PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE"

Transkript

1 PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE MED NATURLIGE TALL OG DESIMALTALL SAMMENLIGNE OG REGNE? HELE TALL DESIMALTALL BRØK PROSENT PROMILLE STANDARDFORM UTTRYKKE PÅ VARIERTE MÅTER? ALGEBRA BRØK DESIMALTALL PROSENT PROMILLE TALLMENGDER STANDARDFORM. KUNNE SKRIVE EN BRØK, ET HELT TALL, DESIMALTALL, PROSENT, PROMILLE, TALL PÅ STANDARDFORM. DESIMALTALL OG TALL PÅ STANDARDFORM. FORKLARE BEGREPENE BRØK, HELE TALL, DESIMALTALL, PROSENT, PROMILLE, TALL PÅ STANDARD-FORM. Kunne addere og subtrahere hele tall, med tierovergang og desimaltall, både i oppstilte og uoppstilte stykker Kunne multiplisere og dividere hele flersifrede tall i ferdig oppsatte stykker. Kunne de fire regningsartene med positive og negative tall. Kunne plassere positive og negative heltall og desimaltall på ei tallinje. Kunne regler for avrunding av desimaler dersom divisjonen ikke går opp. Navngi de ulike delene av en brøk. Kunne sammenligne størrelser på brøker. Kunne skrive og lese alle typer brøker. Kunne utvide og forkorte brøker, fellesnevner. Kunne gjøre om og se sammenhengen mellom uekte brøk og blandet tall. Kunne lese og skrive store tall med siffer og ord samt lese tall på standardform. Kunne begrepene grunntall, eksponent, potens. Kunne skrive tall som Kunne trekke relevant informasjon ut fra en oppgave, samt lage egne tekstoppgaver til de fire regningsartene. Kunne multiplisere og dividere med desimaltall, både i oppstilte og uoppstilte stykker Kunne reglene for å løse opp en parentes, og multiplisere tall med en parentes. Kunne multiplisere en parentes med en parentes. Forklare tallmengdene N, Z,Q og R Kunne sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall og vise dette ved regning. Kunne trekke relevant informasjon ut fra en oppgave, for å regne oppgaven og til å lage tekstoppgaver til brøk, Bruke kunnskap om potensregning til å multiplisere og dividere tall med ulike grunntall. Forklare begrepet a 0 Bruke en regel for tierpotenser med negative eksponenter. Kunne skrive desimaltall på normalform. Bruke kunnskap om prosent til å regne prosentvis økning og Anvende reglene for å regne med parenteser i avanserte og sammensatte uttrykk. Kunne bruke reglene for 1.2. og 3.kvadratsetning Kunne faktorisere ved hjelp av kvadratsetningene. Anvende kunnskap om tallmengde og forklare hva som kjennetegner rasjonale og irrasjonale tall. (periodisk desimalutvikling) Anvende reglene for brøkregning og faktorisering til å løse mer kompliserte brøkuttrykk. Anvende reglene for brøkregning til å løse tekststykker knyttet til hverdagsmatematikk. Anvende reglene for brøkregning til å regne brøkoppgaver som inneholder bokstaver. Kombinere reglene for algebra med brøkregning Kombinere og vurdere relevansen opplysninger i uoppstilte tekstoppgaver innenfor prosent og promille.

2 Regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk. DE FIRE REGNINGSARTENE MED BRØK tierpotens eller på normalform. Kunne skrive potenser med andre grunntall enn 10. Kunne addisjon og subtraksjon av potenser. Kunne multiplisere og dividere potenser med samme grunntall. Kunne bruke regnereglene for potenser i bokstavregning. Kunne regne ut prosenten av et beløp. Kunne bruke dette til å finne ny pris / beløp ved hjelp av addisjon og subtraksjon. (økning eller minking Kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner minkning. samt finne opprinnelig pris ved f. eks salg. Regne tekstoppgaver med prosent /promille. Addere og subtrahere brøker med ulik nevner. Kunne multiplisere og dividere med brøker og hele tall Kunne forenkle brøkuttrykk ved å primtallsfaktorisere. Anvende deleregler i forkorting av brøker. (Kombinere ulike strategier for utregning med de fire regningsartene for å komme fram til alternative metoder) Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger. Utvikle, bruke, og gjøre, greie for metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene. PAR/ODDE/PRIMTALL SAMMENSATTE TALL POTENSER KVADRATROT PRIMTALLSFAKTORISERING FAKTOR HODEREGNING OVERSLAG AVRUNDING Kunne forklare hva vi mener med et partall, oddetall og hva et primtall er. Finne kvadratroten av et tall på kalkulator. Kunne bruke hoderegning i enkle matematikkoppgaver. Kunne gjøre rede for forskjellen på avrunding og overslag Utføre enkle oppgaver med avrunding og overslag Forstå hva som menes med kvadratrot. Bruke kunnskap om kvadratrot av et tall i forbindelse med Pythagoras og i beregninger knyttet til f. eks. areal av ulike Kunne primtallsfaktorisere Bruke deleregler som hoderegning til å multiplisere og dividere ved å flytte komma. (dele på10) Kjenne til regler for å regne med overslag i addisjon og subtraksjon. Kjenne til regler for å regne med overslag i multiplikasjon og divisjon. Anvende reglene for potenser brøkregning, faktorisering til å løse mer kompliserte brøkuttrykk. Kunne kombinere og selv vurdere hvilke metoder knyttet til tall en bør bruke for å løse avanserte brøkoppgaver..kunne forstå en tekstoppgave Utvikle flere strategier for løsning av overslagsoppgaver Utvikle flere strategier for løsning av hoderegningsoppgaver Kunne løse en oppgave skriftlig ved bruk av flere strategier.

3 behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk med eitt ledd i nemnaren SAMMENTREKKING GANGE INN I PARENTES GANGE 2 PARENTESER KVADRATSETNINGENE BRØK I ALGEBRA Trekke sammen enkle algebra uttrykk og løse opp en parentes med pluss og minus foran. Kunne gange inn et tall med en parentes Kunne sette inn tall i enkle formler og løse disse som utregning av areal og omkrets av enkle Trekke sammen mer sammensatte algebra uttrykk, og kunne multiplisere to parenteser med hverandre Kunne regne med enklere brøkuttrykk i algebrastykker. Kunne faktorisere og forkorte enklere brøkstykker i algebraiske uttrykk. Enkel bruk av kvadratsetningene Kunne sette inn tall i mer avanserte formler, omjustere enkle formler og lage formler av enkle praktiske eksempler. Kunne mestre bruk av brøk i sammensatte algebrauttrykk. Kunne regne med minus foran brøk Kunne utvide brøk med sammensatt nevner. Faktorisering og forkorting av brøk med polynom i teller og nevner Kunne bruke alle kvadratsetningene, og faktorisere ved hjelp av disse. Lage formler av mer avanserte praktiske eksempler løyse likningar og ulikskapar av første grad og enkle likningssystem med to ukjende setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk LIKNING ULIKHET LIKNINGSSYSTEM GRAFISK LØSNING ALGEBRAISK LØSNING BUDSJETT/REGNSKAP VALUTA LÅN RENTE OG RENTES RENTE LØNN FERIEPENGER PROSENT FORSKERSPIREN PRAKTISKE AKTIVITETER PRAKTISKE EKSEMPLER FRA DAGLIGLIVET Kunne løse ligninger og ulikheter av første grad med en ukjent og sette prøve på svaret. Kunne sette opp enkle budsjett og regnskap av privatøkonomi Kunne regne ut lønn, skatter og feriepenger Kunne regne ut renter av et beløp Kunne forskjellen på budsjett og regnskap Kunne løse mer sammensatte ligninger og ulikheter av første grad med enkel brøk. Løse ligninger og ulikheter av første grad både ved grafisk framstilling og ved hjelp av innsettingsmetoden. Løse oppstilte likninger med to ukjente Kunne sette opp mer avanserte budsjett og regnskap rundt privatøkonomi og beherske bruken av desimaltall i forhold til dette. Kunne beherske valutaregning. Kunne regne med serielån og annuitetslån Kunne regne med rentesrente. Kunne løse mer avanserte ligninger og ulikheter av første grad med ulike nevner i brøk. Løse ligninger og ulikheter med to ukjente når det ikke uttrykkes på formen y = ax + b. Kunne sette opp ligninger med to ukjente av enkle praktiske sammenhenger og løse disse Planlegge og organisere med privatøkonomi i forhold til hushold, reising etc. Bruke kunnskapene på dette feltet i større sammenhenger. IKT.

4 problemløysing og i prosjekt med teknologi og design EMNE 2 GEOMETRI Analysere, også digitalt, TEGNING OG KONSTRUKSJON AV egenskaper ved to- og VINKLER tredimensjonale figurer og bruke det i sammenheng med konstruksjoner og beregninger. TODIMENSJONALE OG TREDIMENSJONALE FIGURER: SIRKEL TREKANT KVADRAT REKTANGEL PARALLELLOGRAM TRAPES ROMBE KONGRUENT FORMLIK Å kunne tegne og måle en vinkel. Kunne navngi toppunkt, høyre og venstre vinkelben. Avgjøre om en vinkel er rett, stump eller spiss. Kunne konstruere vinkler på 60 o og 90 o og halvere vinkler. Beskrive begrepene radius, diameter, sirkelperiferi. Vite hvor mange grader en sirkel har. Kunne tegne en sirkel ved hjelp av passer. Kunne regne ut omkrets og areal av sirkelen ved hjelp av gitt formel. Kunne benevne omkrets og areal med rett måleenhet. Kunne omgjøring av lengder og måleenheter for lengde. Kunne omgjøring av måleenheter for areal. Kunne regne ut areal og omkrets av disse figurene ved gitt figur og kjent formel. Kunne omgjøring av måleenheter for volum og overflate. Kunne regne ut volum av rette prismer og terninger ved gitt Kunne konstruere alle kjente vinkler. Kunne tegne korder og konstruere tangenter til sirkelen. Kunne regne ut areal av sirkelsektor dersom formelen er gitt Demonstrere og uttrykke areal og omkrets ved hjelp av bokstavuttrykk i ulike todimensjonale figurer Kunne regne ut volum av sylinder, kjegle, pyramide og kule ved gitt formel og figur. Kunne regne ut overflate av rette prismer, terning, sylinder, kjegle, pyramide og kule ved gitt figur og kjent formel. Kunne anvende formelen for massetetthet der vekt eller massetetthet er oppgitt i oppgaven Anvende kunnskap om toppvinkler, samsvarende vinkler og nabovinkler. Anvende kunnskap om sentralvinkel og periferivinkel til å regne ut andre størrelser. Analysere oppgaven og selv vurdere hvilke metoder og størrelser en bør bruke for å løse avanserte oppgaver knyttet til sirkelen / sammensatte figurer Analysere oppgaven og selv vurdere hvilke matematiske metoder og beregninger en bør utføre for å løse avanserte oppgaver knyttet til disse figurene eller sammensatte Analysere oppgaven og selv vurdere hvilke formler en bør bruke for å løse problemløsnings oppgaver / tekstoppgaver knyttet til figurene hver for seg eller i sammensatte

5 figur og kjent formel Utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal som andre hjelpemiddel Bruke formlikhet og Pythagoras setning i beregning av ukjente størrelser. TREKANTER: SPEILING/ AVBILDNING TEGNING OG KONSTRUKSJON AV NORMALER PARALLELLE LINJER. TEGNING OG KONSTRUKSJON AV TREKANTER OG FIRKANTER SYMMETRI ROTASJON PARALLELLFORSKYVNING TESSELERING PYTAGORAS FORMLIKHET KONGRUENS MÅLESTOKK Ha kjennskap til egenskapene til likebeint, likesidet og rettvinklet trekant. Kunne angi navn på vinkler. Kunne vinkel-summen i en trekant og bruke denne til å finne den tredje ukjente vinkelen Kunne tegne speilbildet av et punkt eller en figur om en linje. Kunne speile et punkt om et punkt. Kunne tegne symmetriakser i Kunne tegne en tesselasjon. Kunne nedfelle, oppreise normaler og midtnormalen samt tegne og konstruere to linjer som er parallelle med en linje l i en bestemt avstand fra l. Kunne tegne hjelpefigur til trekanter. Kunne konstruere enkle trekanter og firkanter med og uten gitt hjelpefigur Kjenne til den pytagoreiske lære-setningene og vite navnene på sidene i en rettvinklet trekant. Kunne forklare begrepene målestokk, kongruent, formlikhet og tegne enkle Kunne konstruere speilbildet av et punkt eller en figur om en linje. Kunne speile en figur om et punkt. Kunne dreie et punkt om et punkt. Kunne dreie en figur om et punkt. Kunne parallell forskyve en figur Kunne tegne hjelpefigur ut fra tekst og konstruere sammensatte Kunne skrive enkel forklaring til konstruksjon Forklare Pythagoras læresetning og gjøre utregninger for finne en tredje ukjente siden i en rettvinklet trekant. samt 30 0, 60 0 og 90 0 trekanten. Bruke kunnskap om målestokk, forstørring og forminskning til å regne ut nye størrelser. Foreta mer kompliserte konstruksjoner. der en viser evne til å bruke sammenhengen mellom konstruksjon av figurer og parallelle linjer/ normaler. Kunne bedømme hvilke metoder en bør bruke for å finne de ukjente sidene i en geometrisk figur ved å anvende kunnskap om Pythagoras formlikhet, forholdstall og målestokk.

6 tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt ved å bruke ulike hjelpemiddel bruke koordinatar til å avbilde figurar og finne eigenskapar ved geometriske former utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear, og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur SAMARBEID MED KUNST OG HÅNDVERK KOORDINATSYSTEMET PUNKTER OG FIGURER ORIGO, KAVANDRANT, AKSENE SE ELLERS GEOMETRIMÅLENE SAMARBEID MED KUNST OG HÅNDVERK (LAGE OPPGAVE SAMMEN MED KUNST OG HÅNDVERK) Lage enkle arbeidstegninger med målestokk på. Lage perspektivtegninger med et forsvinningspunkt Mål fra funksjoner og geometri Kunne nyttiggjøre seg av koordinatsystemet i arbeidet med geometriske figurer Kunne se sammenheng mellom geometri og koordinater EMNE 3 MÅLING gjere overslag over og MÅLINGSBEREGNINGER beregne og gjøre overslag med MÅLESTOKK måltall av mer sammensatte berekne lengd, omkrins, figurer (trapes, parallellogram, vinkel, areal, overflate, rombe) volum og tid, og bruke og endre målestokk Kunne snu på spørsmålet når du jobber med målestokk velje høvelege MÅLINGSENHETER GJELDENDE SIFFER beregne og gjøre overslag med måltall av enkle figurer som (lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate) Målestokk=Bilde/virkelighet forstå målestokk regne med målestokk kunne de ulike måleenhetene kunne formlikhet og bruken av det ved beregninger av enkle Kunne finne måltall av figurer av meget sammensatt art. Kunne trekke mønster av figurer og klare dette gjennom praktisk intuisjon. Bruk av formlikhet til å regne ut lengder av sidene i

7 måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit ULIKE MÅLEINSTRUMENT kunne regne med de enkleste måleenhetene figurer bruke kart kunne veksle mellom de ulike måleenhetene på kvadrat og kubikknivå trekanter, firkanter og andre figurer kunne forstå hvor det blir av målingsenhetene under regnestykker gjere greie for talet pi og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum PI REF. SE GEOMETRI Kunne regne med tallet pi i sirkler, areal og volum Forklare hva tallet pi er Regne og forstå bruken av tallet pi EMNE 4 STATISTIKK, SANNSYN OG KOMBINATORIKK Gjennomføre PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV EN undersøkingar og bruke STATISTISK UNDERSØKELSE databasar til å søkje etter MISBRUK AV STATISTIKK og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Eleven kan registrere ned observasjoner som blir gjort. Eleven kan registrere ned data under gjennomføring av eksperiment. Eleven kan lage et enkelt spørreskjema. Eleven kan gjennomføre en undersøkelse med hjelp av et spørreskjema. Eleven kan telle opp og sortere innsamlet data Eleven kan lage mange former for spørreskjema, som er egnet til å finne den ønskede informasjon. Eleven mestrer å bearbeide informasjonen som er samlet inn, og klargjøre den for videre statistisk arbeid. Eleven kjenner til at ikke alle kilder er like pålitelige, og kan oppgi kilder ved presentasjoner. Kunne planlegge en undersøkelse, og anvende kunnskap om informasjonsinnsamling. Kunne gjennomføre en undersøkelse, og analysere og reflektere over resultatene av undersøkelsen. Kunne finne nødvendig informasjon i databaser, og analysere denne. Vurdere og være kritisk til kildene som blir brukt. Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, OBSERVASJONSTABELL FREKVENSTABELL KURVE-/LINJEDIAGRAM Eleven kan representere data i tabeller, og lage enkle stolpeog søylediagram Eleven kan representere data i tabeller og diagram, og lage alle typer diagram på papir. Eleven kan lage alle typer diagram, og presentere data på flere måter for å påvirke

8 typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, og presentere data med og utan digitale verktøy STOLPE- OG SØYLEDIAGRAM SEKTORDIAGRAM HISTOGRAM ALLE DIAGRAM PÅ EXCEL MISBRUK AV STATISTIKK VARIASJONSBREDDE GJENNOMSNITT MEDIAN TYPETALL Eleven kan finne median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde av enkle datasett. Eleven kjenner innholdet i begrepene tabell, stolpe- og søylediagram, linjediagram og sektordiagram. Eleven kjenner innholdet i histogram, samt sentraltendensmålene. Eleven kan finne median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde av enkle datasett, og presentere dette i et regneark. Eleven kan lage noen typer diagrammer på regneark. fremstillingen Eleven mestrer å drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde av et datasett. Eleven kan lage alle typer diagrammer på regneark, og presentere dette på en fin måte. Eleven mestrer å velge riktig diagram til presentasjonen sin. Finne sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spell SANNSYNLIGHET SANNSYNLIGHET VED EN SERIE HENDELSER VI ETTERLIGNER VIRKELIGHETEN Eleven kan beregne sjansen for enkle hendelser innen kort, lykkehjul, terning og andre lotterier. sannsynlighet = gunstige på mulige Eleven kan simulere virkeligheten for å beregne sjansen for enkle hendelser innen kort, lykkehjul, terning og andre lotterier, og kjenner innholdet i store talls lov Eleven kan bruke et dataprogram som hjelp til å simulere virkeligheten. Eleven kjenner områder dette kan brukes i, for eksempel forsikring, medisin og spill. Eleven kan finne sannsyn, også ved gjentatte hendelser med og uten tilbakelegging. Eleven mestrer å omforme tekstoppgaver til regnestykker innenfor sannsyn. Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal MULIGE SAMLET ANTALL MULIGHETER OMGJØRING MELLOM BRØK, PROSENT OG DESIMALTALL Eleven kan gjøre om mellom brøk, prosent og desimaltall. Eleven kjenner til at sannsynlighet uttrykkes som relativ frekvens. Kan finne utfallsrommet til både en enkelt og flere hendelser. Eleven mestrer omgjøring mellom brøk, prosent og desimaltall alle veier, og kan nyttiggjøre seg dette. Vise med døme og finne dei moglege løysingane på enkle kombinatoriske problem MULIGE SAMLET ANTALL MULIGHETER SANNSYNLIGHET VED EN SERIE HENDELSER Eleven kan i praktiske situasjoner kombinere for å finne antall muligheter. Eleven kan lage sannsynlighetstre for å finne sannsynligheten til de forskjellige kombinasjonene i et kombinatorisk problem.

9 EMNE 5 FUNKSJONER lage, på papiret og digitalt, funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekst TABELL OG B-LEDDET DIAGRAM/GRAF FARTSDIAGRAM (LINJE) FUNKSJON KOORDINATSYSTEMET ORIGO KVADRANT FØRSTE- OG ANDREAKSE TALLPAR VI TEGNER GRAFEN TIL EN FUNKSJON LINEÆR FUNKSJON A-LEDDET Eleven kjenner koordinatsystemet, og kan plassere punkter på riktig sted. Eleven kan lage et linje diagram ut fra en verditabell Eleven kan lese av linjediagrammet Eleven kjenner innholdet i disse begrepene: Koordinatsystemet, Origo Kvadrant, Første/andreakse Tallpar, Diagram, Graf Grafisk fremstilling Vi lager funksjoner Verditabell Eleven kan lage en verditabell til en gitt funksjon. Eleven kan lage en enkel funksjon ut fra en tekstoppgave (8) Eleven kan lage og lese av linjediagram og fartsdiagram Eleven kan fremstille linjediagram ved hjelp av regneark, eller annen program. Eleven kjenner til lineære funksjoner, og kan tegne disse inn i et diagram. Eleven kan velge gode verdier på aksene i grafiske fremstillinger. Eleven mestrer å veksle mellom å representere i graf, verditabell, formler/funksjoner og tekst. Eleven kan tolke diagrammer, og lage og forstå punktdiagram Eleven mestrer å presentere funksjoner i et dataprogram, f.eks. Vrigraf, GeoGebra eller Graph identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjonar, og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane LINEÆR FUNKSJON A-LEDDET OG B-LEDDET PROPORSJONALITET (FAKTOR) OMVENDT PROPORSJONALITET ANDREGRADSFUNKSJONER LØSE LINEÆRE LIKNINGER GRAFISK LØSE ULIKHETER GRAFISK LØSE ANDREGRADSLIKNINGER GRAFISK Ikke hatt noe på barneskolen Eleven kan identifisere egenskapene til en proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet, andregradsfunksjoner og lineære funksjoner (10) Eleven kjenner innholdet i a- ledd og b-ledd i lineære funksjoner. Eleven kan regne med proporsjonaliteter og omvendte proporsjonaliteter når funksjonen/tabellen er gitt. Eleven kan gi eksempler på praktisk bruk av funksjoner. Eleven mestrer å regne med enkle andregradsfunksjonsuttykk, der x-leddet er positivt. Eleven kjenner innholde i a- ledd og b-ledd i lineære funksjoner, og kan bruke dette. Eleven kan regne med proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet og andregradsfunksjoner, og utnytte egenskapene ved disse/trekke resultat ut av de. Eleven kan lage funksjoner selv, ut fra en tekstoppgave, og fremstille denne med tabell og graf. Eleven behersker grafisk løsning av likninger og ulikheter. Eleven mestrer å knytte dette opp mot praktiske situasjoner.

Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra

Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matte TRINN: 9.trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra Eleven skal kunne -

Detaljer

FAG: Matematikk TRINN: 10

FAG: Matematikk TRINN: 10 FAG: Matematikk TRINN: 10 Områder Kompetansemål Fra Udir Operasjonaliserte læringsmål - Breidablikk Vurderingskriteri er Tall og algebra *kunne samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent,

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 37 Tema: Tall og tallforståelse Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal ( ) og tal

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 9

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 9 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 9 1 9. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Samanlikne

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 Tal og algebra behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne

Detaljer

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn Læreplan i matematikk Kompetansemål etter 10. årstrinn Tall og algebra Eleven skal kunne: 1. Sammenlikne og regne om hele tal, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform 2. Regne med

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 08.09.2014 Faglærer:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne om mellom heile

Detaljer

Årsplan i matematikk for 10. trinn

Årsplan i matematikk for 10. trinn Årsplan i matematikk for 10. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Naturlige tall. Primtall. Faktorisering. Hoderegning. Desimaltall. Overslagsregning.

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Naturlige tall. Primtall. Faktorisering. Hoderegning. Desimaltall. Overslagsregning. MATEMATIKK 8. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 Kapittel 1 Naturlige tall Primtall Faktorisering Hoderegning Tall og algebra punkt: 1, 2, 3 og 4 37 38 Tall og tallforståelse

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tall og Algebra Analysere sammensatte problemstillinger, identifisere

Detaljer

Halvårsplan i matematikk fellesfag; Notodden voksenopplæring våren 2013

Halvårsplan i matematikk fellesfag; Notodden voksenopplæring våren 2013 Halvårsplan i matematikk fellesfag; Notodden voksenopplæring våren 2013 Periodens tema Uke 1-2 Innhold Arbeidsmåter Evaluering/ vurdering Tegning og konstruksjon Mål for det du skal lære: Geometriske ord

Detaljer

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn)

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Hoved- områder Tall og Algebra Fokus (læringsmål) Tall Addere, subtrahere, multiplisere og dividere med heltall, flersifrete tall og desimaltall

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2015 /2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 9. trinn Lærer: Torill Birkeland Uke Årshjul Geometri Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Detaljer

Matematikk. Arbeidsgruppe: Revidert 22.01.15:

Matematikk. Arbeidsgruppe: Revidert 22.01.15: Matematikk Arbeidsgruppe: Revidert.0.: Anne Grethe Tjelta DeBoer Helge Dyrøy Per Gunnar Rødland Charlotte Børve Trine Jensen Tastarustå skole Ullandhaug skole Kannik skole Lunde skole Teinå skole Anne

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Jan Abild, Steffen Håkonsen, Peter Sve, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN 2013 / 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN 2013 / 2014 Læreverk: Faktor 1- matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 06.09.2013 Faglærer:

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på

Detaljer

Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærer: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Heidi Angelsen Arbeidsmåter Skriftlig oppgaveløsing, individuelt og i gruppe Muntlig bruk

Detaljer

Årsplan i matematikk, 8. klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk, 8. klasse, 2015-2016 Innhald/Lære v. 34-38 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Utvikle, bruke og gjere greie for

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 9.trinn Fag: Matematikk Faglærar: Turid Åsebø Angelskår, Hanne Vatshelle og Anne Britt Svendsen Hovudkjelder: Nye Mega

Detaljer

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Fag: Matematikk Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 9 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Faktor 2 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Matematikk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk - å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk - å kunne lese i matematikk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Tema: Tall og algebra Kunne skrive tall på ulike måter. Skrive veldig store og små tall

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE

ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE HOVUDEMNE UNDEREMNE MÅL KAP 1 Tal (s.9-62) Kap 2 Brøk (s.63-86) Kap 3 Prosent og promille (s.87-102) Kap 4 Teikning

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Matematikk Trinn: 9. klasse Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker,

Detaljer

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar samanlikne og rekne om mellom

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 20.08.2015 Faglærere:

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Tema/kapittel Tidsrom Læreplanmål Arbeidsmåter Vurdering 1. Tall 34 Regne med de 4 regneartene i hele - regneartene 35 tall, desimaltall og

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2015/2016 Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm, Multi`s hjemmeside, kikora UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Steffen Håkonsen, Cordula Kilfitt Norheim og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål

Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål Læreplanmål Kapittel Innhold Tall og algebra Sammenligne og regne med hele tall, desimaltall, brøk, prosent, promille, tall på standardform og uttrykke slike

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Åtte ni ti, cappelen og faktor 3

Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Åtte ni ti, cappelen og faktor 3 Fag: Matematikk Skoleår: 2007/ 2008 Klasse: 10 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremid: Åtte ni ti, cappelen og faktor 3 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2014/2015 10. trinn Lærere: Berit Kongsvik, Rayner Nygård, Ingvild Øverli Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i : Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber å

Detaljer

Læreplan matematikk. Elverum ungdomsskole

Læreplan matematikk. Elverum ungdomsskole Læreplan matematikk Elverum ungdomsskole Læreplan i matematikk -EUS Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk for å utforske universet, for

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Bedre vurderingspraksis. Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Slik jobber vi i Tana (Seida og Austertana)

Bedre vurderingspraksis. Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Slik jobber vi i Tana (Seida og Austertana) Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Slik jobber vi i Tana (Seida og Austertana) Bedre vurderingspraksis Prosjekt Bedre vurderingspraksis skal arbeide for å få en tydeligere

Detaljer

ÅRSPLAN FAG: MATEMATIKK

ÅRSPLAN FAG: MATEMATIKK Begby barne- og ungdomsskole ÅRSPLAN FAG: MATEMATIKK TRINN: 8 Tid Kompetansemål Tema med emner Fokus/grunnleggende STATISTIKK 5 uker - hente fakta ut av tabeller - lese av, tolke og lage ulike diagrammer

Detaljer

Årsplan i matematikk 10. klasse 2015/2016

Årsplan i matematikk 10. klasse 2015/2016 Årsplan i matematikk 10. klasse 2015/2016 Hovudområde Tall og algebra Hovudområdet dreiar seg om å utvikle forståing for og innsikt i korleis tall og behandling av tal inngår i system og mønstre. Med tal

Detaljer

Universell Matematikk Ungdom. Oversikt over innhold

Universell Matematikk Ungdom. Oversikt over innhold Oversikt over innhold 1 Praktisk bruk av matematikk (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 Å løse tekstoppgaver Hvor mye mer? Hvor mye mindre? Hvor mye fortere? Tekstoppgaver:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER

SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 8A Kapittel A GEOMETRI LINJE, LINJESTYKKE OG STRÅLE linje stråle linjestykke VINKLER VINKELBEIN OG TOPPUNKT En vinkel har et toppunkt. Denne vinkelen

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Uke nr. Kap. Emne/Tema: Kompetansemål etter 7. årstrinn: 34-39 Kap. 1 Hele tall. Beskrive og bruke Titallsystemet. plassverdisystemet for Tall og Avrunding. desimaltal, rekne med regning Addisjon og positive

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn i matematikk i grunnskolen

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn i matematikk i grunnskolen Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn i matematikk i grunnskolen Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen av kjennetegn på måloppnåelse i fag og fagpersoner

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

arbeidsinnsats i timene og hjemme negative hele tall(...)" Naturlige tall innføring muntlig aktivitet i "beskrive referansesystemet og

arbeidsinnsats i timene og hjemme negative hele tall(...) Naturlige tall innføring muntlig aktivitet i beskrive referansesystemet og Uke 34-38 Uke 39-40 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall Lærer: Carl Petter Tresselt "Beskrive og bruke plassverdisystemet for Tall individuell og felles gjennomgang arbeidsinnsats

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse Årsplan i matematikk 5. og 6. klasse 2008/2009 Årsplan i matematikk - 5. klasse Addisjon og subtraksjon Titallsystemet skoleåret 2008/2009 Emne Mål Innhold Arbeidsmåte Læreverk Beskrive plassverdisystemet

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FORSLAG TIL FAGPLAN I MATEMATIKK 8. KLASSE- Justert 27.09.2011 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering August og September (ca. 6 uker) Tall og

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord og June Brattfjord Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra Kompetansemål etter 7. steg (etter LK06)

Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra Kompetansemål etter 7. steg (etter LK06) Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra etter 7. steg Beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, og prosent, og plassere dei på tallinja

Detaljer

INNHOLD. Åstveit skole - lokal læreplan i matematikk 2 INNLEDNING... 3

INNHOLD. Åstveit skole - lokal læreplan i matematikk 2 INNLEDNING... 3 INNHOLD INNLEDNING... 3 DE FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER:... 3 MATEMATISKE KOMPETANSER... 3 VURDEINGSKRITERIER FOR MATEMATIKK... 5 8. TRINN GEOMETRI... 6 VURDERINGSKRITERIER: GEOMETRI... 7 HELE TALL...

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig

Detaljer

Revidert veiledning til matematikk fellesfag. May Renate Settemsdal Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen Lillestrøm 14.

Revidert veiledning til matematikk fellesfag. May Renate Settemsdal Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen Lillestrøm 14. Revidert veiledning til matematikk fellesfag May Renate Settemsdal Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen Lillestrøm 14.oktober 2013 Hvorfor ny veiledning Revidert læreplan matematikk fellesfag

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV.. 21

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV.. 21 Innhold Velkommen til studiet... 13 Oppbygning... 15 Sammenheng og helhet... 16 Pedagogisk struktur... 17 Lykke til med et spennende kurs... 19 DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV.. 21 Kapittel 1 Tall...

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner - Gjennom hele året: Vurdering - Ukesluttprøver utgangspunkt i ukas undervisningsmål

Detaljer

MATEMATISK MODELLERING, LTMAGMA 111 10 studiepoeng

MATEMATISK MODELLERING, LTMAGMA 111 10 studiepoeng Individuell skriftlig eksamen i MATEMATISK MODELLERING, LTMAGMA 111 10 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 10.12.13 Sensur faller innen 06.01.14 BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2014-2105

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2014-2105 Årsplan i matematikk for 5. klasse 2014-2105 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Randi Minnesjord Læreverk: Grunntall 5a og 5b, Elektronisk Undervisningsforlag AS Nettstedene: www.grunntall.no og www.moava.org

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 27.08. 15 Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Kjetil Kolvik, Cordula K. Norheim Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Læreverk

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Måns Bodemar, Anlaug Laugerud, Karianne Flagstad Moen Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 25.08. 14 Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV 21

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV 21 Innhold Velkommen til studiet... 13 Oppbygning... 15 Sammenheng og helhet... 16 Pedagogisk struktur... 17 Lykke til med et spennende kurs... 19 DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV 21 Kapittel 1 Tall...

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Laila Helene Ween og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for

Detaljer

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall Målark 1 Kapittel 1 God start Kunne forskjellen på siffer og tall Kunne plassverdiene for hele tall i titallsystemet Kunne plassverdiene for desimaltall Vite hva desimaltegnet betyr Kunne stille opp og

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

Tall og algebra 10. årstrinn

Tall og algebra 10. årstrinn side 1 Tall og algebra 10. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer