Presentasjon. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon. Årsmelding"

Transkript

1 Presentasjon Årsmelding

2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum for kollektivdrift og rusbehandling i Fossumkollektivet tar i mot kvinner og menn i alderen 15 til 25/30 år fra hele landet. Målgruppa er unge mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, og med samtidig rus- og psykiske lidelser. Vi har ca 80 behandlingsplasser fordelt på åtte ulike avdelinger: Tre avdelinger i Østfold pluss en egen skoleavdeling, to i Hedmark, to avdelinger i Akershus og en i Nordland. Hjemlene for opphold i Fossumkollektivet finnes i Lov om barneverntjenester 4-24, 2.ledd, 4-25 og 4-26, og i Lov om spesialisthelsetjenester 2-1a, jfr.l Helse- og omsorgstjenesteloven 10.2 og Ungdom kan også gjennomføre soning etter Straffegjennomføringslovens 12 om soning under behandling. Kollektivbehandlingen er basert på medleverskap, der de voksne ansatte og ungdommene bor og lever sammen. Dette bofellesskapet gir ungdommene en stabil voksenkontakt, og skaper forutsigbarhet og trygghet som er et godt utgangspunkt for en nødvendig relasjonsbygging. Fossumkollektivet har avtaler med de regionale helseforetakene, med HELFO pasientformidling og med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Avdeling Valnesfjord, Fauske i Nordland Avdeling Solvold Stange i Hedmark Avdeling Sørligard Hamar i Hedmark Avdeling Primæren 1 og 2 Frogn i Akershus Avdeling Rud Spydeberg i Østfold Avdeling Gården Spydeberg i Østfold Avdeling Nedre Damvei Spydeberg i Østfold Stiftelsen Fossumkollektivet Org Postboks Spydeberg Tlf Fax e-post: web: Årsmelding 2014 side 2

3 Hva skiller Fossumkollektivet fra andre Politiske føringer aktører? Det er allerede krav om enerom på barnevern, helst med eget bad/wc, samt fri Kombinasjonen av barnevern og helse tilgang til sosiale medier. Dette er eksempler på krav som kan forstyrre pedagogiske (TSB) Ung målgruppe sider ved arbeidet med de yngste (deling Medleverskapet er en verdi og kan gi trygghet) og skaper Bredden i tilbudet, som gir lavere sårbarhet i barnevernfeltet. økonomiske problemer for mange aktører Selvhjelpstankegangen (AA/NA) Nye EU-regler som åpner for kommersielle Familiearbeidet, krimprogrammet, skoletilbudet og teater med å bli skjermet ved anskaffelser. Store aktører, slik at de ideelle ikke kan regne Gruppebehandling europeiske konsern kan komme på banen, Et hjem / lite institusjonspreg både på barnevern og rusbehandling (TSB). Økt konkurranse - og innføring av «fritt Utfordringer i fremtiden: behandlingsvalg» - øker behovet for profesjonell, målrettet markedsføring av våre Hvordan kan vi overleve som ideell aktør, samtidig som vi beholder vår faglige integritet og tjenester. Fritt behandlingsvalg er en ordning som kan slå både positivt og negativt de verdiene vi tror på? Hvordan videreutvikle og ta vare på den humane kapitalen i stiftelsen? Kravene til rapportering og dokumentasjon ut for oss. vil øke. Det innebærer også økt kontroll fra Hva kan vi gjøre for å bli et enda bedre oppdragsgivere og andre myndigheter. behandlingstilbud? Faglige føringer 2014 Økte krav til metoder, evidens, dokumentasjon og Løpende kvalitetssikring Fagmyndighetene stiller allerede krav om at var det året Fossumkollektivet etablerte seg i Nord-Norge, rapportering Verdsette/oppgradere medleverrollen vi ikke kan nekte å ta imot LAR-pasienter. slik at vi nå kan ta i mot ca. 80 unge mennesker til Ungdommene har mer komplekst problembilde Perfeksjonere dokumentasjon i hht oppdragsgivernes krav utfordrer ønsket om å være et medikament- Det finnes også klare retningslinjer som behandling i stiftelsen. Hyppigere tilsyn fra myndigheter og oppdragsgivere 2014 var det året vi inngikk store, langsiktige avtaler med Endrede rammebetingelser, eksempelvis bortfall Dokumentere behandlingsresultater gjennom jevnlige etterundersøkelser Krav til evidensbasert behandling, som innebæfritt behandlingstilbud. både Helse Sør-Øst og Helse Nord var det året vi av momskompensasjon, innføring av sentraliserte økte vår kapasitet på psykolog- og psykiatersiden. innkjøp/anskaffelser (NIT) og økte egenandeler for Enda mer målrettede og effektive behandlingsforløp beskrivelse av metoder og resultatdokumentarer større krav til spisskompetanse, samt bedre 2014 var det året effekten av Nasjonalt Inntaksteam (NIT) kommunene slo inn for fullt. Økt konkurranse fra kommersielle aktører Økt satsing på riktig kosthold og fysisk sjon (bl.a. gjennom gode etterundersøkelser) var det året ungdommene spilte Peer Gynt på Fossumteatretbinert med teknologisk utvikling / sosiale medier Rettighetsforskriften og fortolkning av denne, kom- aktivitet Større krav til brukermedvirkning/styring på Mer hospitering og annet samarbeid på alle nivåer var det året vi besluttet å gjennomføre ny etterundersøkelse og etablere brukerråd. Vi har blitt vesentlig større, mer profesjonalisert og Etablering av tariffavtale / medlemskap i Virke tvers av avdelingene Ytterlig økte krav til individuell tilpasning av Fortsatt øke lederkompetansen og bli behandlingsoplegget var det året Solvold innviet nytt hus for ungdommer og voksne. tilbyr et større mangfold nå enn tidligere. enda bedre på rekruttering Stadig nye rusmidler med ukjent virkning vil Frigjøre ressurser og kreativitet i organisasjonen gjennom økt trivsel og redusert misbrukere. komplisere arbeidet med behandling av rus- Fossumkollektivet har vist nødvendig omstillingsevne i Status for Fossumkollektivet forhold til stadig skiftende rammebetingelser - og samtidig greid å være trofast mot stiftelsens verdigrunnlag! Vi har gjennom årene utviklet og fått sykefravær. Rettighetsperspektivet (bl.a. full tilgang til Satse på fortsatt god, faglig kvalitet i alle rusnettverk gjennom mobiltelefon og internett) vanskeliggjør god behandling og kan et gjennomarbeidet behandlingsopplegg - mer enn ledd, herunder god dialog og kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. få katastrofale følger for enkeltungdommer. Endringer de siste årene 30 års erfaring fra rusfeltet/ungdom. Fossumkollektivet og rus- og barnevernfeltet har vært medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse og gjennom en rekke endringer de siste 5-10 årene. Endringene påvirker vår hverdag og tilbudet til ungdommene, tidligere. flere faglige ressurser tilgjengelig enn noen gang Forhold som vil påvirke oss fremover Fagpolitiske føringer Det er viktig å opprettholde ideell sektor, som Press på medleverordningen og «midlertidig på vondt og godt. gode, langsiktige avtaler med oppdragsgiverne våre. med sin lange, stolte historie og verdisyn kan forskrift» fra bl.a. fagforeningshold. Bortfall av solid økonomi - bedre enn mange andre institusjoner/kollektiv. gi oss inspirasjon og være en motvekt mot ordningen vil ha både faglige og økonomiske Oppholdstid/behandlingstid for ungdommene gått både statlige og kommersielle institusjoner. konsekvenser. betydelig ned gode og funksjonelle lokaler - investert ca kr 100 Dette sier rikspolitikerne seg enige i. Like fullt Den teknologiske utviklingen har skapt - og vil Arbeidstidsordningene er endret og økt fokus på mill. i eiendom siste åtte år. legges det hvert år ned et antall ideelle aktører. fortsatt skape - både muligheter og krevende medleverforskriften utfordringer. Årsmelding 2014 side 4 Årsmelding 2014 side 5 Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen år, med ruslidelser og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet. Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk relasjonskontrakt og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en kognitiv terapeutisk forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår problemforståelse/teoretiske forankring, metoder for kartlegging av problemer og ressurser, behandlingsmål og anvendte behandlingsmetoder. Metodevalgene er i tråd med de kliniske retningslinjer og anbefalinger som nasjonale helseinstitutter har gitt. En sentral forutsetning er at behandling skal fokusere på det enkelte individs behov og preferanser. Arbeid med ungdommenes motivasjon for endring, og det å fullføre hele behandlingsforløpet er derfor sentralt. Videre er det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikke-dømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte skal vise ungdommene omsorg, respekt og muligheter for privatliv. Terapeutene våre har kompetanse både i forhold til kommunikasjon/alliansebygging og terapeutiske verktøy. Behandlingsplanene inneholder mål som er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsavgrensede og framtidsrettet, i tillegg til at de fokuserer på å etablere og utvikle gode nettverk. Vi legger også stor vekt på at terapeuten og ungdommen utformer mål som de kan enes om. Dette innebærer at terapeut og ungdom må komme fram til en felles forståelse av problemer, utforme felles mål og bli enige om hvilke intervensjoner som skal inngå i behandlingen. I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre, men også formidling av kunnskap. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer dem derfor til å delta i aktuelle støttegrupper/selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling. Vårt syn på rus og avhengighet Fossumkollektivet ser på ruslidelse som en innlært atferd som kan gå over i en tilstand der rusen og avhengigheten etter hvert utvikler sin egen dynamikk. Denne tilstanden av avhengighet må ses som livslang og behandles derfor spesielt i vårt program. Rusmiddelavhengighet svekker naturlig personlighetsutvikling på det emosjonelle, sosiale og kognitive plan. Et behandlingstilbud i Fossumkollektivet vil derfor også inkludere terapeutisk innsats rettet på disse områdene. Samfunnssyn Vi støtter en restriktiv rusmiddelpolitikk og ser behandlingens funksjon som å bøte på allerede oppståtte skader. Det er vår holdning at samfunnet må drive aktiv forebygging og sikre at vi har et bredt og tverrfaglig hjelpetilbud for ungdommer som har utviklet misbruks- og avhengighetsproblemer. Fossumkollektivet er en del av et slikt behandlingstilbud og tilbyr unge mennesker effektiv hjelp til å leve et verdig liv i vårt kompliserte og krevende samfunn. Menneskesyn Hvert menneske er unikt, og vi har alle vårt ukrenkelige menneskeverd. Årsmelding 2014 side 20 Årsmelding 2014 side 21 Fossumkollektivets målsetting er å bistå unge mennesker til å kunne leve et liv i verdighet. Vi tar utgangspunkt i det enkelte individs interesser og forutsetninger. Gjennom vårt behandlingstilbud ønsker vi å tilrettelegge for at våre ungdommer kan finne sin egen vei i livet gjennom å sette klare mål og oppleve mestring, positiv endring og utvikling. I alt vårt endringsarbeid forsøker vi å ta utgangspunkt i respekt for individet og menneskelig likeverd. Fellesskapet Stiftelsen bygger sin virksomhet på kollektivtanken, hvor medleverskapet står sentralt. Det innebærer at de ansatte bor og arbeider sammen med ungdommene på kollektivet. Gjennom de daglige oppgaver, gruppeterapeutiske samlinger, høydepunkter som feiringer av spesielle dager, kulturelle aktiviteter og rutiner, utføres det relasjonelle, terapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet. Dette skjer i arbeidslag, på skolebenken eller i andre felles aktiviteter. Den gode samtalen kan like gjerne skje i stallen eller under teaterprøver som i det terapeutiske rommet. Vi arbeider ut fra et utvidet terapibegrep, og har den erfaring at vår målgruppe responderer svært godt på denne tilnærmingen. Ved at våre ansatte lever sammen med ungdommene, blir de viktige kulturbyggere og rollemodeller, samtidig som de bidrar til å holde på en prososial kultur i fellesskapet. De daglige rutinene/fellessamlingene har fokus på den enkelte ungdoms mål og endringsprosess. Faglig plattform og metodevalg Fossumkollektivets behandling er basert på opplæring og trening som styrker ungdommenes evne til å knytte gode sosiale relasjoner med andre og til å fungere selvstendig. Vi tilbyr et strukturert behandlingsopplegg med klare Avdeling Gården ble etablert i 1983 på Vestre Fossum gård sentralt i Spydeberg. Avdelingen har plass til ca. 16 ungdommer. Avdeling Rud ble etablert i januar 1998 og har plass til 10 ungdommer etter nytt hus og utvidelse flere utvidelser. Målgruppa for begge avdelingene er unge mennesker i alderen år, både plasseringer etter barnevernloven og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Pedagogikken er basert på relasjonsbygging og medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Det dynamiske fasesystemet synliggjør personlig utvikling og vekst for den enkelte ungdom. Ansvar, tillit og frihet reguleres gjennom utvikling i fasene. Slik blir den enkeltes utvikling og vekst synlig for en selv og for gruppa. Ungdommene lærer frihet under ansvar. Rettigheter og tillit opparbeides gjennom å ta ansvar for seg selv og fellesskapet. Avdelingene Gården og Rud behandler ungdommer i fase 0-3. Felles for alle er at de har problemer knyttet til rus og rusmiddelavhengighet. Behandlingstida i de tre første fasene kan strekke seg til tolv måneder. Ungdommenes problemematikk og sårbarhet er ulik, og derfor er utvikling og tid i behandling også individuell. Innholdsmessig er disse områdene sentrale: Arbeid med rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk i gruppebehandling og individualterapi innenfor metodene sosialpedagogisk tilnærming, kognitiv atferdsterapi, mentalisering og motiverende intervju Familie- og pårørendearbeid Arbeidslag hvor ungdom og voksne har felles ansvar for den daglige driften Fossumskolen Fysisk fostring / helse Fritid, lek og teater/drama med styrking av sosial kompetanse Individuelle behandlingsplaner Selvhjelpsgrupper (AA/NA) utenfor Fossumkollektivet Utredning/kartlegging ved psykolog eller psykiater ved behov Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål. AEF har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp for Samarbeidet omfatter alkohol-, spill-, og narkotikapolitiske organisasjoner innen forebygging, behandling og ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ettervern. Actis er talerør, møteplass og en ressurs for på en edruelig livsstil. Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen frivillige krefter på rusfeltet. og andre sentrale politiske ledere var blant ildsjelene i dette arbeidet. Actis vil bidra til å redusere tilbud og etterspørsel av narkotiske stoffer gjennom politisk arbeid nasjonalt og Fossumkollektivets samarbeid med AEF har bl.a. bestått internasjonalt. Actis vil ha et samfunn der helhetlig forebygging og behandling når alle som trenger det og arbei- rusavhengighet og om kriminalitet som livsstil. Vi har også i at vi har sendt ansatte og ungdommer på fagdager om der for et samfunn og en kultur der bruk av narkotika støttet AEF s arbeid med De gjemte og glemte barna ikke finner feste. et tiltak med tilbud til barn og søsken av rusavhengige. Samarbeidsforum Fagrådet innen rusfeltet i Norge Ideelt Barnevernforum (IB) er en organisasjon for ideelle og er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. Fagrådet og for å utvikle rammebetingelsene arbeider for et mangfold av tilbud offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som representerer bredden av tiltak og for de ideelle (non profit) virksomheter innen barne-, ungdoms- og tilhører den norske kollektivtradisjonen. behandling, forebygging, rehabilite- familiefeltet. IB skal være et bin- organisasjoner som arbeider innen Medlemmene i Samarbeidsforum er ring, forskning og skadereduksjon. deledd mellom ideelle virksomheter og offentlige myndigheter. med ett unntak - som er statlig eid Blant medlemmene, finnes i tillegg - ideelle tiltak. Ingen kan ta ut overskudd / fortjeneste, alle inntektene nisasjoner for pårørende og brukere. arbeid med medlemsvirksomhetene: også frivillige organisasjoner, orga- I tråd med sitt formål skal IB i sam- brukes i behandlingen og kompetanseutvikling. Fossumkollektivet er landsomfattende medlemsorganisa- a. fungere som konsultativ instans Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er en f.o.m representert i Samarbeidsforums styre og FoU-utvalg. samle, drøfte og formidle erfaringer samt ta initiativ i aktuelle saker av sjon. Fagrådets formål er å fokusere, overfor offentlige myndigheter, for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige b. forum for informasjons- og erfarings- felles interesse. betingelser. utveksling. c. foreslå representanter til fora der de ideelle bør være representert. Gruppa er sentral i behandlingsprogrammet ved kollektivet. Tillit, trygghet og ærlighet er grunnleggende verdier for vekst og utvikling. Av den grunn har vi noen få, men grunnleggende regler som gjelder i kollektivet. Disse er tuftet på ærlighet: Ingen rusmidler på huset Bruk av psykisk eller fysisk vold er ikke tillatt Bygda er hellig Ingen parforhold mellom ungdommer i behandling Selv om gruppa er et sentralt element i pedagogikken, arbeider vi med individet i fokus. Gruppa er speilet. Her finner den enkelte støtte, søker råd og møter motstand og gjenkjenning. Alle ungdommer som kommer i behandling etter Lov om barneverntjenester har en individuell tiltaksplan utarbeidet av respektive kommunale barnevern. Innen seks uker skal det i samarbeid med ungdommen utarbeides en handlingsplan, som tar utgangspunkt i tiltaksplanen. Handlingsplanen er et arbeidsredskap, og evalueres bl.a. på ansvarsgruppemøtene. Hver ungdom har to kontaktpersoner blant miljøterapeutene i avdelingen. Årsmelding 2014 side 8 Årsmelding 2014 side 9 Fossumkollektivets medarbeidere har god kompetanse og lang erfaring med gruppebehandling av unge mennesker med rusmiddelavhengighet/misbruk. Vi har et bredere og mer omfattende behandlingstilbud enn mange andre institusjoner. Tilleggsavtale: Fossumkollektivets avtale med Bufetat Vi får god omtale fra oppdragsgiverne våre: Anerkjente omfatter totalt inntil 57 faste plasser, og vi plikter til enhver behandlingsmetoder brukes, og det er grundig redegjort tid å stille minimum 27 plasser til rådighet for Bufetat. for hvordan relevante og anerkjente kartleggings- og utredningsverktøy brukes i omfattende grad. Dette sammen med bemanningsnivå og tverrfaglighet, har vært vesentlig for at tilbudet er gitt høy score på kvalitet. Vi har også svært gode og funksjonelle lokaler/boforhold I 2012 ble Fossumkollektivet tildelt ny løpende for de som er i behandling hos oss. avtale med Helse Sør-Øst. Den omfatter 30 langtids behandlingsplasser, fordelt med 12 på avdelingene i Fossumkollektivets målgruppe er: Hedmark og 18 i Østfold/Akershus. Ungdom med atferdsproblemer og vedvarende bruk av rusmidler Ungdom med atferdsproblemer, rusavhengighet og psykisk tilleggsproblematikk. I 2014 fikk vi nye avtaler med Helse Nord. Avtalene Fossumkollektivet tilbyr behandling for unge omfatter nå tilsammen 32 behandlingsplasser mennesker i alderen 15-25/30 år, med hovedvekt ved avdelingene i Østfold/Akershus og Nordland. på gruppe år. Vi har også kjønnsspesifikke De nye avtalene bidrar til større grad av forutsigbarhet tilbud til henholdsvis gutter og jenter. for stiftelsen og et stort løft for unge mennesker med rusmiddelproblemer. Årsmelding 2014 side 24 Årsmelding 2014 side 25 Avdelingsleder Sørligard Britt Nysveen Skar Avdelingsleder Fossumskolen Heidi Stubberud Avdelingsleder Solvold Monica Johansen Avdelingsleder Gården Rune Sundt Faglig leder Avdelingsleder inntak og marked Daglig leder Avdelingsleder Rud Thomas Eklund Administrativ leder Ulf Bragvin Line Kveum Hege Bergersen Finn Arctander Styret Avdelingsleder Nedre Damvei Idunn Storrø Stiftelsen Fossumkollektivet hadde 117 ansatte (tilsv.103 årsverk) pr De fleste av våre medarbeidere har høgskole og universitetsutdanning. I tillegg har mange også videreutdanning innen fagområder som er viktig for behandlingstilbudet vårt. Dette er videreutdanning i rus, klinisk rusarbeid, psykiatri, dualproblematikk, familieterapi, gestaltterapi, veiledning, adictologi, psykisk helsearbeid, spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse. Årsmelding 2014 side 18 Årsmelding 2014 side 19 Resultatregnskap Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftsinntekter Variabel kostnad ungdom Lønnskostnad 2, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat Balanse Note Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormøbler Sum Anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Grunnkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner - langsiktig Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld Sum Egenkapital og gjeld Årsmelding 2014 side 32 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for store foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Note 2 Lønnskostnader, ytelser til daglig leder, styret og revisor Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 117 Det er utbetalt lønn til daglig leder med kr og andre ytelser kr Det er ingen bonus for daglig leder. Det er avtalt kompensasjon ved fratreden for daglig leder utover lønn i oppsigelsestiden. Kompensasjonen er relatert til en gjenytelse. Det er utbetalt godtgjørelse til styret i 2014 med kr Revisor Kostnader til revisor for 2014 utgjør hvorav er bistand. Note 3 Pensjonsforpliktelser Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 4 Salgsinntekter Salg behandlingsplasser Andre inntekter Tilskudd til opplæring Sum Stiftelsens inntekter kommer fra virksomhet som er i Norge. Note 5 Kundefordringer Fordringer er vurdert til pålydende, eventuelt forventet tap på fordringer er vurdert. Det er gjort endring i delkredereavsetning Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr Årsmelding 2014 side 33 Avdelingsleder gutte/jente Primæren Siv Høihilder Heiene Avdelingsleder Fossum Nord Christine Aarvik Innhold Gården og Rud Gården og Rud organisasjonskart Daglig leders redegjørelse Finn Arctander Vi arbeider i et felt med mange sårbare og traumatiserte mennesker (rusmisbrukere lever vesentlig kortere enn andre), og med de høyeste overdosetall i Europa. Feltet er preget av faglig uenighet, fragmentering og gråsoner, mangel på helhetlige behandlingsforløp og sviktende ettervern. Vi må forholde oss til at rammebetingelser, organisering, finansieringsordninger og sannheten om «hva som er god behandling» stadig forandrer seg. På den annen side er rus og psykiatri et satsningsområde for politikerne, og det bevilges store midler til både forskning, forebygging og behandling. Stiftelsen Fossumkollektivet Daglig leders redegjørelse s. 4-6 Avdelingene s Organisasjonskart s Behandlingstilbudet Noter Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene.. Fossumkollektivet er med i følgende interesseog samarbeidsorganisasjoner: Nye avtaler Stiftelsen Fossumkollektivet har i løpet av det siste året fått flere nye avtaler. Det har sammenheng med flere forhold, bl.a. at vi kan tilby mangfold og fleksibilitet slik at vi kan skreddersy behandlingen for den enkelte. HELSE HELSE SØR-ØST NORD Behandlingstilbudet s Samarbeidspartnerne Nye avtaler s Årsoppgjør s Daglig leders redegjørelse Organisasjonskart 7 Tallenes tale Behandlingstilbudet 8-9 Avd. Gården og Rud 24 Samarbeidspartnerne Avd. solvold og sørligard 25 Nye avtaler Avd. Nedre Damvei og Fossumskolen Vedtekter for Fossumkollektivet avd. Primæren og valnesfjorden Yrkesetiske retningslinjer 16 Familiearbeidet Styrets beretning 17 besøkshjem Regnsk ap / Noter 17 Styret i stiftelsen 36 ord Formgivning og illustrasjon: Merethe Elvira Onstad og Tom Bernhoff-Jacobsen, foto: Tom Bernhoff-Jacobsen Årsmelding 2014 side 3

4 Daglig leders redegjørelse Finn Arctander Vi arbeider i et felt med mange sårbare og traumatiserte mennesker (rusmisbrukere lever vesentlig kortere enn andre), og med de høyeste overdosetall i Europa. Feltet er preget av faglig uenighet, fragmentering og gråsoner, mangel på helhetlige behandlingsforløp og sviktende ettervern. Vi må forholde oss til at rammebetingelser, organisering, finansieringsordninger og sannheten om hva som er god behandling stadig forandrer seg. På den annen side er rus og psykiatri et satsningsområde for politikerne, og det bevilges store midler til både forskning, forebygging og behandling var det året Fossumkollektivet etablerte seg i Nord-Norge, slik at vi nå kan ta i mot ca. 80 unge mennesker til behandling i stiftelsen var det året vi inngikk store, langsiktige avtaler med både Helse Sør-Øst og Helse Nord var det året vi økte vår kapasitet på psykolog- og psykiatersiden var det året effekten av Nasjonalt Inntaksteam (NIT) slo inn for fullt var det året ungdommene spilte Peer Gynt på Fossumteatret var det året vi besluttet å gjennomføre ny etterundersøkelse og etablere brukerråd var det året Solvold innviet nytt hus for ungdommer og voksne. Fossumkollektivet har vist nødvendig omstillingsevne i forhold til stadig skiftende rammebetingelser - og samtidig greid å være trofast mot stiftelsens verdigrunnlag! Endringer de siste årene Fossumkollektivet og rus- og barnevernfeltet har vært gjennom en rekke endringer de siste 5-10 årene. Endringene påvirker vår hverdag og tilbudet til ungdommene, på godt og vondt: Oppholdstid/behandlingstid for ungdommene har gått betydelig ned Arbeidstidsordningene er endret og økt fokus på medleverforskriften Økte krav til metoder, evidens, dokumentasjon og rapportering Ungdommene har mer komplekst problembilde Hyppigere tilsyn fra myndigheter og oppdragsgivere Endrede rammebetingelser, eksempelvis bortfall av momskompensasjon, innføring av sentraliserte innkjøp/anskaffelser (NIT) og økte egenandeler for kommunene Økt konkurranse fra kommersielle aktører Rettighetsforskriften og fortolkning av denne, kombinert med teknologisk utvikling / sosiale medier Etablering av tariffavtale / medlemskap i Virke Vi har blitt vesentlig større, mer profesjonalisert og tilbyr et større mangfold nå enn tidligere. Status for Fossumkollektivet Vi har gjennom årene utviklet og fått et gjennomarbeidet behandlingsopplegg - mer enn 30 års erfaring fra rusfeltet/ungdom. medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse og flere faglige ressurser tilgjengelig enn noen gang tidligere. gode, langsiktige avtaler med oppdragsgiverne våre. solid økonomi - bedre enn mange andre institusjoner/kollektiv. gode og funksjonelle lokaler - investert ca kr 100 mill. i eiendom siste åtte år. Årsmelding 2014 side 4

5 Hva skiller Fossumkollektivet fra andre aktører? Kombinasjonen av barnevern og helse (TSB) Ung målgruppe Medleverskapet Bredden i tilbudet, som gir lavere sårbarhet Selvhjelpstankegangen (AA/NA) Familiearbeidet, krimprogrammet, skoletilbudet og teater Gruppebehandling Et hjem / lite institusjonspreg Utfordringer i fremtiden: Hvordan kan vi overleve som ideell aktør, samtidig som vi beholder vår faglige integritet og de verdiene vi tror på? Hvordan videreutvikle og ta vare på den humane kapitalen i stiftelsen? Hva kan vi gjøre for å bli et enda bedre behandlingstilbud? Løpende kvalitetssikring Verdsette/oppgradere medleverrollen Perfeksjonere dokumentasjon i hht oppdragsgivernes krav Dokumentere behandlingsresultater gjennom jevnlige etterundersøkelser Enda mer målrettede og effektive behandlingsforløp Økt satsing på riktig kosthold og fysisk aktivitet Mer hospitering og annet samarbeid på tvers av avdelingene Fortsatt øke lederkompetansen og bli enda bedre på rekruttering Frigjøre ressurser og kreativitet i organisasjonen gjennom økt trivsel og redusert sykefravær. Satse på fortsatt god, faglig kvalitet i alle ledd, herunder god dialog og kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. Forhold som vil påvirke oss fremover Det er viktig å opprettholde ideell sektor, som med sin lange, stolte historie og verdisyn kan gi oss inspirasjon og være en motvekt mot både statlige og kommersielle institusjoner. Dette sier rikspolitikerne seg enige i. Like fullt legges det hvert år ned et antall ideelle aktører. Politiske føringer Det er allerede krav om enerom på barnevern, helst med eget bad/wc, samt fri tilgang til sosiale medier. Dette er eksempler på krav som kan forstyrre pedagogiske sider ved arbeidet med de yngste (deling er en verdi og kan gi trygghet) og skaper økonomiske problemer for mange aktører i barnevernfeltet. Nye EU-regler som åpner for kommersielle aktører, slik at de ideelle ikke kan regne med å bli skjermet ved anskaffelser. Store europeiske konsern kan komme på banen, både på barnevern og rusbehandling (TSB). Økt konkurranse - og innføring av «fritt behandlingsvalg» - øker behovet for profesjonell, målrettet markedsføring av våre tjenester. Fritt behandlingsvalg er en ordning som kan slå både positivt og negativt ut for oss. Kravene til rapportering og dokumentasjon vil øke. Det innebærer også økt kontroll fra oppdragsgivere og andre myndigheter. Faglige føringer Fagmyndighetene stiller allerede krav om at vi ikke kan nekte å ta imot LAR-pasienter. Det finnes også klare retningslinjer som utfordrer ønsket om å være et medikamentfritt behandlingstilbud. Krav til evidensbasert behandling, som innebærer større krav til spisskompetanse, samt bedre beskrivelse av metoder og resultatdokumentasjon (bl.a. gjennom gode etterundersøkelser). Større krav til brukermedvirkning/styring på alle nivåer. Ytterlig økte krav til individuell tilpasning av behandlingsoplegget. Stadig nye rusmidler med ukjent virkning vil komplisere arbeidet med behandling av rusmisbrukere. Rettighetsperspektivet (bl.a. full tilgang til rusnettverk gjennom mobiltelefon og internett) vanskeliggjør god behandling og kan få katastrofale følger for enkeltungdommer. Fossumkollektivet har tatt opp dette viktige temaet gjennom kronikker og henvendelser til de politiske myndigheter. Fagpolitiske føringer Press på medleverordningen og «midlertidig forskrift» fra bl.a. fagforeningshold. Bortfall av ordningen vil ha både faglige og økonomiske konsekvenser. Den teknologiske utviklingen har skapt - og vil fortsatt skape - både muligheter og krevende utfordringer. Årsmelding 2014 side 5

6 Hvordan overleve som ideell aktør? Noe av det vi kan gjøre er: Vi må akseptere at verden forandrer seg, dernest tilpasse oss nye krav. Det handler bl.a. om endringsevne og endringsglede! Vi må eksempelvis løpende vurdere om dagens bemanning, kompetanse og organisering av virksomheten er hensiktsmessig. ntensivere kvalitetsarbeidet i alle ledd, herunder forbedre faglig dokumentasjon gjennom systematisk resultatmåling, registrering, etterundersøkelser etc. Se på nye nisjer innenfor rus og barnevern, fortsatt ha «flere ben å stå på», for å redusere sårbarheten. Vi kan eksempelvis vurdere vertikal integrering og andre områder hvor vi kan bruke vår erfaring med institusjonsdrift. Fortsatt argumentere faglig for det vi mener er forsvarlig behandling og være synlig i media, og gjennom våre interesseorganisasjoner arbeide politisk for det vi tror på. Profesjonalisere informasjons- og markedsarbeidet / synligheten på sosiale medier. Frigjøre ressurser og kreativitet i organisasjonen gjennom økt trivsel og redusert sykefravær. Konklusjon Det ligger noen utfordringer foran oss som vi må ta på alvor. Med den samlede kompetansen og de menneskelige, organisatoriske og finansielle ressursene som er bygd opp over lang tid har Fossumkollektivet gode muligheter. Positiv innstilling til endringer og en proaktiv holdning vil imidlertid være avgjørende for å lykkes. I følge Harvard-professor John P. Kotter er det viktig å ha stålkontroll på virksomheten, men i en verden som endrer seg lynraskt mener han at andre suksessfaktorer er enda viktigere: Vår evne til å forstå potensialet i et nytt forretningsmessig landskap, etablere en tydelig forståelse hos de ansatte om de utfordringene virksomheten står overfor, skape en tydelig visjon og retning for virksomheten og vår evne til å skape entusiasme, «stammekultur» og en organisasjon som følger oss i takt. Skal vi lykkes i årene framover må vi være knallgode på endringsledelse Hilsen Finn MOT TIL FORANDRING Gjennom et variert innhold, som trekker linjene fra kollektivbevegelsens opprinnelse frem til dagens funksjon, håper vi at boka vil være et viktig bidrag i rusdebatten. Leseren får en bred innføring i en av de mest virkningsfulle modellene innen moderne avhengighetsbehandling. I Mot til forandring presenteres sammensetningen av metoder og den strenge strukturen disse er samlet i. Her blir leseren også presentert for Fossumkollektivets unike familieterapi og samarbeid med ungdommenes pårørende under behandlingsforløpet. Boka gir en god oversikt over dagens tverrfaglige spesialiserte behandling av rusmiddelavhengighet og spesielt kollektivbevegelsens metodikk. Ved denne grundige gjennomgangen av Fossumkollektivets ideologiske plattform og pedagogikk, tilbys leseren et innblikk i hvor viktig behandlingsmodellen er: Tidlig intervensjon i solidaritet med ungdommen, før en livslang avhengighet til rusmidler har fått feste. Boka kan kjøpes direkte hos Fossumkollektivet for kr 100,- Årsmelding 2014 side 6

7 Tallenes Tale Søknader og inntak Fossumkollektivet mottar flere henvendelser fra ungdommer enn hva vi kan tilby av kapasitet/antall plasser. Gjennomsnittlig belegg Antall ungdommer i behandling har vært relativt stabilt de siste to årene. Belegg (%) etter lovhjemmel Fordelingen av inntak etter barnevernloven og spesialisthelsetjenesteloven har endret seg en del det siste året. I 2014 var det 2% av ungdommene som mottak behandling under soning etter straffegjennomføringsloven 12 (fengselsloven). Geografisk fordeling i 2014 Våre pasienter/ungdommer kommer fra hele landet. Fossumkollektivets avtalepartnere er Bufetat/Bufdir, de regionale helseforetakene og HELFO pasientformidling. Årsmelding 2014 side 7

8 Gården og Rud Avdeling Gården ble etablert i 1983 på Vestre Fossum gård sentralt i Spydeberg. Avdelingen har plass til ca. 16 ungdommer. Avdeling Rud ble etablert i januar 1998 og har plass til 10 ungdommer etter nytt hus og flere utvidelser. Målgruppa for begge avdelingene er unge mennesker i alderen år, både plasseringer etter barnevernloven og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Pedagogikken er basert på relasjonsbygging og medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Det dynamiske fasesystemet synliggjør personlig utvikling og vekst for den enkelte ungdom. Ansvar, tillit og frihet reguleres gjennom utvikling i fasene. Slik blir den enkeltes utvikling og vekst synlig for en selv og for gruppa. Ungdommene lærer frihet under ansvar. Rettigheter og tillit opparbeides gjennom å ta ansvar for seg selv og fellesskapet. Avdelingene Gården og Rud behandler ungdommer i fase 0-3. Felles for alle er at de har problemer knyttet til rus og rusmiddelavhengighet. Behandlingstida i de tre første fasene kan strekke seg til tolv måneder. Ungdommenes problemematikk og sårbarhet er ulik, og derfor er utvikling og tid i behandling også individuell. Innholdsmessig er disse områdene sentrale: Arbeid med rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk i gruppebehandling og individualterapi innenfor metodene sosialpedagogisk tilnærming, kognitiv atferdsterapi, mentalisering og motiverende intervju Familie- og pårørendearbeid Arbeidslag hvor ungdom og voksne har felles ansvar for den daglige driften Fossumskolen Fysisk fostring / helse Fritid, lek og teater/drama med styrking av sosial kompetanse Individuelle behandlingsplaner Selvhjelpsgrupper (AA/NA) utenfor Fossumkollektivet Utredning/kartlegging ved psykolog eller psykiater ved behov Årsmelding 2014 side 8

9 Gården og Rud Gruppa er sentral i behandlingsprogrammet ved kollektivet. Tillit, trygghet og ærlighet er grunnleggende verdier for vekst og utvikling. Av den grunn har vi noen få, men grunnleggende regler som gjelder i kollektivet. Disse er tuftet på ærlighet: Ingen rusmidler på huset Bruk av psykisk eller fysisk vold er ikke tillatt Bygda er hellig Ingen parforhold mellom ungdommer i behandling Selv om gruppa er et sentralt element i pedagogikken, arbeider vi med individet i fokus. Gruppa er speilet. Her finner den enkelte støtte, søker råd og møter motstand og gjenkjenning. Alle ungdommer som kommer i behandling etter Lov om barneverntjenester har en individuell tiltaksplan utarbeidet av respektive kommunale barnevern. Innen seks uker skal det i samarbeid med ungdommen utarbeides en handlingsplan, som tar utgangspunkt i tiltaksplanen. Handlingsplanen er et arbeidsredskap, og evalueres bl.a. på ansvarsgruppemøtene. Hver ungdom har to kontaktpersoner blant miljøterapeutene i avdelingen. Årsmelding 2014 side 9

10 Solvold og Sørligard Dette er Fossumkollektivets behandlingstilbud for unge kvinner og menn med rusrelaterte problemer, og samtidig psykiske lidelser (ROP). Tilbudene bygger på Fossumkollektivets pedagogiske prinsipper, men med større vekt på individuell tilrettelagt behandling, mindre grupper og forsterket kompetanse innen psykisk helsevern. Avdeling Solvold ligger i Stange kommune i Hedmark fylke og ble opprettet i Solvold har behandlingstilbud til ca. 8 jenter i fase 0-3, mens fase 4-5 gjennomføres i to-base system og treningsleiligheter i Hamarområdet. Solvold satte i 2014 opp et nybygg på tunet, slik at boforholdene ble ytterligere forbedret. Avdeling Sørligard tok inn sine første ungdommer i Med et nytt bolighus på tunet ble det plass til syv gutter. Avdelingen ligger i Vang i Hamar kommune. Høsten 2008 utvidet avdelingen med et hus i Ringgata på Hamar, hvor fase 4-5 ivaretas. Den korte avstanden til jenteavdelingen Solvold i Stange gir muligheter for nært samarbeid og kompetanseutveksling mellom avdelingene. Målgruppe Behandlingstilbudet retter seg mot ungdom i alderen 16 til 25 år, med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan være depresjoner, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Ungdommene som kommer til Solvold og Sørligard må kunne fungere i en liten gruppe, selv om den enkelte får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Lovgrunnlag Avdelingene tilbyr plasser innen barnevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntak kan skje etter Lov om barneverntjenester 4-24, 2.ledd og 4-26, Lov om spesialisthelsetjenester 2-1.a, første ledd nr. 5, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 10-2 og og Lov om straffegjennomføring 12. Årsmelding 2014 side 10

11 Solvold og Sørligard Kompetanse Avdelingene har en tverrfaglig sammensatt voksengruppe med helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse. Utdanning og erfaring fra arbeid med rus og psykiatri er godt ivaretatt. Regelmessig veiledning er en del av tilbudet til de voksne. Avdelingene har også tett samarbeid med psykiater, samt tilknyttet psykolog, ernæringsfysiolog og spesialkompetanse på fysisk aktivitet og trening i behandling av psykiske lidelser. Behandlingsinnhold Arbeid med rusmiddelavhengigheten, individuelt og i gruppe Arbeidslag, der ungdom og voksne har ansvar for driften av kollektivet Skoletilbud med egne lærere (Fossumskolen) Fysisk aktivitet Fokus på kost og ernæring Fossumkollektivets familiearbeid Friluftsliv, turer og lek Individuell Plan (IP) og Individuelle behandlingsplaner Gruppeterapi psykoedukative grupper individualterapi, utredning og diagnostikk etter behov Pedagogikken er basert på medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med ungdommene 24 timer i døgnet. Medleverskapet sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet og kontinuitet for ungdommene. Hverdagen er bygget opp med klare rammer og forutsigbar struktur. Gruppa er sentral i behandlingsopplegget ved avdelingen. Tillit, trygghet og ærlighet ses som grunnleggende verdier for vekst og utvikling hos den enkelte ungdom. Årsmelding 2014 side 11

12 Nedre Damvei Ungdommenes videre- og etterbehandling ved avdelingene i Østfold og Akershus ivaretas av Fossumkollektivets avdeling Nedre Damvei. De langsiktige målsettinger er: Et godt liv med totalavhold fra alle rusmidler Mestring av eget liv i samspill med andre Ordnet sosialt nettverk Ordnet skole / arbeidssituasjon Poliklinisk oppfølging / ettervernstilbud Poliklinisk oppfølging er et tilbud vi har til alle som har behov for det, og er en individuelt tilpasset etterbehandling. Det er to veier inn til avdeling Nedre Damvei: 1. Et selvstendig behandlingstilbud for ungdommer mellom 18 og 25 år, som mottar behandling etter Lov om spesialisthelsetjenester og Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette tilbudet består av ca. 3 mnd. primærbehandling ved en av våre intensivbehandlingsavdelinger i Frogn. Primærbehandlingens program bygger bl.a. på 12-trinnsmodellen. Etter fullført primærbehandling kommer ungdommen til videre behandling i avdeling Nedre Damvei, (Fase 4 og 5). Der er det også mulig å sone dom etter Lov om straffegjennomføring, Avdelingen utgjør fase 4 og 5 også for de ungdommene som har gjennomgått første del av behandlingen på en av avdelingene i Spydeberg, Gården eller Rud (fase 0 til 3). Se omtalen av Gården/Rud for en kort beskrivelse av det dynamiske fasesystemet. Begge gruppene har felles målsettinger og behandlingsprogram i fase 4 og 5 i avdeling Nedre Damvei. Behandlingsprogrammet inneholder to hovedbestanddeler: A. Sosialpedagogisk/kollektiv tilnærming og 12-trinns behandling. Her kombinerer vi det beste fra to behandlingsmodeller med medleverskap, relasjonsbygging, sosial fungering, verktøy for et rusfritt liv, selvhjelpsgrupper, kunnskap om rusmiddelavhengighet, gruppe- og individualterapi, fritid og skole eller jobb. B. Ungdommene i fase 4 bor i to villaer i Spydeberg, hvor det til enhver tid er medlevere til stede, mens fase 5 innebærer å bo i en av våre treningsleiligheter i nærmiljøet. Ungdommer som bor i fase 5 har også tilgang til ansatte døgnet rundt. Behandlingsprogrammets temaer er tilnærmet de samme i begge fasene, men friheten, ansvaret og utprøvingen utvides progressivt. Behandlingens samlede lengde er individuell. Årsmelding 2014 side 12

13 FOSSUMSKOLEN Mål Fossumskolens viktigste mål er å skape et inkluderende og trygt sosialt miljø som ungdommene våre trives i. Skolen ved Fossumkollektivet har også som mål å gi ungdommer i behandling ved avdelingene i Spydeberg undervisning, basert på den enkeltes evner og behov. Videre har skolen som mål å legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimal mulighet til å nyttiggjøre seg det ordinære skolesystemet eller komme seg ut i yrkeslivet. Derfor benyttes store deler av tiden på skolen på å styrke ungdommenes selvfølelse ved å gi dem trygghet på og mestre skole ved å heve deres kunnskapsnivå. Motivasjon Mange av ungdommene kommer til oss med negative erfaringer fra tidligere skolegang. Den viktigste jobben vi på skolen gjør er å bidra til å gjenoppbygge en god relasjon til skole, og motivere ungdommene til videre skolegang. Kartlegging av skolehistorie og ferdigheter er en del av dette. Skolen tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms læremessige forutsetninger og tilpasser opplæringstilbudet deretter. Undervisningen gis ut fra ungdommens individuelle utviklingsplan, og vi arbeider målrettet for at elevene skal engasjere seg og delta aktivt i planleggingen av egen læring. Ved å gi ungdommene mulighet til å ta igjen tapt skolegang gir vi dem større forutsetninger for å gjennomføre videregående skole. I forberedelsene til videregående skole driver Fossumskolen rådgivning om valg av de forskjellige utdanningsprogrammene. Vi hjelper ungdommene til å innhente nødvendige skolepapirer og å søke seg inn på videregående skole. Fossumskolen legger også til rette for at ungdommene kan gå opp til privatisteksamen i fag de har strøket på tidligere eller i fag de vil gjøre seg ferdig med før oppstart av ordinært skoleløp. Samarbeid Elevene som går på videregående skole får tett oppfølging av lærerne ved Fossumskolen. Vi har gjennom årene opparbeidet oss et godt samarbeid med lærerne ved de videregående skolene der vi har elever. Vi anser dette som svært viktig, fordi ungdommene ofte møter ulike utfordringer i skolemiljøet, blant annet rus. Mange av elevene har startet på videregående skole flere ganger, men sluttet etter kort tid. Så lenge de er i behandling ved Fossumkollektivet, klarer de aller fleste å gjennomføre skolegangen. Fossumskolen har også et tett og nært samarbeid med grunnskolen i kommunen. Det tverrfaglige samarbeidet med de ulike avdelingene i stiftelsen er dessuten viktig for skolen. På denne måten har lærerne ved Fossumskolen opparbeidet en spisskompetanse på pedagogiske konsekvenser av ulike rusmidler. Årsmelding 2014 side 13

14 Primæren Høsten 2010 etablerte Fossumkollektivet avdeling Primæren 1 i Frogn kommune i Akershus. Avdelingen tilbyr hovedsakelig tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) rettet mot unge, rusmiddelavhengige menn i aldersgruppen år. Avdelingen flytter inn i et tidsmessig nybygg ved Årungen i Ås sommeren Grunnet et klart behov og stor etterspørsel ble Primæren 2 opprettet høsten Primæren 2 er lokalisert i Frogn kommune i Akershus, og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) rettet mot unge, rusmiddelavhengige kvinner i aldersgruppen år. Avdelingene har 15 behandlingsplasser. Avdeling Primæren er også godkjent for barnevernsplasseringer. Avdeling Nedre Damvei i Spydeberg ivaretar den videre behandlingen når det vurderes som nødvendig eller hensiktsmessig. Behandlingstilbudet ved avd. Primæren 1 & 2 En overordnet målsetning for behandlingen ved avdeling Primæren 1 & 2 er at pasienten skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt utvikling av kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse etter behandlingsoppholdet. Behandlingen ved avdeling Primæren 1 & 2 tilrettelegges ut i fra en individuell vurdering av den enkeltes pasients behandlingsbehov. Utgangspunktet for behandlingen er pasientens avhengighets-/misbruksproblemer, men i tillegg har mange pasienter psykiske vansker/lidelser, somatiske sykdommer og økonomiske, juridiske og sosiale vansker som må kartlegges og behandles integrert med rusbehandlingen eller i samarbeid med andre instanser. Avdeling Primæren 1 & 2 har en tverrfaglig sammensatt ansattgruppe med bred helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse, som ivaretar overnevnte. Behandlingstilbudet ved avdeling Primæren 1 & 2 er forankret i en kognitiv tilnærming som baserer seg på AA/NAs 12-trinnsprogram, og består av; Daglig gruppeterapi Tett individuell oppfølging fra miljøterapeuter, pedagoger, og sosionomer Utredning og oppfølging fra psykolog/psykiater /sykepleiere Opplevelsesbasert pedagogikk Psykoedukasjon Mindfulness /ACT Familiearbeid Kriminalitetsforebyggende arbeid Bruk av selvhjelpsgrupper i regi av Anonyme Narkomane Avdeling Primæren 1 & 2 kan også - ved behov - tilrettelegge for straffegjennomføring gjennom avtjening av samfunnsstraff (Straffegjennomføringslovens 12) som en integrert del av behandlingen. Årsmelding 2014 side 14

15 valnesfjord I august 2014 startet vi opp ny behandlingsavdeling i Nord-Norge! Avdelingen har unge mennesker i alderen år som målgruppe og en kapasitet på ca. 15 pasienter/brukere fordelt på to hus i vakre Valnesfjord. Bakgrunn for prosjektet: Helse Nord ønsker at tjenestene i størst mulig grad skal tilbys innenfor regionen, enten det er statlige, ideelle eller kommersielle aktører. Det har vært mangel på gode langtidstilbud / rusbehandlingsinstitusjoner for ungdom i Nord-Norge. Fossumkollektivet har et godt omdømme i nord, så det var viktig å befeste og styrke denne posisjonen. Det gjør vi ved å levere gode tjenester, samt være proaktive og på tilbudssiden. Det ble etterspurt mindre enheter, i tråd med slik vi driver de fleste avdelingene i Fossumkollektivet. Vi overtok en nærings- og boligeiendom i Valnesfjord, med nesten 1000 kvm fordelt på to plan. Huset ligger på 16 dekar tomt med stor strandlinje i bygdesenteret Strømsnes. Vi har i tillegg rehabilitert hovedhuset til den gamle Solvikgården, en eiendom som ligger mindre enn 100 meter unna Strømsnesbygget. Butikk, post, kiosk, bibliotek og helsesenter er i umiddelbar nærhet. Bussholdeplass tett ved og togstasjon meter unna med hyppige avganger til Bodø og Fauske, med henholdsvis 30 og 10 minutters reisetid. Det faglig innholdet balanserer mellom kollektivpedagogikk og 12-trinnsmetoden, gruppe- og individualbehandling. I første hele driftsåret (2015) legges det opp til en totalbemanning på årsverk, hvorav 8 miljøterapeuter i medleverturnus. Christine Aarvik er ansatt som avdelingsleder og Vera Solbakk som nestleder. I tillegg har avdelingen avtale med psykologspesialist for bl.a. individualterapi og psykiater med ansvar for den medisinskfagligee delen av behandlingen. Behandlingsprogram/-metoder Miljøterapeutisk arbeid med mentaliseringsbasert tilnærming er grunnleggende for behandlingen. Kognitiv atferdsterapi og Motiverende intervju er også sentrale metodiske tilnærminger. Videre har avdelingen hentet inspirasjon fra 12-trinnsprogrammet. Vi tilbyr et strukturert gruppeterapeutisk behandlingsprogram der vi kombinerer: Psykoedukasjon Gruppeterapi Opplevelsesbasert pedagogikk Sosialpedagogikk (vår miljøterapeutiske base er sosialpedagogisk) Individualsamtaler med psykolog Familiearbeid Bruk av selvhjelpsgrupper- NA/AA Årsmelding 2014 side 15

16 FAMILIEARBEIDET Utgangspunktet for pårørendearbeidet i Fossumkollektivet er at hele familien tar del i behandlingsprosessen, selv om det er den rusmiddelavhengige ungdom som er til behandling. Gjennom mange års arbeid har vi sett betydningen av å gi alle berørte familiemedlemmer en mulighet til forandring. Fossumkollektivet har en systemisk tilnærming, hvor vi forsøker å ansvarliggjøre familien for egen endring gjennom kunnskapstilegnelse, mulighet til erkjennelse og bearbeiding av egen situasjon. Kompetanse Familieteamet har lang erfaring i arbeid med pårørende, og består av fagpersoner med solid kompetanse innen rusbehandling og familieterapi. Vi benytter oss også av eksterne fagpersoner i familiehelgene og familieukene. Tiltak i familiearbeidet i løpet av året er litt forskjellig fra avdeling til avdeling: Familiehelger og foreldrehelger Ungdomsuker Familieuker Mulighet for hospitering på avdelingen Bli kjent-kveld (informasjonskvelder for foreldre og søsken) Familiemiddag 2. juledag Grillfest / sommerfest i juni Ansvarsgruppemøter Telefon-/brevkontakt mellom familien og kollektivet Hjemreiser med ansatte Familiesamtaler etter behov Behandlings-/ endringsplaner Foreldrehelg og familiehelger varer fra fredag til søndag, og familieuken varer fra søndag til fredag. Samlingene har et intensivt program. Stikkord for samlingene er: Forandring er mulig, men jeg kan ikke forandre andre enn meg selv. Vi tilrettelegger også for familiesamtaler når det vurderes som nyttig for familien. Fossumkollektivet har som utgangspunkt at rusmiddelmisbruk/ rusmiddelavhengighet kan ramme alle familier uavhengig av sosial status og sosialt funksjonsnivå. Vi erfarer at alle som utvikler en avhengighet til rusmidler vil påføre sine nærmeste store belastninger, og hele familien kan bli skadelidende. Vi ser at alle som står nært en som misbruker rusmidler har betalt en pris. For å kunne gå inn i en endringsprosess, er det viktig å bli bevisst den rollen en har hatt i familien og prisen en har betalt. Dette gjelder både den enkelte ungdom og de andre familiemedlemmene. Lovfestet rettighet Pårørende til rusmiddelavhengige har de samme lovfestede rettighetene som ungdommene selv. Ovennevnte viser at Fossumkollektivet følger myndighetenes føringer om å gi pårørende et behandlingstilbud. Gjennom snart 25 års familiearbeid har vi erfart at familier som lever nært en rusmiddelavhengig ofte utvikler egne problemer og symptomer. Symptomene og problemene til pårørende har sin egen dynamikk og utvikling og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige evt. rehabiliteres. Videre viser forskning at det er av vesentlig betydning for rehabilitering av en rusmisbruker at hele familien får støtte og behandling. Årsmelding 2014 side 16

17 Besøkshjem Fossumkollektivet har lang tradisjon med bruk av besøkshjem. I over ti år har vi hatt to familier ansatt hos oss for å ivareta våre ungdommer i perioder. Ungdommene kan en periode bo og leve i besøkshjem, som oftest i forbindelse med oppstart av behandlingen. Her får de en myk start på sitt behandlingsforløp. Målet er å komme inn i normale rutiner og begynne å fungere i henhold til hva som blir forventet av dem på de avdelinger de senere blir plassert. Ungdommene må stå opp om morgenen, følge husregler, bistå familien i daglige gjøremål, rydde, vaske og hjelpe til med gårdsarbeid. Dette er noen av de rutiner, forventninger og krav vi stiller til ungdommene. I besøkshjemmet blir de møtt med omsorg og støtte, samt stabile og trygge voksenpersoner, som ofte representerer noe annet enn det miljøet ungdommene kommer fra. Etter en tid i besøkshjemmet fortsetter behandlingsforløpet i en av våre avdelinger. For andre ungdommer bruker vi besøkshjem når det over tid har vært vanskelig på avdelingen. Ungdommen kan ha kommet inn i et mønster eller en negativ utvikling som oppleves som utfordrende å bryte ut av. Da kan besøkshjemmet representere en ny innfallsvinkel til de utfordringer ungdommen står ovenfor: Et annerledes rom for endring, nye inntrykk og utfordringer kan gi ungdommen nye perspektiv. Avstand til avdelingen og en tenkepause kan føre til ny motivasjon og et sterkere ønske om en endret livssituasjon. Våre to besøkshjem ligger i tilknytning til gårdsbruk i hhv Eidsberg og Hobøl kommuner. Besøkshjemmene får faglig veiledning og støtte fra vårt Inntaksteam, som også koordinerer avdelingenes bruk av denne ressursen. Styret i stiftelsen Erik Nord, styreleder Erik er samfunnsøkonom og Vice President i Telenor. Marianne Aasen Marianne er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad. Hun er utdannet statsviter og har arbeidet som journalist. Stine Andreassen Stine er advokat i Conecto AS, Hamar. Tidligere har hun arbeidet både som dommer og statsadvokat. Edle Ravndal Edle er professor på Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med forskning på rusfeltet i snart 40 år. Cathrine Christiansen Cathrine er valgt som ansattes representant i styret og er nestleder på Avd. Nedre Damvei. Hun er utdannet spesialpedagog og gestaltterapeut. Torill Berg Torill er også ansattes representant i styret og arbeider som miljøterapeut/medlever på avd. Gården i Spydeberg. Hun er utdannet førskolelærer og gestaltterapeut. Reidar K. Hjermann Reidar er psykologspesialist og tidligere barneombud. Han ble valgt inn i styret vinteren 2013/2014. Årsmelding 2014 side 17

18 organisasjonskart Stiftelsen Fos Avdelingsleder Gården Avdelingsleder Solvold Avdelingsleder Sørligard Monica Johansen Rune Sundt Faglig leder Avdeling inntak og Ulf Bragvin Line K Britt Nysveen Skar Avdelingsleder Fossumskolen Dag led Heidi Stubberud Finn Arc Sty Årsmelding 2014 side 18

19 sumkollektivet Avdelingsleder Rud Avdelingsleder Nedre Damvei sleder marked Thomas Eklund Administrativ leder Idunn Storrø Avdelingsleder Primæren 1&2 veum Hege Bergersen lig er Siv Høihilder Heiene Avdelingsleder Fossum Nord tander Christine Aarvik ret Stiftelsen Fossumkollektivet hadde 117 ansatte (tilsv.115 årsverk) pr De fleste av våre medarbeidere har høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg har mange også videreutdanning innen fagområder som er viktig for behandlingstilbudet vårt. Dette er videreutdanning i rus, klinisk rusarbeid, psykiatri, familieterapi, gestaltterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse. Årsmelding 2014 side 19

20 Behandlingstilbudet Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene.. Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen år, med ruslidelser og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet. Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk relasjonskontrakt og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en kognitiv terapeutisk forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår problemforståelse/teoretiske forankring, metoder for kartlegging av problemer og ressurser, behandlingsmål og anvendte behandlingsmetoder. Metodevalgene er i tråd med de kliniske retningslinjer og anbefalinger som nasjonale helseinstitutter har gitt. En sentral forutsetning er at behandling skal fokusere på det enkelte individs behov og preferanser. Arbeid med ungdommenes motivasjon for endring, og det å fullføre hele behandlingsforløpet er derfor sentralt. Videre er det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikke-dømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte skal vise ungdommene omsorg, respekt og muligheter for privatliv. Terapeutene våre har kompetanse både i forhold til kommunikasjon/alliansebygging og terapeutiske verktøy. Behandlingsplanene inneholder mål som er spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsavgrensede og framtidsrettet, i tillegg til at de fokuserer på å etablere og utvikle gode nettverk. Vi legger også stor vekt på at terapeuten og ungdommen utformer mål som de kan enes om. Dette innebærer at terapeut og ungdom må komme fram til en felles forståelse av problemer, utforme felles mål og bli enige om hvilke intervensjoner som skal inngå i behandlingen. I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre, men også formidling av kunnskap. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer dem derfor til å delta i aktuelle støttegrupper/selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling. Årsmelding 2014 side 20

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Fossumkollektivet Presentasjon Årsmelding 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Resultatregnskap. Oslo Musikkråd. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Oslo Musikkråd. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Oslo Musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Kommunal støtte 7 1 550 000 1 450 000 Annen inntekt 3 173 763 3 078 125 Sum driftsinntekter 1 4 723 763 4 528 125 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer