Viktige veivalg for Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige veivalg for Troms"

Transkript

1 Fylkesrådets tiltredelseserklæring Fylkesrådet Fusdahl Viktige veivalg for Troms Karlsøy Skjervøy Kvænangen Tromsø Lyngen Berg Lenvik Kåfjord Nordreisa Torsken Balsfjord Storfjord Tranøy Dyrøy Sørreisa Kvæfjord Harstad Ibestad Skånland Salangen Lavangen Gratangen Bardu Målselv

2 2

3 Fylkesrådets tiltredelseserklæring - fylkesrådet Fusdahl Viktige veivalg for Troms var en historisk dag for Troms fylkeskommune. For første gang samlet partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet seg om å danne fylkesråd. I forkant av dette hadde konstellasjonen forhandlet frem en felles syvpunktserklæring som dannet det politiske grunnlaget for det nye fylkesrådet. Disse syv punktene samt budsjettvedtaket i 2014-budsjettet viser tydelig partienes vilje til å styre sammen, på en felles plattform som bidrar til å ta fylkeskommunen over i en ny kurs. Fylkeskommunens omdømme bygges ved å levere gode og forutsigbare tjenester til innbyggerne i fylket. Fylkesrådet er opptatt av at disse tjenestene skal være kvalitativt gode og ivareta dagens og fremtidens behov for innbyggerne og næringslivet. Fylkesrådet er opptatt av at fylkeskommunen skal fremstå som en positiv samarbeidspartner for andre og vil føre en politikk ut fra et prinsipp om at det skal være lettere å si ja enn nei. Omstille for å skape handlingsrom Fylkesrådet vil foreta en gjennomgang av organiseringen av fylkeskommunen med sikte på å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene. Fylkesrådet mener det er nødvendig med en gjennomgang av hele fylkeskommunens drift med henblikk på å frigjøre midler, og samtidig unngå at man i fremtiden havner i en driftsmessig situasjon som hindrer videreføring og utvikling av de tjenestene fylkeskommunen skal levere. I denne prosessen må særlig forhold som geografi, demografisk utvikling og næringsstruktur vektlegges. Til grunn for dette ligger at fylkesrådet er et fylkesråd for hele Troms, og at hele fylkets interesser skal ivaretas. Stab, støtte og internkontroll Det nye fylkesrådet vil, med bakgrunn i enkeltsaker og rapporter, arbeide systematisk med internkontrollen i fylkeskommunen. Manglende oppfølging kan føre til høyere driftsutgifter, og sårt tiltrengte penger som ellers kunne gått til å produsere tjenester, forsvinner. Det nye fylkesrådet vil sikre god forvaltning og kvalitetssikring. Det handler samtidig om å handle lovmessig og sikre at fylkeskommunen følger god forvaltningsskikk. Troms fylkeskommune har i dag betydelige verdier liggende i bygninger og tomter omkring i fylket. Slik fylkesrådet ser det representerer disse verdiene store muligheter for å skaffe inntekter, sikre egen-kapital til investeringer, og bidr til å avhjelpe et svært presset boligmarked. Derfor vil fylkesrådet starte et arbeid for å aktivere disse verdiene i budsjettene. Det første grepet som ble tatt var å øke leien slik at fylkeskommunen ikke lenger unødvendig subsidierer dem som bor i fylkeskommunale leiligheter i Tromsø. Fylkesrådet har derfor justert leien til markedsleie. Fylkesrådet vil vurdere alternative organiseringer av eiendomsforvaltningen. Samtidig ser fylkesrådet at boligmarkedet i den største byen i Troms er en utfordring for mange. Derfor vil fylkesrådet primært søke å omregulere og avhende areal. 3

4 Utdanning Fylkesrådet ønsker å ha et så godt utdanningstilbud som mulig, nært elevenes bosted, at færrest mulig skal bli borteboere. Det skal bli økt bruk av distribuerte løsninger og nettbaserte plattformer for å kunne bevare tilbud med lav søkning per skole og gi flere skoler en bredere tilbudsvifte. Fylkes-rådet vil beholde alle dagens skolesteder, men dimensjonere og fordele tilbudene i forhold til søkning og samfunnets behov. Næringslivets behov for fremtidig kompetanse må også vektlegges. Utdanning skal også bidra til regional utvikling. Når små skolested er viktig for samfunns- og næringslivet, må fylkeskommunen gå sammen med bedrifter og kommuner for å lage attraktive kompetansesentre som styrker rekrutteringen til utdanningen og dermed til næringene. Det er viktig at dette ikke går på bekostning av kvaliteten i utdanningen. Fylkesrådet vil reforhandle grenseavtalene om elevplasser med nabofylkene, og i løpet av 2014 utarbeide ny lokal inntaksforskrift som også vil omhandle forholdet til nabofylkene og dagens skoleregioninn-deling i Troms. I denne sammenhengen vil også innføring av et friere skolevalg vurderes. Fylkesrådet vil komme tilbake til fylkestinget med en sak om ny inntaksforskrift i løpet av Fylkesrådet vil sørge for at den vedtatte strategiplanen «Tid for mestring» bidrar til å øke kvaliteten og få flere til å gjennomføre videregående opplæring. I tråd med strategiplanen vil Fylkesrådet legge bedre til rette for samhandling mellom kolleger og mellom skoler. For eksempel vil felles timestart ved skolene i Troms gi mer rom til både kunnskapsdeling og distribuert undervisning. Skal kompetanseutviklingen få en god og langvarig virkning, må den være forankret i det enkelte lærested og i prosesser som involverer skoleledere, faglige ledere, lærere og instruktører i en kollektiv samhandling. Fylkesrådet vil følge opp regjeringens forsterkede satsing på etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere, med sikte på å få til forutsigbare ordninger for den enkelte ansatte i Tromsskolen. Fylkesrådet vil inkludere Fagskolene og Voksenopplæringen bedre i det totale utdanningstilbudet i fylket, og se nærmere på hvordan Ungt Entreprenørskap, Newtonrom og Vitensenteret kan gi innsikt i realfag og naturfag, og motivere til gründerskap på alle skolenivåer. Det desidert største frafallet i videregående utdanning skjer på yrkesfag, der halvparten av elevene faller av underveis, de aller fleste i overgangen til læretid i bedrift. Fylkesrådet vil derfor gjennom ei fylkestingsmelding om yrkes - og fagopplæringa fram til mars 2015 se på hvordan nye utdanningsmodeller og et tettere samarbeid med bedriftene kan føre flere ungdommer og voksne til fagbrev, høyere utdanning og jobb. Det nye fylkesrådet vil også se på mulighetene for å igangsette et større moderniseringsprosjekt innenfor sektoren med tanke på å øke bruken av IT-løsninger. Fylkesrådet satser på at den offentlige skolen skal ha aller beste kvalitet, men anerkjenner friskoler og privatskoler som en viktig ressurs og et supplement til fylkeskommunens skoler. 4

5 Fylkesrådets tiltredelseserklæring - fylkesrådet Fusdahl Samferdsel Fylkesrådet skal realisere Langsund- og Bjarkøyforbindelsen. Prosjektene skal igangsettes i løpet av Dette fylkestinget inviteres til å fatte endelig finansierings og oppstartsvedtak for disse forbin-delsene. Fylkesrådet er opptatt av å følge gjennomføringen av prosjektene tett og sørge for optimal kvalitetssikring av prosjektene. Det skal redusere risikoen for overskridelser og ytterligere belastning på fylkeskommunens økonomi. Veksten i Tromsø by krever nye og fremtidsrettede løsninger. I særdeleshet gjelder dette ferdselen fra Kvaløya og inn mot sentrum. For å bedre på situasjonen, vil fylkesrådet i løpet av perioden, i tett samarbeid med Tromsø kommune, starte arbeidet med en ny og fremtidsrettet forbindelse fra Kvaløya til Tromsøya. Det er fylkesrådets mening at en ny løsning må bidra til å styrke flyten av arbeidskraft innad i Tromsøregionen. Fylkesrådet vil følge opp arbeidet gjennom Transportnett Tromsø. Som en del av dette arbeidet er det viktig å legge til rette for en videreutvikling av kollektivløsningene i og rundt Tromsø, slik at Tromsø kan fortsette å være en av Norges beste kollektivbyer. Fylkesrådet vil arbeide for at den lokale bensinavgiften defineres som et bilrestriktivt tiltak. Fylkesrådet er opptatt av å jobbe frem gode samferdselsløsninger knyttet til fylkets byer og tettsteder. Troms trenger for fremtiden å tenke mer på regionale bo- og arbeidsmarkeder når man legger frem store samferdselsprosjekter. Ett slikt prosjekt er Ullsfjordforbindelsen. Fylkesrådet legger opp til igangsetting av planleggingen av forbindelsen innen kort tid. På sikt vil dette prosjektet, sammen med ny E8, gjøre at befolkningssentre i Finnmark og Troms kommer nærmere hverandre. En av de aller største utfordringene er vedlikeholdsetterslepet, beregnet til mellom fem og åtte milliarder kroner etter overtakelsen av riksveiene. Fylkesrådet vil legge en strategi for å møte dette vedlikeholdsbehovet på en best mulig måte og følge opp Regjeringens varslede bevilgningsøkning til formålet. Det nye fylkesrådet skal foreta en gjennomgang av Troms fylkestrafikk FKF og vil fremme en sak til fylkestinget om dette. For innbyggerne i Troms er hurtigbåter og annen kollektivtrafikk ekstra viktig. Derfor er det viktig å videreutvikle et koordinert og helhetlig tilbud i hele Troms. Troms er ett av to fylker som pr i dag ikke har jernbane. Fylkesrådet er opptatt av å bidra til å jobbe fram framtidas jernbaneinfrastruktur, slik at også Troms er en del av denne, spesielt med tanke på godstransport til og fra, samt innenfor Nordområdene. Fylkesrådet er opptatt av å satse målrettet på utvikling av infrastruktur knyttet til næringer som har stort utviklingspotensial, for eksempel sjømatnæringen. For å legge til rette for videre utvikling av denne viktige og fremtidsrettede næringen, vil fylkesrådet prioritere opprusting av fylkesveinettet, slik at dette bidrar til lettere inn- og uttransport. En bedret veistandard vil også bidra i et miljøperspektiv. Fylkesrådet er opptatt av å sikre driften av senjafergene, der staten tar sin del av ansvaret i tilknytning til nasjonal turistvei og arbeidet med reiselivskonseptet «ytre kystriksvei». Fylkesrådet er opptatt av at fergedriften i fylket skal være forutsigbar og bidra til utvikling av bo- og arbeidsregioner. Troms skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene gjennom bærekraftige løsninger som på beste måte ivaretar miljøet og sikrer tjenestene. 5

6 Næring Fylkeskommunen er en viktig regional utviklingsaktør. Fylkesrådet er opptatt av at det legges til rette for lokal og regional verdiskaping innenfor dagens og fremtidens næringsvirksomhet som petroleum, mineraler, sjømat og reiseliv. Fylkesrådet vil være tett på petroleumsbransjen, følge opp mineralsatsingen og trekke veksler på våre gode nabolands erfaringer etter flere tiårs vellykket satsing på mineralutvin-ning. Fylkesrådet ønsker å bygge videre på det voksende samarbeidet og gode relasjoner med land i Barentsregionen som har felles utfordringer med Troms. Troms skal fortsatt være et av landets fremste sjømatfylker og bidra til å realisere det nasjonale målet om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Herunder ligger det å følge opp vedtatte strategier for sjømatnæringen i fylket i samarbeid med næringen og kommunene. Fylkesrådet ønsker å bidra til økt satsing på lokal mat og arktisk landbruk. Fylkesrådet vil innta en aktiv rolle, og gjennom en regional landbruksplan bidra til en god og fremtidsrettet næring. I denne sammenhengen er det viktig å lytte til næringen og tverrfaglig følge landbruksnæringens innovative arbeid for et sterkt og godt l andbruk i nord. Fylkesrådet vil bidra til å videreutvikle reiselivsnæringen på en slik måte at små og mellomstore bedrifter gis gode utviklingsmuligheter. I denne sammenhengen er fylkesrådet opptatt av at landsdelsselskapet Nordnorsk eiseliv bidrar til vekst og et større marked for landsdelens reiseliv. Næringslivet er avhengig av god og forutsigbar infrastruktur internt i og ut av fylket. Fylkesrådet vil derfor, blant annet, videreføre det viktige arbeidet med å sikre grunnlag for flere flyruter som styrker næring og kulturutveksling mellom de arktiske landene. Kultur Fylkesrådet ønsker å løfte og prioritere kultursatsinger og kulturarenaer for barn og unge i hele fylket. Fylkesrådet er stolt av UKM Troms og det viktige arbeidet som her gjøres. Troms har landets beste UKM, og i år samles ungdom fra fem ulike nasjoner i en UKM-festival som binder ungdom sammen på tvers av grenser. Fylkesrådet vil også følge opp Den kulturelle skolesekken, en nasjonal satsing som gir barn og unge kulturell kompetanse, sosial og personlig vekst, livslyst og læringslyst. Fylkesrådet ønsker å fremheve vår nordnorske kulturarv og øke innsatsen for synliggjøring av krigsminner, kaldkrigsminner og museumsarbeidet i regionene. Verden kommer til Troms og fylket skal bidra til at verden får ta del i det beste Troms har å by på. Mange store og viktige internasjonale arrangementer kommer til Tromsø, og fylkeskommunen har en viktig rolle med å ivareta, støtte opp om, og bidra til at disse også gir en regional effekt. Fylkesrådet vil samarbeide med de andre fylkene og staten om kulturinstitusjoner i nord, og vil arbeide for at staten tar en større del av kostnadene som skyldes store avstander og et begrenset marked. Et viktig videre arbeidet med å næringsrette kulturen er INTRO-Fondet. Fylkesrådet vil arbeide for at dette fondet blir en vital finansieringskilde for kunstnere i fylket som ønsker å etablere seg som selvstendige næringsaktører. Tannhelse Troms fylkeskommune har i dag en forebyggende og funksjonell tannhelsetjeneste som er tilgjengelig for hele Troms. Fylkeskommunen har et viktig ansvar med å ivareta utdanningstilbudet av tannhelsepersonell og spesialistutdanning på Tannhelsetjenesten kompetansesenter for Nord-Norge. Fylkesrådet vil følge opp dette og bidra til at utdanningstilbudet utvikles videre. 6

7 Fylkesrådets tiltredelseserklæring - fylkesrådet Fusdahl Regjeringen har varslet gjennomgang av de fylkeskommunale oppgavene, også tannhelse, med tanke på endring i oppgavefordeling, forvaltningsnivå og organisering. Dette ønsker fylkesrådet velkommen, og vil bidra aktivt i arbeidet. Fylkesrådet synes det er viktig for tannhelsen at man kontinuerlig understøtter arbeidet som gjøres for å få flere voksne pasienter til å besøke tannklinikkene. Eksterne aktører, forsvar og høyere utdanning Det at Forsvaret er til stede i nord og bruker våre naturlige fortrinn til å øve og bygge opp kapasiteter, er viktig for Norge og for Troms. Fylkesrådet vil jobbe sammen med fylkestinget og kommunene for å videreutvikle Forsvarets rolle i nord og legge til rette for rekruttering av personell og økt bosetting av forsvarsfamilier i Troms. Fylkesrådet er derfor opptatt av at det skapes felles faste møteplasser mellom Forsvaret, aktuelle kommuner og andre samfunnsaktører i fylket. Ambisjonen er å formalisere dette i en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen, forsvarskommunene og Forsvaret. I løpet av denne perioden skal samarbeidsavtalen med Sametinget reforhandles. Fylkesrådet vil legge frem en sak til fylkestinget om dette. Regjeringen signaliserer at man ønsker å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, noe som også vil merkes i Nord-Norge. Dette er en utvikling fylkesrådet støtter. Samtidig betyr det at man politisk må ta stilling til prosesser innenfor sektoren. Fylkesrådet vil delta i slike prosesser der det er naturlig og søke støtte i fylkestinget. Fylkesrådet mener arbeidet med å samle utdanningsinstitusjonene må baseres på at man legger vesentlig vekt på fremtidige behov hos de lokale interessentene, særlig berørte kommuner og næringslivet. Fylkesrådet mener at distribuering av utdanningstilbud er et svært viktig regionalt tiltak for å sikre utdanning, kom-petanseutvikling og bolyst i Troms. Studiesentrene er i så måte en viktig del av kompetanseinfrastrukturen i fylket. Troms er viktig for å realisere den nasjonale nordområdesatsingen. Det nye fylkesrådet er grunnleggende positiv til den markerte endringen i retningen av mer næringsfokus i satsingen. For fylkesrådet betyr dette å satse på regional verdiskaping og infrastruktur som løfter hele landsdelen og binder sammen regioner på tvers av geografiske og politiske grenser. En bærekraftig utnyttelse av ressurser i nord vil kreve betydelige virkemidler for å sette næringslivet i stand til å utnytte de verdiene som finnes her. Fylkesrådet vil i samarbeid med Regjeringen og de nordnorske fylkene jobbe for at eksisterende virkemidler blir best mulig tilpasset næringsstrukturen i nord. Fylkesrådet vil også arbeide for at statlige myndigheter tar inn over seg næringslivets struktur, slik at man fra statlig side stiller til rådighet ordninger som kan brukes til å videreutvikle landsdelen. Dette inkluderer arbeidet med å videreføre RUP og RDA i en form som ikke er ulik dagens. Fylkesrådet vil, sammen med Tromsø kommune, sette i gang et arbeid med å utvikle nye styringsdokumenter i Troms raft. Dokumentene vil gjøre det lettere for selskapet å samle eierne og dermed bidra til at selskapet utvikler seg videre Fylkesrådet vil i løpet av 2014 komme tilbake til fylkestinget med en melding om det internasjonale arbeidet. I denne meldingen vil fylkestinget inviteres til å peke ut retningen for det internasjonale arbeidet i årene som kommer. Avslutning Oppsummert vil fylkesrådet arbeide for å styrke tjenestilbudet til innbyggerne i fylket ved å videreutvikle kjerneoppgavene, med særlig fokus på samferdsel og utdanning. Fylkesrådet inviterer herved fylkestinget til et samarbeid om viktige veivalg. Vi skal stå til tjeneste for innbyggerne i Troms. 7

8 Fylkesrådets tiltredelseserklæring - fylkesrådet Fusdahl 8

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD

INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD Deres ref.: 09/2205-1 Deres dato: 02.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 29.10.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Att. Fylkesrådsleders kontor Postboks

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 02-2015 STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord TIDSPUNKT: 23. 24. mars 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Inger Heiskel, Storfjord Karl

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget 2011

Kunnskapsgrunnlaget 2011 regional planstrategi Kunnskapsgrunnlaget 2011 Karlsøy Skjervøy Kvænangen Lyngen Tromsø Nordreisa Kåfjord Berg Lenvik Torsken Dyrøy Harstad Kvæfjord MÅL VISJON PROGRAM SPLAN HANDLING T EMEN REGL ELEV RÅD

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Nettversjon 1 Innholdsfortegnelse Utviklingstrekk - Nye utfordringer i nord 3 By og bygd samhold i nord 4 Sjølråderett og folkestyre 5 Fylkeskommunen som regional

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer