Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder"

Transkript

1 Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai

2 INNHOLD Konklusjon Bakgrunn og mandat Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved SI Lillehammer Seleksjonskriterier Krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling Krav til vaktberedskap kvinneklinikk Krav til bemanning og kompetanse Krav til fosterovervåkning og fosterdiagnostikk Konsekvenser for tilgrensende fagområder Barnelege / nyfødtmedisin Akuttmedisin Fysio-/ergoterapikompetanse Operasjonsstuekapasitet Indremedisin Nevrologi Kirurgi / urologi Konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger (SI Gjøvik) Beregninger av økonomiske konsekvenser, drift / bygg / MTU Laboratoriefunksjoner Bygningsmessige konsekvenser Medisinsk teknisk utstyr Oppsummering...10 Vedlegg 1 RHF tildeling av funksjon for ivaretagelse av fødende i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)...12 Vedlegg 2 Veilederens konsekvenser for pasientstrømmer i SI...13 Konklusjon SI Lillehammer innehar den faglige kompetanse som kreves for å innfri kravene til kvinneklinikk. Ved innføring av døgnkontinuerlig tilstedevakt av gynekologspesialist er det nødvendig å øke bemanningen med 2 stillinger for å sikre forsvarlig tjenesteplan, oppfylle arbeidsmiljøloven samt å ha tilstrekkelig med overlegekompetanse i avdelingen på dagtid. Det er overleger som er interesserte i disse stillingene, tilstedevakt kan dermed raskt etableres når vedtak fattes. Vi bør oppbemanne med 1-2 jordmødre for å gjennomføre tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase under fødselen. Dette er et kvalitetskrav som gjelder alle fødeinstitusjoner uavhengig av nivå. Den skisserte oppbemanningen av overleger og jordmødre vil kunne inkludere stipendiatstillinger som en kvinneklinikk bør ha. Kostnaden ved innføring kvinneklinikk ved SI Lillehammer er lav. Så langt vi har kunnet verifisere ved hjelp av nasjonale og egne tall, vurderinger av samarbeidende avdelinger og divisjoner, vil kvinneklinikk kunne etableres ved en kostnad på kr

3 1 Bakgrunn og mandat Helsetilsynet gjennomførte tilsyn med landets fødeinstitusjoner i 2004/2005. Erfaringene fra tilsynet, gjennomgang av tilsynssaker og erstatningssaker i NPE resulterte i at Stortinget ga Helsedirektoratet i oppdrag å uarbeide retningslinjer for å bedre kvaliteten i fødselsomsorgen i Norge. Veilederen «Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen» ble utgitt desember 2010 og skal gi grunnlag for utvikling av et enda bedre fødetilbud, med kvalitet i alle ledd. Veilederen innebærer en inndeling av fødetilbud i tre nivå: fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Helse Sør Øst (HSØ) ga Sykehuset Innlandet (SI) i oppdrag å utarbeide en områdeplan for fødselsomsorgen i SI, hvor rammene var den nye veilederen. Områdeplanen skulle sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud. Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. En arbeidsgruppe bestående av fagrådet i obstetrikk i SI, og perinatalkomiteen i SI, brukerrepresentanter og representanter for kommunehelsetjenesten leverte i mai 2011 en faglig begrunnet områdeplan for fremtidig fødselsomsorg i SI. Områdeplanene ble bearbeidet og godkjent av ledelsen i fødeavdelingene før den ble avgitt i linjen til adm. direktør. Rammene for områdeplan ble definert i besvarelsen og forutsatte en uendret struktur. Anbefalingen var at de geografiske stedene Elverum og Lillehammer kunne oppgraderes til Kvinneklinikk, Gjøvik og Kongsvinger fortsette som fødeavdelinger uten nyfødtenhet og oppgraderes til å oppfylle de nye krav, samt at fødestuene på Tynset i Valdres opprettholdes. Områdeplanen er forankret i fagmiljøet i SI, brukerorganisasjoner og representanter for 1.linjetjenesten i SI, SI-ledelsen, styret i SI og det regionale helseforetak (HSØ). På bakgrunn av planen gis divisjonene Elverum-Hamar og Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å opprette fødetilbud etter kravene til kvinneklinikk i nasjonal veileder i egen divisjon. Utredningen skal gjøre rede for: Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved de respektive div. Det skal beskrives konsekvenser for tilgrensende fagområder. Utredningen skal beskrive konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger. For Lillehammer vil det si Gjøvik og for Elverum-Hamar Kongsvinger og Tynset. De berørte divisjoner skal involveres i denne delen av arbeidet. Det skal gjøres beregninger av økonomiske konsekvenser, både drift og evt. investeringer i bygg eller MTU. Her involveres div. Medisinsk service eller Eiendom og internservice hvis aktuelt. Deltagere i utredningen Ansvarlig for utredningen er divisjonsdirektør. Avdelingssjef Toril Kolås har sammen med sin ledergruppe samt seksjonsoverleger, stått for arbeidet. Det er avholdt eget møte med divisjonsdirektør SIG og avdelingssjef gyn føde ved SIG, alle tall er avstemt med SI Gjøvik sine tall. Det er foretatt befaring med avdelingssjef Avdeling for byggutvikling og teknisk sjef SIL, i tillegg har divisjon Eiendom og internservice gjennomgått dokumentet. Det er avholdt flere møter med samarbeidende avdelinger ved SIL, alle avdelinger har fått dokumentet til gjennomsyn. Utredningen er behandlet i ledergruppen ved divisjon Lillehammer. 2 Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved SI Lillehammer Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for komplikasjoner, dvs. risikofødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. Ved kvinneklinikkene må det stilles krav til døgnkontinuerlig tilstedevakt av spesialist i fødselshjelp. Ved kvinneklinikkene vil det være behov for spesielt høy kompetanse både for fødselsleger og andre spesialiteter 3

4 fordi antall gravide og fødende med alvorlige kroniske sykdommer eller komplikasjoner i svangerskapet øker. Ved sykehus med kvinneklinikker vil det også være krav om nyfødtmedisinsk intensivavdeling. I rapporten Et trygt fødetilbud skilles det mellom fødeavdelinger med og uten nyfødtenhet og seleksjon og kvalitetskrav tar hensyn til dette. Målet med kvalitetskravene er å sørge for at fødeavdelingene/kvinneklinikkene gir fødselshjelp på et høyt faglig nivå i tråd med nasjonale retningslinjer. Et viktig mål er minst mulig intervensjon under den fysiologiske graviditet og fødsel, men med korrekt intervensjon der dette er nødvendig og med lav perinatal og maternell mortalitet og morbiditet. 2.1 Seleksjonskriterier I veilederen står: Alle lavrisiko og risikofødende kan føde på kvinneklinikk. Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk: Diabetes mellitus (insulinkrevende) Preeklampsi (alvorlig) Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Vekstretardasjon Flerlinger/vaginale tvillingfødsler Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Immunisering med betydning for barnet Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Overvekt (BMI > 35) Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Rusmiddelbruk under svangerskap Gravide under LAR-behandling Kommentar: Vi har etablert spe- og små-barnsteam for gravide med psykiske utfordringer og/eller rusmisbruk og har ansvar for gravide i SI som er i LAR (Legemiddel-Assistert Rehabilitering)-behandling. Vi har etablert et nært samarbeid mellom somatikk og psykiatri samt mellom primær- og sekundærhelsetjenesten. Det er utarbeidet behandlingslinje og kompetanseplan. Godkjenning av funksjon, se vedlegg 1. HIV Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer alle seleksjonskriteriene er satt opp for en kvinneklinikk 2.2 Krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling I veilederen står: Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) ved hver vakt har ansvaret for organisering og oversikt over jordmødrenes arbeid i avdelingen og den interne organiseringen av pasientene (pasientflyten) Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i jordmorfaglige spørsmål Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene mellom disse skal være. Ansvarsområde og myndighet skal være nedfelt skriftlig og kjent og akseptert av vedkommende som påtar seg/får et slikt ansvar Fødeseksjonen må ha et velfungerende varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og andre akutte situasjoner i avdelingen Rescusiteringsrom skal finnes i fødeseksjonen Kvinneklinikker skal ha nyfødtintensivkompetanse Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må være lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i avdelingen 4

5 Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte fødselsomsorgen skal foregå og resultater dokumenteres Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige akutte komplikasjoner under fødsel som for eksempel; vanskelig skulderforløsning, blødning, fosterstress, operative forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør loggføres med dato og oversikt over deltagere Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og informeres ved komplikasjoner Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må kjenne til avdelingens rutiner og prosedyrer (veiledere) Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer de krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling som er satt opp for en kvinneklinikk. 2.3 Krav til vaktberedskap kvinneklinikk I veilederen står: Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt skal ha tilstedevakt. Kommentar: Lillehammer har tilstedevakt hele døgnet for LIS. Vakthavende overlege har tilkallelsesvakt deler av døgnet. Ved omgjøring til tilstedevakt vil det utløse behov for minimum 2 overlegestillinger til, (herav kan 1 stipendiatstilling som går i vakt dekkes 50% av forskningsbudsjettet SI). Estimert utgift: kr Antall leger i vakt må tilpasses klinikkens størrelse Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte Barnelege i vakt Sykehuset skal ha kirurgisk kompetanse innen urologi og magetarm sykdommer Sykehuset skal ha indremedisinsk kompetanse innen endokrinologi og nefrologi Pr. 1/ oppfyller sykehuset på Lillehammer de kravene til vaktberedskap som angis for kvinneklinikk, unntatt tilstedevakt hele døgnet for gynekologspesialist. Dette vil bli etablert umiddelbart etter vedtak. 2.4 Krav til bemanning og kompetanse I veilederen står: Bemanningen i kvinneklinikkene må styrkes som følge av mer sentralisering av fødslene og økt kompleksitet i pasientgruppen Kvinneklinikkene må ha gynekologspesialist med fødselshjelp Bemanningen i kvinneklinikkene og fødeavdelingene må være tilstrekkelig for bedre å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme kravet om tilstedeværende jordmor i aktiv fase av fødselen Kommentar: En kvinneklinikk vil få økt antall risikofødende som vil medføre flere fødsler, flere jordmorkonsultasjoner på poliklinikken og flere innleggelser til observasjon. Behov for økt ressurs estimeres til 1-2 jordmorstillinger (inkludert 1 stipendiatstilling som deltar i vaktturnus og som kan dekkes 50% av forskningsbudsjettet SI). o Estimert utgift kr Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at det er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i avdelingen, opplæring av kolleger Antall årsverk for jordmødre må økes i takt med økte krav til dokumentasjon, overvåking, oppfølging under og etter fødsel. Jordmorstillinger bør være heltidsstillinger Det bør være psykososial kompetanse tilknyttet kvinneklinikkene som kan veilede foreldre som trenger oppfølging 5

6 Kvinneklinikkene bør ha stipendiatstillinger for både jordmor og lege. Kommentar: Vi mangler stipendiatstilling for jordmor og lege. Forutsettes dekket av forskningsbudsjettet. Kvinneklinikkene skal ha forskningskompetanse og drive aktiv forskning Kommentar: Fødeavdelingen har god forskningskompetanse. To av overlegene har doktorgrad; en assistentlege har søkt phd-opptak til universitetet. Det søkes om forskningsstipend til jordmor og lege og det drives aktiv forskning i avdelingen, både oppdragsforskning og klinisk forskning. Avdelingen har flere publikasjoner. En jordmor har startet masterutdanning. Det pågår flere felles forskningsprosjekt mellom avdelingen og tverrfaglige samarbeidspartnere: Pediatri: Graviditet og senkomplikasjoner hos barna. Nevrologi: Epilepsi hos gravide. Onkologi: Samarbeid med Radiumhospitalet om overlevelse etter kirurgisk behandling av ovarialkreft. En av avdelingens overleger er veileder. Barneavdelingen har også meget god forskningskompetanse med flere ansatte med doktorgrad, leger i phd-utdanning og sykepleiere med mastergrad. Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer alle krav til bemanning i avdelingen, bortsett fra noe jordmorressurs, og oppfyller alle krav til kompetanse som er satt opp for en kvinneklinikk. Avdelingen bør få stipendiatstilling for jordmor og lege. 2.5 Krav til fosterovervåkning og fosterdiagnostikk I veilederen står: Fødeavdelinger og kvinneklinikker skal kunne bruke trestetoskopet Fødeavdelinger og kvinneklinikker skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av kurvene Kvinneklinikker bør ha tilgang til CTG med analyse av kortidsvariabilitet (System 8000 analyse) Fødeavdelinger og kvinneklinikker skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form av enten ST - analyse, skalp ph eller laktat Kommentar: Vår avdeling har i flere år brukt STAN som er en avansert fødselsovervåkingsmetode hvor fostrets EKG (ST-segmentet) analyseres i tillegg til hjertefrekvensen. Alle jordmødre og leger er sertifisert og avdelingen har deltatt regelmessig på nasjonale møter for STAN-brukere. Vi har også i mange år benyttet ph-måling i navlestrengsblod. Vi har ukentlige faste møter mellom leger og jordmødre for regelmessig undervisning, diskusjon av kasuistikker og kvalitetssikring. Kvinneklinikker skal kunne utføre syre - base undersøkelse på navlestrengsblod etter fødsel Fødeavdelinger og kvinneklinikker må foreta regelmessig undervisning og stille kompetansekrav til jordmødre og leger innen tolkning og bruk av ulike metoder for fosterovervåking Fødeavdelinger og kvinneklinikker må kunne identifisere utviklingsavvik og viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. Bare godkjente enheter kan utføre fosterdiagnostikk Kommentar: Avdelingen har 4 jordmødre med spesialutdannelse innen fosterdiagnostikk utdannet ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, St. Olavs. To av jordmødrene går i fast turnus på føden i tillegg til poliklinisk virksomhet. 6

7 Fødeavdelinger må kunne utføre og tolke basale dopplerundersøkelser Kvinneklinikker skal kunne utføre avanserte dopplerundersøkelser Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer alle krav til fosterovervåking og fosterdiagnostikk. 3 Konsekvenser for tilgrensende fagområder En økt andel risikofødende vil medføre økt behov for kompetanse fra andre fagområder. Det har vært flere møter med de involverte fagområder, disse har godkjent antall og beskrivelse av konsekvenser for implementering av kvinneklinikk. Utgangspunkt: Andel fødsler som i dag + alle risikofødende i vårt opptaksområde ( og nordre del av Ringsaker). De nye retningslinjene vil føre til at rundt 40 flere gravide blir overført fra Gjøvik til Lillehammer (se pkt. 3.2). 3.1 Barnelege / nyfødtmedisin a. økt andel preterme: 5 nyfødte b. økt andel barn med behov for nyfødtintensiv: 5 nyfødte Pediatrisk LIS har tilstedevakt, overlege har hjemmevakt. Det forventes ikke behov for endring i bemanning på nyfødtintensiv eller barnelegevakt. 3.2 Akuttmedisin Vi har god dokumentasjon gjennom mange år på at i gjennomsnitt 40 % av fødslene (lavrisiko + høyrisikofødende) trenger service fra anestesiavdelingen. Dette i form av epiduralbedøvelse under fødselen i forbindelse med forløsning med keisersnitt eller akutte problemer under eller like etter fødselen, f.eks ruptur av lukkemuskelen rundt endetarmen, store blødninger eller morkakerester. Andelen vil være vesentlig høyere for risikofødende. Vurdering av behov: o Økt antall fødsler medfører epiduralservice under fødsel til ca flere pasienter og til service for ca 5-10 flere pasienter med post partum komplikasjoner. o Økt andel risikofødende medfører økt sectiofrekvens samt økt andel fødende med behov for overvåking på intensiv/oppvåkings-enheten. En økning på rundt flere pasienter per år vil kreve anestesiservice. En ekstra anestesisykepleier på dagtid kan bli aktuelt å vurdere. 3.3 Fysio-/ergoterapikompetanse Det forventes ingen vesentlig endring. 3.4 Operasjonsstuekapasitet Flere fødsler medfører flere sectio. Økt andel risikofødende vil gi økt sectiofrekvens samt økt behov for tilgang på operasjonsstuer ved peri-/post partum komplikasjoner. En kan forvente en økning på ca operasjoner pr. år Økningen vil ikke medføre økt behov for operasjonsteam eller tilgang til flere operasjonsstuer. 7

8 3.5 Indremedisin Gravide med diabetes, pasienter med alvorlige kroniske lever, hjerte, lunge og nyresykdommer, systemiske bindevevssykdommer og infeksjonssykdommer. Det bør vurderes opprettelse av hjemmel for endokrinolog. Pasient volumet kun begrunnet i kvinneklinikk er lite, men medisinsk avdeling har behov begrunnet i den generelt økte andel diabetikere i befolkningen. Pr. i dag føder pasienter med insulinkrevende diabetes, andre alvorlige kroniske sykdommer og infeksjoner på vår fødeavdeling. Forventer ingen økning. 3.6 Nevrologi Gravide med epilepsi og andre nevrologiske tilstander. Pr. i dag føder pasienter med epilepsi og alvorlige nevrologiske sykdommer på vår fødeavdeling. Forventer ingen økning. 3.7 Kirurgi / urologi Gravide med akutt eller elektiv kirurgisk problemstilling, gravide med nyre- og urinveisproblematikk. Lillehammer har samlokalisert kompetanse innen kirurgi/urologi og fødeavdeling med gynekologspesialist. En rekke kirurgiske tilstander samt kirurgiske operasjoner øker risikoen for for tidlig fødsel og behandlingen bør derfor ofte foregå i sykehus med fødeavdeling og nyfødtenhet med obstetrisk og nyfødtmedisinsk kompetanse. Pr. i dag henvises flere av disse pasienter til vår avdeling fra begge fylkene. Usikkert hvor stort det reelle antall i SI er og om det vil bli en økning i antall henvendelser. 4 Konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger. For Lillehammer vil det si Gjøvik. I mange år har det vært gjennomført begrensninger i hvilke fødsler som kan planlegges på Gjøvik. Lavrisikofødende samt en del risikofødende hvor det ikke forventes service av barnelege har kunnet planlegge fødsel på Gjøvik. Nedre grense i gestasjonsalder er 35. svangerskapsuke. Det betyr at i tillegg til alle fødslene i eget nedslagsfelt med gestasjonsalder ned til 28. svangerskapsuke, så har Lillehammer også tatt hånd om alle fødslene fra nedslagsfeltet til Gjøvik for de med svangerskapslengde mellom 28 og 35 svangerskapsuker samt de fødende hvor det har foreligget økt risiko for barnelegeservice. I veilederen står det at dersom enkelte fødeavdelinger mener at de innehar kompetanse til å håndtere enkelte tilstander som er definert tilhørende kvinneklinikk, skal dette avklares med helseregionens fagnettverk og kvinneklinikker. Dette må i så fall dokumenteres og prosedyrenedfelles. Gjøvik har en stor intensiv avdeling og ekstra anestesiressurser da anestesi tilkalles ved dårlige nyfødte. Gjøvik har gastrokirurg i vakt og en stor indremedisinsk avdelingen som dekker de fleste indremedisinske grenspesialiteter, deriblant lunge, hjerte og endokrinologi. Fødeavdelingen har STAN. Fødeavdelingen Gjøvik fyller de kvalitetskrav som er satt i veilederen. Avdelingen har derfor kompetanse til å håndtere noen av de tilstander som er definert tilhørende kvinneklinikk. Se kommentarer under de enkelte risikofødende. De nye retningslinjene vil føre til at rundt 40 gravide blir overført fra Gjøvik til Lillehammer, utover det som tidligere har vært overført. Estimatet bygger på MFR sine kvalitetssikrede data fra 2010 (ref. Kvalitetssikrede tall for 2011 foreligger ennå ikke offisielt. Tallene nedenfor stemmer godt overens med tall fra vår fødedatabase, og med tall som SI Gjøvik har. Tallene er estimat pr år. 8

9 Diabetes mellitus (insulinkrevende): 0 fødsler Preeklampsi (alvorlig): 3-5 fødsler o Kommentar: samtidig prematuritet og føtal påvirkning. Avdelingen har kompetanse til å håndtere alvorlig preeklampsi hos mor i samarbeid med intensiv / anestesi. Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel):0 fødsler Vekstretardasjon: 0 fødsler Flerlinger/vaginale tvillingfødsler: 5 fødsler Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer: 3 vaginale fødsler Immunisering med betydning for barnet: 0 fødsler Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor: 0 fødsler Overvekt (BMI > 38): fødsler Kommentar: Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk ved "Overvekt (BMI > 35)". Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling. Her vil en del kunne føde på fødeavdeling. Etter diskusjon i fagrådet er BMI grensen satt til 38. Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon: 0-1 fødsel Rusmiddelbruk under svangerskap: 0 fødsler Gravide under LAR-behandling: 0 fødsler HIV: 0 fødsler Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko: 0 fødsler Følgende risikofødsler bør foregå på kvinneklinikk eller fødeavdeling med nyfødtenhet: Oligohydramnion 0 (når det har vært mistanke om føtal årsak overføres de pr i dag til Lillehammer) Polyhydramnion 0 (når det har vært mistanke om føtal årsak overføres de pr i dag til Lillehammer) Tidligere keisersnitt eller operasjoner på livmoren som har betydning for svangerskap og fødsel: 0-3 fødsler Det antas en nedgang i antall fødsler på Gjøvik med ca 40 fødsler per år. Gjøvik får redusert antall risikofødsler. Risikofødende er ressurskrevende og belastningen i fødeavdelingen vil reduseres. På den annen side stiller veilederen krav på tilstedeværelse av jordmor i hele aktive fase av fødselen. Bemanningen fødeavdelingen ved SIG kan ikke reduseres, denne er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig akuttberedskap, samt unngå samtidighetskonflikter. Avdelingen må sørge for følge av jordmor ved risikofødsler og overflytting av nyfødte. Færre risikofødsler vil medføre redusert sectiofrekvens og færre andre obstetriske operasjoner. Fødeavdelingen vil derfor ha kapasitet til å ta i mot flere normalfødende fra Lillehammer og Hedmark. Risikofødende hvor alt er normalt etter fødsel kan også i størres grad overflyttes til føde/barselavdelingen på Gjøvik for videre oppfølging. SI Gjøvik vil miste alle vaginale tvillingfødsler og setefødsler. Dette betyr at utdanningen av assistentleger må sikres på annen måte, som for eksempel ved rotasjonsordning innen avdelingene i SI. Ved LIS ansettelser på føde/gyn avdelingene i SI, bør det fremgå av arbeidsavtalene at det kan bli rotasjon av arbeidssted i vakt og på dagtid. LIS ansatt på Gjøvik må ha mulighet for rotasjon til Lillehammer. Det bør også sikres at erfarne LIS kan arbeide ved Gjøvik. Dette må detaljeres når det blir klart hvor lang tid LIS vil få godkjent tjeneste ved føde/gyn avd Gjøvik. Det er nå 3 år. Avdelingen har en stor gynekologisk aktivitet. 9

10 5 Beregninger av økonomiske konsekvenser, drift / bygg / MTU 5.1 Laboratoriefunksjoner Ingen endring totalt i prøvetaking. 5.2 Bygningsmessige konsekvenser Føden: Fødeavdelingen på Lillehammer ble i sin tid bygget for å ta hånd om alle fødslene i fylke. Vi har 4 fødestuer + 1 flexistue som ved behov også kan benyttes til fødsler. Antallet fødestuer dekker godt behovet til en Kvinneklinikk. Estimert utgift: kr 0 Barsel: Dagens areal kan dekke behovet for en Kvinneklinikk. Vi antar liggetiden vil øke noe med økt antall risikopasienter (av både maternelle og neonatale årsaker). Det vil være mer hensiktsmessig for driften på sikt med et større barselareal og/eller bedre tilgang på familierom og barselhotellsenger. Dette lar seg evt. løse med intern omrokering. Fødeavdelingen på Gjøvik har kapasitet til å ta hånd om flere barselpasienter fra normalfødende eller risikofødende overført til Lillehammer, men hvor barselforløpet er normalt. Kostnad: kr 0 Svangerskapspoliklinikken: vi har de siste par år hatt en betydelig økning på polikliniske konsultasjoner og har pr. i dag for få undersøkelsesrom. Dette er allerede en flaskehals i pasientflyten. Vi har behov for et ekstra undersøkelsesrom, dette vil også dekke behovet til en kvinneklinikk. Byggutvikling og teknisk drift har hatt befaring sammen med avd.sjef og et rom som i dag brukes som kontor kan enkelt gjøres om til undersøkelsesrom. Kostnad: kr Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsparken er generelt dårlig og av eldre dato og trenger utskiftning uavhengig av fødeavdelingens nivå. Må investere i et ekstra ultralydapparat til et nytt undersøkelsesrom. Kostnad: kr Konklusjon driftsareal/mtu: Dagens benyttede driftsareal kan romme en Kvinneklinikk uten bygningsmessige endringer, dvs uten kostnader. Utskiftning av en del MTU er nødvendig uavhengig av fødeavdelingens nivå. Driftmessig vil det være ønskelig og mer hensiktsmessig med et større areal til barselpasienter, dette kan løses ved intern omrokering. Det er nødvendig med innredning av nytt undersøkelserom og anskaffelse av ett nytt ultralydapparat 6 Oppsummering I har Gjøvik og Lillehammer for flere år siden blitt enige om seleksjonskriterier for gravide som trenger en nyfødt avdeling i forbindelse med fødsel. De nye kravene som kommer i tilegg i følge veilederen, vil for Gjøvik bety seleksjon av ca 40 flere svangerskap til Lillehammer. Tallene for Hedmark og viser ikke stor forskjell ved gjennomgang av seleksjonskriteriene. En fødeavdeling med nyfødtavdeling vil bety at en kan ta i mot en god del av de fødslene som en uten nyfødtavdeling ville måtte selektere bort. Maksimumestimatet for Hedmark tilsier at 50-7 må overføres til kvinneklinikk. I henhold til våre tall føder ca 10 % av hhv Hamar og Stange sin fødepopulasjon allerede på Lillehammer. Ledelsen ved avdelingen på Elverum har angitt en vesentlig høyere andel, ca 30 %. Hvis en går ut fra denne andelen kan man estimere at av de maksimalt estimerte risikosvangerskap fra Hedmark, allerede benytter SI Lillehammer. 10

11 Avdelingen ved SI Lillehammer innehar den faglige kompetanse som kreves for å innfri kravene til kvinneklinikk. Ved innføring av døgnkontinuerlig tilstedevakt av gynekologspesialist er det nødvendig å øke bemanningen med 2 stillinger for å sikre forsvarlig tjenesteplan, oppfylle arbeidsmiljøloven samt å ha tilstrekkelig med overlegekompetanse i avdelingen på dagtid. Vi bør også oppbemanne med 1-2 jordmødre for å gjennomføre tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase under fødselen. Dette er et kvalitetskrav som gjelder alle fødeinstitusjoner uavhengig av nivå. Den skisserte oppbemanningen av overleger og jordmødre vil kunne inkludere stipendiatstillinger som en kvinneklinikk bør ha. Kostnad ved innføring kvinneklinikk Lillehammer: 2 gynekologspesialister: kr jordmødre kr ultralydapparat kr Inventar til nytt undersøkelsesrom kr SUM: kr

12 Vedlegg 1 12

13 Vedlegg 2 Veilederens konsekvenser for pasientstrømmer i SI Tallene som fremkommer er fra Medisinsk Fødselsregister (MFR) for året Tallene tar utgangspunkt i morens bostedsfylke og ikke fødeinstitusjon hvor moren fødte, dvs flere av de fra Hedmark, som er oppgitt i tabellene under, kan ha født på Lillehammer (Ringsaker og omegn). I tillegg kan flere fra sørlige del av Hedmark ha født på A-hus. Estimatene blir derfor maksimumtall. MFR oppgir 1816 fødsler for Hedmark og 1856 fødsler for for året Det foreligger allerede en seleksjon av risikofødsler fra Gjøvik til Lillehammer fordi nyfødtavdelingen for ligger på Lillehammer. Etter de nye retningslinjer fra Helsedirektoratet har Fagrådet for fødselsomsorgen i Innlandet vedtatt nye retningslinjer for seleksjon av gravide fra Gjøvik til Lillehammer (gjeldende fra 1 januar 2012). De nye retningslinjene, som tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder, vil føre til at mellom 40 og 50 flere gravide blir overført fra Gjøvik til Lillehammer. Estimatet bygger på MFR sine data: Lillehammer mottar i dag 60% av Ringsaker sin fødepopulasjon og ca 10 % av Hamar og Stange sin fødepopulasjon, se gjestepasientstrømmer i Lillehammer sin årsrapport fra fødeavdelingen side 19. I denne fødepopulasjonen er det risikokasus som oppfyller de seleksjonskriteriene som skal til en kvinneklinikk. Følgende seleksjonskriterier er i følge nasjonal veileder satt opp for en kvinneklinikk: Alle lavrisiko og risikofødende kan føde på kvinneklinikk. Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk: Diabetes mellitus (insulinkrevende) Preeklampsi (alvorlig) Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Vekstretardasjon Flerlinger/vaginale tvillingfødsler Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Immunisering med betydning for barnet Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Overvekt (BMI > 35) Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Rusmiddelbruk under svangerskap Gravide under LAR-behandling HIV Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Tabellene viser MFR-tall for 2010 for hvert kriterium. Tallene er ihht bostedsfylke og ikke fødested. Estimatene blir derfor maksimumstall; sannsynligvis ligger de lavere da 60% av befolkningen i Ringsaker og en del fra Hamar og Stange føder på Lillehammer. 1. Diabetes mellitus (insulinkrevende) Diabetes 1 Hedmark 11 9 : Alle med insulintrengende diabetes i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Flere fra Ringsaker føder på Lillehammer. : 1 13

14 2. Preeklampsi (alvorlig) Alvorlig Preeklampsi Hedmark 7 9 De fleste med alvorlig svangerskapsforgiftning (alvorlig preeklampsi) i føder ved Lillehammer. Endringen er beskjeden fra tidligere seleksjonskriterier. 5 pasienter 5 pasienter 3. Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Påvist utviklingsavvik Behov for intervensjon Hedmark 0 0 I Sykehuset Innlandet HF, både Hedmark og, vil fostre med påvist utviklingsavik med behov for intervensjon kort tid etter fødsel bli henvist til regionsykehus (Rikshospitalet) for forløsning. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. 4. Vekstretardasjon Vekstretardasjon Hedmark I 2011 var det 28 fødsler på Lillehammer hvor barnets vekt var under 2 percentilen. Det er fortsatt slik at ikke alle veksthemmede fostre blir oppdaget i svangerskapet. Tallene i tabellen blir derfor et estimat. Et foster med vekstretardasjon kan bli forløst ved en fødeavdeling hvor det er en nyfødtavdeling. Svært få fra Elverum sitt nedslagsfelt trenger derfor å henvises til kvinneklinikk. Alle med alvorlig veksthemming i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. 3 pasienter 5. Flerlinger/vaginale tvillingfødsler Minst 50 % av alle flerlingefødsler blir forløst med keisersnitt. Tallene i tabellen representerer de vaginalt fødte Tvillinger Hedmark Det var 11 tvillingfødsler ved Gjøvik i av de ble forløst med keisersnitt. De nye retningslinjene vil føre til at 5 tvillingfødsler vil bli selektert til Lillehammer da de har planlagt en vaginal fødsel. 14

15 5 pasienter 5 pasienter 6. Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Seteleie forløst vaginalt Hedmark 4 13 Keisersnittfrekvensen for setefødsler er høy; mange steder opp i 80-90%. Det var 19 setefødsler på Gjøvik i 2010, 16 av de ble forløst med keisersnitt. 3 setefødsler vil da bli selektert til Lillehammer for vaginal fødsel, etter de nye seleksjonskriteriene. 3 pasienter 4 pasienter 7. Immunisering med betydning for barnet Immunisering Hedmark? 4 Alle svangerskap hvor det foreligger en kjent immunisering i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Legger estimatet for Hedmark på samme tall som for. 4 pasienter 8. Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Rh-antistoff Trombose Kronisk Hjerte Reumatoid Epilepsi Hgb<9g/dl nyresykdom sykdom Artritt Hedmark Alle svangerskap hvor det foreligger en kjent alvorlig sykdom hos mor som har betydning for det nyfødte barnet føder enten ved Lillehammer eller Rikshospitalet/Ullevål. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. For Hedmark fylke vil økningen i pasienter først og fremst komme fra gruppen med de alvorligste kroniske nyresykdommer, hjertesykdommer og alvorlig epilepsi Overvekt (BMI > 35) BMI>35 Hedmark

16 BMI>38 Hedmark I perinataldatabasen er det 4,4% som har en BMI>35 og 1,6% av populasjonen som har en BMI>38. En antar at prosentandelen for populasjonen i Hedmark er på samme nivå. Med 3 for hele, antar vi det vil si for Gjøvik sin fødepopulasjon litt under halvparten; omkring 12 svangerskap pr år med en BMI-grense på 38. Vi legger til grunn samme tall for Hedmark. I veilederen står det at dersom enkelte fødeavdelinger mener at de innehar kompetanse til å håndtere enkelte tilstander som er definert tilhørende kvinneklinikk, skal dette avklares med helseregionens fagnettverk og kvinneklinikker. Alle overvektige som er flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling (med/eller uten nyfødtavdeling). Fagrådet i SI har pr i dag satt en BMI-grense på 38 for overføring til fødeavdeling med nyfødtenhet. Ved innføring av kvinneklinikk vil både Gjøvik og Elverum fortsatt kunne ta hånd om alle overvektige opp til en BMI-grense på 38 og i tillegg en god del av de overvektige med BMI >38 og som tidligere har født ukomplisert Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Hedmark 1 1 Alle svangerskap hvor det foreligger en tidligere alvorlig GBS infeksjon i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Elverum, som har nyfødtenhet, vil fortsatt kunne ta hånd om sine pasienter. 11. Rusmiddelbruk under svangerskap/ Gravide under LAR-behandling RUS og LAR Hedmark? 3 Alle svangerskap hvor det foreligger RUS eller LAR problematikk i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Antar tallet fra Hedmark er i størrelsesorden som for hele. 3 pasienter 12. HIV HIV Hedmark

17 Alle svangerskap hvor det foreligger HIV problematikk i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Lillehammer har infeksjonsavdeling og regner med at disse pasienter fra Hedmark også føder på Lillehammer i dag. 13. Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Trombofili Hedmark 4 4 Alle svangerskap hvor det foreligger trombofili problematikk i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Antar antall pasienter fra Hedmark er i samme størrelsesorden som. 4 pasienter I tillegg til de 13 kriteriene bør følgende risikofødsler fra Gjøvik sitt nedslagsfelt foregå på kvinneklinikk eller fødeavdeling med nyfødtenhet: Tidligere keisersnitt eller operasjoner på livmoren som har betydning for svangerskap og fødsel: 3 pasienter Sum av seleksjonskriteriene (maksimum estimat): Seleksjonskriterier (36) Hedmark (68) Konklusjon I har Gjøvik og Lillehammer for flere år siden blitt enige om seleksjonskriterier for gravide som trenger en nyfødt avdeling i forbindelse med fødsel. De nye punkter som er kommet i tilegg i følge veilederen vil i hovedsak for Gjøvik sin del utgjøre omkring flere svangerskap som selekteres til Lillehammer i henhold til de nye seleksjonskriteriene. Tallene for Hedmark og viser ikke stor forskjell i de 13 punktene. En fødeavdeling med nyfødtavdeling vil kunne ta i mot en god del av de fødslene som kommer inn under de 13 punktene som utgjør seleksjonskriteriene. Maksimum-estimatet for Hedmark ligger omkring 50-7 som må overføres til kvinneklinikk. I henhold til våre tall føder mellom ca 10 % av hhv Hamar og Stange sin fødepopulasjon på Lillehammer. Avd.sjefen på Elverum har uttalt at andelen er vesentlig høyere, ca 30 %. Hvis en går ut fra denne andelen kan man estimere at risikosvangerskap av disse maksimalt fra Hedmark, allerede benytter SI Lillehammer. 17

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Versjon: 1.0. Sluttrapport. Eierstrategi 2010. Framtidig organisering av tilbud til ekstremt tidlig fødte i Midt-Norge

Versjon: 1.0. Sluttrapport. Eierstrategi 2010. Framtidig organisering av tilbud til ekstremt tidlig fødte i Midt-Norge Versjon: 1.0 Eierstrategi 2010 Framtidig organisering av tilbud til ekstremt tidlig fødte i Midt-Norge Godkjent: Dato: Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Styring, organisering og

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud Fødeblomsten IV Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud September 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4

Detaljer

2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid

2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid 2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF.......... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid Sømløs omsorg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Vedlegg 3 Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Innledning... 1 2 Oversikt over spesialiserte områdefunksjoner... 2 3 Vurderinger

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nordmøre og Romsdal HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nordmøre og Romsdal HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Funksjonsdeling og samling av akuttfunksjoner i Helse Nordmøre og Romsdal HF Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen

Detaljer

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Godkjent av prosjekteier Sveinung Aune Dato 03.05.2012 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2 6WRUWRJVLNNHUW" 6PnWWRJJRGW" +YRUVNDONYLQQHU L1RUJHI GH" 5DSSRUWIUD 1DVMRQDOIDJNRQIHUDQVH RPI GVHOVRPVRUJHQ 'LSORPDW+RWHO%RG ²QRYHPEHU 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG 6WDWHQVKHOVHWLOV\Q &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Retningslinje for hjemmefødsel

Retningslinje for hjemmefødsel IS-2012 Retningslinje for hjemmefødsel Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender 1 Heftets tittel: Retningslinje for hjemmefødsel svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender. IS-2012 Utgitt:

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten

En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten Til Helse- og omsorgsdepartementet En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Evaluering av Revsnesavtalen

Evaluering av Revsnesavtalen Evaluering av Revsnesavtalen Rapport fra arbeidsgruppe Sørlandet sykehus HF 06.mai 2013 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Mandat... 5 4. Prosjektorganisering... 5 a. Arbeidsgruppen... 5

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer