ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding"

Transkript

1 ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerer 30 årsjubileum for kollektivdrift og rusbehandling i Fosumkollektivet tar i mot jenter og gutter i alderen 15 til 25/30 år fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer, og med samtidige rus- og psykiske lidelser. Vi har ca 60 behandlingsplasser fordelt på seks ulike avdelinger: Tre avdelinger i Østfold pluss en egen skoleavdeling, to i Hedmark og en avdeling i Akershus. Hjemlene for opphold i Fossumkollektivet finnes i Lov om barneverntjenester 4-24, 2.ledd, 4-25 og 4-26, og i Lov om spesialisthelsetjenester 2-1a, jfr.l Helse- og omsorgstjenesteloven 10.2 og Ungdom kan også gjennomføre soning etter Straffegjennomføringslovens 12 om soning under behandling. Kollektivbehandlingen er basert på medleverskap, der de voksne ansatte og ungdommene bor og lever sammen. Dette bofellesskapet gir ungdommene en stabil voksenkontakt, og skaper forutsigbarhet og trygghet som er et godt utgangspunkt for en nødvendig relasjonsbygging. Fossumkollektivet har avtaler med de regionale helseforetakene, med HELFO pasientformidling og med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Avdeling Fossum Nord, Valnesfjord, Fauske Avdeling Solvold Stange i Hedmark Avdeling Sørligard Vang, Hamar Avdeling Primæren 1 og 2 Frogn i Akershus Avdeling Rud Spydeberg i Østfold Avdeling Gården Fossum vestre i Spydeberg Avdeling Nedre Damvei Spydeberg Stiftelsen Fossumkollektivet Org Postboks Spydeberg Tlf Fax e-post: web: Årsmelding 2013 side 2

3 Ny regjering innebærer ikke bare nye koster, men også TSB/helse nye politiske ideologier og nye diskusjoner om hvem som Vi er glade for at Helse- og Omsorgsdepartementet peker ut en ny ret- skal være aktører: Statlige institusjoner, private, kommersielle og ideelle to regjeringspartier og to «vaktbikkjer»? I hvilken grad vil regjeringen følge opp tidligere langtidsbehandling og helhetlige ning innenfor TSB, der man styrker avtale og føringer om den rollen ideell sektor skal ha? pasientforløp. Alle de fire regionale Statssekretæren i Næringsdepartementet ga i møte 28. helseforetakene er i gang med anskaffelsen av nye behandlingsplasser: februar 2014 tydelige signaler om at regjeringen vil fylle samarbeidsavtalen med ideelle med reelt innhold og bekreftet at regjeringen vil gjøre det den kan for å sikre et Helse Sør-Øst har utvidet eksisterende godt tilbud fra ideelle i helse- og sosialsektoren fremover. avtaler med de private rusinstitusjonene med til sammen 33 plasser, og Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er signalene langt mer uklare, og de legger et er i gang med utlysning av nye anbud. annet innhold i begrepet likebehandling av aktørene. I alt skal de ha 110 nye behandlingsplasser, og vil inngå «løpende avtaler» Humanisme i ruspolitikken betyr det liberalisme med i tråd med de politiske føringene. frislipp eller kapring av begreper til egen definisjon? Hvem definerer virkeligheten? Liberalisering og brukermedvirkning er det hele bildet av hva rusfeltet trenger? Nye avtaler med ca 10 plasser. De reste- Helse Vest har utvidet eksisterende syntetiske rusmidler er bølgen nådd Norge? Metadonoverdosene er nesten like mange som heroinoverdosene vil inngå 6 års avtaler med ensirende 30 er lagt ut på anbud. HV i dig mulighet for 2+2 års opsjon Helse Midt-Norge skal ha 25 nye plasser. De har signalisert at det vil være Fossumkollektivet er i den spesielle situasjonen at vi har ungdommer på ulike lovhjemler, både barnevern og TSB langsiktighet i disse avtalene. (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Dette skaper muligheter, men også noen utfordringer. Helse Nord skal ha ca 25 nye plasser hos ideelle aktører og tar utgangspunkt i Regjeringens oppdragsdokument for HN vil også inngå langsiktige avtaler. Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen år, med ruslidelser og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet. Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk relasjonskontrakt og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en kognitiv terapeutisk forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår problemforståelse/teoretiske forankring, metoder for kartlegging av problemer og ressurser, behandlingsmål og anvendte behandlingsmetoder. Metodevalgene er i tråd med de kliniske retningslinjer og anbefalinger som nasjonale helseinstitutter har gitt. En sentral forutsetning er at behandling skal fokusere på det enkelte individs behov og preferanser. Arbeid med ungdommenes motivasjon for endring, og det å fullføre hele behandlingsforløpet er derfor sentralt. Videre er det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikkedømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte skal vise ungdommene omsorg, respekt og muligheter for privatliv. Terapeutene våre har kompetanse både i forhold til kommunikasjon/ alliansebygging og terapeutiske verktøy. Behandlingsplanene inneholder mål som er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsavgrensede og framtidsrettet, i tillegg til at de fokuserer på å etablere og utvikle gode nettverk. Vi legger også stor vekt på at terapeuten og ungdommen utformer mål som de kan enes om. Dette innebærer at terapeut og ungdom må komme fram til en felles forståelse av problemer, utforme felles mål og bli enige om hvilke intervensjoner som skal inngå i behandlingen. I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre, men også formidling av kunnskap. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer dem derfor til å delta i aktuelle støttegrupper/ selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling. Ifølge helseminister Bent Høie har Faglig utvikling Regjeringen i sin politiske plattform Fossumkollektivet har i 2013 sprengt sagt at det skal innføres fritt behandlingsvalg. Denne ordningen skal først ny jenteavdeling i Frogn, «Primæren nye grenser, bl.a. ved etablering av innføres innen TSB og psykisk helsevern. Det tas sikte på at den vil bli i Nord-Norge. Mangfold og faglige 2» og beslutningen om ny avdeling gjort gjeldende i løpet av Fritt utfordringer som følge av veksten behandlingsvalg vil innebære at pasienter selv kan velge hvor de ønsker mellom dynamisk utvikling og vide- krever sitt. Klarer vi balansekunsten behandling blant private institusjoner reutvikling-/formidling av arvesølvet? innen TSB og som er med i en ordning For oss er det viktig at identitet, eierforhold og fellesskapsopplevelsen i med fritt behandlingsvalg. stiftelsen videreføres i de nyetablerte Barnevern avdelingene, og at den faglige utviklingen ikke kommer på kollisjonskurs Hvis det legges opp til økt bruk av kommersielle private aktører innen med disse grunnverdiene. Det er vanskelig, men fullt mulig å ta vare på rusbehandling av og omsorgen for barnevernsungdommer, er det problematisk. Skal enda flere tjene enda bygger ut og bygger om! den gamle grunnmuren selv om en mer på å tilby behandling av de kanskje aller mest sårbare menneskene En organisasjon som vokser gjør i samfunnet? Dette er i høyeste grad samordning komplisert og krever et prinsipielt verdispørsmål. Det rasles systematikk, prioritering og avsatt for øvrig med at EU-bestemmelser tid. Organisering av fellesskap og kan komme i konflikt med den forrige felles aktiviteter (som grillfest, teater, regjeringens avtale med ideell sektor. vinteraktivitetstur og evt. felles sommerleir) kan være viktige for å ivareta Barnevernet i Norge og det statlige uformell kommunikasjon, kompetanseflyt og erfaringsoverføringer. Bufetat er inne i en omstillingsprosess. Det gjelder organisering og finansiering av omsorgen, strengere Behandlingshverdagen vår har ikke kvalitets- og dokumentasjonskrav, nye blitt enklere. Dette skyldes flere forhold, bl.a. at mange av ungdommene definisjoner på målgrupper som skal behandles i samme institusjon, etc. som kommer i behandling har større Mens bevilgningene til rusbehandling for voksne vokser kraftig, bruker tidligere. Når terskelen for å få institu- og mer sammensatte problemer enn Bufetat sparekniven. Økt egenandel sjonsopphold heves, blir det en naturlig konsekvens at det er de med størst på kommunene ser også ut til å føre til færre institusjonsplasseringer. problemer som får tildelt plass. Det er mange utfordringer knyttet til Kvaliteten på vårt kartleggings- og hvordan rettighetsforskriften håndheves (jfr. all arbeidstid som i 2013 ble bedre, og den faglige kunnskapen dokumentasjonsarbeid blir stadig brukt på å korrespondere med fylkesmenn og advokater) og ulik praksis og ning på opplæring i «nye» metoder. heves sakte men sikkert ut fra vår sats- tolkning hos tilsynsmyndigheten i de Implementering av disse i behandlingshverdagen er en utfordring for ulike fylker. Dette gjelder særlig bruk av kredittkort, internett og mobiltelefoner, og har tidvis medført store alle og en prioritert lederoppgave. vansker med å gjennomføre det vi og andre ruskollektiv mener er god og nødvendig behandling. Årsmelding 2013 side 4 Årsmelding 2013 side 5 Vårt syn på rus og avhengighet Fossumkollektivet ser i utgangspunktet på ruslidelse som en innlært atferd som kan gå over i en avhengighetstilstand der rusen og avhengigheten etter hvert utvikler sin egen dynamikk. Denne tilstanden av avhengighet må ses som livslang og behandles derfor spesielt i vårt program. Rusmiddelavhengighet svekker naturlig personlighetsutvikling på det emosjonelle, sosiale og kognitive plan. Et behandlingstilbud i Fossumkollektivet vil derfor også inkludere terapeutisk innsats rettet mot disse områdene. Samfunnssyn Vi støtter en restriktiv rusmiddelpolitikk og ser behandlingens funksjon som å bøte på allerede oppståtte skader. Det er vår holdning at samfunnet må drive aktiv forebygging og sikre at vi har et bredt og tverrfaglig hjelpetilbud for ungdommer som har utviklet misbruks- og avhengighetsproblemer. Fossumkollektivet ønsker å være en del av et slikt behandlingstilbud og tilby ungdommene effektiv hjelp til å leve et verdig liv i vårt kompliserte og krevende samfunn. Menneskesyn Hvert menneske er unikt, og vi har alle vårt ukrenkelige menneskeverd. Vår målsetting er å bistå ungdommer til å kunne leve et liv i verdighet. Årsmelding 2013 side 20 Årsmelding 2013 side 21 Med dette mener vi at de har en rett til å bli møtt med likeverdige muligheter til livsutfoldelse og utvikling like verdige, men ikke nødvendigvis like. Vi tar derfor utgangspunkt i det enkelte individs interesser og forutsetninger. Det sies at bare jeg selv kan endre mitt eget selv. Gjennom vårt behandlingstilbud ønsker vi å tilrettelegge for at våre ungdommer kan finne sin egen vei i livet gjennom å sette seg klare mål og oppleve mestring, positiv endring og utvikling. I alt vårt endringsarbeid forsøker vi å ta utgangspunkt i respekt for individet og menneskelig likeverd. Fellesskapet Stiftelsen bygger sin virksomhet på kollektivtanken, hvor medleverskapet står sentralt. Dette betyr at de ansatte bor og arbeider sammen med ungdommene på kollektivet. Gjennom de daglige oppgaver, gruppeterapeutiske samlinger, høydepunkter som feiringer av spesielle dager, kulturelle aktiviteter og rutiner, utføres det relasjonelle, terapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet. Dette skjer i arbeidslag, på skolebenken eller i andre felles aktiviteter. Den gode samtalen kan like gjerne skje i stallen eller under teaterprøver som i det terapeutiske rommet. Vi arbeider ut fra et utvidet terapibegrep, og har den erfaring at vår målgruppe responderer svært godt på denne tilnærmingen. Ved at våre ansatte lever sammen med ungdommene, blir de viktige kulturbyggere og rollemodeller, samtidig som de bidrar til å holde på en prososial kultur i fellesskapet. Vi har bygget inn i de daglige rutinene/fellessamlingene at fokus holdes på den enkelte ungdoms mål og endringsprosess. Søknader og inntak Fossumkollektivet mottar flere henvendelser fra ungdommer enn hva vi kan tilby av kapasitet/antall plasser. Vi har i 2013 hatt en økning av antall søknader og inntak sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig belegg Fossumkollektivet har i 2013 hatt flere ungdommer i behandling enn noen tidligere år. Belegg (%) etter lovhjemmel Fordelingen av inntak etter barnevernloven og spesialisthelsetjenesteloven har i 2013 vært omtrent det samme som i I 2013 har det vært 1 % av ungdommene som har mottatt behandling under soning etter straffegjennomføringsloven 12 (fengselsloven). Geografisk fordeling i 2013 Våre pasienter/ungdommer kommer fra hele landet. Fossumkollektivets oppdragsgivere/avtalepartnere er Bufetat/Bufdir, de regionale helseforetakene og HELFO Pasientformidling. Årsmelding 2013 side 8 Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål. AEF har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp for Samarbeidet omfatter alkohol-, spill-, og narkotikapolitiske organisasjoner innen forebygging, behandling og ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ettervern. Actis er talerør, møteplass og en ressurs for på en edruelig livsstil. Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen frivillige krefter på rusfeltet. og andre sentrale politiske ledere var blant ildsjelene i dette arbeidet. Actis vil bidra til å redusere tilbud og etterspørsel av narkotiske stoffer gjennom politisk arbeid nasjonalt og Fossumkollektivets samarbeid med AEF har bl.a. bestått internasjonalt. Actis vil ha et samfunn der helhetlig forebygging og behandling når alle som trenger det og arbei- rusavhengighet og om kriminalitet som livsstil. Vi har også i at vi har sendt ansatte og ungdommer på fagdager om der for et samfunn og en kultur der bruk av narkotika støttet AEF s arbeid med De gjemte og glemte barna ikke finner feste. et tiltak med tilbud til barn og søsken av rusavhengige. Samarbeidsforum Fagrådet innen rusfeltet i Norge Ideelt Barnevernforum (IB) er en organisasjon for ideelle og er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. Fagrådet og for å utvikle rammebetingelsene arbeider for et mangfold av tilbud offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som representerer bredden av tiltak og for de ideelle (non profit) virksomheter innen barne-, ungdoms- og tilhører den norske kollektivtradisjonen. behandling, forebygging, rehabilite- familiefeltet. IB skal være et bin- organisasjoner som arbeider innen Medlemmene i Samarbeidsforum er ring, forskning og skadereduksjon. deledd mellom ideelle virksomheter og offentlige myndigheter. med ett unntak - som er statlig eid Blant medlemmene, finnes i tillegg - ideelle tiltak. Ingen kan ta ut overskudd / fortjeneste, alle inntektene nisasjoner for pårørende og brukere. arbeid med medlemsvirksomhetene: også frivillige organisasjoner, orga- I tråd med sitt formål skal IB i sam- brukes i behandlingen og kompetanseutvikling. Fossumkollektivet er landsomfattende medlemsorganisa- a. fungere som konsultativ instans Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er en f.o.m representert i Samarbeidsforums styre og FoU-utvalg. samle, drøfte og formidle erfaringer samt ta initiativ i aktuelle saker av sjon. Fagrådets formål er å fokusere, overfor offentlige myndigheter, for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige b. forum for informasjons- og erfarings- felles interesse. betingelser. utveksling. c. foreslå representanter til fora der de ideelle bør være representert. Bakgrunn for prosjektet: til den gamle Solvikgården, en eiendom som ligger mindre Oppdragsgiverne våre ønsker at tjenestene i størst mulig enn 100 meter unna Strømsnesbygget. grad skal tilbys innenfor de enkelte regionene, enten det er fra statlige, ideelle eller kommersielle aktører. Helse Butikk, post, kiosk, og helsesenter er i umiddelbar nærhet. Vest og Helse Sør-Øst er eksempler på dette, og vi ser Bussholdeplass tett ved og togstasjon meter unna en klar tendens også i Helse Nord. med hyppige avganger til Bodø og Fauske, med henholdsvis 30 og 10 minutters reisetid. Det er mangel på gode rusbehandlingsinstitusjoner for ungdom i regionen. En arbeidsgruppe har sammen med arkitekt laget en plan for ombygging av huset til vårt formål, Fossumkollektivet har et godt omdømme i nord, så samt startet rekrutteringsprosessen. Vi håper å ha det er viktig å befeste og styrke denne posisjonen. full drift ved avdelingen i løpet av sensommeren. Det kan vi gjøre ved å levere gode tjenester, samt være proaktive og på tilbudssiden. Arbeidsgruppa ser på målgrupper (alder, kjønn og plasseringshjemmel), men mener så langt at vi skal gå Enkelte av våre konkurrenter omtales som nesten bredt ut. Dvs at vi skal kunne ta i mot både på barnevern monopolister, og henvisere har uttrykt at det gjerne (fortrinnsvis frivillige plassering) og TSB, alder år, kunne vært flere aktører i regionen. begge kjønn og både langtid og korttid. Det arbeides med det faglig innholdet, balansen mellom kollektivpedagogikk Det etterspørres mindre enheter, i tråd med slik vi og 12-trinn, gruppe- og individualbehandling etc. driver de fleste avdelingene i Fossumkollektivet. I første driftsåret legges det opp til en totalbemanning på Styret i Fossumkollektivet har gitt daglig leder fullmakt til 9 ansatte hvorav 6 medleverstillinger. To av medleverne nødvendige investeringer i forbindelse med etableringen. skal ha et miljøterapeutisk hovedansvar. Vi har allerede ansatt Christine Aarvik som avdelingsleder. Christine Vi har kjøpt en nærings- og boligeiendom i Valnesfjord. tiltrer jobben juni og har bakgrunn som barnevernpedagog Det betyr at vi må bygge om huset, men arealet er mer med mye relevant tilleggsutdanning, bl.a. kognitiv terapi, enn stort nok med 900 kvm fordelt på to plan. Huset rus og psykisk helse. I tillegg skal avdelingen ha avtale ligger på 16 dekar tomt med stor strandlinje i det lille med psykolog for bl.a. individualterapi og psykiater med bygdesenteret Strømsnes. Vi har i tillegg kjøpt hovedhuset ansvar for den medisinske delen av behandlingen. Årsmelding 2013 side 7 Fossumkollektivets medarbeidere har god kompetanse og lang erfaring med gruppebehandling av ungdom med rusmiddelavhengighet/misbruk. Vi har et bredere og mer omfattende behandlingstilbud enn de fleste andre institusjoner, samtidig som vi ikke ligger høyere i pris. Tilleggsavtale: Fossumkollektivets avtale med Bufetat Vi får god omtale fra oppdragsgiverne våre: Anerkjente omfatter totalt inntil 57 faste plasser, og vi plikter til enhver behandlingsmetoder brukes, og det er grundig redegjort tid å stille minimum 33 plasser til rådighet for Bufetat. for hvordan relevante og anerkjente kartleggings- og Vi har nå forhandlet oss frem til en tilleggsavtale hvor utredningsverktøy brukes i omfattende grad. Dette Bufetat garanterer for uttak av minimum 25 plasser i sammen med bemanningsnivå og tverrfaglighet, har vært året. Dette er ikke en øvre grense for hvor mange plasser vesentlig for at tilbudet er gitt høy score på kvalitet. Vi Bufetat kan benytte, men et garantert uttak.endringen har også svært gode og funksjonelle lokaler/boforhold fra rammeavtale til avtale om faste plasser er en fordel for ungdommene. for alle parter. Fossumkollektivets målgruppe er: Ungdom med atferdsproblemer og vedvarende bruk I 2012 ble Fossumkollektivet tildelt ny løpende av rusmidler avtale med Helse Sør-Øst. Den omfatter 14 langtids behandlingsplasser, fordelt med 8 på avdelingene i Ungdom med atferdsproblemer, rusavhengighet og Hedmark og 6 i Østfold/Akershus. psykisk tilleggsproblematikk. Fossumkollektivet tilbyr behandling for gutter og jenter i alderen 15-25/30 år, med hovedvekt på gruppe år. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis gutter og jenter. I februar 2013 fikk vi avtale med Helse Nord. Avtalen omfatter 12 korttids behandlingsplasser på Avd. Primæren, samt 5 langtidsplasser på avdelingene i Østfold/Akershus. De nye avtalene bidrar til mer forutsigbarhet for stiftelsen og for ungdommene våre. Årsmelding 2013 side 24 Årsmelding 2013 side 25 Avdelingsleder Sørligard Britt Nysveen Skar Avdelingsleder Fossumskolen Heidi Stubberud Note 6 Varige driftsmidler Avdelingsleder Solvold Monica Johansen Avdelingsleder Gården Harald Ruiz Davila Faglig leder Stiftelsen Fossumkollektivet hadde 107 ansatte (tilsv.103 årsverk) pr De fleste av våre medarbeidere har høgskole og universitetsutdanning. I tillegg har mange også videreutdanning innen fagområder som er viktig for behandlingstilbudet vårt. Dette er videreutdanning i rus, klinisk rusarbeid, psykiatri, dualproblematikk, familieterapi, gestaltterapi, veiledning, adictologi, psykisk helsearbeid, spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse. Avdelingsleder inntak og marked Ulf Bragvin Mariann Renshus Hege Bergersen Daglig leder Finn Arctander Styret Avdelingsleder Rud Thomas Eklund Administrativ leder Avdelingsleder Nedre Damvei Idunn Storrø Årsmelding 2013 side 18 Årsmelding 2013 side 19 Tomter, bygninger og Inventar, verktøy Transportmidler SUM annen fast eiendom driftsløsøre, osv, Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk./avskr./nedskr Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 3-5 år Note 7 Gjeld, pantstillelser, garantier Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: Spesifikasjon av langsiktig gjeld: Avdragsprofil på langsiktig gjeld: Deretter Sum I tillegg er det langsiktig gjeld kr som er knyttet til en ramme på kr som iht. avtale er uten avdragsplan inntil videre Gjeld som er sikret ved pant o. l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Det er etablert bankgaranti på til dekning av til enhver tid skyldig skattetrekk. Pant motorvogn på kr til DNB ASA, tinglyst Note 8 Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Årsmelding 2013 side 34 Årsmelding 2013 side 35 Avdelingsleder gutte/jente Primæren Siv Høihilder Heiene Avdelingsleder Fossum Nord Christine Aarvik Innhold Tallenes tale Fossum Nord organisasjonskart Daglig leders redegjørelse Finn Arctander I 2013 fikk rusfeltet mye mediaoppmerksomhet, både i valgkampen og etterpå. Ny regjering har økt satsningen på rus og psykiatri. Det er veldig bra, fordi etablering av flere behandlingsplasser vil redusere køer og ventetid for en svært sårbar gruppe. Det bidrar til å redde liv! I august starter vi opp ny behandlingsavdeling i Nord-Norge! Avdelingen skal ha ungdommer i alderen år som målgruppe, og en kapasitet på ca 10 pasienter/brukere. Stiftelsen Fossumkollektivet Daglig leders redegjørelse s. 4-6 Tallenes tale, Fossum nord s. 8-7 Organisasjonskart s Behandlingstilbudet Revisors beretning Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene.. Fossumkollektivet er med i følgende interesseog samarbeidsorganisasjoner: Nye avtaler Stiftelsen Fossumkollektivet har i løpet av det siste året fått flere nye avtaler. Det har sammenheng med flere forhold, bl.a. at vi kan tilby mangfold og fleksibilitet slik at vi kan skreddersy behandlingen for den enkelte ungdom. HELSE SØR-ØST HELSE NORD Behandlingstilbudet s Samarbeidspartnerne Nye avtaler s Årsoppgjør s Daglig leders redegjørelse 17 Styret i stiftelsen 7 Fossum nord Organisasjonskart 8 Tallenes tale Behandlingstilbudet 9 Primæren - intensivbehandling 24 Samarbeidspartnerne Avd. Gården og Rud 25 Nye avtaler Avd. solvold og sørligard Vedtekter for Fossumkollektivet 14 Avd. Nedre Damvei Yrkesetiske retningslinjer 15 fossumskolen Styrets beretning 16 Familiearbeidet Regnsk ap / Noter 17 besøkshjem 36 Tekst - You Never Walk Alone Formgivning og illustrasjon: Merethe Elvira Onstad og Tom Bernhoff-Jacobsen, foto: Tom Bernhoff-Jacobsen Årsmelding 2013 side 3

4 Daglig leders redegjørelse Finn Arctander I 2013 fikk rusfeltet mye mediaoppmerksomhet, både i valgkampen og etterpå. Ny regjering har økt satsningen på rus og psykiatri. Det er veldig bra, fordi etablering av flere behandlingsplasser vil redusere køer og ventetid for en svært sårbar gruppe. Det bidrar til å redde liv! Ny regjering innebærer ikke bare nye koster, men også nye politiske ideologier og nye diskusjoner om hvem som skal være aktører: Statlige institusjoner, private, kommersielle og ideelle to regjeringspartier og to «vaktbikkjer»? I hvilken grad vil regjeringen følge opp tidligere avtale og føringer om den rollen ideell sektor skal ha? Statssekretæren i Næringsdepartementet ga i møte 28. februar 2014 tydelige signaler om at regjeringen vil fylle samarbeidsavtalen med ideelle med reelt innhold og bekreftet at regjeringen vil gjøre det den kan for å sikre et godt tilbud fra ideelle i helse- og sosialsektoren fremover. Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er signalene langt mer uklare, og de legger et annet innhold i begrepet likebehandling av aktørene. Humanisme i ruspolitikken betyr det liberalisme med frislipp eller kapring av begreper til egen definisjon? Hvem definerer virkeligheten? Liberalisering og brukermedvirkning er det hele bildet av hva rusfeltet trenger? Nye syntetiske rusmidler er bølgen nådd Norge? Metadonoverdosene er nesten like mange som heroinoverdosene i Fossumkollektivet er i den spesielle situasjonen at vi har ungdommer på ulike lovhjemler, både barnevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Dette skaper muligheter, men også noen utfordringer. TSB/helse Vi er glade for at Helse- og Omsorgsdepartementet peker ut en ny retning innenfor TSB, der man styrker langtidsbehandling og helhetlige pasientforløp. Alle de fire regionale helseforetakene er i gang med anskaffelsen av nye behandlingsplasser: Helse Sør-Øst har utvidet eksisterende avtaler med de private rusinstitusjonene med til sammen 33 plasser, og er i gang med utlysning av nye anbud. I alt skal de ha 110 nye behandlingsplasser, og vil inngå «løpende avtaler» i tråd med de politiske føringene. Helse Vest har utvidet eksisterende avtaler med ca 10 plasser. De resterende 30 er lagt ut på anbud. HV vil inngå 6 års avtaler med ensidig mulighet for 2+2 års opsjon Helse Midt-Norge skal ha 25 nye plasser. De har signalisert at det vil være langsiktighet i disse avtalene. Helse Nord skal ha ca 25 nye plasser hos ideelle aktører og tar utgangspunkt i Regjeringens oppdragsdokument for HN vil også inngå langsiktige avtaler. Årsmelding 2013 side 4

5 Ifølge helseminister Bent Høie har Regjeringen i sin politiske plattform sagt at det skal innføres fritt behandlingsvalg. Denne ordningen skal først innføres innen TSB og psykisk helsevern. Det tas sikte på at den vil bli gjort gjeldende i løpet av Fritt behandlingsvalg vil innebære at pasienter selv kan velge hvor de ønsker behandling blant private institusjoner innen TSB og som er med i en ordning med fritt behandlingsvalg. Barnevern Hvis det legges opp til økt bruk av kommersielle private aktører innen rusbehandling av og omsorgen for barnevernsungdommer, er det problematisk. Skal enda flere tjene enda mer på å tilby behandling av de kanskje aller mest sårbare menneskene i samfunnet? Dette er i høyeste grad et prinsipielt verdispørsmål. Det rasles for øvrig med at EU-bestemmelser kan komme i konflikt med den forrige regjeringens avtale med ideell sektor. Barnevernet i Norge og det statlige Bufetat er inne i en omstillingsprosess. Det gjelder organisering og finansiering av omsorgen, strengere kvalitets- og dokumentasjonskrav, nye definisjoner på målgrupper som skal behandles i samme institusjon, etc. Mens bevilgningene til rusbehandling for voksne vokser kraftig, bruker Bufetat sparekniven. Økt egenandel på kommunene ser også ut til å føre til færre institusjonsplasseringer. Det er mange utfordringer knyttet til hvordan rettighetsforskriften håndheves (jfr. all arbeidstid som i 2013 ble brukt på å korrespondere med fylkesmenn og advokater) og ulik praksis og tolkning hos tilsynsmyndigheten i de ulike fylker. Dette gjelder særlig bruk av kredittkort, internett og mobiltelefoner, og har tidvis medført store vansker med å gjennomføre det vi og andre ruskollektiv mener er god og nødvendig behandling. Faglig utvikling Fossumkollektivet har i 2013 sprengt nye grenser, bl.a. ved etablering av ny jenteavdeling i Frogn, «Primæren 2» og beslutningen om ny avdeling i Nord-Norge. Mangfold og faglige utfordringer som følge av veksten krever sitt. Klarer vi balansekunsten mellom dynamisk utvikling og videreutvikling-/formidling av arvesølvet? For oss er det viktig at identitet, eierforhold og fellesskapsopplevelsen i stiftelsen videreføres i de nyetablerte avdelingene, og at den faglige utviklingen ikke kommer på kollisjonskurs med disse grunnverdiene. Det er vanskelig, men fullt mulig å ta vare på den gamle grunnmuren selv om en bygger ut og bygger om! En organisasjon som vokser gjør samordning komplisert og krever systematikk, prioritering og avsatt tid. Organisering av fellesskap og felles aktiviteter (som grillfest, teater, vinteraktivitetstur og evt. felles sommerleir) kan være viktige for å ivareta uformell kommunikasjon, kompetanseflyt og erfaringsoverføringer. Behandlingshverdagen vår har ikke blitt enklere. Dette skyldes flere forhold, bl.a. at mange av ungdommene som kommer i behandling har større og mer sammensatte problemer enn tidligere. Når terskelen for å få institusjonsopphold heves, blir det en naturlig konsekvens at det er de med størst problemer som får tildelt plass. Kvaliteten på vårt kartleggings- og dokumentasjonsarbeid blir stadig bedre, og den faglige kunnskapen heves sakte men sikkert ut fra vår satsning på opplæring i «nye» metoder. Implementering av disse i behandlingshverdagen er en utfordring for alle og en prioritert lederoppgave. Årsmelding 2013 side 5

6 Strategi Fossumkollektivet gjennomførte høsten 2013 en strategiprosess. Dette resulterte i en strategiplan som peker ut retningen for de neste tre årene. Formålet er det samme som tidligere: «Fossumkollektivet skal med basis i en sunn medleverkultur og gruppebehandling bidra til at ungdommen får muligheter til å tilegne seg verktøy for en varig rusfrihet.» I vedtektenes 3 er formålet formulert slik: «Stiftelsen skal behandle, rehabilitere og utdanne ungdom med rusproblemer, drive forebyggende arbeid, samt utvikle og gjøre stiftelsens erfaringer tilgjengelig for andre. All annen virksomhet i Stiftelsen skal fremme hovedformålet.» Stiftelsens visjon er nesten uforandret: «Fossumkollektivet skal være en faglig ledende aktør med et helhetlig behandlingstilbud for unge mennesker, og sette faglige og ideologiske standarder for god behandling av rusavhengige. Det er et mål å kunne ta imot rusmiddelavhengige fra hele landet. Ekspansjon gjennom etablering av nye avdelinger skal kun skje hvis det ikke får negative konsekvenser for kvaliteten i de avdelinger vi allerede har.» For å kunne påvirke myndighetenes rammebetingelser og for annet sosialpolitisk arbeid har vi valgt å være aktive deltakere i Samarbeidsforum for norske kollektiv og i Ideelt Barnevernforum (IB). Vi er også medlem av Fagrådet innen Rusfeltet. Jubileum og annet i 2013 I 2013 feiret vi 30-årsjubileum, med fagseminar med eksterne gjester, jubileums teaterforestilling og andre aktiviteter. Vi har gjennom disse 30 årene i feltet ervervet en stor mengde erfaringsbasert kunnskap og kompetanse, gode verdier, holdninger og egenskaper. I dag fremstår Fossumkollektivet som en av de ledende aktørene i feltet, og kan tilby et unikt mangfold av behandlingstilbud for unge mennesker. En viktig seier i 2013 var at vi fikk gjennomslag i Arbeidstilsynet for Fossumkollektivets tolkning og forståelse av medleverforskriftens bestemmelser om boforhold. De aksepterer nå og ser fornuften i den bomodellen som er utviklet og gjennomført på flere av våre avdelinger. En arbeidsrettssak knyttet til omlegging av arbeidsordningen ved en av våre avdelinger tok mye ressurser i Fossumkollektivet fikk fullt medhold i en enstemmig tingrettsdom, men sakesøkerne har anket var et bra økonomisk år for Fossumkollektivet, og stiftelsen er mer solid enn noen gang. Det innebærer muligheter i 2014, bl.a. til ytterligere å forbedre bo- og arbeidsforholdene for medleverne. Det blir nå igangsatt byggeprosjekter ved minst tre av avdelingene. Takk til alle ansatte for kjempeinnsats i 2013! MOT TIL FORANDRING Endring av tekst... et variert innhold, som trekker linjene fra kollektivbevegelsens opprinnelse frem til dagens funksjon, håper vi at boka vil være et viktig bidrag i rusdebatten. Gjennom Annonse Leseren får en bred innføring i en av de mest virkningsfulle modellene innen moderne avhengighetsbehandling. I Mot til forandring presenteres sammensetningen av metoder og den strenge strukturen disse er samlet i. Her blir leseren også presentert for Fossumkollektivets unike familieterapi og samarbeid med ungdommenes pårørende under behandlingsforløpet. Boka gir en god oversikt over dagens tverrfaglige spesialiserte behandling av rusmiddelavhengighet og spesielt kollektivbevegelsens metodikk. Ved denne grundige gjennomgangen av Fossumkollektivets ideologiske plattform og pedagogikk, tilbys leseren et innblikk i hvor viktig behandlingsmodellen er: Tidlig intervensjon i solidaritet med ungdommen, før en livslang avhengighet til rusmidler har fått feste. Boka kan kjøpes direkte hos Fossumkollektivet for kr 100,- Årsmelding 2013 side 6

7 Fossum Nord I august starter vi opp ny behandlingsavdeling i Nord-Norge! Avdelingen skal ha ungdommer i alderen år som målgruppe, og en kapasitet på ca 10 pasienter/brukere. Bakgrunn for prosjektet: Oppdragsgiverne våre ønsker at tjenestene i størst mulig grad skal tilbys innenfor de enkelte regionene, enten det er fra statlige, ideelle eller kommersielle aktører. Helse Vest og Helse Sør-Øst er eksempler på dette, og vi ser en klar tendens også i Helse Nord. Det er mangel på gode rusbehandlingsinstitusjoner for ungdom i regionen. Fossumkollektivet har et godt omdømme i nord, så det er viktig å befeste og styrke denne posisjonen. Det kan vi gjøre ved å levere gode tjenester, samt være proaktive og på tilbudssiden. Enkelte av våre konkurrenter omtales som nesten monopolister, og henvisere har uttrykt at det gjerne kunne vært flere aktører i regionen. Det etterspørres mindre enheter, i tråd med slik vi driver de fleste avdelingene i Fossumkollektivet. Styret i Fossumkollektivet har gitt daglig leder fullmakt til nødvendige investeringer i forbindelse med etableringen. Vi har kjøpt en nærings- og boligeiendom i Valnesfjord. Det betyr at vi må bygge om huset, men arealet er mer enn stort nok med 900 kvm fordelt på to plan. Huset ligger på 16 dekar tomt med stor strandlinje i det lille bygdesenteret Strømsnes. Vi har i tillegg kjøpt hovedhuset til den gamle Solvikgården, en eiendom som ligger mindre enn 100 meter unna Strømsnesbygget. Butikk, post, kiosk, og helsesenter er i umiddelbar nærhet. Bussholdeplass tett ved og togstasjon meter unna med hyppige avganger til Bodø og Fauske, med henholdsvis 30 og 10 minutters reisetid. En arbeidsgruppe har sammen med arkitekt laget en plan for ombygging av huset til vårt formål, samt startet rekrutteringsprosessen. Vi håper å ha full drift ved avdelingen i løpet av sensommeren. Arbeidsgruppa ser på målgrupper (alder, kjønn og plasseringshjemmel), men mener så langt at vi skal gå bredt ut. Dvs at vi skal kunne ta i mot både på barnevern (fortrinnsvis frivillige plassering) og TSB, alder år, begge kjønn og både langtid og korttid. Det arbeides med det faglig innholdet, balansen mellom kollektivpedagogikk og 12-trinn, gruppe- og individualbehandling etc. I første driftsåret legges det opp til en totalbemanning på 9 ansatte hvorav 6 medleverstillinger. To av medleverne skal ha et miljøterapeutisk hovedansvar. Vi har allerede ansatt Christine Aarvik som avdelingsleder. Christine tiltrer jobben juni og har bakgrunn som barnevernpedagog med mye relevant tilleggsutdanning, bl.a. kognitiv terapi, rus og psykisk helse. I tillegg skal avdelingen ha avtale med psykolog for bl.a. individualterapi og psykiater med ansvar for den medisinske delen av behandlingen. Årsmelding 2013 side 7

8 Tallenes tale Søknader og inntak Fossumkollektivet mottar flere henvendelser fra ungdommer enn hva vi kan tilby av kapasitet/antall plasser. Vi har i 2013 hatt en økning av antall søknader og inntak sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig belegg Fossumkollektivet har i 2013 hatt flere ungdommer i behandling enn noen tidligere år. Belegg (%) etter lovhjemmel Fordelingen av inntak etter barnevernloven og spesialisthelsetjenesteloven har i 2013 vært omtrent det samme som i I 2013 har det vært 1 % av ungdommene som har mottatt behandling under soning etter straffegjennomføringsloven 12 (fengselsloven). Geografisk fordeling i 2013 Våre pasienter/ungdommer kommer fra hele landet. Fossumkollektivets oppdragsgivere/avtalepartnere er Bufetat/Bufdir, de regionale helseforetakene og HELFO Pasientformidling. Årsmelding 2013 side 8

9 PRIMÆREN - intensivbehandling Høsten 2010 etablerte Fossumkollektivet sin avdeling for intensivbehandling av unge rusmiddelavhengige menn, hovedsakelig mellom 20 og 25 år, men med mulighet for opp til 30 år. Driften er hjemlet i de samme lovverk som våre øvrige avdelinger. Primæren er lokalisert i Frogn kommune i Akershus og har åtte døgnplasser. Avdelingen har vært en suksess, og vi etablerte derfor Primæren 2 for unge kvinner våren Vår avdeling i Nedre Damvei i Spydeberg ivaretar den videre behandlingen når det vurderes som nødvendig. Bakgrunn Fossumkollektivet har siden 1998 tilbudt intensivbehandling til unge voksne rusmiddelavhengige i Sverige. Dette har vært et kognitivt behandlingsprogram tuftet på AA/NA s 12-trinnsprogram. Oppholdet hos våre samarbeidspartnere Korpbergaet, Hugin og Munin nord i Sverige har vært et godt tilbud. Mange ungdommer har via dette fått et rusfritt liv, og en rekke studier viser at disse behandlingsoppleggene gir gode resultater. Vi vurderte i flere år å etablere en tilsvarende norsk intensivbehandling basert på tolvtrinnsbehandling. Med snart 30 års erfaring og bred kompetanse som behandlingskollektiv, kan vi tilføre programmet en svært viktig sosialpedagogisk komponent. De regionale helseforetakene ønsker også at all den behandling vi tilbyr, skal utføres innenlands og innenfor vår ideelle stiftelse. Behovet for Primæren Selv for ganske unge mennesker har rusmiddelavhengigheten rukket å utvikle seg til en alvorlig lidelse. Denne gjenstridige problematikken utgjør vanligvis én av mange biter i et stort og langt mer sammensatt bilde som vi skal endre sammen med ungdommen. Vi vurderer kompleksiteten og alvorlighetsgraden ved dette bildet under kartlegging og i individuell terapi og gruppebehandling. Dette krever igjen at de løsningene vi tilbyr er mangesidige. Ungdommer i behandling forventer et annet tempo og mer bruk av fantasi i behandlingsprogrammet. Derfor har vi brukt erfaringer fra Sverige og USA i utviklingen av vår egen tolvtrinnsbaserte primærbehandling. Det sosialpedagogiske perspektivet er godt representert i vårt kjønnsspesifikke tilbud. Dessuten tilbyr vi ungdommene opplevelsesbasert pedagogikk/terapi. Metodikken og den faglige plattformen Psykologene Jeffrey Young and Janet Klosko sier i boken Reinventing Your Life, at det finnes ikke én teknikk eller én metode for forandring, som passer for alle mennesker. Vi tror som Young og Klosko at mest effektiv tilnærming for å skape forandring skjer når vi gjør bruk av mange ulike metoder og teknikker (Young & Klosko, ). Behandlingsprogram/-metoder Miljøterapeutisk arbeid med mentalisering og mentaliseringsbaserte holdninger og tilnærming er grunnleggende for behandlingen. Kognitiv atferdsterapi og Motiverende intervju er også sentrale metodiske tilnærminger. Videre har Primæren hentet inspirasjon fra 12-trinnsprogrammet. Vi tilbyr et strukturert gruppeterapeutisk behandlingsprogram der vi kombinerer: Psykoedukasjon Gruppeterapi Opplevelsesbasert pedagogikk Sosialpedagogikk (vår miljøterapeutiske base er sosialpedagogisk) Individualsamtaler med psykolog/gestaltterapeut/ traumeterapeut Familiearbeid Bruk av selvhjelpsgrupper- NA/AA Mindfulness Primæren tar imot ungdommer fra hele landet. Årsmelding 2013 side 9

10 Gården og Rud Avdeling Gården ble etablert i 1983 på Vestre Fossum gård sentralt i Spydeberg. Avdelingen har plass til 16 ungdommer. Avdeling Rud ble etablert i januar 1998 og har plass til 10 ungdommer etter nytt hus og utvidelse i Målgruppa for begge avdelingene er ungdommer i alderen år, med hovedvekt på år. Pedagogikken er basert på relasjonsbygging og medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Det dynamiske fasesystemet synliggjør personlig utvikling og vekst for den enkelte ungdom. Ansvar, tillit og frihet reguleres gjennom utvikling i fasene. Slik blir den enkeltes utvikling og vekst synlig for en selv og for gruppa. Ungdommene lærer frihet under ansvar. Rettigheter og tillit opparbeides gjennom å ta ansvar for seg selv og fellesskapet. Avdelingene Gården og Rud jobber med ungdommer i fase 0-3. Felles for alle er at de har problemer knyttet til rus og rusmiddelavhengighet. Behandlingstida i de tre første fasene kan strekke seg til tolv måneder. Ungdommenes problemematikk og sårbarhet er ulik, og derfor er utvikling og tid i behandling også individuell. Innholdsmessig er disse områdene sentrale: Arbeid med rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk i gruppebehandling og individualterapi, innenfor metodene sosialpedagogisk tilnærming, kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert tilnærming og motiverende intervju Familiearbeid Arbeidslag hvor ungdom og voksne har felles ansvar for den daglige driften Fossumskolen Fysisk fostring / helse Fritid, lek og teater/drama med styrking av sosial kompetanse Individuelle behandlingsplaner Selvhjelpsgrupper utenfor Fossumkollektivet Utredning v/psykolog eller psykiater ved behov. Årsmelding 2013 side 10

11 Gården og Rud Gruppa er sentral i behandlingsprogrammet ved kollektivet. Tillit, trygghet og ærlighet er grunnleggende verdier for vekst og utvikling. Av den grunn har vi noen få, men grunnleggende regler som gjelder i kollektivet. Disse er tuftet på ærlighet: Ingen rusmidler på huset Bruk av psykisk eller fysisk vold er ikke tillatt Bygda er hellig Ingen parforhold mellom ungdommer i behandling Selv om gruppa er et sentralt element i pedagogikken, arbeider vi med individet i fokus. Gruppa er speilet. Her finner den enkelte støtte, søker råd og møter motstand og gjenkjenning. Alle ungdommer som kommer i behandling etter Lov om barneverntjenester har en individuell tiltaksplan utarbeidet av respektive kommunale barnevern. Innen seks uker skal det i samarbeid med ungdommen utarbeides en handlingsplan, som tar utgangspunkt i tiltaksplanen. Handlingsplanen er et arbeidsredskap, og evalueres bl.a. på ansvarsgruppemøtene. Hver ungdom har to kontaktpersoner blant miljøterapeutene i avdelingen. Årsmelding 2013 side 11

12 Solvold og Sørligard Dette er Fossumkollektivets behandlingstilbud for jenter og gutter med rusrelaterte problemer, og samtidig psykiske lidelser (ROP). Tilbudene bygger på kollektivets pedagogiske prinsipper, men med større vekt på individuell tilrettelagt behandling, mindre grupper og forsterket kompetanse innen psykisk helsevern. Avdeling Solvold ligger i Stange kommune i Hedmark fylke og ble opprettet i Solvold har behandlingstilbud til 7 jenter i fase 0-3 på Øvre Solvold. Fase 4-5 kan gjennomføres i to-base system og treningsleiligheter i Hamarområdet. Den andre avdelingen, Sørligard, tok inn sine første ungdommer i Med et nytt bolighus på tunet ble det plass til syv gutter. Avdelingen ligger i Vang i Hamar kommune. Høsten 2008 utvidet avdelingen med et hus i Ringgata på Hamar, hvor fase 4-5 ivaretas. Den korte avstanden til jenteavdelingen Solvold i Stange gir muligheter for nært samarbeid og kompetanseutveksling mellom avdelingene. Målgruppe Behandlingstilbudet retter seg mot ungdom i alderen 15 til 25 år, med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan være depresjoner, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Ungdommene som kommer til Solvold og Sørligard må kunne fungere i en liten gruppe, selv om den enkelte får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Lovgrunnlag Avdelingene tilbyr plasser innen barnevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntak kan skje etter Lov om barneverntjenester 4-24, 2.ledd og 4-26, Lov om spesialisthelsetjenester 2-1.a, første ledd nr. 5, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 10-2 og og Lov om straffegjennomføring 12. Årsmelding 2013 side 12

13 Solvold og Sørligard Kompetanse Avdelingene har en tverrfaglig sammensatt voksengruppe med helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse. Utdanning og erfaring fra arbeid med rus og psykiatri er godt ivaretatt. Regelmessig veiledning er en del av tilbudet til de voksne. Avdelingene har også tett samarbeid med psykiater, samt tilknyttet psykolog, ernæringsfysiolog og en person med spesialkompetanse på fysisk aktivitet og trening i behandling av psykiske lidelser. Behandlingsinnhold Arbeid med rusmiddelavhengigheten, individuelt og i gruppe Arbeidslag, der ungdom og voksne har ansvar for driften av kollektivet Skoletilbud med egne lærere (Fossumskolen) Fysisk aktivitet Fokus på kost og ernæring Fossumkollektivets familiearbeid Friluftsliv, turer og lek Individuell Plan (IP) og Individuelle behandlingsplaner Gruppeterapi psykoedukative grupper Individualterapi, utredning og diagnostikk etter behov Pedagogikken er basert på medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Gruppa er sentral i behandlingsopplegget ved avdelingen. Tillit, trygghet og ærlighet ses som grunnleggende verdier for vekst og utvikling hos den enkelte ungdom. Årsmelding 2013 side 13

14 Nedre Damvei Ungdommenes videre- og etterbehandling ved avdelingene i Østfold og Akershus ivaretas av Fossumkollektivets avdeling Nedre Damvei. Langsiktige målsettinger for våre ungdommer er: Et godt liv med totalavhold fra alle rusmidler Mestring av eget liv i samspill med andre Ordnet sosialt nettverk Ordnet skole / arbeidssituasjon Poliklinisk oppfølging Poliklinisk oppfølging er et tilbud vi har til alle som har behov for det, og er en individuelt tilpasset etterbehandling. Det er to veier inn til avdeling Nedre Damvei: 1. Et selvstendig behandlingstilbud for ungdommer mellom 18 og 25 år, som mottar behandling etter Lov om spesialisthelsetjenester og Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette tilbudet består av 3 mnd. primærbehandling ved en av våre primærbehandlingsavdelinger i Frogn, evt. hos en av våre samarbeidspartnere i Sverige. Primærbehandlingens program bygger på 12-trinnsmodellen. Etter fullført primærbehandling kommer ungdommen til videre behandling i avdeling Nedre Damvei, (Fase 4 og 5). Der er det også mulig å sone dom etter Lov om straffegjennomføring, Avdelingen utgjør fase 4 og 5 også for de ungdommene som har gjennomgått første del av behandlingen på en av avdelingene i Spydeberg, Gården eller Rud (fase 0 til 3). Se omtalen av Gården/Rud for en kort beskrivelse av det dynamiske fasesystemet. Begge gruppene har felles målsettinger og behandlingsprogram i fase 4 og 5 i avdeling Nedre Damvei. Behandlingsprogrammet inneholder to hovedbestanddeler: Sosialpedagogisk/kollektiv tilnærming og 12-trinnsbehandling. Her kombinerer vi det beste fra to behandlingsmodeller med medleverskap, relasjonsbygging, sosial fungering, verktøy for et rusfritt liv, selvhjelpsgrupper, kunnskap om rusmiddelavhengighet, gruppe- og individualterapi, fritid og skole eller jobb. Ungdommene i fase 4 bor i to villaer i Spydeberg, hvor det til enhver tid er medlevere til stede, mens fase 5 innebærer å bo i en av våre treningsleiligheter i nærmiljøet. Ungdommer som bor i fase 5 har også tilgang til ansatte døgnet rundt. Behandlingsprogrammets temaer er tilnærmet de samme i begge fasene, men friheten, ansvaret og utprøvingen utvides progressivt. Behandlingens samlede lengde er individuell. Årsmelding 2013 side 14

15 FOSSUMSKOLEN Skolen ved Fossumkollektivet har som mål å gi alle ungdommer i behandling en mulighet til skolegang ut fra deres egne evner og behov. Videre har skolen et mål om å legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimal mulighet til å nyttiggjøre seg det ordinære skolesystemet eller komme seg ut i yrkeslivet. Fossumkolen følger både lover og forskrifter som gjelder for norsk skole og de til enhver tid gjeldende læreplaner. Skolen drives etter de pedagogiske prinsipper som er beskrevet i Fossumkollektivets pedagogiske plattform. Skolens ressurser består pr. i dag av fem stillinger for avdelingene i Spydeberg, og 1,8 stillinger ved avdelingene i Hedmark. Lærerne underviser ungdommene ved alle avdelingene, og følger opp de som går på videregående skole. Våre lærere har kompetanse til å undervise i alle fag på grunnskolenivå. Skolen har et tett og nært samarbeid med grunnskolen i kommunen og videregående skoler i fylket. Motivasjon De fleste ungdommene kommer til oss med negative erfaringer fra tidligere skolegang. En viktig del i undervisningen er å gjenoppbygge et godt forhold til skolen, og motivere til videre skolegang. Fossumskolen driver også rådgivning om valg av utdanningsprogrammer i den videregående skole. Skolen har undervisning to dager i uken, og i tillegg gjennomfører vi obligatorisk lekselesing med læreroppfølging to kvelder pr. uke. Skolen er underlagt Østfold fylkeskommune, men lærerne er ansatt i Fossumkollektivet. Ved avdelingene Sørligard og Solvold organiserer vi skolearbeidet litt annerledes. Lærerne er ansatt via Storhamar videregående skole, og arbeidsgiver er Hedmark fylkeskommune. Skolen tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms ressurser og ståsted, og gir et faglig tilbud til alle i forberedelsene til å begynne på videregående skole. Ved å ta igjen tapt skolegang gir vi ungdommene større forutsetninger for å gjennomføre videregående skole. Tett oppfølging Elever som går på videregående skole får tett oppfølging. Vi har gjennom årene opparbeidet et godt samarbeid med lærerne ved de videregående skolene der vi har elever. Vi anser dette som svært viktig, fordi ungdommene ofte møter ulike utfordringer i skolemiljøet, blant annet rus. Mange av elevene har startet på videregående skole flere ganger, men sluttet etter kort tid. Så lenge de er i behandling ved Fossumkollektivet, klarer de aller fleste å gjennomføre skolegangen. Årsmelding 2013 side 15

16 FAMILIEARBEIDET Utgangspunktet for familiearbeidet er at hele familien tar del i behandlingsprosessen, selv om det er den rusmiddelavhengige ungdom som er til behandling. Gjennom mange års arbeid har vi sett betydningen av å gi alle berørte familiemedlemmer en mulighet til forandring. Fossumkollektivet har en systemisk tilnærming, hvor vi forsøker å ansvarliggjøre familien for egen endring gjennom kunnskapstilegnelse, mulighet til erkjennelse og bearbeiding av egen situasjon. Kompetanse Familieteamet har lang erfaring i arbeid med pårørende, og består av fagpersoner med solid kompetanse innen rusbehandling og familieterapi. Vi benytter oss også av eksterne fagpersoner i familiehelgene og familieukene. Tiltak i familiearbeidet i løpet av ett år Fem familiehelger En foreldrehelg Det arrangeres tre familieuker pr. år Mulighet for hospitering på avdelingen Bli kjent-kveld (informasjonskvelder for foreldre og søsken) Familiemiddag 2. juledag Grillfest / sommerfest i juni Ansvarsgruppemøter Telefon-/brevkontakt mellom familien og kollektivet Hjemreiser med ansatte Familiesamtaler etter behov Behandlings-/ endringsplaner Foreldrehelg og familiehelger varer fra fredag til søndag, og familieuken varer fra søndag til fredag. Samlingene har et intensivt program. Stikkord for samlingene er: Forandring er mulig, men jeg kan ikke forandre andre enn meg selv. Vi tilrettelegger også for familiesamtaler når det vurderes som nyttig for familien. Fossumkollektivet har som utgangspunkt at rusmiddelmisbruk/ rusmiddelavhengighet kan ramme alle familier uavhengig av sosial status og sosialt funksjonsnivå. Vi erfarer at alle som utvikler en avhengighet til rusmidler vil påføre sine nærmeste store belastninger, og hele familien kan bli skadelidende. Vi ser at alle som står nært en som misbruker rusmidler har betalt en pris. For å kunne gå inn i en endringsprosess, er det viktig å bli bevisst den rollen en har hatt i familien og prisen en har betalt. Dette gjelder både den enkelte ungdom og de andre familiemedlemmene. Lovfestet rettighet Pårørende til rusmiddelavhengige har de samme lovfestede rettighetene som ungdommene selv. Ovennevnte viser at Fossumkollektivet følger myndighetenes føringer om å gi pårørende et behandlingstilbud. Gjennom snart 25 års familiearbeid har vi erfart at familier som lever nært en rusmiddelavhengig ofte utvikler egne problemer og symptomer. Symptomene og problemene til pårørende har sin egen dynamikk og utvikling og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige evt. rehabiliteres. Videre viser forskning at det er av vesentlig betydning for rehabilitering av en rusmisbruker at hele familien får støtte og behandling. Årsmelding 2013 side 16

17 Besøkshjem Fossumkollektivet har lang tradisjon med bruk av besøkshjem. I over ti år har vi hatt to familier ansatt hos oss for å ivareta våre ungdommer i perioder. Ungdommene kan en periode bo og leve i besøkshjem, som oftest i forbindelse med oppstart av behandlingen. Her får de en myk start på sitt behandlingsforløp. Målet er å komme inn i normale rutiner og begynne å fungere i henhold til hva som blir forventet av dem på de avdelinger de senere blir plassert. Ungdommene må stå opp om morgenen, følge husregler, bistå familien i daglige gjøremål, rydde, vaske og hjelpe til med gårdsarbeid. Dette er noen av de rutiner, forventninger og krav vi stiller til ungdommene. I besøkshjemmet blir de møtt med omsorg og støtte, samt stabile og trygge voksenpersoner, som ofte representerer noe annet enn det miljøet ungdommene kommer fra. Etter en tid i besøkshjemmet fortsetter behandlingsforløpet i en av våre avdelinger. For andre ungdommer bruker vi besøkshjem når det over tid har vært vanskelig på avdelingen. Ungdommen kan ha kommet inn i et mønster eller en negativ utvikling som oppleves som utfordrende å bryte ut av. Da kan besøkshjemmet representere en ny innfallsvinkel til de utfordringer ungdommen står ovenfor: Et annerledes rom for endring, nye inntrykk og utfordringer kan gi ungdommen nye perspektiv. Avstand til avdelingen og en tenkepause kan føre til ny motivasjon og et sterkere ønske om en endret livssituasjon. Våre to besøkshjem ligger i tilknytning til gårdsbruk i hhv Eidsberg og Hobøl kommuner. Besøkshjemmene får faglig veiledning og støtte fra vårt Inntaksteam, som også koordinerer avdelingenes bruk av denne ressursen. Styret i stiftelsen Tønnes Thomstad (66), styreleder siden Tønnes er direktør i Turnaround AS, bedriftsrådgiver, spesialist på lederutvikling og profesjonelt styremedlem. Marianne Aasen (47) Marianne er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad. Hun er utdannet statsviter og har arbeidet som journalist. Stine Andreassen (42) Stine er advokat i Conecto AS, Hamar. Tidligere har hun arbeidet både som dommer og statsadvokat. Harald Ruiz Davila (47) Harald er valgt som ansattes representant i styret og er leder på Avd. Gården. Han er utdannet barnevernpedagog. Torill Berg (56) Torill er også ansattes representant i styret og arbeider som miljøterapeut/medlever på avd. Gården i Spydeberg. Hun er utdannet førskolelærer og gestaltterapeut. Reidar K. Hjermann (45) Reidar er psykologspesialist og tidligere barneombud. Han ble valgt inn i styret vinteren 2013/2014. Edle Ravndal (68) Edle er professor på Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med forskning på rusfeltet i snart 40 år. Årsmelding 2013 side 17

18 Daglig Finn Arc Sty organisasjonskart Stiftelsen Fos Avdelingsleder Solvold Avdelingsleder Gården Avdelingsleder Sørligard Monica Johansen Harald Ruiz Davila Faglig leder Avdelin inntak o Avdelingsleder Fossumskolen Britt Nysveen Skar Ulf Bragvin Mariann Heidi Stubberud Stiftelsen Fossumkollektivet hadde 107 ansatte (tilsv.103 årsverk) pr De fleste av våre medarbeidere har høgskole og universitetsutdanning. I tillegg har mange også videreutdanning innen fagområder som er viktig for behandlingstilbudet vårt. Dette er videreutdanning i rus, klinisk rusarbeid, psykiatri, dualproblematikk, familieterapi, gestaltterapi, veiledning, adictologi, psykisk helsearbeid, spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse. Årsmelding 2013 side 18

19 sumkollektivet Avdelingsleder Rud Avdelingsleder Nedre Damvei gsleder g marked Administrativ leder Thomas Eklund Idunn Storrø Avdelingsleder gutte/jente Primæren Renshus Hege Bergersen Siv Høihilder Heiene Avdelingsleder Fossum Nord leder Christine Aarvik tander ret Årsmelding 2013 side 19

20 Behandlingstilbudet Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene.. Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen år, med ruslidelser og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet. Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk relasjonskontrakt og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en kognitiv terapeutisk forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår problemforståelse/teoretiske forankring, metoder for kartlegging av problemer og ressurser, behandlingsmål og anvendte behandlingsmetoder. Metodevalgene er i tråd med de kliniske retningslinjer og anbefalinger som nasjonale helseinstitutter har gitt. En sentral forutsetning er at behandling skal fokusere på det enkelte individs behov og preferanser. Arbeid med ungdommenes motivasjon for endring, og det å fullføre hele behandlingsforløpet er derfor sentralt. Videre er det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikkedømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte skal vise ungdommene omsorg, respekt og muligheter for privatliv. Terapeutene våre har kompetanse både i forhold til kommunikasjon/ alliansebygging og terapeutiske verktøy. Behandlingsplanene inneholder mål som er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsavgrensede og framtidsrettet, i tillegg til at de fokuserer på å etablere og utvikle gode nettverk. Vi legger også stor vekt på at terapeuten og ungdommen utformer mål som de kan enes om. Dette innebærer at terapeut og ungdom må komme fram til en felles forståelse av problemer, utforme felles mål og bli enige om hvilke intervensjoner som skal inngå i behandlingen. I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre, men også formidling av kunnskap. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer dem derfor til å delta i aktuelle støttegrupper/ selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling. Årsmelding 2013 side 20

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Fossumkollektivet Presentasjon Årsmelding 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Trasoppklinikken Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser/ Antall

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Rus og psykiatri 16.09.07 Unni Aker Klinikk rus og avhengighet, AUS koordineringsenheten 1 Si noe

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Stiftelsen Veien Ut Kjønnerødveien Ramnes Facebook: Veien Ut

Stiftelsen Veien Ut Kjønnerødveien Ramnes  Facebook: Veien Ut ! Stiftelsen Veien Ut Kjønnerødveien 32 3175 Ramnes www.veienut.no Facebook: Veien Ut Hvem er vi Veien Ut er en ideell og frivillig stiftelse etablert i 2013. Vi driver primært med rusbehandling og ettervern

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten er en barneverninstitusjon som gir individuelt og tilpasset behandling til ungdom mellom 16 20 (23) år. BOenheten er en institusjon

Detaljer

Om avdelingene og tilhørende målgrupper

Om avdelingene og tilhørende målgrupper Organisasjonsform Privat ideell stiftelse etablert i 1989 som en gave fra Kirkens Bymisjon. Om stiftelsen Opprinnelig besto stiftelsen av 1 avdeling, hvor det hovedsakelig ble drevet utredning. Tilbudet

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Styve Gard Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Innhold 5 Om Styve Gard Målgruppe Plasseringsgrunnlag Vårt særpreg Fagforståelse Familie- og nettverksarbeid

Detaljer

12 trinns behandling

12 trinns behandling 12 trinns behandling Pål Solhaug 27.05.10 12 trinns behandling Disposisjon 12 trinn bakgrunn Terapeutiske konsekvenser med 12 trinns tenkning i behandling Hvordan bruker enhet for gruppeterapi 12 trinns

Detaljer

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse?

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Nye metoder i pakkeforløp Seminar OUS 24. november 2017 Anne Beate Sætrang, avd.leder/prosjektleder Guri

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(rop) Bydel Alna, Oslo kommune

Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(rop) Bydel Alna, Oslo kommune Oslo kommune Bydel Alna Enhet for egenmestring og rehabilitering Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(rop) Bydel Alna, Oslo kommune Lillehammer 2014 Tema Oppbygningen

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Integrert behandling Fasespesifikk behandling

Integrert behandling Fasespesifikk behandling Integrert behandling Fasespesifikk behandling Nasjonalt opplæringsprogram ROP Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal

Detaljer

Miljøterapi. Faglig grunnlagsdokument for. Trondheimsklinikken. «I Norge er det vanlig å peke på at prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst.

Miljøterapi. Faglig grunnlagsdokument for. Trondheimsklinikken. «I Norge er det vanlig å peke på at prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst. Faglig grunnlagsdokument for Miljøterapi Trondheimsklinikken «I Norge er det vanlig å peke på at prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst. Det glemmes lett at de også ofte fører til prestasjoner.»

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Avdeling for spiseforstyrrelser er en del av Modum Bad klinikken som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser er en del av Modum Bad klinikken som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. Modum Bad november 2007 Avdeling for spiseforstyrrelser er en del av Modum Bad klinikken som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. Modum Bad klinikken består av seks avdelinger:

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne

Detaljer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Om Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Styve Gard en del av en landsdekkende ideell stiftelse

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Et forsøk på å erstatte en statssekretær

Et forsøk på å erstatte en statssekretær Et forsøk på å erstatte en statssekretær Hvorfor ny opptrappingsplan Fortsatt mange utfordringer knyttet til: - Økt alkoholkonsum blant utvalgte grupper, spesielt blant kvinner og eldre - Vedvarende høye

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Bolig som mulighet og arena for mestring

Bolig som mulighet og arena for mestring Bolig som mulighet og arena for mestring Amund Aakerholt Kompetansesenter rus region øst Lillehammer 05.05.09 1 Disposisjon Holdninger til rus og det å være kvalifisert for bolig. Hva er gjort mht til

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen Fengsel som ramme og mulighet Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen STIFINNER N Prosjektperiode 1992-1995. Helse og kriminalomsorg. Fast tiltak fra 1995 Tverretatlig samarbeid mellom Oslo fengsel

Detaljer

noen foreløpige resultater og utfordringer

noen foreløpige resultater og utfordringer Sidsel Sverdrup og Lisbet Borge Evaluering av TEDD noen foreløpige resultater og utfordringer Erfaringskonferansen, RKDD Lillehammer 23.september - 2010 1 Evaluering av TEDD Bakgrunn TEDD = Tverrfaglig

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Med barnet i mente. Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator.

Med barnet i mente. Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator. Med barnet i mente Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator. Våre enheter Enhet for gravide Enhet for familie -Familiehuset

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Erfaringsundersøkelse blant ansatte i rusbehandlingen

Erfaringsundersøkelse blant ansatte i rusbehandlingen Erfaringsundersøkelse blant ansatte i rusbehandlingen NOTAT :01 SIDE Innledning Ansatte i rusinstitusjoner er en gruppe vi sjelden hører fra i den politiske debatten om rus og rusbehandling. Med deres

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015 Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet Kontaktmøte 9. november 2015 Kompetanseløft 2020 regjeringens plan for rekruttering, fagutvikling og kompetanse Nasjonal lederutdanning

Detaljer