Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder"

Transkript

1 Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai

2 INNHOLD Konklusjon Bakgrunn og mandat Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved SI Lillehammer Seleksjonskriterier Krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling Krav til vaktberedskap kvinneklinikk Krav til bemanning og kompetanse Krav til fosterovervåkning og fosterdiagnostikk Konsekvenser for tilgrensende fagområder Barnelege / nyfødtmedisin Akuttmedisin Fysio-/ergoterapikompetanse Operasjonsstuekapasitet Indremedisin Nevrologi Kirurgi / urologi Konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger (SI Gjøvik) Beregninger av økonomiske konsekvenser, drift / bygg / MTU Laboratoriefunksjoner Bygningsmessige konsekvenser Medisinsk teknisk utstyr Oppsummering...10 Vedlegg 1 RHF tildeling av funksjon for ivaretagelse av fødende i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)...12 Vedlegg 2 Veilederens konsekvenser for pasientstrømmer i SI...13 Konklusjon SI Lillehammer innehar den faglige kompetanse som kreves for å innfri kravene til kvinneklinikk. Ved innføring av døgnkontinuerlig tilstedevakt av gynekologspesialist er det nødvendig å øke bemanningen med 2 stillinger for å sikre forsvarlig tjenesteplan, oppfylle arbeidsmiljøloven samt å ha tilstrekkelig med overlegekompetanse i avdelingen på dagtid. Det er overleger som er interesserte i disse stillingene, tilstedevakt kan dermed raskt etableres når vedtak fattes. Vi bør oppbemanne med 1-2 jordmødre for å gjennomføre tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase under fødselen. Dette er et kvalitetskrav som gjelder alle fødeinstitusjoner uavhengig av nivå. Den skisserte oppbemanningen av overleger og jordmødre vil kunne inkludere stipendiatstillinger som en kvinneklinikk bør ha. Kostnaden ved innføring kvinneklinikk ved SI Lillehammer er lav. Så langt vi har kunnet verifisere ved hjelp av nasjonale og egne tall, vurderinger av samarbeidende avdelinger og divisjoner, vil kvinneklinikk kunne etableres ved en kostnad på kr

3 1 Bakgrunn og mandat Helsetilsynet gjennomførte tilsyn med landets fødeinstitusjoner i 2004/2005. Erfaringene fra tilsynet, gjennomgang av tilsynssaker og erstatningssaker i NPE resulterte i at Stortinget ga Helsedirektoratet i oppdrag å uarbeide retningslinjer for å bedre kvaliteten i fødselsomsorgen i Norge. Veilederen «Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen» ble utgitt desember 2010 og skal gi grunnlag for utvikling av et enda bedre fødetilbud, med kvalitet i alle ledd. Veilederen innebærer en inndeling av fødetilbud i tre nivå: fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Helse Sør Øst (HSØ) ga Sykehuset Innlandet (SI) i oppdrag å utarbeide en områdeplan for fødselsomsorgen i SI, hvor rammene var den nye veilederen. Områdeplanen skulle sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud. Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. En arbeidsgruppe bestående av fagrådet i obstetrikk i SI, og perinatalkomiteen i SI, brukerrepresentanter og representanter for kommunehelsetjenesten leverte i mai 2011 en faglig begrunnet områdeplan for fremtidig fødselsomsorg i SI. Områdeplanene ble bearbeidet og godkjent av ledelsen i fødeavdelingene før den ble avgitt i linjen til adm. direktør. Rammene for områdeplan ble definert i besvarelsen og forutsatte en uendret struktur. Anbefalingen var at de geografiske stedene Elverum og Lillehammer kunne oppgraderes til Kvinneklinikk, Gjøvik og Kongsvinger fortsette som fødeavdelinger uten nyfødtenhet og oppgraderes til å oppfylle de nye krav, samt at fødestuene på Tynset i Valdres opprettholdes. Områdeplanen er forankret i fagmiljøet i SI, brukerorganisasjoner og representanter for 1.linjetjenesten i SI, SI-ledelsen, styret i SI og det regionale helseforetak (HSØ). På bakgrunn av planen gis divisjonene Elverum-Hamar og Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å opprette fødetilbud etter kravene til kvinneklinikk i nasjonal veileder i egen divisjon. Utredningen skal gjøre rede for: Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved de respektive div. Det skal beskrives konsekvenser for tilgrensende fagområder. Utredningen skal beskrive konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger. For Lillehammer vil det si Gjøvik og for Elverum-Hamar Kongsvinger og Tynset. De berørte divisjoner skal involveres i denne delen av arbeidet. Det skal gjøres beregninger av økonomiske konsekvenser, både drift og evt. investeringer i bygg eller MTU. Her involveres div. Medisinsk service eller Eiendom og internservice hvis aktuelt. Deltagere i utredningen Ansvarlig for utredningen er divisjonsdirektør. Avdelingssjef Toril Kolås har sammen med sin ledergruppe samt seksjonsoverleger, stått for arbeidet. Det er avholdt eget møte med divisjonsdirektør SIG og avdelingssjef gyn føde ved SIG, alle tall er avstemt med SI Gjøvik sine tall. Det er foretatt befaring med avdelingssjef Avdeling for byggutvikling og teknisk sjef SIL, i tillegg har divisjon Eiendom og internservice gjennomgått dokumentet. Det er avholdt flere møter med samarbeidende avdelinger ved SIL, alle avdelinger har fått dokumentet til gjennomsyn. Utredningen er behandlet i ledergruppen ved divisjon Lillehammer. 2 Hvordan kravene til kvinneklinikk kan oppfylles ved SI Lillehammer Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for komplikasjoner, dvs. risikofødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. Ved kvinneklinikkene må det stilles krav til døgnkontinuerlig tilstedevakt av spesialist i fødselshjelp. Ved kvinneklinikkene vil det være behov for spesielt høy kompetanse både for fødselsleger og andre spesialiteter 3

4 fordi antall gravide og fødende med alvorlige kroniske sykdommer eller komplikasjoner i svangerskapet øker. Ved sykehus med kvinneklinikker vil det også være krav om nyfødtmedisinsk intensivavdeling. I rapporten Et trygt fødetilbud skilles det mellom fødeavdelinger med og uten nyfødtenhet og seleksjon og kvalitetskrav tar hensyn til dette. Målet med kvalitetskravene er å sørge for at fødeavdelingene/kvinneklinikkene gir fødselshjelp på et høyt faglig nivå i tråd med nasjonale retningslinjer. Et viktig mål er minst mulig intervensjon under den fysiologiske graviditet og fødsel, men med korrekt intervensjon der dette er nødvendig og med lav perinatal og maternell mortalitet og morbiditet. 2.1 Seleksjonskriterier I veilederen står: Alle lavrisiko og risikofødende kan føde på kvinneklinikk. Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk: Diabetes mellitus (insulinkrevende) Preeklampsi (alvorlig) Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Vekstretardasjon Flerlinger/vaginale tvillingfødsler Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Immunisering med betydning for barnet Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Overvekt (BMI > 35) Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Rusmiddelbruk under svangerskap Gravide under LAR-behandling Kommentar: Vi har etablert spe- og små-barnsteam for gravide med psykiske utfordringer og/eller rusmisbruk og har ansvar for gravide i SI som er i LAR (Legemiddel-Assistert Rehabilitering)-behandling. Vi har etablert et nært samarbeid mellom somatikk og psykiatri samt mellom primær- og sekundærhelsetjenesten. Det er utarbeidet behandlingslinje og kompetanseplan. Godkjenning av funksjon, se vedlegg 1. HIV Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer alle seleksjonskriteriene er satt opp for en kvinneklinikk 2.2 Krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling I veilederen står: Ansvarshavende jordmor (koordinerende jordmor) ved hver vakt har ansvaret for organisering og oversikt over jordmødrenes arbeid i avdelingen og den interne organiseringen av pasientene (pasientflyten) Ansvarshavende jordmor har rådgivende funksjon i jordmorfaglige spørsmål Det må foreligge avklarte ansvarsforhold for ansvarshavende jordmor og for vakthavende lege i fødeseksjonen samt hvordan kommunikasjonslinjene mellom disse skal være. Ansvarsområde og myndighet skal være nedfelt skriftlig og kjent og akseptert av vedkommende som påtar seg/får et slikt ansvar Fødeseksjonen må ha et velfungerende varslingssystem for katastrofe keisersnitt, akutte keisersnitt, gjenopplivning av voksen/nyfødt og andre akutte situasjoner i avdelingen Rescusiteringsrom skal finnes i fødeseksjonen Kvinneklinikker skal ha nyfødtintensivkompetanse Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer må være lett tilgjengelige, oppdaterte og implementerte i avdelingen 4

5 Ha klare retningslinjer for hvordan den differensierte fødselsomsorgen skal foregå og resultater dokumenteres Ha klare retningslinjer for behandling av alvorlige akutte komplikasjoner under fødsel som for eksempel; vanskelig skulderforløsning, blødning, fosterstress, operative forløsninger, preeklampsi, eklampsi etc. Øvelser bør loggføres med dato og oversikt over deltagere Ha klare retningslinjer for når lege skal tilkalles og informeres ved komplikasjoner Leger og jordmødre som har kortvarige vikariater må kjenne til avdelingens rutiner og prosedyrer (veiledere) Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer de krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling som er satt opp for en kvinneklinikk. 2.3 Krav til vaktberedskap kvinneklinikk I veilederen står: Forvakt samt gynekologspesialist i bakvakt skal ha tilstedevakt. Kommentar: Lillehammer har tilstedevakt hele døgnet for LIS. Vakthavende overlege har tilkallelsesvakt deler av døgnet. Ved omgjøring til tilstedevakt vil det utløse behov for minimum 2 overlegestillinger til, (herav kan 1 stipendiatstilling som går i vakt dekkes 50% av forskningsbudsjettet SI). Estimert utgift: kr Antall leger i vakt må tilpasses klinikkens størrelse Keisersnitt skal kunne utføres innen 15 minutter Anestesilege samt anestesi sykepleier må ha tilstedevakt Anestesipersonale skal være tilgjengelig ved gjenopplivning av nyfødte Barnelege i vakt Sykehuset skal ha kirurgisk kompetanse innen urologi og magetarm sykdommer Sykehuset skal ha indremedisinsk kompetanse innen endokrinologi og nefrologi Pr. 1/ oppfyller sykehuset på Lillehammer de kravene til vaktberedskap som angis for kvinneklinikk, unntatt tilstedevakt hele døgnet for gynekologspesialist. Dette vil bli etablert umiddelbart etter vedtak. 2.4 Krav til bemanning og kompetanse I veilederen står: Bemanningen i kvinneklinikkene må styrkes som følge av mer sentralisering av fødslene og økt kompleksitet i pasientgruppen Kvinneklinikkene må ha gynekologspesialist med fødselshjelp Bemanningen i kvinneklinikkene og fødeavdelingene må være tilstrekkelig for bedre å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme kravet om tilstedeværende jordmor i aktiv fase av fødselen Kommentar: En kvinneklinikk vil få økt antall risikofødende som vil medføre flere fødsler, flere jordmorkonsultasjoner på poliklinikken og flere innleggelser til observasjon. Behov for økt ressurs estimeres til 1-2 jordmorstillinger (inkludert 1 stipendiatstilling som deltar i vaktturnus og som kan dekkes 50% av forskningsbudsjettet SI). o Estimert utgift kr Bemanningen for leger og jordmødre må være slik at det er tid til faglig fordypning, kvalitetsarbeid i avdelingen, opplæring av kolleger Antall årsverk for jordmødre må økes i takt med økte krav til dokumentasjon, overvåking, oppfølging under og etter fødsel. Jordmorstillinger bør være heltidsstillinger Det bør være psykososial kompetanse tilknyttet kvinneklinikkene som kan veilede foreldre som trenger oppfølging 5

6 Kvinneklinikkene bør ha stipendiatstillinger for både jordmor og lege. Kommentar: Vi mangler stipendiatstilling for jordmor og lege. Forutsettes dekket av forskningsbudsjettet. Kvinneklinikkene skal ha forskningskompetanse og drive aktiv forskning Kommentar: Fødeavdelingen har god forskningskompetanse. To av overlegene har doktorgrad; en assistentlege har søkt phd-opptak til universitetet. Det søkes om forskningsstipend til jordmor og lege og det drives aktiv forskning i avdelingen, både oppdragsforskning og klinisk forskning. Avdelingen har flere publikasjoner. En jordmor har startet masterutdanning. Det pågår flere felles forskningsprosjekt mellom avdelingen og tverrfaglige samarbeidspartnere: Pediatri: Graviditet og senkomplikasjoner hos barna. Nevrologi: Epilepsi hos gravide. Onkologi: Samarbeid med Radiumhospitalet om overlevelse etter kirurgisk behandling av ovarialkreft. En av avdelingens overleger er veileder. Barneavdelingen har også meget god forskningskompetanse med flere ansatte med doktorgrad, leger i phd-utdanning og sykepleiere med mastergrad. Ved fødeavdelingene bør det stimuleres til forskning Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer alle krav til bemanning i avdelingen, bortsett fra noe jordmorressurs, og oppfyller alle krav til kompetanse som er satt opp for en kvinneklinikk. Avdelingen bør få stipendiatstilling for jordmor og lege. 2.5 Krav til fosterovervåkning og fosterdiagnostikk I veilederen står: Fødeavdelinger og kvinneklinikker skal kunne bruke trestetoskopet Fødeavdelinger og kvinneklinikker skal ha CTG med mulighet for elektronisk lagring av kurvene Kvinneklinikker bør ha tilgang til CTG med analyse av kortidsvariabilitet (System 8000 analyse) Fødeavdelinger og kvinneklinikker skal ha mulighet for avansert fosterovervåking i form av enten ST - analyse, skalp ph eller laktat Kommentar: Vår avdeling har i flere år brukt STAN som er en avansert fødselsovervåkingsmetode hvor fostrets EKG (ST-segmentet) analyseres i tillegg til hjertefrekvensen. Alle jordmødre og leger er sertifisert og avdelingen har deltatt regelmessig på nasjonale møter for STAN-brukere. Vi har også i mange år benyttet ph-måling i navlestrengsblod. Vi har ukentlige faste møter mellom leger og jordmødre for regelmessig undervisning, diskusjon av kasuistikker og kvalitetssikring. Kvinneklinikker skal kunne utføre syre - base undersøkelse på navlestrengsblod etter fødsel Fødeavdelinger og kvinneklinikker må foreta regelmessig undervisning og stille kompetansekrav til jordmødre og leger innen tolkning og bruk av ulike metoder for fosterovervåking Fødeavdelinger og kvinneklinikker må kunne identifisere utviklingsavvik og viderehenvise disse til fostermedisinsk enhet. Bare godkjente enheter kan utføre fosterdiagnostikk Kommentar: Avdelingen har 4 jordmødre med spesialutdannelse innen fosterdiagnostikk utdannet ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, St. Olavs. To av jordmødrene går i fast turnus på føden i tillegg til poliklinisk virksomhet. 6

7 Fødeavdelinger må kunne utføre og tolke basale dopplerundersøkelser Kvinneklinikker skal kunne utføre avanserte dopplerundersøkelser Pr. 1/ oppfyller fødeavdelingen på Lillehammer alle krav til fosterovervåking og fosterdiagnostikk. 3 Konsekvenser for tilgrensende fagområder En økt andel risikofødende vil medføre økt behov for kompetanse fra andre fagområder. Det har vært flere møter med de involverte fagområder, disse har godkjent antall og beskrivelse av konsekvenser for implementering av kvinneklinikk. Utgangspunkt: Andel fødsler som i dag + alle risikofødende i vårt opptaksområde ( og nordre del av Ringsaker). De nye retningslinjene vil føre til at rundt 40 flere gravide blir overført fra Gjøvik til Lillehammer (se pkt. 3.2). 3.1 Barnelege / nyfødtmedisin a. økt andel preterme: 5 nyfødte b. økt andel barn med behov for nyfødtintensiv: 5 nyfødte Pediatrisk LIS har tilstedevakt, overlege har hjemmevakt. Det forventes ikke behov for endring i bemanning på nyfødtintensiv eller barnelegevakt. 3.2 Akuttmedisin Vi har god dokumentasjon gjennom mange år på at i gjennomsnitt 40 % av fødslene (lavrisiko + høyrisikofødende) trenger service fra anestesiavdelingen. Dette i form av epiduralbedøvelse under fødselen i forbindelse med forløsning med keisersnitt eller akutte problemer under eller like etter fødselen, f.eks ruptur av lukkemuskelen rundt endetarmen, store blødninger eller morkakerester. Andelen vil være vesentlig høyere for risikofødende. Vurdering av behov: o Økt antall fødsler medfører epiduralservice under fødsel til ca flere pasienter og til service for ca 5-10 flere pasienter med post partum komplikasjoner. o Økt andel risikofødende medfører økt sectiofrekvens samt økt andel fødende med behov for overvåking på intensiv/oppvåkings-enheten. En økning på rundt flere pasienter per år vil kreve anestesiservice. En ekstra anestesisykepleier på dagtid kan bli aktuelt å vurdere. 3.3 Fysio-/ergoterapikompetanse Det forventes ingen vesentlig endring. 3.4 Operasjonsstuekapasitet Flere fødsler medfører flere sectio. Økt andel risikofødende vil gi økt sectiofrekvens samt økt behov for tilgang på operasjonsstuer ved peri-/post partum komplikasjoner. En kan forvente en økning på ca operasjoner pr. år Økningen vil ikke medføre økt behov for operasjonsteam eller tilgang til flere operasjonsstuer. 7

8 3.5 Indremedisin Gravide med diabetes, pasienter med alvorlige kroniske lever, hjerte, lunge og nyresykdommer, systemiske bindevevssykdommer og infeksjonssykdommer. Det bør vurderes opprettelse av hjemmel for endokrinolog. Pasient volumet kun begrunnet i kvinneklinikk er lite, men medisinsk avdeling har behov begrunnet i den generelt økte andel diabetikere i befolkningen. Pr. i dag føder pasienter med insulinkrevende diabetes, andre alvorlige kroniske sykdommer og infeksjoner på vår fødeavdeling. Forventer ingen økning. 3.6 Nevrologi Gravide med epilepsi og andre nevrologiske tilstander. Pr. i dag føder pasienter med epilepsi og alvorlige nevrologiske sykdommer på vår fødeavdeling. Forventer ingen økning. 3.7 Kirurgi / urologi Gravide med akutt eller elektiv kirurgisk problemstilling, gravide med nyre- og urinveisproblematikk. Lillehammer har samlokalisert kompetanse innen kirurgi/urologi og fødeavdeling med gynekologspesialist. En rekke kirurgiske tilstander samt kirurgiske operasjoner øker risikoen for for tidlig fødsel og behandlingen bør derfor ofte foregå i sykehus med fødeavdeling og nyfødtenhet med obstetrisk og nyfødtmedisinsk kompetanse. Pr. i dag henvises flere av disse pasienter til vår avdeling fra begge fylkene. Usikkert hvor stort det reelle antall i SI er og om det vil bli en økning i antall henvendelser. 4 Konsekvenser for pasientflyt og drift ved tilgrensende fødeavdelinger. For Lillehammer vil det si Gjøvik. I mange år har det vært gjennomført begrensninger i hvilke fødsler som kan planlegges på Gjøvik. Lavrisikofødende samt en del risikofødende hvor det ikke forventes service av barnelege har kunnet planlegge fødsel på Gjøvik. Nedre grense i gestasjonsalder er 35. svangerskapsuke. Det betyr at i tillegg til alle fødslene i eget nedslagsfelt med gestasjonsalder ned til 28. svangerskapsuke, så har Lillehammer også tatt hånd om alle fødslene fra nedslagsfeltet til Gjøvik for de med svangerskapslengde mellom 28 og 35 svangerskapsuker samt de fødende hvor det har foreligget økt risiko for barnelegeservice. I veilederen står det at dersom enkelte fødeavdelinger mener at de innehar kompetanse til å håndtere enkelte tilstander som er definert tilhørende kvinneklinikk, skal dette avklares med helseregionens fagnettverk og kvinneklinikker. Dette må i så fall dokumenteres og prosedyrenedfelles. Gjøvik har en stor intensiv avdeling og ekstra anestesiressurser da anestesi tilkalles ved dårlige nyfødte. Gjøvik har gastrokirurg i vakt og en stor indremedisinsk avdelingen som dekker de fleste indremedisinske grenspesialiteter, deriblant lunge, hjerte og endokrinologi. Fødeavdelingen har STAN. Fødeavdelingen Gjøvik fyller de kvalitetskrav som er satt i veilederen. Avdelingen har derfor kompetanse til å håndtere noen av de tilstander som er definert tilhørende kvinneklinikk. Se kommentarer under de enkelte risikofødende. De nye retningslinjene vil føre til at rundt 40 gravide blir overført fra Gjøvik til Lillehammer, utover det som tidligere har vært overført. Estimatet bygger på MFR sine kvalitetssikrede data fra 2010 (ref. Kvalitetssikrede tall for 2011 foreligger ennå ikke offisielt. Tallene nedenfor stemmer godt overens med tall fra vår fødedatabase, og med tall som SI Gjøvik har. Tallene er estimat pr år. 8

9 Diabetes mellitus (insulinkrevende): 0 fødsler Preeklampsi (alvorlig): 3-5 fødsler o Kommentar: samtidig prematuritet og føtal påvirkning. Avdelingen har kompetanse til å håndtere alvorlig preeklampsi hos mor i samarbeid med intensiv / anestesi. Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel):0 fødsler Vekstretardasjon: 0 fødsler Flerlinger/vaginale tvillingfødsler: 5 fødsler Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer: 3 vaginale fødsler Immunisering med betydning for barnet: 0 fødsler Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor: 0 fødsler Overvekt (BMI > 38): fødsler Kommentar: Pasienter bør som hovedregel føde ved kvinneklinikk ved "Overvekt (BMI > 35)". Flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling. Her vil en del kunne føde på fødeavdeling. Etter diskusjon i fagrådet er BMI grensen satt til 38. Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon: 0-1 fødsel Rusmiddelbruk under svangerskap: 0 fødsler Gravide under LAR-behandling: 0 fødsler HIV: 0 fødsler Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko: 0 fødsler Følgende risikofødsler bør foregå på kvinneklinikk eller fødeavdeling med nyfødtenhet: Oligohydramnion 0 (når det har vært mistanke om føtal årsak overføres de pr i dag til Lillehammer) Polyhydramnion 0 (når det har vært mistanke om føtal årsak overføres de pr i dag til Lillehammer) Tidligere keisersnitt eller operasjoner på livmoren som har betydning for svangerskap og fødsel: 0-3 fødsler Det antas en nedgang i antall fødsler på Gjøvik med ca 40 fødsler per år. Gjøvik får redusert antall risikofødsler. Risikofødende er ressurskrevende og belastningen i fødeavdelingen vil reduseres. På den annen side stiller veilederen krav på tilstedeværelse av jordmor i hele aktive fase av fødselen. Bemanningen fødeavdelingen ved SIG kan ikke reduseres, denne er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig akuttberedskap, samt unngå samtidighetskonflikter. Avdelingen må sørge for følge av jordmor ved risikofødsler og overflytting av nyfødte. Færre risikofødsler vil medføre redusert sectiofrekvens og færre andre obstetriske operasjoner. Fødeavdelingen vil derfor ha kapasitet til å ta i mot flere normalfødende fra Lillehammer og Hedmark. Risikofødende hvor alt er normalt etter fødsel kan også i størres grad overflyttes til føde/barselavdelingen på Gjøvik for videre oppfølging. SI Gjøvik vil miste alle vaginale tvillingfødsler og setefødsler. Dette betyr at utdanningen av assistentleger må sikres på annen måte, som for eksempel ved rotasjonsordning innen avdelingene i SI. Ved LIS ansettelser på føde/gyn avdelingene i SI, bør det fremgå av arbeidsavtalene at det kan bli rotasjon av arbeidssted i vakt og på dagtid. LIS ansatt på Gjøvik må ha mulighet for rotasjon til Lillehammer. Det bør også sikres at erfarne LIS kan arbeide ved Gjøvik. Dette må detaljeres når det blir klart hvor lang tid LIS vil få godkjent tjeneste ved føde/gyn avd Gjøvik. Det er nå 3 år. Avdelingen har en stor gynekologisk aktivitet. 9

10 5 Beregninger av økonomiske konsekvenser, drift / bygg / MTU 5.1 Laboratoriefunksjoner Ingen endring totalt i prøvetaking. 5.2 Bygningsmessige konsekvenser Føden: Fødeavdelingen på Lillehammer ble i sin tid bygget for å ta hånd om alle fødslene i fylke. Vi har 4 fødestuer + 1 flexistue som ved behov også kan benyttes til fødsler. Antallet fødestuer dekker godt behovet til en Kvinneklinikk. Estimert utgift: kr 0 Barsel: Dagens areal kan dekke behovet for en Kvinneklinikk. Vi antar liggetiden vil øke noe med økt antall risikopasienter (av både maternelle og neonatale årsaker). Det vil være mer hensiktsmessig for driften på sikt med et større barselareal og/eller bedre tilgang på familierom og barselhotellsenger. Dette lar seg evt. løse med intern omrokering. Fødeavdelingen på Gjøvik har kapasitet til å ta hånd om flere barselpasienter fra normalfødende eller risikofødende overført til Lillehammer, men hvor barselforløpet er normalt. Kostnad: kr 0 Svangerskapspoliklinikken: vi har de siste par år hatt en betydelig økning på polikliniske konsultasjoner og har pr. i dag for få undersøkelsesrom. Dette er allerede en flaskehals i pasientflyten. Vi har behov for et ekstra undersøkelsesrom, dette vil også dekke behovet til en kvinneklinikk. Byggutvikling og teknisk drift har hatt befaring sammen med avd.sjef og et rom som i dag brukes som kontor kan enkelt gjøres om til undersøkelsesrom. Kostnad: kr Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsparken er generelt dårlig og av eldre dato og trenger utskiftning uavhengig av fødeavdelingens nivå. Må investere i et ekstra ultralydapparat til et nytt undersøkelsesrom. Kostnad: kr Konklusjon driftsareal/mtu: Dagens benyttede driftsareal kan romme en Kvinneklinikk uten bygningsmessige endringer, dvs uten kostnader. Utskiftning av en del MTU er nødvendig uavhengig av fødeavdelingens nivå. Driftmessig vil det være ønskelig og mer hensiktsmessig med et større areal til barselpasienter, dette kan løses ved intern omrokering. Det er nødvendig med innredning av nytt undersøkelserom og anskaffelse av ett nytt ultralydapparat 6 Oppsummering I har Gjøvik og Lillehammer for flere år siden blitt enige om seleksjonskriterier for gravide som trenger en nyfødt avdeling i forbindelse med fødsel. De nye kravene som kommer i tilegg i følge veilederen, vil for Gjøvik bety seleksjon av ca 40 flere svangerskap til Lillehammer. Tallene for Hedmark og viser ikke stor forskjell ved gjennomgang av seleksjonskriteriene. En fødeavdeling med nyfødtavdeling vil bety at en kan ta i mot en god del av de fødslene som en uten nyfødtavdeling ville måtte selektere bort. Maksimumestimatet for Hedmark tilsier at 50-7 må overføres til kvinneklinikk. I henhold til våre tall føder ca 10 % av hhv Hamar og Stange sin fødepopulasjon allerede på Lillehammer. Ledelsen ved avdelingen på Elverum har angitt en vesentlig høyere andel, ca 30 %. Hvis en går ut fra denne andelen kan man estimere at av de maksimalt estimerte risikosvangerskap fra Hedmark, allerede benytter SI Lillehammer. 10

11 Avdelingen ved SI Lillehammer innehar den faglige kompetanse som kreves for å innfri kravene til kvinneklinikk. Ved innføring av døgnkontinuerlig tilstedevakt av gynekologspesialist er det nødvendig å øke bemanningen med 2 stillinger for å sikre forsvarlig tjenesteplan, oppfylle arbeidsmiljøloven samt å ha tilstrekkelig med overlegekompetanse i avdelingen på dagtid. Vi bør også oppbemanne med 1-2 jordmødre for å gjennomføre tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase under fødselen. Dette er et kvalitetskrav som gjelder alle fødeinstitusjoner uavhengig av nivå. Den skisserte oppbemanningen av overleger og jordmødre vil kunne inkludere stipendiatstillinger som en kvinneklinikk bør ha. Kostnad ved innføring kvinneklinikk Lillehammer: 2 gynekologspesialister: kr jordmødre kr ultralydapparat kr Inventar til nytt undersøkelsesrom kr SUM: kr

12 Vedlegg 1 12

13 Vedlegg 2 Veilederens konsekvenser for pasientstrømmer i SI Tallene som fremkommer er fra Medisinsk Fødselsregister (MFR) for året Tallene tar utgangspunkt i morens bostedsfylke og ikke fødeinstitusjon hvor moren fødte, dvs flere av de fra Hedmark, som er oppgitt i tabellene under, kan ha født på Lillehammer (Ringsaker og omegn). I tillegg kan flere fra sørlige del av Hedmark ha født på A-hus. Estimatene blir derfor maksimumtall. MFR oppgir 1816 fødsler for Hedmark og 1856 fødsler for for året Det foreligger allerede en seleksjon av risikofødsler fra Gjøvik til Lillehammer fordi nyfødtavdelingen for ligger på Lillehammer. Etter de nye retningslinjer fra Helsedirektoratet har Fagrådet for fødselsomsorgen i Innlandet vedtatt nye retningslinjer for seleksjon av gravide fra Gjøvik til Lillehammer (gjeldende fra 1 januar 2012). De nye retningslinjene, som tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder, vil føre til at mellom 40 og 50 flere gravide blir overført fra Gjøvik til Lillehammer. Estimatet bygger på MFR sine data: Lillehammer mottar i dag 60% av Ringsaker sin fødepopulasjon og ca 10 % av Hamar og Stange sin fødepopulasjon, se gjestepasientstrømmer i Lillehammer sin årsrapport fra fødeavdelingen side 19. I denne fødepopulasjonen er det risikokasus som oppfyller de seleksjonskriteriene som skal til en kvinneklinikk. Følgende seleksjonskriterier er i følge nasjonal veileder satt opp for en kvinneklinikk: Alle lavrisiko og risikofødende kan føde på kvinneklinikk. Pasienter med følgende risikofaktorer skal føde på kvinneklinikk: Diabetes mellitus (insulinkrevende) Preeklampsi (alvorlig) Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Vekstretardasjon Flerlinger/vaginale tvillingfødsler Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Immunisering med betydning for barnet Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Overvekt (BMI > 35) Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Rusmiddelbruk under svangerskap Gravide under LAR-behandling HIV Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Tabellene viser MFR-tall for 2010 for hvert kriterium. Tallene er ihht bostedsfylke og ikke fødested. Estimatene blir derfor maksimumstall; sannsynligvis ligger de lavere da 60% av befolkningen i Ringsaker og en del fra Hamar og Stange føder på Lillehammer. 1. Diabetes mellitus (insulinkrevende) Diabetes 1 Hedmark 11 9 : Alle med insulintrengende diabetes i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Flere fra Ringsaker føder på Lillehammer. : 1 13

14 2. Preeklampsi (alvorlig) Alvorlig Preeklampsi Hedmark 7 9 De fleste med alvorlig svangerskapsforgiftning (alvorlig preeklampsi) i føder ved Lillehammer. Endringen er beskjeden fra tidligere seleksjonskriterier. 5 pasienter 5 pasienter 3. Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel) Påvist utviklingsavvik Behov for intervensjon Hedmark 0 0 I Sykehuset Innlandet HF, både Hedmark og, vil fostre med påvist utviklingsavik med behov for intervensjon kort tid etter fødsel bli henvist til regionsykehus (Rikshospitalet) for forløsning. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. 4. Vekstretardasjon Vekstretardasjon Hedmark I 2011 var det 28 fødsler på Lillehammer hvor barnets vekt var under 2 percentilen. Det er fortsatt slik at ikke alle veksthemmede fostre blir oppdaget i svangerskapet. Tallene i tabellen blir derfor et estimat. Et foster med vekstretardasjon kan bli forløst ved en fødeavdeling hvor det er en nyfødtavdeling. Svært få fra Elverum sitt nedslagsfelt trenger derfor å henvises til kvinneklinikk. Alle med alvorlig veksthemming i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. 3 pasienter 5. Flerlinger/vaginale tvillingfødsler Minst 50 % av alle flerlingefødsler blir forløst med keisersnitt. Tallene i tabellen representerer de vaginalt fødte Tvillinger Hedmark Det var 11 tvillingfødsler ved Gjøvik i av de ble forløst med keisersnitt. De nye retningslinjene vil føre til at 5 tvillingfødsler vil bli selektert til Lillehammer da de har planlagt en vaginal fødsel. 14

15 5 pasienter 5 pasienter 6. Vaginale setefødsler og ytre vending selekteres til kvinneklinikk, fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer Seteleie forløst vaginalt Hedmark 4 13 Keisersnittfrekvensen for setefødsler er høy; mange steder opp i 80-90%. Det var 19 setefødsler på Gjøvik i 2010, 16 av de ble forløst med keisersnitt. 3 setefødsler vil da bli selektert til Lillehammer for vaginal fødsel, etter de nye seleksjonskriteriene. 3 pasienter 4 pasienter 7. Immunisering med betydning for barnet Immunisering Hedmark? 4 Alle svangerskap hvor det foreligger en kjent immunisering i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Legger estimatet for Hedmark på samme tall som for. 4 pasienter 8. Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor Rh-antistoff Trombose Kronisk Hjerte Reumatoid Epilepsi Hgb<9g/dl nyresykdom sykdom Artritt Hedmark Alle svangerskap hvor det foreligger en kjent alvorlig sykdom hos mor som har betydning for det nyfødte barnet føder enten ved Lillehammer eller Rikshospitalet/Ullevål. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. For Hedmark fylke vil økningen i pasienter først og fremst komme fra gruppen med de alvorligste kroniske nyresykdommer, hjertesykdommer og alvorlig epilepsi Overvekt (BMI > 35) BMI>35 Hedmark

16 BMI>38 Hedmark I perinataldatabasen er det 4,4% som har en BMI>35 og 1,6% av populasjonen som har en BMI>38. En antar at prosentandelen for populasjonen i Hedmark er på samme nivå. Med 3 for hele, antar vi det vil si for Gjøvik sin fødepopulasjon litt under halvparten; omkring 12 svangerskap pr år med en BMI-grense på 38. Vi legger til grunn samme tall for Hedmark. I veilederen står det at dersom enkelte fødeavdelinger mener at de innehar kompetanse til å håndtere enkelte tilstander som er definert tilhørende kvinneklinikk, skal dette avklares med helseregionens fagnettverk og kvinneklinikker. Alle overvektige som er flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling (med/eller uten nyfødtavdeling). Fagrådet i SI har pr i dag satt en BMI-grense på 38 for overføring til fødeavdeling med nyfødtenhet. Ved innføring av kvinneklinikk vil både Gjøvik og Elverum fortsatt kunne ta hånd om alle overvektige opp til en BMI-grense på 38 og i tillegg en god del av de overvektige med BMI >38 og som tidligere har født ukomplisert Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon Hedmark 1 1 Alle svangerskap hvor det foreligger en tidligere alvorlig GBS infeksjon i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Elverum, som har nyfødtenhet, vil fortsatt kunne ta hånd om sine pasienter. 11. Rusmiddelbruk under svangerskap/ Gravide under LAR-behandling RUS og LAR Hedmark? 3 Alle svangerskap hvor det foreligger RUS eller LAR problematikk i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Antar tallet fra Hedmark er i størrelsesorden som for hele. 3 pasienter 12. HIV HIV Hedmark

17 Alle svangerskap hvor det foreligger HIV problematikk i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Lillehammer har infeksjonsavdeling og regner med at disse pasienter fra Hedmark også føder på Lillehammer i dag. 13. Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko Trombofili Hedmark 4 4 Alle svangerskap hvor det foreligger trombofili problematikk i føder ved Lillehammer. Det er ingen endring fra tidligere seleksjonskriterier. Antar antall pasienter fra Hedmark er i samme størrelsesorden som. 4 pasienter I tillegg til de 13 kriteriene bør følgende risikofødsler fra Gjøvik sitt nedslagsfelt foregå på kvinneklinikk eller fødeavdeling med nyfødtenhet: Tidligere keisersnitt eller operasjoner på livmoren som har betydning for svangerskap og fødsel: 3 pasienter Sum av seleksjonskriteriene (maksimum estimat): Seleksjonskriterier (36) Hedmark (68) Konklusjon I har Gjøvik og Lillehammer for flere år siden blitt enige om seleksjonskriterier for gravide som trenger en nyfødt avdeling i forbindelse med fødsel. De nye punkter som er kommet i tilegg i følge veilederen vil i hovedsak for Gjøvik sin del utgjøre omkring flere svangerskap som selekteres til Lillehammer i henhold til de nye seleksjonskriteriene. Tallene for Hedmark og viser ikke stor forskjell i de 13 punktene. En fødeavdeling med nyfødtavdeling vil kunne ta i mot en god del av de fødslene som kommer inn under de 13 punktene som utgjør seleksjonskriteriene. Maksimum-estimatet for Hedmark ligger omkring 50-7 som må overføres til kvinneklinikk. I henhold til våre tall føder mellom ca 10 % av hhv Hamar og Stange sin fødepopulasjon på Lillehammer. Avd.sjefen på Elverum har uttalt at andelen er vesentlig høyere, ca 30 %. Hvis en går ut fra denne andelen kan man estimere at risikosvangerskap av disse maksimalt fra Hedmark, allerede benytter SI Lillehammer. 17

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 21.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 038-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 19.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 043-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian. Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen? Tidsskr Nor Legeforen 2017. 10.4045/tidsskr.16.1070 Dette appendikset er et

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge - en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen i samarbeid med berørte kommuner... - fødetilbud og kvalitetskrav...

Detaljer

Implementering av fødeveilederen ved SSHF

Implementering av fødeveilederen ved SSHF Implementering av fødeveilederen ved SSHF Kristiansand 13.04.2012 Per Engstrand Fagdirektør Sørlandet sykehus HF Implementering av fødeveilederen ved SSHF, v 6 e infomøte 13.04.12 Side 2 av 43 INNHOLD

Detaljer

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt.

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10:00 13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 033 2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. For å oppfylle kvalitetskravene til fødselsomsorgen slik de er beskrevet

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no Vennligst

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF

Beklager feil vedlegg i forrige mail, her kommer den «rette». Mvh. Erik Hanstad. Til Styret i Helse Sør Øst RHF From: Erik Hanstad Sent: 13. april 2013 15:28:59 To: HSORHF PB Postmottak Cc: Subject: Kvinneklinikk i Hedmark Attachments: Innstilling Kvinneklinikk Brev til styret.docx Beklager feil vedlegg i forrige

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

State of the Union adress. Styremøte 26/3

State of the Union adress. Styremøte 26/3 State of the Union adress Styremøte 26/3 Bemanning Gyn/føde i Arendal har 7 overleger,3 LIS 1 har disputert 3 doktorgrader er på god vei 33 stillingshjemler for Jordmor/ Barnepleier Kirurgi Gjør ALLE typer

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html Side 1 av 1 11.09.2012 Fra: Stein Iversen[Stein.Iversen@flakstad.kommune.no] Dato: 10.09.2012 14:04:57 Til: RHF-Postmottak Tittel: 146833_1_P Til

Detaljer

Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken

Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken Strategi 2015 for Helse Sunnmøre Høringssvar fra Kvinneklinikken Viser til høringsbrev og strategidokument datert 10.03.2010. I Kvinneklinikken har dokumentene vært tilgjengelige for alle ansatte og innspill

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Fødestueprosjektet

Fødestueprosjektet Fødestueprosjektet 2008-2010 Pål Øian Kvinneklinikken UNN Institusjonsstatistikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Fødestueprosjekt 2008-2010 St. melding 43 (1999-2000) desentralisert og differensiert fødselshjelp

Detaljer

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Forløsning av overvektige sectio eller vaginal Hvor skal overvektige føde? Oslo Universitetssykehus 03/03-2011 Problemer før/under fødselen Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Vurdere leie / feilinnstilling

Detaljer

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap.

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Enkeltfødsler Vaktordninger Fødselsår Fødeinstitusjon Befolkning Type fødeenhet Antall fødsler Antall enkeltfødsler Para 0 Para 1+ Ikke keisersnitt Akutt keisersnitt Elektivt keisersnitt Uspes. keisersnitt

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord

Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord Jordmorforeningen i Troms (heretter kun kalt DNJ) har gått igjennom høringsutkastet og har her samlet kommentarene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 100/10 Regionalt samarbeid med Helse Vest om føde- og barselsomsorgen i randsonen mellom regionene Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: Saksmappe: 2009/466 Forslag til vedtak:

Detaljer

Adm dir Morten Lang-Ree har gitt Divisjon Elverum-Hamar og Divisjon Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere kvinneklinikk i SI.

Adm dir Morten Lang-Ree har gitt Divisjon Elverum-Hamar og Divisjon Lillehammer i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere kvinneklinikk i SI. NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 04.06.12 Sak: Utredning om Kvinneklinikk i Hedmark 1. Et trygt fødetilbud, veileder fra Helsedirektoratet

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 1509.2014 Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Den norske jordmorforening

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Kasuistikk P1 IVF BMI 47

Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Oppfølging i fødsel 10 oktober 2013 Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Induksjon;veksthemming/oligohydramnion+ omfalocele Anestesi/barnelege informert, venflon Misoprostol x 6 uten at hun fikk rier Amniotomi utføres

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Framtidig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i UNN HF

Framtidig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i UNN HF Framtidig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i UNN HF Sluttrapport fra lokal gruppe for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen UNN HF. Bakgrunn: St. meld nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet.

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge:

Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge: STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE JORDMORFORENING I NORD- TRØNDELAG. Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge: BARNEAVDELINGEN I HELSE-NORD-TRØNDELAG:

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nor

Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nor Helse Nord, RHF Sjøgata 10 8038 Fauske 31.5.11 Jordmortjenesten i Fauske Kommune Fauske familiesenter Storgata 73 8200 Fauske Høringssvar angående: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til

Detaljer

Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF

Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-21/012 Bodø, 17.3.2017 Styresak 35-2017/3 Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. PhD avhandling skrevet av jordmor Kjersti S. Bakken, ble forsvart 2.september 2016. Kjersti jobber nå ved Kvinneklinikken på Lillehammer

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

Rådet ble oppnevnt av departementet i 2001 og fikk følgende mandat (i 2002):

Rådet ble oppnevnt av departementet i 2001 og fikk følgende mandat (i 2002): Sosial- og helsedirektoratet ved divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth Deres ref: Saksbehandler STA : sta Vår ref: 08/3070 Dato: 13.02.08 Sluttrapport Medlemmene i Nasjonalt råd for fødselsomsorg fratrådte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus SAKSFREMLEGG Sak 18/09 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen/Nils Eriksson Arkivsak: 09/1555-4 Arkiv:

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016

Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 Kvinne-/barn klinikk Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 Saksbehandler: Anita Kvarsnes/Nina Jamissen Saksnr.: 2015/2537 Dato: 18.11.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Rapport

Detaljer

Styrets vedtak i sak Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak

Styrets vedtak i sak Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak Styrets vedtak i sak 7-2012 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011 1. Styret viser til styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid. 2. Styret

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger YaHelsedirektoratet Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 mellom XX kommune og XX HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon 1 Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om jordmortjenester

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus:

Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus: Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus: Hvorfor bør en framtidig felles fødeavdeling for Romsdal og Nordmøres befolkning ligge i Molde? Etter oppdrag fra avdelingsrådsmøte 18.01.10 og avdelingssjef

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Styret for SSHF Klinikksjef Nina Hope Iversen 21.5.2015 Systemrevisjon nyfødtmedisin SSHF nov 2014 mars 2015 Avvik 1 Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Svangerskapskonsultasjonene

Svangerskapskonsultasjonene Svangerskapskonsultasjonene Hvordan optimalisere til beste for mor og foster? Perinataldag, Oslo Kongressenter, Norges største forebyggende helseprogram 750 000 konsultasjoner årlig Nærmest 100 % oppslutning

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Sammendrag: Planen om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg beskriver grunnlaget for et helsefaglig

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Pediatrirapporten. Styremøte HMR 25.oktober Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen

Pediatrirapporten. Styremøte HMR 25.oktober Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen Pediatrirapporten Styremøte HMR 25.oktober 2017 Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen Pediatrigruppens grunnlag Barn og unges rettigheter FNs barnekonvensjon Grunnloven Lov om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr mars 2017 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Styresak. Styremøte: 12. mars 2003 Styresak nr: 018/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET

Styresak. Styremøte: 12. mars 2003 Styresak nr: 018/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 12. mars 2003 Styresak nr: 018/03 B Dato skrevet: 27.02.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 17.02.2003 PROTOKOLL

Detaljer

Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.11.2015

Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.11.2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.11.2015 Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko,

Detaljer

Risiko- og mulighetsanalyse. 2. mars 2017

Risiko- og mulighetsanalyse. 2. mars 2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Utredning av kirurgisk akuttberedskap og berørte fagområder ved UNN Narvik Risiko- og mulighetsanalyse 2. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2.

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen

Detaljer