Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene. Tusen takk til alle som har sendt inn bilder! Det er mange dyktige fotografer i organisasjonen. Bilder som ikke er brukt her vil bli brukt i andre sammenhenger som presentasjoner, brosjyrer, rapporter og nettsider. Årsrapporten er produsert av Norsk Landbruksrådgiving. Redaktør: Jan Ferstad. Grafisk design og trykk: Follotrykk Forsidefoto: Rådgiver Gaute Myren i Frukt- Bærrådgivningen Øst og fruktdyrker Merete Hyggen i Røyken, Buskerud. (Foto: Jan Ferstad) Styrets beretning Norsk Landbruksrådgiving er nå midt i perioden for strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i På siste styremøte i 2010 hadde styret en gjennomgang av planen for å se om vi følger de strategiske veivalg som er skissert der. Styret ser at planen er et godt styringsverktøy og konstaterte at de formuleringer som er brukt, er vide nok. På årsmøtet 2010 var det gode tilbakemeldinger fra mange delegater og gode innspill om framtidige veivalg. Norsk Landbruksrådgiving må jobbe videre for å bedre vilkårene for både rådgivingsenhetene og bonden. Det må tas hensyn til både god agronomi og økonomi. Rådgivingen må gi forbedret økonomi for bonden. Flere nevnte at det er viktig med markedsføring, de gode eksemplene må vises fram. Valget av nytt navn for organisasjonen har vært riktig. Framover er det viktig med en felles profil utad. I tråd med signalene fra årsmøtet ser vi at det har vært riktig å tilsette en informasjonsmedarbeider i sentralenheten i Styret erfarer at satsingen har gitt resultater. Norsk Landbruksrådgiving har vært mye mer synlig i ulike media. Det blir også lagt merke til av avtalepartene og andre organisasjoner vi samarbeider med. Vi blir i større grad enn tidligere tatt med på ulike møtearenaer, har fått ulike utredningsoppgaver, og vi blir mer omtalt av andre. Fortsatt er det mer å gjøre på området markedsføring var det første året vi har hatt et landsdekkende tilbud på bygningsteknisk planlegging. Det ble mulig både ved overføring av personer fra Fylkesmannen og ved nytilsettinger i rådgivingsenhetene. Vi brukte mye ressurser i 2010 på at disse skal få best mulige rammebetingelser og verktøy for at de skal fungere godt sammen som et team. Ett år er ikke nok for å bygge et velfungerende team, men vi har fått en god start. Med så mange dyktige planleggere ser vi lyst på framtida. Jordbruksoppgjøret 2010 viser at avtalepartene har tro på at vi kan levere viktige tjenester for bonden. Vi fikk den bevilgningen vi ba om for fagområdet bygningsteknisk planlegging, og vi fikk en ny bevilgning til maskinteknisk rådgiving gjeldende fra Styret vil at de ressursene vi får til maskinteknisk rådgiving raskt blir synlig gjennom handling, dvs. i form av tiltak som kommer bonden til gode. Derfor ble det tilsatt en fagkoordinator innen fagområdet allerede på slutten av 2010 for at vi skal ha et best mulig tilbud i hele landet tidlig på året Det tas sikte på tre stillinger som skal jobbe koordinert og ta tak i de viktigste oppgavene innen dette fagområdet. Da vi begynte med planleggingen ble det klart at startbevilgningen vi hadde fått ikke var nok til å innfri alle ønsker. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem. Kunnskapen skal være tilpasset det enkelte medlems behov i den enkeltes bedrift. Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene. Det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre rådgivere skal ha og formidle siste nytt innen sitt fagområde. Styret ser at dersom våre rådgivere skal kunne spesialisere seg i større grad, må de ha flere medlemmer bak seg og arbeide over et større geografisk område. For å oppnå dette 2 Styrets beretning Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

3 Styret i Norsk Landbruksrådgiving har bestått av (fra venstre) Arne Magnus Aasen (leder), Erik Belbo (nestleder), Tove B. B. Hoppestad, Bjørn Mathisen, Vigdis B. Nes, Anders Mona (ansattevalgt), og Hans Kristian Raanaas (første varamedlem). (Foto: Jan Ferstad) vil styret at små lokale enheter går sammen i større enheter. Norsk Landbruksrådgiving har derfor støttet en rekke prosesser hvor det arbeides med å etablere større enheter. Arbeidet gir resultater. Ved utgangen av 2010 var det 44 rådgivingsenheter (oversikt finnes på side 9). Styret legger vekt på at de store enhetene blir rasjonelt drevet. Derfor har vi sentralt jobbet med å tilby gode administrative systemer samt bidratt til at både daglige ledere og styreledere har fått tilbud om å bygge opp sin lederkompetanse. Regjeringens mål om 15 prosent økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i rådgivingsenhetene. Vi har kommet godt i gang med rådgiving innen økologisk sauehold og økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. Norsk Landbruksrådgiving har også fått prosjektmidler for å øke produksjonen av økologisk korn og grønnsaker. Vårt arbeid for å øke utbredelsen av økologisk landbruk høster mange godord. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives forsvarlig og skal påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses som godt. Bedriftshelsetjenesten vi benytter har gjennomført arbeidshelseundersøkelser blant de ansatte der det ikke det pekes på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 40 dager som utgjør 1,4 prosent. Kravet til likestilling er ivaretatt. Sekretariatet, inkludert fagkoordinatorene, hadde i slutten av 2010 en bemanning på 16 personer; 7 kvinner og 9 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. 25. januar 2011 For styret i Norsk Landbruksrådgiving Arne Magnus Aasen (leder) Bjørn Mathisen Erik Belbo Vigdis B. Nes Tove B. B. Hoppestad Anders Mona Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Styrets beretning 3

4 Styret og styrearbeid Styret i Norsk Landbruksrådgiving har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Erik Belbo (nestleder), Snåsa i Nord-Trøndelag Vigdis B. Nes, Karmøy i Rogaland Tove B. B. Hoppestad, Skien i Telemark Bjørn Mathisen, Borkenes i Troms Anders Mona, (ansattes representant) Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Fram til årsmøtet: Reidunn Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Hans Kristian Raanaas (1. vara), Frogn i Akershus Møter Styret har avholdt sju møter i Viktige saker har vært: - Samvirkeforetak, er det en aktuell organisasjonsform for Norsk Landbruksrådgiving? - Innspill til ny landbruksmelding - Strategier og framtidstanker - Organisasjonsutvikling - Kvalitetsrådgiving - Økonomistyring - Rådgivingsenhetene, støtte til ulike prosesser og tiltak - Maskinteknisk rådgiving nytt fagområde, innhold og organisering - Fagkoordinatorordningen, rapportering og planer - Nettstedet matnorge.no landsdekkende tilbud Årsmøtet 2010 Årsmøtet ble holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen. Åpningsforedraget var av statssekretær Ola T. Heggem som snakket om: Hvilke utfordringer har norsk landbruk, og hvorledes bør Norsk Landbruksrådgiving best mulig møte disse. Advokat Svein Aalling, Orwall & Co, tok for seg temaet: Ny samvirkelov konsekvenser for lokale rådgivingsenheter. Årsmøtedelegatene ble delt inn i grupper og drøftet organisering av rådgivingen; hva bør gjøres lokalt, regional og sentralt. Resultatet fra gruppearbeidet ble samlet i et dokument som vil være nyttig for den videre utviklingen av organisasjonen. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt flere møter med partene i jordbruksavtalen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Staten ved Landbruks- og matdepartementet. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i Norsk Landbruksrådgiving bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for rådgivingsenhetene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Særlig har avtalepartene vist stor interesse for hvordan det går med etableringen av fagområdet bygningsteknisk planlegging. Årets jordbruksforhandlinger, midler til bygningsteknisk planlegging og maskinteknisk rådgiving Avtalepartene fulgte ved årets jordbruksforhandlinger opp vedtaket i 2008 og øremerket sju mill. kroner til fagområdet bygningsteknisk planlegging i 2011, en reduksjon på 1,5 mill. kroner i forhold til bevilgningen for Vi hadde også søkt om midler til å etablere maskinteknisk rådgiving. Vi søkte om en startbevilgning for å komme i gang på et område hvor vi forventer lav betalingsvillighet i starten. Vi fikk 1,5 mill. kroner til dette tiltaket. 4 Styret og styrearbeid beretning Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

5 Samarbeid Ny avtale med Bioforsk om feltforsøk Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving inngikk i 2010 en ny avtale som regulerer samarbeidet omkring utførelsen av feltforsøk og rettigheter til, og bruken, av resultatene. Bioforsk er Norsk Landbruksrådgivings viktigste samarbeidspartner. Sammen har de to avgjørende betydning for utviklingen av norsk planteproduksjon. Partene har fra før en generell samarbeidsavtale. De to kompetanseorganisasjonene har et langvarig og tett samarbeid om forsøksarbeid i landbruket. Feltforsøk er viktige for produksjon av ny kunnskap og derfor en viktig aktivitet i mange av rådgivingsenhetene. Avtalen bringer ingen nye penger på bordet for igangværende prosjekter, men er viktig som grunnlag for å synliggjøre kostnadene ved feltforsøk, og den vil danne et godt grunnlag for budsjettering av nye oppdrag og nye prosjektsøknader. Produsent, rådgiver og forsker i tett og jordnært samarbeid i Røyken i Buskerud. (Foto: Lars-Arne Høgetveit) Kurs for tillitsvalgte Norsk Landbruksrådgiving gjennomførte en kursserie for tillitsvalgte i rådgivingsenhetene høsten 2009 og vinteren Landet er delt inn i regioner og styremedlemmene i rådgivingsenhetene ble invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving deltok også på disse kursene. Styremedlemmer har i tillegg deltatt på møter i rådgivingsenhetene. Innspill til ny landbruks- og matmelding Norsk Landbruksrådgiving bidro i 2010 med innspill til Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny landbruks- og matmelding. I innspillet heter det at landbruket er en kunnskapsbasert næring, og at bøndenes kompetanse er av avgjørende betydning for å løse de utfordringene landbruket står overfor. Et styrket rådgivingsapparat kan bidra til at landbruket finner løsninger på sine framtidige utfordringer. Norsk Landbruksrådgiving mener det må legges mer vekt på helhetlig økonomisk rådgiving. Det bør også være et mål at bøndene får svar på hvor de kan få den rådgivingen de trenger ved å henvende seg ett sted. Fagkoordinatorer og fagutvalg Etter at det i desember 2010 ble ansatt fagkoordinator for maskinteknisk rådgiving er det nå sju fagkoordinatorer innen ulike rådgivingsområder i Norsk Landbruksrådgiving. De skal bistå rådgivingsenhetene faglig, bidra til samarbeid mellom dem og koordinere samarbeid med Bioforsk og andre samarbeidspartnere. Ti fagutvalg driver faglig utvikling, koordinerer arbeidet mellom rådgivingsenhetene og gir råd til styret i fagsaker. De fungerer også som rådgivere og støttespillere for fagkoordinatorene. Samarbeidsavtale med Dansk Landbrugsrådgivning Norsk Landbruksrådgiving og Videncentret for Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning, inngikk i 2010 en samarbeidsavtale om informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og bruk av rådgivingsverktøy. Avtalen omfatter alle medarbeidere i de to organisasjonene. De kan fritt kontakte hverandre om faglige spørsmål, og det er også ønskelig å bruke hverandre som foredragsholdere på kurs og møter. Det er også anledning til å delta på kurs arrangert av den annen part. Det ses positivt på hospiteringsopphold hos den annen part, og det oppfordres til planlegging og gjennomføring av felles prosjekter. Ansatte i Norsk Landbruksrådgiving kan abonnere på all informasjon på LandbrugsInfo, der en del rådgivingsverktøy også er tilgjengelig. Dansk Landbrugsrådgivning har 2500 medarbeidere, og har naturlig nok et mye større tilbud på de fleste fagområder. Samarbeidspartnere Norsk Landbruksrådgiving har formalisert samarbeid med en rekke aktører i landbruket: Bioforsk Bygdefolkets Studieforbund Dansk Landbrugsrådgivning Det kongelige Selskap for Norges Vel Felleskjøpet Agri Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) Fylkesmannen GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Mattilsynet Norges Bondelag Norgesfôr Norsk Landbrukssamvirke Norske Felleskjøp Nortura Statens Landbruksforvaltning (SLF) Tine Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Styret og styrearbeid 5

6 Staben på Ås samlet på den siste arbeidsdagen til Inger-Turid Jahr. Fra venstre: Jon Mjærum, Christian Brevig, Torhild Moskvil, Jan Ferstad, Inger-Turid Jahr, Anne Kristine Rossebø, Anders Heen og Tone Budde Erichsen. (Foto: Kari Moxnes) Personale I desember 2010 var det 16 ansatte sentralt i Norsk Landbruksrådgiving. De utgjør til sammen 12,75 årsverk, hvorav fagkoordinatorene står for 4,75 årsverk. Sju medarbeidere hadde kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. De øvrige har kontor hos en rådgivingsenhet, hos Bioforsk, eller har hjemmekontor. Anders Heen Direktør Jon Mjærum Fagsjef Jan Ferstad Informasjonsrådgiver (fra ) Christian Brevig Prosjektleder Tone Budde Erichsen Seniorrådgiver organisasjon Torhild Moskvil Administrasjonssekretær (80 prosent) Inger-Turid Jahr Administrasjonssekretær (80 prosent) Anne Kristine Rossebø Kjersti Berge Prosjektleder (80 prosent) Prosjektleder (70 prosent) Oddbjørn Kval-Engstad Fagkoordinator i gras og grovfôr (60 prosent) Einar Strand Fagkoordinator i korn (50 prosent) Borghild Glorvigen Fagkoordinator i potet (55 prosent) Gerd Guren Fagkoordinator i grønnsaker Sigrid Mogan Fagkoordinator i frukt og bær (50 prosent) Per Olav Skjølberg Fagkoordinator i byggteknisk rådgiving Sverre Heggset Fagkoordinator i maskinteknisk rådgiving (60 prosent fra ) Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med Økologisk veiledingsprosjekt. Jan Ferstad begynte som informasjonsrådgiver 1. mars. Sverre Heggset begynte som fagkoordinator i maskinteknisk rådgiving (60 prosent) fra 1. desember. Inger-Turid Jahr gikk av med pensjon ved utgangen av året. Informasjon og PR Ny giv for organisasjonsspalten i Bondebladet Norsk Landbruksrådgiving har avtale med Bondebladet om en fast spalte plassert sammen med spaltene til de andre organisasjonene i landbruket. Her har vi hver uke muligheter for å kommunisere på en effektiv måte med medlemmer, ansatte, tillitsvalgte - og alle andre i landbruket. Fra mai 2010 benyttet vi stort sett spalten annenhver uke til korte nyhetssaker om fag, organisasjon, personal etc. Dette bidrar til å profilere og synliggjøre organisasjonen. Godt samarbeid med Nationen Hver fredag i vekstsesongen har Nationen Veksttorg-sider der våre rådgivere rapporterer om vær og vekst landet rundt. Dette er godt stoff i Nationen og bidrar til å profilere Norsk Landbruksrådgiving på en god måte. Som en del av avtalen med Nationen inngår profileringsannonser for Norsk Landbruksrådgiving. I 2010 hadde vi seks helsides annonser, som dekket ulike rådgivingsområder og rådgivingsenheter. Disse sto på trykk siste lørdag i måneden fra mai til september. 6 Sekretariatet Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

7 Kilder for fagbladene i landbruket Fagkoordinatorene og mange rådgivere er kilder og skribenter i landsdekkende og regionale fagtidsskrifter. Nettsidene til de ulike fagpublikasjonene er også flittige brukere av våre nyhetstjenester på nett. Rådgivernytt er vår internkanal nummer en Rådgivernytt er Norsk Landbruksrådgivings interne informasjonskanal til ansatte og tillitsvalgte. Fra sommeren 2010 kommer Rådgivernytt månedlig som nyhetsbrev på e-post, med lenker til aktuelle saker på nettet. Utvikling og publisering på våre nettsteder Utvikling av og publisering på våre nettsider var en prioritert oppgave i Opplæring og support var også en viktig oppgave. Grunnkurs i nettpublisering ble tilbudt som etterkurs på Kursuka Det er lagt til rette for en felles base for fagartikler på nett. I løpet av året er det publisert en lang rekke artikler her. Bare i mai ble tett på 100 fagartikler innen ulike fagområder gjort tilgjenglig på Rådgivingsenhetene organiserte og betjente stand på blant annet: Naturligvis Agder Etnemarknaden NM i pløying, Gudbrandsdalen Horva 2010, Sandnessjøen Agrovisjon 2010, Stavanger Agro Hordaland, Bergen Eplefestivalen, Lier Dyrsku n, Seljord Gartnerdagene, Gjennestad På Gartnerkongressen på Lillehammer i november var det fagkoordinatorene for potet, grønnsaker, frukt og bær som organiserte stand. Det er gode tilbakemeldinger fra dem som deltar på denne type aktiviteter. Det gir gode muligheter for kontakt med eksisterende og potensielle medlemmer, samt folk i andre organisasjoner. På er det oppdatert oversikt over rådgivingsenhetene, med lenker til nettsidene til de ulike enheter. Alle rådgivingsenheter har sine egne nettsider i et felles system. Mange enheter la i 2010 ned mye arbeid i å utvikle sine nettsider og fylle dem med innhold - til nytte for medlemmene. Nettstedene til Fagforum korn (www.kornforum.no), og Fagforum potet (www.potet.no) ble også videreutviklet i Et nytt nettsted for Fagforum grovfôr ble opprettet, og mye av innholdet fra det gamle Grovfornett ble overført hit. Nettadressen ble også videreført på det nye nettstedet, som skal være ledende i Norge på faginformasjon om grovfôrproduksjon. Vi opprettet også nye nettsteder for prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap, og Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr, FFU (www.feltforsøk.no). Profilering og stand på arrangementer I 2010 ble det laget nye rulleplakater for økologisk, poteter, grønnsaker, frukt og bær, samt annet materiell til bruk på messer, møter, utstillinger etc. Det ble også produsert profilartikler som jakker, T-skjorter, pins, kulepenner og klistremerker, i tillegg til krus og ryggsekker. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke var blant de mange som besøkte standen som rådgivingsenhetene i Rogaland og fagmiljøet på Særheim hadde på Agrovisjon (Foto: Bjarne Bekkenheien Aase) Faktaark og fagartikler med klimaråd Våren 2010 laget vi en serie på ni faktaark med klimaråd for bønder. Parallelt gikk det en artikkelserie i Bondebladet med de samme temaene. Rådgiving i klimatiltak i landbruket blir viktig framover. Det gjelder både tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og tiltak for å tilpasse næringen til et endret klima. Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Sekretariatet 7

8 Ansatte og styrer i de fire enhetene i Vestfold og Buskerud, som planlegger sammenslutning, møttes i november til felles diskusjoner om veivalg og organsiering. (Foto: Tone Budde Erichsen) Sterkere rådgivingsenheter Etablering av større rådgivingsenheter gir et bedre rådgivingstilbud og krever mer profesjonell ledelse. De siste årene har det skjedd mye på organisasjonssiden i Norsk Landbruksrådgiving. Det er blitt mange større og mer robuste rådgivingsenheter. Etter sammenslåinger har det vært jobbet mye med intern organisering og videreutvikling av tilbudet med mer spesialisering av tjenestene. Disse rådgivingsenhetene har også kunnet ta inn flere nye rådgivingsområder. Ved nyansettelser registrerer vi at disse rådgivingsenhetene er blitt mer attraktive som arbeidsplasser. Vi opplever også at større enheter blir organisasjoner som trenger en annen form for ledelse enn den de hadde tidligere. I den anledning blir det prioritert å videreutvikle de daglige lederne gjennom nysatsingen Lederskolen som starter i februar Under Kursuka 2010 var det samling for daglige ledere og styreledere. Der ble det blant annet arbeidet i regionale grupper med temaet Samarbeid hvordan utvikle organisasjonen til beste for medlemmene i vår region? Resultatet fra dette arbeidet brukes blant annet i arbeidet med handlingsplaner for rådgivingsenhetene i Ny rådgivingsenhet vest for Oslofjorden Den største sammenslutningsprosessen i 2010 omfatter fire enheter vest for Oslofjorden: Vestfold Forsøksring, GA-FA, Lier og omegn Forsøksring og Frukt- og Bærrådgivningen Øst. Disse enhetene tilbyr til sammen rådgiving innen de fleste planteproduksjoner. Her vil medlemmene få rådgivingstilbud innen korn, frø, grovfôr, poteter, grønnsaker, blomster i veksthus, frukt og bær. Rådgivingsenheten vil få to sterke fagmiljøer; ett på Gjennestadtunet i Stokke og ett på Foss gård i Lier. Prosessen er kommet langt. Mot slutten av 2010 ble det gjennomført ekstraordinære årsmøter med positive vedtak i alle enheter. En av enhetene må ha et positivt vedtak til. Det blir gjennomført stiftelsesmøte i løpet av de første månedene i 2011, med tilbakevirkende kraft slik at dette blir en rådgivingsenhet fra 1. januar Forholdsvis stabile medlemstall Antall medlemmer har for de fleste rådgivingsenheter holdt seg relativt stabilt det siste tiåret sammenlignet med nedgangen i bruksenheter i samme periode. Som det framgår av tabellen sank medlemstallet med ca 3000 (10 prosent) fra år 2000 til Nyttige kurs for tillitsvalgte Vinteren ble det gjennomført regionale kurs for styremedlemmene i rådgivingsenhetene. Dette er en fin møteplass for styremedlemmer der de kan lære om styrearbeid, møte kollegaer fra andre styrer i rådgivingsenhetene og sentralt i Norsk Landbruksrådgiving - og ikke minst diskutere aktuelle problemstillinger. Organisasjonsutvikling er en viktig del av kurset. 8 Organisasjonsutvikling Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

9 Tabellen viser medlemstall i dagens rådgivingsenheter per 1. januar 2000*), 2005*) og 2010, samt antall ansatte i desember *) Medlemstallene for 2000 og 2005 er for senere sammenslåtte enheter, summen av medlemstallene for enhetene som inngikk. Antall medlemmer per 1.1. Rådgivingsenheter Antall ansatte per des Norsk Landbruksrådgiving SørØst 1544* Romerike Landbruksrådgiving 1008* Hedmark Landbruksrådgiving 798* Solør-Odal Landbruksrådgiving Trysil-Engerdal Forsøksring Norsk Landbruksrådgiving Nord-Østerdal Forsøksringen Bær Norsk Landbruksrådgiving Oppland 1140* 1082* Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen 1432* 1360* Valdres Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 1975* 1777* Lier og omegn Forsøksring Frukt- og Bærrådgivningen Øst Vestfold Forsøksring GA-FA Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Agder 1493* 1228* Setesdal Forsøksring Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1883* 1809* Norsk Landbruksrådgiving Dalane Rennesøy Forsøksring veksthusrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Suldal og Sauda Haugaland landbruksrådgjeving 844* Norsk Fruktrådgiving Hardanger Norsk Landbruksrådgiving Hordaland 1746* Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane 1647* 1698* Økoringen Vest Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre 531* Landbruk Nordvest 1481* 1355* Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag 1694* 1653* Oppdal Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 1136* 1086* Norsk Landbruksrådgiving Namdal Helgeland Landbruksrådgiving 768* 589* Norsk Landbruksrådgiving Helgeland 482* 407* Norsk Landbruksrådgiving Salten 444* 372* Norsk Landbruksrådgiving Nord-Salten Økoringen Nordre Nordland Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 681* 551* Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Tromsø og omegn Forsøksring Landbruk Nord 737* 714* Finnmark Landbruksrådgiving 206* 188* Øst-Finnmark Forsøksring 108* 129* Veksthusringen 45* Norsk Pyntegrønt Forsøksring SUM *Sum av medlemstall i enheter sammenslått etter gjeldende årstall Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Organisasjonsutvikling 9

10 Kurs og kompetansebygging Kurs og andre kompetansebyggende tiltak for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer er en viktig del av virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving. Det utvikles stadig nye tilbud nasjonalt og regionalt. Vellykket kurs for nyansatte Fjorten ferske fjes var samlet på kurs for nyansatte på Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen, oktober Mens noen bare hadde vært noen dager i ny jobb, hadde andre over ett års fartstid - og noen hadde gjort comeback etter år i annet arbeid. Det var bra stemning og stort engasjement gjennom hele kurset. Kurs for nyansatte del 2 blir arrangert samme sted mars utviklingsprosjekter. Programmet leder deltakerne gjennom en foretningsutviklingsprosess og etablerer et støtte- og veiledningstilbud fra idé til gjennomføring av foretningsplanen. Kurset er det mest omfattende forretningsutviklingsprogrammet for landbruksbasert næringsutvikling som tilbys bonden. To mediekurs gjennomført Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i 2010 to kurs i mediearbeid for rådgivere, ett i januar og ett i april, med til sammen 25 deltakere. Kursene omfatter innføring i journalistiske prinsipper og skriving av nyheter og fagartikler for nett og papir. Grunnleggende fotokunnskap er også en viktig del av kurset. Kurs i mediearbeid del 2 blir arrangert samme sted april Agrar-kurs for ansatte De ansattes forening i Norsk Landbruksrådgiving, Agrar, arrangerte kurs for ansatte i Oslo, desember 2010, i samarbeid med Naturviterne og Negotia. 21 deltakere hadde to lærerike dager der blant annet utviklingen av Norsk Landbruksrådgiving, internkommunikasjon og rekruttering sto på programmet. Næringsutvikling på gården (NUG) Kursprogrammet er utviklet i samarbeid med Norges Vel som også bidrar sterkt med faglig kunnskap på kurset. NUG er et landbruksbasert forretningsutviklingsprogram for bønder. Målet er å dyktiggjøre bonden til å realisere bærekraftige Ingrid Aasberg (t.v.) og Guro Huseby mener de hadde godt utbytte av å delta på NUG-kurs, der Aslak Botten i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells var blant rådgiverne. (Foto: Jan Ferstad) 10 Kompetansebygging Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

11 Deltakerne på kurset for nyansatte var, i første rekke fra venstre: Trond Magnus Haugen, NLR Østafjells, Idun Bratberg, NLR Nord- Trøndelag, Elin Halvorsen Sikkeland, NLR Nord-Trøndelag, Dagfinn Ystad, NLR Østafjells. Andre rekke fra venstre: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest, Trinelise Ruud, NLR Østafjells, Helga Hellesø, NLR Rogaland. Tredje rekke fra venstre: Jan-Eivind Kvam-Andersen, NLR Sør-Trøndelag, Hege Sundet, NLR Gudbrandsdalen, og Marianne Bøthun, NLR Sogn og Fjordane. Bakerst fra venstre: Wolfgang Dohrn, NLR Helgeland, Jan Ferstad, NLR sekretariatet, Lars Kjuus, Romerike Landbruksrådgiving, og Arne Nøkland, NLR Østafjells. (Foto: Tone Budde Erichsen) Kurset går over fem samlinger á to dager, og den lokale rådgivingsenheten er prosjekteier/kurseier. Hovedemner er etableringsøkonomi og markedskunnskap. Personlig utvikling er også et tema. Kursprogrammet tilpasses deltakernes forretningsideer, så kursinnhold kan variere noe fra kurs til kurs. På fjerde kurssamling presenterer deltakerne sine forretningsplaner og økonomiske kalkyler for et fagpanel. Siste samling brukes til ferdigstillelse av prosjektsøknad. I 2010 fullførte Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre sitt tredje NUG, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells gjennomførte sitt første NUG og Norsk Landbruksrådgiving SørØst startet NUG. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er svært gode. Det er stort spenn i forretningsideer, alt fra å fortsette med tradisjonelle produksjoner, men i noe endret form, f.eks. utvidelse av drifta, eller opprettelse av samdrift, til gårdsturisme, gårdsbarnehage, etablering av brukskunstsenter. Noen av deltakerne skal overta gården om noen år, og ønsker en vurdering/gjennomgang av dagens drift, skal jeg fortsette som før, eller gjøre noen endringer? Flere rådgivingsenheter ønsker å starte med NUG, men mulighet for offentlig tilskudd og bemanning er begrensende faktorer. Kompetansebygging på biogass og biorest Norsk Landbruksrådgiving ønsker å bygge mer kompetanse innen produksjon av biogass og bruk av biorest. Dette er et fagområde der flere rådgivingsenheter kan få rådgivingsoppdrag. Rådgivere fra åtte enheter, som har arbeidet med fagområdet, deltok i et møte på Gardermoen i slutten av juni Konklusjonen fra møtet var at behovet for kompetanseoppbygging i første omgang bør løses ved å engasjere en av rådgiverne som har arbeidet noe med problemstillingen til å bygge opp en intern kunnskaps- og erfaringsbank. Norsk Landbruksrådgiving satte av kroner til dette arbeidet, og inviterte rådgivingsenhetene til å søke på disse. Midlene ble tildelt Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. På Kursuka 2010 presenterte Siv Nilsen planene for arbeidet med informasjonsinnhenting og -spredning. Basiskurs i biogass for hele landet Siv Nilsen er også sentral i utvikling og gjennomføring av Basiskurs i biogass i Det er laget for å møte et økende behov for kunnskap i landbruket om bygging av biogassanlegg, produksjon av biogass og bruk av biorest. For å nå flest mulig i hele landet, og tilby et miljøvennlig studium, brukes fjernundervisning. Foreleser sitter i et studio, og deltakerne møter i et videokonferanselokale i nærheten av der de bor. Forelesningene går på direkten, med toveis kommunikasjon. Kurset har fem samlinger i høstsemesteret 2010, fem samlinger i vårsemesteret 2011, og en samling høsten Kurset er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Bioskiva AS, Fosen Næringshage AS og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, som alle er lokalisert i Ørland i Sør-Trøndelag. Svein Lilleengen i Bioskiva AS og Siv Nilsen i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har det faglige ansvaret. Kurset er delfinansiert gjennom kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Kompetansebygging 11

12 Kursuka 2010 Faglig og sosial møteplass for rådgiverne Kursuka 2010 ble arrangert på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, fra mandag 15. november til onsdag 17. november. Deltagelsen var større enn på mange år, og i løpet av de tre dagene var det til sammen over 220 deltagere, foredragsholdere og gjester. Vi er godt fornøyd med oppslutningen, selv om vi gjerne skulle sett at vi kunne samlet alle rådgiverne ved denne anledningen. 160 av 260 rådgivere var til stede. Tilbakemeldingene på arrangementet er gode, og den sosiale nytten av arrangementet er uvurderlig. Parallelle fagsamlinger Kursuka startet, som den har gjort de siste årene, med fagprogrammer lagt opp av fagutvalg og fagkoordinatorer. Disse begynte mandag formiddag og varte til lunsj på tirsdag. Det var parallelle fagprogrammer for grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær. Utvalgte temaer for de ulike fagsamlingene er vist i tabellen. Samtidig med fagkursene var det samling for daglige ledere, hvor det som i fjor var invitert styreledere. Daglig leder-/styreledersamlingen samlet 46 deltagere, hvorav omtrent halvparten var styreledere. Kurset hadde fokus på kommunikasjon mellom leder og medarbeider, verktøy for økonomistyring og erfaringsutveksling om felles utfordringer i større enheter. Alle fagsamlingene var godt besøkt og fikk gode tilbakemeldinger. Fagsamling Utvalgte temaer Antall deltakere Grovfôr Mekaniseringsøkonomi i grovfôr Rådgivingsverktøy 56 Korn Plantevern i korn Økologisk korndyrking 30 Potet Settepoteter Bladlus i potet Publisering av fagstoff og 22 samarbeidsmetoder Grønnsaker ØkoGrønt Vanning til grønnsaker 25 Samarbeidssystemer Frukt og bær Gjødsling og gjødselplanlegging Kalkyleverktøy for frukt- og 15 bærrådgiving Bygningsteknikk Plan- og bygningslov, forskrifter Programvare og systemer Hvordan lage verdens beste 23 husdyrbygninger? Rådgivingsmetodikk og kommunikasjon Etter lunsj på tirsdag startet fellesprogrammet, som hadde samlet 145 deltagere, med en blanding av interessante temaer og nyttig informasjon. Første bolk omhandlet rådgiving med innlegg om etikk i rådgiverrollen fra bygningsrådgiver Marit Gåre i Landbruk Nord, og praktiske råd i møtet med bonden fra Ole Ugelvig i Dansk Landbrugsrådgivning. Neste sekvens hadde kommunikasjon som tema. Foredragsholdere her var Håvard Simonsen fra Faktotum Informasjon og informasjonsrådgiver Jan Ferstad fra Norsk Landbruksrådgiving. 12 Kursuka Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

13 Fagsamlingen for potetrådgiverne under Kursuka 2010 omfattet blant annet kursing i Meltwater Drive. Det er et nettbasert samarbeidssystem som kan brukes til felles bilder og dokumenter, og prosjektarbeid i virtuelle arbeidsrom. Rådgiverne innen potet og grønnsaker kjører et pilotprosjekt med samarbeidssystemet. (Foto: Jan Ferstad) Etter at plenumsprogrammet var ferdig var det årsmøte i Agrar. På tirsdag kveld var det festmiddag med trøndersk vri og lokale underholdningsinnslag. Mette Feten Graneng og Jon Olav Forbord hadde opplegg og regi, og sørget for at alle hadde en trivelig kveld. Fem rådgivere hadde tjent det norske forsøksvæsen i 25 år, og ble slått til Riddere av det Gyldne Grev. Onsdag formiddag startet med informasjon fra Norsk Landbruksrådgiving, med orientering om arbeidet på nye fagområder ved direktør Anders Heen, og arbeidet med biogass og biorest, ved rådgiver Siv Nilsen fra Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, som har fått midler til kompetanseoppbygging på området. Deretter kom rådgiver Kirsti Anker-Nilssen fra Forskningsrådet og ga praktiske råd til dem som er involvert i søknader om forskningsmidler. Fellesprogrammet ble avsluttet med et særdeles engasjerende foredrag om verdenssituasjonen for landbruksprodukter ved fagsjef Jonny Ødegård i Norske Felleskjøp. Han viste hvordan vi i Norge er avhengige av svingningene i verdensøkonomien og prisutviklingen på olje og korn, og ga mange gode argumenter for en fortsatt matproduksjon i Norge. Etterkurs Kursansvarlige Antall deltagere Planleggingsprogram for samarbeid mellom produsenter (SAMBA) Hest Nettpublisering Brukerkurs Skifteplan Jørn Brønstad og Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgiving Nord- Trøndelag Anne Karin E. Botnan, Norsk Landbruksrådgiving Oppdal, og Mari Hage Landsverk, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving, og Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Per Ove Lindemark, Norsk Landbruksrådgiving SørØst, og Agrodata Vest Økonomi Fagutvalget for økonomirådgiving 16 Kursuka 2010 ble avviklet på tre tettpakkede dager. Dette ble stort sett godt mottatt, selv om noen synes det var hardt å starte opp onsdag morgen etter en vellykket festmiddag med sosialt samvær og dans. Også beliggenheten vegg i vegg med terminalbygget på Værnes var det mange som satte pris på. Arrangørene konkluderer med at opplegget vil bli videreført etter samme lest i Mange på etterkurs Etter lunsj var det fem parallelle etterkurs, flere av disse var godt besøkt. Temaene var økonomi, brukerkurs Skifteplan, nettpublisering, hest og planleggingsprogram for samarbeid mellom produsenter. Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 13

14 Spisskompetanse satt i system Ole Morten Eggen og Erik Belbo på dyrkingsgruppemøte i Snåsa, Nord-Trøndelag. (Foto: Elin H. Sikkeland) 14 Faglig arbeid Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

15 Norsk Landbruksrådgiving er helt avhengig av høy faglig kompetanse i rådgiverapparatet. Vårt mål er at rådgivingsenhetene skal ha rådgivere med god kompetanse på mange ulike områder, og som har god kjennskap til det totale rådgivingsnettverket. Bak rådgiverne i førstelinjen skal det være et nett av spesialister med spisskompetanse på de ulike felt. Alle rådgivingsenheter skal ha tilgang til spisskompetansen i systemet ved behov. Viktige tiltak for å utvikle spisskompetanse i organisasjonen er ansettelse av fagkoordinatorer og oppnevning av fagutvalg. Fagkoordinatorer Sju nasjonale fagkoordinatorer innen de viktigste rådgivingsområdene bidrar til kompetansebygging og at kompetansen deles mellom enhetene. Koordinatorstillingene utgjorde til sammen 4,2 årsverk i To av de sju har 100 prosent stilling som koordinator, mens de andre har en kombinasjon med andre oppgaver enten i en lokal rådgivingsenhet, eller hos Bioforsk. Netto utgift samlet for alle var i ,9 millioner kroner. Fagområde Koordinator Stillingsprosent Gras og grovfôr Oddbjørn Kval-Engstad 60 prosent, 40 prosent Bioforsk Korn, frø og oljevekster Einar Strand 50 prosent, 50 prosent Bioforsk Potet Borghild Glorvigen 55 prosent, 25 prosent Fagforum Potet Grønnsaker Gerd Guren 100 prosent Frukt og Bær Sigrid Mogan 50 prosent, 50 prosent lokal enhet Bygningsteknikk Per Olav Skjølberg 100 prosent Maskinteknikk Sverre Heggset 60 prosent (fra 1.12.), 40 prosent lokal enhet Viktige oppgaver for fagkoordinatorene: Bygge faglige nettverk internt og eksternt Initiere forsknings- og utviklingsprosjekter Koordinere forsøksvirksomheten Publisere ny kunnskap Utvikle rådgivingsverktøy Arrangementer Fagkoordinatorene har i løpet av året planlagt og gjennomført ca 30 egne arrangementer, slik som fagturer, fagkurs, markdager og kontaktmøter. De har i tillegg deltatt på mer enn 50 arrangementer som er arrangert av lokale enheter eller av Norsk Landbruksrådgiving sentralt, og vel 110 arrangementer arrangert av samarbeidspartnere. Slike samlinger har både en viktig faglig funksjon og bidrar i stor grad til nettverksbygging. Nyhetsbrev Det er i løpet av 2010 sendt ut 92 nyhetsbrev via e-post. Vel 40 av disse er sendt ut til hele rådgiverkorpset. Dette gjelder nyhetsbrev på grovfôr, korn og potet, som går til alle som ikke har reservert seg, samt noen få eksterne samarbeidspartnere. For grønnsaker og frukt og bær har nyhetsbrevene gått til en mindre gruppe rådgivere, det vil si de som jobber med disse fagområdene. Nyhetsbrevene innholder typisk en kort beskrivelse av sakene (oftest 6-10 saker hver gang), samt lenker til nyhetssaken eller fagartikkelen, som er lagt ut på hjemmesidene. Nyhetsbrevene er en viktig kilde til faglig oppdatering av hele rådgiverapparatet. Fagutvalg For å utnytte erfaring og kompetanse i rådgivingsenhetene til fellesskapets beste, har styret i Norsk Landbruksrådgiving oppnevnt fagutvalg. Et fagutvalg består normalt av tre lokale rådgivere samt fagkoordinator eller sekretariatskontakt. I 2010 har vi hatt ti fagutvalg i Norsk Landbruksrådgiving. Utvalget skal holde oversikt over faglig utvikling på sitt fagområde, bidra til kompetanseutvikling og fremme samarbeidet mellom rådgivingsenhetene. Utvalget foreslår og arrangerer kompetansetiltak enten på Kursuka eller i vekstsesongen. Utvalget skal også bistå styret med råd og uttalelser i aktuelle saker. Medlemmene i fagutvalgene får godtgjort noe arbeidstid for å sitte i utvalgene, samt at de får dekket kostnader ved å delta i arrangementer som fagutvalgene arrangerer. Total kostnad ved de ti fagutvalgene i 2010 har vært ca kroner. I 2010 har fagutvalgene bestått av: Utvalg for gras og grovfôr Trond Petter Ristad, Namdal (leder) Bjørn Lilleeng, Gudbrandsdal Astrid Sandvik, Sogn og Fjordane Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad Utvalg for poteter Ole Morten Nyberg, Hedmark (leder) Sigbjørn Leidal, Agder Kristin Sørensen, Landbruk Nord Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Borghild Glorvigen Utvalg for korn, oljevekster og såfrø Bjørn Inge Rostad, SørØst (leder) Ingrid Gauslaa, Nord-Trøndelag Harald Solberg, Hedmark Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Einar Strand Utvalg for grønnsaker Anne-Lene Malmer, Lier (leder) Astrid Gissinger, Agder Fransisco Granados, Oppland Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Gerd Guren Utvalg for frukt og bær Jørn Haslestad, Forsøksringen bær (leder) Jan Ove Nes, Hardanger Wenche Rundsag Høgetveit, Agder Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Sigrid Mogan Utvalg for veksthusproduksjoner Liv Knudtzon, Veksthusringen (leder) Marianne Strøm, GA-FA Hilde Løge, Rennesøy Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Sekretariatskontakt: Jon Mjærum Utvalg for økologisk landbruk Anders Eggen, Sør-Trøndelag Silja Valand, Østafjells Einar Kiserud, SørØst Sekretariatskontakt: Anne Kristine Rossebø Utvalg for arktisk landbruk Gustav Karlsen, Lofoten (leder) Roar Haug, Vest-Finnmark Kristin Sørensen, Landbruk Nord Sekretariatskontakt: Anders Heen Utvalg for økonomi Torleiv Roland, Agder (leder) Bård Næss, Nord-Trøndelag Erik Hørluck Berg, Østafjells Sekretariatskontakt: Jon Mjærum Fagutvalg for teknisk planlegging Svein Johnsen, Landbruk Nord (leder) Bjørn Garberg, Sør-Trøndelag Knut Berg, SørØst Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Per Olav Skjølberg Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Faglig arbeid 15

16 Vellykket fagsamling for kornrådgivere Proteinvekster, økologisk korndyrking, optimal produksjon av kraftfôrråvarer, optimal gjødsling og fusarium var blant de aktuelle temaene som ble diskutert. Fagsamlingen foregikk på Romerike tirsdag 22. juni og onsdag 23. juni i regi av Fagutvalget for korn, oljevekster og såfrø i Norsk Landbruksrådgiving, med fagkoordinator Einar Strand som ansvarlig. Staben i Romerike Landbruksrådgiving sto for gjennomføringen. Omkring 30 deltakere fikk del i et rikholdig program med gårdsbesøk og feltvandringer med fokus på proteinvekster, økologisk korndyrking, optimal produksjon av kraftfôrråvarer, optimal gjødsling og fusarium. Kunnskaps- og erfaringsutveksling med kollegaer og eksterne fagfolk, sosialt samvær og god mat er viktig på slike samlinger. Godt sommervær gjorde at det var helt greit å ta orienteringer, diskusjoner og fagprat utendørs. Proteinvekster, biorest og økologisk Fagprogrammet startet i et forsøksfelt med proteinvekster på Hvam vgs. Feltet er en del av et prosjekt i regi av Bioforsk Øst Apelsvoll hvor en ser på betydningen av interert produksjon av vårhvete, og hvor olje- og proteinvekster er verdifulle forgrøder. I tillegg til at vi har behov for mer norskprodusert protein. Et forsøksfelt med biorest i økologisk korn ble også inspisert. Nes på Romerike skal være vertskap for et nytt biogassanlegg som skal motta alt matavfall fra Oslo Kommune. Det vil gi tilgang på betydelige mengder biorest som gjødsel til romeriksjordbruket. endte forsamlingen opp i et forsøksfelt med ulike høstkornarter. Fokus på manganmangel Daglig leder i Romerike Jan Stabbetorp inviterte deretter hjem på gården på Henni i Nes, der han viste fram første års karensåker med erter og havre i blanding. Manganmangel på siltjord var blant det som fikk oppmerksomhet både hos Qvale og Stabbetorp. I tillegg ble det en del diskusjon omkring klima og erosjon med bakgrunn i at kommunen var hjemsøkt av at kraftig regnskyll i mai, som gjorde en god del skade. Om kvelden var det middag på Villmarksforum i Nes, og sosial samling rundt bålet i midtsommerkvelden. Onsdag var det samling på gården til Lars Kjuus på Årnes, der optimal produksjon av kraftfôrråvarer sto på programmet. Spørsmål om hvilke arter og sorter som bør dyrkes for å møte behovene i markedet, og hvordan kvaliteten påvirkes gjennom dyrkingsteknikken, ble belyst. Diskusjoner om optimal gjødsling Siste stopp var hos Jan Erik Brotnow på Onsrud i Ullensaker. I et forsøksfelt med fosfor og kaliumgjødsling til korn ble det også diskutert ny teknologi for mer optimal gjødsling med nitrogen. Heller ikke ved denne anledningen unngikk en at problemene med fusarium og mykotoksiner ble drøftet. Samlinga sluttet som den startet med lunsj i gårdsbutikken på Hvam Videregående skole. Fagfolk fra Bioforsk Øst Apelsvoll, Yara og Felleskjøpet Agri bisto underveis i programmet. Samlingen var finansiert av kompetanseutviklingsmidler og midler fra prosjektet Motivasjon for økt økologisk kornproduksjon KornMot. Einar Strand Fagkoordinator korn Derfra gikk turen til tidligere nestleder i Norsk Landbruksrådgiving Trond Qvale på Horgen Gård i Nes. Han driver økologisk med korn og spesialisert kjøttproduksjon på Rød Angus. Etter vandring gjennom flere av skiftene på gården Et forsøksfelt med fosfor- og kaliumgjødsling hos Jan Erik Brotnow på Onsrud i Ullensaker er arena for diskusjon om ny teknologi for mer optimal nitrogengjødsling. Problemene med fusarium og mykotoksiner sto også her på agendaen. (Foto: Jan Ferstad) 16 Faglig arbeid Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

17 Fagforum Grovfôr nytt på nett i 2010 Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk etablerte i 2010 et felles nettsted for formidling av oppdatert fagstoff om produksjon og bruk av gras og grovfôr. Nettstedet Grovfornett.no ble oppretta i 2004, drevet av Norges Vel med støtte fra blant anna Bioforsk, Nortura og flere leverandører til landbruket. Landbrukets Forsøksringer vurderte det ikke som aktuelt å delta i prosjektet. Grovfornett.no skulle være en elektronisk kompetansebase innen fôr og fôring, til nytte for husdyrprodusenter, rådgivere og andre interesserte. Norges Vel avslutta etter hvert sitt arbeid med produksjon og utnytting av grovfôr, og i januar 2010 beslutta gjenværende prosjekteiere å overføre eierskap og drift til Bioforsk. Bioforsk hadde da vært i kontakt med Norsk Landbruksrådgiving med tanke på samarbeid om videre drift, i full forståelse med tidligere samarbeidspartnere. Samarbeidsprosjekt En viktig del av bakgrunnen for kontakten mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving var pågående samarbeid om Fagforum Korn og Fagforum Potet, basert på Norsk Landbruksrådgivings nye nettsted. Med disse som en god mal, ble det beslutta å etablere et nytt nettsted på samme basis: Fagforum Grovfôr. Etter noe tids forhandling om nytt domene, videreføres det tidligere også for Fagforum Grovfôr. Domenet eies av Bioforsk. Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving deler redaktøransvaret for nettstedet, med grovfôrkoordinatoren som ansvarlig for mye av det praktiske arbeidet med publisering. Lett tilgang til fagstoff I løpet av 2010 er alle relevante artikler fra gamle Grovfornett overført til Fagforum Grovfôr, Fagkoordinator for grovfôr Oddbjørn Kval-Engstad (t.h.) er redaktør for Fagforum Grôvfor sammen med forsker Lars Nesheim i Bioforsk. (Foto: Pål Thorvaldsen) også fagstoff som hittil ikke har falt naturlig innafor Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving sine arbeidsområder. Et diskusjonsforum er tatt vekk, da vi ikke har kapasitet til å følge det opp, samtidig som Norsk Landbruksrådgivings rådgivere er lett tilgjengelige. Siden Fagforum Grovfôr bygger på NLR-basen, tilføres nettstedet kontinuerlig nytt og oppdatert fagstoff og våre rådgivingsenheter er viktige for et aktivt Fagforum. Fra Bioforsk-sida er det et mål å formidle mer og bedre det som skjer innen grovfôrforskinga via Fagforum Grovfôr. Rapporter og artikler blir lettere tilgjengelig her, sjøl om de også er å finne i Bioforsk sin publikasjonsdatabase. Nettstedet er også åpent for bidrag fra andre organisasjoner, slik at bønder og rådgivere får best mulig tilgang til nytt fagstoff innen produksjon og bruk av grovfôr. Oddbjørn Kval-Engstad Fagkoordinator grovfôr Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Faglig arbeid 17

18 Ny bransjestandard for potetcystenematode, PCN Utarbeiding av en felles bransjestandard for potetcystenematode, PCN, var en viktig oppgave som skapte stort engasjement i Nematodene danner cyster på røttene til potetplantene. Cystene kan ligge i jorda i mange år. (Foto: Bonsak Hammeraas) Angrep av potetcystenematode kan gi reduserte avlinger og dårligere økonomi for potetprodusentene. (Foto: Bonsak Hammeraas) Mattilsynet utarbeidet nye retningslinjer for Forvaltningspraksis for potetcystenematode (PCN) vinteren 2009/2010. Under dette arbeidet kom det fram ønsker fra Mattilsynet om at potetbransjen selv skulle utarbeide en bransjestandard for PCN som alle kunne enes om. Dette var bakgrunnen for at arbeidet ble satt i gang. Det er ikke tidligere laget bransjestandard innen planteproduksjon. Arbeidet er derfor nybrottsarbeid, og krever mye tid og ressurser. Oppdrag fra Mattilsynet Fagforum Potet fikk i april 2010 oppdrag fra Mattilsynet om å lage et forslag til ny bransjestandard for PCN. Det ble satt ned ei arbeidsgruppe på tre personer, og gruppa startet opp arbeidet i august. Etter innspill fra bransjen ble arbeidsgruppa utvidet med fire potetprodusenter, til totalt sju personer. Arbeidsgruppa består dermed av Olav Galtvik (Frosta, Nord-Trøndelag), Jon Garmann Nærland (Klepp, Rogaland), Morten Tømte (Eidsvoll, Akershus) og Tom Brauter (Kirkenær, Hedmark), i tillegg til Magnar Opsahl (Hvebergsmoen Potetpakkeri), Per Y Steinsholt (Bioforsk Apelsvoll/Fagforum Potet) og Borghild Glorvigen (NLR/Fagforum Potet). Engasjert potetbransje Fagforum Potet la 25. oktober fram et forslag til Bransjestandard for PCN. Man så det som svært viktig at hele potetbransjen engasjerte seg i saken. Forslaget ble derfor framlagt og diskutert i møte med potetbransjen i Leto-hallen i Eidsvoll, 28. oktober. Forslaget ble lagt ut til høring med frist 17. november. Engasjementet var imidlertid så stort og omfattende at fristen ble utvidet til 22. desember. Totalt kom det inn 27 høringsuttalelser fra 39 ulike organisasjoner, potetmottakere, offentlige institusjoner, rådgivere og enkeltpersoner. Dette engasjementet setter vi i Fagforum Potet stor pris på. Høringsinnspill og videre arbeid Høringsinnspillene som har kommet varierer mye. I områdene som har levd med PCN og følt det på kroppen en stund mener man at man fint kan fortsette å leve med PCN så fremt man legger opp et godt dyrkingsregime hvor 18 Faglig arbeid Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

19 man tar de riktige hensyn til skadegjøreren. I områder hvor PCN til nå har vært fraværende frykter man at PCN skal komme inn og redusere avlinger og gi dårligere økonomi. I de førstnevnte områdene ønsker man dermed en mer liberal bransjestandard enn de sistnevnte områdene. forslag til en felles bransjestandard, og man var enige om å bruke tida framover til å drøfte dette, slik at man får en bredest mulig forankring i hele bransjen. Det er særlig temaene vekstskifte, kostnader og metoder knyttet til testing, settepotetoppformering, graden av reinhold mellom skifter og eiendommer og eventuelle begrensinger innen maskinsamarbeid som avdekker store meningsforskjeller. Målsettingen er å komme fram til en felles bransjestandard i løpet av Borghild Glorvigen Fagkoordinator potet Mange av høringsinnspillene poengterer at den nye bransjestandardens anbefalinger må ta hensyn til potetnæringas økonomi og faren for økt import. Det er også bred enighet om at det er viktig å beskytte våre områder som produserer settepotet. Hvordan arbeidsgruppa skal klare å forene de mange sterke innspillene i en felles bransjestandard blir en utfordrende oppgave. På plass i løpet av 2011 Utvidet arbeidsgruppe hadde sitt første møte med styringsgruppa for Fagforum Potet 6. januar Der var man enige om å fortsette arbeidet med å sette opp Bakgrunn for arbeidet med ny bransjestandard for PCN Mattilsynet framla på grunnlag av mange nye funn av hvit PCN og resistensbrytende gul PCN nye Retningslinjer for Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) 13. april Bransjestandarden tar utgangspunkt i disse retningslinjene. Retningslinjene er senere oppdatert, men ikke offentliggjort (per tidlig februar 2011). Overordnet målsetting i ny forvaltningspraksis er å minimere samfunnets tap som følge av PCN. Delmål/resultatmål er: 1. For hvit PCN og resistensbrytende raser av gul PCN: Hindre spredning fra smitta arealer og redusere populasjonene 2. For gul PCN: Begrense spredning fra smitta arealer og redusere populasjonene. 3. Eier/bruker av eiendom hvor det er påvist PCN, skal ha kunnskap om PCN og kjennskap til utbredelsen av skadegjøreren på egen og evt. leid eiendom. Videre i retningslinjene vises det til at det ved funn av gul PCN må gjennomføres faglig forsvarlig drift og at produksjonsopplegget skal være i samsvar med potetbransjens bransjestandard, som er under utarbeiding. Potettur til Troms Potetprodusentene krever oppdatert og profesjonell rådgiving, og norske potetrådgivere har de siste 5-10 årene spesialisert seg stadig mer innenfor denne produksjonen. Norsk Landbruksrådgiving bidrar til kompetanseheving og nettverksbygging ved å arrangere årlige fagturer i inn og utland for potetrådgivere. Landbruk Nord var vertskap for fagturen til Midt-Troms, august I tre dager var potetrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving og representanter fra bransjen og Bioforsk samlet til faglig påfyll. Turen startet i Tromsø, og 23 glade potetentusiaster var klar for potetprat. Vi hadde gleden av å besøke Bioforsk Holt, potetprodusentene Bjørn Einar Rognmo og Evy og Olav Grundes, Tromspotet AS og Art Nor AS. I tillegg hadde vi invitert med oss lagerkonsulent Alf Johanson fra Sverige, forsker emerita Ulla Bång fra Sveriges Lantbruksuniversitet, og potetforedler Kirsten Topp fra Graminor til faglige fordypningsforedrag underveis. Fra Potetforedler Kirsten Topp i Graminor forteller om hobbyforedlingsfeltet hos Olav Grundnes i Målselv. ( Foto: Borhild Glorvigen) egne rekker bidro rådgiver Jon Olav Forbord, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Andre spennende hendelser under turen var lunsj og informasjon hos May- Tove Widding og Tor Gunnar Eliassen på Widding Gård i Tromsdalen, overnatting på Rundhaug Gjestegård og Hamn i Senja, og stemningsfylt grottekonsert med Kristel Sørgård og Sigbjørn Solvang på Rundhaug. En stor takk til rådgiver Kristin Sørensen i Landbruk Nord for fantasisk bidrag til planlegging og gjennomføring. Årsrapport 2010 Norsk Landbruksrådgiving Faglig arbeid 19

20 Markdag i kålrotprosjektet Markdagen i kålrotprosjektet 17. juni var et av de viktigste større arrangement innen fagområde grønnsaker i Her viste vi de ulike aktivitetene som er på gang i prosjektet. Øivind Overseid i Adigo AS prøvekjørte for første gang arbeidsorganet til en ugrasrobot som skal fjerne alle planter, unntatt kålrota. (Foto: Kari Aarekol) Omtrent 65 dyrkere, rådgivere og andre konsulenter fra store deler av Norge deltok på markdagen. De ulike forsøkene lå hos Sverre Huseby og Håkon Wennersgård i Frogn, Akershus. Kålrotprosjektet eies av Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, og finansieres av Matprogrammet i Norges Forskningsråd og kålrotprodusentene i Norge. Prosjektleder er seniorrådgiver Kari Aarekol fra Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mekanisk bekjempelse I 2010 ble det prøvd fire kombinasjoner av ulikt radrenserutstyr (gåsefot, vinkelskjær, rulleskjær, fingerhjul) tett inn mot planterada. Stripesprøyting med Centium Feltverten prøvde ut stripesprøyting med Centium (klomazon) i praksis rett etter såing på et mindre areal. Ved stripesprøyting behandles kun planteraden, og mengde kjemisk middel som benyttes per dekar blir da lavere enn ved sprøyting over hele arealet. Skjermet sprøyting Ved skjermet sprøyting behandles arealet mellom planteradene med et herbicid. Sprøytedusjen blir stengt inne av en omsluttende skjerm og skal ikke treffe kulturplantene. Det ble prøvd to ulike usprøyta åpninger mellom skjermene, 10 og 15 cm og to herbicider; Fenix og glyfosat. Generelt er det ønskelig med et rent svimiddel ved bruk av skjermer. To typer skjermer blir prøvd ut i kålrotprosjektet, en dansk (Skovhave) og en nederlandsk (Stekete). Utprøving av ugrasrobot Adigo AS v/øivind Overseid prøvekjørte for første gang arbeidsorganet til en ugrasrobot som skal fjerne alle planter unntatt kålrota, først og fremst i planteraden, men eventuelt også mellom planteradene. Roboten skiller kålrot fra ugrasplanter ved hjelp av bildeanalyse, og vil dermed kun sprøyte ugraset og ikke kålrota. Nye ugrasmidler i kålrot I kålrotprosjektet er det også flere smårutefelt med utprøving av nye ugrasmidler. Det ble vist et felt i sådd kålrot hvor det var særlig interesse for Centium (klomazon) og Galerea (pikloram + klopyralid). Andre aktiviteter i kålrotprosjektet Det ble også utført to forsøk i sprøytebenk (Centium/Boxer- kombinasjoner, Galera, Titus) og skjermet sprøyting med Fenix. Bruk av falsk såbed og nedsviing av ugraset med gass eller Roundup før såing ble prøvd i felt på Hedmark og i Nord-Trøndelag. Gerd Guren Fagkoordinator grønnsaker 20 Faglig arbeid Norsk Landbruksrådgiving Årsrapport 2010

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

Ny forvaltningspraksis for PCN

Ny forvaltningspraksis for PCN Ny forvaltningspraksis for PCN Nasjonalt seminar for potetprodusenter, Hamar, 25.01.11 Randi Knudsen Mattilsynet Hovedkontoret, Seksjon planter og vegetabilsk mat Innhold Ny forvaltningspraksis fastsatt

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kartlegging av potetcystenematoder (PCN) i Vestfold 2012

Kartlegging av potetcystenematoder (PCN) i Vestfold 2012 Kartlegging av potetcystenematoder (PCN) i Vestfold 2012 Fagmøte potet 16.02.2012 Anne Kari Kroken Seniorinspektør v/distriktskontoret i Vestfold Bakgrunn Formål: skaffe oversikt over utbredelsen av potetcystenematoder

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

FAGFORUM POTET. Bransjemøte 27. oktober LetoHallen Konferansesenter ...

FAGFORUM POTET. Bransjemøte 27. oktober LetoHallen Konferansesenter ... FAGFORUM POTET Bransjemøte 27 oktober 2009 LetoHallen Konferansesenter Program 1000 Velkommen, arbeidsområder i Fagforum Potet Eldrid Lein Molteberg 1020 Utfordringer i norsk potetproduksjon: - Kvalitetsstatistikk

Detaljer

Kursuka 2010: Program

Kursuka 2010: Program Kursuka 2010: Program 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 09.00-11.30 parallelle

Detaljer

Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet

Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet Potet 2017, Hamar Eldrid Lein Molteberg Prosjektleder: Tonje Aspeslåen Utredning: Norsk settepotetavl - flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Daglig leder/styrelederprogram

Daglig leder/styrelederprogram Daglig leder/styrelederprogram 11.11.13 12:30 12:45 Velkommen Presentasjonsrunde Orientering om programmet 12:45 13:30 Informasjon om budsjett 2014 og disponering av dette, særlig nye fagområder 13:30

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30 i Statens landbruksforvaltning Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf.: 902 03 317 * Faks: 64 94 22 99 Bankgiro 1080 17 49017 Org.nr.: 971 255 684 MVA www.lr.no * lr@lr.no Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN)

Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit 1. Formål Retningslinjen skal sikre enhetlig forvaltning når det påvises. 2. Virkeområde Forvaltningspraksisen omfatter foreløpig produksjon

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Men vi er ikke i mål. Vi må fortsette å utvikle organisasjonen med fornuftige fellesløsninger og kompetanse.

Men vi er ikke i mål. Vi må fortsette å utvikle organisasjonen med fornuftige fellesløsninger og kompetanse. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving 28.3.2017 Styreleders tale Kjære årsmøte og gjester Vi i NLR har lagt et krevende og utviklende år bak oss. Det har skjedd mye organisasjonsmessig, og samtidig har vi

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal. tirsdag 16.nov. parallelle fagkurs 08.00-11.30. fellesdel 12.30-18.00

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal. tirsdag 16.nov. parallelle fagkurs 08.00-11.30. fellesdel 12.30-18.00 Kursuka 2010 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal Program pr 11.10.10 mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 10.00-11.30

Detaljer

Kommentarer til høring om endring av forvaltningspraksis for PCN

Kommentarer til høring om endring av forvaltningspraksis for PCN Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: 90 20 33 17 Faks: 64 94 22 99 Bankgiro: 1080 17 49017 Org.nr.: NO 971 255 684 MVA www.lr.n o lr@lr.no Fagutvalg for potet & Fagkoordinator i potet Til Mattilsynet,

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge.

Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge. Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge. Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse seksjon Virus, Bakterier og Nematoder Potet ål = Potetcystenematode (PCN) Påvisning

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00 hos Norges forskningsråd Møte nr. 2/2016 Møtet ble hevet kl 16:00 Til stede: Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kursuka 2012. 12. - 15. november 2012. Quality Airport Hotel, Gardermoen. Program

Kursuka 2012. 12. - 15. november 2012. Quality Airport Hotel, Gardermoen. Program Kursuka 2012 12. - 15. november 2012 Quality Airport Hotel, Gardermoen Program Parallelle fagkurs KURS Mandag 12. november Tirsdag 13. november Grovfôr Korn 10.00-11.30 12.30 18.00 08.00 11.30 Møte med

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon Einar Strand Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Mandatet Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer