PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE"

Transkript

1 PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE MED NATURLIGE TALL OG DESIMALTALL SAMMENLIGNE OG REGNE? HELE TALL DESIMALTALL BRØK PROSENT PROMILLE STANDARDFORM UTTRYKKE PÅ VARIERTE MÅTER? ALGEBRA BRØK DESIMALTALL PROSENT PROMILLE TALLMENGDER STANDARDFORM. KUNNE SKRIVE EN BRØK, ET HELT TALL, DESIMALTALL, PROSENT, PROMILLE, TALL PÅ STANDARDFORM. DESIMALTALL OG TALL PÅ STANDARDFORM. FORKLARE BEGREPENE BRØK, HELE TALL, DESIMALTALL, PROSENT, PROMILLE, TALL PÅ STANDARD-FORM. Kunne addere og subtrahere hele tall, med tierovergang og desimaltall, både i oppstilte og uoppstilte stykker Kunne multiplisere og dividere hele flersifrede tall i ferdig oppsatte stykker. Kunne de fire regningsartene med positive og negative tall. Kunne plassere positive og negative heltall og desimaltall på ei tallinje. Kunne regler for avrunding av desimaler dersom divisjonen ikke går opp. Navngi de ulike delene av en brøk. Kunne sammenligne størrelser på brøker. Kunne skrive og lese alle typer brøker. Kunne utvide og forkorte brøker, fellesnevner. Kunne gjøre om og se sammenhengen mellom uekte brøk og blandet tall. Kunne lese og skrive store tall med siffer og ord samt lese tall på standardform. Kunne begrepene grunntall, eksponent, potens. Kunne skrive tall som Kunne trekke relevant informasjon ut fra en oppgave, samt lage egne tekstoppgaver til de fire regningsartene. Kunne multiplisere og dividere med desimaltall, både i oppstilte og uoppstilte stykker Kunne reglene for å løse opp en parentes, og multiplisere tall med en parentes. Kunne multiplisere en parentes med en parentes. Forklare tallmengdene N, Z,Q og R Kunne sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall og vise dette ved regning. Kunne trekke relevant informasjon ut fra en oppgave, for å regne oppgaven og til å lage tekstoppgaver til brøk, Bruke kunnskap om potensregning til å multiplisere og dividere tall med ulike grunntall. Forklare begrepet a 0 Bruke en regel for tierpotenser med negative eksponenter. Kunne skrive desimaltall på normalform. Bruke kunnskap om prosent til å regne prosentvis økning og Anvende reglene for å regne med parenteser i avanserte og sammensatte uttrykk. Kunne bruke reglene for 1.2. og 3.kvadratsetning Kunne faktorisere ved hjelp av kvadratsetningene. Anvende kunnskap om tallmengde og forklare hva som kjennetegner rasjonale og irrasjonale tall. (periodisk desimalutvikling) Anvende reglene for brøkregning og faktorisering til å løse mer kompliserte brøkuttrykk. Anvende reglene for brøkregning til å løse tekststykker knyttet til hverdagsmatematikk. Anvende reglene for brøkregning til å regne brøkoppgaver som inneholder bokstaver. Kombinere reglene for algebra med brøkregning Kombinere og vurdere relevansen opplysninger i uoppstilte tekstoppgaver innenfor prosent og promille.

2 Regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk. DE FIRE REGNINGSARTENE MED BRØK tierpotens eller på normalform. Kunne skrive potenser med andre grunntall enn 10. Kunne addisjon og subtraksjon av potenser. Kunne multiplisere og dividere potenser med samme grunntall. Kunne bruke regnereglene for potenser i bokstavregning. Kunne regne ut prosenten av et beløp. Kunne bruke dette til å finne ny pris / beløp ved hjelp av addisjon og subtraksjon. (økning eller minking Kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner minkning. samt finne opprinnelig pris ved f. eks salg. Regne tekstoppgaver med prosent /promille. Addere og subtrahere brøker med ulik nevner. Kunne multiplisere og dividere med brøker og hele tall Kunne forenkle brøkuttrykk ved å primtallsfaktorisere. Anvende deleregler i forkorting av brøker. (Kombinere ulike strategier for utregning med de fire regningsartene for å komme fram til alternative metoder) Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger. Utvikle, bruke, og gjøre, greie for metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene. PAR/ODDE/PRIMTALL SAMMENSATTE TALL POTENSER KVADRATROT PRIMTALLSFAKTORISERING FAKTOR HODEREGNING OVERSLAG AVRUNDING Kunne forklare hva vi mener med et partall, oddetall og hva et primtall er. Finne kvadratroten av et tall på kalkulator. Kunne bruke hoderegning i enkle matematikkoppgaver. Kunne gjøre rede for forskjellen på avrunding og overslag Utføre enkle oppgaver med avrunding og overslag Forstå hva som menes med kvadratrot. Bruke kunnskap om kvadratrot av et tall i forbindelse med Pythagoras og i beregninger knyttet til f. eks. areal av ulike Kunne primtallsfaktorisere Bruke deleregler som hoderegning til å multiplisere og dividere ved å flytte komma. (dele på10) Kjenne til regler for å regne med overslag i addisjon og subtraksjon. Kjenne til regler for å regne med overslag i multiplikasjon og divisjon. Anvende reglene for potenser brøkregning, faktorisering til å løse mer kompliserte brøkuttrykk. Kunne kombinere og selv vurdere hvilke metoder knyttet til tall en bør bruke for å løse avanserte brøkoppgaver..kunne forstå en tekstoppgave Utvikle flere strategier for løsning av overslagsoppgaver Utvikle flere strategier for løsning av hoderegningsoppgaver Kunne løse en oppgave skriftlig ved bruk av flere strategier.

3 behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk med eitt ledd i nemnaren SAMMENTREKKING GANGE INN I PARENTES GANGE 2 PARENTESER KVADRATSETNINGENE BRØK I ALGEBRA Trekke sammen enkle algebra uttrykk og løse opp en parentes med pluss og minus foran. Kunne gange inn et tall med en parentes Kunne sette inn tall i enkle formler og løse disse som utregning av areal og omkrets av enkle Trekke sammen mer sammensatte algebra uttrykk, og kunne multiplisere to parenteser med hverandre Kunne regne med enklere brøkuttrykk i algebrastykker. Kunne faktorisere og forkorte enklere brøkstykker i algebraiske uttrykk. Enkel bruk av kvadratsetningene Kunne sette inn tall i mer avanserte formler, omjustere enkle formler og lage formler av enkle praktiske eksempler. Kunne mestre bruk av brøk i sammensatte algebrauttrykk. Kunne regne med minus foran brøk Kunne utvide brøk med sammensatt nevner. Faktorisering og forkorting av brøk med polynom i teller og nevner Kunne bruke alle kvadratsetningene, og faktorisere ved hjelp av disse. Lage formler av mer avanserte praktiske eksempler løyse likningar og ulikskapar av første grad og enkle likningssystem med to ukjende setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk LIKNING ULIKHET LIKNINGSSYSTEM GRAFISK LØSNING ALGEBRAISK LØSNING BUDSJETT/REGNSKAP VALUTA LÅN RENTE OG RENTES RENTE LØNN FERIEPENGER PROSENT FORSKERSPIREN PRAKTISKE AKTIVITETER PRAKTISKE EKSEMPLER FRA DAGLIGLIVET Kunne løse ligninger og ulikheter av første grad med en ukjent og sette prøve på svaret. Kunne sette opp enkle budsjett og regnskap av privatøkonomi Kunne regne ut lønn, skatter og feriepenger Kunne regne ut renter av et beløp Kunne forskjellen på budsjett og regnskap Kunne løse mer sammensatte ligninger og ulikheter av første grad med enkel brøk. Løse ligninger og ulikheter av første grad både ved grafisk framstilling og ved hjelp av innsettingsmetoden. Løse oppstilte likninger med to ukjente Kunne sette opp mer avanserte budsjett og regnskap rundt privatøkonomi og beherske bruken av desimaltall i forhold til dette. Kunne beherske valutaregning. Kunne regne med serielån og annuitetslån Kunne regne med rentesrente. Kunne løse mer avanserte ligninger og ulikheter av første grad med ulike nevner i brøk. Løse ligninger og ulikheter med to ukjente når det ikke uttrykkes på formen y = ax + b. Kunne sette opp ligninger med to ukjente av enkle praktiske sammenhenger og løse disse Planlegge og organisere med privatøkonomi i forhold til hushold, reising etc. Bruke kunnskapene på dette feltet i større sammenhenger. IKT.

4 problemløysing og i prosjekt med teknologi og design EMNE 2 GEOMETRI Analysere, også digitalt, TEGNING OG KONSTRUKSJON AV egenskaper ved to- og VINKLER tredimensjonale figurer og bruke det i sammenheng med konstruksjoner og beregninger. TODIMENSJONALE OG TREDIMENSJONALE FIGURER: SIRKEL TREKANT KVADRAT REKTANGEL PARALLELLOGRAM TRAPES ROMBE KONGRUENT FORMLIK Å kunne tegne og måle en vinkel. Kunne navngi toppunkt, høyre og venstre vinkelben. Avgjøre om en vinkel er rett, stump eller spiss. Kunne konstruere vinkler på 60 o og 90 o og halvere vinkler. Beskrive begrepene radius, diameter, sirkelperiferi. Vite hvor mange grader en sirkel har. Kunne tegne en sirkel ved hjelp av passer. Kunne regne ut omkrets og areal av sirkelen ved hjelp av gitt formel. Kunne benevne omkrets og areal med rett måleenhet. Kunne omgjøring av lengder og måleenheter for lengde. Kunne omgjøring av måleenheter for areal. Kunne regne ut areal og omkrets av disse figurene ved gitt figur og kjent formel. Kunne omgjøring av måleenheter for volum og overflate. Kunne regne ut volum av rette prismer og terninger ved gitt Kunne konstruere alle kjente vinkler. Kunne tegne korder og konstruere tangenter til sirkelen. Kunne regne ut areal av sirkelsektor dersom formelen er gitt Demonstrere og uttrykke areal og omkrets ved hjelp av bokstavuttrykk i ulike todimensjonale figurer Kunne regne ut volum av sylinder, kjegle, pyramide og kule ved gitt formel og figur. Kunne regne ut overflate av rette prismer, terning, sylinder, kjegle, pyramide og kule ved gitt figur og kjent formel. Kunne anvende formelen for massetetthet der vekt eller massetetthet er oppgitt i oppgaven Anvende kunnskap om toppvinkler, samsvarende vinkler og nabovinkler. Anvende kunnskap om sentralvinkel og periferivinkel til å regne ut andre størrelser. Analysere oppgaven og selv vurdere hvilke metoder og størrelser en bør bruke for å løse avanserte oppgaver knyttet til sirkelen / sammensatte figurer Analysere oppgaven og selv vurdere hvilke matematiske metoder og beregninger en bør utføre for å løse avanserte oppgaver knyttet til disse figurene eller sammensatte Analysere oppgaven og selv vurdere hvilke formler en bør bruke for å løse problemløsnings oppgaver / tekstoppgaver knyttet til figurene hver for seg eller i sammensatte

5 figur og kjent formel Utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal som andre hjelpemiddel Bruke formlikhet og Pythagoras setning i beregning av ukjente størrelser. TREKANTER: SPEILING/ AVBILDNING TEGNING OG KONSTRUKSJON AV NORMALER PARALLELLE LINJER. TEGNING OG KONSTRUKSJON AV TREKANTER OG FIRKANTER SYMMETRI ROTASJON PARALLELLFORSKYVNING TESSELERING PYTAGORAS FORMLIKHET KONGRUENS MÅLESTOKK Ha kjennskap til egenskapene til likebeint, likesidet og rettvinklet trekant. Kunne angi navn på vinkler. Kunne vinkel-summen i en trekant og bruke denne til å finne den tredje ukjente vinkelen Kunne tegne speilbildet av et punkt eller en figur om en linje. Kunne speile et punkt om et punkt. Kunne tegne symmetriakser i Kunne tegne en tesselasjon. Kunne nedfelle, oppreise normaler og midtnormalen samt tegne og konstruere to linjer som er parallelle med en linje l i en bestemt avstand fra l. Kunne tegne hjelpefigur til trekanter. Kunne konstruere enkle trekanter og firkanter med og uten gitt hjelpefigur Kjenne til den pytagoreiske lære-setningene og vite navnene på sidene i en rettvinklet trekant. Kunne forklare begrepene målestokk, kongruent, formlikhet og tegne enkle Kunne konstruere speilbildet av et punkt eller en figur om en linje. Kunne speile en figur om et punkt. Kunne dreie et punkt om et punkt. Kunne dreie en figur om et punkt. Kunne parallell forskyve en figur Kunne tegne hjelpefigur ut fra tekst og konstruere sammensatte Kunne skrive enkel forklaring til konstruksjon Forklare Pythagoras læresetning og gjøre utregninger for finne en tredje ukjente siden i en rettvinklet trekant. samt 30 0, 60 0 og 90 0 trekanten. Bruke kunnskap om målestokk, forstørring og forminskning til å regne ut nye størrelser. Foreta mer kompliserte konstruksjoner. der en viser evne til å bruke sammenhengen mellom konstruksjon av figurer og parallelle linjer/ normaler. Kunne bedømme hvilke metoder en bør bruke for å finne de ukjente sidene i en geometrisk figur ved å anvende kunnskap om Pythagoras formlikhet, forholdstall og målestokk.

6 tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt ved å bruke ulike hjelpemiddel bruke koordinatar til å avbilde figurar og finne eigenskapar ved geometriske former utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear, og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur SAMARBEID MED KUNST OG HÅNDVERK KOORDINATSYSTEMET PUNKTER OG FIGURER ORIGO, KAVANDRANT, AKSENE SE ELLERS GEOMETRIMÅLENE SAMARBEID MED KUNST OG HÅNDVERK (LAGE OPPGAVE SAMMEN MED KUNST OG HÅNDVERK) Lage enkle arbeidstegninger med målestokk på. Lage perspektivtegninger med et forsvinningspunkt Mål fra funksjoner og geometri Kunne nyttiggjøre seg av koordinatsystemet i arbeidet med geometriske figurer Kunne se sammenheng mellom geometri og koordinater EMNE 3 MÅLING gjere overslag over og MÅLINGSBEREGNINGER beregne og gjøre overslag med MÅLESTOKK måltall av mer sammensatte berekne lengd, omkrins, figurer (trapes, parallellogram, vinkel, areal, overflate, rombe) volum og tid, og bruke og endre målestokk Kunne snu på spørsmålet når du jobber med målestokk velje høvelege MÅLINGSENHETER GJELDENDE SIFFER beregne og gjøre overslag med måltall av enkle figurer som (lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate) Målestokk=Bilde/virkelighet forstå målestokk regne med målestokk kunne de ulike måleenhetene kunne formlikhet og bruken av det ved beregninger av enkle Kunne finne måltall av figurer av meget sammensatt art. Kunne trekke mønster av figurer og klare dette gjennom praktisk intuisjon. Bruk av formlikhet til å regne ut lengder av sidene i

7 måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit ULIKE MÅLEINSTRUMENT kunne regne med de enkleste måleenhetene figurer bruke kart kunne veksle mellom de ulike måleenhetene på kvadrat og kubikknivå trekanter, firkanter og andre figurer kunne forstå hvor det blir av målingsenhetene under regnestykker gjere greie for talet pi og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum PI REF. SE GEOMETRI Kunne regne med tallet pi i sirkler, areal og volum Forklare hva tallet pi er Regne og forstå bruken av tallet pi EMNE 4 STATISTIKK, SANNSYN OG KOMBINATORIKK Gjennomføre PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV EN undersøkingar og bruke STATISTISK UNDERSØKELSE databasar til å søkje etter MISBRUK AV STATISTIKK og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Eleven kan registrere ned observasjoner som blir gjort. Eleven kan registrere ned data under gjennomføring av eksperiment. Eleven kan lage et enkelt spørreskjema. Eleven kan gjennomføre en undersøkelse med hjelp av et spørreskjema. Eleven kan telle opp og sortere innsamlet data Eleven kan lage mange former for spørreskjema, som er egnet til å finne den ønskede informasjon. Eleven mestrer å bearbeide informasjonen som er samlet inn, og klargjøre den for videre statistisk arbeid. Eleven kjenner til at ikke alle kilder er like pålitelige, og kan oppgi kilder ved presentasjoner. Kunne planlegge en undersøkelse, og anvende kunnskap om informasjonsinnsamling. Kunne gjennomføre en undersøkelse, og analysere og reflektere over resultatene av undersøkelsen. Kunne finne nødvendig informasjon i databaser, og analysere denne. Vurdere og være kritisk til kildene som blir brukt. Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, OBSERVASJONSTABELL FREKVENSTABELL KURVE-/LINJEDIAGRAM Eleven kan representere data i tabeller, og lage enkle stolpeog søylediagram Eleven kan representere data i tabeller og diagram, og lage alle typer diagram på papir. Eleven kan lage alle typer diagram, og presentere data på flere måter for å påvirke

8 typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, og presentere data med og utan digitale verktøy STOLPE- OG SØYLEDIAGRAM SEKTORDIAGRAM HISTOGRAM ALLE DIAGRAM PÅ EXCEL MISBRUK AV STATISTIKK VARIASJONSBREDDE GJENNOMSNITT MEDIAN TYPETALL Eleven kan finne median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde av enkle datasett. Eleven kjenner innholdet i begrepene tabell, stolpe- og søylediagram, linjediagram og sektordiagram. Eleven kjenner innholdet i histogram, samt sentraltendensmålene. Eleven kan finne median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde av enkle datasett, og presentere dette i et regneark. Eleven kan lage noen typer diagrammer på regneark. fremstillingen Eleven mestrer å drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde av et datasett. Eleven kan lage alle typer diagrammer på regneark, og presentere dette på en fin måte. Eleven mestrer å velge riktig diagram til presentasjonen sin. Finne sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spell SANNSYNLIGHET SANNSYNLIGHET VED EN SERIE HENDELSER VI ETTERLIGNER VIRKELIGHETEN Eleven kan beregne sjansen for enkle hendelser innen kort, lykkehjul, terning og andre lotterier. sannsynlighet = gunstige på mulige Eleven kan simulere virkeligheten for å beregne sjansen for enkle hendelser innen kort, lykkehjul, terning og andre lotterier, og kjenner innholdet i store talls lov Eleven kan bruke et dataprogram som hjelp til å simulere virkeligheten. Eleven kjenner områder dette kan brukes i, for eksempel forsikring, medisin og spill. Eleven kan finne sannsyn, også ved gjentatte hendelser med og uten tilbakelegging. Eleven mestrer å omforme tekstoppgaver til regnestykker innenfor sannsyn. Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal MULIGE SAMLET ANTALL MULIGHETER OMGJØRING MELLOM BRØK, PROSENT OG DESIMALTALL Eleven kan gjøre om mellom brøk, prosent og desimaltall. Eleven kjenner til at sannsynlighet uttrykkes som relativ frekvens. Kan finne utfallsrommet til både en enkelt og flere hendelser. Eleven mestrer omgjøring mellom brøk, prosent og desimaltall alle veier, og kan nyttiggjøre seg dette. Vise med døme og finne dei moglege løysingane på enkle kombinatoriske problem MULIGE SAMLET ANTALL MULIGHETER SANNSYNLIGHET VED EN SERIE HENDELSER Eleven kan i praktiske situasjoner kombinere for å finne antall muligheter. Eleven kan lage sannsynlighetstre for å finne sannsynligheten til de forskjellige kombinasjonene i et kombinatorisk problem.

9 EMNE 5 FUNKSJONER lage, på papiret og digitalt, funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekst TABELL OG B-LEDDET DIAGRAM/GRAF FARTSDIAGRAM (LINJE) FUNKSJON KOORDINATSYSTEMET ORIGO KVADRANT FØRSTE- OG ANDREAKSE TALLPAR VI TEGNER GRAFEN TIL EN FUNKSJON LINEÆR FUNKSJON A-LEDDET Eleven kjenner koordinatsystemet, og kan plassere punkter på riktig sted. Eleven kan lage et linje diagram ut fra en verditabell Eleven kan lese av linjediagrammet Eleven kjenner innholdet i disse begrepene: Koordinatsystemet, Origo Kvadrant, Første/andreakse Tallpar, Diagram, Graf Grafisk fremstilling Vi lager funksjoner Verditabell Eleven kan lage en verditabell til en gitt funksjon. Eleven kan lage en enkel funksjon ut fra en tekstoppgave (8) Eleven kan lage og lese av linjediagram og fartsdiagram Eleven kan fremstille linjediagram ved hjelp av regneark, eller annen program. Eleven kjenner til lineære funksjoner, og kan tegne disse inn i et diagram. Eleven kan velge gode verdier på aksene i grafiske fremstillinger. Eleven mestrer å veksle mellom å representere i graf, verditabell, formler/funksjoner og tekst. Eleven kan tolke diagrammer, og lage og forstå punktdiagram Eleven mestrer å presentere funksjoner i et dataprogram, f.eks. Vrigraf, GeoGebra eller Graph identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjonar, og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane LINEÆR FUNKSJON A-LEDDET OG B-LEDDET PROPORSJONALITET (FAKTOR) OMVENDT PROPORSJONALITET ANDREGRADSFUNKSJONER LØSE LINEÆRE LIKNINGER GRAFISK LØSE ULIKHETER GRAFISK LØSE ANDREGRADSLIKNINGER GRAFISK Ikke hatt noe på barneskolen Eleven kan identifisere egenskapene til en proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet, andregradsfunksjoner og lineære funksjoner (10) Eleven kjenner innholdet i a- ledd og b-ledd i lineære funksjoner. Eleven kan regne med proporsjonaliteter og omvendte proporsjonaliteter når funksjonen/tabellen er gitt. Eleven kan gi eksempler på praktisk bruk av funksjoner. Eleven mestrer å regne med enkle andregradsfunksjonsuttykk, der x-leddet er positivt. Eleven kjenner innholde i a- ledd og b-ledd i lineære funksjoner, og kan bruke dette. Eleven kan regne med proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet og andregradsfunksjoner, og utnytte egenskapene ved disse/trekke resultat ut av de. Eleven kan lage funksjoner selv, ut fra en tekstoppgave, og fremstille denne med tabell og graf. Eleven behersker grafisk løsning av likninger og ulikheter. Eleven mestrer å knytte dette opp mot praktiske situasjoner.