!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5"

Transkript

1 8#"+9(4.#:;;"#.!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5!"#$%&'()*(+(%&"*&,(#-.&/#0%1")2 /)-3#(4)-%-44(%&5667

2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Obstruktivsøvnapné CPAP VÅRPRAKSIS Hensiktenmedundersøkelsen METODEVALG Utvalgavpasienter RESULTATEROGDISKUSJON BrukavCPAP OpplevelseavendringiforholdtilførCPAP Problemerforbundetmedbrukavmaskinellermaske Oppfølging RosogristiloppleggetvedGlittreklinikken KONKLUSJON TANKERFORVIDEREPRAKSIS Andreoppgaver Ressurser 14 Referanseliste 15 Vedlegg1 1

3 1.0 BAKGRUNN. Januar2006blevitoansattvedGlittreklinikkenforåbyggeoppettilbudom søvnregistrering,ogcpap tilpasningpåvårepasientersomfikkpåvistobstruktiv søvnapnésyndrom(osas).vifikkhveravsatten50%stillingtildettearbeidet.berit Grønvolderhjelpepleier,oghaddepådettidspunktjobbetca.6årvedklinikken.Jorun Helgesenersykepleiermedvidereutdanningiintensivsykepleie,ogbleansattda,menhar jobbetheriperioden JorunhaddeerfaringmedbrukavCPAPtilakuttogkritisk sykepasienter,meningenavosshaddetilpassetcpapforhjemmebrukfør.viskaffetoss kompetansegjennomhospitering,deltokpåkursogopparbeidetgradvispraktiskkunnskap. 1.1 OBSTRUKTIVSØVNAPNÉ Undersøvnskjeretsammenfallideøvreluftveier,slikatluftstrømmentillungenehelteller delvisblokkeres(1).detteførertilenredusertgassutveksling,ogoksygeninnholdetiblodet faller detblirendesaturasjon.hjernenregistrererdette,ogsørgerforåvekkepersonen såpassatluftenkantrekkesnedilungene.enapné pustestoppoghypopné redusert luftstrømmåvareminst10sek.foråblidefinertsomenobstruktivhendelse(2).apnéhypopnéindex(ahi)erantallapnéeroghypopnéerpr.timessøvn.hvisosapåvisesdefineres alvorlighetsgradenslik: MildOSA AHI:5 15 ModeratOSA AHI:15 30 AlvorligOSA AHI:>30 Gjentatteavbrytelseridetnormalesøvnmønsteretgirdårligsøvnkvalitet.Detgirøkt trøtthetpådagtid,ogtendenstilufrivilligesøvnepisoder.dessutengirosaøktrisikofor utviklingavhjerte ogkarsykdom,inklusivehjerneslag(3).ca.4%avbefolkningenhar OSAS.SåvidtviveterdetikkesikkertpåvistatOSASermervanligblantlungesyke.Herved Glittreklinikkenharmanerfartatobstruktivsøvnapnéersåpassutbredt,atmanharvalgtå gidepasientenesommåttetrengedet,ettilbudomutredningogbehandling. 1.2 CPAP Deterenforkortelseforcontinouspositiveairwaypressure.CPAPerutentvilden behandlingsomermesteffektivoggirminstbivirkningerfordennepasientgruppen(2). Maskinengiretkontinuerligøktluftveistrykksomsørgerforåholdeøvreluftveieråpne undersøvn.luftengisietlukketsystem,ogpasientenmåpusteienmaskesomsittertett rundtnesen(nesemaske)ellerrundtneseogmunn(helmaske). 2

4 CPAPkaninnstillespåfasttrykkellerautoset.Autosetbetyratdetinnstillesenminimums ogenmaksimalgrensefortrykket,ogmaskinengirdettrykksomtilenhvertidernødvendig foråholdeåpneluftveier.autofunksjonenbrukesstadigmer,ogermentågipasientenen bedretilpassetbehandlingenncpapmedfasttrykk.flereundersøkelserviseratdet gjennomsnitteligebehandlingstrykketblirlaveremedautosetennfasttrykk.blantpasienter somharprøvdbeggetyper,erdetettydeligflertallsomforetrekkerauto CPAP(3). 2.0 VÅRPRAKSIS VedmistankeomOSA,fårvihenvistpasientenforåfåtattenEmblettasøvnregistrering.Da registrerespustebevegelser,luftflowinninesenogpulsoxymetri.enautomatiskanalyseblir alltidkontrollertmanuelt.hvisosablirpåvist,oglegemeneratpasientenkanhanytteav CPAP behandling,fårvioppgavenmedåtilpasseutstyret. FørsttasensamtalemedpasientenhvordetforklareshvaOSAer,oghvilke symptomerdetgirikroppen.pasientenfortellerhvordanhan/hunoppleversitt søvnproblem.vigirogsåvedkommendeetinformasjonshefte.( Søvnapné utgitt avforeningenforsøvnsykdommer.) VidemonstrererCPAP maskinen,ogfortellerhvordandenvirker.såtilpasservien nese ellerhelmaske,ogpasientenfårprøvehvordandeteråpustemedmaskinen. Noenerikkeklareforåstartebehandlingenmedengang daavtalervietsenere møte. Pasientenoppfordrestilåprøvemaskinenpådagtid,ogtardenpånårdeleggerseg tilåsovefornatten.detvariererhvorlangtidsomtrengsforåblikomfortabelmed maskeogmaskin.viprøveråfølgeopppasientenedaglig,tarensamtalerom hvordandetgår,prøverevt.ennymaskeellerkoblertilenvannfukterhvisluftveiene blirtørreavbehandlingen. Etterca.3nettersbruklastesbruksdatanedpåpc.Detgirenoversiktoverhvormye maskinenharværtbrukt,ogombehandlingenharværteffektiv.detidéelleeråfå AHI<5.Vistartermedforholdsvislavetrykk;vanligvisautoset4 8.Ofteerdet nok,menhvispasientenoppleveråikkefånokluft,ellerhvisavlesningenviserfor mangeobstruktiveepisoder,måtrykkettitreresopp. Vårepasienterharfått4 8døgnpååtilpassesegutstyret.Isamarbeidmedlege, pleierepåteametogpasienten,blirbehandlingenevaluert,ogdetbestemmesom CPAP utstyrskalbestillestilhjemmebruk. Førhjemreisefårpasientenensistesamtalehvorbrukavutstyretgjennomgås,og pasientenviserpraktiskatdetkanhåndteres.gjennomgangavrengjøringhørerogså med,ogvigirogsåutskriftliginformasjonomrengjøringsrutiner.detsjekkesat pasientengreieråsettesammenmaskenetterrengjøring. 3

5 Åkommedithenatenharlærthvasøvnapnéer,skjønnerhvadetbetyrforegenhelse ogmestrercpap behandlingen,kanværevanskelig.mangeharikkehørtomdette syndrometfør,ogaldrisettencpap.umiddelbarthøresdetskummeltutåskullesove medentettmaskeovermunnen.gjennomsamhandlingogkommunikasjonermåletat pasientenskalfåkunnskaptilåmestrebehandlingen(4).vileggervektpååbrukegod tid,skapetrygghetogfremmemotivasjon. Noenoverraskersegselvvedåtakledetteraskereenndehaddetrodd,ogetterennatts søvnmedcpapkjennerdeenergideikkeharopplevdpålenge.andreslitermedåfå dettetil,ogblirfrustrertogleiseg.vistøtteroghjelperpasientenpåhanspremisser. FornoenpasientererdetnokåhafåttprøvdCPAP,ikkealleerklareforåmestrebruken selvennå. 2.1 HENSIKTENMEDUNDERSØKELSEN ViharikkeoppfølgingavCPAP brukerevedklinikken,desomfårtilpassetutstyravoss,blir henvisttiloppfølgingpåhjemsted.vianbefaleratdefår1.kontroll3månederetter utskrivningfraglittre.hvordangårdetmeddissepasientene?brukerdemaskinen,og oppleverdeeffektavden? BrukavCPAP4t.pr.nattharvisteffektpåtretthetogkognitivfunksjon.Menundersøkelser påbrukviserat30 40%slutteråbrukeCPAP(5).8 15%avslutterbehandlingenetteren natt(6).deflesteosas pasienterviltrengecpapbehandlingrestenavlivet(7).hvis behandlingenavbrytes,vilsymptomersomøkttretthetpådagtidrasktkommetilbake.vier kjentmedatcpap tilpasningpåsøvnapnépasientervanligvisgjørespolikliniskhertillands. Detvariererhvoroftedeblirtattinntiloppfølgingetterpå.Noentarpasienteninntil kontrolletterenuke,andreetter3måneder.noenstederfårdesåenårligkontroll,andre CPAP brukerefårbeskjedomselvåtakontakthvisdetrengerhjelp. Vimeneratdepasientenevihargjorttilpasningpå,harfåttgodtidogoppfølgingunderveis. EnskulletroatenstorandelavdissepasientenevilfortsetteåbrukeCPAP.Dettevetvi imidlertidikke,ogharderforgjortdennestudien.viharbygdoppettilbudomutredningog behandlingtilvårelungepasientersomharsøvnapné.sidenviikkefølgeroppdisse pasientene,fårvihellerikketilbakemeldingomsvakheterogmanglervedvårpraksis. Dennestudienerprimærtmentsomenkvalitetssikringavvårtarbeid.Klinikkenharkvalitet somsatsingsområdei2007,ogdettearbeidetergjortforåkvalitetssikrecpap tilpasning. 4

6 3.0 METODEVALG Viharutarbeidetetspørreskjemamedbådeåpneoglukkedespørsmål(vedlegg1). Ettelefonintervjuergjennomførtca.6månederetterutskrivningfraGlittre.Pasienteneer informertomatdeterfrivilligådeltaiundersøkelsen,ogatalleopplysningerblirbehandlet anonymt.ensvakhetmeddenneundersøkelsenkanværeatvisomhaddegjortcpap tilpasningenogsåtoktelefonintervjuet.kanskjenoenkvietsegforåginegative tilbakemeldingertiloss. 3.1 UTVALGAVPASIENTER VårførsteCPAP tilpasningskjeddeisluttenavmars2006.deførste5pasientenevi tilpassetcpappåtasikkemedistudien.pasientersomerinkludertvarinnlagtvedklinikken frajuni2006tilmars2007.iløpetavdenneperiodenfikk32pasientertilpassetcpap,ogble vurdertsommotivertogforberedttilåfortsettebehandlingenhjemme.cpap utstyr bestillesførhjemreise,oginnentoukererdetvanligvisutlevertfrabehandlingshjelpemidler påhjemsted.deterdissepasientenevitarkontaktmedogintervjuerpr.telefon. Isammeperiodevardetitillegg13pasientersomfikkprøvdutCPAPforsinsøvnapné,men somikkevarklartilåfortsettemedbehandlingenvedutskrivelse.vivilikkeherutdype hvorfordeikkelyktes,menflereavpasientenehaddealvorligkols,ogsyntesdetvartungt ogubehageligåpusteutmotetpositivttrykk.deterkjentatkols pasientermedosas ofteermerkomfortabelmedbi levelcpap,bipap(8).dagisethøyeretrykkpåinspirasjon ennekspirasjon.pådentidenpasienteneidennestudienvarvedklinikken,haddeviikke kompetanseogutstyrtilågislikbehandling. Ettergjentatteforsøkerdet3pasienterviikkefårkontaktmedpåtelefonen.Deresterende 29varallevilligetilådeltaistudien. Viharikkevurdertparametresomalder,vektogkjønn.Allepasienterharenlungesykdomi tilleggtilatdefårpåvistosas.denhyppigstediagnosenerkols.viharikkegruppert pasienteriforholddiagnose,hellerikkeregistrertalvorlighetsgradavosas. 5

7 4.0 RESULTATEROGDISKUSJON. 4.1 BRUKAVCPAP. HvoroftebrukerdudinCPAP? A Hvernatt 17 B 4 6netterpr.uke 2 C 1 3netterpr.uke 6 D Aldri 4 Hvorlengesoverduvanligvismedmaskinenomnatten? A Merenn6timer 16 B 4 5timer 5 C Mindreenn4timer 4 17pasienterbrukermaskinenhvernatt,ogavdemerdet13sombrukerdenmerenn6 timer.4pasienterbrukerden4 5timer. 2pasienterbrukerCPAP4 6netteriuka,beggesovermeddenover6timerpr.natt. Godcompliance,dvs.behandlings etterlevelseforcpap brukeredefineresforskjelligi litteraturen(3,5,6,9).flereundersøkelserangirhellerikketidsbruk,menkartleggerhvor mange%somoppleversymtomforbedringnårcomliancebeskrives.enkeltestudierviser baregrovtomcpapbrukesellerikke.detangisikketidsbruk,ogbrukenknytteshellerikke oppmotsubjektivsymtomforbedring.visynsdeternyttigåfåetbildeavhvilkentidsbruk somkanforventesåværeeffektiv.etvanligbruktmåleratmaskinenmåbrukesundersøvn gjennomsnitteligminst4timerpr.natt.70%avnettene(9).viharogsåerfartat4timers søvnmedcpapofteernoktilatpasientenkjennersegmeropplagtpådagtid.våreto pasientersombrukermaskinen4 6netterpr.uke,liggerpågrenseniforholdtilden definisjonen.sidendesovermeddenover6t.omnatten,plasserervidemigruppenmed godcompliance.beggedissepasienteneoppleverogsååhablittmindretrettogmer opplagtepådagtid. Dettebetyrattotalt19pasienter(66%)hargodcompliance. 6pasienterbrukersinCPAP1 3netterpr.uke,og4avdemhardenpå<4timerpr.natt.De andre2sovermeddenhenholdsvis4 5ogmerenn6timeromnatten. 4pasienterharpåintervjutidspunktetheltsluttetåbrukeCPAP. 6

8 Detbetyrat10pasienter(34%)hardårligcompliance. Våretallpåhvordanpasientenfølgeroppbehandlingenviserat34%ikkehartilfredstillende bruk,ogdetliggerinnenfordetområdetmangeandreundersøkelserharvist somtidligere nevnt:30 40%. Hvisviikkehaddegruppertpasienteneetterhvormyedebrukermaskinen,ogbarespurt omdebrukerdenellerikke,villeresultatetblittannerledes.sidendetivårstudieerbare4 pasientersomheltharsluttetåbrukecpap,vilprosentandelenpåfortsattbrukblitt86%. VimenerimidlertidathvorlengepasientensovermedCPAPeravbetydningforgod compliance,oggrupperervårepasienterderetter. Hvorlangtiddetergåttsidenbehandlingenstartet,kanogsåværeavbetydningfor resultatet.ienbritiskstudieble1211osas pasientermedcpapfulgtoppregelmessigi10 år,fra (5).DetvistesegathvormyepasientenbrukteCPAPetter3måneder, varmegetsammenfallendemeddedataenfantvedsenerekontroller.ivårstudieerdet gjennomsnitteliggått6månedersidenbehandlingstart,såenkanantaatviherogsåser mønsteretforlangtidsbruk. De4pasientenesomikkebrukerCPAPidetheletatt,svarerikkepåspørsmålnr.3og4.En avdemoppgaåhasåstorepsykiskevanskeligheterathunikkehaddehattoverskuddtilå startemedmaskinen.toavpasienteneopplevdesåstoreproblemermedbehandlingen,at dehaddeheltgittopp.enfikksåmyeluftimagenatdetbleheltuutholdelig.denandre opplevdeåikkefånokluft detvarsomåblikvalt.hanhaddeværttiloppfølgingpåsin CPAP brukflereganger,mendetbleikkebedre.densisteavde4haddebarevalgtåikke brukecpap,ogoppgaikkenoenspesiellgrunn. 4.2 OPPLEVELSEAVENDRINGIFORHOLDTILFØRCPAP. OppleverdunoenendringiforholdtilførdufikkCPAP? ja 20 nei 5 Hvisja.Hvilkeendringermerkerdu? Sammepasientkanheroppgifleresubjektivedatapåendring.Alleendringenevar avpositivkarakter. Meropplagtogvåkenpådagtid: 17pasienter. 7

9 Detteerdenhyppigsteendringenpasientenmerker.17pasientermedgodcomliance merkeratdeermindretrøttomdagen.2pasienteroppleverenradikalforandring, ogsier detersomåhafåttetnyttliv og jegharblittetnyttmenneske.4oppgir atdenåfungerermyebedrepåjobb.åhafåttmerenergitilfysiskaktivitetoget sosialtlivoppgisogsåavflere. Bedrepustpådagen.: 2pasienter. Roligereogmersammenhengendesøvn: 2pasienter. Blantde6pasientersombrukteCPAP1 3netterpr.uke,vardetogså3sommerketatde varmindretrøttpådagenhvisdehaddebruktcpappånatt. Avde5somikkemerkerendring,erdet2somfortsattbrukermaskinenhvernatt.Vitenker atdettemåværetålmodigemenneskersomlydigfølgerbehandlingen.deandre3somikke merketendring,bruktecpaplite detilhørergruppenmeddårligcompliance. Undersøkelserviseratviktigstefaktorforgodcomplianceerpasientenssubjektive oppfatningavsymptomforbedring(10). Visynesdetkommertydeligframidennestudienogså,atopplevelseavmindretrøtthetpå dag,erenviktigmotivasjonforåbrukecpap. IettertidkanviseatdethaddeværtinteressantåfåflereopplysningerpåomCPAPhadde forbedretsymptomenepålungesykdommen.vitenkerdasærligpågradavtungpust, mengdeslimogslimmobilisering.2pasienterfremheverbedrepustsomenviktigendringi detteåpnespørsmålet.deflestepasienteneistudienharkols. 4.3 PROBLEMERFORBUNDETMEDBRUKAVMASKINELLERMASKE. Hardunoenproblemerforbundetmedbrukavmaskinellermaske? ja 19 nei 6 Hvisja.Hvilkeproblemererdet? Forholdsvismangepasienter 66%oppleverslikevanskeligheter.Noenoppgaflere problemer. 8

10 Problemermedvond/ubehageligmaskeellermaskelekkasje.7pasienter. Enhaddefåttpanikkopplevelseibegynnelsen,mendetgikkbedrenå. NesemaskenMirageswiftgaenpasienthodepine,menharogsåActiva,som vargreiåbruke.2oppgaåhasåstormaskelekkasje,atdesannsynligvisikke fikknoeeffektavåbrukecpap. Tørtogsårtiluftveiene: 4pasienter. Støyframaskinen: 3pasienter. Oppleveråfåforliteluft: 2pasienter. Vanskeligåbrukevedekstratungpustogluftveisinfeksjoner: Problematiskåsovnemedmaskinen,åfinnegodsovestilling: 2pasienter. 2pasienter. Ellersvardetenpasientsomfikkhosteavmaskinen,ogmåttetadenavetter 1 2timer.Enannenhaddeproblemmedutslettrundtnesen. CPAP behandlingbyrpåproblemersomkanværevanskeligåløseutenhjelpfra helsepersonellmedspesiellkompetanse.ennordiskrapportomosa,sombyggerpåkritisk ogsystematiskgjennomgangavlitteraturenpåområdet,ernyligutgitt(3).vanlige bivirkningeravbehandlingenblirderogsåoppgittåværesmerteroverneseryggen, luftlekkasje,slimhinneirritasjonerinesenogstøyframaskinen. Åfåmaskengodttilpasseterenutfordring.Viharnå4typernesemasker,ogtretyper helmaskeforutprøving.deflesteavvårepasienterharfåtthelmaske,desynesdetermer behageligennnesemaske.detkommerstadignyeproduktersomerutvikletforågi pasientenmestmuligkomfort.viharnettoppfåttennytypehelmaskesomseruttilåvære etframskrittisåmåte.forflerepasienterhaddedetværtenfordelåfåtoforskjelligmasker tilhjemmebruk.foreksempelenpasientsomprimærtbrukernesemaske,kunnehatten helmasketilbrukvedforkjølelseogtettnese.behandlingshjelpemiddelsentraleneer imidlertidjevntoverikkevilligetilågiutmerennenmaskepr.pasient. CPAP behandlinggirenhøyluftflowsomkangiuttørringogirritasjoniluftveiene.åkoble envannfuktertilmaskinenharvistågihøyerecompliance(10).visørgerforatdetblir bestiltfuktertildesomoppleverproblemermedtørre/såreluftveierundertilpasning.slike problemerkantydeligviskommeetterentidsbruk.dagenscpap maskinererrelativt stillegående,mennoenmenneskererekstravareforstøy.vierkjentmedatenavdemest bruktecpap maskineneidag,ogsåkanleveresmedetekstrastøydempendedeksel. Hvispasientenoppleveråfåforliteluft,kandetværeenteknisksviktelleratdeterbehov foråjustereopptrykketsommaskinengir.pasienteninformeresomatdetmåtaskontakt 9

11 medsentralensomharlåntututstyrethvisentrordeterenfeilmedmaskinen.etteren tidsbrukkandetblibehovforåjusteretrykketpåmaskinen.dettekontrolleresved oppfølgingavcpap brukeren.deterviktigatpasientenvethvemsomeransvarligfor oppfølgingen,slikatdetkantaskontakthvisproblemeroppstår. 4.4 OPPFØLGING. HvordanfungereroppfølgingenavdinCPAP? Harkommetigangmedoppfølging: 21pasienter.Deer gjennomgåendegodtfornøydmedhjelpendeharfått. Ikkefåttinnkallingtilkontroll: 5pasienter.Pasienteneharheller ikketattkontaktmedoppfølgingsstedet,sådeterikkegodtåsihvorfordeikkehar fåtttime.vierkjentmedatdetenkeltestedererventelisteforoppfølgingavcpap brukere,sådeterikkealltidmuligåetterkommevåroppfordringom1.kontroll etterca.3måneder. GårtilkontrollforsinlungesykdomvedGlittre: 3pasienter.Iutgangspunktet tenkteviatdevillefåoppfølgingpåcpap behandlingenavlungelegen.menlegen harikkehattpc programtilålastenedogkontrolleredataframaskinen,ogdisse pasientenesynsikkedeharfåttgodnokkontrollavsincpap brukder.derforhar detipraksisblittslikatvihartattoppfølgingavdisse3pasienteneiforbindelsemed atdeharværttilkontrollhoslegepåpoliklinikken.deterinteressantåkunnefølge oppdepasienteneenselvhartilpasset,mendettefallerutenforvåreoppgaverslik deerdefinertpr.idag. Inkludertde3somviforeløpighartattoppfølgingpå,såhartilsammen24,dvs.83%av pasientenefåttoppfølgingpåsincpap bruk.allepasientervetvedutskrivninghvorde skalblifulgtopp.vanligvisskjerdetvedenø.n.h. ellerlungepoliklinikk.vivetat oppfølgingermegetviktigforatpasientenskallykkesmedbehandlingen,såviavklarer alltidhvilketbehandlingsstedsomkantadetarbeidet..legehenviserpasientendit,det vedleggesutskriftavsøvnregistreringogskjemaforcpap tilpasning. NordiskrapportomBehandlingavOSAviseratoppmot70%avpasientenei gjennomsnittbrukerapparatet5timerpr.nattsåfremtutstyretkontrollereskorttid etterbehandlingsstart,ogsenereminstengangiåret(3).21avvårepasienter,dvs.66 %,fårenoppfølgingdeerfornøydmed.samtidigtenkerviatdetideelleforoppfølging ogkontinuitetidettearbeidethaddeværtomvisomhartilpassetcpap,ogsåkunne 10

12 fulgtopppasienten.dethaddeværtpraktiskmuligfordepasientenesomboririmelig nærhetpåøstlandet. 4.5 ROSOGRISTILOPPLEGGETVEDGLITTREKLINIKKEN. Hvavarbrameddentilpasningenogopplæringenibrukavutstyretdufikk hervedglittreklinikken? Allepasientenevarfaktiskfornøydmeddenhjelpendehaddefåttavoss. Harfåttnyttiginformasjonogkunnskap: 12pasienter Godtidtilutprøving: 6pasienter Ellersladevektpååhafåttprøvdutfleremasker,atdeopplevdetrygghetogfikk godomsorg. Hvakangjøresbedre?Forslagtilforbedring? Mertidtiltilpasning,ogprøvdfleremasker: 3pasienter Enpasientønsketåkunnetrentmerpårenhold,enannensavnetmerforklaringpåårsaktil søvnapné.envillehattmerinformasjonomhvasomskjermedmaskinennårdenharværti bruknoentimer. 5.0 KONKLUSJON Detvisersegatenforholdsvishøyandel(66%)avpasientenesomharfåtttilpassetCPAP, hargodcomlianceetterca.6månedersbehandling.deallerfleste(83%)harpådette tidspunktfåttoppfølgingpåbrukavutstyret.denhjelpensynesdeernyttig.66%av pasienteneharhattproblemermedåbrukemaskeellermaskin.pasientenesierdeergodt fornøydmedcpap tilpasningendefikkunderoppholdetpåglittreklinikken. 11

13 Vårepasienterharaltsåfått4 8døgnpååtilpassesegutstyret,ogdetserutsomdealler flesteharfåttnoktid.majoritetenavpasientenevedglittreharet4ukersopphold.deter viktigatpasientermedmistankeomosabliroppdagettidlig,slikatvifårtatten søvnregistrering.etteratdettetilbudetbleetablertoggjortkjentblantklinikkenslegerog pleiere,harvistortsettfåtthenvistpasiententidligioppholdet.detharimidlertidi perioderværthenvistforholdsvismangepasienter.sidenvibareharet søvnregistreringsapparathardetværtventetidpåopptilenukeforåfåtattundersøkelsen. Detharførttilatenkeltepasienterkommerforholdsvissentigangmedbehandling.Noen pasientersomkanskjefikk4døgntiltilpasningmotsluttenavoppholdet,kunnenoktrengt lengretid. HensiktenmeddennestudienvaråfåenevalueringavvårpraksismedtilpasningavCPAP utstyr.tilbakemeldingenefrapasientenefortellerossatkvalitetenpådettearbeideterbra, mensamtidigerviopptattavhvasomkanforbedres.vurderingenavresultatenehargitt osskunnskapomhvilkeendringersomkanværegunstige. 6.0 TANKERFORVIDEREPRAKSIS. Deterca.1.5årsidenvistartetetableringenavettilbudomsøvnregistreringogCPAP tilpasning.etteroppstartfasen,somtokca.3måneder,harvijevnthatt1 3pasientersom tilpassescpapp.g.a.osas.såfremtdetikkeskjervesentligeendringeridriften,kandet forventesatbehovetfremoverogsåvilliggepådetnivået. Tidfortilpasning. Vårepasienterbrukte4 8dagerpååtilpassesegutstyret.Deter ikkerimeligåtroatdetkangjørespåkorteretid.pasienteneoppgasompositivtatdefikk godtid,noensyntestidenfortilpasningogsåkunneværtlengre.vimåvære oppmerksommepåindividuellebehov.8dagereringenmaksimalgrenseforbrukavtidtil tilpasning. Kartleggebehovettidlig. Deterviktigtidligstmuligåfåkartlagtdepasientenesom trengerbehandlingmedcpap.detbetyratvedmistankeomosamåviførstfåtatt søvnregistreringen.nårvifårhenvistmangepasienter,måvibliflinkeretilåprioritere hvemviskalundersøkeførst.hermåvisamarbeidemermedlegeogpleierepådeulike teamene,slikatdepasientenemedsterkmistankeomosablirundersøktførst. Masketilpasning. Vondmaskeog/ellerforstormaskelekkasjeeretproblemformange CPAP brukere.vimåbruketilpasningstidenoptimalt.hvissykepleiereoghjelpepleierei avdelingenfikkmerkunnskapommasketilpasningogkunnebistårasktnårproblemer oppstår,villedettroligforbedretilbudettilpasienten.deterdager,særligihelgenehvorvi ikkeerpåjobb. 12

14 Fukting. Flerepasienterbleplagetmedtørreogsåreslimhinner.Sannsynligvisvilledet væreenfordelomallepasientersomfårbestiltcpaprutinemessigogsåfårenfukter. Oppfølging. Derutineneviharfulgtvisersegåfungerebra.Vimåimidlertidoppfordre pasiententilåkontaktesittoppfølgingsstedhvisvedkommendeikkeharblittinnkalttil kontrolletter3måneder. Vurderingavevneogmotivasjonforbehandling. Detteerettemavikontinuerligmåjobbe med,ogsomvikanforbedreossi.4avpasienteneiundersøkelsenbrukerikkelengercpap. Sannsynligvisgjordeviiløpetavtilpasningsperiodenenfeilvurderingavderesevnetilå mestrecpap behandling.vimåsamarbeidetettmedpleiereoglegepåteamet,slikatvi fårbestmuligkjennskaptilhelesykdomsbildet,oghvilkeområderpasientenellersskal arbeidemedunderoppholdet.pasientenmåogsåkjennepåathanharressursertilåjobbe medendringiforholdtilflerehelseproblemer.hospasientermedbegrensederessurser,må desomjobberiteametgipasientenstøttepåhvilkeoppgaversombørprioriteres.deter ikkenødvendigvisriktigåtilpassecpaphvisdetgårpåbekostningavtidogenergitilandre oppgaver;foreksempelrøykeavvenning. 6.1 ANDREOPPGAVER. HjelptilpasientersomharmedegenCPAPellerBiPAP.Deterpasientersomhar problemermedbrukavmaskeog/ellermaskin.hererdetetøkendeantall.viharden seneretidfått2 3henvendelseriukavedrørendedennepasientgruppen.Detvigirbistand med,ermasketilpasning,utprøvingavfukteroggjennomgangpåbrukogrengjøringav utstyret.hvisdeterapparatervierkjentmed,kanvilastenedbruksdata,slikatogsålege fåretbildeavhvordanbehandlingenharvært.detkanbliaktueltåjustereinnstillinger,noe vikangjøreetterlegesordinasjon. PåmangemåtererdettearbeidetliktdetvigjørunderCPAP tilpasning.viharfått inntrykkavatdetrundtilandeterstorforskjellpåkvalitetenpådentilpasningogoppfølging dissepasientenefår.mangelpåhjelpførertilatpasientenikkegreierbehandlingen.ofte lykkesvimedåhjelpepasientenigangigjen. EtablerertilbudomtilpasningavBiPAPDetteervi,isamarbeidmedlege,iferdmedå byggeoppnå.aktuellpasientgruppeforslikbehandlingkanværekols pasientermed OSAsomikketolererCPAP,ogihvertfallhvisdetrengeretbehandlingstrykkover10cm H2O.Primærtvilnokdettebliettilbudforpasientermedalvorligkroniskrespirasjonssvikt somtrengerrespirasjonsstøttepånattogitungeperioderogsåpådagtid.determer ressurskrevendeåtilpasseenbipapennencpap.apparatetermeravansert,flere innstillingermåjusteresunderveis,ogpasientgruppenergenereltdårligere. 13

15 ViharennyBiPAP(VPAPfraResmed).Sålangtharvihatt3tilpasninger,enpasientharfått bestiltapparatettilhjemmebruk.enpasientprøverutapparatetnå. 6.2 RESSURSER Med50%stillinghver,såadministrerervisøvnregistreringen,ca.3pr.uke,tilpasserjevnlig CPAPpå1 3pasienter,oggirassistansetilca.2pasientersomharproblemermed medbraktutstyrpr.uke.itilleggharviopparbeidetkompetanseslikatvierkommetigang medbipap behandling.dettefyllerdentidenvihartilrådighet. Hvisbehovetfordissetjenesteneøker,erkapasitetenforliten.Viharvektlagtkvaliteti dettearbeidet.deterfagligspennendeogutviklendeåværemedpååetablerenye behandlingstilbudvedklinikken.samtidigerdetviktigattilbudetholderhøykvalitet.denne praksisstudienhargittosssvarpåatviihovedsakgjørenbrajobbmedcpap tilpasning, menatdenmednoenendringerkanbliendabedre. 14

16 REFERANSER. 1. Søvnapné 2.SkatvedtO.m.fl. 3.FranklinK.m.fl. 4.VifladtE. Informasjonsheftefraforeningenforsøvnsykdommer. Utredningogbehandlingavsøvnrelatertrespirasjonsbeværhosvoksne ogbarn.legeforeningen.no.2002 Nordiskrapport.Obstruktivtsømnapnésyndrom diagnostikoch behandling.kunnskapssenteret.no Helsepedagogikk samhandlingomlæringogmestring Mc.ArdleN.m.fl. Long termuseofcpaptherapyforsahs.pubmed HannifaM.m.fl. 7.LehmannS.m.fl. 8.GabrielsenA.M. 9.AkreH.m.fl. 10.EnglemanHM InterventionstoimprovecompliancewithCPAPforobstruktivesleep apnoea.cochrane.2004 Behandlingavobstruktivsøvnapné.Tidsskriftetnorsklægefor.2006 NIV behandlingavkolsihjemmet.polarmedseminar CPAPcompliance,forbedringavlivskvalitetetter3mnd.ersbrukav CPAP.Polarmedseminar ImprovingCPAPusebypatientswithSAHS.PubMed

Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4).

Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4). Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4). Andre årsaker er anatomiske skjelettabnormaliteter som underutviklet

Detaljer

Philips Respironics 1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA

Philips Respironics 1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA 0 Koninklijke Philips N.V. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Broudy BE // MCI Philips Respironics Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA www.philips.com/respironics DreamStation CPAP

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0502108459 Individ 05021084/0299 Opprinnelsesmerke: 05021084/0299 (2013) Fødseldato: 14/05/13 Tvilling: Nei Bruksmerke: 299 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Vet ikke Mor 05021084/0237 (2007) Side 1

Detaljer

Presentasjon a v av R OE ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein E eg Eeg og sykepleier Hilde K ristin Kristin Tveit

Presentasjon a v av R OE ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein E eg Eeg og sykepleier Hilde K ristin Kristin Tveit Presentasjon av ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein Eeg og sykepleier Hilde Kristin Tveit Bakgrunn Lungeavdelingen 2002: Lunge post 1 og 3 Lunge post 1 : - 22 sengeplasser -pasientgruppe:

Detaljer

SARTORIUS TALENT SERIE

SARTORIUS TALENT SERIE 210g Modell: TE 214S Nøyaktighet 0.0001g Nei Utgang utskrift Ø90 mm 3 s Ja Manuelt-eksternt lodd Ja 120 g Modell: TE 124S Nøyaktighet 0.0001g Ø90 mm 3 s 310 g Nøyaktighet 0.001g Modell: TE 313S Ø 100 mm

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Case 1 Skulder operasjon Beach-leie. TIVA laryngs maske Ca. midt under operasjonen begynte det at bli vanskeligere at ventilere pasienten. Operasjonen ble avbrutt

Detaljer

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, Prioriteringsveileder - Øre-nesehals Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, hode- og halskirurgi Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

Obstruktiv søvnapné. «Et liv med fedme og dens følgetilstander» Jan Magnus Fredheim, seksjonsoverlege PhD, ØNH SiV

Obstruktiv søvnapné. «Et liv med fedme og dens følgetilstander» Jan Magnus Fredheim, seksjonsoverlege PhD, ØNH SiV Obstruktiv søvnapné «Et liv med fedme og dens følgetilstander» Jan Magnus Fredheim, seksjonsoverlege PhD, ØNH SiV Disposisjon Hva er obstruktiv søvnapné (OSA)? Anatomi Definisjoner Patofysiologi Forekomst

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0233006444 Telefon: 91726554 Mobil: 91726554 oyvind.wold@online.no

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0233006444 Telefon: 91726554 Mobil: 91726554 oyvind.wold@online.no nummer: 0233006444 Individ 02330064/2357 Opprinnelsesmerke: 02330064/2357 (2013) Fødseldato: 18/02/13 Tvilling: Nei Bruksmerke: 2357 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Navn: Ika av Hakedal Rase: SIM: 100%

Detaljer

CPAP/ NIV - METODERAPPORT

CPAP/ NIV - METODERAPPORT CPAP/ NIV - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset. Prosedyren skal bidra til å øke den kliniske kunnskapen hos helsearbeideren slik at faren for

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:himA ** Hva slags livssyn eller religion har du? 129 339 9 + Oslo Uni Universitetsitetver høy Antall intervju 2 27 2 7 7 17 19 2 221 117 1 1 33 13 17 172 19 17 197 Befolkning() 1 3 1 13 19 9 193

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Kvalitetssikre oppstart av behandling for pasienter med obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS). 2. Helsespørsmål(ene)

Detaljer

Nasjonal kvalitetsindikator: Bistand til å delta i arbeid og utdanning

Nasjonal kvalitetsindikator: Bistand til å delta i arbeid og utdanning Hele landet 2009 Registrering mangler.. 3,7. Hele landet 2009 Ja, mottar bistand 92,2 76,5 58 79,4 Hele landet 2009 Ja, mottar bistand, men udekket behov 4,3 6,6 14,7 6,4 Hele landet 2009 Nei, mottar ikke

Detaljer

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON:

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

AutoSet CS-A. H5i. Klinisk veiledning. Norsk ADAPTIV SERVOVENTILATOR VARMEFUKTER

AutoSet CS-A. H5i. Klinisk veiledning. Norsk ADAPTIV SERVOVENTILATOR VARMEFUKTER AutoSet CS-A ADAPTIV SERVOVENTILATOR H5i VARMEFUKTER Klinisk veiledning Contents Velkommen... 1 Indikasjoner for bruk av AutoSet CS-A... 1 Kontraindikasjoner for AutoSet CS-A... 1 Ugunstige virkninger

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

Høringssvaret er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus.

Høringssvaret er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 09:27 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringsinnspill 2014153083-001, "Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften? Helsekrav" Vedlegg:

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Frisklivskonferanse, Trondheim, 13.04.12 INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Foto: Helén Eliassen Tema LMS Historikk og status Hva er LMS? Det interkommunale prosjektet i Trondheimsområdet Ett lite

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK MOTVIRKER SNORKING BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK Sona Pillow er en patentert snorkestopper utviklet av en ledende nevrolog og søvnekspert til bruk for pasienter som lider av kronisk snorking.

Detaljer

Søvnsykdommer diagnostikk. Morten Engstrøm St. Olavs Hospital/NTNU

Søvnsykdommer diagnostikk. Morten Engstrøm St. Olavs Hospital/NTNU Søvnsykdommer diagnostikk Morten Engstrøm St. Olavs Hospital/NTNU 1 Disposisjon Litt repetisjon av patofysiologi ved OSA Epworth sleepiness scale Undersøkelsesmetode Ulike kriterier for å vurdere respirasjon

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013 Offentlig journal Periode: 15112013-15112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 18112013 08/00454-52 Riksrevisjonen Sak: Elektroniske

Detaljer

Praksisfellesskap gruppa som sosial arena. Roar Stokken

Praksisfellesskap gruppa som sosial arena. Roar Stokken Praksisfellesskap gruppa som sosial arena Roar Stokken Mål Gi forståing for korleis ein gjennom stimulering av praksisfellesskap kan skape støtte til samhandling om eiga helse Regionalt kompetansesenter

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012

Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012 Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012 Agenda 1. Hva er Legelisten.no? 2. Vår datasituasjon i dag 3. I en ideell verden Helfos løsning for å hjelpe

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene?

Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene? Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene? Jan Erik Askildsen Uni Rokkansenteret og Universitetet i Bergen Har vi relevante virkemidler? JA! Norsk helsevesen?? Å huffamei å huffamei,

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/17 Møte 13.06.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Post-traumatisk stress skala

Post-traumatisk stress skala Skjema Felles SØ PTSS-12D Post -traumatisk stress skala Pasientforløp sikkerhetspsykiatri Endring siden forrige versjon PTSS 12D angi etter hvert punkt hvordan du har det for tiden; det vil si, i løpet

Detaljer

REMstar Auto A-Flex BRUKERHÅNDBOK

REMstar Auto A-Flex BRUKERHÅNDBOK REMstar Auto A-Flex BRUKERHÅNDBOK 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett. Innholdsfortegnelse Tiltenkt bruk...2 Viktig...2 Advarsler...2 Forsiktighetsregler...3 Kontraindikasjoner...3 Symbolforklaring...4

Detaljer

Journaldato: 21.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2005.

Journaldato: 21.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2005. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2008 Høringsuttalelse til sluttrapport om nasjonale

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING Modul 1 Læremål Kjenne varslingsrutiner og beredskapsplan Beskrive oppbyggingen av Statoils akuttmedisinske behandlingsprotokoller

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

MELDESKJEMA FOR VIRKSOMHETER I HENHOLD TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å HINDRE OVERFØRING AV LEGIONELLA VIA AEROSOL

MELDESKJEMA FOR VIRKSOMHETER I HENHOLD TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å HINDRE OVERFØRING AV LEGIONELLA VIA AEROSOL b. Er det innført internkontrollsystem ved anlegget? Ja Nei Ja Nei Type anlegg:kjøleanlegg med kjøletårn b. Er det innført internkontrollsystem ved anlegget? Ja Nei Ja Nei 1. Vannreservoar, størrelse,

Detaljer

Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren

Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren LUNGESEKSJONEN Norges tryggeste arbeidsplass Presentasjon av Lungeseksjonen Lungepoliklinikk

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Implementering, veien videre og litt til Rådslag 02. juni 2014, Oslo

Implementering, veien videre og litt til Rådslag 02. juni 2014, Oslo Implementering, veien videre og litt til Rådslag 02. juni 2014, Oslo prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Kort om begrepsnotatet Oversendt HOD bakgrunnen notat fra arbeidsgruppen

Detaljer

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Lærings- og mestringssenteret Leder Lene Pedersen Rådgiver Tone Bentzen Hvorfor læring- og mestring? - Økende antall lever

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

Landmålings rapport. Koordinat system (Jobb) System Sone Datum Projeksjon. Opprinnelig long 15 00' "E

Landmålings rapport. Koordinat system (Jobb) System Sone Datum Projeksjon. Opprinnelig long 15 00' E Landmålings rapport Jobb navn 74.bbygg.asb opprettet 18 Oct 201 Versjon Trimble General Survey 2.90 Avstands enhet Meter Vinkel enheter Grader Trykk enheter mbar Temperatur enheter Celsius Koordinat system

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? METODERAPPORT: MUNNSTELL TIL INTUBERTE BARN 1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Prosedyrens overordnede mål er å forbygge komplikasjoner og nosokominale infeksjoner

Detaljer

Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø

Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø 22.09.2008 Per Olav Skjesol Avdelingsleder anvendelse og leder NIKT Fagforum for arkitektur Sikkerhet

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø Generelt - KS 3.38 3.40 Resultat for brukeren - KS 3.26 3.32 Brukermedvirkning - KS 2.82 2.92 Tilgjengelighet - KS 3.00 3.04 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.33 3.34 Informasjon - KS 3.01 3.08 1 2 3 4

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn Fakta om undersøkelsen: Utfører InFact Norge AS Populasjon Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1.008 Vekting, alder og bosted Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/825-15 24154/2014 14.11.2014 HR/AML 15.12.2014

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/825-15 24154/2014 14.11.2014 HR/AML 15.12.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.12.2014 2011/825-15 24154/2014 2012/1310-10 24155/2014 ***** ***** 2011/1292-7 24156/2014 Side: 1 av 10 2014/852-3 24157/2014

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Utfordringer ved MRSA-sanering i kommunen. Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen

Utfordringer ved MRSA-sanering i kommunen. Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen Utfordringer ved MRSA-sanering i kommunen Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen Hva skal jeg si noe om? Kort om hva MRSA er MRSA i Skedsmo kommune Erfaringer med MRSA sanering Metode for sanering Risikofaktorer

Detaljer

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Marita Handeland 28. februar 2010 Innhold 1 Innledning 1 1.1 Samtaleutskrifter......................... 1 2 Samtale med barn 1 3 Dialogferdigheter 2 3.1 Innføringsreplikker........................

Detaljer

730 NO 1. MR730 Fukter System

730 NO 1. MR730 Fukter System 730 NO 1 MR730 Fukter System Optimal fuktighet Intubert pasient Vedlikeholder sekret rensing Minker risiko for infeksjon Optimalisere gass utvekslingen 37 C, 44 mg/l 730 NO 2 MR730 Fuktersystem Tørr gass

Detaljer

Offentlig journal. Bruk av bårerom. Bårerom - Volda sjukehus 2012/2500-2 11997/2012 28.11.2012 26.11.2012. Bruk av bårerom. Bårerom - Volda sjukehus

Offentlig journal. Bruk av bårerom. Bårerom - Volda sjukehus 2012/2500-2 11997/2012 28.11.2012 26.11.2012. Bruk av bårerom. Bårerom - Volda sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2012 Bruk av bårerom Bårerom - Volda sjukehus 2012/2500-2 11997/2012 Ørsta og Volda Gravferdsbyrå Bruk av bårerom Bårerom

Detaljer

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 01-27-2011-01-27-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja 08/00053-96 1 Tilg. kode: U Avsender: Helsedirektoratet 08/00235-21

Detaljer

Akuttbehandling med NIV

Akuttbehandling med NIV Akuttbehandling med NIV Akutt non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) er en ekstern ventilasjonsstøtte med nese eller ansiktsmaske og kan gis via: 1. Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) 2. Trykkstøtte

Detaljer

Mestring av diabetes

Mestring av diabetes Mestring av diabetes Hvordan motivere pasienten til å ta kontroll over sin sykdom? NSH konferansen Oslo 3. Mars 2005 Bjørg Karlsen Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger Hva er viktig for personer

Detaljer

Delirium. Torgeir Bruun Wyller Professor / overlege Geriatrisk avdeling Ullevål Oslo universitetssykehus.

Delirium. Torgeir Bruun Wyller Professor / overlege Geriatrisk avdeling Ullevål Oslo universitetssykehus. Delirium Torgeir Bruun Wyller Professor / overlege Geriatrisk avdeling Ullevål http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm I AKUTT DEBUT OG VEKSLENDE FORLØP BOKS 1 a) Finnes det tegn på akutte endringer

Detaljer

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom LOVLiG UNG Helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig, har disse

Detaljer

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken Kunnskap som verktøy - for ulydighet? Roar Stokken Mål Gi forståelse for hvordan fokus på kunnskap som verktøy kan bidra til samhandling om egen helse Lev et friskere liv - på nett Nettbasert selvhjelpsprogram

Detaljer

Individuell opplæringsplan / utviklingsplan. Halvårsrapport

Individuell opplæringsplan / utviklingsplan. Halvårsrapport Sørum Kommune PP-tjenesten Postboks 113, 1920 Sørumsand Telefon: 63 82 54 05 Fax: 63 82 64 44 Individuell opplæringsplan / utviklingsplan Skoleåret: Halvårsrapport Våren: Høsten: Frister IOP og halvårsrapporter:

Detaljer

Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)?

Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)? Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)? Psykologspesialist Tine Pape NES møtet 5. juni 2015 Disposisjon Epilepsi og kognisjon Anfall eller epileptisk aktivitet hva er farligst? For hvem? Underliggende

Detaljer

PULMONARY FUNCTIONAL STATUS & DYSPNEA QUESTIONNAIRE-MODIFIED PFSDQ-M

PULMONARY FUNCTIONAL STATUS & DYSPNEA QUESTIONNAIRE-MODIFIED PFSDQ-M Pasientens navn: Dato: PULMONARY FUNCTIONAL STATUS & DYSPNEA QUESTIONNAIRE-MODIFIED PFSDQ-M Norsk versjon ved Einar Haave, Lars Morland og Siri Skumlien, Glittreklinikken 2002 Developed by : Suzanne C

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

SNORKING OG SØVNAPNÉ. Somni AS

SNORKING OG SØVNAPNÉ.  Somni AS SNORKING OG SØVNAPNÉ www.somni.no Somni AS Ved søvnapné slutter man å puste når man sover. Det er ikke unormalt å puste litt uregelmessig under søvn, men er pustepausene langvarige (minst 10 sekunder)

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Intervjuguide Elev: Klasse: Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Andre forhold som bør noteres før samtalen med eleven gjennomføres:

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2015/06856 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2015/06856 - ***** ***** ***** ***** 2015/3121-3 18726/2015 21.07.

Offentlig journal. NPE-sak 2015/06856 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2015/06856 - ***** ***** ***** ***** 2015/3121-3 18726/2015 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015 NPE-sak 2015/06856 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2015/06856 - ***** ***** ***** ***** 2015/3121-3 18726/2015

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

Avvikshåndtering i diagnostikk

Avvikshåndtering i diagnostikk - Workshop - Avvikshåndtering i diagnostikk Novembermøte 2012 Gardermoen, 12.11.2012 Bakgrunn Mangelfull håndtering og oppfølging av nestenhendelser og avvik innen diagnostikk Hvordan vet vi det? Kunnskap

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Innholdsfortegnelse KRAVSPESIFIKASJON VED ANSKAFFELSE AV. Rammeavtale - Tolketjenester. Vedlegg 2 1. INTRODUKSJON... 2

Innholdsfortegnelse KRAVSPESIFIKASJON VED ANSKAFFELSE AV. Rammeavtale - Tolketjenester. Vedlegg 2 1. INTRODUKSJON... 2 Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON VED ANSKAFFELSE AV Rammeavtale - Tolketjenester Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 2 2. INSTRUKSJON FOR BESVARELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN... 2 3. KRAV TIL TOLKINGEN OG TOLKENE...

Detaljer

Agenda SØVNAPNOE OG HJERTESYKDOM. Senter for søvnmedisin 14.02.2013. Presentasjon av Senter for søvnmedisin

Agenda SØVNAPNOE OG HJERTESYKDOM. Senter for søvnmedisin 14.02.2013. Presentasjon av Senter for søvnmedisin Agenda SØVNAPNOE OG HJERTESYKDOM Trygve M. Jonassen Presentasjon av Senter for søvnmedisin Sleep-disordered breathing (SDB) Obstruktiv søvnapnoe Sentral søvnapnoe Hjertesykdom og SDB Kasuistikk Oppsummering

Detaljer

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold SiV HF og Nøtterøy kommune Reidar Kloster, nevrolog, behandlingslinjeansvarlig lege Gardermoen 27.10.2010 Hjerneslag fra hjem til hjem

Detaljer

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk Ventilatorer for voksne og barn Hurtigstartveiledning Norsk Oppsett Ikke-invasiv bruk Vekselstrømledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 Vekselstrømledning Vekselstrømlåseklemme H4i varmefukter Invasiv

Detaljer

Fra null til flere hundre. Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge

Fra null til flere hundre. Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge Fra null til flere hundre Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge Bakgrunn Behov Pr august 2009 var det ca 30 pasienter fra Asker og Bærums nedslagsområde som gikk i dialyse ved Rikshospitalet

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer