SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim gongs handsaming.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming."

Transkript

1 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld handsaming av innkomne merknader. Reguleringsframlegget for Beheim 2 blir endra ved at det blir teke inn slik ny reguleringsføresegn: Før iverksetjing av byggetiltak i medhald av reguleringsplanen, skal det gjennomførast ei arkeologisk utgraving av råka automatisk freda kulturminna, id , og , i planområdet. Det skal takast kontakt med Sogn og Fjordane fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomførast, slik at omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast. 2. Plan- og forvaltningsstyret rår til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova, godkjenner Luster kommunestyre reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja

2 2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: 1. Plankart, revidert Planomtale m/føresegner, sist revidert (Vil bli endra før vedtak i KS.) Uprenta vedlegg: Innkomne fråsegner og merknader. Samandrag: Reguleringsframlegg for bustadområdet Beheim 2, med plass til om lag 70 bueiningar, vart lagt ut til offentleg ettersyn vinteren Det er ikkje varsla motsegn mot planframlegget, som vart generelt godt motteke. Fylkeskommune si kulturavdeling sette krav om at det måtte gjennomførast arkeologiske registreringsundersøkingar, desse vart utførte sommaren Rapporten frå undersøkingane viser at det er påvist automatisk freda fornminne i området. Riksantikvaren har våren 2012 frigjeve området under føresetnad av at det blir gjennomført arkeologiske utgravingar før området blir opparbeidd. Det kan ikkje tingast slikt utgravingsarbeid før reguleringsplanen er godkjent. Det blir rådd å godkjenne reguleringsplanen. Arkeologiske utgravingar kan då tingast og gjennomførast sommaren Utval som har vedtaksmynde: Plan- og forvaltningsstyret for 2. gongs handsaming, handsaming av merknader, jf. reglane i i plan- og bygningslova, og kommunen sitt politiske delegeringsreglement. Kommunestyret for det som gjeld godkjenning av reguleringsplan jf , i plan- og bygningslova. Fakta: Plan- og forvaltningsstyret vedtok i møte , sak 3/11, å leggje reguleringsframlegg for bustadområdet Beheim 2 på Hafslo, ut til offentleg ettersyn. Reguleringsframlegget vart oversendt grunneigarar og regionale fagorgan ved brev av og Utlegginga vart annonsert i Sogn Avis og på kommunen si heimeside på internett. Merknadsfristen vart sett til Reguleringsframlegget vart også presentert på ope møte på Luster vidaregåande skule Dei 17 som møtte fram, gav i hovudsak uttrykk for at dei var vel nøgde med planframlegget. Innkomne merknader: 1. Referat frå samtale med Nils Geir Fossheim. Nils Geir Fossheim eig gnr. 149, bnr. 13, m. fl. I aust grensar reguleringsområdet for bustadområdet inn mot bruket hans. Med tanke på å betre tilkomsten til gardstunet, viser reguleringsframlegget ei god løysing. Nils Geir Fossheim har knapt med areal rundt gardstunet. Han ønskjer derfor at eit område frå veg 3 ned til Bakkingavegen, dvs. tomtene B12, B15 og mellomliggjande friområde, blir regulert til landbruksområde, med tanke på at det kan tilleggjast 149/13. I brev av har Nils Geir Fossheim understreka kor viktig det er for bruket hans å få tillagt det arealet som er nemnt i referatet frå samtalen Han meiner også at dette arealet truleg vil bli best stelt om det blir nytta som landbruksområde. Den delen av bruket til Nils Geir Fossheim som grensar mot reguleringsområdet, har ei spesiell form. Teigen, med gardstunet, strekkjer seg frå Bakkingavegne og vel 300 m oppover i bratt terreng. Breidda varierer frå frå 23 m nede ved

3 3 Bakkingavegen/gardstunet til 32 m i øvste enden. Dette gjer det vanskeleg å drive arealet rasjonelt som jordbruksareal. Det er knapt mogleg å køyre med landbruksmaskiner på eigen grunn forbi tunet. Innregulert vegsamband frå vest vil bøte på dette. Området vest for gardstunet er i planframlegget lagt ut som friluftsområde. Avstanden mellom jordbruksområde/driftsbygning og næraste bustader blir slik m. Faren for konflikt mellom jordbruksdrift og bumiljø bør då bli mindre. Friluftsområdet vest for gardstunet på gnr. 149/13 er ein del av ein samanhengande grøntakse som strekkjer seg oppover gjennom heile reguleringsområdet. Det blir ikkje tilrådd at dette området blir regulert som landbruksområde. 2. E-post av frå Helge Alme. I reguleringsplanframlegget står det at det skal koma gangfelt i Bakkingavegen i tilknyting til det nye bustadområdet. Eg klarer ikkje å lese ut fra tekst eller kart kor brei køyrebana skal vere eller kva vegstandard ein skal fylgje. Det er ynskjeleg med gangfelt, men dette må ikkje gå på bekostning av eksisterande vegbreidd. Kva type gangfelt er det som kjem? Er det opphøgd eller lik det som ein har på Hestnes? Kva vegstandard er det som vert brukt? Det er regulert inn nødvendig trafikkareal til fortau langs oppsida av eksisterande køyrebane i Bakkingavegen. I 5.2 i reguleringsføresegnene er det føresett at fortauet skal opparbeidast som ein del av første byggjesteg ved utbygging av bustadområdet. Plan- og forvaltningsstyret merkar seg innhaldet i E-posten frå Helge Alme. 3. E-post av frå Berit og Jarle Henning Søhoel. Eigarar av gardsbruk 149/3, Beim gard - Berit og Jarle Henning Søhoel. Vi har ei utmark på ca 17 mål, nord for Beheimsfeltet, til beitemark. Vi ynskjer at kommunen ivaretek buforveg frå hovudbruket og opp til snuplass, Klokkesteinvegen, då denne stien har vore og er i bruk til buforing. Det er lagt inn 2 samanhengande grøntdrag, friluftsområde, mellom Bakkingavegen og utmarksområda ovanfor bustadområdet. Desse friluftsområda kan også brukast til buforing av husdyr. Merknaden frå Berit og Jarle Henning Søhoel blir imøtekomen. 4. Brev av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga. Kulturavdelinga viser til brev av , der det vart gjort merksam på at avdelinga vurderer området til å ha eit stort potensiale for spor etter førhistoriske kulturminne. Det vil derfor bli sett krav om arkeologiske registreringsundersøkingar. Registreringa vil omfatte både overflateregistrering og maskinell flateavdekking. For å vurdere omfanget av nødvendig registreringsarbeidet, vil kulturavdelinga gjennomføre synfaring i veke 17, dvs. i veka frå På bakgrunn av dette vil det bli utarbeidd plan og budsjett for registreringsarbeidet. Etter 10 i kulturminnelova er det tiltakshavar, dvs. Luster kommune, som må dekke kostnadene knytt til registreringsundersøkinga. Kommunestyret kan ikkje godkjenne reguleringsplanen før registreringsarbeidet er gjennomført og resultatet ligg føre.

4 4 For å ivareta kulturlandskapsverdiane i området må det leggjast inn omsynssoner som sikrar dei verdiane planen legg opp til å ta vare på. Det vart gjennomført arkeologiske registreringsundersøkingar i juni Rapporten frå registreringsundersøkingane var ferdig tidleg på hausten 2011 Det vart funne tre lokalitetar med automatisk freda kulturminne frå bronse- og jarnalderen. Det dreier seg om spor etter kokegroper, eldstader, dyrkingslag og moglege stolpehol. Ved ein feil vart ikkje rapporten sendt over til kommunen. Ved brev av etterlyste Luster kommune rapporten og bad samstundes om at fylkeskommunen søkte Riksantikvaren om frigjeving av området. Ved brev av skriv Riksantikvaren at reguleringsplanen for Beheim 2 kan godkjennast under føresetnad av at det blir gjennomført ei arkeologisk utgraving av dei råka kulturminna før tiltak etter planen blir realisert. Slike utgravingar kan berre gjennomførast etter at kommunestyret har godkjent reguleringsplanen og i sommarhalvåret. Riksantikvaren ber om at følgjande reguleringsføresegn blir teken inn: Før iverksetjing av byggetiltak i medhald av reguleringsplanen skal det gjennomførast ei arkeologisk utgraving av råka automatisk freda kulturminna, id , og , i planområdet. Det skal takast kontakt med Sogn og Fjordane fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomførast, slik at omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast. Luster kommune har bede om at Universitetsmuséet i Bergen gjennomfører dei arkeologiske utgravingane sommaren Det er førebels fastsett at utgravingane skal gjennomførast i august månad. Endeleg tinging vil bli sendt Universitetsmuséet etter at reguleringsplanen er vedteken. Merknadene frå kulturavdelinga blir tekne til følgje. Reguleringsføresegnene blir endra i slik Riksantikvaren har bede om. 5. Brev av frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen peikar på at dei vurderingane som er gjorde av naturmangfald i planomtalen ikkje oppfyller dei krava som er sette i naturmangfaldlova. Fylkesmannen viser her særskilt til at det er registrert ei slåttemark av lokal verdi innafor reguleringsområdet. Det er ikkje gjort vurderingar av konsekvensen av å bygge ned denne slåttemarka. Slåttemark er ein av 5 utvalde naturtypar etter 52 i naturmangfaldlova. I planomtalen/avgjerdsgrunnlaget må konsekvensane av å byggje ned denne lokaliteten vurderast nærare. ROS-analysen peikar på faren for overvassflaum frå områda ovanfor. Fylkesmannen er usikker på om reguleringsplanen med føresegner sikrar at avbøtande sikringstiltak blir gjennomførde før utbygging av området. Fylkesmannen har ikkje fått tilsendt rapporten frå den geotekniske undersøkinga av området. Det er viktig at fare eller risiko knytt til kombinasjon av grunnforhold/vassig i dette bratte terrenget er tilstrekkeleg utgreidd før planen blir vedteken. NVE er høyringsinstans i plansaker, planframlegget må sendast NVE for vurdering av fare for ras og flaum. Naturmangfaldlova vart sett i kraft frå Dette er etter at gjeldande arealdel av kommuneplanen vart vedteken i desember Konsekvensvurderingane knytte til bustadområdet Beheim 2 i arealdelen, omfattar såleis ikkje vurderingar etter reglane i naturmangfaldlova.

5 5 Det er kartlagt sju slåttemarker i kommunen. Av desse er to gitt verdi A ( svært viktig, nasjonal verdi), eitt er gitt verdi B ( viktig, regional verdi), og fire er gitt verdi C ( lokalt viktig, lokal verdi. Slåttemarka på Beheim er ei av dei 4 som er gjeven lokal verdi. Landbrukseigedomen der slåttemarka ligg, har vore ute av drift i fleire år og har preg av byrjande attgroing. Dersom ein skal ta vare på slåtteenga, vil det ikkje vere mogleg, verken teknisk eller økonomisk, å byggje ut området slik det er føresett i arealdelen av kommuneplanen. Som det vart skrive i saksutgreiinga knytt til PFV-sak 3/11, viser rapporten frå konsulentfirmaet Geovest - Haugland viser at byggjegrunnen er tilfredsstillande med tanke på bustadbygging. Planframlegget vart oversendt NVE NVE har ikkje kome med innspel. I rapporten Kartlegging av radon i Luster kommune, utarbeidd av Statens strålevern i er det konkludert med at det på Hafslo er middels sannsynleg at ein finn høge radonverdiar. Bygningar for varig opphald må såleis utførast med radonsperre, dersom låge verdiar ikkje kan dokumenterast, jf i byggteknisk forskrift. Ettersom området er lagt som byggjeområde i arealdelen av kommuneplanen, har ikkje landbruksavdelinga vesentlege merknader. Det blir likevel bede om at området får ei høg utnytting, t.d. med 71 bueiningar, slik det er vist på illustrasjonen. Merknaden blir ikkje imøtekomen for det som gjeld slåttemarka. Det blir lagt opp til høg utnytting, i samsvar med ønskjet frå fylkesmannen si landbruksavdeling. 6. E-post av frå Ole Hermann Meløy. Visar til tidligare mail! Fyrst vil me takke for at så mange av forholda som er tatt opp i mailen er tatt omsyn til i planarbeidet. Ut frå planen som no er lagt fram vil me ta opp følgende: Hafslo har ofte mykje snø og eksisterande løysing ved enden av feltet, gjer at store mengdar snø samlast der. Derfor er det ikkje satt av nok plass ved enden av feltet til snøoppsamling. Slik som planane er lagt fram vil nesten all snø måtte måkes oppover i bratt motbakke. I tillegg vil inngangen til turstien i Sandgotta bli stengt. Me oppfordrar dere til å ta ei synfaring og se dei mengdane med snø som er oppsamla ved enden av feltet. Det må settast av plass til oppsamling av snø på nedsia av vegen. Inntakskummen over enden av feltet er underdimensjonert og går ofte tett. Dette vannet vil da enten renne ned til klokkesteinsvegen 54 eller dei nye husa. Dette inntaket må utbedrast. Turstien gjennom Sandgotta er mykje brukt. Det hadde vært fint å få sett opp nokre lyspunkt der. Vi ber at dette kjem inn i planlegginga. Arealet som er satt av til leik og som skal ta vare på det biologiske mangfoldet er det arealet som ikkje er egna å bygge på. Det er ikkje egna som leikeareal, og vil bli krattskog som er den naturtypen som aukar mest på Hafslo og i i Norge. Den naturtypen som husa og veger er plassert på er gammal slåtteeng som er eit trua økosystem. Eg ber derfor kommunen ta ansvar for at arealet blir holdt åpent, og at betengnelsen uegna til tomteareal blir satt inn. Terrassehusa i nedre enden av feltet er slek me ser det ei svært god løysing. Me ber om at nokre tomtar med eineboligar holdast tilbake, slek at dei kan utbyggast som terressehus om marknaden etterspør desse. I orienteringsmøtet ble tilhøva ved den sterkt trafikerte bakkingavegen tatt opp. Me ber om at vegen blir utvida slek at vegen blir tryggare samtidig som bilane kjem lett opp. Me ber om tilbakemelding på dei punkta som er tatt opp. Kommentarar:

6 6 Mykje av det Ole Hermann Meløy tek opp, gjeld tilhøve som må løysast gjennom utforming og dimensjonering av kommunaltekniske anlegg i området. Spørsmål om drift/vedlikehald av friluftsområde må også løysast seinare. Evt. seinare omregulering av grupper av einebustadtomter til tomter for terrassehus må takast opp som eiga sak, evt. i salsfasen, om etterspurnaden skulle tilseie dette. Plan- og forvaltningsstyret merkar seg innhaldet i E-posten frå Ole Hermann Meløy. 7. Brev av frå Rådet for funksjonshemma. Vi viser til brev datert d.å. om at reguleringsframlegg for bustadområdet Beheim 2 er lagt ut til offentleg ettersyn. Rådet for funksjonshemma handsama saka i møte den 4. april d.å., sak 13/11 der det vart vedteke å sende fylgjande standard innspel/merknader: Utdrag frå vedtektene til rådet 2: i. Rådet skal vera eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem dei funksjonshemma sine behov og interesser. Rådet skal arbeida for størst mogeleg grad av integrering av funksjonshemma på alle område. Rådet skal arbeida for full likestilling for dei funksjonshemma i Luster kommune. ii. Rådet for funksjonshemma vil påpeike viktigheita av Tilgjenge for alle og at dette må bli ivareteken i plansaka/føresegner, spesielt med tanke på tilkomst (sti/gangveg) til/i friområde for å sikre barn, vaksne og funksjonshemma like vilkår for tilgjenge til rekreasjonsareal. iii. Vidare vil rådet påpeike at stiar/gangvegar ikkje bør vera brattare enn 1:10, og må ha fast og plant underlag som ein med lettheit kan gå ev. køyra med rullestol på. Kommentarar: I så bratt terreng som på Beheim, er det vanskeleg å opparbeide stiar/snarvegar med stigning på 1 :10, eller slakare. Det er ikkje planlagt å byggje eigne gang- /sykkelvegar med fast dekke i område. Dei lengste interne køyrevegane, veg 2 og 3, er lagt tilnærma horisontalt. Plan- og forvaltningsstyret merkar seg innhaldet i brevet frå Rådet for funksjonshemma. Vurdering: Arbeidet med reguleringsplan for Bustadområdet Beheim 2 starta opp med utføring av geotekniske undersøkingar sommaren Rapporten frå GeoVest Haugland AS låg føre i desember Konklusjonen var at byggjegrunnen var tilfredsstillande for utbygging. Etter anbodsrunde vart reguleringsarbeidet tildelt Asplan Viak i juli Reguleringsframlegg vart lagt ut til ettersyn vinteren Reguleringsframlegget, som legg opp til utbygging av terrassehus og einebustader, vart i hovudsak godt motteke. Framlegget byggjer m.a. på utarbeidd landskapsanalyse for området. Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga, kom med innspel om at det måtte gjerast arkeologiske registreringsundersøkingar. Desse vart utførte sommaren Rapporten frå undersøkingane, som vart kjend hausten/vinteren 2010/2011, konkluderte med at det må gjennomførast arkeologiske utgravingar før planområdet kan frigjevast/opparbeidast.

7 7 Riksantikvaren har no frigjeve området. Desse utgravingane kan tidlegast utførast sommaren Formelt sett kan ikkje utgravingsarbeidet tingast før reguleringsplanen er vedteken av kommunestyret. Dei generelle røynslene knytt til arbeidet med reguleringsarbeidet for Beheim 2, er at det kan vere ein lang og komplisert prosess fram vedteken reguleringsplan, sjølv for område som er konsekvensvurderte og avsette til byggjeføremål i arealdelen av kommuneplanen. Arkeologiske registreringar og påfølgjande undersøkingar tek t.d. to sommarsesongar frå reguleringsframlegg blir fremja. I dette tilfellet vart registreringsarbeidet noko seinka, men den seinkinga kan no bli teken inn att. Konklusjon: Det ligg ikkje føre varsel om motsegn frå regionale fagorgan. Kommunestyret kan såleis godkjenne reguleringsplanen. Reguleringsplanen for Beheim 2 vil vere eit godt grunnlag for vidare bustadbygging på Hafslo. Planen er også generelt godt motteken. Planarbeidet har teke lang tid, jf. det som er skrive ovanfor, om geotekniske og arkeologiske undersøkingar. Det viktig at planen blir vedteken så snart råd er for å få gjennomført avsluttande arkeologiske undersøkingar sommaren 2012, og få sett i gang arbeid med opparbeiding av bustadfeltet så snart som mogleg. Dato: Jarle Skartun rådmann Arne Ingjald Lerum plansjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:... Sett inn saksutredningen over denne linja

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/10 Formannskapet 12.04.2010 Framlegg til reguleringsplan for

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer