6TIPS TIL ET MER EFFEKTIVT HELSEVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6TIPS TIL ET MER EFFEKTIVT HELSEVESEN"

Transkript

1 PROF. TERJE P. HAGEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Samhandlingsreformen Disse forslagene bør regjeringen ikke vrake. TEKNISK SJEF ØYSTEIN JENSEN Leie eller eie Vi taper faktisk penger på å ha for lite utstyr. FORNYELSE AV Nr. 8 / Mars 10 HELSESEKTOREN 6TIPS TIL ET MER EFFEKTIVT HELSEVESEN Resept Dette bør du vite om eresept Når du har ansatt de rette folkene, går ting av seg selv. Jan Vincents Johannessen, mangeårig sykehusdirektør Journal Slik unngår du å snuble når du innfører EPJ Diagnostikk Derfor tilbyr danske sykehus en mer effektiv kreftbehandling enn de norske ANSETT DIN BEDRE UTSTYRT Vår studie viste at PET CT-skannere er en mye bedre teknologi enn tidligere diagnoseverktøy, sier Liselotte Højgaard ved Rigshospitalet i København. EGEN SUKSESS Sats friskt: Ansett de riktige menneskene og hat møter. Slik har Jan Vincents Johannessen unngått budsjettunderskudd i et kvart århundre. FOTO: ANDERS AA HAGEN arcit Powered by Arcit er klart best på pris og har best teknisk løsning Norsk Helsenett sin konklusjon etter anbudskonkurransen i 2008 på nytt videokonferanseutstyr Web: Mail: Tlf: (tastevalg 1)

2 2 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Samhandlingsreformen ble lansert med brask og bram for ett knapt år siden. Siden er den møtt med berettiget kritikk. Noen elementer er likevel verdt å ta vare på. Bør Samhandlingsreformen reddes? VI ANBEFALER SIDE 18 Kaare Finbak Prosjektdirektør, Hewlett Packard Health Center of Excellence. Sykehusteknologi, og den IT-teknologien man bruker på sykehus, er mye mer enn dataprogrammer som fi nnes i Microsoft Offi ce-pakken. Hovedlogikken i Samhandlingsreformen er enkel: Hvis vi bygger ut helsetjenestene i kommunene, kan vi redusere behovet for behandlingsaktivitet i sykehusene gjennom forebygging. Siden det er dyrt å drive sykehus, vil dette gi oss billigere helsetjenester. På den måten kan vi møte eldrebølgen uten å knekke nakken. Dessverre er de to grunnleggende premissene i dette resonnementet tvilsomme. Kommuner erstatter ikke sykehus Det er generelt sett ikke slik at kommunene kan påvirke forbruket av sykehustjenester. Kommunene kan i liten eller ingen grad forebygge at folk får kreft, blir skadet i bilulykker, blir rammet av psykiske lidelser eller på andre måter redusere behovet for spesialisert behandling. På noen områder er det imidlertid sammenheng mellom kommunale tjenester og forbruk av sykehustjenester. Problemet er at sammenhengen går i ulike retninger. For eksempel vil lettere tilgang til fastlege øke bruken av spesialiserte røntgentjenester, mens godt utbygde tjenester for eldre over 80 år reduserer omfanget av akutte innleggelser ved sykehusenes indremedisinske avdelinger. Kommuneløsningen er ikke alltid rimelig Desentraliseringen av tjenester for psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter som skjedde fra starten av 1990-årene, ble dyr fordi vi valgte desentralisering til en fragmentert kommunestruktur. Halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. I de små kommunene er det få som bruker disse tjenestene. Dette reduserer mulighetene for fleksibel utnyttelse av pleiepersonell og boliger. Mange av de minste kommunene sliter også med å rekruttere kvalifisert personell. Terje P. Hagen Professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo MINE BESTE TIPS Utvikle tilbudet Utvikling av behandlingsprogrammer for kronikere, 1 i første runde for diabetikere, KOLS-pasienter og pasienter med hjertesvikt. Gode e-løsninger Elektroniske løsninger for 2 utveksling av pasientinformasjon mellom kommuner og helseforetak. Nye prosjekter Pilotprosjekter med kommunal finansiering av spe- 3 sialisthelsetjenester på rus- og rehabiliteringsfeltet. Kommunal medfinansiering? Motoren i Samhandlingsreformen er kommunal medfinansiering. Politikere la ensidig vekt på en modell der kommunene skulle betale 20 prosent av kostnaden ved all bruk av spesialisthelsetjenester. Siden kommunene bare kan påvirke 5-8 prosent av sykehusbruken, vil dette bli en underlig runddans med penger. Det som er verre, er at en generell kommunal medfinansieringsmodell vil øke ulikheten i tilgangen til kommunale tjenester. Dette har sammenheng med at mange kommuner er små og at forbruket av spesialisthelsetjenester ikke er mulig å predikere presist. Små kommuner som ett år får et høyt forbruk av helsetjenester, vil måtte betale en høy sum pr. innbygger. Da må det strammes inn på andre kommunale tjenester, også pleie og omsorgstjenestene, for å betale regningen. Stor politisk uenighet, men enighet om kjernen? Opposisjonen presenterte sitt alternativ til Samhandlingsreformen midt i mars. Dessverre må vi fastslå at det norske folk fortjenter et mer gjennomarbeidet alternativ. Forslaget manglet en samlende idé, og avdekket spriket i opposisjonspartienes syn på fremtidig helsepolitikk. Forslaget ble avvist av regjeringspartiene som grunnlag for forhandlinger. Det er synd hvis det ikke kan skapes enighet om de store linjene, men noen elementer må en kunne enes om. Stortingsmeldingen la stor vekt på bedring av behandlingstilbudet for kronikere. Der ligger kjernen i reformen. Løs rekrutteringskrisen s Få gutta til å ta et omsorgsløft, og hold kvaliteten oppe i omsorgssektoren. Les ekspertenes svar s Hva mener du er de største utfordringene, som norsk helsesektor står ovenfor idag? Vi hjelper våre lesere til å lykkes! FORNYELSE AV HELSESEKTOREN, 8. UTGAVE, MARS 2010 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Espen Meland Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess.

3 Foto: Pål Rødahl Kan man stille diagnose før man blir syk? Godt spørsmål. I dag kan man stille den riktige diagnosen tidligere enn før, fordi noen stilte det riktige spørsmålet hos Siemens. Dette førte til utviklingen av PET CT-teknologien, som gir en raskere og mer presis diagnostisering av de fleste kreftsykdommer. Den unike teknologien er også velegnet til å bedømme om kreftbehandlingen har effekt, samt at den er et viktig verktøy for å diagnostisere Alzheimers lenge før sykdommen slår ut. I Siemens tror vi de gode løsningene starter med de gode spørsmålene. Skal vi fortsette å kunne se inn i fremtiden, må vi fortsette å stille spørsmål som det kan synes umulig å finne svar på. Slik skaper vi spennende løsninger på uløste spørsmål.

4 4 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS OPPDAG KREFT TIDLIGERE MED RETT UTSTYR Spørsmål: Hva betyr det for oss, at Norge har et dårligere tilbud for å diagnostisere kreftpasienter enn mange andre vestlige land? Svar: Tilbudet blir tilfeldig, og pasienter som bor i regioner uten PET CT-scanner blir ikke undersøkt med dette diagnoseverktøyet. I 2000 kom den første rapporten fra Kunnskapssenteret, den anbefalte at man ikke innførte PET CTskannere i Norge. Kunnskapssenteret ble bedt om å vurdere om Norge skulle ta i bruk PET CT-skannere, ikke i hvilket omfang og til hvilke pasientgrupper, slik som i Danmark, og å vurdere om metoden har klinisk nytteverdi. Det betyr at man har svært strenge regler. Det må påvises at metoden fungerer bedre enn eksisterende metoder og om den fører til lengre overlevelse. Slike kliniske påvisninger er omfattende og tar lang tid, sier overlege Frode Willoch på Akershus Universitetssykehus (Ahus). En rapport fra Kunnskapssenteret i 2006 anbefalte allikevel innføring av én PET CT-skanner i hver helseregion. Det medførte at Ahus fikk nei på sin søknad i 2009, fordi det da allerede var på plass en skanner i samme region, på Rikshospitalet. Tre PET CT-scannere i dag Nå finnes det to PET CT-skannere i Helse Sør Øst, den andre er på Radiumhospitalet. Men ingen av disse var finansiert via helsebudsjettet, de var primært ment til forskning og finansiert via Forskningsrådet, påpeker Willoch. Ingen av skannerne er finansiert via helsebudsjettet, alle av privatpersoner eller Forskningsrådet, tilføyer overlege Trond Velde Bogsrud ved Oslo Universitetssykehus. Den siste norske skanneren står på Haukeland, og er betalt av næringslivslederen Trond Mohn. I Tromsø har kreative leger ordnet seg med en buss med en PET CTskanner, som skal komme kommer annenhver uke fra mai Samtidig kommer et fly fra Finland med radioaktiv kontrastvæske. For å ta i bruk metoden trengs det nemlig svært dyr radioaktiv væske som er lite varig, slik at den enten må produseres nær skanneren eller fraktes inn svært raskt. Trond Velde Bogsrud Overlege ved Oslo Universitetssykehus Doble tilbudet I slutten av 2009 kom en rapport fra Rådet for medisinske helsevurderinger. Den anbefaler at tilbudet dobles innen 2020, men er fremdeles ifølge Willoch for upresis. Rapporten skisserer forskjellige scenarier, men uten å ta stilling til disse. Den mangler fremdeles, i kontrast til danske vurderinger, klare anbefalinger om når i behandlingsforløpet diagnoseverktøyet skal brukes og hvilke pasienter som skal få tilbudet. Det medfører, mener Willoch og Bogsrud, at det fremdeles vil være tilfeldig hvilke pasienter som får tilbudet. Sikre likt tilbud til alle Hvis du bor i en region uten PET CT-skannere, får du ingen slik diagnose. Hvis du bor i en region hvor det finnes slike skannere, er det tilfeldig om det er du som får tilbudet, eller en annen. Skal vi opp på dansk standard med én skanner pr innbyggere, må vi ha minst to til bare her på Østlandet, sier Willoch. Heidi Fjelstad kartla henvisningsmønsteret for pasienter med lymfekreft for perioden En pasient fra Vestfold hadde 25 ganger større sjanse enn en pasient fra Hordaland, og åtte ganger større sjanse enn en pasient fra Finmark, til å bli undersøkt med PET. Tallene er sannsynligvis representative for hele landet. PET-CT bør foreligge på alle sykehus med større onkologisk avdeling og på alle sykehus med stråleterapi, sier Bogsrud. NINA KRAFT SATS PÅ PET CT- SKANNERE Flere overlever Nye tall fra Kreftregisteret viser at nå overlever 2 av 3 som rammes av kreft. Dette skyldes i hovedsak at screeninger og bedre diagnostikk oppdager kreften tidligere. Dessuten er behandlingsmetodene mer presise. Dette er gledelige tall. De viser med all tydelighet at forskning nytter, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel : Så mange overvant kreftsykdommen 40% 30% 20% 10% Kvinner Menn 50% For ca. 40 år siden overlevde kun 3 av 10 som fikk kreft. Idag overlever flere enn 6 av 10. Fem-års relativ overlevelse i prosent ,7 % 27,9 % ,9 % 32,8 % ,2 % 36,1 % ,1 % 38,9 %

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MARS % ,8 % 42,8 % 70% ,8 % 48 % Spesielt har det vært en positiv utvikling innen de største kreftformene, som er brystkreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft. FAKTA Krefttilfeller i 2008 Totalt fikk nordmenn kreft i kvinner KILDE: KREFTREGISTERET ,2 % 54,2 % menn ,7 % 63,5 % KILDE: KREFTFORENINGEN. GRAFIKK: ERLEND LANS PEDERSEN Norge sju år etter Danmark I Danmark har man satset stort på PET CT-skannerne, som diagnoseverktøy. Det har resultert i at de får diagnostisert kreftpasientene tidligere og en større andel pasienter blir friske. Som første land i verden gjorde Rigshospitalet i København en stor, vitenskapelig randomisert studie av forskjellen mellom eldre typer diagnostiseringverktøy for kreft og de nye PET CT-skannerne. Studien gikk på lungekreftpasienter og ble publisert i det meget anerkjente tidsskiftet New England Journal of Medicine. Vår studie viste klart at PET CT-skannere er en mye bedre og mer effektiv teknologi enn tidligere diagnoseverktøy for å oppdage kreft, sier Liselotte Højgaard, professor i molekylærmedisin ved Rigshospitalet i København. Hun ledet også den nevnte forskningsgruppen. Mens den mest moderne teknologien for billeddiagnostikk ikke ble innført i Norge før i 2005, ble den innført i 2002 i Danmark. Nå finnes det 22 PET CT-skannere totalt sett rundt på forskjellige danske sykehus. Fem av disse befinner seg på Rigshospitalet - én av dem er en hjerneskanner, de andre kan oppdager en rekke andre kreftformer. Norge har generelt et bedre helsevesen enn Danmark, mener Højgaard. Men på dette området ligger dere 6-7 år etter enn resten av Europa og USA. De fleste andre europeiske land var tidligere ute, konstaterer hun. Ikke vent! Det norske Senter for medisinsk metodevurdering i mange år var negative til de nye diagnoseverktøyene fordi man mente nytteeffekten av PET CT-skannere ikke var evidensbasert, dvs. at nytten ikke var dokumentert ved hjelp av kliniske studier som er lagt opp etter spesielle regler. Men slike grundige studier tar omtrent sju år fra man starter forskningen til man får publisert resultatet. Så lang tid tok også vår studie, fra 2002 til Vi her på Rigshospitalet syntes for pasientenes skyld at det ikke det var god nok grunn til å vente. Det var allerede var gode grunner til å mene at teknologien er atskillig bedre enn de diagnoseverktøyene verktøyene vi hadde, sier Højgaard. Her i Danmark er det et krav at nye medikamenter skal være testet ut med randomiserte double blind studier, mens det ikke er noe slikt krav for nytt medisinsk utstyr. Suppler med gode rutiner Den danske professoren anbefaler imidlertid at den nye teknologien suppleres med gode nok rutiner, som sikrer at behandlingen faktisk kommer pasientene til gode. I Danmark har en gruppe i Sundhedsstyrelsen, sammen med et utvalg leger, laget kreftpakkeforløp en oppskrift på hvordan pasienter skal utredes og behandles fra de kommer til fastlegen og videre i systemet. Bruk av PET CTskannere er med i pakken. Dette er en god idé også for Norge. Det gjelder ikke bare å ha riktig utstyr, det må også brukes riktig, sier professor Højgaard. NINA KRAFT 5 FAKTA Dette er PET CT-skanner: Diagnostisering PET CT-skanneren er et instrument, som brukes for å 1 oppdage kreft tidlig. Se mindre svulster Skannerne kan diagnostisere kreftsvulster ned i en 2 halv cm, mot to cm med eldre metoder. Gi korrekt behandling Professor Liselotte Højgaard anslår at det nye di- 3 agnoseverktøyet gir minst en tredjedel av kreftpasientene en langt bedre diagnose, som medfører at de får raskere og mer korrekt behandling. Det øker igjen sjansen for at de blir friske. Én av flere muligheter PET CT-skannere brukes i 4 stedet for eller i tillegg til, eldre diagnoseverktøy, som CTskanning, ultralyd, lavrascopi, bronkoskopi og andre metoder. Oppdag mange typer kreft mer effektivt Ifølge Højgaard er PET CTskannere meget effektiv til 5 å oppdage underlivkreft for kvinner, lymfekreft, hudkreft, kreft i mage og tarm, hode og hals, men mindre nyttig for å oppdage takreft og brystkreft. prosta- Liselotte Højgaard er professor i molekylærmedisin ved Rigshospitalet i København. Ironkey Verdens sikreste minnepinne Krypterer alle data som lagres tåler vann, støv, støt, +/- 80 Grader. Sentral administrasjon m / fjerndestruering av tapte minnepinner. Perfekt plattform for portable applikasjoner og virtuelle løsninger. informasjonssikring.no Besøksadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo Postadresse: Pb 184, Økern, 0510 Oslo Tlf: Fax:

6 6 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Derfor begår du 2TIPS KOMMUNISER ELEKTRONISK færre feil med eresept Spørsmål: Er du lei av å måtte tyde kråketær? Svar: Snart slipper du det. Fremtidens resepter blir elektroniske. Det vil gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser, sier Asbjørn Seim, avdelingsdirektør i avdeling ehelse i Helsedirektoratet. Det er Helsedirektoratet som leder gjennomføringen av ereseptprogrammet. Hvert år ekspederer norske apotek rundt 27 millioner resepter. Det er snart fem år siden Helsedirektoratet fikk delegert ansvar for utviklingen av elektroniske resepter. Resten av Norden (minus Finland) har fått på plass elektronisk reseptformidling for lengst. Hvorfor har det tatt så lang tid i Norge? Elektronisk resept i de ulike landene har ulik historie. Danmark og Sverige har holdt på i mer enn ti år. I disse landene ble løsningen utviklet i det små. Senere har de gjennomgått utvidet funksjonalitet og omfang. Den norske tilnærmingen er mer omfattende og griper hele verdikjeden, fra forskrivning til oppgjør for blåresept. I dagens versjon ligner de tre landenes løsninger hverandre i betydelig grad, sier Seim. Øk pasientsikkerheten Ordningen har utvilsomt en økonomisk oppside. Analyser utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers antyder en samfunnsøkonomisk gevinst på 600 millioner kroner iløpet av ti år fra oppstart. Innføring av elektroniske resepter kan i vesentlig grad bidra til BEDRE RUTINER. eresept vil gi tryggere legemiddelbruk, mener Asbjørn Seim, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. FOTO: HELSEDIREKTORATET økonomiske nyttevirkninger i både virksomhetene som er involvert og for samfunnet, sier Seim. Forutsetningen er selvsagt at det legges til rette i den enkelte virksomhet for at nyttevirkningene realiseres. Innføringen av elektroniske resepter forventes imidlertid også å FAKTA Her er fordelene med eresept Du får større trygghet for at den varen som blir forskrevet og utlevert, er den som passer best for ditt helseproblem. Dette skyldes at lege, apotek og bandasjist får tryggere og enklere arbeidsmetoder. Tilbakekalling av resepter vil bli enklere. Resepten overføres elektronisk fra legens til apoteket eller bandasjistens datasystem. Ikke lenger behov for papirresept som du må ta vare på, ta med og vise frem (og tolke!). ha en rekke heldige effekter, som ikke kan måles i kroner og øre. Man bør derfor være minst like opptatt av den kvalitetsmessige nytten, mener avdelingsdirektøren. Det vil forhåpentligvis bidra til økt pasientsikkerhet gjennom riktigere forskrivning av legemidler Alle apotek og bandasjister som har datasystemet eresept, kan effektivt ekspedere din elektroniske resept. Den ansatte trenger ikke taste inn opplysninger på nytt. Det blir lettere å forstå og kontrollere det legen har forskrevet. Når eresept blir en landsdekkende ordning, kan du via Internett få oversikt over dine resepter. Forfalskning av resepter blir et mye mindre problem med eresept-løsningen. KILDE: HELSEDIREKTORATET og bedre oversikt over samlet legemiddelbruk hos fastlegene. Innføring av elektroniske resepter blir et sentralt tiltak for å sikre samhandling mellom behandlere. Ordningen vil i større grad enn idag samle forskrivningsinformasjon på ett sted i journalen til fastlegene. Unngå legemiddelfeil I stortingsmeldingen Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk ( ) anslås det at mellom 5 og 10 prosent av innleggelsene på indremedisinske avdelinger henger sammen med legemiddelfeil. Det at legene får et bedre informasjonsgrunnlag for forskrivning, er derfor veldig viktig, sier Seim: Med eresept blir informasjons- og beslutningsgrunnlaget likt hos lege og hos utleverer. Systemet vil også gi adgang til å rette opp feilforskrivning og tilbakekalle resepter. Med den kunnskap vi har om feilmedisinering, er bidraget til økt pasientsikkerhet kanskje det viktigste trekket ved innføring av elektroniske resepter. Mye av informasjonen i en resept hører inn under kategorien sensitive personopplysninger. Behandling av slike opplysninger er derfor underlagt strenge krav til personvernet, forteller Seim: Sikkerhet for sensitiv informasjon er meget viktig. Reseptformidleren som er den sentrale meldingsformidleren, er plassert i et sikkert nett, Norsk helsenett. Vi er nøye med å følge de strenge kravene som stilles i norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. HÅVARD NYHUS Unngå uleselige kråketær med eresept EVALUERING Har isolert sett fungert tilfredsstillende Status for eresept: Mye er bra; mye kan forbedres. Parallelt med videreutvikling av eresept som teknisk løsning har det også pågått et omfattende planleggingsarbeid. Forsøksordningen i pilotkommunen Stor- Elvdal har vist at mye har gått bra, men også at mye kan forbedres. Den største utfordringen var mangler i legenes fagsystem, forklarer Asbjørn Seim, avdelingsdirektør i avdeling ehelse i Helsedirektoratet. Denne ble satt i prøvedrift på Koppang i 2008 og vil etter planene ikke være allment tilgjengelig i markedet før senere i år. ereseptfunksjonaliteten fungerte isolert sett tilfredsstillende. Ny pilot i vår En ny pilotfase for eresept skal starte denne våren. Målsettingen er at anslagsvis 50 prosent av alle resepter vil være elektroniske i 2010 og at tallet kan øke til 80 prosent mot slutten av Til slutt: Hvorfor ligger alle pilot-kommunene i Hedmark? Har det noe med at prosjektet ble initiert mens Sylvia Brustad var Helse- og omsorgsminister? Hah! Vet du hva? Neste pilot gjennomføres på Vestlandet, sier Seim. HÅVARD NYHUS Effektive legepraksiser trenger effektive løsninger Infodoc har sammen med sine samarbeidspartnere utviklet markedets beste og sikreste virksomhetssystem for primær og spesialisthelsetjenesten i Norge. Infodoc er en aktiv samarbeidspartner for Helsedirektoratet i forbindelse med ereseptprogrammet. Velger du Infodoc Plenario Journal velger du effektivitet som gjør at din praksis kan bruke tiden på å behandle pasienter. Infodoc Plenario Journal er løsningen. Kontakt oss i dag for en uforpliktende demonstrasjon Epost FOKUS SIKKERHET EFFEKTIVITET LØNNSOMHET

7 Løsninger for et bedre helsevesen: Moderne IKT gir et mer tilgjengelig legekontor der fastlegen har enklere tilgang til relevant medisinsk informasjon under konsultasjonen og har tid til å lytte til hver enkelt pasient. Pasientens helse og totalopplevelse i møte med helsevesenet blir enda bedre ivaretatt, mener Øyvind Ødegård i Profdoc. Moderne IKT gagner både pasientene, legene og samfunnet: Fremtiden er på vei til ditt legekontor Moderne primærhelsetjenester er ikke bare et spørsmål om hva som er teknisk mulig. Utviklingen er avhengig av pasientenes ønsker og forventninger og legenes incitament til å utnytte teknologien. For samfunnet handler det om bedre helse, mer effektive tjenester og store kostnadsbesparelser. I våre øyne er fastlegen selve navet i det norske helsevesenet, sier Øyvind Ødegård i Profdoc, Norges største leverandør av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) til primærhelsetjenestene. Med 70 prosent av fastlegene som kunder er Profdoc en viktig premissgiver for IKT-utviklingen på legekontorene. Teknologi for samhandling Ødegård mener at riktig utnyttelse av teknologien vil realisere myndighetenes mål om effektiv samhandling mellom fastleger, sykehus og private spesialister, og ikke minst på tvers av fagområdene. Profdoc er en aktiv bidragsyter til det nasjonale meldingsløftet, som skal styrke informasjonsflyten i helsevesenet. Konkret handler det blant annet om elektronisk utveksling av henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og resepter. Vi er opptatt av å levere IKT-løsninger som sikrer kvalitet og effektivitet på legekontoret, og samtidig ivaretar hensynet til pasientenes personvern, understreker Ødegård. Han tror en viktig nøkkel er å styrke pasientenes eierskap til helsetjenestene ved å gjøre dem til aktive brukere som også har et bevisst forhold til egen helse, blant annet gjennom tilgang til sin egen pasientjournal. Pasienten i sentrum Profdoc kan allerede tilby løsninger som bringer legekontorene inn i det 21. århundre. En del fastleger tilbyr sine pasienter online timebestilling, bestilling og fornyelse av resepter, bestilling av attester, dialog med fastlegen, og et elektronisk frikortsystem som er under utprøving. Men utviklingspotensialet er fortsatt stort. Ødegård ser for seg at morgendagens fastlege vil ha interaktiv kontakt med sykehuset eller laboratoriet som tester blodprøver fra en pasient, slik at også nye analyser kan utføres ved behov, uten at pasienten må inn for å ta nye prøver. En annen mulighet er et system som gir legen beslutningsstøtte på bakgrunn av diagnose, kjønn, alder og sykdomshistorikk. Papirarbeid og administrasjon er fortsatt store tidstyver ved norske legekontorer, påstår Ødegård. Det høyteknologiske legekontoret er lettere tilgjengelig for pasienten, fastlegen har enklere tilgang til relevant medisinsk informasjon under konsultasjonen, har mer tid til å lytte, og pasientens helse og totalopplevelse i møte med helsetjenesten blir enda bedre ivaretatt. Dette er Profdoc Profdoc er en ledende leverandør av IKT-løsninger til fastleger, privatspesialister, legevakter, helsestasjoner, samt skolenes, bedriftenes og Forsvarets helsetjenester Løsningene har nær 9000 daglige brukere fordelt på 1900 installasjonssteder Løsningene utvikles i samarbeid med helsepersonell for å sikre optimal arbeidsflyt og sømløs utveksling av informasjon mellom fagsystemene

8 8 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3TIPS NYHETER NÅ LENGER MED EPJ SPØRSMÅL OG SVAR Åse Kari Haugeto Leder, Teknologirådets prosjekter innen medisin og helse EFFEKTIVISER HELSEVESENET Elektronisk pasientjournal (EPJ) vil være et viktig skritt i riktig retning for å gjøre helsevesenet mer effektivt og brukervennlig. På Vestlandet er de godt igang med innføringen. FOTO: ISTOCK Innfør e-journaler og driv sykehuset bedre Det hevdes at elektronisk overføring av helsedata mikrobiologiske prøver, patologiresultater, røntgenbilder og elektronisk pasientjournal innad i sykehusene og mellom helseforetakene er helt avgjørende for en rasjonell samhandling. Hvorfor det?! Det du beskriver er selve informasjonsgrunnlaget helsepersonellet skal jobbe ut fra. Det må selvfølgelig være tilgjengelig for dem som trenger det. Når man har gått over til digital informasjonsbehandling, er det er helt uhensiktsmessig å fortsette å måtte skrive ut ting. Men overføring trenger jo ikke skje automatisk. Det finnes ulike måter data kan overføres på. Hvordan det skjer, er viktig for pasientens personvern. Teknologirådet mener det må legges til rette for at pasienten har mer medbestemmelse, både om hvem som skal kunne få informasjonen, hvem som ikke skal få den, og hva som kan deles og ikke deles. Spørsmål: Hva er Vestlands-modellen? Svar: Helse Vest innfører felles elektronisk pasientjournal i et regionalt infrastrukturprosjekt. De er godt i gang, men bør ikke miste trykket, sier Terje Marthinussen i Helse Vest IKT. SUKSESSHISTORIEN Målet er at nye EPJ (Elektronisk pasientjournal) skal være hovedjournal i alle sykehus i Helse Vest innen 2011, forteller Johnny Heggestad. Han er Prosjektdirektør i Helse Vest RHF. Det omfatter fire store helseforetak med omlag tilsatte og en årlig omsetning på ca. 19,7 milliarder kroner. Og vi ligger godt an. Vi har allerede kjørt prosjekter i alle foretakene for å redusere papirbruken og arbeide mer elektronisk. Forbedre info-sikkerheten Forskrift om pasientjournal har som hovedprinsipp at det skal være én pasientjournal for hver pasient i en virksomhet. Det er streng lovgiving for utveksling av denne typen informasjon. På den annen side er det incitamenter som trekker i motsatt retning. Mellom sykehusene Haukeland og Haraldsplass i Bergen er det for eksempel en utvekslingsrate på omlag 90 prosent. Heggestad mener at dette kan by på utfordringer: De private, ideelle sykehusene i vår region som vi har samarbeidsavtaler med, blant andre Haraldsplass, bruker samme løsning og samme infrastruktur for EPJ. Dilemmaet ligger i at vi med dagens lovgivning ikke kan utveksle pasientjournaler elektronisk mellom ulike helseforetak, selv om dette nå blir teknisk mulig. Heggestad er likevel ikke med på at dette kan utgjøre en snubletråd FAKTA Helsepersonelloven og pasientjournalforskrifter definerer elektronisk pasientjournal som helsepersonellets eller institusjonens fortløpende nedtegnelser av opplysninger om en enkelt pasient og forhold av betydning for den hjelp han eller hun trenger. Pasientjournalen er mer enn legens hukommelse den koordinerer, distribuerer og delegerer oppgaver. Pasientjournalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å Målet er at nye EPJ skal være hovedjournal i alle sykehus i Helse Vest innen Johnny Heggestad Prosjektdirektør, Helse Vest RHF Dette er elektronisk pasientjournal når journalene endres: Nei, snarere tvert imot, sier han. Vi innfører nå beslutningsstyrt tilgang til EPJ. Det betyr at tilgangen til pasientopplysninger begrenses utfra hvilket klareringsnivå man har. Tilsvarende sikkerhetsregime har ikke vært tilstede i oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov. Avhandlingen Bringing the GP to the forefront of EPR development av professor Tom Christensen ved NTNU viser at almenleger i Norge foretrekker den elektroniske pasientjournalen. - Balansen mellom tid brukt på å snakke med og undersøke pasienten og tid brukt på å lese og dokumentere i systemet er viktig. Våre studier viser at bruk av EPJ ikke forstyrrer lege-pasient-kontakten, sier Christensen til Tidsskrift for Den norske legeforening. de manuelle papirjournalene. Ta ut stordriftsfordeler I revidert budsjett for 2009 valgte Helse Vest å løfte infrastrukturarbeidet i EPJ Bergen opp til et regionalt infrastrukturprosjekt. Andre helseforetak ellers i landet har valgt en modell der hvert enkelt sykehus selv bestemmer hvem som skal implementere det. Heggestad forklarer Vestlands-modellen : Vi har et eget, heleid IKT-selskap som dekker hele regionen. Det har samordning av infrastruktur og løsninger som én av sine hovedoppgaver. De aller fleste av våre store prosjekter er regionale nettopp for å samordne og kunne ta ut stordriftsfordeler. Prosjektleder i nevnte selskap Helse Vest IKT er Terje Marthinussen. Han opplever at de ansatte tar teknikken fort og at de er fortrolige med den. Dette ble senest dokumentert i et nytt system med SMS-varsling for timer til polikliniske undersøkelser. Han advarer likevel mot å ta lett på oppgavene: Innføring av EPJ er krevende for organisasjonen, sier han. Det stiller store krav til både ansatte og ledelse fordi en endrer i virksomhetens arbeidsprosesser. Felles EPJ gir oss en god plattform, men hvis vi mister momentum i prosjektene når vi går i produksjon, vil det bli utfordrende å gjøre gevinstrealisering. HÅVARD NYHUS Ett av hovedprinsippene i den såkalte EPJ-standarden er at ingen skal gis tilgang til flere journalopplysninger enn det som er nødvendig for å kunne gjennomføre de oppgaver som følger av den rolle vedkommende har. Hvordan kan økt tilgang til pasientjournalen utfordre pasientens integritet og interesse av konfidensialitet?! Dette er sensitive opplysninger som pasienten har gitt fra seg i fortrolighet, og som ikke skal spres. Kun behandlende helsepersonell skal ha innsyn. Økt tilgang, uten at pasienten har mulighet for å kontollere og godta, er den direkte trussel mot personvernet. Det vil også true hele tilliten til behandlingssystemet. På den annen side: Tilgangskontroll til sensitiv informasjon kan også være en effektiv portvokter. Kan innføringen av en felles elektronisk pasientjournal også føre til styrking av pasientvernet?! Ja. Loggføring er et eksempel på det. Men det innebærer at loggsystemene må være enkle å lese og slå opp i, og at kontroller faktisk blir gjennomført. Det beste ville vært om pasienten selv kan gå inn i systemet og lese loggene.

9 DIPS Multimedia et viktig supplement til sykehusets journalsystem DIPS Multimedia er utviklet for fangst, arkivering og behandling av multimediainformasjon integrert i pasientjournalen. I DIPS Multimedia kan brukeren presentere, redigere og lagre: DIPS Multimedia kan benyttes innen alle medisinske spesialiteter. Produktet brukes innen blant annet dermatologi, medisinsk rehabilitering, øre-nesehals, øyeavdeling, patologi, cardiologi, plastisk kirurgi og psykiatri. Integrasjonen med pasientens journal gjør det sikkert og praktisk å håndtere kliniske multimediaelementer. DIPS Multimedia inneholder en avansert bildemodul med blant annet muligheter for annotering, bildesammenligning, anonymisering, zooming, full-screen, justering av lys, farge og kontrast. DIPS Multimedia er utstyrsuavhengig og kan hente, vise og lagre multimedia gjennom integrasjoner med EKG-apparater, videokilder, digitale kameraer, elektroniske stetoskop, multimonitoreringsapparat og skopiutstyr. Effektiv hverdag for alle terapeuter! Pasientregister, dagbok, journal, epikriser, økonomi, statistikk online booking kvitteringskriver 5000 brukere! SMS, e-post varesalg treningssalmodul scannerfunksjoner medlemskort integrasjon med SMooTH, WinMed adgangskontroll Norsk Helsenett Partner autogiro trygdeoppgjør integrasjon med Exercise Organizer forsikringshåndtering integrasjon med Physiotools resepsjonsløsning kobling til bankterminal Tlf:

10 10 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan klarte Radiumhospitalet å holde budsjettet alle 23 årene Jan Vincents Johannessen var direktør? Svar: Han skjerpet møtekulturen, ansatte lojale medarbeidere og satte en bedriftsøkonom på saken. Skyldig i 23 år uten budsjettoverskridelser LEDER TIL LEDER OSLO Når folk i helsevesenet nå snakker om å kjøre prosess, blir jeg svett både foran og bak, fordi det betyr uendelige prosesser som bare går og går og går, og hvor ingen våger å konkludere. Prosess hos oss var ensbetydende med kort prosess. Det sier Jan Vincents Johannessen, suksessrik helseleder gjennom mange år. I alle de 23 årene Johannessen var direktør ved Radiumhospitalet, ble budsjettene holdt. Det samme gjaldt de åtte årene han var styreleder ved Nationaltheateret. At budsjettene ble holdt, mener han skyldes at de menneskene han hadde rundt seg, var lojale. Når du har ansatt de rette folkene, går ting av seg selv. Du trenger ikke å styre dem. Hierarki og organisasjonskart blir unødvendig. Stram inn på byråkrati Han ansatte en bedriftsøkonom som nestsjef. Hun ga beskjed, hvis det så ut til at budsjettene kom til å sprekke. Da kuttet vi ikke på pasientbehandlingen eller den gode forskningen, men strammet inn på den dårlige forskningen, byråkrati og ting utenfor kjernevirksomheten, sier Johannessen, og legger til: Økonomen var ansatt for å ligge våken om natten, slik at jeg skulle slippe. Det var turbulente forhold som gjorde at Johannessen i sin tid ble headhuntet for å rydde opp i forholdene ved Radiumhospitalet. Da jeg ble direktør, var det mye ukultur og mange forskjellige «stammer» der. Det var på mange måter et slags anarki, men samtidig en stivnet organisasjon. Du hadde et organisasjonskart på papiret, men i virkeligheten var det andre som bestemte. Det gjaldt for Johannessen å lage en kultur, der begge sider hadde respekt for hverandre og utbytte av å samarbeide med hverandre. For å endre kulturen ved Radiumhospitalet, måtte han ha gode folk rundt seg. Når folk har vært i bedriften en stund, blir de målestokker. På godt og vondt, sier Johannessen. PROFIL Jan Vincents Johannessen Alder: 68 Stilling: Internasjonal direktør ved Oslo Universitetssykehus Karrière: Professor i medisin og tidligere direktør ved Radiumhospitalet, ansvarlig for 1500 ansatte og et budsjett på 1 milliard kroner. Styreleder for Nationaltheatret i 8 år. Levnet: Kjent som maler, glassdesigner, skribent, foredragsholder og poptekstforfatter. Unngå lobbyvirksomhet Han reiste rundt i Skandinavia, og vurderte mulige kandidater til stillingene som avdelingssjefer. Jeg dro dit de jobbet, og gikk visitt med dem. Jeg så hvordan de snakket med pasienter, og hvordan de behandlet medarbeidere, for å få en magefølelse for om det var rett person, sier han. Det hendte, som så mange andre steder, at noen av de ansatte skjøv pasientene og deres ønsker foran seg. Da sa jeg at vi først skulle glemme pasientene for en stund, og se på hvilken betydning ønskene hadde for den ansatte. Etterpå fikk vi se hva som ble igjen til pasientene. Slik gikk møtene etter hvert mye fortere. Folk visste at de like godt kunne tone flagg med én gang, sier Johannessen. Selv var han aldri typen som skjøv pasienter foran seg. Jeg fløy aldri i Stortinget, Helsedepartementet eller Helsedirektoratet og drev lobbyvirksomhet. Og vi skjøv aldri de sykeste pasientene foran oss i mediene for å få mer penger, sier han. Hat møter Johannessen kjørte sitt eget løp sammen med sine folk. De ble stolte av ikke å gå med underskudd, mens andre overskred budsjettene. De ble unike. Når de ansatte kom til meg og sa at andre sykehus som hadde overskredet budsjettene, startet på null igjen 1. januar, sa jeg at de da fikk ta seg jobb der. Hos oss kom vi ikke til å holde på slik. Hos oss skulle vi respektere de budsjettene vi hadde fått, og forvalte de pengene vi fikk best mulig, sier han bestemt. Og Jan Vincents Johannessen hatet møter. Når noen sa at vi måtte ha et møte, spurte jeg om hvorfor. Sa de at noe måtte diskuteres, spurte jeg om noe ikke var kommet frem. Så spurte jeg om vi visste konklusjonen allerede. Visste vi det, droppet vi møtet og gikk tilbake til jobben. Nå ser jeg at det er blitt flere og flere møter. Til og med møter om møter. Vær tilliten verdig I sin tid krevde Johannessen at møtereferater skulle være på maksimalt én A4-side. Referatet skulle fortelle hva møtet gjaldt, hvem som var til stede, hva det kostet i lønninger og sosiale kostnader og spørsmålet om det var verdt pengene. Hvis møtet dreide seg om en sak som kostet 5000 kroner og møtedeltagelsen kostet kroner, og de sa at møtet var verdt pengene, ble de sendt på røntgen for å gjennomlyse hodet. Mens veldedige organisasjoner får kritikk fordi de bruker 50 prosent av innsamlede midler på administrasjon, bruker Radiumhospitalets Legater, hvor Johannessen er ulønnet daglig leder, 1 prosent av forvaltningskapitalen på administrasjon. Det er veldig viktig at vi er forsiktige og ikke blir grepet av grådighet, siden vi ikke bare forvalter penger, men også tillit, sier Johannessen. ANDERS ENGEN RASCH Ny oppstart høsten 2010 Ledelse i helsesektoren Master i Helseledelse, kvalitetsforbedring ring og helseøkonomi Deltidsstudium Ill.:Luth.no Forskningsbasert kunnskap og refleksjon om helselederes utfordringer: Organisasjons- og personalledelse, kvalitets forbedring og pasient sikkerhet samt økonomistyring. De tre emnene hver på 20 studiepoeng er frittstående og kan gjennomføres enkeltvis. Emnene inngår i en mastergrad der masteroppgaven på 30 studiepoeng kommer i tillegg ( til sammen 90 studiepoeng ). IMP kommunikasjon Sviggum Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning på minimum bachelornivå samt to års relevant praksis. Mer informasjon om innhold og organisering finner du på eller kontakt SEVU, tlf , E-post:

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MARS JOHANNESSENS BESTE REKRUTTERINGSRÅD Sjekk holdning, holdning, holdning 1 Ansett folk som er mer opptatt av oppgavene de skal gå løs på enn stillingsbetegnelsen. Legg vekt på holdninger, holdninger, holdninger og atter holdninger. Ansett null fremfor å ansette et null 2 Det er bedre å holde en stilling ubesatt enn å ansette en som ikke burde hatt den. Sjarmtroll er fremdeles troll 3 Ikke la deg sjarmere. Å sjarmere er et verb. ANSETT SUKSESSHISTORIER Når du har ansatt de rette folkene, går ting av seg selv. Du trenger ikke å styre dem, mener Jan Vincents Johannessen. FOTO: ANDERS AA. HAGEN Finn de riktige referansene 4 Vokt deg for giftdumping. Folk som andre skryter av for å bli kvitt dem. Sjekk særlig referanser søkeren ikke har oppgitt, men burde ha oppgitt. Konsentrer deg om suksessfaktorene 5 La deg ikke forvirre av uvesentligheter som stamming eller dysleksi. Hos oss skulle vi respektere de budsjettene vi hadde fått, og forvalte de pengene vi fi kk best mulig. Jan Vincents Johannessen, Internasjonal direktør ved Oslo Universitetssykehus.

12 12 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS SATS PÅ Å LEIE UTSTYR SPØRSMÅL OG SVAR Jon Holst- Larsen Salgsdirektør i CMA Asset Management Derfor er det bedre å leie enn å eie utstyr Spørsmål: Hvilke fordeler har sykehusene ved å leie medisinsk utstyr fremfor å kjøpe det? Svar: På kort sikt står det mellom å leie eller å ha for lite utstyr, for investeringsbudsjettene dekker kun en brøkdel av behovet. På lang sikt gir leie fremfor eie sykehusene en mer forutsigbar økonomi. Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (tidligere Rikshospitalet Radiumhospitalet) trenger alene 160 mill. kr pr. år i friske investeringsmidler for å opprettholde utstyrsparkens alder på 10 år. Etter to år med bare minimale budsjetter på ca. 12 mill. kr, har vi i år drøyt 50 mill. kr. Det hjelper, men vi bygger hele tiden opp et etterslep, sier medisinsk-teknisk sjef Øystein Jensen. Løsningen, mener Jensen, bør være å fortsette leie utstyr. Leie kan føres på driftsbudsjettet, og krever bare begrenset med investeringsmidler. Jensen har gode erfaringer med leie: Da sykehuset tidligere var en del av Helse Sør ble det inngått leieavtaler for ca. 100 mill. kr. Avtalene løper snart ut. Ethvert utstyr har begrenset levetid helseforetakene har satt avskrivningstiden til ti år. Men i realiteten kan utstyret bryte sammen eller utdateres når som helst. Når nytt utstyr er finansiert og skal anskaffes, må sykehuset sette anskaffelsen på anbud som ofte tar fra 3 til 6 måneder. I mellomtiden får sykehuset greie seg som best det kan med f. eks. færre røntgenapparater. TIPS Dette er operasjonell leie Leiestrøm skal ikke være mer enn 90% av investeringens verdi. På sykehus har dette noen ganger vært ytterligere strammet inn til 80%. Leietid kan maksimalt tilsvare 75% av produktets økonomiske levetid. På sykehus har dette noen ganger vært strammet inn til 70%. Operasjonell leie skal ha motiver som går utenpå de rent Sykehuset taper faktisk penger når vi behandler færre pasienter fordi vi har for lite utstyr. Øystein Jensen Medisinsk-teknisk sjef, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet finansielle, og skal således inneholde tjenester som understøtter dette. Operasjonell leiekostnad aktiveres ikke i balansen. Leiekostnaden kostnadsføres direkte. Foruten lån fra staten, er operasjonell leie det eneste fi - nansielle virkemiddel som er tillatt brukt i sykehusene. KILDE: JON HOLST-LARSEN, CMA ASSET MANAGEMENT OPPDATER UTSTYRSPARKEN Oppnå forutsigbarhet og kontroll med operasjonell leie. Gammelt utstyr gir lengre behandlingskøer og sliter på personalet, påpeker Øystein Jensen ved OUS Rikshospitalet. FOTO: ISTOCK Reduser helsekøene Hartvig Munthe-Kaas, visegeneralsekretær i Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH), mener nok utstyr og oppdatert medisinsk utstyr bidrar derved til å redusere helsekøene. Riktig og presis diagnostisering samt effektiv behandling, bidrar til kortere pasientforløp og bedre samfunnsøkonomi. Pasienter får raskere tilgang til behandling, får derved økt livskvalitet og de kommer raskere tilbake i arbeid, sier han. For Jensen er et viktig argumentet for å velge operasjonell leie fremfor å kjøpe utstyr større økonomisk forutsigbarhet. Selv om investeringsbudsjettene skulle øke i fremtiden, vil sykehusene ikke komme seg opp av det økonomiske utføre i etterslepet ved kun å basere seg på å kjøpe utstyret, sier han. Unngå å tape penger Sykehuset taper faktisk penger når vi behandler færre pasienter, fordi vi har for lite utstyr. Etter innføring av innsatsstyrt finansiering får vi inntekter i etterkant etter antall behandlede pasienter. Ikke bare blir behandlingsløpet brutt, men det medfører også inntektstap for sykehuset, p.g.a. stykkprisordningen. Det finnes eksempler på at sykehuset kan risikere å tape opp til kr pr. dag bare på ett sviktende anlegg, fortsetter Jensen. Når et sykehus leier utstyr i stedet for å kjøpe, kan derimot alle kostnader planlegges på forhånd. Man unngår at plutselige og uforutsette behov tar hele investeringsbudsjettet, påpeker han. Og når nedkjørt utstyr blir stående og færre pasienter behandles, løper allikevel lønnskostnadene. Lønn utgjør en vesentlig andel av de totale helseutgiftene, tilføyer Munthe-Kaas. NINA KRAFT Hva er den viktigste grunnen til at dere anbefaler sykehusene operasjonell leie av medisinsk utstyr?! Forutsigbare kostnader. Utstyr man leier er oftest nyere enn det sykehusene har kjøpt selv. Sykehusene beholder ofte apparatene til de blir nedslitt eller utdatert. En av våre rapporter viser at mye utstyr på norske sykehus er eldre enn det departementet anbefaler som avskrivningsperiode. Det vil si at det ofte er for gammelt. Gammelt utstyr er oftere nede det fungerer ikke. Mens det ikke er i bruk, må legene og andre ansatte allikevel betales. Det er personalet på sykehusene som koster mest penger. Oppdatert utstyr medfører at personalet kan jobbe på den til enhver tid smarteste og mest kostnadseffektive måte. Dette gir dokumenterte, positive resultateffekter. Hvordan merker pasientene dette? Det har store konsekvenser for pasientene. Hvis en! pasient har en time og utstyret som skulle behandle ham er nede, må han sendes hjem. Hvis sykehuset har utstyr til en kikkehullsoperasjon kan man kanskje være på jobb etter to dager. Må pasienten derimot få brutt opp ribbeina og blir operert på gammeldags vis, må han oftest legges inn i lengre tid, og rekonvalesenstiden kan ta et halvt år. Blir ikke totalkostnaden for sykehuset til slutt det samme enten man leier eller kjøper utstyr? Må ikke de som leier, selv om de betaler pr. år i stedet for en engangssum, sammenlagt betale det utstyret faktisk er verdt?! Nei, etter loven skal leieprisen være lavere totalt sett enn full verdi av utstyret. Utleier kan allikevel tjene på det, f.eks. ved å selge utstyret på bruktmarkedet når leieperioden er over. Hvorfor leier ikke da alle helseregionene alt utstyret sitt?! Der kan jeg kun si min personlige mening: Jeg tror at det skyldes manglende kunnskaper i ledelsen på helseregionsnivå og over. Men det er forskjell mellom helseregionene. Helse Midtnorge leier, Helse Sør- Øst gjør det ikke.

13 Ny teknologi effektiviserer helsevesenet Utvikling av ny teknologi gir mulighet for mer effektiv diagnose og raskere behandling av pasienten. Toshibas nyvinninger innen viktige undersøkelsesmetoder som CT og MR åpner for en mer komplett diagnose ved én modalitet uten at det er nødvendig å frakte pasienten rundt til mange undersøkelser. Akutte pasienter og pasienter med uklare symptomer kan nå få en raskere og fullverdig utredning. Disse teknikkene er svært robuste, slik at "vanskelige" pasienter ikke lenger trenger å bli selektert bort. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan nå gjennomføre MR angio uten risiko, og pasienter med hjerte immer eller ujevn hjerterytme kan undersøkes med optimalt resultat. Hjerte CT i ett slag Toshiba Aquilion ONE 640 snitt CT: Verdens første Dynamiske Volume CT scanner Aquilion ONE, som har en 16 cm detektor, produserer 640 snitt og skanner hjertet eller hele hjernen på mindre enn et halvt sekund. Bildene kan betraktes i 2D, 3D eller 4D. Hurtig skanntid ved volume CT skanning betyr sub-msv røntgendose og redusert røntgenkontrast - til glede for pasienten og sykehuset. Kontrast i dine bilder, ikke i dine pasienter Contrast without Contrast Gadoliniumsbasert kontrastmiddel har blitt knyttet opp mot sykdommen Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), som øker risiko for pasienter med nedsatt nyrefunksjon under MR undersøkelser. Toshiba Vantage MR systemer tilbyr et gjennomprøvd og dokumentert alternativ for gjennomføre MR angiogra av topp kvalitet uten bruk av kontrastmiddel. Dette øker effektivitet og kvalitet på undersøkelsen - og resulterer i bedre økonomi og mindre ubehag for pasienten. Økt pasientsikkerhet med MR undersøkelser uten bruk av kontrastmiddel Optimalt alternativ for konvensjonelle MR Angio teknikker som krever kontrastmiddel Forbedrer separasjon mellom arteriell og venøs blodstrøm Overlegen fremstilling av små blodkar Forhandler: Toshiba: Made for Patients, Made for You, Made for Life! ULTRASOUND CT MRI X-RAY SERVICES

14 14 MARS 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Rekrutteringssituasjonen i Helse-Norge er prekær, nå må politikerne på banen. Man kan ikke lenger la det være opp til fagforeninger, lønnsoppgjør og langsomme justeringer av lønnsnivået. Det fastslår Runar Bakken, førstelektor i pedagogikk ved høgskolen i Telemark og forfatter av boka Englevakt, som dreier seg om utfordringene i den kommunale eldreomsorgen. Hovedårsaken til rekrutteringskrisen er at sektoren har gjort seg avhengig av en kvinnelig grunninnstilling som er iferd med å gå ut på dato. Hverken unge kvinner eller menn godtar slike arbeidsbetingelser, sier Bakke. Dersom vi skal ha nok ansatte i helsesektoren til å møte eldrebølgen, og gutta ikke trår til, må 40 prosent av alle jenter gå inn i helsesektoren i Det er selvsagt helt urealistisk. HANDLE NÅ Politikerne må på banen og ta grep, om vi skal løse rekrutteringskrisen til helsesektoren, mener Runar Bakken, førstelektor i pedagogikk ved høgskolen i Telemark. FOTO: HØGSKOLEN I TELEMARK Få politikerne på banen, løs rekrutteringskrisen Spørsmål: Hvordan får man fl ere til å jobbe i helsesektoren? Svar: Ved å tilby dem arbeidsbetingelser på linje med andre sektorer og slutte å tro at fremtidens kvinner vil jobbe i dårlig betalte deltidsstillinger. 5TIPS FÅ GUTTA TA INN I OMSORGEN! Øk kvaliteten Søkermassen til sykepleierutdanningen har gått ned med 50 prosent de siste ti årene. Sykepleien var inntil for ti å siden et middelklasseyrke. Nå har hver tredje ansatte i den kommunale eldreomsorg i Oslo innvandrerbakgrunn. Vi vil få en fortsatt proletarisering av sektoren. Slik får vi et markert klasseskille, som igjen vil påskynde prosessen hvor det offentlige helsevesenet blir et tilbud til de som ikke har råd til å kjøpe private tjenester, sier Bakken. Det står ikke bedre til med hjelpepleierne: Den nye helsefagarbeiderutdanningen på videregående skole som skal erstatte hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdannin-ngen, er mye mindre ettertraktet enn politikerne hadde regnet med. Man kan ikke lenger regne med at unge kvinner i fremtiden vil stille sine liv til rådighet for den typen oppgaver under rådende arbeidsbetingelser. Når de som selv jobber i eldreomsorgen blir spurt om de kunne tenke seg å bo på sykehjem når de selv blir gamle, sier de aller fleste nei. Det er demotiverende å jobbe i en sektor som man selv ikke kunne ønske å være pasient eller bruker, sier Bakken. NINA KRAFT 5 BAKKENS BESTE TIPS Øk lønnen Øk grunnlønnen for sykepleiere, hjelpepleiere, om- 1 sorgsarbeidere og helsefagarbeidere til nivået for ansatte med tilsvarende utdanning i privat sektor. Tilby heltidsstillinger De ansatte i pleie- og omsorgssektoren må jobbe 2 fulltid, minimum i 80-prosentstillinger. Øk bemanningen Øk grunnbemanningen 3 ved hjelp av øremerkede midler til kommunene. Tilby videreutdanning Sats på lederutdanning, kliniske videreutdanninger 4 for alle grupper og systematisk kvalifisering av alle ufaglærte. Sats på gutta! Begynn å rekruttere menn 5 systematisk. Videreutdanning innen helse- og sosialfag Fagskolen i Oslo tilbyr 2 årig videreutdanning på deltid innen: Eldreomsorg Psykisk helsearbeid Veiledning Helseadministrasjon (for Helsesekretærer) Inntakskrav er autorisasjon eller 5 års relevant yrkeserfaring. Det er ingen studieavgift. Søknadsfrist 1. mai. Trondheimsveien 48, 0560 Oslo tlf

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Teknologirapport SSHF 2030 Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Høsten 2012 Versjon 1.0 Innhold Innhold... 2 1 Forkortelser og definisjoner... 4 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn for arbeidet... 7

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

5STEDER INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

5STEDER INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 3 / September 13 INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN 5STEDER UNDER UTVIKLING FOTO: HØYRE Bent Høie: Vår konkurransekraft må ligge i kunnskap og innovasjon Testene

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 122. årgang mars 2014 apotek.no/tidsskriftet FIRE APOTEK fire fortellinger fra hverdagen ST. MELD Jeg savner et lavterskeltilbud. NY RESEPT Vi må tørre å ta viktige valg

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 1 2012 16. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med formål å bidra aktivt

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

for bedre helse halverer antall syke Medisinske fremskritt Side 8-9

for bedre helse halverer antall syke Medisinske fremskritt Side 8-9 Medisinske fremskritt for bedre helse 6. juni 2013: Helseindustrikonferansen Side 2 2. utgave Dette bilaget er en annonse for Helseindustrikonferansen 2013 Om viljen og ressursene til langsiktig forskning

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11

Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11 01/2010 Årgang 9. Et magasin fra Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11 Ambulante team = raskere på banen Møt psykiatriens lette tropper. Side 24 25 2020: Samfunnet

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

ta et fritt sykehusvalg

ta et fritt sykehusvalg UtGitt av MeDiaPLanet DIN GUIDE TIL HELSE 1.UTGAVE DESEMBER 2007 Kutt ventetiden ta et fritt sykehusvalg Til tross for at vi kan kutte ventetiden før innleggelse med uker og måneder, benytter svært få

Detaljer