KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2005-2008"

Transkript

1 Vedteken av Radøy kommunestyre INNHALD I PLANEN: A. B. STRATEGISK DEL A 1. Definisjonar A 2. Målformuleringar A 3. Tidshorisont A 4. Ressursar A 5. Opplæringsorganisasjon A 6. Anna HANDLING/GJENNOMFØRINGSDEL Prioritet Tiltak Målgruppe Læringsform Omfang B 6. Ansvarleg for gjennomføring Kursleverandør Kostnader i 2005 Kostnader i perioden. B10. Finansiering Radøy kommune 1

2 STRATEGISK DEL A1 - DEFINISJONAR A2 - MÅLFORMULERINGAR Realkompetanse: Formell kompetanse: Kvalifikasjon: Grunnutdanning: Vidareutdanning: Etterutdanning: Intern opplæring: Ekstern opplæring: Kunnskap, erfaring, åtferd, haldningar og motivasjon. Kunnskap og dugleik som er dokumentert gjennom utdanning/eksamen. Det nivået som ein formell utdanning/ eksamen gjev rett til å praktisera på Naudsynt utdanning for å vera kvalifisert for eit nivå, td. lærarskule. Utdanning som gjev formell kompetanse ut over grunnutdanning Fagleg påfyll som vedlikeheld kompetanse. Opplæring som kommunen syter for og tilrettelegg Opplæring som kommunen kjøper frå andre kurstilbydarar Hovudmålsetjing for opplæringsverksemda i Radøy kommune 1. Kompetanseutviklingsplanen skal medverka til at kommunen til ei kvar tid er i stand til å løyse oppgåvene sine, både innafor tenesteproduksjon og forvaltning. Delmål 1. Planen skal synleggjera Radøy kommune sin trong for kompetanse. 2. Planen skal vera rin reiskap for kompetanseutvikling, slik at kommunen vert ein attraktiv arbeidsplass. 3. Planen skal leggja til rette for at den einskilde arbeidsplassen er ein læringsarena. 4. Planen skal møta trongen for å utvikla leiarkompetansen i kommunen. Radøy kommune 2

3 A3 - TIDSHORISONT Planen gjeld for 3 år. Med vedtak hausten 2005 vert gjennomføringsperioden åra Ny revisjon startar våren 2008, med vedtak hausten Planvedtak Gjennomføring av del B. Vedtak av revidert plan Alle med opplæringsansvar må sjå til å justera/rullera planen i samsvar med dei til ei kvar tid eksisterande behov og ressursar. A4 - RESURSAR a) Avdelinga sitt eige budsjett b) Særlege midlar (td. løyving frå fylkesmannen) c) Kommunal pott. A5 - OPPLÆRINGSANSVAR I prinsippet må opplæringsansvaret følgje den ordinære organiseringa i kommunen. Organisasjonsplan, delegasjonsreglement, reglement for AMU og administrasjonsutvalet vil difor vere viktige dokument m.o.t. å definera opplæringsansvaret i Radøy kommune. Kommunestyret AMU Rådmannen Leiar med personalansvar: Arbeidstakarar: Vedtek kommunen sin opplæringsplan Gjev gjennom dei årlege budsjettvedtaka rammer for å gjennomføra planen Vil få planen til orientering og uttale. Har eit overordna ansvar for personaladministrasjon og opplæring. Rådmannen si leiargruppe styrer opplæringsarbeidet. Har ansvar for personaladministrasjon og opplæring innan eigen seksjon/avdeling. Må setje av midlar i årlege budsjett. Har ansvar for å ivareta eiga kompetanseutvikling. A 6 - ANNA Opplæring etter særlov kan koma i tillegg til tiltaka som er nemnde i planen Radøy kommune 3

4 DEL B: Handlings- og gjennomføringsdel Gjeld for: Leiaropplæring Gjere leiarane i stand til å oppfylle dei forventingane som er nedfelte i Personalpolitiske retningsliner. 1 Følgje opp gjennomført leiaropplæring, kursing innan : avtaleverket, interne personaloppfølgingsrutinar, kursing i konflikthandtering, arbeids-, forvaltnings- og kommunalrett, Omorganisering/omstilling, Personalsaker en utfordring for arbeidsgjevar, Arbeidstidsspørsmål. Lov- og avtaleverk m.m. Felles leiarsamlingar Intern kulturbygging og opplæring. Vidareføre opplæringa som er gjennomført tidlegare. Tema: - økonomi og forvaltning - avtaleverket, - interne personaloppfølgingsrutiner - kurs i konflikthandtering, - arbeids-, forvaltnings- og kommunalrett, - personalsaker en utfordring for arbeidsgjevar, - Arbeidstidsspørsmål - Lov- og avtaleverk - Sørviserklæringar / nivåstandardar Rådmannen si leiargruppe. Alle leiarar med personalansvar. Førelesing, gruppearbeid og heimearbeid. Halv- og heildags samlingar etter oppsett møteplan. Radøy kommune 4

5 Gjeld for: Leiaropplæring ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådmannsgruppa + personalkonsulent Interne + KS konsulenter + evt Eksterne kurstilbydarar 2006 Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader OU-midler. Radøy kommune 5

6 Gjeld for: IKT Kompetanse for dagleg drift av utstyr, programvare og nettverk i Radøy kommune Sikre basiskompetanse innanfor dei dataløysingar som kommunen nyttar, oppgradering av kompetanse når ny teknologi vert teke i bruk. Datasikkerheit Kompetanse på sakshandsamarprogram innan økonomi, løn, forvaltning og arkiv m.m. Kompetanse på støttesystem i officepakken. Drift av utstyr og nettverk, oppgradere kontorstøttekompetanse i heile organisasjonen 1 Rekruttere kompetent personale Utlysing Min. 3 årig edbkompetanse. Helst frå høgskule. Full Stilling Nr 2 Nr 3 Generell kontorstøttekompetanse. Office m.m. særskild Excel Sakssystem, inkl Websak, Agresso løn og økonomi, helse og sosial, byggesak, oppmåling osb. Alle med arbeidsoppgåver knytt til datamaskin. Andre med behov for opplæring innan Officepakken. Alle med saksansvar Intern opplæring. Interne lærekrefter. Nr 4 Økonomisystem Alle med økonomiansvar Intern opplæring. Interne kurs 2 3 ½ dags kurs. Per tema. ½ dags samlingar. Radøy kommune 6

7 ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådmannsgruppa + personalkonsulent 2 Rådmannsgruppa + personalkonsulent + Dataansvarleg 3 Saksansvarlege / systemansvarlege 4 Økonomi og lønsansvarlege Interne krefter + evt mogleg eksterne kursleverandørar Konsulentar frå firma. + Interne krefter Interne krefter + evt konsulentar Årlege budsjett Mindre enn Årlege budsjett Ca Årlege budsjett Ca Årlege budsjett Radøy kommune 7

8 Gjeld for: SAKSHANDSAMING Kvalitetsheving Kvalitetssikring Effektivisering Ta i bruk arkiv og sakshandsamingssystemet sin moglegheiter. Fokus på lovverk, retningsliner, språk og rutinar for dokumenthandsaming. 1 Opplæring i aktuelle delar av lovar og retningsliner: Forvaltningslov, offentlegeheitslov, personopplysningslov, arkiv Sakshandsamarar og aktuelle medarbeidarar ved Sørvistorget. Leiarar Interne og eksterne kurs ½ / 1/1 dagskurs nettstudier og sjølvstudium Nr 2 Opplæring i ACOS Websak og lokale arkiv og sakshandsamingsreglar Sørvistorget og sakshandsamarar Merkantilt personale Nr 3 Nynorsk Sakshandsamarar og merkantilt personale Interne kurs og Kurs frå ACOS Kurs / oppgåver Dags kurs / seminar / sjølvstudium 1/1 dagskurs Radøy kommune 8

9 ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 2 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 3 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent Internt og eksterne kursleverandørar Interne kurs/opplæring Og ACOS Websak Kompetansesenteret / kommunalkompetanse 2006 Ca Årlege budsjett Vikarkostnader + ca til ACOS Årlege budsjett Ca Avdelingsvise budsjett Radøy kommune 9

10 Gjeld for: Beredskap Betre kompetansen ved kommunal krisehandtering Følgje opp gjennomført opplæring og øvingar som fylkesmannen set i verk. Evaluere gjennomførte øvingar og forbetre rutinar på område der svakheiter er avdekka. 1 Nr 2 Nr 3 Opplæring i kommunal krisehandtering Deltaking i planlegging og gjennomføring av Fylkesmannen sine øvingar Opplæring i Radøy kommune sin beredskapsplanar Rådmannen si leiargruppe. Alle leiarar som er med i krisehandteringsgruppa. Oppnemnde kontaktpersonar Leiarar og alla andre involverte Øvingar, kurs og førelesning Førelesing / gruppearbeid Førelesing ½ - 1/1 dags samlingar. Etter oppsett frå fylkesmannen. ½ - 1/1 dagssamling ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Rådmannen Fylkesmannen i Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader Kursbudsjett Hordaland 2 Rådmannen Fylkesmannen i Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader Kursbudsjett Hordaland 3 Rådmannen Interne kurs Evt vikarkostnader Evt. vikarkostnader Kursbudsjett Radøy kommune 10

11 Gjeld for: Reinhaldarar Kvalitesheving / effektivisering, Betre arbeidsmiljø, Mindre sjukefråvær Ta i bruk ordning med lagreinhald i større omfang. Spesielt på Manger og Bø / Sæbø Fokus organisering av tenestene, rutinar og arbeidsmetodar for reinhaldet. 1 Førebu omstrukturering og organisering av reinhaldarar Reinhaldarar med Informasjon / besøk ½ / 1/1 dagskurs arbeidsstad på Manger, Bø og Sæbø Reinhaldarar Kurs Dags kurs / seminar / sjølvstudium Sjølvstudium / fagprøve Nr 2 Opplæring i moderne reinhaldsmetodar Nr 3 Fagbrev Reinhaldarar Teori og praksis Evt. arbeidsrullering. ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 2 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent 3 Rådgjevar 1 + Personalkonsulent Kontakt med føregangskommunar som Vaksdal Eksterne kurs Leverandører av reinhaldsmiddel Kompetansesenteret / kommunalkompetanse 2006 Kurshaldar ev. besøk. Ca Vikarkostnader Årlege budsjett Avdelingsvise budsjett Radøy kommune 11

12 Gjeld for: Personalet i grunnskulen i Radøy Kompetanseutviklinga skal gjere skulane i stand til å gjennomføre den nye læreplanen som trer i kraft frå august 2006 Kunnskapsløftet - nye læreplanar, Arbeid med skulevurdering, Byrjaropplæringa på 1. og 2. årssteg Fysisk aktivitet og uteskule, Tilpassa opplæring, Mentorordning 1 Pedagogikk: Heile det pedagogisk Etter/vidareutdanningskurs - tilpassa læringsplanar personale - læringsstrategiar Bruk av mentor - læreplankunnskap - læringskulturar Vitje skular som har - tilpassa opplæring relevant praktisk erfaring 2 Matematikk Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs -konkretisering faget. -tilpassa læring Bruk av mentor 3 Norsk Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs - leseopplæring faget. - uttrykkja seg skriftleg Bruk av mentor - uttrykkja seg munnleg Nr 4 Tysk/fransk: Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs - metodikk etter ny faget. læreplan Nr 5 Andre fag Lærarane som underviser i Etter/vidareutdanningskurs faget. Nr 6 Pedagogisk bruk av IKT Alle Skal vere naturlege element i alle dei andre kursa. Fleire kursdagar - og oppgåver med utprøving i mellomperiodane 1 2 dagar der dei ulike teama vitjar kvar sine skular Som over Som over Som over Som over Ikkje eigne IKT-kurs Radøy kommune 12

13 Nr 7 Assistentar/SFO tilsette Ikkje-lærarar som Kompetansehevingskurs 1-2 dagar i året arbeider med elevane. Nr 8 Samarbeid VG-skule Rådgjevar/sos.lærar Etter/vidareutdanningskurs Fleire samlingar Nr 9 Førstehjelpskurs Personalgruppa Teoretisk innføring. Halv planl.dag kvart år. Praktisk innføring. Nr 10 Opplæring i elevbedrift/ entreprenørskap Lærarar Teoretisk innføring. Hospitering Etter trong B 6. ANSVARLEG Rektor NLA Statlege kompetansemidlar Kommunale midlar 2 Rektor Nordhordland kursregion Sjå eigen kompetanseplan for skuleverket, med disponering av statlege og lokale 3 Rektor NKR midlar. Nr 4 Rektor NKR Nr 5 Rektor NKR Nr 6 Rektor NKR Nr 7 Rektor NKR Nr 8 Rektor NKR/ fylkeskommunen Nr 9 Rektor Kommunehelsetenesta. Plandagar Ordinært budsjett Nr 10 Rektor Ikkje avklara Etter trong Etter trong Ordinært budsjett Radøy kommune 13

14 Gjeld for: Barnehagane i Radøy kommune Oppdatering for å sikra brukarane fagleg forsvarleg tilbod, i samsvar med ny lov og rammeplan Arbeidsmiljøtiltak, pedagogisk utviklingsarbeid, fagleg fordjuping. 1 Førstehjelpskurs Personalgruppa Teoretisk innføring. Halv planl.dag kvart år. Praktisk innføring. 2 Ergonomi. Personalgruppa Kurs.Teori og praksis. Annakvart år. 2-3 timar. 3 Uteliv. Bruk av nærmiljø, leik, turar, matlaging, drama, naturfag, forming, sosialisering, pedagogikk, Barne-og Personalgruppa. Kurs; praktisk og teoretisk. Hospitering internt i kommunen. To kursdagar kvart år, over 2 år. Praktisk gjennomføring i mellomperioden. 1-5-år 4 Assistenter Vidaregåande skule ungdomsarbeiderutdanning. Praksis i institusjoner 5 Adferd og grensesetting. Personalgruppa Kurs. 3 timer kveld? Som satsingsområde nr 3. Kveldskurs?/planl.dagar Evt 3 timer på planl.dag. td.3 gonger i løpet av eit år. Arbeid i mellomperioden. 6 Opplæring ny barnehagelov Personalgruppa Felleskursing/evt? og rammeplan interkommunal kursdag 7 LØFT Styrar/ped.leiar Kurs. 2-4 dagar. 8 Logopedi, Rettleiing, Spesialpedagogikk Styrar/ped.leiar Vidareutdanning studiepoeng? 1-2 år Radøy kommune 14

15 B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Styrar. Kommunehelsetenesta. Plandagar Ordinært budsjett 2 Styrar. Bedriftshelsetenesta. Fysioterapien. 3 Styrar /Spesialkonsulent. Kursregionen. Bruke planl.dagar. februar og mai. 4 Personakonsulent/ Vidaregåande opplæring. Spesialkonsulent. Fylkeskommunen. 5 Styrar /Spesialkonsulent. BUP Kurshaldarlønn/ reisekostnader. 6 Styrar /Spesialkonsulent Kursregionen eksterne kurshaldarar 7 Styrar. Bedriftshelsetenesta. Kommunen via bedriftshelsetenesta. 8 Styrar. Høgskule/universitet. Egenkostnad. Stipend frå kommunen. Viderefør B8. Som B8 Plandag Vikarutgifter for ped.leiarar X 2-4 dagar. Som B8 Ordinært budsjett Ev. kompetansemidlar barnehage. Ordinært budsjett Ordinært budsjett Ev. kompetansemidlar barnehage. Ordinært budsjett Vikarutgifter bhg. Ordinært budsjett Radøy kommune 15

16 Gjeld for: Pleie- og omsorg, BF-Tenesta Leiarane innan Pleie- og omsorg skal syte for at dei tilsette til ein kvar tid innehar kompetanse som sikrar tenester av god kvalitet Fast tilsette som arbeider opp mot brukarane av tenesta. 1 Medisinkurs Alle arbeidstakarar utan Kurs 2 dagar kompetanse, her og vikarar 2 Gjeldande lovverk Alle faste arbeidstakarar Kurs 1 dag 3 Etikk/haldning/kommunikas Alle faste arbeidstakarar Kurs 1 dag jon 4 Opplæring innan dement Alle faste arbeidstakarar Kurs 5 Opplæring innan psykiatri Alle faste arbeidstakarar Kurs 6 Førstehjelpskurs Alle arbeidstakarar Kurs 1 dag 7 Opplæring i turnus Turnusansvarlege Kurs 2 dager 8 Iplos 150 dokumentansvarlege Kurs 2 dager Radøy kommune 16 9 Vernepleie/geriatri/psykiatri Hjelpepleiarar/omsorgsarb Vidareutdanning 10 vekttal eidar 10 Hjelpepleiarar Ufaglærte Grunnutdanning Vaksenopplæring 11 Vernepleiar Etter trong, jf.lov om Fagutdanning Høgskule, 3 år. sosiale tenester (tvang) 12 Opplæring i individuell plan Leiarar/nestleiarar Kurs 13 Sjukepl. Elektronisk Nestleiarar Etterutdanning 1 år (30 studiepoeng) pasientjournal (samling,samt elektronisk) 14 Kurs med tema: lindrende behandling Leiarane/nestleiarane eller dei som leiarane peikar ut Tverrfagleg samarbeid 9 dager som går over ein eitt års periode

17 B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING 1 Einingsleiar Farmasøytisk rådgjevingsteneste i samarbeid med kommunale fagpersonell 2005 Ca. kr (inkl.vikarutgifter) Årleg kostnadar: ca Innan ramma av ordinært budsjett 2 Einingsleiar Fylkesmannen/ Ca. kr Ca. kr Som over Fylkeslegen (inkl.vikarutgifter) 3 Einingsleiar Eksterne lærarkrefter Ca. kr Ca. kr Som over (inkl.vikarutgifter) 4 Einingsleiar Olaviken behandlingssenter Ca Ca. kr Som over (inkl.vikarutgifter) 5 Einingsleiar Eigne fagpersonar, ev. Resurshuset 0 0 Som over 6 Einingsleiar Eigne fagpersonar 0 0 Som over 7 Einingsleiar Notus Kr Kr Som over 8 Einingsleiar Opplæringskoordinatorar Kr Kr Ekstra tilskot 9 Einingsleiar Vidaregåande skule Kr Kr Ekstra tilskot 10 Einingsleiar Voksenopplæring Kr Kr Ekstra tilskot 11 Leiar for BF-tenesta Høgskule Kr Kr Ekstra tilskot 12 Einingsleiar Ekstern Ca.kr Ca.kr Ordinært budsjett 13 Einingsleiar Høgskule Ca. kr Ca.kr Som over 14 Einingsleiar Tverrfagleg samarbeid Bergen Rødekors sykehjem og Sunniva Hospitc Ca. kr Ca. kr Som over Radøy kommune 17

18 Gjeld for: Radøy bibliotek Grunnleggjande og solid IKT-kompetanse IKT-kompetanse og offentleg godkjend biblioteksjef 1 Datakortet deltidstilsette Kurs To semester 2 Excelkurs heiltidtilsette Kurs To dagar 3 Off. godkjent bibsjef heiltidstilette Etter- og vidareutdanning To semester 4 IKT-kursing heiltids- og deltidstilsette Kurs To semester B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Biblioteksjef Folkeuniv./NH industrier Radøy bibliotek 2 Biblioteksjef e-group Radøy bibliotek 3 Biblioteksjef HiB Radøy bibliotek 4 Biblioteksjef Radøy bibliotek Eigeninnsats Eigeninnsats Radøy bibliotek Radøy kommune 18

19 Gjeld for: Fysioterapitenesta Oppdatering for å kunne tilby brukarane fagleg forsvarleg teneste. Barnefysioterapi, geriatrisk fysioterapi, treningsfysioterapi, naudsynt dataopplæring 1 Barnefysioterapi Kommunefysioterapeut med ansvar for barn (1) 2 Geriatrisk fysioterapi Kommunefysioterapeut med ansvar for eldre (1) 3 Treningsfysioterapi Kommunefysioterapeut som arbeider kurativt(?) NFF-kurs 2005 Vidareutdanning, NFF Kurs i terapimaster 30 studiepoeng 2006 B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Leiande fys.terapeut Norske fysioterapeuters forbund (NFF) Bevegelsesutvikling 2x 5 dager kr. 8100,- 2 Leiande fys.terapeut NFF Geriatrisk fysioterapi 2 semestre kr. 5000,- pr semester pluss avgift. 3 Leiande fys.terapeut NFF kr pr kurs Har ikkje nok midlar på eige budsjett til desse kursa. Radøy kommune 19

20 Gjeld for: P.L.Arbeid og opplæring Oppdatering for å sikra brukarane fagleg forsvarleg teneste. Data, haldningar, økonomi, faglege kurs 1 Data opplæring Leiar Eksternt kurs 30 timar 2 Generelt om Alle tilsette Intern kursing 5-8 timar haldningar/etikk 3 Truckførarsertifikat Avdelingsleiar Kurs på huset 2 dg. 4 Personaladministrasjon Leiar Leiarkurs 2 dg. 5 Medisinkurs og kurs om psykiske lidingar Alle tilsette Intern kursing 2 dg. B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Dagleg leiar Friundervisninga Eige budsjett 2 Dagleg leiar Intern PL 0 0 Eige budsjett 3 Dagleg leiar Firma Eige budsjett 4 Dagleg leiar Kommunen Eige budsjett 5 Dagleg leiar Kommunen Eige budsjett Radøy kommune 20

21 Gjeld for: Helsestasjon og Psykiatritenesta i Radøy Dei tilsette i våre avdelingar skal ha den nyaste og beste kompetanse for å tilby gode tenester. Dataopplæring Barn og Unge - personleghetsforstyrrelser - Gruppebehandling som metode 1 Personleghetsforstyrrelser Nøkkelpersonel Schizofrenidagane i Stavanger Tverrfagleg Nøkkelpersonell ( 2 ) Høgskulen i Bergen/ 30 VT vidareutdanning i psykososialt arbeid retta mot barn og unge Deltidstudie 3 Utdanning i Nøkkelpersonell ( 2) Høgskule / Deltidstudie 2006 gruppebehandling 4 Utvikla kompetanse på rusproblematikk Nøkkelpersonell Div. kurs B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Psykiatri/Helsestasjon Schizofrenidagane Prosjektmidlar 2 Psykiatri/Helsestasjon Høgskulen i Bergen Prosjektmidlar 3 Psykiatri/Helsestasjon Høgskule Psyk.midlar 4 Psykiatri/Helsestasjon Bergensklinikken Psyk.midlar Radøy kommune 21

22 Gjeld for: Radøy Legesenter, leiar Ivareta tilsette som skissert i personalhandboka for Radøy kommune og HMT Medarbeidarsamtale, evt LØFT, følgje opp kompetanseutviklingsplanen for tilsette 1 Setje mål saman med tilsette Kontorleiar. Kommunelege 1 Kurs, gruppeopplæring, internt Samlingar internt, 2 pr halvår 2 Medarbeidarsamtale Alle tilsette Kurs/ gruppeopplæring, Internt, 1 pr år internt 3 Avtaleverket, jus Alle tilsette Interne kurs, involvere fagforeningane Internt, kommunalt (rådgjevar), 1 pr år 4 IKT kompetanseheving Alle tilsette Interne kurs Interne kurs, 2 pr halvår B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Kommunelege I Kontorleiar IKT ansvarleg 2005 Kommune , ,- Ordinære driftsmidler, samt OU midler, kommunen Radøy kommune 22

23 Gjeld for: Radøy legesenter, sjukepleiar og legesekretær Vidareutvikle og oppretthalde kompetanse for sjukepleiar og legesekretær. (Spisskompetanse innan diabetessjukepleie, IKT) Sjukepleiefagleg, pasienthandsaming,etikk,økonomi,datadokumentasjon 1 Vidareutdanning sjukepl. Sjukepleiar Høgskule Vidareutd. legesekretær Kurs 2 Økonomi Legesekretær Kurs, evt internt i kommunen 3 Kvalitetssikring,internkontr Sjukepl.og legesekretær Samlingar,kurs internt Sjukepleiar Veileder,godkjent Veiledningsgrupper Sjukepleiar Deltid,1/2 år-1år Deltid Deltid Kurs, 1-3 dg varighet Samling120 timer Klinisk spesialist B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Leiar,kommunelege 1 Høgskule Interne kurs , ,- Ordinære driftsmidlar og OU midlar frå kommunen sentralt Radøy kommune 23

24 Gjeld for: Barneverntenester. Auka og vedlikehalda kompetansen i tenesta slik at brukarane får betre og meir effektive tenester. Styrka barnevernfaglig kompetanse og data kompetanse. 1 Ta del i jamnlige seminarer og Sakshandsamarar i kurs som vert arrangert av barnevernet, samt BUFETAT, NIB, BUP og andre fosterforeldre og samarbeidspartar. tilsynsførarar. 2 Samtale teknikker. Samtalen Sakshandsamarar i som virkemiddel til livsmestring. barnevernet. 3 Videreutdanning i rettleiing. Leiar for barneverntenesta, og barnevernkonsulent. 4 5 A. Auka kunnskapen om bruk av dataverktøyet Familia B. Utvikla spisskompetanse på Familia Systemisk teori i familieterapi og sosialt arbeid. A.Sakshandsamarar i barnevernet B. Barnevernkonsulent og merkantil. Sakshandsamarar innan barnevernet. 6 Master-grad i barnevern Barnevernkonsulent og sakshandsamar innan barnevernet. Kurs og seminar. Deltakelse vil verte vurdert i kvart tilfelle, men kurs/ seminar arrangert av BUFETAT, NIB og BUP vil verta prioritert. Vekesamlingar. 3 trinns kurs, med 5 kursdager pr trinn. Vekesamlingar. Studiet er delt inn i 2 studieeiningar. Kvar eining inneheldt 5 veke samlingar. A. Intern opplæring A. Egne kurs med tema. B. Kursing/ ekstern opplæring via program leverandør B. Egne kurs med tema, samarbeide med t.d Austerheim. Veke samlingar. Kurset har 4 vekesamlingar. 2 haust 2005 og 2 vår Kurset gir 30 studiepoeng. Veke samlingar. Å ta master-grad innbefatter 8 semester, med 2 veke samliger pr. semester. Radøy kommune 24

25 PRIOR. B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING 1 Einingsleiar. BUFETAT, NIB, BUP og andre. 2 Einingsleiar Fagorganisasjone FO, med foredragsholdere Lars Even Olsen og Gudmund Fossli frå Unik Utvei. 3 Einingsleiar Diakonisshjemmets høgskule. 4 Einingsleiar Kommune si IT avd. saman med leiar for barneverntenesta, og program leverandør Kurs avgifta varierer, men er ikkje kostnadskrevjande, men ein må rekne med reiseutgifter og kost. Ca. kr pr person. Kursavgift med opphold kr pr. person for medlem i FO, ikkje medlemm kr pr. kurstrinn. I tillegg kjem reiseutgifter. 1 studieenhet inneheldt 5 veke samlinger. Kostnad pr. person for ei studieenhet er kr Har ikkje oversikt over kostnad pr. dags dato. 5 Einingsleiar Høgskulen i Bergen Kr pr person pr. semester. 6 Einingsleiar Universitetet i Bergen Kr pr. semester pr. person Kr pr. person Kr , pluss reisepenger. Kr pr. person. Har ikkje oversikt over dette pr. dags dato pr person. Kr pr. person. Vert dekka over eige budsjett. Vert dekka over kurs budsjett knytt til sosialadministrasjon. Reiseutgifter vert dekka over barnevernbudsjettet. Tilskot. Tilskot Tilskot. Tilskott Radøy kommune 25

26 Gjeld for: Sosiale tenester, rusomsorg og mottak og etablering av flyktningar. Auka og vedlikehalda kompetansen i tenesta slik at brukarane får betre og meir effektive tenester. Styrka fagleg kompetanse og datakompetanse. Innarbeide introduksjonslova i arbeidet med flyktninger 1 Fagleg Fora i Nordhordland. Samarbeidsfora i regionen Sakshandsamarar i sosialtenesta Halvdagsamlingar med tema 3-4 halvdagssamlinger i året 1 studietur/ ekskursjon i året. Studietur/ ekskursjon 2 Økonomisk sosialhjelp/ økonomisk Sakshandsamarar i Dagsamlingar med Dagsamlingar 1-2 i året. rettleiing sosialtenesta. forelesar. 3 Videreutdanning i rettleiing. Leiar for sosialtenesta. Vekesamlingar 2 studieeiningar. Kvar eining inneheldt 5 vekesamlingar. 4 Innføring og opplæring i bruk av nytt Sakshandsamarar i Dagsamlingar. 8 dagsamlingar dataverktøy for sosialtenesta sosialtenesta 5 Fagleg vedlikehald og oppdatering Sakshandsamarar i Dagsamlingar 3-4 dagsamlingar i året innan rusomsorga. sosialtenesta 6 Oppdatering i bruk av individuell plan, KIS, nettverksarbeid og andre metoder/ hjelpemiddel. Sakshandsamarar i sosialtenesta Dagsamlingar 3-4 dagsamlingar i året 7 Opplæring i bruk av introduksjonslova i arbeidet med flyktninger. Flyktningekoordinator, og medarbeidar. Kurs/ seminar 2 dagars kurs/seminar 2-3 ganger i året. 8 Kulturforståing Flyktningmedarbeidar Kurs/ seminar 6 samlingar over 2 semester. Kvar samling går over 3 dager. Samla gir det 30 studiepoeng. Radøy kommune 26

27 PRIOR. B 6. ANSVARLEG FOR GJENNOM FØRING Sosialleiar. Varierande etter tema. Ca pr deltakar. Samla vert det ca. kr Inklusivt studietur/ekskursjon. 2 Fylkesmannen i Hordaland Varierande etter tema 3 Sosialleiar Diakonissehjemmets høgskule. 4 Sosialleiar Visma Uniqe, som er programleverandør. Ca pr deltakar. Samla vert det ca inklusivt studietur/ ekskursjon. Ca. kr pr deltaker Kr pr. person. Fagleg Fora vert dekka over eige budsjett. Søkjer Fylkesmannen om midlar til studietur. Eigenandel vert dekka av eige budsjett. Dekka over eige budsjett. Ca. kr pr deltakar, pr. samling 1 studieeining inneheldt Tilskot. 5 vekesamlingar. Kostnad for ei studieeining: kr Totalt kr Kr Tilskot, som er handsama og innvilga. 5 Sosialleiar Bergensklinikken og Fylkeslegen i Hordaland. 6 Sosialleiar Fylkesmannen i Hordaland. 7 Sosialleiar UDI saman med Ca. kr pr. deltakar. Ca. kr pr. deltakar Ca. kr pr. person fylkesmannen 8 Sosialleiar Universitetet i Bergen Kr pr. person i studieavgift. Ca. kr pr deltakar Ca. kr pr deltakar Ca. kr pr person Kr pr. person i studieavgift. Dekka over eige budsjett.. Dekka over eige budsjett. Dekka over eige budsjett. Tilskott. Radøy kommune 27

28 Gjeld for: Sørvistorget Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene på Sørvistorget og utvikle Sørvistorget vidare Godt samarbeid med einingane Godt samarbeid internt Opplæring og kompetanse til å bruke ACOS Websak superbrukar Internett og makromedia Arkiv retningsliner og interne rutiner 1 Nr 2 Nr 3 Superbrukarar i ACOS Websak. Opplæring i Makromedia og oppbygging og ajourhald av internettsider. Arkiv retningsliner og interne rutiner Medarbeidarar Sørvistorget Kurs internt og eksternt 1 2 dagskurs Medarbeidarar Sørvistorget Medarbeidarar Sørvistorget Eksterne kurs / e - læring Sjølvstudium Eksterne kurs Interne kurs / gjennomgang Dagskurs - ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Leiar Sørvistorg ACOS Ca Avdelingsvise kursbudsjett 2 Leiar Sørvistorg Eksterne levrandørar/ intern opplæring / elæring Ca Avdelingsvis kursbudsjett 3 Leiar Sørvistorg Interkommunalt arkiv Intern opplæring Avdelingsvise kursbudsjett Radøy kommune 28

29 Gjeld for: Økonomikontoret Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene innan økonomi løn og personal på ein god måte. Godt samarbeid med einingane Godt samarbeid internt Kvalitet på arbeidet i alle områder Opplæring og kompetanse til å bruke Agresso Fagleg oppdatert på endringar innan fagområda 1 Nr 2 Opplæring og utvikling av bruken av Agresso som økonomistyringssystem. Kurs i økonomi og skatterelaterte spørsmål. Fagkurs Arbeidstakarar økonomikontoret Arbeidstakarar økonomikontoret Kurs internt og eksternt Eksterne kurs Dagskurs. Dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Økonomisjef Agresso konsulenter Ca Avdelingsvise kursbudsjett 2 Økonomisjef Eksterne kurstilbydarar Avdelingsvis kursbudsjett Radøy kommune 29

30 Gjeld for: Løn og personal 1 Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene innan løn og personal på ein god måte. Godt samarbeid med einingane Godt samarbeid internt Kompetanse innan pensjon på avtaleområde for Statens pensjonskasse og KLP Halde seg oppdatert på lov og avtalefelta ved revisjonar og endringar Opplæring i pensjonsrettar til å bli ein god pensjonskontakt Personalkonsulent + minst ein lønsmedarbeidar Kurs internt og eksternt Dagskurs. Nr 2 Nr 3 Kurs i løn, trygderett, sjukepengar, ferie m.m. Oppdatering og utvikling av Agresso Lønsmedarbeidarar Eksterne kurs Dagskurs Lønsmedarbeidarar Konsulentar frå Agresso Dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 1 Personalkonsulent + Lønskonsulent 2 Personalkonsulent + Lønskonsulent Eksterne kurstilbydarar KLP + Statens pensjonskasse 2006 Radøy kommune 30 Ca Avdelingsvise kursbudsjett Eksterne kurs Avdelingsvis kursbudsjett 3 Lønskonsulent Agresso Avdelingsvise kursbudsjett

31 Gjeld for: Plan, forvaltning og næring Ha god kompetanse til å utføre oppgåvene på avdelinga, og møte krav om omstilling. Godt samarbeid med brukarane Godt samarbeid internt Forvaltningsrett ( ålmenn rettslære), nynorsk, Plan og bygningslova, 1 Forvaltningslova Alle medarbeidarar Kurs internt og eksternt 1 2 dagskurs Nr 2 Rettslære innan eigedom. (matrikkellære, tingsrett) Oppmålingsingeniørar Eksterne kurs / e - læring Sjølvstudium Nr 3 Nynorsk Alle medarbeidarar Eksterne kurs Interne kurs / gjennomgang Dagskurs sjølvstudium 1 dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING 2006 Radøy kommune 31 1 Rådgjevar 1 Eksterne leverandørar Ca Avdelingsvise kursbudsjett 2 Rådgjevar 1 Eksterne Avdelingsvise kursbudsjett kursleverandørar 3 Rådgjevar 1 + personalkonsulent Eksterne kursleverandørar Sjå generelle opplæringsplanar sakshandsaming

32 Gjeld for: Teknisk drift Kompetanse til å møte utfordringane med ny struktur på drifts- og vaktemeisterpersonalet Generell datakompetanse Drifts-/operatørkompetanse kloakk / vatn Fagbrev ( komplettere eksisterande fagkompetanse) 1 Generell datakompetanse Driftspersonalet Interne kurs ½ dag Nr 2 Drifts- og operatørkurs Utlysing / driftspersonalet Rekruttering / eksterne kurs Inntil 1/1 stilling / 10 vekers kurs Nr 3 Nr 4 ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Fagbrev ( komplettere eksisterande fagkompetanse) Ulike sertifikat som Bil kl C - Kranførar Sprengingssertifikat Utlysing / driftspersonalet Rekruttering / vaktmeisterskulen Utlysing 2006 Rekruttering Inntil 1/1 stilling / 1-2 års utdanning / kurs på deltid. (Kveld) 1 Drifstleiar Interne krefter Evt. vikarkostnader Avdelingsvise kursbudsjett 2 Drifstleiar / Eksterne kurstilbydarar / / Årlege budsjett 3 Drifstleiar /Eksterne kurs / / Årlege budsjett 4 Drifstleiar Radøy kommune 32

33 Gjeld for: Radøy brannvesen Oppfylle krav til kompetanse sett i deltidsreformen Generell utdanning av nytilsette brannkonstablar Kompetanseutvikling for varabrannsjef Halde vedlike kompetanse med øvingar og trening 1 Generell grunnutdanning Nytilsette brannkonstablar Brevkurs / praksis Nr 2 Beredskapsutdanning Arbeidstakarar økonomikontoret Eksterne kurs Dagskurs ANSVARLEG FOR GJENNOMFØRING Driftsleiar Bergen brannvesen Avdelingsvise kursbudsjett 2 Driftsleiar Eksterne kurstilbydarar Årleg budsjett Radøy kommune 33

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer