Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring"

Transkript

1 Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering av sikkerhetsstyringssystem for å ivareta dette ansvaret. Sikkerhetsstyring omfatter de systematiske tiltakene som iverksettes for å oppnå, opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivået i overensstemmelse med eksterne målsettinger, samt den sikkerhetspolitikken og sikkerhetsmålene Jernbaneverket har vedtatt. I Jernbaneverket skal sikkerhetsstyring være en integrert del av virksomhetsstyringen for øvrig. Sikkerhetsstyringssystemet består av flere delelementer som er nødvendige for å sikre at Jernbaneverket oppnår kontinuerlig forbedring og driver sin virksomhet i samsvar med myndighetskrav og vilkår som er fastsatt i Jernbaneverkets sikkerhetsgodkjenning. Hensikten med denne retningslinjen er å beskrive de krav til sikkerhetsstyring som er etablert for å sikre at Jernbaneverket når sine virksomhetsmål på en sikker måte. 2. Omfang Retningslinjen gjelder for hele Jernbaneverket og for Jernbaneverkets leverandører og underleverandører der disse utfører arbeid eller leverer tjenester med betydning for sikkerheten. Kravene skal vurderes og tilpasses arbeidet leverandørene utfører. Retningslinjen gjelder i alle levetidsfaser av Jernbaneverkets virksomhet, herunder prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen. 3. Referanse til overordnede krav Omfanget av Jernbaneverkets sikkerhetsstyring er gitt av Jernbaneloven og Jernbaneundersøkelsesloven med underliggende forskrifter: Jernbaneloven Jernbaneundersøkelsesloven Jernbaneforskriften Sikkerhetsstyringsforskriften Sikringsforskriften Jernbaneinfrastrukturforskriften Forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og vurdering Overvåkingsforskriften Varslings- og rapporteringsforskriften Opplæringsforskriften Førerforskriften Helsekravforskriften Museumsbaneforskriften Side 1 av 12

2 Videre skal følgende lover og forskrifter legges til grunn: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Forskrift om personellsikkerhet. Forskrift om sikkerhetsadministrasjon. Forskrift om informasjonssikkerhet. Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser. NS 5832 Samfunnssikkerhet beskyttelse mot tilsiktede, uønskede hendelser. Videre ivaretar retningslinjen noen krav fra følgende interne kravdokumenter Mål- og innsatsområder Handlingsprogrammet Mål- og resultatavtale, Sikkerhet 4. Obligatorisk retningslinje for sikkerhetsstyring 4.1. Generelt Jernbaneverket skal kunne dokumentere at sikkerhetsstyringen er bygget opp slik at man lærer av erfarte hendelser, samtidig som endrede forutsetninger fanges opp og endret risiko kontrolleres slik at gjeldende sikkerhetsforpliktelsene til enhver tid overholdes. Sikkerhetsstyringssystemet skal være et verktøy for, og danne et strukturert grunnlag for å kontinuerlig identifisere farer, overvåke resultater, analysere data, håndtere og kontrollere risikoer forbundet med organisasjonens egen virksomhet og andre parters aktiviteter, med det formål å kontinuerlig forbedre sikkerhetsresultatene. For å sikre at sikkerhetsstyringssystemet er hensiktsmessig for Jernbaneverkets virksomhet og etterleves, skal det jevnlig vurderes i forhold til behov for korrigering og forbedring. Det er nødvendig å anvende sikkerhetsstyring på flere områder for å oppnå målsettingene. Gjennom prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen skal sikkerhetsstyring bidra til å redusere risiko for både storulykker og individuelle ulykker med skade på egne ansatte, reisende eller andre som oppholder seg i nærheten av jernbanen. Ved å ta hensyn til samspillet mellom menneske, teknikk og organisasjon, skal sikkerhetsstyringen bidra til å redusere risiko knyttet til menneskelige feilhandlinger. Ved å ivareta det dynamiske perspektivet, skal risiko forbundet med endringer i forutsetninger og rammebetingelser fanges opp, vurderes og kontrolleres. Både utilsiktede (sikkerhet/safety) og tilsiktede (sikring/security) handlinger skal inkluderes i sikkerhetsstyringen. Side 2 av 12

3 4.2. Elementer i sikkerhetsstyringen Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem er bygget opp som en prosess for kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået. I kap er elementene i denne prosessen beskrevet. I tillegg er det utarbeidet spesifikke retningslinjer for hovedelementene i sikkerhetsstyringen, ref. kap til Sikkerhetsstyring generelt Ekstern og interne bestemmelser Sikkerhetsstyringssystemet (Styringsportalen) skal tilfredsstille relevante eksterne og interne bestemmelser og målsettinger. I tillegg skal sikkerhetsstyringssystemet være tilpasset den virksomheten som Jernbaneverket driver. Eksterne og interne bestemmelser som gjelder for sikkerhetsstyringen skal være kartlagt slik at det sikres at sikkerhetsstyringen tilfredsstiller etablerte krav. Jernbaneverket skal utarbeide en oversikt som dokumenterer at krav i relevante lover og forskrifter svares ut. Sikkerhetspolitikk, mål og risikoakseptkriterier Sikkerhetsstyringssystemet skal utarbeides og etterleves slik at arbeidet som utføres i Jernbaneverket bygger opp under vedtatt; sikkerhetspolitikk sikkerhetsmålsetting risikoakseptkriterier Sikkerhetspolitikken er beskrevet på nivå 1 i Styringsportalen. Sikkerhetsmålsettingen er beskrevet i gjeldende Mål- og resultatavtale, Sikkerhet. Risikoakseptkriteriene for bruk ved beslutninger som involverer sikkerhet og for bruk i forbindelse med risikovurderinger er beskrevet i Retningslinje risikostyring trafikksikkerhet. Ansvar og myndighet Organisatorisk ansvar og myndighet i forhold til sikkerhet og sikring skal være fordelt og dokumentert slik at det sikres at sikkerhetsstyringen gjennomføres som tiltenkt. Dette er videre beskrevet i Styringsdokument nr. 3. Risikokontroll Som en del av sikkerhetsstyringen har Jernbaneverket systemer for å kunne påvise og ha kontroll på risikoen som er forbundet med virksomheten og virksomhetens aktiviteter. Jernbaneverket skal ivareta sin del av ansvaret for risiko som oppstår i grensesnittet mot andre aktører, både knyttet til infrastruktur og driftsmessige forhold. Den totale risikoen skal vurderes på bakgrunn av både erfarte hendelser og farer som identifiseres i forbindelse med vurdering av endringer som kan ha sikkerhetsmessig betydning. Side 3 av 12

4 Risikostyringen skal inneholde trafikksikkerhet, sikring og samfunnssikkerhet. Beredskap Beredskapspolitikken er vedtatt av Jernbanedirektør: «Jernbaneverket skal ha en beredskap som bidrar til å ivareta mennesker, miljø og materielle verdier ved at nødsituasjoner ikke eskalerer, konsekvenser begrenses og normalisering foretas». Beredskapsplaner skal etableres for å beskrive hvordan Jernbaneverket er i stand til å håndtere situasjoner som kan innebære en fare for sikkerheten, samt å hindre at oppståtte faresituasjoner utvikler seg til en ulykke. Jernbaneverkets beredskap skal inkludere sikring. Jernbaneverket har som infrastrukturforvalter en koordinerende rolle overfor jernbaneforetakene i beredskapsarbeidet. Organisatorisk læring For å sikre organisatorisk læring har Jernbaneverket kontinuerlige systematiske oppfølgingsaktiviteter. Disse skal sikre at sikkerhetsstyringssystemet og risikokontrolltiltakene etterleves og er effektive man overvåker at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte krav om varsling og rapportering etterleves krav om kontinuerlig forbedring tilfredsstilles. Dette inkluderer sikkerhet, sikring og samfunnssikkerhet. Kompetansekrav og -styring Jernbaneverket har ansvar for at arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten er identifisert og beskrevet. Jernbaneverket stiller krav til kompetanse for alle ansatte og innleid personell, samt leverandører som utfører arbeid med sikkerhetsmessig betydning. Jernbaneverket skal ha et kompetansestyringssystem for å styre, dokumentere og følge opp at alt personell med ansvar, myndighet og oppgaver med sikkerhetsmessig betydning har tilstrekkelig og oppdatert kompetanse. Informasjon og kommunikasjon Jernbaneverket utarbeider og distribuerer ulike typer sikkerhetsinformasjon som er viktig for å opprettholde og forbedre sikkerhetsresultatene. Sikkerhetsinformasjon kan være driftskritisk som f.eks. informasjon om togbevegelser, midlertidig hastighetsbegrensning, eller i mindre grad driftskritisk som generell informasjon om sikkerhetsstyringssystemet, tilbakemelding om erfaringer, møtereferater, osv. Side 4 av 12

5 Involvering av ansatte Jernbaneverket skal sikre involvering av ansatte på relevante nivåer og innen relevante områder for å sikre at brukererfaring og riktig og dekkende kunnskap om driften legges til grunn ved utarbeidelse av interne bestemmelser og ved gjennomføring av risikovurderinger og analyse. Dette vil også bidra til engasjement og forståelse for sikkerhetsstyring og sikkerhetskultur. Leverandørstyring Jernbaneverket skal ha samme grad av styring og kontroll på risiko relatert til arbeid og leveranser som settes ut til leverandører, som på arbeid utført av Jernbaneverkets egen organisasjon. For å sikre at det planlegges og avtales en tilfredsstillende kontroll og overvåking av leverandører, skal Jernbaneverket ved utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, dokumentere vurdering av om arbeidet som settes ut har sikkerhetsmessig betydning. Dersom det konkluderes at leveransen har sikkerhetsmessig betydning, skal det gjennomføres en vurdering av risiko, samt stilles konkrete krav til leverandørens sikkerhetsstyring i anskaffelsesprosessen. Jernbaneverket skal derfor benytte sikkerhetsfaglig og jernbanefaglig kompetanse i anskaffelsesprosessen. Følgende forhold skal som et minimum gjennomgås og innarbeides i kontrakter som gjelder arbeid og leveranser som har sikkerhetsmessig betydning: Leverandørstyring- Sikkerhetspolitikk og sikkerhetsmål: Jernbaneverkets sikkerhetspolitikk og sikkerhetsmål skal gjøres kjent for leverandørene og deres ansatte, slik at leverandørens arbeid bygger opp under den etablerte målsettingen. Leverandørstyring- Risikovurderinger: Jernbaneverket stiller krav til at leverandører skal vurdere sikkerhetsrelaterte endringer, samt gjennomføre risikovurderinger opp mot Jernbaneverkets risikoakseptkriterier der dette er relevant. Ved vesentlige endringer skal felles sikkerhetsmetode for risikovurdering (CSM-RA) benyttes. Jernbaneverket skal stille nødvendig underlagsdokumentasjon til rådighet for leverandør for gjennomføring av risikovurderinger. Leverandørstyring- Rett til innsyn og gjennomføring av leverandørrevisjoner/tilsyn: Som en del av overvåkingen av virksomheten, skal Jernbaneverket gjennomføre leverandørrevisjoner for å inspisere, kontrollere og verifisere relevant dokumentasjon og etterlevelse hos leverandører. Leverandørrevisjonene skal gjennomføres ved behov, samt i henhold til en etablert plan. Leverandørenes forpliktelse til å godta og å delta i kontroller, inspeksjoner og revisjoner, skal sikres gjennom kontrakt. Jernbaneverket skal sikre at man har relevante sanksjonsmuligheter mot leverandører for å sikre at forebyggende eller korrigerende tiltak blir gjennomført etter kontroller, inspeksjoner og revisjoner. Leverandørstyring- Sikkerhetsrelaterte opplysninger: Side 5 av 12

6 For at både Jernbaneverket og leverandørene skal kunne opprettholde og forbedre sikkerhetsresultatene, skal det etableres systemer og fordeles ansvar som sikrer at korrekt sikkerhetsinformasjon blir utvekslet kontrollert og effektivt. Sikkerhetsinformasjon inkluderer f.eks.: driftskritisk informasjon relatert til togbevegelser, bremseoppgaver, togtabeller, osv. kommunikasjon ved gjennomføring av tester, driftsrelatert informasjon relatert til sikkerhetsinformasjon eller -dokumentasjon generell informasjon relatert til sikkerhetsstyring, erfaringer, rapportering eller møtereferater. Type dokumentasjon og informasjon som skal utveksles, vurderes i forhold til den enkelte kontrakt. Leverandørstyring- Rapportering- og oppfølging av uønskede hendelser: Rapportering fra leverandører om uønskede hendelser er en del av overvåkingen av virksomhetens sikkerhetsnivå, og utveksling av sikkerhetsrelaterte opplysninger, som nevnt over. Jernbaneverket skal rapportere alle relevante uønskede hendelser i Synergi for å bruke dette som underlag for å opprettholde og forbedring av sikkerhetsresultatene. I tillegg skal uønskede hendelser rapporteres for å tilfredsstille kravene i varslings- og rapporteringsforskriften. Leverandørstyring- Kompetansekrav og krav til kompetansestyringssystem: Jernbaneverket skal stille tilsvarende kompetansekrav til sine leverandører som til eget personale som utfører oppgaver med betydning for sikkerheten. Ved behov for avvik fra kompetansekrav hos leverandører, må dette behandles individuelt i forhold til hvilket regelverk det er avvik fra. Leverandører av tjenester eller varer av betydning for sikkerheten, skal ha et dokumentert og oppdatert system for kompetansestyring slik at relevant personell hos leverandørene til en hver tid sikres opplæring, og der det er krav om det, også tilfredsstiller krav til helse gitt i helsekravforskriften. Leverandørstyring- Dokumentstyring: Jernbaneverkets leverandører skal ha et dokumentstyringssystem der relevant sikkerhetsinformasjon er dokumentert og styrt. Dokumenter som skal være underlagt dokumentstyring er eksempelvis prosedyrer i sikkerhetsstyringssystemet, eksterne og interne krav, sikkerhetsrapporter, revisjons- og overvåkingsresultater, dokumenter relatert til korrigerende/ forebyggende tiltak, teknisk dokumentasjon, kontrollrapporter, kompetansestyring etc. Det skal være etablert retningslinjer for hvordan endringer i relevant dokumentasjon skal godkjennes og informeres om mellom Jernbaneverket og leverandører. Leverandørstyring- Leverandørers bruk av underleverandører: Jernbaneverket skal godkjenne leverandørers bruk av underleverandører, herunder også endring av underleverandør. Det er leverandørens ansvar at relevante krav fra Jernbaneverket videreføres til underleverandører. Dette inkluderer også Jernbaneverkets rett til å gjennomføre tilsyn og revisjoner. Side 6 av 12

7 Risikostyring trafikksikkerhet Krav som gjelder for vurdering av risiko innenfor trafikksikkerhetsområdet og oppfølging av risikoreduserende tiltak, er videre beskrevet i spesifikk Retningslinje for risikostyring trafikksikkerhet Beredskap Beredskapsplaner er etablert for å beskrive hvordan Jernbaneverket håndterer uønskede hendelser og uønskede tilsiktede handlinger som kan innebære en fare for sikkerheten, samt hindre at oppståtte faresituasjoner utvikler seg til en ulykke. Krav til Jernbaneverkets beredskap er videre beskrevet i spesifikk Retningslinje for beredskap Organisatorisk læring Hvordan Jernbaneverket skal gjennomføre arbeidet for kontinuerlig forbedring er beskrevet i spesifikk Retningslinje for organisatorisk læring Sikring Krav for risikovurdering med hensyn på sikring i forhold til tilsiktede uønskede hendelser er beskrevet i spesifikk Retningslinje for sikring Samfunnssikkerhet Samfunnssikkerhet handler om å unngå store uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell, samt å sikre pålitelighet og framkommelighet i normalsituasjon og under påkjenninger. Videre omfatter det hvordan vi sørger for å minske følgende av slike hendelser. Samfunnssikkerhet omfatter således forebygging mot og beredskap ved de største konsekvensene innen trafikksikkerhet, sikring og driftssikkerhet. Kravene som stilles til samfunnssikkerhet er videre beskrevet i spesifikk Retningslinje for samfunnssikkerhet. 5. Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring 5.1. Referanse til overordnede krav for beredskap Organisasjonens beredskapsarbeid har utgangspunkt i beredskapspolitikk og funksjonskrav til beredskapen Obligatorisk retningslinje for beredskap Funksjonskrav Jernbaneverket har funksjonskrav til den operative beredskapen som er basert på beredskapspolitikken. Funksjonskravene knyttes til beredskapsfasene og inngår i beredskapsanalysen. Funksjonskrav legges til grunn for dimensjonering av beredskap. Følgende funksjonskrav gjelder for faresituasjoner som kan utvikles til nødsituasjoner: Tabell 1: OPERATIV BEREDSKAP Side 7 av 12

8 Beredskapsfaser Jernbaneverket Jernbaneforetak Nødetater Deteksjon FUNKSJONSKRAV: For identifiserte faresituasjoner med høy risiko, skal detekteringstiltak vurderes, for å unngå at faresituasjoner utvikles til nødsituasjon. Tiltak vurderes etter gjeldende ALARP-prinsipp. Følgende funksjonskrav gjelder for nødsituasjoner: Tabell 2: OPERATIV BEREDSKAP Beredskapsfaser Jernbaneverket Jernbaneforetak Nødetater Deteksjon Varsling FUNKSJONSKRAV: Oppståtte nødsituasjoner skal kunne oppdages slik at varsling kan iverksettes. FUNKSJONSKRAV: En oppstått nødsituasjon skal kunne varsles. Beskrivelse: Varsling til en av nødetatene. Varsler togleder om hendelse. Foretar trippelvarsling. Bekjempelse og redning FUNKSJONSKRAV: Spor skal kunne sikres for adkomst for nødetater. Beskrivelse: Jernbaneverket har etter egen oppfatning ingen krav på seg til transport utover å sikre spor for adkomst. Jernbaneverket vil likevel vurdere å tilby å transportere hjelp og utstyr inn i, og passasjerer ut av, områder uten alternative transportmuligheter. Banesjef setter ytelsesmål for dette. Ivareta passasjerer, togpersonell, togmateriell og gods. Anmoder om assistanse for transport til et hendelsessted. Jorde for brannetat før slukking Koordinering med jernbaneforetak Ombordansvarlig er leder på skadested til nødetatene ankommer. Der de har kompetanse og utstyr foretar de jording. Politiet er innsatsleder på skadestedet. Side 8 av 12

9 Tabell 2: OPERATIV BEREDSKAP Beredskapsfaser Jernbaneverket Jernbaneforetak Nødetater Fagleder jernbane koordinerer mellom ombordansvarlig/ lokfører, togleder og nødetatene. Ombordansvarlig/ lokfører koordinerer med fagleder jernbane. Brannetaten foretar bekjempelse og redning. Politiet er innsatsleder og koordinerer arbeidet på skadestedet. Selvevakuering FUNKSJONSKRAV: Ny infrastruktur skal legge til rette for selvevakuering. Beskrivelse: Selvevakuering for funksjonsfriske. Eksisterende infrastruktur analyseres og tiltak iverksettes i henhold til ALARP-kriterium. Ny infrastruktur bygges etter gjeldende regelverk. Ombordansvarlig vurderer behov for og koordinerer evakuering av passasjerer. - Normalisering FUNKSJONSKRAV: Sporet skal ryddes og repareres Etterlevelse av retningslinje for beredskap Beredskap inngår som en integrert del av Jernbaneverkets sikkerhetsstyring. Beredskapsarbeidet baserer seg på elementene som vist i figur nedenfor. Beredskapen er dimensjonert på grunnlag av risikoanalyser og beredskapsanalyser, og er beskrevet i beredskapsplaner. Beredskapen øves for å sikre at den fungerer etter sin hensikt. Side 9 av 12

10 Samordning av beredskapen: Beredskapen er samordnet med relevante offentlige myndigheter. Infrastrukturforvalter har ansvaret for at egne beredskapsplaner og beredskapsplanene til andre jernbaneforetak som trafikkerer det nasjonale jernbanenettet er koordinert. Roller og ansvar i grensesnitt ADMINISTRATIV BEREDSKAP Jernbaneverket Jernbaneforetak Nødetater Beredskapsanalyse Utarbeider og oppdaterer beredskapsanalyser for den enkelte strekning. Inviteres til analysemøter. Resultat av deres analyser tas med til Jernbaneverkets beredskapsanalyser. Inviteres til analysemøter. Oppfølging av beredskapsanalyser Tiltak besluttes i linjen. Prinsippbeslutninger og resultater presenteres i Samarbeidsutvalg sikkerhet (SUS). Resultat fra egne analyser presenteres i SUS. Tiltak hos andre aktører eller med avhengighet og grensesnitt mot andre aktører følges opp mot disse. Beredskapsplaner Lede SUS hvor beredskapsplaner Deltar i SUS. Side 10 av 12

11 Roller og ansvar i grensesnitt ADMINISTRATIV BEREDSKAP Jernbaneverket Jernbaneforetak Nødetater koordineres. Oppdaterer beredskapsplaner. Gis tilgang til Jernbaneverkets beredskapsplaner. Gis tilgang til Jernbaneverkets beredskapsplaner. Øvelser Utarbeide øvelsesplan, delta på eksterne øvelser. Utarbeide øvelsesplan, delta på eksterne øvelser. Invitere jernbanesektoren til øvelser. Koordinere øvelsesplaner i SUS. Koordinere øvelsesplaner i SUS. Innenfor beredskap stilles det krav til utførelse av: Beredskapsanalyse Beredskapsanalyser gjennomføres for å identifisere beredskapsbehov, beredskapstiltak og dimensjonering ut i fra beredskapsscenario og funksjonskrav. Beredskapsanalysene er grunnlag for utarbeidelse og oppdatering av beredskapsplanverk. Beredskapsanalyser gjennomføres på grunnlag av risikovurderinger. Beredskapsplanverk Beredskapsplanverket tydeliggjør aktiviteter, roller og ansvarsforhold i alle beredskapsfasene i beredskapsorganisasjonen, (sentral kriseledelse, kriseledelse i områdene og øvrige beredskapsfunksjoner) og mot andre relevante virksomheter som har beredskapsressurser. Jernbaneverkets beredskapsplanverk består blant annet av beredskapsplaner med tilhørende beredskapskort, tiltakskort og aksjonskort. I tråd med NATOs beredskapssystem har jernbanen også en Jernbanens beredskapsplan (JBP) med tiltak ved sikkerhetspolitiske kriser, krig, terror og sabotasje. Jernbanens beredskapsplan er skjermingsverdig informasjon underlagt sikkerhetsloven, gradert BEGRENSET og det stilles krav til lagring. Beredskapsøvelse Det øves for å kontrollere om beredskapen fungerer etter sin hensikt, forberede organisasjonen på å håndtere en beredskapssituasjon og avdekke eventuelle feil eller mangler i beredskapsplanene og kompetansen. Erfaringer fra øvelser og reelle hendelser legges til grunn for forbedring. Det er utarbeidet en øvelsesplan for Jernbaneverket som inneholder alle øvelser Jernbaneverket er delaktig i. Organisering av kriseledelse Det er utarbeidet retningslinjer for organisering av kriseledelse for å sikre en hensiktsmessig håndtering av uønskede hendelser og tilsiktede uønskede handlinger. Kriseledelsen har opplæring for å kunne ivareta og utføre de aktuelle oppgaver. Det er etablert beredskapsrom som er utformet for utøvelse av de oppgaver som vil måtte håndteres. Side 11 av 12

12 Opplæring av fagleder jernbane Fagleder jernbane har opplæring for å kunne ivareta og utføre de aktuelle oppgaver. Mandat for samarbeidsutvalg sikkerhet Samarbeidsutvalg sikkerhet (SUS) arbeider for felles strategisk tilnærming til sikkerhet, herunder sikring og beredskap, for jernbanen i Norge. Utvalget samarbeider om felles sikkerhetsrelaterte produkter og aktiviteter, så som analyser, planer og øvelser, samt erfaringsutveksling. Mandatet for SUS finnes i styringssystemet, STY «Mandat for samarbeidsutvalg sikkerhet» Relaterte temaer innenfor beredskap Samfunnssikkerhet og sikring og risikostyring for trafikksikkerhet er aktuelle temaer som har direkte sammenheng med beredskap. Side 12 av 12

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikkerhetsstyring og 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering av sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Krav til utførelse av Beredskapsøvelser

Krav til utførelse av Beredskapsøvelser Krav til utførelse av Beredskapsøvelser 1. Hensikt Hensikten med beredskapsøvelser er å kontrollere at beredskapen fungerer etter sin hensikt. Beredskapsøvelser fungerer som grunnlag for å evaluere og

Detaljer

MORGENMØTE BEREDSKAP. Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli. 06.09.2013 Side 1

MORGENMØTE BEREDSKAP. Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli. 06.09.2013 Side 1 MORGENMØTE BEREDSKAP Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli 06.09.2013 Side 1 Morgenmøte om beredskap Generelt om beredskap i sikkerhetsstyringen Bakteppe for veiledningen Barrierer Hva

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn. Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik

Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn. Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik Organisering Samferdselsdepartementet Statens Havarikommisjon for transport NSB og øvrige togselskap Jernbaneverket

Detaljer

NSB AS TILSYNSRAPPORT

NSB AS TILSYNSRAPPORT NSB AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 03-11 NSB AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 03-11 Saksnr: 11/96 Inspeksjonsdato: 04.03. 2011 og 07.03.2011 Foretak: NSB AS Kontaktperson: Steinar Skauen, NSB AS Revisjonslag:

Detaljer

Tilsynsrapport 10-10. Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget

Tilsynsrapport 10-10. Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget Tilsynsrapport 10-10 Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget Tilsynsrapport 10-10 Veolia Transport Bane AS - Lapplandstoget Rapport nr.: 10-10 Saksnr: 10/386 SF63 Revisjonsdato: 08.09.2010 og 23.09.2010

Detaljer

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Forord Jernbaneverket er tillagt

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsutkast Gjeldende kravforskrift Kommentarer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Virkeområde første ledd 1-1 første ledd

Detaljer

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Veileder for leverandører som levere tjenester til Bane NOR som er av betydning for sikkerheten jfr sikkerhetsstyringsforskriften og sikringsforskriften. Forord Bane

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT

FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften Sikkerhetsstyringsforskriften implementerer direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) artikkel

Detaljer

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport)

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport) Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport) Utgivelsesdato: 06.04.2016 Dette er en veiledning til sikkerhetsstyringsforskriften

Detaljer

KOMMENTARER TIL SIKRINGSFORSKRIFTEN. pr Sikringsbestemmelsene har i utgangspunktet ikke som mål å sikre opprettholdelse av drift.

KOMMENTARER TIL SIKRINGSFORSKRIFTEN. pr Sikringsbestemmelsene har i utgangspunktet ikke som mål å sikre opprettholdelse av drift. Kapittel 1. Innledende bestemmelser Til 1-1 Formål KOMMENTARER TIL SIKRINGSFORSKRIFTEN pr. 05.01.2016 Sikringsbestemmelsene har i utgangspunktet ikke som mål å sikre opprettholdelse av drift. Til 1-2.

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Bane NOR SF. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner

Bane NOR SF. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner Bane NOR SF TILSYNSRAPPORT NR. 2017-11 Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 4 3 Avvik... 5 4 Observasjoner... 6 5 Andre forhold... 6 6 Om tilsynsmøtet...

Detaljer

Tilsynsrapport nr Samlerapport fra dokumenttilsyn av leverandørstyring

Tilsynsrapport nr Samlerapport fra dokumenttilsyn av leverandørstyring Tilsynsrapport nr. 2015-12 Samlerapport fra dokumenttilsyn av leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Samlet oppsummering... 4 3 Funn hos den enkelte virksomhet... 5 3.1 Boreal Transport Midt-Norge

Detaljer

Hector Rail AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

Hector Rail AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-32 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

Leverandørstyring utfordringer og suksesshistorier. Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon

Leverandørstyring utfordringer og suksesshistorier. Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon Leverandørstyring utfordringer og suksesshistorier Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon Leverandørstyring utfordringer og suksesshistorier 1. Innledning 2. Utfordringer Utfordrende krav Utfordringer avdekket

Detaljer

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport statens jernbanetilsyn jembane taubane park og tivoi TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 7 6 Andre

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Veiledning om leverandørstyring

Veiledning om leverandørstyring Veiledning om leverandørstyring Utgitt september 2016 Oppdatert april 2017 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale krav... 3 5 Generelt om kjøp av tjenester... 4 6 Innkjøp av tjenester

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

statens jernbanetilsyn jerribane taubane park og tivoli Flytoget AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr

statens jernbanetilsyn jerribane taubane park og tivoli Flytoget AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr statens jernbanetilsyn jerribane taubane park og tivoli Flytoget AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 09-12 Flytoget AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 09-12 Saksnr: 121455 FELLES-632 Revisjonsdato:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR

TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn jernbane tanbane nark ag nvon Sydvaranger Malmtransport AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-23 Sikkerhetsstyring 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold

Detaljer

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10 Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT Rapport nr 17-10 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS - THAMSHAVNBANEN TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 17-10 Saksnr:

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

Veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften og

Veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften og Veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften og sikringsforskriften Prosjektering/planlegging Virksomheten

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Sikkerhetshåndboken. STY Navn Utgitt Revisjon

Sikkerhetshåndboken. STY Navn Utgitt Revisjon Styringssystem Sikkerhetshåndboken STY Navn Utgitt Revisjon 600865 Sikkerhetsstyring i Jernbaneverket 03.07.2013 5 600533 Instruks for risikovurdering 03.07.2013 3 601416 Risikoakseptkriterier 03.07.2013

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

statens jernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 08-11

statens jernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 08-11 statens jernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 08-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 08-11 Saksnr: 11/394 SF63 Revisjonsdato: 25.3.-8.4.2011 Foretak: Jernbaneverket Kontaktperson:

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgitt første gang: 07.06.2010. Oppdatert: 02.05.2012 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet Hordaland

Fylkesberedskapsrådet Hordaland Fylkesberedskapsrådet Hordaland 17. og 18. januar 2013 Beredskap i NSB Mennesker, miljø og materielle verdier skal prioriteres i nevnte rekkefølge. Beredskapen er dimensjonert med basis i risiko- og beredskapsanalyser

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tavoll Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24 Beredskap Oslotunnelen 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5 5 Andre forhold 5

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Sikkerhetsstyring Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer

Detaljer

Agenda. Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift

Agenda. Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift Agenda Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift Bybanen AS et jernbaneselskap Tilsynsobjekt under Statens jernbanetilsyn Rapporteringsplikt til Havarikommisjonen Drift av infrastruktur eierskap til vogner

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 25.08.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Kunstnerdalen Kulturmuseum avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT

Kunstnerdalen Kulturmuseum avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane * park og tivoh Kunstnerdalen Kulturmuseum avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 14-12 Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

BEREDSKAP I JERNBANEVERKET

BEREDSKAP I JERNBANEVERKET BEREDSKAP I JERNBANEVERKET Beredskap i system Bård Vagnild S/K Rådgiver, Område midt Mona Tveraaen, Jernbanedirektørens staber Læring og forbedring Beredskap i Jernbaneverket Helhetlig sikkerhetsstyring

Detaljer

Veiledning om sikkerhetsstyringssystem. jernbanevirksomheter. 1. Planlegge. 4. Korrigere. 2. Utføre. 3. Kontrollere

Veiledning om sikkerhetsstyringssystem. jernbanevirksomheter. 1. Planlegge. 4. Korrigere. 2. Utføre. 3. Kontrollere Veiledning om sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter 4. Korrigere 1. Planlegge Kontinuerlig forbedring 2. Utføre 3. Kontrollere Sikkerhetsnivå før Kontinuerlig forbedring Sikkerhetsnivå

Detaljer

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Utkast til mal for sikkerhetsrapport Vibeke Henden Nilssen, DSB Lars Drolshammer, Miljødirektoratet Generelt om sikkerhetsrapport Krav i storulykkeforskriften: 9 Sikkerhetsrapport

Detaljer

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05.

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05. Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser Statens jernbanetilsyn 22.05.2014 OVBREN 1. Forutsetninger 2. Metode/fremgangsmåte 3. Samordning

Detaljer

Bybanen AS Revisjon med tema. Risikostyring, avviksoppfølging og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR

Bybanen AS Revisjon med tema. Risikostyring, avviksoppfølging og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR Bybanen AS Revisjon med tema Risikostyring, avviksoppfølging og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2016-20 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 6 5 Andre forhold...

Detaljer

Eff. CargoLink AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr. 10-12. statens jernbanetilsyn

Eff. CargoLink AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr. 10-12. statens jernbanetilsyn Eff statens jernbanetilsyn CargoLink AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 10-12 CargoLink AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 10-12 Saksnr: 12/1515 Felles 632 Revisjonsdato: 31.05-06.06.2012

Detaljer

Kompetansestyring i CargoNet

Kompetansestyring i CargoNet Kompetansestyring i CargoNet Nyttig for oss, eller bare for å tilfredsstille en forskrift og Statens jernbanetilsyn? Terje Sandhalla, 30. november 2010 Krav i sikkerhetsforskriften Er dette mer enn vi

Detaljer

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST Versjon 1.0 2016-10-05 NTNU beredskap Politikk for beredskap ved NTNU Politikk for beredskap ved NTNU, rev. 1.0, Oktober 2016 ii INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER FOR BEREDSKAP...

Detaljer

ssr NSB Gjøvikbanen AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 02-12 statens jernbanetilsyn

ssr NSB Gjøvikbanen AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 02-12 statens jernbanetilsyn ssr statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 02-12 NSB Gjøvikbanen AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 02-12 Saksnr: 12/16 Revisjonsdato: 06.03.2012-13.03.2012

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Strekningskunnskap

TILSYNSRAPPORT Strekningskunnskap statens jernbanetilsyn TILSYNSRAPPORT Strekningskunnskap Rapport nr 2013-18 TILSYNSRAPPORT Strekningskunnskap 1 Bakgrunn og mål 3 2 Hovedkonklusjon 3 3 Hovedfunn i dokumenttilsyn 2012/2013 4 4 Om revisjonen

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Utdypende informasjon og kommentarer fra Statens jernbanetilsyn til Brannstudien

Utdypende informasjon og kommentarer fra Statens jernbanetilsyn til Brannstudien Vedlegg Utdypende informasjon og kommentarer fra Statens jernbanetilsyn til Brannstudien 1. Innledning 1.1 SJTs myndighetsområde 1.1.1 Myndighetsområde Ansvarsområdet til SJT omfatter: - park- og tivolianlegg

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Tilsyn veien videre og operativ sikkerhet

Tilsyn veien videre og operativ sikkerhet Tilsyn veien videre og operativ sikkerhet v/ Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon i Statens jernbanetilsyn 16.03.2016 Side 2 Tilsynsprioriteringer i 2016 Fem hovedprioriteringsområder: 1. Avviksoppfølging

Detaljer

Sikkerhetsutfordringer i en stadig mer fragmentert jernbanebransje. Ved Sjur Sæteren og Harald Hilton.

Sikkerhetsutfordringer i en stadig mer fragmentert jernbanebransje. Ved Sjur Sæteren og Harald Hilton. Sikkerhetsutfordringer i en stadig mer fragmentert jernbanebransje Ved Sjur Sæteren og Harald Hilton. Side 1 31.10.2008 Leverandørstyring Sikkerhetsoppfølging av leveranser Leverandørsertifisering Refleksjoner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR Jernbaneverket, Bane Transport. Trafikkutøvelse

TILSYNSRAPPORT NR Jernbaneverket, Bane Transport. Trafikkutøvelse statens jernbanetilsyn TILSYNSRAPPORT NR. 2013-09 Jernbaneverket, Bane Transport Trafikkutøvelse 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 8 6 Andre forhold 8 7

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Implementering av sikkerhetsstyring i NSB Gjøvikbanen AS. Svein Austheim Trafikksikkerhetssjef NSB Gjøvikbanen AS

Implementering av sikkerhetsstyring i NSB Gjøvikbanen AS. Svein Austheim Trafikksikkerhetssjef NSB Gjøvikbanen AS Implementering av sikkerhetsstyring i NSB Gjøvikbanen AS. Svein Austheim Trafikksikkerhetssjef NSB Gjøvikbanen AS Tema: 1. Bakgrunn. 2. Utfordringer ved implementering av sikkerhetsstyringen. 3. Våre egne

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR Godstransport

Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR Godstransport tc41`, statens jernbanetilsyn Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-02 Godstransport 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 5.1 Sikkerhetsstyringssystem 6 5.2

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Risiko og risikoforståelse. Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur

Risiko og risikoforståelse. Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 29.04.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Krav til utførelse av Risikovurdering innen

Krav til utførelse av Risikovurdering innen Krav til utførelse av Risikovurdering innen 1. Hensikt Krav til utførelse skal sikre at risikovurderingene planlegges og gjennomføres på en systematisk, konsistent og koordinert måte i hele Bane NOR, samt

Detaljer

Jernbaneverket. Revisjon med tema. Beredskap mot utilsiktede hendelser TILSYNSRAPPORT NR

Jernbaneverket. Revisjon med tema. Beredskap mot utilsiktede hendelser TILSYNSRAPPORT NR Jernbaneverket Revisjon med tema Beredskap mot utilsiktede hendelser TILSYNSRAPPORT NR. 2016-23 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 6 6 Om tilsynet...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 1 Tema Hva er god ledelse av det kommunale barnevernet og av sosiale tjenester i

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11

Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11 Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11 Tilsynsrapport 02-11 Hector Rail AB Side 1 av 14 Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 02-11 Saksnr: 11/98 Inspeksjonsdato: 12.01.2011 13.01.2011 Foretak:

Detaljer

Morgenmøte om beredskapsøvelser Hos Statens Jernbanetilsyn Risikobasert øvelsesprogram for særskilte brannobjekt i Oslokorridoren

Morgenmøte om beredskapsøvelser Hos Statens Jernbanetilsyn Risikobasert øvelsesprogram for særskilte brannobjekt i Oslokorridoren Morgenmøte om beredskapsøvelser Hos Statens Jernbanetilsyn Risikobasert øvelsesprogram for særskilte objekt i Oslokorridoren Magnus Bjelkerud, Prosjektleder «Sikkerhet Tunneler Oslokorridoren» «Øvelse

Detaljer

Keolis Norge AS Revisjon. Risikovurderinger, avviksbehandling og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR

Keolis Norge AS Revisjon. Risikovurderinger, avviksbehandling og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR Keolis Norge AS Revisjon Risikovurderinger, avviksbehandling og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2016-21 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 6 5 Andre forhold...

Detaljer

Beredskapsplan. Struktur og innhold

Beredskapsplan. Struktur og innhold Beredskapsplan Struktur og innhold 2 1. Planer for beredskap og krisehåndtering 1.1 Hensikt med dette dokumentet Hensikten med dette dokumentet er å gi et kortfattet forslag til en struktur (oppbygning

Detaljer