LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE"

Transkript

1 LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid. TILBUD OM FAGLIG STØTTE LFR tilbyr faglig støtte gjennom sentralt ansatte fagkoordinatorer på fagområdene grovfòr, korn og frø, poteter, frukt og bær, grønnsaker. ORGANISASJONSARBEID LFR bistår forsøksringer i utvikling av lokalt/regionalt samarbeid, strategiplaner og forarbeid og gjennomføring av sammenslutninger. ETTERUTDANNING/OPPLÆRING AV ANSATTE OG TILLITSVALGTE LFR organiserer og arrangerer kurs for ansatte - sentralt eller regionalt. LFR tilbyr også regionale kurs for tillitsvalgte. PROSJEKTARBEID LFR tar ansvar for større landsdekkende prosjekter som tilfører forsøksringene kompetanse og nye arbeidsmuligheter. LFR har egen prosjekthandbok og tilbyr kurs i prosjektledelse og gratis bruk av ProsjektPlan. FAGUTVALG LFR har oppnevnt og finansierer 10 interne fagutvalg. Disse tar opp faglige saker av betydning for alle ringene. De gir også råd til LFR-styret eller andre organisasjoner og myndigheter. PERSONALADMINISTRASJON LFR finansierer felles medlemskap i LA Landbrukets Arbeidsgiverforening, som gir rett til råd og bistand i personalspørsmål. Med bistand fra LA gjennomfører LFR lønnsforhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner. FORSIKRINGSORDNINGER LFR inngår og administrerer sentrale avtaler om forsikringer for de ansatte. Dette sparer forsøksringene for ca ½ million kroner pr. år. INNKJØPSAVTALE Gjennom Agrikjøp- avtalen har forsøksringene tilgang til en rekke rabattavtaler. FORSØKSUTSTYR LFR legger til rette for gunstige innkjøpsog vedlikeholdsordninger for forsøksutstyr. PR OG INFORMASJON LFR har i 2007 gjort det mulig for forsøksringene å profilere seg gjennom Nationens veksttorgsider. LFR utgir bladet Ringnytt. LFR tilbyr også PR-artikler, brosjyrer, arbeidsklær og gaveartikler til forsøksringene. STUDIEARBEID Via LFRs medlemskap i Bygdefolkets Studieforbund (BSF) har forsøksringene rett til offentlige midler til studiearbeid. REPRESENTASJON OG SAMARBEID Gjennom LFR er forsøksringene representert i organisasjoner som KSL, BSF, LA og Norges Vel. Det er etablert samarbeidsavtaler med Bioforsk, TINE og Nortura. ÅRSMELDING 2007 LFR Frederik A. Dahls vei Ås Telefon: Telefax: E-post: Web: LANDBRUKETS FORSØKSRINGER

2 FAGLIG ARBEID Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Fagutvalg for veksthusproduksjoner Fagutvalget har bestått av: Ørjan E. Omdal, Rennesøy forsøksring veksthusrådgivning (leder) Marianne Strøm, GA-FA Liv Knudtzon, Veksthusringen Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Sekretariatskontakt: Kari Moxnes Aktiviteter 2007 Det har vært stor aktivitet i fagutvalget for veksthusproduksjoner dette året. Viktige oppgaver har vært å få på plass fagkoordinator/utviklingsmidler, gjennomføre kompetansetiltak, og øke samhandlingen mellom ringene. Utvalget har hatt 6 telefonmøter. Utviklingsmidler: Henvendelse til styret i LFR angående fagkoordinator/utviklingsmidler. Fagutvalget har blinket ut veksthusteknikk med særlig vekst på enegi/energiøkonomiserende tiltak og plantevern som satsingsområder. Siden det er bevilget eksterne midler til prosjekt veiledning innen biologisk plantevern, er energiøkonomiserende tiltak blitt vektlagt i Kompetansetiltak: Det ble arrangert kurs i diagnostisering/artsbestemmelse av skadegjørere på Ås i juni. Forskere fra Bioforsk plantehelse stod for det faglige opplegget. I forbindelse med kursuka hadde vi en felles fagsamling i Vestfold og Østfold der veksthusteknikk var tema. I desember samlet alle ringlederne på veksthus til kurs i Sandefjord om energiøkonomisering. Samordning av aktiviteten innen plantevern. Utarbeide plantevernplakat. Prosjekt bologisk plantevern. Høringsuttalelser/deltakelse i arbeidsgruppe om doseangivelse/etiketter. Uttalelser om plantevernmiddel. Utfordringer framover Fagutvalget vil arbeide videre for økt spesialisering og tettere samarbeid mellom ringene. Viktige tiltak i 2008 vil være - Koordinere bruk av utviklingsmidlene - Kompetansehevingstiltak: Fagtur til utlandet. Energikurs. Spesialiseringstiltak innen energi. - Videre samhandling innen plantevern - Arbeide for å bedre ringenes økonomi Foto: Midt Gudbrandsdal Forsøksring Foto: Kjersti Berge, Landbrukets Forsøksringer Foto: Øyvind Vatshelle, Forsøksringen Hordaland Foto: Midt Gudbrandsdal Forsøksring Foto: Anne Marit Isaksen, Salten Forsøksringen Foto: Anne Kari Botnan, Oppdal Forsøks- og driftsplanring De aller fleste bildene i LFRs Årsmelding 2007 er tatt av ansatte i forsøksringene. Vi er stolte over på denne måten å kunne presentere glimt fra ringledernes mangfoldige arbeidsdag. Foto vi ikke har brukt vil vi svært gjerne kunne benytte i Ringnytt! Hilsen oss i sekretariatet Limfeller. Foto: Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Foto: Frode Ringsevjen, Veksthusringen Foto forside: Øyvind Vatshelle, Forsøksringen Hordaland. Syrebladbilde Stammefrukt.

3 STYRETS BERETNING Ved inngangen av 2007 var det til sammen medlemmer i 75 forsøksringer. Årsmøtet i Landbrukets Forsøksringer (LFR) vedtok i 2006 en strategiplan som gjelder ut 2008, dvs vi nå er midt i en planperiode. Vår visjon er Vår kunnskap din styrke, og de fire kjerneverdiene er: Kunnskap, framtidsretta, lokal og uavhengig. Dette er ikke bare ord, men er viktig begrep for styret i sitt arbeid. Det er noe å strekke seg etter. Styret har brukt mye av sin tid på å se framover i 2007, og nå begynner vi å se resultater av dette arbeidet. LFR skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem, kunnskap som er tilpasset det enkelte medlems behov på hver enkelt gård (lokalt). Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene; det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre ringledere, eller rådgivere som vi i større grad liker å omtale oss som, skal besitte og formidle det siste nye av fagkunnskap. For å gjøre våre rådgivere i ennå bedre stand til å være den mest foretrukne rådgiver for våre medlemmer, har styret arbeidet målrettet etter ulike strategier: I 2005 fikk LFR sin første fagkoordinator, fagområdet gras og grovfôr var først ute. Det ble sagt at dette var en prøveordning som skulle evalueres. Trykket om å få koordinatorer også på poteter og korn var så stort fra ringene, at styret har valgt å få på plass disse også, dog med ulike modeller. Det har ikke vært noen formell evaluering, men tilbakemeldingen fra ringene har vært så positive, at styret har valgt å tilsette koordinatorer også på de siste fagområdene. Det ble tilsatt en fagkoordinator i frukt og bær ved årsskiftet. Den siste, grønnsaker, vil være på plass i mars Fagkoordinatorene skal sørge for at kunnskapen flyter mellom ringene og ha god kontakt med våre samarbeidspartnere. De skal arbeide med kompetansehevende tiltak, og organisere kurs og studieturer. Resultatet blir bedre kunnskapsformidling ut til våre medlemmer. Styret ser at skal våre rådgivere kunne spesialisere seg i større grad, må de arbeide over et større geografisk område. Det får vi ved at ringer går sammen i større enheter. LFR har derfor støttet en rekke prosesser rundt i landet hvor det arbeides med å etablere større ringer. Antall ringer går nedover. Ved det siste årsskiftet var det 68 ringer, for fem år siden var tallet 97 med omtrent samme medlemstall (oversikt finnes under organisasjonsutvikling). Skal vi lykkes med å formidle relevant kunnskap, trenger vi også å ha et godt og avklart forhold til våre samarbeidspartnere. I løpet av året har vi undertegnet en samarbeidsavtale med Bioforsk; her gjenstår en del arbeid da det i etterkant skal utformes avtaler på hvert av de underliggende fagområdene vi har felles med Bioforsk. Regjerningens ambisiøse mål om 15 % økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i ringene. Vi har kommet godt i gang med satsingen på økologisk sauehold og mer økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. LFR høster mange godord for det vi gjør for å øke utbredelsen av økologisk landbruk. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Det har lenge vært snakket om at forsøksringene burde ta over ansvaret for byggteknisk planlegging etter hvert som FMLA trekker seg ut. I flere fylker har ringene allerede overtatt denne oppgaven. Ved årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at framtidig organisering av byggteknisk planlegging skulle utredes. Utredningen er ferdig, og anbefalingen fra utvalget er at LFR overtar ansvaret fra Dette blir en krevende oppgave; situasjonen rundt i landet er svært forskjellig, og det er flere andre aktører innen dette fagområdet. God samhandling blir viktig. Styret har også som ansvar å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig, påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Styret har også et ansvar for arbeidsforhold i staben. Arbeidsmiljøet anses som godt. Organisasjonen benytter en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført en arbeidshelseundersøkelse blant de ansatte. Det pekes ikke på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 20 dager som utgjør ca 1,1 % av total arbeidstid i året. Kravet til likestilling er ivaretatt: Sekretariatet inkludert fagkoordinatorene består av til sammen 12 personer, 6 kvinner og 6 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. For Landbrukets Forsøksringer Arne Magnus Aasen (leder) Trond Qvale (nestleder) Inger Grethe Hansen Erik Belbo Anne Berit Verpe Ragnhild Borchsenius Årsmelding

4 STYRETS ARBEID Styret har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Trond Qvale (nestleder), Nes i Akershus Anne Berit Verpe, Fister i Ryfylke, Rogaland Erik Belbo, Snåsa i Nord-Trøndelag Inger Grethe Hansen, Sortland i Nordland Ragnhild Borchsenius, (ansattes representant) Orklaringen, Sør-Trøndelag Erik Næsje, Moss i Østfold (1. vara) Møter Styret har avholdt 7 møter i Viktige saker har vært: - Handlingsplan for Ny organisering i forsøksringene, støtte til ulike prosesser - Fagutvalg og fagkoordinatorer - Nye satsingsområder: byggteknisk rådgivning, økonomirådgivning, næringsutvikling - Ny IKT-strategi i LFR - Samarbeid med andre: Bioforsk, Gilde, TINE - Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke - Nytt navn for Landbrukets Forsøksringer Årsmøtet 2007 Årsmøtet ble holdt i Stjørdal. Fylkesjordsjef i Nord- Trøndelag, Arnstein Lyngstad, ønsket velkommen til fylket og orienterte om landbruket i landsdelen. Reidar Almås, Norsk senter for bygdeforskning, holdt åpningsforedraget: Hvor står norsk landbruk i 2020, og hvilke grep må rådgivningstjenesten ta for å møte utfordringene? I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, var det fremmet to saker, vedtektsendring og reiseutjevning for deltagere på LFR sine årsmøter. I 2006 var det arbeidet mye med forberedelser til en eventuell sammenslutning med Norske Landbrukstenester (NLT). Saken ble behandlet på et ekstraordinært årsmøte i desember 2006, men fikk ikke tilstrekkelig flertall. Forut for denne behandlingen ble det arbeidet mye med vedtekter for den nye organisasjonen. Selv om sammenslutningen ikke ble vedtatt, fant styret det riktig å få en fornying av LFR sine vedtekter likevel. Forslaget til nye vedtekter ble vedtatt i årsmøtet. Årsmøtet bestemte også at det skal innføres en form for reiseutjevning for deltagere på LFR sine årsmøter. LFR skal dekke deler av utgiften delegatene har ved deltagelse. Foto: Marianne Norum, Bodø Harald og Anne Marit skifter feller i kålflue forsøk. 2 Landbrukets Forsøksringer

5 STYRETS ARBEID Økt bevilgning til LFR i årets jordbruksforhandlinger Bevilgningen til LFR hadde stått stille i fire år etter flere år med reduksjon. Det ble søkt om en økning med begrunning i kostnadsvekst, og om egne midler til spesielle tiltak. I 2007 ble avtalepartene enige om en økning på kr 3 mill. til lønns- og prisvekst, til regionaliseringsprosjektet i LFR og som kompensasjon for arbeid med utredningen av forslag til framtidig organisering av byggteknisk planlegging. Bevilgningen er for 2008, men siden noen av tiltakene skulle gjennomføres allerede i 2007, har deler av bevilgningen blitt brukt i Det er særlig aktivitet knyttet til regionalisering, sammenslutninger av ringer, som har fått støtte til sitt arbeid. Kurs og foredrag Styrets medlemmer har deltatt på møter i forsøksringene. På høsten startet LFR en kursserie for tillitsvalgte i ringene. Landet ble delt inn i regioner og styremedlemmene i ringene ble invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i LFR deltok på disse kursene. Fagutvalg. LFR har hatt 15 interne fagutvalg. Styret har hatt en gjennomgang av både antall og mandat til disse. Antall fagutvalg er redusert til 10. Tre av fagområdene har fått fagkoordinatorer. Fagutvalgene fungerer som en styringsgruppe for fagkoordinatorene. Fagkoordinatorer I 2005 kom den første fagkoordinatoren på plass innen fagområdet gras og grovfôr. Oddbjørn Kval-Engstad har kontorplass i Hedmark Forsøksring. I 2006 fikk fagområdet potet sin koordinator. Halvor Alm startet 1. juni i 50 % i stilling som koordinator og 50 % som prosjektleder i Fagforum Potet med kontorsted Bioforsk Øst Apelsvoll. Fagområdet korn fikk sin koordinator i Einar Strand begynte 1. februar Han arbeider 50 % som kornkoordinator i LFR og 50 % i Bioforsk og har kontorplass på Bioforsk Øst og Bioforsk Plantehelse. Det er også tilsatt fagkoordinatorer innen fagområdene frukt og bær, samt grønnsaker, men de er først på plass i Koordinatorstillingene er finansiert med rammetilskuddsmidler bevilget over Jordbruksavtalen. Viktigste oppgave for fagkoordinatorene er å samordne kunnskapen som blir produsert i forsøksringene, og å sørge for at den spres videre. De skal også være et kontaktpunkt for våre samarbeidspartnere på sine fagområder. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt møter med avtalepartene. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i LFR bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for forsøksringene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Foto: Anne Marit Isaksen, Salten Forsøksring Medlemstur og markdag. Årsmelding

6 SEKRETARIATET - SAMARBEID LFR-sekretariatet Kontor og ansatte LFR-sekretariatet har kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. Ved årsskiftet 2007/08 var det ansatt 12 personer ved sekretariatet, med til sammen 9,1 årsverk. 5 av medarbeiderne hadde enten hjemmekontor, kontorplass i en forsøksring eller hos Bioforsk. Anders Heen Inger-Turid Jahr Torhild Moskvil Tone Budde Erichsen Anne Kristine Rossebø Kjersti Berge Christian Brevig Jon Mjærum Kari E. Moxnes Oddbjørn Kval-Engstad Halvor Alm Einar Strand Direktør Administrasjonssekretær Administrasjonssekretær Organisasjonskonsulent Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder (permisjon fra ) Fagkoordinator i gras og grovfôr Fagkoordinator i potet, 50 % finansiert av LFR Fagkoordinator i korn, 50 % finansiert av LFR Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med de økologiske prosjektene. Samarbeid Bioforsk Bioforsk er forsøksringenes viktigste samarbeidspartner. Representanter fra de to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer. LFR og Bioforsk har to felles fagkoordinatorer. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med Bioforsk. Eksempel på samarbeid er at ringene utfører forsøksarbeid på oppdrag fra Bioforsk. Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) Et omfattende samarbeid finner sted mellom forsøksringene og FMLA i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivningsog informasjonstiltak. TINE LFR og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året, der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter. Nortura LFR og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Hvert år utarbeides Avlings- og kvalitetsprognoser for potet. Dette er en stor jobb som skaffer oppdrag for 9 forsøksringer. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb. Mattilsynet Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. Forsøksringene er sentrale i dette arbeidet gjennom Bioforsk som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet. Foto: Jon Mjærum, Landbrukets Forsøksringer Statens Landbruksforvaltning (SLF) SLF har forvaltningsansvaret for rammetilskuddet, skriver tildelingsbrevet og vurderer LFR sin rapport om hvordan midlene brukes. LFR har et aktivt samarbeid med SLF knyttet til gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter. Sommerkveld i Skånevik. 4 Landbrukets Forsøksringer

7 SEKRETARIATET - SAMARBEID PR og informasjon Norske Felleskjøp LFR har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Oppgaven løses av forsøksringer på Østlandet og i Trøndelag. Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) Et samarbeidsorgan mellom Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Landbrukets Forsøksringer. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr, gjennom samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. Fellesutvalget er styringsgruppe for dette arbeidet. Bygdefolkets Studieforbund LFR er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten. Representasjon LFR har vært representert ved: - Representantskapsmøtet i Selskapet for Norges Vel, ved Trond Qvale, LFR-styret - Årsmøtet i Landbrukets Arbeidsgiverforening, ved Arne Magnus Aasen, LFR-styret og Anders Heen og Tone Budde Erichsen, LFR-sekretariatet - Årsmøtet i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen, LFR-sekretariatet LFR har fast representasjon i: - Styringsgruppa for KSL, ved Arne Magnus Aasen, LFR-styret, Anders Heen (vara), LFR-sekretariatet - KSL`s faggruppe for planter, miljø og ressursforvaltning ved Einar Strand, fagkoordinator og KSL`s faggruppe for Helse, Miljø og Sikkerhet, ved Christian Brevig, LFR-sekretariatet - Styret i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen, LFR-sekretariatet - Forskningsutvalget for økologisk landbruk, Norges Forskningsråd, ved Magne Heddan, FABIO - Fagutvalg for økologisk formeringsmateriale, ved Steinar Lier, Hedmark Forsøksring - Årsmøtet i Debio, ved Trond Qvale, LFR-styret - Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond, ved Anders Heen, LFR-sekretariatet Samarbeid med Nationen Nationen har også sist vekstsesong hatt ukentlige veksttorgsider. Dette har vært populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats som alle skribentene blant ansatte har utført. Gjennom hele vekstsesongen har forsøksringene vært synlige for Nationens lesere gjennom interessante rapporter fra hele landet. For LFR og forsøksringene har denne dugnaden bidratt til å sette forsøksringene jevnlig på kartet. RINGNYTT Ringnytt er LFR`s informasjonskanal til alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Det er i 2007 gitt ut 6 nummer av Ringnytt. Ringnytt er i 2007 endret. Den utgis oftere enn tidligere og finnes i dag bare i elektronisk utgave. Den sendes ut på mail og legges ut på våre nettsider I Ringnytt synliggjøres forsøksringenes arbeid. Gjennom året har Ringnytt presentert organisasjonsaker, LFR`s prosjektarbeid, kurs- og fagutvalgsarbeid. Informasjon om styrets arbeid er også sentralt. Redaksjonen inviterer gjesteskribenter til å se vår organisasjon utenfra det er nyttig for alle. Forsøksringene på nett Mange av forsøksringene har egne nettsider til nytte for medlemmene i den enkelte forsøksring. LFR har på kart og landsdekkende oversikt over alle forsøksringene, med linker til de respektive hjemmesidene. Her kan også potensielle medlemmer enkelt komme i kontakt med aktuell(e) forsøksring(er). Foto: Inger Slågedal, Forsøksringen Agder Forsøksringen på nett. Årsmelding

8 ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling og regionalisering er en viktig og prioritert oppgave for LFR. Det har skjedd mye på det området de siste årene. De ringene som har gått sammen og blitt større, jobber med å utvikle ringen og tilbudet til å bli enda bedre for medlemmene. Nedenfor er en kort status over situasjonen og noe av det som har skjedd det siste året. Akershus/Østfold I Akershus og Østfold er det i dag to forsøksringer med bredt fagfelt. I tillegg er det på fagområdet frukt og bær en forsøksring som også dekker flere fylker. Det arbeides mye med interne strukturer for å få forsøksringene til å bruke den robustheten de har skaffet seg i forhold til å gi et godt og bredt rådgivningstilbud til medlemmene. Forsøksringen Romerike og Forsøksringen SørØst samarbeider om ulike prosjekter. De har også samarbeid om tilbudet om byggteknisk rådgivning. Hedmark I Hedmark er det 5 forsøksringer. De ønsker foreløpig å bevare den strukturen de har i dag og samarbeide fra sak til sak. Oppland I Oppland har de i dag 7 ringer. En i sørfylket, fem forsøksringer i Gudbrandsdalen og en i Valdres. Ringene har litt samarbeid om rådgivning og informasjon til medlemmene. Foto: Anne Marit Isachsen, Salten Forsøksring Buskerud/Telemark/Vestfold. Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med å se på og utrede den framtidige rådgivningen i forsøksringene i Buskerud, Telemark og Vestfold. 5 forsøksringer i disse fylkene har dannet et interimstyre med formål å danne en regional ring. De ønsker rask framdrift. I følge tidsplanen håper de å bli en regional ring fra Tre ringer i regionen, med hovedvekt på grønnsaker, veksthus, frukt og bær ønsker ikke å være med i dette samarbeidet. Agder I Agder er det i dag 3 forsøksringer. Forsøksringene i Agder-fylkene har ikke noe formelt samarbeid, men har et sak til sak samarbeid. Forsøksringen Agder deltar i et samarbeid med forsøksringene i Rogaland (Fagro). Rogaland Det har de siste årene skjedd mye med forsøksringstrukturen i Rogaland. Det er i dag 5 forsøksringer i Rogaland. Forsøksringene i Rogaland samarbeider med Forsøksringen Agder gjennom Fagro (Forsøksringene i Agder og Rogaland). Hordaland Det er to forsøksringer i Hordaland. Forsøksringen Hordaland er størst med 6 kontorer. De er organisert med en daglig leder og en faglig leder som organiserer det faglige arbeidet. Indre Hardanger Forsøksring har samarbeidsavtale med Forsøksringen Hordaland. Sogn og Fjordane I Sogn og Fjordane gikk 5 forsøksringer sammen til en ring, Forsøksringen Sogn og Fjordane, i De har 5 kontorer. Økoringen Vest er ikke med i den store ringen, men dekker det samme geografiske området. Forsøksringene i på Vestlandet dvs. i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har et regionsamarbeid blant annet om informasjon til medlemmene. Møre og Romsdal Det er i dag fire forsøksringer i fylket; to på Sunnmøre og to i Nord-Møre og Romsdal. Det pågår en prosess der 3 av forsøksringene og avløserlagene ser på mulig framtidig felles organisering. FMLA er sterkt inne i arbeidet. Sør-Trøndelag Alle, unntatt en ring, i Sør-Trøndelag, har startet en prosess der de ser nærmere på regionalt samarbeid/fusjon mellom forsøksringene i Sør-Trøndelag. Det tas sikte på at saken skal førstegangsbehandles i årsmøtene i Nord-Trøndelag Det er i dag tre forsøksringer i Nord-Trøndelag. De har startet en prosess der de ser på mulighetene for å gå sammen til en ring for hele fylket. I følge tidsplanen ønsker de å gjøre to vedtak i 2008, slik at de kan bli en ring fra 1/ Ally virket-høymola tapte!! 6 Landbrukets Forsøksringer

9 ORGANISASJONSUTVIKLING Nordland Nordland har i dag 13 forsøksringer, hvorav 12 samarbeider gjennom FIN (Forsøksringene i Nordland). Det foregår nå flere prosesser i Nordland. De fem forsøksringene på Helgeland samarbeider i Helgelandsprosjektet. De utreder mulig sammenslutning mellom alle forsøksringene. Saken skal behandles i årsmøtene i 2008 med mulig annengangs behandling høsten 2008, slik at de kan bli en ring fra 1/1-09. Tre forsøksringer i Salten har startet arbeidet med en sammenslutning. I følge tidsplanen vil de gjennom årsmøtevedtak foreslå en sammenslutning mellom forsøksringene med tilbakevirkende kraft, slik at de blir en ring fra 1/ Vesterålen Landbrukstjenester og Sør-Troms Forsøksring har startet samtaler om et nærmere samarbeid både om avløsertjenester og rådgivning. Troms Troms har i dag 3 forsøksringer. Landbruk Nord har etablert seg som en stor enhet og selger både avløsertjenester og rådgivning i Troms og deler av Finnmark. I tillegg har vi Tromsø og omegn Forsøksring og Sør- Troms Forsøksring. Sistnevnte orienterer seg i retning Nordland. Finnmark I Finnmark er det i dag to forsøksringer. Midt-Finnmark ble lagt ned i 2007 og medlemmene delt og overført delvis til Øst-Finnmark og til Vest Finnmark. Foto: Anne Marit Isachsen, Salten Forsøksring Sauer på vårbeite. Årsmelding

10 ORGANISASJONSUTVIKLING Utvikling av medlemstall i forsøksringene fram til 2007 Fylke Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Veksthusringen Norsk Pyntegrønt Forsøksring Sum hele landet Foto: Ulrike Neumann, Landbruk Nord Flotte rotgrønnsaker. 8 Landbrukets Forsøksringer

11 KOMPETANSEBYGGING Forsøksringenes tilbud til medlemmene er helt avhengig av kompetansen hos de ansatte. For å vedlikeholde og styrke denne kompetansen hos rådgiverne, arrangerer LFR hvert år ulike kurs og kompetansehevende tiltak. Kursuka 2007, Gardermoen LFR arrangerte november den årlige kursuka for forsøksringansatte på Rica Hotell Gardermoen. Uka startet med fagkurs som startet på mandag og gikk fram til lunsj på tirsdag. Her var fagutvalg og fagkoordinatorer ansvarlige for programmene. Deretter var det fellesprogram (ringlederkurset) på tirsdag ettermiddag og onsdag. På torsdag og fredag var det flere parallelle kurstilbud med ulike emner. Mer enn 200 personer var innom ett eller flere kurs. Foredragsholderne var hentet fra en rekke ulike fagmiljøer. Oversikt over temaer: november: Fagkurs Fagkurs grovfor (tema: beite- driftsform i utvikling) Fagkurs korn (tema: kornkvalitet, resistens mot ugrasmidler, økologisk korndyrking) Fagkurs potet (tema gjødsling, erfaringsutveksling) Fagkurs grønnsaker (tema: økologisk grønnsakdyrking, plantevern) Fagtur og -kurs veksthus (gartneribesøk og erfaringsutveksling) Nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte kursene finnes under rapportene fra fagutvalgene og fagkoordinatorene november: Ringlederkurset Klimaendringer - Effekter på erosjon og avrenning - Vekstvalg når klimaet endres Skal det norske landbruket produsere bioråstoff? - Paneldebatt og diskusjon Rådgivning - Bondens krav til rådgivning - Forpliktende rådgivning erfaringer fra Danmark - Ringlederen som KSL-rådgiver Coaching Inspirasjonsforedrag Foto: Anne Kristine Rossebø, Landbrukets Forsøksringer Anders Heen ønsker velkommen til Ringlederkurset Årsmelding

12 KOMPETANSEBYGGING Kursuka 2007, Gardermoen november: Etterkurs Bonden som energiprodusent (bioenergi) Kursleder: Energigården, Hadeland Er biobrensel en fremtidsretta energikilde? Bonden som energiprodusent Alternativ bruk av landbruksarealer, til biovarmeproduksjon og til biodrivstoff Besøk på Energigården på Hadeland og to bedrifter som utnytter bioenergi Samling for daglige ledere Kursleder: LFR Lokal lønnsdanning Bruk av overtid IKT i ringene Fellestjenester Erfaringsutveksling Nettverk for økonomirådgivere Kursleder: LFR Strategi for økonomi- og strategirådgiving Etablering av nettverk Presentasjon av Ipluss (verktøy for økonomirådgiving) Formler og funksjoner Lister, Fletting Informasjonsstrukturering Pivottabeller og rapporter PDF-skjema Excel 2007 Fotografering og bildebehandling (to dager) Kursleder: Jasenco Sivonjic, Knowledge Group Grunnleggende kamerateknikk Komponering av bilder Praktisk fotografering Overføring av bilder Organisering Bildebehandling med Photoshop HMS for daglige ledere Kursleder: Terje Moe, HMS Landbruk Motivasjon og holdninger Grunnleggende om HMS Oppgaver og ansvar Kartlegging og rutiner Det gode arbeidsmiljø Veien videre Fagforum økologi Kursleder: LFR Driftsbeskrivelser Prosjektarbeid 2008 Erfaringsutveksling GFR-mjølk Rådgivingsavtale Dyrkingsgrupper Bruk av regneark (to dager) Kursleder: Halvard Hatlestad, På rett kurs Arbeid med data, Formatering Ark og bøker Foto: Anne Kristine Rossebø, Landbrukets Forsøksringer Foto: Anne Kristine Rossebø, Landbrukets Forsøksringer Ivrige diskusjoner. men mat skal dem ha 10 Landbrukets Forsøksringer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Økologisk Veiledningsprosjekt /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng

Økologisk Veiledningsprosjekt /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng Økologisk Veiledningsprosjekt 2013 /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng NLR Økologisk Veiledningsprosjekt Prosjektleiing Finansieringsordning og betydning av denne Budsjett og aktivitet Årshjulet Prosjektleiing

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket

Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket - rapport fra gruppe nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2007 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Det nasjonale beiteprosjektet

Det nasjonale beiteprosjektet Det nasjonale beiteprosjektet Beitekonferanse 2012 Oppdal ved Christian Rekkedal 1 Beiteprosjektet, organisering og mandat Organisering - Tildeling frå jordbruksoppgjeret, 5 6 mill kr pr år - Styringsgruppe

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL. 11-13

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Regionorganisering av Arbeidsog tenestelina i NAV. Januar 2018 // Tore Thorsnes

Regionorganisering av Arbeidsog tenestelina i NAV. Januar 2018 // Tore Thorsnes Regionorganisering av Arbeidsog tenestelina i NAV Januar 2018 // Tore Thorsnes Status regionaliseringsprosjektet i Arbeids- og tenestelina Følgjande overordna tilrådingar er gitt: Etablere 12 regionar

Detaljer

Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø

Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Meldingsblad Nummer 3 for Norsk - 2008 Landbruksrådgiving Ny i livet med nummer og databrikke i øyrene. Foto: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Nytt navn og medlemsskap i Norsk

Detaljer

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving TILSETTE 2015. Kontor i Ølen Dagleg leiar i 80% stilling: Rådgjevar 75% stilling: Rådgjevar 50% stilling: Rådgjevar 100% stilling (frå 15. oktober): Kontor

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Nasjonalt pilotprosjekt

Nasjonalt pilotprosjekt Prosjektbeskriving Nasjonalt pilotprosjekt Kostnadseffektive og lågtekniske bygningsløysingar for økologisk mjølkeproduksjon 2007 2010 1. Bakgrunn Mjølkeproduksjon er berebjelken i landbruket i store delar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer