Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. For å oppfylle kvalitetskravene til fødselsomsorgen slik de er beskrevet i Helsedirektoratets veileder IS-1877 Et trygt fødetilbud, vedtar styret å etablere kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet ved divisjon Lillehammer. Etablering av kvinneklinikk på Lillehammer vil være i tråd med overordnede føringer fra Helse Sør-Øst slik de er nedfelt i styresak 108/2008. Divisjon Lillehammer gis en årlig kompensasjon på 3,5 mill. kr. til dekning av merugifter ved etablering av kvinneklinikk slik det er beskrevet i saksutredningen. 2. Styret godkjenner at ressursgrunnlaget ved fødeavdelingen på Elverum styrkes med 1,5 mill. kr. for å sikre kvaliteten på fødetilbudet. Ved de øvrige fødeinstitusjonene i Sykehuset Innlandet opprettholdes fødetilbudet og ressursgrunnlaget på dagens nivå. 3. Styret viser til at intensjonen i Helsedirektoratets veileder er å selektere de fødende til riktig nivå for en bedre prioritering og hensiktsmessig fordeling av ressursene mellom friske gravide med forventet ukomplisert forløp og risikogravide. Styret forutsetter en styring og selektering av fødsler i Sykehuset Innlandet slik at aktiviteten kan opprettholdes på alle fødeinstitusjonene. Styret er herunder enig med administrerende direktør i at det legges opp til en kapasitet på 1200 til 1300 fødsler ved kvinneklinikken på Lillehammer. Det pålegges divisjon Lillehammer (kvinneklinikken) et særskilt ansvar å sikre at det ikke oppstår uhensiktsmessige og utilsiktede endringer i pasientstrømmer. 4. Styret ber om at administrerende direktør følger opp vedtakets punkt 1-4, og ber herunder om at det innen utgangen av 2014 blir foretatt en evaluering av om resultatet møter intensjoner og forutsetninger i saksforelegget. Brumunddal, 11. april 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: administrerende direktør Morten Lang-Ree

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Innledning Spørsmålet om etablering av Kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet ble første gang tatt opp i forbindelse med Områdeplan for svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet av mai I første høringsdokument til strategiprosessen Strategisk fokus 2025 (dokumentet Mål, premisser og utfordringer ), ble spørsmålet om kvinneklinikk også omtalt jfr følgende sitat: Det er en målsetting å etablere kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. I dag er det divisjon Lillehammer som er nærmest til å oppfylle kvalitetskravene til kvinneklinikk. Ved alle sykehusene må det foretas en helhetlig vurdering av hvilket faglig tjenestenivå som vil representere den beste løsningen for pasientene og som ligger innenfor Sykehuset Innlandet sine økonomiske muligheter. Spørsmålet om etablering av kvinneklinikk har senere blitt omtalt i Sykehuset Innlandet sin rullerende økonomiske langtidsplan, hvor det har vært uttrykt som målsetting å etablere kvinneklinikk innen utgangen av I rullering av økonomisk langtidsplan for perioden ble det blant annet skrevet slik om fødsels- og barselsomsorgen (jfr. styresak nr. 044/2012): En arbeidsgruppe utarbeidet i 2010 et utkast til områdeplan for fødsel og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet. Ingen avdelinger tilfredsstiller i dag krav til kvinneklinikk. Divisjon Elverum-Hamar og Lillehammer er gitt i mandat å utrede hva som kreves av ressurser for å oppnå kvinnekklinikkstandard ved respektive divisjoner. Disse utredningene vil danne grunnlag for beslutning om kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. Frist for utredningen er 1. juni I et styreseminar i Sykehuset Innlandet den 22. juni 2012 ble administrerende direktør gitt i oppdrag å arbeide videre med følgende utredningsområder/-pakker med frist til utgangen av 2012: 1. Utrede kvinneklinikk 2. Utrede innsparinger ved å omfordele ortopedi mellom Lillehammer og Gjøvik 3. Utrede innsparinger ved å flytte bløtdelskirurgi fra Tynset til Hamar 4. Utrede innsparingsmuligheter ved å flytte bløtdelskirurgi fra Kongsvinger til Hamar 5. Utrede innsparingsmuligheter ved indremedisin fra Hamar til Elverum 6. Utrede innsparingsmuligheter ved overflytte habilitering/rehabiliteringsfunksjoner inn i bygningsmassen på Lillehammer, Gjøvik og Elverum/Hamar 7. Utrede innsparingsmuligheter ved å redusere antall akuttfunksjoner i SI 8. Utrede innsparingsmuligheter ved å redusere antall vaktordninger for radiologi I styresak 096/2012, møte 20. desember 2012 orienterte administrerende direktør om at man ikke hadde kommet i mål med ovennevnte utredninger innen utgangen av 2012 som planlagt. Administrerende direktør uttalte videre at det hastet med å avklare spørsmålet om etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet, og foreslo at det snarlig ble opprettet en arbeidsgruppe til å utrede og komme med tilråding vedrørende kvinneklinikk med relativt kort svarfrist. Administrerende direktør tilrådde at spørsmålet om kvinneklinikk også ble vurdert i forhold til et helhetlig fødselstilbud i Innlandet, og at det faglige ambisjonsnivået for fødselsomsorgen i Innlandet ble vurdert i forhold til Sykehuset Innlandet sin totale økonomiske bærekraft. Side 2 av 11

3 I styresak 096/2012 fattet styret blant annet følgende vedtak: Styret ber administrerende direktør snarlig opprette en arbeidsgruppe til å utrede fødselsomsorgen i Sykehuset Innlandet, herunder utredning av spørsmålet om etablering av kvinneklinikk(er) slik som beskrevet i saksutredningens forslag til mandat. Styret forutsetter at administrerende direktør legger frem en sak for styret i møte 18. april 2013 med forslag til struktur, organisering og innhold av fødselsomsorgen i Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør forutsatte at følgende elementer/innhold måtte inngå i utredning av kvinneklinikk: Fremme forslag til en helhetlig modell/struktur for fødselsomsorgen i Innlandet hvor etablering av en eller to kvinneklinikker inngår. Utredningen må munne ut i forslag til fremtidig fødselstilbud på hver enkelt geografisk divisjon (kvinneklinikk, fødeavdeling, fødestue eller avvikling av eksisterende fødetilbudet). Utredningen skal omfatte både faglige, økonomiske, organisatoriske og strukturelle vurderinger og tilrådinger. På de divisjonene hvor det fremtidige fødetilbudet tilrås opprettholdt på dagens nivå eller oppgraderes til et høyere faglig nivå, er det rimelig å anta at det økonomiske nedtaket som er vedtatt i økonomiplanen ikke vil kunne håndteres gjennom tiltak innenfor fødselstilbudet. For å sikre at utredningen har økonomisk bærekraft, må disse divisjonene derfor redegjøre for hvilke andre fagområder som vil bli berørt av økonomisk nedtak i den grad fødetilbudet blir skjermet eller utvidet. Områdeplan for svangerskaps, fødsel og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet Områdeplan for fødsel og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet ble utarbeidet av fagrådet i obstetrikk i Sykehuset Innlandet i samarbeid med brukerrepresentanter og representanter for kommunehelsetjenesten. Områdeplanen ble avgitt i mai 2010 og styret ble orientert om planen i møte 26. oktober 2010 (jfr sak , orienteringssak nr. 5). I områdeplanen ble det foreslått å etablere kvinneklinikk i Elverum og på Lillehammer. I planen ble det redegjort for hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne oppgradere disse fødeavdelingene til kvinneklinikker. Arbeidsgruppens oppsummering og konklusjon Innledning Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utrede kvinneklinikk har vurdert tre modeller Modell A: Helhetlig løsning for tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI med 1 kvinneklinikk lokalisert til SI Lillehammer, og resten av tilbudet uendret. (Fødeavdeling med nyfødtintensiv på Elverum, fødeavdelinger på Kongsvinger og Gjøvik, fødestue på Tynset.) Modell B: Helhetlig løsning for tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI med 2 kvinneklinikker, lokalisert henholdsvis på Lillehammer og Hamar, og resten av tilbudet uendret. (Fødeavdelinger på Kongsvinger og Gjøvik, fødestue på Tynset.) Side 3 av 11

4 Modell C: Helhetlig løsning for tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI med 2 kvinneklinikker, lokalisert henholdsvis på Lillehammer og Elverum, og resten av tilbudet uendret. (Fødeavdelinger på Kongsvinger og Gjøvik, fødestue på Tynset.) Utredningsmodellene A og B baserer seg på et oppdrag som administrerende direktør gav til divisjonene Lillehammer og Elverum/Hamar i 2012 om å utrede kvinneklinikkløsninger ved respektive divisjoner. Divisjon Elverum/Hamar konkluderte i sin utredning med at en eventuell kvinneklinikk måtte etableres på Hamar ut fra føringer/premisser fra fagdirektør om at en kvinneklinikk må være samlokalisert med gastrokirurgisk avdeling for å oppfylle kravene i nasjonal veileder (modell B).. I et møte med Helse Sør-Øst den 7. mars 2013 ble tolkingen av nasjonale føringer for fødselsomsorgen drøftet. Den nasjonale veilederen gir ikke noen absolutte krav som er til hinder for at også Elverum kan vurderes som aktuelt lokaliseringssted for en eventuell kvinneklinikk. Arbeidsgruppen fikk derfor utvidet sitt mandat til også å vurdere/utrede kvinneklinikk i Elverum dersom det skal etableres to kvinneklinikker i Innlandet (modell C) Arbeidsgruppens vurdering Etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet vil styrke tilbudet til fødende, innfri veilederen, gi faglig utvikling og bidra til å opprettholde egendekningsgraden for Sykehuset Innlandet. Uten kvinneklinikk vil risikofødsler måtte sendes ut av Sykehuset Innlandet. Alle de vurderte modellene vil gi kvinneklinikk(er) i Sykehuset Innlandet med relativt lave fødselstall. Samlet sett vil Lillehammer lettest kunne oppgraderes til kvinneklinikk. Ved samling av risikofødsler på ett sted i modell A, vil tilbudet for intensivbehandling av nyfødte også kunne samles på Lillehammer. Dette kan gi faglig gevinst innenfor fagfeltet nyfødtintensiv, men negativ effekter for divisjon Elverum-Hamar. Strukturelle endringer vil gi effekter i forhold til ansatte. I modell B vil omstillingsbehovet bli størst, knyttet til funksjonsfordelingene mellom Elverum og Hamar. Fram til realisering av hovedsykehus er forestående, vil en samlet arbeidsgruppe anbefale at det ikke gjøres endringer med større effekt på strukturen. Strukturelle endringer innen fagområdene gyn/føde/barn vil skape usikkerhet på det enkelte sted, og det vil være risiko for motsetninger mellom enhetene. Slike motsetninger vil kunne påvirke rekruttering til fagene, og samarbeid mellom fag og divisjoner i Sykehuset Innlandet negativt. Arbeidsgruppen legger vekt på at det i denne omgang må gjøres valg som understøtter samarbeid mellom enhetene, og grunnleggende trygghet ved den enkelte enhet. Når realisering av hovedsykehus nærmer seg er man enige om at mer radikale grep kan gjøres. Over tid er det risiko for at de steder som ikke oppgraderes til kvinneklinikk svekkes. Perioden fram mot nytt hovedsykehus bør derfor gjøres så kort som mulig. Arbeidsgruppen har for øvrig ikke hatt samlet oppfatning av styrker, muligheter, risiko eller svakhet ved de forskjellige modellene. Arbeidsgruppen er delt i vurderingen av om modellene med én eller to kvinneklinikker har størst faglig potensial. Side 4 av 11

5 Arbeidsgruppens medlemmer vurderer ulikt mulige effekter på pasientstrømmer mellom avdelingene i de forskjellige modellene. Selv om retten til fritt sykehusvalg begrenser valg av nivå på tilbudet, så vil det være vanskelig å vise kvinner som ønsker å føde på kvinneklinikk til et tilbud med lavere kvalitet. Dersom flere fødende i modell A velger å føde på kvinneklinikk på Lillehammer foran fødeavdelingen på Elverum, så vil dette kunne føre til svekket grunnlag for tilbudene på Elverum. Anbefaling av modell Arbeidsgruppen er samlet om ikke å tilråde modell B med etablering av kvinneklinikk på Lillehammer og i Hamar. Arbeidsgruppen kan ikke gi samlet tilråding i forhold til valg mellom modell A og modell C. Økonomisk vurdering av modell A og C Kostnadene ved drift av kvinneklinikk er høyere enn ved drift av fødeavdeling, i hovedsak knyttet til krav om tilstedevakt for leger og det generelle kravet om økt nærvær av jordmor i aktiv fase av fødsel. Arbeidsgruppen har vurdert effekter innen lønnsområdet, og har ikke gjort en helhetlig økonomisk beregning. Lønnskostnadene utgjør om lag 90 % av driftskostnadene innen gyn/føde. Vurderinger som er gjort i divisjon Lillehammer og Elverum-Hamar peker på at etablering av kvinneklinikk i modell A og C ikke medfører større engangskostnader eller større effekter på øvrig drift. Endinger i lønnskostnader gir derfor et bilde av de økonomiske effektene av modellene. Kostnadsnivået vil avhenge av fødselstallet på det enkelte sted. Modell A gir økte lønnskostnader på om lag 4-5 MNOK fra dagens nivå, ved uendrete fødselstall på Lillehammer. Ved økende fødselstall vil det kunne bli nødvendig å øke bemanningen slik at lønnskostnadene øker med om lag 9-10 MNOK fra dagens nivå. Arbeidsgruppen har synliggjort muligheter for besparelser i divisjonen som vil kunne redusere Sykehuset Innlandets kostnad ved etablering av kvinneklinikk på Lillehammer. Modell C forventes å gi liten endring i fødselstall på Lillehammer og Elverum og en økning i lønnskostnader på 6-8 MNOK fra dagens nivå. Ved samling av risikofødsler på ett sted i modell A, vil tilbudet for intensivbehandling av nyfødte også kunne samles ett sted. Dette kan gi økonomisk gevinst. Gjennom valg av enten modell A eller C gir fagområdene gyn/føde/barn ikke bidrag til å løse Sykehuset Innlandets økonomiske utfordringsbilde i ØLP-perioden Elverum (< 1200) Lillehammer Lillehammer (< 1200 ) (< 1200 ) Overleger Jordmødre (9,2) Ekstra ultralyd Tilpasning bygg SUM driftskostnad (*) (*) I arbeidsgruppen beskriver muligheten for noe innsparing ved gynekologisk avdeling på Lillehammer som vil komme i fradrag Side 5 av 11

6 Fagdirektørs vurderinger Veilederen i fødselsomsorg beskriver kvalitetsforbedrende tiltak innen fødselsomsorgen. Veilederen har spesifikke seleksjonskriterier for fødende til fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. De strengeste kravene er til kvinneklinikkene. Formålet med kvinneklinikk er å øke kvaliteten i fødselsomsorgen for de med størst risiko. Dette krever kompetanse innen avansert fødselsomsorg samt høy kompetanse innen en rekke andre spesialiteter for gravide med kroniske eller alvorlige sykdommer før graviditeten, eller alvorlige tilstander hos mor eller barn som oppstår i graviditeten. Selv om volumkravet ble fjernet i den nye veilederen, er volum en viktig faktor for å oppnå høy kvalitet. I SI er det om lag risikofødsler per år som jamfør veilederen skal foregå på en kvinneklinikk. Dette tallet er slik at høy kvalitet vanskelig oppnås med å fordele disse risikofødslene på to steder. Én kvinneklinikk i SI vil bli liten i landsmålestokk, derfor er det av betydning at alle risikofødslene i Sykehuset Innlandets opptaksområde samles på ett sted. Ad kompetanse 1) Både fødeavdelingen ved Lillehammer og i Elverum vil være avhengig av å øke bemanningen for å tilfredsstille kravene til døgnkontinuerlig tilstedevakt for gynekologspesialist og øktt nærvær av jordmor under aktiv fødsel. For øvrig oppfyller begge fødeavdelingene de spesifikke kompetansekrav innen fødselsomsorg tilfredsstillende, slik at oppgradering til kvinneklinikk er mulig begge steder. 2) Framskritt i svangerskapsomsorgen, fødsels- og nyfødtmedisinen har bidratt til at færre norske barn blir født svært tidlig. Antallet døgn med respiratorbehandling og samlet antall liggedøgn på Sykehuset Innlandets nyfødtintensivenheter er blitt gradvis redusert. Et normalt svangerskap er 40 uker. Å ta hånd om svært tidlig fødte barn er faglig krevende og det er få barn som fødes i SI i denne gruppen. En samling av de svært tidlig fødte øker muligheten for å beholde fagkompetansen og kvaliteten på tilbudet i SI. Større nyfødtpopulasjon og ulik kategorisering gjør at pasienttyngden på Lillehammer i dag er større enn på Elverum. Arbeidsgruppen beskriver at det vil være mulig å samle dette tilbudet på Lillehammer. 3) Kirurgisk service Lillehammer har samlokalisering av gyn/fødeavdelingen og gastrokirurgisk avdeling. I divisjon Elverum-Hamar er gyn/føde.avdelingen på Elverum, mens gastrokirurgisk avdeling er lokalisert på Hamar. Elverum er ikke dekket av egen gastrokirurgisk vaktlinje, men serves av vaktlinja som dekker Hamar sykehus. I modell C, hvor kravet til vaktkompetanse innen gastrokirurgi ble satt til responstid innen 1 time, har divisjonen foreslått å beholde dagens vaktordning for gastrokirurgisk vaktkompetanse. Minstekravet vurderes til å være innfridd. Side 6 av 11

7 4) Forskning Kravet til forskningskompetanse er innfridd på Lillehammer. Elverum har i dag ingen forskningskompetanse i avdelingen. Kravet om forskningskompetanse er planlagt løst med å knytte seg til øvrige forskningsmiljøer i SI, og ansette lege med forskningskompetanse. 5) Rekruttering Flere fødeavdelinger i Norge sliter med rekruttering av spesialister. Det er ikke forventet at tilgangen til fødselsleger vil bli bedre i Norge i årene som kommer. Begge avdelingene beskriver positive planer i forhold til å skaffe nødvendig kompetanse. Lillehammer har over tid gode erfaringer ved å besette sine overlegestillinger gjennom rekruttering blant sine utdanningskandidater. Elverum har i perioder hatt utfordringer med å rekruttere overleger, men angir at rekrutteringen vil bli enklere ved positivt vedtak om etablering av kvinneklinikk. Fagdirektørs konklusjon/tilråding Fagdirektør anbefaler modell A med 1 kvinneklinikk på Lillehammer og i øvrig uendret fødetilbud i SI. Dette begrunnes med: Lillehammer er i dag nærmest til å oppfylle kvalitetskravene til kvinneklinikk. Avdelingen mangler å etablere døgnkontinuerlig tilstedevakt for gynekologspesialist samt styrke jordmorbemanningen. Lillehammer er kategorisert til å ta hånd om nyfødte ned til 28 uker. Det er få risikofødende totalt i SI som skal føde på kvinneklinikk (estimat per år). Antallet tilsier at for å sikre kvaliteten for disse fødende bør de samles i en kvinneklinikk. Elverum består som fødeavdeling med nyfødtintensiv. Avdelingen kan håndtere fødende med moderat risiko og noen av de med alvorlig risiko, avhengig av kompetanse i avdelingen og etter avtale med kvinneklinikken/fagdirektør. Fagdirektør vil anbefale at ressursgrunnlaget ved avdelingen styrkes for å sikre kvaliteten til risikofødende. Fagdirektør anbefaler også tiltak som kan motvirke uhensiktsmessige pasientstrømmer for å sikre pasientgrunnlaget for fødeavdelingen og nyfødtintensiv på Elverum. Arbeidsgruppen har i sin rapport lagt til grunn at fødeavdelingene på Kongsvinger og Gjøvik samt at fødestua på Tynset skal bestå. Fagdirektøren finner ingen grunn til å endre på dette. I arbeidsgruppens rapport er det beskrevet risiko for vesentlig nedgang i fødselstallet på Elverum ved etablering av kvinneklinikk bare på Lillehammer. Fagdirektøren har forståelse for denne bekymringen. Fagdirektør er opptatt av at fødselstallet og nyfødtintensiv på Elverum skal kunne opprettholdes og forutsetter at alle fødeinstitusjonene samarbeider for å bidra til å motvirke endringer i fødselstallene på Elverum, Lillehammer og Gjøvik utover overføring av risikofødsler til Lillehammer. Intensjonen i veilederen er å selektere de fødende til riktig nivå for en bedre prioritering og hensiktsmessig fordeling av ressursene mellom friske gravide med forventet ukomplisert forløp og risikogravide. Side 7 av 11

8 Dette kan gjøres gjennom målrettet informasjon til fastleger/jordmødre i primærhelsetjenesten om kvalitet på alle steder med fødetilbud. Slik informasjon vil være med på å skape trygghet i forhold til at fødestue og fødeavdelinger er gode fødetilbud til de riktige fødende. Fagdirektør mener det må pålegges divisjon Lillehammer (kvinneklinikken) et særskilt ansvar å sikre at det ikke oppstår uhensiktsmessige og utilsiktede endringer i pasientstrømmer. Det bør utarbeides en strategi slik at den fødende henvender seg til det ønskede fødested med eventuell videre henvisning til et annet fødested dersom dette av kapasitetsmessige hensyn er nødvendig. God kvalitet og høy kompetanse er en forutsetning ved alle fødetilbudene i Sykehuset Innlandet. Kvinneklinikken forutsettes derfor å ta ansvaret for at det skjer et aktivt samarbeid mellom alle enhetene i forhold til utdanning, undervisning og rekruttering av personell. Kvinneklinikken bør ha et overordnet ansvar for utdanning av gynekologer. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) Det har vært avholdt drøftingsmøte med TV april 2013.hvor utkast til styresak ble gjennomgått. I dette drøftingsmøtet ga NSF en protokolltilførsel knyttet til at man i siste fase av prosessen rundt saken om etablering av kvinneklinikk, ikke har hatt tilfredsstillende involvering av ansattes representanter. Administrerende direktørs vurdering og konklusjon Utredning av fødselsomsorgen i Innlandet og herunder spesielt utredning av kvinneklinikk, har skapt stort engasjement internt i Sykehuset Innlandet og eksternt blant politikere og i samfunnet i Innlandet for øvrig. Administrerende direktør sin hovedoppgave er å sikre at Sykehuset Innlandet har faglig gode behandlingstilbud i tråd med overordnede føringer og nasjonale kvalitetskrav, og at behandlingstilbudene organiseres og drives mest mulig effektivt. Det er også disse hensyn og kriterier som har vært førende for utredningen av fødselsomsorgen og som er førende for administrerende direktør sin vurdering og konklusjon i foreliggende sak. Det vises i denne forbindelse til styremøte 21. mars 2013, hvor det ble uttrykt som en forventning at administrerende direktør i sin saksutredning og innstilling overfor styret forholder seg til faglige og økonomiske hensyn/kriterier. Det er viktig å presisere at det ikke legges opp til å redusere eller bygge ned noe av fødselstilbudet i Innlandet. Hovedspørsmålet går tvert i mot ut på hvordan og hvor fødselstilbudet i Innlandet skal styrkes gjennom etablering av kvinneklinikk(er). Der hvor fødselstilbudet ikke blir styrket, vil tilbudet bli opprettholdt på dagens nivå. I og med at styret har vedtatt å etablere et hovedsykehus nær Mjøsbrua som en strategisk hovedretning for den somatiske sykehusstrukturen i Mjøsregionen, vil løsningen på lang sikt uansett bli én kvinneklinikk i Innlandet. Spørsmålet blir derfor hvordan fødselsomsorgen skal innrettes og organiseres i en mellomfase frem til et hovedsykehus er etablert. Med bakgrunn i at det ikke foreligger noen samlet innstilling fra arbeidsgruppen som har utredet fødselsomsorgen i Innlandet, finner administrerende direktør det naturlig å legge vesentlig vekt på fagdirektørs vurdering og tilråding. Side 8 av 11

9 Fagdirektør anbefaler modell A med kvinneklinikk på Lillehammer og for øvrig uendret fødetilbud i SI. Fagdirektørs hovedbegrunnelse for å tilrå etablering av en kvinneklinikk er at det er få risikofødende totalt i SI som skal føde på kvinneklinikk (estimat per år), og at disse fødende bør samles til en kvinneklinikk for å kunne ha tilstrekkelig pasientgrunnlag til å kunne øke kvaliteten på risikofødsler. Administrerende direktør registrerer at også andre helseforetak i landet organiserer seg på samme måte med én kvinneklinikk i hvert foretak. Administrerende direktør mener for øvrig at etablering av én kvinneklinikk vil være i samsvar med overordnede føringer fra Helse Sør-Øst slik de er nedfelt i styresak 108/2008 Omstillingsprogrammet hvor det heter: Spesialiserte områdesykehusfunksjoner skal som hovedregel samles ett sted innenfor et sykehusområde.. I nasjonal sammenheng blir en kvinneklinikk på Lillehammer nokså liten målt i antall fødsler (ca pr. år). Selv om antall fødsler/volum i henhold til den nasjonale veilederen ikke lenger er noe kvalitetskriterium for kvinneklinikk, peker likevel fagdirektør i sin begrunnelse på at antall risikofødsler er viktig for å sikre kvaliteten. Administrerende direktør ser positivt på fagdirektørs forslag om at kvinneklinikken gis et fremskutt ansvar når det gjelder utdanning, undervisning, rekruttering og forskning ved alle fødeinstitusjoner i Sykehuset Innlandet. Innholdet i dette ansvaret må drøftes nærmere i dialog mellom fagdirektør, kvinneklinikken og de øvrige fødeinstitusjonene. Administrerende direktør er også opptatt av at etablering av kvinneklinikk på Lillehammer ikke skal medføre vesentlige endringer i fødselstallet og kapasiteten ved de øvrige fødeinstitusjonene i Innlandet, ved at fødende i større grad skulle preferere å føde på kvinneklinikk. Denne bekymringen er spesielt knyttet til fødeavdelingen i Elverum som i dag har en del risikofødsler. Selv om det etableres kvinneklinikk på Lillehammer, vil det imidlertid fortsatt kunne tas i mot risikofødsler i Elverum. Detaljerte kriterier for hvilke risikofødsler som fortsatt kan tas hånd om ved fødeavdelingen i Elverum og hvilke som må overføres til Lillehammer, vil fastsettes av fagdirektør i samråd med respektive avdelinger. Det finnes eksempler på tilsvarende løsninger fra andre deler av landet. Fagdirektør anslår at maksimalt fødsler pr år (dvs. ca en fødsel pr uke) vil bli overflyttet til Lillehammer, men antar at tallet sannsynligvis er lavere. Det er vanskelig å estimere tallet mer presist før det er foretatt en gjennomgang av kriteriene. For å motvirke nedgang i fødselstallet spesielt på Elverum og til dels på Gjøvik, vil administrerende direktør støtte fagdirektørs forslag om at det settes et kapasitetstak ved kvinneklinikken på Lillehammer gjennom kanalisering av risikofødsler til Lillehammer og eventuelt tilsvarende omfordeling av friske fødende til andre fødeinstitusjoner (det legges opp til ca fødsler på kvinneklinikken). Dette er også i tråd med den nasjonale veilederen om å selektere fødende til riktig nivå. Administrerende direktør er enig med fagdirektør i at det må pålegges divisjon Lillehammer (kvinneklinikken) et særskilt ansvar å sikre at det ikke oppstår uhensiktsmessige og utilsiktede endringer i pasientstrømmer. For å sikre en god praktisering av dette vil administrerende direktør legge til grunn at det ikke blir gitt ressurser til å dekke eventuelle merutgifter knyttet til volumøkning dersom denne skulle gå utover avtalt kapasitet. Side 9 av 11

10 Det er utarbeidet en risikovurdering for modell A / etablering av kvinneklinikk på Lillehammer, og det henvises til denne for nærmere redegjørelse for avbøtende tiltak. Når det gjelder merutgifter knyttet til etablering av kvinneklinikk, har divisjon Lillehammer beregnet disse til 4,7 mill. kr., jfr foranstående. I arbeidsgruppens rapport vises det til at det er mulighet for besparelser i divisjon Lillehammer som vil gi et lavere netto ressursbehov. Ut fra en skjønnsmessig vurdering vil administrerende direktør derfor tilrå at etablering av kvinneklinikk ved Lillehammer blir kompensert med 3,5 mill. kr. pr år, med en forholdsmessig kompensasjon for 2013 ut fra når kvinneklinikken kommer i gang. Når det gjelder fagdirektørs anbefaling om at ressursgrunnlaget ved fødeavdelingen på Elverum styrkes blant annet for å sikre kvaliteten til risikofødende, vil administrerende direktør tilrå at divisjon Elverum-Hamar styrkes med 1,5 mill. kr. pr. år. Samlet årlig merutgift ved etablering av kvinneklinikk på Lillehammer og styrking av ressursgrunnlaget i Elverum vil etter dette bli 5,0 mill. kr. Administrerende direktør legger til grunn halvårsvirkning i 2013, slik at merutgiftene i år vil bli drøyt 2,0 mill. kr. Denne merutgiften tilrås dekket over sentrale midler.. I skriv av 7. april 2013 har 21 ordførere i Hedmark kommet med et opprop der de uttrykker stor bekymring dersom det ikke blir etablert kvinneklinikk i Hedmark. Ordførerne peker på at fødeavdelingen i Elverum representerer grunnmuren i fødselsomsorgen og gynekologitilbudet i Hedmark, og at det blir ansett som dramatisk dersom tilbudet ikke blir oppgradert til kvinneklinikk. Oppropet følger styresaken som trykt vedlegg. Administrerende direktør vil påpeke at alle innspill, kommentarer og forventninger til spørsmålet om etablering av kvinneklinikk har vært vurdert nøye underveis i utredningsprosessen. Administrerende direktør tar også ordførernes bekymring om pasientflukt og frykten for forvitring av fagmiljøer på alvor. Det er også dette som er begrunnelsen for administrerende direktør sitt forslag om å styrke ressursgrunnlaget til et i utgangspunktet godt faglig tilbud i Elverum. I saksutredningen foreslår administrerende direktør også en aktiv styring av pasientstrømmen av friske fødende for å unngå pasientlekkasje og forvitring av fagmiljøer. Som det fremgår av forslag til vedtak punkt 5 vil administrerende direktør også følge utviklingen nøye, hvor det også vil bli gjennomført en evaluering av om løsningen med en kvinneklinikk fungerer etter intensjoner og forutsetninger. Gjennom etablering av kvinneklinikk i Lillehammer og styrking av ressursgrunnlaget ved fødeavdelingen i Elverum, mener administrerende direktør at det er foretatt en vesentlig styrking av fødselstilbudet i Sykehuset Innlandet og iverksatt grep som vil medvirke til at foretaket kan oppfylle kvalitetskrav i nasjonal veileder fra Helsedirektoratet, IS-1877 Et trygt fødetilbud. Side 10 av 11

11 Vedlegg: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI, mars Rapport fra arbeidsgruppe Vurdering av hvordan kvinneklinikk kan etableres i Elverum i tråd med Nasjonal veileder for fødselsomsorgen, 1. april 2013 Rapport fra undergruppe til arbeidsgruppe Et trygt fødetilbud, Helsedirektoratets veileder IS-1877 Risikovurdering modell A (Kvinneklinikk på Lillehammer) Opprop fra ordførere i Hedmark, 7. april 2013 Fellesutspill Hedmarksbenken om Kvinneklinikk Side 11 av 11

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF From: Erik Hanstad Sent: 13. april 2013 15:28:59 To: HSORHF PB Postmottak Cc: Subject: Kvinneklinikk i Hedmark Attachments: Innstilling Kvinneklinikk Brev til styret.docx Beklager feil vedlegg i forrige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 100/10 Regionalt samarbeid med Helse Vest om føde- og barselsomsorgen i randsonen mellom regionene Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: Saksmappe: 2009/466 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 21.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 038-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge - en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen i samarbeid med berørte kommuner... - fødetilbud og kvalitetskrav...

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html Side 1 av 1 11.09.2012 Fra: Stein Iversen[Stein.Iversen@flakstad.kommune.no] Dato: 10.09.2012 14:04:57 Til: RHF-Postmottak Tittel: 146833_1_P Til

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 19.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 043-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 039 2015 OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. april 2013 kl. 0830-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland,

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Sammendrag: Planen om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg beskriver grunnlaget for et helsefaglig

Detaljer

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt.

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10:00 13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian. Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen? Tidsskr Nor Legeforen 2017. 10.4045/tidsskr.16.1070 Dette appendikset er et

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no Vennligst

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Ekstraordinært styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Fredag 7. april 2017 kl. 14:00 Møtested Tromsø, møterom Biblioteket D1.704 Telefonmøte MØTEINNKALLING Utvalg: Styret

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. 88/10 Regional plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. 88/10 Regional plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET 88/10 Regional plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen 2011-2014 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/464 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 12/2780-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING - STRATEGISK FOKUS 2025 Saksbehandler: Per Steinar Skjølaas Arkiv: G00 Saksnr.: Utvalg Møtedato 194/12 FORMANNSKAPET 02.05.2012 Behandling/vedtak

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 8 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

SAK NR FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING

SAK NR FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.05.17 SAK NR 048 2017 FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret ønsker at Kongsvinger sykehus fortsatt skal være en del

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET SAKSGRUNNLAG FOR TEMASAK

SAK NR STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET SAKSGRUNNLAG FOR TEMASAK Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.15 SAK NR 066 2015 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET SAKSGRUNNLAG FOR TEMASAK Forslag til VEDTAK: Styret tar administrerende direktør sin orientering

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 004 2018 STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Adm dir Morten Lang-Ree har gitt Divisjon Elverum-Hamar og Divisjon Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere kvinneklinikk i SI.

Adm dir Morten Lang-Ree har gitt Divisjon Elverum-Hamar og Divisjon Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere kvinneklinikk i SI. NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 04.06.12 Sak: Utredning om Kvinneklinikk i Hedmark 1. Et trygt fødetilbud, veileder fra Helsedirektoratet

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord regional handlingsplan, oppfølging av styresak

Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord regional handlingsplan, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø 19.10.2012 Styresak 121-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord regional

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 mellom XX kommune og XX HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon 1 Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om jordmortjenester

Detaljer

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Kort historikk Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Arkivsak Dato 10.06.2016 Saksbehandler Nina Førland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.06.2016 Sak nr 055-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 068 2013 INNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør iverksette innkjøpsprosess knyttet til

Detaljer

Framtidig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i UNN HF

Framtidig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i UNN HF Framtidig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i UNN HF Sluttrapport fra lokal gruppe for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen UNN HF. Bakgrunn: St. meld nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet.

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sykehuset Innlandet Dato: 19.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/511-4 2400/17 H10 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken

Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken Viser til høringsbrev og strategidokument datert 10.03.2010. I Kvinneklinikken har dokumentene vært tilgjengelige for alle ansatte og innspill

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer