INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag Kl: Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2. Konstituering Sak 3. Beretninger Sak 4. Regnskap Sak 5. Budsjett Sak 5. Arbeidsplan Sak 6. Innkomne forslag Sak 8. Valg For styret i Sandnes SV Jeanette S. Løvik Leder Vedlegg: Årsmelding fra styret Årsmelding fra bystyregruppa Årsmelding fra lørdagskafeen Regnskap Budsjettforslag Forslag til arbeidsplan Innkomne forslag Valgkomiteens forslag

2 ÅRSMELDING FRA STYRET I SANDNES SV Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer: 1.vara 2. vara Jeanette S. Løvik Arvid Erga Linda Edvardsen Rita Sunde Nina Eltervåg Helge Aasland For bystyregruppen har Jan Refsnes vært fast representant. Forretningsfører: Revisorer: Valgkomité: Egil Nygård Lars Martin Øverland Bjørg Andersson Heidi Bjerga Richard Olsen Fartein Haga Representasjon: - Årsmøtet i Rogaland SV: Jeanette Løvik, Jan Refsnes, Linda Edvardsen, Arvid Erga, Aastein Aase, Rita Sunde - Fylkesstyret i Rogaland SV: Jan Refsnes - Valgkomiteen for fylkesstyret: Linda Edvardsen/Arvid Erga - Nominasjonskomitèen for Stortingsvalget: Arvid Erga/Rita Sunde - Ekstraordinert landsmøte i Oslo: Jeanette Løvik 2

3 ÅRSBERETNING FRA STYRET Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter, 2 ekstraordinære, 3 medlemsmøter samt valgkampåpning med besøk av Kristin Halvorsen. Det har blitt behandlet 78 saker i styreperioden. Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt 30. januar 2012 på L54. Samfunnsviter Svein Tuastad var innleder. Pr har Sandnes SV 79 betalende medlemmer. Dette er 2 færre medlemmer enn fra forrige årsskifte. Vårt mål er fortsatt at mesteparten av kommunikasjonen med våre medlemmer skal foregå elektronisk. Det jobbes også kontinuerlig med å oppdatere hjemmesidene våre. Vi har også prøvd å holde oss oppdatert på Facebook har vært et innholdsrikt år. Vi har: Hatt et tett og godt samarbeid med bystyregruppen Vi har hatt stand i forbindelse med miljødagen Hatt jevnlige lørdagskafeer med gjester og politiske temaer (Se egen rapport) Deltatt på 1.mai arrangement Arrangert valgkampåpning m/besøk av Kristin Halvorsen Deltatt på kommunikasjonskurs i regi av Rogaland SV Deltatt på div møter og politiske debatter Styret har arbeidet godt sammen, men vi ønsker alltid innspill og deltakelse fra våre medlemmer. Vennlig hilsen Styret Sandnes SV 3

4 ÅRSMELDING FRA BYSTYREGRUPPA Jan Refsnes Heidi Bjerga Bystyret består av Jan Refsnes og Heidi Bjerga. Heidi Bjerga har plass i formannskapet. Jan Refsnes er gruppeleder. Vi er i tillegg representert i 3 hovedutvalg: Jan Refsnes i teknisk utvalg Arvid Erga i kommuneplankomiteen Heidi Bjerga i administrasjonsutvalget Da er ett år passert og det har vært ett begivenhets rikt år. Og det har gått fort. Vi har gått fra å være med i ett valgteknisk samarbeid til å bli en del av ett politisk samarbeid som danner posisjonene i Sandnes de neste 3 årene. Til å være et parti som hadde to valg. Bli i opposisjon med ingen innflytelse eller å være ett parti med innflytelse. Det var ikke et lett valg, og prosessen fram til ett politisk samarbeid var ikke en enkel sak. Det er ikke til å stikke under en stol at der vil og skal alltid være en stor forskjell mellom de to ideologiene som FRP og SV representerer. Vi gikk flere runder med styret i Sandnes SV, vi var i kontakt med fagforeninger i kommunen og selvsagt de andre partiene i det valgtekniske samarbeidet. Det kom under denne prosessen klare signaler fra alle at SV måtte være med. Det som egentlig gjorde utslaget var punktet om konkurranseutsetting. Etter flere forhandlinger ble det enighet at partiene skulle stilles fritt og stemme etter sin overbevisning. Men jeg vil i denne sammenheng også gjerne bruke ordføreren sine ord.»i lokalpolitikk er det også viktig å være pragmatisk, spesielt når kommunen står foran kanskje den største utviklingen av byen som har skjedd de siste 30 årene.» 4

5 Avtalen ble så undertegnet, så vil historien vise om vi gjorde et riktig valg. Hvilke rolle SV skulle spille i formannskapet og bystyresalen ble vel tydelig fra vårt første møte i bystyresalen da parlamentarismen ble foreslått innført som ny styreform i Sandnes kommune fra årsskiftet Det er vel ingen tvil om at det var SV som fikk dette omgjort til at det skulle settes ned ett utvalg, kalt parlamentarismeutvalget, som skulle utrede dette videre. Saken kom til avstemming, og vedtaket ble at eventuell innføring av parlamentarisme skal avgjøres i forbindelse med valget i Selv tror vi formannskapsmodellen vil bestå. Etter sommeren ble utvalget gjort om til formannskapsutvalget som har utredet en utvidet formannskapsmodell. Resultatet av dette ble at partiene fikk frikjøpt mer tid, og at partiene sto mer fritt på hvordan de selv ville fordele denne tiden. For SV sin del ble dette ett frikjøp på 60 %, som bystyregruppa har valgt å fordele dette slik at det blir 30 % på hver av representantene. Det som også var ett viktig moment var at der skulle være en såkalt kjernetid, slik at alle partiene er tilstede samtidig. Mandager er satt av til fast dag for alle partiene. Så fordeler partiene andre frikjøpsdager hver for seg. Det ble besluttet at formannskapsmøtene skulle foregå på dagtid. Partikontorene er også besluttet flyttet til Jærveien 34 som er vis a vis Rådhuset. Under behandlingen av økte kostnader vedr anlegg til Sandnes ULF fremmet SV forslag om at kommune bygde, men at private overtok VIP-avdelingen. Dette fikk ikke støtte fra noen andre. Videre foreslo vi allerede i januar utsettelse av arbeidet med å finne lokalisering av stadiontomt. Dette fikk heller ikke støtte fra noen andre. Dette er fulgt opp med forslag om vurdering av alternativ plassering ved Giske ungdomsskole. Vi har hatt fokus på Framtidens byer, og under behandlingen av gjennomføringsstrategi for kommuneplan for sentrum foreslo SV at tilrettelegging for lyntog ble tatt med i det videre arbeidet. Kun SV stemte for. I tillegg har vi gang på gang påpekt at Fremtidens byer ikke bruker sentrum til parkeringsplasser. SV tok initiativ og klarte å få flertall for at området hvor høvdinggården på Hove ligger skal holdes unna utbygging. 5

6 Under behandlingen av Havneparken støttet ikke SV punktet om forprosjekt for neddykket parkeringsanlegg. Vi foreslo at vi burde samarbeide med Stavanger om badeanlegg. Vi har foreslått at kommunen skulle kartlegge mulige alternative plasseringer av badeanlegg, og vi gikk mot at det skulle finansieres gjennom Offentlig-Privat Sammarbeid, OPS. Dette fikk kun SV sin stemme. Heldigvis fikk SV enstemmig støtte for at havnepromenaden skal ha skikkelig bredde og gi alle tilgang til fjorden. SV har seinere foreslått at kommunen ser på mulighet for at det bygges nytt svømmeanlegg i forbindelse med oppgradering av Giskehallen. Dette fikk vi ikke flertall for, men vi tror dette vil komme på sikt. Et anlegg på toppen av et parkeringsanlegg i fjorden vil bli for kostbart. Under behandling av turvei i Sandnes fremmet SV forslag om turvei langs Figgjovassdraget, men ikke langs Ålgårdsbanen. Dette fikk ikke støtte, men ordføreren foreslo et kompromiss om at det må ikke gjøres varige tiltak som hindrer en eventuell framtidig bruk av Ålgårdbanetraseen til kollektivformål. Dette ble enstemmig vedtatt. SV tok opp spørsmål om bruk av vendespor på Ganddal og dobbeltspor videre sørover på Jærbanen, og ordføreren har fulgt opp med møte både med jernbaneverket ROM eiendom og NSB, samt ordførere på Jæren vedr dobbeltspor. Under behandling av kommunal planstrategi fikk SV inn forslag om at kommunen skal arbeide for å erstatte Hero mottak som må ut fra lokalene på Dale når avtalen går ut ved årsskiftet. Vi fikk også inn at kommunen skal ha fokus på kommunen som IA-kommune for tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet. Under behandling av fagopplæringen i Sandnes fikk SV enstemmig støtte for forslaget om at kommunen skulle delta i utviklingen av vekslingsmodellen, med fagopplæring og skole parallelt i 4 år, mot dagens to år på skole og to år i lære. Dette gjelder helsefag og barne- og ungdomsarbeider. Hvert 4. år behandles skjenkereglene i kommunen, og SV gikk tidlig ut og markerte at vi ikke kunne gi skjenkeløyve til steder som har stripping og lignende som del av underholdningskonseptet. Forslaget fikk etterhvert støtte fra flere parti, men ikke fra flertallet, som besto av Frp og H. 6

7 SV fikk enstemmig støtte for forslaget om at kommunen kjøper inn 2 el-sykler i tillegg til 3 vanlige sykler til bruk innen omsorgsektoren. Sammen med forslaget om ladestasjon til både bil og sykkel kan det være et godt alternativ til bilkjøring. Ap, Sp, SV og V Gikk mot omdisponering til juletredyrking, og begrunnet dette med behovet for matnyttig landbruk. Flertallet gikk for omdisponering, men saken ble i etterkant saken av fylkesmannen. SV fikk og enstemmig støtte for forslaget om at boliger i boligsosial handlingsplan skal settes opp i prioritert rekkefølge, for å sikre jevn tilgang av boliger til gruppene som er omfattet av boligsosial handlingsplan. SV spurte ordfører om kommunen vil unngå å bruke selskap som er registret i skatteparadis, for å unngå at offentlige ressurser ikke havner i skatteparadis. Varaordfører mente dette eventuelt hører inn under kommunens etiske retningslinjer, og kan eventuelt tas opp under behandlingen av dem. Det var ikke vilje til å gjøre noe med saken. Saken ble fulgt opp i formannskapet under behandlingen av nytt reglement for finansforvaltningen, og der fikk vi enstemmig støtte til at forslaget skulle følge saken til bystyret. I bystyret fikk vi støtte fra Ap, V og KrF, men det var dessverre ikke nok til å få flertall. SV har og spurt om å få oversikt over allerede godkjente reguleringsplaner, og hvor mange boenheter dette utgjør. Vi tror at det er en del utbyggere som holder igjen boligbyggingen for å sikre seg høy avkastning. Det er utbyggere i kommunen som sier de tjener mellom en halv og hel million pr boenhet de bygger. Det var kun SV og V som støttet forslaget til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering. Det er ikke vilje i kommunen til å innføre parkeringsrestriksjoner, noe som igjen fører til at fylket ikke henter inn penger fra belønningsordningen. Belønningsordningen har krav knyttet til klimaforliket, og kan bidra med flere hundre millioner til kollektive tiltak i hele regionen. Det var heldigvis flertall i Sandnes for bybane, men fylkestinget sa nei til det alternativet, selv om 8 av 9 berørte kommuner sa ja. Denne saken vil vi følge videre i

8 Det er utredet flere alternativ for rådhus både oppgradering og utvidelse av eksisterende og tre alternative plasseringer. SV mente at alle alternativene skulle legges fram for bystyret, men flertallet i formannskapet gikk for utsortering før saken kom dit. Uansett gikk SV for nytt rådhus, på bakgrunn av de ansattes arbeidsforhold, og målet om at alle sentrale enheter skal samles på ett sted. SV hadde håpet at styrene i både Kulturhuset og KinoKino ville legge fram alternative forslag til fortsatt drift, men det eneste som kom fra dem var at de ikke ville slås sammen. Når de fikk konkrete alternativ fra kommunen svarte de med at de ville utsette sammenslåing i flere år. For oss i SV virket det ikke noe som et godt alternativ å være under endring og omstilling over flere år. Vi støttet derfor forslaget om en sammenslåing allerede fra januar Vi tror at dette vil forsterke kultursatsingen i kommunen. Det ble en del spekulasjon rundt eiendomsskatt etter at Høyre la fram sitt budsjett med eiendomsskatt på verk og bruk. Det skapte en del diskusjon innad i posisjonen, men for SV sin del var det ingen tvil at innholdet i resten av opposisjonen sitt budsjett med 178 millioner i konkurranseutsetting og 10 millioner i lønnskutt gjorde at vi fastholdt avtalen som vi allerede hadde inngått med de andre partiene., og stemte for flertallsforslaget. Arbeidet med ett fellesbudsjett mellom AP, SP, FRP og SV startet lørdag 3. november. Fra Sandnes SV deltok Heidi Bjerga og Jan Refsnes. Videre hadde vi drøftinger lørdag den 17. november på Gamlaværket i Sandnes. Her deltok Jeanett S. Løvik og Jan Refsnes. Etter dette møtet var hovedlinjene lagt og vi fortsatte vider arbeid sporadisk på mandagene framover til behandling i formannskapet 27. november og bystyret den 18. desember. Det må sies at budsjettforhandlingene mellom partiene foregikk i et godt arbeidsklima. SV hadde sine kjernesaker og var spesielt opptatt av viktigheten å ha nok lærlingeplasser i kommunen. Derfor var det også meget gledelig at et av de første punktene som kom på plass var punktet om lærlinger. Sandnes kommune øker nå antall lærlingplasser til 70. Det vil si at vi tar inn igjen rådmannens kutt og plusser på med 13 nye lærlingeplasser. Dette er i tråd med KS sine forventninger om 1 lærling pr innbyggere. 8

9 Flertallet støttet ikke rådmannens kutt i skolen og førte tilbake kuttforslaget på lærere. Med dette har vi utløst en støtte direkte fra staten på 14 nye lærerstillinger fordelt på 3 skoler i kommunen. Det er også meget gledelig for SV at vi i løpet av to budsjetter har klart å stanse kuttforslagene i eldresentrene, og i dette budsjettet plusset på for å vise hvor viktig vi mener eldresentrenes arbeid er. Dette punktet var heldigvis et klart ønske fra alle. I tillegg støttet de andre partiene i flertallet forslaget vårt om å redusere reisekostnadene for de som trenger transport til vernet arbeidsplass eller aktivitetssenter, etter at de i sommer plutselig fikk en dobling i kostnadene etter at et gammelt vedtak ble effektuert. Nå skal de ikke betale mer enn vi som kan reise med Kolumbus. SV er også glad for at budsjettforslaget ikke inneholdt konkrete forslag om konkurranseutsetting, i motsetning til opposisjonen. Det var forhandlingene rundt samarbeidsavtalen som bidro til dette. SV hadde også to tekstforslag som ble tatt inn, både at kommunen skal vurdere muligheten for at noen av dem som leier i kommunalbolig kan, når økonomien deres tilsier dette, tilbys å kjøpe den kommunale boligen. Videre at kommunen skal legge til rette for at flere lærekandidater med spesielle behov får muligheten til å gjennomføre sin læreperiode i Sandnes kommune. Bystyret ber også rådmannen om å legge til rette for flere lærekandidater med minoritetsspråklig bakgrunn. I administrasjonsutvalget har vi prøvd å støtte opp om representantene fra fagforeningene. Disse har vært delt ved noen anledninger, og da har vi støttet LOK som har flest ansatte bak seg. Under behandlingen av revidert arbeidsgiverstrategi fikk SV og Ap vedtatt forslaget om at økt grunnbemanning ble tatt inn i strategien. En sak som det ble mye støy rundt var utviklingspermisjon for ledere, hvor Ap, Sp, Frp, SV og PP fremmet forslag om justering som godkjenning opp til ordførernivå, at det skal lages rapport etter endt permisjon i tillegg til 2 års bindingstid. I denne saken var fagforeningene delt, og LOK støttet flertallsforslaget. Videre har SV fulgt opp de ansatte som ønsker mer tid til behandling av saker i administrasjonsutvalget, noe varaordfører også mente da han fikk ledervervet i utvalget. Dette er ikke blitt gjort enda, og vi kommer til å følge dette opp i

10 Vi har også støttet opp om forslaget om å øke opptak av Startlån fra Husbanken. Det er ett flott tilbud, som gir flere mulighet til å etablere seg i kommunen. Målgruppen er førstegangsetablerere og personer som trenger hjelp til etablering. SV støttet innstillingen til ny rådmann, på bakgrunn av at fagforeningene hadde støttet forslaget. Bodil Sivertsen fra Gjesdal ble innstilt og takket ja Vi bestemte oss også tidlig på året for å besøke kommunens arbeidsplasser, bedrifter, lag og organisasjoner og fagforeninger. Og har i den anledning vært på besøk hos: - Proservice - Bydrift - Fagforbundet Crux - Sandnes Boligbyggelag Vi har opprettet en god kontakt innenfor disse miljøene, og vi har stor nytte av dette, så dette er noe som vi skal fortsette med de kommende år. Vi har deltatt i følgende debatter og møter: Deltatt på møte angående omlegging av E39 Skurve Hove. Deltatt på møte og debatt angående landbruksmeldingen og bevaringen av matjord. Deltatt i debattmøte med Sandnes Hytteeierforening Møte med Greater Stavanger. Møtet handlet om oljevirksomheten og dens følger i Rogaland Deltatt på folkemøte og debatt i Figgjo bydelshus om traseen E-39 Hoveveien Skurve og tverrforbindelsen Bråstein Kverneland Møte i kantinen på Rådhuset. Tema var samhandlingsreformen og kols kofferten Møte på Forus i regi av Grønn frokost vedrørende bybanen. Møte på Thon hotell Maritim i regi av NHO vedrørende bybane. Møte på stasjonen på Figgjo vedrørende Ålgårdsbanen. Vi har i tillegg til dette skrevet flere leserinnlegg, og har prøvd å profilere oss så mye som mulig i media. 10

11 Det er store utfordringer og mye spennende som skal skje i Sandnes de neste årene, og vi ser fram til et spennende år. Vi håper på støtte og gode forslag til saker vi kan ta opp fra medlemmer og styret. Vi ønsker fortsatt å sette SVpolitikk på dagsorden. Ta kontakt på mail og telefon, eller kom innom gruppekontoret. Jan Refsnes og Heidi Bjerga To engasjerte politikere som er overbevist om at SV har tilført Sandnes mye god SV-politikk gjennom sin deltagelse i flertallsalliansen. 11

12 OVERSIKT OVER REPRESENTASJON/ UTVALG : - Styremedlem i det nyopprettede Sandnes kunst og kulturhus - Styremedlem i nyopprettet interkommunale Attende. - Formannskapet Heidi Bjerga - Administrasjonsutvalget Heidi Bjerga - Teknisk utvalg Jan Refsnes - Kommuneplankomiteen Arvid Erga - Rogaland Revisjon IKS Arvid Erga - Valgstyre Jan Refsnes - Valgnemd Heidi Bjerga - Klagenemda Fartein Haga - Militær skjønnsnemnd, luftfartøy Jan Refsnes - KS fylkesmøte Jan Refsnes - IVAR IKS representantskapet Jan Refsnes - Lyse Energi bedriftsforsamling Heidi Bjerga - Jæren friluftsråd IS, representantskapet Heidi Bjerga - Adhocutvalget Jan Refsnes - Ganddal bydelsutvalg Arvid Erga - Austrått bydelsutvalg Eva T Breivik, sekretær - Stiftelsen Sandnes Dubrovnik Heidi Bjerga avviklet i Utvalg for utredning av parlamentarisme Jan Refsnes - Samarbeidsutvalget, SU, Ganddal skole Arvid Erga 12

13 Videre har vi personlig vara og 1.vara plass i disse utvalg og komiteer: - Formannskap Jan Refsnes - Kommuneplankomiteen Linda P. Edvardsen - Utvalg for helse og sosial Jan Refsnes - Utvalg for kultur og oppvekst Jan Refsnes - Utvalg for tekniske saker Jeanette S. Løvik - Valgstyre Arvid Erga - Klagenemda Elbjørg Melbøe - Bevilgningskontrollen Arvid Erga - Sandnes kommunale pensjonskasse Heidi Bjerga - Militær skjønnsnemnd, luftfartøy Jeanette S. Løvik - KS fylkesmøte Linda P. Edvardsen - Fylkesdelplan langsiktig byutvikling på Jæren Heidi Bjerga - Renovasjonen IKS Heidi Bjerga - Sandnes Proservice Gerd K. Ovesen - Adhocutvalg Heidi Bjerga - Gandsfjord Eldresenter Jan Refsnes - Stiftelsen Mossige Minde Egil Erga - Stiftelsen Huset Nina H. Øverby - Sandnes Sparebank Jan Refsnes - Sandnes Dubrovnik Jan Refsnes Avviklet Sandnes indre havn Jan Refsnes - Sandnes Tomteselskap Heidi Bjerga - Sørmarka Flerbrukshall IKS, rep,skapet Heidi Bjerga (Sandnes Tomteselskap og Sandnes Indre Havn ble slått sammen fra desember Da gikk Heidi ut av styret som vara i Sandnes Tomteselskap, og Jan ble vara i det sammenslåtte selskapet.) 13

14 ÅRSMELDING LØRDAGSKAFE 2012 Vi har tradisjon tro hatt åpen lørdagskafe hele året med unntak av skoleferier. Det har vært styret som har delt på vaktene for kafeen. Vi startet opp og informerte Jeanette fra landsmøtet hadde vi Hallgeir på besøk. Kafeen var jevnt godt besøkt hele våren. På høsten startet vi igjen Vi hadde ikke så mange temalørdager, men informerte Aastein Aase fra Kvanmo konferansen. Besøket utover høsten dalte dessverre litt. Vi må, sammen med styret og medlemmene, diskutere veien videre for lørdagskafeen. Hva må til for å få større engasjement? Skal vi ha mer temalørdager? Skal vi ha åpent hver lørdag eller bare når vi har temaer? Kan noen av medlemmene komme med ideer og være med på driften? For lørdagskafè komitèen Arvid Erga Gode diskusjoner på lørdagskafeen

15 REGNSKAP OG BUDSJETT INNTEKTER Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Kommunal./off. støtte Renter Medlemskontigent Garantiordning.husl Beinskatt Gaver SUM UTGIFTER Husleie Div.utg.kontoret Styrets aktiviteter Overførsel til SU/ Rogaland SU mai arrangement Fylkesårsmøte/rep.skaps- og landsmøter 2011/12 Fylkesårsmøte/rep.skaps- og landsmøter 2013 Årsmøte Sandnes SV Lørdags kafé Annonser/ Løpesedler Valgkamp/valgkampmateriell Andre utgifter 62 SUM Underskudd Egenkapital pr Minus underskudd Bankinnskudd pr

16 FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2013 Stortingsvalg 2013 Hallgeir på Tinget! Jobbe videre med sakene i vårt arbeidsprogram Arrangere lørdagskafèer Arrangere miljødagen 5.juni Jevnlig oppdatering av våre nettsider og sosiale media Organisere medlemsmøter og skolere medlemmer Opprettholde kontakten med våre medlemmer samt verve flere Være aktive i pressen 1. mai arrangement 8.mars arrangement (Kvinnedagen) 16

17 INNKOMNE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag. Det har heller ikke kommet inn forslag til uttalelser. Frist for innlevering av uttalelser er satt til sendes til 17

18 VALGKOMITEENS FORSLAG: LEDER Jeanette Stangeland Løvik 1 år NESTLEDER Arvid Erga ikke på valg SEKRETÆR Linda Pernille Edvardsen 2 år STYREMEDLEM Rita Sunde 2 år STYREMEDLEM Helge Aasland 2 år 1. VARAMEDLEM Nils Haga Dyvik 1 år 2. VARAMEDLEM Siv Tone Breivik 1 år Styret vil bestå av 4 kvinner og 3 menn I tillegg tiltrer en representant fra bystyregruppa og en fra SU styret. FORRETNINGSFØRER Velges av styret REVISORER Lars Martin Øverland 1 år Bjørg Anderson 1 år Valgkomiteen har bestått av: Heidi Bjerga Fartein Haga Richard Olsen 18

19 ØVRIGE VALG: VALGKOMITÈ SANDNES SV: Styret foreslår at årsmøtet velger ny valgkomite. REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I ROGALAND SV: Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. VALGKOMITE ROGALAND SV Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. LANDSMØTEDELEGATER FOR LANDSMØTE Styret gis fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. 19

20 NOTATER 20

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 30.01.12 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV STATSVITER SVEIN TUASTAD Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 31.01.11 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV STORTINGSREPRESENTANT KARIN ANDERSEN Årsmøtesaker: Sak 1.

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Melding til bystyret 08.09.09-35/09

Melding til bystyret 08.09.09-35/09 Oversikt over saker tatt opp i forbindelse med behandling av saker, meldinger og under eventuelt i bystyret f.o.m. 09.09.08 t. o. m. 16.06.09 Kommuneplankomiteen anmodes om å sikre tilstrekkelig offentlige

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven MØTETYPE: MØTE NR.: SANDNES KOMMUNE DATO: 27.03.2008 Opplæring bydelsutvalgene STED: Bystyresalen MØTELEDER: Sissel Hellevik / Britt Sandven MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven Tilstede: Austrått bydelsutvalg:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, formannskapssalen Møtedato: 01.03.2012 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, formannskapssalen Møtedato: 01.03.2012 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, formannskapssalen Møtedato: 01.03.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 11.05.2011 - Formannskapssalen 1 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Møteleder Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 04.05.11 BEHANDLEDE

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 6/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. OKTOBER 2009 Sak 23/09 HØRING

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget:

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: ÅRSMELDING 1. INNLEDNING Kommunelovens kapittel 12 omhandler internt tilsyn og kontroll. Det er kommunestyret selv som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen ( 76), men kommunestyret

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010 ÅSPOSTEN 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010 Innkalling til Årsmøte Ås Senterparti 11. november 2010 Årsmøtet holdes på Kroer Samfunnshus klokka 19.00. I tillegg til behandling av ordinære

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

... 4... 5... 7... 8

... 4... 5... 7... 8 ... 4... 4... 5... 7... 8 1 Sandnes tomteselskap KF (selskapet) er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. Bystyret i Sandnes sine forventninger til selskapet fremkommer av kommunens eierstrategi

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 18.09.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer