Client Computing Europe ASA Kvartalsrapport Q november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Client Computing Europe ASA Kvartalsrapport Q3. 16. november 2010"

Transkript

1 Client Computing Europe ASA Kvartalsrapport Q3 16. november 21

2 Kvartalsrapport Q3 21 Hovedpunkter og hendelser i Q3 Netto driftsinntekter Q3 21 ble 15,2 MNOK mot 15,6 MNOK i samme periode 29 (-2,2 %). Svakere driftsresultat i Q3 21 (,35 MNOK) sammenlignet med Q3 29 (2,16 MNOK eller -83,7 %). Fusjonsprosessen mellom datterselskapene Client Computing Utility AS og Client Computing Norway AS er igangsatt og fusjonen trer i kraft i desember 21 med regnskapsmessig virkning fra Navnet på det fusjonerte selskapet blir Client Computing Norway AS. Konsernet har gjennom sitt datterselskap Client Computing Utility AS signert avtale med en større global partner som vil gi nye muligheter innenfor EDI segmentet i Europa. Antall transaksjoner innenfor efakturasegmentet i Norge viser en økning på 21,4 % i Q3 sammenlignet med samme kvartal i 29. Markedsandel på over 2 %. (Kilde: efaktura.no) Nøkkeltall Alle beløp i TNOK Q3 21 Q3 29 % % Netto driftsinntekter Netto driftskostnader Driftsresultat EBITA Driftsmargin EBITA Driftsresultat EBIT Gjennomsnittlig kredittid kunder Netto operasjonell kontantstrøm Likviditetsbeholdning Antall ansatte (periodens slutt) Antall aksjer (periodens slutt) * EBITA pr. aksje Egenkapitalandel konsern Driftsinntekter pr. ansatt Andel av omsetning utenfor Norge Arbeidskapital ,3 % , ,3258,3 % ,1 % ,8 % , , ,4 % ,8 % ,2 % 1,9 % -83,7 % -83,3 % -2,9 % -1,3 % -85,8 % 4,9 % 1,4 % -,1 % -83,7 % -97,9 % -3,6 % -5,3 % 113,6 % % ,358,3 % 7 47,1 % ,6 % , ,4 % ,1 % ,5 % 9,7 % -8,3 % -79,6 % -162,2 %, % 6,6 % 4,9 % 1,4 % -,1 % -8,3 % -97,9 % -4,8 % -2, % -63,9 % * Fratrukket Client Computing Europes egne aksjer (1 ) ved utgangen av Q3 21. Ledende aktør innen elektronisk meldingsutveksling og elektronisk faktura 2 Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA

3 Regnskaps- og konsolideringsprinsipper Kvartalsrapporten for Q3 21 er avgitt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. Konsernet bruker gjennomsnittskurs for kvartalet i resultatregnskapet og kurs på balansedagen i balansen, i tråd med gjeldende regnskapsskikk. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsippene for perioden. Delårsregnskapet er ikke revidert og omfatter ikke all informasjon som kreves i et årsregnskap og bør ses i sammenheng med konsernets årsrapport for 29. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Client Computing Europe ASA med datterselskaper. Alle datterselskapene er eid 1 % pr Disse er: Client Computing Utility AS Fusjonsprosessen mellom datterselskapene Client Computing Utility AS og Client Computing Norway AS er igangsatt og fusjonen trer i kraft i desember 21 med regnskapsmessig virkning fra Client Computing Norway AS Client Computing Sweden AB Client Computing Germany GmbH Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Client Computing Europe ASA Client Computing Utility AS 1% Client Computing Germany GmbH 1% Client Computing Sweden AB 1% Client Computing Norway AS 1% Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA 3

4 Kvartalsrapport Q3 21 Kommentarer til tredje kvartal 21 Konsernet har i Q3 21 fortsatt å bruke mye ressurser på å posisjonere seg for inntektsvekst fra energimarkedet i Tyskland og markedet innen efaktura i Skandinavia. Dette har tatt noe lenger tid enn tidligere forutsatt. I tillegg har vi gjennom Client Computing Utility AS jobbet intensivt med å tilnærme oss internasjonale partnere hvorav en samarbeidsavtale er signert i Q3. Generelt ser vi en ikke fullt så tilfredsstillende utvikling, men konsernet vil nok oppleve kortere perioder med lavere resultater sammenlignet med den gode resultatutviklingen konsernet har hatt de siste par år. Konsernet forventer en utvikling i Q4 på linje med Q3 både når det gjelder omsetning og EBITA. Driftsresultat Driftsresultatet (EBITA) i Q3 21 ble på,35 MNOK mot 2,16 MNOK i Q3 i 29 (-83,7%). Dette innebærer en EBITA margin på 2,31 % mot 13,84 % i samme kvartal i 29. Driftsinntekter Client Computing konsernet hadde i Q3 21 netto driftsinntekter på NOK 15,2 MNOK sammenlignet med 15,6 MNOK i Q3 29. Dette tilsvarer en nedgang på 2,2 %. Nedgangen skyldes svakere utvikling i salg av lisenser i CC Sweden AB og CC Utility AS. Vi ser derimot en god underliggende vekst i transaksjoner innenfor efaktura segmentet både når det gjelder B2B og B2C. Driftskostnader Client Computing konsernet hadde i Q3 driftskostnader inklusive ordinære avskrivninger på 14,9 MNOK, opp fra 13,4 MNOK i Q3 29. Dette representerer en økning på 1,9 %. Det er ved slutten av kvartalet 1 flere ansatte enn på samme tidspunkt i fjor. (+ 1,4 %). Kontantstrøm, likviditet og soliditet Konsernets kontantstrøm fra driften er i Q3,4 MNOK mot 2,84 MNOK i 29. Kontantstrøm fra driften pr. 3.9 er 6,32 MNOK mot 5,92 MNOK i samme periode i 29. Differansen fra driftsresultatet skyldes utfakturering av vedlikehold i Q1 samt endring i andre tidsavgrensningsposter. Likviditeten er marginalt bedre ved utgangen av kvartalet sammenlignet med fjoråret. Konsernet har ikke nedbetalt netto langsiktig gjeld i løpet av kvartalet. Det er ikke bokført tap på kundefordringer av betydning i løpet av kvartalet. Segmentrapportering Client Computing konsernets virksomhet innebærer i hovedsak arbeid med utvikling, integrasjon, implementering og forvaltning av IT løsninger for en rekke forskjelligartede kunder på en rekke geografiske steder i Europa. Hovedsegmentene er løsninger innenfor EDI meldingsutveksling samt efaktura. Inntektene fordeler seg hhv. med ca 75 % fra EDI og ca 25 % fra efaktura. Omsetningen utenfor Norge utgjorde i Q ,1 % mot 49,8 % i Q Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA

5 Operasjonelle forhold Kundeforhold Client Computing konsernets kunder i Europa, både offentlige og private, er betydelige aktører innenfor sine bransjer. Disse etterspør løsninger som i utstrakt grad krever stor forståelse for kundens virksomhet og prosesser. Client Computing konsernet leverer stadig mer komplekse løsninger i samarbeid med våre kunder. Løsningene er ofte basert på samspill mellom ulike former for teknologi i samarbeid med selskapets partnere. Client Computing Germany GmbH Selskapets virksomhet har gjennom Q3 21 vært preget av en relativt svakere utvikling enn forventet. Det har vært noe lavere aktivitet på salgs-, konsulentsiden. Det er signert noen nye kunder innenfor selskapets tradisjonelle segmenter. Det vises imidlertid stor interesse for selskapets nye produkter innenfor energisektoren, og det er berettiget tro på at denne vil gi positive utslag både på kort og lengre sikt. Client Computing Utility AS Selskapet har i Q3 brukt mye tid og ressurser på arbeid mot strategiske partnerskap med to større globale aktører innenfor energibransjen hvorav den ene er signert i Q3. Selskapet har stor tro på at dette vil øke selskapets markedsmuligheter utenfor Norge på lengre sikt. Det har i kvartalet blitt signert 2 nye kunder for selskapet innenfor FMS. En del ressurser har også vært brukt på å etablere ny organisasjon ifm den forestående fusjonen med Client Computing Norway AS. Client Computing Norway AS Selskapet har i løpet av Q3 21 fortsatt hatt en positiv utvikling og viser tilfredsstillende vekst innenfor efakturamarkedet i Norge. En vekst i antall formidlede transaksjoner (B2C) på over 2 % i Q3 sammenlignet med 29, gir fortsatt økt markedsandel (2,1 %). Antall transaksjoner i Sverige viser også en stabil og god vekst selv om volumet fremdeles er relativt lite. Det er signert avtaler med flere nye kunder innenfor både B2C og B2B og print i kvartalet. Salg mot eksisterende kunder viser også en god utvikling. Client Computing Sweden AB Selskapet har signert avtale med flere nye kunder i løpet av Q3 21 og har nå over 75 kunder på B2C efaktura i Sverige. Antall efaktura transaksjoner fortsetter å øke betydelig (over 5 %) ift. 29. Det er også inngått flere nye partneravtaler med aktører innenfor B2C efaktura, der selskapet vil fungere både som direkteog underleverandør. Selskapet har også fortsatt utrullingen av ny versjon av ECxgate i Sverige. Ansatte Kompetente og tilfredse medarbeidere er helt avgjørende for Client Computing konsernets konkurransekraft og videre utvikling. Konsernet arbeider derfor aktivt for å skape samhold blant de ansatte blant annet gjennom en rekke større og mindre sosiale arrangementer. Client Computing konsernet satser også aktivt på å utvikle kompetansen hos de ansatte. Fokus på faglig utvikling og sosial trivsel har gitt en høy medarbeidertilfredshet i selskapene. Dette underbygges av en lav turnover blant de ansatte. Det er ingen endring i antall ansatte i konsernet i løpet av perioden og det var pr totalt 7 ansatte. Konsernet legger stor vekt på å integrere nye medarbeidere på en god måte. Marked Konsernet har gjennom Q3 i datterselskapene Client Computing Utility AS og Client Computing Germany GmbH, styrket markedsapparatet for å øke trykket mot det europeiske markedet med hovedvekt på DACH markedet (Tyskland, Østerrike og Sveits), og får stadig større innflytelse mot energisektoren, også gassmarkedet. I Norge har Client Computing Norway AS økt sin markedsandel det seneste året innenfor efaktura B2C. Det er god aktivitet mot markedene og det forventes en kontinuerlig vekst innen elektronisk meldingsutveksling (EDI) i energibransjen i Europa og i efakturamarkedet i Norden de kommende kvartaler. Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA 5

6 Kvartalsrapport Q3 21 Risiko- og usikkerhetsfaktorer Konjunktursvingninger I utgangspunktet vil svingninger i konjunkturene påvirke konsernets resultater, men tradisjonelt sett har det vist seg at bransjene konsernet fokuserer på er relativt lite utsatt for slike. Konsernets selskaper har merket virkninger i form av lengre beslutningsprosesser hos våre kunder ved kjøp av lisenser. Konsernet forventer også at dette vil vedvare på kort og mellomlang sikt. Kunder Kundenes soliditet vil også være viktig. Dersom kunder skulle få betalingsproblemer vil det kunne få negative konsekvenser også for Client Computing konsernet. Administrasjonen har derfor stor oppmerksomhet mot oppfølging av kundefordringer og har gjennom året skjerpet rutinene for å unngå tap på fordringer. Tradisjonelt har konsernet hatt små tap på kundefordringer. Valutarisiko Konsernet har inntekter og kostnader både i NOK, EUR og SEK, og er således noe eksponert for valutarisiko ved svingninger i valutakursene. Konsernet har lån i NOK. Konsernet bruker gjennomsnittskurs for perioden i resultatregnskapet og kurs på balansedagen i balansen, i tråd med gjeldende regnskapsskikk. Utsikter Client Computing konsernet fortsetter å ta markedsandeler, men opplever en litt svakere utvikling i den underliggende driften. Selskapet jobber aktivt med å sikre en mest mulig stabil utvikling fremover med så lav risiko som mulig i kundeporteføljen. I så henseende er arbeidet med å sikre flest mulige ramme-, vedlikeholdsog supportavtaler viktig. Tilnærming via partnere er også en bevisst og viktig strategi. Totalt sett har konsernet lykkes godt med dette arbeidet også gjennom Q3. Client Computing konsernet har levert gode resultater i en periode med betydelige endringer i det generelle europeiske bedriftsmarkedet, og i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen. Konsernet fokuserer særskilt på energimarkedet i Europa og efakturamarkedet i Skandinavia. For å møte den forventede utvikling innenfor konsernets hovedsatsningsområder, vil fortsatt utvikling av organisasjonen samt økt kostnadsfokus ha høy prioritet. Styret forventer en utvikling i fjerde kvartal på linje eller noe bedre enn fjoråret. Generelt vil det fortsatt være variasjoner kvartal over kvartal, uten at dette i seg selv har betydning for den underliggende positive trend og den industrielle utvikling. Ansatte IT-bransjen er i stadig utvikling og det er viktig at organisasjonen til enhver tid besitter riktig kompetanse i forhold til de tjenester kunden etterspør. Client Computing konsernet er svært opptatt av kvalitet i sine leveranser, og arbeider aktivt med kontinuerlig kompetanseheving hos alle medarbeidere for å sikre best mulig kvalitet i konsernets løsninger. Vi mener Client Computing konsernet har lykkes godt i å håndtere de ulike risikofaktorer knyttet til driften. 6 Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA

7 Om Client Computing konsernet Client Computing konsernet er en europeisk aktør innenfor løsninger og tjenester for elektronisk meldingsutveksling og efaktura, med hovedvekt på løsninger for aktører i kraft- og gassmarkedene. Konsernet er etablert med egne operative datterselskaper i Norge, Sverige og Tyskland med ansvar for utvikling, salg og leveranse av konsernets løsninger mot våre markeder i Europa. Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at kvartalsrapporten for Q3 21 er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at kvartalsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på perioderegnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhets faktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Client Computing Germany GmbH flyttet i september inn i nye lokaler i Ismaning. De nye lokalene har blitt funksjonelle og brukervennlige, og er i tråd med den nye designprofilen til selskapet. Sandefjord, 16. november 21 Styret i Client Computing Europe ASA: J. Arthur Olafsen Styrets leder Johan E. Nygaard Administrerende direktør Tove Pettersen Styremedlem Christian Syverstad Styremedlem Marit Døving Styremedlem Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA 7

8 Kvartalsrapport Q3 21 Resultatregnskap Client Computing konsernet DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Q Q DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad m.m. Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (EBITA) Amortisering av immaterielle verdier DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Annen finanskostnad Sum finanskostnader RESULTAT FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATT Skatt på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT PERIODERESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA

9 Balanseregnskap Client Computing konsernet EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter og lisenser Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Skattefordring Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA 9

10 Kvartalsrapport Q3 21 Balanseregnskap Client Computing konsernet EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Sum utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader Skyldig offentlige avgifter Forskuddsfakturerte inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA

11 Kontantstrømoppstilling Client Computing konsernet Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad - endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger på lånefordring (kortsiktig/langsiktig) Utbetalinger på lånefordring (kortsiktig/langsiktig) Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 21 skyldes hovedsakelig forskuddsfakturering av vedlikehold for hele året i januar, samt goodwillavskrivninger. Konsernet har pr begrenset evne til egenfinansiering av investeringer. Det er ikke gjort større investeringer i 3. kvartal 21. Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA 11

12 Kvartalsrapport Q3 21 KONTAKTER HOVEDKONTOR Johan E. Nygaard, administrerende direktør Tlf.: Per Halvorsen, økonomidirektør Tlf.: Client Computing Europe ASA Skolmar 32 C Postboks Sandefjord Telefon: Telefaks: DATTERSELSKAPER Client Computing Utility AS Postboks Sandefjord Tel: Faks: Client Computing Norway AS Postboks Sandefjord Tel: Faks: Client Computing Sweden AB Djupdalsvägen Sollentuna, Sverige Tel: Faks: Client Computing Germany GmbH Reichenbachstraße Ismaning, Tyskland Tel: Faks: Kvartalsrapport Q3 21 Client Computing Europe ASA

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 945 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012 Q3 Bouvet kvartalsrapport 13. november 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 873 ansatte

Detaljer

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 931 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012 Q2 Bouvet kvartalsrapport 28. august 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 845 ansatte i

Detaljer

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 932 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal 2008 2. halvår 2008 Halvårsberetning 2008 1 ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 25. august 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 25. august 2010 Kvartalsrapport 25. august Viktige hendelser og status Refinansiseringen av selskapet er gjennomført med tilførsel av ny kapital med 11,7 millioner kroner. Positiv salgsutvikling i andre kvartal med en

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer