NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25"

Transkript

1 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety authorisation

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1169/2010 av 10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for jernbane EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF om sikkerheten på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)( 1 ), særlig artikkel 6 nr. 1, under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås rekommandasjon ERA/REC/SAF/ om en felles sikkerhetsmetode for samsvarsvurdering, framlagt for Kommisjonen 18. september 2009, og ut fra følgende betraktninger: 1) Formålet med den felles sikkerhetsmetoden som skal fastsettes, er å sørge for en ramme for nasjonale sikkerhetsmyndigheters harmonisering av kriteriene for beslutningstaking i hele Unionen, i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i direktiv 2004/49/EF. Rammen bør sette nasjonale sikkerhetsmyndigheter i stand til å vurdere samsvar med kravene på en ensartet måte. 2) Den felles sikkerhetsmetoden bør omfatte alle de harmoniserte kravene og vurderingsmetodene slik at nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan utstede en sikkerhetsgodkjenning som omfatter egnetheten til sikkerhetsstyringssystemet generelt og eventuelle nettspesifikke godkjenninger, til en infrastrukturforvaltning. Videre er det sannsynlig at infrastrukturforvaltningen vil innlevere en søknad for den nettspesifikke delen av godkjenningen samtidig som den søker om en generell godkjenning basert på infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem. 3) Nasjonale sikkerhetsmyndigheter vurderer en infrastrukturforvaltnings evne til å oppfylle alle krav som gjelder for å drive sin virksomhet i alminnelighet og i det spesifikke nett som forvaltningen søker om godkjenning for, ved å vurdere dets samlede sikkerhetsstyringssystem. 4) Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet skal innføre ordninger for å undersøke om resultatene som angis i søknaden om en sikkerhetsgodkjenning, blir oppnådd i driften etter at godkjenningen er tildelt og om alle nødvendige krav fortløpende oppfylles i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav f) og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. Dette forutsetter derfor at det utvikles en ordning for tilsyn etter tildeling som bygger på grunnleggende prinsipper, for å sikre at nasjonale sikkerhetsmyndigheter anvender en harmonisert tilnærming i hver enkelt medlemsstat. 5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen omhandlet i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF ( 1 ) EUT L 164 av , s. 44.

3 2 VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Formål Denne forordning fastsetter en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. Den felles sikkerhetsmetoden omfatter a) en framgangsmåte og kriterier for vurdering av søknader fra infrastrukturforvaltninger om sikkerhetsgodkjenninger som omhandlet i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF, som angitt i vedlegg I og II til denne forordning, b) prinsipper for tilsyn med samsvar med kravene i direktiv 2004/49/EF etter at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har gitt godkjenningen, som angitt i vedlegg III til denne forordning. I denne forordning menes med: Artikkel 2 Definisjon «tilsyn» de ordninger som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten innfører for å overvåke sikkerhetsnivået etter at den har gitt en sikkerhetsgodkjenning. Artikkel 3 Framgangsmåter for vurdering av søknader 1. Ved vurderingen av søknader om sikkerhetsgodkjenninger som er lagt fram etter at denne forordning er trådt i kraft, skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter anvende framgangsmåten i vedlegg I til denne forordning når de vurderer om søknadene er i samsvar med kravene i direktiv 2004/49/EF. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal også benytte vurderingskriteriene i vedlegg II til denne forordning. 2. Under vurderingen kan nasjonale sikkerhetsmyndigheter godta at søkere forplikter seg til å foreta risikostyring gjennom bruk av kontrakter med tredjemenn. Kontraktene skal også spesifisere hvilke opplysninger som det er nødvendig å utveksle for å sikre sikker drift av jernbanekjøretøyer, særlig på områder knyttet til vedlikehold. 3. Produkter eller tjenester som entreprenører eller leverandører leverer til infrastrukturforvaltninger, skal antas å være i samsvar med sikkerhetskravene dersom entreprenørene, leverandørene eller produktene er sertifisert i samsvar med relevante sertifiseringsordninger og i henhold til Unionens regelverk for levering av slike produkter og tjenester. Artikkel 4 Tilsyn Etter at nasjonale sikkerhetsmyndigheter har gitt en sikkerhetsgodkjenning, skal de føre tilsyn med infrastrukturforvaltningers fortsatte anvendelse av sikkerhetsstyringssystemet og anvende prinsippene for tilsyn fastsatt i vedlegg III. Artikkel 5 Ikrafttredelse Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

4 3 Utferdiget i Brussel, 10. desember For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 4 VEDLEGG I Framgangsmåte for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning som skal utstedes i samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF 1. De framgangsmåter som en nasjonal sikkerhetsmyndighet innfører for å motta og vurdere søknader og tildele sikkerhetsgodkjenninger, skal bygge på følgende rammeprinsipper: a) Utarbeiding og evaluering av vurderingsprosessen Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utarbeide strukturerte og kontrollerbare prosesser som skal gjennomføres av personer med egnet kompetanse. De skal nøye undersøke søknader opp mot vurderingskriteriene for sikkerhetsstyringssystemer som fastsatt i vedlegg II. De skal registrere og begrunne alle beslutninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndighetens samlede vurderingsprosess skal regelmessig evalueres internt og fortløpende forbedres for å sikre at den forblir effektiv. b) Vurderingsprosessens kvalitet Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal overvåke kvaliteten på sin egen innsats på viktige trinn i behandlingen av søknader om sikkerhetsgodkjenninger. c) Vurderingens omfang Vurderingen skal skje på styringssystemnivå og være prosessdrevet. Dersom granskningen avslører mangler, kan den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve skjønn og angi hvilke punkter som må forbedres, avhengig av det manglende samsvarets art og alvorsgrad. I siste instans skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve sin myndighet til å avslå en søknad. Vurderingen skal stå i et rimelig forhold til risikoen ved samt arten og omfanget av søkerens virksomhet, baseres på vurderinger av infrastrukturforvaltningens samlede evne til å drive på en sikker måte som beskrevet i dens sikkerhetsstyringssystem. d) Tidsplan for vurderingen Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal fullføre vurderingen innen den frist som er fastsatt i artikkel 12 i direktiv 2004/49/EF og samtidig sikre at den dokumentasjonen søkeren har lagt fram, blir tilstrekkelig undersøkt. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal så snart det er praktisk mulig underrette infrastrukturforvaltningen om viktige spørsmål som oppstår i vurderingsfasen. e) Beslutningstaking under vurderingen En beslutning om å innvilge eller avslå en søknad om sikkerhetsgodkjenning skal baseres på den dokumentasjonen som er lagt fram av søkeren, og på om de relevante kravene er oppfylt. 2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vurdere om det vedlagte sammendraget av håndboken for sikkerhetsstyringssystemet muliggjør en første vurdering av sikkerhetsstyringssystemets kvalitet og egnethet, og skal avgjøre på hvilke områder det er nødvendige med ytterligere opplysninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan, som ledd i anmodningen om flere opplysninger, skaffe seg nærmere opplysninger i det omfang den anser nødvendig for å kunne vurdere søknaden. 3. Når en sikkerhetsgodkjenning tildeles, skal det dokumenteres at søkerens sikkerhetsstyringssystem er i samsvar med hvert av vurderingskriteriene. 4. Når den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har et spørsmål eller oppdager et mulig manglende samsvar, skal den være spesifikk og hjelpe søkeren med å forstå hvilket detaljnivå som forventes i svaret. For dette formål skal den a) henvise nøyaktig til de relevante kriteriene og sikre at søkeren klart har forstått på hvilke områder søknaden ikke er i samsvar med kravene, b) påvise den relevante delen av tilknyttede forordninger, regler og standarder,

6 5 c) angi hvorfor vurderingskriteriet ikke er oppfylt, d) avtale ytterligere forpliktelser, opplysninger og eventuell støttedokumentasjon som skal legges fram, i det omfang som er nødvendig ut fra kriteriets detaljnivå, og angi både de tiltak søkeren må treffe for å rette opp mangelen og tidsplanen for når samsvar skal foreligge, e) angi områder som kan bli gjenstand for ytterligere gransking gjennom tilsyn etter at godkjenningen er tildelt.

7 6 VEDLEGG II Framgangsmåte for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning som skal utstedes i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF A. RISIKOKONTROLLTILTAK FOR ALLE TYPER RISIKO SOM ER FORBUNDET MED INFRASTRUKTURFORVALTNINGENS VIRKSOMHET( 1 ) A.1 Det er innført framgangsmåter for å påvise risiko som er forbundet med jernbanedrift, herunder risiko som direkte skyldes arbeidsaktivitet, arbeidets utforming eller arbeidsbelastning samt andre organisasjoners/personers virksomhet. A.2 Det er innført framgangsmåter for å utarbeide og gjennomføre risikokontrolltiltak. A.3 Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive risikokontrollordningene er, og for å gjennomføre endringer når dette er nødvendig. A.4 Det er innført framgangsmåter som erkjenner behovet for samarbeid med andre enheter (som jernbaneforetak, produsenter, vedlikeholdsleverandører, enheter med ansvar for vedlikehold, innehavere av jernbanekjøretøyer, tjenesteleverandører og oppdragsgivere) når dette er hensiktsmessig, om spørsmål som gjelder felles grensesnitt som vil kunne påvirke innføringen av fyllestgjørende risikokontrolltiltak i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF. A.5 Det er innført framgangsmåter for avtalt dokumentasjon og kommunikasjon med relevante enheter, herunder identifisering av roller og ansvarsområder for hver deltakende organisasjon samt spesifikasjoner for utvekslingen av informasjon. A.6 Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive disse ordningene er, og for å gjennomføre endringer når dette er nødvendig. B. RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED VEDLIKEHOLD OG LEVERING AV MATERIELL( 2 ) B.1. Det er innført framgangsmåter for å kunne utlede vedlikeholdskrav/-standarder/-prosesser fra sikkerhetsdata. B.2. Det er innført framgangsmåter for å tilpasse hyppigheten av vedlikeholdet til typen og omfanget av den utførte tjenesten. B.3. Det er innført framgangsmåter for å sikre at ansvaret for vedlikehold er klart definert for å fastslå hvilken kompetanse som kreves til vedlikeholdsstillinger, og for å tildele egnede ansvarsnivåer. B.4. Det er innført framgangsmåter for å samle inn opplysninger om funksjonssvikt og feil som oppstår under den daglige driften, og for å rapportere disse til de vedlikeholdsansvarlige. B.5. Det er innført framgangsmåter for å påvise og rapportere risiko som oppstår på grunn av feil og manglende samsvar i konstruksjonen eller funksjonssvikt i livssyklusen, til berørte parter. B.6. Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere utføringen og resultatene av vedlikehold for å sikre at de er i samsvar med virksomhetens standarder. C. RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED BRUK AV ENTREPRENØRER OG KONTROLL AV LEVERANDØRER( 3 ) C.1. Det er innført framgangsmåter for å verifisere entreprenørers (herunder underleverandørers) og leverandørers kompetanse. C.2. Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere sikkerhetsnivået og de sikkerhetsmessige resultatene av alle tjenester og produkter som det er inngått kontrakt om og som leveres enten av entreprenøren eller leverandøren, for å sikre at de er i samsvar med kravene fastsatt i ( 1 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. ( 2 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. ( 3 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.

8 7 kontrakten. C.3. Ansvarsområdene og oppgavene knyttet til jernbanesikkerhet er klart avgrenset, kjent og fordelt mellom avtalepartene og mellom alle andre berørte parter. C.4. Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsrelaterte dokumenter og kontrakter kan spores. C.5. Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsoppgaver, herunder utveksling av sikkerhetsrelaterte opplysninger, utføres av entreprenørene eller leverandøren i samsvar med relevante krav fastsatt i kontrakten. D. RISIKO SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV VIRKSOMHET SOM UTØVES AV ANDRE PARTER UTENFOR JERNBANESYSTEMET( 1 ) D.1. Det er innført framgangsmåter for å identifisere potensiell risiko fra parter utenfor jernbanesystemet, der dette er hensiktsmessig og rimelig. D.2. Det er innført framgangsmåter for å fastsette kontrolltiltak med sikte på å redusere risikoen som identifiseres i D1, såfremt de hører inn under søkerens ansvarsområde. D.3. Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive tiltakene identifisert i D2 er, og for å gjennomføre endringer der dette er hensiktsmessig. E. DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET E.1. Det skal foreligge en beskrivelse av virksomheten som klart angir driftens art, omfang og risiko. E.2. Det skal foreligge en beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemets struktur, herunder fordelingen av roller og ansvarsområder. E.3. Det skal foreligge en beskrivelse av framgangsmåtene i sikkerhetsstyringssystemet som kreves i henhold til artikkel 9 og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, i samsvar med arten og omfanget av de tjenester som ytes. E.4. Det skal gis en oversikt over og en kort beskrivelse av sikkerhetskritiske prosesser og oppgaver som er relevante for virksomhetens/tjenestens art. F. ANSVARSFORDELING( 2 ) F.1. Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan samordning av virksomhet knyttet til sikkerhetsstyringssystemet i hele organisasjonen sikres, basert på dokumentert kunnskap og hovedansvar på ledelsesnivå. F.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at personale med delegert ansvar innenfor organisasjonen har myndighet, kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å utføre sine plikter. F.3. Sikkerhetsrelaterte ansvarsområder og fordeling av ansvar med hensyn til særlige tilknyttede funksjoner, samt grensesnittene mellom disse, skal være klart definert. F.4. Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsoppgaver er klart definert og delegert til personale med egnet kompetanse. G. SIKRING AV LEDELSENS KONTROLL PÅ ULIKE NIVÅER( 3 ) G.1. Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan ansvarsområder fordeles for hver sikkerhetsrelatert prosess i hele organisasjonen. G.2. Det er innført en framgangsmåte for regelmessig overvåking av hvordan oppgavene utføres og som skal sikres av linjeledelsen, som må gripe inn dersom oppgavene ikke utføres på riktig måte. ( 1 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1. ( 3 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1.

9 8 G.3. Det er innført framgangsmåter for å påvise og håndtere påvirkning fra andre ledelsesaktiviteter på sikkerhetsstyringssystemet. G.4. Det er innført framgangsmåter for å sikre at de som har en rolle i sikkerhetsstyringen, holdes ansvarlig for sine resultater. G.5. Det er innført framgangsmåter for tildeling av ressurser til å utføre oppgavene i sikkerhetsstyringssystemet. H. PERSONALETS OG DERES REPRESENTANTERS DELTAKELSE PÅ ALLE NIVÅER( 1 ) H.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at personalet og deres representanter blir tilstrekkelig representert og hørt når det gjelder å definere, foreslå, gjennomgå og utvikle sikkerhetsaspekter ved driftsmetoder som kan berøre personalet. H.2. Personalets deltakelse og høringsordninger skal dokumenteres. I. SIKRING AV FORTLØPENDE FORBEDRING( 2 ) Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet, der dette er praktisk mulig, forbedres fortløpende; disse framgangsmåtene skal omfatte a) framgangsmåter for regelmessig evaluering av sikkerhetsstyringssystemet, etter det som anses nødvendig, b) framgangsmåter for å beskrive ordninger for å overvåke og analysere relevante sikkerhetsdata, c) framgangsmåter for å beskrive hvordan påviste mangler skal rettes opp, d) framgangsmåter for å beskrive innføringen av nye sikkerhetsstyringsregler basert på utviklingen og erfaringer som er gjort, e) framgangsmåter for å beskrive hvordan resultatene fra interne revisjoner anvendes for å forbedre sikkerhetsstyringssystemet. J. SIKKERHETSPOLITIKK SOM GODKJENNES AV ORGANISASJONENS LEDER OG FORMIDLES TIL ALT PERSONALE( 3 ) Et dokument som beskriver organisasjonens sikkerhetspolitikk skal foreligge, og a) formidles til og gjøres tilgjengelig for alt personale, f.eks. gjennom organisasjonens intranett, b) være hensiktsmessig ut fra tjenestens art og omfang, c) være godkjent av organisasjonens leder. K. ORGANISASJONENS KVALITATIVE OG KVANTITATIVE MÅL FOR Å OPPRETTHOLDE OG FORBEDRE SIKKERHETEN, SAMT PLANER OG FRAMGANGSMÅTER FOR Å NÅ DISSE MÅLENE( 4 ) K.1. Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål i samsvar med den rettslige rammen, og det skal foreligge et dokument som angir disse målene. K.2. Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål som er i samsvar med arten og omfanget av den jernbanedriften som omfattes og de relevante formene for risiko. ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1. ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1. ( 3 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav a). ( 4 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav b).

10 9 K.3. Det er innført framgangsmåter for regelmessig å vurdere det samlede sikkerhetsnivået i forhold til organisasjonens sikkerhetsmål og sikkerhetsmål fastsatt på medlemsstatsplan. K.4. Det er innført framgangsmåter for regelmessig å overvåke og evaluere driftsforhold gjennom a) innsamling av relevante sikkerhetsdata for å utlede tendenser i sikkerhetsnivået og vurdere hvordan målene oppfylles, b) tolking av relevante data og gjennomføring av nødvendige endringer. K.5. Infrastrukturforvaltningen skal ha innført framgangsmåter for å utarbeide planer og framgangsmåter for å nå sine mål. L. FRAMGANGSMÅTER FOR Å OPPFYLLE NÅVÆRENDE, NYE OG ENDREDE TEKNISKE OG DRIFTSMESSIGE STANDARDER ELLER ANDRE DETALJERTE VILKÅR( 1 ) L.1. Det er for sikkerhetsrelaterte krav som er relevante for driftens art og omfang, innført framgangsmåter for å a) identifisere disse kravene og ajourføre relevante framgangsmåter for å gjenspeile endringer som er gjort i disse (endringskontrollstyring), b) gjennomføre disse, c) overvåke samsvar med disse, d) treffe tiltak når manglende samsvar påvises. L.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at det benyttes riktig personale, framgangsmåter, særlige dokumenter, utstyr og rullende materiell for det planlagte formålet. L.3. Sikkerhetsstyringssystemet omfatter framgangsmåter for å sikre at vedlikehold utføres i samsvar med de relevante kravene. M. FRAMGANGSMÅTER OG METODER FOR RISIKOVURDERING OG GJENNOMFØRING AV RISIKOKONTROLLTILTAK DER EN ENDRING AV DRIFTSVILKÅRENE ELLER NYTT MATERIELL MEDFØRER NYE FORMER FOR RISIKO FOR INFRASTRUKTUREN ELLER DRIFTEN( 2 ) M.1. Det er innført framgangsmåter for endringer i utstyr, framgangsmåter, organisasjon, bemanning eller grensesnitt. M.2. Det er innført framgangsmåter for risikovurdering for å håndtere endringer og for å anvende den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og risikovurdering som omhandlet i kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009( 3 ) når dette er nødvendig. M.3. Det er innført framgangsmåter for å anvende resultatene av risikovurderinger i andre prosesser i organisasjonen og gjøre dem synlige for relevant personale. N. INNFØRING AV OPPLÆRINGSPROGRAMMER FOR PERSONALE OG SYSTEMER FOR Å SIKRE AT PERSONALETS KOMPETANSE OPPRETTHOLDES OG AT OPPGAVER UTFØRES I SAMSVAR MED DISSE( 4 ) N.1. Det er innført et styringssystem for faglig dyktighet som minst omfatter a) påvisning av hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som kreves til sikkerhetsrelaterte oppgaver, ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav c). ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav d). ( 3 ) EUT L 108 av , s. 4. ( 4 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav e).

11 10 b) utvelgelsesprinsipper (grunnleggende utdanningsnivå, nødvendig psykisk og fysisk egnethet), c) grunnleggende opplæring og sertifisering av tilegnet kompetanse og ferdigheter, d) fortløpende opplæring og regelmessig ajourføring av eksisterende kunnskap og ferdigheter, e) regelmessige kompetansekontroller der dette er hensiktsmessig, f) særlige tiltak ved ulykker/hendelser eller langt fravær fra arbeidet, etter behov/der dette er hensiktsmessig, g) særlig opplæring i sikkerhetsstyringssystemet for personale som er direkte involvert i å sikre at sikkerhetsstyringssystemet fungerer. N.2. Det er innført framgangsmåter i styringssystemet for faglig dyktighet for a) å identifisere stillinger som utfører sikkerhetsoppgaver, b) å identifisere stillinger som medfører ansvar for å ta driftsbeslutninger i sikkerhetsstyringssystemet, c) at personalet skal ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og egnethet (medisinsk og psykologisk) som er hensiktsmessig for oppgavene de skal utføre, og regelmessig få ny opplæring, d) å ansette personale som har egnet kompetanse for de relevante oppgavene, e) å overvåke hvordan oppgavene utføres og gjennomføre korrigerende tiltak når dette er nødvendig. O. ORDNINGER FOR FORMIDLING AV TILSTREKKELIGE OPPLYSNINGER INNEN ORGANISASJONEN OG, DER DET ER HENSIKTSMESSIG, MELLOM ORGANISASJONER SOM UTØVER VIRKSOMHET PÅ SAMME INFRASTRUKTUR( 1 ) O.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at a) personalet har kunnskap om og forståelse av sikkerhetsstyringssystemet, og at opplysningene er lett tilgjengelige, og b) egnet dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet blir gitt til relevant sikkerhetspersonell. O.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at a) viktige driftsopplysninger er relevante og gyldige, b) personalet er klar over at disse opplysningene finnes før de skal anvendes, c) de er tilgjengelige for personalet og kopier blir formelt overlevert til personalet når det er nødvendig. O.3. Det er innført ordninger for deling av opplysninger mellom infrastrukturforvaltningen og andre jernbaneforetak. ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav f).

12 11 P. FRAMGANGSMÅTER OG FORMATER FOR DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSOPPLYSNINGER, OG UTARBEIDING AV EN FRAMGANGSMÅTE FOR KONTROLL MED UTFORMINGEN AV VESENTLIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER( 1 ) P.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at alle relevante sikkerhetsopplysninger er nøyaktige, fullstendige, konsekvente, lett forståelige, ajourført på egnet måte og behørig dokumentert. P.2. Det er innført framgangsmåter for å a) utforme, framstille, distribuere og styre kontrollen med endringer i all relevant sikkerhetsdokumentasjon, b) motta, samle inn og lagre all relevant dokumentasjon/informasjon på papir eller ved hjelp av andre registreringssystemer. P.3. Det er innført en framgangsmåte for kontroll med utformingen av vesentlige sikkerhetsopplysninger. Q. FRAMGANGSMÅTER SOM SIKRER AT ULYKKER, HENDELSER, NESTENULYKKER OG ANDRE FARLIGE EPISODER RAPPORTERES, UNDERSØKES OG ANALYSERES, OG AT NØDVENDIGE FOREBYGGENDE TILTAK TREFFES( 2 ) Q.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder a) rapporteres, loggføres, undersøkes og analyseres, b) rapporteres til nasjonale organer i henhold til relevant lovgivning. Q.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at a) anbefalinger fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, fra det nasjonale undersøkelsesorganet og fra undersøkelser foretatt av bransjen eller internt, evalueres og gjennomføres dersom det er hensiktsmessig eller fastsatt, b) relevante rapporter/opplysninger fra andre jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, enheter med ansvar for vedlikehold, og innehavere av jernbanekjøretøyer vurderes og tas hensyn til. Q.3. Det er innført framgangsmåter for å anvende og trekke lærdom av relevante opplysninger i forbindelse med undersøkelsen av og årsakene til ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder, og når det er nødvendig, for å vedta forebyggende tiltak. R. UTARBEIDING AV PLANER FOR TILTAK, VARSLING OG INFORMASJON I NØDSSITUASJONER, GODKJENT AV VEDKOMMENDE OFFENTLIGE MYNDIGHETER( 3 ) R.1. Et dokument skal identifisere alle typer nødssituasjoner, herunder redusert drift, og det skal være innført framgangsmåter for å identifisere nye typer nødssituasjoner. R.2. Det er innført framgangsmåter for hver identifisert type nødssituasjon for å sikre at a) beredskapstjenestene umiddelbart kan kontaktes, b) beredskapstjenestene får alle relevante opplysninger, både på forhånd for å forberede beredskapsinnsatsen og når en nødssituasjon oppstår. R.3. Alle parters roller og ansvarsområder skal være identifisert og angitt i et dokument. R.4. Planer for tiltak, varsling og informasjon skal foreligge og omfatte ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav g). ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav h). ( 3 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav i).

13 12 a) framgangsmåter for å varsle alt personale med ansvar for håndtering av nødssituasjoner, b) ordninger for å formidle disse framgangsmåtene til alle parter, herunder instrukser for nødssituasjoner for passasjerer, c) ordninger for å kontakte kompetent personale umiddelbart slik at de kan ta alle nødvendige beslutninger. R.5. Det skal være utarbeidet et dokument som beskriver hvordan ressurser og midler er fordelt og hvordan opplæringskrav er identifisert. R.6. Det er innført framgangsmåter for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig. R.7. Det er utarbeidet framgangsmåter for i samarbeid med andre parter å prøve beredskapsplaner på togpersonale, prøve framgangsmåtene, påvise svake punkter og kontrollere hvordan potensielle nødssituasjoner håndteres. R.8. Det er innført framgangsmåter for å samordne beredskapsplaner med jernbaneforetak som utøver drift på organisasjonens infrastruktur og all annen infrastruktur som denne har et grensesnitt mot. R.9. Det er innført ordninger for om nødvendig å stanse drift og jernbanetrafikk umiddelbart, og å underrette alle berørte parter om de tiltak som er truffet. S. BESTEMMELSER OM GJENTATT INTERN REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET( 1 ) S.1. Det er innført et internt revisjonssystem som er uavhengig, upartisk og gir innsynsmulighet. S.2. Det er utarbeidet en tidsplan for planlagte interne revisjoner som kan endres, avhengig av resultatene av tidligere revisjoner og overvåkingen av sikkerhetsnivået. S.3. Det er innført framgangsmåter for å identifisere og velge ut revisorer med egnet kompetanse. S.4. Det er innført framgangsmåter for å a) analysere og evaluere resultatene av revisjonene, b) anbefale oppfølgingstiltak, c) følge opp tiltakenes effektivitet, d) dokumentere utføringen av revisjoner og resultatene av disse. S.5. Det er innført framgangsmåter for å sikre at foretaksledelsen er kjent med resultatene av revisjoner og tar overordnet ansvar for å gjennomføre endringer i sikkerhetsstyringssystemet. S.6. Det skal foreligge et dokument som viser hvordan revisjoner er planlagt i forbindelse med rutinemessige overvåkingsordninger for å sikre samsvar med interne framgangsmåter og standarder. T. SIKKER UTFORMING AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN( 2 ) T.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre sikker utforming av infrastrukturen i hele infrastrukturens levetid, noe som også omfatter utforming og installasjon. ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav j). ( 2 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.

14 13 T.2. Det er innført framgangsmåter som tar hensyn til tekniske endringer av infrastrukturen og håndteringen av slike endringer. T.3. Det er innført framgangsmåter som viser at relevante regler som omfatter utforming av infrastrukturen og eventuelle nasjonals sikkerhetsmetoder er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. U. SIKKER DRIFT AV INFRASTRUKTUREN( 1 ) U.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at infrastrukturen blir styrt og drevet på en sikker måte, idet det tas hensyn til antall, type og omfang av driftsansvarlige som yter tjenester på jernbanenettet, herunder all nødvendig samhandling, avhengig av driftens kompleksitet. U.2. Det er innført framgangsmåter som viser hvordan sikkerheten håndteres ved infrastrukturens fysiske og/eller driftsmessige grenser. U.3. Det er innført framgangsmåter som viser hvordan effektivt samarbeid og effektiv samordning håndteres, både under normale forhold og i nødssituasjoner. U.4. Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter sikker drift av infrastrukturen og styringen av grensesnittene mellom infrastruktur/jernbanekjøretøyer, er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. V. VEDLIKEHOLD OG MATERIELL( 2 ) V.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at vedlikehold av infrastrukturen skjer på en sikker måte, herunder tydelig styringskontroll og dokumentert revisjon og inspeksjon. V.2. Det er innført framgangsmåter som sikrer at vedlikehold av infrastrukturen oppfyller jernbanenettets særlige behov. V.3. Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter levering av vedlikehold og materiell er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. W. VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV TRAFIKKSTYRINGS- OG SIGNALSYSTEMET( 3 ) W.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at trafikkstyrings- og signalsystemet blir drevet og vedlikeholdt slik at det sikrer sikker drift av jernbanen. W.2. Det er innført framgangsmåter for sikre at eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder blir overholdt. W.3. Det er innført framgangsmåter som fastsetter hvordan sikkerheten blir håndtert ved trafikkstyrings- og signalsystemets fysiske og/eller driftsmessige grenser, herunder og om nødvendig hvordan samarbeid håndteres. W.4. Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter sikker drift og vedlikehold av trafikkstyrings- og signalsystemet er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. ( 1 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. ( 2 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. ( 3 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer www.sjt.no Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 22 99 59 00 Faks: 22 99 59 03 E-post: post@sjt.no 1. Jernbaneloven 2. Fordelingsforskriften

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0965.ame OJ L 296/12, p. 1-148 COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN 1022-9310. 18. årgang 10.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN 1022-9310. 18. årgang 10.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 61 18. årgang 10.11.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer