NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25"

Transkript

1 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety authorisation

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1169/2010 av 10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for jernbane EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF om sikkerheten på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)( 1 ), særlig artikkel 6 nr. 1, under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås rekommandasjon ERA/REC/SAF/ om en felles sikkerhetsmetode for samsvarsvurdering, framlagt for Kommisjonen 18. september 2009, og ut fra følgende betraktninger: 1) Formålet med den felles sikkerhetsmetoden som skal fastsettes, er å sørge for en ramme for nasjonale sikkerhetsmyndigheters harmonisering av kriteriene for beslutningstaking i hele Unionen, i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i direktiv 2004/49/EF. Rammen bør sette nasjonale sikkerhetsmyndigheter i stand til å vurdere samsvar med kravene på en ensartet måte. 2) Den felles sikkerhetsmetoden bør omfatte alle de harmoniserte kravene og vurderingsmetodene slik at nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan utstede en sikkerhetsgodkjenning som omfatter egnetheten til sikkerhetsstyringssystemet generelt og eventuelle nettspesifikke godkjenninger, til en infrastrukturforvaltning. Videre er det sannsynlig at infrastrukturforvaltningen vil innlevere en søknad for den nettspesifikke delen av godkjenningen samtidig som den søker om en generell godkjenning basert på infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem. 3) Nasjonale sikkerhetsmyndigheter vurderer en infrastrukturforvaltnings evne til å oppfylle alle krav som gjelder for å drive sin virksomhet i alminnelighet og i det spesifikke nett som forvaltningen søker om godkjenning for, ved å vurdere dets samlede sikkerhetsstyringssystem. 4) Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet skal innføre ordninger for å undersøke om resultatene som angis i søknaden om en sikkerhetsgodkjenning, blir oppnådd i driften etter at godkjenningen er tildelt og om alle nødvendige krav fortløpende oppfylles i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav f) og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. Dette forutsetter derfor at det utvikles en ordning for tilsyn etter tildeling som bygger på grunnleggende prinsipper, for å sikre at nasjonale sikkerhetsmyndigheter anvender en harmonisert tilnærming i hver enkelt medlemsstat. 5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen omhandlet i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF ( 1 ) EUT L 164 av , s. 44.

3 2 VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Formål Denne forordning fastsetter en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. Den felles sikkerhetsmetoden omfatter a) en framgangsmåte og kriterier for vurdering av søknader fra infrastrukturforvaltninger om sikkerhetsgodkjenninger som omhandlet i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF, som angitt i vedlegg I og II til denne forordning, b) prinsipper for tilsyn med samsvar med kravene i direktiv 2004/49/EF etter at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har gitt godkjenningen, som angitt i vedlegg III til denne forordning. I denne forordning menes med: Artikkel 2 Definisjon «tilsyn» de ordninger som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten innfører for å overvåke sikkerhetsnivået etter at den har gitt en sikkerhetsgodkjenning. Artikkel 3 Framgangsmåter for vurdering av søknader 1. Ved vurderingen av søknader om sikkerhetsgodkjenninger som er lagt fram etter at denne forordning er trådt i kraft, skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter anvende framgangsmåten i vedlegg I til denne forordning når de vurderer om søknadene er i samsvar med kravene i direktiv 2004/49/EF. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal også benytte vurderingskriteriene i vedlegg II til denne forordning. 2. Under vurderingen kan nasjonale sikkerhetsmyndigheter godta at søkere forplikter seg til å foreta risikostyring gjennom bruk av kontrakter med tredjemenn. Kontraktene skal også spesifisere hvilke opplysninger som det er nødvendig å utveksle for å sikre sikker drift av jernbanekjøretøyer, særlig på områder knyttet til vedlikehold. 3. Produkter eller tjenester som entreprenører eller leverandører leverer til infrastrukturforvaltninger, skal antas å være i samsvar med sikkerhetskravene dersom entreprenørene, leverandørene eller produktene er sertifisert i samsvar med relevante sertifiseringsordninger og i henhold til Unionens regelverk for levering av slike produkter og tjenester. Artikkel 4 Tilsyn Etter at nasjonale sikkerhetsmyndigheter har gitt en sikkerhetsgodkjenning, skal de føre tilsyn med infrastrukturforvaltningers fortsatte anvendelse av sikkerhetsstyringssystemet og anvende prinsippene for tilsyn fastsatt i vedlegg III. Artikkel 5 Ikrafttredelse Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

4 3 Utferdiget i Brussel, 10. desember For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 4 VEDLEGG I Framgangsmåte for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning som skal utstedes i samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF 1. De framgangsmåter som en nasjonal sikkerhetsmyndighet innfører for å motta og vurdere søknader og tildele sikkerhetsgodkjenninger, skal bygge på følgende rammeprinsipper: a) Utarbeiding og evaluering av vurderingsprosessen Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utarbeide strukturerte og kontrollerbare prosesser som skal gjennomføres av personer med egnet kompetanse. De skal nøye undersøke søknader opp mot vurderingskriteriene for sikkerhetsstyringssystemer som fastsatt i vedlegg II. De skal registrere og begrunne alle beslutninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndighetens samlede vurderingsprosess skal regelmessig evalueres internt og fortløpende forbedres for å sikre at den forblir effektiv. b) Vurderingsprosessens kvalitet Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal overvåke kvaliteten på sin egen innsats på viktige trinn i behandlingen av søknader om sikkerhetsgodkjenninger. c) Vurderingens omfang Vurderingen skal skje på styringssystemnivå og være prosessdrevet. Dersom granskningen avslører mangler, kan den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve skjønn og angi hvilke punkter som må forbedres, avhengig av det manglende samsvarets art og alvorsgrad. I siste instans skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve sin myndighet til å avslå en søknad. Vurderingen skal stå i et rimelig forhold til risikoen ved samt arten og omfanget av søkerens virksomhet, baseres på vurderinger av infrastrukturforvaltningens samlede evne til å drive på en sikker måte som beskrevet i dens sikkerhetsstyringssystem. d) Tidsplan for vurderingen Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal fullføre vurderingen innen den frist som er fastsatt i artikkel 12 i direktiv 2004/49/EF og samtidig sikre at den dokumentasjonen søkeren har lagt fram, blir tilstrekkelig undersøkt. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal så snart det er praktisk mulig underrette infrastrukturforvaltningen om viktige spørsmål som oppstår i vurderingsfasen. e) Beslutningstaking under vurderingen En beslutning om å innvilge eller avslå en søknad om sikkerhetsgodkjenning skal baseres på den dokumentasjonen som er lagt fram av søkeren, og på om de relevante kravene er oppfylt. 2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vurdere om det vedlagte sammendraget av håndboken for sikkerhetsstyringssystemet muliggjør en første vurdering av sikkerhetsstyringssystemets kvalitet og egnethet, og skal avgjøre på hvilke områder det er nødvendige med ytterligere opplysninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan, som ledd i anmodningen om flere opplysninger, skaffe seg nærmere opplysninger i det omfang den anser nødvendig for å kunne vurdere søknaden. 3. Når en sikkerhetsgodkjenning tildeles, skal det dokumenteres at søkerens sikkerhetsstyringssystem er i samsvar med hvert av vurderingskriteriene. 4. Når den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har et spørsmål eller oppdager et mulig manglende samsvar, skal den være spesifikk og hjelpe søkeren med å forstå hvilket detaljnivå som forventes i svaret. For dette formål skal den a) henvise nøyaktig til de relevante kriteriene og sikre at søkeren klart har forstått på hvilke områder søknaden ikke er i samsvar med kravene, b) påvise den relevante delen av tilknyttede forordninger, regler og standarder,

6 5 c) angi hvorfor vurderingskriteriet ikke er oppfylt, d) avtale ytterligere forpliktelser, opplysninger og eventuell støttedokumentasjon som skal legges fram, i det omfang som er nødvendig ut fra kriteriets detaljnivå, og angi både de tiltak søkeren må treffe for å rette opp mangelen og tidsplanen for når samsvar skal foreligge, e) angi områder som kan bli gjenstand for ytterligere gransking gjennom tilsyn etter at godkjenningen er tildelt.

7 6 VEDLEGG II Framgangsmåte for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning som skal utstedes i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF A. RISIKOKONTROLLTILTAK FOR ALLE TYPER RISIKO SOM ER FORBUNDET MED INFRASTRUKTURFORVALTNINGENS VIRKSOMHET( 1 ) A.1 Det er innført framgangsmåter for å påvise risiko som er forbundet med jernbanedrift, herunder risiko som direkte skyldes arbeidsaktivitet, arbeidets utforming eller arbeidsbelastning samt andre organisasjoners/personers virksomhet. A.2 Det er innført framgangsmåter for å utarbeide og gjennomføre risikokontrolltiltak. A.3 Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive risikokontrollordningene er, og for å gjennomføre endringer når dette er nødvendig. A.4 Det er innført framgangsmåter som erkjenner behovet for samarbeid med andre enheter (som jernbaneforetak, produsenter, vedlikeholdsleverandører, enheter med ansvar for vedlikehold, innehavere av jernbanekjøretøyer, tjenesteleverandører og oppdragsgivere) når dette er hensiktsmessig, om spørsmål som gjelder felles grensesnitt som vil kunne påvirke innføringen av fyllestgjørende risikokontrolltiltak i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF. A.5 Det er innført framgangsmåter for avtalt dokumentasjon og kommunikasjon med relevante enheter, herunder identifisering av roller og ansvarsområder for hver deltakende organisasjon samt spesifikasjoner for utvekslingen av informasjon. A.6 Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive disse ordningene er, og for å gjennomføre endringer når dette er nødvendig. B. RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED VEDLIKEHOLD OG LEVERING AV MATERIELL( 2 ) B.1. Det er innført framgangsmåter for å kunne utlede vedlikeholdskrav/-standarder/-prosesser fra sikkerhetsdata. B.2. Det er innført framgangsmåter for å tilpasse hyppigheten av vedlikeholdet til typen og omfanget av den utførte tjenesten. B.3. Det er innført framgangsmåter for å sikre at ansvaret for vedlikehold er klart definert for å fastslå hvilken kompetanse som kreves til vedlikeholdsstillinger, og for å tildele egnede ansvarsnivåer. B.4. Det er innført framgangsmåter for å samle inn opplysninger om funksjonssvikt og feil som oppstår under den daglige driften, og for å rapportere disse til de vedlikeholdsansvarlige. B.5. Det er innført framgangsmåter for å påvise og rapportere risiko som oppstår på grunn av feil og manglende samsvar i konstruksjonen eller funksjonssvikt i livssyklusen, til berørte parter. B.6. Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere utføringen og resultatene av vedlikehold for å sikre at de er i samsvar med virksomhetens standarder. C. RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED BRUK AV ENTREPRENØRER OG KONTROLL AV LEVERANDØRER( 3 ) C.1. Det er innført framgangsmåter for å verifisere entreprenørers (herunder underleverandørers) og leverandørers kompetanse. C.2. Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere sikkerhetsnivået og de sikkerhetsmessige resultatene av alle tjenester og produkter som det er inngått kontrakt om og som leveres enten av entreprenøren eller leverandøren, for å sikre at de er i samsvar med kravene fastsatt i ( 1 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. ( 2 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. ( 3 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.

8 7 kontrakten. C.3. Ansvarsområdene og oppgavene knyttet til jernbanesikkerhet er klart avgrenset, kjent og fordelt mellom avtalepartene og mellom alle andre berørte parter. C.4. Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsrelaterte dokumenter og kontrakter kan spores. C.5. Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsoppgaver, herunder utveksling av sikkerhetsrelaterte opplysninger, utføres av entreprenørene eller leverandøren i samsvar med relevante krav fastsatt i kontrakten. D. RISIKO SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV VIRKSOMHET SOM UTØVES AV ANDRE PARTER UTENFOR JERNBANESYSTEMET( 1 ) D.1. Det er innført framgangsmåter for å identifisere potensiell risiko fra parter utenfor jernbanesystemet, der dette er hensiktsmessig og rimelig. D.2. Det er innført framgangsmåter for å fastsette kontrolltiltak med sikte på å redusere risikoen som identifiseres i D1, såfremt de hører inn under søkerens ansvarsområde. D.3. Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive tiltakene identifisert i D2 er, og for å gjennomføre endringer der dette er hensiktsmessig. E. DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET E.1. Det skal foreligge en beskrivelse av virksomheten som klart angir driftens art, omfang og risiko. E.2. Det skal foreligge en beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemets struktur, herunder fordelingen av roller og ansvarsområder. E.3. Det skal foreligge en beskrivelse av framgangsmåtene i sikkerhetsstyringssystemet som kreves i henhold til artikkel 9 og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, i samsvar med arten og omfanget av de tjenester som ytes. E.4. Det skal gis en oversikt over og en kort beskrivelse av sikkerhetskritiske prosesser og oppgaver som er relevante for virksomhetens/tjenestens art. F. ANSVARSFORDELING( 2 ) F.1. Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan samordning av virksomhet knyttet til sikkerhetsstyringssystemet i hele organisasjonen sikres, basert på dokumentert kunnskap og hovedansvar på ledelsesnivå. F.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at personale med delegert ansvar innenfor organisasjonen har myndighet, kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å utføre sine plikter. F.3. Sikkerhetsrelaterte ansvarsområder og fordeling av ansvar med hensyn til særlige tilknyttede funksjoner, samt grensesnittene mellom disse, skal være klart definert. F.4. Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsoppgaver er klart definert og delegert til personale med egnet kompetanse. G. SIKRING AV LEDELSENS KONTROLL PÅ ULIKE NIVÅER( 3 ) G.1. Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan ansvarsområder fordeles for hver sikkerhetsrelatert prosess i hele organisasjonen. G.2. Det er innført en framgangsmåte for regelmessig overvåking av hvordan oppgavene utføres og som skal sikres av linjeledelsen, som må gripe inn dersom oppgavene ikke utføres på riktig måte. ( 1 ) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1. ( 3 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1.

9 8 G.3. Det er innført framgangsmåter for å påvise og håndtere påvirkning fra andre ledelsesaktiviteter på sikkerhetsstyringssystemet. G.4. Det er innført framgangsmåter for å sikre at de som har en rolle i sikkerhetsstyringen, holdes ansvarlig for sine resultater. G.5. Det er innført framgangsmåter for tildeling av ressurser til å utføre oppgavene i sikkerhetsstyringssystemet. H. PERSONALETS OG DERES REPRESENTANTERS DELTAKELSE PÅ ALLE NIVÅER( 1 ) H.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at personalet og deres representanter blir tilstrekkelig representert og hørt når det gjelder å definere, foreslå, gjennomgå og utvikle sikkerhetsaspekter ved driftsmetoder som kan berøre personalet. H.2. Personalets deltakelse og høringsordninger skal dokumenteres. I. SIKRING AV FORTLØPENDE FORBEDRING( 2 ) Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet, der dette er praktisk mulig, forbedres fortløpende; disse framgangsmåtene skal omfatte a) framgangsmåter for regelmessig evaluering av sikkerhetsstyringssystemet, etter det som anses nødvendig, b) framgangsmåter for å beskrive ordninger for å overvåke og analysere relevante sikkerhetsdata, c) framgangsmåter for å beskrive hvordan påviste mangler skal rettes opp, d) framgangsmåter for å beskrive innføringen av nye sikkerhetsstyringsregler basert på utviklingen og erfaringer som er gjort, e) framgangsmåter for å beskrive hvordan resultatene fra interne revisjoner anvendes for å forbedre sikkerhetsstyringssystemet. J. SIKKERHETSPOLITIKK SOM GODKJENNES AV ORGANISASJONENS LEDER OG FORMIDLES TIL ALT PERSONALE( 3 ) Et dokument som beskriver organisasjonens sikkerhetspolitikk skal foreligge, og a) formidles til og gjøres tilgjengelig for alt personale, f.eks. gjennom organisasjonens intranett, b) være hensiktsmessig ut fra tjenestens art og omfang, c) være godkjent av organisasjonens leder. K. ORGANISASJONENS KVALITATIVE OG KVANTITATIVE MÅL FOR Å OPPRETTHOLDE OG FORBEDRE SIKKERHETEN, SAMT PLANER OG FRAMGANGSMÅTER FOR Å NÅ DISSE MÅLENE( 4 ) K.1. Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål i samsvar med den rettslige rammen, og det skal foreligge et dokument som angir disse målene. K.2. Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål som er i samsvar med arten og omfanget av den jernbanedriften som omfattes og de relevante formene for risiko. ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1. ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 1. ( 3 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav a). ( 4 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav b).

10 9 K.3. Det er innført framgangsmåter for regelmessig å vurdere det samlede sikkerhetsnivået i forhold til organisasjonens sikkerhetsmål og sikkerhetsmål fastsatt på medlemsstatsplan. K.4. Det er innført framgangsmåter for regelmessig å overvåke og evaluere driftsforhold gjennom a) innsamling av relevante sikkerhetsdata for å utlede tendenser i sikkerhetsnivået og vurdere hvordan målene oppfylles, b) tolking av relevante data og gjennomføring av nødvendige endringer. K.5. Infrastrukturforvaltningen skal ha innført framgangsmåter for å utarbeide planer og framgangsmåter for å nå sine mål. L. FRAMGANGSMÅTER FOR Å OPPFYLLE NÅVÆRENDE, NYE OG ENDREDE TEKNISKE OG DRIFTSMESSIGE STANDARDER ELLER ANDRE DETALJERTE VILKÅR( 1 ) L.1. Det er for sikkerhetsrelaterte krav som er relevante for driftens art og omfang, innført framgangsmåter for å a) identifisere disse kravene og ajourføre relevante framgangsmåter for å gjenspeile endringer som er gjort i disse (endringskontrollstyring), b) gjennomføre disse, c) overvåke samsvar med disse, d) treffe tiltak når manglende samsvar påvises. L.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at det benyttes riktig personale, framgangsmåter, særlige dokumenter, utstyr og rullende materiell for det planlagte formålet. L.3. Sikkerhetsstyringssystemet omfatter framgangsmåter for å sikre at vedlikehold utføres i samsvar med de relevante kravene. M. FRAMGANGSMÅTER OG METODER FOR RISIKOVURDERING OG GJENNOMFØRING AV RISIKOKONTROLLTILTAK DER EN ENDRING AV DRIFTSVILKÅRENE ELLER NYTT MATERIELL MEDFØRER NYE FORMER FOR RISIKO FOR INFRASTRUKTUREN ELLER DRIFTEN( 2 ) M.1. Det er innført framgangsmåter for endringer i utstyr, framgangsmåter, organisasjon, bemanning eller grensesnitt. M.2. Det er innført framgangsmåter for risikovurdering for å håndtere endringer og for å anvende den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og risikovurdering som omhandlet i kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009( 3 ) når dette er nødvendig. M.3. Det er innført framgangsmåter for å anvende resultatene av risikovurderinger i andre prosesser i organisasjonen og gjøre dem synlige for relevant personale. N. INNFØRING AV OPPLÆRINGSPROGRAMMER FOR PERSONALE OG SYSTEMER FOR Å SIKRE AT PERSONALETS KOMPETANSE OPPRETTHOLDES OG AT OPPGAVER UTFØRES I SAMSVAR MED DISSE( 4 ) N.1. Det er innført et styringssystem for faglig dyktighet som minst omfatter a) påvisning av hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som kreves til sikkerhetsrelaterte oppgaver, ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav c). ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav d). ( 3 ) EUT L 108 av , s. 4. ( 4 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav e).

11 10 b) utvelgelsesprinsipper (grunnleggende utdanningsnivå, nødvendig psykisk og fysisk egnethet), c) grunnleggende opplæring og sertifisering av tilegnet kompetanse og ferdigheter, d) fortløpende opplæring og regelmessig ajourføring av eksisterende kunnskap og ferdigheter, e) regelmessige kompetansekontroller der dette er hensiktsmessig, f) særlige tiltak ved ulykker/hendelser eller langt fravær fra arbeidet, etter behov/der dette er hensiktsmessig, g) særlig opplæring i sikkerhetsstyringssystemet for personale som er direkte involvert i å sikre at sikkerhetsstyringssystemet fungerer. N.2. Det er innført framgangsmåter i styringssystemet for faglig dyktighet for a) å identifisere stillinger som utfører sikkerhetsoppgaver, b) å identifisere stillinger som medfører ansvar for å ta driftsbeslutninger i sikkerhetsstyringssystemet, c) at personalet skal ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og egnethet (medisinsk og psykologisk) som er hensiktsmessig for oppgavene de skal utføre, og regelmessig få ny opplæring, d) å ansette personale som har egnet kompetanse for de relevante oppgavene, e) å overvåke hvordan oppgavene utføres og gjennomføre korrigerende tiltak når dette er nødvendig. O. ORDNINGER FOR FORMIDLING AV TILSTREKKELIGE OPPLYSNINGER INNEN ORGANISASJONEN OG, DER DET ER HENSIKTSMESSIG, MELLOM ORGANISASJONER SOM UTØVER VIRKSOMHET PÅ SAMME INFRASTRUKTUR( 1 ) O.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at a) personalet har kunnskap om og forståelse av sikkerhetsstyringssystemet, og at opplysningene er lett tilgjengelige, og b) egnet dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet blir gitt til relevant sikkerhetspersonell. O.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at a) viktige driftsopplysninger er relevante og gyldige, b) personalet er klar over at disse opplysningene finnes før de skal anvendes, c) de er tilgjengelige for personalet og kopier blir formelt overlevert til personalet når det er nødvendig. O.3. Det er innført ordninger for deling av opplysninger mellom infrastrukturforvaltningen og andre jernbaneforetak. ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav f).

12 11 P. FRAMGANGSMÅTER OG FORMATER FOR DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSOPPLYSNINGER, OG UTARBEIDING AV EN FRAMGANGSMÅTE FOR KONTROLL MED UTFORMINGEN AV VESENTLIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER( 1 ) P.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at alle relevante sikkerhetsopplysninger er nøyaktige, fullstendige, konsekvente, lett forståelige, ajourført på egnet måte og behørig dokumentert. P.2. Det er innført framgangsmåter for å a) utforme, framstille, distribuere og styre kontrollen med endringer i all relevant sikkerhetsdokumentasjon, b) motta, samle inn og lagre all relevant dokumentasjon/informasjon på papir eller ved hjelp av andre registreringssystemer. P.3. Det er innført en framgangsmåte for kontroll med utformingen av vesentlige sikkerhetsopplysninger. Q. FRAMGANGSMÅTER SOM SIKRER AT ULYKKER, HENDELSER, NESTENULYKKER OG ANDRE FARLIGE EPISODER RAPPORTERES, UNDERSØKES OG ANALYSERES, OG AT NØDVENDIGE FOREBYGGENDE TILTAK TREFFES( 2 ) Q.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder a) rapporteres, loggføres, undersøkes og analyseres, b) rapporteres til nasjonale organer i henhold til relevant lovgivning. Q.2. Det er innført framgangsmåter for å sikre at a) anbefalinger fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, fra det nasjonale undersøkelsesorganet og fra undersøkelser foretatt av bransjen eller internt, evalueres og gjennomføres dersom det er hensiktsmessig eller fastsatt, b) relevante rapporter/opplysninger fra andre jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, enheter med ansvar for vedlikehold, og innehavere av jernbanekjøretøyer vurderes og tas hensyn til. Q.3. Det er innført framgangsmåter for å anvende og trekke lærdom av relevante opplysninger i forbindelse med undersøkelsen av og årsakene til ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder, og når det er nødvendig, for å vedta forebyggende tiltak. R. UTARBEIDING AV PLANER FOR TILTAK, VARSLING OG INFORMASJON I NØDSSITUASJONER, GODKJENT AV VEDKOMMENDE OFFENTLIGE MYNDIGHETER( 3 ) R.1. Et dokument skal identifisere alle typer nødssituasjoner, herunder redusert drift, og det skal være innført framgangsmåter for å identifisere nye typer nødssituasjoner. R.2. Det er innført framgangsmåter for hver identifisert type nødssituasjon for å sikre at a) beredskapstjenestene umiddelbart kan kontaktes, b) beredskapstjenestene får alle relevante opplysninger, både på forhånd for å forberede beredskapsinnsatsen og når en nødssituasjon oppstår. R.3. Alle parters roller og ansvarsområder skal være identifisert og angitt i et dokument. R.4. Planer for tiltak, varsling og informasjon skal foreligge og omfatte ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav g). ( 2 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav h). ( 3 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav i).

13 12 a) framgangsmåter for å varsle alt personale med ansvar for håndtering av nødssituasjoner, b) ordninger for å formidle disse framgangsmåtene til alle parter, herunder instrukser for nødssituasjoner for passasjerer, c) ordninger for å kontakte kompetent personale umiddelbart slik at de kan ta alle nødvendige beslutninger. R.5. Det skal være utarbeidet et dokument som beskriver hvordan ressurser og midler er fordelt og hvordan opplæringskrav er identifisert. R.6. Det er innført framgangsmåter for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig. R.7. Det er utarbeidet framgangsmåter for i samarbeid med andre parter å prøve beredskapsplaner på togpersonale, prøve framgangsmåtene, påvise svake punkter og kontrollere hvordan potensielle nødssituasjoner håndteres. R.8. Det er innført framgangsmåter for å samordne beredskapsplaner med jernbaneforetak som utøver drift på organisasjonens infrastruktur og all annen infrastruktur som denne har et grensesnitt mot. R.9. Det er innført ordninger for om nødvendig å stanse drift og jernbanetrafikk umiddelbart, og å underrette alle berørte parter om de tiltak som er truffet. S. BESTEMMELSER OM GJENTATT INTERN REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET( 1 ) S.1. Det er innført et internt revisjonssystem som er uavhengig, upartisk og gir innsynsmulighet. S.2. Det er utarbeidet en tidsplan for planlagte interne revisjoner som kan endres, avhengig av resultatene av tidligere revisjoner og overvåkingen av sikkerhetsnivået. S.3. Det er innført framgangsmåter for å identifisere og velge ut revisorer med egnet kompetanse. S.4. Det er innført framgangsmåter for å a) analysere og evaluere resultatene av revisjonene, b) anbefale oppfølgingstiltak, c) følge opp tiltakenes effektivitet, d) dokumentere utføringen av revisjoner og resultatene av disse. S.5. Det er innført framgangsmåter for å sikre at foretaksledelsen er kjent med resultatene av revisjoner og tar overordnet ansvar for å gjennomføre endringer i sikkerhetsstyringssystemet. S.6. Det skal foreligge et dokument som viser hvordan revisjoner er planlagt i forbindelse med rutinemessige overvåkingsordninger for å sikre samsvar med interne framgangsmåter og standarder. T. SIKKER UTFORMING AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN( 2 ) T.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre sikker utforming av infrastrukturen i hele infrastrukturens levetid, noe som også omfatter utforming og installasjon. ( 1 ) Vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, nr. 2 bokstav j). ( 2 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.

14 13 T.2. Det er innført framgangsmåter som tar hensyn til tekniske endringer av infrastrukturen og håndteringen av slike endringer. T.3. Det er innført framgangsmåter som viser at relevante regler som omfatter utforming av infrastrukturen og eventuelle nasjonals sikkerhetsmetoder er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. U. SIKKER DRIFT AV INFRASTRUKTUREN( 1 ) U.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at infrastrukturen blir styrt og drevet på en sikker måte, idet det tas hensyn til antall, type og omfang av driftsansvarlige som yter tjenester på jernbanenettet, herunder all nødvendig samhandling, avhengig av driftens kompleksitet. U.2. Det er innført framgangsmåter som viser hvordan sikkerheten håndteres ved infrastrukturens fysiske og/eller driftsmessige grenser. U.3. Det er innført framgangsmåter som viser hvordan effektivt samarbeid og effektiv samordning håndteres, både under normale forhold og i nødssituasjoner. U.4. Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter sikker drift av infrastrukturen og styringen av grensesnittene mellom infrastruktur/jernbanekjøretøyer, er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. V. VEDLIKEHOLD OG MATERIELL( 2 ) V.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at vedlikehold av infrastrukturen skjer på en sikker måte, herunder tydelig styringskontroll og dokumentert revisjon og inspeksjon. V.2. Det er innført framgangsmåter som sikrer at vedlikehold av infrastrukturen oppfyller jernbanenettets særlige behov. V.3. Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter levering av vedlikehold og materiell er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. W. VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV TRAFIKKSTYRINGS- OG SIGNALSYSTEMET( 3 ) W.1. Det er innført framgangsmåter for å sikre at trafikkstyrings- og signalsystemet blir drevet og vedlikeholdt slik at det sikrer sikker drift av jernbanen. W.2. Det er innført framgangsmåter for sikre at eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder blir overholdt. W.3. Det er innført framgangsmåter som fastsetter hvordan sikkerheten blir håndtert ved trafikkstyrings- og signalsystemets fysiske og/eller driftsmessige grenser, herunder og om nødvendig hvordan samarbeid håndteres. W.4. Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter sikker drift og vedlikehold av trafikkstyrings- og signalsystemet er identifisert og at søkeren kan etterkomme disse. ( 1 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. ( 2 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. ( 3 ) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.

15 14 VEDLEGG III Prinsipper for tilsyn etter tildeling av en godkjenning 1. Nasjonale sikkerhetsmyndigheters tilnærming til tilsyn med samsvar med krav som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 16 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2004/49/EF, skal baseres på prinsippene nedenfor. Prinsippene får anvendelse på rammen for tilsynsvirksomhet som helhet og på enkeltsaker innenfor denne rammen. 2. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal anvende prinsippet om forholdsmessighet mellom håndheving og risiko. Tiltak som treffes av en nasjonal sikkerhetsmyndighet for å oppnå at en infrastrukturforvaltning opptrer i samsvar med kravene, eller for å stille infrastrukturforvaltningen til ansvar for ikke å overholde sine rettslige forpliktelser, skal stå i forhold til sikkerhetsrisikoen ved eller den mulige alvorsgraden av manglende overholdelse, herunder faktisk eller potensiell skade. 3. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal anvende prinsippet om konsekvens i framgangsmåten for å sikre at en nasjonal sikkerhetsmyndighet under lignende omstendigheter anvender en lignende tilnærming for å nå samme mål. 4. Nasjonale sikkerhetsmyndigheters tilsynsvirksomhet skal hovedsakelig være rettet mot de virksomheter som en nasjonal sikkerhetsmyndighet mener gir opphav til de mest alvorlige formene for risiko, eller der det er minst kontroll med farer. Til dette formål skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten ha metoder og myndighet til å vurdere infrastrukturforvaltningens sikkerhetsnivå i den daglige driften. 5. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal treffe beslutninger om prioriteringer for anvendelse av sine ressurser på en effektiv måte, men hvordan dette best kan skje, bør være opp til den enkelte nasjonale sikkerhetsmyndigheten å avgjøre. Tiltak skal være rettet mot dem som er ansvarlige for risikoen og dem som er best egnet til å kontrollere den. 6. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal anvende prinsippet om innsyn for å hjelpe infrastrukturforvaltninger med å forstå hva som forventes av disse (herunder hva de bør og ikke bør gjøre), og hva de kan forvente av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten. 7. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal være ansvarlige for sine beslutninger i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal derfor ha retningslinjer og prinsipper som beslutningene kan bli vurdert ut fra. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal dessuten ha en framgangsmåte for behandling av klager. 8. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utarbeide samarbeidsordninger seg imellom for å utveksle opplysninger med hverandre og for å samordne tiltak mot eventuelle brudd på sikkerheten. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal dessuten utarbeide samarbeidsordninger med andre vedkommende myndigheter for å utveksle opplysninger og utforme ensartede tilnærminger til saker som har innvirkning på jernbanesikkerheten.

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010. av 9. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010. av 9. desember 2010 Nr. 25.2.2016 12/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25.2.2016 12/504 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010 2016/EØS/12/47 av 9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering

Detaljer

NOR/310R1158.sso OJ L 326/10, p

NOR/310R1158.sso OJ L 326/10, p NOR/310R1158.sso OJ L 326/10, p. 11-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0176.ohfo OJ L 51/11, p. 2-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0970.hza OJ L 272/14, p. 11-14 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0402.ini OJ L 121/13, p. 8-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. juni 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. juni 2009 Nr. 10/379 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/10/45 av 5. juni 2009 nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (meddelt under dokumentnummer K(2009) 4246) (2009/460/EF)(*) den første serien

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies by laying down regulatory

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0363.alle OJ L 115/12, p. 12-16 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0328.lbjo OJ L 106/12, p.14-19 COMMISSION REGULATION (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 278/2014 of 19 March 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of the use of explosive trace detection

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/335 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007 2012/EØS/5/51 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012 Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012 2017/EØS/29/42 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT for

SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT for <PROSJEKT> <Tittel linje 1> <Tittel linje 2> SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT for 000 Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed

Detaljer

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11.

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11. Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011 2017/EØS/26/50 av 11. november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003 Nr. 58/1687 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003 2006/EØS/58/42 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 352/2009. av 24. april 2009

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 352/2009. av 24. april 2009 26.3.2015 Nr. 18/523 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 352/2009 2015/EØS/18/55 av 24. april 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og risikovurdering som omhandlet i artikkel

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the Annexes to the Chicago Convention 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

NOR/307R T OJ L 333/07, p. 4-5

NOR/307R T OJ L 333/07, p. 4-5 NOR/307R1497.00T OJ L 333/07, p. 4-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 1497/2007 of 18 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, standard

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008 Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF 2014/EØS/56/33 av 19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen(*) EUROPEISKE

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, XXX Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og flysikringstjenester (EØS-relevant tekst)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer