Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013"

Transkript

1 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars

2

3 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen Mandat Sammensetning av arbeidsgruppen Innledning Oppsummering konklusjon Fag Organisering Struktur Økonomi Anbefaling av modell Utviklingen innen fagområdene nyfødtmedisin, gynekologi og fødselsomsorg Nyfødtmedisin Gynekologi Fødselsomsorg Beskrivelse av virksomhetene Pediatrien i Sykehuset Innlandet Organisering Barne- og ungdomspoliklinikkene Barne- og ungdomspostene Nyfødtintensivenhetene Ressurser Gynekologi og fødselsomsorg i Sykehuset Innlandet Innledning Organisering Utdanning av legespesialister Gyn/føde-avdelingen Gjøvik Gyn/føde-avdelingen Lillehammer Gyn/føde-avdelingen Kongsvinger Gyn/føde-avdelingen Elverum Fødestua Tynset Statistikk/fakta oversikt alle enheter Vurderinger Innledning Effekter for ansatte behov for omstilling Gynekologi i kvinneklinikk

4 5.2 Modell A vurdering Styrker og muligheter Svakheter og risiko Avbøtende tiltak Modell B Vurdering Styrker og muligheter Svakheter og risiko Avbøtende tiltak Modell C - Vurdering Styrker og muligheter Svakheter og risiko Avbøtende tiltak Sammenslåing av barneavdelingene/nyfødtintensiv Andre vurderinger Økonomisk vurdering av modellene: Simulering av effekter av de forskjellige modellene Simulering av effekter på lønnsområdet Modell A uten endring av fødselstall Modell A med endrete fødselstall som effekt av medisinsk seleksjon Modell A med endrete fødselstall ut over effekt av medisinsk seleksjon Modell B med små endringer i fødselstall Modell C med små endringer i fødselstall Oppsummering konklusjon Fag Organisering Struktur Økonomi Anbefaling av modell Tillegg Kvinneklinikker i Norge Statens barnehus Hamar Om koordineringsansvar og områdeansvar, fra Strategisk utviklingsplan Bærumsmodellen 3

5 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen 1.1 Mandat Mandat for arbeidsgruppe i forbindelse med vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI. I styremøte 20. desember 2012, sak nr STATUS OMSTILLINGSPROSJEKT - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN , ble følgende vedtatt. 2. Styret ber administrerende direktør snarlig opprette en arbeidsgruppe til å utrede fødselsomsorgen i Sykehuset Innlandet, herunder utredning av spørsmålet om etablering av kvinneklinikk(er) slik som beskrevet i saksutredningens forslag til mandat. Styret forutsetter at administrerende direktør legger frem en sak for styret i møte 18. april 2013 med forslag til struktur, organisering og innhold av fødselsomsorgen i Sykehuset Innlandet. I saksutredningen til styret anbefaler administrerende direktør at følgende elementer/innhold må inngå i mandatet til arbeidsgruppen: Fremme forslag til en helhetlig modell/struktur for fødselsomsorgen i Innlandet hvor etablering av en eller to kvinneklinikker inngår. Utredningen må munne ut i forslag til fremtidig fødselstilbud på hver enkelt geografisk divisjon (kvinneklinikk, fødeavdeling, fødestue eller avvikling av eksisterende fødetilbudet) Utredningen skal omfatte både faglige, økonomiske, organisatoriske og strukturelle vurderinger og tilrådinger. På de divisjonene hvor det fremtidige fødetilbudet tilrås opprettholdt på dagens nivå eller oppgraderes til et høyere faglig nivå, er det rimelig å anta at det økonomiske nedtaket som er vedtatt i økonomiplanen ikke vil kunne håndteres gjennom tiltak innenfor fødselstilbudet. For å sikre at utredningen har økonomisk bærekraft, må disse divisjonene derfor redegjøre for hvilke andre fagområder som vil bli berørt av økonomisk nedtak i den grad fødetilbudet blir skjermet eller utvidet. Administrerende direktør fikk tilslutning til sitt forslag om at arbeidsgruppen som skal utrede fødetilbudet blir oppnevnt av styringsgruppen for prosjekt Somatikk. Det ble i styrets drøfting av saken framholdt at pediatrien bør være inkludert i arbeidet. 4

6 Arbeidsgruppen er en del av prosjekt Somatikk og prosjektdirektivet vedtatt i styringsgruppen 28. august 2012 ligger til grunn. Ytterlige underlag til informasjon for arbeidsgruppen er: Områdeplan for svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet (Mai 2010) Etablering av kvinneklinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder (utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai 2012) Utredning om kvinneklinikk i Hedmark (notat fra divisjon Elverum-Hamar, 4. juni 2012) Arbeidsgruppen settes sammen klinikknært med følgende sammensetning: Avdelingssjefer med ansvar innenfor kvinne-barn-området: o Anja D Holstad, Gjøvik o Stian Westad, Lillehammer o Pernille Schjønsby, Elverum-Hamar o Gunvor Sørlien, Kongsvinger o Astrid Skotte, Tynset o Pål Christensen, Lillehammer o Jon Grøtta, Elverum-Hamar Inntil 2 representater oppnevnt av TV20, hvorav styringsgruppen anmoder om at 1 en- er fra vernetjenesten Sekretariat for arbeidsgruppen o Prosjektsjef Oddbjørn Øien leder arbeidsgruppen o Controller Rita Finstuen o Controller Hilde Utseth Arbeidsgruppen knytter til seg andre personer/ressurser i den grad den selv finner nødvendig Fagdirektør Toril Kolås skal sikres tilgang til gruppens vurderinger, og kan delta som uavhengig medlem/observatør i møtene. Arbeidsgruppen skal utrede følgende: Modell A: Helhetlig løsning for tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI med 1 kvinneklinikk lokalisert til SI Lillehammer Modell B: Helhetlig løsning for tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI med 2 kvinneklinikker, lokalisert henholdsvis på Lillehammer og Hamar Modell C: Helhetlig løsning for tilbud innenfor gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i SI med 2 kvinneklinikker, lokalisert henholdsvis på Lillehammer og Elverum Med helhetlig løsning menes at utredningen skal beskrive forslag til fremtidig nivå på fødselstilbud på alle geografiske divisjoner (kvinneklinikk, fødeavdeling, fødestue eller avvikling av det eksisterende fødetilbudet) 5

7 Utredningen skal omfatte både faglige, økonomiske, organisatoriske og strukturelle vurderinger og tilrådinger. Frist for levering av rapport til styringsgruppen er 01. april I administrerende direktørs saksutredning til styret ble følgende presisert jf over: På de divisjonene hvor det fremtidige fødetilbudet tilrås opprettholdt på dagens nivå eller oppgraderes til et høyere faglig nivå, er det rimelig å anta at det økonomiske nedtaket som er vedtatt i økonomiplanen ikke vil kunne håndteres gjennom tiltak innenfor fødselstilbudet. For å sikre at utredningen har økonomisk bærekraft, må disse divisjonene derfor redegjøre for hvilke andre fagområder som vil bli berørt av økonomisk nedtak i den grad fødetilbudet blir skjermet eller utvidet. Arbeidsgruppen er ikke sammensatt med tanke på å håndtere dette punktet. Dialog med styringsgruppen må sikre at eventuelle styrende signaler blir ivaretatt i arbeidsgruppen. 1.2 Sammensetning av arbeidsgruppen Arbeidsgruppa har vært bredt sammensatt av avdelingssjefer for de fagområder som er direkte involvert. Videre har det vært medvirkning fra tillitsvalgte ved Den Norske Jordmorforning og Norsk sykepleierforbund. Vernetjenesten har vært representert. På denne måten er Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandets prinsipper for medvirkning fra ansatte ivaretatt i gruppa. Arbeidsgruppen har bestått av: - Stian Westad, Avdelingssjef/avdelingsoverlege Gyn/føde, Lillehammer - Anja Døssland Holstad, Avdelingssjef/avdelingsoverlege Gyn/føde, Gjøvik - Pernille Schjønsby, Avdelingssjef/avdelingsoverlege gyn/føde, Elverum-Hamar - Gunvor Tjugum Sørlien, Avdelingssjef Kirurgi/Føde-Barsel, Kongsvinger - Astrid Skotte, Avdelingssjef kirurgi/ortopedi, Tynset - Pål Christensen, Avdelingssjef/avdelingsoverlege Barneavdelingen, Lillehammer - Jon Grøtta, Avdelingssjef/avdelingsoverlege Barneavdelingen, Elverum-Hamar - Hannele Polvinen, Seksjonsleder føde, Kongsvinger - Leif Ole Bach, Foretakshovedverneombud, Sykehuset Innlandet - Ragni Rønningstad Bråthen, Divisjonstillitsvalgt NSF Elverum-Hamar og stedfortredende foretakstillitsvalgt NSF SI - Mona Kvilten Skogheim, Divisjonstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening avd. Kongsvinger. - Iren Aalberg Grønås, Jordmor, rådgiver GAT Sykehuset Innlandet Sekretariat: - Rita Finstuen, controller - Hilde Anita Utseth, controller - Oddbjørn Øien, prosjektsjef Fagdirektør Toril Kolås har vært observatør i noen av møtene. Controller Elverum-Hamar, Arne Stramrud har deltatt i sekretariatet i noen av møtene. Styringsgruppe for arbeidet har vært styringsgruppen i SI Omstilling. 6

8 2 Innledning En rekke dokumenter beskriver forhold som har vært med på å danne underlag til prosessen i arbeidsgruppen. De viktigste er: Styresak SI Strategisk fokus 2025 Strategisk fokus - Høringsdokument Styresak SI Strategisk fokus Fremtidig utviklingsretning for spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet IS 1877 Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (desember 2010) Områdeplan for svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet (mai 2010) Etablering av kvinneklinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder (utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai 2012) Utredning om kvinneklinikk i Hedmark (notat fra divisjon Elverum-Hamar, 4. juni 2012) Utredning om etablering av kvinneklinikk på Elverum i tråd med nasjonal veileder (april 2013) Styresak SI Økonomisk langtidsplan Programdirektiv for Program SI omstilling av 28. august 2012 Årsrapporter fra de gynekologiske avdelingene, fødeavdelingene og fødestua i SI. Områdeplan for svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen i Sykehuset Innlandet (områdeplanen) ble levert i mai 2010, mens veilederen ennå var ute på høring. Områdeplanen bygger på høringsdokumentet. Områdeplanen har også utgangspunkt i Sykehuset Innlandets arbeid med Strategisk Fokus Våren 2010 ble det arrangert faggrupper som skulle komme med innspill til strategiarbeidet. Tidshorisonten var da på 4 år, og på dette tidspunktet la strategiarbeidet eksplisitt til grunn at det ikke skulle etableres noe hovedsykehus i Innlandet. Endringen av strategihorisont til 2025 og styrets prinsippvedtak om et hovedsykehus kom senere. Dagens økonomiske situasjon, slik den beskrives i Økonomisk langtidsplan (ØLP) , var heller ikke kjent da områdeplanen ble utarbeidet. Kravene i veilederen innebærer at fødslene med høyest risiko bare skal kunne foregå ved kvinneklinikker. Det stilles en rekke kvalitetskrav til hvilken kompetanse som skal være tilstede i en kvinneklinikk. De viktigste er gynekolog i tilstedevakt og barnelege i vakt, barne- og ungdomsavdeling med nyfødtintensiv, anestesi, radiologi og laboratorieservice. Videre står det at man skal ha kompetanse og vaktberedskap innen urologi, gastrokirurgi, endokrinologi og nefrologi. Det ble ikke satt noen tidsfrist for når veilederens krav skulle være møtt i sykehusene, men Helsetilsynet varslet at tilsynssaker ville bli behandlet med utgangspunkt i veilederens krav. Kravene i veilederen erstatter de tidligere volumkravene. 7

9 Det er rom for tolkning av veilederens krav, og nasjonalt er det stor variasjon i hvordan kravene tolkes. Utredningene fra divisjonene Lillehammer og Elverum-Hamar er gjennomført med bakgrunn i bestilling fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet i I ØLP , behandlet av styret 18. mai 2011, ber styret om en utredning av hva som kreves av ressurser for å kunne opprette kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. Det ble bedt om en tilråding i Utredningene fra divisjonene Lillehammer og Elverum-Hamar skulle gjøre rede for: Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved de respektive div. Det skal beskrives konsekvenser for tilgrensende fagområder. Utredningen skal beskrive konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger. For Lillehammer vil det si Gjøvik og for Elverum-Hamar Kongsvinger og Tynset. De berørte divisjoner skal involveres i denne delen av arbeidet. Det skal gjøres beregninger av økonomiske konsekvenser, både drift og evt. investeringer i bygg eller MTU. Her involveres div. Medisinsk service eller Eiendom og intern service hvis aktuelt. Det er nødvendig å gi noen nærmere kommentarer til utredningen i divisjon Elverum-Hamar: I forbindelse med utredningen, som ble levert i juni 2012, ble det vurdert hvordan kravet om kompetanse og vaktberedskap innen urologi, gastrokirurgi, endokrinologi og nefrologi skulle tolkes. Dette ble drøftet med daværende fagdirektør i Sykehuset Innlandet og konklusjon var at kirurgisk avdeling og kvinneklinikk måtte samlokaliseres for å tilfredsstille kravet til kvinneklinikk. Når det gjelder nefrologi- og endokrinologiservice ble veilederen tolket til at dette er tilbud som må finnes eller kunne tilkalles på dagtid. I utredningen ble plassering av kvinneklinikk vurdert både på Elverum og Hamar. En enstemmig arbeidsgruppe i divisjon Elverum-Hamar konkluderte med at det ut i fra faglige, personalmessige og økonomiske forhold burde opprettes en kvinneklinikk i divisjon Elverum-Hamar og at denne burde legges til Hamar. Denne konklusjonen var senere med på å danne grunnlag for mandatet til arbeidsgruppen som nå skal vurdere helhetlig løsning for gynekologi, fødselsomsorg og pediatri i Sykehuset Innlandet. Utvidelse av arbeidsgruppens mandat er begrunnet i ønsket om å finne ut om etablering av kvinneklinikk på Elverum uten samlokalisering med kirurgisk avdeling kan møte kravene i veilederen. Til grunn for det ligger en annen tolkning av veilederens krav om kompetanse og vaktberedskap innen urologi, gastrokirurgi, endokrinologi og nefrologi. 8

10 Ved introduksjon av modell C, fikk arbeidsgruppen ansvaret for å sikre at det ble utredet hvordan kvalitetskravene i veilederen kan møtes ved etablering av kvinneklinikk på Elverum. Det har vært etablert en undergruppe som har hatt representasjon fra divisjon Elverum-Hamar, ansatte og vernetjeneste. For å sikre kontinuitet mellom arbeidsgruppen gyn/føde/barn er undergruppen ledet av prosjektsjef Oddbjørn Øien. Andre deltakere i undergruppen: Øyvind Graadal, Divisjonsdirektør Elverum-Hamar Pernille Schjønsby, Avdelingssjef gyn/føde Elverum-Hamar Jon Grøtta, Avdelingssjef barn Elverum-Hamar Ragni Rønningstad Bråthen, Divisjonstillitsvalgt Elverum-Hamar og stedfortredende foretakstillitsvalgt NSF Leif Ole Bach, Foretakshovedverneombud i SI Utredningen fra undergruppen ble ferdig samtidig med rapporten fra arbeidsgruppen gyn/føde/barn. Vurdering av modell C ble en del av arbeidsgruppens mandat etter 12.mars Arbeidsgruppen har derfor ikke hatt mulighet til å vurdere det nye underliggende dokumentet og Modell C på samme vis og samtidig med de øvrige delene av oppdraget. 2.1 Oppsummering konklusjon Fag Arbeidsgruppen er samlet om å ønske etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. Det vil styrke tilbudet til fødende, innfri veilederen, gi faglig utvikling og bidra til å opprettholde egendekningsgraden for Sykehuset Innlandet. Uten kvinneklinikk vil risikofødsler måtte sendes ut av Sykehuset Innlandet. Arbeidsgruppen er enig i at alle modellene vil gi kvinneklinikk(er) i Sykehuset Innlandet med relativt lave fødselstall. Arbeidsgruppen er delt i vurderingen av om én eller to kvinneklinikker har størst faglig potensial. Forhold knyttet til rekruttering, utdanning, forskning synes å henge sammen med faglig potensial. Ved samling av risikofødsler på ett sted i modell A, vil tilbudet for intensivbehandling av nyfødte også kunne samles på Lillehammer. Dette kan gi faglig gevinst innenfor fagfeltet nyfødtintensiv,, men negativ effekter for divisjon Elverum-Hamar. Lillehammer er i dag nærmest å fylle kravene til kvinneklinikk og nyfødtintensivavdelingen har høyere kategorisering enn på Elverum. Samlet sett vil Lillehammer lettest kunne oppgraderes til kvinneklinikk. Dette er en organisatorisk vurdering, det er også dyktige fagfolk i de andre divisjonene i Sykehuset Innlandet. 9

11 2.1.2 Organisering Tidligere erfaringene med ledelse på tvers av sterke lokale enheter og kulturer i Sykehuset Innlandet har ikke vært positive. Behovet for ledelsesstrukturer på tvers øker med størrelsen på de endringer som besluttes gjennomført. Arbeidsgruppen er delt i forhold til om modellene A-C gir så store endringer at det er nødvendig med organisatoriske endring. De forskjellige syn på dette henger sammen med forskjellig oppfatning av svakheter med modellene og med det behovet for effektive avbøtende tiltak. Fagområdene gyn/føde/barn har fra før gode strukturer for samarbeid på tvers, slik at det kan ligge til rette for å kunne utvikle mer samarbeid uten organisatoriske grep Struktur Alle strukturelle endringer vil gi effekter i forhold til ansatte. I modell B vil omstillingsbehovet bli størst, knyttet til funksjonsfordelingene mellom Elverum og Hamar. Arbeidsgruppen har varierende syn i forhold til om modell A vil gi endringer av pasientstrøm mellom Elverum og Lillehammer som blir så stor at det vil bli behov for omstilling. Arbeidsgruppen er enig i at det langsiktige målet for Sykehuset Innlandet innen gyn/føde/barn er å etablere hovedsykehus jamfør styrevedtak i styresak SI Strategisk fokus Fram til realisering av hovedsykehus er forestående, vil en samlet arbeidsgruppe anbefale at det ikke gjøres endringer med større effekt på strukturen. Strukturelle endringer innen fagområdene gyn/føde/barn vil skape usikkerhet på det enkelte sted, og det vil være risiko for motsetninger mellom enhetene. Slike motsetninger vil kunne påvirke rekruttering til fagene, og samarbeid mellom fag og divisjoner i Sykehuset Innlandet negativt. Arbeidsgruppen legger vekt på at det i denne omgang må gjøres valg som understøtter samarbeid mellom enhetene, og grunnleggende trygghet ved den enkelte enhet. Når realisering av hovedsykehus nærmer seg er man enige om at mer radikale grep kan gjøres. Endringer i struktur og organisering vil være en forutsetning for å kunne bygge de enhetlige fagmiljøer som skal kunne fungere ved innflytting i nytt sykehus. Perioden fram mot nytt hovedsykehus bør gjøres så kort som mulig Økonomi Kostnadene ved drift av kvinneklinikk er høyere enn ved drift av fødeavdeling, i hovedsak knyttet til krav om tilstedevakt for leger. Effekter innenfor lønnsområdet for gyn/føde i Sykehuset Innlandet som helhet er vurdert gjennom bruk av en simuleringsmodell. 10

12 Modell A ser ut til å gi lavest kostnader forutsatt at fødselstallet på Lillehammer ikke overskrider 1500 per år. Divisjonene Lillehammer og Elverum-Hamar har vurdert behovet for økt personell ut fra lokale forutsetninger. Disse vurderingene avviker noe fra de simulerte effektene. Lillehammer har allerede etablert et driftsnivå som ligger nærmere kvinneklinikk enn Elverum, og vil derfor få en lavere merkostnad. Økonomiske effekter av endringer innen pediatri er ikke beregnet, men det er gjort en overordnet vurdering av praktiske og faglige forhold. Ved samling av risikofødsler på ett sted i modell A, vil tilbudet for intensivbehandling av nyfødte også kunne samles ett sted. Dette kan gi økonomisk gevinst. Arbeidsgruppens vurderinger av mulige effekter innen lønnsområdet er ingen helhetlig økonomisk beregning. Den sikreste vurderingen av konsekvenser vil etter arbeidsgruppens syn først kunne gjennomføres i forbindelse med detaljert planlegging for gjennomføring. Arbeidsgruppens medlemmer vurderer ulikt mulige effekter på pasientstrømmer mellom avdelingene i de forskjellige modellene. Selv om retten til fritt sykehusvalg begrenser valg av nivå på tilbudet, så vil det være vanskelig å vise kvinner som ønsker å føde på kvinneklinikk til et tilbud med lavere kvalitet. Store økonomiske utslag vil først sees ved valg av andre modeller enn de arbeidsgruppen har arbeidet med. Modellene A-C vil medføre at fagområdene gyn/føde/barn ikke gir bidrag til å løse Sykehuset Innlandets økonomiske utfordringsbilde i ØLP-perioden Anbefaling av modell Arbeidsgruppen er samlet om ikke å tilråde modell B. Arbeidsgruppens medlemmer vektlegger forskjellige forhold som grunnlag for sin anbefaling. Felles for alle medlemmenes vurderinger er risiko og uheldige effekter knyttet til funksjonsfordelingene mellom Elverum og Hamar. Arbeidsgruppen kan ikke gi samlet tilråding i forhold til valg mellom modell A og modell C. 11

13 3 Utviklingen innen fagområdene nyfødtmedisin, gynekologi og fødselsomsorg. 3.1 Nyfødtmedisin Nyfødtmedisin er den delen av pediatrien som ivaretar for tidlig fødte og syke nyfødte barn. Fagområdet er personal- og utstyrskrevende. Det er derfor kostbart å drive, spesielt når pasientvolumene per enhet blir små. For tidlig fødte utgjør en stor andel av pasientene på en nyfødtintensivenhet og det er de siste tiårene gjort spesielt store fremskritt i behandlingen av de svært tidlig fødte. Barn som fødes uker før termin med vekt ned mot gram kan nå overleve. Samtidig har man en bevisst holdning til å avslutte behandling av barn med små muligheter til å overleve uten betydelige skader. På 1990-tallet systematiserte man bruk av steroider (kortison) til kvinner med truende prematur fødsel og innførte behandling med surfaktant (lungemodningsstoff) til de for tidlig fødte. Overlevelsesraten for de mest for tidlig fødte økte radikalt, men samtidig begynte studier å vise en økning i nevrologiske og mentale senskader og det ble satt spørsmål ved om man skulle fortsette å behandle de aller minste. Siden årtusenskiftet har imidlertid optimismen vendt tilbake. Nyere oppfølgingsstudier av de mest for tidlig fødte viser at dødeligheten er blitt dramatisk redusert og likeledes komplikasjonene hos dem som overlever. Fire viktige faktorer har trolig bidratt til denne bedringen: 1. Redusert bruk av steroider gitt til prematurt fødte mot lungeskade, da dette viste seg å øke risikoen for nevrologisk handikap 2. Bedret ernæring til de prematurt fødte med økt protein- og kaloritilførsel 3. Behandling med kontinuerlig overtrykk (CPAP) har erstattet mye av respiratorbruken, og lungeskadene er dermed blitt redusert 4. Man har redusert surstofftilførselen til nyfødte helt fra første åndedrag, spesielt ved gjenopplivingssituasjoner 5. Også mange andre fremskritt i svangerskapsomsorgen, fødsels- og nyfødtmedisinen har bidratt til dagens gode resultater som i Norge også gir seg utslag i at: Færre blir født svært tidlig Antallet døgn med respiratorbehandling er redusert (til fordel for CPAP- og high-flowbehandling) 12

14 Samlet antall liggedøgn på Sykehuset Innlandets nyfødtintensivenheter er gradvis blitt redusert (fra 4853 i 2009 til 4219 i 2012) Den neonatale dødeligheten (dødelighet de første 28 levedager) er nå nasjonalt nede i 2,5 per 1000 levende fødte (inkludert både for tidlig fødte og fullbårne barn) mot 4,0 per 1000 for 20 år siden. 3.2 Gynekologi Operativ gynekologi har gjennomgått en rivende utvikling de siste 20 årene. Åpne bukinngrep har blitt erstattet med minimal invasiv kirurgi som for eksempel kikkhullskirurgi. Resultatene er kortere liggetid, kortere operasjonstid, færre komplikasjoner, kortere rekonvalesenstid og sykemelding, for å nevne noe. Dette har gjort det mulig å redusere antall gynekologiske senger i Sykehuset Innlandet. Inngrep som tidligere krevde innleggelse, utføres nå som dagkirurgi eller poliklinisk aktivitet. Mye av kreftkirurgien er sentralisert i OUS Radiumhospitalet, men avdelingene i Sykehuset Innlandet opererer enkelte former for kreft i livmorslimhinnen i tett samarbeid med Radiumhospitalet. Det er gjort betydelig fremskritt innen cellegiftbehandling, og avdelingene gir disse kurene i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus. En annen viktig endring innen gynekologisk kreftbehandling, er at den i økende grad er blitt kroniker - behandling. Man gir enkelte kreftpasienter lavdose cellegift over lang tid (måneder og år), og man behandler også 2. og 3. gangs tilbakefall av kreftsykdom. Behandling av kreftpasienter innebærer også samarbeid med gastrokirugi i forbindelse mer spørsmål om tarmslyng og eventuell utlegging av tarm. 3.3 Fødselsomsorg I desember 2010 kom veilederen Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Denne veilederen definerer krav til nivåene innen fødselsomsorgen: Fødestue i eller utenfor sykehus Fødeavdeling med eller uten barneavdeling (nyfødtenhet) Kvinneklinikk. Fødestuene kan ta seg av de antatt ukompliserte fødslene mens kvinneklinikken skal ha de mest risikofylte fødende. Kvinneklinikker krever også vaktordning med flere medisinske spesialiteter for å kunne ivareta de sykeste gravide med for eksempel alvorlig svangerskapsforgiftning, diabetes og gravide med farlig høyt blodtrykk, samt barn med alvorlig vekstavvik, for tidlig fødsel. Fødeavdeling og fødeavdeling med nyfødtenhet kan ta i mot fødende med noe risiko etter gitte seleksjonskriterier. Fødselsomsorgen er blitt mer krevende de siste årene. Årsakene er mange og kort kan nevnes: økende alder på førstegangsfødende, økende kroppsmasseindeks, økende forekomst av svangerskapsdiabetes. Keisersnittfrekvensen er økende, og dette resulterer også i flere fødende 13

15 som tidligere har hatt keisersnitt. Fødslene krever ofte kontinuerlig overvåkning med moderne fosterovervåkningssystemer, noe som stiller større krav til tilstedeværelse av jordmor i aktiv fødsel. Økte krav til seleksjon av gravide, øket andel fødende med patologi, økende krav til fosterovervåkning, økende krav til tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase av fødsel, og øket krav til responstid av gynekolog gjør at behovet for ressurser øker. En annen trend i faget, er at liggetiden på barselavdelingen har gått ned. Helsedirektoratet arbeider nå med ny veileder innen barselomsorgen. Denne vil sette økte krav om samhandling med kommunehelsetjenesten. Hvorvidt dette vil føre til ytterligere nedgang i liggetiden på barsel, gjenstår å se. Vår geografi i Innlandet gir utfordringer med tanke på tidlig hjemreise. Norge er blant landene i verden med lavest spedbarnssykelighet og dødelighet. Det er viktig at forandringer i barselomsorgen ikke får negative følger for disse parametrene. 4 Beskrivelse av virksomhetene 4.1 Pediatrien i Sykehuset Innlandet I dette avsnittet gis en kortfattet beskrivelse av pediatrien i Sykehuset Innlandet. Utvalgte data utgjør en del av beskrivelsen, men gir ikke alene et fullverdig grunnlag for sammenligning av avdelingenes drift Organisering Sykehuset Innlandet har to barneavdelinger, en på Lillehammer og en på Elverum. Begge avdelingene er organisert med to poliklinikker, sengepost for barn og ungdom og nyfødtintensiv. Avdelingene forsyner dessuten habiliteringstjenestene med barneleger, og Lillehammer betjener også Statens barnehus Hamar med barnelege- og sykepleiertjenester (se tillegg). Barnepoliklinikken på Kongsvinger er ikke organisert som del av de to barneavdelingene. 1. januar 2012 ble aldersgrensen som skiller pediatrien fra de øvrige ikke-kirurgiske fag (først og fremst medisin og nevrologi) hevet fra 15 til 18 år. Ved Sykehuset Innlandet ble denne reformen (i motsetning til i andre foretak) gjennomført uten at barneavdelingenes ressurstilgang ble økt. 14

16 Barneavdelingene på Lillehammer og Elverum behandler de aller fleste barn og unge selv, og antas å oppfylle målsettingen om egendekningsgrad på 80 % med god margin. Funksjonsfordelingen mellom SI og OUS ansees nå å være god etter mange år med gradvis utvikling av våre to avdelinger. I de senere år er blant annet pasientgrupper innen barneonkologi, barnekardiologi, sosialmedisin/sedelighetssaker og nyfødtmedisin blitt tilbakeført til SI. Pasienter som vi i SI ikke tar hånd om i dag dreier seg i all vesentlig grad om barnekirurgi inkl. hjerte- og nevrokirurgi, de aller minste og sykeste nyfødte og deler av barneonkologien. I tillegg trenger vi hjelp til enkelte høyspesialiserte undersøkelser og behandlinger. Det er ikke kartlagt hvor mange fra de sydlige deler av Hedmark og Oppland som søker pediatriske tjenester ved Ahus, OUS og Vestre Viken. Barneavdelingene på Lillehammer og Elverum har et vel utviklet samarbeid. Sengepostene for barn og ungdom samarbeider hver sommer med feriestenging 4 uker hver, fagråd pediatri møtes hver 4. måned, flere fagprosedyrer er utviklet i fellesskap og ukentlig felles internundervisning med videokonferanse igangsettes i disse dager. Barneavdelingen på Lillehammer har koordineringsansvar for pediatrien i Sykehuset Innlandet og Pål Christensen leder fagrådet Barne- og ungdomspoliklinikkene Barneavdelingen på Lillehammer drifter poliklinikker på Lillehammer og på Gjøvik. På Gjøvik har barnelegene også ansvaret for de nyfødte. Lillehammers avdeling har fra 2012 dessuten overtatt ansvaret for de medisinske undersøkelsene ved Barnehuset på Hamar fra OUS. Barneavdelingen på Elverum drifter poliklinikker på Elverum og på Hamar. Barnelegen på Kongsvinger har ansvaret for de nyfødte der i tillegg til poliklinikken. Aktivitetsdata og inntektstall barne- og ungdomspoliklinikkene 2012 Antall konsultasjoner Lillehammer 4946 Gjøvik 3057 Elverum 3876 Hamar 1193 Barnehuset Hamar Eget regnskap Inntekter (NOK)

17 4.1.3 Barne- og ungdomspostene De fleste norske sengeposter for barn og ungdom drives som barnesentra, sengeposter hvor alle innlagte barn og ungdom er innlagt, uavhengig av om de er definert som pediatriske eller hører til de kirurgiske fagområdene. Slik er det også ved barne- og ungdomspostene hos oss. På Lillehammer er det ortopediske og gastrokirurgiske barn (til sammen 362 pasienter i 2012) som utgjør flertallet av de ikke-pediatriske, mens det på Elverum er øre-nese-halsbarn og ortopediske barn (til sammen 326 pasienter i 2012) som dominerer sammen med de pediatriske. Aktivitetsdata og inntektstall barne- og ungdomspostene 2012 Antall innleggelser* Inntekter (NOK) Lillehammer Elverum *definert som innlagte på barneavdelingene med hoveddiagnoser utenom HDG 15 (Nyfødte) Nyfødtintensivenhetene Fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg i HSØ har nylig gitt anbefalinger for hva som er riktig behandlingsnivå med god kvalitet for nyfødte som trenger intensivbehandling. I Oppdrag og bestilling 2013 for Sykehuset Innlandet HF pålegger HSØ sykehuset å legge rapportens anbefalinger til grunn i sitt videre arbeid. I rapporten er nyfødtintensivavdelingene i HSØ inndelt i følgende kategorier: (Kategori 1 - Barselavdelinger) Kategori 2 - Skal kunne motta og behandle barn > 30 uker, men etter initial stabilisering av kritisk syke barn overføre videre til avdeling i kategori 3. Kategori 3a - Skal kunne motta og behandle barn > 28 uker med konvensjonell respirator- og intensivbehandling samt initial behandling og stabilisering av alle akutte uforutsette tilstander inklusive ekstremt premature, ikke planlagte fødsler før uke 26, oppstart av hypotermibehandling og stabilisering av andre kritisk syke nyfødte. Kategori 3b - Skal kunne motta og behandle barn > 26 uker med respirator- og intensivbehandling samt kortvarig behandling og stabilisering av alle akutte uforutsette tilstander inklusive ekstremt premature, ikke planlagte fødsler før uke 26, oppstart av hypotermibehandling og stabilisering av andre kritisk syke nyfødte. Kategori 3c Avdelinger med hele spekteret av nyfødtmedisin/kirurgi inklusive komplekse, medfødte hjertefeil, hypotermibehandling, avansert respiratorbehandling i form av oscillering, NO-behandling og ECMO-behandling av nær-terminbarn med diafragmahernie eller alvorlig lungesvikt og behandling av barn med andre livstruende misdannelser. For hver kategori er også beskrevet krav til legekompetanse og -tilgjengelighet, sykepleierkompetanse og -bemanning, medisinsk-teknisk utstyr, støttefunksjoner og prosedyrer. 16

18 Status i HSØ i dag: Sykehusområde Antall fødsler i sykehusområdet Nyfødtintensiv sted (antall fødsler i 2010) Kategori nyfødtintensiv OUS/Oslo 8500 Ullevål (7186) Kategori 3c AHUS 5500 AHUS (4680) Kategori 3b Vestre Viken 5000 Drammen (2009) Kategori 3a* Innlandet 3500 Lillehammer (1195) Kategori 3a Elverum (969) Kategori 2 Østfold 3000 Fredrikstad (3162) Kategori 3a* Sørlandet 3500 Kristiansand (2088) Kategori 3a* Vestfold 2000 Tønsberg (2051) Kategori 3a* Telemark 1800 Skien (1841) Kategori 3a* * Tilrås å bli oppgradert til kategori 3b forutsatt at kravene til legekompetanse og -vaktordning oppfylles. I Sykehuset Innlandet (3500 fødsler) er nyfødtintensiv på Lillehammer i dag en kategori 3aavdeling og nyfødtintensiv på Elverum en kategori 2-avdeling. Framtidig målsetting for pasienttilbudet vil avhenge av hvordan fødselsomsorgen organiseres i Sykehuset Innlandet, og enhetenes muligheter til å oppfylle kravene som stilles. Aktivitetsdata og inntektstall nyfødtintensivenhetene 2012 Antall innleggelser Inntekter (NOK) Lillehammer Elverum Større nyfødtpopulasjon og ulik kategorisering (se foran) er hovedårsakene til at pasienttyngden (her vist med inntektene) på Lillehammer er så mye større enn på Elverum. Samlet antall liggedøgn på de to nyfødtintensivenhetene Antall liggedøgn Fra 2009 til 2012 har samlet antall liggedøgn på de to nyfødtintensivenhetene falt med 13 %: 17

19 Aktivitetsdata og inntektstall alle nyfødte 2012 Antall innleggelser* Inntekter (NOK) Lillehammer/Gjøvik Elverum *definert som innlagte på barneavd. inkl. nyfødtintensiv og barselavd. med hoveddiagnoser i HDG 15 (Nyfødte) Barneavdelingene har ansvaret for undersøkelser og behandling også av nyfødte innlagt på føde- /barselavdelingene.. Barneavdelingen på Lillehammer har ansvaret for de nyfødte på Gjøvik Ressurser Økonomi 2012 Driftskostnader (NOK) DRG-poeng Kostnad pr DRG-poeng Lillehammer Elverum Bemanning Pediatrien i Sykehuset Innlandet disponerer følgende faste stillinger (stillingsbudsjett 2013): Lillehammer Elverum/Hamar Kongsvinger Avdelingssjef/avdelingsoverlege 1 1 Overleger* 9,5 8,75 1 Leger i spesialistutdanning 6 4 Avdelingssykepleiere 3,75 3 Fagutviklingssykepleiere 2 1,6 Sykepleiere/spesialsykepleiere 40,56 32,91 Hjelpepleiere/barnepleiere 5,24 6,25 Kontorledere 1 1 Sekretærer/helsesekretærer 6,1 5,9 1 Aktivitør 0,75 0,5 SUM faste stillinger 75,90 64,91 * Overlegestillingene inkluderer dem knyttet til habiliteringstjenestene for barn, Barnehuset og alle poliklinikker/fødeavdelinger. Sykehusets to barneavdelinger har i forhold til folketallet færre legehjemler innenfor spesialiteten barnesykdommer enn noe annet fylke i landet. Dette er ekstra utfordrende når de samtidig skal drifte poliklinikker på hele 4 steder (Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum) og ha ansvaret for nyfødte på tre (Gjøvik, Lillehammer og Elverum). I tillegg er det altså en fast pediater ved Kongsvinger sykehus. Det er ingen avtalespesialister i pediatri i Innlandet. 18

20 Lillehammer benytter årlig ca. 2 overlegeårsverk på Gjøvik til poliklinikk og til ivaretakelse av ca. 800 nyfødte på føde-/barselavdelingen der. Elverum bruker 1 årsverk på barnepoliklinikk på Hamar. Lillehammers barneavdeling har god rekruttering av både leger og sykepleiere/spesialsykepleiere. Alle legestillingene er besatt ved barneavdelingen i Elverum. Forskningskompetanse/spesialkompetanse Følgende tabell beskriver forsknings- og annen spesialkompetanse ved barneavdelingene Lillehammer Elverum/Hamar Kongsvinger /Gjøvik Leger med doktorgrad Doktorgradsstipendiater Sykepl. med master i klinisk spl mastergradsstudenter Spesialsykepleiere spesialsykepleiestudenter Gynekologi og fødselsomsorg i Sykehuset Innlandet Innledning Dette kapittelet inneholder kortfattet prosabeskrivelse av og presentasjon av utvalgte data fra virksomhetene som rapporten omhandler. For mer utfyllende informasjon må leseren vende seg til andre kilder som årsrapporter (vedlagt), databaser eller direkte kontakt med avdelingene. Selv om data presenteres så er det viktig å merke seg at denne rapporten ikke har hatt sammenlikning av drift som fokus. De data som presenteres har til hensikt å beskrive virksomheten. Arbeidsgruppen har tilnærmet seg fagområdene med tanke på å se på struktur i et overordnet perspektiv. Arbeidsgruppen ser at det er forskjeller i organisering av virksomhetene på de forskjellige stedene. Kontaktflatene og samarbeidet mellom gyn/føde og annen virksomhet er forskjellig fra sted til sted, slik at direkte sammenlikning av data er vanskelig. Datauttrekk og bearbeiding av data er ikke gjort slik at de er egnet for systematisk sammenlikning av drift. 19

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. For å oppfylle kvalitetskravene til fødselsomsorgen slik de er beskrevet

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF From: Erik Hanstad Sent: 13. april 2013 15:28:59 To: HSORHF PB Postmottak Cc: Subject: Kvinneklinikk i Hedmark Attachments: Innstilling Kvinneklinikk Brev til styret.docx Beklager feil vedlegg i forrige

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge - en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen i samarbeid med berørte kommuner... - fødetilbud og kvalitetskrav...

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no Vennligst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

State of the Union adress. Styremøte 26/3

State of the Union adress. Styremøte 26/3 State of the Union adress Styremøte 26/3 Bemanning Gyn/føde i Arendal har 7 overleger,3 LIS 1 har disputert 3 doktorgrader er på god vei 33 stillingshjemler for Jordmor/ Barnepleier Kirurgi Gjør ALLE typer

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian. Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen? Tidsskr Nor Legeforen 2017. 10.4045/tidsskr.16.1070 Dette appendikset er et

Detaljer

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 068 2013 INNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør iverksette innkjøpsprosess knyttet til

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 100/10 Regionalt samarbeid med Helse Vest om føde- og barselsomsorgen i randsonen mellom regionene Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: Saksmappe: 2009/466 Forslag til vedtak:

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 21.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 038-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken

Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken Viser til høringsbrev og strategidokument datert 10.03.2010. I Kvinneklinikken har dokumentene vært tilgjengelige for alle ansatte og innspill

Detaljer

Adm dir Morten Lang-Ree har gitt Divisjon Elverum-Hamar og Divisjon Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere kvinneklinikk i SI.

Adm dir Morten Lang-Ree har gitt Divisjon Elverum-Hamar og Divisjon Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere kvinneklinikk i SI. NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 04.06.12 Sak: Utredning om Kvinneklinikk i Hedmark 1. Et trygt fødetilbud, veileder fra Helsedirektoratet

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer

Detaljer

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 039 2015 OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html Side 1 av 1 11.09.2012 Fra: Stein Iversen[Stein.Iversen@flakstad.kommune.no] Dato: 10.09.2012 14:04:57 Til: RHF-Postmottak Tittel: 146833_1_P Til

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt.

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10:00 13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge:

Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge: STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE JORDMORFORENING I NORD- TRØNDELAG. Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge: BARNEAVDELINGEN I HELSE-NORD-TRØNDELAG:

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 093-2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2016 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap.

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Enkeltfødsler Vaktordninger Fødselsår Fødeinstitusjon Befolkning Type fødeenhet Antall fødsler Antall enkeltfødsler Para 0 Para 1+ Ikke keisersnitt Akutt keisersnitt Elektivt keisersnitt Uspes. keisersnitt

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger YaHelsedirektoratet Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder

Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai 2012 1 INNHOLD Konklusjon...2 1 Bakgrunn og mandat...3 2 Hvordan kravene

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Flere helsetjenester med høy kvalitet der folk bor. Forankringsseminar om kommuneplanens samfunnsdel i Sel kommune 29. mars 2017

Flere helsetjenester med høy kvalitet der folk bor. Forankringsseminar om kommuneplanens samfunnsdel i Sel kommune 29. mars 2017 Flere helsetjenester med høy kvalitet der folk bor Forankringsseminar om kommuneplanens samfunnsdel i Sel kommune 29. mars 2017 2 fylker 48 kommuner (49 med Nes i Akershus) 400 000 innbyggere Omkring 8,7

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF

Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-21/012 Bodø, 17.3.2017 Styresak 35-2017/3 Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 19.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 043-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 27.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring- Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. april 2013 kl. 0830-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland,

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus SAKSFREMLEGG Sak 18/09 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen/Nils Eriksson Arkivsak: 09/1555-4 Arkiv:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus:

Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus: Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus: Hvorfor bør en framtidig felles fødeavdeling for Romsdal og Nordmøres befolkning ligge i Molde? Etter oppdrag fra avdelingsrådsmøte 18.01.10 og avdelingssjef

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjeldende fra 01.07.2012, (evaluert 2016) Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016 3 7 Oppdatert mht nasjonal,

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer