KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2005-2008"

Transkript

1 Vedteken av Radøy kommunestyre INNHALD I PLANEN: A. B. STRATEGISK DEL A 1. Definisjonar A 2. Målformuleringar A 3. Tidshorisont A 4. Ressursar A 5. Opplæringsorganisasjon A 6. Anna HANDLING/GJENNOMFØRINGSDEL Prioritet Tiltak Målgruppe Læringsform Omfang B 6. Ansvarleg for gjennomføring Kursleverandør Kostnader i 2005 Kostnader i perioden. B10. Finansiering Radøy kommune 1

2 STRATEGISK DEL A1 - DEFINISJONAR A2 - MÅLFORMULERINGAR Realkompetanse: Formell kompetanse: Kvalifikasjon: Grunnutdanning: Vidareutdanning: Etterutdanning: Intern opplæring: Ekstern opplæring: Kunnskap, erfaring, åtferd, haldningar og motivasjon. Kunnskap og dugleik som er dokumentert gjennom utdanning/eksamen. Det nivået som ein formell utdanning/ eksamen gjev rett til å praktisera på Naudsynt utdanning for å vera kvalifisert for eit nivå, td. lærarskule. Utdanning som gjev formell kompetanse ut over grunnutdanning Fagleg påfyll som vedlikeheld kompetanse. Opplæring som kommunen syter for og tilrettelegg Opplæring som kommunen kjøper frå andre kurstilbydarar Hovudmålsetjing for opplæringsverksemda i Radøy kommune 1. Kompetanseutviklingsplanen skal medverka til at kommunen til ei kvar tid er i stand til å løyse oppgåvene sine, både innafor tenesteproduksjon og forvaltning. Delmål 1. Planen skal synleggjera Radøy kommune sin trong for kompetanse. 2. Planen skal vera rin reiskap for kompetanseutvikling, slik at kommunen vert ein attraktiv arbeidsplass. 3. Planen skal leggja til rette for at den einskilde arbeidsplassen er ein læringsarena. 4. Planen skal møta trongen for å utvikla leiarkompetansen i kommunen. Radøy kommune 2

3 A3 - TIDSHORISONT Planen gjeld for 3 år. Med vedtak hausten 2005 vert gjennomføringsperioden åra Ny revisjon startar våren 2008, med vedtak hausten Planvedtak Gjennomføring av del B. Vedtak av revidert plan Alle med opplæringsansvar må sjå til å justera/rullera planen i samsvar med dei til ei kvar tid eksisterande behov og ressursar. A4 - RESURSAR a) Avdelinga sitt eige budsjett b) Særlege midlar (td. løyving frå fylkesmannen) c) Kommunal pott. A5 - OPPLÆRINGSANSVAR I prinsippet må opplæringsansvaret følgje den ordinære organiseringa i kommunen. Organisasjonsplan, delegasjonsreglement, reglement for AMU og administrasjonsutvalet vil difor vere viktige dokument m.o.t. å definera opplæringsansvaret i Radøy kommune. Kommunestyret AMU Rådmannen Leiar med personalansvar: Arbeidstakarar: Vedtek kommunen sin opplæringsplan Gjev gjennom dei årlege budsjettvedtaka rammer for å gjennomføra planen Vil få planen til orientering og uttale. Har eit overordna ansvar for personaladministrasjon og opplæring. Rådmannen si leiargruppe styrer opplæringsarbeidet. Har ansvar for personaladministrasjon og opplæring innan eigen seksjon/avdeling. Må setje av midlar i årlege budsjett. Har ansvar for å ivareta eiga kompetanseutvikling. A 6 - ANNA Opplæring etter særlov kan koma i tillegg til tiltaka som er nemnde i planen Radøy kommune 3

4 DEL B: Handlings- og gjennomføringsdel Gjeld for: Leiaropplæring Gjere leiarane i stand til å oppfylle dei forventingane som er nedfelte i Personalpolitiske retningsliner. 1 Følgje opp gjennomført leiaropplæring, kursing innan : avtaleverket, interne personaloppfølgingsrutinar, kursing i konflikthandtering, arbeids-, forvaltnings- og kommunalrett, Omorganisering/omstilling, Personalsaker en utfordring for arbeidsgjevar, Arbeidstidsspørsmål. Lov- og avtaleverk m.m. Felles leiarsamlingar Intern kulturbygging og opplæring. Vidareføre opplæringa som er gjennomført tidlegare. Tema: - økonomi og forvaltning - avtaleverket, - interne personaloppfølgingsrutiner - kurs i konflikthandtering, - arbeids-, forvaltnings- og kommunalrett, - personalsaker en utfordring for arbeidsgjevar, - Arbeidstidsspørsmål - Lov- og avtaleverk - Sørviserklæringar / nivåstandardar Rådmannen si leiargruppe. Alle leiarar med personalansvar. Førelesing, gruppearbeid og heimearbeid. Halv- og heildags samlingar etter oppsett møteplan. Radøy kommune 4

5 Gjeld for: Leiaropplæring ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådmannsgruppa + personalkonsulent Interne + KS konsulenter + evt Eksterne kurstilbydarar 2006 Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader OU-midler. Radøy kommune 5

6 Gjeld for: IKT Kompetanse for dagleg drift av utstyr, programvare og nettverk i Radøy kommune Sikre basiskompetanse innanfor dei dataløysingar som kommunen nyttar, oppgradering av kompetanse når ny teknologi vert teke i bruk. Datasikkerheit Kompetanse på sakshandsamarprogram innan økonomi, løn, forvaltning og arkiv m.m. Kompetanse på støttesystem i officepakken. Drift av utstyr og nettverk, oppgradere kontorstøttekompetanse i heile organisasjonen 1 Rekruttere kompetent personale Utlysing Min. 3 årig edbkompetanse. Helst frå høgskule. Full Stilling Nr 2 Nr 3 Generell kontorstøttekompetanse. Office m.m. særskild Excel Sakssystem, inkl Websak, Agresso løn og økonomi, helse og sosial, byggesak, oppmåling osb. Alle med arbeidsoppgåver knytt til datamaskin. Andre med behov for opplæring innan Officepakken. Alle med saksansvar Intern opplæring. Interne lærekrefter. Nr 4 Økonomisystem Alle med økonomiansvar Intern opplæring. Interne kurs 2 3 ½ dags kurs. Per tema. ½ dags samlingar. Radøy kommune 6

7 ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådmannsgruppa + personalkonsulent 2 Rådmannsgruppa + personalkonsulent + Dataansvarleg 3 Saksansvarlege / systemansvarlege 4 Økonomi og lønsansvarlege Interne krefter + evt mogleg eksterne kursleverandørar Konsulentar frå firma. + Interne krefter Interne krefter + evt konsulentar Årlege budsjett Mindre enn Årlege budsjett Ca Årlege budsjett Ca Årlege budsjett Radøy kommune 7

8 Gjeld for: SAKSHANDSAMING Kvalitetsheving Kvalitetssikring Effektivisering Ta i bruk arkiv og sakshandsamingssystemet sin moglegheiter. Fokus på lovverk, retningsliner, språk og rutinar for dokumenthandsaming. 1 Opplæring i aktuelle delar av lovar og retningsliner: Forvaltningslov, offentlegeheitslov, personopplysningslov, arkiv Sakshandsamarar og aktuelle medarbeidarar ved Sørvistorget. Leiarar Interne og eksterne kurs ½ / 1/1 dagskurs nettstudier og sjølvstudium Nr 2 Opplæring i ACOS Websak og lokale arkiv og sakshandsamingsreglar Sørvistorget og sakshandsamarar Merkantilt personale Nr 3 Nynorsk Sakshandsamarar og merkantilt personale Interne kurs og Kurs frå ACOS Kurs / oppgåver Dags kurs / seminar / sjølvstudium 1/1 dagskurs Radøy kommune 8

9 ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 2 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 3 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent Internt og eksterne kursleverandørar Interne kurs/opplæring Og ACOS Websak Kompetansesenteret / kommunalkompetanse 2006 Ca Årlege budsjett Vikarkostnader + ca til ACOS Årlege budsjett Ca Avdelingsvise budsjett Radøy kommune 9

10 Gjeld for: Beredskap Betre kompetansen ved kommunal krisehandtering Følgje opp gjennomført opplæring og øvingar som fylkesmannen set i verk. Evaluere gjennomførte øvingar og forbetre rutinar på område der svakheiter er avdekka. 1 Nr 2 Nr 3 Opplæring i kommunal krisehandtering Deltaking i planlegging og gjennomføring av Fylkesmannen sine øvingar Opplæring i Radøy kommune sin beredskapsplanar Rådmannen si leiargruppe. Alle leiarar som er med i krisehandteringsgruppa. Oppnemnde kontaktpersonar Leiarar og alla andre involverte Øvingar, kurs og førelesning Førelesing / gruppearbeid Førelesing ½ - 1/1 dags samlingar. Etter oppsett frå fylkesmannen. ½ - 1/1 dagssamling ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Rådmannen Fylkesmannen i Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader Kursbudsjett Hordaland 2 Rådmannen Fylkesmannen i Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader Kursbudsjett Hordaland 3 Rådmannen Interne kurs Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader Kursbudsjett Radøy kommune 10

11 Gjeld for: Reinhaldarar Kvalitesheving / effektivisering, Betre arbeidsmiljø, Mindre sjukefråvær Ta i bruk ordning med lagreinhald i større omfang. Spesielt på Manger og Bø / Sæbø Fokus organisering av tenestene, rutinar og arbeidsmetodar for reinhaldet. 1 Førebu omstrukturering og organisering av reinhaldarar Reinhaldarar med Informasjon / besøk ½ / 1/1 dagskurs arbeidsstad på Manger, Bø og Sæbø Reinhaldarar Kurs Dags kurs / seminar / sjølvstudium Sjølvstudium / fagprøve Nr 2 Opplæring i moderne reinhaldsmetodar Nr 3 Fagbrev Reinhaldarar Teori og praksis Evt. arbeidsrullering. ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 2 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 3 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent Kontakt med føregangskommunar som Vaksdal Eksterne kurs Leverandører av reinhaldsmiddel Kompetansesenteret / kommunalkompetanse 2006 Kurshaldar ev. besøk. Ca Vikarkostnader Årlege budsjett Avdelingsvise budsjett Radøy kommune 11

12 Gjeld for: Personalet i grunnskulen i Radøy Kompetanseutviklinga skal gjere skulane i stand til å gjennomføre den nye læreplanen som trer i kraft frå august 2006 Kunnskapsløftet - nye læreplanar, Arbeid med skulevurdering, Byrjaropplæringa på 1. og 2. årssteg Fysisk aktivitet og uteskule, Tilpassa opplæring, Mentorordning 1 Pedagogikk: Heile det pedagogisk Etter/vidareutdanningskurs - tilpassa læringsplanar personale - læringsstrategiar Bruk av mentor - læreplankunnskap - læringskulturar Vitje skular som har - tilpassa opplæring relevant praktisk erfaring 2 Matematikk Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs -konkretisering faget. -tilpassa læring Bruk av mentor 3 Norsk Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs - leseopplæring faget. - uttrykkja seg skriftleg Bruk av mentor - uttrykkja seg munnleg Nr 4 Tysk/fransk: Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs - metodikk etter ny faget. læreplan Nr 5 Andre fag Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs faget. Nr 6 Pedagogisk bruk av IKT Alle Skal vere naturlege element i alle dei andre kursa. Fleire kursdagar - og oppgåver med utprøving i mellomperiodane 1 2 dagar der dei ulike teama vitjar kvar sine skular Som over Som over Som over Som over Ikkje eigne IKT-kurs Radøy kommune 12

13 Nr 7 Assistentar/SFO tilsette Ikkje-lærarar som Kompetansehevingskurs 1-2 dagar i året arbeider med elevane. Nr 8 Samarbeid VG-skule Rådgjevar/sos.lærar Etter/vidareutdanningskurs Fleire samlingar Nr 9 Førstehjelpskurs Personalgruppa Teoretisk innføring. Halv planl.dag kvart år. Praktisk innføring. Nr 10 Opplæring i elevbedrift/ entreprenørskap Lærarar Teoretisk innføring. Hospitering Etter trong B 6. ANSVARLEG Rektor NLA Statlege kompetansemidlar Kommunale midlar 2 Rektor Nordhordland kursregion Sjå eigen kompetanseplan for skuleverket, med disponering av statlege og lokale 3 Rektor NKR midlar. Nr 4 Rektor NKR Nr 5 Rektor NKR Nr 6 Rektor NKR Nr 7 Rektor NKR Nr 8 Rektor NKR/ fylkeskommunen Nr 9 Rektor Kommunehelsetenesta. Plandagar Ordinært budsjett Nr 10 Rektor Ikkje avklara Etter trong Etter trong Ordinært budsjett Radøy kommune 13

14 Gjeld for: Barnehagane i Radøy kommune Oppdatering for å sikra brukarane fagleg forsvarleg tilbod, i samsvar med ny lov og rammeplan Arbeidsmiljøtiltak, pedagogisk utviklingsarbeid, fagleg fordjuping. 1 Førstehjelpskurs Personalgruppa Teoretisk innføring. Halv planl.dag kvart år. Praktisk innføring. 2 Ergonomi. Personalgruppa Kurs.Teori og praksis. Annakvart år. 2-3 timar. 3 Uteliv. Bruk av nærmiljø, leik, turar, matlaging, drama, naturfag, forming, sosialisering, pedagogikk, Barne-og Personalgruppa. Kurs; praktisk og teoretisk. Hospitering internt i kommunen. To kursdagar kvart år, over 2 år. Praktisk gjennomføring i mellomperioden. 1-5-år 4 Assistenter Vidaregåande skule ungdomsarbeiderutdanning. Praksis i institusjoner 5 Adferd og grensesetting. Personalgruppa Kurs. 3 timer kveld? Som satsingsområde nr 3. Kveldskurs?/planl.dagar Evt 3 timer på planl.dag. td.3 gonger i løpet av eit år. Arbeid i mellomperioden. 6 Opplæring ny barnehagelov Personalgruppa Felleskursing/evt? og rammeplan interkommunal kursdag 7 LØFT Styrar/ped.leiar Kurs. 2-4 dagar. 8 Logopedi, Rettleiing, Spesialpedagogikk Styrar/ped.leiar Vidareutdanning studiepoeng? 1-2 år Radøy kommune 14

15 B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Styrar. Kommunehelsetenesta. Plandagar Ordinært budsjett 2 Styrar. Bedriftshelsetenesta. Fysioterapien. 3 Styrar /Spesialkonsulent. Kursregionen. Bruke planl.dagar. februar og mai. 4 Personakonsulent/ Vidaregåande opplæring. Spesialkonsulent. Fylkeskommunen. 5 Styrar /Spesialkonsulent. BUP Kurshaldarlønn/ reisekostnader. 6 Styrar /Spesialkonsulent Kursregionen eksterne kurshaldarar 7 Styrar. Bedriftshelsetenesta. Kommunen via bedriftshelsetenesta. 8 Styrar. Høgskule/universitet. Egenkostnad. Stipend frå kommunen. Viderefør B8. Som B8 Plandag Vikarutgifter for ped.leiarar X 2-4 dagar. Som B8 Ordinært budsjett Ev. kompetansemidlar barnehage. Ordinært budsjett Ordinært budsjett Ev. kompetansemidlar barnehage. Ordinært budsjett Vikarutgifter bhg. Ordinært budsjett Radøy kommune 15

16 Gjeld for: Pleie- og omsorg, BF-Tenesta Leiarane innan Pleie- og omsorg skal syte for at dei tilsette til ein kvar tid innehar kompetanse som sikrar tenester av god kvalitet Fast tilsette som arbeider opp mot brukarane av tenesta. 1 Medisinkurs Alle arbeidstakarar utan Kurs 2 dagar kompetanse, her og vikarar 2 Gjeldande lovverk Alle faste arbeidstakarar Kurs 1 dag 3 Etikk/haldning/kommunikas Alle faste arbeidstakarar Kurs 1 dag jon 4 Opplæring innan dement Alle faste arbeidstakarar Kurs 5 Opplæring innan psykiatri Alle faste arbeidstakarar Kurs 6 Førstehjelpskurs Alle arbeidstakarar Kurs 1 dag 7 Opplæring i turnus Turnusansvarlege Kurs 2 dager 8 Iplos 150 dokumentansvarlege Kurs 2 dager Radøy kommune 16 9 Vernepleie/geriatri/psykiatri Hjelpepleiarar/omsorgsarb Vidareutdanning 10 vekttal eidar 10 Hjelpepleiarar Ufaglærte Grunnutdanning Vaksenopplæring 11 Vernepleiar Etter trong, jf.lov om Fagutdanning Høgskule, 3 år. sosiale tenester (tvang) 12 Opplæring i individuell plan Leiarar/nestleiarar Kurs 13 Sjukepl. Elektronisk Nestleiarar Etterutdanning 1 år (30 studiepoeng) pasientjournal (samling,samt elektronisk) 14 Kurs med tema: lindrende behandling Leiarane/nestleiarane eller dei som leiarane peikar ut Tverrfagleg samarbeid 9 dager som går over ein eitt års periode

17 B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING 1 Einingsleiar Farmasøytisk rådgjevingsteneste i samarbeid med kommunale fagpersonell 2005 Ca. kr (inkl.vikarutgifter) Årleg kostnadar: ca Innan ramma av ordinært budsjett 2 Einingsleiar Fylkesmannen/ Ca. kr Ca. kr Som over Fylkeslegen (inkl.vikarutgifter) 3 Einingsleiar Eksterne lærarkrefter Ca. kr Ca. kr Som over (inkl.vikarutgifter) 4 Einingsleiar Olaviken behandlingssenter Ca Ca. kr Som over (inkl.vikarutgifter) 5 Einingsleiar Eigne fagpersonar, ev. Resurshuset 0 0 Som over 6 Einingsleiar Eigne fagpersonar 0 0 Som over 7 Einingsleiar Notus Kr Kr Som over 8 Einingsleiar Opplæringskoordinatorar Kr Kr Ekstra tilskot 9 Einingsleiar Vidaregåande skule Kr Kr Ekstra tilskot 10 Einingsleiar Voksenopplæring Kr Kr Ekstra tilskot 11 Leiar for BF-tenesta Høgskule Kr Kr Ekstra tilskot 12 Einingsleiar Ekstern Ca.kr Ca.kr Ordinært budsjett 13 Einingsleiar Høgskule Ca. kr Ca.kr Som over 14 Einingsleiar Tverrfagleg samarbeid Bergen Rødekors sykehjem og Sunniva Hospitc Ca. kr Ca. kr Som over Radøy kommune 17

18 Gjeld for: Radøy bibliotek Grunnleggjande og solid IKT-kompetanse IKT-kompetanse og offentleg godkjend biblioteksjef 1 Datakortet deltidstilsette Kurs To semester 2 Excelkurs heiltidtilsette Kurs To dagar 3 Off. godkjent bibsjef heiltidstilette Etter- og vidareutdanning To semester 4 IKT-kursing heiltids- og deltidstilsette Kurs To semester B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Biblioteksjef Folkeuniv./NH industrier Radøy bibliotek 2 Biblioteksjef e-group Radøy bibliotek 3 Biblioteksjef HiB Radøy bibliotek 4 Biblioteksjef Radøy bibliotek Eigeninnsats Eigeninnsats Radøy bibliotek Radøy kommune 18

19 Gjeld for: Fysioterapitenesta Oppdatering for å kunne tilby brukarane fagleg forsvarleg teneste. Barnefysioterapi, geriatrisk fysioterapi, treningsfysioterapi, naudsynt dataopplæring 1 Barnefysioterapi Kommunefysioterapeut med ansvar for barn (1) 2 Geriatrisk fysioterapi Kommunefysioterapeut med ansvar for eldre (1) 3 Treningsfysioterapi Kommunefysioterapeut som arbeider kurativt(?) NFF-kurs 2005 Vidareutdanning, NFF Kurs i terapimaster 30 studiepoeng 2006 B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Leiande fys.terapeut Norske fysioterapeuters forbund (NFF) Bevegelsesutvikling 2x 5 dager kr. 8100,- 2 Leiande fys.terapeut NFF Geriatrisk fysioterapi 2 semestre kr. 5000,- pr semester pluss avgift. 3 Leiande fys.terapeut NFF kr pr kurs Har ikkje nok midlar på eige budsjett til desse kursa. Radøy kommune 19

20 Gjeld for: P.L.Arbeid og opplæring Oppdatering for å sikra brukarane fagleg forsvarleg teneste. Data, haldningar, økonomi, faglege kurs 1 Data opplæring Leiar Eksternt kurs 30 timar 2 Generelt om Alle tilsette Intern kursing 5-8 timar haldningar/etikk 3 Truckførarsertifikat Avdelingsleiar Kurs på huset 2 dg. 4 Personaladministrasjon Leiar Leiarkurs 2 dg. 5 Medisinkurs og kurs om psykiske lidingar Alle tilsette Intern kursing 2 dg. B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Dagleg leiar Friundervisninga Eige budsjett 2 Dagleg leiar Intern PL 0 0 Eige budsjett 3 Dagleg leiar Firma Eige budsjett 4 Dagleg leiar Kommunen Eige budsjett 5 Dagleg leiar Kommunen Eige budsjett Radøy kommune 20

21 Gjeld for: Helsestasjon og Psykiatritenesta i Radøy Dei tilsette i våre avdelingar skal ha den nyaste og beste kompetanse for å tilby gode tenester. Dataopplæring Barn og Unge - personleghetsforstyrrelser - Gruppebehandling som metode 1 Personleghetsforstyrrelser Nøkkelpersonel Schizofrenidagane i Stavanger Tverrfagleg Nøkkelpersonell ( 2 ) Høgskulen i Bergen/ 30 VT vidareutdanning i psykososialt arbeid retta mot barn og unge Deltidstudie 3 Utdanning i Nøkkelpersonell ( 2) Høgskule / Deltidstudie 2006 gruppebehandling 4 Utvikla kompetanse på rusproblematikk Nøkkelpersonell Div. kurs B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Psykiatri/Helsestasjon Schizofrenidagane Prosjektmidlar 2 Psykiatri/Helsestasjon Høgskulen i Bergen Prosjektmidlar 3 Psykiatri/Helsestasjon Høgskule Psyk.midlar 4 Psykiatri/Helsestasjon Bergensklinikken Psyk.midlar Radøy kommune 21

22 Gjeld for: Radøy Legesenter, leiar Ivareta tilsette som skissert i personalhandboka for Radøy kommune og HMT Medarbeidarsamtale, evt LØFT, følgje opp kompetanseutviklingsplanen for tilsette 1 Setje mål saman med tilsette Kontorleiar. Kommunelege 1 Kurs, gruppeopplæring, internt Samlingar internt, 2 pr halvår 2 Medarbeidarsamtale Alle tilsette Kurs/ gruppeopplæring, Internt, 1 pr år internt 3 Avtaleverket, jus Alle tilsette Interne kurs, involvere fagforeningane Internt, kommunalt (rådgjevar), 1 pr år 4 IKT kompetanseheving Alle tilsette Interne kurs Interne kurs, 2 pr halvår B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Kommunelege I Kontorleiar IKT ansvarleg 2005 Kommune , ,- Ordinære driftsmidler, samt OU midler, kommunen Radøy kommune 22

23 Gjeld for: Radøy legesenter, sjukepleiar og legesekretær Vidareutvikle og oppretthalde kompetanse for sjukepleiar og legesekretær. (Spisskompetanse innan diabetessjukepleie, IKT) Sjukepleiefagleg, pasienthandsaming,etikk,økonomi,datadokumentasjon 1 Vidareutdanning sjukepl. Sjukepleiar Høgskule Vidareutd. legesekretær Kurs 2 Økonomi Legesekretær Kurs, evt internt i kommunen 3 Kvalitetssikring,internkontr Sjukepl.og legesekretær Samlingar,kurs internt Sjukepleiar Veileder,godkjent Veiledningsgrupper Sjukepleiar Deltid,1/2 år-1år Deltid Deltid Kurs, 1-3 dg varighet Samling120 timer Klinisk spesialist B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Leiar,kommunelege 1 Høgskule Interne kurs , ,- Ordinære driftsmidlar og OU midlar frå kommunen sentralt Radøy kommune 23

24 Gjeld for: Barneverntenester. Auka og vedlikehalda kompetansen i tenesta slik at brukarane får betre og meir effektive tenester. Styrka barnevernfaglig kompetanse og data kompetanse. 1 Ta del i jamnlige seminarer og Sakshandsamarar i kurs som vert arrangert av barnevernet, samt BUFETAT, NIB, BUP og andre fosterforeldre og samarbeidspartar. tilsynsførarar. 2 Samtale teknikker. Samtalen Sakshandsamarar i som virkemiddel til livsmestring. barnevernet. 3 Videreutdanning i rettleiing. Leiar for barneverntenesta, og barnevernkonsulent. 4 5 A. Auka kunnskapen om bruk av dataverktøyet Familia B. Utvikla spisskompetanse på Familia Systemisk teori i familieterapi og sosialt arbeid. A.Sakshandsamarar i barnevernet B. Barnevernkonsulent og merkantil. Sakshandsamarar innan barnevernet. 6 Master-grad i barnevern Barnevernkonsulent og sakshandsamar innan barnevernet. Kurs og seminar. Deltakelse vil verte vurdert i kvart tilfelle, men kurs/ seminar arrangert av BUFETAT, NIB og BUP vil verta prioritert. Vekesamlingar. 3 trinns kurs, med 5 kursdager pr trinn. Vekesamlingar. Studiet er delt inn i 2 studieeiningar. Kvar eining inneheldt 5 veke samlingar. A. Intern opplæring A. Egne kurs med tema. B. Kursing/ ekstern opplæring via program leverandør B. Egne kurs med tema, samarbeide med t.d Austerheim. Veke samlingar. Kurset har 4 vekesamlingar. 2 haust 2005 og 2 vår Kurset gir 30 studiepoeng. Veke samlingar. Å ta master-grad innbefatter 8 semester, med 2 veke samliger pr. semester. Radøy kommune 24

25 PRIOR. B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING 1 Einingsleiar. BUFETAT, NIB, BUP og andre. 2 Einingsleiar Fagorganisasjone FO, med foredragsholdere Lars Even Olsen og Gudmund Fossli frå Unik Utvei. 3 Einingsleiar Diakonisshjemmets høgskule. 4 Einingsleiar Kommune si IT avd. saman med leiar for barneverntenesta, og program leverandør Kurs avgifta varierer, men er ikkje kostnadskrevjande, men ein må rekne med reiseutgifter og kost. Ca. kr pr person. Kursavgift med opphold kr pr. person for medlem i FO, ikkje medlemm kr pr. kurstrinn. I tillegg kjem reiseutgifter. 1 studieenhet inneheldt 5 veke samlinger. Kostnad pr. person for ei studieenhet er kr Har ikkje oversikt over kostnad pr. dags dato. 5 Einingsleiar Høgskulen i Bergen Kr pr person pr. semester. 6 Einingsleiar Universitetet i Bergen Kr pr. semester pr. person Kr pr. person Kr , pluss reisepenger. Kr pr. person. Har ikkje oversikt over dette pr. dags dato pr person. Kr pr. person. Vert dekka over eige budsjett. Vert dekka over kurs budsjett knytt til sosialadministrasjon. Reiseutgifter vert dekka over barnevernbudsjettet. Tilskot. Tilskot Tilskot. Tilskott Radøy kommune 25

26 Gjeld for: Sosiale tenester, rusomsorg og mottak og etablering av flyktningar. Auka og vedlikehalda kompetansen i tenesta slik at brukarane får betre og meir effektive tenester. Styrka fagleg kompetanse og datakompetanse. Innarbeide introduksjonslova i arbeidet med flyktninger 1 Fagleg Fora i Nordhordland. Samarbeidsfora i regionen Sakshandsamarar i sosialtenesta Halvdagsamlingar med tema 3-4 halvdagssamlinger i året 1 studietur/ ekskursjon i året. Studietur/ ekskursjon 2 Økonomisk sosialhjelp/ økonomisk Sakshandsamarar i Dagsamlingar med Dagsamlingar 1-2 i året. rettleiing sosialtenesta. forelesar. 3 Videreutdanning i rettleiing. Leiar for sosialtenesta. Vekesamlingar 2 studieeiningar. Kvar eining inneheldt 5 vekesamlingar. 4 Innføring og opplæring i bruk av nytt Sakshandsamarar i Dagsamlingar. 8 dagsamlingar dataverktøy for sosialtenesta sosialtenesta 5 Fagleg vedlikehald og oppdatering Sakshandsamarar i Dagsamlingar 3-4 dagsamlingar i året innan rusomsorga. sosialtenesta 6 Oppdatering i bruk av individuell plan, KIS, nettverksarbeid og andre metoder/ hjelpemiddel. Sakshandsamarar i sosialtenesta Dagsamlingar 3-4 dagsamlingar i året 7 Opplæring i bruk av introduksjonslova i arbeidet med flyktninger. Flyktningekoordinator, og medarbeidar. Kurs/ seminar 2 dagars kurs/seminar 2-3 ganger i året. 8 Kulturforståing Flyktningmedarbeidar Kurs/ seminar 6 samlingar over 2 semester. Kvar samling går over 3 dager. Samla gir det 30 studiepoeng. Radøy kommune 26

27 PRIOR. B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Sosialleiar. Varierande etter tema. Ca pr deltakar. Samla vert det ca. kr Inklusivt studietur/ekskursjon. 2 Fylkesmannen i Hordaland Varierande etter tema 3 Sosialleiar Diakonissehjemmets høgskule. 4 Sosialleiar Visma Uniqe, som er programleverandør. Ca pr deltakar. Samla vert det ca inklusivt studietur/ ekskursjon. Ca. kr pr deltaker Kr pr. person. Fagleg Fora vert dekka over eige budsjett. Søkjer Fylkesmannen om midlar til studietur. Eigenandel vert dekka av eige budsjett. Dekka over eige budsjett. Ca. kr pr deltakar, pr. samling 1 studieeining inneheldt Tilskot. 5 vekesamlingar. Kostnad for ei studieeining: kr Totalt kr Kr Tilskot, som er handsama og innvilga. 5 Sosialleiar Bergensklinikken og Fylkeslegen i Hordaland. 6 Sosialleiar Fylkesmannen i Hordaland. 7 Sosialleiar UDI saman med Ca. kr pr. deltakar. Ca. kr pr. deltakar Ca. kr pr. person fylkesmannen 8 Sosialleiar Universitetet i Bergen Kr pr. person i studieavgift. Ca. kr pr deltakar Ca. kr pr deltakar Ca. kr pr person Kr pr. person i studieavgift. Dekka over eige budsjett.. Dekka over eige budsjett. Dekka over eige budsjett. Tilskott. Radøy kommune 27

28 Gjeld for: Sørvistorget Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene på Sørvistorget og utvikle Sørvistorget vidare Godt samarbeid med einingane Godt samarbeid internt Opplæring og kompetanse til å bruke ACOS Websak superbrukar Internett og makromedia Arkiv retningsliner og interne rutiner 1 Nr 2 Nr 3 Superbrukarar i ACOS Websak. Opplæring i Makromedia og oppbygging og ajourhald av internettsider. Arkiv retningsliner og interne rutiner Medarbeidarar Sørvistorget Kurs internt og eksternt 1 2 dagskurs Medarbeidarar Sørvistorget Medarbeidarar Sørvistorget Eksterne kurs / e - læring Sjølvstudium Eksterne kurs Interne kurs / gjennomgang Dagskurs - ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Leiar Sørvistorg ACOS Ca Avdelingsvise kursbudsjett 2 Leiar Sørvistorg Eksterne levrandørar/ intern opplæring / elæring Ca Avdelingsvis kursbudsjett 3 Leiar Sørvistorg Interkommunalt arkiv Intern opplæring Avdelingsvise kursbudsjett Radøy kommune 28

29 Gjeld for: Økonomikontoret Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene innan økonomi løn og personal på ein god måte. Godt samarbeid med einingane Godt samarbeid internt Kvalitet på arbeidet i alle områder Opplæring og kompetanse til å bruke Agresso Fagleg oppdatert på endringar innan fagområda 1 Nr 2 Opplæring og utvikling av bruken av Agresso som økonomistyringssystem. Kurs i økonomi og skatterelaterte spørsmål. Fagkurs Arbeidstakarar økonomikontoret Arbeidstakarar økonomikontoret Kurs internt og eksternt Eksterne kurs Dagskurs. Dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Økonomisjef Agresso konsulenter Ca Avdelingsvise kursbudsjett 2 Økonomisjef Eksterne kurstilbydarar Avdelingsvis kursbudsjett Radøy kommune 29

30 Gjeld for: Løn og personal 1 Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene innan løn og personal på ein god måte. Godt samarbeid med einingane Godt samarbeid internt Kompetanse innan pensjon på avtaleområde for Statens pensjonskasse og KLP Halde seg oppdatert på lov og avtalefelta ved revisjonar og endringar Opplæring i pensjonsrettar til å bli ein god pensjonskontakt Personalkonsulent + minst ein lønsmedarbeidar Kurs internt og eksternt Dagskurs. Nr 2 Nr 3 Kurs i løn, trygderett, sjukepengar, ferie m.m. Oppdatering og utvikling av Agresso Lønsmedarbeidarar Eksterne kurs Dagskurs Lønsmedarbeidarar Konsulentar frå Agresso Dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Personalkonsulent + Lønskonsulent 2 Personalkonsulent + Lønskonsulent Eksterne kurstilbydarar KLP + Statens pensjonskasse 2006 Radøy kommune 30 Ca Avdelingsvise kursbudsjett Eksterne kurs Avdelingsvis kursbudsjett 3 Lønskonsulent Agresso Avdelingsvise kursbudsjett

31 Gjeld for: Plan, forvaltning og næring Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene på avdelinga, og møte krav om omstilling. Godt samarbeid med brukarane Godt samarbeid internt Forvaltningsrett ( ålmenn rettslære), nynorsk, Plan og bygningslova, 1 Forvaltningslova Alle medarbeidarar Kurs internt og eksternt 1 2 dagskurs Nr 2 Rettslære innan eigedom. (matrikkellære, tingsrett) Oppmålingsingeniørar Eksterne kurs / e - læring Sjølvstudium Nr 3 Nynorsk Alle medarbeidarar Eksterne kurs Interne kurs / gjennomgang Dagskurs sjølvstudium 1 dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 2006 Radøy kommune 31 1 Rådgjevar 1 Eksterne leverandørar Ca Avdelingsvise kursbudsjett 2 Rådgjevar 1 Eksterne Avdelingsvise kursbudsjett kursleverandørar 3 Rådgjevar 1 + personalkonsulent Eksterne kursleverandørar Sjå generelle opplæringsplanar sakshandsaming

32 Gjeld for: Teknisk drift Kompetanse til å møte utfordringane med ny struktur på drifts- og vaktemeisterpersonalet Generell datakompetanse Drifts-/operatørkompetanse kloakk / vatn Fagbrev ( komplettere eksisterande fagkompetanse) 1 Generell datakompetanse Driftspersonalet Interne kurs ½ dag Nr 2 Drifts- og operatørkurs Utlysing / driftspersonalet Rekruttering / eksterne kurs Inntil 1/1 stilling / 10 vekers kurs Nr 3 Nr 4 ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Fagbrev ( komplettere eksisterande fagkompetanse) Ulike sertifikat som Bil kl C - Kranførar Sprengingssertifikat Utlysing / driftspersonalet Rekruttering / vaktmeisterskulen Utlysing 2006 Rekruttering Inntil 1/1 stilling / 1-2 års utdanning / kurs på deltid. (Kveld) 1 Drifstleiar Interne krefter Evt. vikarkostnader Avdelingsvise kursbudsjett 2 Drifstleiar / Eksterne kurstilbydarar / / Årlege budsjett 3 Drifstleiar /Eksterne kurs / / Årlege budsjett 4 Drifstleiar Radøy kommune 32

33 Gjeld for: Radøy brannvesen Oppfylle krav til kompetanse sett i deltidsreformen Generell utdanning av nytilsette brannkonstablar Kompetanseutvikling for varabrannsjef Halde vedlike kompetanse med øvingar og trening 1 Generell grunnutdanning Nytilsette brannkonstablar Brevkurs / praksis Nr 2 Beredskapsutdanning Arbeidstakarar økonomikontoret Eksterne kurs Dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Driftsleiar Bergen brannvesen Avdelingsvise kursbudsjett 2 Driftsleiar Eksterne kurstilbydarar Årleg budsjett Radøy kommune 33

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Møte ADU 06.11.2012 Saman om ein betre kommune Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune

Møte ADU 06.11.2012 Saman om ein betre kommune Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune Møte ADU 06.11.2012 Saman om ein betre kommune Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune Kort historikk: Luster kommune vart i nov. 2011 teken opp i KRD sitt nasjonale utviklingsprogram Saman

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 10.07.2009 MR 26744/2009/040 Ref: Kompetanseutvikling skoleåret 2009/2010 Vi viser til rundskriv nr 5/09

Detaljer

Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke

Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Rune Sjurgard Rådmann Herøy kommune Kommunen sitt behov kva gjer dei og kvar står dei Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet ved

Detaljer

Kompetanseplan for Ulvik herad Strategisk del Vedteke i heradstyresak029/ mai 2009

Kompetanseplan for Ulvik herad Strategisk del Vedteke i heradstyresak029/ mai 2009 Vedteke i heradstyresak029/09 27. mai 2009 KOMPETANSEPLAN FOR ULVIK HERAD - Strategisk del 2009-2012 - Handlingsplan:200_ -Den som trur han er ferdig utlærd, er ikkje utlærd, men ferdig- (ukjent opphav)

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE Side 1 KOMPETANSE FOR KVALITET PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE 2017-2018 Ephorte 2016/4509-9 Side 2 Statleg vidareutdanninga 2017/2018 Systemet for

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008.

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2008 MR 14375/2008 Berit Dahl Saksnr Utval Møtedato 11/08 Hovudsamarbeidsutvalet 20.05.2008 Sentral opplæringsplan - 2008 Bakgrunn Sentral opplæringsplan

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune Livsfasepolitikk for Tysnes kommune Tysnes kommune versjon 1-0, 26.05.2016 UGGDAL, 26.05.2016 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 16/529-1 3633/16 040 TK/STAB/LIER Moglegheit der du fins

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Balestrand kommune FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2015/2016 1 Innhald 1:Innleiing... 3 2.1 Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet... 4 2.2 Etterutdanning:... 4 3:Vidareutdanning...

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Bakgrunn og siktemål for saka

Bakgrunn og siktemål for saka Fylkesrådmannen OPPLÆRINGSAVDELINGA Notat Dato: 10.07.2015 Arkivsak: 2015/3735-20 Saksbehandlar: hilruns Til: Frå: Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør opplæring Merkantile tenester og merkantil struktur

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

Opplæringsplan. for tilsette i. Samnanger kommune

Opplæringsplan. for tilsette i. Samnanger kommune Opplæringsplan for tilsette i Samnanger kommune Vedteken av kommunestyret 27. oktober 2005 INNHALD Kapittel/pkt. Tekst Side 1 Innleiing 3 2 Kvifor opplæringsplan 3 3 Inndeling av planen 3 3.1 Overordna

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2013 Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2013 Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2013 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001 Kontaktperson: Tlf: 57 62 97 63 Fax: 57 62 97 61 1 IKT- bruk av pedagogisk programvare -demonstrasjon og bruk av pedagogisk programvare i undervisninga med hovudvekt på matematikk, kunst og handverk, natur

Detaljer