MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015"

Transkript

1 MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015 Saksfremlegg Sak 1/2015 Orientering om status og fremdrift i behandlingen av søknaden Verdensarvrådet tar rapporteringen til orientering. Saksopplysninger Muntlig orientering ved riksantikvaren. Sak 2/2015 Mål for Tinnosbanen Verdensarvrådet ønsker at følgende mål blir prioritert for Tinnosbanen: 1. Tinnosbanen holdes visuelt/materielt jevnt vedlike som fredet objekt og del av verdensarven. 2. Rjukanbanen ved Norsk Industriarbeidermuseum kjører museumstog til Notodden. Verdensarvrådet ønsker en løpende dialog med JBV som eier om hvordan disse målene kan oppnås. Jernbaneverket vil være til stede i møtet og redegjøre for sine tanker vedrørende Tinnosbanen og svare på spørsmål fra rådet. Koordinatorene foreslår å lukke møtet under denne samtalen. Jernbaneverket har i forkant av verdensarvrådsmøtet behandlet Tinnosbanen i ledermøte. Der ble det er diskutert hvordan de skal forholde seg til denne banen og andre baner uten trafikk. Konklusjon: «Jernbaneverket legger ikke opp til en istandsetting for trafikk på Tinnosbanen eller tilsvarende baner som i dag ikke har trafikk». Norsk Industriarbeidermuseum er positive til å kjøre på Tinnosbanen. Det har over lengre tid blitt arbeidet med ulike løsninger for Tinnosbanen. Dette har vist seg å være en svært vanskelig sak. Vanskelighetene ligger dels i banens tilstand, dels i økonomi og prosess hos JBV, og dels i sprikende innsats for mulig bruk. På den ene siden har det vært arbeidet med både Jernbaneskolen og kommersielle aktører som AT Skog /Moelven. Det arbeides fortsatt med muligheter for tømmertransport fra Gransherad på lengre sikt. På den andre siden har det vært arbeidet med ulike løsninger for turist- og museumstog. Vi ser et behov for at innsatsen i første omgang konsentreres om to konkrete strategiske mål. 1

2 For det frøste er det jevne visuelle/materielle vedlikeholdet for å ivareta de antikvariske og opplevelsesmessige verdiene er et absolutt minimum som må forventes. Fraværet av vedlikehold kan ikke en statlig eid jernbane som er fredet og trolig verdensarv i løpet av året fortsette med. Det gir et svært uheldig signal til alle de private eierne innenfor verdensarvområdet og til det internasjonale samfunnet Norge har forpliktet seg ovenfor. Jernbaneverket er gjennom fredningen forpliktet til å holde banen i antikvarisk god stand, dvs. visuelt og materielt, men ikke nødvendigvis i kjørbar stand. For det andre bør en jernbanestrekning som uansett skal ivaretas og vedlikeholdes ha en form for bruk. Det beste vernet er gjennom bruk. Her mener vi det må skilles mellom fredete banestrekninger og ikke-fredete banestrekninger med trafikkstans. Det er lite realistisk å tro at Tinnosbanen i overskuelig fremtid kan få annen bruk enn for museumstog og evt. sporadisk godstransport på sikt. Vi mener at det må være et mål at Tinnosbanen i første omgang settes i stand for bruk til museumstog ved NIA Rjukanbanen. Det bør på lengre sikt være rom for flere aktører på Tinnosbanen. Det har blitt og brukes fortsatt millioner av offentlige kroner på å sette i stand og få Rjukanbanen inkludert fergene i drift som museumsjernbane og formidlingsaktør av transportåren i verdensarven. Det er per nå den mest nærliggende aktøren for å kunne kjøre turisttog på Tinnosbanen. Det er derfor naturlig å fortsette denne offentlige oppbyggingen av Rjukanbanen ved å legge forholdene til rette for at de kan kjøre til og fra Notodden og binde verdensarvområdet sammen, samt utvikle et kvalitativt og kommersielt mer komplett tilbud med tog og ferge. Det vil få større ringvirkninger for verdensarven enn om deres virksomhet stopper på Tinnoset. I tillegg satses det fra det offentlige på videre drift av Bratsbergbanen. I verdensarvsammenheng er Tinnosbanen det selvfølgelige og eneste bindeleddet mellom Bratsbergbanen som innfallsport til verdensarvområdet på Notodden og Rjukan og Rjukanbanen lengre oppe. Disse strekningene bør ses i sammenheng som transportmessig tilrettelegging for opplevelsesnæring og formidling av kulturarv/verdensarv. Da øker verdiskapingen i bred forstand. For at NIA skal kunne kjøre på Tinnosbanen må de ifølge Jernbaneforskriften ha en ny autorisasjon som gjelder for det nasjonale jernbanenettet. De har nå autorisasjon for å kjøre på Rjukanbanen som er definert som en lukket museumsbane. Dette vil medføre noen ekstrakostnader for NIA. Vi må være åpne for å diskutere ulike tiltak og veier for å nå målet om at NIA ved Rjukanbanen kan kjøre på Tinnosbanen. Dette må gjøres i samarbeid og dialog med JBV. Her følger noen spørsmål som koordinatorene mener kan være utgangspunkt for en samtale med JBV og grunnlag for videre oppfølging: 2

3 Vedrørende strategisk mål nr. 1: 1. Avdelingsdirektør Ivar Hagland sa på et referansegruppemøte for verdensarven at JBV skulle ta sitt fredningsansvar. Hva legger JBV i sitt ansvar for fredningen? 2. Hvordan vurderer JBV den fredete Tinnosbanen sammenlignet med andre ikke-fredete baner med status trafikkstans? Har JBV gjort et skille mellom disse kategoriene? 3. Hvilke lovmessige forpliktelser hviler på JBV med hensyn til baner med trafikkstans? Har JBV en vedlikeholdsplan for Tinnosbanen, slik Forskrift for jernbaneinfrastruktur krever? 4. Sett fra et antikvarisk ståsted kreves et løft for å få banen opp på et tilnærmet ordinært vedlikeholdsnivå (forutsetter ikke nødvendigvis drift) etter år uten vedlikehold. Hva må konkret til for at JBV gjennomfører dette løftet visuelt/materielt? 5. Hva må konkret til for at JBV skal starte med jevnt vedlikehold av Tinnosbanen? 6. Når kan vegetasjonsrydding, antikvarisk istandsettelse (til ordinært vedlikeholdsnivå) og annet vedlikehold starte? Vedrørende strategisk mål nr. 2: 1. JBV har i sin presentasjon for ICOMOS fra befaringen i sept oppgitt at de arbeider med intern godkjennelse for å bruke midler på istandsettelse til operativ stand. Hvem styrer denne prosessen og hvor langt er den kommet siden september? Hva innebærer innstillingen fra ledermøtet i JBV om ikke å arbeide for istandsettelse for drift? Er det konklusjonen på prosessen, og kan den i så fall skriftliggjøres? 2. Hva må konkret til for at JBV skal sette Tinnosbanen i operativ stand for kjøring med museumstog? Hvilke veier frem mot målet finnes? Hva må vi gjøre og hva må JBV gjøre? 3. Forskrift om jernbanevirksomhet 2-2 sier at foretak som vil drive museumsvirksomhet eller annen persontransport med et begrenset omfang kan av departementet gis tilgang til å trafikkere hele eller deler av det nasjonale jernbanenettet for å utføre persontransport, forutsatt at trafikkvirksomheten ikke vil være i konkurranse med rutegående persontransport. Loven legger med andre ord opp til at baner som Tinnsobanen skal kunne trafikkeres av museumsvirksomheter. Hvordan forholder JBV seg til slike søknader? Skal de til departementet eller er det delegert JBV? Bygger slik trafikk på rammeavtaler nevnt i forskrift? 4. Kan JBV redegjøre for innholdet i og begrunnelsen for et kostnadsestimat på over 114 millioner kroner for istandsettelse av banen uten elektrifisering? Hva er evt. veien frem for finansiering? 5. Hvordan vurderer JBV spørsmålet om å definere strekningen Notodden stasjon- Tinnoset som egen lukket museumsbane versus å beholde den som i dag? Får det 3

4 budsjettmessige konsekvenser? Lukker det muligheten for andre aktører senere, f.eks. gods? Hvordan forholder det seg til fortsatt drift på Bratsbergbanen (inkl. den del av Tinnosbanen som ligger i strekningen Hjuksebø-Notodden)? Er det eget istandsettingsnivå for museumstog sammenlignet med f.eks. godstransport? Kjøring av museumstog på banen kan gjøres på to måter: enten som definert museumsbane eller som del av det nasjonale nettet. Det første krever at banestrekningen fysisk sperres fra resten av det nasjonale jernbanenettet. Det kan gjøre det til en lengre prosess å få banen tilbake til det nasjonale nettet igjen for flere typer bruk på et senere tidspunkt. Det andre krever at operatøren har autorisasjon for å kjøre på det nasjonale nettet. Fra et antikvarisk synspunkt er begge deler greit, så lenge banen vedlikeholdes og brukes. Sak 3/2015 Salgbare verdensarvopplevelser Verdensarvrådet tar rapporteringen til orientering. Prosjektet orienterer om sitt arbeid. Sak 4/2015 Søknad om midler til koordinatorstilling og verdensarvråd Verdensarvrådet ber Telemark fylkeskommune på vegne av rådet å sende vedlagte søknad om finansiering av fast koordinatorstilling til Riksantikvaren. Politisk vedtatt partnerskapsavtale sier følgende om økonomiske betingelser for koordinator og råd: «6.1 Verdensarvrådet Årlige statlige bevilgninger til drift av rådet blir tildelt etter søknad fra Telemark Fylkeskommune på vegne av verdensarvrådets parter. Søknaden skal godkjennes av rådet før den sendes. Det blir ikke gitt møtegodtgjøring til representantene i rådet. Dette dekkes av den enkelte part. Reise og møtegodtgjørelse for leder og nestleder dekkes når disse er i møter på oppdrag for verdensarvrådet. 6.2 Verdensarvkoordinator 4

5 Årlige statlige bevilgninger til opprettholdelse av én 100 % stilling og dens virksomhet blir tildelt etter søknad fra Telemark Fylkeskommune på vegne av verdensarvrådet. Søknaden skal godkjennes av rådet før den sendes.» I verdensarvsøknaden som Norge har sendt Unesco står det (både i søknaden kapittel 5 og i forvaltningsplanen) at det skal være en koordinator og et verdensarvråd som del av forvaltningen av verdensarven. Norge har dermed forpliktet seg til å ha dette i Rjukan- Notodden Industriarv. Klima- og miljødepartementet varslet imidlertid i desember 2014 at det ikke ligger penger til verdensarvkoordinator eller råd hos dem for 2015, og trolig ikke De pekte på direktoratet som en mulig bidragsyter. Dette kan skape problemer for Rjukan-Notodden Industriarv som et nytt, stort og svært komplekst område med store ambisjoner. Forvaltningen av verdensarvområdet er som et minimum avhengig av et verdensarvråd og en koordinator også for best mulig å kunne utnytte statusen og drive frem prosjekter. Partnerskapsavtalen legger opp til et verdensarvråd og en regional koordinator sammen med kommunale. Prosjektstillingen for verdensarv i Telemark fylkeskommune er finansiert til Etter dette vil området stå uten regional koordinator som partnerskapsavtalen legger opp til som en permanent løsning for det nye verdensarvstedet. En fast stilling som koordinator bør opprettes med virkning fra senest Ansettelsesprosess må da skje høsten Det må skje med en sikker finansiering. Søknad må derfor sendes riksantikvaren nå før sommeren for å kunne oppfylle partnerskapsavtalen og de lovnader Norge har forpliktet seg til gjennom søknaden til Unesco. Sak 5/2015 Møte med stakeholders til høsten Verdensarvrådet ber koordinatorene om å sørge for et møte til høsten mellom rådet og stakeholders, jf. partnerskapsavtalen, dersom UNESCO fatter et positivt vedtak i juli. Partnerskapsavtalens punkt 4.4 omhandler et årlig møte med stakeholders: «Verdensarvrådet forplikter seg i fellesskap til én gang i året å arrangere et møte med sentrale stakeholders, dvs. store eiere og aktører innenfor verdensarvområdet. Saker/forslag som kommer opp her kan tas med for behandling/vurdering av Verdensarvrådet eller den part som har direkte myndighet i saken. Verdensarvrådet kan ved behov invitere stakeholders til sine møter.» Det vurderes som viktig at denne møtearenaen etableres så tidlig som mulig etter at verdensarvstatusen er oppnådd, slik at alle får en felles forståelse av hvordan forvaltningen vil være og eventuelle spørsmål kan avklares. 5

6 Sak 6/2015 Informasjon fra koordinatormøte med Klima- og miljødepartementet Verdensarvrådet tar rapporteringen til orientering. Muntlig orientering ved koordinatorene. Sak 7/2015 Festmarkering av oppnådd verdensarvstatus Verdensarvrådet gir koordinatorene i oppdrag å arbeide frem en markering som folkefest i august måned. En oppnådd verdensarvstatus må feires for alle innbyggerne i verdensarvområdet og Telemark. Statusen oppnås om sommeren, slik at det mest gunstige tidspunktet for en markering trolig er tidlig høst før valget. Ulike parter må kobles på og økonomi m.m. avklares allerede før sommeren. Eventuelt 1. Henvendelser fra ulike firmaer som tilbyr planlegging, koordinering m.m. 6

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Utredning II fra arbeidsgruppe bestående av Viserektor Mette Bjørndal, NHH Juridisk direktør Håkon Cosma, Konkurransetilsynet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer