INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag Kl: Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2. Konstituering Sak 3. Beretninger Sak 4. Regnskap Sak 5. Budsjett Sak 5. Arbeidsplan Sak 6. Innkomne forslag Sak 8. Valg For styret i Sandnes SV Jeanette S. Løvik Leder Vedlegg: Årsmelding fra styret Årsmelding fra bystyregruppa Årsmelding fra lørdagskafeen Regnskap Budsjettforslag Forslag til arbeidsplan Innkomne forslag Valgkomiteens forslag

2 ÅRSMELDING FRA STYRET I SANDNES SV Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer: 1.vara 2. vara Jeanette S. Løvik Arvid Erga Linda Edvardsen Rita Sunde Nina Eltervåg Helge Aasland For bystyregruppen har Jan Refsnes vært fast representant. Forretningsfører: Revisorer: Valgkomité: Egil Nygård Lars Martin Øverland Bjørg Andersson Heidi Bjerga Richard Olsen Fartein Haga Representasjon: - Årsmøtet i Rogaland SV: Jeanette Løvik, Jan Refsnes, Linda Edvardsen, Arvid Erga, Aastein Aase, Rita Sunde - Fylkesstyret i Rogaland SV: Jan Refsnes - Valgkomiteen for fylkesstyret: Linda Edvardsen/Arvid Erga - Nominasjonskomitèen for Stortingsvalget: Arvid Erga/Rita Sunde - Ekstraordinert landsmøte i Oslo: Jeanette Løvik 2

3 ÅRSBERETNING FRA STYRET Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter, 2 ekstraordinære, 3 medlemsmøter samt valgkampåpning med besøk av Kristin Halvorsen. Det har blitt behandlet 78 saker i styreperioden. Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt 30. januar 2012 på L54. Samfunnsviter Svein Tuastad var innleder. Pr har Sandnes SV 79 betalende medlemmer. Dette er 2 færre medlemmer enn fra forrige årsskifte. Vårt mål er fortsatt at mesteparten av kommunikasjonen med våre medlemmer skal foregå elektronisk. Det jobbes også kontinuerlig med å oppdatere hjemmesidene våre. Vi har også prøvd å holde oss oppdatert på Facebook har vært et innholdsrikt år. Vi har: Hatt et tett og godt samarbeid med bystyregruppen Vi har hatt stand i forbindelse med miljødagen Hatt jevnlige lørdagskafeer med gjester og politiske temaer (Se egen rapport) Deltatt på 1.mai arrangement Arrangert valgkampåpning m/besøk av Kristin Halvorsen Deltatt på kommunikasjonskurs i regi av Rogaland SV Deltatt på div møter og politiske debatter Styret har arbeidet godt sammen, men vi ønsker alltid innspill og deltakelse fra våre medlemmer. Vennlig hilsen Styret Sandnes SV 3

4 ÅRSMELDING FRA BYSTYREGRUPPA Jan Refsnes Heidi Bjerga Bystyret består av Jan Refsnes og Heidi Bjerga. Heidi Bjerga har plass i formannskapet. Jan Refsnes er gruppeleder. Vi er i tillegg representert i 3 hovedutvalg: Jan Refsnes i teknisk utvalg Arvid Erga i kommuneplankomiteen Heidi Bjerga i administrasjonsutvalget Da er ett år passert og det har vært ett begivenhets rikt år. Og det har gått fort. Vi har gått fra å være med i ett valgteknisk samarbeid til å bli en del av ett politisk samarbeid som danner posisjonene i Sandnes de neste 3 årene. Til å være et parti som hadde to valg. Bli i opposisjon med ingen innflytelse eller å være ett parti med innflytelse. Det var ikke et lett valg, og prosessen fram til ett politisk samarbeid var ikke en enkel sak. Det er ikke til å stikke under en stol at der vil og skal alltid være en stor forskjell mellom de to ideologiene som FRP og SV representerer. Vi gikk flere runder med styret i Sandnes SV, vi var i kontakt med fagforeninger i kommunen og selvsagt de andre partiene i det valgtekniske samarbeidet. Det kom under denne prosessen klare signaler fra alle at SV måtte være med. Det som egentlig gjorde utslaget var punktet om konkurranseutsetting. Etter flere forhandlinger ble det enighet at partiene skulle stilles fritt og stemme etter sin overbevisning. Men jeg vil i denne sammenheng også gjerne bruke ordføreren sine ord.»i lokalpolitikk er det også viktig å være pragmatisk, spesielt når kommunen står foran kanskje den største utviklingen av byen som har skjedd de siste 30 årene.» 4

5 Avtalen ble så undertegnet, så vil historien vise om vi gjorde et riktig valg. Hvilke rolle SV skulle spille i formannskapet og bystyresalen ble vel tydelig fra vårt første møte i bystyresalen da parlamentarismen ble foreslått innført som ny styreform i Sandnes kommune fra årsskiftet Det er vel ingen tvil om at det var SV som fikk dette omgjort til at det skulle settes ned ett utvalg, kalt parlamentarismeutvalget, som skulle utrede dette videre. Saken kom til avstemming, og vedtaket ble at eventuell innføring av parlamentarisme skal avgjøres i forbindelse med valget i Selv tror vi formannskapsmodellen vil bestå. Etter sommeren ble utvalget gjort om til formannskapsutvalget som har utredet en utvidet formannskapsmodell. Resultatet av dette ble at partiene fikk frikjøpt mer tid, og at partiene sto mer fritt på hvordan de selv ville fordele denne tiden. For SV sin del ble dette ett frikjøp på 60 %, som bystyregruppa har valgt å fordele dette slik at det blir 30 % på hver av representantene. Det som også var ett viktig moment var at der skulle være en såkalt kjernetid, slik at alle partiene er tilstede samtidig. Mandager er satt av til fast dag for alle partiene. Så fordeler partiene andre frikjøpsdager hver for seg. Det ble besluttet at formannskapsmøtene skulle foregå på dagtid. Partikontorene er også besluttet flyttet til Jærveien 34 som er vis a vis Rådhuset. Under behandlingen av økte kostnader vedr anlegg til Sandnes ULF fremmet SV forslag om at kommune bygde, men at private overtok VIP-avdelingen. Dette fikk ikke støtte fra noen andre. Videre foreslo vi allerede i januar utsettelse av arbeidet med å finne lokalisering av stadiontomt. Dette fikk heller ikke støtte fra noen andre. Dette er fulgt opp med forslag om vurdering av alternativ plassering ved Giske ungdomsskole. Vi har hatt fokus på Framtidens byer, og under behandlingen av gjennomføringsstrategi for kommuneplan for sentrum foreslo SV at tilrettelegging for lyntog ble tatt med i det videre arbeidet. Kun SV stemte for. I tillegg har vi gang på gang påpekt at Fremtidens byer ikke bruker sentrum til parkeringsplasser. SV tok initiativ og klarte å få flertall for at området hvor høvdinggården på Hove ligger skal holdes unna utbygging. 5

6 Under behandlingen av Havneparken støttet ikke SV punktet om forprosjekt for neddykket parkeringsanlegg. Vi foreslo at vi burde samarbeide med Stavanger om badeanlegg. Vi har foreslått at kommunen skulle kartlegge mulige alternative plasseringer av badeanlegg, og vi gikk mot at det skulle finansieres gjennom Offentlig-Privat Sammarbeid, OPS. Dette fikk kun SV sin stemme. Heldigvis fikk SV enstemmig støtte for at havnepromenaden skal ha skikkelig bredde og gi alle tilgang til fjorden. SV har seinere foreslått at kommunen ser på mulighet for at det bygges nytt svømmeanlegg i forbindelse med oppgradering av Giskehallen. Dette fikk vi ikke flertall for, men vi tror dette vil komme på sikt. Et anlegg på toppen av et parkeringsanlegg i fjorden vil bli for kostbart. Under behandling av turvei i Sandnes fremmet SV forslag om turvei langs Figgjovassdraget, men ikke langs Ålgårdsbanen. Dette fikk ikke støtte, men ordføreren foreslo et kompromiss om at det må ikke gjøres varige tiltak som hindrer en eventuell framtidig bruk av Ålgårdbanetraseen til kollektivformål. Dette ble enstemmig vedtatt. SV tok opp spørsmål om bruk av vendespor på Ganddal og dobbeltspor videre sørover på Jærbanen, og ordføreren har fulgt opp med møte både med jernbaneverket ROM eiendom og NSB, samt ordførere på Jæren vedr dobbeltspor. Under behandling av kommunal planstrategi fikk SV inn forslag om at kommunen skal arbeide for å erstatte Hero mottak som må ut fra lokalene på Dale når avtalen går ut ved årsskiftet. Vi fikk også inn at kommunen skal ha fokus på kommunen som IA-kommune for tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet. Under behandling av fagopplæringen i Sandnes fikk SV enstemmig støtte for forslaget om at kommunen skulle delta i utviklingen av vekslingsmodellen, med fagopplæring og skole parallelt i 4 år, mot dagens to år på skole og to år i lære. Dette gjelder helsefag og barne- og ungdomsarbeider. Hvert 4. år behandles skjenkereglene i kommunen, og SV gikk tidlig ut og markerte at vi ikke kunne gi skjenkeløyve til steder som har stripping og lignende som del av underholdningskonseptet. Forslaget fikk etterhvert støtte fra flere parti, men ikke fra flertallet, som besto av Frp og H. 6

7 SV fikk enstemmig støtte for forslaget om at kommunen kjøper inn 2 el-sykler i tillegg til 3 vanlige sykler til bruk innen omsorgsektoren. Sammen med forslaget om ladestasjon til både bil og sykkel kan det være et godt alternativ til bilkjøring. Ap, Sp, SV og V Gikk mot omdisponering til juletredyrking, og begrunnet dette med behovet for matnyttig landbruk. Flertallet gikk for omdisponering, men saken ble i etterkant saken av fylkesmannen. SV fikk og enstemmig støtte for forslaget om at boliger i boligsosial handlingsplan skal settes opp i prioritert rekkefølge, for å sikre jevn tilgang av boliger til gruppene som er omfattet av boligsosial handlingsplan. SV spurte ordfører om kommunen vil unngå å bruke selskap som er registret i skatteparadis, for å unngå at offentlige ressurser ikke havner i skatteparadis. Varaordfører mente dette eventuelt hører inn under kommunens etiske retningslinjer, og kan eventuelt tas opp under behandlingen av dem. Det var ikke vilje til å gjøre noe med saken. Saken ble fulgt opp i formannskapet under behandlingen av nytt reglement for finansforvaltningen, og der fikk vi enstemmig støtte til at forslaget skulle følge saken til bystyret. I bystyret fikk vi støtte fra Ap, V og KrF, men det var dessverre ikke nok til å få flertall. SV har og spurt om å få oversikt over allerede godkjente reguleringsplaner, og hvor mange boenheter dette utgjør. Vi tror at det er en del utbyggere som holder igjen boligbyggingen for å sikre seg høy avkastning. Det er utbyggere i kommunen som sier de tjener mellom en halv og hel million pr boenhet de bygger. Det var kun SV og V som støttet forslaget til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering. Det er ikke vilje i kommunen til å innføre parkeringsrestriksjoner, noe som igjen fører til at fylket ikke henter inn penger fra belønningsordningen. Belønningsordningen har krav knyttet til klimaforliket, og kan bidra med flere hundre millioner til kollektive tiltak i hele regionen. Det var heldigvis flertall i Sandnes for bybane, men fylkestinget sa nei til det alternativet, selv om 8 av 9 berørte kommuner sa ja. Denne saken vil vi følge videre i

8 Det er utredet flere alternativ for rådhus både oppgradering og utvidelse av eksisterende og tre alternative plasseringer. SV mente at alle alternativene skulle legges fram for bystyret, men flertallet i formannskapet gikk for utsortering før saken kom dit. Uansett gikk SV for nytt rådhus, på bakgrunn av de ansattes arbeidsforhold, og målet om at alle sentrale enheter skal samles på ett sted. SV hadde håpet at styrene i både Kulturhuset og KinoKino ville legge fram alternative forslag til fortsatt drift, men det eneste som kom fra dem var at de ikke ville slås sammen. Når de fikk konkrete alternativ fra kommunen svarte de med at de ville utsette sammenslåing i flere år. For oss i SV virket det ikke noe som et godt alternativ å være under endring og omstilling over flere år. Vi støttet derfor forslaget om en sammenslåing allerede fra januar Vi tror at dette vil forsterke kultursatsingen i kommunen. Det ble en del spekulasjon rundt eiendomsskatt etter at Høyre la fram sitt budsjett med eiendomsskatt på verk og bruk. Det skapte en del diskusjon innad i posisjonen, men for SV sin del var det ingen tvil at innholdet i resten av opposisjonen sitt budsjett med 178 millioner i konkurranseutsetting og 10 millioner i lønnskutt gjorde at vi fastholdt avtalen som vi allerede hadde inngått med de andre partiene., og stemte for flertallsforslaget. Arbeidet med ett fellesbudsjett mellom AP, SP, FRP og SV startet lørdag 3. november. Fra Sandnes SV deltok Heidi Bjerga og Jan Refsnes. Videre hadde vi drøftinger lørdag den 17. november på Gamlaværket i Sandnes. Her deltok Jeanett S. Løvik og Jan Refsnes. Etter dette møtet var hovedlinjene lagt og vi fortsatte vider arbeid sporadisk på mandagene framover til behandling i formannskapet 27. november og bystyret den 18. desember. Det må sies at budsjettforhandlingene mellom partiene foregikk i et godt arbeidsklima. SV hadde sine kjernesaker og var spesielt opptatt av viktigheten å ha nok lærlingeplasser i kommunen. Derfor var det også meget gledelig at et av de første punktene som kom på plass var punktet om lærlinger. Sandnes kommune øker nå antall lærlingplasser til 70. Det vil si at vi tar inn igjen rådmannens kutt og plusser på med 13 nye lærlingeplasser. Dette er i tråd med KS sine forventninger om 1 lærling pr innbyggere. 8

9 Flertallet støttet ikke rådmannens kutt i skolen og førte tilbake kuttforslaget på lærere. Med dette har vi utløst en støtte direkte fra staten på 14 nye lærerstillinger fordelt på 3 skoler i kommunen. Det er også meget gledelig for SV at vi i løpet av to budsjetter har klart å stanse kuttforslagene i eldresentrene, og i dette budsjettet plusset på for å vise hvor viktig vi mener eldresentrenes arbeid er. Dette punktet var heldigvis et klart ønske fra alle. I tillegg støttet de andre partiene i flertallet forslaget vårt om å redusere reisekostnadene for de som trenger transport til vernet arbeidsplass eller aktivitetssenter, etter at de i sommer plutselig fikk en dobling i kostnadene etter at et gammelt vedtak ble effektuert. Nå skal de ikke betale mer enn vi som kan reise med Kolumbus. SV er også glad for at budsjettforslaget ikke inneholdt konkrete forslag om konkurranseutsetting, i motsetning til opposisjonen. Det var forhandlingene rundt samarbeidsavtalen som bidro til dette. SV hadde også to tekstforslag som ble tatt inn, både at kommunen skal vurdere muligheten for at noen av dem som leier i kommunalbolig kan, når økonomien deres tilsier dette, tilbys å kjøpe den kommunale boligen. Videre at kommunen skal legge til rette for at flere lærekandidater med spesielle behov får muligheten til å gjennomføre sin læreperiode i Sandnes kommune. Bystyret ber også rådmannen om å legge til rette for flere lærekandidater med minoritetsspråklig bakgrunn. I administrasjonsutvalget har vi prøvd å støtte opp om representantene fra fagforeningene. Disse har vært delt ved noen anledninger, og da har vi støttet LOK som har flest ansatte bak seg. Under behandlingen av revidert arbeidsgiverstrategi fikk SV og Ap vedtatt forslaget om at økt grunnbemanning ble tatt inn i strategien. En sak som det ble mye støy rundt var utviklingspermisjon for ledere, hvor Ap, Sp, Frp, SV og PP fremmet forslag om justering som godkjenning opp til ordførernivå, at det skal lages rapport etter endt permisjon i tillegg til 2 års bindingstid. I denne saken var fagforeningene delt, og LOK støttet flertallsforslaget. Videre har SV fulgt opp de ansatte som ønsker mer tid til behandling av saker i administrasjonsutvalget, noe varaordfører også mente da han fikk ledervervet i utvalget. Dette er ikke blitt gjort enda, og vi kommer til å følge dette opp i

10 Vi har også støttet opp om forslaget om å øke opptak av Startlån fra Husbanken. Det er ett flott tilbud, som gir flere mulighet til å etablere seg i kommunen. Målgruppen er førstegangsetablerere og personer som trenger hjelp til etablering. SV støttet innstillingen til ny rådmann, på bakgrunn av at fagforeningene hadde støttet forslaget. Bodil Sivertsen fra Gjesdal ble innstilt og takket ja Vi bestemte oss også tidlig på året for å besøke kommunens arbeidsplasser, bedrifter, lag og organisasjoner og fagforeninger. Og har i den anledning vært på besøk hos: - Proservice - Bydrift - Fagforbundet Crux - Sandnes Boligbyggelag Vi har opprettet en god kontakt innenfor disse miljøene, og vi har stor nytte av dette, så dette er noe som vi skal fortsette med de kommende år. Vi har deltatt i følgende debatter og møter: Deltatt på møte angående omlegging av E39 Skurve Hove. Deltatt på møte og debatt angående landbruksmeldingen og bevaringen av matjord. Deltatt i debattmøte med Sandnes Hytteeierforening Møte med Greater Stavanger. Møtet handlet om oljevirksomheten og dens følger i Rogaland Deltatt på folkemøte og debatt i Figgjo bydelshus om traseen E-39 Hoveveien Skurve og tverrforbindelsen Bråstein Kverneland Møte i kantinen på Rådhuset. Tema var samhandlingsreformen og kols kofferten Møte på Forus i regi av Grønn frokost vedrørende bybanen. Møte på Thon hotell Maritim i regi av NHO vedrørende bybane. Møte på stasjonen på Figgjo vedrørende Ålgårdsbanen. Vi har i tillegg til dette skrevet flere leserinnlegg, og har prøvd å profilere oss så mye som mulig i media. 10

11 Det er store utfordringer og mye spennende som skal skje i Sandnes de neste årene, og vi ser fram til et spennende år. Vi håper på støtte og gode forslag til saker vi kan ta opp fra medlemmer og styret. Vi ønsker fortsatt å sette SVpolitikk på dagsorden. Ta kontakt på mail og telefon, eller kom innom gruppekontoret. Jan Refsnes og Heidi Bjerga To engasjerte politikere som er overbevist om at SV har tilført Sandnes mye god SV-politikk gjennom sin deltagelse i flertallsalliansen. 11

12 OVERSIKT OVER REPRESENTASJON/ UTVALG : - Styremedlem i det nyopprettede Sandnes kunst og kulturhus - Styremedlem i nyopprettet interkommunale Attende. - Formannskapet Heidi Bjerga - Administrasjonsutvalget Heidi Bjerga - Teknisk utvalg Jan Refsnes - Kommuneplankomiteen Arvid Erga - Rogaland Revisjon IKS Arvid Erga - Valgstyre Jan Refsnes - Valgnemd Heidi Bjerga - Klagenemda Fartein Haga - Militær skjønnsnemnd, luftfartøy Jan Refsnes - KS fylkesmøte Jan Refsnes - IVAR IKS representantskapet Jan Refsnes - Lyse Energi bedriftsforsamling Heidi Bjerga - Jæren friluftsråd IS, representantskapet Heidi Bjerga - Adhocutvalget Jan Refsnes - Ganddal bydelsutvalg Arvid Erga - Austrått bydelsutvalg Eva T Breivik, sekretær - Stiftelsen Sandnes Dubrovnik Heidi Bjerga avviklet i Utvalg for utredning av parlamentarisme Jan Refsnes - Samarbeidsutvalget, SU, Ganddal skole Arvid Erga 12

13 Videre har vi personlig vara og 1.vara plass i disse utvalg og komiteer: - Formannskap Jan Refsnes - Kommuneplankomiteen Linda P. Edvardsen - Utvalg for helse og sosial Jan Refsnes - Utvalg for kultur og oppvekst Jan Refsnes - Utvalg for tekniske saker Jeanette S. Løvik - Valgstyre Arvid Erga - Klagenemda Elbjørg Melbøe - Bevilgningskontrollen Arvid Erga - Sandnes kommunale pensjonskasse Heidi Bjerga - Militær skjønnsnemnd, luftfartøy Jeanette S. Løvik - KS fylkesmøte Linda P. Edvardsen - Fylkesdelplan langsiktig byutvikling på Jæren Heidi Bjerga - Renovasjonen IKS Heidi Bjerga - Sandnes Proservice Gerd K. Ovesen - Adhocutvalg Heidi Bjerga - Gandsfjord Eldresenter Jan Refsnes - Stiftelsen Mossige Minde Egil Erga - Stiftelsen Huset Nina H. Øverby - Sandnes Sparebank Jan Refsnes - Sandnes Dubrovnik Jan Refsnes Avviklet Sandnes indre havn Jan Refsnes - Sandnes Tomteselskap Heidi Bjerga - Sørmarka Flerbrukshall IKS, rep,skapet Heidi Bjerga (Sandnes Tomteselskap og Sandnes Indre Havn ble slått sammen fra desember Da gikk Heidi ut av styret som vara i Sandnes Tomteselskap, og Jan ble vara i det sammenslåtte selskapet.) 13

14 ÅRSMELDING LØRDAGSKAFE 2012 Vi har tradisjon tro hatt åpen lørdagskafe hele året med unntak av skoleferier. Det har vært styret som har delt på vaktene for kafeen. Vi startet opp og informerte Jeanette fra landsmøtet hadde vi Hallgeir på besøk. Kafeen var jevnt godt besøkt hele våren. På høsten startet vi igjen Vi hadde ikke så mange temalørdager, men informerte Aastein Aase fra Kvanmo konferansen. Besøket utover høsten dalte dessverre litt. Vi må, sammen med styret og medlemmene, diskutere veien videre for lørdagskafeen. Hva må til for å få større engasjement? Skal vi ha mer temalørdager? Skal vi ha åpent hver lørdag eller bare når vi har temaer? Kan noen av medlemmene komme med ideer og være med på driften? For lørdagskafè komitèen Arvid Erga Gode diskusjoner på lørdagskafeen

15 REGNSKAP OG BUDSJETT INNTEKTER Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Kommunal./off. støtte Renter Medlemskontigent Garantiordning.husl Beinskatt Gaver SUM UTGIFTER Husleie Div.utg.kontoret Styrets aktiviteter Overførsel til SU/ Rogaland SU mai arrangement Fylkesårsmøte/rep.skaps- og landsmøter 2011/12 Fylkesårsmøte/rep.skaps- og landsmøter 2013 Årsmøte Sandnes SV Lørdags kafé Annonser/ Løpesedler Valgkamp/valgkampmateriell Andre utgifter 62 SUM Underskudd Egenkapital pr Minus underskudd Bankinnskudd pr

16 FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2013 Stortingsvalg 2013 Hallgeir på Tinget! Jobbe videre med sakene i vårt arbeidsprogram Arrangere lørdagskafèer Arrangere miljødagen 5.juni Jevnlig oppdatering av våre nettsider og sosiale media Organisere medlemsmøter og skolere medlemmer Opprettholde kontakten med våre medlemmer samt verve flere Være aktive i pressen 1. mai arrangement 8.mars arrangement (Kvinnedagen) 16

17 INNKOMNE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag. Det har heller ikke kommet inn forslag til uttalelser. Frist for innlevering av uttalelser er satt til sendes til 17

18 VALGKOMITEENS FORSLAG: LEDER Jeanette Stangeland Løvik 1 år NESTLEDER Arvid Erga ikke på valg SEKRETÆR Linda Pernille Edvardsen 2 år STYREMEDLEM Rita Sunde 2 år STYREMEDLEM Helge Aasland 2 år 1. VARAMEDLEM Nils Haga Dyvik 1 år 2. VARAMEDLEM Siv Tone Breivik 1 år Styret vil bestå av 4 kvinner og 3 menn I tillegg tiltrer en representant fra bystyregruppa og en fra SU styret. FORRETNINGSFØRER Velges av styret REVISORER Lars Martin Øverland 1 år Bjørg Anderson 1 år Valgkomiteen har bestått av: Heidi Bjerga Fartein Haga Richard Olsen 18

19 ØVRIGE VALG: VALGKOMITÈ SANDNES SV: Styret foreslår at årsmøtet velger ny valgkomite. REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I ROGALAND SV: Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. VALGKOMITE ROGALAND SV Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. LANDSMØTEDELEGATER FOR LANDSMØTE Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. 19

20 NOTATER 20

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 30.01.12 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV STATSVITER SVEIN TUASTAD Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 31.01.11 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV STORTINGSREPRESENTANT KARIN ANDERSEN Årsmøtesaker: Sak 1.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 5 Protokoll fra møtet 10. september 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli befaring

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

PROTOKOLL Austrått bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Austrått bydelsutvalg 5/2013 16.09.2013 20/13-26/13 Tilstede: Terje Myklebust (H), Fredrik Theis Omdahl (H), Ellen Refsnes (H), Inger

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Melding til bystyret 08.09.09-35/09

Melding til bystyret 08.09.09-35/09 Oversikt over saker tatt opp i forbindelse med behandling av saker, meldinger og under eventuelt i bystyret f.o.m. 09.09.08 t. o. m. 16.06.09 Kommuneplankomiteen anmodes om å sikre tilstrekkelig offentlige

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/3534 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes PERMISJON FRA POLITISKE VERV- IDA BRUHEIM DERÅS (H) Valgnemndas nye forslag

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven MØTETYPE: MØTE NR.: SANDNES KOMMUNE DATO: 27.03.2008 Opplæring bydelsutvalgene STED: Bystyresalen MØTELEDER: Sissel Hellevik / Britt Sandven MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven Tilstede: Austrått bydelsutvalg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. JUNI 2011 Sak 9/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl. 10.00 SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2010 Tid : Kl. 16.00 18.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer