ENGLISH..PAGE 01 DANISH...PAGE 04 SWEDISH...PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGLISH..PAGE 01 DANISH...PAGE 04 SWEDISH...PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE"

Transkript

1 VENTUS W040 ENGLISH..PAGE 01 DANISH....PAGE 04 SWEDISH....PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE 16 0

2 VENTUS W040. Wireless Cooking Thermometer Features: RF433MHz Wireless temperature transmission for convenient BBQ or oven cooking Main Unit with 3-Line LCD showing Cook Temp, Set Temp and Timer Clock 23 hr 59 min Timer on main unit 23 hr 59 min Timer on pager High Temperature Stainless Steel probe with 3 ft Teflon cable Compact wireless pager with temperature and timer functions Temperature alert for both transmitter and receiver Out of range alert, 100 ft transmission range Wide temperature range 10C to 200C Channel selection ensure interference-free operation Battery Installation and Reception: Install 2 pcs AAA batteries to the main unit and the pager respectively To turn on the main unit and then the pager, slide the power switch of both units to ON position Slide the alarm switch to ON position to turn on the beeper for the main unit and pager. If the receiver failed to receive signal from the transmitter, the RANGE OUT icon will appear and the beeper will sound with a single long beeping. To disable the alarm, slide the alarm switch to OFF position. RANGE OUT icon will disappear immediately when transmission resume to normal. To change C/ F for the pager hold the MODE button 2 seconds. Name/ Function of Buttons 1. Main Unit: Button Press function Hold 2 seconds MODE Select Timer/ Clock Clock set +, HR Temp advance, HR advance Fast advance (press hr + min when timer stopped = clear timer), MIN Temp backward, MIN advance Fast adjust START/STOP timer start/ stop slide switch turn power on and off (Clock still run when power is turned off) 1

3 slide switch turn temp alarm on and off 2. Pager: Button Press functions Hold function MODE Select thermo or timer C or F HR HR advance HR fast advance (Hr + Min = clear timer) MIN MIN advance MIN fast advance START/STOP Timer start/ stop n/a slide switch turn power on/ off slide switch turn temp alarm on/ off Operations: 1. Setting Up Clock & Thermometer for the main unit: Press the MODE button to display time Hold the MODE button for 3 seconds until the time flash, press HR and MIN to adjust Press MODE to confirm Press HR/ MIN to select 12 or 24 hour mode Press MODE to confirm Press HR/ MIN to select C or F Press MODE to confirm and exit 2. To SET Temperature: (main unit) Press MODE button to select display to CLOCK/ THERMO Press +, - to set the target temperature Alarm will sound when cook temperature reach set temperature. Press any key to stop alarm. Alarm will be transmitted to the pager 3. To SET Timer: (main unit / pager) Press MODE button to select display to Timer Press HR, MIN to enter the countdown timing. Press START/ STOP to start and stop counting. To reset timer, stop it and press HR and MIN together. Timer Alarm will ALSO be transmitted to the pager Meat-Taste temp table for quick reference: - The Meat-Taste temp table: Fahrenheit WELL DONE MEDIUM MEDIUM RARE RARE BEEF G. BEEF 160 n/a n/a n/a VEAL n/a LAMB n/a PORK n/a n/a CHICKEN 180 n/a n/a n/a TURKEY 180 n/a n/a n/a 2

4 TO SAVE BATTERIES FOR THE WIRELESS UNITS, PLEASE TURN POWER TO OFF AFTER USE. REMOVE BATTERIES FOR LONG TERM STORAGE. Specifications: Power source : AAA x 2 pcs for main unit, AAA x 2 pcs for pager Temp range : -10 C to 200 C Cable length : 3 ft Tx range : 100 ft Timer : 23 hour 59 minutes (Main Unit) 23 hour 59 minutes (Pager) C/ F : default is C, C/ F selectable Low battery : Low battery icon available (main unit & pager). Xeecom ApS Denmark Copyright Xeecom ApS If at any time in the future you need to dispose of this product please note that: Waste electrical products sjould not be disposed together with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer For recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment directive) CE tested to comply with CE standards 3

5 VENTUS W040 - Trådløst stegetermometer Egenskaber. RF433MHz trådløs temperaturvisning til nem grill- eller ovntilberedning. Display på sender med 3 linjer, der viser opnået temperatur, valgt temperatur og tid. Ur + stopur med visning af 23 timer 59 min. på sender. Kompakt trådløs modtager med temperatur- og tidsfunktion. Stopur med visning af 23 timer 59 min. på modtager. Temperaturresistent nål i rustfrit stål med 90 cm teflonkabel. Temperaturalarm i både sender og modtager. Alarm for overskridelse af sendeområde, rækkevidde 30 m. Bredt temperaturområde -10 C til +200 C. Installation af batterier samt opsætning. Sæt 2 AAA-batterier i både modtager og sender. Tænd sender og modtager ved at sætte glidekontakten på begge enheder til ON. Sæt alarmkontakten på ( ) for at tænde for alarmen på sender og modtager. Hvis modtageren ikke opfanger et signal fra senderen, bliver symbolet RANGE OUT vist i displayet, og alarmen vil udsende et enkelt langt beep. Slå alarmen fra ved at flytte alarmkontakten til ( ). Symbolet RANGE OUT vil straks forsvinde, når modtagelsen igen fungerer normalt. OBS: Hvis modtager ikke opfanger signal fra sender, prøv da at tage batterierne ud af begge enheder for så at sætte dem i igen. Knapperne og deres funktion. 1. Sender: Knap Enkelt tryk Hold nede i 2 sekunder MODE Vælg tidsindstilling / Ur. Indstil uret +, HR Temperaturstigning / Timer fremad. Hurtigt fremad (tryk hr + min = slet indstilling), MIN Temperaturfald / MIN fremad. Hurtig indstilling START/STOP Start/ Stop ur Glidekontakt tænder og slukker (Uret går stadig, når enheden slukkes) Glidekontakt tænder og slukker temperaturalarm 4

6 2. Modtager Knap Enkelt tryk Hold nede MODE Vælg termometer eller timer Ingen funktion HR Øger antal timer Øger hurtigt antal timer (Hr + Min = slet tidsindstilling) MIN Øger antal minutter Øger hurtigt antal minutter START/STOP start/ stop ur Ingen funktion glidekontakt tænder og slukker enheden glidekontakt tænder og slukker temperaturalarm Indstillinger: 1. Indstilling af ur og termometer på sender. Tryk på knappen MODE for at vise tid (CLOCK) Hold knappen MODE nede i 2 sekunder, indtil tidsangivelsen blinker, og tryk på HR (timer) og MIN (minutter) for at indstille tiden. Tryk på MODE for at bekræfte valget Tryk på HR/MIN for at vælge mellem 12- og 24-timers visning Tryk på MODE for at bekræfte valget Tryk på HR/ MIN for at vælge C eller F Tryk på MODE for at bekræfte og forlade menuen 2. Indstilling af temperatur på sender. Tryk på MODE for at vælge CLOCK-TEMP i displayet Tryk på +, for at indstille ønsket temperatur Alarmen vil lyde, når stegetemperaturen når det ønskede niveau. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen Alarm sendes til modtageren 3. Indstilling af stopur: (sender/modtager) Tryk på MODE for at vælge Timer i displayet. Tryk på HR for timer og MIN for minutter Tryk på START/ STOP for at starte og stoppe nedtælling. Slet indstillingerne ved at stoppe uret og trykke på HR og MIN samtidig. Tidsalarm sendes OGSÅ til modtageren. Oversigt over kødtype og tilberedningstemperatur (Celcius): Tabel over kødtype og tilberedning GENNEMSTEGT MEDIUM MEDIUM/RØD RØD OKSEKØD HAK. OKSE 71 IKKE MULIGT IKKE MULIGT IKKE MULIGT KALV IKKE MULIGT LAM IKKE MULIGT SVINEKØD IKKE MULIGT IKKE MULIGT KYLLING 82 IKKE MULIGT IKKE MULIGT IKKE MULIGT KALKUN 82 IKKE MULIGT IKKE MULIGT IKKE MULIGT 5

7 MAN KAN SPARE PÅ BATTERIERNE I DEN TRÅDLØSE ENHED VED AT SLUKKE DEN EFTER BRUG. TAG BATTERIERNE UD, HVIS TERMOMETRET IKKE SKAL BRUGES I LANG TID. Beskrivelse: Strømforsyning : AAA, 2 stk. til sender, AAA, 2 stk. til modtager Temp.område : -10 C til +200 C Kabellængde : 90 cm Rækkevidde : 30 m Ur/Stopur : Stopur : 23 timer 59 minutter (sender) 23 timer 59 minutter (modtager) C/F : standard er C, valg mellem C/F Batteriskift : Symbol for batteriskift (sender og modtager) Copyright Xeecom ApS Xeecom ApS Danmark Made in China Genbrug i henhold til EU-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Hvis du på et tidspunkt i fremtiden vil kassere dette produkt, bør du være opmærksom på, at: Elektriske produkter bør ikke kasseres i husholdningsaffaldet. Send dem til genbrug, hvis du har mulighed for det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for vejledning om genbrug. (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr) Testet til at leve op til CE-standader 6

8 VENTUS W040 - Trådlös stektermometer Egenskaper RF433MHz trådlös temperaturvisning för enkel grillning eller ugnsstekning. Sändarens display har 3 rader som visar uppnådd temperatur, vald temperatur och tid. Klocka och stoppur med visning av 23 tim. 59 min. på sändaren. Kompakt trådlös mottagare med temperatur- och tidsfunktion. Stoppur med visning av 23 tim. 59 min. på mottagaren. Temperaturtålig nål i rostfritt stål med 90 cm teflonsladd. Temperaturlarm i både sändare och mottagare. Larm för överskridet sändningsområde, räckvidd 30 m. Brett temperaturområde: -10 C till +200 C. Installation av batterier samt inställningar Sätt i 2 AAA-batterier i både mottagare och sändare. Sätt på sändaren och mottagaren genom att skjuta båda enheternas skjutkontakter till ON. Ställ in larmkontakten på ( ) för att aktivera larmet på sändare och mottagare. Tar mottagaren inte emot någon signal från sändaren visas symbolen RANGE OUT i displayen samtidigt som larmet ger i från sig en enda lång ljudsignal. Slå av larmet genom att flytta larmkontakten till ( ). Symbolen RANGE OUT släcks så snart mottagningen fungerar normalt igen. OBS: Tar mottagaren inte emot någon signal från sändaren kan du pröva med att ta ut batterierna från båda enheterna och därefter sätta i dem igen. Knapparna och deras funktion 1. Sändare Knapp Enkelt tryck Håll intryckt i 2 sekunder MODE Välj tidsinställning/klocka Ställ klockan +, HR Temperaturökning / timmar framåt. Snabbt framåt (tryck HR + MIN = radera inställning) -, MIN Temperaturminskning / minuter framåt. Snabbinställning START/STOP Starta/stoppa Skjutkontakt, huvudströmbrytare (Klockan går fortfarande när enheten stängs av) Skjutkontakt för temperaturlarm på/av 7

9 2. Mottagare Knapp Enkelt tryck Håll intryckt MODE Välj termometer eller tidur Ingen funktion HR Ökar antal timmar Snabb ökning av antal timmar (HR + MIN = radera tidsinställning) MIN Ökar antal minuter Snabbökning av antal minuter START/STOP Starta/stoppa tidur Ingen funktion Skjutkontakt, huvudströmbrytare Skjutkontakt för temperaturlarm på/av Inställningar 1. Inställning av klocka och termometer i sändaren. Tryck på knappen MODE för att visa tiden (CLOCK). Håll MODE intryckt i 2 sekunder tills tidsangivelsen blinkar och tryck på HR (timmar) och MIN (minuter) för att ställa in tiden. Tryck på MODE för att bekräfta valet. Tryck på HR/MIN för att välja mellan 12- och 24-timmarsvisning. Tryck på MODE för att bekräfta valet. Tryck på HR/MIN för att välja Celsius eller Fahrenheit. Tryck på MODE för att bekräfta och lämna menyn 2. Inställning av temperatur i sändaren. Tryck på MODE för att välja CLOCK-TEMP i displayen. Tryck på +, - för att ställa in önskad temperatur. Larmet ljuder när stektemperaturen når den inställda nivån. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet. Larmet sänds till mottagaren. 3. Inställning av stoppur: (sändare/mottagare) Tryck på MODE för att välja TIMER i displayen. Tryck på HR för timmar och MIN för minuter. Tryck på START/STOP för att starta och stoppa nedräkning. Radera inställningarna genom att stoppa uret och trycka på HR och MIN samtidigt. Tidslarmet sänds även till mottagaren. Översikt över typ av kött och tillagningstemperatur (Celsius): Tabell över typ av kött och tillagningstid GENOMSTEKT MEDIUM MEDIUM/BLODIG BLODIG NÖTKÖTT KÖTTFÄRS 71 ej rekommenderat ej rekommenderat ej rekommenderat KALV ej rekommenderat LAM ej rekommenderat FLÄSKKÖTT ej rekommenderat ej rekommenderat KYCKLING 82 ej rekommenderat ej rekommenderat ej rekommenderat KALKON 82 ej rekommenderat ej rekommenderat ej rekommenderat DU KAN SPARA PÅ BATTERIERNA I DEN TRÅDLÖSA ENHETEN GENOM ATT STÄNGA AV DEN EFTER VARJE 8

10 ANVÄNDNING. TA UR BATTERIERNA OM TERMOMETERN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER EN LÄNGRE TID. Beskrivning: Strömförsörjning : 2 st. AAA till sändaren, 2 st. AAA till mottagaren Temperaturområde : -10 C till +200 C Sladdlängd : 90 cm Räckvidd : 30 m Klocka/stoppur : Stoppur : 23 timmar 59 minuter (sändare) 23 timmar 59 minuter (mottagare) C/F : standard är Celsius, välj mellan Celsius/Fahrenheit Batteribyte : Symbol för batteribyte (sändare och mottagare) Upphovsrätt Xeecom ApS Tillverkad i Kina Återvinn i enlighet med EU-direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning Om du vid någon tidpunkt i framtiden ska kassera denna produkt bör du vara uppmärksam på att: Elektriska produkter inte bör kasseras i hushållsavfallet. Om du har möjlighet, skicka dem till återvinning. Eventuellt kontakta kommunen eller återförsäljaren för vägledning om återvinning. (Direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning) Testad för att leva upp till CE-standarder 9

11 VENTUS W040 - Trådløst steketermometer Egenskaper: RF433MHz trådløs temperaturvisning til lettvint tilberedning på grill eller i ovn. Senderen har et display med 3 linjer som viser opnådd temperatur, valgt temperatur og tid. Klokke + stopppeklokke med visning av 23 timer 59 min. på senderen. Kompakt trådløs mottaker med temperatur- og tidsfunksjon. Stoppeklokke med visning af 23 timer 59 min. på mottakeren. Temperaturresistent nål i rustfritt stål med 90 cm teflonkabel. Temperaturalarm både i sender og mottaker. Alarm for overskridelse av sendeområde, rekkevidde 30 m. Bredt temperaturområde -10 C til +200 C. Installasjon af batterier samt oppsetning: Sett inn to AAA-batterier både i mottakeren og i senderen. Skru på senderen og mottakeren ved å sette skyvekontakten på begge enhetene til ON. Sett alarmkontakten på ( ) for å skru på alarmen på senderen og mottakeren. Hvis mottakeren ikke fanger opp et signal fra senderen vises symbolet RANGE OUT på displayet. Alarmen vil da sende ut en lang pipelyd. Skru av alarmen ved å flytte alarmkontakten til ( ). Symbolet RANGE OUT vil forsvinne så snart mottakelsen fungerer normalt igjen. MERK: Hvis mottakeren ikke fanger opp et signal fra senderen, prøv å ta ut og sett i igjen batteriene i begge enhetene. Knappene og deres funksjon: 1. Sender: Knapp Enkelt trykk Hold nede i 2 sekunder MODE Velg tidsinnstilling/klokke. Innstill klokken +, HR Temperaturstigning/timer fremover. Fort fremover (trykk hr + min = slett innstillingen), MIN Temperaturfall/minutter fremover. Hurtig innstilling START/STOP Start/stopp klokken Skyvekontakt som skrur på og av. (Klokken går fremdeles når enheten slås av) Skyvekontakt skrur temperaturalarmen på og av. 10

12 2. Mottaker: Knapp Enkelt trykk Hold nede MODE Velg termometer eller timer Ingen funksjon HR Øker antall timer Øker antall timer fort (Hr + Min = slett tidsinnstilling) MIN Øker antall minutter Øker antall minutter fort START/STOP Start/stopp klokken Ingen funksjon Skyvekontakt som skrur enheten på og av Skyvekontakt som skrur temperaturalarmen på og av Innstillinger: 1. Innstilling av klokke og termometer på senderen: Trykk på knappen MODE for å vise tiden (CLOCK) Hold knappen MODE nede i 2 sekunder til tidsangivelsen blinker. Trykk deretter på HR (timer) og MIN (minutter) for å innstille tiden Trykk på MODE for å bekrefte valget Trykk på HR/MIN for å velge mellom 12- og 24-timers visning Trykk på MODE for å bekrefte valget Trykk på HR/MIN for å velge C eller F Trykk på MODE for å bekrefte og forlate menyen 2. Innstilling av temperatur på senderen: Trykk på MODE for å velge CLOCK-TEMP på displayet Trykk på +, for å innstille ønsket temperatur Alarmen ringer når steketemperaturen når det ønskede nivå. Trykk på en vilkårlig knapp for å skru av alarmen. Alarmen sendes til mottakeren. 3. Innstilling av stoppeklokke: (sender/mottaker) Trykk på MODE for å velge Timer på displayet. Trykk på HR for timer og MIN for minutter Trykk på START/STOP for å starte og stoppe nedtellingen. Slett innstillingene ved å stoppe klokken og trykke på HR og MIN samtidig. Tidsalarm sendes OGSÅ til mottakeren. Oversikt over kjøttype og tilberedningstemperatur (Celcius): Tabell over kjøttype og tilberedning GJENNOMSTEKT MEDIUM MEDIUM/RØD RØD OKSEKJØTT FARSE, STORFE 71 ikke mulig ikke mulig ikke mulig KALV ikke mulig LAM ikke mulig SVINEKJØTT ikke mulig ikke mulig KYLLING 82 ikke mulig ikke mulig ikke mulig KALKUN 82 ikke mulig ikke mulig ikke mulig 11

13 DU KAN SPARE PÅ BATTERIENE I DEN TRÅDLØSE ENHETEN VED Å SKRU DEN AV ETTER BRUK. TA UT BATTERIENE HVIS DET ER LENGE TIL NESTE GANG TERMOMETERET SKAL BRUKES. Beskrivelse: Strømforsyning: AAA, 2 stk. til sender, AAA, 2 stk. til mottaker Temp.område: -10 C til +200 C Kabellengde: 90 cm Rekkevidde: 30 m Klokke/stoppeklokke: Stoppeklokke: 23 timer 59 minutter (sender) 23 timer 59 minutter (mottaker) C/F: C er standard, valg mellem C/F Batteriskift: Symbol for batteriskift (sender og modtager) Copyright Xeecom ApS Produsert i Kina Resirkulering i henhold til EU-direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr Hvis du i fremtiden vil kvitte deg med dette produktet, bør du være oppmerksom på at: Elektriske produkter ikke bør kastes i husholdningsavfallet. Send dem til gjenvinning hvis du har mulighet til det. Kontakt eventuelt kommunen eller forhandleren for informasjon om gjenvinning. (Direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk udstyr) Testet for å leve opp til CE-standarder 12

14 VENTUS W040 - Johdoton paistolämpömittari Ominaisuudet 433 MHz johdoton lämpötilan mittaus grilli- ja uunikäyttöön. Lähettimen näytöllä näkyvät saavutettu lämpötila, tavoitelämpötila ja aika. Lähettimen kello ja ajastinkello on jaettu 23 tuntiin ja 59 minuuttiin. Vastaanotin on pienikokoinen ja johdoton ja näyttää lämpötilan ja ajan. Vastaanottimen ajastinkello on jaettu 23 tuntiin ja 59 minuuttiin. Piikki on lämmönkestävää, ruostumatonta terästä ja siinä on 90 cm pitkä teflonjohto. Sekä lähettimessä että vastaanottimessa on lämpötilahälytys. Kantama 30 m. Laite hälyttää, jos enimmäiskantama ylittyy. Lämpötilan vaihtelualue -10 C C. Paristojen asettaminen paikoilleen ja käyttöönotto Laita sekä vastaanottimeen että lähettimeen kaksi AAA-paristoa. Kytke virta vastaanottimeen ja lähettimeen siirtämällä liukukytkin ON-asentoon. Aktivoi vastaanottimen ja lähettimen hälytin siirtämällä hälytyskytkin asentoon ( ). Jos vastaanotin ei löydä lähettimen signaalia, näytölle ilmestyy teksti RANGE OUT ja laite päästää yhden pitkän piippauksen. Katkaise hälytys siirtämällä hälytyskytkin asentoon ( ). RANGE OUT -teksti häviää ja vastaanotto toimii jälleen normaalisti. HUOM: Jos vastaanotin ei löydä lähettimen signaalia, ota paristot irti molemmista yksiköistä ja laita ne takaisin paikoilleen. Painikkeet ja niiden tehtävät 1. Lähetin: Painike Nopea painallus Painaminen 2 sekunnin ajan MODE Valitse aika-asetukset/kello Aseta kellonaika +, HR Lämpötila ylös/tunnit eteenpäin Nopeasti eteenpäin (paina HR + MIN = asetuksen poisto), MIN Lämpötila alas/minuutit eteenpäin Nopea asetus START/STOP Käynnistä/pysäytä kello Liukukytkin käynnistää ja sulkee laitteen (kello käy aina) Liukukytkin käynnistää ja lopettaa lämpötilahälytyksen 13

15 2. Vastaanotin Painike Nopea painallus Painaminen 2 sekunnin ajan MODE Valitse lämpömittari tai ajastinkello Ei toimintoa HR Lisää tunteja Lisää tunteja nopeasti (paina HR + MIN = asetuksen poisto) MIN Lisää minuutteja Lisää minuutteja nopeasti START/STOP Käynnistä/pysäytä kello Ei toimintoa Liukukytkin käynnistää ja sulkee laitteen Liukukytkin käynnistää ja lopettaa lämpötilahälytyksen Asetukset: 1. Lähettimen kellon ja lämpömittarin asetusten valinta Paina MODE, kunnes saat kellonajan (CLOCK) näkyviin. Paina MODE-painiketta kahden sekunnin ajan, kunnes kellonaika alkaa vilkkua. Aseta oikea aika painamalla HR (tunnit) ja MIN (minuutit). Vahvista valinta painamalla MODE. Valitse joko 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla HR/MIN. Vahvista valinta painamalla MODE. Valitse asteikoksi joko celcius tai fahrenheit painamalla HR/MIN. Vahvista valinta ja poistu valikosta painamalla MODE. 2. Lähettimen lämpötila-asetusten valinta Paina MODE, kunnes näytölle ilmestyy CLOCK-TEMP. Valitse tavoitelämpötila painamalla + tai. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, laite hälyttää. Katkaise hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Hälytys lähetetään vastaanottimeen. 3. Ajastinkellon asetusten valinta (lähetin/vastaanotin) Paina MODE, kunnes näytölle ilmestyy Timer. Valitse tunnit painamalla HR ja minuutit painamalla MIN. Paina START/STOP ajastinkellon käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi. Poista asetukset pysäyttämällä kello ja painamalla samaan aikaan HR ja MIN. Aikahälytys lähetetään MYÖS vastaanottimeen. Eri lihalaatujen valmistuslämpötilat celciusasteina: Taulukko eri lihalaatujen valmistuksesta KYPSÄ MEDIUM MEDIUM/RAAKA RAAKA NAUTA JAUH. NAUTA 71 ei mahdollinen ei mahdollinen ei mahdollinen VASIKKA ei mahdollinen LAMMAS ei mahdollinen PORSAS ei mahdollinen ei mahdollinen BROILERI 82 ei mahdollinen ei mahdollinen ei mahdollinen KALKKUNA 82 ei mahdollinen ei mahdollinen ei mahdollinen 14

16 JOHDOTTOMAN YKSIKÖN PARISTOT KESTÄVÄT PIDEMPÄÄN, JOS SULJET YKSIKÖN KÄYTÖN JÄLKEEN. JOS ET AIO KÄYTTÄÄ LÄMPÖMITTARIA PITKÄÄN AIKAAN, POISTA PARISTOT KOKONAAN. Kuvaus Virtalähde: 2 AAA-paristoa lähettimessä ja 2 AAA-paristoa vastaanottimessa Lämpötilaväli: -10 C C Johdon pituus: 90 cm Kantama: 30 m Kello/ajastinkello: Ajastinkello: 23 tuntia 59 minuuttia (lähetin) 23 tuntia 59 minuuttia (vastaanotin) Celcius/fahrenheit: oletusyksikkönä on C, vaihtaminen mahdollista Paristojen vaihto: sekä lähetin että ajastin ilmoittavat paristojen vaihtotarpeesta Xeecom Aps Valmistettu Kiinassa Kierrätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin mukaisesti Jos aiot hävittää tämän tuotteen, muista, että sähkölaitteita ei saa laittaa talousjätteen joukkoon. Jos mahdollista, vie laite kierrätykseen. Ota yhteys paikkakuntasi viranomaisiin tai laitteen myyjään, jos tarvitset kierrätysohjeita. (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi) Tuote on testattu ja se täyttää CE-standardit 15

17 VENTUS W040 Drahtlose Kochthermometer mit funk Empfänger Eigenschaften RF 433 MHz drahtlose Temperaturübertragung erleichtert die Fleischzubereitung auf dem Barbecue und Ofen. Hauptgerät mit 3-Linien LCD-Anziege zeigt die Kochtemperatur (Cook Temp), die eingestellte Temperatur (Set Temp) und den Zeitwecker an. Zeitwecker für 23 Stunden und 59 Minuten im Hauptgerät. Zeitwecker für 23 Stunden und 59 Minuten am Funkempfänger. Hochtemperatur-Messfühler aus rostfreiem Stahl mit ca. 90 Zentimeter langem Teflonkabel. Kompakter, drahtloser Funkempfänger mit Temperatur- und Timerfunktionen. Temperaturalarm sowohl im Sender als auch im Empfänger. Reichweite-Warnsignal, ca 30 Meter Übertragungsreichweite, stimmt mit CE-Regeln übereins. Grosse Temperaturspanne von Grad Celsius. Kanalwahl garantiert unbeeinträchtigte Funktion. Einlegen der Batterien und Empfang Legen Sie zwei AAA-Batterien sowohl in das Hauptgerät als auch in den Funkempfänger ein. Um das Hauptgerät und den Funkempfänger einzuschalten, schalten Sie den Stromschiebeschalter an beiden Geräten auf ON. Schalten Sie den Alarmschiebeschalter an beiden Geräten auf ON, um den Alarm an beiden Geräten zu aktivieren. Wenn der Empfänger kein Signal vom Übertragungsgerät empfängt, erscheint das RANGE OUT - Symbol (Reichweite-Warnsignal) und der Alarm gibt einen langen Ton von sich. Um den Alarm auszustellen, schieben Sie den Alarmschalter in die Position OFF. Das RANGE OUT -Symbol wird sofort verschwinden, sobald der Empfang wieder hergestellt ist. Name und Funktion der knöpfe 1. Übertragungshauptgerät: Knopf Druckfunktion Wenn 2 Sekunden gedrückt MODE Auswahl von Zeitwecker oder Uhr Zeiteinstellung +,HR Temperaturvorlauf, Stundenvorlauf Schnellvorlauf (um den Timer zu löschen, drücken Sie HR + MIN, wenn der Timer abgelaufen ist) -,MIN Temperaturrücklauf, Minutenvorlauf Schnelleinstellung 16

18 START/STOP Starten und Beenden des Zeitweckers Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Gerätes (die Uhr läuft, auch, wenn der Strom abgeschaltet ist) Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Temperaturalarms 2. Funkempfänger: Knopf Druckfunktion Wenn 2 Sekunden gedrückt MODE Zum Wählen des Thermometers oder C oder F (Celsius oder Fahrenheit) des Zeitweckers HR Stundenvorlauf Schnellvorlauf von Stunden (HR + MIN = löscht die eingestellte Zeit des Zeitweckers) MIN Minutenvorlauf Schnellvorlauf von Minuten START/STOP Starten und Beenden des Zeitweckers Keine Angabe Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Gerätes Schiebeschalter zum An- und Ausschalten des Temperaturalarms 1. Einstellen der Uhr und den Thermometer am Hauptgerät: Drücken Sie den MODE-Knopf, um die Zeit anzuzeigen. Halten Sie den MODE drei Sekunden lang gedrückt, bis die Zeit aufblinkt, drücken Sie dann HR und MIN (Stunden und Minuten) zum Einstellen der Zeit. Drücken Sie MODE zum Bestätigen. Drïcken Sie HR/MIN, um den 12- oder 24-Stunden-Modus einzustellen. Drücken Sie MODE zum Bestätigen. Drücken Sie HR/MIN, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen. Drücken Sie MODE zum Bestätigen und Verlassen des Einstellungsmodus. 2. Einstellen der Temperatur: Drücken Sie den MODE-Knopf, um die Anziege CLOCK/THERMO zu wählen. Drücken Sie +, um die Temperatur zu wählen. Der Alarm erklingt, wenn die Kochtemperatur die eingestellte Temperaturhöhe erreicht. Drücken Sie Einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu beenden. Der Alarm wird auch zum Funkempfänger Übertragen. 3. Einstellen des Zeitweckers: Drücken Sie MODE, um die Anzeige TIMER zu wählen. Drücken Sie HR und MIN, um in den Modus des Zeit-Countdowns zu gelangen. Drücken sie START/STOP, um den Zeitwecker zu aktivieren und zu deaktivieren. Um den Zeitwecker neu einzustellen, stoppen Sie ihn und drücken Sie HR und MIN gleichzeitig. Der Zeitweckeralarm wird auch zum Funkempfänger übertragen. 17

19 Fleisch-Garungsgrad Temperaturtabelle für schnellen Übersicht: Fahrenheit DURCHGEBRATEN HALB DURCHGEBRATEN HALB ANGEBRATEN LEICHT ANGEBRATEN RINDFLEISCH GEHACKTES 160 Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe RINDFLEISCH KALBFLEISCH Keine Angabe LAMMFLEISCH Keine Angabe SCWEINEFLEISCH Keine Angabe Keine Angabe HüHNERFLEISCH 180 PUTENFLEISCH 180 Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Technische Daten: Energiequelle: zwei AAA-Batterien für das Hauptgerät und zwei AAA-Batterien für den Funkempfänger Temperaturspanne: Grad Celsius Kabellänge: ca. 90 Zentimeter Übertragungsreichweite: ca. 30 Meter Zeitwecker: 23 Stunden und 59 Minuten (Hauptgerät) 23 Stunden und 59 Minuten (Funkempfänger) C/F: Fabrikeinstellung ist C, C/F-einstellbar Batteriewechsel: Symbol zeight an, wann Batterien ausgewechselt werden müssen, sowohl am Hauptgerät als auch am Funkempfänger. Gebrauchte Elektro-und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgabe nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. In Deutschland sind Sie gesetzlich verpflichtet, ein Altgerät einer von unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privatenhaushalten ab. Bitte informieren Sie sich über ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt- oder Ihrer Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten. Xeecom ApS Denmark Copyright Xeecom ApS 18

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Stektermometer. Steketermometer. Paistilämpömittari. Stegetermometer

Stektermometer. Steketermometer. Paistilämpömittari. Stegetermometer Stektermometer trådlös Steketermometer trådløst Paistilämpömittari langaton Stegetermometer trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041

USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041 USER MANUAL EL1041 USER MANUAL. DIGITAL TIMER 1. Main functions To control on/off switching at predetermined times and control varying on/off periods. Can be used for lamps, coffee brewers, heaters, automatic

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier 113805-01 2014-03 Brukerveiledning Bruksanvisning Installation Instructions ART.NR.: 113807 Innhold 1. Spesifikasjoner:...3 2. Funksjon...4 3. Installasjon...5

Detaljer

VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310

VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310 VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND 3 1. UB-6035R / UB-6135R UB-6235

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL HÄGER SHAKE-AWAKE JUMBO

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL HÄGER SHAKE-AWAKE JUMBO BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL HÄGER SHAKE-AWAKE JUMBO 2 3 4 5 6 7 8 1 FRONT ALARM MODE TEST OFF HOUR MINUTE SET CLOCK SET ALARM HI LOW MODE SHAKER TEST HOUR MINUTE SET CLOCK SET ALARM ALARM OFF HI/LO

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

N Bruksanvisning DigiHeat 8. S Bruksanvisning DigiHeat 8. DK Bruksanvisning DigiHeat 8. FI Käyttöohje DigiHeat 8. GB User instruction DigiHeat 8

N Bruksanvisning DigiHeat 8. S Bruksanvisning DigiHeat 8. DK Bruksanvisning DigiHeat 8. FI Käyttöohje DigiHeat 8. GB User instruction DigiHeat 8 DigiHeat 8, 2NC9 880 N Bruksanvisning DigiHeat 8 1. Displaybeskrivelse ➎ ➊ ➋ ➌ ➍ ➊ Batteriindikator ➋ Soneindikator ➌ Fraværstimer ➍ Aktuell ukedag ➎ Programprofil 2. Installasjon DigiHeat 8 kan i prinsippet

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

TRÅDLÖS VÄDERSTATION TRÅDLØS VÆRSTASJON LANGATON SÄÄASEMA TRÅDLØS VEJRSTATION

TRÅDLÖS VÄDERSTATION TRÅDLØS VÆRSTASJON LANGATON SÄÄASEMA TRÅDLØS VEJRSTATION TRÅDLÖS VÄDERSTATION TRÅDLØS VÆRSTASJON LANGATON SÄÄASEMA TRÅDLØS VEJRSTATION Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Dørklokke, trådløs, modell 1 Ovikello, langaton, malli 1 Dørklokke, trådløs, model 1 1 Art. 35-388 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Trådlös plug-in dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Trådlös väderstation Trådløs værstasjon Langaton sääasema Trådløs vejrstation

Trådlös väderstation Trådløs værstasjon Langaton sääasema Trådløs vejrstation Trådlös väderstation Trådløs værstasjon Langaton sääasema Trådløs vejrstation Art. 84-086 Trådlös väderstation FUNKTIONER 1. Trådlös överföring av temperatur och relativ fuktighet 2. Radiostyrd klocka

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Typ av utrymme Enskilt Övre Nedre

Typ av utrymme Enskilt Övre Nedre PRODUKTDATABLAD Modellbeskrivning Typ av utrymme Enskilt Övre Nedre kavitet ) 106,1 98,5 98,5 etsklass per utrymme Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Urinalarmatur Unterputz Urinal flush valve conceiled Urinalarmatur innebygget Urinal armatur til indmuring U20 74.004.SK2

Urinalarmatur Unterputz Urinal flush valve conceiled Urinalarmatur innebygget Urinal armatur til indmuring U20 74.004.SK2 Montage/Bedienungsanleitung Installation/User manual Bruksanvisning Brugsvejledning Urinalarmatur Unterputz Urinal flush valve conceiled Urinalarmatur innebygget Urinal armatur til indmuring 74.004.SK

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

Bruker instruksjoner

Bruker instruksjoner Bruker instruksjoner Temperatur betjening Rom temperatur i C og F Programerbar automatikk 7 dager 4 perioder Manuell bruk Vifte hastighet Kontroll knapper Programert temperatur 9 timer Nedtellings timer

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

DigiHeat 6+ 2NC9 860. Bruksanvisning DigiHeat 6+ 1. Beskrivelse

DigiHeat 6+ 2NC9 860. Bruksanvisning DigiHeat 6+ 1. Beskrivelse N ruksanvisning igiheat + igiheat + N9 80. eskrivelse 0h 8 0 8 0 8 + OK NL U T O 9 ➊ ktuell dag, er mandag, er tirsdag, osv ➋ Temperaturdisplay ➌ atteriindikator ➍ Soneindikator ➎ Programprofil ➏ raværstimer

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm SENDER RECEIVER 1 2010 Biltema Nordic Services AB Barnvakt BESKRIVNING AV SÄNDARE OCH MOTTAGARE SENDER RECEIVER c. Display för ljudnivå a. Kontrollampa för påslagen

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen WEEK Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare

Detaljer

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN KOPPLINGSUR digitalt KOBLINGSUR digitalt KELLOKYTKIN digitaalinen Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer