HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013"

Transkript

1

2 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital andel 41,0 (40,4) Bankinnskudd MNOK 30,8 (24,6) Itera er ett samlet konsern med et unikt kompetansespekter innen kommunikasjon og teknologi Positiv kundeutvikling med større bredde av tjenester og stadig flere prosjektoppdrag på over 10 MNOK Reduksjon av overhead ved effektivisering av Managed Services i Sverige AKTIVITETER OG HENDELSER I KVARTALET Avtaler om leveranse av tjenester og prosjekter er inngått med kunder som If, Gjensidige, Schibsted, NRK, Forsvarsbygg, Mesta, Tine, DnB, Cermaq, Norgesgruppen, Oljedirektoratet, Q-Free og SN Power Vunnet avtale om utvikling av konsernweb og intranett for NSB Utvikler ny app, Ansikt til ansikt, for Nordea Private Banking Implementering av medlemssystem for arbeidstakerorganisasjonen Delta Leveranse av brukervennlig selvbetjeningsløsning til Statens Pensjonskasse Design og utvikling av nye salgskanaler for Santander Norge Lansering av Iteras nye visuelle identitet Itera blir partner med Sitecore, et globalt programvarehus innen web content management og kundeopplevelse To av konsernets enheter kåres til henholdsvis Norges og Sveriges best arbeidsplasser NØKKELTALL endring 2012 Beløp i MNOK % 1-12 Driftsinntekter 113,6 119,2-5 % 438,2 Dekningsbidrag 1 91,3 99,7-8 % 358,0 EBITDA 7,4 9,4-21 % 25,9 EBITDA margin 6,5 % 7,9 % 5,9 % EBIT 2,2 5,0-56 % 7 EBIT margin 1,9 % 4,2 % 1,7 % Ordinært resultat før skattekostnad 2,0 4,8-58 % 6,8 Periodens resultat 1,5 3,4-58 % 4,6 Resultatmargin 1,3 % 2,9 % 1,1 % Netto operasjonell kontantstrøm 4,8 6,8-30 % -3,7 Antall ansatte ved periodens slutt % 428 2

3 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL FINANSIELLE FORHOLD Itera er nå samlet i ett konsern. Den underliggende driften fortsetter å vise bedring i første kvartal, både i lønnsomhet og operasjonell kontantstrøm. Konsernets konkurranseevne er også styrket gjennom lavere kostnadsstruktur ved økt bruk av nearshoreressurser. Itera har hatt en vekst på 40 prosent i bruk av nearshoreressurser sammenlignet med Q1 i Driftsinntekter og lønnsomheten i første kvartal er sesongmessig påvirket av 4 færre arbeidsdager grunnet påske. Hensyntatt dette er første kvartal underliggende bedre enn samme kvartal i fjor. For første halvår som helhet vil påskeeffekten være utjevnet. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Itera ASA med datterselskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 som omhandler delårsregnskap og verdipapirhandelloven. Delårsregnskapet er ikke revidert og inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. For ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper vises det til Itera sin årsrapport for Tall oppgitt i parentes i denne rapporten gjelder første kvartal for Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i første kvartal ble MNOK 113,6 (119,2). Dette tilsvarer en nedgang i første kvartal på 5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den underligende driften viser en vekst sammenlignet med fjoråret når man hensyntar for påske som var annet kvartal i Dekningsbidrag 1 i første kvartal ble MNOK 91,3 (99,7), noe som tilsvarer en nedgang på 8 prosent i forhold til første kvartal i Det er i kvartalet blitt benyttet en del fakturerbare ressurser i større tilbudsprosesser, hvorav flere tilbud har materialisert seg i kontrakter med leveranser i de neste kvartaler. Driftskostnader Konsernets driftskostnader i første kvartal ble MNOK 111,4 (114,1). Dette tilsvarer en nedgang på 2 prosent i første kvartal. Varekostnader i første kvartal ble MNOK 22,3 (19,4) Varekostnader består i hovedsak av kjøp av tjenester fra underkonsulenter og kostnader knyttet til konsernets driftsvirksomhet, og vil kunne variere vesentlig fra kvartal til kvartal. Personalkostnader i første kvartal er redusert med 8 prosent til MNOK 71,4 (78,0) i forhold til samme periode i fjor. En økende andel ansatte er lokalisert ved konsernets virksomhet i Ukraina med en lavere kostnadsbase. Gjennomsnittlig 3 personalkostnad pr. årsverk er 2 prosent lavere enn i fjor for første kvartal. Andre driftskostnader i første kvartal ble MNOK 12,6 (12,3). Dette tilsvarer en økning på 2 prosent. Resultat Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal ble MNOK 7,4 (9,4). Dette gir en margin på henholdsvis 6,5 (7,9) prosent. Ordinære avskrivninger utgjorde i første kvartal MNOK 5,2 (4,4). Driftsresultat (EBIT) i første kvartal ble MNOK 2,2 (5,0). Dette gir en driftsmargin på 1,9 (4,2) prosent. Det er i første kvartal gjennomført en effektivisering av Managed Services i Sverige. Overhead er redusert som en følge av at man ser organisasjonene i Norge og Sverige under ett. På kort sikt har dette påvirket kvartalet med MNOK -1,5 i første kvartal. Netto finansinntekter i første kvartal ble MNOK -0,2 (-0,2). Resultat etter skattekostnad i første kvartal ble MNOK 1,5 (3,4). Estimert skattekostnad i første kvartal er MNOK 0,6 (1,3). Betalbar skatt i første kvartal er MNOK 0 (0). Konsernet har ved utgangen av første kvartal MNOK 14,6 i utsatt skattefordel, hvorav MNOK 12,9 er oppført i balansen. De utsatte skattefordelene vil bidra til at konsernet ikke vil betale skatt i nærmeste fremtid. Kontantstrøm, likviditet og soliditet Kontantstrømmen fra driften var MNOK 4,8 (6,8) i første kvartal. Dette underbygger at den underliggende driften viser bedring sammenlignet med fjoråret når man tar høyde for at påsken var i første kvartal i år. Endringen i prosjekter i arbeid lik MNOK 5,5 i første kvartal skyldes i hovedsak endring i klassifisering av fakturering av periodiske inntekter som er flyttet fra prosjekter i arbeid til andre tidsavgrensninger. Endringen i andre kortsiktige fordringer i første kvartal på MNOK -8,3 skyldes reduksjon i offentlige avgifter og andre kortsiktige fordringer samt endring i klassifisering nevnt ovenfor. Bankinnskudd utgjorde MNOK 30,8 (24,6) ved utgangen av første kvartal. Konsernet har en trekkfasilitet på MNOK 25. Konsernet har rentebærende gjeld på MNOK 12,7 (8,0) knyttet til leasing, som benyttes til å finansiere investeringene relatert til driftskontrakter. Itera har ikke kjøpt egne aksjer i første kvartal.

4 Egenkapitalen ved utgangen av første kvartal utgjorde MNOK 74,3 (72,1). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 41,0 (40,4) prosent. Investeringer Konsernets samlede investeringer i første kvartal utgjorde MNOK 3,6 (2,6), hvorav MNOK 2,1 (0) i leasing. Investeringer i driftsvirksomheten utgjorde i første kvartal MNOK 2,3 (1,3), hvorav MNOK 2,1 (0) i leasing. Investeringer i immaterielle eiendeler (herunder egenutviklet programvare med løpende årlige avtaler) utgjorde i første kvartal MNOK 0,4 (1,3). Forslag til utbytte Styret foreslår et utbytte på NOK 0,06 pr. aksje. Forslaget vil behandles på ordinær generalforsamling den 23. mai 2013 på selskapets hovedkontor på Ullevål Stadion. VIRKSOMHETSMESSIGE FORHOLD Konsernet har fortsatt utviklingen av større, strategiske og nære kundeforhold, med et tydelig tjenestespekter på tvers av konsernet. Kundeutviklingen og ordreporteføljen er positiv og faktureringsgraden er økende. Ett Itera Itera er et integrert og samlet konsern med et unikt kompetansespekter innen kommunikasjon og teknologi. Konsernet leverer prosjekter i tverrfaglige team, noe som skaper innovative løsninger på kundenes utfordringer og behov. Itera er organisert i tre forretningsområder: Business Consulting & Communication Technology Consulting Managed Services Organiseringen følger en helhetlig verdikjede for å støtte konsernets leveranser av totalløsninger: innsikt og strategi, rådgivning, design og konsepter, systemutvikling, test, drift og forvaltning. Forretningsområdene arbeider integrert i veldefinerte arbeidsprosesser i hele verdikjeden, fra salg til leveranse. Konsernet fremstår tydelig både internt og eksternt, med felles visuell identitet, felles budskap og én merkevare: Itera. Itera arbeider kontinuerlig for å holde medarbeidertilfredsheten på et godt nivå. Tilfredsheten måles jevnlig, og konsernet deltar i nasjonale vurderinger for å kunne ha et nøytralt vurderingsgrunnlag. I første kvartal ble det klart at to av konsernets enheter er rangert blant henholdsvis Norges og Sveriges Beste Arbeidsplasser. Virksomheten i Ukraina er tidligere kåret til landets beste arbeidsgiver i IT-bransjen. Dette bekrefter at utviklingen er positiv og at konsernets fokus på medarbeidertilfredshet gir resultater. Markeds- og kundeutvikling Itera opplever at det norske og danske markedet for ITtjenester fortsatt var godt i første kvartal. Det svenske markedet synes fremdeles å være noe usikkert på kort sikt. Konsernet opplever høy etterspørsel, spesielt blant de største kundene. Det er en økende utfordring å få tak i tilstrekkelig med ressurser i et generelt stramt arbeidsmarked lokalt, men konsernets nearshorevirksomhet demper noe av effekten av et udekket kapasitetsbehov. I løpet av første kvartal påbegynte Itera arbeidet med en løsning for Santander Norge som innebærer å designe og utvikle Santanders nye salgskanaler. Santander er markedsleder innen bilfinansiering i Norge, og arbeidet inkluderer konseptutvikling, design og utvikling av løsninger for kunder og bilforhandlere. Prosjektet fortsetter gjennom hele 2013, og involverer hele bredden av konsernets tjenester. Det er på sikt muligheter for å levere tjenester innenfor applikasjonsforvaltning, noe som underbygger konsernets forutsigbarhet og stabilitet. Større, langsiktige kundeforhold Itera har en sterk kundeportefølje i Norden. For å ivareta og videreutvikle de største, strategiske relasjonene på tvers av konsernet ble det i første kvartal etablert en egen organisasjonsenhet kalt Business Development. Dette gjelder noen av konsernets største kunder som allerede er eller har potensiale til å bli kjøpere av hele konsernets tjenestespekter. De 10 største kundene utgjorde 37 prosent av konsernets omsetning i første kvartal, opp fra 32 prosent i samme kvartal i fjor. Veksten for de 30 største kundene utgjorde 27 prosent i forhold til første kvartal i fjor. I løpet av kvartalet er det inngått avtaler om leveranse av tjenester og prosjekter for både nye og eksisterende kunder, deriblant If, Gjensidige, Schibsted, NRK, Forsvarsbygg, Mesta, Tine, DnB, Cermaq, Norgesgruppen, Nets Payment i Danmark, Santander, Oljedirektoratet, AF Gruppen Norge AS, Q-Free, SN Power, Sektor Eiendomsutvikling, SPK, NSB og Helse Midt-Norge RHF. Organisasjon Konsernet hadde 432 ansatte ved utgangen av første kvartal, mot 453 i samme kvartal i fjor. Mens antall ansatte i Norden har en nedgang sammenlignet med første kvartal i fjor, er økningen i antall ansatte i Ukraina på 40 prosent i samme periode. Andelen av Iteras kapasitet som er lokalisert nearshore utgjorde 23 (16) prosent ved utgangen av første kvartal. Konsernet opplever at nearshorevirksomheten gir stor fleksibilitet i et generelt stramt arbeidsmarked i de nordiske landene. 4

5 Nearshoring Itera leverer prosjekter basert på både onshore og nearshore leveransemodeller. Nearshoremodellen er fullt integrert i konsernets tjenestespekter og skaper god fleksibilitet i forhold til både kostnadseffektivitet og kapasitetstilgang. Lokale og nearshorebaserte ressurser arbeider sammen i integrerte, tverrfaglige team, støttet av felles kultur og leveransemetodikk på tvers av geografiske grenser. Halvparten av Iteras 10 største kunder benytter nearshoretjenester, slik som If, Bluegarden, Santander og Telenor. Risiko og usikkerhetsfaktorer Iteras virksomhet påvirkes av ulike forhold, hvor noen ligger innenfor selskapets kontroll mens andre ligger utenfor. Som et tjenesteselskap vil de forretningsmessige risiki være knyttet opp mot konkurranse og prispress, prosjektoverskridelser, rekruttering, tap av nøkkelressurser, kundenes utvikling og tap på kundefordringer. Markedsmessig risiko inkluderer konjunktursvingninger. Finansiell risiko består av endringer i valutakurser, hovedsakelig på svenske og danske kroner, samt amerikanske dollar mot norske kroner. Videre vil endringer i rentenivå påvirke avkastningen på konsernets bankinnskudd og kostnader i forbindelse med leasing og trekk på driftskreditt. Nearshorevirksomheten i Ukraina eksponerer konsernet for nye risikofaktorer slik som landrisiko, datasikkerhet og korrupsjon. Itera har nulltoleranse for korrupsjon, og driver ingen innenlandsk aktivitet der problemet med korrupsjon er størst. Utsikter Selskapets hovedstrategi ligger fast med utvikling av store langsiktig kundeforhold, økende grad av prosjektleveranser der konsernets tjenestebredde inngår, bruk av nearshore ressurser og fokus på effektivitet i organisasjonen. Konsernet opplever tilfredsstillende aktivitet i alle markeder der konsernet er representert, og følger utviklingen i markedstrender nøye. Som en følge av effektiviseringen av Managed Services i Sverige i første kvartal forventer konsernet et negativt resultat for den svenske virksomheten også i annet kvartal, og et positivt resultat i andre halvår. Selskapet er godt posisjonert for lønnsom vekst. Neste rapportering Rapport for andre kvartal 2013 rapporteres og presenteres 22. august

6 OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT endring 2012 Beløp i NOK % 1-12 Driftsinntekter % Driftskostnader Varekostnad % Personalkostnad % Avskrivning % Annen driftskostnad % Sum driftskostnader % Driftsresultat % Finansposter Annen finansinntekt % 758 Annen finanskostnad % Sum finansposter % -409 Ordinært resultat før skattekostnad % Skattekostnad % Periodens resultat % Resultat pr. aksje 0,02 0,04-58 % 0,06 Utvannet resultat pr. aksje 0,02 0,04-58 % 0,06 Oppstilling andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser valuta % -899 Ikke realisert effekt på invest. i datterselskaper % -194 Periodens resultat % Totalresultat % Henføres til: Eiere i morselskapet %

7 OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING endring 2012 Beløp i NOK mar 31. mar % 31. des EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel % Andre immaterielle eiendeler % Varige driftsmidler % Sum anleggsmidler % Omløpsmidler Prosjekter i arbeid % Kundefordringer % Andre kortsiktige fordringer % Bankinnskudd % Sum omløpsmidler % Sum eiendeler % EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital % Egne aksjer % 0 Annen egenkapital % Periodens resultat % 0 Sum egenkapital % Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld % Sum langsiktig gjeld % Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld % Skyldige offentlige avgifter % Annen kortsiktig gjeld % Sum kortsiktig gjeld % Sum gjeld % Sum egenkapital og gjeld %

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING endring 2012 Beløp i NOK % 1-12 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad % Betalte skatter Avskrivninger % Endring i prosjekter i arbeid % Endring i kundefordringer % Endring i leverandørgjeld % Endring i andre tidsavgrensningsposter % Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter % Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler % Investering i immaterielle eiendeler % Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter % Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av gjeld % Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter % Effekt av valutaendringer på kontanter % -36 Netto kontantstrøm % Bankinnskudd ved begynnelsen av perioden % Bankinnskudd ved periodens slutt %

9 OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL Innskutt Egne Omregnings- Annen Sum Beløp i NOK 1000 egenkapital aksjer differanser egenkapital egenkapital Egenkapital pr. 31. desember Totalresultat for perioden Kjøp egne aksjer Salg egne aksjer Nedsettelse av aksjekapital Utbytte Egenkapital pr. 31. desember Totalresultat for perioden Resultateffekt opsjoner Salg egne aksjer Kjøp egne aksjer Nedsettelse av aksjekapital Utbytte Egenkapital pr. 31. mars

10 NOTER NOTE 1: NÆRSTÅENDE PARTER Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter og konsernet i perioden 1. januar til 31. mars NOTE 2: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det har ikke inntruffet hendelser etter 31. mars 2013 som påvirker regnskapet. 10

11 NØKKELTALL ITERA Q endring 2012 Beløp i NOK % 1-12 Resultat Driftsinntekter % Dekningsbidrag % EBITDA % EBITDA-margin 6,5 % 7,9 % 5,9 % Driftsresultat (EBIT) % EBIT-margin 1,9 % 4,2 % 1,7 % Ordinært resultat før skattekostnad % Periodens resultat % Balanse Anleggsmidler Bankinnskudd Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Sum kortsiktig gjeld Egenkapitalandel 41,0 % 40,4 % 40,8 % Likviditetsgrad 1,30 1,21 1,26 Kontantstrøm Netto operasjonell kontantstrøm Netto kontantstrøm Aksje informasjon Antall aksjer Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer Resultat pr.aksje 0,02 0,04-58 % 0,06 Utvannet resultat pr. aksje 0,02 0,04-58 % 0,06 EBITDA pr. aksje 0,09 0,11-21 % 0,31 Bokført egenkapital pr. aksje 0,90 0,88 3 % 0,88 Utbetalt utbytte pr. aksje 0,00 0,00 0,00 Ansatte Antall ansatte ved utgangen av perioden % 428 Gjennomsnittlig antall ansatte % 445 Driftsinntekt pr. ansatt % 985 Dekningsbidrag 1 pr. ansatt % 804 Personalkostnad pr. ansatt % 634 Annen driftskostnad pr. ansatt % 113 EBITDA pr. ansatt % 58 EBIT pr. ansatt % 16 11

12 KVARTALSUTVIKLING

13 13

14 14

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2014 NØKKELTALL JANUAR MARS 2014

HØYDEPUNKTER Q1/2014 NØKKELTALL JANUAR MARS 2014 HØYDEPUNKTER Q1/2014 JANUAR MARS 2014 Omsetning MNOK 112,4 (113,6). EBITDA MNOK 7,8 (7,4) og EBITDA margin 7,0 % (6,5 %). EBIT MNOK 2,4 (2,2) og EBIT margin 2,2 % (1,9 %). Operasjonell kontantstrøm MNOK

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012 Q2 Bouvet kvartalsrapport 28. august 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 845 ansatte i

Detaljer

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 932 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 931 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer