INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag Kl: Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2. Konstituering Sak 3. Beretninger Sak 4. Regnskap Sak 5. Budsjett Sak 5. Arbeidsplan Sak 6. Innkomne forslag Sak 8. Valg For styret i Sandnes SV Jeanette S. Løvik Leder Vedlegg: Årsmelding fra styret Årsmelding fra bystyregruppa Årsmelding fra lørdagskafeen Regnskap Budsjettforslag Forslag til arbeidsplan Innkomne forslag Valgkomiteens forslag

2 ÅRSMELDING FRA STYRET I SANDNES SV Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer: 1.vara 2. vara Jeanette S. Løvik Arvid Erga Linda Edvardsen Rita Sunde Nina Eltervåg Helge Aasland For bystyregruppen har Jan Refsnes vært fast representant. Forretningsfører: Revisorer: Valgkomité: Egil Nygård Lars Martin Øverland Bjørg Andersson Heidi Bjerga Richard Olsen Fartein Haga Representasjon: - Årsmøtet i Rogaland SV: Jeanette Løvik, Jan Refsnes, Linda Edvardsen, Arvid Erga, Aastein Aase, Rita Sunde - Fylkesstyret i Rogaland SV: Jan Refsnes - Valgkomiteen for fylkesstyret: Linda Edvardsen/Arvid Erga - Nominasjonskomitèen for Stortingsvalget: Arvid Erga/Rita Sunde - Ekstraordinert landsmøte i Oslo: Jeanette Løvik 2

3 ÅRSBERETNING FRA STYRET Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter, 2 ekstraordinære, 3 medlemsmøter samt valgkampåpning med besøk av Kristin Halvorsen. Det har blitt behandlet 78 saker i styreperioden. Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt 30. januar 2012 på L54. Samfunnsviter Svein Tuastad var innleder. Pr har Sandnes SV 79 betalende medlemmer. Dette er 2 færre medlemmer enn fra forrige årsskifte. Vårt mål er fortsatt at mesteparten av kommunikasjonen med våre medlemmer skal foregå elektronisk. Det jobbes også kontinuerlig med å oppdatere hjemmesidene våre. Vi har også prøvd å holde oss oppdatert på Facebook har vært et innholdsrikt år. Vi har: Hatt et tett og godt samarbeid med bystyregruppen Vi har hatt stand i forbindelse med miljødagen Hatt jevnlige lørdagskafeer med gjester og politiske temaer (Se egen rapport) Deltatt på 1.mai arrangement Arrangert valgkampåpning m/besøk av Kristin Halvorsen Deltatt på kommunikasjonskurs i regi av Rogaland SV Deltatt på div møter og politiske debatter Styret har arbeidet godt sammen, men vi ønsker alltid innspill og deltakelse fra våre medlemmer. Vennlig hilsen Styret Sandnes SV 3

4 ÅRSMELDING FRA BYSTYREGRUPPA Jan Refsnes Heidi Bjerga Bystyret består av Jan Refsnes og Heidi Bjerga. Heidi Bjerga har plass i formannskapet. Jan Refsnes er gruppeleder. Vi er i tillegg representert i 3 hovedutvalg: Jan Refsnes i teknisk utvalg Arvid Erga i kommuneplankomiteen Heidi Bjerga i administrasjonsutvalget Da er ett år passert og det har vært ett begivenhets rikt år. Og det har gått fort. Vi har gått fra å være med i ett valgteknisk samarbeid til å bli en del av ett politisk samarbeid som danner posisjonene i Sandnes de neste 3 årene. Til å være et parti som hadde to valg. Bli i opposisjon med ingen innflytelse eller å være ett parti med innflytelse. Det var ikke et lett valg, og prosessen fram til ett politisk samarbeid var ikke en enkel sak. Det er ikke til å stikke under en stol at der vil og skal alltid være en stor forskjell mellom de to ideologiene som FRP og SV representerer. Vi gikk flere runder med styret i Sandnes SV, vi var i kontakt med fagforeninger i kommunen og selvsagt de andre partiene i det valgtekniske samarbeidet. Det kom under denne prosessen klare signaler fra alle at SV måtte være med. Det som egentlig gjorde utslaget var punktet om konkurranseutsetting. Etter flere forhandlinger ble det enighet at partiene skulle stilles fritt og stemme etter sin overbevisning. Men jeg vil i denne sammenheng også gjerne bruke ordføreren sine ord.»i lokalpolitikk er det også viktig å være pragmatisk, spesielt når kommunen står foran kanskje den største utviklingen av byen som har skjedd de siste 30 årene.» 4

5 Avtalen ble så undertegnet, så vil historien vise om vi gjorde et riktig valg. Hvilke rolle SV skulle spille i formannskapet og bystyresalen ble vel tydelig fra vårt første møte i bystyresalen da parlamentarismen ble foreslått innført som ny styreform i Sandnes kommune fra årsskiftet Det er vel ingen tvil om at det var SV som fikk dette omgjort til at det skulle settes ned ett utvalg, kalt parlamentarismeutvalget, som skulle utrede dette videre. Saken kom til avstemming, og vedtaket ble at eventuell innføring av parlamentarisme skal avgjøres i forbindelse med valget i Selv tror vi formannskapsmodellen vil bestå. Etter sommeren ble utvalget gjort om til formannskapsutvalget som har utredet en utvidet formannskapsmodell. Resultatet av dette ble at partiene fikk frikjøpt mer tid, og at partiene sto mer fritt på hvordan de selv ville fordele denne tiden. For SV sin del ble dette ett frikjøp på 60 %, som bystyregruppa har valgt å fordele dette slik at det blir 30 % på hver av representantene. Det som også var ett viktig moment var at der skulle være en såkalt kjernetid, slik at alle partiene er tilstede samtidig. Mandager er satt av til fast dag for alle partiene. Så fordeler partiene andre frikjøpsdager hver for seg. Det ble besluttet at formannskapsmøtene skulle foregå på dagtid. Partikontorene er også besluttet flyttet til Jærveien 34 som er vis a vis Rådhuset. Under behandlingen av økte kostnader vedr anlegg til Sandnes ULF fremmet SV forslag om at kommune bygde, men at private overtok VIP-avdelingen. Dette fikk ikke støtte fra noen andre. Videre foreslo vi allerede i januar utsettelse av arbeidet med å finne lokalisering av stadiontomt. Dette fikk heller ikke støtte fra noen andre. Dette er fulgt opp med forslag om vurdering av alternativ plassering ved Giske ungdomsskole. Vi har hatt fokus på Framtidens byer, og under behandlingen av gjennomføringsstrategi for kommuneplan for sentrum foreslo SV at tilrettelegging for lyntog ble tatt med i det videre arbeidet. Kun SV stemte for. I tillegg har vi gang på gang påpekt at Fremtidens byer ikke bruker sentrum til parkeringsplasser. SV tok initiativ og klarte å få flertall for at området hvor høvdinggården på Hove ligger skal holdes unna utbygging. 5

6 Under behandlingen av Havneparken støttet ikke SV punktet om forprosjekt for neddykket parkeringsanlegg. Vi foreslo at vi burde samarbeide med Stavanger om badeanlegg. Vi har foreslått at kommunen skulle kartlegge mulige alternative plasseringer av badeanlegg, og vi gikk mot at det skulle finansieres gjennom Offentlig-Privat Sammarbeid, OPS. Dette fikk kun SV sin stemme. Heldigvis fikk SV enstemmig støtte for at havnepromenaden skal ha skikkelig bredde og gi alle tilgang til fjorden. SV har seinere foreslått at kommunen ser på mulighet for at det bygges nytt svømmeanlegg i forbindelse med oppgradering av Giskehallen. Dette fikk vi ikke flertall for, men vi tror dette vil komme på sikt. Et anlegg på toppen av et parkeringsanlegg i fjorden vil bli for kostbart. Under behandling av turvei i Sandnes fremmet SV forslag om turvei langs Figgjovassdraget, men ikke langs Ålgårdsbanen. Dette fikk ikke støtte, men ordføreren foreslo et kompromiss om at det må ikke gjøres varige tiltak som hindrer en eventuell framtidig bruk av Ålgårdbanetraseen til kollektivformål. Dette ble enstemmig vedtatt. SV tok opp spørsmål om bruk av vendespor på Ganddal og dobbeltspor videre sørover på Jærbanen, og ordføreren har fulgt opp med møte både med jernbaneverket ROM eiendom og NSB, samt ordførere på Jæren vedr dobbeltspor. Under behandling av kommunal planstrategi fikk SV inn forslag om at kommunen skal arbeide for å erstatte Hero mottak som må ut fra lokalene på Dale når avtalen går ut ved årsskiftet. Vi fikk også inn at kommunen skal ha fokus på kommunen som IA-kommune for tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet. Under behandling av fagopplæringen i Sandnes fikk SV enstemmig støtte for forslaget om at kommunen skulle delta i utviklingen av vekslingsmodellen, med fagopplæring og skole parallelt i 4 år, mot dagens to år på skole og to år i lære. Dette gjelder helsefag og barne- og ungdomsarbeider. Hvert 4. år behandles skjenkereglene i kommunen, og SV gikk tidlig ut og markerte at vi ikke kunne gi skjenkeløyve til steder som har stripping og lignende som del av underholdningskonseptet. Forslaget fikk etterhvert støtte fra flere parti, men ikke fra flertallet, som besto av Frp og H. 6

7 SV fikk enstemmig støtte for forslaget om at kommunen kjøper inn 2 el-sykler i tillegg til 3 vanlige sykler til bruk innen omsorgsektoren. Sammen med forslaget om ladestasjon til både bil og sykkel kan det være et godt alternativ til bilkjøring. Ap, Sp, SV og V Gikk mot omdisponering til juletredyrking, og begrunnet dette med behovet for matnyttig landbruk. Flertallet gikk for omdisponering, men saken ble i etterkant saken av fylkesmannen. SV fikk og enstemmig støtte for forslaget om at boliger i boligsosial handlingsplan skal settes opp i prioritert rekkefølge, for å sikre jevn tilgang av boliger til gruppene som er omfattet av boligsosial handlingsplan. SV spurte ordfører om kommunen vil unngå å bruke selskap som er registret i skatteparadis, for å unngå at offentlige ressurser ikke havner i skatteparadis. Varaordfører mente dette eventuelt hører inn under kommunens etiske retningslinjer, og kan eventuelt tas opp under behandlingen av dem. Det var ikke vilje til å gjøre noe med saken. Saken ble fulgt opp i formannskapet under behandlingen av nytt reglement for finansforvaltningen, og der fikk vi enstemmig støtte til at forslaget skulle følge saken til bystyret. I bystyret fikk vi støtte fra Ap, V og KrF, men det var dessverre ikke nok til å få flertall. SV har og spurt om å få oversikt over allerede godkjente reguleringsplaner, og hvor mange boenheter dette utgjør. Vi tror at det er en del utbyggere som holder igjen boligbyggingen for å sikre seg høy avkastning. Det er utbyggere i kommunen som sier de tjener mellom en halv og hel million pr boenhet de bygger. Det var kun SV og V som støttet forslaget til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering. Det er ikke vilje i kommunen til å innføre parkeringsrestriksjoner, noe som igjen fører til at fylket ikke henter inn penger fra belønningsordningen. Belønningsordningen har krav knyttet til klimaforliket, og kan bidra med flere hundre millioner til kollektive tiltak i hele regionen. Det var heldigvis flertall i Sandnes for bybane, men fylkestinget sa nei til det alternativet, selv om 8 av 9 berørte kommuner sa ja. Denne saken vil vi følge videre i

8 Det er utredet flere alternativ for rådhus både oppgradering og utvidelse av eksisterende og tre alternative plasseringer. SV mente at alle alternativene skulle legges fram for bystyret, men flertallet i formannskapet gikk for utsortering før saken kom dit. Uansett gikk SV for nytt rådhus, på bakgrunn av de ansattes arbeidsforhold, og målet om at alle sentrale enheter skal samles på ett sted. SV hadde håpet at styrene i både Kulturhuset og KinoKino ville legge fram alternative forslag til fortsatt drift, men det eneste som kom fra dem var at de ikke ville slås sammen. Når de fikk konkrete alternativ fra kommunen svarte de med at de ville utsette sammenslåing i flere år. For oss i SV virket det ikke noe som et godt alternativ å være under endring og omstilling over flere år. Vi støttet derfor forslaget om en sammenslåing allerede fra januar Vi tror at dette vil forsterke kultursatsingen i kommunen. Det ble en del spekulasjon rundt eiendomsskatt etter at Høyre la fram sitt budsjett med eiendomsskatt på verk og bruk. Det skapte en del diskusjon innad i posisjonen, men for SV sin del var det ingen tvil at innholdet i resten av opposisjonen sitt budsjett med 178 millioner i konkurranseutsetting og 10 millioner i lønnskutt gjorde at vi fastholdt avtalen som vi allerede hadde inngått med de andre partiene., og stemte for flertallsforslaget. Arbeidet med ett fellesbudsjett mellom AP, SP, FRP og SV startet lørdag 3. november. Fra Sandnes SV deltok Heidi Bjerga og Jan Refsnes. Videre hadde vi drøftinger lørdag den 17. november på Gamlaværket i Sandnes. Her deltok Jeanett S. Løvik og Jan Refsnes. Etter dette møtet var hovedlinjene lagt og vi fortsatte vider arbeid sporadisk på mandagene framover til behandling i formannskapet 27. november og bystyret den 18. desember. Det må sies at budsjettforhandlingene mellom partiene foregikk i et godt arbeidsklima. SV hadde sine kjernesaker og var spesielt opptatt av viktigheten å ha nok lærlingeplasser i kommunen. Derfor var det også meget gledelig at et av de første punktene som kom på plass var punktet om lærlinger. Sandnes kommune øker nå antall lærlingplasser til 70. Det vil si at vi tar inn igjen rådmannens kutt og plusser på med 13 nye lærlingeplasser. Dette er i tråd med KS sine forventninger om 1 lærling pr innbyggere. 8

9 Flertallet støttet ikke rådmannens kutt i skolen og førte tilbake kuttforslaget på lærere. Med dette har vi utløst en støtte direkte fra staten på 14 nye lærerstillinger fordelt på 3 skoler i kommunen. Det er også meget gledelig for SV at vi i løpet av to budsjetter har klart å stanse kuttforslagene i eldresentrene, og i dette budsjettet plusset på for å vise hvor viktig vi mener eldresentrenes arbeid er. Dette punktet var heldigvis et klart ønske fra alle. I tillegg støttet de andre partiene i flertallet forslaget vårt om å redusere reisekostnadene for de som trenger transport til vernet arbeidsplass eller aktivitetssenter, etter at de i sommer plutselig fikk en dobling i kostnadene etter at et gammelt vedtak ble effektuert. Nå skal de ikke betale mer enn vi som kan reise med Kolumbus. SV er også glad for at budsjettforslaget ikke inneholdt konkrete forslag om konkurranseutsetting, i motsetning til opposisjonen. Det var forhandlingene rundt samarbeidsavtalen som bidro til dette. SV hadde også to tekstforslag som ble tatt inn, både at kommunen skal vurdere muligheten for at noen av dem som leier i kommunalbolig kan, når økonomien deres tilsier dette, tilbys å kjøpe den kommunale boligen. Videre at kommunen skal legge til rette for at flere lærekandidater med spesielle behov får muligheten til å gjennomføre sin læreperiode i Sandnes kommune. Bystyret ber også rådmannen om å legge til rette for flere lærekandidater med minoritetsspråklig bakgrunn. I administrasjonsutvalget har vi prøvd å støtte opp om representantene fra fagforeningene. Disse har vært delt ved noen anledninger, og da har vi støttet LOK som har flest ansatte bak seg. Under behandlingen av revidert arbeidsgiverstrategi fikk SV og Ap vedtatt forslaget om at økt grunnbemanning ble tatt inn i strategien. En sak som det ble mye støy rundt var utviklingspermisjon for ledere, hvor Ap, Sp, Frp, SV og PP fremmet forslag om justering som godkjenning opp til ordførernivå, at det skal lages rapport etter endt permisjon i tillegg til 2 års bindingstid. I denne saken var fagforeningene delt, og LOK støttet flertallsforslaget. Videre har SV fulgt opp de ansatte som ønsker mer tid til behandling av saker i administrasjonsutvalget, noe varaordfører også mente da han fikk ledervervet i utvalget. Dette er ikke blitt gjort enda, og vi kommer til å følge dette opp i

10 Vi har også støttet opp om forslaget om å øke opptak av Startlån fra Husbanken. Det er ett flott tilbud, som gir flere mulighet til å etablere seg i kommunen. Målgruppen er førstegangsetablerere og personer som trenger hjelp til etablering. SV støttet innstillingen til ny rådmann, på bakgrunn av at fagforeningene hadde støttet forslaget. Bodil Sivertsen fra Gjesdal ble innstilt og takket ja Vi bestemte oss også tidlig på året for å besøke kommunens arbeidsplasser, bedrifter, lag og organisasjoner og fagforeninger. Og har i den anledning vært på besøk hos: - Proservice - Bydrift - Fagforbundet Crux - Sandnes Boligbyggelag Vi har opprettet en god kontakt innenfor disse miljøene, og vi har stor nytte av dette, så dette er noe som vi skal fortsette med de kommende år. Vi har deltatt i følgende debatter og møter: Deltatt på møte angående omlegging av E39 Skurve Hove. Deltatt på møte og debatt angående landbruksmeldingen og bevaringen av matjord. Deltatt i debattmøte med Sandnes Hytteeierforening Møte med Greater Stavanger. Møtet handlet om oljevirksomheten og dens følger i Rogaland Deltatt på folkemøte og debatt i Figgjo bydelshus om traseen E-39 Hoveveien Skurve og tverrforbindelsen Bråstein Kverneland Møte i kantinen på Rådhuset. Tema var samhandlingsreformen og kols kofferten Møte på Forus i regi av Grønn frokost vedrørende bybanen. Møte på Thon hotell Maritim i regi av NHO vedrørende bybane. Møte på stasjonen på Figgjo vedrørende Ålgårdsbanen. Vi har i tillegg til dette skrevet flere leserinnlegg, og har prøvd å profilere oss så mye som mulig i media. 10

11 Det er store utfordringer og mye spennende som skal skje i Sandnes de neste årene, og vi ser fram til et spennende år. Vi håper på støtte og gode forslag til saker vi kan ta opp fra medlemmer og styret. Vi ønsker fortsatt å sette SVpolitikk på dagsorden. Ta kontakt på mail og telefon, eller kom innom gruppekontoret. Jan Refsnes og Heidi Bjerga To engasjerte politikere som er overbevist om at SV har tilført Sandnes mye god SV-politikk gjennom sin deltagelse i flertallsalliansen. 11

12 OVERSIKT OVER REPRESENTASJON/ UTVALG : - Styremedlem i det nyopprettede Sandnes kunst og kulturhus - Styremedlem i nyopprettet interkommunale Attende. - Formannskapet Heidi Bjerga - Administrasjonsutvalget Heidi Bjerga - Teknisk utvalg Jan Refsnes - Kommuneplankomiteen Arvid Erga - Rogaland Revisjon IKS Arvid Erga - Valgstyre Jan Refsnes - Valgnemd Heidi Bjerga - Klagenemda Fartein Haga - Militær skjønnsnemnd, luftfartøy Jan Refsnes - KS fylkesmøte Jan Refsnes - IVAR IKS representantskapet Jan Refsnes - Lyse Energi bedriftsforsamling Heidi Bjerga - Jæren friluftsråd IS, representantskapet Heidi Bjerga - Adhocutvalget Jan Refsnes - Ganddal bydelsutvalg Arvid Erga - Austrått bydelsutvalg Eva T Breivik, sekretær - Stiftelsen Sandnes Dubrovnik Heidi Bjerga avviklet i Utvalg for utredning av parlamentarisme Jan Refsnes - Samarbeidsutvalget, SU, Ganddal skole Arvid Erga 12

13 Videre har vi personlig vara og 1.vara plass i disse utvalg og komiteer: - Formannskap Jan Refsnes - Kommuneplankomiteen Linda P. Edvardsen - Utvalg for helse og sosial Jan Refsnes - Utvalg for kultur og oppvekst Jan Refsnes - Utvalg for tekniske saker Jeanette S. Løvik - Valgstyre Arvid Erga - Klagenemda Elbjørg Melbøe - Bevilgningskontrollen Arvid Erga - Sandnes kommunale pensjonskasse Heidi Bjerga - Militær skjønnsnemnd, luftfartøy Jeanette S. Løvik - KS fylkesmøte Linda P. Edvardsen - Fylkesdelplan langsiktig byutvikling på Jæren Heidi Bjerga - Renovasjonen IKS Heidi Bjerga - Sandnes Proservice Gerd K. Ovesen - Adhocutvalg Heidi Bjerga - Gandsfjord Eldresenter Jan Refsnes - Stiftelsen Mossige Minde Egil Erga - Stiftelsen Huset Nina H. Øverby - Sandnes Sparebank Jan Refsnes - Sandnes Dubrovnik Jan Refsnes Avviklet Sandnes indre havn Jan Refsnes - Sandnes Tomteselskap Heidi Bjerga - Sørmarka Flerbrukshall IKS, rep,skapet Heidi Bjerga (Sandnes Tomteselskap og Sandnes Indre Havn ble slått sammen fra desember Da gikk Heidi ut av styret som vara i Sandnes Tomteselskap, og Jan ble vara i det sammenslåtte selskapet.) 13

14 ÅRSMELDING LØRDAGSKAFE 2012 Vi har tradisjon tro hatt åpen lørdagskafe hele året med unntak av skoleferier. Det har vært styret som har delt på vaktene for kafeen. Vi startet opp og informerte Jeanette fra landsmøtet hadde vi Hallgeir på besøk. Kafeen var jevnt godt besøkt hele våren. På høsten startet vi igjen Vi hadde ikke så mange temalørdager, men informerte Aastein Aase fra Kvanmo konferansen. Besøket utover høsten dalte dessverre litt. Vi må, sammen med styret og medlemmene, diskutere veien videre for lørdagskafeen. Hva må til for å få større engasjement? Skal vi ha mer temalørdager? Skal vi ha åpent hver lørdag eller bare når vi har temaer? Kan noen av medlemmene komme med ideer og være med på driften? For lørdagskafè komitèen Arvid Erga Gode diskusjoner på lørdagskafeen

15 REGNSKAP OG BUDSJETT INNTEKTER Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Kommunal./off. støtte Renter Medlemskontigent Garantiordning.husl Beinskatt Gaver SUM UTGIFTER Husleie Div.utg.kontoret Styrets aktiviteter Overførsel til SU/ Rogaland SU mai arrangement Fylkesårsmøte/rep.skaps- og landsmøter 2011/12 Fylkesårsmøte/rep.skaps- og landsmøter 2013 Årsmøte Sandnes SV Lørdags kafé Annonser/ Løpesedler Valgkamp/valgkampmateriell Andre utgifter 62 SUM Underskudd Egenkapital pr Minus underskudd Bankinnskudd pr

16 FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2013 Stortingsvalg 2013 Hallgeir på Tinget! Jobbe videre med sakene i vårt arbeidsprogram Arrangere lørdagskafèer Arrangere miljødagen 5.juni Jevnlig oppdatering av våre nettsider og sosiale media Organisere medlemsmøter og skolere medlemmer Opprettholde kontakten med våre medlemmer samt verve flere Være aktive i pressen 1. mai arrangement 8.mars arrangement (Kvinnedagen) 16

17 INNKOMNE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag. Det har heller ikke kommet inn forslag til uttalelser. Frist for innlevering av uttalelser er satt til sendes til 17

18 VALGKOMITEENS FORSLAG: LEDER Jeanette Stangeland Løvik 1 år NESTLEDER Arvid Erga ikke på valg SEKRETÆR Linda Pernille Edvardsen 2 år STYREMEDLEM Rita Sunde 2 år STYREMEDLEM Helge Aasland 2 år 1. VARAMEDLEM Nils Haga Dyvik 1 år 2. VARAMEDLEM Siv Tone Breivik 1 år Styret vil bestå av 4 kvinner og 3 menn I tillegg tiltrer en representant fra bystyregruppa og en fra SU styret. FORRETNINGSFØRER Velges av styret REVISORER Lars Martin Øverland 1 år Bjørg Anderson 1 år Valgkomiteen har bestått av: Heidi Bjerga Fartein Haga Richard Olsen 18

19 ØVRIGE VALG: VALGKOMITÈ SANDNES SV: Styret foreslår at årsmøtet velger ny valgkomite. REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I ROGALAND SV: Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. VALGKOMITE ROGALAND SV Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. LANDSMØTEDELEGATER FOR LANDSMØTE Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. 19

20 NOTATER 20

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer