vist seg problematisk. Mellom anna er talet kommunale miljøvernleiarar blitt sterkt redusert. Fylkeskommunen si rolle i miljøvernpolitikken er uavklart. Og dei kommunane som ønskjer å gå føre i arbeidet med globale miljøproblem og berekraftig utvikling møter store hindringar i form av motsetningsfylte statlege styringssignal og sektorpolitikk. Føre-var-prinsippet er i følgje den siste stortingsmeldinga om berekraftig utvikling, og Stortinget si handsaming av denne, eit av dei viktigaste prinsippa som skal leggjast til grunn i miljøvernpolitikken. I 2002 starta gruppa såleis opp arbeidet med eit prosjekt om dette prinsippet under Forskingsrådet sitt program "Etikk, samfunn og bioteknologi". Det vert gjennomført i samarbeid med professor Matthias Kaiser ved den nasjonale forskningsetiske komitéen for naturvitskap og teknologi (NENT). Gjennom prosjektet skal forskarane ved gruppa utvikle kunnskap om korleis prinsippet kan operasjonaliserast slik at det kan verte nytta i konkrete avgjerdssituasjonar når det gjeld bruk av genteknologi i fiskeoppdrett og planteproduksjon. Det femnar også om korleis prinsippet kan nyttast i forhold til vitskapleg utviklingsarbeid ("precautionary science") og i forhold til offentleg regulering ("precautionary politics"). Prosjektet er plassert inn i ein internasjonal samanheng, og inngår i det sentrale europeiske forskingsnettverket på desse felta. Konjunkturrapport for Sogn og Fjordane På oppdrag frå Sparebanken Sogn og Fjordane utarbeidde Vestlandsforsking to konjunkturrapportar i Konjunkturbarometeret er ein gjennomgang av den økonomiske og demografiske utviklinga i Sogn og Fjordane, og forventningane framover. Analysane våre syner at næringslivet i Sogn og Fjordane er prega av næringar i stagnasjon eller tilbakegang, som det tradisjonelle jordbruket, råvarebasert industri og offentleg forvaltning. Det samla folketalet i fylket har stagnert, og kan byrja å gå attende dei neste ti åra, noko som i stor grad skuldast at ungdom i 20-åra reiser frå fylket for å ta utdanning eller arbeid og ikkje kjem attende. Eit sentralt tema i den siste rapporten var kor stor del av næringslivet i fylket som enten var eigd av personar/institusjonar utafor fylket eller som var delar av ei kjede eller eit konsern der leiinga var plassert andre stader enn i Sogn og Fjordane. Personale Otto Andersen, forskar III, cand.scient. Eivind Brendehaug, forskar III, cand.agric. Thor-André Fløtre, forskar III, cand. agric. Kyrre Groven, forskar III, cand.philol. Erling Holden, forskar II, Dr.ing. Karl Georg Høyer, forskar I, Ph.D, forskingsleiar Gard Lindseth, stipendiat, cand.polit. 9

10 Jon Teigland, forskar II, Ph.D. (permisjon frå men med 20 % tilknyting) Carlo Aall, forskar II, Ph.D. gruppeleiar Torbjørn Aarethun, forskar III, cand.oecon Per Kristen Mydske, professor II, Dr.philos. (20% stilling) Kristen Breisnes, hovudoppgåvestudent (prosjekttilknytt) Prosjekt Vurdering og utprøving av analyseverktøy for oversetting fra globalt til lokalt i en kommunal miljøpolitikk. Miljøverndepartementet. Mulegheiter og hindringar for berekraftig praksis innenfor transport og arealplanlegging. Miljøverndepartementet. Database for alternative drivstoff. Vegdirektoratet. Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet - oppsummering av tidligere erfaringer. Miljøverndepartementet. Berekraftige kommunar i praksis: utvikling og utprøving av et bærekraftindikatorsystem i kommunene. KS, Miljøverndepartementet. Energi-sparing i fiskefartøy og lastebåter: Utvikling av simulatoren Orkuspar. EU-kommisjonen og Oljeog energidepartementet. NSB database "Transport, miljø og kostnader" - Oppdatering. NSB. Beregning av økologisk fotavtrykk for Oslo kommune. Oslo kommune / Osloforskning. Sosioøkonomiske effekter av klimaendring i Norge. Norges forskningsråd. Den internasjonale jernbaneunionens rapport til Rio+10. Den internasjonale jernbaneunionen (UIC). Styringssystem for miljø og utvida samfunnsansvar i AS Oslo Sporveier. Oslo Sporveier. Lokal mat i Sogn og Fjordane en utredning til Referansegruppa for Fylkesdelplan Landbruk. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kunnskapsstatus - konsekvenser av naturvern. Direktoratet for naturforvaltning. Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren, Strategisk instituttprogram, Noregs forskningsråd Renewable energy from waste through gasification or incineration for heat, power or fuel production, EcoTraffic Evaluering av nasjonale pilotprosjekt innan økologisk landbruk, Statens landbruksforvaltning Energi- og miljødata for samferdsel, SFT Føre var og bioteknologi, Noregs forskningsråd Bolig, forbruk og bærekraftig utvikling - et nordisk perspektiv, Nordisk ministerråd Institusjonell respons på klimaendringar, ProSus Effektar og konsekvensar ved endra kommunestruktur, KS Fjellregio, EU-kommisjonen Strategic Information for the Development of Agricultural Quality Product in the Europen Mountain Areas, EU-kommisjonen Fra taus til eksplisitt kunnskap i kreative kunnskapsutviklingsprosessar. Norges forskningsråd Ulikskaper i ventetider på kreftbehandling i Helseregion Vest. Helseregion Vest, Den norske kreftforening og Universitetet i Bergen Ungdom og livsmeining - fase 1. Sogn og Fjordane fylkeskommune Evaluering av EURES-systemet i Norge.Arbeidsog administrasjonsdepartementet Kjennetegn ved yrkeshemmede som ikke gjennomfører yrkesrettet attføring. Arbeids- og administrasjonsdepartementet Sparebanken Sogn og Fjordane Konjunkturbarometer for Sogn og Fjordane. Rettleiing i samband med evaluering av programarbeid. Sogn og Fjordane fylkeskommune Vestlandsregionen Samarbeid eller samanslåing, Rogalandsforskning Evaluering av kompetansereforma i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune Nordfjordregionen - effektar ved flytting av offentleg verksemd, Eid utviklingsselskap 10

11 PUBLISERING (Alle VF- rapportar og -notat blir lagt ut på nettet) Vitskaplege artiklar m/referee: Andersen, Otto: Transport of fish from Norway: energy analysis using industrial ecology as the framework. I: Journal of Cleaner Production, Volume 10, Issue 6, December 2002, Pages Holden, E. and Høyer, K.G.: Ecological Footprints and Sustainable Urban Development. In Sustainable Building Proceedings (CD-rom). September Oslo, Norway Holden, E. and Høyer, K.G: Household consumption and ecological footprints in Norway does urban form matter?, in: Housing Cultures - Convergence and Diversity. European Network on Housing Research 2002 (Book of Abstacts, the full paper is available on CD-rom), 1 July 5 July, University of Vienna, Austria Høyer, K.G., Næss, P.: Sustainable Urban Development Requirements for Housing and Buildings. International Proceedings: Sustainable Building 2002, Oslo Conference Skogseid Ingjerd og Jansen Arild: Booktowns and the network society: new perspectives on developing rural enterprise. IFIP WG 9.4 conference ICTs and Development : New Opportunities, Perspectives & Challenges Banglore, India, May VF-Rapportar 1/2002 Energy saving potential in the fish export from Norway. Eivind Brendehaug og Kyrre Groven. 2/2002 Det økologiske fotavtrykket for Oslo kommune resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator. Carlo Aall og Ingrid Thorsen Norland: Vestlandsforsking / ProSus 3/2002 Evaluering av det norske EURES-nettverket. Av Torbjørn Årethun og Winfried Ellingsen 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet Av Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes 5/2002 Næringsmessige konsekvenser av vern av naturvernområde. Av Jon Teigland 6/2002 Kompetansearbeidsplassar Gloppen kommune forstudie. Av Geir Strand 7/2002 Sosioøkonomiske effekter av ekstremt vær i Noreg en studie av effekter i tid og rom av nyttårsorkanen Av Jon Teigland 8/2002 Personifiserte vevtenester. Av Heather Broomfield, Ivar Petter Grøtte og Svein Ølnes 9/2002 Evaluering av prosjekt innen økologisk landbruk. Av Eivind Brendehaug og Kyrre Groven 10/2002 Ei evaluering av kompetansereforma i Sogn og Fjordane. Av Torbjørn Årethun og Winfried Ellingsen 11/2002 Hvordan vær- og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd - en internasjonal kunnskapsoversikt. Av Jon Teigland 12/2002 Lokal klima- og energiplanlegging. Kommuner som aktør i klimapolitikken? Av Kyrre Groven og Carlo Aall 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark. Ein analyse av rasjonalitet I produksjon og marknadsføring av økologisk kjøt I Swedish Meats og Danish Crown. Av Eivind Brendehaug 14/2002 E-handel for produkt frå småskala jordbruksproduksjon. Terje Aaberge, Svein Ølnes og Øyvind Heimset Larsen 15/2002 Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Dr. ing. avhandling ved NTNU. Av Erling Holden 16/2002 Nasjonalt standardiseringsprosjekt av utvekslingsformat over internet. Begrepsavklaring 11

12 og kunnskapsoversikt. Av Oluf Haugen og Ingjerd Skogseid 17/2002 Bærekraftige kommuner i praksis. Omtale av et styringssystem for integrering og konkretisering av bærekraftig praksis i kommunen. Carlo Aall, Kristen Breisnes, John Hille VF-notat 1/2002 Vidare utvikling av lokal mat i Sogn og Fjordane. Av Eivind Brendehaug 2/2002 Lokal klima- og energiplanlegging. Noen nyere nordeuropeiske og nordamerikanske erfaringar. AV Carlo Aall og Jon Teigland 3/2002 Dokumentasjonsrapport. Til evalueringsprosjekt på oppdrag av Statens Landbruksforvaltning. Av Eivind Brendehaug og Kyrre Groven 4/2002 Nordfjordregion effektar ved flytting av offentlege verksemder. Thore Andre Fløtre og Torbjørn Aarethun 5/2002 Kronisk liding aktivt liv. Av Solveig Burkeland Artiklar i vitskaplege tidsskrift/bøker: Høyer, Karl Georg: Bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Kunnskapen om Transport, miljø og areal 10 år etter NAMIT. I: Aall, C., Høyer, K.G., Lafferty, W. (eds): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. En forskerantologi. Oslo: Gyldendal Akademisk Analyseverktøy i miljøplanleggingen. Etter de festlige anledninger? I: Aall, C., Høyer, K.G., Lafferty, W. (eds): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. En forskerantologi. Oslo: Gyldendal Akademisk Aall Carlo: Erfaringer med Lokal Agenda 21 for å fremme et bærekraftig reiseliv. I Austad, I., Ådland, E. (2002) (red.): Kulturminner, kulturlandskap og kulturturisme. Rapport fra seminar i Sogndal november Bergen Museums skrifter nr. 11. Bergen/Sogndal: Universitetet i Bergen/Høgskulen i Sogn og Fjordane. S I Aall, C., Høyer, KG, Lafferty, W. (red) (2002): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. Oslo: Gyldendal. S Lokale hindringer for bærekraftig produksjon og forbruk I Aall, C., Høyer, KG, Lafferty, W. (red) (2002): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. Oslo: Gyldendal. S Aall, Carlo, Høyer, Karl G og Lafferty, William: Innledning. I Aall, C., Høyer, KG, Lafferty, W. (red) (2002): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. Oslo: Gyldendal. S Høyer, Karl G og Aall, Carlo: Lokale indikatorer for bærekraftig utvikling. Bærekraftindikatorenes teori og historie, men med hvilken framtid? I Aall, C., Høyer, KG, Lafferty, W. (red) (2002): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. Oslo: Gyldendal. S Aall, Carlo og Teigland, Jon: Lokal Agenda 21 som nytt forvaltningsregime for å fremme et bærekraftig reiseliv? I Aall, C., Høyer, KG, Lafferty, W. (red) (2002): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. Oslo: Gyldendal. S Aall, Carlo, Høyer, Karl G, Lafferty, W. (red): Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene. Oslo: Gyldendal Rapportar utgitt av andre: Holden, Erling: SusHomes Bakgrunn, relevante prosjekter og viktige perspektiver. Rapport nr. 6/02. Universitetet i Oslo: Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus), Senter for utvikling og miljø Gravlien, I., Vilsted, P., Høyer, K.G. og Holden, E.: CSR Management System. Sogndal: Vestlandsforsking Høyer, K. G. and Andersen, O.: Global rail transport after the Rio-conference. A report for the UN Johannesburg conference ( Rio+10 ) on behalf of UNEP and UIC. World intraand extra-urban rail transport development in relation to ecological, economical and social sustainability. (english original) Framveksten av det kommunale miljøvernet i Norge. Fra miljøvern til bærekraftig utvikling? 12

13 Paper/konferanseartiklar Holden, Erling: Biff, bil og bolig strategier for bærekraftig forbruk. I: Biff, bil og bolig. Rapport fra konferanse om forbrukerlære. Regjeringskvartalet, Oslo. 21.oktober Forbrukerrådet og Barne- og Familiedepartementet Høyer, Karl Georg: The Ecological Traces of Growth. Economic growth, liberalisation, increased consumption and sustainable urban development? Karl G. Høyer and Petter Næss. Sustainable Building 2002, International Research Conference. Oslo, September Karl G. Høyer and Erling Holden: Housing, transport and sustainable consumption. Sustainable Building 2002, International Research Conference. Oslo, September Karl G. Høyer og Erling Holden: The ecological footprints of housing. Europaforum Wien. International Research Conference Vienna July University of Vienna, Austria Strand, Geir og Skogseid, Ingjerd: Facing the technological challenge:bottom-up initiatives role in technological regional development. 5th Conference on Regional Development in Seinäjoki: New Technologies and Regional Development, Seinäjoki, Finland Carlo Aall: Perspectives on local climate policy research based on review of international literature. Paper presentert på konferansen Local Climate Policy Research in Norway, Sweden and the Netherlands arrangert av Vestlandsforsking, Sogndal Kan institusjoner endres til å arbeide med klimatilpasning? Eksempler fra miljøvernforvaltning, arealplanlegging, beredskapsarbeid og forsikring. Paper presentert på konferansen Klimaeffekter og tilpasning. Arrangert av CICERO Senter for klimaforskning og Forskningsrådets program KlimaEffekter , Lyseby, Oslo Næringsmessige konsekvensar av vern. Paper presentert på konferansen "Eit fjell kan vara evig, veit du. Bruk og vern: både og - enten eller? Arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane , Hotell Alexandra, Loen Carlo Aall og Karl G. Høyer: Lokal klima- og energiplanlegging. Norske og internasjonale erfaringer. Paper presentert på konferansen Hva betyr liberalisering av kraftmarkedet for energi- og miljøspørsmålene? Utfordringer i lys av nyere samfunnsfaglig forskning. Arrangert av Forskningsrådets program SAMSTEMT , Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Artiklar i tidsskrift, bøker m.m. Holden, Erling: Økologiske fotavtrykk og bærekraftig planlegging. I: Plan 4-5/2002 Hydrogen er fremtidens drivstoff og vil være det i 50 år til! I: Samferdsel. Nr. 7, september 2002 Carlo Aall: FNs år for økoturisme. I: Jordvett, nr 6-7/2002 Foredrag/undervisning Andersen Otto: Alternative energy in transport companies. Industrial ecology perspectives on resource- and implementation-limits of biological fuels. 8th European Roundtable on Cleaner Production Arrangør: Cork Institute of Technology / Clean Technology Centre. Cork, Irland Brendehaug, Eivind: Vidare utvikling av lokal mat i Sogn og Fjordane. Møte i Matforum Sogn og Fjordane Arrangør: Matforum. Førde, mars 2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk (presentasjon av prosjekt rapport) Møte i Styringsgruppen for økologisk landbruk. Hamar, juni 2002 Kva skal me satse på og korleis? Lokallagssamling i Småbrukarlaget i Sogn og Fjordane Skei, oktober 2002 Groven Kyrre: Local Climate and Energy Planning in Norway - Norwegian Municipalities as Climate Policy Actors? Seminaret Local Climate Policy Research in Norway, Sweden and the Netherlands Arrangør: Vestlandsforsking, Sogndal Kvifor ein regional og lokal klimapolitikk? Erfaringar frå andre kommunar og innspel til utfordringar for Sogn og Fjordane Høyringsmøte, Fylkesdelplan for 13

14 klima og energi for Sogn og Fjordane. Arrangør: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde Grøtte, Ivar Petter: Presentation of ODIN verification plan. ODIN Consortium meeting, Athens, Greece, Presentation of ODIN Evaluation plan, status and results, IST-Environment sector Annual Review, Brussels, Belgium, Introduction to EU project proposal writing, INTERREG Quality seminar, Bergen, Resultat og effektar av TITAN-prosjektet i Sogn og Fjordane, Avslutningskonferansen for NINprogrammet, Norges Forskningsråd, Oslo, Interreg IIIB-prosjektet GeoShare og samarbeid med kommunane i Sogn og Fjordane, Interreg IIIBseminar, Skei, Sogn og Fjordane, Erfaringar med forsøk med breiband i open forvaltning i Europa, Breibandkonferansen Frå jektefart til lysfart, Sandane, Sogn og Fjordane, ODIN interim evaluation results, ODIN Consortium meeting, Kilfinnan, Ireland, Presentation of the Hedmark approach to Baltic sea projects on Better Governance, INTERREG IIIB Baltic Sea project meetings, Oslo, Start of ODIN demonstration phase and presentation of status and services in four European regions, with Uberto Delprato, T&T, Italy & Jostein Fondenes, Fylkesmannen i S&Fj, ITforum'2002, Loen, Sogn og Fjordane, Results from second verification phase ODIN Evaluation, ODIN Consortium meeting, Loen, Norway, egovernment and services for the citizen - approach, models and results from large scale European experiments on internet based service development, Annual Conference for Regional Development at University of Kaunas, Kaunas, Lithuania, Exhibition of ODIN project results, IST'2002, Annual EU IST Programme Conference, Copenhagen, Denmark, Evaluation results ODIN project, EU IST Programme Environment Sector Final Reviews, Brussels, Belgium, Erfaringar frå forsøk med utvikling av mobile internettenester i Sogn og Fjordane, GIS-forum S&Fj, Vegkontoret, Leikanger, Kva kan IT-forum Sogn og Fjordane og tilhøyrande prosjekt-aktivitetar gjere for kommunane i Sogn og Fj?, KS-S&Fj styremøte, Førde, Sogn og Fjordane, Final evaluation results. Final ODIN consortium meeting, Catania, Sicilia, Italy, Principles and examples of regional Norwegian mobile internet services, ODIN meeting for regional regional authorities and businesses in Sicilly, Catania, Italy, Holden, Erling: Household Consumption and Ecological Footprints in Norway Does Urban Form Matter?. Nordic Network on Housing, Consumption and Sustainable Development (NorNet). KTH, School of Architecture. Stockholm Boligen og hydrogen. Presentasjon for Stortingsrepresentanter fra Sogn og Fjordane. Vestlandsforsking, Sogndal Kjøkkenbenken og Norges bærekraftighetsstrategi. Dagskonferanse om forbrukerlære for høgskoleansatte. Arrangør: Forbrukerrådet og Barne- og familiedapartementet. Oslo, Kva har vi av energi- og miljødata for transport? Første fagsamling om Transport, Energi og miljø korleis vurdere miljøverknader av transport. Arrangør: Statens Forurensningstilsyn. Oslo, Kollektivtransport. SIB80AA Kollektivtransport. Trondheim: Institutt for Samferdselsteknikk, NTNU Bærekraftig mobilitet. SIB 8010 Transportanalyse. Trondheim: Institutt for Samferdselstknikk, NTNU Har vår jordklode nok ressurser til at 5 milliarder mennesker kan leve som oss nordmenn? Forskningsdagene Åpen presentasjon for publikum, Household consumption and ecological footprints in Norway Does Urban Form matter International Research Conference 2002: Housing Cultures Convergence and Diversity, Campus of the University of Vienna, Austria. 1 July 5 July 14

15 Bruk av økologisk fotavtrykk i fysisk planlegging. PL 420 Naturressursforvalning. Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane Økologiske fotavtrykk, Presentasjon for Plan og regionalavdelingen, Miljøverndepartementet. Oslo, Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Disputasforedrag til doktor ingeniørstudiet. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Perspektiver og konsepter for bærerkaftig turisme Hva peker nordisk forskning og utredning på? Prøveforelesning til doktor ingeniørstudiet. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Forbrukerkonferansen Norges Forskingsråd Høyer Karl Georg: Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Sammen med Erling Holden. Forbruks- Konferansen Forskerkonferanse i forskningsprogrammet Bærekraftig produksjon og forbruk (Miljø og utvikling, Norges forskningsråd). Oslo/Soria Moria, Forberedt kommentar til: Bærekraftige matvaresystemer økologisk produksjon og forbruk i et regionalt perspektiv. Forbruks- Konferansen Forskerkonferanse i forskningsprogrammet Bærekraftig produksjon og forbruk (Miljø og utvikling, Norges forskningsråd). Norges forskningsråd, Oslo/Soria Moria, Lokal klima- og energiplanlegging. Resultater fra et forskningsprosjekt. Forskningsrådets SAMSTEMTkonferanse, Oslo Lokal klima- og energiplanlegging. Internasjonale erfaringer og empiriske resultater fra et prosjekt i Norge. Internt forskerseminar for Ph.d. studenter ved Aalborg Universitet Risiko og føre-var-prinsippet. Fagseminar ved Bioteknologi-nemndas 10-års jubileum. Oslo/Universitetet i Oslo, Næringslivets utfordringer med miljøvennlig transport i byene. Konferansen Miljøvennlig Byutvikling fra ord til handling. NIF Kursdager 2002 NTNU. NTNU, Trondheim, januar 2002 Erfaringar frå e-handels prosjekt ved Vestlandsforsking. Aurland Haugen, Oluf Nasjonalt standardiseringsprosjekt av utvekslingsformater på internett. Oslo, Strand, Geir: Korleis kan lokalsamfunn sjølv ta tak i breibandsutfordringa?. Nasjonal breibandskonferanse. Sandane Breiband kva og kvifor? Videokonferanse. Sandane Facing the technological challenge: Bottom-up initiatives role in technological regional development. 5 th Conference on Regional Development in Seinäjoki: New Technologies and Regional Development. University Association of South Ostrobothnia, Finland Aktivitet og planar for breiband i Sogn og Fjordane. Regionalt breibandmøte, Selje, Ølnes, Svein: Internettbasert rådgjeving. Arr. Av Planteforsk. Plantemøte for Vestlandet, Førde, Kan Internett som omsetnadskanal opna nye mulegheiter? Senterpartiets distriktskonferanse, Gardermoen, Kvalitetsevaluering av offentlege nettstader, Intervju med NRK Sørlandet mars 2002 Kvalitetsevaluering av offentlege nettstader, Intervju med NRK Hedmark Kommunane i Sogn og Fjordane på Internett. Intervju med NRK Sogn og Fjordane Synleg på nett. Workshop på IT-forbum Loen, Synleg på nett. Workshop i samband med forskingsdagane. Sogndal Ølnes Svein og Aaberge Terje: Best på nett. Seminar for alle kommunane i Sogn og Fjordane arrangert av Vestlandsforsking. Nordfjordeid 20.11, Sogndal, og Førde Aaberge, Terje; Presentasjon av tenester frå EIC Sogndal. Oslo, Larsen, Øyvind Heimset 15

16 Breiband som middel for industriell utvikling. Seminar arr. Av Sogn og Fjordane fylkeskommune, januar 2002 E-handel. Innlegg på møte arr. av Vestlandsforsking med deltakarar frå NHO, SND. Fjærland, Presentasjon av EIC. IT Forum Loen, Presentasjon av EIC. Møte med stortingsrepresentantar frå Sogn og Fjordane. Sogndal Aaberge Terje og Larsen Øyvind Heimset: E-handel for små bedrifter. Workshop i Naustdal, , Sandane, og Aurland Aall, Carlo: Norway and the Environment - national and international challanges. Innlegg på seminar for Elderhostel, Sogndal Folkehøgskule, 6. og 7. juni 2002 Det økologiske fotavtrykket for Oslo kommune. Presentasjon på seminar arrangert av Oslo kommune, Verv/sensur/rettleiing Aall, Carlo Tilsett i II-stilling Avdeling for naturfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane Leder av klagekommisjon for faget Arealplanlegging ved Høgskolen i Sogn og Fjordane Sensor for hovedfagsoppgave ved Høgskolen i Stavanger, Avdeling Norsk Hotellfagskole Skogseid Ingjerd Sensur: Dokumentbehandling og informasjonsstyring ved Høgskulen i Molde. Desember 2002 Dokumentbehandling og informasjonsstyring ved Høgskulen i Molde. Juni 2002 Verv: Medlem i studieplan-komiteen for 3-årig barchelorstudium i informasjonsbehandling HISF Myrvang, Håvard Leiar i driftsgruppa for IT-forum Styremedlem i Kapasitetslaget Berekraftig utvikling drøfting av indikatorar. Presentasjon for fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Leikanger Årethun, Torbjørn: Undervisning i faget Arbeid og Samfunn. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vårsemesteret 2002 Vestlandssamarbeidet. Arrangør: Hordaland Krf. Bergen, Sogndal eit regionsenter som slit. Arrangør: Plan- og utviklingskomiteen i Sogndal kommune. Sogndal i november 2002 Kronikker/intervju: Holden, Erling: Skaff oss to nye jordkloder!. Adresseavisen, De viktige valgene. Bergens Tidende, Hydrogen fremtidens drivstoff. Bergens Tidende, Drivstoffenes flyktige historie. Adresseavisen,

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2009 Frå tur til Island Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2013 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er

Detaljer

Årsmelding 2014 Molden, september 2014

Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA blei etablert i 1996 som eit forvaltningsorgan med

Detaljer

Møreforsking Årsrapport 2001

Møreforsking Årsrapport 2001 Møreforsking Årsrapport 2001 Formål «I nært samarbeid med høgskolane i Møre og Romsdal har Møreforsking som formål å fremje og drive forskings- og utviklingsarbeid på ulike område. Dette skal skje ved

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk utanrikspolitisk institutt

Årsrapport 2012. Norsk utanrikspolitisk institutt Årsrapport 2012 Norsk utanrikspolitisk institutt Norsk utanrikspolitisk institutt Norwegian Institute of International Affairs Denne trykte utgaven er et utdrag av de mest sentrale delene av NUPIs årsrapport

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 AUD-rapport nr. 1-09 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland 1 Oversikt over sektorane Hordaland har ein stor universitets- og

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Årsmelding 2008. Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT)

Årsmelding 2008. Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) Årsmelding 2008 Musikk er ein ressurs for læring og utvikling, og det pedagogiske praksisfeltet er omfattande innan musikkterapien. Det er ei prioritert

Detaljer

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15 Innhald Føreord 3 1. Innleiing 4 2. Overordna føringar 5 Klimapolitikk 5 Naturlege føresetnader 6 Rammevilkår 6 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? 7 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene 8

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Vestlandsforskingsnotat nr. 5/2009 Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringens strategiske forum

Detaljer

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan VF-rapport nr. 15/2000 Breiband i Sogn og Fjordane Handlingsplan versjon 1.0 Odd Erik Loftesnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Svein Ølnes, Vestlandsforsking VF Rapport Tittel Breiband i Sogn og Fjordane

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer