Implementering av fødeveilederen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering av fødeveilederen"

Transkript

1 Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF

2 Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder pasientsikkerhet, skal være de samme over hele landet. Å følge veilederen vil gi ytterligere reduksjon i syke nyfødte ved SSHF Man tilstreber alltid intrauterin transport, slik at barnet fødes på det stedet der det skal tas hånd om

3 Nivåinndeling etter kompetanse Spesifiserte volumkrav skal i ikke være retningsgivende for nivåinndelingen av fødeinstitusjonene. Nivåinndeling er basert på tilgjengelig realkompetanse av spesialister Tre nivåer Kvinneklinikk, Fødeavdeling, med og uten barneavdeling Fødestue. Definerer kvalitetskrav, indikatorer og seleksjonskrav.

4 Prosess implementeringen i fase 1 Møter i regi av kirurgisk klinikk (ref i utsendt rapport av 2012) 22. okt 2010 Arbeidsgruppe, første møte. (referat, kap 7) Des 2010 Fødeveilederen utgis fra HDir. 28.jan 2011 Arbeidsgruppe, andre møte, (se referat, kap 7) 14.feb 2011 Arbeidsgruppe, tredje møte, (se referat, kap 7)

5 Prosess implementeringen i fase 1 Videre forberedende prosess med veilederen 16.mar 2011 Egen sak i fagdirektørmøtet, HSØ, (referat kap 8) 04.mai 2011 Arbeidsgruppemøte nr 4 09.mai 2011 Ledergruppen SSHF, orientering diskusjon, (se referat kap 8) 26.mai 2011 Styremøte orientering sak 061/2011, (se referat kap 8) Arbeide med rapport 16.aug 2011: Møte i mindre arbeidsgruppe, (referat kap 8) 29.febr 2012: Møte i mindre arbeidsgruppe, (referat kap 8) 27.mars 2012: Møte i mindre arbeidsgruppe, (referat kap 8) Høring pr mail i den lille arbeidsgruppen 13.april 2012 Rapport sendt tillitsvalgte og hovedverneombud 16.april 2012 Implementering fødeveileder i SSHF 23.april 2012 Ledergruppen, SSHF

6

7 Implementering SSHF Seleksjonskriterier kvinneklinikk Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk: Diabetes mellitus (insulinkrevende) Preeklampsi (alvorlig) - UNNTAK Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Vekstretardasjon - UNNTAK Flerlinger/ vaginale tvillingfødsler UNNTAK tvillinger UNNTAK SSA 1. Preeklampsi (alvorlig) 2. Vekstretardasjon 3. Vaginale tvillingfødsler 4. Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk. 5. Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon - 6. Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk. UNNTAK Fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Immunisering med betydning for barnet Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon - UNNTAK Rusmiddelbruk under svangerskap fødeavdeling. (også SSF) Gravide under LAR-behandling HIV ved Overvekt (BMI > 35). Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk ved Overvekt (BMI > 35). Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling.- UNNTAK

8 Rapportering - evaluering Unntaksfødsler blir løpende registrert på de skjemaer som ble utarbeidet i Implementering av fødeveileder har vært fulgt opp i egne evalueringsmøter i fagråd gyn/føde (2013). SSHFs meldesystem /TQM for avvik benyttes I perioden hadde èn av de nyfødte (tvilling) acidose, behandlet vellykket uten sekvele. Det var ingen avvik ved de øvrige nyfødte knyttet til unntakskriterier.

9 Utdrag fra tilsynsrapporten: Grunnlaget for dispensasjoner for fødende er ikke tilstrekkelig faglig grunngitt, og det forekommer at kvinner som ikke faller inn under kriteriene i dispensasjonene føder ved fødeavdelingen i SSA. Dette setter de nyfødte i risiko for ikke å kunne bli ivaretatt på forsvarlig måte.

10 Mandat arbeidsgruppe fødeveilederen Administrerende direktør opprettet en arbeidsgruppe med mandat å implementere fullt ut seleksjonskriteriene i fødeveilederen. Dette er på bakgrunn av SSHFs strategiplan , forpliktelse til å følge nasjonale veiledere/ retningslinjer Endret normerende rolle for veiledere Helsedirektoratet Fylkesmannen innskjerping av implementeringskravene Det overordnede målet er ytterligere å bedre fødselsomsorgen på Agder ved å redusere risikoen for den nyfødte på alle tre sykehusene.

11 Mandat arbeidsgruppe fødeveilederen Fase 1, innen , Evaluere implementering av fødeveilederen ved SSHF etter vedtaket 23.april Beskrive implementeringen og oppfølging av resterende seks seleksjonskriteriene som til nå har vært unntatt seleksjon. Beskrive hvordan kvalitetskravene følges opp systematisk, eks bruk av kvalitetsindikatorer, avviksmeldinger og rapporteringer av disse

12 Mandat arbeidsgruppe fødeveilederen Videre utredning, frist 15. juni Utarbeide prosedyre for implementering av prinsippene i fødeveilederen ved alle tre sykehus. Beskrive hva Frist sykehusvalg betyr for de fødende Overføring av friske fødende til SSA kriterier, prosedyrer Opprettholdelse av kompetanse for gynekologer/ LIS leger må ivaretas som følge av færre risikofødsler i SSA.

13 Arbeidsgruppen Fagdirektør (leder) Sekretær, kir klinikk Klinikksjef kir klinikk Avdelingsleder / overlege fødeavdeling, SSA, Overlege SSA fødeavdeling SSA: Jordmor SSA, Avdelingsleder SSK: Overlege kvinneklinikken SSK, Jordmor SSK: Fagutviklingsjordmor, SSK Fagutviklingsjordmor, SSA Overlege fra fødeavdelingen SSF, Axel Muhlan Enhetsleder/jordmor, fødeavd. SSF, Avdelingsleder BUA 1x Brukerutvalget 2x HTV

14 Implementering SSHF Seleksjonskriterier kvinneklinikk Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk: Diabetes mellitus (insulinkrevende) Preeklampsi (alvorlig) - UNNTAK Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Vekstretardasjon - UNNTAK Flerlinger/ vaginale tvillingfødsler UNNTAK tvillinger UNNTAK SSA 1. Preeklampsi (alvorlig) 2. Vekstretardasjon 3. Vaginale tvillingfødsler 4. Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk. 5. Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon - 6. Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk. UNNTAK Fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Immunisering med betydning for barnet Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon - UNNTAK Rusmiddelbruk under svangerskap fødeavdeling. (også SSF) Gravide under LAR-behandling HIV Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko ved Overvekt (BMI > 35). Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk ved Overvekt (BMI > 35). Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling.- UNNTAK

15 Pro - con Faktorer Pro Kontra SSA: Preeklamsi (alvorlig) Bør sendes tidlig For stor risiko ved transport Konferering Magnesium ikke under transport Vekstretardasjon Bedret kompetanse (Doppler)i vurdering Risiko vurderes individuelt Forlenge gestasjonsalder premature Vaginale tvillingfødsler For lavt volum God dolk. kvalitet ved SSA Registrert en hendelse med Føre til subspesialisering/tar bort en del met. acidose av praksis i obstetrikk Spesialisering gir økt kvalitet Vil gå ut over utdanning av LIS Høy risiko Sectiofrekvens Vaginale setefødsler Små tall - For lavt volum Holde faget komplett Vanskelig med statistikk Håndtere uventet seteleie Redusere sectio Gode resultater Vaginale fødsler på vei inn Sectio på vei inn Volum Kan trene på simulator Anestesiberedskap Tidligere født barn med Blir ivaretatt. alvorlig GBS infeksjon Insulinkrevende diabetes Pediater Barnelege tilstede Pasienttilfredshet Kontinuitet Vending av - sete Kan skje ved SSA SSF: 1. BMI > 35 God prosedyre 1. Induksjon etter tidlig De som induseres Individuell vurdering sectio For høy risiko å indusere fødsel etter sectio i SSF

16 Grunnlag for beslutning Normerende roller 1. Strategiplan SSHF, Helsedirektoratet normeringsrolle Dokumentert forskning evidens Veileder for fødselshjelp, Gyn/ obstr - DNLF 4. Tilsynssak nyfødtmedisin 5. Anbefalinger fra arbeidsgruppen mai 2015

17 SSA: Preeklampsi (alvorlig) Skal i utgangspunktet føde på Kvinneklinikk når det er tid til dette. Det må gjøres en individuell vurdering av den fødendes transportdyktighet, forløsning skjer i SSA dersom ikke pasienten kan transporteres av medisinske grunner. Vekstretardasjon Svangerskap under uke 34 skal sendes til Kvinneklinikk Ved svangerskap etter uke 34 skal det gjøres individuell vurdering med vektlegging av alvorlighetsgrad og komorbiditet etter nærmere kriterier (prosedyrer). Konfereres med kvinneklinikk Vaginale tvillingfødsler (2/8 SSA) skal føde på kvinneklinikk Antall tvillingfødsler : , herav vaginale: Fødeveilederen skal følges, besluttet av adm.dir. Momenter av betydning: Lavt volum, mangelfull trening og erfaring på lengre sikt. Lite evidens. Finns ikke sikre tall for nedre volum. Vaginale setefødsler skal føde på kvinneklinikk (9/27 vaginalt SSA) Antall setefødsler : , herav vaginale: Fødeveilederen skal følges, besluttet av adm.dir Momenter av betydning: Lavt volum, mangelfull trening og erfaring på lengre sikt. Lite evidens. Finns ikke sikre tall for nedre volum. Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon føder på fødeavdeling (SSA og SSF) forutsatt at antibiotikabehandling iflg nasjonal veileder følges Ubehandlet har den nyfødte i en betydelig risiko. Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk ved overvekt (BMI > 35 og samtidig alvorlig komorbiditet). Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling. Konfereringsplikt med kvinneklinikk. SFF Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk ved overvekt (BMI > 35). Flergangsfødende med tidligere normale fødsler etter keisersnitt kan vurderes for fødsel på fødeavdeling forutsatt ingen komorbiditet. Konfereringsplikt med Kvinneklinikk. Oligohydramnion etter uke 37 kan føde ved fødeavdeling. Vekstretardasjon < 22% kan føde ved fødeavdeling.

18 Administrerende direktørs konklusjon Implementering av seleksjonskriteriene i veilederen Et trygt fødetilbud ble vedtatt i Praksis og pasientforløp er nå evaluert, og lokale tilpasninger er revidert. Prinsippene i fødeveiledere for seleksjon av risikofødsler følges nå i alle punkter. Dette vil ytterligere bedre fødselsomsorgen, redusere risikoen for de nyfødte og bidra til et trygt fødetilbud for alle på Agder (Utgår) Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 10/598-11/9009/K1-026, K2-G0/NIHA Dato: 01.06.2011

Deres ref.: Vår ref.: 10/598-11/9009/K1-026, K2-G0/NIHA Dato: 01.06.2011 Ordføreren Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 10/598-11/9009/K1-026, K2-G0/NIHA Dato: 01.06.2011 Høringssvar - om det videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Retningslinje for hjemmefødsel

Retningslinje for hjemmefødsel IS-2012 Retningslinje for hjemmefødsel Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender 1 Heftets tittel: Retningslinje for hjemmefødsel svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender. IS-2012 Utgitt:

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid

2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid 2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF.......... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid Sømløs omsorg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2 6WRUWRJVLNNHUW" 6PnWWRJJRGW" +YRUVNDONYLQQHU L1RUJHI GH" 5DSSRUWIUD 1DVMRQDOIDJNRQIHUDQVH RPI GVHOVRPVRUJHQ 'LSORPDW+RWHO%RG ²QRYHPEHU 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG 6WDWHQVKHOVHWLOV\Q &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Sørlandet sykehus HF Kommunesammenslutningene på Agder 01.02.13 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Medisinsk

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Direktør Jan Roger Olsen Flekkefjord og Arendal, 27/1-2015 Sørlandet Sykehus HF Postboks 416 4604 Kristiansand Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Det vises

Detaljer