Q4 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2012"

Transkript

1 Q4 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2012

2 Hovedpunkter i FJERDE kvartal 2011 Driftsinntektene øker til 258,1 millioner kroner, opp 22,1 prosent siden fjerde kvartal i fjor Driftsresultat øker med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 25,3 millioner kroner Økning i antall ansatte med 137 personer siste 12 måneder og med 34 personer i fjerde kvartal Selskapets strategi med regional satsing og nærhet til kundene fortsetter å gi suksess Økt bredde i tjenestespekteret gir økt aktivitet Nøkkeltall MNOK Okt-Des 2011 Okt -Des 2010 Endr. % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endr. % Driftsinntekter 258,1 211,3 22,1 % 897,2 710,6 26,3 % Driftsresultat (EBIT) 25,3 23,7 6,7 % 88,0 64,7 36,0 % Ordinært resultat før skattekostnad 25,8 24,1 6,8 % 89,9 67,0 34,1 % Periodens resultat 18,1 18,7-3,3 % 63,9 49,0 30,5 % Netto operasjonell kontantstrøm 61,0 67,5-9,6 % 57,8 36,4 58,9 % Likviditetsbeholdning 114,4 112,3 1,8 % 114,4 112,3 1,8 % Antall ansatte (periodens slutt) ,3 % ,3 % Antall ansatte (gjennomsnitt) ,4 % ,0 % Resultat pr. utestående aksje 1,74 1,82-4,6 % 6,13 4,78 28,2 % Utvannet resultat pr. aksje 1,72 1,80-4,6 % 6,06 4,74 27,8 % EBIT margin 9,8 % 11,2 % 9,8 % 9,1 % Egenkapitalandel 35,0 % 37,3 % 35,0 % 37,3 % 2 Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

3 FINANSIELLE RESULTATER Regnskapsprinsipper Konsernet har ikke foretatt noen endringer i anvendte regnskapsprinsipper i Kvartalsregnskapet for fjerde kvartal og det foreløpige resultatet for 2011 er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av EU, og er utarbeidet i henhold til IAS 34. Delårsregnskapet er ikke revidert og omfatter ikke all informasjon som kreves i et årsregnskap og bør ses i sammenheng med konsernets årsrapport for Driftsinntekter Bouvet hadde i fjerde kvartal 2011 driftsinntekter på 258,1 millioner kroner sammenlignet med 211,3 millioner i fjerde kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 22,1 prosent. Konsernet har i kvartalet deltatt i strategiske samarbeidsprosjekter med kunder. Disse har påvirket inntektene negativt med 6,0 millioner kroner. Prisene på konsernets timebaserte tjenester viser en økning på 1,5 prosent i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med fjerde kvartal Faktureringsgraden for konsernets konsulenter er 0,2 prosentpoeng høyere i fjerde kvartal i 2011 sammenlignet med fjerde kvartal Driftsinntektene fra salg av tjenester fra underkonsulenter var i kvartalet 49,0 millioner kroner, som er en økning på 11,9 millioner kroner fra fjerde kvartal En økning i gjennomsnittlig antall ansatte på 21,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2010 bidrar til at driftsinntektene totalt viser en økning på 22,1 prosent. Det har i kvartalet vært en god utvikling i omsetningen fra eksisterende kunder. Kunder som også var kunder i fjerde kvartal 2010 stod for 89 prosent av driftsinntektene. I tillegg har nye kunder, som har tilkommet etter fjerde kvartal 2010, bidratt med samlet driftsinntekt på 27,8 millioner kroner i fjerde kvartal For året som helhet er driftsinntektene 897,2 millioner kroner. Dette er en økning på 26,3 prosent fra Prisene på konsernets timebaserte tjenester viser en økning på 1,2 prosent for året 2011 sammenlignet med året Faktureringsgraden for konsernets konsulenter er 3,0 prosentpoeng høyere i 2011 sammenlignet med foregående år. Driftsinntektene fra salg av tjenester fra underkonsulenter var i ,8 millioner kroner, som er en økning på 51,6 millioner kroner tilsvarende 46,0 prosent fra En økning i gjennomsnittlig antall ansatte på 19,0 prosent sammenlignet med 2010 bidrar til at driftsinntektene totalt viser en økning på 26,3 prosent. Bouvet har som strategi å benytte tjenester fra innleide underkonsulenter der konsernet ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen med konsernets egne ansatte eller kundene etterspør spisskompetanse utenfor konsernets satsningsområder. I fjerde kvartal 2011 utgjorde underkonsulentenes andel av total omsetning 18,6 prosent sammenlignet med 17,5 prosent i fjerde kvartal For året 2011 utgjorde underkonsulentenes andel av total omsetning 18,1 prosent sammenlignet med 15,8 prosent i Konsernets langsiktige målsetting er at andelen skal være 15 prosent av samlede driftsinntekter. Driftskostnader Bouvet hadde i fjerde kvartal driftskostnader inklusive avskrivninger på 232,8 millioner kroner, opp fra 187,7 millioner kroner i fjerde kvartal Dette tilsvarer en økning på 24,1 prosent. Personalkostnadene øker som en følge av at gjennomsnittlig antall ansatte har økt i tillegg til generell lønnsvekst. Konsernet har opplevd en generell lønnsvekst på 4,4 prosent over de seneste 12 måneder. Varekostnaden er 44,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med 36,0 millioner kroner fjerde kvartal i fjor, og består hovedsaklig av kjøp av underkonsulenttjenester og innleie av kursinstruktører. Økningen i varekostnad følger av økt bruk av underkonsulenter. Andre driftskostnader øker med 22,1 prosent fra fjerde kvartal 2010 og utgjorde 26,7 millioner i kvartalet. Økningen i andre driftskostnader fra fjerde kvartal i 2010 skyldes i hovedsak at kostnader knyttet til kompetanseutvikling, forsikringer, reiser, softwarelisenser og telekommunikasjon øker som en følge av vekst i antall ansatte. For året som helhet økte driftskostnadene med 25,3 prosent, mens inntektene økte med 26,3 prosent sammenlignet med Også for året som helhet er det økte personalkostnader som følge av en økning i antall ansatte som er hovedforklaringen til økningen i driftskostnader. Personalkostnadene øker med 102,2 millioner kroner tilsvarende 22,7 prosent fra 2010 til 2011, mens gjennomsnittlig antall ansatte øker med 19,0 prosent. For året øker varekostnadene med 39,0 millioner kroner tilsvarende 34,9 prosent. Andre driftskostnader for året øker med 21,6 millioner kroner til 98,3 millioner kroner, tilsvarende en økning på 28,2 prosent. Av økningen på i alt 21,6 millioner kroner skyldes 4,0 millioner kroner økte kostnader til rekruttering. I tillegg øker kostnadene forbundet med software, hardware, kompetanseheving, telekommunikasjon og reiser med 8,5 millioner kroner som en følge av økningen i antall ansatte. Videre øker lokalkostnader, markedsføringskostnader og forsikringer med 7,3 millioner. Resultat Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal 2011 ble 25,3 millioner kroner sammenlignet med 23,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Dette representerer en økning på 6,7 prosent. EBIT marginen reduseres dermed til 9,8 prosent, sammenlignet med 11,2 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 18,1 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 18,7 millioner kroner i samme periode Utvannet resultat pr aksje for kvartalet ble 1,72 kroner sammenlignet med 1,80 kroner i fjerde kvartal For året som helhet er driftsresultatet 88,0 millioner kroner sammenlignet med 64,7 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. Dette utgjør en økning i driftsresultatet på 36,0 prosent. EBIT marginen for året som helhet er 9,8 prosent sammenlignet med 9,1 prosent i Resultat etter skatt for året er 63,9 millioner kroner hvilket gir et utvannet resultat pr aksje på 6,06 kroner. Dette er en økning fra foregående år som Bouvet FJERDE KVARTAL

4 DRIFTSINNTEKTER MNOK ANTALL ANSATTE VED PERIODENS SLUTT DRIFTSRESULTAT (EBIT) MNOK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q gav et resultat etter skatt på 49,0 millioner kroner og et utvannet resultat pr aksje på 4,74 kroner. Kontantstrøm, likviditet og soliditet Konsernets kontantstrøm fra driften var 61,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 67,5 millioner kroner i fjerde kvartal Kontantstrømmen i fjerde kvartal påvirkes positivt av at skyldige offentlige avgifter øker med 24,4 millioner, skyldig betalbar skatt øker med 8,0 millioner. Arbeidskapital knyttet til kunder, igangværende arbeid, leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld reduseres med 9,2 millioner fra tredje kvartal 2011 og påvirker også kontantstrømmen positivt. Konsernet har i hovedsak store, solide børsnoterte foretak og offentlige virksomheter i sin kundeportefølje. Konsernet har ikke opplevd tap på fordringer gjennom året og har god kontroll og oversikt over fordringsmassen. Konsernet har ingen rentebærende gjeld, og bankinnskudd var ved periodens slutt 114,4 millioner kroner mot 112,3 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal Bouvet hadde ved kvartalets slutt ingen aksjer i eget eie. Egenkapitalen var ved kvartalets slutt 137,6 millioner kroner, som representerte en egenkapitalandel på 35,0 prosent. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2010 var 116,8 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 37,3 prosent. Bouvet har en langsiktig målsetting om å ivareta en egenkapitalprosent i overkant av 30 prosent. Segmentrapportering Internt rapporterer ikke konsernet på forretningsområder eller segmenter i regnskapsmessig forstand. Konsernets virksomhet er ensartet og innenfor det nordiske markedet for IT-konsulenttjenester. Risiko og avkastning følges opp på avdelingsnivå innenfor ensartede konsulentavdelinger med felles marked, på prosjektbasis og pr konsulent. Dette gir ikke grunnlag for segmentrapportering og konsernet presenterer derfor ikke dette. Ved eventuelle endringer i konsernets virksomhet vil det vurderes om endringene gir grunnlag for segmentrapportering. Operasjonelle forhold Bouvets forretningsmodell innebærer regional tilpasning av kompetanse og tjenestetilbud til det lokale markedet. Denne modellen har også i fjerde kvartal vist seg å være vellykket og har bidratt til økt etterspørsel og forbedret markedsposisjon. Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvets brede tjenestespekter og kjennskap til kundenes virksomhet gjør selskapet til en totalleverandør som evner å se helheten i kundenes behov. Markedsutvikling Bouvet leverer tjenester til kunder i en rekke bransjer. Olje og gass, kraftforsyning, varehandel og offentlig sektor er markedsområder med spesielt stor aktivitet. En fellesnevner for de disse områdene er at de i mindre grad enn andre kan beskrives som sykliske og Bouvets satsing på disse områdene har bidratt til at selskapet har klart å opprettholde og øke aktiviteten gjennom perioden. Alle Bouvets regioner har store kunder innenfor tre til fire av disse områdene. Innen olje og gass, kraftforsyning og varehandel har Bouvet gjennom kvartalet vunnet kontrakter med flere ledende aktører og derigjennom styrket sin markedsposisjon. Det ventes fortsatt høy aktivitet fremover og Bouvet er godt posisjonert til å øke sine markedsandeler. I offentlig sektor har Bouvet styrket sin posisjon gjennom nye rammeavtaler, økt engasjement og utvidet tjenestespekter. En tendens i markedet er at kundene ønsker å redusere antall leverandører. Bouvet med sitt brede tjenestespekter og store kapasitet er godt tilpasset denne utviklingen. Det er også økende interesse for avtaler der en leverandør tar totalansvar for kundens løsninger. Bouvet leverer i dag slike tjenester til store selskaper og er godt posisjonert til flere slike oppdrag. Fra de fleste regioner meldes det om en økende interesse for tjenester innen mobil teknologi og andre nye medier. Dette er områder hvor Bouvet er særlig godt rustet til å utnytte fremtidige markedsmuligheter. Kundeutvikling Kundeutviklingen i kvartalet er positiv og aktivitetsnivået høyt i alle Bouvets regioner. Hovedtyngden av selskapets aktivitet stammer fra utvidede og nye engasjementer 4 Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

5 EBIT-MARGIN PROSENT 12 KUNDEFORDELING DRIFTSINNTEKTER MNOK Nye kunder Eksisterende kunder 0 Q Q Q Q Q Q Q q q q hos eksisterende kunder, men selskapet har også vunnet spennende oppdrag hos en rekke nye kunder. Videre har selskapet, i samarbeid med utvalgte kunder, deltatt i flere samarbeidsprosjekter som er av strategisk viktig karakter. Dette støtter også opp under selskapets ambisjon om å etablere kunderelasjoner med de største aktørene i de respektive regionene. Bouvets satsing med regionale kontorer gir klare fordeler når det gjelder markedsarbeid og konkurransekraft. For mange kunder er det viktig at leverandøren av forretningskritiske løsninger og tjenester har lokal forankring og kompetanse. Det gir større forståelse for kundens behov. I tillegg er det på denne måten lettere å etablere langsiktige relasjoner og dermed kjennskap til kundens virksomhet og løsninger. Dette bidrar til at Bouvet kan løse kundens utfordringer mer effektivt. I løpet av kvartalet har konsernet vunnet flere store avtaler. Avtalene dekker alle konsernets tjenesteområder. Konsernets fem største kunder var i løpet av kvartalet Statoil, Statens Innkrevingssentral, Statkraft, GDF SUEZ og Forsvaret. Bouvets fokus på langsiktige kundeforhold har resultert i en meget solid kundebase hvor en stor andel av konsernets kunder har vært med selskapet i lang tid. I Rogaland er den høye aktiviteten i hovedsak en følge av utvidet engasjement hos eksisterende kunder som Statoil, GDF SUEZ og Teekay. I tillegg er det i regionen vunnet nye kunder som Oljedirektoratet, Norwegian Energy Company (Noreco) og VNG Norge. I perioden er det også utviklet og levert nye nettsider for olje- og gasselskapet Eni Norge. Virksomheten i Rogaland har fortsatt høy aktivitet innenfor flere av selskapets store entreprise- og rammeavtaler for store og regionale kunder. Service Management er et eksempel på en totaltjeneste som leveres av Bouvet Rogaland i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. I Region Øst er det fortsatt god etterspørsel innen de fleste tjenesteområder. I løpet av perioden har Bouvet forlenget avtalene med blant andre Statnett, Statkraft, Det Norske Veritas og NAV. Av nye avtaler kan nevnes leveranse av web-løsninger for Mattilsynet, intranett for Hafslund-konsernet, nye web-kampanjer for Rema 1000, etablering av infrastruktur for IT-plattformen til Lundin, samt utforming av konsept og teknisk implementering av Statoils årsrapport. Videre er det i perioden inngått avtale med Statens innkrevingssentral om utvikling av tjenester på nett. Det har også vært betydelig aktivitet under rammeavtalen med forsvaret. I Region Nord fortsetter den positive utviklingen fra tredje kvartal. De viktigste kontraktene i perioden var utvidede og nye engasjementer hos Statoil, Helse Midt- Norge IT og Arbeidstilsynet. Bouvets engasjement hos Arbeidstilsynet er betydelig utvidet i forhold til tidligere og det er i perioden vunnet oppdrag innen brukskvalitet, arkitektur, utvikling og prosjektledelse. I Region Sør har aktiviteten i løpet av kvartalet vært god, med solid tilgang av nye oppdrag. Det er i kvartalet inngått avtaler med Norsafe, NorgesEnergi og Ross Offshore. De største kontraktene i perioden er knyttet til eksisterende kunder, særlig Kongsberg-gruppen, Hernis og mydrilling. com for Aker Solutions. I Bergen fortsetter den positive utviklingen og markedsutviklingen betegnes som svært positiv for en kundeportefølje som er godt balansert mellom privat og offentlig sektor. Som for de øvrige regionene er den økte aktiviteten også her knyttet til eksisterende portefølje, og store kunder som DNB, Statoil og Bergen kommune har alle inngått avtale om forlengelse i løpet av kvartalet. I tillegg er det i perioden inngått kontrakter med nye kunder, blant andre TV2 og Aquiloz. I Sverige opplever Bouvet god ordretilgang og mange oppdragsforespørsler. Det er selskapets eksisterende kunder som bidrar mest til aktivitetsnivået i Sverige, og kunder som ICA og SAS har begge forlenget sine rammeavtaler for Ansatte Bouvet har i fjerde kvartal fortsatt å øke antall ansatte i tråd med selskapets økte etterspørsel. En av de viktigste årsakene til Bouvets fremgang er evnen til å skape engasjement hos medarbeiderne gjennom fokus på individet, mulighet for påvirkning, tildeling av ansvar og deling av kunnskap. I ansettelsene blir det lagt vekt på en god fordeling mellom erfarne konsulenter med Bouvet FJERDE KVARTAL

6 spisskompetanse og unge, talentfulle konsulenter. Behovet for fortsatt rekruttering gjelder for alle regioner. Ved utgangen av 2011 hadde Bouvet totalt 779 personer ansatt, en økning på 137 personer fra samme tid året før. Gjennomsnittlig antall ansatte i fjerde kvartal var 773 personer, tilsvarende en økning på 21,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal Risiko Konsernet er til enhver tid eksponert for ulike former for operasjonell risiko, markedsrisiko og finansiell risiko. Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig med risikostyring og risikohåndtering. Dette er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2010 under Eierstyring og selskapsledelse (pkt. 10: Risikostyring og intern kontroll). Det har etter styrets oppfatning ikke skjedd noen vesentlig endring i de ulike risikoene konsernet er eksponert for de seneste tre månedene. Utsikter Bouvet styrket sin markedsposisjon gjennom 2011 og har ambisjoner om å øke sine markedsandeler ytterligere og utnytte sitt ståsted til å utvikle selskapet videre. Bouvet vil fortsette å fokusere på den regionale profilen og vil befeste sin solide markedsposisjon i de geografiske regionene selskapet opererer i. Bouvet vil videreutvikle allerede kompetente og motiverte medarbeidere. Dette er de viktigste kriteriene for å opprettholde fornøyde kunder, høy gjenkjøpsgrad og en fortsatt positiv utvikling for konsernet. Selskapet har helt siden starten vist god gjennomføringskapasitet og til enhver tid tilbudt tjenester tilpasset rådende markedsforhold. Selskapet er godt rustet til å møte eventuelle markedsmessige utfordringer og har høy grad av fleksibilitet til å tilpasse seg nye markedstrender. Om Bouvet ASA Bouvet er en skandinavisk konsulentvirksomhet som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har ved kvartalets slutt 779 ansatte spredt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Kontaktpersoner Sverre Hurum Konsernsjef/CEO Telefon: Erik Stubø Økonomidirektør/CFO Telefon: Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

7 ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for fjerde kvartal og det foreløpige regnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet Bouvet ASAs eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Oslo 16. februar 2012 Styret i Bouvet ASA Åge Danielsen Styrets leder Randi Helene Røed Styrets nestleder Grethe Høiland Styremedlem Ingebrigt Steen Jensen Styremedlem Kay Vare Johnsen Styremedlem/ans.repr Axel Borge Styremedlem/ans.repr Sissel Johnsen Mannsåker Styremedlem/ans.repr Sverre Hurum Administrerende direktør Bouvet FJERDE KVARTAL

8 Konsolidert resultatregnskap TNOK Okt-Des 2011 Okt -Des 2010 Endring Endring % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endring Endring % Driftsinntekter ,1 % ,3 % Driftskostnader Varekostnad ,4 % ,9 % Lønnskostnad ,6 % ,7 % Avskrivninger varige driftsmidler ,9 % ,9 % Avskrivninger immaterielle eiendeler ,8 % ,9 % Annen driftskostnad ,1 % ,2 % Sum driftskostnader ,1 % ,3 % Driftsresultat ,7 % ,0 % Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt ,6 % ,2 % Annen finansinntekt I/A ,7 % Annen rentekostnad ,7 % ,6 % Annen finanskostnad ,3 % ,2 % Netto finansposter ,9 % ,4 % Ordinært resultat før skattekostnad ,8 % ,1 % Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ,8 % ,0 % Sum skattekostnad ,8 % ,0 % Periodens resultat ,3 % ,5 % Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

9 Oppstilling andre inntekter og kostnader TNOK Okt-Des 2011 Okt -Des 2010 Endring Endring % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endring Endring % Omregningsdifferanser valuta I/A I/A Sum andre inntekter og kostnader I/A I/A Periodens resultat ,3 % ,5 % Totalresultat ,8 % ,6 % Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse Utvannet resultat pr. aksje 1,72 1,80-0,08-4,5 % 6,06 4,74 1,32 27,9 % Resultat pr. utestående aksje 1,74 1,82-0,08-4,4 % 6,13 4,78 1,35 28,2 % Bouvet FJERDE KVARTAL

10 Konsolidert balanse TNOK Endring Endring % EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel ,0 % Goodwill ,6 % Andre immaterielle eiendeler ,5 % Sum immaterielle eiendeler ,3 % Varige driftsmidler Inventar ,6 % Kontormaskiner og kjøretøy ,2 % EDB utstyr ,4 % Sum varige driftsmidler ,2 % Finansielle anleggsmidler Øvrige finansielle anleggsmidler ,0 % Sum finansielle anleggsmidler ,0 % Sum anleggsmidler ,5 % Omløpsmidler Igangværende arbeid ,0 % Kundefordringer ,5 % Andre kortsiktige fordringer ,8 % Kontanter og kontantekvivalenter ,8 % Sum omløpsmidler ,3 % SUM EIENDELER ,5 % 10 Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

11 Konsolidert balanse TNOK Endring Endring % EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ,0 % Egne aksjer - pålydende verdi ,0 % Overkursfond ,0 % Sum innskutt egenkapital ,0 % Opptjent egenkapital Annen egenkapital ,9 % Sum opptjent egenkapital ,9 % Ikke-kontrollerende interesser ,9 % Sum egenkapital ,8 % Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser ,0 % Sum langsiktig gjeld ,3 % Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,7 % Betalbar skatt ,4 % Skyldige offentlige avgifter ,9 % Annen kortsiktig gjeld ,4 % Sum kortsiktig gjeld ,3 % Sum gjeld ,1 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,5 % Bouvet FJERDE KVARTAL

12 Konsolidert kontantstrømoppstilling TNOK Okt-Des 2011 Okt-Des 2010 Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Ordinære avskrivninger Amortisering immaterielle eiendeler Aksjebasert avlønning Endring i igangværende arbeid, debitorer og kreditorer Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn/-utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Salg av anleggsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital fra ikke-kontrollerende interesser Kjøp egne aksjer Salg av egne aksjer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

13 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen TNOK Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Ikkekontrollerende interesser Sum egenkapital Egenkapital pr Totalresultat Kjøp/salg av egne aksjer (netto) Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital Utbytte Egenkapital pr () Egenkapital pr Totalresultat Kjøp/salg av egne aksjer (netto) Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital Innbetaling fra ikke-kontrollerende interesser Utbytte Egenkapital pr Bouvet FJERDE KVARTAL

14 NOTER Note 1: Nærstående parter Det har ikke vært noen spesielle transaksjoner mellom nærstående parter og konsernet i perioden 1. januar til 31. desember Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

15 Nøkkeltall TNOK Okt-Des 2011 Okt-Des 2010 Endr. % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endr. % Resultat Driftsinntekter ,1 % ,3 % EBITDA ,8 % ,0 % Driftsresultat (EBIT) ,7 % ,0 % Resultat før skattekostnad ,8 % ,1 % Periodens resultat ,3 % ,5 % EBITDA-margin 10,6 % 12,1 % -12,6 % 10,7 % 10,1 % 5,8 % EBIT-margin 9,8 % 11,2 % -12,6 % 9,8 % 9,1 % 7,8 % Balanse Anleggsmidler ,5 % ,5 % Omløpsmidler ,3 % ,3 % Sum eiendeler ,5 % ,5 % Egenkapital ,8 % ,8 % Langsiktig gjeld ,0 % ,0 % Kortsiktig gjeld ,3 % ,3 % Egenkapitalandel 35,0 % 37,3 % -6,2 % 35,0 % 37,3 % -6,2 % Likviditetsgrad 1,41 1,44-1,9 % 1,41 1,44-1,9 % Kontantstrøm Netto operasjonell kontantstrøm ,6 % ,9 % Netto kontantstrøm ,3 % I/A Kontantstrøm margin 23,6 % 31,9 % -25,9 % 6,4 % 5,1 % 26,4 % Aksje informasjon Antall aksjer ,0 % ,0 % Gjennomsnittlig antall utestående aksjer ,4 % ,7 % Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer ,6 % ,0 % EBIT pr. utestående aksje 2,43 2,30 5,4 % 8,44 6,33 33,4 % Utvannet EBIT pr. aksje 2,40 2,28 5,2 % 8,35 6,28 33,0 % Resultat pr. utestående aksje 1,74 1,82-4,6 % 6,13 4,78 28,2 % Utvannet resultat pr. aksje 1,72 1,80-4,6 % 6,06 4,74 27,8 % Bokført egenkapital pr. aksje 13,43 11,40 17,8 % 13,43 11,40 17,8 % Utbetalt utbytte pr. aksje 0,00 0,00 0,0 % 4,10 6,25-34,4 % Ansatte Antall ansatte ved periodens slutt ,3 % ,3 % Gjennomsnittlig antall ansatte ,4 % ,0 % Driftsinntekter pr. ansatt ,6 % ,2 % Driftskostnader pr. ansatt ,1 % ,3 % EBIT pr. ansatt ,7 % ,8 % Bouvet FJERDE KVARTAL

16 DEFINISJONER Antall aksjer Bokført egenkapital pr. aksje Driftsinntekter pr. ansatt Driftskostnader pr. ansatt EBIT EBIT pr. ansatt EBIT pr. utestående aksje EBIT-margin EBITDA EBITDA-margin Egenkapitalandel Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer Kontantstrøm margin Likviditetsgrad Resultat pr. utestående aksje Utbetalt utbytte pr. aksje Utvannet EBIT pr. aksje Utvannet resultat pr. aksje Antall utstedte aksjer ved årets slutt Bokført egenkapital / antall aksjer Driftsinntekter / gjennomsnittlig antall ansatte Driftskostnader / gjennomsittlig antall ansatte Driftsresultat EBIT / gjennomsnittlig antall ansatte EBIT / gjennomsnittlig antall utestående aksjer EBIT / driftsinntekter Driftsresultat + avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler EBITDA / driftsinntekter Bokført egenkapital / total kapital Utstedte aksjer justert for egne aksjer i gjennomsnitt for året Utstedte aksjer justert for egne aksjer og aksjeprogram i gjennomsnitt for året Netto operasjonell kontantstrøm / driftsinntekter Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Årsresultat / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Utbytte pr aksje utbetalt i året EBIT / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer Årsresultat / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer 16 Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

17 VÅRE KONTORER GIR NÆRHET TIL KUNDEN Bouvet ASA har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Skien, Sandvika, Sandefjord, Malmö, Örebro og Stockholm. Vår filosofi er at kompetansen skal utnyttes på tvers av selskapet, mens prosjektene skal forankres lokalt. Det vil si at kundene våre får en lokal kundekontakt og prosjektleder, men tilgang til kompetansen i hele selskapet uavhengig av hvor den er lokalisert. Oslo Sandakerveien 24c, bygg D11 Boks 4430 Nydalen 0403 Oslo Telefon: (+47) Arendal Vikaveien His Telefon: (+47) Bergen Solheimsgaten Bergen Telefon: (+47) Grenland Klostergata 33 Klosterøya 3732 Skien Telefon: (+47) Kristiansand Kjøita Kristiansand Telefon: (+47) Stavanger Fabrikkveien Stavanger Telefon: (+47) Strandkaien 2 Boks 344 Sentrum 4022 Stavanger Telefon: (+47) Haugalandet Norevegen 4 Boks Karmsund Telefon: (+47) Trondheim Kjøpmannsgaten 35 Boks 1782 Sentrum 7416 Trondheim Telefon: (+47) SANDVIKA Leif Tronstadsplass Sandvika Telefon: (+47) SANDEFJORD Klinestadmoen Sandefjord Telefon: (+47) Stockholm Arenavägen 45, 16 tr Johanneshov Telefon: (+46) Malmö Södergatan Malmö Telefon: (+46) Örebro Järntorgsgatan Örebro Telefon: (+46) Bouvet FJERDE KVARTAL

18 18 Bouvet FJERDE KVARTAL 2011

19 Bouvet FJERDE KVARTAL

20

BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2010

BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2010 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q4 2009 19. FEBRUAR 2010 HOVEDPUNKTER I FJERDE KVARTAL 2009 Driftsinntekter 159,6 millioner kroner, sammenlignet med 156,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2008 Driftsresultat 14,7

Detaljer

Q3 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q NOVEMBER 2011

Q3 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q NOVEMBER 2011 Q3 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q3 2011 15. NOVEMBER 2011 HOVEDpuNKtER I tredje KVARtAL 2011 Driftsinntekter 210,6 millioner kroner, mot 160,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010 Driftsresultat 15,4 millioner

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

MNOK 2010 Q Q1 Endr. %

MNOK 2010 Q Q1 Endr. % BOUVET KVARTALSRAPPORT Q1 2010 11. MAI 2010 HOVEDPUNKTER I FØRSTE KVARTAL 2010 Driftsinntekter 172,1 millioner kroner, sammenlignet med 163,0 millioner kroner i første kvartal 2009 Driftsresultat 16,5

Detaljer

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q416

KVARTALSRAPPORT Q416 KVARTALSRAPPORT Q416 Om Bouvet Bouvet er et konsulentfirma som leverer digitale tjenester. Ved kvartalets slutt var det 1 090 ansatte fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vi er strategisk partner

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

i andre kvartal Stadig økende etterspørsel etter Bouvets tjenesteområder Vil opprettholde offensiv satsning og fokus på fortsatt økte markedsandeler

i andre kvartal Stadig økende etterspørsel etter Bouvets tjenesteområder Vil opprettholde offensiv satsning og fokus på fortsatt økte markedsandeler BOUVET KVARTALSRAPPORT Q2 2010 26. AUGUST 2010 Hovedpunkter i ANDRE kvartal 2010 Driftsinntekter 167,0 millioner kroner, sammenlignet med 146,7 millioner kroner i andre kvartal 2009 Driftsresultat 14,9

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012 Q2 Bouvet kvartalsrapport 28. august 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 845 ansatte i

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 30. mai 2007 Hovedpunkter Fortsatt solid topp- og bunnlinjevekst hovedsaklig basert på organisk vekst Omsetningen økte med 35% fra NOK 79,8 millioner til 107,6 millioner Driftsresultatet

Detaljer

MNOK Jul-Sep 2010 Jul-Sep 2009 Endr. % Jan-Sep 2010 Jan-Sep 2009 Endr. %

MNOK Jul-Sep 2010 Jul-Sep 2009 Endr. % Jan-Sep 2010 Jan-Sep 2009 Endr. % BOUVET KVARTALSRAPPORT Q3 2010 9. NOVEMBER 2010 HOVEDPUNKTER I TREDJE KVARTAL 2010 Driftsinntekter 160,2 millioner kroner, sammenlignet med 119,8 millioner kroner i tredje kvartal 2009 Driftsresultat 9,7

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012 Q3 Bouvet kvartalsrapport 13. november 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 873 ansatte

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012

KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012 KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012 Foto: Tove Lise Mossestad OM BOUVET Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 821 ansatte

Detaljer

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 931 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 945 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 6. november 2007 Hovedpunkter Driftsinntekter økte med 43 prosent til 97,9 millioner kroner Driftsresultat opp 68 prosent til 6,3 millioner kroner Antall ansatte i Bouvet økte i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q216

KVARTALSRAPPORT Q216 KVARTALSRAPPORT Q216 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1033 ansatte i Bouvet fordelt på 14 kontorer

Detaljer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer Kvartalsrapport Bouvet presenterer Q3 L Nøkkeltall MNOK JUL-SEP JUL-SEP 2016 ENDR. % JAN-SEP JAN-SEP 2016 ENDR. % HELÅR 2016 Driftsinntekter 344,2 280,4 22,8 % 1 149,0 948,6 21,1 % 1 330,8 Driftsresultat

Detaljer

5. november 2015 KVARTALSRAPPORT Q315

5. november 2015 KVARTALSRAPPORT Q315 5. november 2015 KVARTALSRAPPORT Q315 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1032 ansatte i Bouvet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer Kvartalsrapport Bouvet presenterer Q1 2017 L Nøkkeltall MNOK JAN-MAR 2017 JAN-MAR ENDR. % HELÅR Driftsinntekter 419,1 322,9 29,8 % 1 330,8 Driftsresultat (EBIT) 41,2 20,3 102,5 % 106,3 Ordinært resultat

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

12. mai 2015 KVARTALSRAPPORT Q115

12. mai 2015 KVARTALSRAPPORT Q115 12. mai 2015 KVARTALSRAPPORT Q115 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1000 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 932 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

27. august 2015 KVARTALSRAPPORT Q215

27. august 2015 KVARTALSRAPPORT Q215 27. august 2015 KVARTALSRAPPORT Q215 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1018 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q316

KVARTALSRAPPORT Q316 KVARTALSRAPPORT Q316 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1045 ansatte i Bouvet fordelt på 14 kontorer

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

12. november 2014 KVARTALSRAPPORT Q314

12. november 2014 KVARTALSRAPPORT Q314 12. november 2014 KVARTALSRAPPORT Q314 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 962 ansatte i Bouvet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Høydepunkter Q2/2012

Høydepunkter Q2/2012 2 /14 Høydepunkter Q2/2012 Omsetning MNOK 112,1 i Q2, samme nivå som i fjor. EBITDA MNOK 7,5 i Q2, en økning på 6 %. EBIT MNOK 3,2 i Q2, samme nivå som i fjor. Egenkapitalandel lik 44 %. Omsetning MNOK

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 8. mai 2008 Hovedpunkter Driftsinntekter økte med 26 prosent til 135,3 millioner kroner Driftsresultat opp 27 prosent til 15,9 millioner kroner 3 færre arbeidsdager i kvartalet sammenlignet

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer Kvartalsrapport Bouvet presenterer Q2 2017 L Nøkkeltall MNOK APR-JUN 2017 APR-JUN 2016 ENDR. % JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 ENDR. % HELÅR 2016 Driftsinntekter 385,7 345,3 11,7 % 804,7 668,2 20,4 % 1 330,8

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Client Computing Europe ASA Kvartalsrapport Q3. 16. november 2010

Client Computing Europe ASA Kvartalsrapport Q3. 16. november 2010 Client Computing Europe ASA Kvartalsrapport Q3 16. november 21 Kvartalsrapport Q3 21 Hovedpunkter og hendelser i Q3 Netto driftsinntekter Q3 21 ble 15,2 MNOK mot 15,6 MNOK i samme periode 29 (-2,2 %).

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer