Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009

2 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre Bjotveit, vekstkontroll med motorsag. De aller fleste bildene i NLRs Årsmelding 2009 er tatt av ansatte i de lokale rådgivingsenhetene. Vi er stolte over på denne måten å kunne presentere glimt fra rådgivernes mangfoldige arbeidsdag. Foto vi ikke har brukt vil vi svært gjerne kunne benytte i Rådgivernytt! Hilsen oss i sekretariatet Foto forside: Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag - Kålrotfelt med insektsnett

3 STYRETS BERETNING Styret er godt fornøyd med den utviklingen som har vært i Norsk Landbruksrådgiving det siste året og har fortsatt store ambisjoner for det videre arbeidet. På årsmøtet i 2009 ble det vedtatt en ny strategiplan for Virksomhetsideen gir et godt uttrykk for hva vi ønsker at organisasjonen skal være. NLR skal inspirere, utvikle, innhente, samordne og formidle kunnskap og ideer i et landsdekkende rådgivingsnett til beste for landbruket. NLR skal arbeide for helhetlig rådgiving og gode rammebetingelser og representere rådgivingsenhetene på nasjonalt og internasjonalt nivå. Styret bruker kjerneverdiene aktivt i utviklingen av organisasjonen. Det vil si at vi skal bygge opp og formidle kunnskap, være framtidsretta og resultatorienterte, vi skal gi uavhengige råd til beste for bonden og organisasjonen skal oppfattes nær av brukerne. I strategiarbeidet ble det laget en oversikt over målene og måloppnåelse. Det var gledelig å se at de målene vi satte oss ved forrige strategiprosess, i stor grad var nådd. Den nye planen er bygget etter samme lest, men er blitt tydeligere. Den beskriver hovedmål og delmål på en konkret måte, og er således et meget godt redskap når de årlige handlingsplanene skal lages. Handlingsplanen er et viktig styringsredskap for oss. Det var også en prosess på årsmøtet om hvilke fagområder bonden ønsker rådgiving på. Ikke uventet kom de tradisjonelle områdene høyest, nemlig planteproduksjon. Deretter kom driftsøkonomi. Noen enheter tilbyr i dag økonomisk rådgiving, men mange bønder har ikke tilgang på den rådgivingen hos oss. Dette har styret tatt tak i og iverksatt tiltak for å stimulere flere rådgivingsenheter til å etablere dette rådgivingstilbudet. Fagområdet teknisk planlegg kom høyt på ønskelista, ikke uventet siden vi står midt i en prosess for å etablere tilbudet. Det var også et sterkt ønske om å få rådgiving innen maskinteknikk. Midt-Norge har et slikt tilbud allerede, og vi har drøftet med faglagene om vi kan få drahjelp til å etablere et nasjonalt tilbud innen dette fagområdet. Næringsutvikling på gården er også blitt et fagområde som er blitt styrket i løpet av året. Vi har inngått et samarbeid med Selskapet for Norges Vel og Norges Bondelag for å styrke dette fagområdet. Det er arrangert flere kurs rundt i landet i 2009, og det vil bli flere nye i På årsmøtet i 2008 ble det vedtatt at sentraladministrasjonen skulle endre navn. Saken om navneendring ble også drøftet på årsmøtet i 2009, og det ble klart uttrykt at et navneskifte var nødvendig både sentralt og lokalt. Mange av de lokale rådgivingsenhetene har fulgt anbefalingen gitt i årsmøtet. Ved siste årsskiftet er status som følger: 13 rådgivingsenheter har valgt Norsk Landbruksrådgiving og et regionalt navn, 7 her valgt et regionalt navn pluss Landbruksrådgiving, 12 har gitt signal om at de venter til 2010 med navneendringen, 12 har ikke gitt noe signal, mens 6 har valgte andre løsninger. 3 av disse enhetene har gått sammen med avløserlag. I 2005 fikk vi vår første fagkoordinator, fagområdet gras og grovfôr var først ute. Deretter kom poteter, korn, frukt og bær, og grønnsaker. Fagområdet teknisk planlegging fikk sin koordinator fra Fagkoordinatorene skal sørge for at kunnskapen flyter mellom de lokale enhetene og ha god kontakt med våre samarbeidspartnere. De skal arbeide med kompetansehevende tiltak, og organisere kurs og studieturer. Resultatet blir bedre kunnskapsformidling ut til våre medlemmer. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem, kunnskap som er tilpasset det enkelte medlems behov i den enkeltes bedrift. Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene; det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre rådgivere skal ha og formidle det siste nye av fagkunnskap. Styret ser at skal våre rådgivere kunne spesialisere seg i større grad, må de arbeide over et større geografisk område. Det får vi ved at små lokale enheter går sammen i større enheter. Norsk Landbruksrådgiving har derfor støttet en rekke prosesser hvor det arbeides med å etablere større enheter, arbeidet gir resultater. Ved det siste årsskiftet var det 50 enheter, for 7 år siden var tallet 97 med omtrent samme medlemstall (oversikt finnes under organisasjonsutvikling). Styret har lagt stor vekt på at de store enhetene blir rasjonelt drevet. Derfor har vi sentralt jobbet med å tilby gode administrative systemer, samt bidra til at både daglige ledere og styreledere får tilbud om å bygge opp sin lederkompetanse. Regjerningens mål om 15 % økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i de lokale enhetene. Vi har kommet godt i gang med satsingen på økologisk sauehold og mer økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. Vi har også fått prosjektmidler for å øke produksjonen av økologisk korn og grønnsaker. Norsk Landbruksrådgiving høster mange godord for det vi gjør for å øke utbredelsen av økologisk landbruk. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Ved jordbruksforhandlingene i 2008 fikk Norsk Landbruksrådgiving ansvaret for å organisere arbeidet med teknisk planlegging i hele landet. De ansatte hos Fylkesmannen som ønsker å forsette innen det fagområdet overføres til oss fra Høsten 2008 og 2009 er brukt til regionale prosesser for å planlegge denne overtagelsen. Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives forsvarlig, påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses som godt. Vi benytter en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført arbeidshelseundersøkelser blant de ansatte. Det pekes ikke på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 28 dager som utgjør 1,05 %. Kravet til likestilling er ivaretatt: Sekretariatet inkludert fagkoordinatorene består av til sammen 14 personer, 7 kvinner og 7 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. 25. januar For Norsk Landbruksrådgiving Arne Magnus Aasen (leder) Trond Qvale (nestleder) Inger Grethe Hansen Erik Belbo Vigdis B. Nes Reidun Ferstad Årsmelding

4 STYRET OG STYREARBEID Styret har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Trond Qvale (nestleder), Nes i Akershus Vigdis B. Nes, Haugaland i Rogaland Erik Belbo, Snåsa i Nord-Trøndelag Inger Grethe Hansen, Sortland i Nordland Ragnhild Borchsenius, (ansattes representant) NLR Sør-Trøndelag etter : Reidunn Ferstad, NLR Rogaland Hans Kristian Raanaas, Frogn i Akershus (1. vara) Møter Styret har avholdt 7 møter i Viktige saker har vært: - Handlingsplan for Ny strategiplan Ny organisering i rådgivingsenhetene, støtte til ulike prosesser - Nye satsingsområder: Teknisk planlegging, økonomirådgivning, næringsutvikling, maskinteknisk rådgiving - Fagkoordinatorordningen, rapportering, planer og evaluering Årsmøtet 2009 Årsmøtet ble holdt på Quality Hotel Mastemyr syd for Oslo. Åpningsforedraget ble holdt av Christian Anton Smedshaug fra Norges Bondelag som snakket om temaet: Kan jordbruket fø verden. Før selve forhandlingen snakket Ole G. Hertzenberg i Faktotum om merkevare og ny profil i Norsk Landbruksrådgiving. Vi drøftet også temaet: Veien mot helhetlig rådgiving. Flere av årsmøtedeltakere hadde korte innlegg. Deretter var det gruppearbeid og en plenumsdiskusjon av temaet. På slutten av årsmøtet ble forslaget til ny strategiplan lagt fram og drøftet. Styret fikk mange gode innspill i disse drøftingene for sitt videre arbeid gjennom året. Foto: Tone Budde Erichsen, Norsk Landbruksrådgiving Styremøte i Sortland. 2 Norsk Landbruksrådgiving

5 STYRET OG STYREARBEID Årets jordbruksforhandlinger midler til teknisk planlegging Avtalepartene fulgte ved årets jordbruksforhandlinger opp vedtaket i 2008 om at Norsk Landbruksrådgiving skal få ansvaret for å tilby en landsdekkende tjeneste knyttet til teknisk planlegging fra Vi får øremerket 8,5 mill til dette fagområdet, både til direkte støtte til de lokale enhetene, og til å støtte prosessene og overføringen av ansatte hos Fylkesmannen til rådgivingsenhetene regionalt. Styret har fordelt midlene til ulike tiltak i tråd med de vedtatte retningslinjer gitt i stortingsproposisjonen. Kurs og foredrag Styrets medlemmer har deltatt på møter i de lokale rådgivingsenhetene. Norsk Landbruksrådgiving gjennomfører en kursserie for tillitsvalgte i rådgivingsenhetene høsten 2009 og vinteren Landet er delt inn i regioner og styremedlemmene i rådgivingsenhetene er invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving deltar på disse kursene. Fagkoordinatorer I løpet av årene 2005 til 2009 har vi tilsatt fagkoordinatorer innen fagfagområdene gras, korn, poteter, grønnsaker og frukt og bær, samt teknisk planlegging. De fleste stillingene er deltidsstillinger. Alle fagkoordinatorene møter årlig i styret både for å rapportere på hva de har gjort i året, og hvilke planer de har for det kommende året. Styret har etter en evaluering vedtatt å videreføre ordingen med fagkoordinatorer. Det er ikke planer om å tilsette fagkoordinatorer innen andre fagområder det kommende året. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt møter med avtalepartene. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i Norsk Landbruksrådgiving bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for de lokale rådgivingsenhetene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Foto: Annlaug Fludal, Haugaland Landbruksrådgjeving Hvit blomst. Årsmelding

6 SEKRETARIATET - SAMARBEID NLR-sekretariatet Kontor og ansatte Sekretariatet har kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. Ved årsskiftet 2009/10 var det ansatt 14 personer ved sekretariatet, med til sammen 11,5 årsverk hvorav 4,35 årsverk er fagkoordinatorer. 6 av medarbeiderne har kontor på Ås, de øvrige er plassert enten i en rådgivingsenhet, hos Bioforsk eller på hjemmekontor. Anders Heen Direktør Inger-Turid Jahr Administrasjonssekretær, 80% Torhild Moskvil Administrasjonssekretær, 80% Tone Budde Erichsen Organisasjonskonsulent Anne Kristine Rossebø Prosjektleder, 80% Kjersti Berge Prosjektleder, 70% Christian Brevig Prosjektleder Jon Mjærum Prosjektleder Oddbjørn Kval-Engstad Fagkoordinator i gras og grovfôr, 60% Borghild Glorvigen Fagkoordinator i potet, 75% Einar Strand Fagkoordinator i korn, 50% Sigrid Mogan Fagkoordinator i frukt og bær, 50% Gerd Guren Per Olav Skjølberg Fagkoordinator i grønnsaker Fagkoordinator i teknisk planlegging Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med de økologiske prosjektene. Samarbeid Bioforsk Bioforsk er vår viktigste samarbeidspartner. Representanter fra de to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. I løpet av året har det blitt jobbet med underavtale innen ulike fagområder. Vi har to felles fagkoordinatorer. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med Bioforsk. Et eksempel på samarbeid er at de lokale rådgivingsenhetene utfører forsøksarbeid på oppdrag fra Bioforsk. Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) Et omfattende samarbeid finner sted mellom lokale rådgivingsenheter og FMLA i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivnings- og informasjonstiltak. I forbindelse med den planlagte overføringen av tekniske planleggere fra Fylkesmannen til Norsk Landbruksrådgiving, har det vært mye kontakt gjennom de regionale prosessene. TINE Norsk Landbruksrådgiving og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter. I løpet av året er det undertegnet en avtale med TINE om samhandling innen fagområdet teknisk planlegging. Nortura Norsk Landbruksrådgiving og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I løpet av året er det undertegnet en avtale med Nortura om samhandling innen fagområdet teknisk planlegging. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Hvert år utarbeides Avlings- og kvalitetsprognoser for potet. Dette er en stor jobb som skaffer oppdrag for 9 lokale rådgivingsenheter. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb. Foto: Gaute Myren, Frukt- og bærrådgivningen Øst Mattilsynet Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. De lokale rådgivingsenhetene er sentrale i dette arbeidet gjennom Bioforsk som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet. Statens Landbruksforvaltning (SLF) SLF har forvaltningsansvaret for rammetilskuddet, skriver tildelingsbrevet og vurderer Norsk Landbruksrådgiving sin rapport om hvordan midlene brukes. Vi har også et aktivt samarbeid med SLF knyttet til gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter. Her blir det mer frukt bare vinteren gir slipp. 4 Norsk Landbruksrådgiving

7 SEKRETARIATET - SAMARBEID PR og informasjon Norske Felleskjøp Norsk Landbruksrådgiving har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Oppgaven løses av de lokale rådgivingsenhetene på Østlandet og i Trøndelag. Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) FFU er et samarbeidsorgan mellom Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og Norsk Landbruksrådgiving. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr gjennom en samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. Fellesutvalget er styringsgruppe for dette arbeidet. Bygdefolkets Studieforbund Norsk Landbruksrådgiving er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten. Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbruksrådgiving ble medlem i Norsk Landbrukssamvirke fra 1. januar Vi har flere fordeler av dette medlemskapet, bl.a. representasjon i RUFI (Rådgivende Utvalg for Forskningsdrevet Innovasjon). Samarbeidsavtale Norges Bondelag, Det kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving I 2009 inngikk Norges Bondelag, Det kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving en samarbeidsavtale om landbruksbasert næringsutvikling. Bygdekompasset og Næringsutvikling på gården (NUG) utfyller hverandre og skal sammen være et komplett tilbud til bonden innen næringsutvikling. Bygdekompasset har fokus på mobilisering og avklaring, mens NUG har fokus på den videre næringsutvikling. Samarbeid med Nationen Nationen har også sist vekstsesong hatt ukentlige veksttorgsider. Dette har vært populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats som alle skribentene blant ansatte i rådgivingsenhetene har utført. Gjennom hele vekstsesongen har vår organisasjon vært synlig for Nationens lesere gjennom interessante rapporter fra hele landet. Organisasjons-nytt i Bondebladet Periodevis har vi hatt en rapport fra sentralenheten, enkelte fagområder eller fra en lokal rådgivingsenhet i Bondebladet. Dette er en måte å synliggjøre oss sammen med mange av de andre landbruksorganisasjonene. Fagbladene i landbruket Fagkoordinatorene og mange rådgivere er viktige bidragsytere med fagartikler til landsdekkende og regionale fagtidsskrifter. Rådgivernytt Rådgivernytt er Norsk Landbruksrådgivings informasjonskanal til alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Det er i 2009 utgitt 4 nummer av Rådgivernytt. Det finnes i dag bare i elektronisk utgave og legges ut på våre nettsider Se under tjenester. I Rådgivernytt synliggjøres rådgivingsenhetenes arbeid. De lokale rådgivingsenhetene på nett Mange rådgivingsenheter har egne nettsider til nytte for medlemmene. Norsk Landbruksrådgiving har på oversikt over de ulike rådgivingsenhetene. Her kan også potensielle medlemmer komme i kontakt med aktuell rådgivingsenhet(er). Det Kongelige Selskap for Norges Vel Norsk Landbruksrådgiving har samarbeidsavtale med Det Kongelige Selskap for Norges Vel om ulike samarbeidsområder og prosjekter. Av samarbeidsområder og prosjekter kan nevnes: Kurs i bedriftsrådgiving, Næringsutvikling på gården (NUG) og Riktig gjødsling i praksis. Foto: Lofoten Forsøksring Hyggelig møte i Lofoten. Årsmelding

8 ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling og regionalisering er en viktig og prioritert oppgave for Norsk Landbruksrådgiving. Det har skjedd mye. Mange rådgivingsenheter har endret navn og tatt i bruk ny felles profil. De rådgivingsenhetene som har gått sammen og blitt større, jobber med å utvikle enheten og tilbudet til å bli enda bedre for medlemmene og fra årsskiftet 2010 får vi også et landsdekkende tilbud innen teknisk planlegging. Nedenfor er en status over situasjonen og noe av det som har skjedd det siste året. Akershus/Østfold I Akershus og Østfold er det i dag to rådgivingsenheter med bredt fagfelt. I tillegg er det på fagområdet frukt og bær en organisasjon som også dekker flere fylker. Det arbeides mye med interne strukturer for å få rådgivingsenhetene til å bruke den robustheten de har skaffet seg i forhold til å gi et godt og bredt rådgivingstilbud til medlemmene. Romerike Landbruksrådgiving og Forsøksringen SørØst samarbeider om ulike prosjekter. De har også samarbeid om tilbudet om teknisk rådgivning. Det er også et faglig samarbeid mellom de to nevnte rådgivingsenhetene og Vestfold Forsøksring. Styrene i de tre nevnte rådgivingsenhetene har årlige planleggingsmøter. Hedmark I Hedmark er det 5 rådgivingsenheter. De ønsker foreløpig stort sett å bevare den strukturen de har i dag og samarbeide fra sak til sak. Men Forsøksringen Bær har flyttet fra Kise og er nå samlokalisert med Hedmark Landbruksrådgiving der de sammen har flyttet inn i et nytt og større Landbrukssenter på Blæstad. Hedmark Landbruksrådgiving har utvidet tilbudet sitt til også å dekke byggteknisk planlegging. På dette fagområdet dekker de både Hedmark og Oppland. Oppland I Oppland har de ved årsskiftet, i desember 2009, 6 rådgivingsenheter. En i sørfylket, fire forsøksringer i Gudbrandsdalen og en i Valdres. Det pågår en prosess om sammenslutning av de fire rådgivingsenhetene i Gudbrandsdalen.Saken er førstegangsbehandlet i ekstraordinære årsmøter høsten Planen er at de i årsmøtene 2010, skal gjøre endelig vedtak om sammenslutning til Norsk Landbruksrådgiving, Gudbrandsdalen. Vedtaket blir gjort med tilbakevirkende kraft. Det vil derfor i 2010 med et positivt vedtak, være 3 rådgivingsenheter i Oppland. Buskerud/Telemark/Vestfold. Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med organiseringen av den framtidige rådgivingen i Buskerud, Telemark og Vestfold. 5 rådgivingsenheter i disse fylkene har pr 1. januar 2009 slått seg sammen til Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Det er en stor og robust enhet med 20 ansatte. De vil også gi et tilbud om byggteknisk rådgiving til bønder i Buskerud, Telemark og Vestfold. Vestfold Forsøksring, Lier og omegn Forsøksring og GAFA har hatt møter om en mulig sammenslutning. Prosessen har imidlertid stoppet opp. Frukt og bærrådgivingen Øst dekker flere fylker og har valgt å fortsette som før. Agder I Agder er det i dag 2 rådgivingsenheter. Norsk Landbruksrådgiving Agder har gått sammen med Aust- Agder Landbruksrådgiving fra De tilbyr byggteknisk rådgiving til bønder i Agderfylkene.I tillegg er det Setesdal Forsøksring. Norsk Landbruksrådgiving Agder deltar i et samarbeid med rådgivingsenhetene i Rogaland Rogaland Det er i dag 5 rådgivingsenheter i Rogaland. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er den største med 15 ansatte. Alle rådgivingsenhetene i Rogaland har et samarbeid seg i mellom. I tillegg samarbeider de med Norsk Landbruksrådgiving Agder. Hordaland Det er to rådgivingsenheter i Hordaland. Norsk Landbruksrådgiving Hordaland er størst med 6 kontorer. Norsk fruktrådgiving Hardanger har spesialisert frukt rådgiving. Rådgivningsenhetene har en samarbeidsavtale som gir medlemmene i Norsk Landbruksrågiving Hordaland fruktrådgiving fra Norsk fruktrådgiving Hardanger og medlemmer i Norsk fruktrådgiving Hardanger får grovforrådgiving fra Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Foto: Bente J Øpstad, NLR Hordaland Sogn og Fjordane Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane er en stor rådgivingsenhet i fylket. De har 5 kontorer. Økoringen Vest er ikke med i den store enheten, men dekker det samme geografiske området. Rådgivingsenhetene på Vestlandet dvs. i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har et regionsamarbeid blant annet om informasjon til medlemmene. Denna blandinga er god. 6 Norsk Landbruksrådgiving

9 ORGANISASJONSUTVIKLING Møre og Romsdal Det er i dag to rådgivingsenheter i fylket; Landbruk Nordvest og Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre. Landbruk Nordvest er en sammenslutning av flere tidligere forsøksringer og avløserlag. De har tilbud om teknisk rådgiving til bønder i Møre og Romsdal. Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag er det i dag to rådgivingsenheter. Det er Oppdal Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Sistnevnte tilbyr teknisk rådgiving til bønder i fylket. Nord-Trøndelag Det er i dag to rådgivingsenheter i Nord-Trøndelag. Fra årsskiftet 2010 gikk Trøndelag Landbruksrådgiving og Stjørdal og omegn Forsøksring sammen til Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. I tillegg er det Namdal Forsøksring. Norsk Landbruksrådgiving Nord- Trøndelag tilbyr teknisk rådgiving til bønder i fylket. Nordland I Nordland har det skjedd mye de siste årene. For få år siden var det 14 rådgivingsenheter. I dag er det seks. Fra 2010 er det to rådgivingsenheter sør for Salt-fjellet og fire enheter nord for Salt-fjellet. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland er en sammenslutning som tilbyr både rådgiving og landbrukstjenester til bønder i Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Alle rådgivingsenhetene i Nordland samarbeider gjennom FIN. Troms Troms har i dag 2 rådgivingsenheter. Landbruk Nord har etablert seg som en stor enhet og selger både avløsertjenester og rådgivning i Troms og deler av Finnmark. I tillegg har vi Tromsø og omegn Forsøksring. Bønder i Sør-Troms får sitt tilbud fra landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Landbruk Nord har fem tekniske planleggere som tilbyr sine tjenester til bønder i alle de tre nordligste fylkene. Finnmark I Finnmark er det i dag to rådgivingsenheter; en i Øst- Finnmark og en i Vest- Finnmark. Vest-Finnmark har fra årsskiftet 2010 gått sammen med landbrukstjenesten. I tillegg har de to rådgivingsenhetene startet et arbeid der de ser på en mulig framtidig sammenslutning. Foto: Einar Strand, Norsk Landbruksrådgiving Rådgiversamling. Årsmelding

10 ORGANISASJONSUTVIKLING Utvikling av medlemstall i forsøksringene fram til 2008 Fylke Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Veksthusringen Norsk Pyntegrønt Sum hele landet Foto: Magne Berland, Veksthusringen avd. Hordaland Stemor 10 pakk klar til salg. 8 Norsk Landbruksrådgiving

11 KOMPETANSEBYGGING - KURS Kurs Kurs for tillitsvalgte Vinteren 2009/2010 er det planlagt en serie kurs for styremedlemmer i rådgivingsenhetene. De første to ble avholdt høsten Kurset tar opp utfordringer for Norsk Landbruksrådgiving og rådgivingsenhetene, styrets ansvar og oppgaver og styrearbeid i praksis. I tillegg ser en på rådgivingsenhetene i et framtidsperspektiv. Kurs for organiserte Det er avholdt et kurs for organiserte medarbeidere i rådgivingsenhetene. Kurset er utarbeidet av Naturviterne og Negotia for deres medlemmer tilknyttet organisasjonene i Norsk Landbruksrådgiving. Temaer som ble diskutert i kurset var aktuelt fra NLR, motivasjon, hvordan gjøre hverandre bedre, resultat av årets forhandlingsmøte, arbeidsmarked for rådgivere, erfaringer fra omstillinger og bransjearbeid, nytt om pensjon og til slutt innspill til tariffforhandlingene i Bedriftsrådgiving 2009 NLR arrangerte i 2009 ett kurs i bedriftsrådgiving. Kursdeltakere var rådgivere. Siden 2006 har totalt ca. 60 rådgivere deltatt på disse kursene. Kurset er utviklet i samarbeid med Norges Vel og går over 4 samlinger à 2 dager, med hjemmearbeid mellom samlingene. Hovedemner på kurset er bedriftsøkonomi og markedskunnskap. De to siste kursdagene brukes til rådgivingsmetodikk (coaching). Målet med kurset er at hver kursdeltaker i samarbeid med et medlem i egen rådgivingsenhet skal utarbeide en forretningsplan for vedkommende, det være seg enten det er endring av eksisterende produksjon, eller ny landbruksbasert virksomhet. Som en liten eksamen må den enkelte kursdeltaker presentere forretningsplanen for et panel bestående av representanter fra bank, faglag, kommunal forvaltning, FMLA og Innovasjon Norge. Næringsutvikling på gården (NUG) Også dette utviklingsprogrammet er et samarbeidsprosjekt med Norges Vel. NUG er et landbruksbasert forretningsutviklingsprogram for bønder, og målet er å dyktiggjøre bonden til å realisere bærekraftige utviklingsprosjekter. Programmet leder deltakerne gjennom en forretningsprosess og etablerer et støtte- og veiledningstilbud fra idé til gjennomføring av foretningsplan. Kurset går over 5 samlinger à 2 dager og den lokale rådgivingsenheten er prosjekteier/kurseier. Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre gjennomførte vinteren 2009 programmet for andre gang. Det var 13 deltakere. Flere rådgivingsenheter vil i 2010 tilby programmet for sine medlemmer. Hovedemner er bedriftsøkonomi og markedskunnskap. Det siste tilpasset kursdeltakernes behov. Som avslutning av utviklingsprogrammet skal kursdeltakerne utarbeide forretningsplan og planen presenteres for et fagpanel. Foto: Anne Kristine Rossebø, Norsk Landbruksrågiving Legoaktivitet i Rådgiver kurs 09. Årsmelding

12 KOMPETANSEBYGGING - KURS Kursuka Årets viktigste møteplass for rådgivere Årets Kursuke ble arrangert på Quality Hotell, Sarpsborg fra mandag 9.november til torsdag 12.november. Deltagelsen var omtrent slik den har vært de siste årene med ca 200 deltagere, foredragsholdere og gjester, og det er vi godt fornøyd med. Tilbakemeldingene på arrangementet er også jevnt over gode, og den sosiale nytten av arrangementet er uvurderlig. Kursuka startet som den har gjort de siste årene med fagprogrammer lagt opp av fagutvalg og fagkoordinatorer. Disse begynte mandag formiddag og varte til lunsj på tirsdag. I år hadde flere av fagutvalgene gått sammen om å lage felles programposter, og fagprogrammet startet med et Økonomikurs som var felles for fagprogrammene i økonomi, korn, grønnsaker og potet. Kursholder var Terje Haug, og temaet var økonomi rådgiving i planteproduksjon. Senere på mandag hadde fagprogrammene potet, grønnsaker og korn et felles foredrag om revitalisering av jord ved Øystein Haugerud fra FMLA Buskerud. Videre utover mandagene var det parallelle fagprogrammer for økonomi, grovfôr, korn, potet og grønnsaker. Parallelt med disse fagkursene ble det også avholdt en samling for daglige ledere, hvor det også i år var invitert styreledere. Dette kurset fikk en menge gode tilbakemeldinger og samlet en stor gruppe deltagere, omtrent 50/50 fordelt på styreledere og daglige ledere. Kurset hadde fokus på profesjonell styring av rådgivingsbedrifter og erfaringsutveksling om felles utfordringer i større enheter. Alle fagsamlingene var godt besøkt og fikk stort sett gode tilbakemeldinger. Etter lunsj på tirsdag startet fellesprogrammet med en blanding av interessante temaer og nyttig informasjon. Først fikk vi ta del i noen framtidstanker fra direktør Anders Heen og styreleder Arne Magnus Aasen, deretter en orientering om oppbyggingen avi byggteknisk rådgiving ved koordinator Per Olav Skjølberg. For å gi oss inspirasjon til å møte de daglige utfordringene avsluttet vi fellesprogrammet på tirsdag med et foredrag om humor og kreativitet ved Jon Morten Melhus Etter at plenumsprogrammet var ferdig var det årsmøte i Agrar. På tirsdag kveld var det festmiddag på Østfoldvis med lokal mat og underholdningsinnslag fra Raymond, utmerket ledet av Tor Anton Guren fra Forsøksringen SørØst. Også var det en svingom etterpå for de som ønsket det Onsdag formiddag var satt av til et seminar om mikronæringsstoffer ved Pai Pedas, forsker ved Institut for Jordbrugsvidenskab, Københavns Universitet. Han holdt forsamlingen i ånde med et meget interessant foredrag, og avsluttet med å fortelle om utvikling av analyseverktøy for testing av manganmangel i planter. Fellesprogrammet fortsatte med temaer om IKT-strategi og informasjon om utvikling av fellesløsninger innenfor dataprogrammer, og ble avsluttet med et foredrag fra departementsråd Olav Ulleren i landbruks- og matdepartementet. Han uttrykte stor tilfredshet med den utviklingen Norsk Landbruksrådgiving nå er inne i. Etter fellesprogrammet fikk de som var interessert en orientering om matnorge.no, som er et verktøy for markedsføring og salg av lokal mat. Torsdag var satt av til parallelle etterkurs. Her var det kurs om planleggingsverktøy i økologisk produksjon og gjerding og gjerdehold. I tillegg var det et kurs om web-publisering. Foto: Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving Nye medarbeidere. 10 Norsk Landbruksrådgiving

13 KOMPETANSEBYGGING - KURS Kurs i forsøksarbeid I samarbeid med Bioforsk ble det tilbudt kurs i forsøksarbeid innen korn. Kurset var bygd opp av flere moduler hvor en kunne velge å delta på ett eller flere av modulene. De to viktigste modulene fra vårt ståsted var i juni med teori og praksis omkring oppmåling, såing, gjødsling, ugraskjennskap og sprøyting av felt. Neste samling var i august der bruka av NFTS som verktøy, diagnostisering og notering av sjukdommer, høsting samt notater og prøvetaking ved høsting tema. Innafor det samme samarbeidet ble det også tilbudt kurs i forsøksarbeid innen grovfôr. Her ble det lagt vekt på særskilte forhold ved anlegg og stell av forsøk i fôrvekster, uttak og håndtering av prøver, gode høsterutiner, botanisering og bruk av MSC-metoden (sentral i prognosearbeid) i praksis. Pai Pedas forklarer engasjert om mikronæringsstoffer... Foto: Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving... og forsamlingen følger godt med. Årsmelding

14 PROSJEKTER Økologisk veiledningsprosjekt Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR), Rådgivingsavtale og Dyrkingsgrupper innan økologisk landbruk er dei tre tiltaka som ligg under Økologisk veiledningsprosjekt. Tilboda har som hovudmål å tilby produsentar rådgiving som stimulerer til omlegging til økologisk drift og å bidra til at gardbrukar lykkes med økologisk produksjon. 370 produsentar har i 2009 hatt gratis førstegangs rådgjeving i økologisk landbruk (GFR-besøk). Desse har fått vurdert muligheter for omlegging til økologisk drift på garden sin. Tidlegare års registreringar viser at meir enn 30 % av brukarane som har hatt GFR-besøk vel å starta omlegging til økologisk produksjon. GFR har også som mål å fremme bruk av delløysningar frå økologiske produksjonsformer i konvensjonelt landbruk (økologisering). 87% av brukarane svara i ei spørjeundersøking at dei har hatt god/svært god nytte av GFR-besøket for å få meir informasjon om økologisk drift på eigen gard. 80% av dei spurde ønskjer meir hjelp frå landbruksrådgivinga. Oppfølging etter GFR er ei stor utfordring for den enkelte rådgivingsenhet. Dette er svært ressurskrevande og behovet er stort for økonomisk rom for å utføre dette arbeidet. GFR-Mjølk Norsk Landbruksrådgiving og Tine rådgiving har eit samordna rådgivingstilbud overfor mjølkeprodusentar med interesse for økologisk drift GFR-mjølk. I løpet av 2009 er det gjennomført om lag 130 GFR- Mjølk-besøk. I Sør- og Nord-Trøndelag er det besøkt om lag 70 mjølkeprodusentar og interessa er framleis stor i dei to fylka. I arbeidet med GFR-Mjølk er det innhenta erfaringar både frå Tine- og NLR-rådgivarar samt gardbrukarar. Kort kan me oppsummere arbeidet som positivt for alle parter. Foto: Mette Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Aksel kalverøkter. 12 Norsk Landbruksrådgiving

15 PROSJEKTER Rådgivingsavtale 85 nye gardbrukarar har i år inngått Rådgivingsavtale. Det vert sett opp ein skriftleg avtale der ein eller fleire rådgjevarar vert kopla inn for å bidra med rådgiving tilpassa brukaren sine behov. Målet med tilbodet er å bidra til at brukaren skal lukkast i si drift både med tanke på produktkvalitet og økonomi Det vert stor fagleg breidde i arbeidet med ein Rådgivingsavtale. Døme på tema i ein avtale er: Omlegging til økologisk drift, husdyrproduksjonar, kornproduksjon, frukt, grønt, bær og veksthusproduksjon, og oppstart av foredlings- og omsetningstiltak. Dyrkingsgruppe 76 Dyrkingsgrupper har vore i drift i Dyrkingsgruppene skal stimulera til auka fagleg kompetanse og samarbeid mellom økologiske produsentar. Dyrkingsgruppene har i følgje tilbakemeldingane vore viktige faglege og sosiale møteplassar. Dei har bidratt til nettverksbygging og samarbeid mellom økologiske produsentar og gitt inspirasjon til vidare arbeid med produksjon om omsetning. Prosjektet har hatt midlar til leige av eksterne fagpersonar. Dette gir rom for svært gode faglege møteplassar. Deltakarane har sjølve kunna påverka tema for kvart møte. Nokre grupper har hatt einsidig fokus på produksjon medan andre også har arbeidd med foredling og omsetning av økologiske produkt. Både husdyr-, kornog grøntprodusentar har danna Dyrkingsgrupper. Rapportar og evalueringsskjema frå rådgjevarar og deltakarar viser at dette er ei svært positiv arbeidsform som har medverka til utvikling av økologiske produsentmiljø og til etablering av samarbeid innan økologisk produksjon, foredling og omsetning. GFR: Gratis førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR) Gardbrukar får eit gratis og uforpliktande gardsbesøk Rådgjevar vurderer bruket sine muligheiter for omlegging til økologisk drift Agronomi, økonomi, og regelverk er sentrale tema Gardbrukar får skriftleg tilbakemelding Rådgivingsavtale: 10 timars rådgiving i løpet av eit år Skriftleg arbeidsavtale og plan Ein eller fleir rådgivarar bidrar med kompetanse Individuelt tilpassa kvar brukar sine utfordringar Mål: fleire økologiske suksessbedrifter Dyrkingsgrupper: Produksjonsretta samlingar for faste deltakarar 3-4 møte årleg Fast rådgivar leiar gruppa Kan leige inn eksterne fagpersonar Fagleg og sosial møteplass Kompetanseheving og samarbeidsmuligheter Økologisk veiledningsprosjekt har også i 2009 vore eit viktig reiskap for å bidra til auka kompetanse om økologisk produksjon i næringa. Rådgivarapparatet har gjennom prosjektet gode muligheter til kompetansebygging både gjennom økonomisk støtte til individuelle tiltak og gjennom felles kurs og møte med tema økologi. Prosjektet bidrar til tett kontakt med andre og det er utvikla godt samarbeid med forvaltning, markedsaktørar og FoU-miljø både lokalt og nasjonalt. Prosjektet er eigd og styrt av Norsk Landbruksrådgiving med finansiering frå Statens landbruksforvaltning (SLF). Prosjektet held fram i 2010 og har fått løyvd 4,7 millionar kroner frå SLF. Styringsgruppe: Arne Magnus Aasen, NLR, leder Pia Borg/Anders Huus, Norges Bondelag Thomas Cottis, Norsk bonde- og småbrukarlag Trond I. Qvale, NLR Anders Heen, direktør i NLR møter som observatør Prosjektleiing: Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, NLR. Foto: Lise Austrheim, Norsk Landbruksrågiving Hordaland Riktig stubbehøyde. Årsmelding

16 PROSJEKTER ØkoGrønt 2010 ØkoGrønt 2010 er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Landbruksrådgiving (prosjekteier), Bioforsk Økologisk og Fylkesmannen i Vestfold. Prosjektet ledes av Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Prosjektet er finansiert av Statens landbruksforvaltning. Det er behov for et felles løft for å nå regjeringens målsetting om 15 % økologisk produksjon, særlig innen produktgruppa grønnsaker. Den som skal produsere økologiske grønnsaker møter en del faglige utfordringer som kan føre til skade og forringelse av produktkvalitet. Dette skaper igjen problemer i omsetningen, noe som delvis kan forklare inntrykket hos mange forbrukere, nemlig at økologiske grønnsaker er vanskelig tilgjengelig og av varierende kvalitet. Det arbeides på flere områder for å løse utfrodringer på omsetningssida. ØkoGrønt 2010 er et fireårigprosjekt som fokuserer på produksjon, og som samtidig har en dialog med markedsprosjekter og markedsaktører. Målet med prosjektet er å øke produksjonen av økologiske grønnsaker. For å oppnå dette er det behov for mer kunnskap hos veiledere og produsenter. Dette skjer gjennom møte- og kursaktivitet, skiftlig formidling og diverse prøvinger i felt som fokuserer på jord og næring, ugrasregulering og øvrig plantevern, oppalsjord, sortsprøving og økonomi. Aktiviteter i 2009 Det er gjennomført mange ulike arrangement i prosjektets regi. Blant annet flere markdager med fokus på mekanisk ugrasregulering. Tema næringstilførsel, vekstskifte, plantevern og øvrig dyrkingsteknikk ble som viktige forutsetninger til økologisk drift er tatt opp i møter og markdager. Testing av DEBIO-godkjente oppaljordblandinger for å vurdere egnethet til dyrking av økologiske småplanter i regi av Bioforsk Økologisk. Resultatene er presentert skriftlig og i møter. Det er publisert flere fagartikler om økologisk grønnsakdyrking blant annet i Gartneryrket. En viktig oppgave er å sammenstille og behandle datagrunnlag for å komme frem til gode økonomiske kalkyler for ulike grønnsakproduksjoner. Det ble sommeren 2009 gjennomført en vellykket studietur til Tyskland med 19 deltagere (rådgivere og produsenter) fra hele landet. Temaet var økologisk grønnsakdyrking. Prosjektet bidrar til faglig kontakt mellom rådgiverne som arbeider med økologisk grønnsakdyrking. Prosjektleder brukes som spisskompetanse på andres faglige arrangement og det sikrer god overføring av kunnskap. Viktige mål i 2009 er å gi faglig støtte til de grønnsakprodusentene som legger om til økologisk drift og på sørge for at prosjektet faglig bidrar til å øke økologisk grønt-produksjon i Norge. Prosjektleder: Thomas Holz, NLR Østafjells Styringsgruppe: Kari Mette Holm, FMLA Vestfold, leder Magne Heddan, NLR Østafjells Turid Strøm, Bioforsk Økologisk Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgiving Thomas Holz, sekretær Foto: Anne Kristine Rossebø, Norsk Landbruksrådgiving Thomas Holz, prosjektlederen for ØkoGrønt Norsk Landbruksrådgiving

17 PROSJEKTER Kornkampanje og Motivasjonsprosjekt for økt omlegging til økologisk korn Norsk Landbruksrådgiving ved Einar Strand og Anne Kristine Rossebø deltar i to prosjekter i samarbeid med Bioforsk Økologisk og Fellesløft for norsk økologisk matkorn (FMLA Oslo og Akershus). Begge prosjekter er informasjons/-motiveringsprosjekter for å øke omlegginga til økologisk korndyrking. Prosjektene er sterkt integrert, men har ulik varighet og rapporteres hver for seg. Høsten 2007 ble prosjektet KORNMOT etablert. Målet er å sikre økt kompetansen innen økologisk korndyrking hos landbruksrådgiverne. Dette gjøres gjennom ulike kurs og en hospiteringsordning. Fagstoff gjøres lettere tilgjengelig for veiledere og produsenter. Finansiering fra Statens Landbruksforvaltning. Sommeren 2008 fikk vi i oppdrag å gjennomføre et element i fra Jordbruksavtalens sluttprotokoll av 16. mai 2008: Ekstra tilskudd på ca. 100 kr per dekar for økologisk korn i årene 2011 og 2012 Forsterket veilednings- og informasjonssatsing Tilrettelegge for samarbeid mellom produsenter Dette er gjennomført i 2009 som prosjektet, Kampanje for økt økologisk kornproduksjon med hovedmålet: Gjennom motivasjon og kunnskapsformidling bidra til at konvensjonelle kornprodusenter får god kjennskap til markedssituasjonen for og økonomien i økologisk kornproduksjon, i den hensikt å medvirke til økt omlegging i til økologisk kornproduksjon. Prosjektet besto av 2 deler. 1) En veiledning og informasjonssatsing blant annet med informasjonsfolder til alle kornprodusenter og påfølgende medieoppslag gjennom hele året. 2) Et opplegg for å stimulere til økt samarbeid mellom produsenter. Det er utviklet et verktøy (SAMBA) som beregner lønnsomheten ved samarbeid mellom produsenter. Og gjennom kommunal landbruksforvaltning, faglaga og landbruksrågivinga er det etablert møteplasser for mindre grupper av produsenter i 17 Rød Angus marmorert økobiff på grovfor Erkjennelsen av at Norge er et land med mye gras og lite omsetning av økologisk kjøtt er en av årsakene til at det ble søkt om midler til prosjektet Rød Angus marmorert økobiff på grovfor. NLR er formell prosjekteier. Prosjektarbeiderne, Trond I. Qvale og Halvor Midtsundstad, er økobønder som i flere år har solgt kjøtt direkte til forbruker fra sine Angusbesetninger. Erfaring viser at det ikke er mange som kjøper kjøtt fordi det er økologisk, men mange kjøper Anguskjøtt fordi det er spesielt smaksrikt og mørt. Angusrasen klassifiseres ikke spesielt godt som slakt fordi EUROP-systemet favoriserer store muskler. Det er ingen kjent sammenheng mellom størrelse og spisekvalitet for biff. Håvard Steinshamn på Bioforsk Økologisk er engasjert av prosjektet. Ut fra en litteraturstudie har han pr. idag skrevet en artikkel om grovforutnytting hos kjøttfe. Fettsyresammensetning i kjøttet som konsekvens av fôrseddelen er et tema som det senere skal tas fatt i. Hvorvidt dette har noen helsemessig konsekvens for konsumenten vil vi også forsøke å belyse. kommuner. Samarbeidet organiseres etter Ree-modellen med tanke på utveksling av husdyrgjødsel og evt. areal. I jordbruksforhandlingene våren 2009 ble denne kampanjen forlenget ett år (ut 2010), og innholdet videreført med unntak av informasjonsfolderen som ble ferdigstilt i januar Prosjektleder: Randi Berland Frøset, Bioforsk Økologisk Styringsgruppe: Turid Strøm, Bioforsk Økologisk Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving Aslak Hauge, Felleskjøpet Agri, Bjørn Gimming, Norges Bondelag Bergljot Styrvol, Norsk Bonde- og småbrukarlag Lars-Martin Julseth, FMLA Oslo og Akershus (2009) Foto: Elisabeth Lunder Foto: Olav Malmo Ingrid Gauslaa i NLR Nord-Trøndelag tilpasser SAMBA til norske forhold. I tillegg er inntrykk fra en studietur i Nord-Amerika i ferd med å publiseres i diverse fagblad. Tema her var ressursutnytting av utmarka (prærien) og grassfeed beef. Prosjektet fortsetter i Prosjektleder: Trond I. Qvale, NLR Prosjektleder Trond I. Qvale. Årsmelding

18 PROSJEKTER ØkoSau Gratis Førsteråd-sau (GFR-sau) og informasjonsmøte om økologisk sauehald er dei to viktigaste tiltaka i veilednings programmet ØkoSau. ØkoSau vart etablert i slutten av 2006 som eit resultat av jordbruksavtalen same år. Rådgivarar i Norsk Landbruksrådgiving har sidan oppstart gjennomført nær 600 GFR-sau og over 100 informasjonsmøte. I 2009 var aktiviteten 133 GFR-sau og 35 informasjonsmøte, om lag same nivå som i Bygningar til økologisk sau I 2009 vart det sett fokus på avklaring av krav til bygningsløysingar for økologisk sau. Ei faggruppe har arbeidd med temaet Gode og godkjende bygningar for økologisk sau : Knut Evensen, Nortura Grethe Helen Meisfjord Jørgensen, UMB Lisbeth Hektoen, Animalia Lene Nilssen, Debio Håvard Øyrehagen, Norsk Sau og Geit Marianne Kulø, Dyrevernalliansen Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving (prosjektleiar for ØkoSau) NLR sende i samarbeid med Debio ut ei spørjeundersøking til alle medlemmer i Debio med meir enn 30 vinterfòra sauer. Spørsmåla gjaldt status og planar for bygningsløysingar hos den enkelte produsent. Det kom inn over 160 svar som har gitt oss auka innsikt om bygningar på økologiske sauebruk i forhold til krava som vert gjeldande for alle økologiske sauebruk frå Det vart også arrangert fagmøte om økologiske sauefjøs i desember Her var målgruppa rådgivarar, forskarar, forvaltning, Debio inspektørar og representantar frå Mattilsynet lokalt og regionalt. Hovudmålet var å belyse og avklare kva bygningskrav som gjeld ved økologisk sauehald, og å gje døme på kva bygningsløysingar som vil vere både godkjende og velfungerande. Grovfôr til økologisk sau Gjennom eit 20 tals Dyrkingsgrupper har både teoretisk og praktisk kompetanse om økologisk grovfôrdyrking til sau blitt styrka ute hos saueprodusentane. Det har i fleire av gruppene vore leigd inn spisskompetanse i form av forskarar eller produsentar som driv godt økologisk i praksis. På nokre av informasjonsmøta har også forskarar og/eller økologiske saueprodusentar halde innlegg. Sau og Geit Også i 2009 er det levert fagartiklar til fagbladet Sau og Geit om økologisk sauehald. I siste ugåve bidrog prosjektet m.a. med fleire sider om bygningar og dyrevelferd i økologisk sauehald. Resultat Kunnskapen om kva som skal til for å få godkjent sauehaldet som økologisk og kven som har gode muligheter for økologisk drift vert årleg styrka i det norske sauemiljøet. Det har vore ein viss auke i tal økologiske sauer kvart år sidan 2006, - kor stor auken er i 2009 er ikkje registrert enno. I tillegg til kunnskap om korleis ein kan drive eit økologisk sauehald er marknad og rammebetingelsar viktige faktorar som styrer vidare utvikling av andelen økologisk sau i Norge. Dette er næring som i sterk grad er politisk styrt sidan marknadspris på fårekjøt i Norge er låg i internasjonal samanlikning og sidan strukturelle forhold legg begrensingar på kor store areal ein produsent kan drive på ein tilfredsstillande måte. Me registrerer elles at interessa for delløysingar frå økologisk landbruk vert tekne i bruk av konvensjonelle saueprodusentar. Kløver, beitepussing, mekanisk ugrasregulering og bruk av alternative gjødslingsmidlar som hønsegjødsel, grisegjødsel og beinmjøl er døme på dette. SLF har løyvd midlar til vidare drift av ØkoSau også i 2010 og tilbodet om GFR-sau og informasjonsmøte vil vera viktige tiltak også dette året. Det vil også verta tilbod om å delta i Drykingsgrupper med fokus på økologisk sauehald. Prosjektleiar: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving Styringsgruppa for ØkoSau: Arne Magnus Aasen, NLR, leiar Pia Borg, Norges Bondelag Thomas Cottis, Norsk Bonde- og Småbrukarlag Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit John Olav Husabø, Nortura Trond I Qvale, NLR Rødkløver. 16 Norsk Landbruksrådgiving

19 PROSJEKTER Økobonden skal lykkes! (ØSL) Hovudmålet for NLR som deltakar i dette prosjektet er å legge til rette for at fleire produsentar får målretta informasjon og veiledning før, under og etter omlegging til økologisk produksjon. På denne måten skal rådgivinga sikra at dei som legg om til økologisk produksjon har tilgang til relevant kompetanse i forhold til eigen situasjon og at dei som melder seg inn i økologiforordninga har eit klart bilete av korleis dei skal lykkast. Betre kommunikasjon og samordning med Debio er sentralt for å få til dette. Det er kome på plass ei ordning der Debio sender lister til NLR over alle nyinnmeldte til i ordninga. Dette gjev landbruksrådgivaren oversikt over alle nye økoprodusenter. Kvar nyinnmeldte skal verta kontakta av rådgivar og det vert gitt tilbod om rådgiving og oppfølging tilpassa bonden sine behov. Det er også etablert ei ordning for faste kontaktmøte mellom Debio og NLR på regionnivå. Kontaktmøta er ein arena der inspektørar og rådgivarar får felles oppdatering innan økologiregelverket og kontrollordninga. Inspektørar og rådgivarar som arbeider i same område får også betre kjennskap til kvarandre og muligheit for betre dialog og samhandling. LMD sin handlingsplan, Økonomisk, agronomisk økologisk! legg føringar for at ein skal avvikle dagens praksis med Driftsbeskrivelse og den skal erstattast av eit dokument som i større grad er ein agronomisk plan for korleis produsenten skal legge om og drive økologisk. Det skal framover vere rådgivarar som bidrar med nødvendig kompetanse til produsentane ved utarbeiding av ein slik plan og NLR er i gang med utarbeiding av forslag til ny Driftsbeskrivelse med eit meir agronomisk og pedagogisk formål. I løpet av 2010 skal NLR sine økologirådgivarar byggja kompetanse for å kunna gi nye Debiomedlemmer relevante tilbod i form av kurs, litteratur eller direkte rådgiving knytt til utarbeiding av ny Driftsbeskrivelse. Arbeidet er undervegs og endeleg ordning skal avklarast med LMD/SLF og avtalepartane i løpet av året. Dette er hovudoppgåva i ØSL i NLR har gjennom prosjektet utarbeidd oversikt over tilgjengelege kompetansetilbod innan økologisk landbruk pr i dag. Det viser seg at det finst gode kompetansetilbod til bonden pr i dag: fagstoff på nettet og i bokform, ulike nettbaserte studium innan økologisk landbruk, grunnleggjande kurs, informasjonsmøte, produksjonsretta kurs, Dyrkingsgrupper, Rådgivingsavtalar og Gratis Førsteråd. Utfordringa er å gjera dette godt nok kjent, samt at bonden må prioritere å bruke tid på kompetansebygging. Prosjektet Økobonden skal lykkes er eit samarbeid mellom NLR, Debio og KSL Matmerk. Faglaga er representert i styringsgruppa. Bioforsk Økologisk deltek fagleg. Frå NLR er det Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge som arbeider med tiltaka. Foto: Norsk Landbruksrådgiving Ivrige deltakere... Årsmelding

20 PROSJEKTER Bedre driftskunnskap om nye spredeteknikker innen husdyrgjødsel Norsk Landbruksrådgiving ved Oddbjørn Kval-Engstad leder et prosjekt med samling og formidling av kunnskap om husdyrgjødselspredning. Prosjektet støttes av Statens Landbruksforvaltning gjennom Nasjonalt program for klimatiltak i landbruket, med Bioforsk som den viktigste eksterne samarbeidspartner og Agromiljø AS som viktig medspiller i søknadsfasen. I prosjektet skal vi samle kunnskap om husdyrgjødselspredning på bred basis fra Norge, Sverige og Danmark, med vekt på resultater og erfaringer fra bruk på grasmark. Ni lokale enheter er valgt ut til å bidra i å formidle kunnskap og prøve ut rådgivingsmateriell og verktøy. Enhetene er hovedsakelig valgt ut fordi de ligger i områder for pilotordningen med tilskudd til miljøvennlig spredning eller de er involvert i et prosjekt med våtsåing (engfrø blir sådd sammen med husdyrgjødsel i én operasjon). Deltakerne er Trøndelag Forsøksring, NLR Sør-Trøndelag, Landbruk Nordvest, NLR Sogn og Fjordane, NLR Rogaland, Landbruksrådgiving Agder, NLR Østafjells, NLR Oppland og Hedmark Landbruksrådgiving. Grovfôrkoordinator står for samling og systematisering av skandinavisk kunnskap, sammen med Lars Nesheim i Bioforsk, og skal utarbeide rådgivingsmateriell på bakgrunn av dette. Karstein Henriksen i Landbruksrådgiving Agder videreutvikler sitt rådgiververktøy innen husdyrgjødselmekanisering, som blir kjøpt av Norsk Landbruksrådgiving og stilt til disposisjon for våre rådgivere. Virksomheten i de lokale rådgivingsenhetene besto i 2009 av en serie markdager/maskindemonstrasjoner med et utvalg spredetekniske løsninger og påfølgende registrering av resultat av spredninga. Samla sett med stor oppslutning. Tidlig i 2010 vil de gjennomføre en serie småmøter med egne medlemmer der spredeteknikk og økonomi ved bruk av husdyrgjødsel er tema. Prosjektet avsluttes 31.mars. Foto: Eirik Sunde, Norsk Landruksrådgiving Rogaland Spredning av husdyrgjødsel. 18 Norsk Landbruksrådgiving

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Økologisk Veiledningsprosjekt /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng

Økologisk Veiledningsprosjekt /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng Økologisk Veiledningsprosjekt 2013 /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng NLR Økologisk Veiledningsprosjekt Prosjektleiing Finansieringsordning og betydning av denne Budsjett og aktivitet Årshjulet Prosjektleiing

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program rådgjevar, lokalmat og reiseliv Marit Hjortung Alexandra Hotel 22.oktober 2014 1 Seier noko om Resultat frå mobilisering og snøggflørting

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Den nasjonale satsinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Den nasjonale satsinga Den nasjonale satsinga Overordna mål Vurdering for læring Overordna målsetting er å legge til rette for at skoleeigar og skolar kan videreutvikle ein vurderingskultur og ein vurderingspraksis som har læring

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Areal Det har gjennom flere år vært jobba aktivt med økologisk landbruk i Trøndelagsfylkene, noe som også vises i statistikken over utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder Satsning på økologisk korndyrking - Hva gjør Felleskjøpet Agri ved Amund Dønnum Prosjektleder FKA gjennomfører løft på økologisk mottak av korn i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri Satsning på økologisk - Hva gjør Felleskjøpet Agri FKA gjennomfører løft på økologisk mottak i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll Fra 1. oktober også mottak av økologisk korn ved:

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk

Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk Samrådingsmøte 15. mai 2008 Rundhaug Hotell Gunnlaug Røthe 1 Innleiing Siste 10 år mange prosjekt innan økologisk landbruk Ulike aktørar og ulikt prosjektomfang

Detaljer

Kortversjoner av regelverket. Orientering om planer Dialog om løsninger

Kortversjoner av regelverket. Orientering om planer Dialog om løsninger Kortversjoner av regelverket Orientering om planer Dialog om løsninger Fra Jordbrukets krav til Jordbruksforhandlingene 2015 heter det: Jordbrukets forhandlingsutvalg er bekymret for avgangen av økologiske

Detaljer

Avslutningsinnlegg for seminaret "Stordrift med sau".

Avslutningsinnlegg for seminaret Stordrift med sau. Avslutningsinnlegg for seminaret "Stordrift med sau". Av Audun Meland, leiar i Fagutval småfe i Nortura Nortura har eit prosjekt gåande som heiter 100 000 fleire lam. Underskotet av lam har vore betydeleg

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET. Fjellandbruk er framtid November. er 2016

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET. Fjellandbruk er framtid November. er 2016 INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Fjellandbruk er framtid November er 2016 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ BYGDEMØTE «Fjellandbruk er framtid»

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar prosjekt på industribær Merete Lunde FoU og kvalitetsdirektør Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Kvalitet gjennom

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Daglig leder/styrelederprogram

Daglig leder/styrelederprogram Daglig leder/styrelederprogram 11.11.13 12:30 12:45 Velkommen Presentasjonsrunde Orientering om programmet 12:45 13:30 Informasjon om budsjett 2014 og disponering av dette, særlig nye fagområder 13:30

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer