Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Skolebruksplan Bakgrunn Skolebruksplanen bestemmer kva tilbod skolane kan lyse ut og gir ei samla oversikt over undervisningstilbodet ved kvar einskild skole i planperioden. Planen gir også grunnlag for å vurdere og planlegge det samla tilbodet i regionane og i heile fylket. Det er ei tett kopling mellom skolebruksplanen og økonomiplanen. Det må vere mogleg å realisere tilbodet som skolebruksplanen legg opp til innafor dei økonomiske rammene som vert stilt til rådvelde. Budsjettframlegget for 2017 er i hovudsak i samsvar med den kapasiteten og dei tilboda som er lagt inn i skolebruksplanen. Ekstra klassar/tilbod som vert oppretta gjennom inntaket må finansierast ved bruk av midlar frå klassereserven (ramme 34). Det er viktig å oppretthalde ein klasse-reserve som er stor nok til at ein kan ivareta nødvendig fleksibilitet ved inntaket slik at ein kan oppretthalde målsettinga om at 90 prosent av søkjarane skal få oppfylt førstevalet sitt om utdanning. Finansieringa av tilboda vert gitt etter vedtatt budsjett-tildelingsmodell. I fleire av høringsuttalane er økonomitildelinga til ulike tilbod nemnt, dette vert ikkje diskutert i skolebruksplanen. Kapasiteten for dei ulike tilboda vil bli tilpassa i inntaksarbeidet våren I arbeidet med forslaget til skolebruksplanen er det gjennomført møter med alle skolane. Tema for møta har vore utviklinga av elevtal, søkartal, skolebruksplanen og arbeidet med kapasitetsjusteringar for skoleåret 16/17. Skolane har lagt fram sine ønsker for skolebruksplanen for med vekt på skoleåret 17/18. I vurderingane er hovudvekta lagt på om tilboda skal vere søkbare eller ikkje. Kapasiteten er også diskutert og lagt inn i forslaget til kvar enkelt skole, men denne vil ein kunne justere når søkartala ligg føre våren 17. Høringa er basert på data frå 1. inntaket til skoleåret 2016/2017. Det er eit mål at kapasiteten i skolebruksplanen vert sett slik at krava vedtatt i sak Ud-5/14 vert stetta. Høyringsforslaget er utarbeidd i tråd med dette. Sak Ud-5/14 omhandla nye tilbod og ressursar til særskilte tilbod. I saka vart det mellom anna fatta følgjande vedtak: 1. Minimum inntakskapasitet vert sett til 65 % av vedteke klassekapasitet i skolebruksplanen. 2. For småskalatilbod vert minimum kapasitet sett til 4 ungdomsrettssøkarar.

2 3. For halvklassar innafor yrkesfag som rekrutterer til lærefag vert minimum kapasitet sett til 6 elevplassar. 4. For TAF-tilboda vert minimum kapasitet ved inntaket sett til 10 elevplassar. 5. Nye tilbod skal i vere søkbare i tre påfølgjande skoleår. Dersom det ved tredje forsøk ikkje lukkast å etablere tilbodet vert det teken ut av tilbodsstrukturen. Inntakstala etter 2. inntaket for skoleåret 2016/2017 viste 970 ledige plassar av den samla kapasiteten på elevplassar. Dette er elevplassar som skolane disponerer til søkjarar som står på ventelister. Ved utarbeidinga av skolebruksplanen er «Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring» brukt. Vi viser til 3 i den lokale forskrifta om inntaket i Møre og Romsdal: «Fylkesutdanningssjefen gir tilbod til alle søkarar med ungdomsrett. Fylkesutdanningssjefen gir så langt råd tilbod om tilbod til søkarar med fullføringsrett». Etter vedtaket i sak Ud-15/16 er det sett i gang eit prøveprosjekt over 2 år ved Sunndal vgs i samarbeid med Sunndal kommune. Her vert det og gitt eit tilbod til søkarar med vaksenrett. Utfordringar i planperioden Saka om «Struktur i vidaregåande opplæring» For skolebruksplanen 2017/20 er planlegginga gjort under føresetnad av at endringane som vert vedtekne i handsaminga av struktursaka, ikkje får følger for skoleåret 17/18. Forslaget til skolebruksplanen for 2018/19 og 19/20 er laga på same grunnlag. Usikkerheita er difor større for desse åra. Eventuelle endringar som følgje av saka om «Struktur i vidaregåande opplæring» vil ein kome tilbake til i seinare skolebruksplaner. Gjennomgangen av det yrkesfaglege utdanningstilbodet Utdanningsdirektoratet har lagt fram ein rapport om tildels store endringar i det yrkesfaglege utdanningstilbodet. I planen for gjennomføring av desse endringane er 1. august 2019 sett for iverksetting av ny tilbodsstruktur. Ved utarbeideidig av planen for er det ikkje teke omsyn til desse forslaga. Eventuelle endringar som følgje av denne gjennomgangen vil ein kome tilbake til i «Skolebruksplanen for » Det er ei særleg utfordring knytt til Ambulansefaget som kan bli eit 5-årig løp. Dette vil kunne få konsekvensar for dei som startar hausten 17. Ysk-tilbodet Ysk- tilbodet er handsama i Utdanningsutvalet i eiga sak Ud-18/16. Også til skoleåret 16/17 har det vore utfordrande for skolane i få nok bekrefta intensjonsavtalar. Det er ikkje gjort endringar for YSK-tilbodet i skolebruksplanen for skoleåret 17/18. Eventuelle endringar vil kome som eit resultat av vedtaket i saka om «Struktur om vidaregåande opplæring». I tillegg kan endringane i dei yrkesfaglege utdanningstilboda føre til at grunnlaget for nokre av YSK-tilboda fell vekk. Dette gjeld til dømes tilboda som er knytt til Utdanningsprogrammet Service og samferdsel. Halve klassar og marginale tilbod Å oppretthalde halve klassar, klassar med svak oppfylling og små grupper er kostnadskrevjande. Med ei framtid som truleg gir fylkeskommunen og sektoren økonomiske utfordringar er det viktig at strukturen er robust og føreseieleg og at

3 ein ikkje har tilbod som ein er usikker på om vil kome i gong. Ein viser her til vedtaket i sak UD-5/14 om krav til oppfylling (minimum 65 % av klassekapasiteten). Læreplassar og kapasitet Det er framleis utfordrande å skaffe nok læreplassar. Det er stor søking til industrifag, maritime fag og elektrofag, men på grunn av få læreplassar er det ikkje tilrådeleg å auke talet på klassar til neste år. For skoleåret 2016/2017 er VG2 brønnteknikk tatt ut av tilbodet ved Kristiansund vgs på grunn av lav søking. Det er framleis for få læreplassar i dette faget og vi anbefaler å ta tilbodet ut også for skoleåret 2017/2018. Tilbodet er lagt inn igjen frå skoleåret 18/19. I utarbeidinga av skolebruksplanen har det vore eit dilemma at vi tilbyr fleire elevplassar enn det er tilgang på læreplassar. Nye tilbod Nye tilbod skal kvalitetssikrast av fylkesutdanningssjefen slik at dei er i samsvar med godkjende læreplaner og gjeldande dokumentasjonsordningar. Difor må forslag om nye tilbod ligge føre i god tid før skolebruksplanprosessen tek til. Skolane som kjem med slike søknader må legge ved ein detaljert plan for fag og timefordeling. Nye tilbod skal i utgangspunktet vere søkbare i tre påfølgjande skoleår. Dersom det ved tredje forsøk ikkje lukkast å etablere tilbodet vert det teken ut av tilbodsstrukturen. Volda vgs ønsker å tilby utdanningsprogrammet Kunst design og arktiktur. Dette er lagt i planen frå skoleåret 17/18. Romsdal vgs ønsker ønsker at Vg2 Aktivitør og Vg2 Helseservicefag skal vere søkbare frå hausten Vg2 Aktivitør er lagt inn i planen frå skoleåret 2018/19. Om det i staden skal startast opp med Vg2 Helseservisefag frå hausten 2018, kan det gjerast i ein dialog med skolen. Fylkesutdanningssjefen meiner det ikkje er elevgrunnlag å starte desse tilboda hausten 2017, men meir aktuelt å starte opp eit av tilboda frå hausten Ønsker om nye tilbod som ikkje er tatt inn i skolebruksplanen. Fræna vgs ønsker å starte opp med Elektrofag ved skolen i tillegg til Vg3 Anleggsmaskinførarfaget. Ørsta vgs ønsker å starte med ein klasse vg2 Anleggsteknikk frå hausten Vi viser til saka om «Struktur i vidaregåande opplæring» der det er vurdert slik at det ikkje er grunnlag for å utvide tilbodet i desse utdanningsprogramma. Småskalatilbod Føresetnaden for småskalatilbod er eit nært samarbeid med lokalt næringsliv slik at ein mellom anna sikrar ei god opplæring i faget Prosjekt til fordjuping. Dersom ein ikkje forankrar småskalatilboda i lokale verksemder er det ikkje grunnlag for å sette i gang småskalatilbod. Fylkesutdanningssjefen vil som grunnlag for å oppretthalde småskalatilboda, krevje at skolane har avtaler med lokale verksemder om gjennomføring av opplæringa. Det er viktig at ein saman har ein gjennomføringsplan for å sikre kvaliteten og ivareta læreplanmål i opplæringa. Spesielt er det viktig at ein nyttar heile Prosjekt til fordjuping i opplæring i bedrift. Underskrivne avtaler skal vere på plass før 1. mars. Det er ein føresetnad for å starte opp småskalatilbod at tilbodet kan kombinerast med ein ordinær klasse for å kunne dekke opplæringa i fellesfaga. Fylkesutdanningssjefen ønskjer så langt råd er, ikkje å setje i gang småskalatilbod.

4 Dette er også lagt til grunn i arbeidet med saka om «Struktur i vidaregåande opplæring». I skolebruksplanen for 2017/2018 er det planlagd småskalatilbod på Tingvoll vgs. Årgangstal i perioden 16-åringar Tabell Summer av Summer av Summer av Summer av Summer av Summer av Totalsum Tala er henta frå «Grunnskolens Informasjons System» (GSI) der kommunane og private skolar skal legge inn faktiske tal på trinna Ved utrekning av tala for inntaksregionane er det og gjort eit overslag over søking inn og ut av regionen. Det er knytt noko uvisse til desse tala. Ein samletabell med tala for inntaksregionane er lagt ved. I saka er desse tala brukt. Tala viser at elevtalet i fylket samla sett vil gå noko ned i planperioden der året i 18/19 er det svakaste i perioden. Nokre av skolane kommenterer desse utrekningane for inntaksområder sine. Kommentarane går i hovudsak på at skolane reknar med at elevgrunnlaget for deira skole er større enn det vi har rekna ut. Vurdering I høyringsbrevet er skolane og andre invitert til å kome med innspel til skolebruksplanen. I saka er innspela samanfatta og det er gitt ei vurdering av utdanningssjefen. Ein tabell med endeleg forslag til skolebruksplan er lagt ved saka. Ein samletabell for elevtalsutviklinga er lagt ved saka. Innspela slik dei kom inn, er lagt til ved saka. Inntaksregion Kristiansund Årgangstala for inntaksregion Kristiansund er stabilt fram mot skoleåret 20/21 med unntak ein topp i 17/18.

5 I skolebruksplanen er det for skoleåret 17/18 på Vg1 planlagt 545 elevplassar. Elevtalet for same periode er berekna til 476. Atlanten vgs Atlanten vgs: Skolen ber om at både Vg1 Musikk, dans og drama med musikk og Vg1 Musikk, dans og drama med dans, vert søkbare tilbod skoleåret 2017/18. Begge programma vert samla i ein klasse og ressursbruken overstig ikkje ein klasseressurs for ein tradisjonell klasse på MDD. Skolen skriv vidare om ein på sikt kan auke kapasiteten på Idrettsfag og at ein treng eit ekstra programfag på Studiespesialisering for å dekke opp for tilbodet som ein tidligare hadde på Entreprenørskapslinja. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Vg1 Musikk, dans og drama med dans er lagt inn. Om trenden med svakare søking til Musikk, dans og drama held fram, må det gjerast ei ny vurdering av tilbodet. Kristiansund vgs Kristiansund vgs: Skolen er fornøyd med prosessen som utdanningsavdelinga har lagt opp til i samband med rulleringa av skolebruksplanen. Skolen ber om at Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse» må inn i planen for skoleåret 17/18. På sikt ønskjer skolen å tilby utdanningsprogrammet Naturbruk- akvakultur. Skolen har vidare innspel om korleis ein skal handtere dei elevane som er søkt inn på eit ordinært studieprogram, men som skal ha opplæringa si i særskilt tilrettelagte grupper. Transportbransjens opplæringskontor Opplæringskontoret ønsker å flytte Vg2 Transport og logistikk til Romsdalsregionen. Kontoret skriv at det er læreplass-situasjonen som er bakgrunnen for dette. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført med unntak av Vg2 Interiør og utstillingsdesign og Vg2 brønnteknikk som er tatt ut av planen. Vg2 brønnteknikk er lagt inn igjen frå skoleåret 18/19. Vg2 Transport og logistikk er fortsatt lagt til Kristiansund vgs. Vg4 Påbygg til studiekompetanse er lagt inn og kapasiteten er justert til 2 klassar på Vg3 Påbygg og 1 klasse Påbygg til studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Skolen sitt ønske om å tilby utdanningsprogrammet Naturbruk/ akvakultur er ikkje vurdert no. Inntaksregion Indre Nordmøre Sunndal vgs Årgangstala for inntaksregion Sunndal viser stabile tal med unntak ein topp for skoleåret 19/20. Sunndal vidaregåande skole: Har ingen merknad til skolebruksplanen for skoleåret 2017/18. Resten av planperioden må sjåast i samanheng med struktursaka som no er på høyring. Ungdomsutvalet til Fagforbundet Møre og Romsdal

6 Utvalet ber om at Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget ikkje vert tatt vekk. Dei skriv at det har vore gjort eit arbeid med å skaffe nok læreplassar, kommunen stiller opp med praksisplassar og om ein tar med søkarar med vaksenrett vil ein kunne ha nok søkarar til å oppretthalde tilbodet. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Kapasiteten på Vg1 Helse og oppvekst er justert. Kapasiteten er elles halden slik at det er mogleg å vidareføre prosjektet som var sett gang som følgje av sak UD 27/16. Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget ligg inne i skolebruksplanen for 2017/2020 med ein kapasitet i skoleåret 2017/2018 på 1 klasse og 15 elevplassar. Surnadal Årgangstala for inntaksregion Surnadal viser stabilt tal fram til skoleåret 17/18. Frå skoleåret 18/19 og framover vil det bli ei utfordring å ha nok elevar til å kunne starte opp alle tilboda. Surnadal vgs: Skolen har ikkje merknader til forslaget til skolebruksplanen. Skolen skriv om dei utfordringane dei har med rekrutteringa til skolen, men at dei reknar med at eventuelle kapasitetsjusteringar vert gjort når tala frå søkinga er klare. Transportbransjens opplæringskontor Kontoret ønsker eit småskalatilbod innan Vg2 Transport og logistikk på Indre Nordmøre. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført med unntak for Vg2 Transport og logistikk som etter avtale med skolen er tatt ut. Kapasiteten på Vg2 Byggteknikk er justert. Tingvoll vgs Årgangstalet for inntaksregion Tingvoll er stabilt på noko over 45. Skolen vil derfor fortsatt ha ei utfordring med å oppretthalde alle tilboda. Tingvoll vgs: Skolen er nøgde med at forslaget til tilbodsstrukturen ved skolen i hovudsak vert oppretthalden. Skolen skriv vidare at det må vere ein samanheng mellom tilbodsstruktur og ressurstildeling. Mellom anna meiner skolen at det må vere ein heil klasse Vg1 helse og oppvekstfag også frå neste skoleår. Småskalatilbod treng å bli kopla opp mot ein heil klasse yrkesfag for å ha ressursar til fellesfaga. Skolen ber vidare om å få eit Vg2-tilbod innan Helse og oppvekstfag for å ha kontinuitet i utdanningsløpet. Skolen skisserer 0,5 klasse på kvar av Vg2 Helsearbeidarfag og Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag. Skolen ber om at kapasiteten på Vg3 påbygg vert sett til 0,5 klasse. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført, men kapasiteten på Vg1 medier og kommunikasjon er auka. Det vart i skoleåret 16/17 starta opp småskalatilbod ved Tingvoll vgs utan at skolen hadde ein heil yrkesklasse på Vg1. Dette er vidareført i skolebruksplanen for 2017/2020. Ressursane som trengs for å gje elevane eit tilbod i fellesfaga vert tilført skolen ved ei særskilt tildeling. Det er ikkje elevgrunnlag til å sette i gang ein heil klasse på Vg1 Helse- og oppvekstfag eller ein halv klasse på Vg2 Helsearbeidarfag og ein halv klasse på Vg2 Barne og ungdomsarbeidarfag.

7 Søkinga avgjer kva tilbod som vert sett i gang. Inntaksregion Romsdal utanom Molde Fræna vgs Årgangstala viser at Fræna i åra som kjem vil få ein auke i elevtalet med ein topp i slutten av perioden. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Fræna vgs: Skolen er ikkje nøgd med at det ikkje er ei auke i elevplassar til tross for ei forventa auke i elevtalet. Skolen meiner av HMS-omsyn at elevplassane må reduserast i Vg2 Byggteknikk og Vg2 Kokk og servitør. Ved behov kan skolen starte opp eit Vg3-tilbod i tømrarfaget og ein innføringsklasse for minoritetsspråklege elevar. Fylkesutdanningssjefen sin vurdering: For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Kapasiteten på Vg2 Byggteknikk og Vg2 Kokk og servitør er justert. Gjermundnes vgs Det er ikkje rekna ut noko elevgrunnlag for skolen sidan skolen rekrutterer frå heile fylket. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Søkinga til tilboda innan Grønt naturbruk veks og kapasiteten er difor auka noko i planperioden. Gjermundnes vgs: Skolen har ikkje merknader utover 2 forslag til endringar i talet på elevplassar. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab) OKAB stiller seg tvilande til om det er nok læreplassar til å auke talet på elevplassar frå 5 til 14 ved Gjermundnes vgs i Vg2 Anleggsgartnarfaget. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Kapasiteten på Vg3 Naturbruk studieførebuande og Vg3 Påbygg til studiekompetanse er justert. Det er tatt omsyn til OKAB sine merknader og kapasiteten på Vg2 Anleggsgartnarfaget er redusert til 7 elevplassar. Rauma For inntaksregion Rauma ligg tala rundt 100. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. : Rauma vgs: Skolen ønsker Påbygg etter yrkeskompetanse inn i skolebruksplanen. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab) OKAB er glad for at VG1 TIP ved Rauma er vidareført. Dette gir eit godt grunnlag for eit tilbod på VG2 anleggsteknikk. Bilbransjen i Rauma Ber om at Vg2 Kjøretøy vert starta opp kvart år ved Rauma vgs. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført.

8 Det er lagt inn 0,25 klasse Vg4 Påbygg etter yrkeskompetanse. Vg2 Barne -og ungdomsarbeidarfaget ligg fortsatt i planen og kapasiteten på Vg2 Elenergi er justert. Med tanke på nedgangen i elevtalet er det ikkje grunnlag for å starte eit tilbod i Vg2 Kjøretøy ved skolen. Søkinga avgjer kva tilbod som vert sett i gang. Inntaksregion Molde Elevtala for inntaksregion Molde går ned fram til 2019 før det stig att i I skolebruksplanen er det for skoleåret 17/18 på Vg1 planlagt 637 elevplassar. Elevtalet for same periode er berekna til 562. For skoleåret 18/19 er det større forskjell på talet planlagde elevplassar og rekna elevgrunnlag. Molde vgs For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Skolen har valt å ikkje tilby Studiespesialisering med internasjonalisering. Kapasiteten på Studiespesialisering er sett til 5 klassar på alle trinn. Molde vgs: Skolen har ingen endringsforslag og meiner at den skisserte planen vil dekke behovet i Molde-regionen dei næraste åra. Skolen skriv at om elevsøking blir som forventa bør byggetrinn II ved skolen bli framskynda. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Det er sett på samla kapasitet ved skolen når kapasiteten på Studiespesialisering er sett. Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen gjer det usikkert om det vil bli midlar til eit Byggetrinn II ved Molde vgs. Ein må ved utarbeidinga av seinare skolebruksplaner sjå på kapasiteten ved skolen og vurdere om til dømes Medier og kommunikasjon kan reduserast med 1 klasse eller om et tilbod som til dømes Kunst, design og arkitektur kan flyttast til Romsdal vgs. Romsdal vgs For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Vg2 Aktivitør er lagt inn i planen frå skoleåret 18/19. : Romsdal vgs: Skolen ber om at elevtalet vert korrigert på fleire utdanningsprogram. Vidare ber skolen om at namnet på tilbodet «Teknologifag el/tip» vert endra og at kapasiteten til heile tilbodet vert gjennomgått. Skolen meiner at kapasiteten på Vg1 Service og samferdsle fortsatt bør vere 2 klassar. Skolen ber om at programfaget Vg2 Helseservice vert søkbart frå hausten Skolen meiner Vg2 Klima og, energi og miljø børe vere lagt inn i planen frå hausten Det er halde fast ved namnet Teknologifag El/TIP, 3-årig i skolebruksplanen. Skolen disponerer 1 klasse frå TIP og 1 klasse frå Elektro og gjer denne om til ein heil studieførebuande klasse TIP/El. Dette er i tråd med det skolen skisserer i søknaden om oppretting av tilbodet datert Begge tilboda vert søkbare kvar for seg.

9 Elevplassane er justert til 24. Kapasiteten på Vg1 Elektrofag er sett til 4 klassar. Elevplassane på Vg1 Design og handverk er justert til 30. Kapasiteten på Vg1 Service og samferdsel er 2 klassar. Skolen ønsker i tillegg til Vg2 Aktivitør at også Vg2 Helseservicefag skal vere søkbare frå hausten Vg2 Aktivitør er planlagt starta opp frå Om det i staden skal startast opp med Vg2 Helseservisefag frå hausten 2018, kan det gjerast i ein dialog med skolen. Fylkesutdanningssjefen meiner det ikkje er elevgrunnlag for å starte desse tilboda hausten 2017, men meir aktuelt frå hausten Vg2 Klima, energi og miljø er lagt inn i planen frå hausten Med tanke på nedgang i elevtal i skoleåret 18/19 og fleire planlagde tilbod ved skolen, må ein ved utarbeidinga av neste skolebruksplan sjå samla kapasitet. Nordre Sunnmøre Inntaksregion Ålesund Tala for inntaksregion Ålesund vil ligge på om lag 1000 elevar i perioden, noko svakare i 18/19 og 19/20. I skolebruksplanen er flyttinga av Idrettsfag frå Ålesund vgs til Spjelkavik vgs innarbeidd frå skoleåret 19/20. I skolebruksplanen er det 1045 elevplassar for Ålesundsregionen skoleåret 17/18. Plassar ved Akademiet kjem i tillegg. Elevtalet for skoleåret 17/18 er berekna til Borgund vgs For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. : Skolen er ueinig i at kapasiteten er satt til 4 og ikkje 5 klassar på Vg1 Helse og oppvekstfag. Dette vil gjere rekrutteringa vanskeleg til Vg2 helseservicefag. Skolen har eit sterk fagmiljø innan for dette faget. Skolen må få oppretthalde 2 klassar på Vg2-nivå for på ein forsvarleg måte å kunne rekruttere til Vg3 helsesekretær og Vg3 Apotekteknikk. Skolen ber om at elevtalet på Vg3 Apotekteknikk, Helsesekretær og Hudpleiefag vert sett til 12. Skolen meiner kapasiteten på Vg1 Design og handverk bør aukast frå 3 til 4 klassar og foreslår å omdisponere ein klasseressurs frå Vg2 frisør til Vg1 Design og handverk. Skolen skriv vidare at elevtalet i yrkesklassane varierer frå 12 til 15 elevplassar. Ved eit høgt elevtal i yrkesklassane er det behov for ekstra ressursar og ber om at dette vert innarbeida i budsjettet. Skolen ber vidare om ei vurdering av YSK-tilbodet. Til slutt ber skolen om at ressursane til ordinær vidaregåande opplæring og opplæring av vaksne vert sett i samanheng. Ungdomsutvalet til Fagforbundet Møre og Romsdal Utvalet ber om at det fortsatt vert sett i gang 5 klassar ved Vg1 Helse- og oppvekstfag. Stor søking og at dette er ei ettertrakta utdanning gjer at kapasiteten på tilbodet må oppretthaldast. Eit redusert tilbod vil også få konsekvensar for søkinga til Vg2- og Vg3- tilboda. Dei ønsker også å oppretthalde kapasiteten på Vg2 helsearbeidarfag. Dei ber og om at ein ser på søkarar med vaksenrett når kapasiteten vert sett. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab)

10 Ved Borgund vgs er det i gjeldande plan dimensjonert med to klassar og 26 elevar på VG2 anleggsteknikk. Opplæringskontoret meiner det kan vere grunnlag for å auke kapasiteten på dette tilbodet. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Kapasiteten på Vg1 Helse og oppvekstfag er redusert med ein klasse. Kapasiteten Vg1 Design og handverk er ikkje endra. Etter fylkesutdanningssjefen si meining er det ikkje elevgrunnlag for å auke kapasiteten. Dette kan justerast etter søkinga våren 17. Elevtalet på Vg3 Apotekteknikk, Helsesekretær og Hudpleiefag er sett til 12. Fagerlia vgs: For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Fagerlia vgs: Skolen viser til endringane i strukturen i Ålesund og ber om at skolebruksplanen vert oppdatert når struktursaken er vedtatt. Skolen ber om at dimensjoneringa på Studiespesialisering vert justert til 3 klassar på Vg1. Vidare at på Vg2 Språksamfunn og økonomi vert dimensjoneringa sett til ein halv klasse både på forskar- og internasjonal linje. Vg3 Studiespesialisering må dimensjonerast med 1,5 klasse både på Språk, samfunn og økonomi og Realfag. Vg3 Påbygg bør ha 2 klassar. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Kapasiteten på Vg1 og Vg2 Studiespesialisering er sett til 2 klassar. Bakgrunnen er nedgangen i samla elevtal i Ålesundsregionen og aukinga i kapasiteten på Vg1 Kunst, design og arkitektur ved skolen. Kapasiteten på Vg3 Studiespesialisering 17/18 er dimensjonert etter inntaket til Vg2 skoleåret 16/17. Kapasiteten på Vg3 Påbygg generell studiekompetanse er sett til 1 klasse. Ved vurderinga er det sett på samla kapasitet i Ålesundsregionen. Det er signalisert at Ambulansefaget skal endrast, ei løysing med eit 5-års løp er aktuell. Det kan derfor bli endringar i faget i planperioden. Spjelkavik vgs: For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. : Spjelkavik vgs har ingen merknader til forslaget. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Ålesund vgs: For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Vg2 Kjemiprosess er søkbart i planen frå 18/19. : Skolen meiner at ein bør ta omsyn til opplæringsbehovet til innvandrarar og flykningar ved dimensjoneringa av utdanningstilbodet i fylket. Skolen ber om at talet på skoleplassar vert auka. Skolen skriv at dei ønskjer å vente med å starte opp Kjemiprosess til skoleåret 18/19. Skolen ber om at Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg2Transport og logistikk vert auka til 2 klassar kvar.

11 Vidare skriv skolen at ST entreprenørskap og bedriftsutvikling må ha heil klasse på Vg2 og vg3. Skolebruksplanen for 16/17 vert vidareført i 17/18. Fylkesutdanningssjefen legg inn tilbodet om Vg2 Kjemiprosess frå skoleåret 18/19. Kapasiteten på Vg1 Teknikk og industriell produksjon er sett til 1 klasse. Kapasiteten på Vg2 Transport og logistikk er ikkje endra. Etter fylkesutdanningssjefen si meining er det ikkje elevgrunnlag for å auke kapasiteten. Dette kan eventuelt justerast etter søkinga våren 17. Kapasiteten på ST entreprenørskap og bedriftsutvikling er sett til ein heil klasse på Vg2 og vg3. Inntaksregion Haram Haram vgs Tala for inntaksregion Haram er stabile på rundt 90 med ein topp i 17/18. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Haram vidaregåande skule: Skolen seier seg i hovudsak einige med hovudkonklusjonen for Haram vidaregåande skule, der det er stabile tal for dei komande 10 åra, og at skulebruksplanen for 17/ 1 8 er ei vidareføring av skulebruksplanen for 16/17. Haram vidaregåande skule søkjer ikkje om nye tilbod for skuleåret 17/18, men vi vil fokusere på å vidareutvikle og kvalitetssikre innhaldet i tilboda vi allereie har. Skolen kommenterer prognosen for elevtala. Skolen meiner å ha eit noko høgare rekrutteringsgrunnlag enn det som høyringsbrevet skisserer. Skolen kommenterer vidare om talet på plassar i enkelte grupper og økonomien i YSK-tilboda. Skolebruksplanen for 16/17 vert vidareført i 17/18. Kapasiteten på Vg2 barne og ungdomsarbeidar og på Vg2 Studiespesialisering er justert. Skolen sine merknader om elevtalet er tatt med i planen. Inntaksregion Stranda Stranda vgs Tala for inntaksregion Stranda viser ein nedgang i heile perioden. Det vil etter kvart bli ei utfordring å oppretthalde alle tilboda ved skolen. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. I tillegg er 0,5 klasse Vg1 Restaurant og matfag lagt inn igjen frå skoleåret 17/18. Søkinga vil bestemme kva tilbod som vert sett i gang. : Stranda vgs: Framlegget samsvarer med skolen sine ønske om utdanningstilbod. Skolen kommenterer kapasiteten ved nokre av tilboda ved skolen. Mellom anna ønsker skolen å ha ein heil klasse Vg1 Helse og omsorgsfag, men ser for seg at det kapasiteten på Vg2 Industriteknologi kan reduserast til ein halv klasse. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab) OKAB er positiv til at Vg1 Teknikk og industriell produksjon vert vidareført ved Stranda vgs. Skolebruksplanen for 16/17 vert vidareført i 17/18. For Vg1 Restaurant og matfag er kapasiteten redusert til 0,5 klasse.

12 Kapasiteten på Vg1 Helse og oppvekst, Vg2 Helsearbeidarfag og Vg2 Industriteknologi er halden slik den låg i høyringsutkastet. Dette er gjort for å ha god samanheng i kapasiteten på Vg1 og Vg2. Inntaksregion Sykkylven Sykkylven vgs Tala for inntaksregion Sykkylven viser ein nedgang i heile perioden og utviklinga er særleg svak i slutten av perioden. Det kan etter kvart bli ei utfordring å oppretthalde alle tilboda ved skolen. : Sykkylven vgs: Skolen ber om at kapasiteten på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse blir satt til 1 klasse. Skolen ønsker å ha tilbod om Vg4 Påbygging etter yrkeskompetanse i denne klassen. Skolen er skeptisk til at Stranda vgs får starte Vg2 Industriteknologi. Her meiner skolen det vil oppstå ein uheldig konkurransesituasjon. Skolebruksplanen for 16/17 vert vidareført i 17/18. For Vg2 Industriteknologi er kapasiteten redusert til 1 klasse. Det er lagt inn 0,25 klasse Vg4 Påbygg etter yrkeskompetanse slik at samla kapasitet på Påbygg er 1 klasse. Nedgangen i elevtalet for både Sykkylven og Stranda gjer at samla kapasitet for regionen er noko høg. Fylkesutdanningssjefen vidarefører likevel kapasiteten. Søkinga våren 2017 vil då avgjere kva tilbod som kjem i gang. Inntaksregion Ytre søre Sunnmøre Tala for inntaksområde ytre Søre Sunnmøre viser ein markert nedgang for skoleåret 17/18. Det er ein svakt stigande tendens etter skoleåret 17/18. Herøy vgs For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Det er gjort ei kapasitetsjustering på Vg1 teknikk og Industriell produksjon frå 4 til 3 klassar. Herøy vgs: Skolen meiner det ikkje er rett å redusere klassetalet på Vg1 Teknisk og industriell produksjon frå 4 til 3 og at det er meir realistisk å redusere Vg2 Industriteknolog frå 2 til 1. Skolen skriv at fordelinga mellom Vg3 påbygg og påbygg etter yrkeskompetanse skal vere 0,75 klasse og 0,25 klasse. Elevtalsutviklinga gjer det er naudsynt å redusere kapasiteten. Ein har valt å gjer dette på Vg1 TIP. Kapasiteten på Vg2 Industriteknologi i 17/18 er sett ut frå inntaket på Vg1 TIP i 16/17. Kapasiteten på Vg3 Påbygg og Påbygg etter yrkeskompetanse er sett til 0,75 klasse og 0,25 klasse. Ulstein vgs: For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Kapasiteten på Vg1 Servise og samferdsel aukar med ein klasse frå 17/18. For Vg2

13 Sal, service og sikkerhet er kapasiteten auka frå skoleåret 18/19. Kapasiteten er og auka vidare i planperioden for dette tilbodet. Vi viser til det som står under Volda vgs om flyttinga av tilbodet. : Ulstein vgs: Ulstein vgs kommenterer kapasiteten på fleire tilbod. Mellom anna skriv skolen at det ikkje vil vere behov for meir enn 3 klassar Studiespesialisering på Vg3. Skolen er også usikre på om dei greier å rekruttere til 2 klassar på Vg1 Service og samferdsel. Skolen skriv vidare om behovet for eit tilbod til minoritetsspråklege elever med ekstra språkopplæring. Skolen meiner dei skal ha eit tilbod om Påbygg etter yrkeskompetanse. Kapasiteten bør settast til 0,25 klasse som saman med oppsett 0,75 klasse med ordinær Påbygg gir ein klasseressurs. Transportbransjens opplæringskontor Dei støttar samlinga av vg1 Service og samferdsel til Ulstein vgs. Service og samferdsel skal no rekruttere frå heile Søre Sunnmøre. Kapasiteten er difor oppretthalden. Søkinga vil avgjere om kva som vert starta opp. Kapasiteten på Påbygg etter yrkeskompetanse er 0,25 klasse som saman med 0,75 klasse med ordinær Påbygg gir ein klasseressurs. Kapasiteten på Vg3 Studiespesialisering er sett til 3 klassar. Herøy vgs, avdeling Vanylven Tala for inntaksområde Vanylven er sterkt fallande utover i perioden. Det vil bli store utfordringar med å oppretthalde tilbodet ved avdelinga allereie frå skoleåret 17/18. I skolebruksplanen er tilboda likevel oppretthaldne for skoleåret 17/18. Kapasiteten er redusert på grunn av den venta nedgangen i elevtall. Herøy vgs: Skolen støttar forslaget til struktur, men ber om at kapasiteten vert oppretthalden med heila klassar Vg1 Studiespesialisering og Vg1 Helse og oppvekst. Kapasiteten ved skolen er sett med bakgrunn i elevtalsutviklinga. Fylkesutdanningssjefen er klar over dei utfordringane avdelinga i Vanylven vil få. For dei yrkesfaglege utdanningsprogramma kan eit samarbeid med lokalt næringsliv og samanslåing av klassar vere ei, om ikkje gunstig, løysing. Utfordringane for Vg1 Studiespesialisering vil vere større. Her må det sjåast på alternative måtar å løyse dette på. Fjernundervisning kan vere ein måte. Utover i perioden er Vg2-tilboda tatt bort. Inntaksregion Indre Søre Sunnmøre Tala for inntaksregion Indre Sunnmøre viser stabile tal på om lag 250 med ein topp i skoleåret 17/18. Volda vgs: For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført med unntak av Vg1 service og samferdsel som går ut og vert lagt til Ulstein vgs. Vg2 Salg, service og sikkerhet er planlagt flytta til Ulstein vgs frå skoleåret 18/19. Studieførebuande tilbod om Kunst, design og arkitektur er lagt til frå skoleåret 2017/18.

14 Volda vgs: Skolen viser til søknaden om å få starte opp utdanningsprogram for Kunst, design og arkitektur. Skolen skriv vidare om moglegheita for å starte opp et tilbod på Studiespesialisering med toppidrett med vekt på volleyball ved skolen. Dette vil skolen kome tilbake til i slutten av planperioden. Elles skriv skolen om kommunestrukturen og at ved ei samanslåing med Hornindal kan ein få fleire søkjarar til skolen. For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Det er lagt inn eit tilbod om utdanningsprogram for Kunst, design og arkitektur. Kapasiteten er sett til ein halv klasse. Vg1 Studiespesialisering er tilsvarande redusert. Ørsta vgs For skoleåret 17/18 er skolebruksplanen for 16/17 vidareført. Det er lagt inn eit tilbod om V2 helseservicefag. Kapasiteten på Vg1 Bygg og anleggsteknikk er redusert til 1 klasse og på Vg1 teknikk og industriell produksjon redusert til 2 klassar. Det er foreslått ei auke i kapasiteten på Vg2 byggteknikk til 2 klassar. : Ørsta vgs: Skolen ønsker å auke kapasiteten på desse utdanningsprogramma: Frå 1 til 2 klasser vg1 Bygg og anleggsteknikk, frå 2 til 3 klasser vg1 Elektrofag, frå ein halv 1 heil klasse på vg1 Restaurant og matfag og frå 2 til 3 klasser vg1 Teknikk og industriell produksjon. På Vg2 frå ein halv til 1 heil klasse vg2 Helseservicefag. Som nye tilbod ønsker skolen frå hausten 2017 å starte med 1 klasse vg2 Anleggsteknikk og 1 klasse vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse (PBPBY4YK). Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab) OKAB er positiv til at tilboda ved Ørsta vgs på Teknikk og industriell produksjon, Bygg og anlegg og Vg2 Anleggmaskiner er vidareført. Kapasiteten er sett til 1 klasse Vg1 Restaurant og matfag i heile perioden. Det vert teke atterhald om at den planlagde flyttinga til Herøy vert gjort i perioden. Kapasiteten på Vg1 Bygg og anlegg er sett til 1 klasse, Vg1 Elektrofag er sett til 2 klassar og Vg1Teknisk og industriell produksjon er sett til 2 klassar. På Vg2 Helseservisefag er lagt inn og kapasiteten sett til 1 klasse. Kapasiteten på Vg2 Barne og ungdomsarbeidarfag er redusert til 1 klasse. Etter søkinga kan kapasiteten justerast. Fylkesutdanningssjefen meiner det ikkje er elevgrunnlag for eit Vg2-tilbod i Anleggsteknikk. Påbyggtilboda er samla på Volda vgs og fylkesutdanningsjefen ønskjer ikkje å endre på det no. frå andre Utdanningsforbundet: Dei er positive til at nokre skoler får eit utvida tilbod, men er og bekymra for dei skolane som misser tilbod. Utdanningsforbundet meiner det einsidige fokuset på ungdomsrett er med på å skape eit svært lite robust opplæringstilbod både for elevar med ungdomsrett og andre innbyggjarar som har rett eller behov for vidaregåande opplæring.

15 UF meiner fylkeskommunen må tenke langsiktig når ein skal dimensjonere tilbodet i vidaregåande opplæring. Utdanningsforbundet er opptekne av at dei økonomiske rammene ved bruk av halve klassar og småskaltilbod må vere slik at kvaliteten vert oppretthalden. Utdanningsforbundet støttar den restriktive linja ved oppretting av småskaltilbod. UF skriv vidare om utfordringane om å få nok læreplassar. I utarbeidinga av planen er Lokal inntaksforskrift brukt: 3 i den lokale forskrifta om inntaket i Møre og Romsdal: «Fylkesutdanningssjefen gir tilbod til alle søkjarar med ungdomsrett. Fylkesutdanningssjefen gir så langt råd tilbod om tilbod til søkjarar med fullføringsrett». Sjølv med ein nedgang i samla elevtal for fylket i skoleåret 17/18 er talet på elevplassar auka. Dette kan gje fleire utan ungdomsrett eit tilbod om vidaregåande opplæring. Fylkesskolesjefen ønsker ikkje å gå inn for å starte eigne innføringsklassar. Tilbodet er opplæring i grunnskulefag og norsk som ei førebuing til vidaregåande opplæring. Det er eit ansvar som kviler på kommunane. Det er opna for at den enkelte skole kan ha eit samarbeid med vertskommunen om slike klassar. Fylkesutdanningssjefen deler Utdanningsforbundet sitt syn på småskala-tilboda og læreplass-situasjonen. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab) OKAB stiller seg tvilande til om det er nok læreplassar til å auke talet på elevplassar frå 5 til 14 ved Gjermundnes vgs i anleggsgartnarfaget. OKAB er glad for at VG1 TIP ved Rauma er vidareført. Dette gir eit godt grunnlag for eit tilbod på VG2 anleggsteknikk. Ved Borgund vgs er det i gjeldande plan dimensjonert med to klasser og 26 elevar på VG2 anleggsteknikk. Opplæringskontoret meiner det kan være grunnlag for å auke kapasiteten på dette tilbodet. OKAB er positiv til at Vg1 teknisk og industriell produksjon blir vidareført ved Stranda vgs og Sykkylven vgs og til at tilboda ved Ørsta vgs på TIP, BA og Vg2 Anleggmaskiner er vidareført. Høyringsuttalen frå Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga(okab) er lagt under dei skolane uttalen gjeld. Ungdomsutvalet til Fagforbundet Møre og Romsdal Høyringsuttalen frå Ungdomsutvalet er lagt under dei skolane utalen gjeld. Transportbransjens opplæringskontor Opplæringskontoret ønskjer å flytte Vg2 Transport og logistikk til Romsdalsregionen. Kontoret skriv at det er læreplass-situasjonen som er bakgrunnen for dette. Dei støttar samlinga av vg1 Service og samferdsel til Ulstein vgs. Opplæringskontoret ønskjer eit Vg2-tilbod innan Transport og logistikk på Indre Nordmøre.

16 Fylkesutdanningssjefen sin vurdering: Høyringsuttalen frå Transportbransjens opplæringskontor er lagt under dei skolane uttalen gjeld. Forslag til vedtak: 1. Utdanningsutvalet sluttar seg til framlegget til vedlagte skolebruksplan. 2. I samband med inntaket til vidaregåande opplæring får fylkesrådmannen mynde til å justere elevtalet og klassetalet innafor skole- og tilbodsstrukturen i vedteken skolebruksplan. 3. Forslag om nedlegging og oppretting av tilbod som eit resultat av inntaket 2017, skal leggast fram for utdanningsutvalet til behandling i møtet Fylkesrådmannen får mynde til å gjere dei nødvendige budsjettkorrigeringane for 2017 under fylkestingsramme D05 vidaregåande opplæring, slik at budsjetta til skolane vert i samsvar med vedtak om skolebruksplanen/økonomiplanen , og budsjettjusteringar i høve inntaket Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Skolebruksplan , alle skoler 2 Prognose elever pr inntaksområde 3 Tabell elevplasser heile fylket 4 Tabell oversikt tilbod pr region 5 Høyringsuttalar frå skolane på Nordmøre 6 Høyringsuttalar frå skolane i Romsdal 7 Høyringsuttalar frå skolane på Nordre Sunnmøre 8 Høyringsuttalar frå skolane på Søre Sunnmøre 9 Høyringsuttalar frå andre

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomspanelet Eldrerådet Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Regionråda LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 18/7312 55752/2018/

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.09.2017 90935/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet 13.11.2017 YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda 23.11.2017 Skolebruksplan

Detaljer

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur Dei vidaregåande skolane Opplæringskontor Kommunane Ungdomspanelet Regionråda LO NHO Yrkesopplæringsnemnda Skoleleiarforbundet NITO Utdanningsforbundet Lektorlaget Skolens Landsforbund - Dykkar ref: Dykkar

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2018 466/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Bakgrunn I

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2019 131110/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 4/19 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019 Ny yrkesfagleg struktur-

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.03.2014 19580/2014 Jane Anita Aspen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 07.04.2014 Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2014/2015 Bakgrunn

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.10.2015 68214/2015 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 09.11.2015 Yrkesopplæringsnemnda 26.11.2015 Skolebruksplan 2016-2019 Bakgrunn

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.11.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2018 51046/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.05.2018 Ressursar til helsesøstertenesta Bakgrunn I samband med sak UD

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.11.2016 113179/2016 Ståle Solgard Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Fylkesrådmannens tilråding 15.11.2016 Fylkesutvalet 22.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda Ud-27/11 Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda Ud-27/11 Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.11.2011 61403/2011 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda 17.11.2011 Ud-27/11 Utdanningsutvalet 21.11.2011 Skolebruksplanen

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen 2018 Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk 1 2 Bakteppet Endringer i næringslivet Sykliske endringer Oljenedturen som delvis har snudd

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Fylkeshuset 6404 MOLDE Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1474 11109/2016 A40 SVK/ SONHAV 22.09.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Romsdal videregående skole Dato: 23.03.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Klage på standpunktkarakterar skoleåret 2015/2016 0 Innhald Innleiing...2 Klageinstansen behandlar klage på...2 Regelverk...3 Om fastsetjing av standpunktkarakterar...3

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 46304/2015/A40 Melvin Tornes, 71 25 80 56 26.06.2015

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 46304/2015/A40 Melvin Tornes, 71 25 80 56 26.06.2015 Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 46304/2015/A40 Melvin Tornes, 71 25 80 56 26.06.2015 Skolebruksplana

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 19 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/2093-12 Justering av opplæringstilbodet 2014-2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Rapport om klage på standpunktkarakter

Rapport om klage på standpunktkarakter Skoleåret 2016-2017 Rapport om klage på standpunktkarakter 1 Innhald Innleiing... 3 Klageinstansen behandlar klage på... 3 Regelverk... 4 Om fastsetjing av standpunktkarakterar... 5 Resultat av klagebehandlinga

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3735-20 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 21.04.2016 Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule Foreldremøte og besøk på barneskulane 11. februar Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

Lokal forskrift for inntak til vidaregåande opplæring

Lokal forskrift for inntak til vidaregåande opplæring saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.01.2015 5503/2015 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.02.2015 Fylkesutvalet 24.03.2015 Fylkestinget 13.04.2015 Lokal forskrift

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune 2 Agenda Møre og Romsdal sida sist Urbanisering og sentralisering Globalt og lokalt Levealder og befolkningssamansetning Globalt

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer