MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE I starten på møtet vil Gunvor Strand vil informere om Kunnskapsdepartementet si satsing på ungdomstrinnet. Saksnr. PS 18/13 PS 19/13 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte PS 20/13 Årsmelding God Helse Volda kommune 2012 OS 4/13 Referat frå samarbeidsutval ved skulane Side2

3 PS18/13Godkjenningavinnkallingogsakliste PS19/13Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Berit Koen Arkivsak nr.: 2013/880 Arkivkode: 004 Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/13 Driftsstyret Kommunestyret ÅRSMELDING GOD HELSE VOLDA KOMMUNE 2012 Administrasjonen si tilråding: Kommunestyret tek Årsmelding God Helse Volda kommune 2012 til vitende Vedleggsliste: Vedlegg 1 Årsmelding God Helse Volda kommune 2012 Vedlegg 2 Årsmelding HelseKorpset Volda 2012 Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Det vert med dette lagt fram Årsmelding God helse Volda kommune Rådmannen rår til at driftsstyret og kommunestyret tek årsmeldinga til vitende. Saksopplysningar: Lov om folkehelse og ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester gjeldande frå 1.januar 2012, er rettslege verkemiddel for å nå samhandlingsreforma sine mål om m.a. å fremje folkehelse, førebygge sjukdom og utjamne sosial ulikskap i helse. Folkehelselova byggjer på og er samordna med plan- og bygningslova, og legg til grunn prinsippet om å fremje folkehelse i alle sektorar, der intensjonen er helse i alt vi gjer. Dette er bakgrunnen for at rådmannen ved folkehelsekoordinator legg fram for politikarane ei eiga årsmelding for folkehelsearbeidet 2012, ( jf. at dette også tidlegare har vore gjort sidan Side4

5 2006. Sjå ory.id=1543 ) Vurdering og konklusjon: Folkehelsekoordinator har laga ei omfattande årsmelding for folkehelsearbeidet for 2012, som rådmannen rår til at driftsstyret og kommunestyret tek til vitande. Helse og miljøkonsekvensar: Helse og miljøkonsekvensar er omtalt i årsmeldinga. Økonomiske konsekvensar: Som årsmeldinga syner, genererer folkehelsearbeidet stor aktivitet og mykje midlar til både frivillige lag og organisasjonar og kommunen som sådan. Det meste av annonsering, drift og nye folkehelsetiltak vert finansiert med tilskotsmidlar frå fylkeskommunen eller andre patnarar. Nasjonale oppdrag og prosjekt som vert omtala i årsmeldinga, vert for det meste finansiert med statlege midlar. Beredskapsmessige konsekvensar: Folkehelsearbeidet legg til rette for at innbyggjarane skal kunne utvikle og/eller oppretthalde ei god helse, trivast og meistre kvardagen sin. Dette er også ein viktig føresetnad for positive beredskapsmessige konsekvensar. Rune Sjurgard Rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Helseavdelinga, her Møre og Romsdal fylkeskommune, ved kulturavdelinga 6404 Molde Side5

6 ÅRSMELDING GOD HELSE VOLDA KOMMUNE 2012 Jentene i Volda tek bølgen i lag med Volda kommune sin helseminister, rådmann Rune Sjurgard 2012: eit merkeår, og ein milepel for folkehelsearbeidet i Noreg! Lov om folkehelse frå 1.januar Formål: Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse Side6

7 Eg viser til bakgrunnsinformasjon om Volda som helse- og miljøkommune og hovudmål og retningsliner for dette arbeidet i tidlegare årsmeldingar frå Det same gjeld partnarskap for folkehelse, God Helse i Møre og Romsdal. Helse, folkehelse og folkehelsearbeid - Helse er overskudd til å mestre hverdagens krav, seier professor Peter F.Hjort. Helse handlar altså om fysisk, mental, åndeleg og sosial trivsel, og ikkje berre sjukdom. Lov om folkehelse og ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester gjeldande frå 1.januar 2012, er rettslege verkemiddel for å nå samhandlingsreforma sine mål om m.a. å fremje folkehelse, førebygge sjukdom og utjamne sosial ulikskap i helse. Folkehelselova byggjer på og er samordna med plan- og bygningslova, og legg til grunn prinsippet om å fremje folkehelse i alle sektorar, der intensjonen er helse i alt vi gjer. Det er heile samfunnet sitt ansvar å legge til rette for at kvart menneske skal få best mogleg føresetnad for å halde seg friske og meistre kvardagen sin (professor Peter.F.Hjort). I gjeldande kommuneplan for Volda står: - Hovudutfordringa for ein helse- og miljøkommune er å setje helse og miljø i fokus i all verksemd, og skape ein kontinuerleg prosess med sikte på auka trivsel og tryggheit for befolkninga og støttande og berekraftige lokalsamfunn. Folkehelsearbeidet og resultat av innbyggjarane si deltaking i dei ulike aktivitetstilboda i Volda er vanskeleg å måle, men på lang sikt fører truleg arbeidet og tiltaka til trivsel, betre helse og dermed økonomisk gevinst ved at fleire held seg friske og i arbeid. 90/10-regelen seier at helsetenesta kan avhjelpe 10 prosent av folks helseproblem. Dei resterande 90 % må samfunnet og fellesskapet ta seg av. Volda kommune har meir enn 300 frivillige lag og organisasjonar som driv eit fantastisk folkehelsearbeid for alle aldersgrupper med stort mangfald innan kultur/idrett. Folkehelsearbeidet genererer mykje aktivitet og økonomiske midlar frå ulike tilskotsordningar. Denne årsmeldinga synleggjer konkrete tiltak i 2012, der folkehelsekoordinator har medverka i større eller mindre grad. Men den største innsatsen til dette folkehelsearbeidet kjem frå frivillige lag og organisasjonar og einskildpersonar. Volda kommune, lag og organisasjonar er omtalt i Sunne kommuner, WHO sitt norske nettverk si brosjyre retta mot politikarar. Her er fleire foto frå aktivitetar i regi av lag og organisasjonar, og frivilligheita i Volda har fått brei omtale på midtsida i brosjyren. Sjå elles Side7

8 Framhald og vidareføring av Aktiv i Volda og Aktivitetsplanen o Døme på ein del av aktivitetane følgjer vidare i årsmeldinga Finansiering: Folkehelsekoordinator hjelper til med å søkje tilskot i den grad det er behov for midlar. Aktivitetsplan Aktiv i Volda er retta mot innbyggjarar over 18 år på dag- og kveldstid. Folkehelsekoordinator reviderer denne planen tre - fire gongar pr. år. Planen ligg på kommunen si heimeside, og vert elles distribuert til legesenteret, Helseføretaket, Furene og andre aktørar som møter innbyggjarar som kan gjere seg nytte av desse tilboda. o I 2011 var ca.15 frivillige lag og organisasjonar, private og kommunale instansar representerte med nærare 40 ulike tilbod knytt til fysisk aktivitet for personar over 18 år, fordelt over alle vekedagar gjennom heile året (dagtid og kveld). Planen finn du på Aktivitetsplan for barn og unge: NY Med hjelp frå Frivilligsentralen si oversikt over frivillige lag og organisasjonar og annonsering av aktivitetar i regi av lag og organisasjonar i Møre, kunne folkehelsekoordinator presentere ei 2 meter lang oversikt over aktivitetar for barn og unge. Planen er tenkt følgje skuleåret, og må reviderast kvar haust. Den blir sendt til barnehagar og skular, og blir kunngjort på kommunen og StudiebygdA sine heimesider. Planen finn du på HelseKorpset Volda Denne gruppa er ein svært viktige samarbeidspartnar med folkehelsekoordinator. Dei er ansvarlege for aktivitetar for vaksne på dagtid (sjå Aktiv i Volda: o Sittedans annakvar tysdag på Volda omsorgssenter (ca.15 pers.). 4 utdanna instruktørar o Seniordans (ca. 40 pers.) kvar fredag på Volda samfunnshus. 7 utdanna instruktørar. Dette tiltaket er svært populært, og lokalet i 1.etasje på Volda Samfunnshus er snart for lite for dansarane Side8

9 Instruktørane driv dette tilbodet på ein særdeles god måte, og det betyr svært mykje for deltakarane. Finansiering: Gruppene er sjølvgåande, og finansierer utgiftene sine ved hjelp av kaffipengar og evt. tilskotsmidlar. Folkehelsekoordinator er sekretær for HelseKorpset. I tillegg til desse gruppene, driv HelseKorpset med rydding og merking av stiar i området Engeset- Klepp, og registrerer turar ved hjelp av GPS som vert lagt inn i kommunen sitt kartsystem Sunnmørskart og HelseKorpset Volda er registrert i Brønnøysundregisteret og har eige organisasjonsnummer. Laget kan difor søkje på tilskotsmidlar der dei finn det naudsynt. (Sjå eigen årsmelding). Tysdagsgruppa Turgruppa for kvinner har eksistert i snart to år. Siste året har 20 damer vore med i denne gruppa. Ansvarlege for gruppa er Tone Jemne Grimstad og Helga Wederhus. Tysdagsturgruppe menn. NY GRUPPE I 2012 Gruppa starta våren Fast møteplass er parkeringsplassen ved Volda Stadion kvar tysdag kl Siste året har 18 menn vore med på turane. Ansvarlege for gruppa er Per Helge Jøsok og Jarle Dalebø. OnsdagsTURgruppa 12 damer er med i gruppa, og dei har hatt møteplass ved posten i Volda kvar onsdag kl heile året sidan august Ansvarleg for gruppa var frå starten Bothild Standal Guttormsen. Eva Brænde tok over hovudansvaret frå Den gylne spaserstokk Samarbeid mellom Volda Pensjonistlag, helselaga på Folkestad, Lauvstad, Indre Dalsfjord, Sparbank1 Søre Sunnmøre og folkehelsekoordinator. Finanisering alle turgrupper : dugnadsinnsats frå frivillige leiarar på alle turgruppene Side9

10 Folkehelsekoordinator kallar inn til møte med Volda pensjonistlag vår og haust, hjelper med terminliste og er laget sin kontakt med Sparebank1. Folkestad, Lauvstad og Indre Dalsfjord helselag organiserer eigne tilbod. Finansiering: Pensjonistlaga har sponsorar som betalar annonsering. Treningsgruppe unge jenter og kvinner. NYTT I forlenginga av tilbod i regi av Frisklivssentralen våren 2012, vart det som ei prøveordning etablert ei treningsgruppe på Volda ungdomsskule kvar onsdag ettermiddag kl Det var eit mål at jentene/damene skulle vere med på Jentebølgen i Ørsta i juni. Folkehelsekoordinator hadde ansvar for denne gruppa. Opplegget varte fram til sommaren. Finansiering: deltakaravgift Jentebølgen: NYTT Ei gruppe tilsette inviterte til treningsgruppe for damer kvar torsdag ettermiddag med siktemål å vere med på Jentebølgen i Ørsta. Nærare 60 personar stilte på første treningskvelden på Årneset. Tiltaket heldt fram til etter gjennomført deltaking på Jentebølgen Finansiering: Tiltaket fekk kr i tilskotsmidlar til å trykke t-skjorter. Skyss t/r Volda-Ørsta, finansiert av lokale folkehelsemidlar. Rullatormaraton på verdas aktivitetsdag 10.mai. NYTT Nytt av året var rullatormaraton på Volda omsorgssenter. Dette var eit samarbeid mellom Volda pensjonistlag og Volda kommune. Ordførar og rådmann opna med gode ord og toradarmusikk. STYRK arbeid merka tre ulike løyper, la til rette med bålpanne, bord og stolar. Mange frivillige lag og organisasjonar tok del i underhaldninga: Volda sanitetslag, Volda veterankorps, Seniordans Volda, Eldretrimmen. Fleire barnehagar stilte opp med norske flagg og var heiagjeng. Vi gjentek suksessen nest år! Side10

11 Turkasse og registreringsbøker. NYTT Innkjøp av 5 stk. turbokkasser og registreringsbøker til Volda omsorgssenter for å motivere bebuarar og brukarar av dagsenteret til å gå tur i nærområdet rundt senteret. Lansert i samband med Rullatormaraton. Finansering: lokale folkehelsemidlar Regncaper. NYTT Innkjøp av 60 stk. lette regncaper til Volda omsorgssenter for å vere rusta mot regnvêr i Rullatormaraton og som motivasjon for bebuarar og brukarar av dagsenteret til å vere meir ute uansett vêr. Finansiering: lokale folkehelsemidlar Lokale partnarskap God Helse: Sparebank1 Søre Sunnmøre, Sparebanken Møre og Tussa Kraft gjekk for eit nytt år som partnar for God Helse Finansiering: ei av partnarbedriftene støttar det kommunale God Helsearbeidet årleg med kr medan dei to andre støttar med kr kroner årleg, dvs. kr i Midlane bidreg til finansiering av annonsar, materiell og premiar for Ti TURmål, kursverksemd og anna samfunnsnyttig arbeid for innbyggjarane i kommunen. Framhald Grorabladet Opplysningsspalte for livsstil, helse og trivsel i Volda kommune i lokalavisa Møre. Folkehelsekoordinator er ansvarleg redaktør, lagar terminliste og syt for bidrag til laurdagsavisa med jamne mellomrom. Det er ei stor utfordring å få bidrag frå alle kommunale sektorar til denne spalta. Finansiering: Ingen kostnad Spalta vert mest nytta i Ti TURmål-perioden 1.mai-30.september. Helsestasjonen er elles flinke til å bruke spalta til informasjon om t.d. vaksinasjon og andre tiltak. I 2012 hadde kommunen 15 bidrag til Grorabladet. I tillegg vert omtaler av ulike folkehelsetiltak sendt til Møre frå folehelsekoordinator eller andre med jamne mellomrom. Ti TURmål 1.mai-30.september Ti nye turmål kvart år, og TURsøndag med kjentmann til kvart turmål i løpet av denne perioden namn er registrert i bøkene denne sesongen. Det er godt frammøte på mange av tursøndagane. Folk på bygdene er spesielt flinke til å still e opp på desse arrangementa Side11

12 Premiar for vinnarane er sitteunderlag i ull med God Helse-logo. 10 frivillige lag/organisasjonar og mange einskildpersonar var engasjert i merking, registrering og leiing av tursøndagane. Finansiering av annonsar og premiar: lokale God Helse partnarbedrifter og folkehelsemidlar. Meir om turmåla finn du på Utlån av utstyr barnehagar, skular, frivilligs lag og organisasjonar: Framhald utlånsordning friluftsutstyr til barnehagar, skular, lag og organisasjonar. 2 stk ryggsekkar med lavvo, stormkjøkken, øks, sag og tennjern. I tillegg to steikeheller til matlaging på bål. Det er særleg barnehagane som gjer bruk av tilbodet. Ein sekk med utstyr vart ikkje levert inn att i 2011, og folkehelsekoordinator kjøpte inn att tilsvarande utstyr. Utlån koordinert av folkehelsekoordinator. Framhald utlånsordning syklar. Fire syklar og hjelmar er stasjonert på Øyra skule, men står til disposisjon for alle skulane og frivillige lag og organisasjonar som vil drive lågterskel fysisk aktivitet/friluftsliv for barn og unge. Utlån koordinert av Øyra skule. Framhald utlånsordning av skiutstyr. 11 par ski og sko er lagra og vert koordinert for utlån av Øyra skule. Finansiering av alle tiltaka med tilskotsmidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Sjå tidlegare årsmeldingar. 3 else Hyggje umør Bedriftsidrettslaget i Volda kommune Bedriftsidrettslaget 3H og folkehelsekoordinator samarbeider om mosjonstiltak for tilsette i perioden 1.mai-30.september. Medlemstal i 2012: 91 tilsette. 3H finansierer hovudpremie. Folkehelsekoordinator finansierer småpremiar ved hjelp av lokale partnarskapsmidlar. Finansiering: Månadleg trekk for medlemer kr.20.- Aktivitetar i 3H: symjing kvar tysdag, fotturar onsdagar vår, sommar og haust og spinning/ styrketrening i lag med Tussa AS kvar onsdag kveld og i lag med Brannvernet kvar fredag kveld Side12

13 Arbeidsgjevar betalar innmeldingsavgift for tilsette som ynskjer å trene på Stamina HOT (tidlegare Tren Volda). 74 tilsette er registrert som aktive medlemer hjå Stamina Hot dette året. Andre tiltak og prosjekt: Kosthald og ernæring: Helseavdelinga har fokus på kosthald og ernæring, heilt i tråd med intensjonen i Samhandlingsreforma, og som eit viktig grunnlag for å nå måla i folkehelselova. (Om bakgrunnen for dette fokuset, sjå tidlegare årsmeldingar) Bra mat-kurs 2012: Bra mat-kurs for deltakarar i Frisklivssentralen og andre 2 kurs i perioden 9.januar 26.mars. Kursleiar: folkehelsekoordinator Berit Koen. 15% stilling (frigjort frå barnerepresentantstillinga) for å halde Bra mat-kurs i regi av Frisklivssentralen kvar måndag. 1 kurs 27.mars 29.mai. Kursleiarar: helsesøster Ellen Madssen Andenes og folkehelsekoordinator Berit Koen. 1 kurs i perioden 23.april 2.juli. Kursleiar: folkehelsekoordinator Berit Koen Finansiering: deltakaravgift og framleis midlar på prosjektkonto Bra mat. Bra mat-kurs for innvandrarar og flyktningar 1 kurs 19.januar 27.mars: kurs for innvandrar og flyktningar. Kursleiar: helsesøstrene Palma Kristin Håvik og Ann-Elin Overvoll Lillebø. 1 kurs 25.oktober 13.desember: Bra mat-kurs for einslege mindreårige jenter og gutar, og 5-6 deltakarar frå asylmottaket. Kursleiarar: Helsesøstrene Palma Kristin Håvik og Ann-Elin Overvoll Lillebø. Mat- og helselærar Marit Drabløs hadde praktisk matlagingskurs. Finansiering: deltakaravgift gog framleis midlar på prosjektkonto Bra mat. Bra mat-kurs for ungdom 13.november - 4.desember 2012 vart det gjennomført Bra mat-kurs for ungdom i TeleBygget ungdomsklubb. 7 ungdomar tok del i kurset. Helsesøstrene Hilde Ørstavik Lundberg og Ann-Elin Overvoll Lillebø var kursleiarar. Finansiering: Kurset var eit spleiselag mellom ungdomsklubben og helseavdelinga. Bra mat-kurs for deltakarar i Frisklivssentralen og andre Bra mat-kurs 3.oktober 12.desember. Kursleiarar var fysioterapeut Randi Heltne Alfsvåg og frisklivsrettleiar Mona Helen Kile. Finansiering: deltakaravgift Side13

14 Helsesøstrene Hilde Ørstavik Lundberg og Ann-Elin Overvoll Lillebø har vore engasjert som foredragshaldarar for ulike målgrupper både på kurs og konferansar, m.a. fagdag Sjøholt, vidareutdanningstilbodet Mat og helse på høgskulen i Molde. Begge to representerte kommunen på Frisklivskonferansen i Stavanger februar 2012, der dei fortalte om erfaringane frå Bra matkursa for innvandrarar og flyktningar i Volda. Innkjøp av bordflip-over Bra mat. Til bruk for alle kursleiarane i ein-til-ein-samtale og i grupper med få deltakarar. Eit greitt alternativ der ein manglar kurslokale med videokanon. Materiell utarbeidd av Furene AS. Finansiering: all kostnad dekt av Livsstilsprosjektet, diabetespoliklinikken Volda sjukehus Avslutning av samarbeidsprosjekt med Livsstilsprosjektet, diabetespoliklinikken Volda sjukehus Rapport sendt prosjektleiar desember Evaluering av Handlingsplan for betre kosthold i befolkningen ( ) Førespurnad frå Helsedirektoratet om folkehelsekoordinator kunne vere informant til eit europeisk ekspertråd i evalueringsarbeidet av Handlingsplanen, basert på erfaringar frå Volda kommune. Folkehelsekoordinator inviterte Pleie- og omsorg til å kome med innspel, og inviterte helsesøstrene til idèdugnad. Det kom mange nyttige innspel som vart bringa vidare til Helsedirektoratet. Kartlegging av helseutfordringar i kommunen Volda kommune fekk førespurnad frå Helsedirektoratet om å utarbeide ein vegleiar for kartlegging av helseutfordringane i kommunen gjennom kommunikative prosessar o Som del av arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, i samarbeid med planavdeling, og implementering av folkehelse i alt kommunalt planverk. o Dokumentere erfaringar frå arbeidsmåtar/prosessarbeid knytt til Helse i plan, og som del av kartleggingsarbeidet. Oppdrag frå Helsedirektoratet. Gjennomføringa av prosessen var eit samarbeid mellom planleggar Hanna Spilling, kommuneoverlege Arne Gotteberg og folkehelsekoordinator. RESULTAT: Innspel til vegleiar om oversikt etter folkehelselova 5 (bokstav b og c). Oppdrag for Helsedirektoratet. Ny vegleiar er planlagt ferdig og sendt frå Helsedirektoratet i løpet av våren Truleg vert erfaringar frå Volda kommune å finne som ein av fleire idear i nettbasert verktykasse på Helsedirektoratet si heimeside. Kartleggingsarbeidet vil halde fram i Side14

15 Lantidsfrisk i Volda kommune (FQ): Hovudmål: At Volda skal bli ein langtidsfrisk organisasjon - eit fremjande perspektiv med fokus på moglegheitene - korleis skal det vere når det er som best? Alle fem prosessleiarane hadde lunsjmøte med personalsjefen onsdag 11.januar. Rådgjevar Solfrid Teigen og folkehelsekoordinator Berit Koen har gjennomført Langtidsfrisk på Volda omsorgssenter onsdag 5.septmber, onsdag 26.september og onsdag 28.november. Solfrid Teigen og Berit Koen var prosessleiarar på fagdag Tverrfagleg arbeid barn og unge, tysdag 7.februar. Temadag for ungdomsskulane i Volda Torsdag 8.mars fekk Volda ungdomsskule besøk av komikar Tor Arne Johnsen som hadde stand-upshowet Lær å mobbe på førmiddagen. Etter lunsj møttest elevane frå Austefjord og Folkestad på Dalsfjord skule for å vere med på Johnsen sitt stand-upshow Lær å røyke Finansiering: kr i tilskotsmidlar frå fylkesmannen i Møre og Romsdal, som dekte alle utgifter (reise og honorar for Johnsen og mat og busskyss for skuleelevane) Samlingar knytt til partnarskap og nettverk Deltaking i partnarskap og nettverk er ein viktig del av arbeidet. Det krev både ansvar og forplikting når det gjeld å bidra med erfaringar og ta del i nettverksamlingar. Ein del av arbeidet til folkehelsekoordinator er å kome med bidrag til kommunen, partnarane og nettverka sine heimesider, Koordinator må også rapportere til God Helse om kommunen sitt arbeid, og elles til andre instansar som bidreg med støtte eller tilskot. God Helse-samlingar: - Onsdag 2.mai:Partnarskapsforum i Skodje. Varaordførar Arild Iversen og folkehelsekoordinator var med frå Volda kommune. Kommuneoverlege Arne Gotteberg hadde innlegg om erfaringar frå Volda. - Torsdag 3.mai: Koordinatorsamling, Finnøy havstuer. Folkehelsekoordinator tok del på samlinga. - Torsdag 6.desember: koordinatorsamling Vestnes. Folkehelsekoordinator hadde innlegg om kartlegging av helseutfordringar og erfaringar frå Volda. Sunne kommuner - WHOs norske nettverk: Kommuneoverlege Arne Gotteberg sit i styret for nettverket. Ordførar er politisk nettverkskontakt og folkehelsekoordinator Berit Koen er administrativ nettverkskontakt. - Generalforsamling og nettverksamling i Sarpsborg måndag 14. og tysdag 15.mai. Kommuneoverlege Arne Gotteberg og varaordførar Arild Iversen representerte Volda kommune. Arne Gotteberg held fram som styremedlem for ein ny periode. - Administrativt nettverksmøte i Oslo onsdag 14.november: folkehelsekoordinator tok del Side15

16 Andre samlingar: Onsdag 6. og torsdag 7.juni: erfaringskonferanse for Frisklivssentralar i Møre og Romsdal. Helsesjef Runa Bakke, frisklivsrettleiar Mona Helen Kile og folkehelsekoordinator tok del. Andre oppdrag: Folkehelsekoordinator har drive informasjon om kommunen sitt folkehelsearbeidet på ulike arenaer: - Tysdag 14.februar: Dagskonferanse Helse i alt vi gjer i Ørsta. Folkehelsekoordinator hadde innlegg om erfaringar frå Volda kommune - Tysdag 21.februar: Årsmøte Vikebygda sanitetslag - Tysdag 6.mars: Forelesing for studentar på studiet Matkultur og helse, Høgskulen i Volda - Torsdag 29.november: Forelesing for deltakarar i ARRO-prosjektet, Furene - Helsesøster Lisbet Hoggen Totland og folkehelsekoordinator var mentorar for elevar i klasse 2SA1 ved Volda vidaregåande skule. Elevane si ungdomsbedrift, Nam UB har som mål å selje matboksar med oppskriftshefte med sunn nistemat. - Studiebesøk frå Giske kommune. Erfaringsutveksling Frisklivssentralen Aktiv i Volda Kurs: - Sluttveilederkurs tobakksavvenning i regi av Helsedirektoratet, Oslo: torsdag 5./fredag 6.januar og med avsluttande eksamen torsdag 10.mai. Frisklivsrettleiar Mona Helen Kile og folkehelsekoordinator tok del frå Volda, og er pr. dato dei einaste frå Møre og Romsdal fylke med denne sertifiseringa. - Livebergingskurs, Mork senter 19.januar. Folkehelsekoordinator tok del for å kunne vere back-up på bassengtrening i regi av Frisklivssentralen. - Treningslærekurs i Molde 16. og 17. april. Folkehelsekoordinator tok del for å kunne vere back-up på treningsgrupper i regi av Frisklivssentralen, og for å ha ansvar for treningsgrupper i gymnastikksal. - Dagsseminar om tobakk og tobakksavvenning, Molde torsdag 31.mai. Folkehelsekoordinator tok del. - Innføring i bruk av folkehelseprofilar, Molde fredag 1.juni. Planleggar Per Heltne, planleggar Hanna Spilling, kommuneoverlege Arne Gotteberg og folkehelsekoordinator tok del. Barnerepresentant: Folkehelsekoordinator var kommunen sin representant i det faste planutvalet i perioden , men hadde fritak frå vervet frå januar til juli 2012 for å halde Bra mat-kurs og vere back-up for m.a. bassengtrening i regi av Frisklivssentralen. Barnerepresentanten har elles følgjande oppgåver: - ta del i administrativt planforum annakvar tysdag (tidlegare kvar tysdag), og har der høve til å kome med innspel i saker som er under førebuing. - kome med innspel i saker som kjem til høyring og som gjeld barn og unge sine interesser og rettar. - møter i Formannskapet når det er relevante saker som gjeld barn og unge sine interesser og rettar. Berit Koen er peika ut som ny barnerepresentant for perioden , med verknad frå hausten Økonomi: Folkehelsearbeidet i Volda har hatt stor nytte av både det regionale og lokale partnarskapet for God Helse. Volda kommune får årleg kr i tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg har dei tre lokale partnarane Sparebank1 Søre Sunnmøre, Sparebanken Møre og Tussa AS bidrege med kr til aktivitetsretta tiltak. Dei fleste tiltaka nemnt i denne og tidlegare årsmeldingar er finansiert med tilskotsmidlar. Dette stadfestar at folkehelsearbeidet genererer masse pengar, stor frivillig innsats og berekraftig utvikling Side16

17 I 2011 fekk elles folkehelsearbeidet i Volda og Ørsta kommunar ei stor pengegåve som står på bunde fond i kommunerekneskapen. Det er utarbeidd eigne retningsliner for bruken av desse midlane. Dei økonomiske midlane er tiltenkt folkehelsearbeidet, og vert forvalta på ein best mogleg måte for innbyggjarane. Midlar frå denne pengegåva har m.a. vore nytta til einskilde tiltak nemnt i årsmeldinga under finansiering, lokale folkehelsemidlar. I 2012 vart litt av midlane nytta til innkjøp av materialar for vedlikehald av turstiar frå Steinhusa mot Vardehornet, og til ny kvilebenk ved Grinda på Engeset. Volda Rotary utførte vedlikehaldsarbeidet. Volda kommune fekk også kr i tilskot frå Gjensidigestiftelsen til merking og skilting av turstiar. Hausten 2012 inviterte Volda kommune ved Torgeir Stensø og folkehelsekoordinator grendautval og frivillige lag og organisasjonar til møte for å drøfte arbeidet med vedlikehald og merking av stiar i sentrumsområdet. Tema for møtet var også utarbeiding av eit nytt nærturkart for Volda sentrum. Ei kommunal arbeidsgruppe fekk ansvaret for å gjennomføre grunnlagsarbeidet for eit nytt nærturkart. Medlemer i gruppa vart Torgeir Stensø, Per Heltne, Runa Bakke og Berit Koen. Målet er å få ferdig eit nytt turkart i løpet av 2013, helst ved skulestart til hausten. Nærturkartet vert finansiert av folkehelsemidlar, kr og eksisterande fondmidlar turkart, kr Total kostnadsramme merking og turkart, kr Det er søkt om spelemidlar til tiltaket. Det var semje om å tinge skilt til Gunvor og Wilhelm Leikanger si rute frå Klepp til Ring, langs Skarelva/Kvennelva frå Klepp, som ei prøvemerking. Erfaringar frå merking av denne turruta vil verte grunnlag for tinging av nye skilt og merking av nye ruter. Arbeidsgruppa planlegg å halde fram med ei ny rute kvart år, eller innafor dei økonomiske og menneskelege rammene kommunen har til rådvelde. I og med at turar må loggast med GPS for å få rette koordinatar til turkart, vert også lag og organisasjonar invitert til å registrere turar i ein felles regional database, Helsesjef Runa Bakke og folkehelsekoordinator Berit Koen er kommunekontaktar for Møre og Romsdal fylkeskommune si satsing på turregistreringa i tillegg til representant for Friluftsforeninga Volda. Her er til no lagt ut 10 turar frå Volda kommune. MÅL for 2013: - Ha sterkt fokus på kartlegging av helseutfordringar. - Gjennomføre m.a. Ungdata i ungdomsskulane og vidaregåande skule hausten 2013, i nært samarbeid med Ørsta kommune. - Ferdigstille nærturkart Volda sentrum. - Det er elles ynskjeleg å halde fram med alle dei positive tiltaka som er i gang i kommunen vår, og det er viktig å oppretthalde det nære og gode samarbeidet i nettverk og partnarskap som kommunen er ein del av, innafor målsettinga om helse i alt vi gjer. Dette gjeld også internt i alle sektorar. Volda, / 14. mars 2013 Berit Koen, Folkehelsekoordinator Side17

18 ÅRSMELDING HELSEKORPSET VOLDA 2012 Innleiing 1.januar 2012 fekk vi ei ny Lov om folkehelse. Formålet med lova er å bidra til ei samfunnsutvikling som fremje folk si helse. HelseKorpset Volda sine tiltak er såleis viktige bidrag i dette arbeidet, noko denne årsmeldinga syner var som vanleg eit aktivt år for HelseKorpset Volda, og det sjuande sidan etableringa. Målgruppe for aktivitetane er for det meste folk frå 60+ og oppover. Men vi registrerer også at småbarnsforeldre og andre har stor glede av innsatsen som vert gjort i samband med t.d. rydding og merking av stiar, og tilrettelegging av kvileplassar/benkar. HelseKorpset Volda sine medlemer er svært gode ambassadørar for God Helse i Volda, og marknadsfører difor kommunen på ein svært god måte. Aktivitetar i regi av HelseKorpset Volda Sti/benkegruppa: Ansvarlege: Gunvor og Wilhelm Leikanger Grethe og Sivert Egset Det er med stort vemod at sekretæren for årsmeldinga skriv om dette arbeidet, etter nyleg å ha vore i gravferd etter Wilhelm, som brått døydde torsdag 21.februar. Takk Wilhelm for alt du har gjort for HelseKorpset og innbyggjarane i Volda kommune. Stiane som gruppa har rydda og klargjort for innbyggjarane, har vore til glede for mange sidan HelseKorpset vart etablert. I 2009 vart det rydda og lagt om rås frå Klepp, om Ring, frå Skaret over Kvennaelva/Skareelva og langs åsryggen mot Tverrberget. Diverse verkty vert hengt ut om våren og tatt inn att om hausten i håp om at andre turgåarar også skal ta litt ansvar for rydding og vedlikehald av stiane. Gunvor og Wilhelm har tatt det meste av ansvaret for dette turområdet sidan Hausten 2012 kalla kommunen inn til eit møte for å ansvarleggjere grendautval og frivillige lag når det gjeld vedlikehald, merking og skilting av stiar. Kommunale midlar og tilskotsmidlar frå Gjensidigestiftelsen gjer at denne råsa vert prioritert og merka med nye skilt i løpet av våren Ansvarlege for dette arbeidet blir Engeset og Klepp Grendautval. Merking av råsa vert såleis eksemplarisk for andre turar i området og kommunen. Det skal også lagast eit nærturkart for Volda sentrum, der denne råsa blir ei av mange som innbyggjarane kan bruke. Nærturkartet skal etter planen vere ferdig til skulestart hausten Ekstra gledeleg er det at Gunvor og Wilhelm fekk heider og omtale i Volda sogelag sitt årsskrift 2012, forfatta av leiar for Frivilligsentralen Astrid Gjersdal. Gruppa har framleis ståande kr som rest til fordeling frå tilskotsmidlar Side18

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE Molde, 18.-19.september 2008 Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune Berit Koen, folkehelsekoordinator Hilde Ørstavik Lundberg, helsesøster FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00 Driftsstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: 18.11.2015 Tid: 14:00 Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Dei fleste aktivitetane gjeld gjennomgåande heile året, men planen blir jamleg oppdatert av omsyn til årstider, ferie og evt. endringar/nye tilbod.

Dei fleste aktivitetane gjeld gjennomgåande heile året, men planen blir jamleg oppdatert av omsyn til årstider, ferie og evt. endringar/nye tilbod. AKTIVITETSPLAN AKTIV I VOLDA Sist oppdatert november-09 Dei fleste aktivitetane gjeld gjennomgåande heile året, men planen blir jamleg oppdatert av omsyn til årstider, ferie og evt. endringar/nye tilbod.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2011/466 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I VOLDA KOMMUNE Administrasjonen si tilråding: Volda kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Helsestasjonen i Volda vil gjerne foreslå Bra mat kurs for innvandrar til innovasjonsprisen 2015.

Helsestasjonen i Volda vil gjerne foreslå Bra mat kurs for innvandrar til innovasjonsprisen 2015. Helsestasjonen i Volda vil gjerne foreslå Bra mat kurs for innvandrar til innovasjonsprisen 2015. Kurset er ei vidareutvikling av Bra mat kurs konseptert frå helsedirektoratet som vi har tilpassa innvandrargruppa.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda

Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda v/ kommuneoverlege Arne Gotteberg, Volda kommune Kva har skjedd, og kva har vi lært? Takka vere løyvingar frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

ÅRSMELDING GOD HELSE VOLDA KOMMUNE 2010

ÅRSMELDING GOD HELSE VOLDA KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING GOD HELSE VOLDA KOMMUNE 2010 - Hovudutfordringa for ein helse- og miljøkommune er å setje helse og miljø i fokus i all verksemd, og skape ein kontinuerleg prosess med sikte på auka trivsel og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Torsdag 6. oktober kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Kristel

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE VOLDA KOMMUNE Utval: Eldrerådet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 25.04.2016 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Roger Nedreklepp Ingun Rusten Øye Einar Børtveit Jorunn Øvstebø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlem. Leiar sentralkjøkkenet på omsorgssenteret SAKLISTE. Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

MØTEPROTOKOLL. Medlem. Leiar sentralkjøkkenet på omsorgssenteret SAKLISTE. Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Utval: Eldrerådet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 13.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Roger Nedreklepp Leiar SP Ingun Rusten Øye Nestleiar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Tor Stian Bjørneset MEDL Folkestad ungd. SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Tor Stian Bjørneset MEDL Folkestad ungd. SAKLISTE VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: A, Rådhuset Dato: 21.11.2012 Tid: 16:30 til 20:55 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anika Karen Sandholt Aarflot Leiar Lag

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthald

Fysisk aktivitet og kosthald Liabygda skule Liabygda skule er ein 3-delt barneskule i Stranda kommune. Skuleåret 2006/2007 er det 34 elevar ved skulen. Fysisk aktivitet og kosthald står sentralt i skuledagen på Liabygda skule. Vi

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /16 Formannskapet /16 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr: 12/178 16/10841 Arkiv: K1-430, K2 - A00 Oppvekst -Skuleeigarrapport om tilstanden i Sulaskulen 2015-2016 Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Valstyret Møtestad:, Volda rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset MEDL Ungdomsklubben Maiken Gjøsdal NESTL Volda vgs.

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset MEDL Ungdomsklubben Maiken Gjøsdal NESTL Volda vgs. VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 10.02.2016 Tid: 16:10 til 18:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eirik Eiksund Leiar Volda ungd.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Ungdomsrådet Innkalling til møte i Ungdomsrådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.06.2016 Kl.16:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR. VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2012/2272 Arkivkode: G27 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF

ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF Nasjonalforeningen for folkehelsen Att: Randi Kiil Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO Saksnr Løpenr Dato 2014/907 11911/2014 17.12.2014 MELDING OM VEDTAK De får

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Veronica Wilhelmsen MEDL Volda ungd. Peter Bjørneset Åshild Vik

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Veronica Wilhelmsen MEDL Volda ungd. Peter Bjørneset Åshild Vik Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 17.10.2016 Tid: 14:15 til 16:10 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Olve Eide Brattli Medlem Volda ungd. Ilja Elisabeth

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: 15.00-17.45 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert 2 varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan-og miljø Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/124 483/2014 WANGEN C22 15.01.2014 MELDING OM VEDTAK I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA 14.01.14, SAK PS 1/14: RETNINGSLINE

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer