«New Frontiers in Cardiac Care» sidene 24-25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«New Frontiers in Cardiac Care» sidene 24-25"

Transkript

1 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere nr årgang «New Frontiers in Cardiac Care» sidene Velkommen til Bergen side 21 NSF-LKS inviterer til kongress i Bergen mai 2006 Generalforsamling i NSF-LKS 4. mai side 23 Påmelding: Anita Isaksen: Å leve med refraktær angina pectoris side 6-7 ARBEIDSPLASSEN: Nasjonalforeningen for folkehelsen sidene TEMA: HLR sidene NSF-LKS hjemmeside:

2 Tema: Hjere-lungeredning Sidene Kongress Bergen Sidene Lokalgruppe Nordland Sidene NSF-LKS Postboks 117, Kristianborg Bergen Kontakttelefon for Hjerteposten: Kari Frøslie Svendsen tlf. a.: Epost p: Innhold ANNONSE: DIACOR s 2 LEDER - Visjonar for framtida s 4 Vi presenterer Hjertepostens redaksjon s 5 Å leve med refraktær angina pectoris s 6-7 ANNONSER: Høgskolen i Bergen - Videreutdanning s 8 Erfaringer med videokonferanse i videreutdanningen s 9 ANNONSE: Hjerteposten søker redaksjonsmedarbeidere s 10 ANNONSE: Lipidforum s 10 TEMA: HLR - Innledning s 11 TEMA: HLR - Instruktørkurs AHLR s 11 TEMA: HLR - Intervju med student på kurs i AHLR s 12 TEMA: HLR - Brystkompresjonsmaskiner - erfaringer s TEMA: HLR - Hjerte og tobakk s 15 Rapport fra stipendmottaker s 16 ANNONSE: Leopharma s 17 Hjertepoliklinikken har pasienten fått det jeg ønsker å gi? s Velkommen til Bergen hilsen fra ESC-leder s 21 Presentasjon av foredragsholdere i Bergen s 22 Bergen 4. mai: Prekongress og innkalling til Generalforsamling s 23 Bergen mai: Program «New Frontiers in Cardiac Care» s Bergen mai: Bli kjent-kveld og Mottagelse s 26 ANNONSE: St. Jude s 27 ANNONSE: Feiringklinikken s 28 ANNONSE: Medtronic s 29 ARBEIDSPLASSEN: Nasjonalforeningen for folkehelsen s ANNONSE: Bayer Health Care s 32 ABSTRACT: Randi Martinsen s 33 Norske sykepleiere publiserer internasjonalt s 33 ANNONSE: Preparatomtale Bayer Health Care s 34 ANNONSE: Sykepleier søkes til Hjertesviktforum s 35 ANNONSE: Preparatomtale Leopharma s 35 LOKALGRUPPE Nordland s Hospiteringsrapport fra Sørlandet sykehus Kristiansand s 37 ANNONSE: NSF-LKS medlemsverving s 38 BOKANMELDELSE: Intensiv sykepleie s 39 BOKANMELDELSE: Vård vid hjärtsvikt s Fordypningsoppgaver 1. kull videreutdanning s 41 Nettsida vår s 42 Stipendmottakere NSF-LKS høst s 43 ANNONSE: Nasjonalforeningen for folkehelsen søk forskningsmidler....s 43 STIPEND: Diacor s 44 STIPEND: NSF-LKS Spring Meeting s 44 STIPEND: NSF-LKS medlemsstipend vår s 45 Kongresskalender s 46 ANNONSE: Vingmed s 47 ANNONSE: Nasjonalforeningen for folkehelsen - Hjertelinjen s 48 2 EKG-apparater fra Schiller AG Hvile-EKG, arbeids-ekg, PC-basert EKG og transportable EKG-apparater For ytterligere informasjon kontakt: Diacor AS Postboks 179 Alnabru 0614 Oslo Tlf.: Fax: Utgivelse 3 ganger årlig. Opplag Neste nr. medio juni 2006 Medlemmer i NSF-LKS får Hjerteposten fritt tilsendt. Sats, layout og trykk: Høgskoleavisa Grafiske AS Sukkerhuset, E.C.Dahls gt. 2, 7012 Trondheim E-post: Tlf: ISDN-nr.: Telefaks: Trykk: Teto Grafiske. Nettadressen til NSF-LKS: Veiledning for artikkelforfattere Tidskriftet Hjerteposten Artikler og leserinnlegg kan leveres til styremedlemmene i NSF-LKS eller Tidsskriftet Hjertepostens redaksjonskomité. Manuskript leveres elektronisk, fortrinnsvis skrevet i Microsoft Word. Om annen programvare benyttes, oppgi hvilken. Ved bruk av innrykk i tekst, bruk tabulator, og ikke mellomrom. Hjerteposten ser gjerne at det følger med tabeller, bilder eller illustrasjoner til manuskriptene. De kan legges direkte i teksten, eller leveres på separate filer, angi i så fall plasseringssted og eventuell bildetekst. Det er viktig at illustrasjoner er tydelige. Oppgi også referanseliste dersom det er benyttet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og bearbeide manuskripter som skal trykkes. Overskrifter og undertitler tar redaksjonen seg av. Manuskriptet bør ikke overskride 7 A4 sider med bruk av Times New Roman skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand. 3

3 Kjære LKS-medlemmer! Visjonar for framtida Sjukepleiaren si rolle i ivaretaking av den hjertesjuke pasienten skaut for alvor fart på byrjinga av 60-talet. Opprettinga av hjerteovervåkningar på norske sjukehus var det store vendepunktet. Sjukepleiarane var sentrale aktørar i det som skjedde. Allereie i 1969, etter tre års erfaring med hjerteovervåking på Gjøvik og Aker sykehus, kunne Kolbjørn Forfang slå fast at «intens overvåking er i sitt vesen først og fremst en avansert form for sykepleie». Han meinte at dei gode resultata var avhengig av godt skulerte sjukepleiarar som kunne handle raskt. Dette tvinga fram eit behov for kompetanseheving, og både intensivutdanning og utdanning innan akutt koronar blei etablert. Etter kvart blei desse slått saman til eitt. 4 Tone M. Norekvål, leder i NSF-LKS Starten på noko nytt På 90-talet såg vi starten på noko nytt. Behandling og forebyggande arbeid hadde redusert mortaliteten men folk måtte leve med sin sjukdom. Fokuset på rehabilitering auka. Det gjorde også behovet for å revitalisere ei utdanning innan kardiologisk sjukepleie, men med eit anna fokus tilpassa dei pasientbehova vi ser i dag. NSF-LKS var initiativtakarar og sørga for etablering av ei ny nasjonal utdanning. I 2003 starta det første kullet opp. I dette nummeret av Hjerteposten er opptak til tredje kullet lyst ut. Eit nytt pasientbehov grodde fram, og det samme gjorde ei ny rolle for den kardiologiske sjukepleiaren. Sjølvstendig arbeid i poliklinikk blei sentralt. I dag er det hjertesviktpoliklinikkane som er best utbygd. 42 av landets sjukehus har hjertesviktpoliklinikk. Vi kan anta at det er behov for eit slikt tilbod også til andre pasientgrupper. I framtida vil vi nok sjå meir av dei sjukepleiebaserte poliklinikkane knytt til primær- og sekundærforebygging, rehabilitering og palliativ omsorg.vi vil også sjå ei større grad av samarbeid mellom sjukehus og heimebaserte tenester der også sjukepleiarar frå spesialisthelstenesta yter spesialisert helsehjelp i heimen.at vi maktar utfordringa i å sjå ut og forbi sjukehusveggane vil bli eit krav og ei ny utfordring. Eg spår hjertesviktpasienten som den første gruppa som får slikt tilbod. Internasjonalt går utviklinga fort på dette området også kalla advanced practice nursing. Kva kompetanse som er nødvendig hjå sjukepleiaren som har slikt arbeid er mykje diskutert. I fleire land er det krav om mastergradskompetanse. Ei unødvendig akademisering av faget? Fleire vil hevda at vi går mot ei unødvendig akademisering av faget. Eg trur ikkje det. Vi skal imidlertid tenke oss godt om når vi legg strategiar for framtida. Ein skyt langt over mål dersom ein i framtida ikkje knyter forsking saman med klinisk praksis. Dette er fundamentalt dersom evidens basert sjukepleie skal bli ein realitet. Forskinga innan vårt felt er i stor grad prega av mindre prosjekt drive fram av enkeltpersonar. Eldsjelene har vore avgjerande. I framtida må vi i mykje større grad danne nettverk på tvers av faggrenser, regionar og landegrenser. Skal vi få fart på kunnskapsutviklinga er det nødvendig at vi samarbeider. Vi har funne hjulet opp på nytt for mange gonger. For å unngå det må vi også formidle våre resultat slik at vi kan bygge på kvarandre sin kunnskap. Målet må vere klart; ei betre pasientbehandling. Aukande internasjonalisering Vi ser at samarbeid på tvers av landegrenser med hensyn på forsking og klinisk utvikling i faget er nødvendig for å kunne tilby pasientane dei beste tenestene.vi må foreta studiereiser, delta i felles prosjekt og implementere dette i eigen praksis. I LKS har vi også gripe fatt i dette og inviterer våre internasjonale kollegaer til Bergen i mai.vi er stolt over vår organisasjon og over faget vårt, og tek mål av oss til å vere eit godt vertsskap saman med alle norske kollegaer som har Bergen som reisemål desse dagane. Atter ein gong inviterer vi til fagleg og sosial boltring 3 dagar til endes. Ei kulturendring Det kan vere tid for ei kulturendring.vi må bli meir opptekne av å arbeide i team i ein vekselverknad mellom klinisk arbeid og fagutvikling og forsking.vi må bli meir opptekne av at kunnskapen vi baserer vår praksis på er evidens basert. Vi må bli meir opptekne av å arbeide på tvers av faggrenser med pasienten i sentrum. Vi må bli meir opptekne av å gjere kvarandre gode. Ein kultur der dette er ein målsetnad er framtidsretta, og til gode for faget og dermed pasientane. Eg er oppteken av at vi kan vise at sjukepleie gjer ein forskjell. Å ha det som del av visjon og strategi er livsviktig i den pågåande prioriteringsdebatten. Ein prioriteringsdebatt som kjem til å auke i styrke i framtida. Sjukepleien sine grunnverdiar kjem til å bli av større viktigheit enn nokon gong. Offisiell adresse: NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) Postboks 117, 5822 Bergen Leder: Tone M. Norekvål Tangen, 5177 Bjørøyhamn Tlf. p: Tlf. a: Mob: Epost a: Epost p: Styremedlemmer: Toril Liodden Stubbvn. 2, 3120 Tønsberg Tlf. p: Tlf. a: / Mob: Epost a: Epost p: Marit Mørkved Larsen Nils Baysvei 57 C, 0855 Oslo Tlf. p: Tlf. a: Fax a: Kari Frøslie Svendsen, Drammen Kortversjon CV: Utdannet sykepleier i 1997, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Jobbet på Sykehuset Buskerud siden 1996, siden 1998 på medisinsk intensiv. Carina Søderblom Alm, Oslo Kortversjon CV: Utdannet sykepleier i 1982, videreutdanning til intensivsykepleier i Lederutdannelse i Avd. spl på medisinsk overvåking Ullevål , avd. spl på Hjertesenteret i Oslo , spl. på avd. for preventiv kardiologi Ullevål , fagkonsulent hjerte- og kar Nasjonalforeningen for folkehelsen fra Styret i NSF-LKS 2005/2006: Presentasjon av redaksjonen i Presentasjon: Jeg ønsker å jobbe for at Hjerteposten fortsetter å være et faglig interessant tidsskrift som medlemmene kan bruke til å holde seg oppdatert faglig og bli motivert til å øke sin kompetanse av. Hjerteposten skal bidra til å øke interessen for hjertesykepleie i Norge og gjøre terskelen for å publisere egne artikler om små og store prosjekter lavere. Presentasjon: Jeg ønsker at Hjerteposten skal være et blad som engasjerer hjertesykepleierne og bidrar til å styrke yrkesstoltheten. Den skal presentere mangfoldet og bredden i alt vi driver med og den skal stimulere til at flere tør å ta pennen fatt. Epost: Marianne Sætrang Holm Lille Damgårdsvei 44 A 5162 Laksevåg Tlf. p: Tlf. a: Mob: Epost a: Epost p: Helle Nes Øvre Klasgården 7, 6016 Ålesund Tlf. p: Tlf. a: Mob: Epost p: Epost: Kari Frøslie Svendsen Haugesgate Drammen Tlf. p: Tlf. a: Mob: Epost p: Varamedlemmer: Heidi Lunde Elstad Røysibraaten, 2092 Minnesund Tlf. p: Tlf. a: Mob: Epost: Helene Hallingstorp Øyaveien 54, 1900 Fetsund Tlf. p: Tlf a: Mob: Epost p: Epost: Redaksjonskomite Hjerteposten: Kari Frøslie Svendsen Epost p: Heidi Lunde Elstad Epost: Carina Søderblom Alm Epost: Heidi Lunde Elstad, Minnesund Kortversjon CV: Utdannet sykepleier i 1995, hovedfagstudent i sykepleievitenskap under avslutning. Jobbet på Haukeland sykehus, Stensby Sykehus og Feiringklinikken med hovedfokus på hjertepasienter. Jobber nå som fagutviklingssykepleier på Feiringklinikken. Presentasjon: Jeg ønsker å bidra til og påvirke Hjerteposten til å bli et faglig tidsskrift som er nyttig og nødvendig for medlemmene! Å lese fag og øke egen viten og kompetanse blir bare viktigere for oss sykepleiere fremover.som tidsskrift for hjertesykepleie i Norge, vil vi bidra til å gi bedre oversikt over det arbeidet og ikke minst forskning som gjøres og er under utvikling i fagmiljøet vårt. Å skrive artikler er en av de beste måtene å videreformidle kunnskap og kompetanse på slik at det kan komme pasienter og pårørende til gode! Valgkomite: Nina Fålun Postboks 385, 5203 Os Tlf. p: Anne Grethe Vågen Ann Slåstad Autorisert regnskapsfører: Magne Brekke, tlf. a Statsautorisert revisor: Helge Frosta A/S Postboks 118, Sentrum 5804 Bergen Working group on Cardiovascular nursing in ESC (WG 24) Vice Chair: Tone M. Norekvål Samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere i Norden: Nina Fålun Tone M. Norekvål 5

4 Å leve med refraktær angina pectoris En utfordring for pasienten Anita Isaksen, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Ass. avd.sykepleier/fagutviklingssykepleier Tone Norekvål, fag- og forskningssykepleier/stipendiat Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Ved hjertemedisinske avdelinger møter vi pasienter med refraktær angina pectoris. Pasientene lever med daglige brystsmerter som ikke kan behandles optimalt ved medisinsk behandling eller revaskularisering. Disse pasientene har hyppige sykehusinnleggelser. Gjentatte angina smerter, redusert energi og dårlig søvn kan føre til isolasjon fra samfunn og familie. Pasientene har angst for å leve, men også angst for å dø. Artikkelen beskriver hva refraktær angina pectoris er og hvordan det kan oppleves for pasienten å leve med denne sykdommen. Dette er den første artikkelen i en serie på to. I neste artikkel vil forfatterne ta opp hvilke lindrende behandlingsalternativer som finnes. «Livet er ikke det verste man har..» heter det i sangen, men for mange pasienter med refraktær angina pectoris kan livet nettopp føles som det verste man har. De lever med daglige brystsmerter og frykten for smerteanfall virker inn på hverdagen deres. For mange av disse pasientene er frykten for å dø stor.vår erfaring er at angst, redsel, depresjon og bitterhet er vanlig. Særlig gjelder dette når pasienten blir fortalt at det er lite eller ingenting som kan gjøres medisinsk sett, og når han forstår at han må leve med disse plagene. Angina Pectoris Angina pectoris karakteriseres som klemmende, sammensnørende eller kvelende smerter. Smertene kan stråle til kjeve, skulder, rygg og/eller arm. Mange opplever i tillegg tung pust, hjertebank eller avmaktsfølelse (1). Smertene forverres ved fysisk aktivitet eller psykisk belastning. De kan også oppstå i hvile og ved kuldepåvirkning, og kjennetegnes ved at de har effekt av glycerylnitrat (1,2). Tilstanden skyldes myokardischemi, og dermed underskudd av surstoff i større eller mindre områder av hjertet. Området med lav surstofftilførsel vil aktivere nervefibrer som fører til opplevelse av smerte (3). Tilstanden deles inn i fire kategorier: stabil angina pectoris, ustabil angina pectoris, refraktær angina pectoris og variant angina pectoris (1). Klinisk deles angina pectoris også inn i fire funksjonsklasser etter symptomer ved fysisk aktivitet. I denne artikkelen rettes fokus mot pasienter med refraktær angina pectoris, og da de pasientene hvor symptomene oppstår ved liten fysisk aktivitet eller i hvile. Refraktær angina pectoris Pasienter med invalidiserende angina pectoris er en klinisk utfordring som først de senere år har fått oppmerksomhet. Utviklingen innen medikamentell behandling og revaskularisering har ført til at denne pasientgruppen er relativt stor og økende. European Society of Cardiology (ESC) definerer Refraktær angina pectoris som: «En kronisk tilstand forårsaket av koronarinsuffisiens på grunn av koronarsykdom. Tilstanden kan ikke kontrolleres gjennom å kombinere medisinsk behandling, PCI eller bypasskirurgi. Symptomene skal etter klinisk bedømming anses å være forårsaket av reversibel myokardischemi». (4). For å kunne fastsette at ytterligere revaskularisering ikke er mulig skal pasienten vurderes av kardiologer og thoraxkirurger. Vurderingen skal baseres på resultater etter koronar-angiografi. Pasientens medikamentelle behandling skal nøye vurderes. Så langt det er mulig er det viktig å fastsette om pasientens symptomer er forårsaket av faktisk reversibel myokardischemi og å ekskludere andre årsaker til brystsmertene, som for eksempel muskulære smerter, øsofagus utløste smerter og gastrointestinale tilstander. Diagnosen bør også baseres på aktuelle utredninger som stressekko eller myokardscientegrafi for å kunne fastsette at reversibel myokardischemi foreligger.arbeids-ekg er ofte utilstrekkelig da mange av disse pasientene har EKG forandringer av kronisk karakter som vanskeliggjør tolkningen (4). Forekomsten av refraktær angina pectoris er ukjent, men man antar at antallet er ca pasienter i Europa per år (4). I Norge er det for aldersgruppen under 75 år beregnet en årlig forekomst på 24 pasienter/million innbyggere (5). De etablerte behandlingsmetodene for angina pectoris er PCI, ACB-kirurgi og medikamenter som virker forebyggende og symptomlindrende. Ved å benytte disse metodene kan praktisk talt alle pasienter med koronarsykdom få et behandlingstilbud. Hos noen få pasienter med utilfredsstillende effekt av medikamentell behandling er de anatomiske forhold slik at verken PCI eller ACB kirurgi gir et brukbart resultat. For pasienter med refraktær angina pectoris har dermed medikamentell behandling tidligere vært eneste behandlingsalternativ. Dette til tross for at behandlingen bare har hatt moderat effekt på anginasmertene. Konsekvensen for disse pasientene har dermed vært å leve med smertene og dermed også redusert livskvalitet. Å leve med refraktær angina pectoris Pasienter med refraktær angina pectoris kan ikke bli friske fra sin koronarsykdom. Smertene virker inn på pasientens totale livssituasjon. Pasienter som lider av refraktær angina pectoris har ofte store begrensninger i hverdagen. Naturlige aktiviteter som å børste tenner, dusje, påkledning og andre enkle hverdagslige aktiviteter kan utløse sterke anginasmerter. Mange opplever håpløshet i kampen mot smertene. Livskvaliteten deres er redusert som følge av utilfredsstillende symptomlindring, begrenset fysisk aktivitet og de konsekvenser sykdommen medfører for pasientens sosiale liv (4,8,9). Mange av disse pasientene har angst for å leve, men også angst for å dø. En pasient har uttrykt seg slik: «Ingen kan hjelpe meg, må jeg virkelig leve livet med disse smertene? Jeg er blitt så redd for smerter.skal jeg dø slik? Jeg føler at ingen tar meg og mine smerter på alvor. Er det ingen som kan hjelpe meg?» Det er vanskelig for andre å forstå de smerteplagene pasienter med refraktær angina pectoris må leve med. Vi kan ikke observere angsten, men vi kan observere virkningen av den. Angst forsterker smerte, og reaksjonen kan føre til at et angina anfall oppstår. En pasient fortalte at hun har netter hvor hun ligger med telefonen ved siden av seg på hodeputen med 113 innslått, klar til å ringe medisinsk nødnummer om smertene skulle bli for kraftige. Hun var redd for at smertene skulle medføre at hun mistet kontrollen. Usikkerhet for hvordan natten blir kan føre til angst. Nattesøvnen blir forstyrret, og søvnvansker kan bli en ekstra belastning. Andre igjen kan føle at natten er en befrielse. Om natten når de sover opplever de endelig noe smertelindring. «Jeg våkner hver morgen og håper på at dagen skal gå fort. Jeg setter meg foran TV og teller timer og ser fram til å kunne legge meg for natten igjen. Det er kun om natten når jeg sover jeg opplever at smertene er borte. Jeg føler jeg ikke har noe å leve for lenger.» Å leve med daglige anginasmerter kan også føre til ønske om døden. Pasienten kan ønske døden fordi ikke noe annet synes å kunne lindre. «På mine mørkeste dager, når smertene er så intense tenker jeg på at jeg skulle ønske alt var over, tenker på hvordan jeg skal få endret på dette. Ja, jeg har hatt suicidale tanker.» Mange pasienter med refraktær angina pectoris opplever at de blir redde for å være i fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet fører ofte til at anginasmerte oppstår. Konsekvensene blir da at pasienten blir inaktiv og passiv. Pasienten tappes for energi. Dette kan igjen føre til andre tilleggsproblemer for kroppen. Mange opplever dårlig appetitt og redusert ernæringstilstand. Avhengigheten av både medikamenter, familiemedlemmer og andre hjelpere kan være stor. Mange pasienter opplever økende isolasjon fra samfunn og familie. «Jeg har nok med meg selv. Jeg har ikke overskudd til å være sammen med andre mennesker, ikke engang mine gode venner. Spør du familien og vennene mine vil de nok si at den livsglade og aktive jenta jeg engang var er borte. Hver dag begynner å bli et ork.» For disse pasientene er det lett å komme inn i en ond sirkel der smertene stadig blir mer dominerende, og andre ting i livet får mindre betydning. Å være rammet av refraktær angina synes ikke utenpå. Det kan være lett å bli misforstått av naboer, kjente og av offentlige instanser. En pasient uttrykte det slik: «Jeg skulle nesten ønsket at jeg satt i rullestol, da hadde jeg kanskje fått litt medfølelse. Hva tror egentlig dere sykepleiere om meg? Kommer jeg bare inn på sykehuset for å få morfin? Ser dere på meg som rusmisbruker eller hypokonder? Tror dere virkelig på meg?» Oppsummering Pasienter med refraktær angina pectoris har store utfordringer i hverdagen. De har smerter som ikke kan behandles medikamentelt eller med revaskularisering. De kan heller ikke bli friske av sin sykdom og det å leve med kroniske smerter er en av de største utfordringer livet kan gi. Bedre behandlingsmetoder har ført til redusert mortalitet for pasienter med koronar hjertesykdom, men også økt morbiditet. Antall pasienter med refraktær angina pectoris er økende. Mange pasientene opplever redusert livskvalitet på grunn av de konsekvenser sykdommen medfører for pasientens fysiske, psykiske og sosiale liv. Frykten for smerteanfall preger hverdagen deres.angst, depresjon og redsel er vanlig, og konsekvensene kan bli ensomhet og økt isolasjon fra samfunn og familie. Mange av pasientene har hyppige sykehusinnleggelser hvor frykten for å ikke bli trodd kan være stor.hvilke muligheter finnes i dag for å lindre disse pasientenes plager? Dette vil være fokus for neste artikkel på temaet. Referanser 1. Lorenzen, I., Bendixen, G.,Hansen, N, E Medisinsk kompendium, Bind 1.15 udgave. Nyt Nordisk Forlag. 2. ACC/AHA Guideline update for the Management of Patients with chronic stable angina 3. Sørlie, D., Forfang, K., Ilebekk, A., Kvernebo, K., Nordrehaug, J, E., Wiseth, R., Myhre, K, I Hjertelaserbehandling. SMM- rapport. No Eliasson,T., Norrsell, H., Mannheimer, C. Nu finns riktlinjer för behandling av refraktär angina pectoris. Läkartidningen, 2001.Vol.98.No 46: Myran,R., Jørgensen, J.V., Wiseth, R Epidural ryggmargsstimulering ved kronisk refraktær angina pectoris. Tidsskriftet Norsk Lægeforening;124:2754 6) 6. Management of stable angina pectoris. Recommendations of the Task Force of European Society of Cardiology European Heart Journal, Vol.18.: Medisinsk ordbok utgave. Kunnskapsforlaget. 8. Stewart, S, Refractory to medical treatment but not to nursing care: Can we do more for patients with chronic angina pectoris? European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol.2, No 2: Mannheimer, C., Camici, P., Chester, M,R., Collins, A., DeJongste, M., Eliasson, T., Follath, F., Hellemans, I., Herlitz, J., Lûscher, T., Pasic, M., Thelle, D The problem of chronic refractory angina. Report from the ESC joint group on the treatment of Refractory Angina. European Heart Journal. 23(5):

5 Vi starter opp med NYTT KULL i Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Studiet er på deltid over 1 1/2 år, og teller 45 studiepoeng. Studiet er organisert i ukesamlinger. Mellom samlingene kommuniserer studentene med skolen og hverandre via eget nettbasert program. 4 ukers praksis utenfor eget arbeidssted er innbakt i studiet. Opptakskrav: Minst 2 års relevant erfaring som sykepleier. Søknadsfrist: 1. juni 2006 Oppstart: januar 2007 For mer informasjon om studiet: Søknadsskjema finner du på samme sted, eller ved henvendelse til opptakskontoret på Kontaktpersoner: Nina Fålun Tone M. Norekvål Seminar: Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høgskolen i Bergen inviterer til avslutningsseminar for kull juni kl Aulaen, Haukelandsbakken Fordypningsarbeider vil bli presentert både i form av postere og foredrag. Program vil bli å finne på og Velkommen til en fagdag med ulike temaer innen sykepleie til hjertepasienter. Fri seminaravgift Erfaringer med videokonferanse i videreutdanningen i kardiologisk sykepleie intervju med to studenter, Mildrid Hagenlund (M) og Randi Strand (R) Intervjuer: Marit Mørkved Larsen Kull 2 ved videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen, prøvde i uke 47 ut satellitt- overført undervisning, videokonferanse lokalisert mot Rikshospi-talet. Hjerteposten har spurt to studenter hvordan de opplevde denne undervisningsformen. Utdanningen: Er du fornøyd med utdanningen generelt? M: Jeg er kjempefornøyd med alle forelesere. Jeg har lært om hvorfor og ikke bare hva. R: Ja, jeg må jo si det sånn generelt. Veldig gode forelesere og fint med påfyll. Kommer litt mer inn i sykdomslæren.men det er også positivt å oppleve at en kan en del fra før. Videokonferanse: Hva synes du om videokonferanse som undervisningsformen? M: Spennende å begynne med dette. Litt nytt for både arrangør og elever. Positivt for elevene å slippe å reise langt. Men vi har særlig sett at vi får utnyttet de beste foreleserne. Vi har hatt mange gode forelesere som ellers ikke ville ha kommet til Bergen. R: Spennende: Jeg ser absolutt fordeler med dette. Det krever disiplin i salen. En når flere, men en er absolutt helt avhengig av teknikken. Det har vært flere «barnesykdommer».vi har i lengre perioder vært uten bilde fra Bergen. En kan med fordel informere foreleserne grundigere på forhånd slik at de er kjent med hvilke muligheter og begrensninger de har ved denne undervisningsformen. Teknisk: Gikk det greit å stille spørsmål til foreleseren? M: Det har vært litt «barnesykdommer» m.h.t. teknikken. Det er lettere å stille spørsmål når læreren er i lokalet,litt mer uhøytidelig.både oppklarende spørsmål underveis og etter at forelesningen er avsluttet blir mer utfordrende. Det er fint at foreleserne oppgir web-adresse slik at en eventuelt kan stille spørsmål i ettertid. R: Det er ikke så greit som å sitte i forelesningssal med foreleser. Er det mulig å delta i en diskusjon? M: Ja det er mulig, men det er ikke så lett å ta ordet.vi må frem til en mikrofon hos foreleseren og det kan oppleves litt kunstig. R: Det har ikke vært diskusjoner. Tror det er litt vanskelig. Lyden henger igjen. Vi er da avhengig av bildet så vi ser de andre og at diskusjonen styres godt. Det at vi må frem til mikrofonen kan også hemme diskusjonen. I Bergen har de flere mikrofoner over elevene, som kan lette muligheten for å ta ordet. Samtidig medfører det nok litt mer støy. Lokalisering: Har det mye å si at du slipper å reise til Bergen? M: Ja, det har jo det. Men jeg bor ikke sentralt i Oslo, så jeg bruker mer reisetid før og etter forelesningene denne uken. Samtidig er det kjekt å være hjemme. R: Nei. Det blir mindre sosialt. Samtidig som man blir mer konsentrert om skolen når en ikke bor hjemme. Men etter en uke i Bergen var det også deilig å komme hjem. Betydningen av samlinger Ser du noe positivt ved å reise på samlinger i Bergen og hvilken betydning har det for deg å treffe kullinger fra hele landet? M: Ja, det er positivt med klassefølelse, så det har absolutt sine fordeler. Samtidig er det mange på kullet, så det er en type samling dette også. Merket at det var greit å kjenne den andre gruppen som satt i Bergen og så oss. R: Det er bra med samlinger, positivt å være sammen og det gir en fellesskapsfølelse. Hvilken betydning har det for din læring og dra på samlinger? M: Antallet i klassen er greit å deles. Kullet er såpass stort at vi får ikke alltid snakket med alle likevel når hele kullet er samlet. R: Vet egentlig ikke ennå. Synes jeg blir mer konsentrert i Bergen. Her drar jeg hjem og får da fokus på andre ting. 8 9

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-06 - 8. årgang Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

«Gjennom 15 år med hjerter som slår» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-08 - 10. årgang Kongress 2008 i Tromsø 17. - 19. april «Gjennom 15 år med

Detaljer

NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011

NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-2010 - 12. årgang NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011 Foto: Birgitte

Detaljer

Stemningsrapport og referat fra GF og kongress. 9th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Dublin Doktordisputas i Bergen Abstract

Stemningsrapport og referat fra GF og kongress. 9th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Dublin Doktordisputas i Bergen Abstract Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-09 - 11. årgang Stemningsrapport og referat fra GF og kongress i Oslo 5.

Detaljer

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie»

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-09 - 11. årgang KONGRESS I TRONDHEIM 4. - 6. MAI 2010 «Hjerter i utakt taktfull

Detaljer

NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012

NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012 NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks sidene 25-28 nr. 3-2011 - 13. årgang

Detaljer

Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35

Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-2012 - 14. årgang Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35

Detaljer

Dyspnoe; NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13 - 22. opplevelsen av ikke å få puste side 6-9. Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv!

Dyspnoe; NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13 - 22. opplevelsen av ikke å få puste side 6-9. Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv! Medlemsblad for NSF s landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Dyspnoe; opplevelsen av ikke å få puste side 6-9 Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv! side 15 NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13

Detaljer

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97 L U N G E P O S T TEMA: KOLS E N 24-06 -97 KJÆRE NSF FLU MEDLEMMER! Først vil jeg rette en stor takk til arbeidsgruppen i Kristiansand for et flott Fagmøte med gode faglige innlegg og fine sosiale arrangementer.

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om: Hjertesyke barn og medikamentbruk side 12-16 Pasientenes og brukernes advokat side 23-25 Må leve med savnet side 26-29

H ertebarnet. Les mer om: Hjertesyke barn og medikamentbruk side 12-16 Pasientenes og brukernes advokat side 23-25 Må leve med savnet side 26-29 Nr. 4 2013 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Hjertesyke barn og medikamentbruk side 12-16 Pasientenes og brukernes advokat side 23-25 Må leve med savnet side 26-29 Nr. 4

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

parkinson posten Landsmøtet 2013 Velferdsteknologi side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 side 24 Norges Parkinsonforbund

parkinson posten Landsmøtet 2013 Velferdsteknologi side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 side 24 Norges Parkinsonforbund Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2013 - årgang 29 Landsmøtet 2013 side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 Velferdsteknologi side 24 Norges Parkinsonforbund innhold Landsmøtet

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - Juni 2014-25. årg. ISSN 1891-5116 8 Åpning av EAUN 10 Overvekt og svangerskap 14 Testikkelkreft - Hitting below the belt 24 Urinretensjon eller overaktiv blære? 28 En pasienthistorie NSFs Faggruppe

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 www.fysioterapeuten.no nr. 7 juni 2003 årgang 70 fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 REISER med egen transport

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer