13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313"

Transkript

1 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

2 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vi er strategisk partner for en rekke virksomheter og hjelper dem med å utforme digitale løsninger som skaper nye forretningsmuligheter. Kundene setter pris på Bouvets gode forståelse for deres virksomhet og at vi med vårt brede tjenestespekter kan være en totalleverandør. Vi er opptatt av å ha langsiktige kunderelasjoner. Bouvets regionale modell med lokale kontorer gir klare fordeler når det gjelder markedsarbeid og konkurransekraft. For mange virksomheter er det viktig at leverandøren av forretningskritiske systemer har lokal forankring og kompetanse. I tillegg er det på denne måten lettere å etablere langsiktige relasjoner og dermed kjennskap til kundens virksomhet og systemer. Som følge av vårt tydelige fokus på prinsipper for styring av virksomheten, framstår Bouvet som et solid, veldrevet og velrennomert selskap. I tillegg til våre standarder for å levere gode løsninger, stiller vi strenge krav til etikk, habilitet, sikkerhet, åpenhet og etterrettelighet. Våre nære relasjoner til kundene er mulig fordi virksomheten og de ansatte gjennomfører oppdragene med høy grad av integritet.

3 Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 Driftsinntekter på 249,1 millioner kroner, opp fra 217,2 millioner kroner samme kvartal i fjor Driftsresultat på 17,1 millioner kroner, opp fra 7,1 millioner kroner samme kvartal i fjor Økning i antall ansatte med 22 personer i tredje kvartal til 916 personer God faktureringsgrad og sterk omsetningsvekst hos nye kunder Nøkkeltall MNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDRING % HELÅR 2012 Driftsinntekter 249,1 217,2 14,7 % 814,5 749,9 8,6 % 1 030,3 Driftsresultat (EBIT) 17,1 7,1 142,4 % 67,9 57,0 19,0 % 78,2 Ordinært resultat før skattekostnad 17,5 7,4 135,4 % 69,2 58,4 18,5 % 80,2 Periodens resultat 12,4 5,2 137,3 % 49,8 41,9 18,8 % 56,6 Netto operasjonell kontantstrøm 20,5-10,4 I/A 6,5 2,6 147,3 % 97,4 Likviditetsbeholdning 73,2 50,3 45,6 % 73,2 50,3 45,6 % 137,8 Antall ansatte (periodens slutt) ,9 % ,9 % 881 Antall ansatte (gjennomsnitt) ,2 % ,6 % 848 Resultat pr. utestående aksje 1,23 0,46 168,2 % 4,81 4,00 20,2 % 5,41 Utvannet resultat pr. aksje 1,21 0,45 167,0 % 4,76 3,96 20,2 % 5,35 EBIT margin 6,9 % 3,2 % 8,3 % 7,6 % 7,6 % Egenkapitalandel 36,4 % 37,5 % 36,4 % 37,5 % 34,7 % BOUVET TREDJE KVARTAL

4 Finansielle resultater Driftsinntekter Bouvet hadde i tredje kvartal 2013 driftsinntekter på 249,1 millioner kroner sammenlignet med 217,2 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 14,7 prosent. Faktureringsgraden for konsernets konsulenter øker med 4,1 prosentpoeng i tredje kvartal 2013 sammenlignet med tredje kvartal En økning i gjennomsnittlig antall ansatte på 6,2 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2012 bidrar til at totale driftsinntekter øker. Prisene på konsernets timebaserte tjenester viser en økning på 3,1 prosent i tredje kvartal 2013 sammenlignet med tredje kvartal Driftsinntektene fra salg av tjenester fra underkonsulenter var i kvartalet 35,8 millioner kroner, en reduksjon på 3,3 millioner kroner fra tredje kvartal For perioden januar til september 2013 er driftsinntektene 814,5 millioner kroner sammenlignet med 749,9 millioner kroner tilsvarende periode i Dette tilsvarer en økning på 8,6 prosent. Det har i kvartalet vært en god utvikling i omsetningen fra eksisterende kunder. Kunder som også var kunder i tredje kvartal 2012 stod for 91,8 prosent av driftsinntektene. I tillegg har nye kunder, som har tilkommet etter tredje kvartal 2012, bidratt med en samlet driftsinntekt på 20,5 millioner kroner i tredje kvartal Bouvet har som strategi å benytte tjenester fra innleide underkonsulenter der konsernet ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen med konsernets egne ansatte eller kundene etterspør spisskompetanse utenfor konsernets satsningsområder. I tredje kvartal 2013 utgjorde underkonsulentenes andel av total omsetning 14,4 prosent sammenlignet med 18,0 prosent i tredje kvartal Konsernets langsiktige målsetting er at andelen skal være 15 prosent av samlede driftsinntekter. Driftskostnader Bouvet hadde i tredje kvartal driftskostnader inklusive avskrivninger på 232,0 millioner kroner, opp fra 210,1 millioner kroner i tredje kvartal Dette tilsvarer en økning på 10,4 prosent. Personalkostnadene øker som en følge av at gjennomsnittlig antall ansatte har økt i tillegg til generell lønnsvekst. Konsernet har opplevd en generell lønnsvekst på 3,9 prosent over de seneste 12 månedene. Varekostnaden er 28,4 millioner kroner i tredje kvartal 2013 sammenlignet med 34,3 millioner kroner tredje kvartal i fjor, og består hovedsaklig av kjøp av underkonsulenttjenester og innleie av kursinstruktører. Andre driftskostnader øker med 4,2 prosent fra tredje kvartal 2012 og utgjorde 29,2 millioner kroner i kvartalet. Økningen på 1,2 millioner kroner følger av 2,6 millioner kroner økte kostnader til IT og telekommunikasjon, 1,1 millioner kroner økte kostnader til lokaler, samt at kostnader forbundet med sosiale utgifter er redusert med 2,8 millioner kroner, utover dette er det kun mindre endringer sammenlignet med tredje kvartal Resultat Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal 2013 ble 17,1 millioner kroner, sammenlignet med 7,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. EBIT marginen øker derved til 6,9 prosent, sammenlignet med 3,2 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 12,4 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 5,2 millioner kroner i samme periode Utvannet resultat pr. aksje for kvartalet ble 1,21 kroner sammenlignet med 0,45 kroner i tredje kvartal Dette tilsvarer en økning på 167,0 prosent. Akkumulert for perioden januar til september er driftsresultatet 67,9 millioner kroner sammenlignet med 57,0 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. Dette representerer en økning i driftsresultatet på 19,0 prosent. EBIT marginen øker derved til 8,3 prosent, sammenlignet med 7,6 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 49,8 millioner kroner for perioden januar til september sammenlignet med 41,9 millioner kroner samme periode i Utvannet resultat pr. aksje for perioden januar til september ble 4,76 kroner, sammenlignet med 3,96 kroner samme periode Dette tilsvarer en økning på 20,2 prosent. Driftsinntekter Antall ansatte ved periodens slutt Driftsresultat (EBIT) MNOK MNOK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

5 Kontantstrøm, likviditet og soliditet Konsernets kontantstrøm fra driften var 20,5 millioner kroner i tredje kvartal 2013, sammenlignet med en negativ kontantstrøm på 10,4 millioner kroner i tredje kvartal Kontantstrømmen i kvartalet påvirkes positivt av at arbeidskapitalen knyttet til kundefordringer, igangværende arbeid og andre kortsiktige fordringer reduseres med 15,3 millioner kroner fra andre kvartal Videre påvirkes kontantstrømmen negativt av at kortsiktig gjeld reduseres med 10,7 millioner kroner fra andre kvartal Reduksjonen i kortsiktig gjeld følger av at leverandørgjelden øker med 1,7 millioner kroner, skyldig skatt og offentlige avgifter øker med 4,4 millioner kroner og annen kortsiktig gjeld reduseres med 16,8 millioner kroner. Konsernets kontantstrøm fra driften for perioden januar til september utgjør 6,5 millioner kroner sammenlignet med 2,6 millioner kroner for samme periode i Konsernets kontantstrøm fra driften siste tolv måneder er på 101,3 millioner kroner, resultat etter skatt for samme periode er på 64,5 millioner kroner. Konsernet har i hovedsak store, solide børsnoterte foretak og offentlige virksomheter i sin kundeportefølje. Konsernet har ikke opplevd tap på fordringer i tredje kvartal og har god kontroll og oversikt over fordringsmassen. Konsernet har ingen rentebærende gjeld, og bankinnskudd var ved periodens slutt 73,2 millioner kroner mot 50,3 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal Bouvet hadde ved kvartalets slutt aksjer i eget eie. Egenkapitalen var ved kvartalets slutt 132,9 millioner kroner, som representerte en egenkapitalandel på 36,4 prosent. Tilsvarende tall for tredje kvartal 2012 var 131,3 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 37,5 prosent. Bouvet har en langsiktig målsetting om å ivareta en egenkapitalandel i overkant av 30 prosent. Segmentrapportering Internt rapporterer ikke konsernet på forretningsområder eller segmenter i regnskapsmessig forstand. Konsernets virksomhet er ensartet og innenfor det nordiske markedet for IT-konsulenttjenester. Risiko og avkastning følges opp på avdelingsnivå innenfor ensartede konsulentavdelinger med felles markeder, på prosjektbasis og pr konsulent. Dette gir ikke grunnlag for segmentrapportering og konsernet presenterer derfor ikke dette. Ved eventuelle endringer i konsernets virksomhet vurderes det om endringene gir grunnlag for segmentrapportering. Utvikling og marked Omsetningsveksten viser at Bouvet har tatt markedsandeler i tredje kvartal. Etterspørselen etter Bouvets tjenester er god i de fleste av selskapets geografiske områder. Bouvet har langsiktige kunderelasjoner og en stor del av omsetningen kommer fra kunder som selskapet har hatt i en årrekke. Det siste året har Bouvet klart å bygge opp nye, store kunder. Eksempler på dette er Wintershall, Statens Vegvesen, Uloba, Sykehuspartner (Helse Sør-Øst), Block Watne, NTNU, BayernGas og DNV GL. Dette er kunder som startet med å kjøpe tjenester fra ett av Bouvets tjenesteområder og som etter hvert kjøper bistand innenfor et bredere spekter av tjenester. De nye kundene har bidratt til god lønnsomhet og vekst i kvartalet. Videreutvikling av kompetansen, bedre utnyttelsesgrad og produktivitetsforbedringer har også bidratt til den gode lønnsomheten i kvartalet. EBIT-margin PROSENT 12 Kundefordeling driftsinntekter MNOK Nye kunder Eksisterende kunder 0 Q Q Q Q Q Q Q q q q BOUVET TREDJE KVARTAL

6 Regional utvikling Region Rogaland HAUGESUND I Rogaland har Bouvet hatt et nytt BERGEN STAVANGER kvartal med høy aktivitet og nye FORUS oppdrag både hos eksisterende og nye kunder. Aker MH, Total Norge, Universitetet i Stavanger, Nortura og Kverneland er blant kundene der Bouvet har hatt økt aktivitet i kvartalet. Wintershall tok 1. oktober over som operatør på Brage-feltet etter Statoil. OSLOBouvet var en sentral SKIEN aktør i arbeidet rundt å SANDVIKA SANDEFJORD etablere alle nødvendige IT-løsninger, og resultatet ble svært ARENDAL vellykket. Bouvet forsetter å levere en rekke tjenester til KRISTIANSAND Wintershall, inkludert Application Management. Eni Norge AS tildelte Bouvet en kontrakt for Application Management og beslektede tjenester, og blir således en sentral kunde i Bouvet Rogaland. ÖREBRO Trenden med at Bouvet tar et større ansvar for systemer og STOCKHOLM funksjoner TRONDHEIM hos kundene fortsetter. Bouvet er godt posisjonert MALMÖ og forberedt til å møte kundenes ønsker om nye og sammensatte leveransemodeller. HAUGESUND Det er en økende etterspørsel etter tjenester relatert til BERGEN Information Management og Business Intelligence. STAVANGER FORUS Bouvets datterselskap Olavstoppen som leverer tjenester innenfor digital kommunikasjon i Rogaland, har hatt en positiv utvikling i kvartalet. OSLO SANDVIKA Region Øst Region Øst har hatt vekst i omsetning og faktureringsgrad i tredje kvartal. Det SKIEN SANDEFJORD ARENDAL siste året har det blitt bygd opp nye kundeforhold som nå utgjør en stor del KRISTIANSAND av omsetningen. Sykehuspartner, Statens Vegvesen, Bayerngas, DNV GL, Vinmonopolet og Block Watne er eksempler på slike kunder. I kvartalet har Bouvet vunnet en rammeavtale med REMA1000 som gjelder flere tjenesteområder. Mattilsynet har gitt Bouvet ÖREBRO i oppdrag å utvikle en ny tjeneste som skal vise innhold av STOCKHOLM energi TRONDHEIM og næringsstoffer for de vanligste matvarene i Norge. HAUGESUND MALMÖ Også fra Statens innkrevingssentral er Bouvet tildelt nye oppgaver i perioden. Oppgavene er knyttet STAVANGER til nettbaserte tjenester og saksbehandling. FORUS Bouvet har blitt stor leverandør av SAP-løsninger til Vinmonopolet og har doblet omsetningen sin hos denne kunden siden i fjor. Etterspørselen er god når det gjelder teknisk infrastruktur og Bouvet har blant annet fått nye oppdrag for Elopak. Innenfor området kundeopplevelser får Bouvet nå OSLO mange SANDVIKA oppdrag som er forankret på høyt strategisk nivå hos kundene. Dette er oppdrag knyttet til hvordan kunden som helhet framstår og kommuniserer visuelt, verbalt og digitalt. Et eksempel på dette er bistanden til DNV som etter fusjonen med GL må fornye sin kommunikasjon i en rekke kanaler. Andre eksempler er Block Watne og Lyse. Under Farmand-utdelingen i september vant Statoils årsrapport gull i klassen beste årsrapport på nett. Samme HAUGESUND måned ble rapporten kåret til verdens beste av sveitsiske BERGEN ReportWatch STAVANGER og toppet der en liste av 100 selskaper. Bouvet FORUS har bistått med konsept, design, innhold og teknisk realisering av rapporten i alle kanaler. I Region Øst har det i 2013 vært et spesielt fokus på leveransekvalitet. Dette har gitt resultater i form av høyere inntekst per time og mer fornøyde kunder. OSLO Kursvirksomheten har hatt et godt SKIEN kvartal. Det settes nå SANDVIKA SANDEFJORD høyere krav til formell kompetanse innenfor prosjektgjennomføring, og det har derfor vært økt salg av kurs som ender opp ARENDAL KRISTIANSAND i en sertifisering. Region Nord Også i tredje kvartal har det vært en god vekst og god etterspørsel i Region Nord. ÖREBRO Særlig er pågangen fra offentlig sektor stor. STOCKHOLM Arbeidstilsynet, Helse TRONDHEIM Midt-Norge og Statens naturoppsyn er MALMÖ blant de offentlige virksomhetene som har tildelt Bouvet avtaler i perioden. Region Nord har hovedtyngden av sine oppdrag i Trondheim. I tredje kvartal er imidlertid flere viktige oppdrag i Nord- Norge dratt i land: Det er vunnet rammeavtaler både med Universitetet i Tromsø og med Tromsø-baserte Senter for IKT i utdanningen. Nordland fylkeskommune har gitt Bouvet oppdrag innenfor web-utvikling. Etter kvartalets slutt er det også vunnet en avtale om webutvikling med BarentsWatch/ Kystverket i Tromsø. Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien lanserte i september en ny web for formidling av forskningsresultater Løsningen utformet og utviklet av Bouvet. Statoil er fortsatt største kunde i Region Nord og har gitt Bouvet flere nye oppdrag i kvartalet. BERGEN SKIEN SANDEFJORD ARENDAL Region Bergen I Region Bergen har det i vært god etterspørsel innenfor alle tjenesteområder. Bergen kommune, Statoil og BKK er de største kundene i regionen. I Bergen har Bouvet hatt en økning innenfor tjenester som er tett knyttet opp mot kundens forretningsprosesser. Prosjektledertjenester til Wintershall og bistand til modellering og dokumentasjon av arbeidsprosesser for Statoil er eksempler på dette. Bouvet har vunnet et oppdrag for utvikling av mottaksløsning for Nasjonalbiblioteket. KRISTIANSAND Det også vunnet flere nye rådgivnings- og utviklingsoppdrag innenfor bank/finans. 6 BOUVET TREDJE KVARTAL 2013 ÖREBRO STOCKHOLM

7 BERGEN I perioden er det levert mobil-vennlige nettsider til Skyss som er kollektivselskapet til Hordaland fylkeskommune. Bouvet har også vært vesentlig bidragsyter til at Bergen kommune ble den første i Norge til å ha en egen «Min side» for næringslivet på nett. LO DVIKA EIM LO DVIKA SKIEN SANDEFJORD ARENDAL KRISTIANSAND løsning ÖREBRO fra Bouvet. Elopak er en eksisterende kunde som i STOCKHOLM MALMÖ BERGEN Region Sør Flere av Bouvets kunder i Region Sør har bestilt forlengelser og nye oppdrag i perioden. Markedet må likevel sies å være noe avventende. Dette resulterer blant annet i at enkelte kunder utsetter oppstart av prosjekter. Et av spesialområdene for Region Sør er å levere samhandlingsløsninger som er tilpasset behovene i det lokale næringslivet. Cranemaster er en ny kunde som har bestilt en slik kvartalet har inngått en flerårig forvaltningsavtale knyttet til denne plattformen. Statoil er en viktig kunde også i Region Sør, og de har bestilt SKIEN nye oppdrag fra Bouvet i kvartalet. SANDEFJORD ARENDAL Det er KRISTIANSAND en økende etterspørsel etter tjenester knyttet til sikkerhet, og Bouvet bygger nå opp kompetanse på dette i Region Sør. EIM ÖREBRO STOCKHOLM Region Sverige I Sverige får Bouvet flere forespørsler enn tidligere, men fortsatt er konkurransen stor. MALMÖ ICA, Transportstyrelsen og Trafikverket er blant de største kundene og de bestiller stadig nye oppdrag. Bouvet har utviklet et konsept for kommunale nettsider og flere svenske kommuner får nå bistand av Bouvet på dette området. I tredje kvartal har Bouvet inngått avtale om utvikling av intranett for Aberdeen Asset Management. Det har også vært stor aktivitet knyttet til utvikling av intranett-løsninger for flere av selskapene i Wilh. Wilhelmsen-konsernet. I perioden er det gjort leveranse av nytt nettsted til Bohus Räddningstjänstförbund. Det er også levert en mobil-applikasjon med back end-løsning som gir innbyggerne i Skåne tilgang til åpne, offentlige data. BOUVET TREDJE KVARTAL

8 Ansatte Antall ansatte i Bouvet var ved kvartalets slutt 916. Det var en økning på 22 personer i forhold til forrige kvartal og en økning på 43 i forhold til samme periode i fjor. Det arbeides kontinuerlig med å skape trivsel og opprettholde den gode kulturen i Bouvet. Et av bidragene til dette er den årlige feiringen av Bouvets uavhengighetsdag som ble gjennomført i tredje kvartal. Arbeidsmarkedet innenfor Bouvets kompetanseområder oppleves som mindre presset og det er dermed noe lettere å rekruttere nye talenter. Risiko Konsernet er til enhver tid eksponert for ulike former for operasjonell risiko, markedsrisiko og finansiell risiko. Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig med risikostyring og risikohåndtering. Dette er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2012 under Eierstyring og selskapsledelse (punkt 9: Risikostyring og intern kontroll). Det har etter styrets oppfatning ikke skjedd noen vesentlig endring i de ulike risikoene konsernet er eksponert for de seneste tre månedene. Utsikter Alt tyder på at etterspørselen etter digitale løsninger vil være stor både i offentlig og privat sektor i årene som kommer. Den nye regjeringen varsler at den viderefører arbeidet med digitalisering av offentlig sektor og vil styrke gjennomføringskraften i implementeringen av løsninger. I regjeringserklæringen heter det at «Offentlig sektor må settes i stand til å realisere samfunnsmessige gevinster gjennom planmessig og koordinert innføring av IKT.» Bouvets tjenestespekter er godt tilpasset behovene til de store virksomhetene i Skandinavia. Selskapet har vist evne til å videreutvikle kompetanse og etablere nye kundeforhold etter hvert som etterspørselen i markedet endrer seg. Bouvet er derfor godt posisjonert til en fortsatt lønnsom vekst. Kontaktpersoner Sverre Hurum Konsernsjef/CEO Telefon: Erik Stubø Økonomidirektør/CFO Telefon: BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

9 Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. september og tredje kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet Bouvet ASAs eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Oslo 13. november 2013 Styret i Bouvet ASA Åge Danielsen Styrets leder Randi Helene Røed Styrets nestleder Grethe Høiland Styremedlem Ingebrigt Steen Jensen Styremedlem Kay Vare Johnsen Styremedlem/ans.repr Axel Borge Styremedlem/ans.repr Sissel Johnsen Mannsåker Styremedlem/ans.repr Sverre Hurum Administrerende direktør BOUVET TREDJE KVARTAL

10 Konsolidert resultatregnskap TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDRING ENDRING % HELÅR 2012 DRIFTSINNTEKTER ,7 % ,6 % Andre inntekter I/A I/A 0 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad ,1 % ,5 % Lønnskostnad ,2 % ,5 % Avskrivninger varige driftsmidler ,8 % ,1 % Avskrivninger immaterielle eiendeler ,7 % ,4 % 774 Annen driftskostnad ,2 % ,7 % Sum driftskostnader ,4 % ,8 % Driftsresultat ,4 % ,0 % FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt ,9 % ,6 % Annen finansinntekt ,1 % ,7 % 65 Annen rentekostnad ,5 % ,3 % -492 Annen finanskostnad ,6 % ,2 % -418 Netto finansposter ,0 % ,3 % Ordinært resultat før skattekostnad ,4 % ,5 % Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ,0 % ,8 % Sum skattekostnad ,0 % ,8 % Periodens resultat ,3 % ,8 % Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

11 Oppstilling andre inntekter og kostnader TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDRING ENDRING % HELÅR 2012 Omregningsdifferanser valuta ,2 % ,8 % 46 Sum andre inntekter og kostnader ,2 % ,8 % 46 Periodens resultat ,3 % ,8 % Totalresultat ,9 % ,5 % Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse Utvannet resultat pr. aksje 1,21 0,45 0,75 167,0 % 4,76 3,96 0,80 20,2 % 5,35 Resultat pr. utestående aksje 1,23 0,46 0,77 168,2 % 4,81 4,00 0,81 20,2 % 5,41 BOUVET TREDJE KVARTAL

12 Konsolidert balanse TNOK ENDRING ENDRING % EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel ,0 % 0 Goodwill ,1 % Andre immaterielle eiendeler ,9 % Sum immaterielle eiendeler ,1 % VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar ,2 % Kontormaskiner og kjøretøy ,3 % EDB utstyr ,5 % Sum varige driftsmidler ,5 % FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Øvrige finansielle anleggsmidler ,0 % 11 Sum finansielle anleggsmidler ,0 % 11 Sum anleggsmidler ,8 % OMLØPSMIDLER Igangværende arbeid ,8 % Kundefordringer ,1 % Andre kortsiktige fordringer ,6 % Kontanter og kontantekvivalenter ,6 % Sum omløpsmidler ,3 % SUM EIENDELER ,3 % BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

13 Konsolidert balanse TNOK ENDRING ENDRING % EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital ,0 % Egne aksjer - pålydende verdi I/A -1 Overkursfond ,0 % Sum innskutt egenkapital ,8 % OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital ,3 % Sum opptjent egenkapital ,3 % Ikke-kontrollerende interesser ,0 % Sum egenkapital ,2 % LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser ,0 % 0 Utsatt skatt I/A Sum langsiktig gjeld ,6 % KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld ,3 % Betalbar skatt ,1 % Skyldige offentlige avgifter ,2 % Annen kortsiktig gjeld ,4 % Sum kortsiktig gjeld ,1 % Sum gjeld ,1 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,3 % BOUVET TREDJE KVARTAL

14 Konsolidert kontantstrømoppstilling TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 HELÅR 2012 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Amortisering immaterielle eiendeler Aksjebasert avlønning Endring i igangværende arbeid, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Kjøp egne aksjer Salg av egne aksjer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

15 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen TNOK AKSJE- KAPITAL EGNE AKSJER OVER- KURSFOND SUM INNSKUTT EGENKAPITAL ANNEN EGEN- KAPITAL IKKE-KON- TROLLERENDE INTERESSER SUM EGEN- KAPITAL Egenkapital pr Totalresultat Kjøp/salg av egne aksjer -netto Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital Utbytte Egenkapital pr (Urevidert) Egenkapital pr Totalresultat Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital Utbytte Egenkapital pr (Urevidert) BOUVET TREDJE KVARTAL

16 Noter Note 1: Regnskapsprinsipper Konsernet har ikke foretatt noen endringer i anvendte regnskapsprinsipper i Kvartalsregnskapet for tredje kvartal er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av EU, og er utarbeidet i henhold til IAS 34. Delårsregnskapet er ikke revidert og omfatter ikke all informasjon som kreves i et årsregnskap og bør ses i sammenheng med konsernets årsrapport for BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

17 Nøkkeltall TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDR. % HELÅR 2012 RESULTAT Driftsinntekter ,7 % ,6 % EBITDA ,3 % ,0 % Driftsresultat (EBIT) ,4 % ,0 % Resultat før skattekostnad ,4 % ,5 % Periodens resultat ,3 % ,8 % EBITDA-margin 7,9 % 4,4 % 78,1 % 9,3 % 8,6 % 8,7 % 8,6 % EBIT-margin 6,9 % 3,2 % 111,4 % 8,3 % 7,6 % 9,5 % 7,6 % BALANSE Anleggsmidler ,8 % ,8 % Omløpsmidler ,3 % ,3 % Sum eiendeler ,3 % ,3 % Egenkapital ,2 % ,2 % Langsiktig gjeld ,6 % ,6 % Kortsiktig gjeld ,1 % ,1 % Egenkapitalandel 36,4 % 37,5 % -2,9 % 36,4 % 37,5 % -2,9 % 34,7 % Likviditetsgrad 1,37 1,41-2,6 % 1,37 1,41-2,6 % 1,37 KONTANTSTRØM Netto operasjonell kontantstrøm I/A ,3 % Netto fri kontantstrøm I/A I/A Netto kontantstrøm I/A I/A Kontantstrøm margin 8,2 % -4,8 % I/A 0,8 % 0,4 % 127,7 % 9,5 % AKSJE INFORMASJON Antall aksjer ,0 % ,0 % Gjennomsnittlig antall utestående aksjer ,5 % ,7 % Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer ,5 % ,7 % EBIT pr. utestående aksje 1,67 0,66 153,9 % 6,55 5,44 20,3 % 7,49 Utvannet EBIT pr. aksje 1,65 0,69 139,1 % 6,48 5,38 20,4 % 7,41 Resultat pr. utestående aksje 1,23 0,46 168,2 % 4,81 4,00 20,2 % 5,41 Utvannet resultat pr. aksje 1,21 0,45 167,0 % 4,76 3,96 20,2 % 5,35 Bokført egenkapital pr. aksje 12,97 12,81 1,2 % 12,97 12,81 1,2 % 13,89 Utbetalt utbytte pr. aksje 0,00 0,00 0,0 % 5,00 5,00 0,0 % 5,00 ANSATTE Antall ansatte ved periodens slutt ,9 % ,9 % 881 Gjennomsnittlig antall ansatte ,2 % ,6 % 848 Driftsinntekter pr. ansatt ,9 % ,9 % Driftskostnader pr. ansatt ,9 % ,1 % EBIT pr. ansatt ,2 % ,7 % 92 BOUVET TREDJE KVARTAL

18 Definisjoner Antall aksjer Bokført egenkapital pr. aksje Driftsinntekter pr. ansatt Driftskostnader pr. ansatt EBIT EBIT pr. ansatt EBIT pr. utestående aksje EBITDA EBITDA-margin EBIT-margin Egenkapitalandel Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer Kontantstrøm margin Likviditetsgrad Netto fri kontantstrøm Resultat pr. utestående aksje Utbetalt utbytte pr. aksje Utvannet EBIT pr. aksje Utvannet resultat pr. aksje Antall utstedte aksjer ved årets slutt Bokført egenkapital / antall aksjer Driftsinntekter / gjennomsnittlig antall ansatte Driftskostnader / gjennomsittlig antall ansatte Driftsresultat EBIT / gjennomsnittlig antall ansatte EBIT henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Driftsresultat + avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler EBITDA / driftsinntekter EBIT / driftsinntekter Bokført egenkapital / total kapital Utstedte aksjer justert for egne aksjer i gjennomsnitt for året Utstedte aksjer justert for egne aksjer og aksjeprogram i gjennomsnitt for året Netto operasjonell kontantstrøm / driftsinntekter Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Netto operasjonell kontantstrøm - netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Periodens resultat henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Utbytte pr aksje utbetalt i året EBIT henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer Periodens resultat henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer 18 BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

19 Våre kontorer gir nærhet til kunden Bouvet ASA har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Skien, Sandvika, Sandefjord, Malmö, Örebro og Stockholm. Vår filosofi er at kompetansen skal utnyttes på tvers av selskapet, mens prosjektene skal forankres lokalt. Det vil si at kundene våre får en lokal kundekontakt og prosjektleder, men tilgang til kompetansen i hele selskapet uavhengig av hvor den er lokalisert. OSLO Sandakerveien 24c, bygg D11 Boks 4430 Nydalen 0403 Oslo Telefon: (+47) ARENDAL Vikaveien His Telefon: (+47) BERGEN Solheimsgaten Bergen Telefon: (+47) GRENLAND Uniongata 18 Klosterøya 3732 Skien Telefon: (+47) KRISTIANSAND Kjøita Kristiansand Telefon: (+47) STAVANGER Fabrikkveien Stavanger Telefon: (+47) Nedre Strandgata 33 Boks 344 Sentrum 4022 Stavanger Telefon: (+47) HAUGESUND Diktervegen Haugesund Telefon: (+47) TRONDHEIM Kjøpmannsgata Trondheim Telefon: (+47) SANDVIKA Leif Tronstadsplass Sandvika Telefon: (+47) SANDEFJORD Klinestadmoen Sandefjord Telefon: (+47) STOCKHOLM Arenavägen 45, 16 tr Johanneshov Telefon: (+46) MALMÖ Södergatan Malmö Telefon: (+46) ÖREBRO Klostergatan Örebro Telefon: (+46) BOUVET TREDJE KVARTAL

20

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Q4 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2012

Q4 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2012 Q4 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q4 2011 16. FEBRUAR 2012 Hovedpunkter i FJERDE kvartal 2011 Driftsinntektene øker til 258,1 millioner kroner, opp 22,1 prosent siden fjerde kvartal i fjor Driftsresultat øker

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012 Q3 Bouvet kvartalsrapport 13. november 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 873 ansatte

Detaljer

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 945 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2010

BOUVET KVARTALSRAPPORT Q FEBRUAR 2010 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q4 2009 19. FEBRUAR 2010 HOVEDPUNKTER I FJERDE KVARTAL 2009 Driftsinntekter 159,6 millioner kroner, sammenlignet med 156,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2008 Driftsresultat 14,7

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 931 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

5. november 2015 KVARTALSRAPPORT Q315

5. november 2015 KVARTALSRAPPORT Q315 5. november 2015 KVARTALSRAPPORT Q315 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1032 ansatte i Bouvet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q416

KVARTALSRAPPORT Q416 KVARTALSRAPPORT Q416 Om Bouvet Bouvet er et konsulentfirma som leverer digitale tjenester. Ved kvartalets slutt var det 1 090 ansatte fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vi er strategisk partner

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012 Q2 Bouvet kvartalsrapport 28. august 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 845 ansatte i

Detaljer

12. november 2014 KVARTALSRAPPORT Q314

12. november 2014 KVARTALSRAPPORT Q314 12. november 2014 KVARTALSRAPPORT Q314 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 962 ansatte i Bouvet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012

KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012 KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012 Foto: Tove Lise Mossestad OM BOUVET Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 821 ansatte

Detaljer

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 932 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

12. mai 2015 KVARTALSRAPPORT Q115

12. mai 2015 KVARTALSRAPPORT Q115 12. mai 2015 KVARTALSRAPPORT Q115 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1000 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 30. mai 2007 Hovedpunkter Fortsatt solid topp- og bunnlinjevekst hovedsaklig basert på organisk vekst Omsetningen økte med 35% fra NOK 79,8 millioner til 107,6 millioner Driftsresultatet

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

MNOK 2010 Q Q1 Endr. %

MNOK 2010 Q Q1 Endr. % BOUVET KVARTALSRAPPORT Q1 2010 11. MAI 2010 HOVEDPUNKTER I FØRSTE KVARTAL 2010 Driftsinntekter 172,1 millioner kroner, sammenlignet med 163,0 millioner kroner i første kvartal 2009 Driftsresultat 16,5

Detaljer

27. august 2015 KVARTALSRAPPORT Q215

27. august 2015 KVARTALSRAPPORT Q215 27. august 2015 KVARTALSRAPPORT Q215 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1018 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

i andre kvartal Stadig økende etterspørsel etter Bouvets tjenesteområder Vil opprettholde offensiv satsning og fokus på fortsatt økte markedsandeler

i andre kvartal Stadig økende etterspørsel etter Bouvets tjenesteområder Vil opprettholde offensiv satsning og fokus på fortsatt økte markedsandeler BOUVET KVARTALSRAPPORT Q2 2010 26. AUGUST 2010 Hovedpunkter i ANDRE kvartal 2010 Driftsinntekter 167,0 millioner kroner, sammenlignet med 146,7 millioner kroner i andre kvartal 2009 Driftsresultat 14,9

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Q3 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q NOVEMBER 2011

Q3 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q NOVEMBER 2011 Q3 BOUVET KVARTALSRAPPORT Q3 2011 15. NOVEMBER 2011 HOVEDpuNKtER I tredje KVARtAL 2011 Driftsinntekter 210,6 millioner kroner, mot 160,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010 Driftsresultat 15,4 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer Kvartalsrapport Bouvet presenterer Q3 L Nøkkeltall MNOK JUL-SEP JUL-SEP 2016 ENDR. % JAN-SEP JAN-SEP 2016 ENDR. % HELÅR 2016 Driftsinntekter 344,2 280,4 22,8 % 1 149,0 948,6 21,1 % 1 330,8 Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q216

KVARTALSRAPPORT Q216 KVARTALSRAPPORT Q216 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1033 ansatte i Bouvet fordelt på 14 kontorer

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 6. november 2007 Hovedpunkter Driftsinntekter økte med 43 prosent til 97,9 millioner kroner Driftsresultat opp 68 prosent til 6,3 millioner kroner Antall ansatte i Bouvet økte i

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer Kvartalsrapport Bouvet presenterer Q1 2017 L Nøkkeltall MNOK JAN-MAR 2017 JAN-MAR ENDR. % HELÅR Driftsinntekter 419,1 322,9 29,8 % 1 330,8 Driftsresultat (EBIT) 41,2 20,3 102,5 % 106,3 Ordinært resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q316

KVARTALSRAPPORT Q316 KVARTALSRAPPORT Q316 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1045 ansatte i Bouvet fordelt på 14 kontorer

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

MNOK Jul-Sep 2010 Jul-Sep 2009 Endr. % Jan-Sep 2010 Jan-Sep 2009 Endr. %

MNOK Jul-Sep 2010 Jul-Sep 2009 Endr. % Jan-Sep 2010 Jan-Sep 2009 Endr. % BOUVET KVARTALSRAPPORT Q3 2010 9. NOVEMBER 2010 HOVEDPUNKTER I TREDJE KVARTAL 2010 Driftsinntekter 160,2 millioner kroner, sammenlignet med 119,8 millioner kroner i tredje kvartal 2009 Driftsresultat 9,7

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Høydepunkter Q2/2012

Høydepunkter Q2/2012 2 /14 Høydepunkter Q2/2012 Omsetning MNOK 112,1 i Q2, samme nivå som i fjor. EBITDA MNOK 7,5 i Q2, en økning på 6 %. EBIT MNOK 3,2 i Q2, samme nivå som i fjor. Egenkapitalandel lik 44 %. Omsetning MNOK

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer

Kvartalsrapport. Bouvet presenterer Kvartalsrapport Bouvet presenterer Q2 2017 L Nøkkeltall MNOK APR-JUN 2017 APR-JUN 2016 ENDR. % JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 ENDR. % HELÅR 2016 Driftsinntekter 385,7 345,3 11,7 % 804,7 668,2 20,4 % 1 330,8

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Bouvet QI QII QIII QIV

Bouvet QI QII QIII QIV Bouvet QI QII QIII QIV 8. mai 2008 Hovedpunkter Driftsinntekter økte med 26 prosent til 135,3 millioner kroner Driftsresultat opp 27 prosent til 15,9 millioner kroner 3 færre arbeidsdager i kvartalet sammenlignet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q3/2014 NØKKELTALL JULI SEPTEMBER 2014

HØYDEPUNKTER Q3/2014 NØKKELTALL JULI SEPTEMBER 2014 HØYDEPUNKTER Q3/2014 JULI SEPTEMBER 2014 Omsetning MNOK 102,3 (102,5) er på samme nivå som i fjor EBITDA MNOK 7,7 (10,0) og EBITDA margin 7,6 % (9,7 %) EBIT MNOK 2,5 (4,7) og EBIT margin 2,4 % (4,6 %)

Detaljer

2013 2012 endring 2013 2012 endring 2012 Beløp i MNOK 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12

2013 2012 endring 2013 2012 endring 2012 Beløp i MNOK 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q2/2013 APRIL JUNI 2013 Omsetning MNOK 124,0 (112,1) som gir en organisk vekst på 11 % EBITDA MNOK 13,3 (7,5) og EBITDA margin 10.7 % (6.7 %) EBIT MNOK 8,0 (3,2) og EBIT margin 6,4 % (2,8

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer