Bouvet QI QII QIII QIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bouvet QI QII QIII QIV"

Transkript

1 Bouvet QI QII QIII QIV 30. mai 2007 Hovedpunkter Fortsatt solid topp- og bunnlinjevekst hovedsaklig basert på organisk vekst Omsetningen økte med 35% fra NOK 79,8 millioner til 107,6 millioner Driftsresultatet (EBIT) økte med 23% til NOK 12,5 millioner Stor grad av gjenkjøp hos eksisterende kunder. Omsetningen for de 20 største kundene økte med 35% til NOK 86,8 millioner Antall ansatte økte med 20 (7%) siste kvartal og 75 (33%) siste år til 301 ansatte Likviditetsbeholdning NOK 70,6 millioner og egenkapital andel 38% Nøkkeltall 2007 Q Q1 Endr. % 2006 Helår Driftsinntekter (MNOK) 107,6 79,8 34,8 % 316,4 Driftsresultat (EBIT) (MNOK) 12,5 10,2 22,7 % 32,6 Ordinært resultat før skattekostnad (MNOK) 13,1 10,4 25,8 % 34,0 Periodens resultat (MNOK) 9,4 7,5 25,8 % 24,3 Netto operasjonell kontantstrøm (MNOK) 4,3-3,1 N/A 53,9 Likviditetsbeholdning (MNOK) 70,6 29,3 140,9 % 61,7 Antall ansatte (periodens slutt) ,2 % 281 Antall ansatte (gjennomsnitt) ,9 % 236 EBIT pr. aksje 1,55 1,32 17,4 % 4,08 Resultat pr aksje 1,17 0,96 21,9 % 3,04 EBIT margin 11,6 % 12,8 % 10,3 % Egenkapitalandel 37,5 % 45,9 % 34,9 %

2 Generelt Bouvet er et norsk konsulentselskap som leverer rådgivningsog utviklingstjenester innen informasjonsteknologi. Bouvet har mer enn 300 ansatte spredt på åtte kontorer i Norge. Selskapet leverer tjenester innen følgende områder: portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, applikasjonsforvaltning, SAP, Business Intelligence og kurs. Operasjonelle forhold Kundeutvikling Bouvet søker langvarige relasjoner,og arbeider løpende med å utvikle og forsterke selskapets posisjon hos nøkkelkunder. Dette har medført at de fleste av selskapets nøkkelkunder investerer i hele Bouvets tjenestespekter. Gjennom dette arbeidet har Bouvet oppnådd tilfredstillende marginer for selskapets konsulenter. Tilbakemeldinger fra kundene viser at Bouvet assosieres med kvalitet, effektivitet og godt humør. Bouvet har i løpet av kvartalet initiert og deltatt på en rekke markedsaktiviteter. Selskapets konsulenter har holdt en rekke foredrag innen blant annet tjenesteorientert arkitektur (SOA), ISO standarden Topic Maps (emnekart), smidige utviklingsmetoder og bruk av SAP. Disse foredragene har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Ansatte Til tross for et stramt arbeidsmarked innenfor IT-sektoren har Bouvet klart å ansette en rekke dyktige medarbeidere i første kvartal 2007, mens få medarbeidere har sluttet. Dette skyldes i hovedsak selskapets bevisste satsning på å utvikle landets beste kompetansemiljøer innen prosjektledelse, teknologi og forretningsrådgivning. Bouvet har i perioden hatt en betydelig vekst innen alle selskapets kompetanseområder. Antall ansatte er økt med 75 personer fra 226 til 301 siste 12 måneder og med 20 personer i første kvartal alene. Gjennomsnittlig antall ansatte i første kvartal 2007 var 295, som er en økning på 32,9% fra første kvartal foregående år. Marked Effektiviseringen av virksomhetsprosesser innenfor både offentlig og privat sektor fortsetter med ufortrøden styrke. Dette medfører økte investeringer innen utvikling og implementering av forretningskritiske IT-løsninger. Markedets sterke evne og vilje til å investere, kombinert med Bouvets slagkraftige tjenestetilbud og tydelige profil har gitt selskapet en sterk posisjon i markedet. Bouvet er i dag en av Norges ledende leverandører av spesialutviklede IT-løsninger, datavarehus, portaler, systemintegrasjon basert på markedsledende teknologi, implementering av SAP-løsninger samt kurs innen forretningskritiske applikasjoner. Finansielle resultater Bouvet gikk over til IFRS (International Financial Reporting Standard) fra 1. januar Tidligere regnskap var avlagt etter NGAAP. Regnskapsmessig effekt av overgangen til IFRS fra NGAAP for selskapets resultat og balanse er forklart i note 22 til årsregnskapet for Kvartalsrapporten er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av EU, og er utarbeidet i henhold til IAS 34. Driftsinntekter Bouvet hadde i første kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 107,6 millioner sammenlignet med NOK 79,8 millioner i første kvartal i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 34,8%. Økningen i driftsinntekter er i tråd med selskapets forventninger, og dels et resultat av at omsetningen fra selskapets eksisterende kunder har økt med 17 prosent. Den resterende økningen er et resultat av nye kunder sammenlignet med første kvartal Bouvet benytter underkonsulenttjenester der selskapet ikke selv kan dekke etterspørselen med selskapets egne ansatte. I første kvartal 2007 utgjorde underkonsulentenes andel av total omsetning 22% mot 18% i første kvartal Den økte bruken av underkonsulenter kan også tilskrives den store etterspørselen etter informasjonsteknologitjenester. Driftskostnader I løpet av første kvartal 2007 hadde Bouvet driftskostnader på NOK 95,1 millioner, opp fra NOK 69,9 millioner i første kvartal Økningen er spesielt knyttet til økt varekostnad i tillegg til økte lønnskostnader. Varekostnaden består av kjøp av underkonsulenttjenester og innleie av kursinstruktører. Den økte lønnskostnaden er en følge av at antall ansatte har økt med 32,9%. Andre driftskostnader utgjorde NOK 11,7 millioner i perioden sammenlignet med NOK 8,7 millioner i tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes i hovedsak økte kostnader forbundet med rekruttering, reiser, kompetanseutvikling, infrastruktur og honorarer knyttet til implementering av IFRS. Driftsresultat Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet ble NOK 12,5 millioner sammenlignet med NOK 10,2 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Dette tilsvarer en EBIT margin på 11,6% i første kvartal 2007 mot 12,8% i første kvartal Netto finansinntekter utgjorde i perioden NOK 0,5 millioner, sammenlignet med NOK 0,2 millioner. Resultat etter skatt i første kvartal 2007 ble NOK 9,4 millioner - en økning fra NOK 7,5 millioner i første kvartal Resultat pr aksje for første kvartal 2007 ble NOK 1,17 sammenlignet med NOK 0,96. Dette tilsvarer en økning på 22%. Segmentrapportering Bouvets virksomhet innebærer i hovedsak arbeid med utvikling, integrasjon og vedlikehold av IT-løsninger for en rekke forskjelligartede kunder på en rekke geografiske steder i Norge. Omsetnings- og resultatdannelsen baserer seg imidlertid på likeartede parametere og det vurderes derfor ikke å gi noen analytisk verdi å foreta en slik segmentert rapportering. 2

3 Kontantstrøm, likviditet og soliditet Selskapets kontantstrøm fra driften var i første kvartal 2007 NOK 4,3 millioner, en forbedring sammenlignet med NOK -3,1 millioner i første kvartal Selskapet har ingen rentebærende gjeld og bankinnskudd var ved periodens slutt NOK 70,6 millioner mot NOK 29,3 millioner ved utgangen av tilsvarende periode i fjor. Bouvet hadde ved kvartalets slutt 889 aksjer i eget eie. Egenkapitalen var ved kvartalets slutt NOK 65,7 millioner, som representerte en egenkapitalprosent på 38%. Tilsvarende tall for første kvartal 2006 var NOK 51,7 millioner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 46%. Bouvet har en målsetning om å ivareta en egenkapitalprosent i overkant av 30%. Utsikter Bouvet vurderer seg godt posisjonert i et marked som også i 2007 er i sterk vekst. Bouvet har opplevd en betydelig organisk vekst de to foregående år. Bouvet vil arbeide aktivt med rekruttering og videreutvikling av medarbeidere for å sikre fortsatt god organisk vekst. Selskapet forventer at 2007 vil gi god og lønnsom vekst med høy beskjeftigelsesgrad, og vil fremover forfølge muligheter for ikke-organisk vekst. Selskapet gir ingen prognoser. Andre forhold I mars 2007 overtok Bouvet 100% av aksjene i Ontopia AS, et selskap ledende innenfor ISO-standarden emnekart (Topic Maps). Overtakelsen er i tråd med Bouvets strategi om å utvide selskapets satsing innenfor emnekart. Ontopia ble overtatt for NOK 4,0 millioner, med regnskapsmessig effekt fra 31. mars Dette innebærer at regnskapet for første kvartal er avlagt som konsernregnskap og inkluderer Ontopia AS. Det er ingen resultatelementer fra Ontopia i kvartalsregnskapet. I balansen medfører konserndannelsen en økning i immaterielle eiendeler på NOK 1,8 millioner, en økning i utsatt skattefordel på NOK 0,3 millioner, i tillegg til økte omløpsmidler og kortsiktig gjeld på henholdsvis NOK 2,9 millioner og NOK 0,9 millioner. Hendelser etter balansedato Bouvet signerte i mai en utvidelse til den eksisterende avtalen selskapet har med Statoil ASA. Utvidelsen har et estimert omfang på NOK 15 til 30 millioner per år og strekker seg over to år med en opsjon på forlengelse med ytterligere ett år. Bouvet inngikk i mai også en utvidelse av selskapets avtale med Statkraft. Den utvidede avtalen er svært langsiktig, og vil i første omgang ha en løpetid på 2,5 år med mulighet for 2 års forlengelse. Avtalen innebærer et årlig uttak på inntil NOK 7 millioner, og styrker Bouvets posisjon innen energisektoren. I mai inngikk Bouvet en utvidet avtale med SAP, og selskapet er nå eneste leverandør i Norge med partneravtale innenfor tre områder: SAP Partner Edge, SAP Service Partner og SAP Education Partner. Med denne avtalen dekker Bouvet, som eneste leverandør i Norge alt fra salg av SAP-løsninger, utvikling og implementering av løsningene, samt opplæring og sertifisering innenfor SAPs systemportefølje. Bouvet ble tatt opp til børsnotering på Oslo Axess 15. mai I forbindelse med noteringen gjennomførte Bouvet et salg av aksjer til 40 kroner per aksje. Tilbudet bestod av nye aksjer og sekundæraksjer, og transaksjonen var mer enn 1,4 ganger overtegnet. Emisjonen tilfører selskapet NOK 52 millioner brutto. Selskapets aksjer handles under tickeren `BOUVET`. 3

4 Resultatregnskap TNOK Jan-Mar 2007 Jan-Mar 2006 Endring Endring % Helår 2006 Driftsinntekter Salgsinntekter ,9 % Andre driftsinntekter ,6 % 306 Sum driftsinntekter ,8 % Driftskostnader Varekostnad ,1 % Lønnskostnad ,9 % Avskrivninger varige driftsmidler ,3 % Avskrivninger immaterielle eiendeler ,0 % Annen driftskostnad ,0 % Sum driftskostnader ,6 % Driftsresultat ,7 % Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt ,2 % Annen finansinntekt ,0 % 11 Annen rentekostnad ,4 % -60 Annen finanskostnad ,0 % -51 Netto finansposter ,1 % Ordinært resultat før skattekostnad ,8 % Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ,8 % Sum skattekostnad ,8 % Periodens resultat ,8 % Resultat pr aksje 1,17 0,96 0,20 21,0 % 3,04 EBIT pr aksje 1,55 1,32 0,24 18,1 % 4,08 4

5 Balanse TNOK Endring Endring % EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel ,8 % 591 Immaterielle eiendeler ,6 % - Sum immaterielle eiendeler ,4 % 591 Varige driftsmidler Inventar ,8 % Kontormaskiner og kjøretøy ,9 % 880 EDB utstyr ,2 % Sum varige driftsmidler ,3 % Finansielle anleggsmidler Øvrige langsiktige fordringer (19) -32,8 % 44 Sum finansielle anleggsmidler (19) -32,8 % 44 Sum anleggsmidler ,2 % Omløpsmidler Igangværende arbeid ,3 % Kundefordringer ,9 % Andre kortsiktige fordringer ,9 % 815 Kontanter og kontantekvivalenter ,9 % Sum omløpsmidler ,1 % SUM EIENDELER ,2 %

6 Balanse TNOK Endring Endring % GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ,1 % Overkursfond ,1 % - Egne aksjer - pålydende verdi (1) (2) 1-50,0 % (50) Innskutt egenkapital - transaksjoner egne aksjer ,7 % 613 Sum innskutt egenkapital ,4 % Opptjent egenkapital Egne aksjer - overkurs (9) (12) 3-25,0 % (507) Annen egenkapital ,3 % Sum opptjent egenkapital ,3 % Sum egenkapital ,0 % Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser (1 143) -49,8 % Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld (991) -43,2 % Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,8 % Betalbar skatt ,2 % Skyldige offentlige avgifter ,7 % Annen kortsiktig gjeld ,5 % Sum kortsiktig gjeld ,8 % Sum gjeld ,1 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,2 %

7 Oppstilling av endringer i egenkapitalen TNOK Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Innskutt annen EK Egne aksjer overkurs Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Periodens resultat Kjøp/salg av egne aksjer (netto) Emisjon Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens resultat Kjøp/salg av egne aksjer (netto) Egenkapital pr Kontantstrømoppstilling TNOK Jan-Mar 2007 Jan-Mar 2006 Helår 2006 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler - - (123) Ordinære avskrivninger Endring i lager, debitorer og kreditorer (13 872) (18 339) (5 331) Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn/-utbet. i pensjonsordninger (2 904) (562) (1 298) Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (3 103) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler (1 245) (2 455) (6 784) Investering i datterselskaper netto etter kontanter (2 345) - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 590) (2 455) (6 528) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital Kjøp av egne aksjer (23) (302) (839) Salg av egne aksjer Tilbakebetaling av innskutt kapital - - (12 013) Utbetalinger av utbytte - - (8 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter (19 064) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (4 072) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

8 Nøkkeltall 2007 Q Q1 Endr. % 2006 Helår EBITDA pr. aksje 1,67 1,40 19,2 % 4,62 EBIT pr. aksje 1,55 1,32 18,1 % 4,08 Resultat før skatt pr. aksje 1,62 1,34 21,0 % 4,25 Resultat pr. aksje 1,17 0,96 21,0 % 3,04 Bokført egenkapital pr. aksje 8,14 6,67 22,2 % 6,00 Bruttomargin 77,2 % 78,9 % 77,9 % EBIT-margin 11,6 % 12,8 % 10,3 % Likviditetsgrad 1,52 1,79 1,46 Egenkapitalandel 37,5 % 45,9 % 34,9 % Antall ansatte ved periodens slutt ,2 % 282 Antall gjennomsnittlig ansatte i perioden ,9 % 236 Antall arbeidsdager ,5 % 251 Driftsinntekter pr. ansatt (TNOK) ,5 % Driftskostnader pr. ansatt (TNOK) ,8 % EBIT pr. ansatt (TNOK) ,6 % 138 Totalkapital pr. ansatt (TNOK) ,8 % 583 Definisjoner Bokført egenkapital pr. aksje Bruttomargin Driftskostnader pr. ansatt Driftsinntekter pr. ansatt EBIT EBIT-margin EBIT pr. aksje EBIT pr. ansatt EBITDA EBITDA pr. aksje Egenkapitalandel Likviditetsgrad Resultat før skatt pr. aksje Resultat pr. aksje Totalkapital pr. ansatt Bokført egenkapital / gjennomsnittlig antall utestående aksjer (Driftsinntekter - varekostnad) / Driftsinntekter Driftskostnader / gjennomsittlig antall ansatte Driftsinntekter / gjennomsnittlig antall ansatte Driftsresultat Driftsresultat / driftsinntekter EBIT / gjennomsnittlig antall utestående aksjer EBIT / gjennomsnittlig antall ansatte Driftsresultat + avskrivninger EBITDA / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Bokført egenkapital / total kapital Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Resultat før skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat etter skattekostnad / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Total kapital / gjennomsnittlig antall ansatte 8

9 DRIFTSINNTEKTER Nok millioner ANSATTe, periodens slutt Antall Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q EBIT NOK millioner EBIT margin Prosent Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Kundefordeling driftsinnt. NOK millioner Q Q Nye kunder Eksisterende kunder 9

10 10 Notater

11 Notater 11

12 KONTAKTER Sverre Hurum, administrerende direktør Tlf.: Erik Stubø, økonomidirektør Tlf.: KONTORer Oslo Sandakerveien 24c, bygning d11 Boks 4430 Nydalen 0403 Oslo Telefon: Telefaks: Stavanger Forusbeen Stavanger Telefon: Telefax: Bergen Møllendalsveien Bergen Telefon: Telefaks: Trondheim Kjøpmannsgaten 35 Boks 1782 Sentrum 7416 Trondheim Telefon: Telefaks: Kristiansand Elvegaten 4 ( Reinharth-bygget ) Boks Kristiansand Telefon: Telefaks: Arendal Vikaveien His Telefon: Telefaks: Haugalandet Norevegen 4 Postboks Karmsund Telefon: Grenland Lyngbakkveien Skien Telefon: Telefaks: Bouvetøya Et sted i sørishavet.

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 6. november 2007 Hovedpunkter Driftsinntekter økte med 43 prosent til 97,9 millioner kroner Driftsresultat opp 68 prosent til 6,3 millioner kroner Antall ansatte i Bouvet økte i

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 8. mai 2008 Hovedpunkter Driftsinntekter økte med 26 prosent til 135,3 millioner kroner Driftsresultat opp 27 prosent til 15,9 millioner kroner 3 færre arbeidsdager i kvartalet sammenlignet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 11. november 2008 Hovedpunkter i tredje kvartal og første ni måneder av 2008 Driftsinntekter i tredje kvartal 2008 økte med 28 prosent til 124,9 millioner kroner Driftsresultatet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2010

BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2010 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q4 2009 19. FEBRUAR 2010 HOVEDPUNKTER I FJERDE KVARTAL 2009 Driftsinntekter 159,6 millioner kroner, sammenlignet med 156,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2008 Driftsresultat 14,7

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 21. august 2008 Hovedpunkter i andre kvartal 2008 og første halvår 2008 Driftsinntekter økte med 46 prosent til 149,1 millioner kroner i andre kvartal 2008 Driftsresultat opp 119

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

MNOK 2010 Q Q1 Endr. %

MNOK 2010 Q Q1 Endr. % BOUVET KVARTALSRAPPORT Q1 2010 11. MAI 2010 HOVEDPUNKTER I FØRSTE KVARTAL 2010 Driftsinntekter 172,1 millioner kroner, sammenlignet med 163,0 millioner kroner i første kvartal 2009 Driftsresultat 16,5

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer