Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda Skolebruksplan Bakgrunn Skolebruksplanen bestemmer kva tilbod skolane kan lyse ut og gir ei samla oversikt over undervisningstilbodet ved kvar einskild skole i planperioden. Planen gir også grunnlag for å vurdere og planlegge det samla tilbodet i regionane og i heile fylket. Det er ei tett kopling mellom skolebruksplanen og økonomiplanen. Det må vere mogleg å realisere tilbodet som skolebruksplanen legg opp til innafor dei økonomiske rammene som vert stilt til rådvelde. Budsjettframlegget for 2018 er i hovudsak i samsvar med den kapasiteten og dei tilboda som er lagt inn i skolebruksplanen. Ekstra klassar/tilbod som vert oppretta gjennom inntaket må finansierast ved bruk av midlar frå klassereserven (ramme 34). Det er viktig å oppretthalde ein klasse-reserve som er stor nok til at ein kan ivareta nødvendig fleksibilitet ved inntaket slik at ein mellom anna kan oppretthalde målsettinga om at 90 prosent av søkjarane skal få oppfylt førstevalet sitt om utdanning. Finansieringa av tilboda vert gitt etter vedtatt budsjett-tildelingsmodell. I fleire av høyringsuttalane er økonomitildelinga til ulike tilbod nemnt, dette vert ikkje diskutert i skolebruksplanen. I arbeidet med forslaget til skolebruksplanen er det gjennomført møter med alle skolane. Møta er gjennomførte regionvis. Tema for møta har vore utviklinga av elevtal, søkjartal, skolebruksplanen og læreplass-situasjon sett frå skolane si side. Målet for møta har og vore å samordne skolebruksplanen slik at det samla tilbodet blir meir føreseieleg og robust og slik unngår at det er for mange tilbod som ikkje kjem i gang. Hovudvekta i vurderingane er lagt på om tilboda skal vere søkbare eller ikkje, men kapasiteten er og vurdert og lagt inn i forslaget til kvar enkelt skole. Kapasiteten vil ein kunne justere i samråd med skolane når søkjartala ligg føre våren 18. Skolane har i etterkant av møta lagt fram sine ønsker for skolebruksplanen for med vekt på skoleåret 18/19. Innspela har vore med i vurderingane ved utarbeidinga av skolebruksplanen. I arbeidet med planen er retningslinene frå sak Ud- 5/15 brukt. Saka omhandla kapasitetsutnytting, om nye tilbod og ressursar til særskilte tilbod: 1. Minimum inntakskapasitet vert sett til 65 % av vedteke klassekapasitet i skolebruksplanen. 2. For halvklassar innafor yrkesfag som rekrutterer til lærefag vert minimum kapasitet sett til 6 elevplassar. 3. For TAF-tilboda vert minimum kapasitet ved inntaket sett til 10 elevplassar.

2 4. Nye tilbod skal i vere søkbare i tre påfølgjande skoleår. Dersom det ved tredje forsøk ikkje lukkast å etablere tilbodet vert det teken ut av tilbodsstrukturen. I arbeidet med skolebruksplanen er «Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring» brukt. Vi viser til 3 i den lokale forskrifta om inntaket i Møre og Romsdal: «Fylkesutdanningssjefen gir tilbod til alle søkjarar med ungdomsrett. Fylkesutdanningssjefen gir så langt råd tilbod til søkjarar med fullføringsrett». Endring i Opplæringslova gjeldande frå gir ungdommar ein rett til vidaregåande opplæring ut året dei fyller 24 år. Det gjeld og søkarar frå eit anna land som ikkje får godkjent utdanninga si som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Det er ikkje tatt omsyn til dette når kapasiteten er sett. Det vil ein gjere når ein ser søkinga våren 18. I sak Ud-12/17 og Ud-20/17 vedtok Utdanningsutvalet at desse tilboda ikkje vert sett i gang skoleåret 2017/2018: Gjermundnes vgs: Vg2 anleggsgartnar og idrettsanlegg Herøy vgs: Vg1 bygg og anleggsteknikk Vg2 industriteknologi Herøy vgs, avd. Vanylven: Vg2 industriteknologi Kristiansund vgs: Vg1 service og samferdsel, YSK 4-årig Rauma vgs: Vg1 teknikk og industriell produksjon Romsdal vgs: Vg1 elektrofag, studiekompetanse 3-årig Vg1 teknikk og industriell produksjon, studiekompetanse 3-årig Stranda vgs: Vg2 helsearbeiderfag Vg2 industriteknologi Sykkylven vgs: Vg1 design og handverk Vg2 elenergi Tingvoll vgs: Vg1 bygg og anleggsteknikk Vg2 helsearbeidarfag Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Ulstein vgs: Vg1 teknikk og industriell produksjon - YSK Volda vgs:

3 Vg1 kunst, design og arkitektur Om andre tilbod Etter vedtaket i sak Ud-15/16 er det sett i gang eit prøveprosjekt over 2 år ved Sunndal vgs i samarbeid med Sunndal kommune for å gje eit tilbod til vaksne minoritetsspråklege elevar. I forslaget til skolebruksplan ligg tilboda (Vg1 bygg og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk, Vg2 helsearbeidarfag) som ordinære tilbod ved skolen. Fylkesutdanningssjefen kjem tilbake med ei sak med evaluering av prosjektet våren 18. Prosjektet vart i sak Ud-28/17 utvida til og å gjelde Vg1 helse og oppvekst frå hausten 17. I sak UD-21/17 vedtok Utdanningsutvalet å staret opp eit 2-årig tilbod for minoritetsspråklege elevar ved Fræna vgs 2017/ 2018 og 2018/ Tilbodet er ikkje sett opp i skolebruksplanen som eit ordinært tilbod. Saka om «Struktur i vidaregåande opplæring» (T-87716) vart vedteken med desse endringane av forslaget til rådmannen: - Studiespesialisering ved Ålesund vgs beholdes - Design og handverk ved Sykkylven vgs beholdes - Restaurant og Matfag ved Stranda vgs beholdes - Teknikk og industriell produksjon ved Rauma vgs beholdes - Restaurant og Matfag ved Fræna vgs beholdes, under forutsetning av at tilfredsstillende undervisningslokaler fortsatt kan leies til akseptable vilkår - Bygg og anleggsteknikk ved Sunndal vgs beholdes - Elektrofag ved Surnadal vgs beholdes Tilbodet Vg1 design og handverk ved Sykkylven vgs er lite søkt dei siste åra. Tilbodet er lagt i skolebruksplanen med elevplassar, men ikkje med klasseressurs. Ysk-tilboda Det er ikkje foreslått endringar i dei tekniske tilboda eller kapasitet i desse tilboda. Etter dei regionvise møta har det komme innspel frå både Romsdal vgs og Fræna vgs om plasseringa av YSK- tilboda i Romsdalsregionen. I forslaget til skolebruksplan er YSK-tilbodet i Romsdalsregionen plassert på Fræna vgs. Ein eventuell annan plassering er ikkje vurdert. For YSK-tilboda på Service og samferdsel er det foreslått å ikkje sette gang i Vg1- tilbod frå skoleåret 18/19 på Kristiansund vgs. Bakgrunnen er søkartala og tilgangen på læreplassar. Det er sett kapasitet slik at elevane som har starta på tilbodet får fullføre utdanningsløpet dei har starta på. Halve klassar og marginale tilbod Å oppretthalde halve klassar, klassar med svak oppfylling og små grupper er kostnadskrevjande. Med ei framtid som truleg gir fylkeskommunen og sektoren økonomiske utfordringar er det viktig at strukturen er robust og føreseieleg og at ein ikkje har tilbod som ein er usikker på om vil kome i gong. Fleire av justeringane av kapasiteten er gjort mellom anna med bakgrunn i dette. Det er ikkje sett opp tilbod som småskala i skolebruksplanen

4 Læreplassar og kapasitet Det er ei utfordring at det er for få elevar frå Vg2-yrkesfaglege kurs som teiknar lærekontrakt. Skal ein oppretthalde omfanget på yrkesfaglege elevplassar, føreset det at skolane har ein aktiv rolle i formidlinga av elevar til læreplass i bedrift. Dei nye regionale formidlingskontaktane vil og vere sentrale i dette arbeidet. I arbeidet med planen er Seksjon for Opplæring i bedrift vore med i å sette kapasiteten på fleire tilbod med bakgrunn i læreplass-situasjonen. Det er framleis slik at vi har fleire elevplassar på Vg2 yrkesfag enn tilgangen på læreplassar. Mange av dei kapasitetsjusteringane som er foreslått, skal gjere dette gapet mindre. Fylkesutdanningssjefen har på grunn av manglande læreplassar hausten 2017 sett i gang fleire tilbod med alternativ opplæring i VG3. Dette gjeld helse- og oppvekstfag, tømrarfag, elektrofag og i ein del industrifag. Dette kan og bli situasjonen hausten Desse tilboda er ikkje omhandla i skolebruksplanen. Nye tilbod Nye tilbod skal kvalitetssikrast av fylkesutdanningssjefen slik at dei er i samsvar med godkjende læreplaner og gjeldande dokumentasjonsordningar. Difor må søknadar om nye tilbod ligge føre i god tid før skolebruksplanprosessen tek til. Nye tilbod skal i utgangspunktet vere søkbare i tre påfølgjande skoleår. Dersom det ved tredje forsøk ikkje lukkast å etablere tilbodet, vert det tatt ut av tilbodsstrukturen. Rauma vgs og Romsdal vgs søkte om å få Studiespesialisering med friluftslivsfag som eit søkbart tilbod ved skolane frå skoleåret 17/18. Fylkesutdanningssjefen sa nei til å legge fram ei sak om eit slik tilbod før ei evaluering av eit liknande tilbod ligg føre. Romsdal vgs søkte og om å få starte forsøk med eit tilbod om studieførebuande reiselivsfag. Fylkesutdanningssjefen ønska ikkje å sende inn ein søknad til departementet om forsøk. Det er i tillegg fleire skolar som har signalisert at det kan kome søknadar om nye tilbod. Desse er kommentert under den enkelte skole. Ved Ulstein vgs er det i gang eit arbeid om eit teknologitilbod. Fylkesutdanningssjefen er positiv til tiltaket som han meiner kan vere med å vidareutvikle skoletilbodet vårt. Sunndal vgs ønsker eit automasjonstilbod frå skoleåret 20/21. Tingvoll vgs ønsker å starte eit tilbod om blått naturbruk. Kristiansund vgs vurderer ein søknad om blått naturbruk. Atlanten vgs ønsker ein dialog om eit toppidrettstilbod. Gjermundnes vgs ønsker å få Vg2 akvakultur som eit tilbod ved skolen frå neste skoleår. Fræna vgs ønsker å tilby elektrofag som eit nytt tilbod ved skolen. Borgund vgs vurderer å søke om eit 3-årig tilbod innan elektrofag som kan gje spesiell studiekompetanse. Sykkylven vgs ønsker å starte opp eit Vg1 studiespesialisering med eit toppidrettstilbod innan e-sport. Ørsta vgs ønsker Vg3 anleggsmaskinmekanikar frå hausten 18.

5 Ny yrkesfagleg struktur er planlagt sett i verk frå skoleåret 2020/21. Det ikkje gjort endringar i skolebruksplanen som følgje av desse forslaga. Dette vil ein kome tilbake til i seinare skolebruksplaner. Årgangstal i perioden Tala er henta frå «Grunnskolens Informasjons System» (GSI) der kommunane og private skolar skal legge inn faktiske tal på elevar på trinna For planperioden legg ein desse tala til grunn. Tala viser at elevtalet i fylket samla sett vil gå noko ned i planperioden med det svakaste året i 18/19. Ved berekninga av tala for skolane er det og gjort eit overslag over kor mange av elevane i inntaksområdet som faktisk søker skolen. Det er sjølvsagt knytt noko usikkerheit til desse tala. Vurdering I høyringsbrevet er skolane og andre invitert til å kome med innspel til skolebruksplanen. I saka er innspela samanfatta og det er gitt ei vurdering av dei. Når innspela frå andre gjeld enkeltskolar, er desse kommentert under skolen det gjeld. Generelle innspel er samanfatta og tatt med sist i saka. Ein tabell med endeleg forslag til skolebruksplan er lagt ved saka. Innspela slik dei kom inn frå skolane, er lagt til ved saka sortert etter region. Innspel frå andre er samla i eige vedlegg. Årgangstal Nordmøre Skole År Atlanten Kristiansund Sunndal Surnadal Tingvoll Totalsum vgs vgs vgs vgs vgs Atlanten vgs Kapasiteten på Vg3 musikk er auka frå ein halv til 1 klasse gjennom heile perioden. 1.Skolen skriver at kapasiteten på idrettsfag og studiespesialisering er i tråd med skolen sine vurderingar. Sjølv med høg søking på idrettsfag ønsker skolen at dimensjoneringa både på idrettsfag og studiespesialisering er slik den er sett i skolebruksplanen. 2. Skolen ønsker å styre elevplassane på musikktilbodet mellom musikk og dans etter søkinga og at kapasiteten samla er sett til 1 klasse. 3. Skolen ønsker ein dialog med skoleeigar om eit toppidrettstilbod. 4. Skolen ønsker ikkje å starte med halve klassar på studiespesialisering.

6 1. Ingen kommentar 2. Ingen kommentar, men tilpassinga må gjerast innan ramma av 1 klasseressurs som er ei vidareføring av etablert praksis. 3. Eit eventuelt tilbod om toppidrett på vg2 og Vg3 studiespesialisering vert vurdert lagt inn etter ein søknad og i dialog med skolen og idretten på Nordmøre. Tidligast start blir skoleåret 19/ Det er ikkje lagt opp til halve klassar på Atlanten vgs. Kristiansund vgs Kapasiteten på Vg1 design og handverk er justert ned til 1 klasse. Kapasiteten på VG1 kunst, design og arkitektur og Vg1 medier og kommunikasjon er redusert slik at det til samen blir ein klasse. I forslaget til skolebruksplan er Vg2 brønnteknikk er lagt inn. Tilgangen på læreplassar gjer at vi foreslår å starte opp tilbodet annakvart år. Kapasiteten på Vg2 industriteknologi er justert tilsvarande. Kapasiteten på Vg2 medier og kommunikasjon og Vg2 kokk og servitør er justert etter inntaket 17/18. Forsøket med vekslingsmodell på helse og oppvekstfag er avslutta og tatt ut av planen. YSK-tilbodet på service og samferdsel er tatt ut av planen frå skoleåret 18/19. Dette gjort med bakgrunn i søkinga og tilgangen på læreplassar. Det er sett kapasitet slik at elevane som har starta på tilbodet, får fullføre. 1.Skolen er einig i forslaget til skolebruksplan, men ønsker enkelte endringar i kapasiteten med mellom anna ei auka til 2 klassar på Vg2 transport og logistikk og Vg4 påbygging etter yrkeskompetanse. 2. Skolen ønsker å tilby eit tilbod på Vg1 naturbruk og Vg2 akvakultur. Fylkesutdanningssjefen sin vurdering: 1.Kapasiteten på tilboda er ikkje endra frå forslaget til skolebruksplan. Med bakgrunn i berekna elevtal er det ikkje grunnlag for å auke talet på elevplassar. Kapasiteten kan likevel bli justert når søkartala ligg føre. 2. Viser til forslag til vedtak. Skolebruksplanen blir oppdatert når eit eventuelt vedtak er gjort. Kristiansund og Nordmøre næringsforum AS Forumet støttar forslaget å legge inn Vg2 brønnteknikk ved Kristiansund vgs og legg til at det tilbodet må marknadsførast ekstra. Vidare ber forumet at det vert vurdert eit tilbod med blått naturbruk på Nordmøre. Dei ber vidare at kapasitetsjusteringa blir sett på når søkinga ligg føre. Viser til forslag til vedtak om blått naturbruk på Nordmøre. Skolebruksplanen blir oppdatert når eit eventuelt vedtak er gjort.

7 Sunndal vgs For skoleåret 18/19 er skolebruksplanen for 17/18 vidareført med unntak av at Vg2 Industriteknologi tatt ut frå skoleåret 19/20. Det er foreslått kapasitetsendringar på Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Det same gjeld kapasiteten på Vg2 helsearbeidarfag og Vg2 barnearbeidarfag som er sett til ein halv klasse på kvar. Justeringane er gjort på bakgrunn av søkinga 17/18 og forventa elevtal framover. 1. Skolen meiner at vg2 industriteknologi fortsatt bør vere eit tilbod og oppretthaldast med minst ein halv klasse. 2. Skolen etterlyser eit tilbod om automasjon frå skoleåret 20/21 med bakgrunn i tydelege signal frå Hydro aluminium og annan lokal industri. 3. Skolen ber om at kapasiteten vert justert etter søkinga. 1.Etter ei samla vurdering er tilbodet om Vg2 industriteknologi på Indre Nordmøre dekt med tilbodet på Surnadal vgs. Ei ny vurdering kan gjerast om søkartala endrar seg vesentleg våren Etter ei samla vurdering er tilbodet om automasjon på Indre Nordmøre dekt med tilbodet på Surnadal vgs. Fylkesutdanningssjefen vil behandle ein eventuell søknad frå skolen på vanleg måte. 3. Kapasiteten kan justert etter søkinga. Surnadal vgs Årgangstala for skoleåret 18/19 viser ein kraftig nedgang, men i forslaget til skolebruksplan er det ikkje gjort endringar i tilboda frå skoleåret 17/18 utover enkelte justeringar i kapasitet. Det gjeld kapasiteten på Vg1 teknikk og industriell produksjon som er sett til 1 klasse og Vg2 byggteknikk som er sett til 1 klasse. Søkinga avgjer kva tilbod som kjem i gang. 1. Skolen støttar forslaget til skolebruksplan, men foreslår desse endringane i kapasiteten: 1. Kapasiteten på nokre yrkesfagklassar vert redusert til 12 elevar. Dette gjeld Vg1 og vg2 på bygg og anlegg og vg2 og vg3 på automasjon. 2. Kapasiteten på vg1 helse og oppvekst vert sett til 1 klasse og samtidig redusere Vg2 barne og ungdomsarbeidar og Vg2 helsearbeidar til ein halv klasse på kvar. 1. Kapasiteten på yrkesfagklassane vert halden slik forslaget til skolebruksplan viser. 2. Kapasiteten på helse og oppveksttilboda vert redusert slik skolen foreslår. Surnadal kommune: Surnadal kommune støtter skolebruksplanen Kommunen skriv det er viktig å ta vare på det breie tilbodet ved Surnadal vgs. Det er ikkje gjort endringar i tilbodsstrukturen ved Surnadal vgs.

8 Tingvoll vgs Det er gjort endringar i skolebruksplanen frå 17/18 til skoleåret 18/19. Tingvoll vgs har i tidligare skolebruksplaner hatt fleire småskaltilbod. Etter vedtaket saka om «Struktur i vidaregåande opplæring» (T-87/16) skal ein i skolebruksplanen ikkje tilby småskaltilbod. I forslaget til skolebruksplan er Vg1 medier og kommunikasjon tatt ut. Bakgrunnen er søkinga til tilbodet og at desse elevane kan styrke søkinga til andre tilbod ved skolen. Skolen ønsker å behalde både elektrofag og bygg- og anleggsteknikk med ei prioritering av elektrofag før byggfag. Fylkesutdanningssjefen foreslår likevel at skolen skal ha eit tilbod om VG1 bygg- og anleggsteknikk i staden for Vg1 elektro som er teken ut av planen. Vg2 elenergi er fasa ut av planen frå 19/20 og erstatta med Vg2 byggteknikk. Bakgrunnen er tilgang på læreplassar innan elektrofaget og at elevane som søker elektrotilbodet og kan vere aktuelle for dei studieførebuande tilboda skolen har. Vg2 helsearbeidarfag er tatt inn i planen frå 18/19. Det er ikkje lagt inn eit tilbod om påbygg ved skolen. Dette er gjort med bakgrunn i planlagt elevtal på Vg2 yrkesfag. Skolen er stort sett fornøyd med forslaget til skolebruksplan for Tingvoll vgs. 1.Skolen har ingen kommentarar til endringa i yrkesfagtilbodet med VG1 bygg- og anleggsteknikk i staden for Vg1 elektro som er teken ut av planen og at Vg2 elenergi er fasa ut av planen frå 19/20 og erstatta med Vg2 byggteknikk. 2. Skolen har heller ikkje kommentarar til at Vg1 medier og kommunikasjon er tatt ut frå planen. 3. Skolen ønsker å ha eit tilbod om Vg3 påbygging med ein kapasitet på ein halv klasse 4. Skolen foreslår at eit eventuelt tilbod om blått naturbruk på Nordmøre vert plassert ved Tingvoll vgs. 1 og 2 Dei føreslåtte endringane i skolebruksplanen ligg fast. 3. Det er ikkje grunnlag for eit tilbod på vg3 påbygging med bakgrunn i elevtalet ved skolen på vg2 yrkesfag. 4. Fylkesutdanningssjefen viser til forslag til vedtak om blått naturbruk på Nordmøre. Årgangstal Romsdal Skole År Fræna vgs Gjermundnes Molde Vgs Rauma vgs Romsdal vgs Totalsum vgs

9 Fannefjord vgs Tilboda er lagt inn med elevkapasitet, men ikkje med klassar. Skolen er einig i forslaget til skolebruksplan, men ber om at det som tidligare blir dialog om kapasiteten når søkartala ligg føre. Dette er i tråd med etablert praksis. Fræna vgs Det er gjort ei kapasitetsjustering på Vg1 teknikk og industriell produksjon der kapasiteten er redusert frå 3 til 2 klassar. YSK-tilbodet er lagt til Fræna vgs i heile skolebruksplan-perioden med unntak av at dei elevane som har starta på Romsdal vgs, får fullføre der. 1. Skolen er ueinig i at kapasiteten på Vg1 teknikk og industriell produksjon er redusert frå 3 til 2 klassar. 2. Skolen ber om at vedtaket om plassering av YSK-tilbodet ligg fast. 3. Skolen ønsker å tilby elektrofag som eit nytt tilbod ved skolen. 4. Skolen skriv at ved etablering av eventuelle nye tilbod innan studieførebuande programområder må fylkesutdanningssjefen sjå dette i samanheng med eksisterande tilbod i regionen. Nye tilbod kan pulverisere søkargrunnlaget til allereie godt etablerte tilbod. 5.Skolen fryktar at dersom fylkeskommunen opprettar eit konkurrerande tilbod innan blått naturbruk, vil det kunne føre til ledige elevplassar og at mange av elevane ikkje får seg lærlingkontrakt. 6. Skolen skriv at det må vere opning for å starte opp med halve klassar. 7. Skolen skriv vidare at vilkåret for å oppretthalde restaurant og matfag ved skolen er oppfylt ved at ein sambruksavtale med Fræna kommune vart sett i kraft 1. oktober Søkartal og lærlingplasser for regionen gjer at fylkesutdanningssjefen held fast på kapasiteten på Vg1 teknikk og industriell produksjon. Kapasiteten kan bli auka når ein ser søkartala i regionen. 2. Det er ikkje forslag om å endre plasseringa av YSK-tilbodet i Romsdalsregionen. 3.Det er ikkje grunnlag for å auke kapasiteten på elektrofag-tilbodet i Romsdalsregionen. Ein eventuell søknad frå skolen vil bli behandla på vanleg måte. 4. Det ligg ikkje forslag om nye studieførebuande tilbod i regionen. 5. Viser til punkt 5 i forslag til vedtak i saken. 6. Søkartala vil avgjere om det er behov for ei kapasitetsauke. 7. Tilbod om restaurant og matfag ved Fræna vgs ligg inne i planen. Fræna kommune Fræna kommune meiner vedtaket om plassering av YSK-tilbodet ved Fræna vgs må ligge fast. Støtter elles forslaget til skolebruksplan.

10 Fylkesutdanningssjefen sin vurdering: Det er ikkje forslag om å endre plasseringa av YSK-tilbodet i Romsdalsregionen. Gjermundnes vgs Vg2 anleggsgartnar- og idrettsanlegg vart ikkje starta opp skoleåret 17/18, men ligg som søkbart i heile planperioden. 1.Gjermundnes vgs sendt inn eit ønske i høringa om å få Vg2 akvakultur som eit tilbod ved skolen frå skoleåret 18/19. Skolen skriv at tilbodet kan vidareutvikle det samla tilbodet ved Gjermundnes vgs og gjere det meir solid om Vg2 anleggsgartnar og idrettsanleggsfag vert flytta som følgje av ny yrkesfagleg struktur. Skolen skriv om interesse frå næringsaktørar. 2. Skolen ønsker Vg4 påbygg til generell studiekompetanse tilbake som tilbod ved skolen. 3. Skolen kommenterer at kapasiteten på tilboda må kunne justerast etter inntaket og at klassetalet på studieførebuande naturbruk og Vg2 påbygg må sjåast i samanheng. 1.Det er ikkje grunnlag for å starte eit ekstra tilbod om Vg2 akvakultur i Romsdalsregionen no. Tilbodet i Fræna hadde 8 primærsøkarar. Viser elles til forslaget til vedtak. Om ein skal starte nye tilbod innan blått naturbruk, bør ein vurdere Nordmøre som lokalisering. Ein eventuell søknad frå skolen vil bli behandla på vanleg måte. 2. Vg4 påbygg etter yrkeskompetanse ved Gjermundnes vgs er sett i samanheng med Rauma vgs og det er ikkje søkargrunnlag for eit tilbod ved begge skolane. 3. Dette blir gjort når søkartala ligg føre. Føniks næringshage Høringsuttale: Næringshagen ber om at søknaden frå Gjermundnes vgs om eit Vg2 akvakultur vert i møtekomen. Dei skriv om behovet for kompetent arbeidskraft i næringa og at næringa vil stille med både praksisplassar og læreplasser. I samarbeid med forskingsinstitusjonar kan næringa bidra med kompetanse og nettverk. Fylkesutdanningssjefen sin vurdering: Det er ikkje grunnlag for å starte eit ekstra tilbod i Romsdalsregionen no. Tilbodet i Fræna hadde 8 primærsøkarar. Viser elles til forslaget til vedtak. Om ein skal starte nye tilbod innan blått naturbruk, bør ein vurdere Nordmøre som lokalisering. Molde vgs Ingen kommentarar utover at skolen ber om at kapasiteten kan justerast etter søkinga. Skolen kommenterer ein feil i skolebruksplanen for skoleåret 17/18.

11 Feilen er korrigert, elles ingen kommentar. Rauma vgs Kapasiteten på Vg1 Teknikk og industriell produksjon er sett til ein halv klasse. Kapasiteten på Vg2 Elenergi og Vg2 helsearbeidarfag er sett til ein halv klasse. Skolen ønsker at kapasiteten på Vg1 teknikk og industriell produksjon må aukast til ein klasse. Auke i elevtalet og at så mange som mogleg skal kunne bo heime er skolen sine argument for dette. Kapasiteten er ikkje endra frå høringsbrevet. Ei kapasitetsjustering kan gjerast når søkartala ligg føre. Romsdal vgs For skoleåret 18/19 er skolebruksplanen for 17/18 er vidareført. Kapasiteten på Vg1 Helse og oppvekstfag er redusert frå 4 til 3 klassar.vg2 Aktivitør er lagt inn i planen frå skoleåret 18/19. Kapasiteten på Vg2 Frisør og Vg2 Elenergi er sett til 1 klasse på kvart tilbod, søkinga avgjer om kapasiteten kan aukast. YSK-tilbodet er tatt ut og lagt til Fræna vgs i heile perioden, elevar som har starta på YSK-tilbodet ved Romsdal får fullføre ved skolen. (Vedtak i T-87/16) 1. Skolen ønsker ny politisk behandling av plasseringa av YSK-tilboda i Romsdalsregionen. Skolen har lagt ved brev datert hausten 16 frå Molde næringsforum og Romsdal forum for teknologisk fag med innspel om plasseringa av YSK-tilboda i Romsdalsregionen. Det ligg og ved eit brev frå Romsdal forum for teknologisk fag datert der dei ber om at YSK-tilbodet i regionen vert oppretthalde. I tillegg er det lagt ved brev frå Molde næringsforum datert 3.mai 17 om å oppretthalde YSK-tilbodet ved Romsdal vgs. 2. Skolen ønsker dimensjoneringa av teknologiske yrkesfag vert sett til 12 elever per klasse. Skolen argumenterer i hovudsak knytt til HMS og sikkerheita til elevane. 3. Skolen ønsker å tilby eventuelle Vg3 i skole i helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og i elektrofag. 4. Skolen har nokre innspel til det skolen meirer er feil i skolebruksplanen: EL/TIP 3-årig med studiekompetanse er sett opp med 24 elevar med 12 elevar frå kvart program. Skolen har tatt inn 2 klassar på Vg1 Innovasjon og leiing. Dette vil få konsekvensar for dei neste skoleåra. 5. Skolen meiner reduksjonen på helse og oppvekst-tilbodet vil skape problem med finansieringa av det særskilte tilbodet ved tilbodet 1. Plassering av YSK-tilbodet er ikkje vurdert i skolebruksplanarbeidet.

12 2. I planlegginga av nye Romsdal har det vore tydelege signal frå fylkesutdanningssjefen at kapasiteten på dei teknologiske faga er 15 elevplasser. Kapasiteten på dei teknologiske faga på Vg1 er sett til 15 elevplassar frå skoleåret 18/19. På Vg1 bygg og anlegg er ikkje klassetalet endra, på Vg1 elektrofag og Vg1 teknikk og industriell produksjon er klassetalet redusert til 3 klassar. Talet på elevplassar er om lag det same. Fylkesutdanningssjefen ser utfordringane med sikkerheita til elevane og ønsker ein dialog med skolen om korleis denne best kan ivaretakast. I ein overgangsfase vil skolen bli økonomisk kompensert for reduksjonen i klassetal. Fylkesutdanningssjefen vil sjå på ressurstildelinga til yrkesfagtilboda slik at skolane får forsvarlege rammer for å gje elevane eit godt tilbod. Ei eventuell endring i klasse og elevtal i dei teknologiske faga på Vg2 og Vg3 vil fylkesutdanningssjefen kome tilbake til i seinare skolebruksplaner. 3. Tilbod i Vg3 i skole er ikkje ein del av skolebruksplanarbeidet og vert vurdert i samråd med skolane når ein ser korleis formidlinga har gått hausten Dimensjoneringa av EL/TIP-tilbodet ligg fast og er etter avtale med skolen ved oppstart av tilbodet. Kapasiteten på Innovasjon og leiing er endra. 5. Det er ei eiga finansiering for tilbod til elevar med særskilte behov. Skole År Årgangstal Nordre Sunnmøre Borgund vgs Fagerlia vgs Haram vgs Spjelka -vik vgs Stranda vgs Sykkylven vgs Ålesund vgs Totalsum Borgund vgs Kapasiteten på Vg1 helse- og oppvekst er auka til 5 klassar. Kapasiteten på Vg2 anleggsteknikk er sett til 2 klasser og 30 elevar. Vg3 maritim elektrikar er tatt inn i planen med ein kapasitet på 1 klasse og 15 elevar. 1.Skolen seier seg samd i forslaget og kapasiteten som er sett. Skolen har merknad til finansieringa av kapasiteten på vg2 anleggsteknikk. 2. Skolen skriv at med utvidinga av skolebygget står skolen klar til å auke kapasiteten på elektro og vg3 påbygg. 3. Skolen orienterer om at det vil kome ein søknad om å starte eit tilbod for elevar som ønsker studiespesialisering med basis i automasjon. Skolen vil og vurdere å søke om eit tilbod på vg2 aktivitør. 1.Det er gjort ein avtale med skolen om finansiering av Vg2 anleggsteknikk.

13 2.Ei eventuell utviding av kapasiteten ved Borgund vgs vil ein komme tilbake til i seinare skolebruksplaner, mest sannsynleg kan det bli aktuelt frå skoleåret 20/ Fylkesutdanningssjefen vil vurdere søknader om nye tilbod når dei ligg føre. Fagerlia vgs Kapasiteten på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering er justert etter inntaket 17/18 for åra 2018/19 og 2019/20. Skolen har merknader til talet på elevar som er tatt inn til skolestart. 1. Skolen ønsker at kapasiteten på studiespesialisering vert auka til 3 ordinære klassar i tillegg til 3 klassar til saman på Vg1 studiespesialisering internasjonal, toppidrett og forskarlinje. Vidare at kapasiteten blir vidareført på Vg2 og Vg3. 2. Skolen ønsker at kapasiteten på Vg3 påbygg blir sett til 3 klassar. Tal som er oppgitt i tabellen er etter 2. inntaket, fram mot skolestart kan det vere endringar i elevtalet som reelt er tatt inn. 1.Kapasiteten på studiespesialisering i Ålesund er sett i samanheng. Ledig kapasitet ved Spjelkavik vgs frå skoleåret 18/19 gjer at kapasiteten ved Fagerlia ikkje er endra frå høringsforslaget. 2. Kapasiteten på Vg3 påbygg i Ålesund er sett i samanheng og kapasiteten ved Fagerlia vgs er ikkje endra frå høringsforslaget. Kapasiteten kan justerast etter dialog med skolen når ein ser søkinga våren 18. Haram vgs Det er gjort enkelte mindre kapasitetsjusteringar etter inntaket 17/18. 1.Skolen ber om at Vg2 barne- og ungdomsarbeidar og Vg2 helsefagarbeidar vert sett i samanheng ved ei eventuell vurdering om tilboda skal setjast i gang eller ikkje. 2.Skolen ber om ei betre finansiering av YSK-tilboda. 1. Fylkesutdanningssjefen kjem tilbake til dette i saka om tilbod som ikkje vert sett gang. 2. Finansieringa av tilboda vert gitt etter vedtatt budsjett-tildelingsmodell. Spjelkavik vgs Kapasiteten på Vg1 Studiespesialisering er auka til 6 klassar frå skoleåret 19/20. Idrettsfag er lagt til skolen frå skoleåret 20/21. Skolen skriv at det er kapasitet til å ta i mot ein ekstra klasse Vg1

14 studiespesialisering frå skoleåret 18/19. Skolen gjer merksam på ein feil i kapasiteten på Vg1 studiespesialisering. Kapasiteten på studiespesialisering er sett til 6 klassar frå skoleåret 18/19. Stranda vgs Det er gjort enkelte mindre kapasitetsjusteringar etter inntaket 17/18. Kapasiteten på Vg2 og -3 Idrettsfag for dei neste 2 år er auka med 1 klasse etter inntaket til skoleåret 17/18. Kapasiteten på både Vg2 Kokk og servitør er sett til ein halv klasse. 1.Skolen meiner at potensialet for søkinga til skolen er større enn det som er skissert i forslaget til skolebruksplan. 2.Skolen ber om at Vg2 helsearbeidarfag og Vg2 industriteknologi vert tatt inn i planen som halvklasse-tilbod. Argumentasjonen er eit potensielt høgare søkartal og at Vg2 Industriteknologi som eit nytt tilbod skal kunne vere søkbart i 3 påfølgande år. 3. Skolen skriver at elevtalet på Vg2 studiespesialiserring skal vere Det er knytt usikkerheit til prognosen for elevtal, kapasiteten kan justerast når ein ser søkartala våren Fylkesutdanningssjefen held fast på vurderingane som er gjort i utarbeidinga av forslaget. Det er mellom anna sett samla på tilbodet på Stranda og Sykkylven. Usikkerheit om høvelege lokalar har og vore med i vurderinga. 3. Elevtalet på Vg1 studiespesialisering hausten 17, gjer at kapasiteten for Vg2 og Vg3 studiespesialisering dei 2 neste åra vert sett til ein halv klasse med 15 elevplassar. Sykkylven vgs For skoleåret 18/19 er skolebruksplanen for 17/18 vidareført med unntak av at Vg2 Elenergi er tatt ut. På Vg1 Design og handverk er det ikkje lagt inn klasseressurs, men med eit elevtal som gjer tilbodet søkbart. Kapasiteten på Vg3 Automatisering er sett til ein halv klasse. 1. Skolen ønsker å behalde Vg1 design og handverk 2. Skolen ønsker at Vg2 elenergi skal vere eit tilbod ved skolen. 3. Skolen ønsker å starte opp eit Vg1 studiespesialisering med eit toppidrettstilbod innan e-sport.

15 1. Vg1 design og handverk er lagt inn i planen utan klasseressurs. Tilbodet vil vere søkbart og søkinga avgjer om tilbodet kjem i gang. Om ein vel å ikkje starte opp Vg1 design og handverk, kan dette styrke søkinga til dei andre tilboda ved skolen. 2. Fylkesutdanningssjefen står fast på vurderinga om at Vg2 elenergi ikkje skal vere eit tilbod ved skolen. Det samla tilbodet på nordre Sunnmøre og tilgangen på læreplassar er hovudgrunnane til det. Usikkerheit om høvelege lokalar har og vore med i vurderinga. 3. Fylkesutdanningssjefen vil vurdere eit e-sport-tilbod når ein formell søknad frå skolen ligg føre. Tidligaste oppstart vil då bli frå skoleåret 19/20. Ålesund vgs Kapasiteten på Vg2 IKT- servicefag er sett til ein halv klasse. Kapasiteten på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering,entreprenør og bedriftsutvikling (CREO-tilbodet) er dei neste 2 år justert etter inntaket til skoleåret 17/18. Flyttinga av idrettsfag, teknikk og industriell produksjon med maritime fag og naturbruk er utsett til skoleåret 20/21. YSK-tilbodet på service og samferdsel er foreslått tatt ut av planen frå Vg1 skoleåret 18/19. 1.Skolen skriv at kapasiteten i skolebruksplanen må vere slik at elevar i Ålesundsområdet så langt råd er, må få ein elevplass i Ålesund. 2.Skolen ber om at YSK-tilbodet innan service og samferdsel blir vidareført til ny yrkesfagleg struktur vert gjennomført. 3. Avdelingsleiar Artur Godø støttar i eige brev skolen i å oppretthalde YSK-tilbodet. 4.Skolen ønsker at kapasiteten på Vg2 ikt-servicefag vert sett til 1 klasse. 5. Skolen har en kommentar til kapasiteten på teknikk og industriell produksjon på Fagerlia vgs frå Skolen ber om at tilbodet i kjemi og prosess vert tatt ut av planen. 1. Kapasiteten på tilboda i Ålesund er sett i samanheng slik at dette så langt råd er oppfylt. Det er og teke omsyn til dei private tilboda i regionen YSK-tilbodet i service og samferdsle er vidareført i skolebruksplanen med 1 klasse og kapasiteten er sett til 15 elevar. 4. Søkinga og tilgangen på læreplassar gjer at fylkesutdanningssjefen held fast på vurderinga om å sette kapasiteten på Vg2 IKT-service fag til ein halv klasse. Kapasiteten kan aukast når vi ser søkinga. 5. Dette vert vurdert i seinare skolebruksplaner. 6. Tilbodet i kjemi og prosess ved Ålesund vgs er tatt ut av skolebruksplanen. Om Fagerlia vgs skal overta tilbodet, må det gjerast ei vurdering i samarbeid med skolen og aktuelt næringsliv. Dette vil ein eventuelt kome tilbake til i seinare planer.

16 Årgangstal Søre Sunnmøre Skole År Herøy Avd. Ulstein Volda Ørsta vgs Totalsum vgs Vanylven vgs vgs Herøy vgs Kapasiteten på Vg1 bygg og anlegg er sett til ein halv klasse. Vg2 byggteknikk er ikkje med i planen for skoleåret 18/19 fordi tilbodet ikkje vart i gangsett i 17/18 og justert til ein halv klasse i resten av perioden med bakgrunn i søkinga. Herøy vgs er særs nøgde med dei prosessane som har vore med å samordne skolebruksplanen for Skolen håper også at dimensjoneringa blir tilpassa søkartala. Kapasiteten kan justerast når søkartala ligg føre. Ulstein vgs YSK-tilbodet ved skolen er vidareført i heile perioden. Kapasiteten på YSK-tilbodet på Vg2-Vg3 og Vg4 er justert i perioden fordi tilbodet ikkje kom i gang i skoleåret 17/ Ulstein vgs er nøgde med at YSK tilbodet vert ståande som søkbart dei komande åra. 2. Ulstein vgs jobbar med eit teknologitilbod, men dette vil skolen komme tilbake til. 3. Når det gjeld folketalsutviklinga, så viser ikkje tala dei store endringane i området. Ulstein ungdomsskulen har ein avgangsklasse meir hausten 2018 i høve hausten Det må ein skal ta høgde for når kapasiteten på Vg1 ST vert sett. 4. Skal skolen rekruttere til ei Vg2 sal, service og tryggleik-klasse og ei Vg2 IKTservicefag-klasse, så bør skulen ha to parallellar på Vg1 Service og samferdsel, sjølv om IKT klassa også rekrutterer frå andre område. 1. Ingen kommentarar 2. Her det det eit arbeid i gang for å vurdere eit nytt tilbod. 3. Kapasiteten kan justerast når søkartala ligg føre. 4. Kapasiteten på Vg1 Service og samferdsel er justert slik skolen ønsker.

17 Herøy vgs, avd. Vanylven I skolebruksplanen er det lagt inn 3 tilbod på Vg1 med til saman 2 klassar fordelt på ein halv klasse helse- og oppvekst, ein halv klasse på studiespesialisering og 1 klasse på teknikk og industriell produksjon. På Vg2 helsearbeidarfag er det lagt inn ein halv klasse. Tala på 16-åringar for inntaksområde Vanylven er sterkt fallande utover i perioden. Våren 2018 går det ut 31 elevar frå grunnskolen i kommunen og med erfaring frå tidligare år er det berekna eit søkartal på 27. Etter dialog med skolen ser Fylkesutdanningssjefen at det vil by på store utfordringar å kunne gje ei forsvarleg undervisning ved avdelinga, fordi det vil verte vanskeleg å skaffe lærarar med brei og god nok kompetanse som vert kravd til opplæringa i vidaregåande skule. Når ein ser tala frå søkinga vil situasjonen for avd. Vanylven bli tydeligare og fylkesutdanningssjefen må då ta ei ny vurdering av heile tilbodet ved avdelinga. Viser til høringssvaret frå Herøy vgs Viser til vurderinga om Herøy vgs. Volda vgs Kapasiteten på Vg1 kunst, design og arkitektur er sett til ein halv klasse i heile perioden. Heile programområdet service og samferdsel er no flytta til Ulstein vgs. 1.Skolen har merknad til kapasiteten på Vg3 studiespesialisering og ber om at søkinga vert sett i samanheng med søkinga til kunst, design og arkitektur. 2.Skolen har ein merknad til finansieringa av halve klassar og marginale tilbod. 3.Skolen skriv vidare at dei i skoleåret 17/18 framleis har eit service og samferdseltilbod. 1.Kapasiteten på tilboda kan justerast når ein ser søkartala. 2.Finasieringa skjer etter vedteke finansieringsmodell. Viser elles til det som står om finansiering i innleiinga. 3. Flyttinga av tilbodet innan service og samferdsel er gjort etter vedteken plan. Ørsta vgs Kapasiteten for vg1 byggteknikk er sett til ein klasse i heile perioden. Det er vurdert om Vg2 arbeidsmaskiner skal vere eit tilbod ved skolen med bakgrunn i læreplass-situasjonen, men er likevel lagt inn. Det har dei siste åra vore avlagt 3 fagprøver i landbruksmekanikarfaget. Læreplass-situasjonen gjer at kapasiteten på Vg1 TIP er halden på 2 klassar.

18 1. Skolen ønsker at kapasiteten på Vg1 bygg og anlegg skal haldast på 2 klassar og at kapasiteten på Vg1 elektro skal aukast til 3 klassar. Skolen ønsker og at kapasiteten på Vg1 teknikk og industriell produksjon skal aukast til 3 klassar. 2. På vg2 byggteknikk ønsker skolen en kapasitet på 2 klassar. 2.Skolen ønsker Vg3 anleggsmaskinmekanikar frå hausten Skolen vil ha eit tilbod om Vg4 påbygg etter yrkeskompetanse. Fylkesutdanningssjefen sin vurdering: 1 og 2. Kapasiteten ved skolen er ikkje endra. Det samla tilbodet på søre Sunnmøre og tilgangen på læreplassar er hovudgrunnane til det. Kapasiteten kan bli justert når tala frå søkinga ligg føre. I tillegg ville ei kapasitetsauke som skolen foreslår kunne føre til at skolen vil mangle egna lokalar. 2. Fylkesutdanningssjefen vil vurdere eit tilbod om vg3 anleggsmaskinmekanikar når ein søknad frå skolen ligg føre. Tidligaste oppstart vil då bli frå skoleåret 19/20. 3.Tilbodet i regionen er etter tidligare vurderingar lagt til Volda vgs. Fylkesutdanningssjefen hald fast på dette. Høringssvar frå andre Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er positive til at skolebruksplanen i all hovudsak blir vidareført. 1.Utdanningsforbundet skriv at det ved dimensjoneringa av tilboda må takast omsyn til meir enn berre elevar med ungdoms og fullføringsrett. Dei oppmodar administrasjon og politikarar om å reise ei sak om finansieringsmodell og rett til opplæring for vaksne til sentrale myndigheter. 2. Forbundet skriv vidare at endringa av Opplæringslova frå som gir fleire ungdomsrett burde vore med i dimensjoneringa av tilboda. 3. Utdanningsforbundet ber om at elevplassar i små grupper vert fullfinansiert. 4. Utdanningsforbundet krev at næringslivet tek sin del av avtalen i 2+2-modellen. Dei nye regionale formidlingskoordinatorane vert viktige i dette arbeidet. Utdanningsforbundet har og kommentarar til det frie skolevalet. Dei har og ein kommentar om elevar med låge norskkunnskapar. Utdanningsforbundet ber om at det blir vurdert oppretting av introduksjonsklassar for denne elevgruppa. 1.Dimensjoneringa er sett etter 3 i den lokale forskrifta om inntaket i Møre og Romsdal: «Fylkesutdanningssjefen gir tilbod til alle søkjarar med ungdomsrett. Fylkesutdanningssjefen gir så langt råd tilbod til søkjarar med fullføringsrett». Sjølv med ein nedgang i samla elevtal for fylket i skoleåret 18/19 er talet på elevplassar om lag det same. Dette kan gje fleire utan ungdomsrett eit tilbod om vidaregåande opplæring. 2. Det er ikkje tatt omsyn til endringa i Opplæringslova når kapasiteten er sett. Det vil ein gjere når ein ser søkinga våren Finansieringa av tilboda vert gjort etter vedtatt budsjett-modell. 4. Ingen kommentar utover det som står under læreplassar og kapasitet i innleiinga.

19 Elles har ikkje fylkesutdanningssjefen kommentarar til merknadane om det frie skolevalet. Fylkesskolesjefen ønsker ikkje å gå inn for å starte eigne innføringsklassar. Tilbodet er opplæring i grunnskulefag og norsk som ei førebuing til vidaregåande opplæring. Det er eit ansvar som kviler på kommunane. Det er opna for at den enkelte skole kan ha eit samarbeid med kommunane om innføringsklassar. Nordmøre regionråd 1.Rådet meiner planen må vere fleksibel. 2.Rådet meiner det er uheldig at Vg2 industriteknologi ved Sunndal vgs er ikkje er med i planen frå skoleåret 19/ Rådet støttar at Vg2 brønnteknologi bør startast opp igjen. 4. Rådet ønsker at blått naturbruk blir eit tilbod på Nordmøre. Fylkesutdanningssjefen si vurdering 1.Kapasiteten vert justert når ein ser søkartala våren Etter ei samla vurdering er tilbodet om Vg2 industriteknologi på Indre Normøre dekt med tilbodet på Surnadal vgs. Ei ny vurdering kan gjerast om søkartala endrar seg vesentleg våren Tilbodet om brønnteknologi er teken inn i planen. 3. Viser til forslag til vedtak om eit tilbod om blått naturbruk på Nordmøre. Transportbransjens opplæringskontor 1.Opplæringskontoret meiner Vg2 transport og logistikk også bør vere eit tilbod i Romsdalsregionen. Det er eit stort behov for yrkessjåførar og tilgangen på læreplassar er god, særleg i Romsdalsregionen. 2. Opplæringskontoret meiner og det bør vere eit tilbod med Vg2 transport og logistikk på Indre Nordmøre. 3. Opplæringskontoret ber om at transport og logistikkfaga vert flytta frå Ålesund vgs til Borgund vgs. 1 og 2. Læreplass-situasjonen og søkinga viser at tilbodet er tilstrekkeleg. Eit eventuelt småskaltilbod på Indre Nordmøre er etter vedtaket i struktursaka ikkje aktuelt. 3. Ei eventuelle flytting av transport og logistikk i Ålesund vil fylkesutdanningssjefen kome tilbake til når endringa i yrkesfagstrukturen er vedteken. Entreprenørforeninga Bygg og anlegg (EBA), Møre og Romsdal Ingen merknad til skolebruksplanen. Foreninga ønsker at plasseringa av YSK-tilboda innan bygg og anlegg vert teken opp til ny politisk behandling. I forslaget til skolebruksplan er YSK-tilbodet i Romsdalsregionen plassert på Fræna vgs. Ein eventuell annan plassering er ikkje vurdert.

20 Forslag til vedtak: 1. Utdanningsutvalet sluttar seg til framlegget til skolebruksplan I samband med inntaket til vidaregåande opplæring får fylkesrådmannen mynde til å justere elevtalet og klassetalet innafor skole- og tilbodsstrukturen i vedteken skolebruksplan. 3. Forslag om nedlegging og oppretting av tilbod som eit resultat av søkinga 1. mars 2018, skal leggast fram for utdanningsutvalet til behandling i møtet Fylkesrådmannen får mynde til å gjere dei nødvendige budsjettkorrigeringane for 2018 under fylkestingsramme D05 vidaregåande opplæring, slik at budsjetta til skolane vert i samsvar med vedtak om skolebruksplanen/økonomiplanen , og budsjettjusteringar i høve inntaket Fylkesrådmannen legg fram ei sak om eit tilbod innafor blått naturbruk på Nordmøre før arbeidet med skolebruksplanen vert starta. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Høringsuttalar frå skolane på Søre Sunnmøre 2 Høringsuttalar frå skolane i Romsdal 3 Høringsuttalar frå skolane på Nordmøre 4 Høringsuttalar frå skolane på Nordre Sunnmøre 5 Høringsuttalar frå andre 6 Tabell

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomspanelet Eldrerådet Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Regionråda LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 18/7312 55752/2018/

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur Dei vidaregåande skolane Opplæringskontor Kommunane Ungdomspanelet Regionråda LO NHO Yrkesopplæringsnemnda Skoleleiarforbundet NITO Utdanningsforbundet Lektorlaget Skolens Landsforbund - Dykkar ref: Dykkar

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2018 466/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Bakgrunn I

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.09.2016 85042/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Skolebruksplan 2017-2020 Bakgrunn

Detaljer

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2019 131110/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 4/19 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019 Ny yrkesfagleg struktur-

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.11.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2018 51046/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.05.2018 Ressursar til helsesøstertenesta Bakgrunn I samband med sak UD

Detaljer

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.03.2014 19580/2014 Jane Anita Aspen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 07.04.2014 Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2014/2015 Bakgrunn

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen 2018 Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk 1 2 Bakteppet Endringer i næringslivet Sykliske endringer Oljenedturen som delvis har snudd

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Romsdal videregående skole Dato: 23.03.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.11.2016 113179/2016 Ståle Solgard Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Fylkesrådmannens tilråding 15.11.2016 Fylkesutvalet 22.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.10.2015 68214/2015 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 09.11.2015 Yrkesopplæringsnemnda 26.11.2015 Skolebruksplan 2016-2019 Bakgrunn

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda Ud-27/11 Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda Ud-27/11 Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.11.2011 61403/2011 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda 17.11.2011 Ud-27/11 Utdanningsutvalet 21.11.2011 Skolebruksplanen

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Scandic Kristiansund Dato: Tid: 12:00 Protokoll nr: 3/17. Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem

Møteprotokoll. Møtestad: Scandic Kristiansund Dato: Tid: 12:00 Protokoll nr: 3/17. Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Scandic Kristiansund Dato: 26.04.2017 Tid: 12:00 Protokoll nr: 3/17 Faste medlemer som møtte: Namn Norunn Brøste Kjersem Håvard Bjørnerem Ulv Johannes Karlsen

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen Status for HMS-dokumentasjonen desember 0 Personalseksjonen hos fylkesrådmannen har i juli gjennomført ei evaluering av HMSdokumentasjonen til alle einingane i Møre og Romsdal fylkeskommune. HMS-systemet

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Klage på standpunktkarakterar skoleåret 2015/2016 0 Innhald Innleiing...2 Klageinstansen behandlar klage på...2 Regelverk...3 Om fastsetjing av standpunktkarakterar...3

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTE BOK. Varamedlemer til stades: Ingen vararepr esentantar hadde høve til å møta

MØTE BOK. Varamedlemer til stades: Ingen vararepr esentantar hadde høve til å møta MØTE BOK Organ Fagopplæringsnemnda Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom: Åskora 5. etg. Møtedato 16.03.2017 Kl. 11:30 13:45 Faste medlemer til stades: Nils P. Støyva (LO) Eli Grov Østerbø (LO) Henrik

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Løpande kontraktar region Sogn (inkl Gulen, Solund og Hyllestad) Akvakultur 3 (3) Anleggsmaskinførar 13(17) Automatikar 10(11) Barne- og ungdomsarbeidar

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE rundskriv nr. 11/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Dato: 10.06.2009 MR 21634/2009/040 Ref: PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Rapport om klage på standpunktkarakter

Rapport om klage på standpunktkarakter Skoleåret 2016-2017 Rapport om klage på standpunktkarakter 1 Innhald Innleiing... 3 Klageinstansen behandlar klage på... 3 Regelverk... 4 Om fastsetjing av standpunktkarakterar... 5 Resultat av klagebehandlinga

Detaljer

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 11.01.2017 1 Program for dagen o Velkommen, praktisk informasjon, presentasjon. o Tanker rundt inntaket 2016 o Viktige forutsetninger for inntak o Tilbudsstruktur

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014 SKOLEÅRET 2015-2016 RÅDGIVERKONFERANSEN 2014 3. desember 2014 Inntak til skoleåret 2014-2015 Pr. 1. okt. har vi 8786 elever til 9322 plasser i videregående skole i Buskerud 181 er tatt inn med fortrinn

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 46304/2015/A40 Melvin Tornes, 71 25 80 56 26.06.2015

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 46304/2015/A40 Melvin Tornes, 71 25 80 56 26.06.2015 Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 46304/2015/A40 Melvin Tornes, 71 25 80 56 26.06.2015 Skolebruksplana

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune 2 Agenda Møre og Romsdal sida sist Urbanisering og sentralisering Globalt og lokalt Levealder og befolkningssamansetning Globalt

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer