Q mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1 2010. 10. mai 2010"

Transkript

1 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q mai 21 1

2 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat (,45 MNOK) sammenlignet med Q1 29 (2,76 MNOK). Se forklaring under kommentarer s. 3. Konsernet har har gjennom sitt datterselskap Client Computing Norway AS signert 14 nye avtaler med nye kunder innenfor efaktura. Antall transaksjoner innenfor efakturasegmentet viser en økning på 6 % i Q1 sammenlignet med samme kvartal i 29. Konsernet har gjennom kvartalet økt sin markedsandel innenfor efaktura (B2C). Ny produktprofil lansert i det tyske markedet. NØKKELTALL KEY FIGURES Alle beløp i TNOK All amounts in TNOK Q1 21 Q1 29 % Netto driftsinntekter Net operating income ,1 % Netto driftskostnader Net operating costs ,1 % Driftsresultat EBITA Operating profit (EBITA) ,6 % Driftsmargin EBITA Margin (EBITA) 2,69 % 15,88 % -83,1 % Driftsresultat EBIT Operating profit (EBIT) , % Gjennomsnittlig kredittid kunder DSO (Days sales outstanding) ,7 % Netto operasjonell kontantstrøm Net operational cash flow ,4 % Likviditetsbeholdning Cash on hand ,9 % Antall ansatte (periodens slutt) No. of employees (end of period) ,7 % Antall aksjer No. of shares , % EBITA pr. aksje EBITA per share,4187 2,554-59,9 % Egenkapitalandel konsern Equity share group 5,81 % 8,71 % -33,25 % Driftsinntekter pr. ansatt Operating income per employee ,1 % Andel av omsetning utenfor Norge Share of revenues outside Norway 52,6 % 5, % 5,3 % Arbeidskapital Working capital ,9 % 2

3 RegnskapS- og konsolideringsprinsipper Kvartalsrapporten for Q1 21 er avgitt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og er i overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge. Konsernet bruker gjennomsnittskurs for kvartalet i resultatregnskapet og kurs på balansedagen i balansen, i tråd med gjeldende regnskapsskikk. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsippene for perioden. Delårsregnskapet er ikke revidert og omfatter ikke all informasjon som kreves i et årsregnskap og bør ses i sammenheng med konsernets årsrapport for 29. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Client Computing Europe ASA med datterselskaper. Alle datterselskapene er eid 1% pr Disse er: Client Computing Utility AS Client Computing Norway AS Client Computing Sweden AB Client Computing Germany GmbH Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Kommentarer til FØRSTE KVARTAL 21 Konsernet har også i Q1 21 brukt mye tid og ressurser på å posisjonere seg for inntektsvekst fra energimarkedet i Tyskland og markedet innen efaktura i Skandinavia. I tillegg har vi gjennom Client Computing Utility AS tilnærmet oss det danske markedet innenfor meldingstutveksling. Generelt ser vi en tilfredstillende og positiv utvikling, men vil nok oppleve kortere perioder med lavere resultater sammenlignet med den gode resultatutviklingen konsernet har hatt de siste par år. Konsernet forventer forsterket positiv utvikling i andre halvår og håper å kunne vise til fortsatt vekst på topp og bunnlinje også for inneværende år. Driftsinntekter Client Computing konsernet hadde i Q1 21 netto driftsinntekter på NOK 16,83 MNOK sammenlignet med 17,4 MNOK i Q1 29. Dette tilsvarer en nedgang på 3,1 %. Nedgangen skyldes noe svakere utvikling i salg av lisenser i Client Computing Sweden AB og Client Computing Utility AS. Uviklingen i Client Computing Germany GmbH og Client Computing Norway AS viser en positiv utvikling. Driftskostnader Client Computing konsernet hadde i Q1 driftskostnader inklusive ordinære avskrivninger på 16,38 MNOK, opp fra 14,62 MNOK i Q1 29. Dette representerer en økning på 12,1 %. Dette skyldes økte personalkostnader i forbindelse med oppbygging av markeds- og salgsapparat i Client Computing Germany GmbH. Det er ved slutten av kvartalet 5 flere ansatte enn på samme tidspunkt i fjor (+ 7,7 %). MNOK Driftsinntekter og kostnader 2, 18, 16, 14, 12, Netto inntekter 1, 8, 6, Personalkostnader 4, 2, Andre driftskostnader - Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 DriftsResultat Driftsresultatet (EBITA) i Q1 21 ble på,45 MNOK mot 2,76 MNOK i Q1 i 29 (-83,6 %). Dette innebærer en EBITA margin på 2,69 % mot 15,88 % i samme kvartal i 29. MNOK Driftsresultat / EBITA 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 - Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Kontantstrøm, likviditet og soliditet Selskapets kontantstrøm fra driften i Q1 ble 1,1 MNOK mot 12,1 MNOK i 29. Differansen fra driftsresultatet 3

4 skyldes utfakturering av vedlikheold i Q1 samt endring i andre tidsavgrensningsposter. Likviditeten er forbedret ved utgangen av kvartalet sammenlignet med fjoråret. Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med 3 MNOK i løpet av kvartalet. Det er ikke bokført tap på kundefordringer av betydning i løpet av kvartalet. Segmentrapportering Client Computing konsernets virksomhet innebærer i hovedsak arbeid med utvikling, integrasjon, implementering og forvaltning av IT løsninger for en rekke forskjelligartede kunder på en rekke geografiske steder i Europa. Hovedsegmentene er løsninger innenfor EDI meldingsutveksling samt efaktura. Inntektene fordeler seg hhv. med ca 8 % fra EDI og ca 2 % fra efaktura. Omsetningen utenfor Norge utgjorde i Q ,6 % mot 5 % i Q1 29. Operasjonelle forhold Kundeforhold Client Computing konsernets kunder i Europa, både offentlige og private, er betydelige aktører innenfor sine bransjer. Disse etterspør løsninger som i utstrakt grad krever stor forståelse for kundens virksomhet og prosesser. Client Computing konsernet leverer stadig mer komplekse løsninger i samarbeid med våre kunder. Løsningene er ofte basert på samspill mellom ulike former for teknologi i samarbeid med selskapets partnere. Client Computing Germany GmbH Selskapet har i Q1 21 fortsatt sin gode utvikling og har vunnet nye kunder både innenfor tradisjonelle bransjer og energibransjen. Kvartalet har vært preget av høy aktivitet innenfor salg, marked, konsulent og utvikling. Spesielt kan nevnes selskapets nye produktprofil som har blitt godt mottatt i markedet. Client Computing Utility AS Selskapet har i Q1 brukt mye ressurser på implementering av siste release på ECxgate hos eksisterende kunder. Det er også signert en ny avtale mot Hemne Kraftlag, samt at det er reforhandlet nye avtaler mot FMS kundene. Det er også inngått flere avtaler på selskapets 24/7 tjeneste. Selskapet har i Q1 også fortsatt satsingen på å etablere seg sterkere på det danske markedet. I tillegg er selskapet i ferd med å etablere nye strategiske partnerskap. Client Comptuting Norway AS Selskapet har i løpet av Q1 21 styrket sin posisjon innenfor efakturamarkedet i Norge. En vekst i antall formidlede transaksjoner (B2C) på nesten 6% ift. 29 gir også økt markedsandel. Det er signert avtaler med 14 nye kunder innenfor både B2C og B2B i kvartalet. Salg mot eksisterende kunder viser også en god utvikling. Selskapet har også lansert et nytt produkt i sin portefølje, GrønnAvtalegiro. Denne modulen kompletterer GrønnFaktura-konseptet og gir kundene en helhetlig løsning for fakturahåndtering. For kunder som allerede har avtalegiro vil anskaffelse av vår nye modul kunne gi kunden muligheter til å arkivere og slå opp også avtalegiro på et sted i vårt efakturahotell. Client Computing Sweden AB Selskapet har signert avtale med flere nye kunder i løpet av Q1 21; Sigtuna kommune, Kristinehamns kommune og Alvesta Energi. Kvartalet innebar mange nye kontakter med partnere rundt våre efakturatjenester i Sverige. Client Computing Sweden AB har i tillegg utvidet samarbeidet med Atos Origin i Belgia, der vi nå leverer en ny løsning for håndtering av meldingsformater i den belgiske kraftbransjen. Ansatte Kompetente og tilfredse medarbeidere er helt avgjørende for Client Computing konsernets konkurransekraft og videre utvikling. Konsernet arbeider derfor aktivt for å skape samhold blant de ansatte blant annet gjennom en rekke større og mindre sosiale arrangementer. Client Computing konsernet satser også aktivt på å utvikle kompetansen hos de ansatte. Fokus på faglig utvikling og sosial trivsel har gitt en høy medarbeidertilfredshet i selskapene. Dette underbygges av en lav turnover blant de ansatte. Det er ingen endring i antall ansatte i konsernet i løpet av perioden og det var pr totalt 7 ansatte. Konsernet legger stor vekt på å integrere nye medarbeidere på en god måte. 4

5 Marked Konsernet har gjennom Q1 i datterselskapene Client Computing Utility AS og Client Computing Germany GmbH, styrket markedsapparatet for å øke trykket mot det europeiske markedet med hovedvekt på DACH markedet (Tyskland, Østerrike og Sveits), og får stadig større innflytelse mot energisektoren, herunder kraft- og gassmarkedet. I Norge har Client Computing økt sin markedsandel det seneste året innenfor efaktura B2C. Det er god aktivitet mot markedene og det forventes en kontinuerlig vekst i energimarkedet i Europa og i efakturamarkedet i Norden de kommende kvartaler. Risiko og usikkerhetsfaktorer konjunktursvingninger I utgangspunktet vil svingninger i konjunkturene påvirke konsernets resultater, men tradisjonelt sett har det vist seg at bransjene konsernet fokuserer på er relativt lite utsatt for slike. Konsernets selskaper har merket virkninger i form av lengre beslutningsprosesser hos våre kunder ved kjøp av lisenser. Konsernet forventer også at dette vil vedvare på kort og mellomlang sikt. Kunder Kundenes soliditet vil også være viktig. Dersom kunder skulle få betalingsproblemer vil det kunne få negative konsekvenser også for Client Computing konsernet. Administrasjonen har derfor stor oppmerksomhet mot oppfølging av kundefordringer og har gjennom året skjerpet rutinene for å unngå tap på fordringer. Tradisjonelt har konsernet hatt små tap på kundefordringer. forhold til de tjenester kunden etterspør. Client Computing konsernet er svært opptatt av kvalitet i sine leveranser, og arbeider aktivt med kontinuerlig kompetanseheving hos alle medarbeidere for å sikre best mulig kvalitet i konsernets løsninger. Vi mener Client Computing konsernet har lykkes godt i å håndtere de ulike risikofaktorer knyttet til driften. Utsikter Client Computing konsernet fortsetter å ta markedsandeler, og opplever en solid utvikling i den underliggende driften. Selskapet jobber aktivt med å sikre en mest mulig stabil utvikling fremover med så lav risiko som mulig i kundeporteføljen. I så henseende er arbeidet med å sikre flest mulige ramme-, vedlikeholds- og supportavtaler viktig. Tilnærming via partnere er også en bevisst strategi. Totalt sett har konsernet lykkes godt med dette arbeidet også gjennom Q1. Client Computing konsernet har levert gode resultater i en periode med betydelige endringer i det generelle europeiske bedriftsmarkedet, og i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen. Konsernet fokuserer særskilt innen energibransjen i Europa og efaktura i Skandinavia. For å møte den forventede utvikling innenfor konsernets hovedsatsningsområder, vil fortsatt utvikling av organisasjonen ha høy prioritet. Styret forventer Q2 21 på linje med Q1 21. Generelt vil det fortsatt være variasjoner kvartal over kvartal, uten at dette i seg selv har betydning for den underliggende positive trend og den industrielle utvikling. Valutarisiko Konsernet har inntekter og kostnader både i NOK, EUR og SEK, og er således noe eksponert for valutarisiko ved svinginger i valutakursen. Konsernet har lån i NOK. Konsernet bruker gjennomsnittskurs for perioden i resultatregnskapet og kurs på balansedagen i balansen, i tråd med gjeldende regnskapsskikk. Ansatte IT-bransjen er i stadig utvikling og det er viktig at organisasjonen til enhver tid besitter riktig kompetanse i 5

6 Om Client Computing konsernet Erklæring fra styret og daglig leder Client Computing er en ledende europeiske leverandør av løsninger og tjenester innen meldingsutveksling og administrasjon til det europeiske markedet, med over 15 års erfaring fra energibransjen innen EDIEL, elektronisk meldingsutveksling og efaktura. Konsernet er etablert med egne operative datterselskaper med ansvar for salg og leveranse av konsernets løsninger i Norge, Sverige og Tyskland og øvrige markeder. Client Computing er eneste spesialiserte selskap i Norden med fokus på efaktura (B2B og B2C), og ved hjelp av moderne teknologi og velprøvde løsninger har de levert løsningen siden efaktura ble tilgjengelig i 22. Kunder er bedrifter og offentlig virksomheter innenfor både privat- og bedriftsmarkedet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Tyskland, Østerrike, Belgia, Frankrike, Italia og Ungarn. Vi erklærer etter beste overbevisning at kvartalsrapporten for Q1 21 er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også etter beste overbevisning at kvartalsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på perioderegnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Oslo, 1. mai 21 Styret i Client Computing Europe ASA: J. Arthur Olafsen Styrets leder Johan E. Nygaard Administrerende direktør Tove Pettersen Styremedlem Christian Syverstad Styremedlem Marit Døving Styremedlem 6

7 RESULTATREGNSKAP KONSERN - CLIENT COMPUTING EUROPE ASA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Q Q Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad m.m. Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (EBITA) Amortisering av immaterielle verdier DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Finanskostnader konsern Sum finanskostnader RESULTAT FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATT Skatt på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

8 BALANSE KONSERN - CLIENT COMPUTING EUROPE ASA EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter og lisenser Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Skattefordring Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 BALANSE KONSERN - CLIENT COMPUTING EUROPE ASA EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Sum utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader Skyldig offentlige avgifter Forskuddsfakturerte inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN - Client Computing Europe ASA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad - endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Q Q Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger på lånefordring (kortsiktig/langsiktig) Utbetalinger på lånefordring (kortsiktig/langsiktig) Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto utbetaling kassekreditt Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 21 skyldes hovedsakelig forskuddsfakturering av vedlikehold for hele året i januar, samt goodwillavskrivninger. Konsernet har pr en viss evne til egenfinansiering av investeringer. Det er ikke gjort større investeringer i 1. kvartal 21. 1

11 KONTAKTER Johan E. Nygaard, administrerende direktør Tlf.: Per Halvorsen, økonomidirektør Tlf.: HOVEDKONTOR CLIENT COMPUTING EUROPE ASA Skolmar 32 C Postboks Sandefjord Telefon: Telefaks: Client Computing Utility AS Postboks Sandefjord Tel: Faks: Client Computing Germany GmbH Keferloher Strasse Haar bei München, Tyskland Tel: Faks: Client Computing Sweden AB Djupdalsvägen Sollentuna, Sverige Tel: Faks: Client Computing Norway AS Postboks Sandefjord Tel: Faks:

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer