Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 4/19 Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod Bakgrunn Våren 2018 vedtok regjeringa ny struktur for yrkesfaga. Den skal gjelde frå hausten Den nye strukturen vil medføre endringar i alle utdanningsprogramma. Endringane er mindre omfattande i nokre utdanningsprogram og her vil endringane kunne ivaretakast gjennom det ordinære skolebruksplanarbeidet. Det gjeld Elektrofaget, Helse og oppvekstfaget, Naturbruk og i all hovudsak Teknikk og industriell produksjon (TIP). Desse utdanningsprogramma er difor ikkje behandla i denne saka, med eitt unntak for TIP. Endringane er større i utdanningsprogramma Bygg og anleggsteknikk og Restaurant og matfag. Endringane med delinga av utdanningsprogramma Design og handverk og Service og samferdsel er og omfattande. Fylkesutdanningssjefen sette hausten 2018 ned ei arbeidsgruppe frå opplæringskontor, arbeidstakarorganisasjonane og fagpersonar på utdanningsavdelinga. Arbeidsgruppa hadde som oppgåve å hjelpe til med å utarbeide eit kvalifisert grunnlag for ei sak til Utdanningsutvalet. Saka til Utdanningsutvalet skulle avklare nokre problemstillingar som til dømes plassering av tilbod der det er foreslått tidligare spesialisering og som gir eit behov for å samle tilbod til berre ein, eller eit fåtal skolar i fylket. Vedtaka i utdanningsutvalet skal brukast i arbeidet med ny skolebruksplan 2020/2023. Arbeidsgruppa utarbeidde eit forslag til struktur og denne vart sendt på høring i desember Det kom inn 23 høringssvar. I saka er innspela samanfatta og fylkesutdanningssjefen har gitt ei vurdering av dei under kvart utdanningsprogram. Innspela frå andre er kommentert under utdanningsprogrammet det gjeld. Generelle innspel er samanfatta og tatt med sist i saka. Innspela slik dei kom inn frå skolane og andre er i heilheit lagt ved saka. Høringsbrevet er og lagt ved. I saka er det både lagt inn forslaget frå høringsbrevet og eit endeleg forslag frå fylkesutdanningssjefen. (På endeleg forslag til struktur frå fylkesutdanningssjefen er det sett på eit figurnummer som og er brukt i forslaget til vedtak.) Hovudtrekka i ny yrkesfagleg struktur

2 Regjeringa vil utvide talet på utdanningsprogram frå åtte til ti. Utdanningsprogramma a) Design og handverk og b) Service og samferdsel er delt i to nye utdanningsprogram. Slik blir utdanningsprogramma frå dei nye i kursiv: Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse og oppvekstfag Naturbruk Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Design og tradisjonshandverk Frisør, blomster- og interiørdesign IKT og medieproduksjon Salg, service og reiseliv 2) Tidligare og auka spesialisering Fleire elevar skal få spesialisering allereie frå Vg1. Fleire programområder vil og bli delt på Vg2. Mellom anna vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrar og Vg2 Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljøteknikk blir delt i Vg2 Rør og Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking. Vg2 Matfag blir delt i Vg2 Bakar og konditor og Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri. 3) Fase ut lite etterspurde lærefag Det vert foreslått å fase ut lærefag som er lite etterspurte, dette gjeld mellom anna pianostemmarfaget, storurmakarfaget og industrisaumfaget. Desse faga har i fleire år nesten ikkje hatt lærlingar, og er ikkje lenger etterspurde i arbeidslivet. Dette er ikkje omtala i saka. Vurdering til tilbod som ikkje vert søkbare i Møre og Romsdal På Vg1: Frå høringsbrevet: Utdanningsprogrammet for Design og tradisjonshandverk blir ikkje eit søkbart tilbod i Møre og Romsdal. Fylkesutdanningssjefen meiner det ikkje er elevgrunnlag for å starte opp eit Vg1 tilbod innan utdanningsprogrammet. Det vil heller ikkje vere grunnlag for eit Vg2 då dette vil rekruttere direkte frå Vg1 utan moglegheit for eit kryssløp. (Starte på eit utdanningsprogram og fortsette på eit anna.) Høringssvar frå skolane: Borgund vgs: Skolen ønsker å tilby Vg1 Design og tradisjonshandverk og Vg2 Søm og tekstilhandverk. Skolen meiner å ha kompetanse og utstyr til å kunne tilby programområdet. Høringssvar frå andre: Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet ønsker at blir gitt tilbod om VG1 Design og tradisjonshåndverk og VG2 Søm og tekstilhåndverk ved ein skole i vårt fylke.

3 Opplæringskontoret for møbel, tre og mekanisk industri: Utdanningsprogrammet Design og tradisjonshandverk må vere søkbart i Møre og Romsdal frå Dei skriv vidare av nokre av Vg2-tilboda kan tas som eit kryssløp frå Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Det blir halde fast på vurderinga om ikkje å sette i gang tilbodet. Andre tilbod som ikkje blir søkbare på Vg2: Frå høringsbrevet: Dette gjeld fleire tilbod som til dømes på Bygg og anleggsteknikk: Vg2 Overflateteknikk og Vg2 Treteknikk og på Salg, service og reiseliv: Vg2 Service og sikkerheit. Fylkesutdanningssjefen meiner det ikkje er elevgrunnlag for å starte opp desse utdanningsprogramma. Høringssvar frå skolar: Ålesund vgs: Skolen ønsker å tilby Vg2 Service og sikkerheit. Fylkesutdanningssjefen si vurdring: om å tilby Vg2 Service og sikkerheit blir behandla under utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv. til plassering av søkbare tilbod etter ny yrkesfagleg struktur Til sist i omtalen av kvart utdanningsprogram ligg eit forslag til kapasitet og plassering som skal vere førande i arbeidet med ny skolebruksplan. Endeleg fastsetting av plassering og kapasitet vert gjort i arbeidet med ny skolebruksplan 2020/2023. Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen gjer at ein må vere forsiktig å lage ein struktur som gjer at samla klassetal kjem for høgt. Om ein legg inn fleire tilbod og på den måten aukar kapasiteten, må det bli tatt ut tilbod med tilsvarande kapasitet. Slik kan ein så langt råd unngå for mange elevplassar som ikkje blir brukt. Vi må og unngå for mange halvklassar framover. I forslaget har vi, med nokre unntak, forsøkt å ta i vare dette. Grunngjevinga er både elevtal og forventa søking og ei økonomisk vurdering. Å sette i gang halvklassar er monaleg dyrare enn heile klassar. I tillegg veit vi enda ikkje den konkrete fag- og timebyteplanen for dei nye programområda. Kor mykje dyrare ein halvklasse blir, er avhengig av kor mange unike programfagtimar kvar enkelt tilbod får. Eit eksempel kan til dømes vere Vg2 Tømrar og Vg2 Betong der nokre programfag kan vere felles, mens andre vil vere unike. Om ein kunne lagt strukturen med fleire halvklassar kunne nokon av dei føreslåtte samlingane av utdanningsprogram vore unngått, men i forslaget er ikkje dette gjort. Det har ført til at vi foreslår å legge nokre tilbod til berre ein skole i fylket og nokre tilbod er foreslått lagt til ein skole på kvar side av Romsdalsfjorden. Dette gjeld til dømes Vg2 Blomsterdekoratør, Vg2 Interiør- og utstillingsdesign, Vg2 Anleggsgartnar, Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking og Vg2 Mur og betongfaget.

4 Frisør, blomster og interiørdesign Frå høringsbrevet: U- Skole Trinn kode Utdanningsprogram klasser plasser Kristiansund Frisør, blomster og vgs VG1 FBI interiørdesign 1,00 15,00 Vg2 FBI Frisør 1,00 15,00 Romsdal vgs vg 1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 2,00 30,00 vg 2 FBI Frisør 1,00 15,00 vg 2 FBI Blomsterdekoratør 1,00 15,00 Borgund vgs vg 1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 3,00 45,00 vg 2 FBI Interiør og utstillingsdesign 1,00 15,00 vg 2 FBI Frisør 1,00 15,00 Vg3 FBI Interiør 1,00 15,00 Ørsta vgs vg 1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 1,00 15,00 Vg2 Blomsterdekoratør er foreslått lagt til Romsdal vgs. Søkinga til tilbodet har vore liten. Vi trur ei flytting kan betre rekrutteringa. Høringssvar frå skolane: Borgund vgs: Skolen er kritisk til at Vg2 Blomsterdekoratør ikkje er eit tilbod sør for Romsdalsfjorden. Om det er elevgrunnlag, bør det vere eit Vg2 Blomsterdekoratør ved Borgund vgs. Ørsta vgs: Vg2 Blomsterdekoratør bør fortsatt vere søkbart ved skolen også frå Romsdal vgs: Skolen ønsker og å kunne tilby Vg2 Interiør og utstillingsdesign. Kapasiteten på Vg1 må då bli auka til 3 klassar. Høringssvar frå andre: Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet meiner at det er uheldig at tilbod som til no har vore plassert på distriktsskular er foreslått flytta til byskular eksempel nytt VG2 Blomsterdekoratør. Utdanningsforbudet vil at utdanningsprogrammet bør vere søkbart to stader i fylket, både nord og sør om Romsdalsfjorden.

5 Her det foreslått fylkestilbod både på Vg2 Blomsterdekoratør og Vg2 Interiør og utstillingsdesign. Fylkesutdanningssjefen held fast på vurderinga, først og fremst på grunn av forventa elevsøking. Figur 1 til ny struktur Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram klasser plasser Kristiansund vgs VG1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 1,00 15,00 Vg2 FBI Frisør 1,00 15,00 Romsdal vgs vg 1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 2,00 30,00 vg 2 FBI Frisør 1,00 15,00 vg 2 FBI Blomsterdekoratør 1,00 15,00 Borgund vgs vg 1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 3,00 45,00 vg 2 FBI Interiør og utstillingsdesign 1,00 15,00 vg 2 FBI Frisør 1,00 15,00 Vg3 FBI Interiør 1,00 15,00 Ørsta vgs vg 1 FBI Frisør, blomster og interiørdesign 1,00 15,00

6 Bygg og anleggsteknikk: Frå høringsbrevet: Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram plasser elevplasser Kristiansund vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 2,00 30,00 Vg2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 vg 2 BA Rørfaget 1,00 15,00 Sunndal vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Surnadal vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Tingvoll vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 0,50 7,00 vg 2 BA Byggteknikk 0,50 7,00 Fræna vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Gjemundnes vgs Vg1 BA Ingen tilbod Vg2 BA Anleggsgartnar (Kryssløp-naturbruk) 1,00 15,00 Romsdal vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 3,00 45,00 Vg2 BA Ventilasjon, membran og taktekking 1,00 15,00 Vg2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 vg 2 BA Anleggsteknikk 1,00 15,00 Borgund vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 5,00 75,00 Vg2 BA Betong og mur 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Vg2 BA Anleggsteknikk 2,00 30,00 Vg2 BA Rørfaget 1,00 15,00 Herøy vgs vg1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrerfaget 1,00 15,00 Ørsta vgs Vg1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 Vg2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 I sak T-87/16 vart det for Søre Sunnmøre vedteke å samle Bygg- og anleggsteknikk til Ørsta vgs.

7 Det bør vurderast om vedtaket skal gjennomførast saman med arbeidet med ny yrkesfagleg struktur. I sak T-87/16 vart det vedteke å vurdere å legge ned utdanningsprogrammet Byggog anleggsteknikk på Fræna vgs med verknad f.o.m. skoleåret 2021/2022 og flytte tilbodet til Romsdal vgs. Det bør vurderast om vedtaket skal gjennomførast saman med arbeidet med ny yrkesfagleg struktur. Høringssvar frå skolane: Borgund vgs: For Borgund vgs vil det bli utfordrande å ha 5 Vg2 tilbod som skal rekrutterast frå 5 Vg1 klassar. Skolen ønsker ei så brei vifte av tilbod som mogleg, men dette kan krevje at ein er meir fleksibel i høve til oppretting av små klassar. Fræna vgs: Skolen er positiv til at dagens struktur blir oppretthalden. Dei meiner behovet for fagfolk vil auke framover. Det vil og vere ei styrke for skolen at dei både får ha eit tilbod i Bygg og anleggsfag og eit tilbod om YSK (Yrkes- og studiekompetanse) i same utdanningsprogram. Skolen meiner at det ikkje er behov for å sjå på vedtaket om å flytte utdanningsprogrammet til Romsdal vgs no, fordi skolen reknar med at søkinga til Bygg- og anleggsteknikk vil auka i åra som kjem. Om ein ønsker å tilby Rørfaget i Romsdalsregionen, meiner skolen dette bør vere eit tilbod ved Fræna vgs. Skolen har lagt ved 3 intensjonsavtalar om læreplassar. Tingvoll vgs: Skolen støttar forslaget til ny struktur. Skole gjer merksam på ein feil i oppsettet. Tilbodet på Vg2 skal vere VG2 Tømrarfaget. Ørsta vgs: Skolen ønsker å tilby ei samleklasse med betong og mur, ventilasjon, membran og taktekking og rørfaget. (5 elevplassar i kvar). Skolen meiner at kapasiteten på Vg1 må aukast til 2 klassar og 30 elevplassar. Skolen støttar ei samling av Bygg- og anleggsteknikk til Ørsta vgs. (jf. sak T- 87/16) Romsdal vgs: Skolen støttar ei samling av Bygg- og anleggsteknikk til Romsdal vgs. (jf. sak T-87/16). Skolen meiner at det må gjerast ei utgreiing i samarbeid med næringslivet for å bestemme kva Vg2 tilbod som kan settast i gang for best å samsvare med behova dei har. Høringssvar frå andre: Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet meiner at ein ikkje skal gjere for store strukturelle endringar i tilbodsstrukturen i samband med denne saka. Viser til avsnittet i høyringsbrevet som omhandlar Bygg og anleggsteknikk og viser til det som står om ei eventuell samling av tilbodet i Romsdalsregionen. Forbundet meiner dette må takast i ein større og meir heilskapleg strukturdebatt. Hustadgruppen AS: Det må vere eit tilbod for Vg2 Rørfag på Romsdal vgs. Entreprenørforeninga - Bygg og Anlegg (EBA) Møre og Romsdal: Det må vere eit tilbod om Vg2 Betong og mur på Romsdal vgs.

8 Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk: Kontoret ønsker å auke kapasiteten på Romsdal vgs med 1 klasse og samtidig tilby Vg2 mur og betong ved skolen. Kontoret ønsker at Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking også skal vere eit tilbod på Sunnmøre og foreslår det lagt til Borgund vgs. Rør-entreprenørene Møre og Romsdal: For å møte behova i næringslivet anbefaler dei at det vert oppretta eit tilbod om Vg2 Rør på Romsdal vgs. K. Nordang AS: Det bør vere ei line for utdanning av betongarbeidarar på Søre Sunnmøre. Ulstein betongindustri: Det bør vere eit tilbod innan betong på Søre Sunnmøre. Det er foreslått fylkestilbod både på Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking og Vg2 Mur og betong. Fylkesutdanningssjefen held fast på vurderinga, først og fremst på grunn av usikkerheit knytt til elevgrunnlaget. Det har kome fleire ønske frå næringslivet om at Vg2 Mur og betongfag må vere eit tilbod på Romsdal vgs. Fylkesutdanningssjefen forslår difor å flytte Vg2 Mur og betong frå Borgund vgs til Romsdal vgs og samtidig flytte Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking til Borgund vgs. Feilen ang Tingvoll vgs er retta opp. (Vg2 Tømrarfag) I sak T-87/16 vart det for Søre Sunnmøre vedteke å samle Bygg og anleggsfag til Ørsta vgs. Ørsta vgs har kapasitet til å ta i mot ei eventuell auke i søkinga. Tilbodet på Herøy vgs er difor tatt ut av forslaget til ny struktur. et må sjåast i samanheng med samlinga som blir foreslått på Restaurant og matfag. Kapasiteten på Ørsta vgs sett til 2 klassar på både Vg1 og Vg2. Det er ikkje førebels vurdert å samle Bygg- og anleggteknikk i Romsdalsregionen. Det vil ein kome tilbake til i skolebruksplana for 2021/2024.

9 Figur 2 til ny struktur: Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram plasser elevplasser Kristiansund vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 2,00 30,00 Vg2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 vg 2 BA Rørfaget 1,00 15,00 Sunndal vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Surnadal vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Tingvoll vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 0,50 7,00 vg 2 BA Tømrarfaget 0,50 7,00 Fræna vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Gjemundnes vgs Vg1 BA Ingen tilbod Vg2 BA Anleggsgartnar (Kryssløp-naturbruk) 1,00 15,00 Romsdal vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 3,00 45,00 Vg2 BA Mur og betong 1,00 15,00 Vg2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 vg 2 BA Anleggsteknikk 1,00 15,00 Borgund vgs vg 1 BA Bygg- og anleggsteknikk 5,00 75,00 Vg2 BA Ventilasjon, membran og ventilasjon 1,00 15,00 vg 2 BA Tømrarfaget 1,00 15,00 Vg2 BA Anleggsteknikk 2,00 30,00 Vg2 BA Rørfaget 1,00 15,00 Ørsta vgs Vg1 BA Bygg- og anleggsteknikk 2,00 30,00 Vg2 BA Tømrarfaget 2,00 30,00

10 IKT og Medieproduksjon Frå høringsbrevet: Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram Klasser elevplasser Kristiansund vgs Vg 1 IKT IKT og medieproduksjon 1,00 15,00 Vg2 IKT IKT-servicefag 1,00 15,00 Romsdal vgs Vg1 IKT IKT og medieproduksjon 1,00 15,00 Vg2 IKT IKT-servicefag 1,00 15,00 Ålesund vgs Vg1 IKT IKT og medieproduksjon 1,00 15,00 Vg2 IKT IKT-servicefag 1,00 15,00 Når kapasiteten er sett er det tatt omsyn til kapasiteten på det nye Utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv. Utdanningsprogrammet er nytt og det er vanskeleg å seie noko om søkinga. Tidligare kunne ein søke seg til Vg2 IKTservicefag frå alle dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Høringssvar frå skolane: Ulstein vgs: Skolen er uroa over forslaget som skolen meiner er sterkt sentraliserande. Det vil medføre at IKT og medieproduksjon ikkje bli tilbode på Søre Sunnmøre. Skolen meiner regionane må ha eit likeverdig tilbod og at dei kan gje eit tilbod i faget. Romsdal vgs: Skolen støttar forslaget, men gjer merksam på at tidligare har søkinga til Vg2 IKT-servicefag kome frå andre utdanningsprogram enn Salg, service og reiseliv. Ålesund vgs: Skolen meiner kapasiteten er sett for lavt og bør vere på 2 klassar på vg1 IKT og medieproduksjon. Skolen har kapasitet og kompetanse til å tilby både Vg2 IKT- servicefag og Vg2 Medieproduksjon. Fylkesutdanningssjefen held fast på forslaget frå høringsbrevet. Utdanningsprogrammet er nytt og det er vanskeleg å seie noko om søkinga når elevane allereie må bestemme seg før dei søker på Vg1. Tidligare kunne ein søke seg til Vg2 IKT-servicefag frå alle Vg1-tilboda på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Det er ei likevel ei utfordring at tilbodet ikkje er søkbart på Søre Sunnmøre. Om ein ønsker å ha dette som søkbart her, vil det vere naturleg å plassere det på Ulstein vgs.

11 Figur 3 til ny struktur: Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram Klasser elevplasser Kristiansund vgs Vg 1 IKT IKT og medieproduksjon 1,00 15,00 Vg2 IKT IKT-servicefag 1,00 15,00 Romsdal vgs Vg1 IKT IKT og medieproduksjon 1,00 15,00 Vg2 IKT IKT-servicefag 1,00 15,00 Ålesund vgs Vg1 IKT IKT og medieproduksjon 1,00 15,00 Vg2 IKT IKT-servicefag 1,00 15,00 Restaurant og Matfag Frå høringsbrevet:

12 Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram klasser elevplasser Kristiansund vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 2,00 30,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Fræna vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Rauma vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Borgund vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 3,00 45,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 2,00 30,00 Vg2 RM Bakar og konditor 1,00 15,00 Stranda vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 0,50 7,00 vg 2 RM Kjøtt- og næringsmiddelindustri 0,50 7,00 Herøy vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Ørsta vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Restaurant og matfag eit tilbod som gitt på mange skolar. Det gjer at det dei siste åra har ikkje alle tilboda kome i gang. Søkinga har dei siste åra vore svak. Om ikkje søkinga tek seg opp, må ein sjå om det er grunnlag for det desentraliserte tilbodet innan utdanningsprogrammet. I sak T-87/16 vart det for Søre Sunnmøre vedteke å samle restaurant og matfag til Herøy vgs. Det bør vurderast om vedtaket skal gjennomførast i med arbeidet med ny yrkesfagleg struktur. Høringssvar frå skolane: Borgund vgs: Skolen har forståing for at Vg2 Kjøtt- og næringsmiddelindustri er foreslått lagt til Stranda vgs. Fræna vgs: Skolen støttar forslaget til plassering av tilbod. Stranda vgs: Skolen ønsker å kunne tilby både Vg2 Kokk og servitør og Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri. Skolen ber om at kapasiteten på vg1 vert sett til 1 klasse og 15 elevplassar. Ørsta vgs: Skolen støttar ikkje ei samling av Restaurant og matfag til Herøy vgs. (jf. sak T-87/16). I tillegg ønsker skolen å tilby Vg2 Bakar og konditor. Kristiansund vgs: Kapasiteten på Vg2 Kokk og servitør bør vere 2 klassar. Høringssvar frå andre:

13 Ørsta kommune: Kommunen ser stor verdi i å ha nærheit til Ørsta vgs og tilbodet Restaurant og matfag. Kommunen vektlegg spesielt rekruttering til institusjonskokkefaget. Kommunen håpar av den grunn at utdanningsprogrammet framleis vil vere eit tilbod ved Ørsta vgs. Kapasiteten på Vg2 Kokk og servitør ved Kristiansund vgs er justert til 2 klassar og 30 elevar. Utdanningsprogrammet har ein struktur som er svært desentralisert som gjer det krevjande å få nok søkarar. I sak T-87/16 vart det for Søre Sunnmøre vedteke å samle Restaurant og matfag til Herøy vgs. Både Herøy vgs og Borgund vgs har no kapasitet til å ta i mot ekstra elevar. Tilbodet på Ørsta vgs er difor tatt ut av forslaget til ny struktur. Figur 4 til ny struktur Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram klasser elevplasser Kristiansund vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 2,00 30,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 2,00 30,00 Fræna vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Rauma vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00 Borgund vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 3,00 45,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 2,00 30,00 Vg2 RM Bakar og konditor 1,00 15,00 Stranda vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 0,50 7,00 vg 2 RM Kjøtt- og næringsmiddelindustri 0,50 7,00 Herøy vgs vg 1 RM Restaurant- og matfag 1,00 15,00 vg 2 RM Kokk- og servitørfag 1,00 15,00

14 Salg, service og reiseliv Frå høringsbrevet: Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram Klasser elevplasser Kristiansund vgs Vg 1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Vg2 SSR Salg og reiseliv 1,00 15,00 Romsdal vgs Vg1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Vg2 SSR salg og reiseliv 1,00 15,00 Ålesund vgs Vg1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Vg2 SSR Salg og reiseliv 1,00 15,00 Ulstein vgs Vg1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Når kapasiteten er sett er det tatt omsyn til kapasiteten på det nye Utdanningsprogrammet IKT og Medieproduksjon. Utdanningsprogrammet er nytt og det er vanskeleg å seie noko om søkinga. Elevane må no bestemme seg allereie når dei søker til Vg1. Høringssvar frå skolane: Ulstein vgs: Skolen er uroa over forslaget som skolen meiner er sterkt sentraliserande. Det vil medføre at Vg2 Sal og reiseliv ikkje bli tilbode på Søre Sunnmøre. Skolen meiner regionane må ha eit likeverdig tilbod og at dei kan gje eit tilbod i faget. Romsdal vgs: Skolen ønsker å behalde dimensjoneringa slik ho er i dag. Skolen ønsker at tilbodet om innovasjon og leiing skal vere med i saksframlegget. Ålesund vgs: Skolen meiner kapasiteten er sett for lavt, det bør vere 2 klassar på Vg1 Sal, service og reiseliv og at det bør vere eit tilbod på Vg2 Service og sikkerheit ved skolen. Dei ønsker fortsatt å ha eit YSK-tilbod innan faget. Kristiansund vgs: Det bør vere eit tilbod på Vg2 Service og sikkerheit ved skolen. Kapasiteten på vg1 må då aukast til 2 klassar. Høringssvar frå andre: Quality hotel, Ålesund: Hotellet skriv at dei er opptatt av at resepsjonist-faget blir tatt i vare. Då må Vg2 service og sikkerheit vere eit tilbod i fylket. På Ulstein vgs blir det lagt inn eit tilbod om Vg2 Salg og reiseliv. På Ålesund vgs blir kapasiteten auka til 2 klassar på Vg1 og det er forslag til tilbod om både Vg2 Sal og reiseliv og Vg2 Service og sikkerheit. Innovasjon og leiing ved Romsdal vgs er ikkje behandla i saken. Det er ikkje foreslått endingar i det tilbodet. YS-tilboda er ikkje ein del av saka. Elles ligg forslaget frå høringsbrevet fast.

15 Figur 5 til ny struktur: Skole Trinn U-kode Utdanningsprogram klasser plasser Kristiansund vgs VG1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Vg2 SSR Salg og reiseliv 1,00 15,00 Romsdal vgs Vg1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Vg 2 SSR Salg og reiseliv 1,00 15,00 Ålesund vgs Vg 1 SSR Salg, service og reiseliv 2,00 30,00 Vg 2 SSR Salg og reiseliv 1,00 15,00 Vg 2 SSR Service og sikkerheit 1,00 15,00 Ulstein vgs Vg 1 SSR Salg, service og reiseliv 1,00 15,00 Vg2 SSR Salg og reiseliv 1,00 15,00 Teknikk og industriell produksjon Frå høringsbrevet: For Teknikk og industriell produksjon er det ikkje lagt inn tabell. Endringa er i hovudsak at Vg2 Transport og logistikk er lagt til utdanningsprogrammet utan moglegheit til eit kryssløp. til plassering: VG 2 Transport og logistikk Fagerlia vgs, Kristiansund vgs Med 2 til 4 klassar Vg2 Transport og logistikk som no berre skal rekruttere frå Vg1 Teknikk og industriell produksjon, må vi vurdere om kapasiteten på Vg1 TIP er stor nok. Høringssvar frå skolane: Borgund vgs: Skolen meiner tilbodet bør bli lagt til Borgund vgs fordi skolen allereie har beslekta fag som Vg2 Køyrety og Vg2 Anleggsteknikk. Ørsta vgs: Skolen ønsker å tilby Vg2 Transport og logistikk ved skolen. Høringssvar frå andre: Transportbransjens opplæringskontor: Opplæringskontoret meiner at talet på elevplassar på vg2 Transport og logistikk må aukast. Ingen kommentarar til plassering av tilbodet. Kristiansund vgs: Kapasiteten på vg2 Transport og logistikk bør vere 2 klassar. Åm trafikkskule: Støttar at Ørsta vgs skal kunne tilby Vg2 Transport og logistikk.

16 Etter ei vurdering av romkapasitet og tilknyting til andre Vg2-tilbod innafor utdanningsprogrammet foreslår fylkesutdanningssjefen å plassere Vg2 Transport og logistikk på Borgund vgs og Kristiansund vgs. Elevgrunnlaget er ikkje til stades for eit Vg2-tilbod på Transport og logistikk på Ørsta vgs. Talet på elevplassar på Vg2 Transport og logistikk vert sett i arbeidet med ny skolebruksplan Om ein må auke kapasiteten på Vg1 Teknikk og industriell produksjon vil ein kome tilbake til i skolebruksplanarbeidet. Høringssvar om andre utdanningsprogram: Høringssvar frå skolane: Kristiansund vgs: På utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag bør det vere eit tilbod om Vg2 Helseservice ved skolen. Dette blir behandla i det ordinære skolebruksplanarbeidet. Høringssvar frå andre: Molde kommune Molde kommune ber om at ved plassering av tilbod må det takast omsyn til elevgrunnlaget slik at så mange elevar som mogleg kan bu heime gjennom heile utdanningsløpet. Utdanningsforbundet: Dei vaksne sin rett til vidaregåande opplæring må synleggjerast i tilbodsstrukturen. Utdanningsforbundet meiner at denne gruppa sin rettar ikkje vert oppfylt i den noverande dimensjoneringa i tilbodsstrukturen. Vidare er Utdanningsforbundet opptatt av at lærarane må få nødvendig kompetanseheving som følgje av den nye strukturen. Ørsta næringskontor: I vurderinga av ny yrkesfagleg struktur bør fylkesutdanningssjefen gå i dialog med skuleleiinga ved Ørsta vgs for å saman lage dei beste framtidsretta tilboda for eksisterande linene og styrking av desse, men også sjå på dei framtidige trendar som skulen peikar på som satsingsområder. Dette skaper ein god, berekraftig og framtidsretta skule og kompetanse som næringslivet etterspør. Ingen kommentarar utover at nødvendig kompetanseheving av lærarar vil ein kome tilbake til når dei endelege læreplanane for dei aktuelle faga ligg føre. til vedtak: 1. Utdanningsprogrammet Design og tradisjonshandverk vert ikkje tilbydd i Møre og Romsdal 2. et til ny yrkesfagleg struktur i Utdanningsprogrammet Frisør-, blomster- og interiørdesign vist i figur 1, skal vere førande i skolebruksplanarbeidet for skoleåra

17 3. et til ny yrkesfagleg struktur i Utdanningsprogrammet Bygg og anleggsteknikk vist figur 2, skal vere førande i skolebruksplanarbeidet for skoleåra et til ny yrkesfagleg struktur i Utdanningsprogrammet IKT og medieproduksjon vist i figur 3, skal vere førande i skolebruksplanarbeidet for skoleåra et til ny yrkesfagleg struktur i Utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag vist i figur 4 skal vere førande i skolebruksplanarbeidet for skoleåra et til ny yrkesfagleg struktur i Utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv vist i figur 5, skal vere førande brukast i skolebruksplanarbeidet for skoleåra Vg2 transport og logistikk vert plassert på Borgund vgs og Kristiansund vgs. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 NYS - høringssvar frå skolane 2 NYS - høringssvar frå andre 3 Høringsbrev - ny yrkesfagleg struktur 4 Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur Dei vidaregåande skolane Opplæringskontor Kommunane Ungdomspanelet Regionråda LO NHO Yrkesopplæringsnemnda Skoleleiarforbundet NITO Utdanningsforbundet Lektorlaget Skolens Landsforbund - Dykkar ref: Dykkar

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomspanelet Eldrerådet Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Regionråda LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 18/7312 55752/2018/

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2018 466/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Bakgrunn I

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.09.2017 90935/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet 13.11.2017 YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda 23.11.2017 Skolebruksplan

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.09.2016 85042/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Skolebruksplan 2017-2020 Bakgrunn

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2018 51046/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.05.2018 Ressursar til helsesøstertenesta Bakgrunn I samband med sak UD

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.03.2014 19580/2014 Jane Anita Aspen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 07.04.2014 Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2014/2015 Bakgrunn

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.11.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.01.2018 6570/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal Bakgrunn

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen 2018 Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk 1 2 Bakteppet Endringer i næringslivet Sykliske endringer Oljenedturen som delvis har snudd

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS Høringsfrist 12.juni 2019 Høringsutkast Utdanningsdirektoratet har gjennomgått alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og overleverte

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2019 5887/2019 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.02.2019 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Kompetansealliansen Møre og

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.11.2016 113179/2016 Ståle Solgard Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Fylkesrådmannens tilråding 15.11.2016 Fylkesutvalet 22.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Delrapport 5 Modell 5

Delrapport 5 Modell 5 Vedlegg 5 Delrapport 5 Modell 5 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 5... 2 2. I kva grad når modell 5 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Delrapport 7 Modell 7

Delrapport 7 Modell 7 Vedlegg 7 Delrapport 7 Modell 7 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no i Innhald 1. Omtale av modell 7... 2 2. I kva grad når modell 7 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når modell

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

MØTE BOK. Varamedlemer til stades: Ingen vararepr esentantar hadde høve til å møta

MØTE BOK. Varamedlemer til stades: Ingen vararepr esentantar hadde høve til å møta MØTE BOK Organ Fagopplæringsnemnda Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom: Åskora 5. etg. Møtedato 16.03.2017 Kl. 11:30 13:45 Faste medlemer til stades: Nils P. Støyva (LO) Eli Grov Østerbø (LO) Henrik

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.01.2018 3307/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Psykisk helse - orientering Bakgrunn Orientering i forbindelse

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 11.01.2017 1 Program for dagen o Velkommen, praktisk informasjon, presentasjon. o Tanker rundt inntaket 2016 o Viktige forutsetninger for inntak o Tilbudsstruktur

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Vågsøy kommune Rådmann

Vågsøy kommune Rådmann Vågsøy kommune Rådmann Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2390-4/ FE-025 KNLE1 16/7517-7 11.11.2016 Uttale til intensjonsplan for ein Vestlandsregion

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar

Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.05.2015 31531/2015 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 27.05.2015 Fylkestinget 15.06.2015 Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Romsdal videregående skole Dato: 23.03.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Dato: 04.09.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201702616-5 Zeshan Shakar,

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer