FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964"

Transkript

1 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter 1964.

2 Innhald 1. Innleiing om dette dokumentet Kva dette dokumentet er Oppdateringar/revisjonar Kommunane sitt lovpålagde ansvar for eldre og avslutta kommunale arkiv Fylkesarkivet som depot for eldre og avslutta arkiv for kommunane i Sogn og Fjordane Gjeldande avtalar med kommunane Kva skal avleverast? Periode Arkivskapartype Prioriteringar Korleis klargjera arkiv for avlevering Planlegging/førebuing Innbinding Krav til papir/mapper og annan emballasje Reinsking av arkivmaterialet Ordningsarbeidet Pakking/merking Avleveringslista Arbeidsmøter Overføring av arkivet til Fylkesarkivet (avlevering til arkivdepot) Førebuing/planlegging Transport Kvittering/oppfølging Økonomiske og ressursmessige konsekvensar og ansvarstilhøve Kommunen sitt ansvar Kommunen sin kostnad Kjøp av tenester hjå Fylkesarkivet Ansvar for og forvaltninga av avleverte kommunale arkiv i depot Kommunen (rådmannen) sitt ansvar Den daglege forvaltninga, innsyn og formidling, ansvar

3 1. Innleiing om dette dokumentet 1.1. Kva dette dokumentet er Denne avleveringsinstruksen er laga av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og byggjer på normalinstruksen frå Riksarkivaren 1. Avleveringsinstruksen tek primært føre seg papirbasert arkivmateriale skapt av kommunane og fylkeskommunen i perioden ca 1964 til rundt Alle kommunane som skal avlevera arkiv til depot på Fylkesarkivet må fylgja instruksen. Dersom det er særlege grunnar til å avvika instruksen, skal det i kvart tilfelle avtalast med Fylkesarkivet. Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga som eit ledd i arbeidet med å gje kommunane og fylkeskommunen ei fagleg god teneste. Avleveringsinstruksen gjeld både kommunane og fylkeskommunen. Mange stadar i teksten er det berre referert til kommunar, ikkje fylkeskommunen. Det er gjort av praktiske omsyn. Reglane her gjeld også fylkeskommunen. Arkiv som er eldre enn 1964, samt personregistermateriale, har ikkje noko med det som blir omtala i denne avleveringsinstruksen å gjera. Avlevering av den type arkivmateriale må avtalast særskilt. Det er eigne reglar for avlevering av personregister, både når det gjeld ordning og alder på arkiv som skal avleverast Oppdateringar/revisjonar Avleveringsinstruksen inneheld dei til ei kvar tid gjeldande føringane frå Fylkesarkivet. Då arbeidet med å førebu arkiv til avlevering vil føregå over tid i kommunane, vil Fylkesarkivet stadig skaffa seg meir kompetanse på feltet. Dette vil kunne føra til oppdateringar i avleveringsinstruksen. Dersom det er sentrale oppdateringar, vil dette bli gjort kjent for kommunane. Vedlegg til avleveringsinstruksen: - Arkivforskrifta - Normalinstruksen for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar - Retningsliner for arkivavgrensing og kassasjon i kommunale arkiv - Mal for registrering av arkivlister/avleveringsliste (excel-rekneark) 2. Kommunane sitt lovpålagde ansvar for eldre og avslutta kommunale arkiv Kommunale organ skal avlevera arkivmaterialet sitt til eit kommunalt arkivdepot, som skal vere oppretta i samsvar med føresegnene i arkivforskrifta 5-1, fyrste og tredje ledd: Arkiv som ikkje lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er nedlagde eller har avslutta verksemda si (avslutta arkiv), skal avleverast til depot. Kommunar og fylkeskommunar skal opprette eigne ordningar for arkivdepot. Som eit minimum skal slike ordningar innebere at det løpande ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert ein stad, at ein har til rådvelde nødvendige lokale for å oppbevare 1 Normalinstruks for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Gitt med heimel i arkivforskrifta Riksarkivaren

4 arkiva, jf. kap. IV, og at ein etablerer rutinar som ivaretek dei spesifiserte krava til arkivdepot i kapitlet her. Arkivforskrifta 5-3 seier fylgjande om avlevering av avslutta arkiv: Dersom eit offentleg organ skal nedleggjast, skal arkivet klargjerast for avlevering til arkivdepot eller for overføring til eit organ som overtek saksområdet, jf og Klargjeringa av arkivet inngår som del av avviklingsarbeidet. Arkiv som ikkje blir overført til anna organ, skal avleverast straks. Den same prosedyren skal nyttast for arkiv skapt av offentlege organ som går over til å vere privat eller som skiftar mellom statleg, fylkeskommunal eller kommunal status, med mindre anna blir fastsett av Riksarkivaren med heimel i arkivlova 10 andre og tredje ledd, jf. også Fylkesarkivet som depot for eldre og avslutta arkiv for kommunane i Sogn og Fjordane 3.1 Gjeldande avtalar med kommunane Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunane om arkivfagleg kompetanse og tenester. Avtalar mellom Fylkesarkivet og kommunane og fylkeskommunen regulerer arbeidet, og tenestene frå kommunearkivordninga er organisert og finansiert gjennom tre ulike avtaleområde: 1) Basistenester Fylkeskommunen og alle kommunane har denne avtalen. Innhald: ordning av arkiv, rettleiing i arkivdanning, tilbod om arkivplan.no, oppbevaring av personregistermateriale, innsyn, formidling, kurs og opplæring for kommunane. 2) Papirdepot Fylkeskommunen og 23 kommunar har denne avtalen (ikkje Årdal, Sogndal og Vik). Innhald: deponering av papirarkiv, rettleiing om avlevering, handsaming, ordning, formidling og innsyn. 3) Elektronisk depot Fylkeskommunen og alle kommunane har denne avtalen Innhald: deponering av elektronisk arkivmateriale, rettleiing om avlevering, handsaming av materiale, formidling og innsyn. 23 kommunar har med bakgrunn i avtalen om papirdepot deponert sine arkiv eldre enn 1964 i depot på Fylkeshuset. I denne avtalen har Fylkesarkivet forplikta seg til å ordna desse arkiva for kommunane. I den same avtalen ligg at kommunen også kan avlevera arkiv som er yngre enn 1964 til depot. Desse arkiva må vera ferdig ordna, pakka, merka og listeført i tråd med denne avleveringsinstruksen før dei vert avleverte til depot. 3

5 4. Kva skal avleverast? 4.1. Periode Hovudregelen er at arkivmateriale skal avleverast til arkivdepot når det er om lag år gamalt. Denne avleveringsinstruksen gjeld difor arkiv som er skapt i perioden mellom 1964 og ca Kva som er det naturlege ytteråret å forholda seg til, må avtalast særskilt med kvar enkelt kommune. Det vil vera ulike omsyn å ta i vurderinga av kva periode som skal avleverast i denne omgangen. Fleire av kommunane byrja å bruka K-kodar tidleg på 1990-talet, og dette kan vera eit naturleg ytterår å forhalda seg til. Ofte er det naturleg å nytta ei periodisering som ytterår for avleveringa. Arkiv som er avslutta skal også avleverast til depot. Avslutta arkiv er arkiv etter organ som er nedlagde eller flytta over til anna forvaltningsorgan. Det er ikkje sett krav om at avslutta arkiv skal ha ein viss alder Arkivskapartype Kva arkiv som skal avleverast må avklarast i dialog med Fylkesarkivet. For dei fleste kommunane vil det vera aktuelt å avlevera dei fleste arkiv utanom objektarkiva (eigedomsarkiv og gardsarkiv). Arkiv som det for dei fleste kommunane er naturleg å avlevera: - Valstyret - Formannskapsarkivet - Kommunekassen - Likningskontoret - Skulestyret - Skulekrinsar - Fattigstyre, sosialstyre - Helseråd - Jordstyre I tillegg til desse arkiva vil det truleg vera ei heil del nemnder og utval som bør klargjerast for avlevering. Nemnder og utval under formannskapet skal avleverast saman med arkivet etter formannskapet Prioriteringar Alle kommunar skal fyrst avlevera arkivet etter formannskapet. Frå formannskapet vil fylgjande seriar vera aktuelle: møtebøker, kopibøker, brevjournalar og saksarkiv. Arkivseriane skal plasserast i den rekkefylgja som dei her er nemnt. I enkelte kommunar finst det også ein serie som er kalla arkivkort. Desse skal i så fall plasserast etter brevjournalane. I samråd med Fylkesarkivet skal kommunen bestemma kva periode som skal avleverast samla. 5. Korleis klargjera arkiv for avlevering 5.1 Planlegging/førebuing Før kommunane skal starta med å klargjera arkiv for avlevering, bør Fylkesarkivet kallast inn til eit førebuande planleggingsmøte. Fylkesarkivet ynskjer at både arkivleiar og rådmann er til stades på 4

6 møtet. På møtet vil me gå gjennom dei føringane som ligg i avleveringsinstruksen. Det vil bli lagt opp til dialog mellom kommunen og Fylkesarkivet. Fylkesarkivet vil setja fokus på kva føresetnadar som er viktige for at kommunen skal lukkast i ordningsprosjektet. På møtet er det viktig med ei synfaring i arkivet. Me må me få ei oversikt over kor mykje arkiv kommunen har frå dei ulike arkivskaparane, kor vidt det er periodisert, og kor godt det er ordna. Det er viktig å gå gjennom alt arkivmaterialet frå perioden som skal avleverast. På denne måten kan ein sortera ut/grovordna arkivmaterialet som høyrer til det same arkivet. På det førebuande møtet skal me bli samde om kva arkiv og kva tidsperiode som skal klargjerast til avlevering i fyrste omgang. Det er viktig at kommunen blir informert om at arbeidet som skal gjerast er tidkrevjande, og at det vert sett av nok ressursar. Den eller dei som skal vera delaktige i ordningsarbeidet må bli skjerma frå andre gjeremål. Ein må planlegga kvar ordninga skal skje. Det må leggast til rette med eit stort arbeidsbord, mange hyller og godt lys. Før ordningsarbeidet tek til, er det lurt å sortera ut det arkivmaterialet som er del av det aktuelle ordningsprosjektet. Dersom de stiller det opp i rett rekkefylgje allereie på dette tidspunktet, vil det vera lettare å halda oversikt over arkivet som skal ordnast. Ein bør ha til rådigheit dobbelt så mange meter med hylle som ein har arkiv som skal ordnast. I tilfelle der det er fleire små periodar, kan det vera aktuelt å slå desse saman til ein større periode. Dette vil bli meir oversiktleg når ein skal finna fram i arkivet. I dei tilfelle der dette kan vera aktuelt, skal det diskuterast med Fylkesarkivet Innbinding Alle møtebøker, kopibøker og brevjournalar skal vera innbundne. Møtebøkene skal bindast inn av bokbindar. Fylkesarkivet vil hjelpa med å finna fram til godkjende innbindarar. For kopibøker og brevjournalar har Riksarkivaren godkjent ein type kontorinnbindingssystem; Leitz Impressbind. Ein del kommunar har dette utstyret, og kan såleis binda inn kopibøkene og brevjournalane sjølve Krav til papir/mapper og annan emballasje Saksdokument på papir skal leggjast i omslag og/eller mapper som avspeglar strukturen i arkivet. Omslag og mapper skal vere påført informasjon om innhaldet, til dømes tittel, saksnummer, arkivkode, årstal og liknande. Når ein tek i bruk nye omslag eller mapper, til dømes ved ordning eller ompakking, skal omslag og mapper vere av syrefritt papir. Som hovudregel skal mapper og boksar skiftast ut. I nokre tilfelle kan ein bruka opp att mappene og boksane dersom dei ikkje er skada. Alle mapper, uansett om dei er gamle eller nye, skal ha fylgjande informasjon: Døme: Kommune: Flora kommune Arkivskapar: Formannskapet 5

7 Serie: Dc Namn på mappe: Vegar i Eikefjord Ytterår: Korrekt utfylde mapper: 5.4. Reinsking av arkivmaterialet Alt av metall og plast skal fjernast frå arkivmaterialet. Dublettar, kopiar og ikkje arkivverdig materiale skal fjernast frå arkivet. Sjå Retningslinjer for arkivavgrensing og kassasjon i kommunale arkiv (gjeldande frå 4. juni 1987) for meir informasjon om arkivavgrensing. Dersom arkivmaterialet er svært skittent, skal det brukast støvsugar for å reingjera det. Fylkesarkivet tek ikkje i mot arkivmateriale med sopp. Arkiv med sopp skal sanerast før det kan avleverast depot. 5.5.Ordningsarbeidet Når det kjem til sjølve ordningsarbeidet, er det ein del prinsipp som må fylgjast av den som ordnar. Me har her lista opp nokre punkt. Denne lista vil bli utvida etter kvart som me får spørsmål og kommentarar frå dei som ordnar arkiv. - I ein periode (særleg talet) finst det ein del stensilar i arkivet. Dette er blanke, tjukke ark der den blå skrifta etter kvart byrjar å bli svak/forsvinne. Enkelte kommunar har spurt om dei skal ta kopi av desse dokumenta, for på den måten å freista ta vare på det som står skrive. Fylkesarkivet ser at det kan vera ein god måte å ta vare på dokumenta, men set 6

8 ikkje krav til at dette blir gjort. Det skal takast vare på originalen dersom det blir teke kopi av dokumenta. - I ein del kommunar er innhaldet i kvar einskild boks nøye skildra på etiketten. Dette er informasjon som kan vera verdt å ta med seg vidare. Dette kan gjerast ved at ein fotograferer etiketten og legg kopien i boksen. Det må likevel ikkje vera til hinder for at innhaldet i boksane kan endrast etter ordning. - Kommunen og fylkeskommunen kan bruka stempel til å påføra kommunenamnet, dersom stempelet er godt leseleg. Kommunenamnet skal då stå på toppen av mappa. Trass i at me opnar opp for bruk av stempel, er anbefalinga at dette blir skrive for hand. Det er meir haldbart. - Det skal vera legg/magebelte der det er meir enn to ark som var festa saman med stift eller binders. - Dersom det ligg foto i arkivet, skal kvart enkelt bilete leggast i eit omslag av syrefritt papir. Det skal skrivast ein merknad i avleveringslista (excel-lista) om at det er foto i arkivet. - Materiale som er skada på ein slik måte at det kan vera til hinder for framtidig bevaring og bruk, skal reparerast før avlevering. Dette skal skje i samråd med arkivdepotet, som må sjå til at reparasjonane blir fagleg forsvarleg utført. - Dersom det arkivskapande organ har laga register eller andre oversyn over serskilte seriar eller andre delar av arkivmaterialet sitt, skal desse, dersom ikkje spesielle tilhøve tilseier noko anna, avleverast saman med det materialet dei refererer til Pakking/merking Arkivmateriale som ikkje blir bunde inn, skal som hovudregel leggjast i arkivøskjer. Materiale som ikkje kan leggjast i arkivøskjer, skal pakkast inn på forsvarleg vis. Slik pakking bør utførast i samråd med arkivdepotet. Fylkesarkivet har ikkje særskilde krav til kva boksar som skal nyttast, men dei må vera av syrenøytralt eller syrefritt materiale. Boksane må vera stødige og tola handsaming. Fylkesarkivet vil elles rå til at det blir brukt arkivboksar med tunge. Ta kontakt med Fylkesarkivet for å diskutera val av boksar og mapper før de bestiller inn. Det er naturleg at kronologien i ein boks byrjar ved nedseinka side og bevegar seg mot klaffen. Etikettar på arkivstykke, jf. arkivforskrifta 5-4 tredje ledd, skal vere av arkivhaldbart papir, jf. arkivforskrifta Til etikettar skal det nyttast eit tjukkare papir: 120 g/m2. Dette er også litt kvitare og blankare enn vanleg papir. Bruk Fylkesarkivet sin mal på etikett. Denne skal innehalde arkivskaparnamn (kommune og arkiv), serie og ytterår. På boks-etikettane skal kommunevåpenet vera med, men ikkje på protokollane. Alle protokollar skal merkast med etikettar, også dei som har inngravering på ryggen. Bruk Casco våtromslim når de skal lima på etikettane. Døme på etikett, protokoll: 7

9 Flora kommune Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Arkiv: K Flora kommune. Formannskapet Serie: A- Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l. Aaa- Kladdebøker Kladdebok Aaa - L0001 Døme på etikett, boks: 8

10 5.7.Avleveringslista Avleveringslista, jf. arkivforskrifta 5-4 fjerde ledd, skal vere ordna systematisk. Det avleverande organet skal registrera arkiva i eit excel-skjema. Dette excel-skjemaet ligg som vedlegg til denne avleveringsinstruksen. Det utfylte excel-skjemaet vil fungera som avleveringsliste. Fylkesarkivet vil eksportera dataen i excel-skjemaet inn i arkivregistreringsverktyet vårt, ASTA. Dersom delar av materialet er gradert, underlagt teieplikt eller av andre grunnar unnateke frå offentleg innsyn, skal dette gå fram av avleveringslista. Dersom det er naudsynt, kan det førast eigne lister for slikt materiale. 9

11 Det er viktig med god dialog mellom kommunen og Fylkesarkivet kring føring av arkivlister, slik at ein unngår feilføringar og at ting må gjerast opp att. Fylkesarkivet vil difor halda kurs/workshop der utfylling av excel-lister er ein viktig del Arbeidsmøter Som ledd i oppfylgjinga av kommunane som sjølve ynskjer å klargjera arkiv for avlevering, vil Fylkesarkivet arrangera arbeidsmøte to gonger i året. Til desse møta vil me invitera dei kommunane som til ei kvar tid jobbar med å klargjera arkiv til avlevering. Det første arbeidsmøtet vil bli halde i lokala til Fylkesarkivet. Seinare møte kan haldast andre stadar. Møta vil bli lagt opp som ein dialog mellom Fylkesarkivet og kommunane. Målet er å utveksla erfaringar med kvarandre, og at det skal dannast nettverk mellom kommunane som ordnar arkiv. Kommunane vil i stor grad treffa dei same utfordringane, og at eit slikt møte vil vera ein god arena å diskutera både med Fylkesarkivet og dei andre kommunane. På arbeidsmøta vil me mellom anna ta føre oss avleveringsinstruksen, samt gå gjennom excelskjemaet som arkivet skal registrerast inn i. 6. Overføring av arkivet til Fylkesarkivet (avlevering til arkivdepot) 6.1. Førebuing/planlegging Dersom arkivet er ferdig ordna etter forskrifta og denne instruksen, samt listeført slik at me kan importera det til ASTA, har kommunane og fylkeskommunen høve til å avlevera arkiva til Fylkesarkivet sitt arkivdepot kostnadsfritt. Fylkesarkivet er fleksible til når avleveringa skal skje, men me ber om at kommunen tek kontakt og avtalar dette minimum ein månad før det skal skje. Dersom det viser seg at det blir stor pågang frå kommunane for å få avlevera arkiv, vil Fylkesarkivet utarbeida ei liste over når kommunane får avlevera Transport Kommunen må betala for transportkostnadane. I god tid før avlevering må kommunen bestilla transport. Det er viktig å understreka at arkivet skal køyrast direkte til depot utan unødig opphald på vegen. Transporten må vera forsvarleg. Ein må sikra at arkivet ikkje tek skade under transport Kvittering/oppfølging Når arkivet kjem inn til depot på Fylkeshuset, vil det bli plassert inn på tilvist stad i magasinet. Excellistene vil sidan bli importert inn i ASTA. Når arkivet er plassert på hyller og registrert i ASTA, vil det bli sendt ut kvittering til kommunen om at arkivet er avlevert til depot. Saman med kvitteringa vil kommunen få ein arkivkatalog over det avleverte arkivet. 10

12 7. Økonomiske og ressursmessige konsekvensar og ansvarstilhøve 7.1. Kommunen sitt ansvar Den avleverande instansen har ansvaret for å klargjera arkivet til avlevering Kommunen sin kostnad Det er kommunen som skal ta alle kostnadar knytte til avlevering, uavhengig av kven som gjer jobben Kjøp av tenester hjå Fylkesarkivet Kommunen kan sjølve ordna og klargjera arkivet til avlevering, eller kan kjøpa tenester hjå Fylkesarkivet. I begge høve er det kommunen som må ta den økonomiske børa med å få arkiva klare til avlevering. Dersom kommunen ynskjer at Fylkesarkivet skal ordna arkiv for dei, må det skrivast ein eigen avtale om dette Fylkesarkivet klargjer for avlevering på vegne av kommunen Det vil vera mogleg å kjøpa tenester for ordning av Fylkesarkivet. Eit slikt arbeid er relativt omfattande og ressurskrevjande. Av omsyn til planlegging og ressursfordeling på Fylkesarkivet, er det difor viktig at kommunen melder frå i god tid, slik at planlegginga kan begynne så tidleg som mogeleg. Fylkesarkivet kan maksimalt ha to pågåande ordningsprosjekt samstundes. Dersom Fylkesarkivet tek på seg å ordna, merka og listeføra arkivmateriale som skal avleverast, skal dette skje på oppdrag frå den instansen som har ansvaret for materialet (kommunen), og etter skriftleg avtale med denne. Oppdraget skal vera tidsavgrensa. Avlevering finn stad først når materialet er ordna, merka og listeført i tråd med føresegnene. Kostnaden må avtalast særskilt med kvar kommune på bakgrunn av mengde arkiv og kva orden arkivet er i. Kostnaden må fastsetjast på bakgrunn av grundig synfaring av arkivet i kommunen. Fylkesarkivet tek berre betalt for faktiske personalkostnadar og kostnadar til emballasje/utstyr. Det kan frå tid til annan syne seg at slike oppdrag vert meir omfattande enn synfaringane og berekningane indikerte då kontrakten vart inngått. Det vil difor alltid vera eit punkt i avleveringsavtalen mellom Fylkesarkivet og kommunen der det stå kva som skjer dersom Fylkesarkivet ikkje klarar å ordna ferdig arkivet innan avtala tid og innan dei konstnadsråmene som er sett. Kommunen vil måtte pårekna ekstrakostnadar på ordningsarbeidet i slike tilfelle. Uordna arkiv som er teke inn til Fylkesarkivet for ordning og registrering, er ikkje tilgjengeleg for innsyn og bruk, så lenge det ikkje er ordna og katalogisert. Dersom det kjem presserande førespurnadar frå arkiveigar (dvs. kommunen) om innsyn i et slikt uordna arkiv, som er som er under ordning av Fylkesarkivet, vil Fylkesarkivet fakturera kommunen for den tida det tek å finna fram i arkivet. Dette vilkåret vil og vere omtalt avtalen om ordning av arkivet mellom kommunen og Fylkesarkivet. Arkivmaterialet som blir sendt til Fylkesarkivet for ordning skal vera identifisert og listeført. Dersom det kjem med arkivmateriale som ikkje er identifisert, har Fylkesarkivet høve til å senda arkivet tilbake til kommunen på deira rekning, evt. fakturera for ekstra tid som blir brukt i samband med identifisering av materialet. 11

13 8. Ansvar for og forvaltninga av avleverte kommunale arkiv i depot 8.1. Kommunen (rådmannen) sitt ansvar Alle kommunar og fylkeskommunar er etter arkivlova pålagde å oppretta arkivdepot. Fram til avleveringa til depot på Fylkeshuset er gjennomført, ligg ansvaret hjå det organet som har skapt materialet. Dersom det er uklåre punkt når det gjeld ansvarstilhøva, er det administrasjonssjefen si plikt å sørgja for naudsynt avklåring. Sjølv om kommunen eller fylkeskommunen kjøper depot-tenestene hjå Fylkesarkivet, er det arkivskapar som eig arkivet Den daglege forvaltninga, innsyn og formidling, ansvar Avlevering av arkivmateriale til kommunalt eller fylkeskommunalt arkivdepot inneber at arkivdepotet tek over det løpande ansvaret for materialet, jf. arkivforskrifta 5-1 tredje ledd. Dersom det er naudsynt for sakshandsaming eller liknande, kan arkivskapande organ låne tilbake materiale som er avlevert til arkivdepot. Låneperioden skal ikkje vere lenger enn det som er naudsynt av omsyn til bruken. Både lån og tilbakelevering til arkivdepotet skal dokumenterast. Arkivdepotet skal til ei kvar tid ha oversyn over materiale som er tilbakelånt til arkivskapande organ. Tilbakelånt materiale skal ikkje blandast saman med anna arkivmateriale hjå det arkivskapande organet, jf. arkivforskrifta Tilbakelånt materiale skal oppbevarast etter føresegnene i arkivforskrifta kapittel IV. Dersom dette ikkje let seg gjere, kan materialet i staden gjerast tilgjengeleg for bruk i arkivdepotet eller ved kopiering. Tilbakelånt materiale kan ikkje lånast vidare til andre utan samtykke frå arkivdepotet. Som del av depotavtalen, skal Fylkesarkivet handsama innsyn i deponert arkivmateriale. Dersom innsynet gjeld historisk arkiv, kan førespurnadane koma direkte til oss. Førespurnadar som gjeld personregistermateriale skal gå om kommunen. 12

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Oslo, 14. desember 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Side 1 av 25

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Side 1 av 25 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Side 1 av 25 Innhald 1. Innleiing... 3 2. IKA Møre og Romsdal IKS... 3 3. Føremål og ansvarsområde... 5 4. Styremøte... 5 5. Representantskapsmøte... 5 6. Likestilling...

Detaljer

Arkheion VÅR MANGFOLDIGE FREMTID RAPPORT FRÅ BEVARINGSUTVALET SIDE 3-5

Arkheion VÅR MANGFOLDIGE FREMTID RAPPORT FRÅ BEVARINGSUTVALET SIDE 3-5 2#2002 Arkheion ØSTFOLD IKA IKA KONGSBERG AUST-AGDER-ARKIVET IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND IKA TRØNDELAG IKA MØRE OG ROMSDAL FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE ARKIV I NORDLAND IKA TROMS IKA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer