FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964"

Transkript

1 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter 1964.

2 Innhald 1. Innleiing om dette dokumentet Kva dette dokumentet er Oppdateringar/revisjonar Kommunane sitt lovpålagde ansvar for eldre og avslutta kommunale arkiv Fylkesarkivet som depot for eldre og avslutta arkiv for kommunane i Sogn og Fjordane Gjeldande avtalar med kommunane Kva skal avleverast? Periode Arkivskapartype Prioriteringar Korleis klargjera arkiv for avlevering Planlegging/førebuing Innbinding Krav til papir/mapper og annan emballasje Reinsking av arkivmaterialet Ordningsarbeidet Pakking/merking Avleveringslista Arbeidsmøter Overføring av arkivet til Fylkesarkivet (avlevering til arkivdepot) Førebuing/planlegging Transport Kvittering/oppfølging Økonomiske og ressursmessige konsekvensar og ansvarstilhøve Kommunen sitt ansvar Kommunen sin kostnad Kjøp av tenester hjå Fylkesarkivet Ansvar for og forvaltninga av avleverte kommunale arkiv i depot Kommunen (rådmannen) sitt ansvar Den daglege forvaltninga, innsyn og formidling, ansvar

3 1. Innleiing om dette dokumentet 1.1. Kva dette dokumentet er Denne avleveringsinstruksen er laga av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og byggjer på normalinstruksen frå Riksarkivaren 1. Avleveringsinstruksen tek primært føre seg papirbasert arkivmateriale skapt av kommunane og fylkeskommunen i perioden ca 1964 til rundt Alle kommunane som skal avlevera arkiv til depot på Fylkesarkivet må fylgja instruksen. Dersom det er særlege grunnar til å avvika instruksen, skal det i kvart tilfelle avtalast med Fylkesarkivet. Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga som eit ledd i arbeidet med å gje kommunane og fylkeskommunen ei fagleg god teneste. Avleveringsinstruksen gjeld både kommunane og fylkeskommunen. Mange stadar i teksten er det berre referert til kommunar, ikkje fylkeskommunen. Det er gjort av praktiske omsyn. Reglane her gjeld også fylkeskommunen. Arkiv som er eldre enn 1964, samt personregistermateriale, har ikkje noko med det som blir omtala i denne avleveringsinstruksen å gjera. Avlevering av den type arkivmateriale må avtalast særskilt. Det er eigne reglar for avlevering av personregister, både når det gjeld ordning og alder på arkiv som skal avleverast Oppdateringar/revisjonar Avleveringsinstruksen inneheld dei til ei kvar tid gjeldande føringane frå Fylkesarkivet. Då arbeidet med å førebu arkiv til avlevering vil føregå over tid i kommunane, vil Fylkesarkivet stadig skaffa seg meir kompetanse på feltet. Dette vil kunne føra til oppdateringar i avleveringsinstruksen. Dersom det er sentrale oppdateringar, vil dette bli gjort kjent for kommunane. Vedlegg til avleveringsinstruksen: - Arkivforskrifta - Normalinstruksen for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar - Retningsliner for arkivavgrensing og kassasjon i kommunale arkiv - Mal for registrering av arkivlister/avleveringsliste (excel-rekneark) 2. Kommunane sitt lovpålagde ansvar for eldre og avslutta kommunale arkiv Kommunale organ skal avlevera arkivmaterialet sitt til eit kommunalt arkivdepot, som skal vere oppretta i samsvar med føresegnene i arkivforskrifta 5-1, fyrste og tredje ledd: Arkiv som ikkje lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er nedlagde eller har avslutta verksemda si (avslutta arkiv), skal avleverast til depot. Kommunar og fylkeskommunar skal opprette eigne ordningar for arkivdepot. Som eit minimum skal slike ordningar innebere at det løpande ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert ein stad, at ein har til rådvelde nødvendige lokale for å oppbevare 1 Normalinstruks for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Gitt med heimel i arkivforskrifta Riksarkivaren

4 arkiva, jf. kap. IV, og at ein etablerer rutinar som ivaretek dei spesifiserte krava til arkivdepot i kapitlet her. Arkivforskrifta 5-3 seier fylgjande om avlevering av avslutta arkiv: Dersom eit offentleg organ skal nedleggjast, skal arkivet klargjerast for avlevering til arkivdepot eller for overføring til eit organ som overtek saksområdet, jf og Klargjeringa av arkivet inngår som del av avviklingsarbeidet. Arkiv som ikkje blir overført til anna organ, skal avleverast straks. Den same prosedyren skal nyttast for arkiv skapt av offentlege organ som går over til å vere privat eller som skiftar mellom statleg, fylkeskommunal eller kommunal status, med mindre anna blir fastsett av Riksarkivaren med heimel i arkivlova 10 andre og tredje ledd, jf. også Fylkesarkivet som depot for eldre og avslutta arkiv for kommunane i Sogn og Fjordane 3.1 Gjeldande avtalar med kommunane Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunane om arkivfagleg kompetanse og tenester. Avtalar mellom Fylkesarkivet og kommunane og fylkeskommunen regulerer arbeidet, og tenestene frå kommunearkivordninga er organisert og finansiert gjennom tre ulike avtaleområde: 1) Basistenester Fylkeskommunen og alle kommunane har denne avtalen. Innhald: ordning av arkiv, rettleiing i arkivdanning, tilbod om arkivplan.no, oppbevaring av personregistermateriale, innsyn, formidling, kurs og opplæring for kommunane. 2) Papirdepot Fylkeskommunen og 23 kommunar har denne avtalen (ikkje Årdal, Sogndal og Vik). Innhald: deponering av papirarkiv, rettleiing om avlevering, handsaming, ordning, formidling og innsyn. 3) Elektronisk depot Fylkeskommunen og alle kommunane har denne avtalen Innhald: deponering av elektronisk arkivmateriale, rettleiing om avlevering, handsaming av materiale, formidling og innsyn. 23 kommunar har med bakgrunn i avtalen om papirdepot deponert sine arkiv eldre enn 1964 i depot på Fylkeshuset. I denne avtalen har Fylkesarkivet forplikta seg til å ordna desse arkiva for kommunane. I den same avtalen ligg at kommunen også kan avlevera arkiv som er yngre enn 1964 til depot. Desse arkiva må vera ferdig ordna, pakka, merka og listeført i tråd med denne avleveringsinstruksen før dei vert avleverte til depot. 3

5 4. Kva skal avleverast? 4.1. Periode Hovudregelen er at arkivmateriale skal avleverast til arkivdepot når det er om lag år gamalt. Denne avleveringsinstruksen gjeld difor arkiv som er skapt i perioden mellom 1964 og ca Kva som er det naturlege ytteråret å forholda seg til, må avtalast særskilt med kvar enkelt kommune. Det vil vera ulike omsyn å ta i vurderinga av kva periode som skal avleverast i denne omgangen. Fleire av kommunane byrja å bruka K-kodar tidleg på 1990-talet, og dette kan vera eit naturleg ytterår å forhalda seg til. Ofte er det naturleg å nytta ei periodisering som ytterår for avleveringa. Arkiv som er avslutta skal også avleverast til depot. Avslutta arkiv er arkiv etter organ som er nedlagde eller flytta over til anna forvaltningsorgan. Det er ikkje sett krav om at avslutta arkiv skal ha ein viss alder Arkivskapartype Kva arkiv som skal avleverast må avklarast i dialog med Fylkesarkivet. For dei fleste kommunane vil det vera aktuelt å avlevera dei fleste arkiv utanom objektarkiva (eigedomsarkiv og gardsarkiv). Arkiv som det for dei fleste kommunane er naturleg å avlevera: - Valstyret - Formannskapsarkivet - Kommunekassen - Likningskontoret - Skulestyret - Skulekrinsar - Fattigstyre, sosialstyre - Helseråd - Jordstyre I tillegg til desse arkiva vil det truleg vera ei heil del nemnder og utval som bør klargjerast for avlevering. Nemnder og utval under formannskapet skal avleverast saman med arkivet etter formannskapet Prioriteringar Alle kommunar skal fyrst avlevera arkivet etter formannskapet. Frå formannskapet vil fylgjande seriar vera aktuelle: møtebøker, kopibøker, brevjournalar og saksarkiv. Arkivseriane skal plasserast i den rekkefylgja som dei her er nemnt. I enkelte kommunar finst det også ein serie som er kalla arkivkort. Desse skal i så fall plasserast etter brevjournalane. I samråd med Fylkesarkivet skal kommunen bestemma kva periode som skal avleverast samla. 5. Korleis klargjera arkiv for avlevering 5.1 Planlegging/førebuing Før kommunane skal starta med å klargjera arkiv for avlevering, bør Fylkesarkivet kallast inn til eit førebuande planleggingsmøte. Fylkesarkivet ynskjer at både arkivleiar og rådmann er til stades på 4

6 møtet. På møtet vil me gå gjennom dei føringane som ligg i avleveringsinstruksen. Det vil bli lagt opp til dialog mellom kommunen og Fylkesarkivet. Fylkesarkivet vil setja fokus på kva føresetnadar som er viktige for at kommunen skal lukkast i ordningsprosjektet. På møtet er det viktig med ei synfaring i arkivet. Me må me få ei oversikt over kor mykje arkiv kommunen har frå dei ulike arkivskaparane, kor vidt det er periodisert, og kor godt det er ordna. Det er viktig å gå gjennom alt arkivmaterialet frå perioden som skal avleverast. På denne måten kan ein sortera ut/grovordna arkivmaterialet som høyrer til det same arkivet. På det førebuande møtet skal me bli samde om kva arkiv og kva tidsperiode som skal klargjerast til avlevering i fyrste omgang. Det er viktig at kommunen blir informert om at arbeidet som skal gjerast er tidkrevjande, og at det vert sett av nok ressursar. Den eller dei som skal vera delaktige i ordningsarbeidet må bli skjerma frå andre gjeremål. Ein må planlegga kvar ordninga skal skje. Det må leggast til rette med eit stort arbeidsbord, mange hyller og godt lys. Før ordningsarbeidet tek til, er det lurt å sortera ut det arkivmaterialet som er del av det aktuelle ordningsprosjektet. Dersom de stiller det opp i rett rekkefylgje allereie på dette tidspunktet, vil det vera lettare å halda oversikt over arkivet som skal ordnast. Ein bør ha til rådigheit dobbelt så mange meter med hylle som ein har arkiv som skal ordnast. I tilfelle der det er fleire små periodar, kan det vera aktuelt å slå desse saman til ein større periode. Dette vil bli meir oversiktleg når ein skal finna fram i arkivet. I dei tilfelle der dette kan vera aktuelt, skal det diskuterast med Fylkesarkivet Innbinding Alle møtebøker, kopibøker og brevjournalar skal vera innbundne. Møtebøkene skal bindast inn av bokbindar. Fylkesarkivet vil hjelpa med å finna fram til godkjende innbindarar. For kopibøker og brevjournalar har Riksarkivaren godkjent ein type kontorinnbindingssystem; Leitz Impressbind. Ein del kommunar har dette utstyret, og kan såleis binda inn kopibøkene og brevjournalane sjølve Krav til papir/mapper og annan emballasje Saksdokument på papir skal leggjast i omslag og/eller mapper som avspeglar strukturen i arkivet. Omslag og mapper skal vere påført informasjon om innhaldet, til dømes tittel, saksnummer, arkivkode, årstal og liknande. Når ein tek i bruk nye omslag eller mapper, til dømes ved ordning eller ompakking, skal omslag og mapper vere av syrefritt papir. Som hovudregel skal mapper og boksar skiftast ut. I nokre tilfelle kan ein bruka opp att mappene og boksane dersom dei ikkje er skada. Alle mapper, uansett om dei er gamle eller nye, skal ha fylgjande informasjon: Døme: Kommune: Flora kommune Arkivskapar: Formannskapet 5

7 Serie: Dc Namn på mappe: Vegar i Eikefjord Ytterår: Korrekt utfylde mapper: 5.4. Reinsking av arkivmaterialet Alt av metall og plast skal fjernast frå arkivmaterialet. Dublettar, kopiar og ikkje arkivverdig materiale skal fjernast frå arkivet. Sjå Retningslinjer for arkivavgrensing og kassasjon i kommunale arkiv (gjeldande frå 4. juni 1987) for meir informasjon om arkivavgrensing. Dersom arkivmaterialet er svært skittent, skal det brukast støvsugar for å reingjera det. Fylkesarkivet tek ikkje i mot arkivmateriale med sopp. Arkiv med sopp skal sanerast før det kan avleverast depot. 5.5.Ordningsarbeidet Når det kjem til sjølve ordningsarbeidet, er det ein del prinsipp som må fylgjast av den som ordnar. Me har her lista opp nokre punkt. Denne lista vil bli utvida etter kvart som me får spørsmål og kommentarar frå dei som ordnar arkiv. - I ein periode (særleg talet) finst det ein del stensilar i arkivet. Dette er blanke, tjukke ark der den blå skrifta etter kvart byrjar å bli svak/forsvinne. Enkelte kommunar har spurt om dei skal ta kopi av desse dokumenta, for på den måten å freista ta vare på det som står skrive. Fylkesarkivet ser at det kan vera ein god måte å ta vare på dokumenta, men set 6

8 ikkje krav til at dette blir gjort. Det skal takast vare på originalen dersom det blir teke kopi av dokumenta. - I ein del kommunar er innhaldet i kvar einskild boks nøye skildra på etiketten. Dette er informasjon som kan vera verdt å ta med seg vidare. Dette kan gjerast ved at ein fotograferer etiketten og legg kopien i boksen. Det må likevel ikkje vera til hinder for at innhaldet i boksane kan endrast etter ordning. - Kommunen og fylkeskommunen kan bruka stempel til å påføra kommunenamnet, dersom stempelet er godt leseleg. Kommunenamnet skal då stå på toppen av mappa. Trass i at me opnar opp for bruk av stempel, er anbefalinga at dette blir skrive for hand. Det er meir haldbart. - Det skal vera legg/magebelte der det er meir enn to ark som var festa saman med stift eller binders. - Dersom det ligg foto i arkivet, skal kvart enkelt bilete leggast i eit omslag av syrefritt papir. Det skal skrivast ein merknad i avleveringslista (excel-lista) om at det er foto i arkivet. - Materiale som er skada på ein slik måte at det kan vera til hinder for framtidig bevaring og bruk, skal reparerast før avlevering. Dette skal skje i samråd med arkivdepotet, som må sjå til at reparasjonane blir fagleg forsvarleg utført. - Dersom det arkivskapande organ har laga register eller andre oversyn over serskilte seriar eller andre delar av arkivmaterialet sitt, skal desse, dersom ikkje spesielle tilhøve tilseier noko anna, avleverast saman med det materialet dei refererer til Pakking/merking Arkivmateriale som ikkje blir bunde inn, skal som hovudregel leggjast i arkivøskjer. Materiale som ikkje kan leggjast i arkivøskjer, skal pakkast inn på forsvarleg vis. Slik pakking bør utførast i samråd med arkivdepotet. Fylkesarkivet har ikkje særskilde krav til kva boksar som skal nyttast, men dei må vera av syrenøytralt eller syrefritt materiale. Boksane må vera stødige og tola handsaming. Fylkesarkivet vil elles rå til at det blir brukt arkivboksar med tunge. Ta kontakt med Fylkesarkivet for å diskutera val av boksar og mapper før de bestiller inn. Det er naturleg at kronologien i ein boks byrjar ved nedseinka side og bevegar seg mot klaffen. Etikettar på arkivstykke, jf. arkivforskrifta 5-4 tredje ledd, skal vere av arkivhaldbart papir, jf. arkivforskrifta Til etikettar skal det nyttast eit tjukkare papir: 120 g/m2. Dette er også litt kvitare og blankare enn vanleg papir. Bruk Fylkesarkivet sin mal på etikett. Denne skal innehalde arkivskaparnamn (kommune og arkiv), serie og ytterår. På boks-etikettane skal kommunevåpenet vera med, men ikkje på protokollane. Alle protokollar skal merkast med etikettar, også dei som har inngravering på ryggen. Bruk Casco våtromslim når de skal lima på etikettane. Døme på etikett, protokoll: 7

9 Flora kommune Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Arkiv: K Flora kommune. Formannskapet Serie: A- Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l. Aaa- Kladdebøker Kladdebok Aaa - L0001 Døme på etikett, boks: 8

10 5.7.Avleveringslista Avleveringslista, jf. arkivforskrifta 5-4 fjerde ledd, skal vere ordna systematisk. Det avleverande organet skal registrera arkiva i eit excel-skjema. Dette excel-skjemaet ligg som vedlegg til denne avleveringsinstruksen. Det utfylte excel-skjemaet vil fungera som avleveringsliste. Fylkesarkivet vil eksportera dataen i excel-skjemaet inn i arkivregistreringsverktyet vårt, ASTA. Dersom delar av materialet er gradert, underlagt teieplikt eller av andre grunnar unnateke frå offentleg innsyn, skal dette gå fram av avleveringslista. Dersom det er naudsynt, kan det førast eigne lister for slikt materiale. 9

11 Det er viktig med god dialog mellom kommunen og Fylkesarkivet kring føring av arkivlister, slik at ein unngår feilføringar og at ting må gjerast opp att. Fylkesarkivet vil difor halda kurs/workshop der utfylling av excel-lister er ein viktig del Arbeidsmøter Som ledd i oppfylgjinga av kommunane som sjølve ynskjer å klargjera arkiv for avlevering, vil Fylkesarkivet arrangera arbeidsmøte to gonger i året. Til desse møta vil me invitera dei kommunane som til ei kvar tid jobbar med å klargjera arkiv til avlevering. Det første arbeidsmøtet vil bli halde i lokala til Fylkesarkivet. Seinare møte kan haldast andre stadar. Møta vil bli lagt opp som ein dialog mellom Fylkesarkivet og kommunane. Målet er å utveksla erfaringar med kvarandre, og at det skal dannast nettverk mellom kommunane som ordnar arkiv. Kommunane vil i stor grad treffa dei same utfordringane, og at eit slikt møte vil vera ein god arena å diskutera både med Fylkesarkivet og dei andre kommunane. På arbeidsmøta vil me mellom anna ta føre oss avleveringsinstruksen, samt gå gjennom excelskjemaet som arkivet skal registrerast inn i. 6. Overføring av arkivet til Fylkesarkivet (avlevering til arkivdepot) 6.1. Førebuing/planlegging Dersom arkivet er ferdig ordna etter forskrifta og denne instruksen, samt listeført slik at me kan importera det til ASTA, har kommunane og fylkeskommunen høve til å avlevera arkiva til Fylkesarkivet sitt arkivdepot kostnadsfritt. Fylkesarkivet er fleksible til når avleveringa skal skje, men me ber om at kommunen tek kontakt og avtalar dette minimum ein månad før det skal skje. Dersom det viser seg at det blir stor pågang frå kommunane for å få avlevera arkiv, vil Fylkesarkivet utarbeida ei liste over når kommunane får avlevera Transport Kommunen må betala for transportkostnadane. I god tid før avlevering må kommunen bestilla transport. Det er viktig å understreka at arkivet skal køyrast direkte til depot utan unødig opphald på vegen. Transporten må vera forsvarleg. Ein må sikra at arkivet ikkje tek skade under transport Kvittering/oppfølging Når arkivet kjem inn til depot på Fylkeshuset, vil det bli plassert inn på tilvist stad i magasinet. Excellistene vil sidan bli importert inn i ASTA. Når arkivet er plassert på hyller og registrert i ASTA, vil det bli sendt ut kvittering til kommunen om at arkivet er avlevert til depot. Saman med kvitteringa vil kommunen få ein arkivkatalog over det avleverte arkivet. 10

12 7. Økonomiske og ressursmessige konsekvensar og ansvarstilhøve 7.1. Kommunen sitt ansvar Den avleverande instansen har ansvaret for å klargjera arkivet til avlevering Kommunen sin kostnad Det er kommunen som skal ta alle kostnadar knytte til avlevering, uavhengig av kven som gjer jobben Kjøp av tenester hjå Fylkesarkivet Kommunen kan sjølve ordna og klargjera arkivet til avlevering, eller kan kjøpa tenester hjå Fylkesarkivet. I begge høve er det kommunen som må ta den økonomiske børa med å få arkiva klare til avlevering. Dersom kommunen ynskjer at Fylkesarkivet skal ordna arkiv for dei, må det skrivast ein eigen avtale om dette Fylkesarkivet klargjer for avlevering på vegne av kommunen Det vil vera mogleg å kjøpa tenester for ordning av Fylkesarkivet. Eit slikt arbeid er relativt omfattande og ressurskrevjande. Av omsyn til planlegging og ressursfordeling på Fylkesarkivet, er det difor viktig at kommunen melder frå i god tid, slik at planlegginga kan begynne så tidleg som mogeleg. Fylkesarkivet kan maksimalt ha to pågåande ordningsprosjekt samstundes. Dersom Fylkesarkivet tek på seg å ordna, merka og listeføra arkivmateriale som skal avleverast, skal dette skje på oppdrag frå den instansen som har ansvaret for materialet (kommunen), og etter skriftleg avtale med denne. Oppdraget skal vera tidsavgrensa. Avlevering finn stad først når materialet er ordna, merka og listeført i tråd med føresegnene. Kostnaden må avtalast særskilt med kvar kommune på bakgrunn av mengde arkiv og kva orden arkivet er i. Kostnaden må fastsetjast på bakgrunn av grundig synfaring av arkivet i kommunen. Fylkesarkivet tek berre betalt for faktiske personalkostnadar og kostnadar til emballasje/utstyr. Det kan frå tid til annan syne seg at slike oppdrag vert meir omfattande enn synfaringane og berekningane indikerte då kontrakten vart inngått. Det vil difor alltid vera eit punkt i avleveringsavtalen mellom Fylkesarkivet og kommunen der det stå kva som skjer dersom Fylkesarkivet ikkje klarar å ordna ferdig arkivet innan avtala tid og innan dei konstnadsråmene som er sett. Kommunen vil måtte pårekna ekstrakostnadar på ordningsarbeidet i slike tilfelle. Uordna arkiv som er teke inn til Fylkesarkivet for ordning og registrering, er ikkje tilgjengeleg for innsyn og bruk, så lenge det ikkje er ordna og katalogisert. Dersom det kjem presserande førespurnadar frå arkiveigar (dvs. kommunen) om innsyn i et slikt uordna arkiv, som er som er under ordning av Fylkesarkivet, vil Fylkesarkivet fakturera kommunen for den tida det tek å finna fram i arkivet. Dette vilkåret vil og vere omtalt avtalen om ordning av arkivet mellom kommunen og Fylkesarkivet. Arkivmaterialet som blir sendt til Fylkesarkivet for ordning skal vera identifisert og listeført. Dersom det kjem med arkivmateriale som ikkje er identifisert, har Fylkesarkivet høve til å senda arkivet tilbake til kommunen på deira rekning, evt. fakturera for ekstra tid som blir brukt i samband med identifisering av materialet. 11

13 8. Ansvar for og forvaltninga av avleverte kommunale arkiv i depot 8.1. Kommunen (rådmannen) sitt ansvar Alle kommunar og fylkeskommunar er etter arkivlova pålagde å oppretta arkivdepot. Fram til avleveringa til depot på Fylkeshuset er gjennomført, ligg ansvaret hjå det organet som har skapt materialet. Dersom det er uklåre punkt når det gjeld ansvarstilhøva, er det administrasjonssjefen si plikt å sørgja for naudsynt avklåring. Sjølv om kommunen eller fylkeskommunen kjøper depot-tenestene hjå Fylkesarkivet, er det arkivskapar som eig arkivet Den daglege forvaltninga, innsyn og formidling, ansvar Avlevering av arkivmateriale til kommunalt eller fylkeskommunalt arkivdepot inneber at arkivdepotet tek over det løpande ansvaret for materialet, jf. arkivforskrifta 5-1 tredje ledd. Dersom det er naudsynt for sakshandsaming eller liknande, kan arkivskapande organ låne tilbake materiale som er avlevert til arkivdepot. Låneperioden skal ikkje vere lenger enn det som er naudsynt av omsyn til bruken. Både lån og tilbakelevering til arkivdepotet skal dokumenterast. Arkivdepotet skal til ei kvar tid ha oversyn over materiale som er tilbakelånt til arkivskapande organ. Tilbakelånt materiale skal ikkje blandast saman med anna arkivmateriale hjå det arkivskapande organet, jf. arkivforskrifta Tilbakelånt materiale skal oppbevarast etter føresegnene i arkivforskrifta kapittel IV. Dersom dette ikkje let seg gjere, kan materialet i staden gjerast tilgjengeleg for bruk i arkivdepotet eller ved kopiering. Tilbakelånt materiale kan ikkje lånast vidare til andre utan samtykke frå arkivdepotet. Som del av depotavtalen, skal Fylkesarkivet handsama innsyn i deponert arkivmateriale. Dersom innsynet gjeld historisk arkiv, kan førespurnadane koma direkte til oss. Førespurnadar som gjeld personregistermateriale skal gå om kommunen. 12

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar

Detaljer

NORMALINSTRUKS. for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Gitt med heimel i arkivforskrifta 5-12

NORMALINSTRUKS. for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Gitt med heimel i arkivforskrifta 5-12 NORMALINSTRUKS for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar Gitt med heimel i arkivforskrifta 5-12 Riksarkivaren 01.06.2002 Riksarkivaren Rapportar og retningsliner 15 Riksarkivaren, Oslo 2003 ISBN 82-548-0083-9

Detaljer

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Fagansvarlege for avlevering Vibeke S. Lunheim Rådgjevar/Arkivar vibeke.lunheim@ikamr.no

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype:

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype: Innhald 1. Inneliing s. 2 1.2 Virkeområde 1.3 Definisjonar 2 Organisering av personaldokumentasjon 2.1 Oppbevaring av personalmapper 2.2 Tilhøvet mellom saksarkiv og personalarkiv 2.3 Tilhøvet mellom personalarkiv

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? Kva har me? Svært mykje arbeid er gjort i svært mange kommunar. Me har eit verktøy som gjer arkivplanen tilgjengeleg og lett å bruke Me kan utveksle

Detaljer

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE Dok. ref. Dato: 12/1-13/K1-069//BYO 27.01.2014 Arkivrutine for elevarkiv i Øygarden kommune skal gjera det mogleg for skulane å ha eit riktig og likt arbeid med

Detaljer

Arkivplan for Volda kommune

Arkivplan for Volda kommune Arkivplan for Volda kommune Føremål for arkivplan i Volda kommune Denne arkivplanen skal til ei kvar tid vere retningsgjevande for korleis all dokumentasjon som kommunen treng i sine daglege gjeremål eller

Detaljer

PROSEDYRE FOR IKA MØRE OG ROMSDAL

PROSEDYRE FOR IKA MØRE OG ROMSDAL PROSEDYRE FOR IKA MØRE OG ROMSDAL ORDNING, FØRING OG AVLEVERING AV OFFENTLEGE ARKIV OG AV DEI PRIVATARKIV SOM ER PÅLAGDE Å FØLGJE ARKIVLOVA OG ARKIVFORSKRIFTENE PROSEDYRE FOR IKA MØRE OG ROMSDAL Innhald

Detaljer

TILPASSET NORMALINSTRUKS

TILPASSET NORMALINSTRUKS TILPASSET NORMALINSTRUKS for arkivdepot IKA Opplandene (IKAO) Oppfølging av Eiermøtet 2014 sak 5, om synliggjøring av basistjenester og tilleggstjenester. Gitt med hjemmel i arkivforskriften 5-12 1 Innhold

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

INNSYN Samling for arkivmedarbeidarar i Rogaland. Bryne 27.september 2011 v/advokat Morten Solvik

INNSYN Samling for arkivmedarbeidarar i Rogaland. Bryne 27.september 2011 v/advokat Morten Solvik INNSYN Samling for arkivmedarbeidarar i Rogaland Bryne 27.september 2011 v/advokat Morten Solvik Kvifor rett til innsyn? Kan ikkje forvaltninga få klare seg sjølv? Ressurskrevjande å stå på pinne for dei

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Thi der var Papirer overalt. Det væltede du av Hylderne langs Væggen, foran og ved Siden av hver Mand laa det i svære Dynger. Der var gaat Papir, gult Papir, Karduspapir,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk

Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk Gudmund Valderhaug http://depotdrengen.wordpress.com Case 1 Du er arkivleiar i kommunen. Helse og omsorgstenesta vil kjøpe eit fagsystem som skal lagre brukar-dokumentasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Erfaringar med kommunesamanslåing. Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune

Erfaringar med kommunesamanslåing. Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune Erfaringar med kommunesamanslåing Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og målsetjing Privatarkiv er arkiv frå alle typar ikkje-offentleg verksemd: privatpersonar, lag og organisasjonar, verksemder innanfor tenesteyting,

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Partar Seljar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Køyretyopplysingar Merke og type køyrety Årsmodell Fyrste gong registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer