ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark Et enstemmig ST-styre banket i siste møte gjennom et vedtak som i praksis er første skritt mot at Sykehuset Telemark innfrir nye myndighetskrav om tilstedevakt av gynekolog døgnet rundt -365 dager i året. Det må til for å sikre status som kvinneklinikk. -Historisk er det utenkelig at ST ikke skal være i det øvre sjikt når det gjelder kvalitet på vårt kvinneklinikktilbud, sa Elisabeth Nilsen i styremøtet. Nå gjenstår utfordr ingen med å rekruttere nye gynekologer for å sikre tilstedeberedska- 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Imponert statsråd Helseminister Anne-Grethe StrømErichsen lot seg imponere da plastikk-kirurgi-miljøet viste hva som gjøres for kvinner som trenger nye bryst etter en brystkreftoperasjon. -Styrevedtaket sikrer framtida for STs kvinneklinikktilbud. På sikt trygges også STs status som et allsidig akuttsykehus, konstaterer Eirik Eliassen. Lederen for gynekologisk enhet er glad for vedtaket som må til for at ikke ST ikke reduseres til en vanlig fødeavdeling som må sende fra seg alle riskikofødsler. Mye tyder på at gynekolog i tilstedevakt gir bedring i kvalitetstallen bl.a ved at keisersnittandelen har gått markert ned. Les mer på side 4 og 5. HR jakter på ny leder... Styre-ja til 4.etasjen ST får vikarsenter... -Hvem vil være leder for bedriftsidrettsaktiviteten ved ST spør HR-rådgiver... ST-styret ber kommunene si fra om de vil være med i avklaringsenheten. Nå er 14 ansatt i STs nye vikarsenter. Det kommer i drift før sommeren.

2 Slik vil direktøren lede ST Hvor går kursen for Sykehuset Telemark i 2012? -Vi har satt ambisiøse mål som går på tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet, fastslår Bess Frøyshov. ST skal delta i alle nasjonale kvalitetsregistre. Og de skal brukes aktivt i det interne pasientsikkerhetsarbeidet. -Det er pasientenes behov som skal være førende for innhold og struktur i de helsetjenestene Sykehuset Telemark til enhver tid skal tilby.gjennom god ledelse, utvikling av arbeidsmiljøet og fornuftig økonomistyring, kan vi videreutvikle ST i forhold til de fem prioriterte innsatsområdene, understreker Bess Frøyshov. Direktør Bess Frøyshov vil ha en kurs som bygger på STs tradisjon for god økonomistyring koblet mot mål om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet. Her redegjør direktøren nærmere for hvordan hun vil lede ST: Virksomhetsstyring er et nøkkelbegrep. Arkivbilde fra 4.etasje i Skien- pasientsikkerhetsvisitter blir et verktøy på ST. Fortsatt stø kurs økonomisk ST-direktøren vet at ST er blant helseforetakene som har hatt god styring på økonomien og evne til å sette av overskudd bl.a til å skifte ut medisinsk-teknisk utstyr og utføre bygningsmessige investeringer. Den kursen ligger fast, konstaterer Frøyshov som nå sender tydelige signaler om enda sterkere fokus på fem innsatsområder: Pasientbehandling og kvalitet, reduserte køer og ventetider, medisinske satsingsområder, samhandling- både internt i STHF og ut mot kommunene i Telemark pluss utvikling av organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø. Virksomhetsstyring som metode Den nye direktøren vil satse på virksomhetsstyring som styringsmodell: Det innebærer månedlige møter med klinikksjefene og en tilbakemelding til Helse Sør Øst hvert kvartal som gjør opp status med hvordan STHF ligger an i forhold til kravene i oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst.Bess Frøyshov utdyper gjerne hvordan hun tenker om kursen framover : Avhengig av god lederdialog -Jeg kan selvsagt ikke videreutvikle dette sykehuset alene. Men jeg vet at jeg har dyktige klinikksjefer og en svært kompetent stab pluss engasjerte seksjons-og enhetsledere som jeg er helt avhengig av for at vi ska gjøre et godt sykehus enda bedre for pasientene: For at jeg skal ha en føling med aktiviteten i klinikkeneog hva de trenger av støtte fra meg for å løse sine utfordringer, så ønsker jeg et månedlig møte med klinikksjefene. Da kommer klinikksjefer med fersk informasjon fra sine seksjonsledere som igjen har konferert med sine enhetsledere om hvordan situasjonen er rundt om på sykehuset.i disse møtene vil jeg ha en god dialog basert på en fast mal der vi er innom tema som f. eks aktivitet, økonomi, sykefravær og spesielle utfordringer som er viktige der og da. Vil ikke detaljstyre - Jeg har ikke tenkt å blande meg inn i den enkelte klinikk eller enhets drift. Men skal jeg ta ansvar som administrerende direktør, er jeg nødt til å vite hva som skjer rundt om på sykehuset. Gjennom de månedlige møtene og det å drive ledelse etter prinsippene for virksomhetsstyring, tror jeg vi sammen skal klare å videreutvikle Sykehuset Telemark. Her skal vi styre både gjennom lederavtalene med klinikksjefene og etter Helse Sør Østs oppdragsdokument -og ikke minst i tråd med STs vedtatte strategiplan, understreker Bess Frøyshov. Kvartalsvis HSØ-rapportering En annen bærebjelke i den nye direktørens styringsmodell blir den kvartalsvise rapporteringen til Helse Sør Øst.Her skal ST-ledelsen gi en tilstandsrapport til overordnede myndigheter: Det går på f. eks hvordan ST ligger an i forhold til målene om lave ventetider for pasientene, økonomi, sykefravær og kravet om at sykehusene ikke skal ha korridorpasienter: Rapportene skal inneholde en risikoanalyse for de ulike feltene som Helse Sør Øst måler sykehusene ut fra: - Da handler det om å gi en oversikt over hvilke tiltak vi setter inn for å få ned antallet korridorpasienter. Her kan vi rapportere inn tiltak som f. eks å ta i bruk det nye vikarsenteret og en annen måte å sortere pasientene på sengepostene slik at det blir mindre behov for å legge pasienter i korridoren, forklarer Bess Frøyshov. Vil reise rundt til alle deler av STHF Det første halvåret har vært en krevende tid for Bess Frøyshov med mye å sette seg inn i på kort tid.. Hittil har hun rukket å besøke ansatte på Rjukan, Notodden, Kragerø, Skien, Porsgrunn- og nå sist Seljord DPS.Det viser omfanget av den virksomheten som hun som administrerende direktør har ansvar for: - Det ansvaret skal jeg ta. Men for at jeg skal klare det må jeg vite at jeg er kjent med hva som er hovedutfordringene rundt omkring, understreker ST-direktøren. 2

3 Mer sykehus-etikk- takk! -Mange på ST vet ikke at vi faktisk har en klinisk-etisk komite. Men slik jeg ser det, er utvalget et viktig ledd i kvalitetsarbeidet, sier mangeårig leder Terje Talseth Gundersen. Sykehuspresten og de ti medlemmene vil ha sterkere fokus på etiske spørsmål i sykehuset. Han er litt stolt av at ST i år 2000 var blant de første sykehusene som opprettet et etikkutvalg- seks år før alle ble pålagt å ha en slik komité. I fjor ga også Helse Sør Øst etikken på sykehusene litt ekstra tyngde ved at de klinisk-etiske komiteene nå er betraktet som et ledd i HFenes kvalitetsutviklingsarbeid. STs sykehusprest er den eneste som har sittet i etikkomiteen siden oppstarten. Nå er han klar på at etikk-komieen, bør litt mer fram i lyset: - Jeg har oppfattet at etikkarbeid er en del av kvalitetsforbedringsarbeidet for Sykehuset Telemark og at det er en del av virksomhetsstyringen av sykehuset slik vår nye direktør - Bess Frøyshov ser det. Det er jeg glad for, sier Talseth Gundersen. Han er genuint opptatt av at etikk- og etiske diskusjoner er særdeles viktig på et sykehus som har ansvar for så mange pasienters liv 365 dager i året. Det er ansatte rundt om som kommer med innspill til hvilke temaer de ønsker belyst og vurdert av etikkkomiteen:terje prest tør ikke påstå hva resultatene av å ha en etisk-klinisk komite gir i praksis. Men han Fra v: Marit Hägg, Kirsti Sørbø, Bjørg Kaasa, Gerd Lilian Austad, Yvona Lelek Obenius, TTG, Wenche Røysted, Halvor Kjølstad, Eirik Eliassen og Kristin Liyanarachi. er overbevist om at det ville være særdeles betenkelig dersom den etiske refleksjonen og diskusjonen forvitrer i en travel hverdag. Mange etiske utfordringer på sykehus - Vi diskuterer de sakene vi får på bordet og sender tilbake vårt referat med de etiske argumentene, refleksjonene og verdiene som vi mener tilhører den enkelte sak. Men det er fortsatt behandlende lege som har ansvar for behandlingen. Vi gir råd, men kan ikke diktere noen løsning på dilemmaene, understreker Talseth Gundersen. -Hvilke saker har dere vært borti? - Vi har f. eks drøftet hvordan ST skal håndtere avslutning av aktiv behandling av pasienter som det ikke er håp om å redde. Vi har også drøftet etiske dilemmaer i forhold til for-tidligfødte barn, og innleggelse av PEG til eldre. Vi har vært engasjert i forhold til at ST bør legge på plass noen kjerneverdier for hvordan vi skal jobbe her på sykehuset. Helse Sør Øst har noen verdier som skal ligge til grunn, men de tror jeg ikke er så veldig kjent her på huset, sier lederen for etikkkomiteen.han håper på flere innspill fra enhetene rundt om som skritt for skritt kan heve evnen til etisk refleksjon på sykehuset. Står ved avklaringsenheten Et enstemmig ST-styre vedtok 21. mars at Sykehuset Telemark står fast ved tidligere vedtak om å etablere en tverrfaglig avklarings-enhet for eldre pasienter i 4.etasjen i Porsgrunn. Forutsetningen for vedtaket er at kommunene i Skien og Porsgrunn bekrefter at de vil delta i samhandlingsprosjektet. Styret har bedt kommunene om å gi en avklaring på om de vil være med på å etablere en tverrfaglig avklaringsenhet for eldre pasienter innen midten av juni. Står ved tidligere vedtak Etter direktørens orientering bl.a om et møte der hun hadde gått gjennom nettopp spørsmålet rundt avklaringsenheten med representanter for kommunene i Skien og Porsgrunn den 19. mars, var det duket for flere innlegg fra styremedlemmene: Elisabeth Nilsen sa seg fornøyd med direktørens orientering og argumenterte for at Sykehuset Telemark i denne saken måtte stå ved tidligere vedtak for å vise seg som en troverdig samarbeidspartner i forhold til samhandlingssreformen og i forhold til at avklaringsenheten sees som en prøvestein for dette samarbeidet. et tilbud i 4. etasjen i Porsgrunn. ST-direktøren orienterte om at hun er innstilt på å erstatte Geir Magnussen som nylig sa opp sin stilling som samhandlingskoordinator: -Jeg er innstilt på å at vi må ha en samhandlingskoordinator for å drive det viktige arbeidet videres sa Bess Frøyshov. Direktøren signaliserte at hun vil foreslå at den neste samhandlingskoordinatoren med fordel kan være forankret i kommunene. Kommunene må være med OgsåThorleif Fluer Vikre stilte seg bak Elisabeth Nilsens hovedpoeng, men han var samtidig tydelig på at begge kommunene må forplikte seg for at STHF skal inngå et forpliktende samarbeid om 3

4 Ja til kvinneklinikkstatus Et enstemmig ST-styre gikk inn for to nye gynekologstillinger i siste møte:-vedtaket sikrer framtida for STs kvinneklinikktilbud. På sikt trygges også STs status som et allsidig akuttsykehus, konstaterer Eirik Eliassen. Lederen for gynekologisk enhet er sammen med lederen for fødetilbudet Åse Kari Kringlåk og mange av de ansatte lettet over at ST nå sikrer finansiering av gynekolog i tilstedevakt på sykehuset. -I realiteten er dette en kvalitetsheving og en trygghet særlig for de gravide kvinnene som kommer i kategorien risikofødsler, konstaterer Eliassen. Som erfaren gynekolog- eller spesialist i kvinnesykdommer- vet han hva dette handler om i praksis: Det siste året har det vært jobbet målretta i ledelsen ved ST og i Kirurgisk klinikk for å finne en løsning på et nytt kvalitetskrav fra myndighetene: Tilstedevakt syv dager i uka døgnet rundt for å opprettholde status som kvinneklinikk. Vedtaket vurderes som helt avgjørende for å opprettholde dagens nyfødt-intensivavdeling Arkivbilde fra baby-boomen på fødeavdelingn i og god kvalitet på tjenester som fødselshjelp, anestesi og gynekologi. ST ligger stødig på rundt 1800 fødsler årlig, og dermed over det tidligere minstekravet til fødsler for å beholde status som kvinneklinikk. Løfter gyn-beredskapen Helsedirektoratets nye kvalitetskrav til innholdet i fødselsomsorgen i Norge fra 2010 er bakgrunnen for beredskapsløftet som nå er vedtatt. I likhet med mange andre sykehus fikk ST en utfordring i forhold til kravet om å få til en vaktordning som sikrer at det døgnet rundt året gjennom alltid skal være en beredskap for spesialitetene fødselshjelp,kvinnesykdommer og anestesi. I dag er det fem vaktbærende gynekologstillinger på ST i Skien. Fem-delt- vakt betyr at de må være i bakvakt for å rykke ut hvert 5. døgn. Det er ingen spøk å leve med slike vaktbelastninger.-oppstår en uventet risikofødsel på kveld og natt som trenger spesialist, må overlegene rykke ut for å håndtere utfordringene. Det er krevende for de fem overlegene som får lite fritid og mye belastning. I tillegg koster utrykningene betydelige beløp, understreker Eirik Eliassen.Han viser til at ST har en føde-barselseksjon som gjennomgående får gode tilbakemeldinger fra pasientene og som har et renomme for å gi god behandling. Det har vært medvirket til at fødeavdelingen i mange år har trukket til seg kvinner fra Vestfold som har valgt å føde i Skien framfor ved avdelingen i Tønsberg. Unngår risiko-scenarier 4 Dersom ST ikke hadde klart å innfri myndighetenes krav til tilstedevakt, ville sykehuset på sikt miste status som kvinneklinikk. Det ville få negative ringvirkninger på flere måter for Sykehuset Telemark. -Uten tilstedevakt ville ST mistet status som kvinneklinikk. Det ville raskt ført til at vi måtte sende alle risikofødsler for gravide som skal føde tvillinger, eller som har f. eks diabetes eller andre sykdommer som øker risikoen til f. eks Tønsberg, Drammen eller Kristiansand. Da ville vi risikere å falle ned mot fødsler og miste mye kompetanse, mener Eirik Eliassen.- Uten mulighet til å ta imot risikofødsler ville det raskt brenne et blått lys for dagens nyfødt-intensivenhet som i dag tar hånd om de for tidligfødte. Også samarbeidet med Borgestadklinikken som på regional basis tar seg av gravide rusmisbrukere, ville falle bort. I dag har f. eks barnelegene spisskompetanse på hvordan de skal behandle nyfødte som fødes med abstinenssymptomer på grunn av mors rusmisbruk. Unngår negativ spiral Eirik Eliassen mener det på sikt ville vært skadelig for STs evne til å rekruttere legespesialister hvis vi hadde mistet kvinneklinkkstatus med alle de faglige utfordringene som følger med.uten kvinneklinikkstatusen ville det være vanskeligere å rekruttere gynekologer, LIS-leger og andre fagfolk til dette fagfeltet ved ST i Skien.-Dersom vi hadde mistet kvinneklinikkstatus ville det også gjøre Sykehuset Telemark litt mindre faglig spennende også for andre spesialiteter. Nå har vi fått støtte fra en direktør som har medisinskfaglig bakgrunn og som ser hvor viktig dette er både for kvinner i Telemark og for sykehuset Telemarks mulighet til å beholde status som allsidig akuttsykehus, understreker Eirik Eliassen.

5 Gynekolog 24/7 på ST To nye gynekologstillinger på ST reduserer en tøff bakvakt-turnus.det åpner for at ST får tilstedevakt av gynekolog døgnet rundt -365 dager i året. Alt tyder på at det vil gi bedre kvalitet på tilbudet. Den særdeles viktige saken har vært behandlet to ganger i direktørens ledergruppe- begge ganger med positiv innstilling til å finansiere en ny tilstede-vakt innen fødselshjelp og kvinnesykdommer med ca. 3 millioner kr.i tillegg er det bevilget 2.5 millioner til styrket anestesiberedskap. I år finansieres løsningen via direktørens bufferkonto. Men med et enstemmig AMU, brukeutvalg og styret i ryggen, betyr det at sykehuset forplikter seg til å løfte beredskapen. Det mener de må til for å sikre at ST ikke reduseres til en vanlig fødeavdeling som må sende alle risikofødende fra seg til andre sykehus slik f. eks Kongsberg har vært nødt til. -Utfordringen nå er å rekruttere tre gynekologer til ST. Vi skal erstatte en som slutter og vi har nå fått midler til å rekruttere to nye gynekologstillinger. Det er ikke helt enkelt. Men med sju-delt vakt blir ST et mer attraktivt sted å arbeide for gynekologer. I tillegg vil opplæringssituasjonen for leger i spesialisering bli bedre når vi får tilstedevakt for spesialist døgnet rundt, mener Eliassen. På sikt håper han at andre gynekologer i Telemark kan delta i vaktordningen og dermed gjøre arbeidsforholdene for spesialistene enda bedre. Dermed kan kvinneklinikken styrke rekrutterings-evnen og sikre et faglig akseptabelt nivå på tilbudet til kvinner i Telemark for framtida. Oppløftende tall for kvalitet Mye peker i retning av at gynekolog i tilstedvakt gir bedring i kvalitetstallene b.la ved at andelen av keisersnitt har gått markert ned. Etter at nasjonale, veiledende krav til fødselsomsorgen ble publisert i desember 2010, har Kvinneklinikken arbeidet for å styrke beredskapen. I 2011 førte det til utstrakt bruk av overtid og innleie av spesialistvikarer: Et mål for kvalitet i fødselsomsorgen er at keisersnittandelen bør være lav: - Ande- len keisersnitt sank fra 19 til 14 prosent fra 2010 til 2011.Det betyr at ST nå ligger godt an i nasjonalt-og det kom samtidig som beredskapen for de fødende ble styrket. Den endringen er for markant til at den bare kan være tilfeldig, mener Eliassen. Også andre kvalitetsmål har pekt i riktig retningsom at vaginale fødsler har økt. Selv om flere babyer er tatt ut ved hjelp av tang eller vakuum, så er forekomsten av store fødselsrifter eller påvirkede barn etter forløsningen. Med andre ord: både mor og de nyfødte er i god form etter den krevende fødselen. Det er et kvalitetstegn. Historisk riktig styrevedtak -Historisk for ST er det utenkelig at ST ikke skal være i det øvre sjikt når det gjelder kvalitet for kvinneklinikktilbudet. Det sa Elisabeth Nilsen under styrebehandlingen som endte med et vedtak om at ST skal rekruttere inn to nye gynekologer for å sikre døgnkontinuerlig tilstedevakt. Styrelededer benyttet samtidig anledningen til å gratulere føde-miljøet med gode kvalitetstall som bl.a markant nedgang i keisersnitt etter at det ble innført tilstedevakt av gynekolog på ST i fjor høst. Stein -Are Agledal sa seg også glad for at den viktige saken var løftet fram og håndtert slik den var, men ba samtidig om at ST forsikrer seg om at det foregår en god dialog med Sykehuset i Vestfold. -Jeg vet at Eirik Eliassen og fagmiljøet har en god dialog mot miljøet i Vestfold. Dette er et tiltak vi på ST gjør for at blant annet de fra Vestfold som velger å føde i Skien skal vite at de får et faglig trygt tilbud ved Sykehuset Telemark, sa direktør Bess Frøyshov. gynekologer.-vi skal ikke konkurrere med SiV om fødende derfra. Men vi må samtidig være så ærlig å si at vi løfter oss faglig når vi vet at vi har en konkurransesituasjon, repliserte Eirik Eliassen. Må søke om nye gyn-hjemler Hun var opptatt av at ST nå må søke om å bli styrket med to stillingshjemler for 5

6 Imponerte ministeren ST er ett av syv norske sykehus som helseministeren har utpekt til å ta unna køen av kvinner med behov for nye bryst etter kreftoperasjoner. Under et besøk ved ST fikk Anne-Grethe Strøm Erichsen et innblikk i sykehusets unike kompetanse på området. Fredag 23.mars la ministeren frem fem sentrale punkter for hvordan køen av kvinner med behov for rekonstruksjon av bryst skal reduseres- en kø som i landssammenheng omfatter 1400 kvinner. Ventetiden for nye bryst varierer fra to år ved Sykehuset Telemark til flere år ved andre foretak som tilbyr disse operasjonene. ST langt framme Fagmiljøet innen kreftbehandling og plastikk-kirurgi ved ST har vært og er pionerer innen behandling av brystkreftrammede kvinner. Og det var helse- og omsorgsministeren som hadde bedt om å få besøke sykehuset.i løpet av besøket fikk Strøm-Erichsen, statssekretær Robin Kåss og styreleder i HSØ, Per Anders Oksum en innføring i de ulikebehandlingsmetodene, både historisk, hva som er vanlig praksis i dag og hvilke mu- Helseminister Anne- Grethe Strøm -Erichsen og statssekretær Robin Kåss lot seg imponere over hva plast-kirurgmiljøet på ST har fått til på bryst-rekonstruksjon. ligheter som ligger for brystrekonstruksjoner i fremtiden Hver pasient må sees for seg Brystkreftopererte Ingunn Hafredal fra Foreningen for brystkreftopererte i Grenland fortalte ministeren hvor viktig det er at hver enkelt pasient må sees ut i fra hennes spesielle situasjon.hafredal ventet selv i tre år for å få redusert sitt friske bryst, slik at vekten ble lik det kreftopererte brystet. I mellomtiden var det tre år med store rygg- og nakkeplager, fortalte Hafredal som fikk en brystbevarende kreftoperasjon i 2007.Det er virkelig flott å se at det finnes et så kompetent fagmiljø her, oppsummerte statsråden i vårsola etter møtet.øverst på ministerens tiltaksliste står økning i frekvensen av fjerning og erstatning av bryst i en og samme operasjon -der det er medisinskfaglig riktig og forsvarlig. På dette feltet har ST allerede kommet langt.-det koster ca kroner, men det er lite penger sammenlignet med plagene som kvinnene må slite med og utgiftene samfunnet har i forhold til sykefravær, mente leder for medisinsk-faglig seksjon i kirurgisk klinikk Ketil Berstad Han roste ikke bare kirurgene, men hele operasjons-miljøet i Skien og Porsgrunn som etter hans vurdering nå kan tilby et av landets beste behandlingsopplegg. Sjekker ut sikkerhetskultur Snart vil alle som arbeider direkte med pasienter på ST, få sjans til å si fra anonymt hvordan de mener pasientsikkerhetskulturen er ved STHF. - Pasientsikkerhetskulturen går på i hvilken grad de ansattes holdninger og handlinger preges av rutiner og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser og pasientskade. Vi ønsker å få frem de ansattes syn på dette, understreker Marit Hägg.-Her kan de fortelle hvordan de behandler pasienten i egen enhet- og de kan få en sjanse til å si noe om hvordan de tror pasientene opplever pasientbehandlingen de får. Jeg er overbevist om at ST på mange områder 6 er god på pasientbehandling. Men det er også viktig å få fram hvor vi er for dårlige - slik ansatte opplever det. Da kan vi finne forbedringsområdene, understreker førstekonsulenten i HR-avdelingen. Ledd i nasjonal kampanje Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er et ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen- I Trygge hender, som fagdirektør Halfrid Waage er lokal kampanjeleder for.st skal i likhet med de andre HFene i Helse Sør Øst få inn besvarelser fra ansatte som har direkte pasientkontakt. Undersøkelsen sendes ut elektronisk 2. mai.- Vi går ut med informasjon nå i god tid i forkant. Men ansatte kan regne med at de vil få informasjon i alle kanaler- både via e-post, informasjon fra leder og via Pulsen fram mot de dagene i mai som undersøkelsen pågår. Den vil komme på e-post på samme måte som medarbeiderundersøkelsen og tar ikke mer en ti minutter å svare på. Her er det viktig å svare ærlig hvis vi skal få et godt bilde av pasientsikkerhetskulturen ved ST, sier Hägg. Alle som svarer vil være anonyme på samme måte som i medarbeiderundersøkelsen.

7 Snart har ST eget vikarsenter 12 sykepleiere har fått tilbud om å bemanne det nye vikarsenteret som Medisinsk klinikk satser på skal sikre tilgang på kvalifiserte syke- og hjelpepleiere når noen blir syke på en av sengepostene. Etter planen skal vikarsenteret være i full drift før sommeren. -Vikarpoolen skal gi lederne mer tid til å være ledere samtidig som ansatte skal slippe stadige spørsmål på fritida om de kan dekke opp for en kollega som er blitt syk, påpeker nyansatt leder for nyskapningen Sigrid Christie.38- åringen er tent på at vikarsenteret skal vise veg også for andre klinikker i sykehuset som daglig sliter med de samme utfordringene. Mange har søktseg til senteret 26 sykepleiere hadde søkt de 12 sykepleierstillingene innen fristenmens 41 har søkt på tre stillinger som bemanningskoordinatorer. De skal hjelpe Sigrid Christie med å sikre at nyordningen fungerer i praksis. Når meldinger om at noen er blitt syke på en sengepost kommer inn til vikarsenteret skal de bidra til å fylle hull i vaktplanen. Dermed skal enhetslederne i medisinsk og kirurgisk klinikk som bruker mye tid på å ringe etter sykepleiere som må steppe inn for kolleger ved sykdom, slippe å bruke så mye tid på akkurat den utfordringen. De fleste norske sykehus sliter med de samme utfordringene - og mange som f. eks Ullevål, SiV og Vestre Viken har landet på ulike løsninger som skal sikre kompetente vikar når noen blir syke på en av sykehusets avdelinger.også Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold er i startfasen. En trend mot å satse på vikarpool - Dette er en trend som ser ut til å spre seg i Helse-Norge akkurat nå, sier Sigrid Christie. Den nye lederen for vikarsenteret har lang nok fartstid som sykepleier på rundskift og leder til at hun vet hva det handler om. -I fjor viste en undersøkelse at Medisinsk klinikk brukte tilsvarende 42 årsverk til variabel lønn- som er den posten som finansierer oppdekning på vakter der noen er blitt syke. De første sykepleierne begynner allerede 16.april. Etter hvert som de nyansatte kommer i gang, skal de få opplæring på de sengepostene som de skal fungere som vikarer for. - Vi får Sigrid Christie regner med at vikarsenteret kommer i drift før sommeren. en vikarpool med 12 faste sykepleiere som skal dekke opp vakter ved tre-fire enheter hver. De har fast turnus og får beskjed i forkant om hvor de skal jobbe. I tillegg skal senteret administrere alle som går på timelønn. Det gjelder både de som jobber i reduserte stillinger, de som ønsker å jobbe ekstra og den gruppa som bare går ekstravakter forklarer. Sigrid Christie.I starten vil vikarpoolen holde til på et kontor i lokalene der ledelsen i Medisinsk klinikk nå sitter. Men den nye enheten er på jakt etter litt større lokaler for pionervirksomheten sin.. Startskudd for DIPS på ST 13. mars gikk startskuddet for det tyngste IKT-prosjektet i STs historie: Et 50-talls mennesker var samlet i Skien da kick off for et krevende forprosjekt ble dratt i gang. Det skal levere en rapport til ST-styret som allerede før ferien vil ta stilling til om STHF skal satse på DIPS. Dagens pasientadministrative system- IMX Classix og pasientjournalen IMX lege som ST har hatt i 20 år, er overmoden for utskiftning. Et 30-talls nøkkelpersoner fra ulike yrkesgrupper på ST, var der sammen med IKT-folk fra ST og Sykehuspartner pluss innleide konsulentfirmaer som de nærmeste månedene skal utrede viktige sider i forhold til dips-systemet. ST samarbeider for øvrig med Betanien hospital i dette strategisk viktige IKT-prosjektet. Store muligheter for STHF Åtte delprosjekter ble nedsatt som skal utrede ulike konsekvenser ved å innføre dips på ST på områder som f.eks økonomi, organisasjonsutvikling og prosesskartlegging.delprosjektene skal munne ut i en sluttrapport som ST-styret skal ta stilling til før fellesferien. Selv om tre helseregioner og alle helseforetakene i Helse Sør Øst -unntatt Oslo universitssykehus og ST- har valgt DIPS som leverandør- trengs godt grunnlagsmateriale før styret gir klarsignal for en investering i 100-millioners-klassen. Dette er er stort og svært viktig IKT-prosjekt for STHF. Dersom styret gir klarsignal for DIPS, så kan vi starte innføringen av programmet fra august-september En slik investering gir samtidig store muligheter til å videreutvikle STHF både organisasjonsmessig og ikke minst i forhold til mer rasjonelle arbeidsprosser, sier Harald Strøm. IKT-lederen er prosjektleder for forprosjektet. 7

8 Jakter på ny leder... På 80-tallet var det full fart i bedriftsidretten på ST. Siden har det gått nedover.men nå gjør HR-avdelingen et nytt forsøk på å få liv i en aktivitet som både er sunn og miljøskapende: -Vi trenger en leder, konstaterer Vegard Thorkildsen som håper det fins ett menneske blant STs 4000 ansatte som tenner på den utfordringen. Dårlig gjort... Denne vitsen er så slem at redaksjonen må ta avstand fra at den gjelder generelt : For alle menn... En tålmodig kone satt forventningsfull ved sin manns sykeseng da han med tårer i øynene ba henne bøye seg ned for å hviske henne noen viktige ord i øret: - Vet du hva? Du har vært med meg gjennom alle de tøffe dagene i vårt samliv: Du var der ved min side da jeg mistet jobben. Du ble hos meg da vi mistet huset vårt fordi økonomien gikk skeis. Du var fortsatt ved min side- selv da helsa mi begynte å svikte og jeg ble alvorlig syk... Trengs ingen forkunnskaper -Det trengs ingen spesielle forkunnskaper. Det vi er ute etter er bare en entusiastisk person som kan koordinere de forskjellige aktivitetene. Vi kan hjelpe til med fakturaer og slike ting, lover HRrådgiveren som håper det er interesse for å få ansatte til å være aktive på fritida: - Det er miljøskapende å møtes etter jobb og ha det moro sammen. Da jeg drev med innebandy for noen år siden kunne vi stille to lag, forteller Dag Erik Borgeraas som lover å lære opp sin etterfølger i ledervervet. 43-åringen har vært kasserer i 13 år og leder de to siste årene-før han ga seg. Dag Erik hevder at i et team med en sekretær og kasserer, så er ikke ledervervet noen stor jobb: Stolt bedriftsidrettshistorie Borgeraas krysser fingrene for et det melder seg en som kan føre den stolte bedriftsidrettshistorien videre fra storhetstida på 80 og 90-tallet. Den gang var det hundrevis av medlemmer fotballag for menn og et kvinnehåndballag som gjorde det skarpt og mange som bowlet,spilte tennis eller innebandy. Opptil 50 fra ST løp K-løp n på den tida, minesborgeraas som nå løper for Gjerpen IF. Før bedriftsidrettslaget ble lagt ned for to år siden, var det bare 100 betalende medlemmer. Men fortsatt er det liv i et fotballag for menn og et bedriftshåndballag for kvinner som har gode resultater å vise til.- Vi trenger litt dugnadsånd for å få til noe. Fins det noen som kunne ha glede av å være med på å blåse liv i aktiviteter som kan være miljø- og samholdsskapende, spør HR-rådgiveren. AMU har en pott på kroner der ansatte som tar intitiativ til en bedriftsaktivitet eller treningstiltak, kan søke om støtte. En siste hilsen fra ektemannen -Vet du hva Martha? Sa den døende ektemannen lavt til sin trofaste kone? -Hva er det du vil si kjære, spurte hun med et mildt smil, mens en kjærlig varme spredte seg i henne med tanke på at hun kanskje ville få noen takknemlige ord fra ektemannen hun hadde stått bi i tykt og tynt: - Martha- slik det er nå må jeg være ærlig og si det rett ut: Jeg tror faktisk at du bringer uflaks med deg... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Intensiven varsler om byggestøy -Vi vil gjerne varsle våre samarbeidspartnere om at de må være forberedt på at det kan bli litt byggestøy mellom 19. april og 7. mai. Da skal et av våre intensivrom, bygges om, minner Gerd Lillian Austad ved intensivenheten i Skien om. Hun er prosjektleder for oppgraderingen av intensivrommet som skal ta hånd om de aller dårligste pasientene på ST. Nytt rom for de sykeste Det nye intensivrommet skal utstyres med to avanserte moderne intensivsenger, uttakssøyler/taksøyler og ny pasientløfter som klarer opptil 250 kilo. Det gir en langt bedre arbeidsplass for leger, sykepleiere eog hjelpepleiere. I tillegg kan det bidra til god pleie og behandling av de aller sykeste pasientene Gavekortet for februar verdt 2000 Mer enn 600 deltar i trim-kampanjen kroner fra STs trimkampanje tilfalt Grete Herland Slinde som jobber med fysio-og ergoterapi i Medisinsk klinikk. Kampanjen for å fler til å være i aktivitet har fortsatt stor oppslutning: - Deltagertallet ligger jevnt høgt på et sted mellom 600 og 620- og her fordeler oppslutningen seg jevnt på alle sykehusene våre, oppsummerer Hege Kongsgaard som står for den månedlige trekningen. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028 Dato: 12. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor.

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset Styret på banen Ledelse av pasientsikkerhet Et program for styret i Nordlandssykehuset 2011-2012 Styret vedtok i sak 42/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet at Det utvikles en møteplan med innlagte tema og

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 19.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 043-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss?

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? 1. Del med hverandre en suksesshistorie fra hvert HF, en ting som dere har greid å få til. o Veileder for håndtering av uheldige hendelser. o Laget

Detaljer

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»?

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Forsikringskonferansen 29. januar 2013 Administrerende direktør Grethe Aasved Aleris Helse AS Innhold 1. Om Aleris Helse 2. Feltanalyse trender og

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL 5-ÅRIG PROGRAM Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder Pasientsikkerhetskampanjen til 5-årig program MÅL: redusere pasientskader bygge varige systemer og kompetanse bedre

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

State of the Union adress. Styremøte 26/3

State of the Union adress. Styremøte 26/3 State of the Union adress Styremøte 26/3 Bemanning Gyn/føde i Arendal har 7 overleger,3 LIS 1 har disputert 3 doktorgrader er på god vei 33 stillingshjemler for Jordmor/ Barnepleier Kirurgi Gjør ALLE typer

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF From: Erik Hanstad Sent: 13. april 2013 15:28:59 To: HSORHF PB Postmottak Cc: Subject: Kvinneklinikk i Hedmark Attachments: Innstilling Kvinneklinikk Brev til styret.docx Beklager feil vedlegg i forrige

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Innst. 200 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:8 S (2011 2012)

Innst. 200 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:8 S (2011 2012) Innst. 200 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:8 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

ST-nytt. Akuttsykepleiere. Statsråd besøkte ST. Dobler dialysesenger. Pasientsikkerhetsvisitt

ST-nytt. Akuttsykepleiere. Statsråd besøkte ST. Dobler dialysesenger. Pasientsikkerhetsvisitt ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 1 Januar - 2012 Første DPS-akutt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Psykiatrisk klinikk er først

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer