NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE"

Transkript

1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes utviklings- og rådgivingsarbeid. TILBUD OM FAGLIG STØTTE NLR tilbyr faglig støtte gjennom sentralt ansatte fagkoordinatorer på fagområdene grovfòr, korn og frø, poteter, frukt og bær, grønnsaker. ORGANISASJONSARBEID NLR bistår rådgivingsenhetene i utvikling av lokalt/regionalt samarbeid, strategiplaner og forarbeid og gjennomføring av sammenslutninger. ETTERUTDANNING/OPPLÆRING AV ANSATTE OG TILLITSVALGTE NLR organiserer og arrangerer kurs for ansatte - sentralt eller regionalt. NLR tilbyr også regionale kurs for tillitsvalgte. IKT-LØSNINGER NLR tilbyr de lokale enhetene å slutte seg til felles IKT-løsninger (e-post, hjemmesider, fagdatabase, administrativ programvare, serverløsning). Driftsoppgavene er satt ut til eksterne firmaer som har dette som spesialfelt. FAGUTVALG NLR har oppnevnt og finansierer 11 interne fagutvalg. Disse tar opp faglige saker og gir råd til NLR-styret eller andre organisasjoner og myndigheter. PERSONALADMINISTRASJON NLR finansierer felles medlemskap i LA Landbrukets Arbeidsgiverforening, som gir rett til råd og bistand i personalspørsmål. Med bistand fra LA gjennomfører NLR lønnsforhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner. FORSIKRINGSORDNINGER NLR inngår og administrerer sentrale avtaler om forsikringer for de ansatte. Dette sparer rådgivingsenhetene for ca ½ million kroner pr. år. INNKJØPSAVTALE Gjennom Agrikjøp- avtalen har rådgivingsenhetene tilgang til en rekke rabattavtaler. FORSØKSUTSTYR NLR legger til rette for gunstige innkjøps- og vedlikeholdsordninger for forsøksutstyr. PR OG INFORMASJON NLR har i 2008 gjort det mulig for rådgivingsenhetene å profilere seg gjennom Nationens veksttorgsider. NLR utgir bladet Rådgivernytt som i dag bare utgis i elektronisk form. NLR tilbyr også PR-artikler, brosjyrer, arbeidsklær og gaveartikler til rådgivingsenhetene. Det er utarbeidet en designmal som rådgivingsenhetene kan bruke. STUDIEARBEID Via NLRs medlemskap i Bygdefolkets Studieforbund (BSF) har rådgivingsenhetene rett til offentlige midler til studiearbeid. REPRESENTASJON OG SAMARBEID Gjennom NLR er rådgivningsenhetene representert i organisasjoner som KSL, BSF, LA, Norsk Landbrukssamvirke og Norges Vel. Det er etablert samarbeidsavtaler med Bioforsk, TINE og Nortura. Norsk Landbruksrådgivning Frederik A. Dahls vei Ås Telefon: Telefax: E-post: Web: ÅRSMELDING 2008

2 FAGLIG ARBEID Fagutvalg for økonomi Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Fagutvalget har bestått av: Bård Næss, Trøndelag Forsøksring (leder) Siri Hoset, Orklaringen Torleiv Roland, Forsøksringen Agder Sekretariatskontakt: Jon Mjærum Aktiviteter i 2008 Etter en del diskusjoner internt i Norsk Landbruksrådgiving ble det våren 2008 bestemt at et nytt Fagutvalg for økonomi skulle oppnevnes, og de forespurte personene ble innkalt til et etableringsmøte i mai Her ble mandatet for utvalget, viktige arbeidsoppgaver og sentrale samarbeidstemaer drøftet. Utvalget arrangerte en fagsamling på Kursuka med tema: Større investeringer - hvordan takle den økonomiske utfordringa? Rådgivers rolle i prosessen.. I tillegg ble det presentert resultater fra en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å kartlegge omfanget av økonomirådgiving i ringene. På slutten av året har det vært fokus på å skaffe en oversikt over nyttige egenutviklede verktøy for økonomirådgiving som er i bruk i ringene. Det er lagt en plan for hvordan disse kan gjøres tilgjengelige for flere medarbeidere Utfordringer framover På forespørsel fra NILF (Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning) har Norsk Landbruksrådgiving engasjert seg i et prosjekt som har som formål å forbedre dataflyten av regnskapstall fra regnskapsprogrammer til økonomisk rådgiving. Dette er en utfordring som næringa er svært opptatt av og et fagområde som styret i Norsk Landbruksrådgiving ønsker at rådgivningsenhetene skal engasjere seg sterkere i. Det vil derfor bli innledet et samarbeid med Bondelaget og plukket ut et par områder i landet hvor en skal se på tettere samarbeid mellom regnskapskontor og rådgivningsenhet. Foto: Sigrid Mogan, NLR Foto: Halvor Alm, NLR De aller fleste bildene i NLRs Årsmelding 2008 er tatt av ansatte i de lokale rådgivingsenhetene. Vi er stolte over på denne måten å kunne presentere glimt fra rådgivernes mangfoldige arbeidsdag. Foto vi ikke har brukt vil vi svært gjerne kunne benytte i Rådgivernytt! Hilsen oss i sekretariatet Foto:? Foto forside: Kristin Sørensen, Landbruk Nord - Marisko i Målselv?

3 STYRETS BERETNING Ved inngangen av 2008 var det til sammen medlemmer i 65 forsøksringer. På årsmøtet i 2008 ble det vedtatt at sentraladministrasjonen skal ha nytt navn. Det forelå to forslag. Det ble et stort flertall for at navnet skal være Norsk Landbruksrådgiving. I dette vedtaket lå det også føringer for at de lokale enhetene (forsøksringene) skal skifte navn. Denne prosessen foregår nå for fullt lokalt. De fleste vil ta navnet Norsk Landbruksrådgiving pluss et regionsnavn. Vi vil nå omtale forsøksringene som lokale rådgivingsenheter og de som jobber der for rådgivere. Strategiplanen gjelder fra 2006 til 2008, dvs. vi er nå i slutten av planperioden. Vår visjon er Vår kunnskap din styrke, og de fire kjerneverdiene er: Kunnskap, framtidsretta, lokal og uavhengig. Dette er ikke bare ord, men viktige begrep for styret i sitt arbeid. Det er noe å strekke seg etter. Styret har i løpet av året evaluert de planer vi har jobbet etter. Svært mange av tiltakene knyttet til planene er gjennomført. Styret har nå startet med å utarbeide en ny strategiplan som skal legges fram for årsmøtet For å gjøre våre rådgivere i ennå bedre stand til å være den mest foretrukne rådgiver for våre medlemmer, har styret arbeidet målrettet etter ulike strategier: I 2005 fikk vi vår første fagkoordinator, fagområdet gras og grovfôr var først ute. Så kom poteter og korn. I 2008 ble det tilsatt fagkoordinatorer på fagområdene frukt og bær, samt grønnsaker. Alle disse stillingene er deltidsstillinger. Fagområdet teknisk planlegging har fått en koordinator fra i full stilling. Fagkoordinatorene skal sørge for at kunnskapen flyter mellom de lokale enhetene og ha god kontakt med våre samarbeidspartnere. De skal arbeide med kompetansehevende tiltak, og organisere kurs og studieturer. Resultatet blir bedre kunnskapsformidling ut til våre medlemmer. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra til at kunnskap kommer ut til det enkelte medlem, kunnskap som er tilpasset det enkelte medlems behov på hver enkelt gård (lokalt). Det trengs spesialkunnskap innen de ulike fagområdene; det er ikke nok at rådgiverne har litt kunnskap om det meste. Våre rådgivere skal ha og formidle det siste nye av fagkunnskap. Styret ser at skal våre rådgivere kunne spesialisere seg i større grad, må de arbeide over et større geografisk område. Det får vi ved at små lokale enheter går sammen i større enheter. Norsk Landbruksrådgiving har derfor støttet en rekke prosesser rundt i landet hvor det arbeides med å etablere større enheter, arbeidet gir resultater. Ved det siste årsskiftet var det 55 enheter, for 6 år siden var tallet 97 med omtrent samme medlemstall (oversikt finnes under organisasjonsutvikling). Styret har lagt stor vekt på at de store enhetene blir rasjonelt drevet. Derfor har vi sentralt jobbet med å tilby gode administrative systemer, samt bidra til at lederne av disse enhetene får tilbud om å bygge opp sin lederkompetanse. Skal vi lykkes med å formidle relevant kunnskap, trenger vi også å ha et godt og avklart forhold til våre samarbeidspartnere. Vi har samarbeidsavtaler som innebærer årlig møter hvor vi tar opp ulike samarbeidsprosjekter og samhandling for øvrig. Vi har en overordnet avtale med Bioforsk, men begynner nå også å få på plass avtaler for de fagområdene vi har felles. Regjerningens ambisiøse mål om 15 % økologisk landbruk har fått store ringvirkninger i de lokale enhetene. Vi har kommet godt i gang med satsingen på økologisk sauehold og mer økologisk melkeproduksjon i tillegg til videreføring av den aktiviteten vi har hatt før. Nytt av året er også at vi har fått prosjektmidler for å øke produksjonen av økologisk korn og grønnsaker. Norsk Landbruksrådgiving høster mange godord for det vi gjør for å øke utbredelsen av økologisk landbruk. Den store utfordringen er å få mange nok bønder til å vurdere en omlegging. Ved årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at Norsk Landbruksrådgiving skal overta ansvaret for å organisere arbeidet med teknisk planlegging i hele landet og ta over de ansatte hos Fylkesmannen som ønsker å fortsette med det arbeidet, fra Mye av høsten ble brukt til regionale prosesser for å planlegge dette arbeidet. Dette er en krevende oppgave; situasjonen rundt i landet er svært forskjellig, og det er flere andre aktører innen dette fagområdet. God samhandling blir viktig. Styret har også som ansvar å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig, påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Styret har også et ansvar for arbeidsforhold i staben. Arbeidsmiljøet anses som godt. Organisasjonen benytter en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført arbeidshelseundersøkelser blant de ansatte. Det pekes ikke på spesielle problemer. Totalt sykefravær har vært 72 dager som utgjør ca 3,4 % av total arbeidstid i året. Kravet til likestilling er ivaretatt: Sekretariatet inkludert fagkoordinatorene består av til sammen 14 personer, 7 kvinner og 7 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. For Norsk Landbruksrådgiving Arne Magnus Aasen (leder) Trond Qvale (nestleder) Inger Grethe Hansen Erik Belbo Anne Berit Verpe Ragnhild Borchsenius Årsmelding

4 STYRETS ARBEID Styret har bestått av: Arne Magnus Aasen (leder), Tingvoll i Møre og Romsdal Trond Qvale (nestleder), Nes i Akershus Anne Berit Verpe, Fister i Ryfylke, Rogaland Erik Belbo, Snåsa i Nord-Trøndelag Inger Grethe Hansen, Sortland i Nordland Ragnhild Borchsenius, (ansattes representant) Orklaringen, Sør-Trøndelag Erik Næsje, Moss i Østfold (1. vara) Møter Styret har avholdt 6 møter i Viktige saker har vært: - Handlingsplan for Ny strategiplan - Ny organisering i forsøksringene, støtte til ulike prosesser - Kvalitet på rådgivingen - Nye satsingsområder: Teknisk planlegging, økonomirådgivning, næringsutvikling - Nytt navn og profil for organisasjonen Årsmøtet 2008 Årsmøtet ble holdt på Gardermoen. Vi hadde besøk av Øystein Dahle som satte søkelyset på de klimaendringer vi nå ser konturene av og betydningen dette kan få for matproduksjonen både nasjonalt og globalt. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, var det fremmet forslag om nytt navn på organisasjonen. Styret var delt og derfor ble det fremmet to forslag, Norsk Landbruksrådgiving og Agropartner med undertesten Landbruksrådgiving. Det ble stort flertall for det første. Etter årsmøtet engasjerte styret et eksternt firma (Faktotum AS) til å komme med råd om navnebruk og profil for organisasjonen. Styret mener at felles profil og navnebruk er viktig for å styrke renommeet vårt som rådgivingsorganisasjon. Derfor ble det sendt brev til alle enhetene med føringer for navneskifte på årsmøtene i Foto: Tone Budde Erichsen, NLR Styrets strategijobbing det går med mange gule lapper. 2 Norsk Landbruksrådgiving

5 STYRETS ARBEID Årets jordbruksforhandlinger midler til teknisk planlegging Avtalepartene ved årets jordbruksforhandlinger støttet det utredningsarbeidet som var gjennomført angående framtidig organisering av teknisk planlegging. Norsk Landbruksrådgiving skulle få ansvaret fra 2010, og de bevilget midler til planleggingen, 0,5 mill i 2008 og 1,5 mill i Høsten ble brukt til å gjennomføre regionale møter for å forberede overføringen av ansatte hos Fylkesmannen. Kurs og foredrag Styrets medlemmer har deltatt på møter i rådgivingsenhetene. Norsk Landbruksrådgiving har gjennomført en kursserie for tillitsvalgte i ringene. Landet ble delt inn i regioner og styremedlemmene i ringene ble invitert til kurs regionsvis. Styremedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving deltok på disse kursene. Fagkoordinatorer I løpet av årene 2005 til 2008 har vi tilsatt fagkoordinatorer innen fagfagområdene gras, korn, poteter, grønnsaker og frukt og bær. Alle stillingene er deltidsstillinger. Fra årsskiftet har vi også fått på plass en koordinator innen teknisk planlegging. Viktigste oppgave for fagkoordinatorene er å samordne kunnskapen som blir produsert i rådgivingsenhetene, og å sørge for at den spres videre. De skal også være et kontaktpunkt for våre samarbeidspartnere på sine fagområder. Kontakt med avtalepartene Det er avholdt møter med avtalepartene. Det har vært særlig nyttig å drøfte i hvilken retning organisasjonsutviklingen i Norsk Landbruksrådgiving bør gå for å møte nye utfordringer. Det er aktuelt for de lokale rådgivingsenhetene å tilby rådgivning innen nye fagområder, og avtalepartenes syn på dette er viktig. Foto: Stanislav Strbac, Forsøksringen Telemark Epleblomstring Bø i Telemark. Årsmelding

6 SEKRETARIATET - SAMARBEID NLR-sekretariatet Kontor og ansatte Sekretariatet har kontor i Sagabygget (Frederik A. Dahls vei 20) på UMB-området på Ås. Ved årsskiftet 2008/09 var det ansatt 13 personer ved sekretariatet, med til sammen 9,2 årsverk. 7 av medarbeiderne hadde enten hjemmekontor, kontorplass i en lokal rådgivingsenhet eller hos Bioforsk. Anders Heen Direktør Inger-Turid Jahr Administrasjonssekretær, 80% Torhild Moskvil Administrasjonssekretær, 80% Tone Budde Erichsen Organisasjonskonsulent Anne Kristine Rossebø Prosjektleder, 80% Kjersti Berge Prosjektleder, 70% Christian Brevig Prosjektleder Jon Mjærum Prosjektleder Oddbjørn Kval-Engstad Fagkoordinator i gras og grovfôr, 60 % Halvor Alm Fagkoordinator i potet, 50 % Einar Strand Fagkoordinator i korn, 50 % Sigrid Mogan Fagkoordinator i frukt og bær, 50 % Gerd Guren Fagkoordinator i grønnsaker, 50 % Anne Kristine Rossebø og Kjersti Berge, med til sammen 1,5 årsverk, arbeider for det meste med de økologiske prosjektene. Samarbeid Bioforsk Bioforsk er vår viktigste samarbeidspartner. Representanter fra de to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. Vi har tre felles fagkoordinatorer. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med Bioforsk. I løpet av året har det blitt undertegnet avtale innen fagområdet gras og grovfôr. Eksempel på samarbeid er at de lokale rådgivingsenhetene utfører forsøksarbeid på oppdrag fra Bioforsk. Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) Et omfattende samarbeid finner sted mellom lokale rådgivingsenheter og FMLA i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivnings- og informasjonstiltak. I forbindelse med den planlagte overføringen av tekniske planleggere fra Fylkesmannen til Norsk Landbruksrådgiving, har det vært mye kontakt gjennom de regionale møtene. TINE Norsk Landbruksrådgiving og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året, der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter. Russisk ringleder. Foto: Kolbjørn Eriksen, Vefsna FR Nortura Norsk Landbruksrådgiving og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Hvert år utarbeides Avlings- og kvalitetsprognoser for potet. Dette er en stor jobb som skaffer oppdrag for 9 lokale rådgivingsenheter. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb. Mattilsynet Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. De lokale rådgivingsenhetene er sentrale i dette arbeidet gjennom Bioforsk som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet. Statens Landbruksforvaltning (SLF) SLF har forvaltningsansvaret for rammetilskuddet, skriver tildelingsbrevet og vurderer Norsk Landbruksrådgiving sin rapport om hvordan midlene brukes. Vi har også et aktivt samarbeid med SLF knyttet til gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter. Norske Felleskjøp Norsk Landbruksrådgiving har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Oppgaven løses av de lokale rådgivingsenhetene på Østlandet og i Trøndelag. 4 Norsk Landbruksrådgiving

7 SEKRETARIATET - SAMARBEID PR og informasjon Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) Et samarbeidsorgan mellom Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og Norsk Landbruksrådgiving. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr, gjennom samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. Fellesutvalget er styringsgruppe for dette arbeidet. Bygdefolkets Studieforbund Norsk Landbruksrådgiving er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten. Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbruksrådgiving søkte i 2008 om medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke. Medlemskapet trer i kraft 1. januar Det Kgl. Selskap for Norges Vel NLR har samarbeidsavtale med Norges Vel om ulike samarbeidsområder og prosjekter. Av samarbeidsområder og prosjekter kan nevnes landbruksbasert næringsutvikling og Riktig gjødsling i praksis. Representasjon Norsk Landbruksrådgiving har vært representert ved: Representantskapsmøtet i Selskapet for Norges Vel, ved Trond Qvale Årsmøtet i Landbrukets Arbeidsgiverforening, ved Arne Magnus Aasen, Anders Heen og Tone Budde Erichsen Årsmøtet i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen Norsk Landbruksrådgiving har fast representasjon i: Styringsgruppa for KSL, ved Arne Magnus Aasen, Anders Heen (vara) KSL`s faggruppe for planter, miljø og ressursforvaltning ved Einar Strand, KSL`s faggruppe for Helse, Miljø og Sikkerhet, ved Christian Brevig Styret i Bygdefolkets Studieforbund, ved Tone Budde Erichsen Forskningsutvalget for økologisk landbruk, Norges Forskningsråd, ved Magne Heddan, FABIO Fagutvalg for økologisk formeringsmateriale, ved Steinar Lier, Hedmark Forsøksring Årsmøtet i Debio, ved Trond Qvale Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond, ved Anders Heen Samarbeid med Nationen Nationen har også sist vekstsesong hatt ukentlige veksttorgsider. Dette har vært populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats som alle skribentene blant ansatte har utført. Gjennom hele vekstsesongen har forsøksringene vært synlige for Nationens lesere gjennom interessante rapporter fra hele landet. For Norsk Landbruksrådgiving og de lokale enhetene har denne dugnaden bidratt til å sette forsøksringene jevnlig på kartet. RÅDGIVERNYTT Rådgivernytt er Norsk Landbruksrådgivings informasjonskanal til alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Det er i 2008 gitt ut 8 nummer av Rådgivernytt, Den finnes i dag bare i elektronisk utgave og legges ut på våre nettsider Se under tjenester. I Rådgivernytt synliggjøres rådgivingsenhetenes arbeid. Gjennom året har Rådgivernytt presentert organisasjonssaker, Norsk Landbruksrådgivings prosjektarbeid, kurs- og fagutvalgsarbeid. Informasjon om styrets arbeid er også sentralt. Redaksjonen inviterer gjesteskribenter til å se vår organisasjon utenfra det er nyttig for alle. De lokale rådgivingsenhetene på nett Mange av de lokale enhetene har egne nettsider til nytte for medlemmene. Norsk Landbruksrådgiving har på oversikt over de ulike rådgivingsenhetene. Her kan også potensielle medlemmer enkelt komme i kontakt med aktuell(e) råd-givingsenhet(er). Foto: Steinar Haugse, Norsk Pyntegrønt Forsøksring Flott juletrefelt. Årsmelding

8 ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling og regionalisering er en viktig og prioritert oppgave for Norsk Landbruksrådgiving. Det har skjedd mye på det området de siste årene. De rådgivingsenhetene som har gått sammen og blitt større, jobber med å utvikle enheten og tilbudet til å bli enda bedre for medlemmene. Nedenfor er en liten status over situasjonen og noe av det som har skjedd det siste året. Akershus/Østfold I Akershus og Østfold er det i dag to rådgivingsenheter med bredt fagfelt. I tillegg er det på fagområdet frukt og bær en organisasjon som også dekker flere fylker. Det arbeides mye med interne strukturer for å få rådgivingsenhetene til å bruke den robustheten de har skaffet seg i forhold til å gi et godt og bredt rådgivingstilbud til medlemmene. Forsøksringen Romerike og Forsøksringen SørØst samarbeider om ulike prosjekter. De har også samarbeid om tilbudet om byggteknisk rådgivning. Et videre faglig samarbeid mellom de to nevnte rådgivingsenhetene og Vestfold Forsøksring er på planleggingsstadiet. Hedmark I Hedmark er det 5 rådgivingsenheter. De ønsker foreløpig å bevare den strukturen de har i dag og samarbeide fra sak til sak. Frukt og bærringen vil flytte fra Kise og en mulig lokalisering vil være sammen med Forsøksringen Hedmark som skal inn i et nytt og større Landbrukssenter på Blæstad. Oppland I Oppland har de ved årsskiftet, i desember 2008, 7 rådgivingsenheter. En i sørfylket, fem rådgivingsenheter i Gudbrandsdalen og en i Valdres. Sør- Gudbrandsdal Forsøksring og Vest-Oppland Forsøksring jobber for sammenslutning. Planen er at de i årsmøtene 2009, skal vedta sammenslutning til Norsk Landbruksrådgiving, Oppland. Vedtaket blir gjort med tilbakevirkendekraft. Det vil derfor i 2009 med et positivt vedtak, være 6 rådgivingsenheter i Oppland. Rådgivingsenhetene i Gudbrandsdalen har ellers litt samarbeid om rådgiving og informasjon til medlemmene. Buskerud/Telemark/Vestfold. Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med organiseringen av den framtidige rådgivingen i Buskerud, Telemark og Vestfold. 5 rådgivingsenheter i disse fylkene har pr 1. januar 2009 slått seg sammen til Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Det er en stor og robust enhet med 20 ansatte som vil bli organisert i 4 faglige team. De andre rådgivingsenhetene i regionen har startet samtaler om eventuelt å gå sammen til en ny rådgivingsenhet. Agder I Agder er det i dag 3 rådgivingsenheter. De er godt i gang med arbeidet for en sammenslutning av alle tre rådgivingsenhetene i Agder-fylkene. Sammenslutningen vil bli tatt opp som sak på årsmøtene i Sammenslutningen vil kunne skje fra 1. januar 2010 Forsøksringen Agder deltar også i et samarbeid med rådgivingsenhetene i Rogaland (Fagro). Rogaland Det er i dag 5 rådgivingsenheter i Rogaland. De har et samarbeid seg i mellom. I tillegg samarbeider de med Forsøksringen Agder gjennom Fagro (Forsøksringene i Agder og Rogaland). Hordaland Det er to rådgivingsenheter i Hordaland. Forsøksringen Hordaland er størst med 6 kontorer. De er organisert med en daglig leder og et lederteam. I tillegg er medarbeiderne organisert i faglige team. Indre Hardanger Forsøksring har spesialisert frukt rådgiving. Forsøksringene har en samarbeidsavtale som gir medlemmene i Forsøksringen Hordaland fruktrådgiving fra Indre Hardanger Forsøksring og medlemmer i Indre Hardanger Forsøksring får grovforrådgiving fra Forsøksringen Hordaland. Sogn og Fjordane Forsøksringen Sogn og Fjordane er en stor rådgivingsenhet i fylket.. De har 5 kontorer. Økoringen Vest er ikke med i den store ringen, men dekker det samme geografiske området. Rådgivingsenhetene på Vestlandet dvs. i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har et regionsamarbeid blant annet om informasjon til medlemmene. Foto: Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring Møre og Romsdal Det er i dag fire rådgivingsenheter i fylket; to på Sunnmøre og to i Nord-Møre og Romsdal. Det pågår en prosess der 3 av rådgivingsenhetene og 3 avløserlag vil slå seg sammen. Det er gjort foreløpige vedtak om sammenslutning. Endelige vedtak vil skje i årsmøtene i Sammenslutningen vil skje med tilbakevirkende kraft, slik at den blir virksom fra 1. januar Servering av jordbær på markdag. 6 Norsk Landbruksrådgiving

9 ORGANISASJONSUTVIKLING Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag har det skjedd mye det siste året. Fire rådgivingsenheter har fra 1. januar 2009 gått sammen til en enhet, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Den nye enheten har 15 ansatte og dekker hele fylket bortsett fra Oppdal. Nord-Trøndelag Det er i dag tre rådgivingsenheter i Nord-Trøndelag. De har startet en prosess der de ser på mulighetene for å gå sammen til en ring for hele fylket. Sammenslutningen vil med positive vedtak, skje fra 1. januar Nordland I Nordland har det skjedd mye det siste året. Tre rådgivingsenheter i Salten har gått sammen til enhet og dannet Salten Landbruksrådgiving. Sør-Troms Forsøksring og Ofoten Forsøksring har gått inn i Vesterålen Landbrukstjenester. På Helgeland deltok 5 rådgivingsenheter i en prosess der formålet var at alle enhetene skulle gå sammen til en enhet. Årsmøtene ville det annerledes. Resultatet er at en av enhetene er lagt ned, men medlemmene er overført til en ny organisasjon, Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. To andre enheter vil på sine årsmøter i 2009 ha overføring til den nye enheten som sak. Overføringen vil skje etter at eventuelt positivt vedtak er gjort. Denne enheten vil ha sitt geografiske område i ytre deler av Helgeland. To rådgivingsenheter i indre deler av Helgeland; Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring er i dialog om en mulig framtidig sammenslutning der. Troms Troms har i dag 2 rådgivingsenheter. Landbruk Nord har etablert seg som en stor enhet og selger både avløsertjenester og rådgivning i Troms og deler av Finnmark. I tillegg har vi Tromsø og omegn Forsøksring. Sør-Troms Forsøksring gikk i 2008 sammen med Vesterålen Landbrukstjenester, som dermed også driver rådgiving i tidligere Sør-Troms Forsøksring sitt geografiske område. Finnmark I Finnmark er det i dag to rådgivingsenheter. De har startet et arbeid der de skal se på en mulig framtidig sammenslutning. Foto: Lars Ketil Flesland, Haugaland Landbruksrådgjeving God drøs Årsmelding

10 ORGANISASJONSUTVIKLING Utvikling av medlemstall i forsøksringene fram til 2008 Fylke Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Veksthusringen Norsk Pyntegrønt Forsøksring Sum hele landet Foto: Sigrid Mogan, NLR Stikkelsbær. 8 Norsk Landbruksrådgiving

11 KOMPETANSEBYGGING Kursuka En faglig og sosial møteplass Årets Kursuke ble arrangert på Scandic Hotell, Hamar fra mandag 17.november til torsdag 20.november. Det var over 200 deltagere, foredragsholdere og gjester som møttes i løpet av disse dagene, og det er vi svært fornøyd med. Tilbakemeldingene på arrangementet er også jevnt over svært gode, og den sosiale nytten av arrangementet vurderes meget høyt. Kursuka startet med fagprogrammer som var lagt opp av fagutvalg og fagkoordinatorer. Disse begynte på mandag og varte til lunsj på tirsdag. Det var kornprogram med temaene økologisk korndyrking og tørking og lagring av korn, grovfôrprogram med økologisk grovfôrdyrking og potetprogram med fokus på potetcystenematode og erfaringsutveksling om sortsvalg og øko-rådgiving. Videre var det fagprogram i frukt og bær med tema om økologisk frukt og bærdyrking og gruppearbeider på utfordringer ved omlegging, grønnsakprogram med temaer om mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i radkulturer og økologisk grønnsakdyrking. Parallelt med disse fagkursene ble det også avholdt en samling for daglige ledere med fokus på samarbeid og erfaringsutveksling om felles utfordringer. Alle fagsamlingene var godt besøkt og fikk meget gode tilbakemeldinger, og vi mener at dette er et opplegg som vi ønsker å holde fast på også framover. Etter lunsj på tirsdag startet fellesprogrammet med en blanding av interessante temaer og nyttig informasjon. Først fikk vi en presentasjon av den nye profilen for Norsk Landbruksrådgiving ved Ole G. Hertzenberg fra kommunikasjonsbyrået Faktotum, som har stått for utformingen. Diskusjonen etterpå viste at mange satte pris på muligheten til å få tilgang på felles presentasjonsmateriell, men at det ble etterlyst mer dristighet i endring av profilen. Det neste temaet er trolig det aller viktigste globalt sett, selv om klimautfordringene høsten 2008 kom i skyggen av børsverdiene. Til å innlede om dette hadde vi fått Johannes Fjell Hojem fra Miljøstiftelsen ZERO. For å gi oss inspirasjon til å møte de daglige utfordringene avsluttet vi fellesprogrammet på tirsdag med et inspirasjonsforedrag med Humørbonden Geir Styve. Det var en fin kombinasjon av humor og alvor. Etter at plenumsprogrammet var ferdig var det årsmøte i Agrar. På tirsdag kveld var det festmiddag med lokal vri og fokus på poteten, dyktig ledet av Harald Solberg fra Forsøksringen Hedmark. Potetens festtale ble holdt av potetkoordinator Halvor Alm. Også var det en svingom etterpå for de som ønsket det Onsdag formiddag startet med en spørretime der det var anledning til å ta opp saker med styret og/eller administrasjonen. Deretter gikk vi over på et tema som opptar mange rundt om i ringene; hvordan skal vi klare å rekruttere nye medarbeidere? Det utdannes for få kandidater til å dekke vårt behov for nyrekruttering. Etter en fin introduksjon fra Jan Stabbetorp i Forsøksringen Romerike, og flere av de nyansatte, hadde vi invitert Foto: Tone Budde Erichsen, NLR Nyansatte medarbeidere på Kursuka. Årsmelding

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Økologisk Veiledningsprosjekt /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng

Økologisk Veiledningsprosjekt /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng Økologisk Veiledningsprosjekt 2013 /v/ Kjersti Berge og Mette Feten Graneng NLR Økologisk Veiledningsprosjekt Prosjektleiing Finansieringsordning og betydning av denne Budsjett og aktivitet Årshjulet Prosjektleiing

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi

MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON 20.10.2015 Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi FORMÅL Bakgrunn: - 2,3 prosent av kornarealet var økologisk i 2014 - Økologisk korn er etterspurt

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon Einar Strand Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Mandatet Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet Presentasjon av prosjektet Bakgrunn Initiativ til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom fra Bø kommune. Vi så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlig utfordringer.

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Kortversjoner av regelverket. Orientering om planer Dialog om løsninger

Kortversjoner av regelverket. Orientering om planer Dialog om løsninger Kortversjoner av regelverket Orientering om planer Dialog om løsninger Fra Jordbrukets krav til Jordbruksforhandlingene 2015 heter det: Jordbrukets forhandlingsutvalg er bekymret for avgangen av økologiske

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

i nord-norsk husdyrproduksjon

i nord-norsk husdyrproduksjon EUs landbrukspolitikk hvor viktig er det for norske kommuner? Struktur Klaus og Mittenzwei økonomi i nord-norsk husdyrproduksjon Klaus Mittenzwei NORSK KOMMUNESEKTOR OG EU/EØS MODUL 2, TROMSØ 2. 22. JANUAR

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Det nasjonale beiteprosjektet

Det nasjonale beiteprosjektet Det nasjonale beiteprosjektet Beitekonferanse 2012 Oppdal ved Christian Rekkedal 1 Beiteprosjektet, organisering og mandat Organisering - Tildeling frå jordbruksoppgjeret, 5 6 mill kr pr år - Styringsgruppe

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder Satsning på økologisk korndyrking - Hva gjør Felleskjøpet Agri ved Amund Dønnum Prosjektleder FKA gjennomfører løft på økologisk mottak av korn i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll

Detaljer

Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk

Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk Samrådingsmøte 15. mai 2008 Rundhaug Hotell Gunnlaug Røthe 1 Innleiing Siste 10 år mange prosjekt innan økologisk landbruk Ulike aktørar og ulikt prosjektomfang

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 -

Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 - Meldingsblad Nummer for Norsk 7 - oktober 2008 Landbruksrådgiving Landbruksrådgiveren - nyttig for meg ore Henriksen og Helle Grønvall driver ordnes gård på Steira i Sortland kommune. ården har melk- og

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø

Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Meldingsblad Nummer 3 for Norsk - 2008 Landbruksrådgiving Ny i livet med nummer og databrikke i øyrene. Foto: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Nytt navn og medlemsskap i Norsk

Detaljer