USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041"

Transkript

1 USER MANUAL EL1041

2 USER MANUAL. DIGITAL TIMER 1. Main functions To control on/off switching at predetermined times and control varying on/off periods. Can be used for lamps, coffee brewers, heaters, automatic control equipment, theft protection etc. The design represents a break-through in timer technology. The latest design has only 2 simple buttons, MENU and OK, which makes it easy to program, change and zero the timer. 2. Specifications Max 70 on/off cycles per week Individual and daily on/off cycles Random function Count-down function With AM/PM or 24 hour display 2 function keys and an LCD display 1 reset button on the rear 3. Setting the clock How to set the clock: 1. When the clock is displayed, press MENU until SET+CLOCK is shown on the display. Confirm with OK or 24 hour display flashes, select with MENU and confirm with OK. The day of the week flashes, select the day with MENU and confirm with OK. The display shows: MoTuWeThFrSaSu etc. 3. The hours flash, select the hour with MENU and confirm with OK. 4. The minutes flash, select the minute with MENU and confirm with OK. The clock is now correctly set. If anything needs to be adjusted, just start from the beginning again. 5. Count-down programming One switch on/off time that counts down can be programmed. Do the following: 1. When the clock is shown, press MENU to select SET+CD. Press OK twice to enter programming mode. 2. Choose switch-on or switch-off time. Confirm with OK. 3. The hours flash, select the number of hours with MENU, up to 99 hours. Confirm with OK. 4. The minutes flash, select the number of minutes with MENU. Confirm with OK. 5. The seconds flash, select the number of seconds with MENU. Confirm with OK. 6. RUN+CD will now be shown on the display, choose OK to start the count-down. The minimum time that can be programmed is 1 second. To stop the count-down, press MENU when the clock is displayed and select EL+CD. Press OK to confirm. 6. Random function When the clock is shown, press MENU to select RUN+RND. Press OK to start programming. Random programs: Minimum ON period: 10 minutes Minimum OFF period: 26 minutes Minimum ON period: 26 minutes Minimum OFF period: 42 minutes To stop the random program, press MENU and select DEL+RND. Press OK to confirm. 7. Activating or cancelling a program 3 positions for power: 1. power ON all the time 2. power ON at programmed times. 3. power OFF all the time When the clock is shown, press OK to select / / the following sequence: 4. Programming on and off The times for switching on and off can be set for one day a week, or in a group of days. How to program on and off: 1. When the clock is displayed, press MENU until SET+ PROGRAM is shown, confirm programming mode with OK. 2. The display now shows 1. 1 means the first instance of programming the on/off cycle. means setting the time for ON. means setting the time for OFF. Press MENU to select the desired cycle for on/off switching. Press OK to confirm. 3. When the week symbol flashes, press MENU to select the day(s) for programmed on/off switching. Press OK to confirm. When only one of Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su is shown on the display, programming only refers to just that day. When all Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su are shown on the display, programming only refers to all these days. When Mo. Tu. We. Th. Fr. or Sa. Su are shown on the display, programming refers to one of these blocks of days. When "Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa or Su. is shown on the display, programming refers to one of these days or blocks of days. 4. The hours flash, press MENU to select hours and press OK to confirm. 5. The minutes flash, press MENU to select minutes and press OK to confirm. Depress and hold to increase the value automatically. 6. The display now shows --:--. Press MENU once to come to the switch-off time. 7. Repeat points 3 to 6 to program the switch-off time. To zero a program, press MENU to select SET+PROGRAM and repeat the procedure above. 15 seconds after setting, the display returns automatically to showing the time. Programmed times are only active during. All programmed times can be cancelled by pressing a pen into the Reset hole on the reverse side. 8. Battery A 1.5 V built-in rechargeable battery is used. The equipment switches over automatically to 1.5 V DC to retain the memory and display when mains voltage fails. The battery will be fully charged 2 hours after the unit is plugged into the wall outlet. Please remove the battery and hand it in for recycling, to preserve the environment. 9. Technical specifications Type: Voltage: 230 V AC 50-60Hz Current: 16A Max load: 3,680 W IP class: Working temperature: 0-55 C The clock shows: hour display from 0:00:00-23:59: hour display from 12:00:00-11:59:59 Time setting interval: 1 minute min. Count-down time interval: 1 second min. Random ON programming: 10 minutes min. 26 minutes max. Random OFF programming: 26 minutes min. 42 minutes max.

3 BRUKSANVISNING. DIGITAL TIMER 1. Huvudfunktioner - För att sätta på och av på förutbestämda tider, kontrollera olika av och på perioder. Går att använda till lampor, kaffemaskiner, värmare, automatisk kontrollutrustning, stöldskydd m.m. - Designen är ett genombrott för vanliga timers, med den senaste tekniken med bara 2 enkla knappar, MENU och OK går det lätt att programmera, ändra och nollställa. 2. Specifikationer - Max 70 av/på cykler per vecka - Individuella och dagliga av/på cykler - Slumpmässig funktion - Nedräknings funktion - Med PM/AM eller 24 timmars visning - 2 funktions knappar och LCD display - 1 nollställningsknapp på baksidan (Reset) 3. Inställning av klocka För att ställa in klockan gör så här: 1. När klockan visas tryck "MENU" tills det står SET+CLOCK i displayen. Bekräfta med "OK" eller 24 timmars visning blinkar, välj med "MENU" och bekräfta med "OK". Veckodagen blinkar, välj dag med "MENU" och bekräfta med "OK". I display visas: MoTuWeThFrSaSu osv. 3. Timmar blinkar, välj timme med "MENU" och bekräfta med "OK". 4. Minuter blinkar, välj minut med "MENU" och bekräfta med "OK". Nu är klockan rätt inställd, är det något som behöver justeras är det bara att börja om från punkt Programmera av-/påslag Tiderna för av-/påslag kan ställas in för en dag i veckan eller en grupp av dagar. För att programmera av och på gör så här: 1. När klockan visas tryck "MENU" tills det står SET+PROGRAM, bekräfta programmeringsläge med "OK". 2. Nu visas "1" i displayen. - "1" betyder första programmeringen av cykel av/på. - betyder inställning av tidpunkt för på. - betyder inställning av tidpunkt för av. Tryck "MENU" för att välja önskad cykel för av-/påslag. Tryck "OK" för att bekräfta. 3. När veckosymbolen blinkar, tryck "MENU" för att välja dag/dagar för programmerade av-/påslag. Tryck "OK" för att bekräfta. - När endast en av Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su. visas i displayen gäller programmeringen bara den dagen. - När alla Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su..visas i displayen gäller programmeringen alla dessa dagar. - När Mo. Tu. We. Th. Fr. eller Sa. Su. visas i displayen gäller programmeringen något av dessa två block av dagar. - När Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. eller Su. Visas i displayen gäller programmeringen någon av dessa block av dagar eller dag. 4. Timmar blinkar, tryck MENU för att ställa timmar och OK för att bekräfta. 5. Minuter blinkar, tryck MENU för att ställa minuter och OK för att bekräfta. Tryck och håll kvar för att räkna upp automatiskt. 6. Nu visas --:-- i display och tryck en gång på "MENU" för att komma till tidpunkt för frånslag. 7. Upprepa punkterna 3 till 6 för att programmera frånslag. För att nollställa program tryck, MENU för att välja SET+PROGRAM, och upprepa ovan procedur. 15 sekunder efter inställning återgår den automatiskt till att visa klockan. 5. Programmera nedräkning En tid av av-/påslag som räknas ned kan programmeras. Gör så här: 1. När klockan visas tryck "MENU" för att välja SET+CD. Tryck "OK" två gånger för komma i programmeringsläge. 2. Välj om tiden gäller av- eller påslagen tid. Bekräfta med "OK". 3. Timmar blinkar, välj med "MENU" hur många timmar, upp till 99 timmar. Bekräfta med "OK". 4. Minuter blinkar, välj med "MENU" hur många minuter. Bekräfta med "OK". 5. Sekunder blinkar, välj med "MENU" hur många sekunder. Bekräfta med "OK". 6. Nu står det RUN+CD i displayen, tryck "OK" för att starta nedräkningen. Minimum tid som går att programmera är 1 sekund. För att avbryta nedräkning tryck MENU när klockan visas och välja DEL+CD, tryck OK för att bekräfta. 6. Slumpmässig funktion När klockan visas tryck MENU för att välja RUN+RND, tryck OK för att börja programmering. Slumpmässiga program: Minimum på period: 10 minuter Maximum på period: 26 minuter Minimum på period: 26 minuter Maximum på period: 42 minuter För att avsluta slumpmässiga program tryck MENU och välj DEL+RND, tryck OK för att bekräfta. 7. För att aktivera eller avaktivera program 3 lägen för effekt: 1. effekt på hela tiden. 2. effekten på enligt programmerade tider. 3. effekten av hela tiden. När klockan visas tryck OK för att välja / / följande sekvens: Programmerade tider är endast verksamma under. Genom att sticka in en penna i hålet på andra sidan (Reset) nollställs alla inprogrammerade program. 8. Batteri 1,5V inbyggt uppladdningsbart batteri används. Övergår automatiskt till 1,5V likström för att behålla minnet och display när spänningen felar. Batteriet blir fullt laddat efter 2 timmar i vägguttaget. För att värna om miljön avlägsna batteriet och lämna det för återvinning. 9. Tekniska specifikationer Ström: 230V 50-60Hz 13(2)A Max power: 3000W IP klass: Arbetstemperatur: 0-55C Klocka visar: 1. 24timmars visning från 0: : timmars visning från 12: :59 59 Tids inställning intervall: 1 minut min. Nedräknings tid intervall: 1 sekund min. Slumpmässigt på programmering: 10minuter min. 26 minuter max. Slumpmässigt av programmering: 26minuter min. 42 minuter max.

4 BRUGERMANUAL. DIGITAL TIMER 1. Hovedfunktioner Kontroller forskellige fra/til-perioder for at kontrollere fra/til på forudbestemte tider. Kan bruges til lamper, kaffemaskiner, varmere, automatisk kontroludstyr, tyverialarmer mm. Designet er et gennembrud for almindelige timere. Den seneste teknik med blot 2 simple knapper, MENU og OK, gør det let at programmere, ændre og nulstille timeren. 2. Specifikationer Maks. 70 fra/til-cyklusser pr. uge Individuelle og daglige fra/til-cyklusser Vilkårlighedsfunktion Nedtællingsfunktion Med PM/AM eller 24 timers visning 2 funktionsknapper og LCD-display 1 nulstillingsknap på bagsiden (Reset) 3. Indstill ing af ur Uret indstilles på følgende måde: 1. Når uret vises, trykkes der på»menu«, indtil der står SET+CLOCK i displayet. Bekræft med»ok« eller 24 timers visning blinker. Vælg med»menu«og bekræft med»ok«. Ugedagen blinker. Vælg dag med»menu«og bekræft med»ok«. I displayet vises: MoTuWeThFrSaSu osv. 3. Timer blinker. Vælg time med»menu«og bekræft med»ok«. 4. Minutter blinker. Vælg minut med»menu«og bekræft med»ok«. Nu er uret korrekt indstillet. Hvis noget har brug for at blive justeret, er det bare at starte forfra fra punkt Programmering til og fra Tiderne for fra/til-slag kan indstilles for en dag i ugen eller en gruppe af dage. Gør således for at programmere fra og til: 1. Når uret vises, trykkes der på»menu«, indtil der står SET+PROGRAM. Bekræft programmeringstilstanden med»ok«. 2. Nu vises 1 i displayet. 1 betyder første programmering af cyklussen fra/til. betyder indstilling af tidspunkt for til. betyder indstilling af tidspunkt for fra. Tryk på»menu«for at vælge en ønsket cyklus for fra/til-slag. Tryk på»ok«for at bekræfte. 3. Tryk på»menu«når ugesymbolet blinker for at vælge dag/dage for programmerede fra/til-slag. Tryk på»ok«for at bekræfte. Når kun en af Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su. vises i displayet, gælder programmeringen alene den dag. Når alle Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su. vises i displayet, gælder programmeringen alle disse dage. Når Mo. Tu. We. Th. Fr. eller Sa. Su. vises i displayet, gælder programmeringen en af disse to grupper af dage. Når Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. eller Su. vises i displayet, gælder programmeringen denne gruppe af dage eller denne dag. 4. Timer blinker. Tryk på MENU for at indstille timer og OK for at bekræfte. 5. Minutter blinker. Tryk på MENU for at indstille minutter og OK for at bekræfte. Tryk og hold inde for at tælle op automatisk. 6. Nu vises --:-- i displayet. Tryk én gang på»menu«for at komme til tidspunkt for fra-slag. 7. Gentag punkterne 3 til 6 for at programmere fra-slag. Tryk på MENU for at vælge SET+PROGRAM og gentag ovennævnte procedure for at nulstille programmer. 15 sekunder efter indstilling vises uret automatisk. 5. Programmering af nedtælling Du kan programmere tidspunktet for fra/til-slag. Gør således: 1. Tryk på»menu«når uret vises for at vælge SET+CD. Tryk to gange på»ok«for at komme i programmeringstilstand. 2. Vælg om tiden gælder fra- eller til-slået tid. Bekræft med»ok«. 3. Timer blinker. Vælg med»menu«hvor mange timer, op til 99 timer. Bekræft med»ok«. 4. Minutter blinker. Vælg med»menu«hvor mange minutter. Bekræft med»ok«. 5. Sekunder blinker. Vælg med»menu«hvor mange sekunder. Bekræft med»ok«. 6. Nu står der RUN+CD i displayet. Tryk på»ok«for at starte nedtællingen. Det mindste tidsrum der kan programmeres et 1 sekund. Tryk på MENU når uret vises og vælg DEL+CD for at afbryde en nedtælling. Tryk på OK for at bekræfte. 6. Vilkårlighedsfunktion Tryk på MENU når uret vises for at vælge RUN+RND. Tryk på OK for at begynde programmering. Vilkårlighedsprogrammer: Minimum til-periode: 10 minutter Maksimum til-periode: 26 minutter Minimum fra-periode: 26 minutter Maksimum fra-periode: 42 minutter Tryk på MENU og vælg DEL+RND for at afslutte vilkårlighedsprogrammet. Tryk på OK for at bekræfte. 7. For at aktivere eller deaktivere programmer 3 tilstand for effekt: 1. effekt til hele tiden. 2. effekten til iht. programmerede tider. 3. effekten fra hele tiden. Når uret vises, trykkes der på OK for at vælge / / følgende sekvens: Programmerede tider er kun aktive under. Alle indprogrammerede programmer nulstilles ved at stikke en pen ind i hullet på den anden side (Reset). 8. Batteri 1,5V indbygget genopladeligt batteri anvendes. Overgår automatisk til 1,5V jævnstrøm for at bevare hukommelse og display, hvis spændingen svigter. Batteriet bliver fuldt opladet efter 2 timer i stikkontakten. Af hensyn til miljøet fjernes batteriet og indleveres på genbrugsstation. 9. Tekniske specifikationer Type: Spænding: 230V 50-60Hz Strøm: 16A Maks. belastning: 3680W IP klasse: Arbejdstemperatur: 0-55C Uret viser: timers visning fra 0:00:00-23:59: timers visning fra 12:00:00-11:59:59 Tidsindstilling interval: 1 minut min. Nedtællingstid interval: 1 sekund min. Vilkårlig til-programmering: 10 minutter min. 26 minutter maks. Vilkårlig fra-programmering: 26 minutter min. 42 minutter maks.

5 BRUKERMANUAL. DIGITAL TIMER 1. Hovedfunksjoner For å kontrollere av/på ved forutbestemte tider, kontroller ulike av-/på-perioder. Kan brukes til lamper, kaffemaskiner, varmere, automatisk kontrollutstyr, tyveribeskyttelse m.m. Designen er et gjennombrudd for vanlige timere. Med den nyeste teknikken med bare 2 enkle knapper, MENU og OK, er det enkelt å programmere, endre og nullstille timeren. 2. Spesifikasjoner Maks. 70 av-/på-sykluser per uke Enkeltstående og daglige av-/på-sykluser Tilfeldig-funksjon Nedregningsfunksjon Med PM/AM eller 24-timers visning 2 funksjonsknapper og LCD-display 1 nullstillingsknapp på baksiden (reset) 3. Innstilling av klokke For å stille inn klokken gjør du slik: 1. Når klokken vises, trykker du på MENU til det står SET+CLOCK i displayet. Bekreft med OK eller 24-timers visning blinker, velg med MENU og bekreft med OK. Ukedagen blinker, velg dag med MENU og bekreft med OK. I displayet vises: MoTuWeThFrSaSu osv. 3. Timer blinker, velg time med MENU og bekreft med OK. 4. Minutter blinker, velg minutt med MENU og bekreft med OK. Nå er klokken riktig innstilt. Hvis det er noe som må justeres, er det bare å begynne på nytt fra punkt Programmere nedtelling Du kan programmere tidspunkt for å slå av/på. Slik gjør du: 1. Når klokken vises, trykker du på MENU for å velge SET+CD. Trykk på OK to ganger for å komme til programmeringsmodus. 2. Velg om tiden gjelder tid for å slå av eller på. Bekreft med OK. 3. Timer blinker, velg med MENU hvor mange timer, opptil 99 timer. Bekreft med OK. 4. Minutter blinker, velg med MENU hvor mange minutter. Bekreft med OK. 5. Sekunder blinker, velg med MENU hvor mange sekunder. Bekreft med OK. 6. Nå står det RUN+CD i displayet, trykk på OK for å starte nedtellingen. Minimum tid som er mulig å programmere er 1 sekund. For å avbryte nedtellingen, trykk på MENU når klokken vises, og velg DEL+CD, trykk på OK for å bekrefte. 6. Tilfeldig-funksjon Når klokken vises, trykk på MENU for å velge RUN+RND, trykk på OK for å begynne programmeringen. Tilfeldige program: Minimum på periode: 10 minutter Maksimum på periode: 26 minutter Minimum på periode: 26 minutter Maksimum på periode: 42 minutter For å avslutte tilfeldige program, trykk på MENU og velg DEL+RND, trykk på OK for å bekrefte. 7. For å aktivere eller deaktivere program 3 stillinger for effekt: 1. effekt på hele tiden. 2 effekt på i henhold til programmerte tider. 3. effekt av hele tiden. Når klokken vises, trykk på OK for å velge / / følgende sekvens: 4. Programmere på og av Tidene for av/på kan stilles inn for en dag i uken eller en gruppe dager. Hvis du vil programmere av og på, gjør du slik: 1. Når klokken vises, trykker du på MENU til det står SET+PROGRAM, bekreft programmeringsstilling med OK. 2. Nå vises 1 i displayet. 1 betyr første programmering av syklus av/på. betyr innstilling av tidspunkt for på. betyr innstilling av tidspunkt for av. Trykk på MENU for å velge ønsket syklus for av/på. Trykk på OK for å bekrefte. 3. Når ukesymbolet blinker, trykker du på MENU for å velge dag/dager for programmerte av/på. Trykk på OK for å bekrefte. Når bare én av Mo., Tu., We., Th., Fr., Sa., Su. vises i displayet, gjelder programmeringen bare den dagen. Når alle Mo., Tu., We., Th., Fr., Sa., Su. vises i displayet, gjelder programmeringen alle disse dagene. Når Mo., Tu., We., Th., Fr. eller Sa., Su. vises i displayet, gjelder programmeringen en av disse gruppene av dager. Når Mo., Tu., We., Th., Fr., Sa. eller Su. vises i displayet, gjelder programmeringen en av disse gruppene av dager/dag. 4. Timer blinker, trykk på MENU for å stille inn timer og OK for å bekrefte. 5. Minutter blinker, trykk på MENU for å stille inn minutter og OK for å bekrefte. Trykk og hold for å regne opp automatisk. 6. Nå vises --:-- i displayet, og trykk én gang på MENU for å komme til tidspunkt for å slå av. 7. Gjenta punktene 3 til 6 for å programmere tid for å slå av. For å nullstille program trykker du på MENU for å velge SET+PROGRAM, og gjenta i henhold til fremgangsmåten ovenfor. 15 sekunder etter innstilling går den automatisk tilbake til visning av klokken. Programmerte tider fungerer bare i. Hvis du stikker inn en penn i hullet på den andre siden (reset), nullstilles alle program. 8. Batteri 1,5 V innebygd oppladbart batteri. Går automatisk over til 1,5 V likestrøm for å beholde minnet og display ved spenningsfeil. Batteriet blir fulladet etter 2 timer i vegguttaket. For å verne miljøet må du fjerne batteriet og levere det til gjenvinning. 9. Tekniske spesifikasjoner Type: Spenning: 230 V Hz Strøm: 16 A Maks. belastning: 3680 W IP-klasse: Arbeidstemperatur: 0-55 C Klokken viser: timers visning fra 0:00:00-23:59: timers visning fra 12:00:00-11:59:59 Tidsinnstillingsintervall: 1 minutt min. Nedregningstidsintervall: 1 sekund min. Tilfeldig på-programmering: 10 minutter min., 26 minutter maks. Tilfeldig av-programmering: 26 minutter min., 42 minutter maks

6 KÄYTTÖOHJE. DIGITAALIAJASTIN 1. Päätoiminnot Käynnistymisen/sammuttamisen hallintaan ennalta määritettyinä aikoina, erilaisten käynnistys-/sammutusjaksojen hallintaan. Sopii esimerkiksi lamppuihin, kahvinkeittimiin, lämmittimiin, automaattisiin hallintalaitteisiin, varkaussuojalaitteisiin. Rakenne on läpimurto verrattuna tavallisiin ajastimiin. Uusimman tekniikan ansiosta laitteessa on vain 2 painiketta, MENU ja OK. Ajastuksen ohjelmointi, muuttaminen ja nollaus käyvät vaivattomasti. 2. Tekniset tiedot enintään 70 käynnistys/sammutussykliä viikossa yksittäiset ja päivittäiset käynnistys/sammutussyklit sattumanvarainen toimintatila lähtölaskentatoiminto 12 tai 24 tunnin näyttö 2 toimintopainiketta ja LCD-näyttö 1 nollauspainike takana (Reset). 3. Kellon asettaminen Kello asetetaan seuraavasti: 1. Kun kello näkyy, paina MENU-painiketta, kunnes näytössä lukee SET+CLOCK. Vahvista OK-painikkeella tai 24 tunnin näyttö vilkkuu. Valitse asetus MENU-painikkeella ja vahvista OK-painikkeella. Viikonpäivä vilkkuu. Valitse päiväasetus MENU-painikkeella ja vahvista OK-painikkeella. Näytössä näkyy seuraava teksti: MoTuWeThFrSaSu jne. 3. Tunnit vilkkuvat. Valitse tuntiasetus MENU-painikkeella ja vahvista OK-painikkeella. 4. Minuutit vilkkuvat. Valitse minuuttiasetus MENU-painikkeella ja vahvista OK-painikkeella. Nyt kellon asetukset on määritetty oikein. Jos jotakin asetusta pitää muuttaa, aloita alusta vaiheesta Käynnistys- ja sammutusohjelmointi Käynnistys/sammutusajat voi määrittää yhdelle viikonpäivälle tai ryhmälle päiviä. Käynnistys ja sammutus ohjelmoidaan seuraavasti: 1. Kun kello näkyy, paina MENU-painiketta, kunnes näytössä lukee SET+PROGRAM. Vahvista ohjelmointitilaan siirtyminen OK-painikkeella. 2. Nyt näytössä näkyy 1. 1 tarkoittaa ensimmäistä käynnistys/sammutusohjelmointipaikkaa. tarkoittaa käynnistysohjelmointipaikkaa. tarkoittaa sammutusohjelmointipaikkaa. Valitse haluttu käynnistys/sammutussykli MENU-painikkeella. Vahvista valinta OK-painikkeella. 3. Kun viikkomerkki vilkkuu, valitse ohjelmoitavan käynnistyksen/sammutuksen päivä/päivät painamalla MENU-painiketta. Vahvista valinta OK-painikkeella. Kun vain yksi vaihtoehdoista Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su on näkyvissä, ohjelmointi on käytössä vain kyseisenä päivänä. Kun kaikki vaihtoehdot Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. Su ovat näkyvissä, ohjelmointi on käytössä jokaisena viikonpäivänä. Kun vaihtoehdot Mo. Tu. We. Th. Fr. tai Sa. Su ovat näkyvissä, ohjelmointi on käytössä joko maanantaista perjantaihin tai viikonloppuna. Kun vaihtoehdot Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. tai Su ovat näkyvissä, ohjelmointi on käytössä joko arkipäivinä tai sunnuntaina. 4. Tunnit vilkkuvat. Aseta tunnit MENU-painikkeella ja vahvista asetus OK-painikkeella. 5. Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit MENU-painikkeella ja vahvista asetus OK-painikkeella. Lukema kasvaa automaattisesti, kun painiketta pidetään painettuna. 6. Nyt näytössä näkyy --:--. Pääset sammutusajan ohjelmointiin painamalla kerran MENU-painiketta. 7. Ohjelmoi sammutusaika toistamalla vaiheet 3-6. Voit nollata ohjelman valitsemalla MENU-painikkeella SET+PROGRAM-toiminnon ja toistamalla yllä olevan menettelyn. 15 sekuntia asetusten määrittämisen jälkeen näyttö palautuu automaattisesti kellonaikaan. 5. Lähtölaskennan ohjelmoiminen Laitteeseen voi ohjelmoida yhden käynnistys/sammutusajan, johon liittyy lähtölaskenta. Tee näin: 1. Kun kello on näkyvissä, valitse MENU-painikkeella SET+CD. Siirry ohjelmointitilaan painamalla kahdesti OK-painiketta. 2. Valitse, liittyykö lähtölaskenta käynnistys- vai sammutusaikaan. Vahvista OK-painikkeella. 3. Tunnit vilkkuvat. Valitse MENU-painikkeella tuntien lukumäärä (enintään 99 tuntia). Vahvista OK-painikkeella. 4. Minuutit vilkkuvat. Valitse MENU-painikkeella minuuttien lukumäärä. Vahvista OK-painikkeella. 5. Sekunnit vilkkuvat. Valitse MENU-painikkeella sekuntien lukumäärä. Vahvista OK-painikkeella. 6. Nyt näytössä lukee RUN+CD. Aloita lähtölaskenta OK-painikkeella. Vähimmäisohjelmointiaika on 1 sekunti. Voit keskeyttää lähtölaskennan painamalla MENU-painiketta, kun kello on näkyvissä, valitsemalla DEL+CD-tilan ja vahvistamalla valinnan OK-painikkeella. 6. Sattumanvarainen toimintatila Kun kello on näkyvissä, valitse MENU-painikkeella RUN+RND. Aloita ohjelmointi painamalla OK-painiketta. Satunnaisohjelmointi: Vähimmäisaika käynnistettynä: 10 minuuttia Enimmäisaika käynnistettynä: 26 minuuttia Vähimmäisaika sammutettuna: 26 minuuttia Enimmäisaika sammutettuna: 42 minuuttia Voit keskeyttää satunnaisohjelman valitsemalla MENU-painikkeella DEL+RND-tilan ja vahvistamalla valinnan OK-painikkeella. 7. Ohjelmoinnin aktivointi ja pysäyttäminen 3 voimassaolotilaa: 1. aina käynnistettynä. 2 käynnistettynä vain ohjelmoituina aikoina. 3. aina sammutettuna. Kun kello on näkyvissä, valitse OK-painikkeella / / seuraavassa järjestyksessä: Ohjelmoidut ajat ovat toiminnassa vain tilassa. Kaikki ohjelmoidut ohjelmat voi nollata työntämällä kynän kärjen laitteen takapuolen reikään (Reset). 8. Akku Laitteessa on 1,5 V:n sisäänrakennettu ladattava akku. Laite käyttää 1,5 V:n akkua automaattisesti, jotta muisti ja näyttö toimisivat myös virtakatkosten aikana. Akku latautuu täysin, kun laite on ollut 2 tuntia pistorasiassa. Suojele ympäristöä poistamalla akku ja kierrättämällä se. 9. Tekniset tiedot Tyyppi: Jännite: 230 V Hz Virta: 16 A Enimmäiskuormitus: 3680 W IP-luokka: Käyttölämpötila: 0 55 C Kellon näyttö: tunnin näyttö 0:00:00 23:59: tunnin näyttö 12:00:00 11:59:59 Aika-asetusten väli: vähintään 1 minuutti Lähtölaskennan toimintaväli: vähintään 1 sekunti Satunnaiskäynnistys: vähintään 10 minuuttia, enintään 26 minuuttia Satunnaissammutus: vähintään 26 minuuttia, enintään 42 minuuttia

7

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler MT-107 NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler EN - ENGLISH User Manual for Brecom Tenderizingtimer 8 channels NO- NORSK Brukermanual

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Timer for FlexiLife TIMER 2013-10-18 Dok.nr.: 1661 A Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforskrifter... 3 Knapper... 3 Før bruk... 3 Stille klokka... 4 Programmere

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen WEEK Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN KOPPLINGSUR digitalt KOBLINGSUR digitalt KELLOKYTKIN digitaalinen Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.-nr. : 5448 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..1561.07.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR Styr till-/frånslag efter solhöjden ASTRONOMISK TIDSUR Styr på-/avslåing etter solhøyden ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO Ohjaa päälle- ja poiskytkemistä auringon korkeuden mukaan ASTRONOMISK

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur 44-420 manual.indd 2013-10-11, 10.48.00 Art. 44-420 astronomiskt kopplingsur Styr till-/frånslag efter solhöjden Astronomisk tidsur Styr på-/avslåing etter solhøyden Astronominen ajastuskello Ohjaa päälle-

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm)

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm) Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO 3 Moduler Fjærklemmer Forhåndsvalgt kobling manuell 3-pos. bryter: Permanent ON/AUTO/Permanent OFF Koblingsposisjon indikasjon Type TSQD1CO: - Batteri backup (NiMH

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

USER MANUAL EL2023, EL2024 & EL2034 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2023, EL2024 & EL2034 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2023, EL2024 & EL2034 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL USER MANUAL models EL2023 Remote controlled outlet ON/OFF EL2024 Remote controlled outlet ON/OFF/DIMMER

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN TEKNISK SERVICE MANUAL TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN INNHOLD 2 INNHOLD... 2 1 INTRODUKSJON... 3 2 BRUKER EGENSKAPER... 4 3 SYSTEMEGENSKAPER... 11 4 LISTE OVER EGENSKAPER... 18 5

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr.

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. BRUKERVEILEDNING KYORITSU 5001 3-kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. 80 223 69 1 FORORD Tillykke med din nye sann RMS lekkasjestrøm datalogger KYORITSU 5001 fra Japan. Instrumentet er bygget

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

ANVÄNDARMANUAL epass. USERMANUAL (English page 3) epass. BRUKERMANUAL (Norsk side 4) epass

ANVÄNDARMANUAL epass. USERMANUAL (English page 3) epass. BRUKERMANUAL (Norsk side 4) epass Manual No: M0037 Issue No: 4 Date: 2014-03-26 ANVÄNDARMANUAL epass USERMANUAL (English page 3) epass BRUKERMANUAL (Norsk side 4) epass ALLMÄNT Detta är ett program med 10 st. användare- en s.k. "Chef"

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier 113805-01 2014-03 Brukerveiledning Bruksanvisning Installation Instructions ART.NR.: 113807 Innhold 1. Spesifikasjoner:...3 2. Funksjon...4 3. Installasjon...5

Detaljer

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V Produktdatablad Karakteristikk RE88867305 (41 726 84) Tidsrelé plugg multi 24-240V Alternativer Elektrisk tilkobling Kontaktmateriale [In] merkestrøm [Us] matespenning Voltage range Kapslingsmateriale

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering Avansert, Kostnads Effektiv Måling A1120/40 Multi Funksjons Trefase måling Multifunksjons Trefasemåling... Omfattende tariffstruktur 8 Tariffer 4 Maks tariffer Direktekoplet eller /5A Lokal og modulær

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b.

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b. Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b Emit AS Bedriftsvn. 10 N-0950 OSLO e-mail: emit@emit.no www.emit.no tel: 22 91 03 00 EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

TERMAKS. SERIES TS8000 Drying Ovens / Sterilizers

TERMAKS. SERIES TS8000 Drying Ovens / Sterilizers TERMAKS SERIES TS8000 Drying Ovens / Sterilizers USERS MANUAL / BRUKSANVINING ENGLISH / NORSK Page Side General Desctription / Generell Beskrivelse 2 9 Installation / Installasjon 2 9 Flowchart, Basic

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

DEFA Link. User Manual GPS Link. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

DEFA Link. User Manual GPS Link. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje DEFA Link User Manual GPS Link Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje English 5 Norsk 15 Svenska 25 Dansk 35 Suomi 45 SECURITY English 5 SECURITY Device list Control panel Vehicle

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNINGER 1

INSTALLASJONSANVISNINGER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 1 01-2016 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Lun Miljø Panel heater. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual POE 1000, POE 1250, POE 1500. Ugit officia porem et

Lun Miljø Panel heater. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual POE 1000, POE 1250, POE 1500. Ugit officia porem et Lun Miljø anel heater Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et LE ent, 500, inctorem LE 750 resent LE 1000, volorumqui LE 1250 bearum OE 500, corestota

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Best.-nr. : 5421 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer