KYRKJEBLAD Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906."

Transkript

1 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes A. Barstad, som og nydikta vers 3, i Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i Den stunda i Getsemane eg aldri gløyma kan. Då du låg skjelvande på kne min Gud og Frelsarmann. Kor: Getsemane, Getsemane, der du, min Frelsar god for meg låg skjelvande på kne så sveitten draup som blod. 2 Du sorgtyngd inn i hagen kom og stridde sårt for oss, du tok vår synd, vår død og dom, du bar det til din kross. 3 Av kjærleik der du sveitta blod, av kjærleik der du bad, av kjærleik skjelvande du stod, så eg går frelst og glad. 4 Men vil min kjærleik kolna av, min Frelsar, eg deg bed: Å, minn meg om din kross og grav og om Getsemane. KYRKJEBLAD for NORDDAL Nr årgang

2 2 25.februar 1814: Dagens tekst: Folk, sett deres lit til Herren! Den 25. februar 1814 vart det halde gudstenester i kyrkjer over heile landet. Den dagen vart det fyrste demokratiske valet i Norge si historie halde, og vallokalet var kyrkjene. Dei skulle velge menn som skulle fare til Eidsvoll for å utforme Norges regjeringsforfatning. Prestane held den dagen preike over orda frå Salme 62, 7-13: Berre Gud er mitt berg og mi frelse og mitt vern, eg skal ikkje vakla. Hos Gud er mi frelse og mi ære. Mitt mektige berg, mi tilflukt er hos Gud. Lit alltid på han, de folk, aus ut dykkar hjarte for han! Gud er vår tilflukt. (1930-oversettelsen) Dette er ei salme som er skrive av kong David. Han visste kva det ville seie å sette sin lit til ein mektig Gud. Han gjorde det i krig og han gjorde det i rivalisering med folk som skulle vere venene hans. Når han sjølv hadde gjort brotsverk, då ropte han og til sin Gud om tilgjeving. David vart kalla ein mann etter Guds hjarte. Det var ikkje fordi han var perfekt og ikke hadde riper i lakken. Han hadde ikkje berre riper, han hadde stygge bulker og. Men Gud var hans tilflukt og hans vern. Mennene på Eidsvoll, som ga oss grunnlova, var også klar over dette. Dei kunne alle sin Pontoppidan (ei bok som du måtte kunne for å verta konfirmert) og bibelsoga. Kristen tru og tanke var vevd inn i alle lag av samfunnet. Dette burde det vera meir fokus på i grunnlovsjubileet, som vert markert i både medier og andre fora nå i 2014: Kva rolle spela kristen tru og tanke og ideal i prosessen i dette mirakelåret. Har du stoff til Kyrkjebladet? Frister for innlevering av stoff: Innan 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember For Gud, skaparen vår, er ein person som bryr seg om, og som er historia sin Herre. Han er mykje meir enn en ide som er kome opp i menneska si utvikling. Han er den same i dag som han var i 1814, og som han har vore til alle tider. Menneska sine tanker om han kan vere forskjellige i forskjellige tider og på forskjellige stader, men Gud er den same, same kva vi tenkjer om han. Han har gjeve oss sitt Ord i Bibelen, og det er der vi finn sanninga om Gud. Der finn vi også sanninga om livet og om døden, og om korleis livet skal levas. Heilt fram til vår tid har nordmenn føljd oppmodinga frå kong David i Salme 62: Lit alltid på Gud! Han har verna oss og velsigna oss. Kunnskapen om Gud er på vikende front i landet vårt, og vi treng å meditere over David sine ord i dag meir enn nokon gong, for framtida er endå meir uviss i dag enn det den var i Gudstenester Våren 2014 Gudstenestene er ved Sokneprest Morten Gravdal, dersom andre namn ikkje er nemt. Søndag s.i faste Høgmesse, nattverd. Sylte Kyrkje kl Offer til Normisjon Søndag PalmesundagGudstenestelig møte. Tafjord (Fjordheim) kl. 11:00 Offer til Omsorgsenter Vest. Fredag Langfredag Norddal kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste Sylte kyrkje kl Gudsteneste Søndag Påskedag Høgmesse Nattverd Norddal kyrkje kl. 11:00 Offer til Stefanusalliansen. Mandag påskedag Høgmesse Nattverd Sylte kyrkje kl. 11:00 Offer til Himalpartner. Søndag s.i påsketida Høgmesse Nattverd Norddal kyrkje kl. 11:00 Offer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Søndag s.i påsketida Høgmesse Sylte kyrkje kl. 11:00 Offer til Det Norske Misjonsselskap. Lørdag mai Høgmesse Sylte kyrkje kl Offer til Sjømannskirken Sunnmøre krets. Søndag s.i påsketida Høgmesse Norddal kyrkje kl. 11:00 Offer til Kirkens Ressurssenter mot vold seksuelle overgrep. Kyrkjekaffi og markering av grunnlovsjubileet. Lørdag kl. 11:00 Høgmesse Konfirmasjon Sylte kyrkje Offer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Lørdag kl. 11:00 Høgmesse Konfirmasjon Norddal kyrkje Offer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Søndag Pinsedag Høgmesse Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Offer til OASE. Mandag pinsedag Høgmesse Nattverd Norddal kyrkje kl. 11:00 Offer til Bønnesenteret i Nakuru, Kenya. Mett ikke din samvittighet med unnskyldninger. Du metter ikke en vakthund med sovetabletter. Søren Kierkegaard

3 14 Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Tysdag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Tlf Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: Dan Høglund Tlf DØYPTE Helle Myklebust Vestre Susanne Døving Frank Andre Stenvåg Indreeide GRAVLAGDE Anna Kjellaug Dale Kjersti Døving Gina Alida Rønneberg Nelly Ytterdal Trygve Dahle Har du stoff til Kyrkjebladet? Frister for innlevering av stoff: Innan 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 3 NYTT FRÅ SOKNERÅDET & FELLESRÅDET Kommunalt tilskot redusert: Norddal kommune har for 2014 redusert det kommunale tilskotet med kr i høve til Dette er ein reduksjon på 11% og fører til at fellesrådet må gjere kraftige nedskjeringar som rammar vårt sokn. Meir bruk av eigne ressursar framfor leige av eksterne firma til bl.a. graving blir gjennomført. Temperaturen i kyrkjene blir redusert, bruk av vikarar blir redusert til det minimale. Dette vil bl.a. innebere at det i periodar ikkje blir slått på kyrkjegarden. Det blir forsøkt mest mogleg å ikkje ramme dei utadretta stillingane, men i og med at dette er stillingar som ikkje er lovpålagt er det vanskeleg å kutte tilstrekkeleg i lovpålagte oppgåver og dekke 50% stilling av dei kommunale midlane. Soknerådet er no utfordra til å finansiere ein større del av denne stillinga ved hjelp av innsamla midlar og andre inntekter. Dette går soknerådet inn for, men vi er sjølvsagt avhengig av at kyrkjelydsmedlemane bidrar med tilstrekkelege midlar. Det er heilt vanleg at heile eller deler av t.d. kateketstilling, diakonale stillingar og ungdomsprest blir finansiert av kyrkjelydane. Dette gjeld også i vårt fellesrådsområde. Det vil også bli ulike arrangement det komande året som vonleg vil føre til auka inntekt. Vi kjem tilbake til kva type arrangement dette blir. Årsmelding 2013: Innleiing: 2013 har vore eit jamt arbeidsår med 150- års jubileet for Sylte kyrkje som årets høgdepunkt med konsert, jubileumsgudsteneste og jubileumskveld. Det har vore val på halvparten av soknerådet, og olsokarrangementet og andre arrangement har gått som planlagt. Resten av årsmeldinga kan du lese på heimesida eller få den på kyrkjekontoret eller i kyrkja. Kva kan gjerast? Vil du gi ei gåve til barne- og ungdomsarbeidet eller diakoniarbeidet i kyrkjelyden? Kontonummer Som omtalt under nytt frå soknerådet er dei kommunale løyvingane redusert. For å kunne oppretthalde ulike tilbod i soknet vårt som ikkje er lovpålagt må kyrkjelyden i større grad enn før også vere med å finansiere lønsutgifter til stillinga som ungdoms og diakoniarbeidar. For at tilboda under skal fortsetje må vi ha nok midlar til å drive dette vidare. Gudrun som i dag har denne stillinga har bl.a. desse oppgåvene i kyrkjelyden: -Oppfølging av dåpsbarn med dåpshelsing, invitasjon til 4-års bok og hausttakkefest, utdeling av biblar til 5. klasse og påfølgjande bibelkurs. Ho har hovudansvar for Amigos som er ein barneforeining frå 2. kl. og oppover. Ho er også kyrkja sin kontaktperson mot søndagsskulane og andre lag og organisasjonar. Vidare organiserer ho ulike tilbod for konfirmantane saman med soknepresten, Ung fredag saman med kommunen, ulike samlingar for born og unge. Ho vil vidare i samarbeid med trusopplærar Martin Kristoffersen og frivillige vere med å utvikle nye trusopplæringstilbod i soknet. Diakonale oppgåver: Ho er jamleg på besøk på sjukeheimen og omsorgsbustadane, blomsterhelsingar til jubilantar, oppfølgingsbesøk til sørgande som har behov for det. Ho inviterer desse til helgemesse kvart år og har kontakten med dei eldre. Dette er ei oppgåve som ikkje er sjølvsagt i mange kommunar, men som blir satt umåteleg stor pris på. Ho organiserer elles plantedagane og andre diakonale tilbod gjennom året. I stillinga er ho også sekretær i diakoniutvalet og undervisningsutvalet, og administrasjon av alt ovanfor. Om du ynskjer å bli fast givar kan du kontakte banken og få ein avtale om fast overføring.

4 4 Grunnlovsjubileet. Denne rama med kopi av brevet som kom til Norddal i 1814, heng no i kyrkja i Norddal. Nær ein fjerdepart av dette dokumentet, inneheld namna på dei som vart send frå vårt område til Molde for å velje utsendingar til Riksforsamlinga. Kanskje nokon frå bygda vil finne namnet på ein av forfedrane sine? MIRAKELÅRET 1814 vart kalla mirakelåret i Norsk historie. Vi hadde vore under Dansk styre sidan 1380, altså i meir enn 430 år. Det tok slutt i Danmark var på Napoleon si side i Napoleonskrigane som hadde rasa i åra før. Napoleon måtte overgje seg i 1814, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige, som var på sigerherrane si side. Den danske prins Christian Fredrik hadde ambisjonar om å bli konge i eit Norge som ville vere fritt. Saman med nokre norske stormenn, dei fleste av dansk herkomst, kalla han saman ei forsamling som skulle møtast på Eidsvoll frå 10.april det året. Ei oppmoding om å velje representantar til denne forsamlinga gjekk ut i februar og vart lese opp i kyrkjene den 25. februar. Valkyrkjene var fulle av folk denne søndagen, og prester i kyrkjene løfta handa si og sa: «Sverger I at hevde Norges selvstendighet og våge liv og blod for det elskede fedreland.» Straks runget det attende frå rekkene av menn som også løfta høgre armen og viste kristentegnet på same måte som presten: «Det sverger vi, så sant hjelpe oss Gud og hans hellige ord.» Norddal kyrkje var ei av dei kyrkjene som da var valkyrkjer. Man valde då ein representant frå Norddal som skulle dra til Molde og stemme på tre utsendingar frå amtet. Den 24.februar erklærer den unge prinsen seg som Norges regent, og gir utsendingar frå svenskekongen Karl Johan, beskjed om at det er kalla saman ei forsamling av nordmenn som sjølv skal avgjere kursen vidare. Han hevder at Norge no er fritt og uavhengig, og at dei har rett til å bestemme si eiga regjeringsforfatning. Dette valet som vart halde i Norske kyrkjer den 25 februar 1814, er det fyrste demokratiske 13 Barneforeiningsbasar slik den plar vere på Eide Fullt hus og ein triveleg stund for både store og små, er oppskrifta for ein vellukka basar. Basaren til Fjellrosa barneforeining er ein tradisjon og går føre seg på bedehuset på Eide. Store og små plar finne turen hit, og det gjorde også Sivert Hovde frå Det Norske Misjonsselskap. Eg er ganske overraska over at så mange har samla seg på ein så rar plass, sa han og fortalde at turen frå Molde og til Eide hadde gått rett så fint sjølv om han aldri har vore her før. Han samla mange av ungane framme hos seg medan han fortalte om både sennepsfrøet og ei historie om tre små tre som drøymde om kva dei ville bli når dei vart store og ikkje minst, om det gjekk som dei trudde når dei vart vaksne. Før Hovde kom på, hadde det vore sal av tombolalodd og lodda vart utselde på rekordtid. Og svært mange hadde både ein anseleg behaldning av såpe og ein stor og Lisen Eide med fanget fullt av ungar på den årlege basaren på Eide bedehus i januar. variert bilpark etter kvart som gevinstar vart henta på tombolabordet. Kaffi og kaker var der også og borna skifta på å vere på jobb som dei kalla det. Nokre av dei yngste trong litt hjelp til å rekne saman og til å gje att rett, men her hjelper dei større dei små og om det knip er Lisen og Margaret stort sett alltid i nærleiken for å hjelpe. Med andre ord, ein barneforeiningsbasar akkurat slik den skal vere. Britt Ingunn Maurstad Basar på bedehuset på Sylte Laurdag 22. mars var det basar på bedehuset på Sylte. Desse basarane er viktige for bedehusa sin økonomi. Dei er viktige møteplassar og for folk som ser verdien i arbeidet på bedehuset. Det var mykje folk på Sylte bedehus denne dagen, og det var mange fine gevinster. Aslaug Smoge opplyser at det samla kom inn tett oppunder 40 tusen, noko som er eitt av dei beste resultata nokon gong. Marit Øvrevoll leidde basaren og sto for både åresalg og utroping av vinnarar. Takk til alle som var med.

5 12 5 Kan du tenke deg å bli spurt - av og til? I arbeidet i kyrkjelyden vår er vi avhengige av eit godt samarbeid der vi hjelper kvarandre. Vi høyrer alle til, og er flinke til ulike ting, og er ledige til forskjellige tider på året. Ofte når vi møtast er det fint å dele eit måltid. I lag med borna på barneforeningar, bibelkurs, konfirmanttimar. Og det er godt med heimebaka rundstykker, og bollar ein gong i blant. Til kyrkjekaffi er det godt med heimebaka attåt kaffien. Mange har nok tenkt, når dei høyrde at det trengdest noko å bite i, eller ei handstrekning til å ordne til bord og stolar, pynte med eit lys, at «det kunne faktisk eg ha hjelpt til med». Om du kunne tenke deg å bli spurt, ein gong i året, eller fleire, lat oss få vite det. Er du flink til å BAKE FLYTTE PÅ BORD OG STOLAR STÅ I DØRA OG YNSKJE VELKOMMEN HJELPE TIL PÅ BARNEFORENING ORGANISERE KYRKJEKAFFI GÅ MED LODD SKAFFE GEVINSTAR KØYRE ELLER HENTE NOKON SOM VIL VERE MED VERE KLOKKAR Eller andre oppgåver, små eller store. Vi treng fleire hender, føter og hjerter! Vi som jobbar med kyrkjelydsarbeid kunne fått til enda litt meir i dei stillingane vi er i, om vi hadde nådd tak i dokke der ute, ein gong i blant, til det som dokke kunne tenke dokke å gjere ilag med oss. JUBILEUMSBOKA Boka som vart laga om kyrkja på Sylte til jubileet i november, er eit historisk dokument om denne kyrkja. Den burde stå i bokhylla til alle som er knytt til Syltekyrkja på ein aller annan måte. Astor Furseth har gjort eit framifrå arbeid med boka. Vi trykte 400 eksemplar av boka, men salet har ikkje vore slik som forventa. Ca 300 bøker er att, og boka kan kjøpast frå prestekontoret og på servicetorget på rådhuset. Den kostar kr 100,-. Roadservice Onsdag 12. februar møttest alle konfirmantane frå Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje på Gomer-huset i Skodje. Det var tid for Roadservice. Kvart år reiser eit team rundt i Noreg og møter konfirmantar. Med vitnesbyrd, fakta, song, filmsnuttar, drama og konkurranse formidlar dei ei levande kristen tru til konfirmantane. Og også kvifor vi skal engasjere oss for å hjelpe dei som har det så ufatteleg mykje verre enn oss på grunn av m.a. urett, krigar og naturkatastrofar. Det er mykje som skal inn på kort tid, men det er også tid til ei lita pause med brus, og medbrakte bollar, bakt av foreldre. Teamet i år besto av tre ungdomar, som alle er elevar ved Grenland følkehøgskole. Dei er sendt ut på Roadservice turne av Skjærgårds music and mission og Kirkens Nødhjelp. Sjå elles på roadservice.no valet som har vore i landet vårt. Av dei 112 personane som reiste til Eidsvoll i april var 13 prestar. I løpet av 6 veker satte dei saman ein svært radikal grunnlov. Det var berre USA og Frankrike som hadde noko liknande før. Alle veit at grunnloven vart skriven under på den 17.mai. Dette er dagen da nordmenn feirer sin fridom frå undertrykking. Det er ei feiring verdt, og når vi i år skal feire at det er 200 år sida dette mirakelåret i Norsk historie, da må det feirast også i kyrkjene våre. Det var der det starta. GRUNNLOVSJUBILEUM 18. mai er det gudsteneste i kyrkja i Norddal. Då er konfirmantane med og dei har samtalegudsteneste. Etter gudstenesta vil det vere kyrkjekaffe, og Gudmund Relling vil fortelje om kva som skjedde dette mirakelåret Det vil bli eit interessant innblikk i kva som skjedde i landet vårt for 200 år sida i ei særs spanande brytningstid. Dette berømte måleriet av Eidsvollsforsamlinga er måla av Oscar Wergeland i 1884, og gitt til Stortinget i Det er Cristian Magnus Falsen som står og leser frå gunnlova, og fleire av mennene på biletet kan navngis. Biletet heng bak talarstolen på Stortinget den dag i dag. TAKK TIL GUD. Ikkje berre var prestar godt representert i forsamlinga på Eidsvoll. Legpredikanten Hans Nielsen Hauge hadde forkynt Guds Ord over heile landet frå 1796 til Månge, frå alle samfunnslag, hadde kome til tru på ein allmektig Gud gjennom hans verksemd. Mange av mennene på Eidsvoll var av Hauge sine læresveinar. Hauge skal ha vore på Hellesylt ei tid mens han reiste som predikant. Då høyrde Norddal og Hellesylt til same prestegjeldet, så Hauge har sikkert vore i bygdene våre og. Eidsvollmennene la mellom anna vekt på fridom for alle. Det hadde dei lært av Hauge, som støtta mange til å starte forretning og handel, noko som var embedtsstandens privilegier. Hauge gjekk sjølv føre, idet han braut prestane sin enerett til å forkynna Guds Ord. Fordi han tok seg denne fridomen, satt han i fengsel i ti år, fra 1804 til I eit kristent land sømar det seg å takka Gud for det Eidsvollsmennene fekk til i Eidvollmennene sørga for at det kom inn i grunnlova at Den evangelisk Lutherske religion forbliver statens religion. De innvaanere som bekjender seg til den, ere forpliktede til at oppdrage deres børn i samme. Slik har det vore i dette landet heilt fram til våre dagar. Denne paragrafen i grunnloven vart forandra i mai 2012.

6 6 Ei lita helsing frå gamleleiaren i soknerådet I 2008 vart eg vald til leiar i Norddal sokneråd. Dette var for meg noko nytt, då eg ikkje hadde tankar om at eg ved valet i 2007 kom til å bli vald som medlem i soknerådet. Etter 6 år som soknerådsleiar, syntes eg at det var lenge nok. Desse åra har gjeve meg god innsikt i det arbeidet som vert drive frå kyrkjekontoret, den praktiske og økonomiske drifta av kyrkjene og presten si teneste i soknet. Det er ikkje berre positivt alt som born, unge og vaksne blir påverka av på TV, internett m.v. Soknerådet er opptatt av å verne om den kristne kulturarven som har vore ein av grunnsteinane i det samfunnet vi har i Noreg i dag. Vi er glad for det friviljuge arbeidet som vert drive i søndagsskulane, i barneforeningane og Ung fredag og innan song og musikk. Stor takk til alle som Korrigering I siste nummer av kykjebladet skrev vi om konserten med Annbjørg Lien at hun hadde sine røter på Sylte. Det har vi fått mange reaksjonar på. For det fyrste: Annbjørg skrives med to n`er. Så var det ikkje hennar bestefar som var skomakar på Sylte. Nils Lien heitte skomakaren på brukar av si eiga fritid til friviljug arbeid med born og unge, klokkarteneste i kyrkjene, arbeidet med kyrkjebladet og distribusjon av dette og andre tiltak som er knytt til kyrkja/ kyrkjelydane. I to år har Norddal vore med i Storfjorden kyrkjelege fellesråd som stort sett består av dei fellesråda som tidlegare var i dei lokale sokna. Denne samanslutninga har fleire positive sider, men det kunne til tider vere noko enklare den gong beslutningane blei tatt lokalt. Eg er framleis Norddal sokneråd sin representant i Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Det er særs positivt at vi har fått midlar til trusopplæring av born og unge. Det er tilsett ein person som har ansvaret for trusopplæringa i sokna i Stranda og Norddal. Tone Løvoll Kleiva vart vald til ny leiar i soknerådet i november 2013, og eg ynskjer ho lukke til med arbeidet som leiar i Norddal sokneråd. Som tidlegare leiar i soknerådet, takkar eg for det gode samarbeidet eg har hatt med dei andre medlemmane, soknepresten, staben og andre som tar del i det kristne arbeidet i kommunen. Det har vore eit særs fint og givande fellesskap. Fleirtalet av medlemmane i soknerådet og dei som driv friviljug arbeid blandt born og unge er kvinner. Eg vil særskilt helse desse med eit vers som den vise kong Salomo skreiv: Kvinnevisdom bygger sitt hus. Eg ynskjer alle ein riktig god sommar. Kjell Rødven Sylte, og han var bror til Harald, som var smed og Harald er Annbjørg sin bestefar. Harald budde på Hjellane i Dalsbygda, og han var gift med Anna. Dei fekk to søner, Magnus og Jan. Jan var far til Annbjørg. Dette fekk vi vete fordi vi skeiv feil i julenummeret av bladet. Aldri så galt at det ikkje er godt for noko! Likevel: Vi beklager feil opplysninger. 11 Biblar til 5.klassingar BIBELDAGEN Søndag 16. februar var det såmannssøndagen, og vi markerte dette med bibeldag i begge kyrkjene våre. 5. klassingane hadde fått invitasjon til å komme å motta bibelen, som er ei gåve frå soknerådet. Litt uheldig var det at det var 1. helga i vinterferien, og nokre var allereie reist på ferie, andre var dessverre sjuke, men likevel var det godt oppmøte i begge kyrkjene. I Norddal kyrkje hadde vi også god hjelp av nokre 6. klassingar til å dele ut biblane, og 6. klasseforeldre baka kaker til kyrkjekaffien. Vi ynskjer å få til eit samarbeid med foreldra, slik at dette kan verte tradisjon i begge kyrkjene, at dei som fekk biblar i år, er med på å dele ut neste år, og foreldra står for kyrkjekaffien. Kaffi, saft og kaker gir ekstra kos i kyrkja når både unge og vaksne er samla. Her er 5.klassingane i kyrkja på Sylte, som fekk sine Biblar den 16.februar. Dei tre gutane som var med på Bibelkurs i Eidsdal: Peder, Ole Jakob og Sigurd. BIBELKURS Dei siste åra har femteklassingane fått invitasjon til bibelkurs, ein ettermiddag der vi har kosa oss ilag med eit måltid, og vorte litt betre kjend med Bibelen. Dette minibibelkurset har vore veldig kjekt, både for oss, og 5. klassingane, og i år utvida vi det til to gonger på kvar side. Det er Morten, Martin og Gudrun som har vore med, to kvar gong. Vi møtte veldig kjekke og interesserte 5. klassingar, og vi håpar dei kan bli skikkelig kjend med Bibelen sin etter kvart, og glad i den.

7 10 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 8. april 7 Oppdatering om Fjordheim Vi møter kvardagsheltar, som Wejdan, i Kirkens Nødhjelps prosjekt over heile verda. Støtta frå norske kyrkjelydar gjer at forbilda får høve til å skape verkeleg - og varig - endring, for seg sjølv, for andre og for kvarandre. Det er kyrkjelydar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Norddal kyrkjelyd arrangerer aksjon tysdag 8.april kl Det er konfirmantane våre og foreldra som kjem rundt på alle dører og samlar inn pengar. Pengane som kjem inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen direkte ved å: Nytte kontonummer Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) Ringje gjevartelefon (200 kroner) For 200 kroner kan du gje eit menneske sikker tilgang til reint vatn! Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen og treng deg! Blir du med på fasteaksjonen, bidreg du til at folk kan reise seg og få betre liv. På same måten som Kirkens Nødhjelp treng Wejdan som jobbar med traumatiserte born frå Syria, treng organisasjonen at du gjev tid og pengar og brukar stemma di for å skape forandring. Kirkens Nødhjelp jobbar for at så mange som råd er, skal få sjansen til å overleve katastrofar. Krigsflyktningar frå Syria er ein del av dei du støttar ved å delta i fasteaksjonen. Då står du saman med Wejdan Jarrah i arbeidet hennar med å gje syriske flyktningar håp i ein desperat situasjon. Wejdan er spesialist på å møte folk som har opplevd grusome ting: - Her i Zataari har alt for mange opplevd å sjå søsken og foreldre bli drepne på bestialsk vis framfor augo deira. Men viss eg kan bidra til at dei i det minste ser håp om ei betre framtid, har eg den mest meiningsfulle jobben i verda, seier 32-åringen som er frå byen Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid. - Innan fagfeltet mitt kaller vi arbeidet vi utfører for psykososial førstehjelp. Det er akkurat det det er; mange treng naudhjelp også psykisk. Mange hadde hatt bruk for individuell hjelp vidare, men vi har ikkje meir kapasitet enn det vi har, seier Wejdan. Sjølv om ho har den rette utdanninga og erfaringa, er det verkeleg hardt arbeid: - Det er klart det går inn på meg. Eg møter så mange lagnader at eg ofte må jobbe med eigne tankar etter lange arbeidsdagar, og arbeide med dei for å ruste meg opp til ein ny dag i leiren, seier ho. Godt å gjere noko. Fasteaksjonen er eit høve for oss i Noreg til å gjere noko konkret med alt det vonde vi høyrer om i nyhenda. Vi kan bidra. Det vi gjer, tel for at hjelpa skal nå flest mogleg. I mai 13 tok Nappane omsorgssenter over Fjordheim pensjonat i Tafjord. Nappane i Bergen er eit senter som tilbyr hjelp til rusmisbrukarar. Fjordheim blir brukt som eit senter for ettervern og rusfri arbeidstrening. Dei dreiv pensjonatet sist sommar, og mange av oss fekk nyte gode middagar og god service i reastauranten der i månadene som følgde. Dei kunne også tilby overnatting og møter/seminarer, og dei som nytta dette var særs nøgde. I vinter har det av fleire grunnar ikkje vore folk der. Men no vaknar Tafjord til liv igjen etter vinteren, og no er drifta på Fjordheim i gang att. Styraren på Nappane, Steinar Valdersnes, seier at dei no vil ha folk der på meir permanent basis. Han vil sjølv også vere der mykje meir no enn sist år. Norddal kyrkjelyd vil ha si gudsteneste på palmesøndag på Fjordheim, og da vil det vere mogleg å ha ein god kyrkjekaffe etter gudstenesta kanskje med vaflar. Soknepresten seier at det blir nesten som på ei sjømannskyrkje! For på Fjordheim er det hjartevarme, og kaffen er kokt på bøner. Vår visjon er å skape ei varmestue for frosne sjeler, kanskje også eit kraftsenter for kristen tru, seier Valdersnes. Vika Servicesenter A/S Gravferdshjelp/begravelsesbyrå i Norddal kommune. Anne Inger og Kåre Strøm, 6210 Valldal. Samarbeider med: Blomsterkjelleren Begravelsesbyrå og Blomsterformidling Terese Otterlei, 6260 Skodje Døgnvakt tlf: Vi hjelper til med alt i høve dødsfall og gravferd. Tlf : Anne Inger og Kåre Kåre Terese Otterlei

8 8 9 Fargelegg egget! JUNIORSIDENE Kva for ei side av sauen er det mest ull på? 2 Kva kan ei mus trekkje like godt som ein elefant? 3 Til kva for eit hus er det brukt verken tre, glass eller stein? Kor mange ord frå påskeforteljinga finn du her? Du må leite frå båe sider, nedover og oppover. Hjelp kan du få i Matteusevangeliet, kapittel 26 og 27. Her skal du bruke tala E D F W A M L P Z S Z P X J E A I S E J E S U S N L S L Æ T Å D S G A A T T E M A I F T B D Ø R B S A R E A R H A N E S E S R R S R O K Ø D J A R J J A I R A M B H G B V A R G X W Veit du at Gud tenkjer på deg alle dagar og netter? 1 Utsida 2 Pusten 3 Sneglehuset Einar Finn Steinar Ei mor har tre søner. Den eine heiter Einar, den andre heiter Finn og den tredje heiter Steinar. Ein dag ropte mora dei inn til middag: - Einar Finn Steinar!

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING

KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING 2013 KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING ÅRSMELDING FOR NORDDAL KYRKJELYD 2013 Innleling: 2013 har vore eitjamt arbeidsår med 150-års jubileet for Sylte kyrkje som årets høgdepunkt med konsert, jubileumsgudsteneste

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer