Høydepunkter Q1/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter Q1/2012"

Transkript

1

2 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning på 43 %. EBIT margin 4,2 % i Q1, opp fra 3,5 %. Netto kontantstrøm fra driften på MNOK 6,8 i Q1. Økt kapasitetsutnyttelse og kostnadstilpasninger forbedrer resultatet i henhold til plan. Større kundeforhold øker konsernets forutsigbarhet, effektivitet og skalerbarhet. Gode markedsutsikter i Norden. NØKKELTALL endring 2011 Beløp i MNOK % 1-12 Driftsinntekter % Dekningsbidrag % EBITDA % 14.6 EBITDA margin 7.9 % 7.3 % 3.4 % EBIT % -2 EBIT margin 4.2 % 3.5 % -0.4 % Ordinært resultat før skattekostnad % -2.2 Periodens resultat % 0.6 Resultatmargin 2.9 % 2.6 % 0.1 % Resultat pr. aksje % 0.01 Utvannet resultat pr. aksje % 0.01 Netto operasjonell kontantstrøm Bankinnskudd Antall ansatte ved periodens slutt % 461

3 3 /14 Rapport for første kvartal FINANSIELLE FORHOLD Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Itera ASA med datterselskaper. Konsernet har ikke foretatt endringer i anvendte regnskapsprinsipper i Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 som omhandler delårsregnskap og verdipapirhandelloven. Delårsregnskapet er ikke revidert og inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. For ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper vises det til Itera sin årsrapport for Tall oppgitt i parentes i denne rapporten gjelder første kvartal Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i første kvartal ble MNOK 119,2 (100,5) som tilsvarer en vekst på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dekningsbidrag 1 i ble i første kvartal MNOK 99,7 (84,3) som tilsvarer en vekst lik 18 prosent. Konsernet opplever en økning i driftsinntekter i alle datterselskaper og landområder. Itera har i kvartalet ikke opplevd unormale tidsforsinkelser eller kostnadsoverskridelser i sine leveranser. Driftskostnader Konsernets driftskostnader i første kvartal ble MNOK 114,1 (97,0). Dette tilsvarer en økning på 18 prosent. Varekostnader i første kvartal ble MNOK 19,3 (16,1). Varekostnader består i hovedsak av kjøp av tjenester fra underkonsulenter og kostnader knyttet til konsernets driftsvirksomhet og vil kunne variere vesentlig fra kvartal til kvartal. Personalkostnader i første kvartal er økt med 18 prosent til MNOK 78,0 i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak flere ansatte. Personalkostnadene er på samme nivå som i fjerde kvartal i fjor. Andre driftskostnader i første kvartal ble MNOK 12,5 (11,2). Økningen er i stor grad relatert til konsernets vekst, herunder lokalkostnader. Sammenlignet med fjerde kvartal i fjor er driftskostnadene redusert med 13 prosent. Resultat Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal ble MNOK 9,4 (7,3). Dette gir en margin på 7,9 (7,3) prosent. Ordinære avskrivninger utgjorde i første kvartal MNOK 4,4 (3,8). Driftsresultat (EBIT) i første kvartal ble MNOK 5,0 (3,5). Dette gir en driftsmargin på 4,2 (3,5) prosent. Netto finansinntekter i første kvartal ble MNOK -0,2 (0,1). Endringen i forhold til tidligere skyldes etablering av leasing for driftsvirksomheten samt at konsernet har trukket mer på driftskreditten enn i tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skattekostnad i første kvartal ble MNOK 3,5 (2,6). Estimert skattekostnad i første kvartal er MNOK 1,3 (1,0). Betalbar skatt i første kvartal utgjorde MNOK 0 (0). Konsernet har MNOK 15,5 i utsatt skattefordel, hvorav MNOK 13,0 er oppført i balansen. De utsatte skattefordelene vil bidra til at konsernet ikke vil betale skatt før i Kontantstrøm, likviditet og soliditet Kontantstrømmen fra driften var MNOK 6,8 (6,6) i første kvartal. Kontantstrømmen påvirkes med MNOK -3 i første kvartal gjennom at prosjekter i arbeid øker, og MNOK -7 gjennom redusert leverandørgjeld. Kundefordringene er fortsatt høye, etter høy fakturering i mars som var den beste måneden i første kvartal. Andre tidsavgrensinger påvirket kontantstrømmen positivt med MNOK 8. Bankinnskudd utgjorde MNOK 24,6 (42,7) ved utgangen av kvartalet. Konsernet har en trekkfasilitet på MNOK 35. Konsernet har rentebærende gjeld knyttet til leasing. I forbindelse med sterk vekst i driftskontrakter i 2011 ble det etablert leasingavtaler som benyttes til å finansiere investeringene relatert til nye driftskontrakter. Itera har i første kvartal 2012 ikke kjøpt egne aksjer, i samme periode i fjor ble det kjøpt aksjer. Itera eide ved utgangen av kvartalet 0,8 millioner egne aksjer med en markedsverdi lik MNOK 1,9.

4 4 /14 Egenkapitalen ved utgangen av første kvartal utgjorde MNOK 72,1 (79,4). Dette tilsvarer en egenkapitalandel lik 40 (48) prosent. Investeringer Konsernets samlede investeringer i første kvartal var MNOK 2,6 (3,8). Investeringer i driftsvirksomheten er lavere enn i samme periode som i fjor og utgjorde MNOK 1,3 (2,3). Investeringer i immaterielle eiendeler (f.eks. software-as-a-service løsninger) er også noe lavere enn i samme periode i fjor og utgjorde MNOK 1,3 (1,5). VIRKSOMHETSMESSIGE FORHOLD Veksten fortsatte i første kvartal. De operasjonelle tilpasningene konsernet foretok i fjerde kvartal har begynt å vise effekt. Bedre kapasitetsutnyttelse og reduksjon i driftskostnader har gitt positiv effekt på konsernets resultat i årets første kvartal i henhold til plan. Konsernet har arbeidet målrettet i henhold til strategien mot et fokusert nordisk konsern, og orientert seg mot større langsiktige kundeforhold og leveranser der man utnytter hele bredden av konsernets helhetlige kompetansespekter. Organisasjon Konsernet hadde 453 ansatte ved utgangen av første kvartal, en nedgang på 8 ansatte fra utgangen av fjoråret. Nedgangen var planlagt, og forklares med normal turnover i kombinasjon med effekten av kapasitetsjusteringen som ble foretatt i fjerde kvartal. Medarbeidertilfredsheten er høy, og arbeidet for å holde den på et høyt nivå foregår kontinuerlig. Samtlige enheter i konsernet måler tilfredsheten jevnlig og deltar i nasjonale vurderinger for å kunne ha et nøytralt vurderingsgrunnlag. Resultatene viste en solid forbedring i alle deler av konsernet. Konsernet ser også resultater helt i toppen nasjonalt da det i løpet av første kvartal ble klart at datterselskapet Compendia har klatret fra femteplass i 2011 til andreplass i 2012 i kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser. Vurderingen ble gjort på bakgrunn av de ansattes egne tilbakemeldinger samt en faglig og ekstern vurdering av selskapets praksis i forbindelse med organisasjonsrelaterte rutiner og ordninger. Andelen av Iteras kapasitet som er lokalisert nearshore øker, og utgjorde 16 (12) prosent ved utgangen av kvartalet. Markeds- og kundeutvikling Det nordiske markedet for IT-tjenester var fortsatt godt i første kvartal, med høy etterspørsel innenfor alle konsernets leveranseområder. Konsernet har en solid kundebase, der mer enn halvparten av inntektene kommer fra kunder med flere enn ansatte. Kundene tilbys full bredde av tjenester på tvers av enhetene i konsernet. Sammen danner disse en naturlig verdikjede som setter konsernet i stand til å være en strategisk rådgiver og leverandør som ivaretar hele IT-løsningens livsløp, og som tar ansvar for å sikre varig forretningsmessig verdi i kundens organisasjon. Større, langsiktige kundeforhold Itera fortsetter å forsterke og videreutvikle en solid portefølje av større, langsiktige kunderelasjoner der konsernet kan være en nær forretningspartner og bidra i kundenes strategiske utvikling. Effektene av en slik strategi gir bedre forutsigbarhet, effektivitet og skalerbarhet over tid. Stadig flere av kundene er kjøpere av hele Iteras tjenestespekter, fra rådgivning, konsepter og løsninger til systemutvikling, prosjektledelse, applikasjonsforvaltning og drift. Veksten knyttet til de 30 største kundene har utviklet seg svært positivt det siste året, med en vekst på 56 prosent siden første kvartal i I løpet av kvartalet er det inngått avtaler om leveranse av tjenester og prosjekter for både nye og eksisterende kunder, deriblant Lyse Energi, Gassco, NOKUT, Yara, Aktiv Kapital, AS Norsk Dental Depot (NDD), Multidata-Bluegarden, Centrica Energi og Silf Competence AB. Prosjektleveranser i tverrfaglige team Strategien innebærer at Itera benytter bredden av konsernets kompetansespekter i alle prosesser, fra salg til leveranse. Ved å belyse kundenes problemstillinger og målsettinger fra ulike faglige perspektiv oppstår gjerne innovative angrepsmåter og løsninger. Itera får tilbakemelding fra kundene om at en slik tverrfaglig tilnærming er en viktig differensiator i markedet. Nearshoring Itera opplever at stadig flere kunder viser interesse for leveransemodellen Itera tilbyr. I kombinasjon med lokale prosjektressurser benyttes ressurser fra konsernets nearshore virksomhet for å dekke kapasitets- og kompetansemessige behov og utfordringer i kundeprosjekter. Itera har implementert beste praksis rammeverk for datasikkerhet som av ekstern juridisk ekspertise vurderes som svært solid. Store, nordiske virksomheter som f.eks. Multidata- Bluegarden og Telenor benytter Iteras nearshore tjenester i dag.

5 5 /14 Risiko og usikkerhetsfaktorer Iteras virksomhet påvirkes av ulike forhold, hvor noen ligger innenfor selskapets kontroll mens andre ligger utenfor. Som et tjenesteselskap vil de forretningsmessige risiki være knyttet opp mot konkurranse og prispress, rekruttering, tap av nøkkelressurser, kundenes utvikling og tap på kundefordringer. Markedsmessig risiko inkluderer konjunktursvingninger. Finansiell risiko består av endringer i valutakurser, hovedsakelig på svenske og danske kroner, samt amerikanske dollar mot norske kroner. Videre vil endringer i rentenivå påvirke avkastningen på konsernets bankinnskudd og kostnader i forbindelse med leasing og trekk på driftskreditt. Utsikter Konsernet opplever god aktivitet i alle markeder der konsernet er representert. både i salgs- og leveranseprosesser. Konsernet vil fortsette å ta ut synergier innen relevante deler av virksomheten, og forventer at stadig større kundeforhold øker konsernets forutsigbarhet, effektivitet og skalerbarhet over tid. Selskapet er således godt posisjonert for lønnsom vekst. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes den 10. mai Neste rapportering Rapport for andre kvartal 2012 rapporteres og presenteres den 11. juli Strategien er godt forankret, og Itera opplever stadig flere positive effekter av å være et integrert konsern,

6 6 /14 Oppstilling av totalresultat endring 2011 Beløp i NOK % 1-12 Driftsinntekter % Driftskostnader Varekostnad % Personalkostnad % Avskrivning % Annen driftskostnad % Sum driftskostnader % Driftsresultat % Finansposter Annen finansinntekt % 862 Annen finanskostnad % Sum finansposter % -631 Ordinært resultat før skattekostnad % Skattekostnad % Periodens resultat % 616 Resultat pr. aksje % 0.01 Utvannet resultat pr. aksje % 0.01 Oppstilling andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser valuta % -209 Ikke realisert effekt på invest. i datterselskaper % 11 Periodens resultat % 616 Totalresultat % 418 Henføres til: Eiere i morselskapet % 418

7 7 /14 Oppstilling av finansiell stilling endring 2011 Beløp i NOK mar 31. mar % 31. des EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel % Andre immaterielle eiendeler % Varige driftsmidler % Sum anleggsmidler % Omløpsmidler Prosjekter i arbeid % Kundefordringer % Andre kortsiktige fordringer % Bankinnskudd % Sum omløpsmidler % Sum eiendeler % EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital % Egne aksjer % -226 Annen egenkapital % Periodens resultat % 0 Sum egenkapital % Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld % Sum langsiktig gjeld % Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld % Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter % Annen kortsiktig gjeld % Sum kortsiktig gjeld % Sum gjeld % Sum egenkapital og gjeld %

8 8 /14 Kontantstrømoppstilling endring 2011 Beløp i NOK % Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad % Gevinst fra salg av datterselskap Betalte skatter 0 Avskrivninger % Endring i prosjekter i arbeid % Endring i kundefordringer % Endring i leverandørgjeld % Endring i andre tidsavgrensningsposter % Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter % Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler % Investering i immaterielle eiendeler % Netto salgssum fra salg datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter % Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kjøp av egne aksjer % -257 Opptak av gjeld Nedbetaling av gjeld Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter % 176 Effekt av valutaendringer på kontanter % 95 Netto kontantstrøm % Bankinnskudd ved begynnelsen av perioden % Bankinnskudd ved periodens slutt %

9 9 /14 Oppstilling av endringer i egenkapital Innskutt Egne Omregnings- Annen Sum Beløp i NOK 1000 egenkapital aksjer differanser egenkapital egenkapital Egenkapital pr. 31. desember Totalresultat for perioden Kjøp egne aksjer Nedsettelse av aksjekapital Utbytte Egenkapital pr. 31. desember Totalresultat for perioden Kjøp egne aksjer Nedsettelse av aksjekapital Utbytte Egenkapital pr. 31. mars

10 10 /14 Noter Note 1: Nærstående parter Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter og konsernet i perioden 1. januar til 31. mars Note 2: Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet hendelser etter 31. mars 2012 som påvirker regnskapet.

11 11 /14 Nøkkeltall endring 2011 Beløp i NOK % 1-12 Resultat Driftsinntekter % Dekningsbidrag % EBITDA % EBITDA-margin 7.9 % 7.3 % 3.4 % Driftsresultat (EBIT) % EBIT-margin 4.2 % 3.5 % -0.4 % Ordinært resultat før skattekostnad % Periodens resultat % 616 Balanse Anleggsmidler Bankinnskudd Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Sum kortsiktig gjeld Egenkapitalandel 40.4 % 48.2 % 39.6 % Likviditetsgrad Kontantstrøm Netto operasjonell kontantstrøm Netto kontantstrøm Aksje informasjon Antall aksjer Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer Resultat pr.aksje % 0.01 Utvannet resultat pr. aksje % 0.01 EBITDA pr. aksje % 0.18 Bokført egenkapital pr. aksje % 0.84 Utbetalt utbytte pr. aksje Ansatte Antall ansatte ved utgangen av perioden % 461 Gjennomsnittlig antall ansatte % 422 Driftsinntekt pr. ansatt % Dekningsbidrag 1 pr. ansatt % 804 Personalkostnad pr. ansatt % 651 Annen driftskostnad pr. ansatt % 119 EBITDA pr. ansatt % 35 EBIT pr. ansatt % -4

12 12 /14 Kvartalsutvikling

13 13 /14

14 14 /14

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer