!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5"

Transkript

1 8#"+9(4.#:;;"#.!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5!"#$%&'()*(+(%&"*&,(#-.&/#0%1")2 /)-3#(4)-%-44(%&5667

2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Obstruktivsøvnapné CPAP VÅRPRAKSIS Hensiktenmedundersøkelsen METODEVALG Utvalgavpasienter RESULTATEROGDISKUSJON BrukavCPAP OpplevelseavendringiforholdtilførCPAP Problemerforbundetmedbrukavmaskinellermaske Oppfølging RosogristiloppleggetvedGlittreklinikken KONKLUSJON TANKERFORVIDEREPRAKSIS Andreoppgaver Ressurser 14 Referanseliste 15 Vedlegg1 1

3 1.0 BAKGRUNN. Januar2006blevitoansattvedGlittreklinikkenforåbyggeoppettilbudom søvnregistrering,ogcpap tilpasningpåvårepasientersomfikkpåvistobstruktiv søvnapnésyndrom(osas).vifikkhveravsatten50%stillingtildettearbeidet.berit Grønvolderhjelpepleier,oghaddepådettidspunktjobbetca.6årvedklinikken.Jorun Helgesenersykepleiermedvidereutdanningiintensivsykepleie,ogbleansattda,menhar jobbetheriperioden JorunhaddeerfaringmedbrukavCPAPtilakuttogkritisk sykepasienter,meningenavosshaddetilpassetcpapforhjemmebrukfør.viskaffetoss kompetansegjennomhospitering,deltokpåkursogopparbeidetgradvispraktiskkunnskap. 1.1 OBSTRUKTIVSØVNAPNÉ Undersøvnskjeretsammenfallideøvreluftveier,slikatluftstrømmentillungenehelteller delvisblokkeres(1).detteførertilenredusertgassutveksling,ogoksygeninnholdetiblodet faller detblirendesaturasjon.hjernenregistrererdette,ogsørgerforåvekkepersonen såpassatluftenkantrekkesnedilungene.enapné pustestoppoghypopné redusert luftstrømmåvareminst10sek.foråblidefinertsomenobstruktivhendelse(2).apnéhypopnéindex(ahi)erantallapnéeroghypopnéerpr.timessøvn.hvisosapåvisesdefineres alvorlighetsgradenslik: MildOSA AHI:5 15 ModeratOSA AHI:15 30 AlvorligOSA AHI:>30 Gjentatteavbrytelseridetnormalesøvnmønsteretgirdårligsøvnkvalitet.Detgirøkt trøtthetpådagtid,ogtendenstilufrivilligesøvnepisoder.dessutengirosaøktrisikofor utviklingavhjerte ogkarsykdom,inklusivehjerneslag(3).ca.4%avbefolkningenhar OSAS.SåvidtviveterdetikkesikkertpåvistatOSASermervanligblantlungesyke.Herved Glittreklinikkenharmanerfartatobstruktivsøvnapnéersåpassutbredt,atmanharvalgtå gidepasientenesommåttetrengedet,ettilbudomutredningogbehandling. 1.2 CPAP Deterenforkortelseforcontinouspositiveairwaypressure.CPAPerutentvilden behandlingsomermesteffektivoggirminstbivirkningerfordennepasientgruppen(2). Maskinengiretkontinuerligøktluftveistrykksomsørgerforåholdeøvreluftveieråpne undersøvn.luftengisietlukketsystem,ogpasientenmåpusteienmaskesomsittertett rundtnesen(nesemaske)ellerrundtneseogmunn(helmaske). 2

4 CPAPkaninnstillespåfasttrykkellerautoset.Autosetbetyratdetinnstillesenminimums ogenmaksimalgrensefortrykket,ogmaskinengirdettrykksomtilenhvertidernødvendig foråholdeåpneluftveier.autofunksjonenbrukesstadigmer,ogermentågipasientenen bedretilpassetbehandlingenncpapmedfasttrykk.flereundersøkelserviseratdet gjennomsnitteligebehandlingstrykketblirlaveremedautosetennfasttrykk.blantpasienter somharprøvdbeggetyper,erdetettydeligflertallsomforetrekkerauto CPAP(3). 2.0 VÅRPRAKSIS VedmistankeomOSA,fårvihenvistpasientenforåfåtattenEmblettasøvnregistrering.Da registrerespustebevegelser,luftflowinninesenogpulsoxymetri.enautomatiskanalyseblir alltidkontrollertmanuelt.hvisosablirpåvist,oglegemeneratpasientenkanhanytteav CPAP behandling,fårvioppgavenmedåtilpasseutstyret. FørsttasensamtalemedpasientenhvordetforklareshvaOSAer,oghvilke symptomerdetgirikroppen.pasientenfortellerhvordanhan/hunoppleversitt søvnproblem.vigirogsåvedkommendeetinformasjonshefte.( Søvnapné utgitt avforeningenforsøvnsykdommer.) VidemonstrererCPAP maskinen,ogfortellerhvordandenvirker.såtilpasservien nese ellerhelmaske,ogpasientenfårprøvehvordandeteråpustemedmaskinen. Noenerikkeklareforåstartebehandlingenmedengang daavtalervietsenere møte. Pasientenoppfordrestilåprøvemaskinenpådagtid,ogtardenpånårdeleggerseg tilåsovefornatten.detvariererhvorlangtidsomtrengsforåblikomfortabelmed maskeogmaskin.viprøveråfølgeopppasientenedaglig,tarensamtalerom hvordandetgår,prøverevt.ennymaskeellerkoblertilenvannfukterhvisluftveiene blirtørreavbehandlingen. Etterca.3nettersbruklastesbruksdatanedpåpc.Detgirenoversiktoverhvormye maskinenharværtbrukt,ogombehandlingenharværteffektiv.detidéelleeråfå AHI<5.Vistartermedforholdsvislavetrykk;vanligvisautoset4 8.Ofteerdet nok,menhvispasientenoppleveråikkefånokluft,ellerhvisavlesningenviserfor mangeobstruktiveepisoder,måtrykkettitreresopp. Vårepasienterharfått4 8døgnpååtilpassesegutstyret.Isamarbeidmedlege, pleierepåteametogpasienten,blirbehandlingenevaluert,ogdetbestemmesom CPAP utstyrskalbestillestilhjemmebruk. Førhjemreisefårpasientenensistesamtalehvorbrukavutstyretgjennomgås,og pasientenviserpraktiskatdetkanhåndteres.gjennomgangavrengjøringhørerogså med,ogvigirogsåutskriftliginformasjonomrengjøringsrutiner.detsjekkesat pasientengreieråsettesammenmaskenetterrengjøring. 3

5 Åkommedithenatenharlærthvasøvnapnéer,skjønnerhvadetbetyrforegenhelse ogmestrercpap behandlingen,kanværevanskelig.mangeharikkehørtomdette syndrometfør,ogaldrisettencpap.umiddelbarthøresdetskummeltutåskullesove medentettmaskeovermunnen.gjennomsamhandlingogkommunikasjonermåletat pasientenskalfåkunnskaptilåmestrebehandlingen(4).vileggervektpååbrukegod tid,skapetrygghetogfremmemotivasjon. Noenoverraskersegselvvedåtakledetteraskereenndehaddetrodd,ogetterennatts søvnmedcpapkjennerdeenergideikkeharopplevdpålenge.andreslitermedåfå dettetil,ogblirfrustrertogleiseg.vistøtteroghjelperpasientenpåhanspremisser. FornoenpasientererdetnokåhafåttprøvdCPAP,ikkealleerklareforåmestrebruken selvennå. 2.1 HENSIKTENMEDUNDERSØKELSEN ViharikkeoppfølgingavCPAP brukerevedklinikken,desomfårtilpassetutstyravoss,blir henvisttiloppfølgingpåhjemsted.vianbefaleratdefår1.kontroll3månederetter utskrivningfraglittre.hvordangårdetmeddissepasientene?brukerdemaskinen,og oppleverdeeffektavden? BrukavCPAP4t.pr.nattharvisteffektpåtretthetogkognitivfunksjon.Menundersøkelser påbrukviserat30 40%slutteråbrukeCPAP(5).8 15%avslutterbehandlingenetteren natt(6).deflesteosas pasienterviltrengecpapbehandlingrestenavlivet(7).hvis behandlingenavbrytes,vilsymptomersomøkttretthetpådagtidrasktkommetilbake.vier kjentmedatcpap tilpasningpåsøvnapnépasientervanligvisgjørespolikliniskhertillands. Detvariererhvoroftedeblirtattinntiloppfølgingetterpå.Noentarpasienteninntil kontrolletterenuke,andreetter3måneder.noenstederfårdesåenårligkontroll,andre CPAP brukerefårbeskjedomselvåtakontakthvisdetrengerhjelp. Vimeneratdepasientenevihargjorttilpasningpå,harfåttgodtidogoppfølgingunderveis. EnskulletroatenstorandelavdissepasientenevilfortsetteåbrukeCPAP.Dettevetvi imidlertidikke,ogharderforgjortdennestudien.viharbygdoppettilbudomutredningog behandlingtilvårelungepasientersomharsøvnapné.sidenviikkefølgeroppdisse pasientene,fårvihellerikketilbakemeldingomsvakheterogmanglervedvårpraksis. Dennestudienerprimærtmentsomenkvalitetssikringavvårtarbeid.Klinikkenharkvalitet somsatsingsområdei2007,ogdettearbeidetergjortforåkvalitetssikrecpap tilpasning. 4

6 3.0 METODEVALG Viharutarbeidetetspørreskjemamedbådeåpneoglukkedespørsmål(vedlegg1). Ettelefonintervjuergjennomførtca.6månederetterutskrivningfraGlittre.Pasienteneer informertomatdeterfrivilligådeltaiundersøkelsen,ogatalleopplysningerblirbehandlet anonymt.ensvakhetmeddenneundersøkelsenkanværeatvisomhaddegjortcpap tilpasningenogsåtoktelefonintervjuet.kanskjenoenkvietsegforåginegative tilbakemeldingertiloss. 3.1 UTVALGAVPASIENTER VårførsteCPAP tilpasningskjeddeisluttenavmars2006.deførste5pasientenevi tilpassetcpappåtasikkemedistudien.pasientersomerinkludertvarinnlagtvedklinikken frajuni2006tilmars2007.iløpetavdenneperiodenfikk32pasientertilpassetcpap,ogble vurdertsommotivertogforberedttilåfortsettebehandlingenhjemme.cpap utstyr bestillesførhjemreise,oginnentoukererdetvanligvisutlevertfrabehandlingshjelpemidler påhjemsted.deterdissepasientenevitarkontaktmedogintervjuerpr.telefon. Isammeperiodevardetitillegg13pasientersomfikkprøvdutCPAPforsinsøvnapné,men somikkevarklartilåfortsettemedbehandlingenvedutskrivelse.vivilikkeherutdype hvorfordeikkelyktes,menflereavpasientenehaddealvorligkols,ogsyntesdetvartungt ogubehageligåpusteutmotetpositivttrykk.deterkjentatkols pasientermedosas ofteermerkomfortabelmedbi levelcpap,bipap(8).dagisethøyeretrykkpåinspirasjon ennekspirasjon.pådentidenpasienteneidennestudienvarvedklinikken,haddeviikke kompetanseogutstyrtilågislikbehandling. Ettergjentatteforsøkerdet3pasienterviikkefårkontaktmedpåtelefonen.Deresterende 29varallevilligetilådeltaistudien. Viharikkevurdertparametresomalder,vektogkjønn.Allepasienterharenlungesykdomi tilleggtilatdefårpåvistosas.denhyppigstediagnosenerkols.viharikkegruppert pasienteriforholddiagnose,hellerikkeregistrertalvorlighetsgradavosas. 5

7 4.0 RESULTATEROGDISKUSJON. 4.1 BRUKAVCPAP. HvoroftebrukerdudinCPAP? A Hvernatt 17 B 4 6netterpr.uke 2 C 1 3netterpr.uke 6 D Aldri 4 Hvorlengesoverduvanligvismedmaskinenomnatten? A Merenn6timer 16 B 4 5timer 5 C Mindreenn4timer 4 17pasienterbrukermaskinenhvernatt,ogavdemerdet13sombrukerdenmerenn6 timer.4pasienterbrukerden4 5timer. 2pasienterbrukerCPAP4 6netteriuka,beggesovermeddenover6timerpr.natt. Godcompliance,dvs.behandlings etterlevelseforcpap brukeredefineresforskjelligi litteraturen(3,5,6,9).flereundersøkelserangirhellerikketidsbruk,menkartleggerhvor mange%somoppleversymtomforbedringnårcomliancebeskrives.enkeltestudierviser baregrovtomcpapbrukesellerikke.detangisikketidsbruk,ogbrukenknytteshellerikke oppmotsubjektivsymtomforbedring.visynsdeternyttigåfåetbildeavhvilkentidsbruk somkanforventesåværeeffektiv.etvanligbruktmåleratmaskinenmåbrukesundersøvn gjennomsnitteligminst4timerpr.natt.70%avnettene(9).viharogsåerfartat4timers søvnmedcpapofteernoktilatpasientenkjennersegmeropplagtpådagtid.våreto pasientersombrukermaskinen4 6netterpr.uke,liggerpågrenseniforholdtilden definisjonen.sidendesovermeddenover6t.omnatten,plasserervidemigruppenmed godcompliance.beggedissepasienteneoppleverogsååhablittmindretrettogmer opplagtepådagtid. Dettebetyrattotalt19pasienter(66%)hargodcompliance. 6pasienterbrukersinCPAP1 3netterpr.uke,og4avdemhardenpå<4timerpr.natt.De andre2sovermeddenhenholdsvis4 5ogmerenn6timeromnatten. 4pasienterharpåintervjutidspunktetheltsluttetåbrukeCPAP. 6

8 Detbetyrat10pasienter(34%)hardårligcompliance. Våretallpåhvordanpasientenfølgeroppbehandlingenviserat34%ikkehartilfredstillende bruk,ogdetliggerinnenfordetområdetmangeandreundersøkelserharvist somtidligere nevnt:30 40%. Hvisviikkehaddegruppertpasienteneetterhvormyedebrukermaskinen,ogbarespurt omdebrukerdenellerikke,villeresultatetblittannerledes.sidendetivårstudieerbare4 pasientersomheltharsluttetåbrukecpap,vilprosentandelenpåfortsattbrukblitt86%. VimenerimidlertidathvorlengepasientensovermedCPAPeravbetydningforgod compliance,oggrupperervårepasienterderetter. Hvorlangtiddetergåttsidenbehandlingenstartet,kanogsåværeavbetydningfor resultatet.ienbritiskstudieble1211osas pasientermedcpapfulgtoppregelmessigi10 år,fra (5).DetvistesegathvormyepasientenbrukteCPAPetter3måneder, varmegetsammenfallendemeddedataenfantvedsenerekontroller.ivårstudieerdet gjennomsnitteliggått6månedersidenbehandlingstart,såenkanantaatviherogsåser mønsteretforlangtidsbruk. De4pasientenesomikkebrukerCPAPidetheletatt,svarerikkepåspørsmålnr.3og4.En avdemoppgaåhasåstorepsykiskevanskeligheterathunikkehaddehattoverskuddtilå startemedmaskinen.toavpasienteneopplevdesåstoreproblemermedbehandlingen,at dehaddeheltgittopp.enfikksåmyeluftimagenatdetbleheltuutholdelig.denandre opplevdeåikkefånokluft detvarsomåblikvalt.hanhaddeværttiloppfølgingpåsin CPAP brukflereganger,mendetbleikkebedre.densisteavde4haddebarevalgtåikke brukecpap,ogoppgaikkenoenspesiellgrunn. 4.2 OPPLEVELSEAVENDRINGIFORHOLDTILFØRCPAP. OppleverdunoenendringiforholdtilførdufikkCPAP? ja 20 nei 5 Hvisja.Hvilkeendringermerkerdu? Sammepasientkanheroppgifleresubjektivedatapåendring.Alleendringenevar avpositivkarakter. Meropplagtogvåkenpådagtid: 17pasienter. 7

9 Detteerdenhyppigsteendringenpasientenmerker.17pasientermedgodcomliance merkeratdeermindretrøttomdagen.2pasienteroppleverenradikalforandring, ogsier detersomåhafåttetnyttliv og jegharblittetnyttmenneske.4oppgir atdenåfungerermyebedrepåjobb.åhafåttmerenergitilfysiskaktivitetoget sosialtlivoppgisogsåavflere. Bedrepustpådagen.: 2pasienter. Roligereogmersammenhengendesøvn: 2pasienter. Blantde6pasientersombrukteCPAP1 3netterpr.uke,vardetogså3sommerketatde varmindretrøttpådagenhvisdehaddebruktcpappånatt. Avde5somikkemerkerendring,erdet2somfortsattbrukermaskinenhvernatt.Vitenker atdettemåværetålmodigemenneskersomlydigfølgerbehandlingen.deandre3somikke merketendring,bruktecpaplite detilhørergruppenmeddårligcompliance. Undersøkelserviseratviktigstefaktorforgodcomplianceerpasientenssubjektive oppfatningavsymptomforbedring(10). Visynesdetkommertydeligframidennestudienogså,atopplevelseavmindretrøtthetpå dag,erenviktigmotivasjonforåbrukecpap. IettertidkanviseatdethaddeværtinteressantåfåflereopplysningerpåomCPAPhadde forbedretsymptomenepålungesykdommen.vitenkerdasærligpågradavtungpust, mengdeslimogslimmobilisering.2pasienterfremheverbedrepustsomenviktigendringi detteåpnespørsmålet.deflestepasienteneistudienharkols. 4.3 PROBLEMERFORBUNDETMEDBRUKAVMASKINELLERMASKE. Hardunoenproblemerforbundetmedbrukavmaskinellermaske? ja 19 nei 6 Hvisja.Hvilkeproblemererdet? Forholdsvismangepasienter 66%oppleverslikevanskeligheter.Noenoppgaflere problemer. 8

10 Problemermedvond/ubehageligmaskeellermaskelekkasje.7pasienter. Enhaddefåttpanikkopplevelseibegynnelsen,mendetgikkbedrenå. NesemaskenMirageswiftgaenpasienthodepine,menharogsåActiva,som vargreiåbruke.2oppgaåhasåstormaskelekkasje,atdesannsynligvisikke fikknoeeffektavåbrukecpap. Tørtogsårtiluftveiene: 4pasienter. Støyframaskinen: 3pasienter. Oppleveråfåforliteluft: 2pasienter. Vanskeligåbrukevedekstratungpustogluftveisinfeksjoner: Problematiskåsovnemedmaskinen,åfinnegodsovestilling: 2pasienter. 2pasienter. Ellersvardetenpasientsomfikkhosteavmaskinen,ogmåttetadenavetter 1 2timer.Enannenhaddeproblemmedutslettrundtnesen. CPAP behandlingbyrpåproblemersomkanværevanskeligåløseutenhjelpfra helsepersonellmedspesiellkompetanse.ennordiskrapportomosa,sombyggerpåkritisk ogsystematiskgjennomgangavlitteraturenpåområdet,ernyligutgitt(3).vanlige bivirkningeravbehandlingenblirderogsåoppgittåværesmerteroverneseryggen, luftlekkasje,slimhinneirritasjonerinesenogstøyframaskinen. Åfåmaskengodttilpasseterenutfordring.Viharnå4typernesemasker,ogtretyper helmaskeforutprøving.deflesteavvårepasienterharfåtthelmaske,desynesdetermer behageligennnesemaske.detkommerstadignyeproduktersomerutvikletforågi pasientenmestmuligkomfort.viharnettoppfåttennytypehelmaskesomseruttilåvære etframskrittisåmåte.forflerepasienterhaddedetværtenfordelåfåtoforskjelligmasker tilhjemmebruk.foreksempelenpasientsomprimærtbrukernesemaske,kunnehatten helmasketilbrukvedforkjølelseogtettnese.behandlingshjelpemiddelsentraleneer imidlertidjevntoverikkevilligetilågiutmerennenmaskepr.pasient. CPAP behandlinggirenhøyluftflowsomkangiuttørringogirritasjoniluftveiene.åkoble envannfuktertilmaskinenharvistågihøyerecompliance(10).visørgerforatdetblir bestiltfuktertildesomoppleverproblemermedtørre/såreluftveierundertilpasning.slike problemerkantydeligviskommeetterentidsbruk.dagenscpap maskinererrelativt stillegående,mennoenmenneskererekstravareforstøy.vierkjentmedatenavdemest bruktecpap maskineneidag,ogsåkanleveresmedetekstrastøydempendedeksel. Hvispasientenoppleveråfåforliteluft,kandetværeenteknisksviktelleratdeterbehov foråjustereopptrykketsommaskinengir.pasienteninformeresomatdetmåtaskontakt 9

11 medsentralensomharlåntututstyrethvisentrordeterenfeilmedmaskinen.etteren tidsbrukkandetblibehovforåjusteretrykketpåmaskinen.dettekontrolleresved oppfølgingavcpap brukeren.deterviktigatpasientenvethvemsomeransvarligfor oppfølgingen,slikatdetkantaskontakthvisproblemeroppstår. 4.4 OPPFØLGING. HvordanfungereroppfølgingenavdinCPAP? Harkommetigangmedoppfølging: 21pasienter.Deer gjennomgåendegodtfornøydmedhjelpendeharfått. Ikkefåttinnkallingtilkontroll: 5pasienter.Pasienteneharheller ikketattkontaktmedoppfølgingsstedet,sådeterikkegodtåsihvorfordeikkehar fåtttime.vierkjentmedatdetenkeltestedererventelisteforoppfølgingavcpap brukere,sådeterikkealltidmuligåetterkommevåroppfordringom1.kontroll etterca.3måneder. GårtilkontrollforsinlungesykdomvedGlittre: 3pasienter.Iutgangspunktet tenkteviatdevillefåoppfølgingpåcpap behandlingenavlungelegen.menlegen harikkehattpc programtilålastenedogkontrolleredataframaskinen,ogdisse pasientenesynsikkedeharfåttgodnokkontrollavsincpap brukder.derforhar detipraksisblittslikatvihartattoppfølgingavdisse3pasienteneiforbindelsemed atdeharværttilkontrollhoslegepåpoliklinikken.deterinteressantåkunnefølge oppdepasienteneenselvhartilpasset,mendettefallerutenforvåreoppgaverslik deerdefinertpr.idag. Inkludertde3somviforeløpighartattoppfølgingpå,såhartilsammen24,dvs.83%av pasientenefåttoppfølgingpåsincpap bruk.allepasientervetvedutskrivninghvorde skalblifulgtopp.vanligvisskjerdetvedenø.n.h. ellerlungepoliklinikk.vivetat oppfølgingermegetviktigforatpasientenskallykkesmedbehandlingen,såviavklarer alltidhvilketbehandlingsstedsomkantadetarbeidet..legehenviserpasientendit,det vedleggesutskriftavsøvnregistreringogskjemaforcpap tilpasning. NordiskrapportomBehandlingavOSAviseratoppmot70%avpasientenei gjennomsnittbrukerapparatet5timerpr.nattsåfremtutstyretkontrollereskorttid etterbehandlingsstart,ogsenereminstengangiåret(3).21avvårepasienter,dvs.66 %,fårenoppfølgingdeerfornøydmed.samtidigtenkerviatdetideelleforoppfølging ogkontinuitetidettearbeidethaddeværtomvisomhartilpassetcpap,ogsåkunne 10

12 fulgtopppasienten.dethaddeværtpraktiskmuligfordepasientenesomboririmelig nærhetpåøstlandet. 4.5 ROSOGRISTILOPPLEGGETVEDGLITTREKLINIKKEN. Hvavarbrameddentilpasningenogopplæringenibrukavutstyretdufikk hervedglittreklinikken? Allepasientenevarfaktiskfornøydmeddenhjelpendehaddefåttavoss. Harfåttnyttiginformasjonogkunnskap: 12pasienter Godtidtilutprøving: 6pasienter Ellersladevektpååhafåttprøvdutfleremasker,atdeopplevdetrygghetogfikk godomsorg. Hvakangjøresbedre?Forslagtilforbedring? Mertidtiltilpasning,ogprøvdfleremasker: 3pasienter Enpasientønsketåkunnetrentmerpårenhold,enannensavnetmerforklaringpåårsaktil søvnapné.envillehattmerinformasjonomhvasomskjermedmaskinennårdenharværti bruknoentimer. 5.0 KONKLUSJON Detvisersegatenforholdsvishøyandel(66%)avpasientenesomharfåtttilpassetCPAP, hargodcomlianceetterca.6månedersbehandling.deallerfleste(83%)harpådette tidspunktfåttoppfølgingpåbrukavutstyret.denhjelpensynesdeernyttig.66%av pasienteneharhattproblemermedåbrukemaskeellermaskin.pasientenesierdeergodt fornøydmedcpap tilpasningendefikkunderoppholdetpåglittreklinikken. 11

13 Vårepasienterharaltsåfått4 8døgnpååtilpassesegutstyret,ogdetserutsomdealler flesteharfåttnoktid.majoritetenavpasientenevedglittreharet4ukersopphold.deter viktigatpasientermedmistankeomosabliroppdagettidlig,slikatvifårtatten søvnregistrering.etteratdettetilbudetbleetablertoggjortkjentblantklinikkenslegerog pleiere,harvistortsettfåtthenvistpasiententidligioppholdet.detharimidlertidi perioderværthenvistforholdsvismangepasienter.sidenvibareharet søvnregistreringsapparathardetværtventetidpåopptilenukeforåfåtattundersøkelsen. Detharførttilatenkeltepasienterkommerforholdsvissentigangmedbehandling.Noen pasientersomkanskjefikk4døgntiltilpasningmotsluttenavoppholdet,kunnenoktrengt lengretid. HensiktenmeddennestudienvaråfåenevalueringavvårpraksismedtilpasningavCPAP utstyr.tilbakemeldingenefrapasientenefortellerossatkvalitetenpådettearbeideterbra, mensamtidigerviopptattavhvasomkanforbedres.vurderingenavresultatenehargitt osskunnskapomhvilkeendringersomkanværegunstige. 6.0 TANKERFORVIDEREPRAKSIS. Deterca.1.5årsidenvistartetetableringenavettilbudomsøvnregistreringogCPAP tilpasning.etteroppstartfasen,somtokca.3måneder,harvijevnthatt1 3pasientersom tilpassescpapp.g.a.osas.såfremtdetikkeskjervesentligeendringeridriften,kandet forventesatbehovetfremoverogsåvilliggepådetnivået. Tidfortilpasning. Vårepasienterbrukte4 8dagerpååtilpassesegutstyret.Deter ikkerimeligåtroatdetkangjørespåkorteretid.pasienteneoppgasompositivtatdefikk godtid,noensyntestidenfortilpasningogsåkunneværtlengre.vimåvære oppmerksommepåindividuellebehov.8dagereringenmaksimalgrenseforbrukavtidtil tilpasning. Kartleggebehovettidlig. Deterviktigtidligstmuligåfåkartlagtdepasientenesom trengerbehandlingmedcpap.detbetyratvedmistankeomosamåviførstfåtatt søvnregistreringen.nårvifårhenvistmangepasienter,måvibliflinkeretilåprioritere hvemviskalundersøkeførst.hermåvisamarbeidemermedlegeogpleierepådeulike teamene,slikatdepasientenemedsterkmistankeomosablirundersøktførst. Masketilpasning. Vondmaskeog/ellerforstormaskelekkasjeeretproblemformange CPAP brukere.vimåbruketilpasningstidenoptimalt.hvissykepleiereoghjelpepleierei avdelingenfikkmerkunnskapommasketilpasningogkunnebistårasktnårproblemer oppstår,villedettroligforbedretilbudettilpasienten.deterdager,særligihelgenehvorvi ikkeerpåjobb. 12

14 Fukting. Flerepasienterbleplagetmedtørreogsåreslimhinner.Sannsynligvisvilledet væreenfordelomallepasientersomfårbestiltcpaprutinemessigogsåfårenfukter. Oppfølging. Derutineneviharfulgtvisersegåfungerebra.Vimåimidlertidoppfordre pasiententilåkontaktesittoppfølgingsstedhvisvedkommendeikkeharblittinnkalttil kontrolletter3måneder. Vurderingavevneogmotivasjonforbehandling. Detteerettemavikontinuerligmåjobbe med,ogsomvikanforbedreossi.4avpasienteneiundersøkelsenbrukerikkelengercpap. Sannsynligvisgjordeviiløpetavtilpasningsperiodenenfeilvurderingavderesevnetilå mestrecpap behandling.vimåsamarbeidetettmedpleiereoglegepåteamet,slikatvi fårbestmuligkjennskaptilhelesykdomsbildet,oghvilkeområderpasientenellersskal arbeidemedunderoppholdet.pasientenmåogsåkjennepåathanharressursertilåjobbe medendringiforholdtilflerehelseproblemer.hospasientermedbegrensederessurser,må desomjobberiteametgipasientenstøttepåhvilkeoppgaversombørprioriteres.deter ikkenødvendigvisriktigåtilpassecpaphvisdetgårpåbekostningavtidogenergitilandre oppgaver;foreksempelrøykeavvenning. 6.1 ANDREOPPGAVER. HjelptilpasientersomharmedegenCPAPellerBiPAP.Deterpasientersomhar problemermedbrukavmaskeog/ellermaskin.hererdetetøkendeantall.viharden seneretidfått2 3henvendelseriukavedrørendedennepasientgruppen.Detvigirbistand med,ermasketilpasning,utprøvingavfukteroggjennomgangpåbrukogrengjøringav utstyret.hvisdeterapparatervierkjentmed,kanvilastenedbruksdata,slikatogsålege fåretbildeavhvordanbehandlingenharvært.detkanbliaktueltåjustereinnstillinger,noe vikangjøreetterlegesordinasjon. PåmangemåtererdettearbeidetliktdetvigjørunderCPAP tilpasning.viharfått inntrykkavatdetrundtilandeterstorforskjellpåkvalitetenpådentilpasningogoppfølging dissepasientenefår.mangelpåhjelpførertilatpasientenikkegreierbehandlingen.ofte lykkesvimedåhjelpepasientenigangigjen. EtablerertilbudomtilpasningavBiPAPDetteervi,isamarbeidmedlege,iferdmedå byggeoppnå.aktuellpasientgruppeforslikbehandlingkanværekols pasientermed OSAsomikketolererCPAP,ogihvertfallhvisdetrengeretbehandlingstrykkover10cm H2O.Primærtvilnokdettebliettilbudforpasientermedalvorligkroniskrespirasjonssvikt somtrengerrespirasjonsstøttepånattogitungeperioderogsåpådagtid.determer ressurskrevendeåtilpasseenbipapennencpap.apparatetermeravansert,flere innstillingermåjusteresunderveis,ogpasientgruppenergenereltdårligere. 13

15 ViharennyBiPAP(VPAPfraResmed).Sålangtharvihatt3tilpasninger,enpasientharfått bestiltapparatettilhjemmebruk.enpasientprøverutapparatetnå. 6.2 RESSURSER Med50%stillinghver,såadministrerervisøvnregistreringen,ca.3pr.uke,tilpasserjevnlig CPAPpå1 3pasienter,oggirassistansetilca.2pasientersomharproblemermed medbraktutstyrpr.uke.itilleggharviopparbeidetkompetanseslikatvierkommetigang medbipap behandling.dettefyllerdentidenvihartilrådighet. Hvisbehovetfordissetjenesteneøker,erkapasitetenforliten.Viharvektlagtkvaliteti dettearbeidet.deterfagligspennendeogutviklendeåværemedpååetablerenye behandlingstilbudvedklinikken.samtidigerdetviktigattilbudetholderhøykvalitet.denne praksisstudienhargittosssvarpåatviihovedsakgjørenbrajobbmedcpap tilpasning, menatdenmednoenendringerkanbliendabedre. 14

16 REFERANSER. 1. Søvnapné 2.SkatvedtO.m.fl. 3.FranklinK.m.fl. 4.VifladtE. Informasjonsheftefraforeningenforsøvnsykdommer. Utredningogbehandlingavsøvnrelatertrespirasjonsbeværhosvoksne ogbarn.legeforeningen.no.2002 Nordiskrapport.Obstruktivtsømnapnésyndrom diagnostikoch behandling.kunnskapssenteret.no Helsepedagogikk samhandlingomlæringogmestring Mc.ArdleN.m.fl. Long termuseofcpaptherapyforsahs.pubmed HannifaM.m.fl. 7.LehmannS.m.fl. 8.GabrielsenA.M. 9.AkreH.m.fl. 10.EnglemanHM InterventionstoimprovecompliancewithCPAPforobstruktivesleep apnoea.cochrane.2004 Behandlingavobstruktivsøvnapné.Tidsskriftetnorsklægefor.2006 NIV behandlingavkolsihjemmet.polarmedseminar CPAPcompliance,forbedringavlivskvalitetetter3mnd.ersbrukav CPAP.Polarmedseminar ImprovingCPAPusebypatientswithSAHS.PubMed

Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4).

Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4). Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4). Andre årsaker er anatomiske skjelettabnormaliteter som underutviklet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Presentasjon a v av R OE ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein E eg Eeg og sykepleier Hilde K ristin Kristin Tveit

Presentasjon a v av R OE ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein E eg Eeg og sykepleier Hilde K ristin Kristin Tveit Presentasjon av ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein Eeg og sykepleier Hilde Kristin Tveit Bakgrunn Lungeavdelingen 2002: Lunge post 1 og 3 Lunge post 1 : - 22 sengeplasser -pasientgruppe:

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, Prioriteringsveileder - Øre-nesehals Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, hode- og halskirurgi Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON:

Detaljer

Nasjonal kvalitetsindikator: Bistand til å delta i arbeid og utdanning

Nasjonal kvalitetsindikator: Bistand til å delta i arbeid og utdanning Hele landet 2009 Registrering mangler.. 3,7. Hele landet 2009 Ja, mottar bistand 92,2 76,5 58 79,4 Hele landet 2009 Ja, mottar bistand, men udekket behov 4,3 6,6 14,7 6,4 Hele landet 2009 Nei, mottar ikke

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Case 1 Skulder operasjon Beach-leie. TIVA laryngs maske Ca. midt under operasjonen begynte det at bli vanskeligere at ventilere pasienten. Operasjonen ble avbrutt

Detaljer

Høringssvaret er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus.

Høringssvaret er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 09:27 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringsinnspill 2014153083-001, "Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften? Helsekrav" Vedlegg:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK MOTVIRKER SNORKING BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK Sona Pillow er en patentert snorkestopper utviklet av en ledende nevrolog og søvnekspert til bruk for pasienter som lider av kronisk snorking.

Detaljer

AutoSet CS-A. H5i. Klinisk veiledning. Norsk ADAPTIV SERVOVENTILATOR VARMEFUKTER

AutoSet CS-A. H5i. Klinisk veiledning. Norsk ADAPTIV SERVOVENTILATOR VARMEFUKTER AutoSet CS-A ADAPTIV SERVOVENTILATOR H5i VARMEFUKTER Klinisk veiledning Contents Velkommen... 1 Indikasjoner for bruk av AutoSet CS-A... 1 Kontraindikasjoner for AutoSet CS-A... 1 Ugunstige virkninger

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013 Offentlig journal Periode: 15112013-15112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 18112013 08/00454-52 Riksrevisjonen Sak: Elektroniske

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING Modul 1 Læremål Kjenne varslingsrutiner og beredskapsplan Beskrive oppbyggingen av Statoils akuttmedisinske behandlingsprotokoller

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren

Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren LUNGESEKSJONEN Norges tryggeste arbeidsplass Presentasjon av Lungeseksjonen Lungepoliklinikk

Detaljer

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? METODERAPPORT: MUNNSTELL TIL INTUBERTE BARN 1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Prosedyrens overordnede mål er å forbygge komplikasjoner og nosokominale infeksjoner

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken Kunnskap som verktøy - for ulydighet? Roar Stokken Mål Gi forståelse for hvordan fokus på kunnskap som verktøy kan bidra til samhandling om egen helse Lev et friskere liv - på nett Nettbasert selvhjelpsprogram

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Akuttbehandling med NIV

Akuttbehandling med NIV Akuttbehandling med NIV Akutt non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) er en ekstern ventilasjonsstøtte med nese eller ansiktsmaske og kan gis via: 1. Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) 2. Trykkstøtte

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)?

Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)? Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)? Psykologspesialist Tine Pape NES møtet 5. juni 2015 Disposisjon Epilepsi og kognisjon Anfall eller epileptisk aktivitet hva er farligst? For hvem? Underliggende

Detaljer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009 Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking Hensikten er å gi en oversikt over tilstand og trender i utviklingen

Detaljer

Agenda SØVNAPNOE OG HJERTESYKDOM. Senter for søvnmedisin 14.02.2013. Presentasjon av Senter for søvnmedisin

Agenda SØVNAPNOE OG HJERTESYKDOM. Senter for søvnmedisin 14.02.2013. Presentasjon av Senter for søvnmedisin Agenda SØVNAPNOE OG HJERTESYKDOM Trygve M. Jonassen Presentasjon av Senter for søvnmedisin Sleep-disordered breathing (SDB) Obstruktiv søvnapnoe Sentral søvnapnoe Hjertesykdom og SDB Kasuistikk Oppsummering

Detaljer

REMstar Auto A-Flex BRUKERHÅNDBOK

REMstar Auto A-Flex BRUKERHÅNDBOK REMstar Auto A-Flex BRUKERHÅNDBOK 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett. Innholdsfortegnelse Tiltenkt bruk...2 Viktig...2 Advarsler...2 Forsiktighetsregler...3 Kontraindikasjoner...3 Symbolforklaring...4

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på retningslinjene? Hva forteller retningslinjene? Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? Under de

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

LUNGETEAMET SAB. Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol. Margit J Hansen 1

LUNGETEAMET SAB. Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol. Margit J Hansen 1 LUNGETEAMET SAB Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol Margit J Hansen 1 TVERRFAGLIG TEAM Lege: Erling Udjus Sykepleiere: Margit J Hansen, Ingrid S

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné

KRAVSPESIFIKASJON. poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné Vedlegg 4 KRAVSPESIFIKASJON for poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné Saksnr: 14/01296 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

VPAP ST VPAP S POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Norsk

VPAP ST VPAP S POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Norsk VPAP ST VPAP S POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte VPAP S eller VPAP ST. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Modul-/adapterport

Detaljer

ResMed - NYTT. S9-Serien

ResMed - NYTT. S9-Serien ResMed - NYTT Informasjon om produkter og aktiviteter fra ResMed ResMed etablerer eget verksted Side 6 Ekstern batteripakke til Elisée 150 og VS III Side 8 Banebrytende forskning på søvnapné og diabetes

Detaljer

Nei, jeg bare tuller.

Nei, jeg bare tuller. Eksempel En medisin skilles ut fra kroppen med en hastighet proporsjonal med mengden i kroppen. Halveringstiden er timer. Anta at en dose injiseres i en pasient hver sjette time fra et visst tidspunkt.

Detaljer

Oppfølging av barn med trakeostomi

Oppfølging av barn med trakeostomi Oppfølging av barn med trakeostomi Spesialsykepleier Randi S. Salvesen Barn intensiv St.Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Hva er trakeostomi? Hull på halsen Kirurgisk inngrep som utføres

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Forord% Jeg(er(selv(ansvarlig(for(alle(potensielle(feil,(mangler(eller(misforståelser(ved(min( oppgave.( Trondheim,(august(2014( Mathias(Larsen( (

Forord% Jeg(er(selv(ansvarlig(for(alle(potensielle(feil,(mangler(eller(misforståelser(ved(min( oppgave.( Trondheim,(august(2014( Mathias(Larsen( ( Forord% Arbeidet(med(denne(masteroppgaven(har(foregått(ved(Instituttet(for( Samfunnsøkonomi(ved(Norges(teknisk:naturvitenskapelige(universitet(våren(og( sommeren(2014,(og(markerer(slutten(på(min(studietid(i(trondheim.(

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Behandlingsveiledning. En enkel veiledning om behandling av obstruktiv søvnapné

Behandlingsveiledning. En enkel veiledning om behandling av obstruktiv søvnapné Behandlingsveiledning En enkel veiledning om behandling av obstruktiv søvnapné OSAbehandlingsveiledning: Effektiv behandling a Du har fått diagnosen obstruktiv søvnapné (OSA) b Hva er obstruktiv søvnapné?

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen AirSense 10 AutoSet for Her er en førsteklasses selvjusterende trykkenhet. ADVARSEL Les hele veiledningen før du bruker apparatet. Bruk apparatet i henhold til tiltenkt

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:himA ** Hva slags livssyn eller religion har du? 129 339 9 + Oslo Uni Universitetsitetver høy Antall intervju 2 27 2 7 7 17 19 2 221 117 1 1 33 13 17 172 19 17 197 Befolkning() 1 3 1 13 19 9 193

Detaljer

Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012

Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012 Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012 Agenda 1. Hva er Legelisten.no? 2. Vår datasituasjon i dag 3. I en ideell verden Helfos løsning for å hjelpe

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver

Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver Elise Austegard Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Oksygenbehandling hjemme LTOT = Langtids oksygenbehandling Ambulant oksygenbehandling

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen AirCurve 10 CS PaceWave er et positivt luftveistrykk-apparat i kategorien adaptiv servo-ventilator. ADVARSEL Les hele veiledningen før du bruker apparatet. Bruk apparatet

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0233006444 Telefon: 91726554 Mobil: 91726554 oyvind.wold@online.no

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0233006444 Telefon: 91726554 Mobil: 91726554 oyvind.wold@online.no nummer: 0233006444 Individ 02330064/2357 Opprinnelsesmerke: 02330064/2357 (2013) Fødseldato: 18/02/13 Tvilling: Nei Bruksmerke: 2357 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Navn: Ika av Hakedal Rase: SIM: 100%

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 22072013. Offentlig journal. Periode: 19072013-19072013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 22072013. Offentlig journal. Periode: 19072013-19072013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 22072013 Offentlig journal Periode: 19072013-19072013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 22072013 08/00398-104 I

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Overføring av fakturatransaksjoner i XML-format til kunde Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF dokumentasjon

Detaljer

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tidligere anbefaling Mangeårig anbefaling

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2)

Kravspesifikasjon. 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2) VEDLEGG 2 Kravspesifikasjon 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2) Denne anbudsforespørsel gjelder O2-utstyr, engangsprodukter til anestesisystem og respiratorer, tuber,

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen AirSense 10 AutoSet for Her er en førsteklasses selvjusterende trykkenhet. ADVARSEL Les hele veiledningen før du bruker apparatet. Bruk apparatet i henhold til tiltenkt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05082013-05082013. Helse Sor-Øst RHF 06082013

Offentlig journal. Periode: 05082013-05082013. Helse Sor-Øst RHF 06082013 Helse Sor-Øst RHF 06082013 Offentlig journal Periode: 05082013-05082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (IV): Nei Helse Sør-Øst RHF 06082013 Offentlig journal

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

Øre- nese- halssykdommer, hode- og halskirurgi

Øre- nese- halssykdommer, hode- og halskirurgi Øre- nese- halssykdommer, hode- og halskirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning øre- nese- halssykdommer,

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

Birgit Brunborg, Kandidat i sykepleievitenskap, Førstelektor. Siri Ytrehus, Professor.

Birgit Brunborg, Kandidat i sykepleievitenskap, Førstelektor. Siri Ytrehus, Professor. Birgit Brunborg, Kandidat i sykepleievitenskap, Førstelektor. Siri Ytrehus, Professor. Institutt for sykepleie og helse, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo, Norge, 1 Bakgrunn Hjerneslag rammer omlag 15.000 mennesker

Detaljer

Journaldato: 21.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2005.

Journaldato: 21.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2005. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2008 Høringsuttalelse til sluttrapport om nasjonale

Detaljer

Masteroppgave 2013, Anders Dalland. 11. Vedlegg. 11.1 Vedlegg A. Spørreskjemaundersøkelse: Kostnader og forbedringspotensial for Argus-komponentene

Masteroppgave 2013, Anders Dalland. 11. Vedlegg. 11.1 Vedlegg A. Spørreskjemaundersøkelse: Kostnader og forbedringspotensial for Argus-komponentene 11. Vedlegg Masteroppgave 2013, Anders Dalland 11.1 Vedlegg A Spørreskjemaundersøkelse: Kostnader og forbedringspotensial for Argus-komponentene Masteroppgave - Anders Dalland - Våren 2013 Spørreundersøkelse:

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Disposisjon Litteraturgrunnlaget Bruken av ØHD-plassene Interkommunalt samarbeid Sentrale

Detaljer

Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene?

Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene? Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene? Jan Erik Askildsen Uni Rokkansenteret og Universitetet i Bergen Har vi relevante virkemidler? JA! Norsk helsevesen?? Å huffamei å huffamei,

Detaljer

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Marita Handeland 28. februar 2010 Innhold 1 Innledning 1 1.1 Samtaleutskrifter......................... 1 2 Samtale med barn 1 3 Dialogferdigheter 2 3.1 Innføringsreplikker........................

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik 1 Bakgrunn Generell indremedisin / infeksjonsmedisin (Gjøvik, Lillehammer,

Detaljer

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft METODERAPPORT Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Målet med prosedyren er å forebygge, lindre og behandle

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen - En arkitektonisk hjertetransplantasjon - Det å gjennomføre

Detaljer

Styrking av lærings-og mestringstilbudetet felles ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid

Styrking av lærings-og mestringstilbudetet felles ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid Styrking av lærings-og mestringstilbudetet felles ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid Sundvolden Hotel 4.juni 2013 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret Vestre Viken HF Innhold

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Behandlingslinje for barn med behov for respirasjonsstøtte

Behandlingslinje for barn med behov for respirasjonsstøtte Behandlingslinje for barn med behov for respirasjonsstøtte Hva er CPAP? CPAP = Continuous Positive Airway Pressure = Kontinuerlig Positivt Luftveistrykk Hva gjør CPAP? Bedrer oksygenering (opptak av oksygen

Detaljer

VPAP IV ST APPARAT FOR POSITIV OVERTRYKKSBEHANDLING

VPAP IV ST APPARAT FOR POSITIV OVERTRYKKSBEHANDLING VPAP IV ST APPARAT FOR POSITIV OVERTRYKKSBEHANDLING Presentasjon av det nyeste tilskuddet til ResMeds VPAP-serie. Den totale løsningen for bilevelbehandling med høy ytelse VPAP IV ST Komfortabel, kompakt

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer «Den gode sirkel» og de mange ressurser Introduksjonsfilmer 1, 9 6, 7, 8 7 1 Fag- og svenneprøve 2

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen AirCurve 10 CS PaceWave er et positivt luftveistrykk-apparat i kategorien adaptiv servo-ventilator. ADVARSEL Les hele veiledningen før du bruker apparatet. Bruk apparatet

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Verdens søvnkongress

Verdens søvnkongress Foreningen for søvnsykdommer Verdens søvnkongress Worldsleep verdens søvnkongress ble arrangert for sjuende gang i år, i Istanbul i november. Her møtes søvnforskere fra hele verden for å bli presentert

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Praksismøter høsten 2015-2016, Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning pr. 9.11.2015 Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn

Praksismøter høsten 2015-2016, Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning pr. 9.11.2015 Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn uke 36 torsdag 3.9 09.00-15.00 Kurs for nye praksislærere i grunnskolen Nye praksislærere (påmelding via skoleledelsen) Introduksjon til praksis og kurs i veiledning Kronstad 9.00-12.00: D121, 12.15-15.00:

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Naturlig ytelse. Introduksjon av BiPAP A30 fordi brukervennlighet og terapieffektivitet er viktig for pasientens velvære

Naturlig ytelse. Introduksjon av BiPAP A30 fordi brukervennlighet og terapieffektivitet er viktig for pasientens velvære Naturlig ytelse Introduksjon av BiPAP A30 fordi brukervennlighet og terapieffektivitet er viktig for pasientens velvære BiPAP A30 er utviklet for å kombinere brukervennlighet med teknologiske fremskritt

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer