LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE"

Transkript

1 LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid. TILBUD OM FAGLIG STØTTE LFR tilbyr faglig støtte gjennom sentralt ansatte fagkoordinatorer på fagområdene grovfòr, korn og frø, poteter, frukt og bær, grønnsaker. ORGANISASJONSARBEID LFR bistår forsøksringer i utvikling av lokalt/regionalt samarbeid, strategiplaner og forarbeid og gjennomføring av sammenslutninger. ETTERUTDANNING/OPPLÆRING AV ANSATTE OG TILLITSVALGTE LFR organiserer og arrangerer kurs for ansatte - sentralt eller regionalt. LFR tilbyr også regionale kurs for tillitsvalgte. PROSJEKTARBEID LFR tar ansvar for større landsdekkende prosjekter som tilfører forsøksringene kompetanse og nye arbeidsmuligheter. LFR har egen prosjekthandbok og tilbyr kurs i prosjektledelse og gratis bruk av ProsjektPlan. FAGUTVALG LFR har oppnevnt og finansierer 10 interne fagutvalg. Disse tar opp faglige saker av betydning for alle ringene. De gir også råd til LFR-styret eller andre organisasjoner og myndigheter. PERSONALADMINISTRASJON LFR finansierer felles medlemskap i LA Landbrukets Arbeidsgiverforening, som gir rett til råd og bistand i personalspørsmål. Med bistand fra LA gjennomfører LFR lønnsforhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner. FORSIKRINGSORDNINGER LFR inngår og administrerer sentrale avtaler om forsikringer for de ansatte. Dette sparer forsøksringene for ca ½ million kroner pr. år. INNKJØPSAVTALE Gjennom Agrikjøp- avtalen har forsøksringene tilgang til en rekke rabattavtaler. FORSØKSUTSTYR LFR legger til rette for gunstige innkjøpsog vedlikeholdsordninger for forsøksutstyr. PR OG INFORMASJON LFR har i 2007 gjort det mulig for forsøksringene å profilere seg gjennom Nationens veksttorgsider. LFR utgir bladet Ringnytt. LFR tilbyr også PR-artikler, brosjyrer, arbeidsklær og gaveartikler til forsøksringene. STUDIEARBEID Via LFRs medlemskap i Bygdefolkets Studieforbund (BSF) har forsøksringene rett til offentlige midler til studiearbeid. REPRESENTASJON OG SAMARBEID Gjennom LFR er forsøksringene representert i organisasjoner som KSL, BSF, LA og Norges Vel. Det er etablert samarbeidsavtaler med Bioforsk, TINE og Nortura. ÅRSMELDING 2007 LFR Frederik A. Dahls vei Ås Telefon: Telefax: E-post: Web: LANDBRUKETS FORSØKSRINGER

2 FAGLIG ARBEID Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Fagutvalg for veksthusproduksjoner Fagutvalget har bestått av: Ørjan E. Omdal, Rennesøy forsøksring veksthusrådgivning (leder) Marianne Strøm, GA-FA Liv Knudtzon, Veksthusringen Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Sekretariatskontakt: Kari Moxnes Aktiviteter 2007 Det har vært stor aktivitet i fagutvalget for veksthusproduksjoner dette året. Viktige oppgaver har vært å få på plass fagkoordinator/utviklingsmidler, gjennomføre kompetansetiltak, og øke samhandlingen mellom ringene. Utvalget har hatt 6 telefonmøter. Utviklingsmidler: Henvendelse til styret i LFR angående fagkoordinator/utviklingsmidler. Fagutvalget har blinket ut veksthusteknikk med særlig vekst på enegi/energiøkonomiserende tiltak og plantevern som satsingsområder. Siden det er bevilget eksterne midler til prosjekt veiledning innen biologisk plantevern, er energiøkonomiserende tiltak blitt vektlagt i Kompetansetiltak: Det ble arrangert kurs i diagnostisering/artsbestemmelse av skadegjørere på Ås i juni. Forskere fra Bioforsk plantehelse stod for det faglige opplegget. I forbindelse med kursuka hadde vi en felles fagsamling i Vestfold og Østfold der veksthusteknikk var tema. I desember samlet alle ringlederne på veksthus til kurs i Sandefjord om energiøkonomisering. Samordning av aktiviteten innen plantevern. Utarbeide plantevernplakat. Prosjekt bologisk plantevern. Høringsuttalelser/deltakelse i arbeidsgruppe om doseangivelse/etiketter. Uttalelser om plantevernmiddel. Utfordringer framover Fagutvalget vil arbeide videre for økt spesialisering og tettere samarbeid mellom ringene. Viktige tiltak i 2008 vil være - Koordinere bruk av utviklingsmidlene - Kompetansehevingstiltak: Fagtur til utlandet. Energikurs. Spesialiseringstiltak innen energi. - Videre samhandling innen plantevern - Arbeide for å bedre ringenes økonomi Foto: Midt Gudbrandsdal Forsøksring Foto: Kjersti Berge, Landbrukets Forsøksringer Foto: Øyvind Vatshelle, Forsøksringen Hordaland Foto: Midt Gudbrandsdal Forsøksring Foto: Anne Marit Isaksen, Salten Forsøksringen Foto: Anne Kari Botnan, Oppdal Forsøks- og driftsplanring De aller fleste bildene i LFRs Årsmelding 2007 er tatt av ansatte i forsøksringene. Vi er stolte over på denne måten å kunne presentere glimt fra ringledernes mangfoldige arbeidsdag. Foto vi ikke har brukt vil vi svært gjerne kunne benytte i Ringnytt! Hilsen oss i sekretariatet Limfeller. Foto: Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Foto: Frode Ringsevjen, Veksthusringen Foto forside: Øyvind Vatshelle, Forsøksringen Hordaland. Syrebladbilde Stammefrukt.

3 STYRETS BERETNING Ved inngangen av 2007 var det til sammen medlemmer i 75 forsøksringer. Årsmøtet i Landbrukets Forsøksringer (LFR) vedtok i 2006 en strategiplan som gjelder ut 2008, dvs vi nå er midt i en planperiode. Vår visjon er Vår kunnskap din styrke, og de fire kjerneverdiene er: Kunnskap, framtidsretta, lokal og uavhengig. Dette er ikke bare ord, men er viktig begrep for styret i sitt arbeid. Det er noe å strekke seg etter. Styret har brukt mye av sin tid på å se framover i 2007, og nå begynner vi å se resultater av dette arbeidet. LFR skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem, kunnskap som er tilpasset det enkelte medlems behov på hver enkelt gård (lokalt). Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene; det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre ringledere, eller rådgivere som vi i større grad liker å omtale oss som, skal besitte og formidle det siste nye av fagkunnskap. For å gjøre våre rådgivere i ennå bedre stand til å være den mest foretrukne rådgiver for våre medlemmer, har styret arbeidet målrettet etter ulike strategier: I 2005 fikk LFR sin første fagkoordinator, fagområdet gras og grovfôr var først ute. Det ble sagt at dette var en prøveordning som skulle evalueres. Trykket om å få koordinatorer også på poteter og korn var så stort fra ringene, at styret har valgt å få på plass disse også, dog med ulike modeller. Det har ikke vært noen formell evaluering, men tilbakemeldingen fra ringene har vært så positive, at styret har valgt å tilsette koordinatorer også på de siste fagområdene. Det ble tilsatt en fagkoordinator i frukt og bær ved årsskiftet. Den siste, grønnsaker, vil være på plass i mars Fagkoordinatorene skal sørge for at kunnskapen flyter mellom ringene og ha god kontakt med våre samarbeidspartnere. De skal arbeide med kompetansehevende tiltak, og organisere kurs og studieturer. Resultatet blir bedre kunnskapsformidling ut til våre medlemmer. Styret ser at skal våre rådgivere kunne spesialisere seg i større grad, må de arbeide over et større geografisk område. Det får vi ved at ringer går sammen i større enheter. LFR har derfor støttet en rekke prosesser rundt i landet hvor det arbeides med å etablere større ringer. Antall ringer går nedover. Ved det siste årsskiftet var det 68 ringer, for fem år siden var tallet 97 med omtrent samme medlemstall (oversikt finnes under organisasjonsutvikling). Skal vi lykkes med å formidle relevant kunnskap, trenger vi også å ha et godt og avklart forhold til våre samarbeidspartnere. I løpet av året har vi undertegnet en samarbeidsavtale med Bioforsk; her gjenstår en del arbeid da det i etterkant skal utformes avtaler på hvert av de underliggende fagområdene vi har felles med Bioforsk. Regjerningens ambisiøse mål om 15 % økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i ringene. Vi har kommet godt i gang med satsingen på økologisk sauehold og mer økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. LFR høster mange godord for det vi gjør for å øke utbredelsen av økologisk landbruk. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Det har lenge vært snakket om at forsøksringene burde ta over ansvaret for byggteknisk planlegging etter hvert som FMLA trekker seg ut. I flere fylker har ringene allerede overtatt denne oppgaven. Ved årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at framtidig organisering av byggteknisk planlegging skulle utredes. Utredningen er ferdig, og anbefalingen fra utvalget er at LFR overtar ansvaret fra Dette blir en krevende oppgave; situasjonen rundt i landet er svært forskjellig, og det er flere andre aktører innen dette fagområdet. God samhandling blir viktig. Styret har også som ansvar å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig, påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Styret har også et ansvar for arbeidsforhold i staben. Arbeidsmiljøet anses som godt. Organisasjonen benytter en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført en arbeidshelseundersøkelse blant de ansatte. Det pekes ikke på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 20 dager som utgjør ca 1,1 % av total arbeidstid i året. Kravet til likestilling er ivaretatt: Sekretariatet inkludert fagkoordinatorene består av til sammen 12 personer, 6 kvinner og 6 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. For Landbrukets Forsøksringer Arne Magnus Aasen (leder) Trond Qvale (nestleder) Inger Grethe Hansen Erik Belbo Anne Berit Verpe Ragnhild Borchsenius Årsmelding

4 STYRETS ARBEID Styret har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Trond Qvale (nestleder), Nes i Akershus Anne Berit Verpe, Fister i Ryfylke, Rogaland Erik Belbo, Snåsa i Nord-Trøndelag Inger Grethe Hansen, Sortland i Nordland Ragnhild Borchsenius, (ansattes representant) Orklaringen, Sør-Trøndelag Erik Næsje, Moss i Østfold (1. vara) Møter Styret har avholdt 7 møter i Viktige saker har vært: - Handlingsplan for Ny organisering i forsøksringene, støtte til ulike prosesser - Fagutvalg og fagkoordinatorer - Nye satsingsområder: byggteknisk rådgivning, økonomirådgivning, næringsutvikling - Ny IKT-strategi i LFR - Samarbeid med andre: Bioforsk, Gilde, TINE - Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke - Nytt navn for Landbrukets Forsøksringer Årsmøtet 2007 Årsmøtet ble holdt i Stjørdal. Fylkesjordsjef i Nord- Trøndelag, Arnstein Lyngstad, ønsket velkommen til fylket og orienterte om landbruket i landsdelen. Reidar Almås, Norsk senter for bygdeforskning, holdt åpningsforedraget: Hvor står norsk landbruk i 2020, og hvilke grep må rådgivningstjenesten ta for å møte utfordringene? I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, var det fremmet to saker, vedtektsendring og reiseutjevning for deltagere på LFR sine årsmøter. I 2006 var det arbeidet mye med forberedelser til en eventuell sammenslutning med Norske Landbrukstenester (NLT). Saken ble behandlet på et ekstraordinært årsmøte i desember 2006, men fikk ikke tilstrekkelig flertall. Forut for denne behandlingen ble det arbeidet mye med vedtekter for den nye organisasjonen. Selv om sammenslutningen ikke ble vedtatt, fant styret det riktig å få en fornying av LFR sine vedtekter likevel. Forslaget til nye vedtekter ble vedtatt i årsmøtet. Årsmøtet bestemte også at det skal innføres en form for reiseutjevning for deltagere på LFR sine årsmøter. LFR skal dekke deler av utgiften delegatene har ved deltagelse. Foto: Marianne Norum, Bodø Harald og Anne Marit skifter feller i kålflue forsøk. 2 Landbrukets Forsøksringer

5 STYRETS ARBEID Økt bevilgning til LFR i årets jordbruksforhandlinger Bevilgningen til LFR hadde stått stille i fire år etter flere år med reduksjon. Det ble søkt om en økning med begrunning i kostnadsvekst, og om egne midler til spesielle tiltak. I 2007 ble avtalepartene enige om en økning på kr 3 mill. til lønns- og prisvekst, til regionaliseringsprosjektet i LFR og som kompensasjon for arbeid med utredningen av forslag til framtidig organisering av byggteknisk planlegging. Bevilgningen er for 2008, men siden noen av tiltakene skulle gjennomføres allerede i 2007, har deler av bevilgningen blitt brukt i Det er særlig aktivitet knyttet til regionalisering, sammenslutninger av ringer, som har fått støtte til sitt arbeid. Kurs og foredrag Styrets medlemmer har deltatt på møter i forsøksringene. På høsten startet LFR en kursserie for tillitsvalgte i ringene. Landet ble delt inn i regioner og styremedlemmene i ringene ble invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i LFR deltok på disse kursene. Fagutvalg. LFR har hatt 15 interne fagutvalg. Styret har hatt en gjennomgang av både antall og mandat til disse. Antall fagutvalg er redusert til 10. Tre av fagområdene har fått fagkoordinatorer. Fagutvalgene fungerer som en styringsgruppe for fagkoordinatorene. Fagkoordinatorer I 2005 kom den første fagkoordinatoren på plass innen fagområdet gras og grovfôr. Oddbjørn Kval-Engstad har kontorplass i Hedmark Forsøksring. I 2006 fikk fagområdet potet sin koordinator. Halvor Alm startet 1. juni i 50 % i stilling som koordinator og 50 % som prosjektleder i Fagforum Potet med kontorsted Bioforsk Øst Apelsvoll. Fagområdet korn fikk sin koordinator i Einar Strand begynte 1. februar Han arbeider 50 % som kornkoordinator i LFR og 50 % i Bioforsk og har kontorplass på Bioforsk Øst og Bioforsk Plantehelse. Det er også tilsatt fagkoordinatorer innen fagområdene frukt og bær, samt grønnsaker, men de er først på plass i Koordinatorstillingene er finansiert med rammetilskuddsmidler bevilget over Jordbruksavtalen. Viktigste oppgave for fagkoordinatorene er å samordne kunnskapen som blir produsert i forsøksringene, og å sørge for at den spres videre. De skal også være et kontaktpunkt for våre samarbeidspartnere på sine fagområder. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt møter med avtalepartene. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i LFR bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for forsøksringene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Foto: Anne Marit Isaksen, Salten Forsøksring Medlemstur og markdag. Årsmelding

6 SEKRETARIATET - SAMARBEID LFR-sekretariatet Kontor og ansatte LFR-sekretariatet har kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. Ved årsskiftet 2007/08 var det ansatt 12 personer ved sekretariatet, med til sammen 9,1 årsverk. 5 av medarbeiderne hadde enten hjemmekontor, kontorplass i en forsøksring eller hos Bioforsk. Anders Heen Inger-Turid Jahr Torhild Moskvil Tone Budde Erichsen Anne Kristine Rossebø Kjersti Berge Christian Brevig Jon Mjærum Kari E. Moxnes Oddbjørn Kval-Engstad Halvor Alm Einar Strand Direktør Administrasjonssekretær Administrasjonssekretær Organisasjonskonsulent Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder (permisjon fra ) Fagkoordinator i gras og grovfôr Fagkoordinator i potet, 50 % finansiert av LFR Fagkoordinator i korn, 50 % finansiert av LFR Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med de økologiske prosjektene. Samarbeid Bioforsk Bioforsk er forsøksringenes viktigste samarbeidspartner. Representanter fra de to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer. LFR og Bioforsk har to felles fagkoordinatorer. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med Bioforsk. Eksempel på samarbeid er at ringene utfører forsøksarbeid på oppdrag fra Bioforsk. Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) Et omfattende samarbeid finner sted mellom forsøksringene og FMLA i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivningsog informasjonstiltak. TINE LFR og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året, der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter. Nortura LFR og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Hvert år utarbeides Avlings- og kvalitetsprognoser for potet. Dette er en stor jobb som skaffer oppdrag for 9 forsøksringer. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb. Mattilsynet Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. Forsøksringene er sentrale i dette arbeidet gjennom Bioforsk som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet. Foto: Jon Mjærum, Landbrukets Forsøksringer Statens Landbruksforvaltning (SLF) SLF har forvaltningsansvaret for rammetilskuddet, skriver tildelingsbrevet og vurderer LFR sin rapport om hvordan midlene brukes. LFR har et aktivt samarbeid med SLF knyttet til gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter. Sommerkveld i Skånevik. 4 Landbrukets Forsøksringer

7 SEKRETARIATET - SAMARBEID PR og informasjon Norske Felleskjøp LFR har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Oppgaven løses av forsøksringer på Østlandet og i Trøndelag. Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) Et samarbeidsorgan mellom Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Landbrukets Forsøksringer. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr, gjennom samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. Fellesutvalget er styringsgruppe for dette arbeidet. Bygdefolkets Studieforbund LFR er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten. Representasjon LFR har vært representert ved: - Representantskapsmøtet i Selskapet for Norges Vel, ved Trond Qvale, LFR-styret - Årsmøtet i Landbrukets Arbeidsgiverforening, ved Arne Magnus Aasen, LFR-styret og Anders Heen og Tone Budde Erichsen, LFR-sekretariatet - Årsmøtet i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen, LFR-sekretariatet LFR har fast representasjon i: - Styringsgruppa for KSL, ved Arne Magnus Aasen, LFR-styret, Anders Heen (vara), LFR-sekretariatet - KSL`s faggruppe for planter, miljø og ressursforvaltning ved Einar Strand, fagkoordinator og KSL`s faggruppe for Helse, Miljø og Sikkerhet, ved Christian Brevig, LFR-sekretariatet - Styret i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen, LFR-sekretariatet - Forskningsutvalget for økologisk landbruk, Norges Forskningsråd, ved Magne Heddan, FABIO - Fagutvalg for økologisk formeringsmateriale, ved Steinar Lier, Hedmark Forsøksring - Årsmøtet i Debio, ved Trond Qvale, LFR-styret - Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond, ved Anders Heen, LFR-sekretariatet Samarbeid med Nationen Nationen har også sist vekstsesong hatt ukentlige veksttorgsider. Dette har vært populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats som alle skribentene blant ansatte har utført. Gjennom hele vekstsesongen har forsøksringene vært synlige for Nationens lesere gjennom interessante rapporter fra hele landet. For LFR og forsøksringene har denne dugnaden bidratt til å sette forsøksringene jevnlig på kartet. RINGNYTT Ringnytt er LFR`s informasjonskanal til alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Det er i 2007 gitt ut 6 nummer av Ringnytt. Ringnytt er i 2007 endret. Den utgis oftere enn tidligere og finnes i dag bare i elektronisk utgave. Den sendes ut på mail og legges ut på våre nettsider I Ringnytt synliggjøres forsøksringenes arbeid. Gjennom året har Ringnytt presentert organisasjonsaker, LFR`s prosjektarbeid, kurs- og fagutvalgsarbeid. Informasjon om styrets arbeid er også sentralt. Redaksjonen inviterer gjesteskribenter til å se vår organisasjon utenfra det er nyttig for alle. Forsøksringene på nett Mange av forsøksringene har egne nettsider til nytte for medlemmene i den enkelte forsøksring. LFR har på kart og landsdekkende oversikt over alle forsøksringene, med linker til de respektive hjemmesidene. Her kan også potensielle medlemmer enkelt komme i kontakt med aktuell(e) forsøksring(er). Foto: Inger Slågedal, Forsøksringen Agder Forsøksringen på nett. Årsmelding

8 ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling og regionalisering er en viktig og prioritert oppgave for LFR. Det har skjedd mye på det området de siste årene. De ringene som har gått sammen og blitt større, jobber med å utvikle ringen og tilbudet til å bli enda bedre for medlemmene. Nedenfor er en kort status over situasjonen og noe av det som har skjedd det siste året. Akershus/Østfold I Akershus og Østfold er det i dag to forsøksringer med bredt fagfelt. I tillegg er det på fagområdet frukt og bær en forsøksring som også dekker flere fylker. Det arbeides mye med interne strukturer for å få forsøksringene til å bruke den robustheten de har skaffet seg i forhold til å gi et godt og bredt rådgivningstilbud til medlemmene. Forsøksringen Romerike og Forsøksringen SørØst samarbeider om ulike prosjekter. De har også samarbeid om tilbudet om byggteknisk rådgivning. Hedmark I Hedmark er det 5 forsøksringer. De ønsker foreløpig å bevare den strukturen de har i dag og samarbeide fra sak til sak. Oppland I Oppland har de i dag 7 ringer. En i sørfylket, fem forsøksringer i Gudbrandsdalen og en i Valdres. Ringene har litt samarbeid om rådgivning og informasjon til medlemmene. Foto: Anne Marit Isachsen, Salten Forsøksring Buskerud/Telemark/Vestfold. Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med å se på og utrede den framtidige rådgivningen i forsøksringene i Buskerud, Telemark og Vestfold. 5 forsøksringer i disse fylkene har dannet et interimstyre med formål å danne en regional ring. De ønsker rask framdrift. I følge tidsplanen håper de å bli en regional ring fra Tre ringer i regionen, med hovedvekt på grønnsaker, veksthus, frukt og bær ønsker ikke å være med i dette samarbeidet. Agder I Agder er det i dag 3 forsøksringer. Forsøksringene i Agder-fylkene har ikke noe formelt samarbeid, men har et sak til sak samarbeid. Forsøksringen Agder deltar i et samarbeid med forsøksringene i Rogaland (Fagro). Rogaland Det har de siste årene skjedd mye med forsøksringstrukturen i Rogaland. Det er i dag 5 forsøksringer i Rogaland. Forsøksringene i Rogaland samarbeider med Forsøksringen Agder gjennom Fagro (Forsøksringene i Agder og Rogaland). Hordaland Det er to forsøksringer i Hordaland. Forsøksringen Hordaland er størst med 6 kontorer. De er organisert med en daglig leder og en faglig leder som organiserer det faglige arbeidet. Indre Hardanger Forsøksring har samarbeidsavtale med Forsøksringen Hordaland. Sogn og Fjordane I Sogn og Fjordane gikk 5 forsøksringer sammen til en ring, Forsøksringen Sogn og Fjordane, i De har 5 kontorer. Økoringen Vest er ikke med i den store ringen, men dekker det samme geografiske området. Forsøksringene i på Vestlandet dvs. i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har et regionsamarbeid blant annet om informasjon til medlemmene. Møre og Romsdal Det er i dag fire forsøksringer i fylket; to på Sunnmøre og to i Nord-Møre og Romsdal. Det pågår en prosess der 3 av forsøksringene og avløserlagene ser på mulig framtidig felles organisering. FMLA er sterkt inne i arbeidet. Sør-Trøndelag Alle, unntatt en ring, i Sør-Trøndelag, har startet en prosess der de ser nærmere på regionalt samarbeid/fusjon mellom forsøksringene i Sør-Trøndelag. Det tas sikte på at saken skal førstegangsbehandles i årsmøtene i Nord-Trøndelag Det er i dag tre forsøksringer i Nord-Trøndelag. De har startet en prosess der de ser på mulighetene for å gå sammen til en ring for hele fylket. I følge tidsplanen ønsker de å gjøre to vedtak i 2008, slik at de kan bli en ring fra 1/ Ally virket-høymola tapte!! 6 Landbrukets Forsøksringer

9 ORGANISASJONSUTVIKLING Nordland Nordland har i dag 13 forsøksringer, hvorav 12 samarbeider gjennom FIN (Forsøksringene i Nordland). Det foregår nå flere prosesser i Nordland. De fem forsøksringene på Helgeland samarbeider i Helgelandsprosjektet. De utreder mulig sammenslutning mellom alle forsøksringene. Saken skal behandles i årsmøtene i 2008 med mulig annengangs behandling høsten 2008, slik at de kan bli en ring fra 1/1-09. Tre forsøksringer i Salten har startet arbeidet med en sammenslutning. I følge tidsplanen vil de gjennom årsmøtevedtak foreslå en sammenslutning mellom forsøksringene med tilbakevirkende kraft, slik at de blir en ring fra 1/ Vesterålen Landbrukstjenester og Sør-Troms Forsøksring har startet samtaler om et nærmere samarbeid både om avløsertjenester og rådgivning. Troms Troms har i dag 3 forsøksringer. Landbruk Nord har etablert seg som en stor enhet og selger både avløsertjenester og rådgivning i Troms og deler av Finnmark. I tillegg har vi Tromsø og omegn Forsøksring og Sør- Troms Forsøksring. Sistnevnte orienterer seg i retning Nordland. Finnmark I Finnmark er det i dag to forsøksringer. Midt-Finnmark ble lagt ned i 2007 og medlemmene delt og overført delvis til Øst-Finnmark og til Vest Finnmark. Foto: Anne Marit Isachsen, Salten Forsøksring Sauer på vårbeite. Årsmelding

10 ORGANISASJONSUTVIKLING Utvikling av medlemstall i forsøksringene fram til 2007 Fylke Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Veksthusringen Norsk Pyntegrønt Forsøksring Sum hele landet Foto: Ulrike Neumann, Landbruk Nord Flotte rotgrønnsaker. 8 Landbrukets Forsøksringer

11 KOMPETANSEBYGGING Forsøksringenes tilbud til medlemmene er helt avhengig av kompetansen hos de ansatte. For å vedlikeholde og styrke denne kompetansen hos rådgiverne, arrangerer LFR hvert år ulike kurs og kompetansehevende tiltak. Kursuka 2007, Gardermoen LFR arrangerte november den årlige kursuka for forsøksringansatte på Rica Hotell Gardermoen. Uka startet med fagkurs som startet på mandag og gikk fram til lunsj på tirsdag. Her var fagutvalg og fagkoordinatorer ansvarlige for programmene. Deretter var det fellesprogram (ringlederkurset) på tirsdag ettermiddag og onsdag. På torsdag og fredag var det flere parallelle kurstilbud med ulike emner. Mer enn 200 personer var innom ett eller flere kurs. Foredragsholderne var hentet fra en rekke ulike fagmiljøer. Oversikt over temaer: november: Fagkurs Fagkurs grovfor (tema: beite- driftsform i utvikling) Fagkurs korn (tema: kornkvalitet, resistens mot ugrasmidler, økologisk korndyrking) Fagkurs potet (tema gjødsling, erfaringsutveksling) Fagkurs grønnsaker (tema: økologisk grønnsakdyrking, plantevern) Fagtur og -kurs veksthus (gartneribesøk og erfaringsutveksling) Nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte kursene finnes under rapportene fra fagutvalgene og fagkoordinatorene november: Ringlederkurset Klimaendringer - Effekter på erosjon og avrenning - Vekstvalg når klimaet endres Skal det norske landbruket produsere bioråstoff? - Paneldebatt og diskusjon Rådgivning - Bondens krav til rådgivning - Forpliktende rådgivning erfaringer fra Danmark - Ringlederen som KSL-rådgiver Coaching Inspirasjonsforedrag Foto: Anne Kristine Rossebø, Landbrukets Forsøksringer Anders Heen ønsker velkommen til Ringlederkurset Årsmelding

12 KOMPETANSEBYGGING Kursuka 2007, Gardermoen november: Etterkurs Bonden som energiprodusent (bioenergi) Kursleder: Energigården, Hadeland Er biobrensel en fremtidsretta energikilde? Bonden som energiprodusent Alternativ bruk av landbruksarealer, til biovarmeproduksjon og til biodrivstoff Besøk på Energigården på Hadeland og to bedrifter som utnytter bioenergi Samling for daglige ledere Kursleder: LFR Lokal lønnsdanning Bruk av overtid IKT i ringene Fellestjenester Erfaringsutveksling Nettverk for økonomirådgivere Kursleder: LFR Strategi for økonomi- og strategirådgiving Etablering av nettverk Presentasjon av Ipluss (verktøy for økonomirådgiving) Formler og funksjoner Lister, Fletting Informasjonsstrukturering Pivottabeller og rapporter PDF-skjema Excel 2007 Fotografering og bildebehandling (to dager) Kursleder: Jasenco Sivonjic, Knowledge Group Grunnleggende kamerateknikk Komponering av bilder Praktisk fotografering Overføring av bilder Organisering Bildebehandling med Photoshop HMS for daglige ledere Kursleder: Terje Moe, HMS Landbruk Motivasjon og holdninger Grunnleggende om HMS Oppgaver og ansvar Kartlegging og rutiner Det gode arbeidsmiljø Veien videre Fagforum økologi Kursleder: LFR Driftsbeskrivelser Prosjektarbeid 2008 Erfaringsutveksling GFR-mjølk Rådgivingsavtale Dyrkingsgrupper Bruk av regneark (to dager) Kursleder: Halvard Hatlestad, På rett kurs Arbeid med data, Formatering Ark og bøker Foto: Anne Kristine Rossebø, Landbrukets Forsøksringer Foto: Anne Kristine Rossebø, Landbrukets Forsøksringer Ivrige diskusjoner. men mat skal dem ha 10 Landbrukets Forsøksringer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 7

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer