NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE"

Transkript

1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes utviklings- og rådgivingsarbeid. TILBUD OM FAGLIG STØTTE NLR tilbyr faglig støtte gjennom sentralt ansatte fagkoordinatorer på fagområdene grovfòr, korn og frø, poteter, frukt og bær, grønnsaker. ORGANISASJONSARBEID NLR bistår rådgivingsenhetene i utvikling av lokalt/regionalt samarbeid, strategiplaner og forarbeid og gjennomføring av sammenslutninger. ETTERUTDANNING/OPPLÆRING AV ANSATTE OG TILLITSVALGTE NLR organiserer og arrangerer kurs for ansatte - sentralt eller regionalt. NLR tilbyr også regionale kurs for tillitsvalgte. IKT-LØSNINGER NLR tilbyr de lokale enhetene å slutte seg til felles IKT-løsninger (e-post, hjemmesider, fagdatabase, administrativ programvare, serverløsning). Driftsoppgavene er satt ut til eksterne firmaer som har dette som spesialfelt. FAGUTVALG NLR har oppnevnt og finansierer 11 interne fagutvalg. Disse tar opp faglige saker og gir råd til NLR-styret eller andre organisasjoner og myndigheter. PERSONALADMINISTRASJON NLR finansierer felles medlemskap i LA Landbrukets Arbeidsgiverforening, som gir rett til råd og bistand i personalspørsmål. Med bistand fra LA gjennomfører NLR lønnsforhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner. FORSIKRINGSORDNINGER NLR inngår og administrerer sentrale avtaler om forsikringer for de ansatte. Dette sparer rådgivingsenhetene for ca ½ million kroner pr. år. INNKJØPSAVTALE Gjennom Agrikjøp- avtalen har rådgivingsenhetene tilgang til en rekke rabattavtaler. FORSØKSUTSTYR NLR legger til rette for gunstige innkjøps- og vedlikeholdsordninger for forsøksutstyr. PR OG INFORMASJON NLR har i 2008 gjort det mulig for rådgivingsenhetene å profilere seg gjennom Nationens veksttorgsider. NLR utgir bladet Rådgivernytt som i dag bare utgis i elektronisk form. NLR tilbyr også PR-artikler, brosjyrer, arbeidsklær og gaveartikler til rådgivingsenhetene. Det er utarbeidet en designmal som rådgivingsenhetene kan bruke. STUDIEARBEID Via NLRs medlemskap i Bygdefolkets Studieforbund (BSF) har rådgivingsenhetene rett til offentlige midler til studiearbeid. REPRESENTASJON OG SAMARBEID Gjennom NLR er rådgivningsenhetene representert i organisasjoner som KSL, BSF, LA, Norsk Landbrukssamvirke og Norges Vel. Det er etablert samarbeidsavtaler med Bioforsk, TINE og Nortura. Norsk Landbruksrådgivning Frederik A. Dahls vei Ås Telefon: Telefax: E-post: Web: ÅRSMELDING 2008

2 FAGLIG ARBEID Fagutvalg for økonomi Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Fagutvalget har bestått av: Bård Næss, Trøndelag Forsøksring (leder) Siri Hoset, Orklaringen Torleiv Roland, Forsøksringen Agder Sekretariatskontakt: Jon Mjærum Aktiviteter i 2008 Etter en del diskusjoner internt i Norsk Landbruksrådgiving ble det våren 2008 bestemt at et nytt Fagutvalg for økonomi skulle oppnevnes, og de forespurte personene ble innkalt til et etableringsmøte i mai Her ble mandatet for utvalget, viktige arbeidsoppgaver og sentrale samarbeidstemaer drøftet. Utvalget arrangerte en fagsamling på Kursuka med tema: Større investeringer - hvordan takle den økonomiske utfordringa? Rådgivers rolle i prosessen.. I tillegg ble det presentert resultater fra en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å kartlegge omfanget av økonomirådgiving i ringene. På slutten av året har det vært fokus på å skaffe en oversikt over nyttige egenutviklede verktøy for økonomirådgiving som er i bruk i ringene. Det er lagt en plan for hvordan disse kan gjøres tilgjengelige for flere medarbeidere Utfordringer framover På forespørsel fra NILF (Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning) har Norsk Landbruksrådgiving engasjert seg i et prosjekt som har som formål å forbedre dataflyten av regnskapstall fra regnskapsprogrammer til økonomisk rådgiving. Dette er en utfordring som næringa er svært opptatt av og et fagområde som styret i Norsk Landbruksrådgiving ønsker at rådgivningsenhetene skal engasjere seg sterkere i. Det vil derfor bli innledet et samarbeid med Bondelaget og plukket ut et par områder i landet hvor en skal se på tettere samarbeid mellom regnskapskontor og rådgivningsenhet. Foto: Sigrid Mogan, NLR Foto: Halvor Alm, NLR De aller fleste bildene i NLRs Årsmelding 2008 er tatt av ansatte i de lokale rådgivingsenhetene. Vi er stolte over på denne måten å kunne presentere glimt fra rådgivernes mangfoldige arbeidsdag. Foto vi ikke har brukt vil vi svært gjerne kunne benytte i Rådgivernytt! Hilsen oss i sekretariatet Foto:? Foto forside: Kristin Sørensen, Landbruk Nord - Marisko i Målselv?

3 STYRETS BERETNING Ved inngangen av 2008 var det til sammen medlemmer i 65 forsøksringer. På årsmøtet i 2008 ble det vedtatt at sentraladministrasjonen skal ha nytt navn. Det forelå to forslag. Det ble et stort flertall for at navnet skal være Norsk Landbruksrådgiving. I dette vedtaket lå det også føringer for at de lokale enhetene (forsøksringene) skal skifte navn. Denne prosessen foregår nå for fullt lokalt. De fleste vil ta navnet Norsk Landbruksrådgiving pluss et regionsnavn. Vi vil nå omtale forsøksringene som lokale rådgivingsenheter og de som jobber der for rådgivere. Strategiplanen gjelder fra 2006 til 2008, dvs. vi er nå i slutten av planperioden. Vår visjon er Vår kunnskap din styrke, og de fire kjerneverdiene er: Kunnskap, framtidsretta, lokal og uavhengig. Dette er ikke bare ord, men viktige begrep for styret i sitt arbeid. Det er noe å strekke seg etter. Styret har i løpet av året evaluert de planer vi har jobbet etter. Svært mange av tiltakene knyttet til planene er gjennomført. Styret har nå startet med å utarbeide en ny strategiplan som skal legges fram for årsmøtet For å gjøre våre rådgivere i ennå bedre stand til å være den mest foretrukne rådgiver for våre medlemmer, har styret arbeidet målrettet etter ulike strategier: I 2005 fikk vi vår første fagkoordinator, fagområdet gras og grovfôr var først ute. Så kom poteter og korn. I 2008 ble det tilsatt fagkoordinatorer på fagområdene frukt og bær, samt grønnsaker. Alle disse stillingene er deltidsstillinger. Fagområdet teknisk planlegging har fått en koordinator fra i full stilling. Fagkoordinatorene skal sørge for at kunnskapen flyter mellom de lokale enhetene og ha god kontakt med våre samarbeidspartnere. De skal arbeide med kompetansehevende tiltak, og organisere kurs og studieturer. Resultatet blir bedre kunnskapsformidling ut til våre medlemmer. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem, kunnskap som er tilpasset det enkelte medlems behov på hver enkelt gård (lokalt). Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene; det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre rådgivere skal ha og formidle det siste nye av fagkunnskap. Styret ser at skal våre rådgivere kunne spesialisere seg i større grad, må de arbeide over et større geografisk område. Det får vi ved at små lokale enheter går sammen i større enheter. Norsk Landbruksrådgiving har derfor støttet en rekke prosesser rundt i landet hvor det arbeides med å etablere større enheter, arbeidet gir resultater. Ved det siste årsskiftet var det 55 enheter, for 6 år siden var tallet 97 med omtrent samme medlemstall (oversikt finnes under organisasjonsutvikling). Styret har lagt stor vekt på at de store enhetene blir rasjonelt drevet. Derfor har vi sentralt jobbet med å tilby gode administrative systemer, samt bidra til at lederne av disse enhetene får tilbud om å bygge opp sin lederkompetanse. Skal vi lykkes med å formidle relevant kunnskap, trenger vi også å ha et godt og avklart forhold til våre samarbeidspartnere. Vi har samarbeidsavtaler som innebærer årlig møter hvor vi tar opp ulike samarbeidsprosjekter og samhandling for øvrig. Vi har en overordnet avtale med Bioforsk, men begynner nå også å få på plass avtaler for de fagområdene vi har felles. Regjerningens ambisiøse mål om 15 % økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i de lokale enhetene. Vi har kommet godt i gang med satsingen på økologisk sauehold og mer økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. Nytt av året er også at vi har fått prosjektmidler for å øke produksjonen av økologisk korn og grønnsaker. Norsk Landbruksrådgiving høster mange godord for det vi gjør for å øke utbredelsen av økologisk landbruk. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Ved årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at Norsk Landbruksrådgiving skal overta ansvaret for å organisere arbeidet med teknisk planlegging i hele landet og ta over de ansatte hos Fylkesmannen som ønsker å fortsette med det arbeidet, fra Mye av høsten ble brukt til regionale prosesser for å planlegge dette arbeidet. Dette er en krevende oppgave; situasjonen rundt i landet er svært forskjellig, og det er flere andre aktører innen dette fagområdet. God samhandling blir viktig. Styret har også som ansvar å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig, påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Styret har også et ansvar for arbeidsforhold i staben. Arbeidsmiljøet anses som godt. Organisasjonen benytter en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført arbeidshelseundersøkelser blant de ansatte. Det pekes ikke på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 72 dager som utgjør ca 3,4 % av total arbeidstid i året. Kravet til likestilling er ivaretatt: Sekretariatet inkludert fagkoordinatorene består av til sammen 14 personer, 7 kvinner og 7 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. For Norsk Landbruksrådgiving Arne Magnus Aasen (leder) Trond Qvale (nestleder) Inger Grethe Hansen Erik Belbo Anne Berit Verpe Ragnhild Borchsenius Årsmelding

4 STYRETS ARBEID Styret har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Trond Qvale (nestleder), Nes i Akershus Anne Berit Verpe, Fister i Ryfylke, Rogaland Erik Belbo, Snåsa i Nord-Trøndelag Inger Grethe Hansen, Sortland i Nordland Ragnhild Borchsenius, (ansattes representant) Orklaringen, Sør-Trøndelag Erik Næsje, Moss i Østfold (1. vara) Møter Styret har avholdt 6 møter i Viktige saker har vært: - Handlingsplan for Ny strategiplan - Ny organisering i forsøksringene, støtte til ulike prosesser - Kvalitet på rådgivingen - Nye satsingsområder: Teknisk planlegging, økonomirådgivning, næringsutvikling - Nytt navn og profil for organisasjonen Årsmøtet 2008 Årsmøtet ble holdt på Gardermoen. Vi hadde besøk av Øystein Dahle som satte søkelyset på de klimaendringer vi nå ser konturene av og betydningen dette kan få for matproduksjonen både nasjonalt og globalt. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, var det fremmet forslag om nytt navn på organisasjonen. Styret var delt og derfor ble det fremmet to forslag, Norsk Landbruksrådgiving og Agropartner med undertesten Landbruksrådgiving. Det ble stort flertall for det første. Etter årsmøtet engasjerte styret et eksternt firma (Faktotum AS) til å komme med råd om navnebruk og profil for organisasjonen. Styret mener at felles profil og navnebruk er viktig for å styrke renommeet vårt som rådgivingsorganisasjon. Derfor ble det sendt brev til alle enhetene med føringer for navneskifte på årsmøtene i Foto: Tone Budde Erichsen, NLR Styrets strategijobbing det går med mange gule lapper. 2 Norsk Landbruksrådgiving

5 STYRETS ARBEID Årets jordbruksforhandlinger midler til teknisk planlegging Avtalepartene ved årets jordbruksforhandlinger støttet det utredningsarbeidet som var gjennomført angående framtidig organisering av teknisk planlegging. Norsk Landbruksrådgiving skulle få ansvaret fra 2010, og de bevilget midler til planleggingen, 0,5 mill i 2008 og 1,5 mill i Høsten ble brukt til å gjennomføre regionale møter for å forberede overføringen av ansatte hos Fylkesmannen. Kurs og foredrag Styrets medlemmer har deltatt på møter i rådgivingsenhetene. Norsk Landbruksrådgiving har gjennomført en kursserie for tillitsvalgte i ringene. Landet ble delt inn i regioner og styremedlemmene i ringene ble invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving deltok på disse kursene. Fagkoordinatorer I løpet av årene 2005 til 2008 har vi tilsatt fagkoordinatorer innen fagfagområdene gras, korn, poteter, grønnsaker og frukt og bær. Alle stillingene er deltidsstillinger. Fra årsskiftet har vi også fått på plass en koordinator innen teknisk planlegging. Viktigste oppgave for fagkoordinatorene er å samordne kunnskapen som blir produsert i rådgivingsenhetene, og å sørge for at den spres videre. De skal også være et kontaktpunkt for våre samarbeidspartnere på sine fagområder. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt møter med avtalepartene. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i Norsk Landbruksrådgiving bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for de lokale rådgivingsenhetene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Foto: Stanislav Strbac, Forsøksringen Telemark Epleblomstring Bø i Telemark. Årsmelding

6 SEKRETARIATET - SAMARBEID NLR-sekretariatet Kontor og ansatte Sekretariatet har kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. Ved årsskiftet 2008/09 var det ansatt 13 personer ved sekretariatet, med til sammen 9,2 årsverk. 7 av medarbeiderne hadde enten hjemmekontor, kontorplass i en lokal rådgivingsenhet eller hos Bioforsk. Anders Heen Direktør Inger-Turid Jahr Administrasjonssekretær, 80% Torhild Moskvil Administrasjonssekretær, 80% Tone Budde Erichsen Organisasjonskonsulent Anne Kristine Rossebø Prosjektleder, 80% Kjersti Berge Prosjektleder, 70% Christian Brevig Prosjektleder Jon Mjærum Prosjektleder Oddbjørn Kval-Engstad Fagkoordinator i gras og grovfôr, 60 % Halvor Alm Fagkoordinator i potet, 50 % Einar Strand Fagkoordinator i korn, 50 % Sigrid Mogan Fagkoordinator i frukt og bær, 50 % Gerd Guren Fagkoordinator i grønnsaker, 50 % Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med de økologiske prosjektene. Samarbeid Bioforsk Bioforsk er vår viktigste samarbeidspartner. Representanter fra de to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. Vi har tre felles fagkoordinatorer. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med Bioforsk. I løpet av året har det blitt undertegnet avtale innen fagområdet gras og grovfôr. Eksempel på samarbeid er at de lokale rådgivingsenhetene utfører forsøksarbeid på oppdrag fra Bioforsk. Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) Et omfattende samarbeid finner sted mellom lokale rådgivingsenheter og FMLA i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivnings- og informasjonstiltak. I forbindelse med den planlagte overføringen av tekniske planleggere fra Fylkesmannen til Norsk Landbruksrådgiving, har det vært mye kontakt gjennom de regionale møtene. TINE Norsk Landbruksrådgiving og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året, der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter. Russisk ringleder. Foto: Kolbjørn Eriksen, Vefsna FR Nortura Norsk Landbruksrådgiving og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Hvert år utarbeides Avlings- og kvalitetsprognoser for potet. Dette er en stor jobb som skaffer oppdrag for 9 lokale rådgivingsenheter. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb. Mattilsynet Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. De lokale rådgivingsenhetene er sentrale i dette arbeidet gjennom Bioforsk som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet. Statens Landbruksforvaltning (SLF) SLF har forvaltningsansvaret for rammetilskuddet, skriver tildelingsbrevet og vurderer Norsk Landbruksrådgiving sin rapport om hvordan midlene brukes. Vi har også et aktivt samarbeid med SLF knyttet til gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter. Norske Felleskjøp Norsk Landbruksrådgiving har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Oppgaven løses av de lokale rådgivingsenhetene på Østlandet og i Trøndelag. 4 Norsk Landbruksrådgiving

7 SEKRETARIATET - SAMARBEID PR og informasjon Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) Et samarbeidsorgan mellom Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og Norsk Landbruksrådgiving. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr, gjennom samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. Fellesutvalget er styringsgruppe for dette arbeidet. Bygdefolkets Studieforbund Norsk Landbruksrådgiving er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten. Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbruksrådgiving søkte i 2008 om medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke. Medlemskapet trer i kraft 1. januar Det Kgl. Selskap for Norges Vel NLR har samarbeidsavtale med Norges Vel om ulike samarbeidsområder og prosjekter. Av samarbeidsområder og prosjekter kan nevnes landbruksbasert næringsutvikling og Riktig gjødsling i praksis. Representasjon Norsk Landbruksrådgiving har vært representert ved: Representantskapsmøtet i Selskapet for Norges Vel, ved Trond Qvale Årsmøtet i Landbrukets Arbeidsgiverforening, ved Arne Magnus Aasen, Anders Heen og Tone Budde Erichsen Årsmøtet i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen Norsk Landbruksrådgiving har fast representasjon i: Styringsgruppa for KSL, ved Arne Magnus Aasen, Anders Heen (vara) KSL`s faggruppe for planter, miljø og ressursforvaltning ved Einar Strand, KSL`s faggruppe for Helse, Miljø og Sikkerhet, ved Christian Brevig Styret i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen Forskningsutvalget for økologisk landbruk, Norges Forskningsråd, ved Magne Heddan, FABIO Fagutvalg for økologisk formeringsmateriale, ved Steinar Lier, Hedmark Forsøksring Årsmøtet i Debio, ved Trond Qvale Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond, ved Anders Heen Samarbeid med Nationen Nationen har også sist vekstsesong hatt ukentlige veksttorgsider. Dette har vært populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats som alle skribentene blant ansatte har utført. Gjennom hele vekstsesongen har forsøksringene vært synlige for Nationens lesere gjennom interessante rapporter fra hele landet. For Norsk Landbruksrådgiving og de lokale enhetene har denne dugnaden bidratt til å sette forsøksringene jevnlig på kartet. RÅDGIVERNYTT Rådgivernytt er Norsk Landbruksrådgivings informasjonskanal til alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Det er i 2008 gitt ut 8 nummer av Rådgivernytt, Den finnes i dag bare i elektronisk utgave og legges ut på våre nettsider Se under tjenester. I Rådgivernytt synliggjøres rådgivingsenhetenes arbeid. Gjennom året har Rådgivernytt presentert organisasjonssaker, Norsk Landbruksrådgivings prosjektarbeid, kurs- og fagutvalgsarbeid. Informasjon om styrets arbeid er også sentralt. Redaksjonen inviterer gjesteskribenter til å se vår organisasjon utenfra det er nyttig for alle. De lokale rådgivingsenhetene på nett Mange av de lokale enhetene har egne nettsider til nytte for medlemmene. Norsk Landbruksrådgiving har på oversikt over de ulike rådgivingsenhetene. Her kan også potensielle medlemmer enkelt komme i kontakt med aktuell(e) råd-givingsenhet(er). Foto: Steinar Haugse, Norsk Pyntegrønt Forsøksring Flott juletrefelt. Årsmelding

8 ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling og regionalisering er en viktig og prioritert oppgave for Norsk Landbruksrådgiving. Det har skjedd mye på det området de siste årene. De rådgivingsenhetene som har gått sammen og blitt større, jobber med å utvikle enheten og tilbudet til å bli enda bedre for medlemmene. Nedenfor er en liten status over situasjonen og noe av det som har skjedd det siste året. Akershus/Østfold I Akershus og Østfold er det i dag to rådgivingsenheter med bredt fagfelt. I tillegg er det på fagområdet frukt og bær en organisasjon som også dekker flere fylker. Det arbeides mye med interne strukturer for å få rådgivingsenhetene til å bruke den robustheten de har skaffet seg i forhold til å gi et godt og bredt rådgivingstilbud til medlemmene. Forsøksringen Romerike og Forsøksringen SørØst samarbeider om ulike prosjekter. De har også samarbeid om tilbudet om byggteknisk rådgivning. Et videre faglig samarbeid mellom de to nevnte rådgivingsenhetene og Vestfold Forsøksring er på planleggingsstadiet. Hedmark I Hedmark er det 5 rådgivingsenheter. De ønsker foreløpig å bevare den strukturen de har i dag og samarbeide fra sak til sak. Frukt og bærringen vil flytte fra Kise og en mulig lokalisering vil være sammen med Forsøksringen Hedmark som skal inn i et nytt og større Landbrukssenter på Blæstad. Oppland I Oppland har de ved årsskiftet, i desember 2008, 7 rådgivingsenheter. En i sørfylket, fem rådgivingsenheter i Gudbrandsdalen og en i Valdres. Sør- Gudbrandsdal Forsøksring og Vest-Oppland Forsøksring jobber for sammenslutning. Planen er at de i årsmøtene 2009, skal vedta sammenslutning til Norsk Landbruksrådgiving, Oppland. Vedtaket blir gjort med tilbakevirkendekraft. Det vil derfor i 2009 med et positivt vedtak, være 6 rådgivingsenheter i Oppland. Rådgivingsenhetene i Gudbrandsdalen har ellers litt samarbeid om rådgiving og informasjon til medlemmene. Buskerud/Telemark/Vestfold. Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med organiseringen av den framtidige rådgivingen i Buskerud, Telemark og Vestfold. 5 rådgivingsenheter i disse fylkene har pr 1. januar 2009 slått seg sammen til Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Det er en stor og robust enhet med 20 ansatte som vil bli organisert i 4 faglige team. De andre rådgivingsenhetene i regionen har startet samtaler om eventuelt å gå sammen til en ny rådgivingsenhet. Agder I Agder er det i dag 3 rådgivingsenheter. De er godt i gang med arbeidet for en sammenslutning av alle tre rådgivingsenhetene i Agder-fylkene. Sammenslutningen vil bli tatt opp som sak på årsmøtene i Sammenslutningen vil kunne skje fra 1. januar 2010 Forsøksringen Agder deltar også i et samarbeid med rådgivingsenhetene i Rogaland (Fagro). Rogaland Det er i dag 5 rådgivingsenheter i Rogaland. De har et samarbeid seg i mellom. I tillegg samarbeider de med Forsøksringen Agder gjennom Fagro (Forsøksringene i Agder og Rogaland). Hordaland Det er to rådgivingsenheter i Hordaland. Forsøksringen Hordaland er størst med 6 kontorer. De er organisert med en daglig leder og et lederteam. I tillegg er medarbeiderne organisert i faglige team. Indre Hardanger Forsøksring har spesialisert frukt rådgiving. Forsøksringene har en samarbeidsavtale som gir medlemmene i Forsøksringen Hordaland fruktrådgiving fra Indre Hardanger Forsøksring og medlemmer i Indre Hardanger Forsøksring får grovforrådgiving fra Forsøksringen Hordaland. Sogn og Fjordane Forsøksringen Sogn og Fjordane er en stor rådgivingsenhet i fylket.. De har 5 kontorer. Økoringen Vest er ikke med i den store ringen, men dekker det samme geografiske området. Rådgivingsenhetene på Vestlandet dvs. i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har et regionsamarbeid blant annet om informasjon til medlemmene. Foto: Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring Møre og Romsdal Det er i dag fire rådgivingsenheter i fylket; to på Sunnmøre og to i Nord-Møre og Romsdal. Det pågår en prosess der 3 av rådgivingsenhetene og 3 avløserlag vil slå seg sammen. Det er gjort foreløpige vedtak om sammenslutning. Endelige vedtak vil skje i årsmøtene i Sammenslutningen vil skje med tilbakevirkende kraft, slik at den blir virksom fra 1. januar Servering av jordbær på markdag. 6 Norsk Landbruksrådgiving

9 ORGANISASJONSUTVIKLING Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag har det skjedd mye det siste året. Fire rådgivingsenheter har fra 1. januar 2009 gått sammen til en enhet, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Den nye enheten har 15 ansatte og dekker hele fylket bortsett fra Oppdal. Nord-Trøndelag Det er i dag tre rådgivingsenheter i Nord-Trøndelag. De har startet en prosess der de ser på mulighetene for å gå sammen til en ring for hele fylket. Sammenslutningen vil med positive vedtak, skje fra 1. januar Nordland I Nordland har det skjedd mye det siste året. Tre rådgivingsenheter i Salten har gått sammen til enhet og dannet Salten Landbruksrådgiving. Sør-Troms Forsøksring og Ofoten Forsøksring har gått inn i Vesterålen Landbrukstjenester. På Helgeland deltok 5 rådgivingsenheter i en prosess der formålet var at alle enhetene skulle gå sammen til en enhet. Årsmøtene ville det annerledes. Resultatet er at en av enhetene er lagt ned, men medlemmene er overført til en ny organisasjon, Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. To andre enheter vil på sine årsmøter i 2009 ha overføring til den nye enheten som sak. Overføringen vil skje etter at eventuelt positivt vedtak er gjort. Denne enheten vil ha sitt geografiske område i ytre deler av Helgeland. To rådgivingsenheter i indre deler av Helgeland; Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring er i dialog om en mulig framtidig sammenslutning der. Troms Troms har i dag 2 rådgivingsenheter. Landbruk Nord har etablert seg som en stor enhet og selger både avløsertjenester og rådgivning i Troms og deler av Finnmark. I tillegg har vi Tromsø og omegn Forsøksring. Sør-Troms Forsøksring gikk i 2008 sammen med Vesterålen Landbrukstjenester, som dermed også driver rådgiving i tidligere Sør-Troms Forsøksring sitt geografiske område. Finnmark I Finnmark er det i dag to rådgivingsenheter. De har startet et arbeid der de skal se på en mulig framtidig sammenslutning. Foto: Lars Ketil Flesland, Haugaland Landbruksrådgjeving God drøs Årsmelding

10 ORGANISASJONSUTVIKLING Utvikling av medlemstall i forsøksringene fram til 2008 Fylke Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Veksthusringen Norsk Pyntegrønt Forsøksring Sum hele landet Foto: Sigrid Mogan, NLR Stikkelsbær. 8 Norsk Landbruksrådgiving

11 KOMPETANSEBYGGING Kursuka En faglig og sosial møteplass Årets Kursuke ble arrangert på Scandic Hotell, Hamar fra mandag 17.november til torsdag 20.november. Det var over 200 deltagere, foredragsholdere og gjester som møttes i løpet av disse dagene, og det er vi svært fornøyd med. Tilbakemeldingene på arrangementet er også jevnt over svært gode, og den sosiale nytten av arrangementet vurderes meget høyt. Kursuka startet med fagprogrammer som var lagt opp av fagutvalg og fagkoordinatorer. Disse begynte på mandag og varte til lunsj på tirsdag. Det var kornprogram med temaene økologisk korndyrking og tørking og lagring av korn, grovfôrprogram med økologisk grovfôrdyrking og potetprogram med fokus på potetcystenematode og erfaringsutveksling om sortsvalg og øko-rådgiving. Videre var det fagprogram i frukt og bær med tema om økologisk frukt og bærdyrking og gruppearbeider på utfordringer ved omlegging, grønnsakprogram med temaer om mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i radkulturer og økologisk grønnsakdyrking. Parallelt med disse fagkursene ble det også avholdt en samling for daglige ledere med fokus på samarbeid og erfaringsutveksling om felles utfordringer. Alle fagsamlingene var godt besøkt og fikk meget gode tilbakemeldinger, og vi mener at dette er et opplegg som vi ønsker å holde fast på også framover. Etter lunsj på tirsdag startet fellesprogrammet med en blanding av interessante temaer og nyttig informasjon. Først fikk vi en presentasjon av den nye profilen for Norsk Landbruksrådgiving ved Ole G. Hertzenberg fra kommunikasjonsbyrået Faktotum, som har stått for utformingen. Diskusjonen etterpå viste at mange satte pris på muligheten til å få tilgang på felles presentasjonsmateriell, men at det ble etterlyst mer dristighet i endring av profilen. Det neste temaet er trolig det aller viktigste globalt sett, selv om klimautfordringene høsten 2008 kom i skyggen av børsverdiene. Til å innlede om dette hadde vi fått Johannes Fjell Hojem fra Miljøstiftelsen ZERO. For å gi oss inspirasjon til å møte de daglige utfordringene avsluttet vi fellesprogrammet på tirsdag med et inspirasjonsforedrag med Humørbonden Geir Styve. Det var en fin kombinasjon av humor og alvor. Etter at plenumsprogrammet var ferdig var det årsmøte i Agrar. På tirsdag kveld var det festmiddag med lokal vri og fokus på poteten, dyktig ledet av Harald Solberg fra Forsøksringen Hedmark. Potetens festtale ble holdt av potetkoordinator Halvor Alm. Også var det en svingom etterpå for de som ønsket det Onsdag formiddag startet med en spørretime der det var anledning til å ta opp saker med styret og/eller administrasjonen. Deretter gikk vi over på et tema som opptar mange rundt om i ringene; hvordan skal vi klare å rekruttere nye medarbeidere? Det utdannes for få kandidater til å dekke vårt behov for nyrekruttering. Etter en fin introduksjon fra Jan Stabbetorp i Forsøksringen Romerike, og flere av de nyansatte, hadde vi invitert Foto: Tone Budde Erichsen, NLR Nyansatte medarbeidere på Kursuka. Årsmelding

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 -

Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 - Meldingsblad Nummer for Norsk 7 - oktober 2008 Landbruksrådgiving Landbruksrådgiveren - nyttig for meg ore Henriksen og Helle Grønvall driver ordnes gård på Steira i Sortland kommune. ården har melk- og

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet Presentasjon av prosjektet Bakgrunn Initiativ til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom fra Bø kommune. Vi så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlig utfordringer.

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Areal Det har gjennom flere år vært jobba aktivt med økologisk landbruk i Trøndelagsfylkene, noe som også vises i statistikken over utviklingen

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving TILSETTE 2015. Kontor i Ølen Dagleg leiar i 80% stilling: Rådgjevar 75% stilling: Rådgjevar 50% stilling: Rådgjevar 100% stilling (frå 15. oktober): Kontor

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Innhald 4. januar 2010

Innhald 4. januar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 4. januar 2010 Vi ynskjer alle eit Godt Nytt År. Medlemsannonser Småklipp

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris. 17.4.2015 Astrid Een Thuen

Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris. 17.4.2015 Astrid Een Thuen Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris 17.4.2015 Astrid Een Thuen Bakgrunn for prosjektet? Datamaterialet brukt TINE Effektivitetskontroll (EK)

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Medlemsavis Nr 1 2009

Medlemsavis Nr 1 2009 Medlemsavis Nr 1 2009 Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsaks- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket vil følge produktene gjennom

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER

TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER Saknr. 2872/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Hedmark Landbruksrådgiving,

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket Norsk Landbruksrådgiving Nord (tidligere Forsøksringene i Nordland (FIN)) Potetprosjektet 2006-2009 v/ Anne Marit Isachsen Norsk Landbruksrådgiving Salten Statens hus, 8002 Bodø Tlf.: 75 53 15 05 Mobil:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer