ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding"

Transkript

1 ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerer 30 årsjubileum for kollektivdrift og rusbehandling i Fosumkollektivet tar i mot jenter og gutter i alderen 15 til 25/30 år fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer, og med samtidige rus- og psykiske lidelser. Vi har ca 60 behandlingsplasser fordelt på seks ulike avdelinger: Tre avdelinger i Østfold pluss en egen skoleavdeling, to i Hedmark og en avdeling i Akershus. Hjemlene for opphold i Fossumkollektivet finnes i Lov om barneverntjenester 4-24, 2.ledd, 4-25 og 4-26, og i Lov om spesialisthelsetjenester 2-1a, jfr.l Helse- og omsorgstjenesteloven 10.2 og Ungdom kan også gjennomføre soning etter Straffegjennomføringslovens 12 om soning under behandling. Kollektivbehandlingen er basert på medleverskap, der de voksne ansatte og ungdommene bor og lever sammen. Dette bofellesskapet gir ungdommene en stabil voksenkontakt, og skaper forutsigbarhet og trygghet som er et godt utgangspunkt for en nødvendig relasjonsbygging. Fossumkollektivet har avtaler med de regionale helseforetakene, med HELFO pasientformidling og med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hedmark Sørligard Hamar Stange Solvold Inntaks og markedsavdeling Oslo Primæren Drøbak Spydeberg Østfold Rud Gården Nedre Damvei Stiftelsen Fossumkollektivet Org Postboks Spydeberg Tlf Fax e-post: web: Årsmelding 2012 side 2

3 Stiftelsen Fossumkollektivet fyller år i 2013! Det er 30 år siden vi fikk inn de seks første ungdommene på det vi i dag kaller Avd. Gården. Det startet på Fossum Vestre i Spydeberg, en gård som var eid av Oslo kommune. De ansatte / voksne bodde sammen med ungdommene og var på jobb nesten 300 døgn i året. Og behandlingen varte gjerne i to-tre år. Siden den gangen har det skjedd svært mye i rusfeltet, og det har skjedd mye i Fossumkollektivet. For 30 år siden var helsevesenet og barnevernet i Norge organisert på en annen måte, det ble stilt andre faglige krav og anskaffelsen av behandlingstjenester foregikk ikke slik det gjør i dag. Rusfeltet har blitt mer profesjonalisert - på godt og vondt - og staten følger Lov om offentlige anskaffelser når de skal inngå kontrakter med det som i dag kalles leverandører. Helseperspektivet og psykiatrien har fått en stadig større plass i behandlingen, og det stilles krav til dokumentasjon, medisinering, brukerundersøkelser, diagnostisering, kartlegging, evidens, resultatmåling etc på et helt annet nivå enn tidligere. Tidligere var det gruppebehandlingen som dominerte ruskollektivene, mens det nå stilles krav til individuell tilrettelagt behandling. Og det er bra - til et visst punkt. Det finnes nemlig forhold i en kompleks rusverden og en ekstremt sårbar målgruppe som ikke lar seg kvantifisere, og det er vanskelig å måle hva som er kvalitet i behandling. Rusmiddelavhengige flest har et svært sammensatt problembilde, og det er fortsatt slik at drahjelp fra gruppa, samt engasjement, entusiasme og relasjoner fra behandlerne som er Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen år, med ruslidelser og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet. Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk relasjonskontrakt og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en kognitiv terapeutisk forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår problemforståelse/teoretiske forankring, metoder for kartlegging av problemer og ressurser, behandlingsmål og anvendte behandlingsmetoder. Metodevalgene er i tråd med de kliniske retningslinjer og anbefalinger som nasjonale helseinstitutter har gitt. En sentral forutsetning er at behandling skal fokusere på det enkelte individs behov og preferanser. Arbeid med ungdommenes motivasjon for endring, og det å fullføre hele behandlingsforløpet er derfor sentralt. Videre er det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikkedømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte skal vise ungdommene omsorg, respekt og muligheter for privatliv. utslagsgivende for resultatoppnåelse. Myndighetenes krav og anbudsregimet har ført til at også gode behandlingstilbud har blitt nedlagt. I dag stiller Fossumkollektivet etter min oppfatning sterkere enn noen gang: Vi har mer enn 100 engasjerte og kompetente medarbeidere, vi benytter gjennomprøvde (erfaringsog evidensbaserte) metoder i behandlingen og har lang erfaring med ungdom som sliter med rus. Vi har dessuten en velfungerende organisasjon, funksjonelle bo- og arbeidsforhold, solid økonomi og gode avtaler med våre oppdragsgivere. Definisjonen av kollektiv og medleverskap har endret seg med tiden, men den grunnleggende ideologien er i stor grad den samme som for 30 år siden. En av styrkene til Fossumkollektivet er at vi nå kan tilby et mangfold av behandlingstilbud til de unge rusmiddelbrukerne. Vi har: avdelinger for både gutter og jenter (Gården, Rud og N. Damvei) kjønnsspesifikke avdelinger (Primæren, Solvold og Sørligard) barnevernavdelinger for de yngste (15-20 år) med stor vekt på ADL og sosialpedagogikk i behandlingen avdelinger for de mer modne (20-30 år), som er rettet spesielt mot helse (TSB) større og mindre avdelinger (gruppestørrelse fra 6-7 til ungdommer/pasienter) spesielle avdelinger for ROP (rus og psykisk lidelse) Dette gir en fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning som få andre institusjoner eller kollektiv kan tilby. Stiftelsen har laget et grunnlagsdokument som beskriver hovedprinsippene, verdiene og holdningene i vårt faglige arbeid og hvordan vi søker å løse oppgaven. Dokumentet beskriver hovedveien, og gir føringer for de mange daglige og løpende faglige vurderinger som gjøres. I noen sammenhenger kan dette innebære vurderinger som har i seg motsetninger og dilemmaer. Etisk refleksjon som arbeidsform er derfor en sentral kompetanse for å heve kvaliteten i de beslutninger som fattes av våre medarbeidere. Vi har utarbeidet praksisbeskrivelser for alle ledd i organisasjonen. Beskrivelsene er knyttet direkte til behandlingen og bygger på kunnskaps- og evidensbasert behandlingspraksis, hvor de erfaringer vi trekker ut fra egen praksis bidrar til å styrke organisasjonens samlede kompetanse. Beskrivelsene fungerer som en kunnskapsbase som gir føringer for utøvelsen av det kliniske skjønn i det terapeutiske arbeidet, men de inneholder også konkrete krav som vi stiller i forhold til hvordan praksisutøvelsen skal dokumenteres, for eksempel journalskriving og sjekklister. Det er videre utarbeidet rutinebeskrivelser for oppgaver av administrativ karakter, mens sentrale lover, forskrifter, departementale tolkninger og andre styringsdokumenter er gjort lett tilgjengelig for alle ansatte på stiftelsens intranettsider. Praksisbeskrivelsene har basis i grunnlagsdokumentet, og gjenspeiler at vi utfører en behandlingspraksis som er rettet mot den enkelte ungdoms problemer og behov. Dokumentasjonen bidrar til at vårt behandlingsopplegg fremstår som helhetlig for den enkelte ungdom og deres nettverk, våre medarbeidere, våre oppdragsgivere og andre involverte. Årsmelding 2012 side 4 Årsmelding 2012 side 5 Terapeutene våre har kompetanse både i forhold til kommunikasjon/ alliansebygging og terapeutiske verktøy. Behandlingsplanene inneholder mål som er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsavgrensede og framtidsrettet, i tillegg til at de fokuserer på å etablere og utvikle gode nettverk. Vi legger også stor vekt på at terapeuten og ungdommen utformer mål som de kan enes om. Dette innebærer at terapeut og ungdom må komme fram til en felles forståelse av problemer, utforme felles mål og bli enige om hvilke intervensjoner som skal inngå i behandlingen. I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre, men også formidling av kunnskap. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer dem derfor til å delta i aktuelle støttegrupper/ selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling. Vårt syn på rus og avhengighet Fossumkollektivet ser i utgangspunktet på ruslidelse som en innlært atferd som kan gå over i en avhengighetstilstand der rusen og avhengigheten etter hvert utvikler sin egen dynamikk. Denne tilstanden av avhengighet må ses som livslang og behandles derfor spesielt i vårt program. Rusmiddelavhengighet svekker naturlig personlighetsutvikling på det emosjonelle, sosiale og kognitive plan. Et behandlingstilbud på Fossumkollektivet vil derfor også inkludere terapeutisk innsats rettet mot disse områdene. Samfunnssyn Vi støtter en restriktiv rusmiddelpolitikk og ser behandlingens funksjon som å bøte på allerede oppståtte skader. Det er vår holdning at samfunnet må drive aktiv forebygging og sikre at vi har et bredt og tverrfaglig hjelpetilbud for ungdommer som har utviklet misbruks- og avhengighetsproblemer. Fossumkollektivet ønsker å være en del av et slikt behandlingstilbud og tilby ungdommene effektiv hjelp til å leve et verdig liv i vårt kompliserte og krevende samfunn. Menneskesyn Hvert menneske er unikt, og vi har alle vårt ukrenkelige menneskeverd. Vår målsetting er å bistå ungdommer til å kunne leve et liv i verdighet. Med dette mener vi at de har en rett til å Årsmelding 2012 side 20 Årsmelding 2012 side 21 bli møtt med likeverdige muligheter til livsutfoldelse og utvikling like verdige, men ikke nødvendigvis like. Vi tar derfor utgangspunkt i det enkelte individs interesser og forutsetninger. Det sies at bare jeg selv kan endre mitt eget selv. Gjennom vårt behandlingstilbud ønsker vi å tilrettelegge for at våre ungdommer kan finne sin egen vei i livet gjennom å sette seg klare mål og oppleve mestring, positiv endring og utvikling. I alt vårt endringsarbeid forsøker vi å ta utgangspunkt i respekt for individet og menneskelig likeverd. Fellesskapet Stiftelsen bygger sin virksomhet på kollektivtanken, hvor medleverskapet står sentralt. Dette betyr at de ansatte bor og arbeider sammen med ungdommene på kollektivet. Gjennom de daglige oppgaver, gruppeterapeutiske samlinger, høydepunkter som feiringer av spesielle dager, kulturelle aktiviteter og rutiner, utføres det relasjonelle, terapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet. Dette skjer i arbeidslag, på skolebenken eller i andre felles aktiviteter. Den gode samtalen kan like gjerne skje i stallen eller under teaterprøver som i det terapeutiske rommet. Vi arbeider ut fra et utvidet terapibegrep, og har den erfaring at vår målgruppe responderer svært godt på denne tilnærmingen. Ved at våre ansatte lever sammen med ungdommene, blir de viktige kulturbyggere og rollemodeller, samtidig som de bidrar til å holde på en prososial kultur i fellesskapet. Vi har bygget inn i de daglige rutinene/fellessamlingene at fokus holdes på den enkelte ungdoms mål og endringsprosess. Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål. Samarbeidet omfatter alkohol-, spill-, og narkotikapolitiske organisasjoner innen forebygging, behandling og ettervern. Actis er talerør, møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet. Actis vil bidra til å redusere tilbud og etterspørsel av narkotiske stoffer gjennom politisk arbeid nasjonalt og internasjonalt. Actis vil ha et samfunn der helhetlig forebygging og behandling når alle som trenger det og arbeider for et samfunn og en kultur der bruk av narkotika ikke finner feste. Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som tilhører den norske kollektivtradisjonen. Medlemmene i Samarbeidsforum er med ett unntak - som er statlig eid - ideelle tiltak. Ingen kan ta ut overskudd / fortjeneste, alle inntektene brukes i behandlingen og kompetanseutvikling. Fossumkollektivet er f.o.m representert i Samarbeidsforums styre og FoU-utvalg. Søknader og inntak Fossumkollektivet mottar flere henvendelser fra ungdommer enn hva vi kan tilby av kapasitet/antall plasser. Vi har i 2012 hatt en økning av antall søknader og inntak sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig belegg I 2010 etablerte Fossumkollektivet avdeling Primæren med intensivbehandling. Det har vært stor etterspørsel etter dette tilbudet. Vi har i 2011 økt vårt gjennomsnittlige belegg, men har kapasitet til å ta i mot flere ungdommer i behandling. Belegg (%) etter lovhjemmel Fordelingen av inntak etter barnevernloven og spesialisthelsetjenesteloven har i 2012 vært omtrent det samme som i i 2012 har det vært 2 % av ungdommene som har mottatt behandling under soning etter straffegjennomføringsloven 12 (fengselsloven). Geografisk fordeling i 2012 Våre pasienter/ungdommer kommer fra hele landet. Fossumkollektivets oppdragsgivere/avtalepartnere er Bufetat/Bufdir, de regionale helseforetakene og HELFO Pasientformidling. Høsten 2010 etablerte Fossumkollektivet sin avdeling for intensivbehandling av unge rusmiddelavhengige menn, hovedsakelig mellom 20 og 25 år, men med mulighet for opp til 30 år. Driften er hjemlet i de samme lovverk som våre øvrige avdelinger. Primæren er lokalisert i Frogn kommune i Akershus og har åtte døgnplasser. Avdelingen har vært en suksess, og vi etablerer derfor Primæren 2 for unge kvinner våren Vår avdeling i Nedre Damvei i Spydeberg ivaretar den videre behandlingen når det vurderes som nødvendig. Bakgrunn Fossumkollektivet har siden 1998 tilbudt intensivbehandling til unge voksne rusmiddelavhengige i Sverige. Dette har vært et kognitivt behandlingsprogram tuftet på AA/NA s 12-trinnsprogram. Oppholdet hos våre samarbeidspartnere Korpbergaet, Hugin og Munin nord i Sverige har vært et godt tilbud. Mange ungdommer har via dette fått et rusfritt liv, og en rekke studier viser at disse behandlingsoppleggene gir gode resultater. Vi vurderte i flere år å etablere en tilsvarende norsk intensivbehandling basert på tolvtrinnsbehandling. Med snart 30 års erfaring og bred kompetanse som behandlingskollektiv, kan vi tilføre programmet en svært viktig sosialpedagogisk komponent. De regionale helseforetakene ønsker også at all den behandling vi tilbyr, skal utføres innenlands og innenfor vår ideelle stiftelse. Behovet for Primæren Selv for ganske unge mennesker har rusmiddelavhengigheten rukket å utvikle seg til en alvorlig lidelse. Denne gjenstridige problematikken utgjør vanligvis én av mange biter i et stort og langt mer sammensatt bilde som vi skal endre sammen med ungdommen. Vi vurderer kompleksiteten og alvorlighetsgraden ved dette bildet under kartlegging og i individuell terapi og gruppebehandling. Dette krever igjen at de løsningene vi tilbyr er mangesidige. Årsmelding 2012 side 8 Årsmelding 2012 side 9 Fagrådet innen rusfeltet i Norge er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. Fagrådet representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene, finnes i tillegg også frivillige organisasjoner, organisasjoner for pårørende og brukere. Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er en landsomfattende medlemsorganisasjon. Fagrådets formål er å fokusere, samle, drøfte og formidle erfaringer for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund AEF har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp for edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg på en edruelig livsstil. Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen og andre sentrale politiske ledere var blant ildsjelene i dette arbeidet. Fossumkollektivets samarbeid med AEF har bl.a. bestått i at vi har sendt ansatte og ungdommer på fagdager om rusavhengighet og om kriminalitet som livsstil. Vi har også støttet AEF s arbeid med De gjemte og glemte barna et tiltak med tilbud til barn og søsken av rusavhengige. Ideelt Barnevernforum (IB) arbeider for et mangfold av tilbud og for å utvikle rammebetingelsene for de ideelle (non profit) virksomheter innen barne-, ungdoms- og familiefeltet. IB skal være et bindeledd mellom ideelle virksomheter og offentlige myndigheter. I tråd med sitt formål skal IB i samarbeid med medlemsvirksomhetene: a. fungere som konsultativ instans overfor offentlige myndigheter, samt ta initiativ i aktuelle saker av felles interesse. b. forum for informasjons- og erfaringsutveksling. c. foreslå representanter til fora der de ideelle bør være representert. Fossumkollektivets medarbeidere har god kompetanse og lang erfaring med gruppebehandling av ungdom med rusmiddelavhengighet/misbruk. Vi har et bredere og mer omfattende behandlingstilbud enn de fleste andre institusjoner, samtidig som vi ikke ligger høyere i pris. Vi får god omtale fra oppdragsgiverne våre: Anerkjente behandlingsmetoder brukes, og det er grundig redegjort for hvordan relevante og anerkjente kartleggings- og utredningsverktøy brukes i omfattende grad. Dette sammen med bemanningsnivå og tverrfaglighet, har vært vesentlig for at tilbudet er gitt høy score på kvalitet. Vi har også svært gode og funksjonelle lokaler/boforhold for ungdommene. Fossumkollektivets målgruppe er: Ungdom med atferdsproblemer og vedvarende bruk av rusmidler Ungdom med atferdsproblemer, rusavhengighet og psykisk tilleggsproblematikk. Fossumkollektivet tilbyr behandling for gutter og jenter i alderen år, med hovedvekt på gruppe år. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis gutter og jenter. Årsmelding 2012 side 24 Årsmelding 2012 side 25 Ungdommer i behandling forventer et annet tempo og mer bruk av fantasi i behandlingsprogrammet. Derfor har vi brukt erfaringer fra Sverige og USA i utviklingen av vår egen tolvtrinnsbaserte primærbehandling. Det sosialpedagogiske perspektivet er godt representert i vårt kjønnsspesifikke tilbud. Dessuten tilbyr vi ungdommene opplevelsesbasert pedagogikk/terapi. Metodikken og den faglige plattformen Psykologene Jeffrey Young and Janet Klosko sier i boken Reinventing Your Life, at det finnes ikke én teknikk eller én metode for forandring, som passer for alle mennesker. Vi tror som Young og Klosko at mest effektiv tilnærming for å skape forandring skjer når vi gjør bruk av mange ulike metoder og teknikker (Young & Klosko, ). Behandlingsprogram/-metoder Miljøterapeutisk arbeid med mentalisering og mentaliseringsbaserte holdninger og tilnærming er grunnleggende for behandlingen. Videre har Primæren hentet inspirasjon fra 12-trinnsprogrammet. Vi tilbyr et strukturert gruppeterapeutisk behandlingsprogram der vi kombinerer: Psykoedukasjon Gruppeterapi Opplevelsesbasert pedagogikk Sosialpedagogikk (vår miljøterapeutiske base er sosialpedagogisk) Individualsamtaler med psykolog/gestaltterapeut/ traumeterapeut Familiearbeid Bruk av selvhjelpsgrupper- NA/AA Mindfulness Primæren tar i mot ungdommer fra hele landet. Tilleggsavtale: Fossumkollektivets avtale med Bufetat omfatter totalt inntil 57 faste plasser, og vi plikter til enhver tid å stille minimum 33 plasser til rådighet for Bufetat. Vi har nå forhandlet oss frem til en tilleggsavtale hvor Bufetat garanterer for uttak av minimum 25 plasser i året. Dette er ikke en øvre grense for hvor mange plasser Bufetat kan benytte, men et garantert uttak.endringen fra rammeavtale til avtale om faste plasser er en fordel for alle parter. I 2012 ble Fossumkollektivet tildelt ny løpende avtale med Helse Sør-Øst. Den omfatter 12 langtids behandlingsplasser, fordelt med 6 på avdelingene i Hedmark og 6 i Østfold/Akershus. I februar 2013 fikk vi avtale med Helse Nord. Avtalen omfatter 12 korttids behandlingsplasser på Avd. Primæren, samt 5 langtidsplasser på avdelingene i Østfold/Akershus. De nye avtalene bidrar til mer forutsigbarhet for stiftelsen og for ungdommene våre. Finn Arctander Daglig leder Ulf Bragvin Faglig leder AVDELINGSLEDER GÅRDEN Harald Ruiz Davila, avd. leder Gården Hege Bergersen Administrativ leder Mariann Renshus Markeds og Inntaksleder AVDELINGSLEDER RUD AVDELINGSLEDER PRIMÆRBEHANDLING ADMINISTRATIV LEDER ØKONOMI PERSONAL IKT / HMS EIENDOMSFORVALTNING AVDELINGSLEDER NEDRE DAMVEI Årsmelding 2012 side 18 Årsmelding 2012 side 19 STYRET DAGLIG LEDER AVDELINGSLEDER SOLVOLD Fase 0-3 Fase Trinn Fase 4-5 Fase 0-5 Brita Halvorsrød, avd. leder Rud Siv Høihilder Heiene avd. leder Primæren Stiftelsen Fossumkollektivet hadde 101 ansatte (tilsv. 97 årsverk) pr De fleste av våre medarbeidere har høgskole og universitetsutdanning. I tillegg har mange også videreutdanning innen fagområder som er viktig for behandlingstilbudet vårt. Dette er videreutdanning i rus, klinisk rusarbeid, psykiatri, dualproblematikk, familieterapi, gestaltterapi, veiledning, adictologi, psykisk helsearbeid, spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse. Note 6 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler Inventar, verktøy driftsløsøre, osv, Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk./avskr./nedskr Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Note 7 Gjeld, pantstillelser, garantier Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: Spesifikasjon av langsiktig gjeld: Avdragsprofil på langsiktig gjeld: Deretter Sum I tillegg er det langsiktig gjeld kr som er knyttet til en ramme på kr som iht. avtale er uten avdragsplan inntil videre Gjeld som er sikret ved pant o. l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Det er etablert bankgaranti på til dekning av til enhver tid skyldig skattetrekk. Leasingavtale med Møller Bilfinans AS - utløpsdato Note 8 Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital SUM Idunn Storrø avd. leder Nedre Damvei FAGLIG LEDER RUSFAGLIG ANSVAR OPPLÆRING / VEILEDNING KRISEHÅNDTERING FAMILIEBEHANDLING Monica Johansen avd. leder Solvold INNTAKSLEDER INNTAK MARKEDS-OG INFO. ARBEID AVDELINGSLEDER SØRLIGARD Fase 0-5 Britt Nysveen Skar avd. leder Sørligard Årsmelding 2012 side 34 Årsmelding 2012 side 35 AVDELINGSLEDER FOSSUMSKOLEN Fase 0-5 Heidi Stubberud avd. leder Fossumskolen Innhold Fleksibilitet Tallenes tale PRIMÆREN - intensivbehandling organisasjonskart Daglig leders redegjørelse Finn Arctander Vi ser store skader på grunn av bruk av narkotika - fysiske skader, ødelagte relasjoner og samfunnsmessige problemer. Det er sprøytenarkomane i Norge, og 300 personer dør årlig pga overdose. Alkohol gir problemer for enda flere mennesker, ikke bare for den som drikker selv. Barn, ektefelle, foreldre, venner og kollegaer blir berørt. Over barn lider fordi en av foreldrene drikker for mye. Dette er en del av den virkeligheten vi lever i og som vi i Fossumkollektivet må forholde oss til. 30 år Jubileum Faglig fundament Daglig leders redegjørelse s. 4-6 Tallenes tale, primæren s. 8-9 Organisasjonskart s Behandlingstilbudet Revisors beretning Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene.. Fossumkollektivet er med i følgende interesseog samarbeidsorganisasjoner: Nye avtaler Stiftelsen Fossumkollektivet har i løpet av det siste året fått flere nye avtaler. Det har sammenheng med flere forhold, bl.a. at vi kan tilby mangfold og fleksibilitet slik at vi kan skreddersy behandlingen for den enkelte ungdom. HELSE SØR-ØST HELSE NORD Behandlingstilbudet s Samarbeidspartnerne Nye avtaler s Årsoppgjør s Daglig leders redegjørelse Organisasjonskart 8 Tallenes tale Behandlingstilbudet 9 Prim æren - intensivbehandling 24 Samarbeidspartnerne Avd. Gården og Rud 25 Nye avtaler Avd. solvold og sørligard Vedtekter for Fossumkollektivet 14 Avd. Nedre Damvei Yrkesetiske retningslinjer 15 fossumskolen Styrets beretning 16 Familiearbeidet Regnskap / Noter 17 besøkshjem 36 Dikt - Stein Mehren 17 Styret i stiftelsen Formgivning og illustrasjon: Merethe Elvira Onstad og Tom Bernhoff-Jacobsen, foto: Tom Bernhoff-Jacobsen

4 Daglig leders redegjørelse Finn Arctander Vi ser store skader på grunn av bruk av narkotika - fysiske skader, ødelagte relasjoner og samfunnsmessige problemer. Det er sprøytenarkomane i Norge, og 300 personer dør årlig pga overdose. Alkohol gir problemer for enda flere mennesker, ikke bare for den som drikker selv. Barn, ektefelle, foreldre, venner og kollegaer blir berørt. Over barn lider fordi en av foreldrene drikker for mye. Dette er en del av den virkeligheten vi lever i og som vi i Fossumkollektivet må forholde oss til. Jubileum Stiftelsen Fossumkollektivet fyller år i 2013! Det er 30 år siden vi fikk inn de seks første ungdommene på det vi i dag kaller Avd. Gården. Det startet på Fossum Vestre i Spydeberg, en gård som var eid av Oslo kommune. De ansatte / voksne bodde sammen med ungdommene og var på jobb nesten 300 døgn i året. Og behandlingen varte gjerne i to-tre år. Siden den gangen har det skjedd svært mye i rusfeltet, og det har skjedd mye i Fossumkollektivet. For 30 år siden var helsevesenet og barnevernet i Norge organisert på en annen måte, det ble stilt andre faglige krav og anskaffelsen av behandlingstjenester foregikk ikke slik det gjør i dag. Rusfeltet har blitt mer profesjonalisert - på godt og vondt - og staten følger Lov om offentlige anskaffelser når de skal inngå kontrakter med det som i dag kalles leverandører. Helseperspektivet og psykiatrien har fått en stadig større plass i behandlingen, og det stilles krav til dokumentasjon, medisinering, brukerundersøkelser, diagnostisering, kartlegging, evidens, resultatmåling etc på et helt annet nivå enn tidligere. Tidligere var det gruppebehandlingen som dominerte ruskollektivene, mens det nå stilles krav til individuell tilrettelagt behandling. Og det er bra - til et visst punkt. Det finnes nemlig forhold i en kompleks rusverden og en ekstremt sårbar målgruppe som ikke lar seg kvantifisere, og det er vanskelig å måle hva som er kvalitet i behandling. Rusmiddelavhengige flest har et svært sammensatt problembilde, og det er fortsatt slik at drahjelp fra gruppa, samt engasjement, entusiasme og relasjoner fra behandlerne som er utslagsgivende for resultatoppnåelse. Myndighetenes krav og anbudsregimet har ført til at også gode behandlingstilbud har blitt nedlagt. I dag stiller Fossumkollektivet etter min oppfatning sterkere enn noen gang: Vi har mer enn 100 engasjerte og kompetente medarbeidere, vi benytter gjennomprøvde (erfaringsog evidensbaserte) metoder i behandlingen og har lang erfaring med ungdom som sliter med rus. Vi har dessuten en velfungerende organisasjon, funksjonelle bo- og arbeidsforhold, solid økonomi og gode avtaler med våre oppdragsgivere. Definisjonen av kollektiv og medleverskap har endret seg med tiden, men den grunnleggende ideologien er i stor grad den samme som for 30 år siden. 30 år Årsmelding 2012 side 4

5 Fleksibilitet En av styrkene til Fossumkollektivet er at vi nå kan tilby et mangfold av behandlingstilbud til de unge rusmiddelbrukerne. Vi har: avdelinger for både gutter og jenter (Gården, Rud og N. Damvei) kjønnsspesifikke avdelinger (Primæren, Solvold og Sørligard) barnevernavdelinger for de yngste (15-20 år) med stor vekt på ADL og sosialpedagogikk i behandlingen avdelinger for de mer modne (20-30 år), som er rettet spesielt mot helse (TSB) større og mindre avdelinger (gruppestørrelse fra 6-7 til ungdommer/pasienter) spesielle avdelinger for ROP (rus og psykisk lidelse) Dette gir en fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning som få andre institusjoner eller kollektiv kan tilby. Faglig fundament Stiftelsen har laget et grunnlagsdokument som beskriver hovedprinsippene, verdiene og holdningene i vårt faglige arbeid og hvordan vi søker å løse oppgaven. Dokumentet beskriver hovedveien, og gir føringer for de mange daglige og løpende faglige vurderinger som gjøres. I noen sammenhenger kan dette innebære vurderinger som har i seg motsetninger og dilemmaer. Etisk refleksjon som arbeidsform er derfor en sentral kompetanse for å heve kvaliteten i de beslutninger som fattes av våre medarbeidere. Vi har utarbeidet praksisbeskrivelser for alle ledd i organisasjonen. Beskrivelsene er knyttet direkte til behandlingen og bygger på kunnskaps- og evidensbasert behandlingspraksis, hvor de erfaringer vi trekker ut fra egen praksis bidrar til å styrke organisasjonens samlede kompetanse. Beskrivelsene fungerer som en kunnskapsbase som gir føringer for utøvelsen av det kliniske skjønn i det terapeutiske arbeidet, men de inneholder også konkrete krav som vi stiller i forhold til hvordan praksisutøvelsen skal dokumenteres, for eksempel journalskriving og sjekklister. Det er videre utarbeidet rutinebeskrivelser for oppgaver av administrativ karakter, mens sentrale lover, forskrifter, departementale tolkninger og andre styringsdokumenter er gjort lett tilgjengelig for alle ansatte på stiftelsens intranettsider. Praksisbeskrivelsene har basis i grunnlagsdokumentet, og gjenspeiler at vi utfører en behandlingspraksis som er rettet mot den enkelte ungdoms problemer og behov. Dokumentasjonen bidrar til at vårt behandlingsopplegg fremstår som helhetlig for den enkelte ungdom og deres nettverk, våre medarbeidere, våre oppdragsgivere og andre involverte. Årsmelding 2012 side 5

6 Året 2012 Året som gikk har vært preget av gjennomgripende kompetanseheving på metodesiden, samt faglige utfordringer knyttet til rusing/rømming og utagerende atferd. Vi brukte mye ressurser på det omfattende familiearbeidet, hvor Fossumkollektivet er helt i forkant i forhold til andre private og offentlige institusjoner. Vi har også brukt mye energi på sosialpolitisk arbeid som for eksempel behovet for lengre tid i behandling - og innspill knyttet til å bedre rammebetingelsene for rusbehandlingsinstitusjonene. Finansiering av det viktige skoletilbudet sto en stund i fare, men nå har Kunnskapsdepartementet lovet å finne en langsiktig ordning for dette. Fossumkollektivet har også forhandlet frem mer forutsigbare avtaler med våre oppdragsgivere som Bufetat, Helse Sør-Øst og Helse Nord. Gratulerer! Vi skal markere jubileet for vår ideelle stiftelse i Vi kan som ansatte være stolte av det arbeidet som utføres av alle som er knyttet til Fossumkollektivet, samtidig som vi beholder ydmykheten og respekten for at behandling av vanskeligstilte ungdommer kontinuerlig videreutvikles. Vi skal bli enda bedre i dette krevende og svært viktige arbeidet! Årsmelding 2012 side 6

7 MOT TIL FORANDRING Gjennom et variert innhold, som trekker linjene fra kollektivbevegelsens opprinnelse frem til dagens funksjon, håper vi at boka vil være et viktig bidrag i rusdebatten. Leseren får en bred innføring i en av de mest virkningsfulle modellene innen moderne avhengighetsbehandling. Mot til forandring passer for alle som er opptatt av rusbehandling. Ikke minst for dem som gjennomfører rusrelaterte studier eller arbeider innenfor russektoren, vil boka være en viktig faglig ressurs. Redaksjonens mål for boka er å beskrive det tilbudet kollektivene utgjør og sette deres rolle inn i dagens rusbehandlingsvirkelighet. I Mot til forandring presenteres sammensetningen av metoder og den strenge strukturen disse er samlet i. Her blir leseren også presentert for Fossumkollektivets unike familieterapi og samarbeid med ungdommenes pårørende under behandlingsforløpet. Boka kan kjøpes direkte hos Fossumkollketivet til jubileumspris kr 100,- Mail: Boka gir god oversikt over dagens tverrfaglige spesialiserte behandling av rusmiddelavhengighet og spesielt kollektivbevegelsens metodikk. Ved denne grundige gjennomgangen av Fossumkollektivets ideologiske plattform og pedagogikk, tilbys leseren et innblikk i hvor viktig behandlingsmodellen er: Tidlig intervensjon i solidaritet med ungdommen, før en livslang avhengighet til rusmidler har fått et feste. Blant bidragsyterne er anerkjente fagfolk som Helge Waal, Craig Nakken, Olaf Aasland, Arild Schillinger, Monika Ettelbrück og Mosse Jørgensen.

8 Tallenes tale Søknader og inntak Fossumkollektivet mottar flere henvendelser fra ungdommer enn hva vi kan tilby av kapasitet/antall plasser. Vi har i 2012 hatt en økning av antall søknader og inntak sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig belegg I 2010 etablerte Fossumkollektivet avdeling Primæren med intensivbehandling. Det har vært stor etterspørsel etter dette tilbudet. Vi har i 2011 økt vårt gjennomsnittlige belegg, men har kapasitet til å ta i mot flere ungdommer i behandling. Belegg (%) etter lovhjemmel Fordelingen av inntak etter barnevernloven og spesialisthelsetjenesteloven har i 2012 vært omtrent det samme som i i 2012 har det vært 2 % av ungdommene som har mottatt behandling under soning etter straffegjennomføringsloven 12 (fengselsloven). Geografisk fordeling i 2012 Våre pasienter/ungdommer kommer fra hele landet. Fossumkollektivets oppdragsgivere/avtalepartnere er Bufetat/Bufdir, de regionale helseforetakene og HELFO Pasientformidling. Årsmelding 2012 side 8

9 PRIMÆREN - intensivbehandling Høsten 2010 etablerte Fossumkollektivet sin avdeling for intensivbehandling av unge rusmiddelavhengige menn, hovedsakelig mellom 20 og 25 år, men med mulighet for opp til 30 år. Driften er hjemlet i de samme lovverk som våre øvrige avdelinger. Primæren er lokalisert i Frogn kommune i Akershus og har åtte døgnplasser. Avdelingen har vært en suksess, og vi etablerer derfor Primæren 2 for unge kvinner våren Vår avdeling i Nedre Damvei i Spydeberg ivaretar den videre behandlingen når det vurderes som nødvendig. Bakgrunn Fossumkollektivet har siden 1998 tilbudt intensivbehandling til unge voksne rusmiddelavhengige i Sverige. Dette har vært et kognitivt behandlingsprogram tuftet på AA/NA s 12-trinnsprogram. Oppholdet hos våre samarbeidspartnere Korpbergaet, Hugin og Munin nord i Sverige har vært et godt tilbud. Mange ungdommer har via dette fått et rusfritt liv, og en rekke studier viser at disse behandlingsoppleggene gir gode resultater. Vi vurderte i flere år å etablere en tilsvarende norsk intensivbehandling basert på tolvtrinnsbehandling. Med snart 30 års erfaring og bred kompetanse som behandlingskollektiv, kan vi tilføre programmet en svært viktig sosialpedagogisk komponent. De regionale helseforetakene ønsker også at all den behandling vi tilbyr, skal utføres innenlands og innenfor vår ideelle stiftelse. Behovet for Primæren Selv for ganske unge mennesker har rusmiddelavhengigheten rukket å utvikle seg til en alvorlig lidelse. Denne gjenstridige problematikken utgjør vanligvis én av mange biter i et stort og langt mer sammensatt bilde som vi skal endre sammen med ungdommen. Vi vurderer kompleksiteten og alvorlighetsgraden ved dette bildet under kartlegging og i individuell terapi og gruppebehandling. Dette krever igjen at de løsningene vi tilbyr er mangesidige. Ungdommer i behandling forventer et annet tempo og mer bruk av fantasi i behandlingsprogrammet. Derfor har vi brukt erfaringer fra Sverige og USA i utviklingen av vår egen tolvtrinnsbaserte primærbehandling. Det sosialpedagogiske perspektivet er godt representert i vårt kjønnsspesifikke tilbud. Dessuten tilbyr vi ungdommene opplevelsesbasert pedagogikk/terapi. Metodikken og den faglige plattformen Psykologene Jeffrey Young and Janet Klosko sier i boken Reinventing Your Life, at det finnes ikke én teknikk eller én metode for forandring, som passer for alle mennesker. Vi tror som Young og Klosko at mest effektiv tilnærming for å skape forandring skjer når vi gjør bruk av mange ulike metoder og teknikker (Young & Klosko, ). Behandlingsprogram/-metoder Miljøterapeutisk arbeid med mentalisering og mentaliseringsbaserte holdninger og tilnærming er grunnleggende for behandlingen. Videre har Primæren hentet inspirasjon fra 12-trinnsprogrammet. Vi tilbyr et strukturert gruppeterapeutisk behandlingsprogram der vi kombinerer: Psykoedukasjon Gruppeterapi Opplevelsesbasert pedagogikk Sosialpedagogikk (vår miljøterapeutiske base er sosialpedagogisk) Individualsamtaler med psykolog/gestaltterapeut/ traumeterapeut Familiearbeid Bruk av selvhjelpsgrupper- NA/AA Mindfulness Primæren tar i mot ungdommer fra hele landet. Årsmelding 2012 side 9

10 Gården og Rud Avdeling Gården ble etablert i 1983 på Vestre Fossum gård sentralt i Spydeberg. Avdelingen har plass til 16 ungdommer. Avdeling Rud ble etablert i januar 1998 og har plass til 10 ungdommer etter nytt hus og utvidelse i Målgruppa for begge avdelingene er ungdommer i alderen år, med hovedvekt på år. Pedagogikken er basert på relasjonsbygging og medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Det dynamiske fasesystemet synliggjør personlig utvikling og vekst for den enkelte ungdom. Ansvar, tillit og frihet reguleres gjennom utvikling i fasene. Slik blir den enkeltes utvikling og vekst synlig for en selv og for gruppa. Ungdommene lærer frihet under ansvar. Rettigheter og tillit opparbeides gjennom å ta ansvar for seg selv og fellesskapet. Avdelingene Gården og Rud jobber med ungdommer i fase 0-3. Felles for alle er at de har problemer knyttet til rus og rusmiddelavhengighet. Behandlingstida i de tre første fasene kan strekke seg til tolv måneder. Ungdommenes problemematikk og sårbarhet er ulik, og derfor er utvikling og tid i behandling også individuell. Innholdsmessig er disse områdene sentrale: Arbeid med rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk, samt individualterapi ogi gruppebehandling, mentalisering og motiverende intervju Familiearbeid Arbeidslag hvor ungdom og voksne har felles ansvar for den daglige driften Fossumskolen Fysisk fostring / helse Fritid, lek og teater/drama med styrking av sosial kompetanse Individuelle behandlingsplaner Selvhjelpsgrupper utenfor Fossumkollektivet Utredning v/psykolog eller psykiater ved behov. Årsmelding 2012 side 10

11 Gården og Rud Gruppa er sentral i behandlingsprogrammet ved kollektivet. Tillit, trygghet og ærlighet er grunnleggende verdier for vekst og utvikling. Av den grunn har vi noen få, men grunnleggende regler som gjelder i kollektivet. Disse er tuftet på ærlighet: Ingen rusmidler på huset Bruk av psykisk eller fysisk vold er ikke tillatt Bygda er hellig Ingen parforhold mellom ungdommer i behandling Selv om gruppa er et sentralt element i pedagogikken, arbeider vi med individet i fokus. Gruppa er speilet, her finner den enkelte støtte, søker råd og møter motstand og gjenkjenning. Alle ungdommer som kommer i behandling etter Lov om barneverntjenester har en individuell tiltaksplan utarbeidet av respektive kommunale barnevern. Innen seks uker skal det i samarbeid med ungdommen utarbeides en handlingsplan, som tar utgangspunkt i tiltaksplanen. Handlingsplanen er et arbeidsredskap, og evalueres bl.a. på ansvarsgruppemøtene. Hver ungdom har to kontaktpersoner blant miljøterapeutene i avdelingen. Årsmelding 2012 side 11

12 Solvold og Sørligard Dette er Fossumkollektivets behandlingstilbud for jenter og gutter med rusrelaterte problemer, og samtidig psykiske lidelser (ROP). Tilbudene bygger på kollektivets pedagogiske prinsipper, men med større vekt på individuell tilrettelagt behandling, mindre grupper og forsterket kompetanse i psykiatri Avdeling Solvold ligger i Stange kommune i Hedmark fylke og ble opprettet i Solvold har behandlingstilbud til 7 jenter i fase 0-3, men fase 4-5 kan gjennomføres i to-base system og treningsleiligheter i Hamarområdet. Den andre avdelingen, Sørligard, tok inn sine første ungdommer i Med et nytt bolighus på tunet ble det plass til syv gutter. Avdelingen ligger i Vang i Hamar kommune. Høsten 2008 utvidet avdelingen med et hus i Ringgata på Hamar, hvor fase 4-5 ivaretas. Den korte avstanden til jenteavdelingen Solvold i Stange gir muligheter for nært samarbeid og kompetanseutveksling mellom avdelingene. Målgruppe Behandlingstilbudet retter seg mot ungdom i alderen 15 til 25 år, med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan være depresjoner, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Ungdommene som kommer til Solvold og Sørligard må kunne fungere i en liten gruppe, selv om den enkelte får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Lovgrunnlag Avdelingene tilbyr plasser innen barnevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntak kan skje etter Lov om barneverntjenester 4-24, 2.ledd og 4-26, Lov om spesialisthelsetjenester 2-1.a, første ledd nr. 5, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 10-2 og og Lov om straffegjennomføring 12. Årsmelding 2012 side 12

13 Solvold og Sørligard Kompetanse Avdelingene har en tverrfaglig sammensatt voksengruppe med helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse. Utdanning og erfaring fra arbeid med rus og psykiatri er godt ivaretatt. Regelmessig veiledning er en del av tilbudet til de voksne. Avdelingene har også tett samarbeid med psykiater, samt tilknyttet psykolog, ernæringsfysiolog og en person med spesialkompetanse på fysisk aktivitet og trening i behandling av psykiske lidelser. Behandlingsinnhold Arbeid med rusmiddelavhengigheten, individuelt og i gruppe Psykoedukative grupper Arbeidslag, der ungdom og voksne har ansvar for driften av kollektivet Skoletilbud med egne lærere (Fossumskolen) Fysisk aktivitet Fokus på kost og ernæring Fossumkollektivets familiearbeid Friluftsliv, turer og lek. Individuell Plan (IP) og Individuelle behandlingsplaner Gruppeterapi Individualterapi, utredning og diagnostikk etter behov Pedagogikken er basert på medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Gruppa er sentral i behandlingsopplegget ved avdelingen. Tillit, trygghet og ærlighet ses som grunnleggende verdier for vekst og utvikling hos den enkelte ungdom. Årsmelding 2012 side 13

14 Nedre Damvei Ungdommenes videre- og etterbehandling ved avdelingene i Østfold og Akershus ivaretas av Fossumkollektivets avdeling Nedre Damvei. Langsiktige målsettinger for våre ungdommer er: Et godt liv med totalavhold fra alle rusmidler Mestring av eget liv i samspill med andre Ordnet sosialt nettverk Ordnet skole / arbeidssituasjon Poliklinisk oppfølging Poliklinisk oppfølging er et tilbud vi har til alle som har behov for det, og er en individuelt tilpasset etterbehandling. Det er to veier inn til avdeling Nedre Damvei: 1. Et selvstendig behandlingstilbud for ungdommer mellom 18 og 25 år, som mottar behandling etter Lov om spesialisthelsetjenester og Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette tilbudet består av 3-6 mndr primærbehandling ved vår primærbehandlingsavdeling i Frogn. Primærbehandlingens program bygger på 12-trinnsmodellen. Etter fullført primærbehandling kommer ungdommen til videre behandling i avdeling Nedre Damvei, (Fase 4 og 5). Der er det også mulig å sone dom etter Lov om straffegjennomføring, Avdelingen utgjør fase 4 og 5 også for de ungdommene som har gjennomgått første del av behandlingen på en av avdelingene i Spydeberg, Gården eller Rud (fase 0 til 3). Se omtalen av Gården/Rud på side 10 og 11. Begge gruppene har felles målsettinger og behandlingsprogram i fase 4 og 5 i avdeling Nedre Damvei. Behandlingsprogrammet inneholder to hovedbestanddeler: Sosialpedagogisk/kollektiv tilnærming og 12-trinns behandling. Her kombinerer vi det beste fra to behandlingsmodeller med medleverskap, relasjonsbygging, sosial fungering, verktøy for et rusfritt liv, selvhjelpsgrupper, kunnskap om rusmiddelavhengighet, gruppe- og individualterapi, fritid og skole eller jobb. Ungdommene i fase 4 bor i to villaer i Spydeberg, hvor det til enhver tid er medlevere til stede, mens fase 5 innebærer å bo i en av våre treningsleiligheter i nærmiljøet. Ungdommer som bor i fase 5 har også tilgang til ansatte døgnet rundt. Behandlingsprogrammets temaer er tilnærmet de samme i begge fasene, men friheten, ansvaret og utprøvingen utvides progressivt. Behandlingens samlede lengde er individuell. Årsmelding 2012 side 14

15 FOSSUMSKOLEN Skolen ved Fossumkollektivet har som mål å gi alle ungdommer i behandling mulighet til skolegang ut fra deres egne evner og behov. Videre har skolen et mål om å legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimal mulighet til å nyttiggjøre seg det ordinære skolesystemet og-eller yrkeslivet. Fossumkolen følger både lover og forskrifter som gjelder for norsk skole og de til enhver tid gjeldende læreplaner. Skolen drives etter de pedagogiske prinsipper som er beskrevet i Fossumkollektivets pedagogiske plattform. Skolens ressurser består pr. i dag av fem stillinger for avdelingene i Spydeberg, og to stillinger ved avdelingene i Hedmark. Lærerne underviser ungdommene ved alle avdelingene, og følger opp de som går på videregående skole. Våre lærere har kompetanse til å undervise i alle fag på grunnskolenivå. Skolen har et tett og nært samarbeid med grunnskolen i kommunen og videregående skoler i fylket. Motivasjon De fleste ungdommene kommer til oss med negative erfaringer fra tidligere skolegang. En viktig del i undervisningen er å gjenoppbygge et godt forhold til skolen, og motivere til videre skolegang. Fossumskolen driver også rådgivning om valg av utdanningsprogrammer i den videregående skole. Skolen har undervisning to dager i uken, og i tillegg gjennomfører vi obligatorisk lekselesing med læreroppfølging to kvelder pr. uke. Skolen er underlagt Østfold fylkeskommune, men lærerne er ansatt i Fossumkollektivet. Ved avdelingene Sørligard og Solvold organiserer vi skolearbeidet litt annerledes. Lærerne er ansatt via Storhamar videregående skole, og arbeidsgiver er Hedmark fylkeskommune. Skolen tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms ressurser og ståsted, og gir et faglig tilbud til alle i forberedelsene til å begynne på videregående skole. Ved å ta igjen tapt skolegang gir vi ungdommene større forutsetninger for å gjennomføre videregående skole. Tett oppfølging Elever som går på videregående skole får tett oppfølging. Vi har gjennom årene opparbeidet et godt samarbeid med lærerne ved de videregående skolene der vi har elever. Vi anser dette som svært viktig, fordi ungdommene ofte møter ulike utfordringer i skolemiljøet, blant annet rus. Mange av elevene har startet på videregående skole flere ganger, men sluttet etter kort tid. Så lenge de er i behandling ved Fossumkollektivet, klarer de aller fleste å gjennomføre skolegangen. Årsmelding 2012 side 15

16 FAMILIEARBEIDET Utgangspunktet for familiearbeidet er at hele familien tar del i behandlingsprosessen, selv om det er den rusmiddelavhengige ungdom som er til behandling. Gjennom mange års arbeid har vi sett betydningen av å gi alle berørte familiemedlemmer en mulighet til forandring. Fossumkollektivet har en systemisk tilnærming, hvor vi forsøker å ansvarliggjøre familien for egen endring gjennom kunnskapstilegnelse, mulighet til erkjennelse og bearbeiding av egen situasjon. Kompetanse Familieteamet har lang erfaring i arbeid med pårørende, og består av fagpersoner med solid kompetanse innen rusbehandling og familieterapi. Vi benytter oss også av eksterne fagpersoner i familiehelgene og familieukene. Tiltak i familiearbeidet i løpet av ett år Fem familiehelger En foreldrehelg Det arrangeres tre familieuker pr. år Mulighet for hospitering på avdelingen Bli kjent-kveld (informasjonskvelder for foreldre og søsken) Familiemiddag 2. juledag Grillfest / sommerfest i juni Ansvarsgruppemøter Telefon-/brevkontakt mellom familien og kollektivet Hjemreiser med ansatte Familiesamtaler etter behov Behandlings-/endringsplaner Foreldrehelg og familiehelger varer fra fredag til søndag, og familieuken varer fra søndag til fredag. Samlingene har et intensivt program. Stikkord for samlingene er: Forandring er mulig, men jeg kan ikke forandre andre enn meg selv. Vi tilrettelegger også for familiesamtaler når det vurderes som nyttig for familien. Fossumkollektivet har som utgangspunkt at rusmiddelmisbruk/rusmiddelavhengighet kan ramme alle familier uavhengig av sosial status og sosialt funksjonsnivå. Vi erfarer at alle som utvikler en avhengighet til rusmidler vil påføre sine nærmeste store belastninger, og hele familien kan bli skadelidende. Vi ser at alle som står nært en som misbruker rusmidler har betalt en pris. For å kunne gå inn i en endringsprosess, er det viktig å bli bevisst den rollen en har hatt i familien og prisen en har betalt. Dette gjelder både den enkelte ungdom og de andre familiemedlemmene. Lovfestet rettighet Pårørende til rusmiddelavhengige har de samme lovfestede rettighetene som ungdommene selv. Ovennevnte viser at Fossumkollektivet følger myndighetenes føringer om å gi pårørende et behandlingstilbud. Gjennom snart 25 års familiearbeid har vi erfart at familier som lever nært en rusmiddelavhengig ofte utvikler egne problemer og symptomer. Symptomene og problemene til pårørende har sin egen dynamikk, utvikling og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige evt. rehabiliteres. Videre viser forskning at skal rusmisbrukeren rehabiliteres, er det av vesentlig betydning at man betrakter hele familien som et system som trenger støtte og behandling. Årsmelding 2012 side 16

17 Besøkshjem Fossumkollektivet har lang tradisjon med bruk av besøkshjem. I over ti år har vi hatt to familier ansatt hos oss for å ivareta våre ungdommer i perioder. Ungdommene kan en periode bo og leve i besøkshjem, som oftest i forbindelse med oppstart av behandlingen. Her får de en myk start på sitt behandlingsforløp. Målet er å komme inn i normale rutiner og begynne å fungere i henhold til hva som blir forventet av dem på de avdelinger de senere blir plassert. Ungdommene må stå opp om morgenen, følge husregler, bistå familien i daglige gjøremål, rydde, vaske og hjelpe til med gårdsarbeid. Dette er noen av de rutiner, forventninger og krav vi stiller til ungdommene. I besøkshjemmet blir de møtt med omsorg og støtte, samt stabile og trygge voksenpersoner, som ofte representerer noe annet enn det miljøet ungdommene kommer fra. Etter en tid i besøkshjemmet fortsetter behandlingsforløpet i en av våre avdelinger. For andre ungdommer bruker vi besøkshjem når det over tid har vært vanskelig på avdelingen. Ungdommen kan ha kommet inn i et mønster eller en negativ utvikling som oppleves som utfordrende å bryte ut av. Da kan besøkshjemmet representere en ny innfallsvinkel til de utfordringer ungdommen står ovenfor: Et annerledes rom for endring, nye inntrykk og utfordringer kan gi ungdommen nye perspektiv. Avstand til avdelingen og en tenkepause kan føre til ny motivasjon og et sterkere ønske om en endret livssituasjon. Våre to besøkshjem ligger i tilknytning til gårdsbruk i hhv Eidsberg og Hobøl kommuner. Besøkshjemmene får faglig veiledning og støtte fra vårt Inntaksteam, som også koordinerer avdelingenes bruk av denne ressursen. Styret i stiftelsen Tønnes Thomstad (65), styreleder siden Tønnes er direktør i Turnaround AS, bedriftsrådgiver, spesialist på lederutvikling og profesjonelt styremedlem. Marianne Aasen (46) Marianne er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad. Hun er utdannet statsviter og har arbeidet som journalist. Stine Andreassen (41) Stine er advokat i Conecto AS, Hamar. Tidligere har hun arbeidet både som dommer og statsadvokat. Edle Ravndal (67) Edle er professor på Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med forskning på rusfeltet i snart 40 år. Anne-Lise Lian (59) Anne-Lise er valgt som ansattes representant i styret og har arbeidet som miljøterapeut/medlever i Fossumkollektivet siden Hun har videreutdanning i rusproblematikk fra HIØF. Torill Berg (56) Torill er også ansattes representant i styret og arbeider som miljøterapeut/medlever på avd. Gården i Spydeberg. Hun er utdannet førskolelærer og gestaltterapeut. Valgstyret Fredrik Charlo Borchsenius (51) Fredrik er lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere arbeidet som advokat hos Regjeringsadvokaten. Olav Haraldseid (47) Olav er HR-direktør i Norgesgruppen og har tidligere vært styremedlem i Stiftelsen Fossumkollektivet. Han er hovedfagsutdannet i psykologi og har også arbeidet som personaldirektør i Statoil ASA. Rune Sundt (49) Rune er ansattes representant i Valgstyret og arbeider som opplæringskonsulent i Fossumkollektivet. Han har tidligere vært medlever og avdelingsleder ved flere av avdelingene i Spydeberg. Årsmelding 2012 side 17

18 organisasjonskart Finn Arctander Daglig leder Hege Bergersen Administrativ leder ADMINISTRATIV LEDER Ulf Bragvin Faglig leder Mariann Renshus Markeds og Inntaksleder ØKONOMI PERSONAL IKT / HMS EIENDOMSFORVALTNING AVDELINGSLEDER GÅRDEN AVDELINGSLEDER RUD AVDELINGSLEDER PRIMÆRBEHANDLING AVDELINGSLE NEDRE DAM Fase 0-3 Fase Trinn Fase 4-5 Harald Ruiz Davila, avd. leder Gården Brita Halvorsrød, avd. leder Rud Siv Høihilder Heiene avd. leder Primæren Idunn Storrø avd. leder Nedre Damvei Stiftelsen Fossumkollektivet hadde 101 ansatte (tilsv. 97 årsverk) pr De fleste av våre medarbeidere har høgskole og universitetsutdanning. I tillegg har mange også videreutdanning innen fagområder som er viktig for behandlingstilbudet vårt. Dette er videreutdanning i rus, klinisk rusarbeid, psykiatri, dualproblematikk, familieterapi, gestaltterapi, veiledning, adictologi, psykisk helsearbeid, spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse. Årsmelding 2012 side 18

19 STYRET DAGLIG LEDER FAGLIG LEDER INNTAKSLEDER RUSFAGLIG ANSVAR OPPLÆRING / VEILEDNING KRISEHÅNDTERING FAMILIEBEHANDLING INNTAK MARKEDS-OG INFO. ARBEID DER VEI AVDELINGSLEDER SOLVOLD AVDELINGSLEDER SØRLIGARD AVDELINGSLEDER FOSSUMSKOLEN Fase 0-5 Fase 0-5 Fase 0-5 Monica Johansen avd. leder Solvold Britt Nysveen Skar avd. leder Sørligard Heidi Stubberud avd. leder Fossumskolen Årsmelding 2012 side 19

20 Behandlingstilbudet Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene.. Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen år, med ruslidelser og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet. Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk relasjonskontrakt og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en kognitiv terapeutisk forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår problemforståelse/teoretiske forankring, metoder for kartlegging av problemer og ressurser, behandlingsmål og anvendte behandlingsmetoder. Metodevalgene er i tråd med de kliniske retningslinjer og anbefalinger som nasjonale helseinstitutter har gitt. En sentral forutsetning er at behandling skal fokusere på det enkelte individs behov og preferanser. Arbeid med ungdommenes motivasjon for endring, og det å fullføre hele behandlingsforløpet er derfor sentralt. Videre er det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikkedømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte skal vise ungdommene omsorg, respekt og muligheter for privatliv. Terapeutene våre har kompetanse både i forhold til kommunikasjon/ alliansebygging og terapeutiske verktøy. Behandlingsplanene inneholder mål som er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsavgrensede og framtidsrettet, i tillegg til at de fokuserer på å etablere og utvikle gode nettverk. Vi legger også stor vekt på at terapeuten og ungdommen utformer mål som de kan enes om. Dette innebærer at terapeut og ungdom må komme fram til en felles forståelse av problemer, utforme felles mål og bli enige om hvilke intervensjoner som skal inngå i behandlingen. I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre, men også formidling av kunnskap. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer dem derfor til å delta i aktuelle støttegrupper/ selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling. Årsmelding 2012 side 20

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S.

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S. sine rettigheter. De bygget også sine argumenter rundt arbeiderklassens rettferdighetsideal; gjør din plikt, krev din rett. En tens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) som sto sentralt i arbeidet

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Om rusfri soning og rehabilitering. Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel

Om rusfri soning og rehabilitering. Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel Om rusfri soning og rehabilitering Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel Stig Brevik, Hrønn Thorisdottir Mai 2007 Innhold: 1. Forord 3 2. Rammer for rustiltaket 4-7 2.1 Fengsel som arena 4 2.2 Lokalisering

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Suppe, såpe og frelse

Suppe, såpe og frelse ISBN 978-82-7894-364-9 ISSN 1890-6435 som en del av det miljøterapeutiske arbeidet En studie av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner ANDERS S. MATHISEN 5/2010 notat nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer