12. Aviser, vekepresse og fagpresse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12. Aviser, vekepresse og fagpresse"

Transkript

1 Kulturstatistikk Aviser og periodika Liv Taule. Aviser, vekepresse og fagpresse Samla opplagstal for avisene sine papirutgåver syner nedgang også siste året, men lokalavisene held stand. Dei fleste norske aviser er no på Internett og fleire aviser har oppdatert nyheitsteneste. Vekepressa har eit samla nettoopplag på gjennomsnittleg over 3 millionar per nummer dersom ein ser alle magasina under eitt. Aviser Talet på aviser held seg stabilt, men dei siste tala for syner at opplagstala går ned. Talet på aviser var 6 ved utgangen av. Samla opplag for var på , ein nedgang på frå 004, eller,4 prosent. Sjølv om talet på aviser ikkje er endra frå 004 til, viser det seg at i året som gjekk kom det ut tre nye aviser, ei avis er lagt ned og to aviser er gått over til å bli gratisaviser og blir såleis ikkje lenger rekna med i statistikken. er det sjuande året på rad med nedgang i opplagstala (Avisåret, Sigurd Høst). Dei forskjellige aviskategoriane som blir nytta i dette avsnittet er utarbeidd av Institutt for Journalistikk, ved Sigurd Høst. Avisene som vert omtala er anten medlemmer i Mediebedriftenes Landsforening eller Landslaget for Lokalaviser eller i begge. Figur. viser utviklinga i opplagstala for dei ulike kategoriane frå 004 til. VG (Verdens Gang) og Dagbladet (laussalsavisene) har gått mest attende både prosentvis og i opplagstal. Siste året er opplaget redusert med eller 8 Avis Avis i denne statistikken er rekna som alle publikasjonar som kjem ut minst ein gong per veke, og som fyller dei opphavlege reglane for listeføring som avis. Det inneber at dei skal «orientere allmenta om hendingar og aktuelle spørsmål», ta reell betaling for abonnement og laussal, og ha mindre enn 50 prosent annonsar. Nokre nettaviser på Internett fell ikkje inn under desse reglane. prosent. Ser ein på utviklinga til laussalsavisene sidan 999, har dette vore ein trend alle desse åra. Sidan 999 har nedgangen vore på om lag 3 prosent og opplaget har gått ned med Den einaste av dei største avisene med auke i opplagstala dei siste åra er Dagens Næringsliv. Siste året var auken i opplaget på 5 prosent, sidan 997 har opplagstala auka med nærare 4 prosent. Men nedgangen i avisopplaget er langt frå eintydig. Kategoriane «Lokale -3- dagarsaviser» og «Lokale vekeaviser» har dei siste åra auka både i tal og opplag, sjølv om veksten har flata noko ut i. 97

2 Aviser og periodika Kulturstatistikk Figur.. Aviser. Opplagstal etter type. 004 Laussalsaviser Storbyaviser Nr.-aviser i store byar Riksspreidde meiningsbêrande aviser Leiande lokale dagsaviser Lokale dagsaviser, nr. Lokale -3 dagarsaviser Figur.. Aviser. Opplagstal for dei største avisene VG-Verdens Gang, alminnelege dagar Aftenposten, morgonutgåva kvar kvardag Dagbladet, alminnelege dagar Aftenposten, kveldsutgåva Bergens Tidende Adresseavisen Dagens Næringsliv Lokale vekeaviser Stavanger Aftenblad Nasjonale fådagarsaviser Aftenposten Aften 004 Drammens Tidende og Buskeruds Blad Fædrelandsvennen Opplagstal i 000 Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger aftenblad. Frå 990 til har opplagstala for desse to avistypane auka med om lag 7 prosent, i 990 var samla opplag på medan samla opplag i var på I var det 80 «Lokale - 3-dagars aviser», med eit samla opplag på om lag Sidan 990 har denne avisgruppa auka opplaget sitt med eller litt over 0 prosent Opplagstal i 000 Også dei lokale vekeavisene har hatt positiv utvikling dei siste åra. I var det 57 aviser i denne kategorien med eit opplag på Dette er det same nivået som året før, men frå 999 er auken i opplaget på 3 000, 3 prosent, mens 8 nye aviser har kome til i same tidsrom. Frå 990 er auken i opplagstala på litt over 50 prosent. Årsaka til småavisene sin framgang er samansett, blant anna: «Ei fådagersavis har ofte høy eller svært høy husstandsdekning. Den er et viktig bidrag til lokalsamfunnets kulturelle identitet, og den er innbyggernes viktigste kilde til lokal informasjon» (Det lokale avismønsteret. Sigurd Høst). Tabell.. Aviser. Lokale -3-dagars aviser og lokale vekeaviser Opplag Lokale -3 dagar Talet på aviser Talet på opplaget i Lokale vekeaviser Talet på aviser Talet på opplaget i

3 Kulturstatistikk Aviser og periodika Fleire norske aviser med oppdatert nyheitsteneste på Internett Dei fleste norske aviser er no på Internett, 0 av dei 6 avisene i. Dei siste ti åra har utviklinga og biletet av aviser og nyheiter på Internett endra seg raskt. Stadig fleire aviser har no ei oppdatert nyheitsteneste. 75 aviser eller 34 prosent hadde i oppdatert nyheitsteneste, dette utgjer 35 fleire enn i 003, eller ein auke på nærare 88 prosent. Nyheitstilboda til avisene på nettet er svært ulike. På den eine sida er det aviser som legg ut fleire saker kvar dag, som oppdaterer nyheitene kontinuerleg og som har andre tenestetilbod i tillegg til nyheitene. På den andre sida er det aviser som berre legg ut nokre få saker samtidig med papirutgåva (Sigurd Høst, ). Det ser ut som dei fleste av dei avisene som no har oppdatert nyheitsteneste, har gått frå å vere «fyldig nettavis» til «oppdatert nyheitsteneste». 4 aviser har og Figur.3. Norske aviser på Internett, ved utgangen av året. 997 Tal på aviser Heimeside Fyldig nettavis Smal nettavis, notisavis 00 Anna Oppdatert nyheitsteneste 003 Oversikta gjeld betalte (papir)aviser på Internett. Gratisaviser og reine nettaviser er ikkje med. Minst fire nyheitssaker presenterte som meir enn ein kort notis. utvikla Internett-tilbodet frå heimeside til eit breiare tilbod. Figur.3 syner òg noko av utviklinga for norske aviser på Internett. Vekepressa I hadde magasina i vekepressa eit samla gjennomsnittleg nettoopplag per nummer på nærare 3,4 millionar. I 997 låg samla opplag på om lag,5 millionar, ein auke på om lag 37 prosent. Å samanlikne årleg samla gjennomsnittleg opplag per nummer for vekepressa blir likevel ikkje heilt korrekt. Kvart år er det nokre magasin som går ut og nye kjem til. I er det 79 utgjevingar hos Foreningen Norsk Ukepresse. Talet på magasin i vekepressa er relativt stabil. Frå 004 til er det kome til 5 nye magasin, medan tre magasin er gått inn. Foreningen Norsk Ukepresse «Foreningens formål er å ivareta ukepressens felles interesser overfor samfunnet, myndighetene, andre organisasjoner og allmennheten og er ansvarlig for årlig kontroll av opplagstall, samt ivaretar utgiverenes interesser overfor Kopinor når det gjelder kopieringsvederlag.» Kjelde: Sjølv om gjennomsnittleg samla opplag aukar, er det store variasjonar i utviklinga av opplagstala i dei einskilde magasina. Vekemagasinet med størst opplag er Se og Hør tysdagsutgåve med eit gjennomsnittleg opplag per nummer på nærare , mens det minste, Vi Menn Bil, har eit gjennomsnittleg opplag på om lag 00. Dette magasinet var nytt i. Det er bladet Bo Bedre som har hatt størst prosentvis auke siste året, ein auke på nærare 7 prosent. Gjennomsnittleg opplag for Bo Bedre i er på om lag Størst prosentvis nedgang har 99

4 Aviser og periodika Kulturstatistikk bladet Girls, med nærare 3 prosent, og opplaget her var om lag i. Bladet FHM hadde størst auke i absolutte opplagstal, med nærare 8 400, til i. Se og Hør tysdagsutgåve hadde størst nedgang i opplagstal, med nærare i gjennomsnittleg nettoopplag per nummer. Dette utgjorde ein prosentvis nedgang på nærare 7 prosent. For fleire detaljar sjå vedleggstabell nr..4. Figur.4. Vekepresse. Gjennomsnittleg nettoopplag per nummer for dei største magasina. 004 Se og Hør tysdagsutgåve Hjemmet Her og Nå Se og Hør weekendutgåve Familien Norsk Ukeblad Donald Duck & Co Allers Vi Menn Illustrert vitenskap Kjelde: Norsk ukepresse Opplagstal i 000 Se og Hør tysdagsutgåve er framleis det største vekemagasinet, med eit gjennomsnittleg opplag per nummer på i. Hjemmet følgjer tett etter med Også Hjemmet har hatt nedgang i opplagstala dei siste åra. Frå 004 til var nedgangen på litt over 3 prosent, mens nedgangen frå 997 har vore om lag 4 prosent. Blant dei ti største magasina har to hatt positiv opplagsutvikling siste året. Illustrert Vitenskap har auka med om lag 6 prosent til eit gjennomsnittleg opplag på Etter tilbakegang frå 003 til 004, har Se og Hør weekend auka med om lag 4 prosent frå 004 til. Gjennomsnittleg opplag for Se og Hør weekend i var Fagpresse Tala for fagpressa omfattar berre medlemmer av Den norske fagpresses forening. Fagpressa består av eit stort mangfald av fagblad, interesse-, hobby- og bransjeblad. Som tidlegare år er det vanskeleg å gi eit samla tal for opplaget til fagpressa fordi nokre periodika er førte opp under fleire kategoriar. Men trass i desse atterhalda vil ein likevel sjå at samla opplag har halde seg nokolunde stabilt. Figur.5. Fagpresse. Talet på opplag per utgjeving, etter gruppe, 3. Landbruk og fiske Industri, teknikk og handverk Bygg og anlegg Varehandel, hotell og storkjøkken Transport og samferdsel Tenesteyting, økonomi mv. Offentleg verksemd, undervising, forsking mv. Helse-, sosial- og veterinærtenester Fritid og kulturell/ideell verksemd Opplagstal i Omfattar berre medlemmer av Den norske fagpresses forening. Grupperinga er utarbeidd av Den norske fagpresses forening. 3 Nokre periodika er førte opp under fleire kategoriar. Kjelde: Den norske fagpresses forening. Hovudgruppa Industri, teknikk og handverk er den største gruppa med 69 titlar i. 00

5 Kulturstatistikk Aviser og periodika Siste året har tre nye titlar innan denne hovudkategorien etablert seg, og samla opplag har auka med over eller nærare 0 prosent. Det var også ein auke i opplaget for denne kategorien førre året (frå 003 til 004), mens talet på titlar var stabilt. Den største enkeltgruppa er Generell industri, teknikk, handverk med 33 titlar. Ser vi på opplagstala til fagpressa, har hovudgruppa Fritid og kulturell/ideell verksemd det største samla opplaget i med Dette er ein svak auke frå 004. Talet på titlar har halde seg stabilt med 44 titlar. Periodika i hovudkategoriane Offentleg verksemd, undervisning, forsking med vidare, samt gruppa Helse-, sosial og veterinærtenester har mista to titlar kvar, og opplaga for begge gruppene ser ut til å ha hatt ein nedgang på om lag kvar siste året, eit samla fall på om lag prosent. Gruppa Offentleg verksemd, undervisning, forsking med vidare, omfattar 55 periodika, medan gruppa Helse-, sosial- og veterinærtenester omfattar 43 blad. Tabell.. Fagpresse. Talet på periodika og opplag per utgjeving, etter gruppe, 3. Gruppe Periodika Opplag Landbruk og fiske Industri, teknikk og handverk Bygg og anlegg Varehandel, hotell og storkjøkken Transport og samferdsel Tenesteyting, økonomi mv Offentleg verksemd, undervisning, forsking mv Helse-, sosial- og veterinærtenester Fritid og kulturell/ideell verksemd Omfattar berre medlemmer av Den norske fagpresses forening. Grupperinga er utarbeidd av Den norske fagpresses forening. 3 Nokre periodika er førte opp under fleire kategoriar. Kjelde: Den norske fagpresses forening. Bruker stadig mindre tid til papiraviser Siste mediebruksundersøking i syner at tid brukt på å lese papiraviser stadig blir mindre. I 000 blei det brukt 34 minutt til avislesing ein gjennomsnittsdag, mens tala for syner at 9 minutt gjekk til denne aktiviteten ein gjennomsnittsdag. Går ein enda lenger attende, vil ein sjå at gjennomsnittleg lesetid til papiraviser har vore fallande i fleire år. Det kan vere fleire årsaker til at folk bruker mindre tid på papiraviser. Ei årsak kan vere eit stadig veksande avistilbod på Internett eller andre former for nyheitsog faktaformidling. Menn bruker framleis meir tid enn kvinner til avislesing ein gjennomsnittsdag. I såg det ut til at menn brukte 30 minutt, mens kvinner brukte 7 minutt. Tradisjonelt har menn i større grad enn kvinner lese avis, men dei siste 0 5 åra har forskjellen mellom kjønna, i tid brukt til avislesing, blitt mindre. I 99 brukte menn 43 minutt, mens kvinner brukte 36 minutt ein gjennomsnittsdag. Forskjellen mellom kjønna er altså redusert frå sju til tre minutt. Sjå figur.6 (neste side). Dei eldste, aldersgruppa år, bruker framleis mest tid til avislesing, 53 minutt i, men sidan 000 har tida brukt til å lese avis gått ned med 9 minutt. Like stor reduksjon i tidsforbruk har det vore i aldersgruppa 6 4 år, men desse bruker berre 4 minutt ein gjennomsnittsdag på å lese papiraviser. Alder er såleis ein faktor som slår kraftig ut når det gjeld forskjellar i tid brukt på avislesing. Det har vore små endringar i vekebladlesinga dei siste ti åra (Norsk Mediebarometer ). Det same gjeld teikneserieblad og tidsskrift. 0

6 Aviser og periodika Kulturstatistikk Figur.6. Minutt brukt til avislesing ein gjennomsnittsdag, etter kjønn. 99 Minutt Menn Kvinner Referansar Avisåret, Sigurd Høst Det lokale avismønsteret., Sigurd Høst Nyttige internettadresser, sjå: Institutt for Journalistikk: Norsk ukepresse: Mediebedriftenes Landsforening: Den norsk fagpresses forening: Norsk mediebarometer : Kjelde: Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå. Tabell.3. Minutt brukt til lesing av avis, vekeblad, teikneserieblad og tidsskrift ein gjennomsnittsdag. 000 Avis Vekeblad Teikneserieblad Tidsskrift Alle Kjønn Menn Kvinner Alder 9-5 år år år år år Utdanning Ungdomsskolenivå Vidaregåande skolenivå Universitetsog høgsk.nivå I Universitets- og høgsk.nivå II Kjelde: Norsk Mediebarometer. 0

7 Kulturstatistikk Aviser og periodika Vedleggstabell Tabell.4. Vekepresse. Gjennomsnittleg nettoopplag per nummer I alt Namn Allers Allers Kryss og Tvers Alt om Fiske Auto Motor Sport Autobørsen Autofil Bedre Helse Bil Billy Bilmarkedet Bo bedre Bonytt Båter til salgs Båtmagasinet Båtmarkedet C! Cosmopolitan Chica D! Det Nye Det Nye Makeup & Hår Digital Foto Donald Duck & Co DVD & Hjemmekino Elle Elle Interiør Eva Familien Fantomet FHM Foreldre & Barn Fri Flyt Gatebil Girls Gjør det selv Goal Gravid HENNE Her og Nå Hjemmet HjemmePC Hjernegymnastikk Hytteliv I form In-side Magazine Illustrert vitenskap Illustrert vitenskap historie

8 Aviser og periodika Kulturstatistikk Tabell.4. (framh.) Vekepresse. Gjennomsnittleg nettoopplag per nummer Jakt Jeger, Hund & Våpen Julia Kaptein Sabeltann Kamille KK Komputer for alle Mag Mann Max Power MC-børsen Motorbørsen Mikke Mus National Geographic Nemi Norsk Golf Norsk Ukeblad Puls Red PC PRO Playstation Programbladet Samler & Antikkbørsen Se og Hør Se og Hør tysdagsutgåve Se og Hør weekendutgåve Se og hør Kryss og Quiz Seilmagasinet Shape-Up Spid bedre Tara Terrengsykkel Topp TVGuiden Vagabond Villmarksliv Vi Menn Vi Menn bil Vi Menn båt Vi Menn Fotball Wendy Witch Woman Omfattar vekepresse som er medlemmer av Norsk Ukepresse. Endra utgivingsfrekvens i 998. Kjelde: Norsk ukepresse. 04

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 2011

Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 2011 3 Statistiske analysar Statistical Analyses Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 20 Statistiske analysar 3 Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 20 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 214. Sigurd Høst. Avisåret 2007 VOLDA

Arbeidsrapport nr. 214. Sigurd Høst. Avisåret 2007 VOLDA Arbeidsrapport nr. 214 Sigurd Høst Avisåret 2007 VOLDA 2008 Forfatter Ansvarlig utgiver ISBN ISSN Sats Distribusjon Sigurd Høst Høgskulen i Volda 978-82-7661-269-1 0805-6609 Sigurd Høst http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2-2009 Forord Siste året har vore prega av den internasjonale finanskrisa. Dette gjenspeglar seg også i næringsstatistikken for 2008

Detaljer

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform...3 1. Demografi og befolkningsutvikling...5 2. Arbeidsmarknad

Detaljer

Kulturstatistikk 2013

Kulturstatistikk 2013 Statistisk sentralbyrå Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 400 Rasta 2225 Kongsvinger 42 Kulturstatistikk 203 gir eit statistisk bilete av kulturliv i Noreg. Publikasjonen tek for seg 6 ulike

Detaljer

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2008 Møre og Romsdal 2 Statistikk og kåringar Vi blir stadig presentert for ulike kåringar av beste by, triveligaste kommune og liknande i media. Midt i den beste agurktida i år vart vi

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Nr. 2/ 2006 Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Endring 2002 2003 2004 2005 2004-05 2002-05 Bygging av skip og oljeplattformer 6 493 5 983 6 319 6 680 361 187 Sjøtransport 4 102 4 208 4 163

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Tal og fakta 2005 Utlendingsdirektoratet NYNORSK

Tal og fakta 2005 Utlendingsdirektoratet NYNORSK Tal og fakta 25 Utlendingsdirektoratet NYNORSK Innhald Forord Forord 3 Migrasjon til Noreg 4 Arbeidsløyve 5 Arbeidsløyve til borgarar frå EU-landa 6 Utdanningsløyve 8 Familieinnvandring 9 Vedtak i asylsaker

Detaljer

Omfang og utvikling Social gaming

Omfang og utvikling Social gaming Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni 2014. Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå

Detaljer

Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars

Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars Landslaget for lokalaviser Telefon 452 89 111 Organisasjonsnummer Kongens gate 14 lla@lla.no 969 970 864 MVA 0153 Oslo www.lla.no Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars Notat

Detaljer

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 48 RAPPORT Sigurd Høst Avisåret 2013 3 Forord Denne rapporten er den nittende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Dokumentasjon av opplagsutviklingen og

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Årsrapport 2009. Tall og fakta. Norsk

Årsrapport 2009. Tall og fakta. Norsk Årsrapport 2009 Tall og fakta Norsk Vi skal kutte køene Jeg vil huske 2009 som året da vi ved stor innsats fra kommunene klarte å opprette nok mottaksplasser til de mange asylsøkerne som kom. Samtidig

Detaljer

Økonomi i norske medievirksomheter

Økonomi i norske medievirksomheter Økonomi i norske medievirksomheter 29-213 MEDIETILSYNET ØKONOMI I MEDIEVIRKSOMHETER 29-213 // INNHOLD 3 INNHOLD 4 6-7 8-11 12-19 2-27 28-33 34-41 42-47 48-53 FORORD DE VIKTIGSTE UTVIKLINGSTREKKENE I MEDIEØKONOMIEN

Detaljer