NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE"

Transkript

1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes utviklings- og rådgivingsarbeid. TILBUD OM FAGLIG STØTTE NLR tilbyr faglig støtte gjennom sentralt ansatte fagkoordinatorer på fagområdene grovfòr, korn og frø, poteter, frukt og bær, grønnsaker. ORGANISASJONSARBEID NLR bistår rådgivingsenhetene i utvikling av lokalt/regionalt samarbeid, strategiplaner og forarbeid og gjennomføring av sammenslutninger. ETTERUTDANNING/OPPLÆRING AV ANSATTE OG TILLITSVALGTE NLR organiserer og arrangerer kurs for ansatte - sentralt eller regionalt. NLR tilbyr også regionale kurs for tillitsvalgte. IKT-LØSNINGER NLR tilbyr de lokale enhetene å slutte seg til felles IKT-løsninger (e-post, hjemmesider, fagdatabase, administrativ programvare, serverløsning). Driftsoppgavene er satt ut til eksterne firmaer som har dette som spesialfelt. FAGUTVALG NLR har oppnevnt og finansierer 11 interne fagutvalg. Disse tar opp faglige saker og gir råd til NLR-styret eller andre organisasjoner og myndigheter. PERSONALADMINISTRASJON NLR finansierer felles medlemskap i LA Landbrukets Arbeidsgiverforening, som gir rett til råd og bistand i personalspørsmål. Med bistand fra LA gjennomfører NLR lønnsforhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner. FORSIKRINGSORDNINGER NLR inngår og administrerer sentrale avtaler om forsikringer for de ansatte. Dette sparer rådgivingsenhetene for ca ½ million kroner pr. år. INNKJØPSAVTALE Gjennom Agrikjøp- avtalen har rådgivingsenhetene tilgang til en rekke rabattavtaler. FORSØKSUTSTYR NLR legger til rette for gunstige innkjøps- og vedlikeholdsordninger for forsøksutstyr. PR OG INFORMASJON NLR har i 2008 gjort det mulig for rådgivingsenhetene å profilere seg gjennom Nationens veksttorgsider. NLR utgir bladet Rådgivernytt som i dag bare utgis i elektronisk form. NLR tilbyr også PR-artikler, brosjyrer, arbeidsklær og gaveartikler til rådgivingsenhetene. Det er utarbeidet en designmal som rådgivingsenhetene kan bruke. STUDIEARBEID Via NLRs medlemskap i Bygdefolkets Studieforbund (BSF) har rådgivingsenhetene rett til offentlige midler til studiearbeid. REPRESENTASJON OG SAMARBEID Gjennom NLR er rådgivningsenhetene representert i organisasjoner som KSL, BSF, LA, Norsk Landbrukssamvirke og Norges Vel. Det er etablert samarbeidsavtaler med Bioforsk, TINE og Nortura. Norsk Landbruksrådgivning Frederik A. Dahls vei Ås Telefon: Telefax: E-post: Web: ÅRSMELDING 2008

2 FAGLIG ARBEID Fagutvalg for økonomi Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Fagutvalget har bestått av: Bård Næss, Trøndelag Forsøksring (leder) Siri Hoset, Orklaringen Torleiv Roland, Forsøksringen Agder Sekretariatskontakt: Jon Mjærum Aktiviteter i 2008 Etter en del diskusjoner internt i Norsk Landbruksrådgiving ble det våren 2008 bestemt at et nytt Fagutvalg for økonomi skulle oppnevnes, og de forespurte personene ble innkalt til et etableringsmøte i mai Her ble mandatet for utvalget, viktige arbeidsoppgaver og sentrale samarbeidstemaer drøftet. Utvalget arrangerte en fagsamling på Kursuka med tema: Større investeringer - hvordan takle den økonomiske utfordringa? Rådgivers rolle i prosessen.. I tillegg ble det presentert resultater fra en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å kartlegge omfanget av økonomirådgiving i ringene. På slutten av året har det vært fokus på å skaffe en oversikt over nyttige egenutviklede verktøy for økonomirådgiving som er i bruk i ringene. Det er lagt en plan for hvordan disse kan gjøres tilgjengelige for flere medarbeidere Utfordringer framover På forespørsel fra NILF (Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning) har Norsk Landbruksrådgiving engasjert seg i et prosjekt som har som formål å forbedre dataflyten av regnskapstall fra regnskapsprogrammer til økonomisk rådgiving. Dette er en utfordring som næringa er svært opptatt av og et fagområde som styret i Norsk Landbruksrådgiving ønsker at rådgivningsenhetene skal engasjere seg sterkere i. Det vil derfor bli innledet et samarbeid med Bondelaget og plukket ut et par områder i landet hvor en skal se på tettere samarbeid mellom regnskapskontor og rådgivningsenhet. Foto: Sigrid Mogan, NLR Foto: Halvor Alm, NLR De aller fleste bildene i NLRs Årsmelding 2008 er tatt av ansatte i de lokale rådgivingsenhetene. Vi er stolte over på denne måten å kunne presentere glimt fra rådgivernes mangfoldige arbeidsdag. Foto vi ikke har brukt vil vi svært gjerne kunne benytte i Rådgivernytt! Hilsen oss i sekretariatet Foto:? Foto forside: Kristin Sørensen, Landbruk Nord - Marisko i Målselv?

3 STYRETS BERETNING Ved inngangen av 2008 var det til sammen medlemmer i 65 forsøksringer. På årsmøtet i 2008 ble det vedtatt at sentraladministrasjonen skal ha nytt navn. Det forelå to forslag. Det ble et stort flertall for at navnet skal være Norsk Landbruksrådgiving. I dette vedtaket lå det også føringer for at de lokale enhetene (forsøksringene) skal skifte navn. Denne prosessen foregår nå for fullt lokalt. De fleste vil ta navnet Norsk Landbruksrådgiving pluss et regionsnavn. Vi vil nå omtale forsøksringene som lokale rådgivingsenheter og de som jobber der for rådgivere. Strategiplanen gjelder fra 2006 til 2008, dvs. vi er nå i slutten av planperioden. Vår visjon er Vår kunnskap din styrke, og de fire kjerneverdiene er: Kunnskap, framtidsretta, lokal og uavhengig. Dette er ikke bare ord, men viktige begrep for styret i sitt arbeid. Det er noe å strekke seg etter. Styret har i løpet av året evaluert de planer vi har jobbet etter. Svært mange av tiltakene knyttet til planene er gjennomført. Styret har nå startet med å utarbeide en ny strategiplan som skal legges fram for årsmøtet For å gjøre våre rådgivere i ennå bedre stand til å være den mest foretrukne rådgiver for våre medlemmer, har styret arbeidet målrettet etter ulike strategier: I 2005 fikk vi vår første fagkoordinator, fagområdet gras og grovfôr var først ute. Så kom poteter og korn. I 2008 ble det tilsatt fagkoordinatorer på fagområdene frukt og bær, samt grønnsaker. Alle disse stillingene er deltidsstillinger. Fagområdet teknisk planlegging har fått en koordinator fra i full stilling. Fagkoordinatorene skal sørge for at kunnskapen flyter mellom de lokale enhetene og ha god kontakt med våre samarbeidspartnere. De skal arbeide med kompetansehevende tiltak, og organisere kurs og studieturer. Resultatet blir bedre kunnskapsformidling ut til våre medlemmer. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem, kunnskap som er tilpasset det enkelte medlems behov på hver enkelt gård (lokalt). Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene; det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre rådgivere skal ha og formidle det siste nye av fagkunnskap. Styret ser at skal våre rådgivere kunne spesialisere seg i større grad, må de arbeide over et større geografisk område. Det får vi ved at små lokale enheter går sammen i større enheter. Norsk Landbruksrådgiving har derfor støttet en rekke prosesser rundt i landet hvor det arbeides med å etablere større enheter, arbeidet gir resultater. Ved det siste årsskiftet var det 55 enheter, for 6 år siden var tallet 97 med omtrent samme medlemstall (oversikt finnes under organisasjonsutvikling). Styret har lagt stor vekt på at de store enhetene blir rasjonelt drevet. Derfor har vi sentralt jobbet med å tilby gode administrative systemer, samt bidra til at lederne av disse enhetene får tilbud om å bygge opp sin lederkompetanse. Skal vi lykkes med å formidle relevant kunnskap, trenger vi også å ha et godt og avklart forhold til våre samarbeidspartnere. Vi har samarbeidsavtaler som innebærer årlig møter hvor vi tar opp ulike samarbeidsprosjekter og samhandling for øvrig. Vi har en overordnet avtale med Bioforsk, men begynner nå også å få på plass avtaler for de fagområdene vi har felles. Regjerningens ambisiøse mål om 15 % økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i de lokale enhetene. Vi har kommet godt i gang med satsingen på økologisk sauehold og mer økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. Nytt av året er også at vi har fått prosjektmidler for å øke produksjonen av økologisk korn og grønnsaker. Norsk Landbruksrådgiving høster mange godord for det vi gjør for å øke utbredelsen av økologisk landbruk. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Ved årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at Norsk Landbruksrådgiving skal overta ansvaret for å organisere arbeidet med teknisk planlegging i hele landet og ta over de ansatte hos Fylkesmannen som ønsker å fortsette med det arbeidet, fra Mye av høsten ble brukt til regionale prosesser for å planlegge dette arbeidet. Dette er en krevende oppgave; situasjonen rundt i landet er svært forskjellig, og det er flere andre aktører innen dette fagområdet. God samhandling blir viktig. Styret har også som ansvar å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig, påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Styret har også et ansvar for arbeidsforhold i staben. Arbeidsmiljøet anses som godt. Organisasjonen benytter en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført arbeidshelseundersøkelser blant de ansatte. Det pekes ikke på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 72 dager som utgjør ca 3,4 % av total arbeidstid i året. Kravet til likestilling er ivaretatt: Sekretariatet inkludert fagkoordinatorene består av til sammen 14 personer, 7 kvinner og 7 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. For Norsk Landbruksrådgiving Arne Magnus Aasen (leder) Trond Qvale (nestleder) Inger Grethe Hansen Erik Belbo Anne Berit Verpe Ragnhild Borchsenius Årsmelding

4 STYRETS ARBEID Styret har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Trond Qvale (nestleder), Nes i Akershus Anne Berit Verpe, Fister i Ryfylke, Rogaland Erik Belbo, Snåsa i Nord-Trøndelag Inger Grethe Hansen, Sortland i Nordland Ragnhild Borchsenius, (ansattes representant) Orklaringen, Sør-Trøndelag Erik Næsje, Moss i Østfold (1. vara) Møter Styret har avholdt 6 møter i Viktige saker har vært: - Handlingsplan for Ny strategiplan - Ny organisering i forsøksringene, støtte til ulike prosesser - Kvalitet på rådgivingen - Nye satsingsområder: Teknisk planlegging, økonomirådgivning, næringsutvikling - Nytt navn og profil for organisasjonen Årsmøtet 2008 Årsmøtet ble holdt på Gardermoen. Vi hadde besøk av Øystein Dahle som satte søkelyset på de klimaendringer vi nå ser konturene av og betydningen dette kan få for matproduksjonen både nasjonalt og globalt. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, var det fremmet forslag om nytt navn på organisasjonen. Styret var delt og derfor ble det fremmet to forslag, Norsk Landbruksrådgiving og Agropartner med undertesten Landbruksrådgiving. Det ble stort flertall for det første. Etter årsmøtet engasjerte styret et eksternt firma (Faktotum AS) til å komme med råd om navnebruk og profil for organisasjonen. Styret mener at felles profil og navnebruk er viktig for å styrke renommeet vårt som rådgivingsorganisasjon. Derfor ble det sendt brev til alle enhetene med føringer for navneskifte på årsmøtene i Foto: Tone Budde Erichsen, NLR Styrets strategijobbing det går med mange gule lapper. 2 Norsk Landbruksrådgiving

5 STYRETS ARBEID Årets jordbruksforhandlinger midler til teknisk planlegging Avtalepartene ved årets jordbruksforhandlinger støttet det utredningsarbeidet som var gjennomført angående framtidig organisering av teknisk planlegging. Norsk Landbruksrådgiving skulle få ansvaret fra 2010, og de bevilget midler til planleggingen, 0,5 mill i 2008 og 1,5 mill i Høsten ble brukt til å gjennomføre regionale møter for å forberede overføringen av ansatte hos Fylkesmannen. Kurs og foredrag Styrets medlemmer har deltatt på møter i rådgivingsenhetene. Norsk Landbruksrådgiving har gjennomført en kursserie for tillitsvalgte i ringene. Landet ble delt inn i regioner og styremedlemmene i ringene ble invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving deltok på disse kursene. Fagkoordinatorer I løpet av årene 2005 til 2008 har vi tilsatt fagkoordinatorer innen fagfagområdene gras, korn, poteter, grønnsaker og frukt og bær. Alle stillingene er deltidsstillinger. Fra årsskiftet har vi også fått på plass en koordinator innen teknisk planlegging. Viktigste oppgave for fagkoordinatorene er å samordne kunnskapen som blir produsert i rådgivingsenhetene, og å sørge for at den spres videre. De skal også være et kontaktpunkt for våre samarbeidspartnere på sine fagområder. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt møter med avtalepartene. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i Norsk Landbruksrådgiving bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for de lokale rådgivingsenhetene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Foto: Stanislav Strbac, Forsøksringen Telemark Epleblomstring Bø i Telemark. Årsmelding

6 SEKRETARIATET - SAMARBEID NLR-sekretariatet Kontor og ansatte Sekretariatet har kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. Ved årsskiftet 2008/09 var det ansatt 13 personer ved sekretariatet, med til sammen 9,2 årsverk. 7 av medarbeiderne hadde enten hjemmekontor, kontorplass i en lokal rådgivingsenhet eller hos Bioforsk. Anders Heen Direktør Inger-Turid Jahr Administrasjonssekretær, 80% Torhild Moskvil Administrasjonssekretær, 80% Tone Budde Erichsen Organisasjonskonsulent Anne Kristine Rossebø Prosjektleder, 80% Kjersti Berge Prosjektleder, 70% Christian Brevig Prosjektleder Jon Mjærum Prosjektleder Oddbjørn Kval-Engstad Fagkoordinator i gras og grovfôr, 60 % Halvor Alm Fagkoordinator i potet, 50 % Einar Strand Fagkoordinator i korn, 50 % Sigrid Mogan Fagkoordinator i frukt og bær, 50 % Gerd Guren Fagkoordinator i grønnsaker, 50 % Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med de økologiske prosjektene. Samarbeid Bioforsk Bioforsk er vår viktigste samarbeidspartner. Representanter fra de to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. Vi har tre felles fagkoordinatorer. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med Bioforsk. I løpet av året har det blitt undertegnet avtale innen fagområdet gras og grovfôr. Eksempel på samarbeid er at de lokale rådgivingsenhetene utfører forsøksarbeid på oppdrag fra Bioforsk. Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) Et omfattende samarbeid finner sted mellom lokale rådgivingsenheter og FMLA i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivnings- og informasjonstiltak. I forbindelse med den planlagte overføringen av tekniske planleggere fra Fylkesmannen til Norsk Landbruksrådgiving, har det vært mye kontakt gjennom de regionale møtene. TINE Norsk Landbruksrådgiving og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året, der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter. Russisk ringleder. Foto: Kolbjørn Eriksen, Vefsna FR Nortura Norsk Landbruksrådgiving og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Hvert år utarbeides Avlings- og kvalitetsprognoser for potet. Dette er en stor jobb som skaffer oppdrag for 9 lokale rådgivingsenheter. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb. Mattilsynet Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. De lokale rådgivingsenhetene er sentrale i dette arbeidet gjennom Bioforsk som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet. Statens Landbruksforvaltning (SLF) SLF har forvaltningsansvaret for rammetilskuddet, skriver tildelingsbrevet og vurderer Norsk Landbruksrådgiving sin rapport om hvordan midlene brukes. Vi har også et aktivt samarbeid med SLF knyttet til gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter. Norske Felleskjøp Norsk Landbruksrådgiving har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Oppgaven løses av de lokale rådgivingsenhetene på Østlandet og i Trøndelag. 4 Norsk Landbruksrådgiving

7 SEKRETARIATET - SAMARBEID PR og informasjon Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) Et samarbeidsorgan mellom Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og Norsk Landbruksrådgiving. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr, gjennom samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. Fellesutvalget er styringsgruppe for dette arbeidet. Bygdefolkets Studieforbund Norsk Landbruksrådgiving er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten. Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbruksrådgiving søkte i 2008 om medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke. Medlemskapet trer i kraft 1. januar Det Kgl. Selskap for Norges Vel NLR har samarbeidsavtale med Norges Vel om ulike samarbeidsområder og prosjekter. Av samarbeidsområder og prosjekter kan nevnes landbruksbasert næringsutvikling og Riktig gjødsling i praksis. Representasjon Norsk Landbruksrådgiving har vært representert ved: Representantskapsmøtet i Selskapet for Norges Vel, ved Trond Qvale Årsmøtet i Landbrukets Arbeidsgiverforening, ved Arne Magnus Aasen, Anders Heen og Tone Budde Erichsen Årsmøtet i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen Norsk Landbruksrådgiving har fast representasjon i: Styringsgruppa for KSL, ved Arne Magnus Aasen, Anders Heen (vara) KSL`s faggruppe for planter, miljø og ressursforvaltning ved Einar Strand, KSL`s faggruppe for Helse, Miljø og Sikkerhet, ved Christian Brevig Styret i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen Forskningsutvalget for økologisk landbruk, Norges Forskningsråd, ved Magne Heddan, FABIO Fagutvalg for økologisk formeringsmateriale, ved Steinar Lier, Hedmark Forsøksring Årsmøtet i Debio, ved Trond Qvale Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond, ved Anders Heen Samarbeid med Nationen Nationen har også sist vekstsesong hatt ukentlige veksttorgsider. Dette har vært populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats som alle skribentene blant ansatte har utført. Gjennom hele vekstsesongen har forsøksringene vært synlige for Nationens lesere gjennom interessante rapporter fra hele landet. For Norsk Landbruksrådgiving og de lokale enhetene har denne dugnaden bidratt til å sette forsøksringene jevnlig på kartet. RÅDGIVERNYTT Rådgivernytt er Norsk Landbruksrådgivings informasjonskanal til alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Det er i 2008 gitt ut 8 nummer av Rådgivernytt, Den finnes i dag bare i elektronisk utgave og legges ut på våre nettsider Se under tjenester. I Rådgivernytt synliggjøres rådgivingsenhetenes arbeid. Gjennom året har Rådgivernytt presentert organisasjonssaker, Norsk Landbruksrådgivings prosjektarbeid, kurs- og fagutvalgsarbeid. Informasjon om styrets arbeid er også sentralt. Redaksjonen inviterer gjesteskribenter til å se vår organisasjon utenfra det er nyttig for alle. De lokale rådgivingsenhetene på nett Mange av de lokale enhetene har egne nettsider til nytte for medlemmene. Norsk Landbruksrådgiving har på oversikt over de ulike rådgivingsenhetene. Her kan også potensielle medlemmer enkelt komme i kontakt med aktuell(e) råd-givingsenhet(er). Foto: Steinar Haugse, Norsk Pyntegrønt Forsøksring Flott juletrefelt. Årsmelding

8 ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling og regionalisering er en viktig og prioritert oppgave for Norsk Landbruksrådgiving. Det har skjedd mye på det området de siste årene. De rådgivingsenhetene som har gått sammen og blitt større, jobber med å utvikle enheten og tilbudet til å bli enda bedre for medlemmene. Nedenfor er en liten status over situasjonen og noe av det som har skjedd det siste året. Akershus/Østfold I Akershus og Østfold er det i dag to rådgivingsenheter med bredt fagfelt. I tillegg er det på fagområdet frukt og bær en organisasjon som også dekker flere fylker. Det arbeides mye med interne strukturer for å få rådgivingsenhetene til å bruke den robustheten de har skaffet seg i forhold til å gi et godt og bredt rådgivingstilbud til medlemmene. Forsøksringen Romerike og Forsøksringen SørØst samarbeider om ulike prosjekter. De har også samarbeid om tilbudet om byggteknisk rådgivning. Et videre faglig samarbeid mellom de to nevnte rådgivingsenhetene og Vestfold Forsøksring er på planleggingsstadiet. Hedmark I Hedmark er det 5 rådgivingsenheter. De ønsker foreløpig å bevare den strukturen de har i dag og samarbeide fra sak til sak. Frukt og bærringen vil flytte fra Kise og en mulig lokalisering vil være sammen med Forsøksringen Hedmark som skal inn i et nytt og større Landbrukssenter på Blæstad. Oppland I Oppland har de ved årsskiftet, i desember 2008, 7 rådgivingsenheter. En i sørfylket, fem rådgivingsenheter i Gudbrandsdalen og en i Valdres. Sør- Gudbrandsdal Forsøksring og Vest-Oppland Forsøksring jobber for sammenslutning. Planen er at de i årsmøtene 2009, skal vedta sammenslutning til Norsk Landbruksrådgiving, Oppland. Vedtaket blir gjort med tilbakevirkendekraft. Det vil derfor i 2009 med et positivt vedtak, være 6 rådgivingsenheter i Oppland. Rådgivingsenhetene i Gudbrandsdalen har ellers litt samarbeid om rådgiving og informasjon til medlemmene. Buskerud/Telemark/Vestfold. Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med organiseringen av den framtidige rådgivingen i Buskerud, Telemark og Vestfold. 5 rådgivingsenheter i disse fylkene har pr 1. januar 2009 slått seg sammen til Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Det er en stor og robust enhet med 20 ansatte som vil bli organisert i 4 faglige team. De andre rådgivingsenhetene i regionen har startet samtaler om eventuelt å gå sammen til en ny rådgivingsenhet. Agder I Agder er det i dag 3 rådgivingsenheter. De er godt i gang med arbeidet for en sammenslutning av alle tre rådgivingsenhetene i Agder-fylkene. Sammenslutningen vil bli tatt opp som sak på årsmøtene i Sammenslutningen vil kunne skje fra 1. januar 2010 Forsøksringen Agder deltar også i et samarbeid med rådgivingsenhetene i Rogaland (Fagro). Rogaland Det er i dag 5 rådgivingsenheter i Rogaland. De har et samarbeid seg i mellom. I tillegg samarbeider de med Forsøksringen Agder gjennom Fagro (Forsøksringene i Agder og Rogaland). Hordaland Det er to rådgivingsenheter i Hordaland. Forsøksringen Hordaland er størst med 6 kontorer. De er organisert med en daglig leder og et lederteam. I tillegg er medarbeiderne organisert i faglige team. Indre Hardanger Forsøksring har spesialisert frukt rådgiving. Forsøksringene har en samarbeidsavtale som gir medlemmene i Forsøksringen Hordaland fruktrådgiving fra Indre Hardanger Forsøksring og medlemmer i Indre Hardanger Forsøksring får grovforrådgiving fra Forsøksringen Hordaland. Sogn og Fjordane Forsøksringen Sogn og Fjordane er en stor rådgivingsenhet i fylket.. De har 5 kontorer. Økoringen Vest er ikke med i den store ringen, men dekker det samme geografiske området. Rådgivingsenhetene på Vestlandet dvs. i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har et regionsamarbeid blant annet om informasjon til medlemmene. Foto: Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring Møre og Romsdal Det er i dag fire rådgivingsenheter i fylket; to på Sunnmøre og to i Nord-Møre og Romsdal. Det pågår en prosess der 3 av rådgivingsenhetene og 3 avløserlag vil slå seg sammen. Det er gjort foreløpige vedtak om sammenslutning. Endelige vedtak vil skje i årsmøtene i Sammenslutningen vil skje med tilbakevirkende kraft, slik at den blir virksom fra 1. januar Servering av jordbær på markdag. 6 Norsk Landbruksrådgiving

9 ORGANISASJONSUTVIKLING Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag har det skjedd mye det siste året. Fire rådgivingsenheter har fra 1. januar 2009 gått sammen til en enhet, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Den nye enheten har 15 ansatte og dekker hele fylket bortsett fra Oppdal. Nord-Trøndelag Det er i dag tre rådgivingsenheter i Nord-Trøndelag. De har startet en prosess der de ser på mulighetene for å gå sammen til en ring for hele fylket. Sammenslutningen vil med positive vedtak, skje fra 1. januar Nordland I Nordland har det skjedd mye det siste året. Tre rådgivingsenheter i Salten har gått sammen til enhet og dannet Salten Landbruksrådgiving. Sør-Troms Forsøksring og Ofoten Forsøksring har gått inn i Vesterålen Landbrukstjenester. På Helgeland deltok 5 rådgivingsenheter i en prosess der formålet var at alle enhetene skulle gå sammen til en enhet. Årsmøtene ville det annerledes. Resultatet er at en av enhetene er lagt ned, men medlemmene er overført til en ny organisasjon, Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. To andre enheter vil på sine årsmøter i 2009 ha overføring til den nye enheten som sak. Overføringen vil skje etter at eventuelt positivt vedtak er gjort. Denne enheten vil ha sitt geografiske område i ytre deler av Helgeland. To rådgivingsenheter i indre deler av Helgeland; Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring er i dialog om en mulig framtidig sammenslutning der. Troms Troms har i dag 2 rådgivingsenheter. Landbruk Nord har etablert seg som en stor enhet og selger både avløsertjenester og rådgivning i Troms og deler av Finnmark. I tillegg har vi Tromsø og omegn Forsøksring. Sør-Troms Forsøksring gikk i 2008 sammen med Vesterålen Landbrukstjenester, som dermed også driver rådgiving i tidligere Sør-Troms Forsøksring sitt geografiske område. Finnmark I Finnmark er det i dag to rådgivingsenheter. De har startet et arbeid der de skal se på en mulig framtidig sammenslutning. Foto: Lars Ketil Flesland, Haugaland Landbruksrådgjeving God drøs Årsmelding

10 ORGANISASJONSUTVIKLING Utvikling av medlemstall i forsøksringene fram til 2008 Fylke Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Veksthusringen Norsk Pyntegrønt Forsøksring Sum hele landet Foto: Sigrid Mogan, NLR Stikkelsbær. 8 Norsk Landbruksrådgiving

11 KOMPETANSEBYGGING Kursuka En faglig og sosial møteplass Årets Kursuke ble arrangert på Scandic Hotell, Hamar fra mandag 17.november til torsdag 20.november. Det var over 200 deltagere, foredragsholdere og gjester som møttes i løpet av disse dagene, og det er vi svært fornøyd med. Tilbakemeldingene på arrangementet er også jevnt over svært gode, og den sosiale nytten av arrangementet vurderes meget høyt. Kursuka startet med fagprogrammer som var lagt opp av fagutvalg og fagkoordinatorer. Disse begynte på mandag og varte til lunsj på tirsdag. Det var kornprogram med temaene økologisk korndyrking og tørking og lagring av korn, grovfôrprogram med økologisk grovfôrdyrking og potetprogram med fokus på potetcystenematode og erfaringsutveksling om sortsvalg og øko-rådgiving. Videre var det fagprogram i frukt og bær med tema om økologisk frukt og bærdyrking og gruppearbeider på utfordringer ved omlegging, grønnsakprogram med temaer om mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i radkulturer og økologisk grønnsakdyrking. Parallelt med disse fagkursene ble det også avholdt en samling for daglige ledere med fokus på samarbeid og erfaringsutveksling om felles utfordringer. Alle fagsamlingene var godt besøkt og fikk meget gode tilbakemeldinger, og vi mener at dette er et opplegg som vi ønsker å holde fast på også framover. Etter lunsj på tirsdag startet fellesprogrammet med en blanding av interessante temaer og nyttig informasjon. Først fikk vi en presentasjon av den nye profilen for Norsk Landbruksrådgiving ved Ole G. Hertzenberg fra kommunikasjonsbyrået Faktotum, som har stått for utformingen. Diskusjonen etterpå viste at mange satte pris på muligheten til å få tilgang på felles presentasjonsmateriell, men at det ble etterlyst mer dristighet i endring av profilen. Det neste temaet er trolig det aller viktigste globalt sett, selv om klimautfordringene høsten 2008 kom i skyggen av børsverdiene. Til å innlede om dette hadde vi fått Johannes Fjell Hojem fra Miljøstiftelsen ZERO. For å gi oss inspirasjon til å møte de daglige utfordringene avsluttet vi fellesprogrammet på tirsdag med et inspirasjonsforedrag med Humørbonden Geir Styve. Det var en fin kombinasjon av humor og alvor. Etter at plenumsprogrammet var ferdig var det årsmøte i Agrar. På tirsdag kveld var det festmiddag med lokal vri og fokus på poteten, dyktig ledet av Harald Solberg fra Forsøksringen Hedmark. Potetens festtale ble holdt av potetkoordinator Halvor Alm. Også var det en svingom etterpå for de som ønsket det Onsdag formiddag startet med en spørretime der det var anledning til å ta opp saker med styret og/eller administrasjonen. Deretter gikk vi over på et tema som opptar mange rundt om i ringene; hvordan skal vi klare å rekruttere nye medarbeidere? Det utdannes for få kandidater til å dekke vårt behov for nyrekruttering. Etter en fin introduksjon fra Jan Stabbetorp i Forsøksringen Romerike, og flere av de nyansatte, hadde vi invitert Foto: Tone Budde Erichsen, NLR Nyansatte medarbeidere på Kursuka. Årsmelding

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer