!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5"

Transkript

1 8#"+9(4.#:;;"#.!"#$%&'()&$(*&+,-'.-'(%-.(-/-$(&.(0121(-$(34*&++-.5!"#$%&'()*(+(%&"*&,(#-.&/#0%1")2 /)-3#(4)-%-44(%&5667

2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Obstruktivsøvnapné CPAP VÅRPRAKSIS Hensiktenmedundersøkelsen METODEVALG Utvalgavpasienter RESULTATEROGDISKUSJON BrukavCPAP OpplevelseavendringiforholdtilførCPAP Problemerforbundetmedbrukavmaskinellermaske Oppfølging RosogristiloppleggetvedGlittreklinikken KONKLUSJON TANKERFORVIDEREPRAKSIS Andreoppgaver Ressurser 14 Referanseliste 15 Vedlegg1 1

3 1.0 BAKGRUNN. Januar2006blevitoansattvedGlittreklinikkenforåbyggeoppettilbudom søvnregistrering,ogcpap tilpasningpåvårepasientersomfikkpåvistobstruktiv søvnapnésyndrom(osas).vifikkhveravsatten50%stillingtildettearbeidet.berit Grønvolderhjelpepleier,oghaddepådettidspunktjobbetca.6årvedklinikken.Jorun Helgesenersykepleiermedvidereutdanningiintensivsykepleie,ogbleansattda,menhar jobbetheriperioden JorunhaddeerfaringmedbrukavCPAPtilakuttogkritisk sykepasienter,meningenavosshaddetilpassetcpapforhjemmebrukfør.viskaffetoss kompetansegjennomhospitering,deltokpåkursogopparbeidetgradvispraktiskkunnskap. 1.1 OBSTRUKTIVSØVNAPNÉ Undersøvnskjeretsammenfallideøvreluftveier,slikatluftstrømmentillungenehelteller delvisblokkeres(1).detteførertilenredusertgassutveksling,ogoksygeninnholdetiblodet faller detblirendesaturasjon.hjernenregistrererdette,ogsørgerforåvekkepersonen såpassatluftenkantrekkesnedilungene.enapné pustestoppoghypopné redusert luftstrømmåvareminst10sek.foråblidefinertsomenobstruktivhendelse(2).apnéhypopnéindex(ahi)erantallapnéeroghypopnéerpr.timessøvn.hvisosapåvisesdefineres alvorlighetsgradenslik: MildOSA AHI:5 15 ModeratOSA AHI:15 30 AlvorligOSA AHI:>30 Gjentatteavbrytelseridetnormalesøvnmønsteretgirdårligsøvnkvalitet.Detgirøkt trøtthetpådagtid,ogtendenstilufrivilligesøvnepisoder.dessutengirosaøktrisikofor utviklingavhjerte ogkarsykdom,inklusivehjerneslag(3).ca.4%avbefolkningenhar OSAS.SåvidtviveterdetikkesikkertpåvistatOSASermervanligblantlungesyke.Herved Glittreklinikkenharmanerfartatobstruktivsøvnapnéersåpassutbredt,atmanharvalgtå gidepasientenesommåttetrengedet,ettilbudomutredningogbehandling. 1.2 CPAP Deterenforkortelseforcontinouspositiveairwaypressure.CPAPerutentvilden behandlingsomermesteffektivoggirminstbivirkningerfordennepasientgruppen(2). Maskinengiretkontinuerligøktluftveistrykksomsørgerforåholdeøvreluftveieråpne undersøvn.luftengisietlukketsystem,ogpasientenmåpusteienmaskesomsittertett rundtnesen(nesemaske)ellerrundtneseogmunn(helmaske). 2

4 CPAPkaninnstillespåfasttrykkellerautoset.Autosetbetyratdetinnstillesenminimums ogenmaksimalgrensefortrykket,ogmaskinengirdettrykksomtilenhvertidernødvendig foråholdeåpneluftveier.autofunksjonenbrukesstadigmer,ogermentågipasientenen bedretilpassetbehandlingenncpapmedfasttrykk.flereundersøkelserviseratdet gjennomsnitteligebehandlingstrykketblirlaveremedautosetennfasttrykk.blantpasienter somharprøvdbeggetyper,erdetettydeligflertallsomforetrekkerauto CPAP(3). 2.0 VÅRPRAKSIS VedmistankeomOSA,fårvihenvistpasientenforåfåtattenEmblettasøvnregistrering.Da registrerespustebevegelser,luftflowinninesenogpulsoxymetri.enautomatiskanalyseblir alltidkontrollertmanuelt.hvisosablirpåvist,oglegemeneratpasientenkanhanytteav CPAP behandling,fårvioppgavenmedåtilpasseutstyret. FørsttasensamtalemedpasientenhvordetforklareshvaOSAer,oghvilke symptomerdetgirikroppen.pasientenfortellerhvordanhan/hunoppleversitt søvnproblem.vigirogsåvedkommendeetinformasjonshefte.( Søvnapné utgitt avforeningenforsøvnsykdommer.) VidemonstrererCPAP maskinen,ogfortellerhvordandenvirker.såtilpasservien nese ellerhelmaske,ogpasientenfårprøvehvordandeteråpustemedmaskinen. Noenerikkeklareforåstartebehandlingenmedengang daavtalervietsenere møte. Pasientenoppfordrestilåprøvemaskinenpådagtid,ogtardenpånårdeleggerseg tilåsovefornatten.detvariererhvorlangtidsomtrengsforåblikomfortabelmed maskeogmaskin.viprøveråfølgeopppasientenedaglig,tarensamtalerom hvordandetgår,prøverevt.ennymaskeellerkoblertilenvannfukterhvisluftveiene blirtørreavbehandlingen. Etterca.3nettersbruklastesbruksdatanedpåpc.Detgirenoversiktoverhvormye maskinenharværtbrukt,ogombehandlingenharværteffektiv.detidéelleeråfå AHI<5.Vistartermedforholdsvislavetrykk;vanligvisautoset4 8.Ofteerdet nok,menhvispasientenoppleveråikkefånokluft,ellerhvisavlesningenviserfor mangeobstruktiveepisoder,måtrykkettitreresopp. Vårepasienterharfått4 8døgnpååtilpassesegutstyret.Isamarbeidmedlege, pleierepåteametogpasienten,blirbehandlingenevaluert,ogdetbestemmesom CPAP utstyrskalbestillestilhjemmebruk. Førhjemreisefårpasientenensistesamtalehvorbrukavutstyretgjennomgås,og pasientenviserpraktiskatdetkanhåndteres.gjennomgangavrengjøringhørerogså med,ogvigirogsåutskriftliginformasjonomrengjøringsrutiner.detsjekkesat pasientengreieråsettesammenmaskenetterrengjøring. 3

5 Åkommedithenatenharlærthvasøvnapnéer,skjønnerhvadetbetyrforegenhelse ogmestrercpap behandlingen,kanværevanskelig.mangeharikkehørtomdette syndrometfør,ogaldrisettencpap.umiddelbarthøresdetskummeltutåskullesove medentettmaskeovermunnen.gjennomsamhandlingogkommunikasjonermåletat pasientenskalfåkunnskaptilåmestrebehandlingen(4).vileggervektpååbrukegod tid,skapetrygghetogfremmemotivasjon. Noenoverraskersegselvvedåtakledetteraskereenndehaddetrodd,ogetterennatts søvnmedcpapkjennerdeenergideikkeharopplevdpålenge.andreslitermedåfå dettetil,ogblirfrustrertogleiseg.vistøtteroghjelperpasientenpåhanspremisser. FornoenpasientererdetnokåhafåttprøvdCPAP,ikkealleerklareforåmestrebruken selvennå. 2.1 HENSIKTENMEDUNDERSØKELSEN ViharikkeoppfølgingavCPAP brukerevedklinikken,desomfårtilpassetutstyravoss,blir henvisttiloppfølgingpåhjemsted.vianbefaleratdefår1.kontroll3månederetter utskrivningfraglittre.hvordangårdetmeddissepasientene?brukerdemaskinen,og oppleverdeeffektavden? BrukavCPAP4t.pr.nattharvisteffektpåtretthetogkognitivfunksjon.Menundersøkelser påbrukviserat30 40%slutteråbrukeCPAP(5).8 15%avslutterbehandlingenetteren natt(6).deflesteosas pasienterviltrengecpapbehandlingrestenavlivet(7).hvis behandlingenavbrytes,vilsymptomersomøkttretthetpådagtidrasktkommetilbake.vier kjentmedatcpap tilpasningpåsøvnapnépasientervanligvisgjørespolikliniskhertillands. Detvariererhvoroftedeblirtattinntiloppfølgingetterpå.Noentarpasienteninntil kontrolletterenuke,andreetter3måneder.noenstederfårdesåenårligkontroll,andre CPAP brukerefårbeskjedomselvåtakontakthvisdetrengerhjelp. Vimeneratdepasientenevihargjorttilpasningpå,harfåttgodtidogoppfølgingunderveis. EnskulletroatenstorandelavdissepasientenevilfortsetteåbrukeCPAP.Dettevetvi imidlertidikke,ogharderforgjortdennestudien.viharbygdoppettilbudomutredningog behandlingtilvårelungepasientersomharsøvnapné.sidenviikkefølgeroppdisse pasientene,fårvihellerikketilbakemeldingomsvakheterogmanglervedvårpraksis. Dennestudienerprimærtmentsomenkvalitetssikringavvårtarbeid.Klinikkenharkvalitet somsatsingsområdei2007,ogdettearbeidetergjortforåkvalitetssikrecpap tilpasning. 4

6 3.0 METODEVALG Viharutarbeidetetspørreskjemamedbådeåpneoglukkedespørsmål(vedlegg1). Ettelefonintervjuergjennomførtca.6månederetterutskrivningfraGlittre.Pasienteneer informertomatdeterfrivilligådeltaiundersøkelsen,ogatalleopplysningerblirbehandlet anonymt.ensvakhetmeddenneundersøkelsenkanværeatvisomhaddegjortcpap tilpasningenogsåtoktelefonintervjuet.kanskjenoenkvietsegforåginegative tilbakemeldingertiloss. 3.1 UTVALGAVPASIENTER VårførsteCPAP tilpasningskjeddeisluttenavmars2006.deførste5pasientenevi tilpassetcpappåtasikkemedistudien.pasientersomerinkludertvarinnlagtvedklinikken frajuni2006tilmars2007.iløpetavdenneperiodenfikk32pasientertilpassetcpap,ogble vurdertsommotivertogforberedttilåfortsettebehandlingenhjemme.cpap utstyr bestillesførhjemreise,oginnentoukererdetvanligvisutlevertfrabehandlingshjelpemidler påhjemsted.deterdissepasientenevitarkontaktmedogintervjuerpr.telefon. Isammeperiodevardetitillegg13pasientersomfikkprøvdutCPAPforsinsøvnapné,men somikkevarklartilåfortsettemedbehandlingenvedutskrivelse.vivilikkeherutdype hvorfordeikkelyktes,menflereavpasientenehaddealvorligkols,ogsyntesdetvartungt ogubehageligåpusteutmotetpositivttrykk.deterkjentatkols pasientermedosas ofteermerkomfortabelmedbi levelcpap,bipap(8).dagisethøyeretrykkpåinspirasjon ennekspirasjon.pådentidenpasienteneidennestudienvarvedklinikken,haddeviikke kompetanseogutstyrtilågislikbehandling. Ettergjentatteforsøkerdet3pasienterviikkefårkontaktmedpåtelefonen.Deresterende 29varallevilligetilådeltaistudien. Viharikkevurdertparametresomalder,vektogkjønn.Allepasienterharenlungesykdomi tilleggtilatdefårpåvistosas.denhyppigstediagnosenerkols.viharikkegruppert pasienteriforholddiagnose,hellerikkeregistrertalvorlighetsgradavosas. 5

7 4.0 RESULTATEROGDISKUSJON. 4.1 BRUKAVCPAP. HvoroftebrukerdudinCPAP? A Hvernatt 17 B 4 6netterpr.uke 2 C 1 3netterpr.uke 6 D Aldri 4 Hvorlengesoverduvanligvismedmaskinenomnatten? A Merenn6timer 16 B 4 5timer 5 C Mindreenn4timer 4 17pasienterbrukermaskinenhvernatt,ogavdemerdet13sombrukerdenmerenn6 timer.4pasienterbrukerden4 5timer. 2pasienterbrukerCPAP4 6netteriuka,beggesovermeddenover6timerpr.natt. Godcompliance,dvs.behandlings etterlevelseforcpap brukeredefineresforskjelligi litteraturen(3,5,6,9).flereundersøkelserangirhellerikketidsbruk,menkartleggerhvor mange%somoppleversymtomforbedringnårcomliancebeskrives.enkeltestudierviser baregrovtomcpapbrukesellerikke.detangisikketidsbruk,ogbrukenknytteshellerikke oppmotsubjektivsymtomforbedring.visynsdeternyttigåfåetbildeavhvilkentidsbruk somkanforventesåværeeffektiv.etvanligbruktmåleratmaskinenmåbrukesundersøvn gjennomsnitteligminst4timerpr.natt.70%avnettene(9).viharogsåerfartat4timers søvnmedcpapofteernoktilatpasientenkjennersegmeropplagtpådagtid.våreto pasientersombrukermaskinen4 6netterpr.uke,liggerpågrenseniforholdtilden definisjonen.sidendesovermeddenover6t.omnatten,plasserervidemigruppenmed godcompliance.beggedissepasienteneoppleverogsååhablittmindretrettogmer opplagtepådagtid. Dettebetyrattotalt19pasienter(66%)hargodcompliance. 6pasienterbrukersinCPAP1 3netterpr.uke,og4avdemhardenpå<4timerpr.natt.De andre2sovermeddenhenholdsvis4 5ogmerenn6timeromnatten. 4pasienterharpåintervjutidspunktetheltsluttetåbrukeCPAP. 6

8 Detbetyrat10pasienter(34%)hardårligcompliance. Våretallpåhvordanpasientenfølgeroppbehandlingenviserat34%ikkehartilfredstillende bruk,ogdetliggerinnenfordetområdetmangeandreundersøkelserharvist somtidligere nevnt:30 40%. Hvisviikkehaddegruppertpasienteneetterhvormyedebrukermaskinen,ogbarespurt omdebrukerdenellerikke,villeresultatetblittannerledes.sidendetivårstudieerbare4 pasientersomheltharsluttetåbrukecpap,vilprosentandelenpåfortsattbrukblitt86%. VimenerimidlertidathvorlengepasientensovermedCPAPeravbetydningforgod compliance,oggrupperervårepasienterderetter. Hvorlangtiddetergåttsidenbehandlingenstartet,kanogsåværeavbetydningfor resultatet.ienbritiskstudieble1211osas pasientermedcpapfulgtoppregelmessigi10 år,fra (5).DetvistesegathvormyepasientenbrukteCPAPetter3måneder, varmegetsammenfallendemeddedataenfantvedsenerekontroller.ivårstudieerdet gjennomsnitteliggått6månedersidenbehandlingstart,såenkanantaatviherogsåser mønsteretforlangtidsbruk. De4pasientenesomikkebrukerCPAPidetheletatt,svarerikkepåspørsmålnr.3og4.En avdemoppgaåhasåstorepsykiskevanskeligheterathunikkehaddehattoverskuddtilå startemedmaskinen.toavpasienteneopplevdesåstoreproblemermedbehandlingen,at dehaddeheltgittopp.enfikksåmyeluftimagenatdetbleheltuutholdelig.denandre opplevdeåikkefånokluft detvarsomåblikvalt.hanhaddeværttiloppfølgingpåsin CPAP brukflereganger,mendetbleikkebedre.densisteavde4haddebarevalgtåikke brukecpap,ogoppgaikkenoenspesiellgrunn. 4.2 OPPLEVELSEAVENDRINGIFORHOLDTILFØRCPAP. OppleverdunoenendringiforholdtilførdufikkCPAP? ja 20 nei 5 Hvisja.Hvilkeendringermerkerdu? Sammepasientkanheroppgifleresubjektivedatapåendring.Alleendringenevar avpositivkarakter. Meropplagtogvåkenpådagtid: 17pasienter. 7

9 Detteerdenhyppigsteendringenpasientenmerker.17pasientermedgodcomliance merkeratdeermindretrøttomdagen.2pasienteroppleverenradikalforandring, ogsier detersomåhafåttetnyttliv og jegharblittetnyttmenneske.4oppgir atdenåfungerermyebedrepåjobb.åhafåttmerenergitilfysiskaktivitetoget sosialtlivoppgisogsåavflere. Bedrepustpådagen.: 2pasienter. Roligereogmersammenhengendesøvn: 2pasienter. Blantde6pasientersombrukteCPAP1 3netterpr.uke,vardetogså3sommerketatde varmindretrøttpådagenhvisdehaddebruktcpappånatt. Avde5somikkemerkerendring,erdet2somfortsattbrukermaskinenhvernatt.Vitenker atdettemåværetålmodigemenneskersomlydigfølgerbehandlingen.deandre3somikke merketendring,bruktecpaplite detilhørergruppenmeddårligcompliance. Undersøkelserviseratviktigstefaktorforgodcomplianceerpasientenssubjektive oppfatningavsymptomforbedring(10). Visynesdetkommertydeligframidennestudienogså,atopplevelseavmindretrøtthetpå dag,erenviktigmotivasjonforåbrukecpap. IettertidkanviseatdethaddeværtinteressantåfåflereopplysningerpåomCPAPhadde forbedretsymptomenepålungesykdommen.vitenkerdasærligpågradavtungpust, mengdeslimogslimmobilisering.2pasienterfremheverbedrepustsomenviktigendringi detteåpnespørsmålet.deflestepasienteneistudienharkols. 4.3 PROBLEMERFORBUNDETMEDBRUKAVMASKINELLERMASKE. Hardunoenproblemerforbundetmedbrukavmaskinellermaske? ja 19 nei 6 Hvisja.Hvilkeproblemererdet? Forholdsvismangepasienter 66%oppleverslikevanskeligheter.Noenoppgaflere problemer. 8

10 Problemermedvond/ubehageligmaskeellermaskelekkasje.7pasienter. Enhaddefåttpanikkopplevelseibegynnelsen,mendetgikkbedrenå. NesemaskenMirageswiftgaenpasienthodepine,menharogsåActiva,som vargreiåbruke.2oppgaåhasåstormaskelekkasje,atdesannsynligvisikke fikknoeeffektavåbrukecpap. Tørtogsårtiluftveiene: 4pasienter. Støyframaskinen: 3pasienter. Oppleveråfåforliteluft: 2pasienter. Vanskeligåbrukevedekstratungpustogluftveisinfeksjoner: Problematiskåsovnemedmaskinen,åfinnegodsovestilling: 2pasienter. 2pasienter. Ellersvardetenpasientsomfikkhosteavmaskinen,ogmåttetadenavetter 1 2timer.Enannenhaddeproblemmedutslettrundtnesen. CPAP behandlingbyrpåproblemersomkanværevanskeligåløseutenhjelpfra helsepersonellmedspesiellkompetanse.ennordiskrapportomosa,sombyggerpåkritisk ogsystematiskgjennomgangavlitteraturenpåområdet,ernyligutgitt(3).vanlige bivirkningeravbehandlingenblirderogsåoppgittåværesmerteroverneseryggen, luftlekkasje,slimhinneirritasjonerinesenogstøyframaskinen. Åfåmaskengodttilpasseterenutfordring.Viharnå4typernesemasker,ogtretyper helmaskeforutprøving.deflesteavvårepasienterharfåtthelmaske,desynesdetermer behageligennnesemaske.detkommerstadignyeproduktersomerutvikletforågi pasientenmestmuligkomfort.viharnettoppfåttennytypehelmaskesomseruttilåvære etframskrittisåmåte.forflerepasienterhaddedetværtenfordelåfåtoforskjelligmasker tilhjemmebruk.foreksempelenpasientsomprimærtbrukernesemaske,kunnehatten helmasketilbrukvedforkjølelseogtettnese.behandlingshjelpemiddelsentraleneer imidlertidjevntoverikkevilligetilågiutmerennenmaskepr.pasient. CPAP behandlinggirenhøyluftflowsomkangiuttørringogirritasjoniluftveiene.åkoble envannfuktertilmaskinenharvistågihøyerecompliance(10).visørgerforatdetblir bestiltfuktertildesomoppleverproblemermedtørre/såreluftveierundertilpasning.slike problemerkantydeligviskommeetterentidsbruk.dagenscpap maskinererrelativt stillegående,mennoenmenneskererekstravareforstøy.vierkjentmedatenavdemest bruktecpap maskineneidag,ogsåkanleveresmedetekstrastøydempendedeksel. Hvispasientenoppleveråfåforliteluft,kandetværeenteknisksviktelleratdeterbehov foråjustereopptrykketsommaskinengir.pasienteninformeresomatdetmåtaskontakt 9

11 medsentralensomharlåntututstyrethvisentrordeterenfeilmedmaskinen.etteren tidsbrukkandetblibehovforåjusteretrykketpåmaskinen.dettekontrolleresved oppfølgingavcpap brukeren.deterviktigatpasientenvethvemsomeransvarligfor oppfølgingen,slikatdetkantaskontakthvisproblemeroppstår. 4.4 OPPFØLGING. HvordanfungereroppfølgingenavdinCPAP? Harkommetigangmedoppfølging: 21pasienter.Deer gjennomgåendegodtfornøydmedhjelpendeharfått. Ikkefåttinnkallingtilkontroll: 5pasienter.Pasienteneharheller ikketattkontaktmedoppfølgingsstedet,sådeterikkegodtåsihvorfordeikkehar fåtttime.vierkjentmedatdetenkeltestedererventelisteforoppfølgingavcpap brukere,sådeterikkealltidmuligåetterkommevåroppfordringom1.kontroll etterca.3måneder. GårtilkontrollforsinlungesykdomvedGlittre: 3pasienter.Iutgangspunktet tenkteviatdevillefåoppfølgingpåcpap behandlingenavlungelegen.menlegen harikkehattpc programtilålastenedogkontrolleredataframaskinen,ogdisse pasientenesynsikkedeharfåttgodnokkontrollavsincpap brukder.derforhar detipraksisblittslikatvihartattoppfølgingavdisse3pasienteneiforbindelsemed atdeharværttilkontrollhoslegepåpoliklinikken.deterinteressantåkunnefølge oppdepasienteneenselvhartilpasset,mendettefallerutenforvåreoppgaverslik deerdefinertpr.idag. Inkludertde3somviforeløpighartattoppfølgingpå,såhartilsammen24,dvs.83%av pasientenefåttoppfølgingpåsincpap bruk.allepasientervetvedutskrivninghvorde skalblifulgtopp.vanligvisskjerdetvedenø.n.h. ellerlungepoliklinikk.vivetat oppfølgingermegetviktigforatpasientenskallykkesmedbehandlingen,såviavklarer alltidhvilketbehandlingsstedsomkantadetarbeidet..legehenviserpasientendit,det vedleggesutskriftavsøvnregistreringogskjemaforcpap tilpasning. NordiskrapportomBehandlingavOSAviseratoppmot70%avpasientenei gjennomsnittbrukerapparatet5timerpr.nattsåfremtutstyretkontrollereskorttid etterbehandlingsstart,ogsenereminstengangiåret(3).21avvårepasienter,dvs.66 %,fårenoppfølgingdeerfornøydmed.samtidigtenkerviatdetideelleforoppfølging ogkontinuitetidettearbeidethaddeværtomvisomhartilpassetcpap,ogsåkunne 10

12 fulgtopppasienten.dethaddeværtpraktiskmuligfordepasientenesomboririmelig nærhetpåøstlandet. 4.5 ROSOGRISTILOPPLEGGETVEDGLITTREKLINIKKEN. Hvavarbrameddentilpasningenogopplæringenibrukavutstyretdufikk hervedglittreklinikken? Allepasientenevarfaktiskfornøydmeddenhjelpendehaddefåttavoss. Harfåttnyttiginformasjonogkunnskap: 12pasienter Godtidtilutprøving: 6pasienter Ellersladevektpååhafåttprøvdutfleremasker,atdeopplevdetrygghetogfikk godomsorg. Hvakangjøresbedre?Forslagtilforbedring? Mertidtiltilpasning,ogprøvdfleremasker: 3pasienter Enpasientønsketåkunnetrentmerpårenhold,enannensavnetmerforklaringpåårsaktil søvnapné.envillehattmerinformasjonomhvasomskjermedmaskinennårdenharværti bruknoentimer. 5.0 KONKLUSJON Detvisersegatenforholdsvishøyandel(66%)avpasientenesomharfåtttilpassetCPAP, hargodcomlianceetterca.6månedersbehandling.deallerfleste(83%)harpådette tidspunktfåttoppfølgingpåbrukavutstyret.denhjelpensynesdeernyttig.66%av pasienteneharhattproblemermedåbrukemaskeellermaskin.pasientenesierdeergodt fornøydmedcpap tilpasningendefikkunderoppholdetpåglittreklinikken. 11

13 Vårepasienterharaltsåfått4 8døgnpååtilpassesegutstyret,ogdetserutsomdealler flesteharfåttnoktid.majoritetenavpasientenevedglittreharet4ukersopphold.deter viktigatpasientermedmistankeomosabliroppdagettidlig,slikatvifårtatten søvnregistrering.etteratdettetilbudetbleetablertoggjortkjentblantklinikkenslegerog pleiere,harvistortsettfåtthenvistpasiententidligioppholdet.detharimidlertidi perioderværthenvistforholdsvismangepasienter.sidenvibareharet søvnregistreringsapparathardetværtventetidpåopptilenukeforåfåtattundersøkelsen. Detharførttilatenkeltepasienterkommerforholdsvissentigangmedbehandling.Noen pasientersomkanskjefikk4døgntiltilpasningmotsluttenavoppholdet,kunnenoktrengt lengretid. HensiktenmeddennestudienvaråfåenevalueringavvårpraksismedtilpasningavCPAP utstyr.tilbakemeldingenefrapasientenefortellerossatkvalitetenpådettearbeideterbra, mensamtidigerviopptattavhvasomkanforbedres.vurderingenavresultatenehargitt osskunnskapomhvilkeendringersomkanværegunstige. 6.0 TANKERFORVIDEREPRAKSIS. Deterca.1.5årsidenvistartetetableringenavettilbudomsøvnregistreringogCPAP tilpasning.etteroppstartfasen,somtokca.3måneder,harvijevnthatt1 3pasientersom tilpassescpapp.g.a.osas.såfremtdetikkeskjervesentligeendringeridriften,kandet forventesatbehovetfremoverogsåvilliggepådetnivået. Tidfortilpasning. Vårepasienterbrukte4 8dagerpååtilpassesegutstyret.Deter ikkerimeligåtroatdetkangjørespåkorteretid.pasienteneoppgasompositivtatdefikk godtid,noensyntestidenfortilpasningogsåkunneværtlengre.vimåvære oppmerksommepåindividuellebehov.8dagereringenmaksimalgrenseforbrukavtidtil tilpasning. Kartleggebehovettidlig. Deterviktigtidligstmuligåfåkartlagtdepasientenesom trengerbehandlingmedcpap.detbetyratvedmistankeomosamåviførstfåtatt søvnregistreringen.nårvifårhenvistmangepasienter,måvibliflinkeretilåprioritere hvemviskalundersøkeførst.hermåvisamarbeidemermedlegeogpleierepådeulike teamene,slikatdepasientenemedsterkmistankeomosablirundersøktførst. Masketilpasning. Vondmaskeog/ellerforstormaskelekkasjeeretproblemformange CPAP brukere.vimåbruketilpasningstidenoptimalt.hvissykepleiereoghjelpepleierei avdelingenfikkmerkunnskapommasketilpasningogkunnebistårasktnårproblemer oppstår,villedettroligforbedretilbudettilpasienten.deterdager,særligihelgenehvorvi ikkeerpåjobb. 12

14 Fukting. Flerepasienterbleplagetmedtørreogsåreslimhinner.Sannsynligvisvilledet væreenfordelomallepasientersomfårbestiltcpaprutinemessigogsåfårenfukter. Oppfølging. Derutineneviharfulgtvisersegåfungerebra.Vimåimidlertidoppfordre pasiententilåkontaktesittoppfølgingsstedhvisvedkommendeikkeharblittinnkalttil kontrolletter3måneder. Vurderingavevneogmotivasjonforbehandling. Detteerettemavikontinuerligmåjobbe med,ogsomvikanforbedreossi.4avpasienteneiundersøkelsenbrukerikkelengercpap. Sannsynligvisgjordeviiløpetavtilpasningsperiodenenfeilvurderingavderesevnetilå mestrecpap behandling.vimåsamarbeidetettmedpleiereoglegepåteamet,slikatvi fårbestmuligkjennskaptilhelesykdomsbildet,oghvilkeområderpasientenellersskal arbeidemedunderoppholdet.pasientenmåogsåkjennepåathanharressursertilåjobbe medendringiforholdtilflerehelseproblemer.hospasientermedbegrensederessurser,må desomjobberiteametgipasientenstøttepåhvilkeoppgaversombørprioriteres.deter ikkenødvendigvisriktigåtilpassecpaphvisdetgårpåbekostningavtidogenergitilandre oppgaver;foreksempelrøykeavvenning. 6.1 ANDREOPPGAVER. HjelptilpasientersomharmedegenCPAPellerBiPAP.Deterpasientersomhar problemermedbrukavmaskeog/ellermaskin.hererdetetøkendeantall.viharden seneretidfått2 3henvendelseriukavedrørendedennepasientgruppen.Detvigirbistand med,ermasketilpasning,utprøvingavfukteroggjennomgangpåbrukogrengjøringav utstyret.hvisdeterapparatervierkjentmed,kanvilastenedbruksdata,slikatogsålege fåretbildeavhvordanbehandlingenharvært.detkanbliaktueltåjustereinnstillinger,noe vikangjøreetterlegesordinasjon. PåmangemåtererdettearbeidetliktdetvigjørunderCPAP tilpasning.viharfått inntrykkavatdetrundtilandeterstorforskjellpåkvalitetenpådentilpasningogoppfølging dissepasientenefår.mangelpåhjelpførertilatpasientenikkegreierbehandlingen.ofte lykkesvimedåhjelpepasientenigangigjen. EtablerertilbudomtilpasningavBiPAPDetteervi,isamarbeidmedlege,iferdmedå byggeoppnå.aktuellpasientgruppeforslikbehandlingkanværekols pasientermed OSAsomikketolererCPAP,ogihvertfallhvisdetrengeretbehandlingstrykkover10cm H2O.Primærtvilnokdettebliettilbudforpasientermedalvorligkroniskrespirasjonssvikt somtrengerrespirasjonsstøttepånattogitungeperioderogsåpådagtid.determer ressurskrevendeåtilpasseenbipapennencpap.apparatetermeravansert,flere innstillingermåjusteresunderveis,ogpasientgruppenergenereltdårligere. 13

15 ViharennyBiPAP(VPAPfraResmed).Sålangtharvihatt3tilpasninger,enpasientharfått bestiltapparatettilhjemmebruk.enpasientprøverutapparatetnå. 6.2 RESSURSER Med50%stillinghver,såadministrerervisøvnregistreringen,ca.3pr.uke,tilpasserjevnlig CPAPpå1 3pasienter,oggirassistansetilca.2pasientersomharproblemermed medbraktutstyrpr.uke.itilleggharviopparbeidetkompetanseslikatvierkommetigang medbipap behandling.dettefyllerdentidenvihartilrådighet. Hvisbehovetfordissetjenesteneøker,erkapasitetenforliten.Viharvektlagtkvaliteti dettearbeidet.deterfagligspennendeogutviklendeåværemedpååetablerenye behandlingstilbudvedklinikken.samtidigerdetviktigattilbudetholderhøykvalitet.denne praksisstudienhargittosssvarpåatviihovedsakgjørenbrajobbmedcpap tilpasning, menatdenmednoenendringerkanbliendabedre. 14

16 REFERANSER. 1. Søvnapné 2.SkatvedtO.m.fl. 3.FranklinK.m.fl. 4.VifladtE. Informasjonsheftefraforeningenforsøvnsykdommer. Utredningogbehandlingavsøvnrelatertrespirasjonsbeværhosvoksne ogbarn.legeforeningen.no.2002 Nordiskrapport.Obstruktivtsømnapnésyndrom diagnostikoch behandling.kunnskapssenteret.no Helsepedagogikk samhandlingomlæringogmestring Mc.ArdleN.m.fl. Long termuseofcpaptherapyforsahs.pubmed HannifaM.m.fl. 7.LehmannS.m.fl. 8.GabrielsenA.M. 9.AkreH.m.fl. 10.EnglemanHM InterventionstoimprovecompliancewithCPAPforobstruktivesleep apnoea.cochrane.2004 Behandlingavobstruktivsøvnapné.Tidsskriftetnorsklægefor.2006 NIV behandlingavkolsihjemmet.polarmedseminar CPAPcompliance,forbedringavlivskvalitetetter3mnd.ersbrukav CPAP.Polarmedseminar ImprovingCPAPusebypatientswithSAHS.PubMed

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

PROSJEKTNR.:!30437! GRADERING:!Åpen! DATO:!04.09.2014! SIDETALL:!91! VEDLEGG:!4!

PROSJEKTNR.:!30437! GRADERING:!Åpen! DATO:!04.09.2014! SIDETALL:!91! VEDLEGG:!4! RAPPORT&nr.&2&+&2014 Nasjonalkompetansetjenestefor prehospitalakuttmedisin Norwegian*National*Advisory*Unit*on* Prehospital*Emergency*Medicine TITTEL:Triageidenakuttmedisinskekjeden Postadresse: OslouniversitetssykehusHF

Detaljer

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON:

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

«Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer

«Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer «Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer Bakgrunn, mål, innhold, ressursbruk, erfaringer så langt 1 Lysbildetittel 2 Bakgrunn: Verbalforslag i kommunestyrets budsjettbehandling

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Prosjektrapport. Språktrening rett hjem

Prosjektrapport. Språktrening rett hjem Prosjektrapport Språktrening rett hjem Silje Merethe Hansen (Sunnaas sykehus HF) Erlend Bønes (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Frank Becker (Sunnaas sykehus HF) Melanie Kirmess (Sunnaas

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23.desember 2013 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst

Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst v/ Hjemmerespirator ressursgruppen for Helse Sør-Øst Viktor Haugom Magnus Qvarfort Ingunn Orø Haugland

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Den mysti 28 ske søvnen 29 Tema Søvn «Å spørre om hvorfor vi sover, er like meningsløst som å spørre hvorfor vi er våkne. Bjørn Bjorvatn Vi bruker en tredjedel av livet

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Aktivitetsregistrering i intensivavdeling Nursing Activities Score-NAS

Aktivitetsregistrering i intensivavdeling Nursing Activities Score-NAS Aktivitetsregistrering i intensivavdeling Nursing Activities Score-NAS Prosjektrapport 2008-2009 (publisert sept/2011) Siv K Stafseth, prosjektleder og intensivsykepleier på Generell intensivenhet, Anestesiog

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer