ENGLISH..PAGE 01 DANISH...PAGE 04 SWEDISH...PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGLISH..PAGE 01 DANISH...PAGE 04 SWEDISH...PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE"

Transkript

1 VENTUS W040 ENGLISH..PAGE 01 DANISH....PAGE 04 SWEDISH....PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE 16 0

2 VENTUS W040. Wireless Cooking Thermometer Features: RF433MHz Wireless temperature transmission for convenient BBQ or oven cooking Main Unit with 3-Line LCD showing Cook Temp, Set Temp and Timer Clock 23 hr 59 min Timer on main unit 23 hr 59 min Timer on pager High Temperature Stainless Steel probe with 3 ft Teflon cable Compact wireless pager with temperature and timer functions Temperature alert for both transmitter and receiver Out of range alert, 100 ft transmission range Wide temperature range 10C to 200C Channel selection ensure interference-free operation Battery Installation and Reception: Install 2 pcs AAA batteries to the main unit and the pager respectively To turn on the main unit and then the pager, slide the power switch of both units to ON position Slide the alarm switch to ON position to turn on the beeper for the main unit and pager. If the receiver failed to receive signal from the transmitter, the RANGE OUT icon will appear and the beeper will sound with a single long beeping. To disable the alarm, slide the alarm switch to OFF position. RANGE OUT icon will disappear immediately when transmission resume to normal. To change C/ F for the pager hold the MODE button 2 seconds. Name/ Function of Buttons 1. Main Unit: Button Press function Hold 2 seconds MODE Select Timer/ Clock Clock set +, HR Temp advance, HR advance Fast advance (press hr + min when timer stopped = clear timer), MIN Temp backward, MIN advance Fast adjust START/STOP timer start/ stop slide switch turn power on and off (Clock still run when power is turned off) 1

3 slide switch turn temp alarm on and off 2. Pager: Button Press functions Hold function MODE Select thermo or timer C or F HR HR advance HR fast advance (Hr + Min = clear timer) MIN MIN advance MIN fast advance START/STOP Timer start/ stop n/a slide switch turn power on/ off slide switch turn temp alarm on/ off Operations: 1. Setting Up Clock & Thermometer for the main unit: Press the MODE button to display time Hold the MODE button for 3 seconds until the time flash, press HR and MIN to adjust Press MODE to confirm Press HR/ MIN to select 12 or 24 hour mode Press MODE to confirm Press HR/ MIN to select C or F Press MODE to confirm and exit 2. To SET Temperature: (main unit) Press MODE button to select display to CLOCK/ THERMO Press +, - to set the target temperature Alarm will sound when cook temperature reach set temperature. Press any key to stop alarm. Alarm will be transmitted to the pager 3. To SET Timer: (main unit / pager) Press MODE button to select display to Timer Press HR, MIN to enter the countdown timing. Press START/ STOP to start and stop counting. To reset timer, stop it and press HR and MIN together. Timer Alarm will ALSO be transmitted to the pager Meat-Taste temp table for quick reference: - The Meat-Taste temp table: Fahrenheit WELL DONE MEDIUM MEDIUM RARE RARE BEEF G. BEEF 160 n/a n/a n/a VEAL n/a LAMB n/a PORK n/a n/a CHICKEN 180 n/a n/a n/a TURKEY 180 n/a n/a n/a 2

4 TO SAVE BATTERIES FOR THE WIRELESS UNITS, PLEASE TURN POWER TO OFF AFTER USE. REMOVE BATTERIES FOR LONG TERM STORAGE. Specifications: Power source : AAA x 2 pcs for main unit, AAA x 2 pcs for pager Temp range : -10 C to 200 C Cable length : 3 ft Tx range : 100 ft Timer : 23 hour 59 minutes (Main Unit) 23 hour 59 minutes (Pager) C/ F : default is C, C/ F selectable Low battery : Low battery icon available (main unit & pager). Xeecom ApS Denmark Copyright Xeecom ApS If at any time in the future you need to dispose of this product please note that: Waste electrical products sjould not be disposed together with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer For recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment directive) CE tested to comply with CE standards 3

5 VENTUS W040 - Trådløst stegetermometer Egenskaber. RF433MHz trådløs temperaturvisning til nem grill- eller ovntilberedning. Display på sender med 3 linjer, der viser opnået temperatur, valgt temperatur og tid. Ur + stopur med visning af 23 timer 59 min. på sender. Kompakt trådløs modtager med temperatur- og tidsfunktion. Stopur med visning af 23 timer 59 min. på modtager. Temperaturresistent nål i rustfrit stål med 90 cm teflonkabel. Temperaturalarm i både sender og modtager. Alarm for overskridelse af sendeområde, rækkevidde 30 m. Bredt temperaturområde -10 C til +200 C. Installation af batterier samt opsætning. Sæt 2 AAA-batterier i både modtager og sender. Tænd sender og modtager ved at sætte glidekontakten på begge enheder til ON. Sæt alarmkontakten på ( ) for at tænde for alarmen på sender og modtager. Hvis modtageren ikke opfanger et signal fra senderen, bliver symbolet RANGE OUT vist i displayet, og alarmen vil udsende et enkelt langt beep. Slå alarmen fra ved at flytte alarmkontakten til ( ). Symbolet RANGE OUT vil straks forsvinde, når modtagelsen igen fungerer normalt. OBS: Hvis modtager ikke opfanger signal fra sender, prøv da at tage batterierne ud af begge enheder for så at sætte dem i igen. Knapperne og deres funktion. 1. Sender: Knap Enkelt tryk Hold nede i 2 sekunder MODE Vælg tidsindstilling / Ur. Indstil uret +, HR Temperaturstigning / Timer fremad. Hurtigt fremad (tryk hr + min = slet indstilling), MIN Temperaturfald / MIN fremad. Hurtig indstilling START/STOP Start/ Stop ur Glidekontakt tænder og slukker (Uret går stadig, når enheden slukkes) Glidekontakt tænder og slukker temperaturalarm 4

6 2. Modtager Knap Enkelt tryk Hold nede MODE Vælg termometer eller timer Ingen funktion HR Øger antal timer Øger hurtigt antal timer (Hr + Min = slet tidsindstilling) MIN Øger antal minutter Øger hurtigt antal minutter START/STOP start/ stop ur Ingen funktion glidekontakt tænder og slukker enheden glidekontakt tænder og slukker temperaturalarm Indstillinger: 1. Indstilling af ur og termometer på sender. Tryk på knappen MODE for at vise tid (CLOCK) Hold knappen MODE nede i 2 sekunder, indtil tidsangivelsen blinker, og tryk på HR (timer) og MIN (minutter) for at indstille tiden. Tryk på MODE for at bekræfte valget Tryk på HR/MIN for at vælge mellem 12- og 24-timers visning Tryk på MODE for at bekræfte valget Tryk på HR/ MIN for at vælge C eller F Tryk på MODE for at bekræfte og forlade menuen 2. Indstilling af temperatur på sender. Tryk på MODE for at vælge CLOCK-TEMP i displayet Tryk på +, for at indstille ønsket temperatur Alarmen vil lyde, når stegetemperaturen når det ønskede niveau. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen Alarm sendes til modtageren 3. Indstilling af stopur: (sender/modtager) Tryk på MODE for at vælge Timer i displayet. Tryk på HR for timer og MIN for minutter Tryk på START/ STOP for at starte og stoppe nedtælling. Slet indstillingerne ved at stoppe uret og trykke på HR og MIN samtidig. Tidsalarm sendes OGSÅ til modtageren. Oversigt over kødtype og tilberedningstemperatur (Celcius): Tabel over kødtype og tilberedning GENNEMSTEGT MEDIUM MEDIUM/RØD RØD OKSEKØD HAK. OKSE 71 IKKE MULIGT IKKE MULIGT IKKE MULIGT KALV IKKE MULIGT LAM IKKE MULIGT SVINEKØD IKKE MULIGT IKKE MULIGT KYLLING 82 IKKE MULIGT IKKE MULIGT IKKE MULIGT KALKUN 82 IKKE MULIGT IKKE MULIGT IKKE MULIGT 5

7 MAN KAN SPARE PÅ BATTERIERNE I DEN TRÅDLØSE ENHED VED AT SLUKKE DEN EFTER BRUG. TAG BATTERIERNE UD, HVIS TERMOMETRET IKKE SKAL BRUGES I LANG TID. Beskrivelse: Strømforsyning : AAA, 2 stk. til sender, AAA, 2 stk. til modtager Temp.område : -10 C til +200 C Kabellængde : 90 cm Rækkevidde : 30 m Ur/Stopur : Stopur : 23 timer 59 minutter (sender) 23 timer 59 minutter (modtager) C/F : standard er C, valg mellem C/F Batteriskift : Symbol for batteriskift (sender og modtager) Copyright Xeecom ApS Xeecom ApS Danmark Made in China Genbrug i henhold til EU-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Hvis du på et tidspunkt i fremtiden vil kassere dette produkt, bør du være opmærksom på, at: Elektriske produkter bør ikke kasseres i husholdningsaffaldet. Send dem til genbrug, hvis du har mulighed for det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for vejledning om genbrug. (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr) Testet til at leve op til CE-standader 6

8 VENTUS W040 - Trådlös stektermometer Egenskaper RF433MHz trådlös temperaturvisning för enkel grillning eller ugnsstekning. Sändarens display har 3 rader som visar uppnådd temperatur, vald temperatur och tid. Klocka och stoppur med visning av 23 tim. 59 min. på sändaren. Kompakt trådlös mottagare med temperatur- och tidsfunktion. Stoppur med visning av 23 tim. 59 min. på mottagaren. Temperaturtålig nål i rostfritt stål med 90 cm teflonsladd. Temperaturlarm i både sändare och mottagare. Larm för överskridet sändningsområde, räckvidd 30 m. Brett temperaturområde: -10 C till +200 C. Installation av batterier samt inställningar Sätt i 2 AAA-batterier i både mottagare och sändare. Sätt på sändaren och mottagaren genom att skjuta båda enheternas skjutkontakter till ON. Ställ in larmkontakten på ( ) för att aktivera larmet på sändare och mottagare. Tar mottagaren inte emot någon signal från sändaren visas symbolen RANGE OUT i displayen samtidigt som larmet ger i från sig en enda lång ljudsignal. Slå av larmet genom att flytta larmkontakten till ( ). Symbolen RANGE OUT släcks så snart mottagningen fungerar normalt igen. OBS: Tar mottagaren inte emot någon signal från sändaren kan du pröva med att ta ut batterierna från båda enheterna och därefter sätta i dem igen. Knapparna och deras funktion 1. Sändare Knapp Enkelt tryck Håll intryckt i 2 sekunder MODE Välj tidsinställning/klocka Ställ klockan +, HR Temperaturökning / timmar framåt. Snabbt framåt (tryck HR + MIN = radera inställning) -, MIN Temperaturminskning / minuter framåt. Snabbinställning START/STOP Starta/stoppa Skjutkontakt, huvudströmbrytare (Klockan går fortfarande när enheten stängs av) Skjutkontakt för temperaturlarm på/av 7

9 2. Mottagare Knapp Enkelt tryck Håll intryckt MODE Välj termometer eller tidur Ingen funktion HR Ökar antal timmar Snabb ökning av antal timmar (HR + MIN = radera tidsinställning) MIN Ökar antal minuter Snabbökning av antal minuter START/STOP Starta/stoppa tidur Ingen funktion Skjutkontakt, huvudströmbrytare Skjutkontakt för temperaturlarm på/av Inställningar 1. Inställning av klocka och termometer i sändaren. Tryck på knappen MODE för att visa tiden (CLOCK). Håll MODE intryckt i 2 sekunder tills tidsangivelsen blinkar och tryck på HR (timmar) och MIN (minuter) för att ställa in tiden. Tryck på MODE för att bekräfta valet. Tryck på HR/MIN för att välja mellan 12- och 24-timmarsvisning. Tryck på MODE för att bekräfta valet. Tryck på HR/MIN för att välja Celsius eller Fahrenheit. Tryck på MODE för att bekräfta och lämna menyn 2. Inställning av temperatur i sändaren. Tryck på MODE för att välja CLOCK-TEMP i displayen. Tryck på +, - för att ställa in önskad temperatur. Larmet ljuder när stektemperaturen når den inställda nivån. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet. Larmet sänds till mottagaren. 3. Inställning av stoppur: (sändare/mottagare) Tryck på MODE för att välja TIMER i displayen. Tryck på HR för timmar och MIN för minuter. Tryck på START/STOP för att starta och stoppa nedräkning. Radera inställningarna genom att stoppa uret och trycka på HR och MIN samtidigt. Tidslarmet sänds även till mottagaren. Översikt över typ av kött och tillagningstemperatur (Celsius): Tabell över typ av kött och tillagningstid GENOMSTEKT MEDIUM MEDIUM/BLODIG BLODIG NÖTKÖTT KÖTTFÄRS 71 ej rekommenderat ej rekommenderat ej rekommenderat KALV ej rekommenderat LAM ej rekommenderat FLÄSKKÖTT ej rekommenderat ej rekommenderat KYCKLING 82 ej rekommenderat ej rekommenderat ej rekommenderat KALKON 82 ej rekommenderat ej rekommenderat ej rekommenderat DU KAN SPARA PÅ BATTERIERNA I DEN TRÅDLÖSA ENHETEN GENOM ATT STÄNGA AV DEN EFTER VARJE 8

10 ANVÄNDNING. TA UR BATTERIERNA OM TERMOMETERN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER EN LÄNGRE TID. Beskrivning: Strömförsörjning : 2 st. AAA till sändaren, 2 st. AAA till mottagaren Temperaturområde : -10 C till +200 C Sladdlängd : 90 cm Räckvidd : 30 m Klocka/stoppur : Stoppur : 23 timmar 59 minuter (sändare) 23 timmar 59 minuter (mottagare) C/F : standard är Celsius, välj mellan Celsius/Fahrenheit Batteribyte : Symbol för batteribyte (sändare och mottagare) Upphovsrätt Xeecom ApS Tillverkad i Kina Återvinn i enlighet med EU-direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning Om du vid någon tidpunkt i framtiden ska kassera denna produkt bör du vara uppmärksam på att: Elektriska produkter inte bör kasseras i hushållsavfallet. Om du har möjlighet, skicka dem till återvinning. Eventuellt kontakta kommunen eller återförsäljaren för vägledning om återvinning. (Direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning) Testad för att leva upp till CE-standarder 9

11 VENTUS W040 - Trådløst steketermometer Egenskaper: RF433MHz trådløs temperaturvisning til lettvint tilberedning på grill eller i ovn. Senderen har et display med 3 linjer som viser opnådd temperatur, valgt temperatur og tid. Klokke + stopppeklokke med visning av 23 timer 59 min. på senderen. Kompakt trådløs mottaker med temperatur- og tidsfunksjon. Stoppeklokke med visning af 23 timer 59 min. på mottakeren. Temperaturresistent nål i rustfritt stål med 90 cm teflonkabel. Temperaturalarm både i sender og mottaker. Alarm for overskridelse av sendeområde, rekkevidde 30 m. Bredt temperaturområde -10 C til +200 C. Installasjon af batterier samt oppsetning: Sett inn to AAA-batterier både i mottakeren og i senderen. Skru på senderen og mottakeren ved å sette skyvekontakten på begge enhetene til ON. Sett alarmkontakten på ( ) for å skru på alarmen på senderen og mottakeren. Hvis mottakeren ikke fanger opp et signal fra senderen vises symbolet RANGE OUT på displayet. Alarmen vil da sende ut en lang pipelyd. Skru av alarmen ved å flytte alarmkontakten til ( ). Symbolet RANGE OUT vil forsvinne så snart mottakelsen fungerer normalt igjen. MERK: Hvis mottakeren ikke fanger opp et signal fra senderen, prøv å ta ut og sett i igjen batteriene i begge enhetene. Knappene og deres funksjon: 1. Sender: Knapp Enkelt trykk Hold nede i 2 sekunder MODE Velg tidsinnstilling/klokke. Innstill klokken +, HR Temperaturstigning/timer fremover. Fort fremover (trykk hr + min = slett innstillingen), MIN Temperaturfall/minutter fremover. Hurtig innstilling START/STOP Start/stopp klokken Skyvekontakt som skrur på og av. (Klokken går fremdeles når enheten slås av) Skyvekontakt skrur temperaturalarmen på og av. 10

12 2. Mottaker: Knapp Enkelt trykk Hold nede MODE Velg termometer eller timer Ingen funksjon HR Øker antall timer Øker antall timer fort (Hr + Min = slett tidsinnstilling) MIN Øker antall minutter Øker antall minutter fort START/STOP Start/stopp klokken Ingen funksjon Skyvekontakt som skrur enheten på og av Skyvekontakt som skrur temperaturalarmen på og av Innstillinger: 1. Innstilling av klokke og termometer på senderen: Trykk på knappen MODE for å vise tiden (CLOCK) Hold knappen MODE nede i 2 sekunder til tidsangivelsen blinker. Trykk deretter på HR (timer) og MIN (minutter) for å innstille tiden Trykk på MODE for å bekrefte valget Trykk på HR/MIN for å velge mellom 12- og 24-timers visning Trykk på MODE for å bekrefte valget Trykk på HR/MIN for å velge C eller F Trykk på MODE for å bekrefte og forlate menyen 2. Innstilling av temperatur på senderen: Trykk på MODE for å velge CLOCK-TEMP på displayet Trykk på +, for å innstille ønsket temperatur Alarmen ringer når steketemperaturen når det ønskede nivå. Trykk på en vilkårlig knapp for å skru av alarmen. Alarmen sendes til mottakeren. 3. Innstilling av stoppeklokke: (sender/mottaker) Trykk på MODE for å velge Timer på displayet. Trykk på HR for timer og MIN for minutter Trykk på START/STOP for å starte og stoppe nedtellingen. Slett innstillingene ved å stoppe klokken og trykke på HR og MIN samtidig. Tidsalarm sendes OGSÅ til mottakeren. Oversikt over kjøttype og tilberedningstemperatur (Celcius): Tabell over kjøttype og tilberedning GJENNOMSTEKT MEDIUM MEDIUM/RØD RØD OKSEKJØTT FARSE, STORFE 71 ikke mulig ikke mulig ikke mulig KALV ikke mulig LAM ikke mulig SVINEKJØTT ikke mulig ikke mulig KYLLING 82 ikke mulig ikke mulig ikke mulig KALKUN 82 ikke mulig ikke mulig ikke mulig 11

13 DU KAN SPARE PÅ BATTERIENE I DEN TRÅDLØSE ENHETEN VED Å SKRU DEN AV ETTER BRUK. TA UT BATTERIENE HVIS DET ER LENGE TIL NESTE GANG TERMOMETERET SKAL BRUKES. Beskrivelse: Strømforsyning: AAA, 2 stk. til sender, AAA, 2 stk. til mottaker Temp.område: -10 C til +200 C Kabellengde: 90 cm Rekkevidde: 30 m Klokke/stoppeklokke: Stoppeklokke: 23 timer 59 minutter (sender) 23 timer 59 minutter (mottaker) C/F: C er standard, valg mellem C/F Batteriskift: Symbol for batteriskift (sender og modtager) Copyright Xeecom ApS Produsert i Kina Resirkulering i henhold til EU-direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr Hvis du i fremtiden vil kvitte deg med dette produktet, bør du være oppmerksom på at: Elektriske produkter ikke bør kastes i husholdningsavfallet. Send dem til gjenvinning hvis du har mulighet til det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for informasjon om gjenvinning. (Direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk udstyr) Testet for å leve opp til CE-standarder 12

14 VENTUS W040 - Johdoton paistolämpömittari Ominaisuudet 433 MHz johdoton lämpötilan mittaus grilli- ja uunikäyttöön. Lähettimen näytöllä näkyvät saavutettu lämpötila, tavoitelämpötila ja aika. Lähettimen kello ja ajastinkello on jaettu 23 tuntiin ja 59 minuuttiin. Vastaanotin on pienikokoinen ja johdoton ja näyttää lämpötilan ja ajan. Vastaanottimen ajastinkello on jaettu 23 tuntiin ja 59 minuuttiin. Piikki on lämmönkestävää, ruostumatonta terästä ja siinä on 90 cm pitkä teflonjohto. Sekä lähettimessä että vastaanottimessa on lämpötilahälytys. Kantama 30 m. Laite hälyttää, jos enimmäiskantama ylittyy. Lämpötilan vaihtelualue -10 C C. Paristojen asettaminen paikoilleen ja käyttöönotto Laita sekä vastaanottimeen että lähettimeen kaksi AAA-paristoa. Kytke virta vastaanottimeen ja lähettimeen siirtämällä liukukytkin ON-asentoon. Aktivoi vastaanottimen ja lähettimen hälytin siirtämällä hälytyskytkin asentoon ( ). Jos vastaanotin ei löydä lähettimen signaalia, näytölle ilmestyy teksti RANGE OUT ja laite päästää yhden pitkän piippauksen. Katkaise hälytys siirtämällä hälytyskytkin asentoon ( ). RANGE OUT -teksti häviää ja vastaanotto toimii jälleen normaalisti. HUOM: Jos vastaanotin ei löydä lähettimen signaalia, ota paristot irti molemmista yksiköistä ja laita ne takaisin paikoilleen. Painikkeet ja niiden tehtävät 1. Lähetin: Painike Nopea painallus Painaminen 2 sekunnin ajan MODE Valitse aika-asetukset/kello Aseta kellonaika +, HR Lämpötila ylös/tunnit eteenpäin Nopeasti eteenpäin (paina HR + MIN = asetuksen poisto), MIN Lämpötila alas/minuutit eteenpäin Nopea asetus START/STOP Käynnistä/pysäytä kello Liukukytkin käynnistää ja sulkee laitteen (kello käy aina) Liukukytkin käynnistää ja lopettaa lämpötilahälytyksen 13

15 2. Vastaanotin Painike Nopea painallus Painaminen 2 sekunnin ajan MODE Valitse lämpömittari tai ajastinkello Ei toimintoa HR Lisää tunteja Lisää tunteja nopeasti (paina HR + MIN = asetuksen poisto) MIN Lisää minuutteja Lisää minuutteja nopeasti START/STOP Käynnistä/pysäytä kello Ei toimintoa Liukukytkin käynnistää ja sulkee laitteen Liukukytkin käynnistää ja lopettaa lämpötilahälytyksen Asetukset: 1. Lähettimen kellon ja lämpömittarin asetusten valinta Paina MODE, kunnes saat kellonajan (CLOCK) näkyviin. Paina MODE-painiketta kahden sekunnin ajan, kunnes kellonaika alkaa vilkkua. Aseta oikea aika painamalla HR (tunnit) ja MIN (minuutit). Vahvista valinta painamalla MODE. Valitse joko 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla HR/MIN. Vahvista valinta painamalla MODE. Valitse asteikoksi joko celcius tai fahrenheit painamalla HR/MIN. Vahvista valinta ja poistu valikosta painamalla MODE. 2. Lähettimen lämpötila-asetusten valinta Paina MODE, kunnes näytölle ilmestyy CLOCK-TEMP. Valitse tavoitelämpötila painamalla + tai. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, laite hälyttää. Katkaise hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Hälytys lähetetään vastaanottimeen. 3. Ajastinkellon asetusten valinta (lähetin/vastaanotin) Paina MODE, kunnes näytölle ilmestyy Timer. Valitse tunnit painamalla HR ja minuutit painamalla MIN. Paina START/STOP ajastinkellon käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi. Poista asetukset pysäyttämällä kello ja painamalla samaan aikaan HR ja MIN. Aikahälytys lähetetään MYÖS vastaanottimeen. Eri lihalaatujen valmistuslämpötilat celciusasteina: Taulukko eri lihalaatujen valmistuksesta KYPSÄ MEDIUM MEDIUM/RAAKA RAAKA NAUTA JAUH. NAUTA 71 ei mahdollinen ei mahdollinen ei mahdollinen VASIKKA ei mahdollinen LAMMAS ei mahdollinen PORSAS ei mahdollinen ei mahdollinen BROILERI 82 ei mahdollinen ei mahdollinen ei mahdollinen KALKKUNA 82 ei mahdollinen ei mahdollinen ei mahdollinen 14

16 JOHDOTTOMAN YKSIKÖN PARISTOT KESTÄVÄT PIDEMPÄÄN, JOS SULJET YKSIKÖN KÄYTÖN JÄLKEEN. JOS ET AIO KÄYTTÄÄ LÄMPÖMITTARIA PITKÄÄN AIKAAN, POISTA PARISTOT KOKONAAN. Kuvaus Virtalähde: 2 AAA-paristoa lähettimessä ja 2 AAA-paristoa vastaanottimessa Lämpötilaväli: -10 C C Johdon pituus: 90 cm Kantama: 30 m Kello/ajastinkello: Ajastinkello: 23 tuntia 59 minuuttia (lähetin) 23 tuntia 59 minuuttia (vastaanotin) Celcius/fahrenheit: oletusyksikkönä on C, vaihtaminen mahdollista Paristojen vaihto: sekä lähetin että ajastin ilmoittavat paristojen vaihtotarpeesta Xeecom Aps Valmistettu Kiinassa Kierrätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin mukaisesti Jos aiot hävittää tämän tuotteen, muista, että sähkölaitteita ei saa laittaa talousjätteen joukkoon. Jos mahdollista, vie laite kierrätykseen. Ota yhteys paikkakuntasi viranomaisiin tai laitteen myyjään, jos tarvitset kierrätysohjeita. (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi) Tuote on testattu ja se täyttää CE-standardit 15

17 VENTUS W040 Drahtlose Kochthermometer mit funk Empfänger Eigenschaften RF 433 MHz drahtlose Temperaturübertragung erleichtert die Fleischzubereitung auf dem Barbecue und Ofen. Hauptgerät mit 3-Linien LCD-Anziege zeigt die Kochtemperatur (Cook Temp), die eingestellte Temperatur (Set Temp) und den Zeitwecker an. Zeitwecker für 23 Stunden und 59 Minuten im Hauptgerät. Zeitwecker für 23 Stunden und 59 Minuten am Funkempfänger. Hochtemperatur-Messfühler aus rostfreiem Stahl mit ca. 90 Zentimeter langem Teflonkabel. Kompakter, drahtloser Funkempfänger mit Temperatur- und Timerfunktionen. Temperaturalarm sowohl im Sender als auch im Empfänger. Reichweite-Warnsignal, ca 30 Meter Übertragungsreichweite, stimmt mit CE-Regeln übereins. Grosse Temperaturspanne von Grad Celsius. Kanalwahl garantiert unbeeinträchtigte Funktion. Einlegen der Batterien und Empfang Legen Sie zwei AAA-Batterien sowohl in das Hauptgerät als auch in den Funkempfänger ein. Um das Hauptgerät und den Funkempfänger einzuschalten, schalten Sie den Stromschiebeschalter an beiden Geräten auf ON. Schalten Sie den Alarmschiebeschalter an beiden Geräten auf ON, um den Alarm an beiden Geräten zu aktivieren. Wenn der Empfänger kein Signal vom Übertragungsgerät empfängt, erscheint das RANGE OUT - Symbol (Reichweite-Warnsignal) und der Alarm gibt einen langen Ton von sich. Um den Alarm auszustellen, schieben Sie den Alarmschalter in die Position OFF. Das RANGE OUT -Symbol wird sofort verschwinden, sobald der Empfang wieder hergestellt ist. Name und Funktion der knöpfe 1. Übertragungshauptgerät: Knopf Druckfunktion Wenn 2 Sekunden gedrückt MODE Auswahl von Zeitwecker oder Uhr Zeiteinstellung +,HR Temperaturvorlauf, Stundenvorlauf Schnellvorlauf (um den Timer zu löschen, drücken Sie HR + MIN, wenn der Timer abgelaufen ist) -,MIN Temperaturrücklauf, Minutenvorlauf Schnelleinstellung 16

18 START/STOP Starten und Beenden des Zeitweckers Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Gerätes (die Uhr läuft, auch, wenn der Strom abgeschaltet ist) Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Temperaturalarms 2. Funkempfänger: Knopf Druckfunktion Wenn 2 Sekunden gedrückt MODE Zum Wählen des Thermometers oder C oder F (Celsius oder Fahrenheit) des Zeitweckers HR Stundenvorlauf Schnellvorlauf von Stunden (HR + MIN = löscht die eingestellte Zeit des Zeitweckers) MIN Minutenvorlauf Schnellvorlauf von Minuten START/STOP Starten und Beenden des Zeitweckers Keine Angabe Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Gerätes Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Temperaturalarms 1. Einstellen der Uhr und den Thermometer am Hauptgerät: Drücken Sie den MODE-Knopf, um die Zeit anzuzeigen. Halten Sie den MODE drei Sekunden lang gedrückt, bis die Zeit aufblinkt, drücken Sie dann HR und MIN (Stunden und Minuten) zum Einstellen der Zeit. Drücken Sie MODE zum Bestätigen. Drïcken Sie HR/MIN, um den 12- oder 24-Stunden-Modus einzustellen. Drücken Sie MODE zum Bestätigen. Drücken Sie HR/MIN, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen. Drücken Sie MODE zum Bestätigen und Verlassen des Einstellungsmodus. 2. Einstellen der Temperatur: Drücken Sie den MODE-Knopf, um die Anziege CLOCK/THERMO zu wählen. Drücken Sie +, um die Temperatur zu wählen. Der Alarm erklingt, wenn die Kochtemperatur die eingestellte Temperaturhöhe erreicht. Drücken Sie Einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu beenden. Der Alarm wird auch zum Funkempfänger Übertragen. 3. Einstellen des Zeitweckers: Drücken Sie MODE, um die Anzeige TIMER zu wählen. Drücken Sie HR und MIN, um in den Modus des Zeit-Countdowns zu gelangen. Drücken sie START/STOP, um den Zeitwecker zu aktivieren und zu deaktivieren. Um den Zeitwecker neu einzustellen, stoppen Sie ihn und drücken Sie HR und MIN gleichzeitig. Der Zeitweckeralarm wird auch zum Funkempfänger übertragen. 17

19 Fleisch-Garungsgrad Temperaturtabelle für schnellen Übersicht: Fahrenheit DURCHGEBRATEN HALB DURCHGEBRATEN HALB ANGEBRATEN LEICHT ANGEBRATEN RINDFLEISCH GEHACKTES 160 Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe RINDFLEISCH KALBFLEISCH Keine Angabe LAMMFLEISCH Keine Angabe SCWEINEFLEISCH Keine Angabe Keine Angabe HüHNERFLEISCH 180 PUTENFLEISCH 180 Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Technische Daten: Energiequelle: zwei AAA-Batterien für das Hauptgerät und zwei AAA-Batterien für den Funkempfänger Temperaturspanne: Grad Celsius Kabellänge: ca. 90 Zentimeter Übertragungsreichweite: ca. 30 Meter Zeitwecker: 23 Stunden und 59 Minuten (Hauptgerät) 23 Stunden und 59 Minuten (Funkempfänger) C/F: Fabrikeinstellung ist C, C/F-einstellbar Batteriewechsel: Symbol zeight an, wann Batterien ausgewechselt werden müssen, sowohl am Hauptgerät als auch am Funkempfänger. Gebrauchte Elektro-und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgabe nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. In Deutschland sind Sie gesetzlich verpflichtet, ein Altgerät einer von unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privatenhaushalten ab. Bitte informieren Sie sich über ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt- oder Ihrer Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten. Xeecom ApS Denmark Copyright Xeecom ApS 18

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung Thermometer II Silver Version Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN TM Thermometer II Silver

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37 SMS-954 English 2-7 Deutsch 8-13 Svenska 14-19 NORSK 20-25 DANSK 26-31 SUOMI 32-37 English Introduction The SMS-954 remote control unit enables you to control a heat pump from a remote location with the

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal 205844 15.11.2010 TR 10-02 Villavent CD Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal Menu, Konfiguration Nur für autorisierte Personen

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

TENS HV6609. Bruksanvisning. Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning

TENS HV6609. Bruksanvisning. Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning TENS HV6609 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning SE NO GB FI DK 2 TENS HV6609 MANUAL 2 FIGUR/ILLUSTRATION 4 SVENSKA 6 NORSKA 8 ENGLISH 10 FINNISH 12 DANSKA 14-16

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

DM Series Constant Connection (LAN Connection)

DM Series Constant Connection (LAN Connection) DM Series Constant Connection (LAN Connection) Installation and Operator Guide EN FR DE SV NO DA FI IT Contents EN Introduction What are the benefits of Constant Connection? Operation Using Constant Connection

Detaljer

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide. Deutsch Svenska Dansk Norsk English

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide. Deutsch Svenska Dansk Norsk English Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English www.parrot.biz www.parrot.biz Deutsch Svenska Dansk Norsk English 5 15 25 35 45 Warning

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

Heat pump control by mobile phone. Manual

Heat pump control by mobile phone. Manual Heat pump control by mobile phone Manual 1 Contents ENG What AirPatrol does? 4 Indicator lights 5 Buttons 6 Power 7 SIM card 7 Installing AirPatrol 8 Testing AirPatrol 11 Turning heat pump ON/OFF 11 Commands

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektronisches Beschriftungsgerät Bedienungsanleitung Elektronisk etiketmaskine Brugsanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner tura F565488 Indoor Unit Outdoor Unit CS-E7GKEW CU-E7GKE CS-E9GKEW CU-E9GKE CS-E12GKEW CU-E12GKE 2 ~ 7 PORTUGUÊS 14 ~ 19 Before operating the unit, Antes de ligar a unidade, read these operating ESPAÑOL

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

RF-4000 Universal Video Modulator

RF-4000 Universal Video Modulator RF-4000 Universal Video Modulator Channel Selectable Thank you for purchasing the RF-4000 Universal Video RF Modulator. You can insert your favorite video program, such as DVD, Satellite Receiver, Digital

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer