13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313"

Transkript

1 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

2 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vi er strategisk partner for en rekke virksomheter og hjelper dem med å utforme digitale løsninger som skaper nye forretningsmuligheter. Kundene setter pris på Bouvets gode forståelse for deres virksomhet og at vi med vårt brede tjenestespekter kan være en totalleverandør. Vi er opptatt av å ha langsiktige kunderelasjoner. Bouvets regionale modell med lokale kontorer gir klare fordeler når det gjelder markedsarbeid og konkurransekraft. For mange virksomheter er det viktig at leverandøren av forretningskritiske systemer har lokal forankring og kompetanse. I tillegg er det på denne måten lettere å etablere langsiktige relasjoner og dermed kjennskap til kundens virksomhet og systemer. Som følge av vårt tydelige fokus på prinsipper for styring av virksomheten, framstår Bouvet som et solid, veldrevet og velrennomert selskap. I tillegg til våre standarder for å levere gode løsninger, stiller vi strenge krav til etikk, habilitet, sikkerhet, åpenhet og etterrettelighet. Våre nære relasjoner til kundene er mulig fordi virksomheten og de ansatte gjennomfører oppdragene med høy grad av integritet.

3 Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 Driftsinntekter på 249,1 millioner kroner, opp fra 217,2 millioner kroner samme kvartal i fjor Driftsresultat på 17,1 millioner kroner, opp fra 7,1 millioner kroner samme kvartal i fjor Økning i antall ansatte med 22 personer i tredje kvartal til 916 personer God faktureringsgrad og sterk omsetningsvekst hos nye kunder Nøkkeltall MNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDRING % HELÅR 2012 Driftsinntekter 249,1 217,2 14,7 % 814,5 749,9 8,6 % 1 030,3 Driftsresultat (EBIT) 17,1 7,1 142,4 % 67,9 57,0 19,0 % 78,2 Ordinært resultat før skattekostnad 17,5 7,4 135,4 % 69,2 58,4 18,5 % 80,2 Periodens resultat 12,4 5,2 137,3 % 49,8 41,9 18,8 % 56,6 Netto operasjonell kontantstrøm 20,5-10,4 I/A 6,5 2,6 147,3 % 97,4 Likviditetsbeholdning 73,2 50,3 45,6 % 73,2 50,3 45,6 % 137,8 Antall ansatte (periodens slutt) ,9 % ,9 % 881 Antall ansatte (gjennomsnitt) ,2 % ,6 % 848 Resultat pr. utestående aksje 1,23 0,46 168,2 % 4,81 4,00 20,2 % 5,41 Utvannet resultat pr. aksje 1,21 0,45 167,0 % 4,76 3,96 20,2 % 5,35 EBIT margin 6,9 % 3,2 % 8,3 % 7,6 % 7,6 % Egenkapitalandel 36,4 % 37,5 % 36,4 % 37,5 % 34,7 % BOUVET TREDJE KVARTAL

4 Finansielle resultater Driftsinntekter Bouvet hadde i tredje kvartal 2013 driftsinntekter på 249,1 millioner kroner sammenlignet med 217,2 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 14,7 prosent. Faktureringsgraden for konsernets konsulenter øker med 4,1 prosentpoeng i tredje kvartal 2013 sammenlignet med tredje kvartal En økning i gjennomsnittlig antall ansatte på 6,2 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2012 bidrar til at totale driftsinntekter øker. Prisene på konsernets timebaserte tjenester viser en økning på 3,1 prosent i tredje kvartal 2013 sammenlignet med tredje kvartal Driftsinntektene fra salg av tjenester fra underkonsulenter var i kvartalet 35,8 millioner kroner, en reduksjon på 3,3 millioner kroner fra tredje kvartal For perioden januar til september 2013 er driftsinntektene 814,5 millioner kroner sammenlignet med 749,9 millioner kroner tilsvarende periode i Dette tilsvarer en økning på 8,6 prosent. Det har i kvartalet vært en god utvikling i omsetningen fra eksisterende kunder. Kunder som også var kunder i tredje kvartal 2012 stod for 91,8 prosent av driftsinntektene. I tillegg har nye kunder, som har tilkommet etter tredje kvartal 2012, bidratt med en samlet driftsinntekt på 20,5 millioner kroner i tredje kvartal Bouvet har som strategi å benytte tjenester fra innleide underkonsulenter der konsernet ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen med konsernets egne ansatte eller kundene etterspør spisskompetanse utenfor konsernets satsningsområder. I tredje kvartal 2013 utgjorde underkonsulentenes andel av total omsetning 14,4 prosent sammenlignet med 18,0 prosent i tredje kvartal Konsernets langsiktige målsetting er at andelen skal være 15 prosent av samlede driftsinntekter. Driftskostnader Bouvet hadde i tredje kvartal driftskostnader inklusive avskrivninger på 232,0 millioner kroner, opp fra 210,1 millioner kroner i tredje kvartal Dette tilsvarer en økning på 10,4 prosent. Personalkostnadene øker som en følge av at gjennomsnittlig antall ansatte har økt i tillegg til generell lønnsvekst. Konsernet har opplevd en generell lønnsvekst på 3,9 prosent over de seneste 12 månedene. Varekostnaden er 28,4 millioner kroner i tredje kvartal 2013 sammenlignet med 34,3 millioner kroner tredje kvartal i fjor, og består hovedsaklig av kjøp av underkonsulenttjenester og innleie av kursinstruktører. Andre driftskostnader øker med 4,2 prosent fra tredje kvartal 2012 og utgjorde 29,2 millioner kroner i kvartalet. Økningen på 1,2 millioner kroner følger av 2,6 millioner kroner økte kostnader til IT og telekommunikasjon, 1,1 millioner kroner økte kostnader til lokaler, samt at kostnader forbundet med sosiale utgifter er redusert med 2,8 millioner kroner, utover dette er det kun mindre endringer sammenlignet med tredje kvartal Resultat Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal 2013 ble 17,1 millioner kroner, sammenlignet med 7,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. EBIT marginen øker derved til 6,9 prosent, sammenlignet med 3,2 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 12,4 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 5,2 millioner kroner i samme periode Utvannet resultat pr. aksje for kvartalet ble 1,21 kroner sammenlignet med 0,45 kroner i tredje kvartal Dette tilsvarer en økning på 167,0 prosent. Akkumulert for perioden januar til september er driftsresultatet 67,9 millioner kroner sammenlignet med 57,0 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. Dette representerer en økning i driftsresultatet på 19,0 prosent. EBIT marginen øker derved til 8,3 prosent, sammenlignet med 7,6 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 49,8 millioner kroner for perioden januar til september sammenlignet med 41,9 millioner kroner samme periode i Utvannet resultat pr. aksje for perioden januar til september ble 4,76 kroner, sammenlignet med 3,96 kroner samme periode Dette tilsvarer en økning på 20,2 prosent. Driftsinntekter Antall ansatte ved periodens slutt Driftsresultat (EBIT) MNOK MNOK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

5 Kontantstrøm, likviditet og soliditet Konsernets kontantstrøm fra driften var 20,5 millioner kroner i tredje kvartal 2013, sammenlignet med en negativ kontantstrøm på 10,4 millioner kroner i tredje kvartal Kontantstrømmen i kvartalet påvirkes positivt av at arbeidskapitalen knyttet til kundefordringer, igangværende arbeid og andre kortsiktige fordringer reduseres med 15,3 millioner kroner fra andre kvartal Videre påvirkes kontantstrømmen negativt av at kortsiktig gjeld reduseres med 10,7 millioner kroner fra andre kvartal Reduksjonen i kortsiktig gjeld følger av at leverandørgjelden øker med 1,7 millioner kroner, skyldig skatt og offentlige avgifter øker med 4,4 millioner kroner og annen kortsiktig gjeld reduseres med 16,8 millioner kroner. Konsernets kontantstrøm fra driften for perioden januar til september utgjør 6,5 millioner kroner sammenlignet med 2,6 millioner kroner for samme periode i Konsernets kontantstrøm fra driften siste tolv måneder er på 101,3 millioner kroner, resultat etter skatt for samme periode er på 64,5 millioner kroner. Konsernet har i hovedsak store, solide børsnoterte foretak og offentlige virksomheter i sin kundeportefølje. Konsernet har ikke opplevd tap på fordringer i tredje kvartal og har god kontroll og oversikt over fordringsmassen. Konsernet har ingen rentebærende gjeld, og bankinnskudd var ved periodens slutt 73,2 millioner kroner mot 50,3 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal Bouvet hadde ved kvartalets slutt aksjer i eget eie. Egenkapitalen var ved kvartalets slutt 132,9 millioner kroner, som representerte en egenkapitalandel på 36,4 prosent. Tilsvarende tall for tredje kvartal 2012 var 131,3 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 37,5 prosent. Bouvet har en langsiktig målsetting om å ivareta en egenkapitalandel i overkant av 30 prosent. Segmentrapportering Internt rapporterer ikke konsernet på forretningsområder eller segmenter i regnskapsmessig forstand. Konsernets virksomhet er ensartet og innenfor det nordiske markedet for IT-konsulenttjenester. Risiko og avkastning følges opp på avdelingsnivå innenfor ensartede konsulentavdelinger med felles markeder, på prosjektbasis og pr konsulent. Dette gir ikke grunnlag for segmentrapportering og konsernet presenterer derfor ikke dette. Ved eventuelle endringer i konsernets virksomhet vurderes det om endringene gir grunnlag for segmentrapportering. Utvikling og marked Omsetningsveksten viser at Bouvet har tatt markedsandeler i tredje kvartal. Etterspørselen etter Bouvets tjenester er god i de fleste av selskapets geografiske områder. Bouvet har langsiktige kunderelasjoner og en stor del av omsetningen kommer fra kunder som selskapet har hatt i en årrekke. Det siste året har Bouvet klart å bygge opp nye, store kunder. Eksempler på dette er Wintershall, Statens Vegvesen, Uloba, Sykehuspartner (Helse Sør-Øst), Block Watne, NTNU, BayernGas og DNV GL. Dette er kunder som startet med å kjøpe tjenester fra ett av Bouvets tjenesteområder og som etter hvert kjøper bistand innenfor et bredere spekter av tjenester. De nye kundene har bidratt til god lønnsomhet og vekst i kvartalet. Videreutvikling av kompetansen, bedre utnyttelsesgrad og produktivitetsforbedringer har også bidratt til den gode lønnsomheten i kvartalet. EBIT-margin PROSENT 12 Kundefordeling driftsinntekter MNOK Nye kunder Eksisterende kunder 0 Q Q Q Q Q Q Q q q q BOUVET TREDJE KVARTAL

6 Regional utvikling Region Rogaland HAUGESUND I Rogaland har Bouvet hatt et nytt BERGEN STAVANGER kvartal med høy aktivitet og nye FORUS oppdrag både hos eksisterende og nye kunder. Aker MH, Total Norge, Universitetet i Stavanger, Nortura og Kverneland er blant kundene der Bouvet har hatt økt aktivitet i kvartalet. Wintershall tok 1. oktober over som operatør på Brage-feltet etter Statoil. OSLOBouvet var en sentral SKIEN aktør i arbeidet rundt å SANDVIKA SANDEFJORD etablere alle nødvendige IT-løsninger, og resultatet ble svært ARENDAL vellykket. Bouvet forsetter å levere en rekke tjenester til KRISTIANSAND Wintershall, inkludert Application Management. Eni Norge AS tildelte Bouvet en kontrakt for Application Management og beslektede tjenester, og blir således en sentral kunde i Bouvet Rogaland. ÖREBRO Trenden med at Bouvet tar et større ansvar for systemer og STOCKHOLM funksjoner TRONDHEIM hos kundene fortsetter. Bouvet er godt posisjonert MALMÖ og forberedt til å møte kundenes ønsker om nye og sammensatte leveransemodeller. HAUGESUND Det er en økende etterspørsel etter tjenester relatert til BERGEN Information Management og Business Intelligence. STAVANGER FORUS Bouvets datterselskap Olavstoppen som leverer tjenester innenfor digital kommunikasjon i Rogaland, har hatt en positiv utvikling i kvartalet. OSLO SANDVIKA Region Øst Region Øst har hatt vekst i omsetning og faktureringsgrad i tredje kvartal. Det SKIEN SANDEFJORD ARENDAL siste året har det blitt bygd opp nye kundeforhold som nå utgjør en stor del KRISTIANSAND av omsetningen. Sykehuspartner, Statens Vegvesen, Bayerngas, DNV GL, Vinmonopolet og Block Watne er eksempler på slike kunder. I kvartalet har Bouvet vunnet en rammeavtale med REMA1000 som gjelder flere tjenesteområder. Mattilsynet har gitt Bouvet ÖREBRO i oppdrag å utvikle en ny tjeneste som skal vise innhold av STOCKHOLM energi TRONDHEIM og næringsstoffer for de vanligste matvarene i Norge. HAUGESUND MALMÖ Også fra Statens innkrevingssentral er Bouvet tildelt nye oppgaver i perioden. Oppgavene er knyttet STAVANGER til nettbaserte tjenester og saksbehandling. FORUS Bouvet har blitt stor leverandør av SAP-løsninger til Vinmonopolet og har doblet omsetningen sin hos denne kunden siden i fjor. Etterspørselen er god når det gjelder teknisk infrastruktur og Bouvet har blant annet fått nye oppdrag for Elopak. Innenfor området kundeopplevelser får Bouvet nå OSLO mange SANDVIKA oppdrag som er forankret på høyt strategisk nivå hos kundene. Dette er oppdrag knyttet til hvordan kunden som helhet framstår og kommuniserer visuelt, verbalt og digitalt. Et eksempel på dette er bistanden til DNV som etter fusjonen med GL må fornye sin kommunikasjon i en rekke kanaler. Andre eksempler er Block Watne og Lyse. Under Farmand-utdelingen i september vant Statoils årsrapport gull i klassen beste årsrapport på nett. Samme HAUGESUND måned ble rapporten kåret til verdens beste av sveitsiske BERGEN ReportWatch STAVANGER og toppet der en liste av 100 selskaper. Bouvet FORUS har bistått med konsept, design, innhold og teknisk realisering av rapporten i alle kanaler. I Region Øst har det i 2013 vært et spesielt fokus på leveransekvalitet. Dette har gitt resultater i form av høyere inntekst per time og mer fornøyde kunder. OSLO Kursvirksomheten har hatt et godt SKIEN kvartal. Det settes nå SANDVIKA SANDEFJORD høyere krav til formell kompetanse innenfor prosjektgjennomføring, og det har derfor vært økt salg av kurs som ender opp ARENDAL KRISTIANSAND i en sertifisering. Region Nord Også i tredje kvartal har det vært en god vekst og god etterspørsel i Region Nord. ÖREBRO Særlig er pågangen fra offentlig sektor stor. STOCKHOLM Arbeidstilsynet, Helse TRONDHEIM Midt-Norge og Statens naturoppsyn er MALMÖ blant de offentlige virksomhetene som har tildelt Bouvet avtaler i perioden. Region Nord har hovedtyngden av sine oppdrag i Trondheim. I tredje kvartal er imidlertid flere viktige oppdrag i Nord- Norge dratt i land: Det er vunnet rammeavtaler både med Universitetet i Tromsø og med Tromsø-baserte Senter for IKT i utdanningen. Nordland fylkeskommune har gitt Bouvet oppdrag innenfor web-utvikling. Etter kvartalets slutt er det også vunnet en avtale om webutvikling med BarentsWatch/ Kystverket i Tromsø. Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien lanserte i september en ny web for formidling av forskningsresultater Løsningen utformet og utviklet av Bouvet. Statoil er fortsatt største kunde i Region Nord og har gitt Bouvet flere nye oppdrag i kvartalet. BERGEN SKIEN SANDEFJORD ARENDAL Region Bergen I Region Bergen har det i vært god etterspørsel innenfor alle tjenesteområder. Bergen kommune, Statoil og BKK er de største kundene i regionen. I Bergen har Bouvet hatt en økning innenfor tjenester som er tett knyttet opp mot kundens forretningsprosesser. Prosjektledertjenester til Wintershall og bistand til modellering og dokumentasjon av arbeidsprosesser for Statoil er eksempler på dette. Bouvet har vunnet et oppdrag for utvikling av mottaksløsning for Nasjonalbiblioteket. KRISTIANSAND Det også vunnet flere nye rådgivnings- og utviklingsoppdrag innenfor bank/finans. 6 BOUVET TREDJE KVARTAL 2013 ÖREBRO STOCKHOLM

7 BERGEN I perioden er det levert mobil-vennlige nettsider til Skyss som er kollektivselskapet til Hordaland fylkeskommune. Bouvet har også vært vesentlig bidragsyter til at Bergen kommune ble den første i Norge til å ha en egen «Min side» for næringslivet på nett. LO DVIKA EIM LO DVIKA SKIEN SANDEFJORD ARENDAL KRISTIANSAND løsning ÖREBRO fra Bouvet. Elopak er en eksisterende kunde som i STOCKHOLM MALMÖ BERGEN Region Sør Flere av Bouvets kunder i Region Sør har bestilt forlengelser og nye oppdrag i perioden. Markedet må likevel sies å være noe avventende. Dette resulterer blant annet i at enkelte kunder utsetter oppstart av prosjekter. Et av spesialområdene for Region Sør er å levere samhandlingsløsninger som er tilpasset behovene i det lokale næringslivet. Cranemaster er en ny kunde som har bestilt en slik kvartalet har inngått en flerårig forvaltningsavtale knyttet til denne plattformen. Statoil er en viktig kunde også i Region Sør, og de har bestilt SKIEN nye oppdrag fra Bouvet i kvartalet. SANDEFJORD ARENDAL Det er KRISTIANSAND en økende etterspørsel etter tjenester knyttet til sikkerhet, og Bouvet bygger nå opp kompetanse på dette i Region Sør. EIM ÖREBRO STOCKHOLM Region Sverige I Sverige får Bouvet flere forespørsler enn tidligere, men fortsatt er konkurransen stor. MALMÖ ICA, Transportstyrelsen og Trafikverket er blant de største kundene og de bestiller stadig nye oppdrag. Bouvet har utviklet et konsept for kommunale nettsider og flere svenske kommuner får nå bistand av Bouvet på dette området. I tredje kvartal har Bouvet inngått avtale om utvikling av intranett for Aberdeen Asset Management. Det har også vært stor aktivitet knyttet til utvikling av intranett-løsninger for flere av selskapene i Wilh. Wilhelmsen-konsernet. I perioden er det gjort leveranse av nytt nettsted til Bohus Räddningstjänstförbund. Det er også levert en mobil-applikasjon med back end-løsning som gir innbyggerne i Skåne tilgang til åpne, offentlige data. BOUVET TREDJE KVARTAL

8 Ansatte Antall ansatte i Bouvet var ved kvartalets slutt 916. Det var en økning på 22 personer i forhold til forrige kvartal og en økning på 43 i forhold til samme periode i fjor. Det arbeides kontinuerlig med å skape trivsel og opprettholde den gode kulturen i Bouvet. Et av bidragene til dette er den årlige feiringen av Bouvets uavhengighetsdag som ble gjennomført i tredje kvartal. Arbeidsmarkedet innenfor Bouvets kompetanseområder oppleves som mindre presset og det er dermed noe lettere å rekruttere nye talenter. Risiko Konsernet er til enhver tid eksponert for ulike former for operasjonell risiko, markedsrisiko og finansiell risiko. Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig med risikostyring og risikohåndtering. Dette er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2012 under Eierstyring og selskapsledelse (punkt 9: Risikostyring og intern kontroll). Det har etter styrets oppfatning ikke skjedd noen vesentlig endring i de ulike risikoene konsernet er eksponert for de seneste tre månedene. Utsikter Alt tyder på at etterspørselen etter digitale løsninger vil være stor både i offentlig og privat sektor i årene som kommer. Den nye regjeringen varsler at den viderefører arbeidet med digitalisering av offentlig sektor og vil styrke gjennomføringskraften i implementeringen av løsninger. I regjeringserklæringen heter det at «Offentlig sektor må settes i stand til å realisere samfunnsmessige gevinster gjennom planmessig og koordinert innføring av IKT.» Bouvets tjenestespekter er godt tilpasset behovene til de store virksomhetene i Skandinavia. Selskapet har vist evne til å videreutvikle kompetanse og etablere nye kundeforhold etter hvert som etterspørselen i markedet endrer seg. Bouvet er derfor godt posisjonert til en fortsatt lønnsom vekst. Kontaktpersoner Sverre Hurum Konsernsjef/CEO Telefon: Erik Stubø Økonomidirektør/CFO Telefon: BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

9 Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. september og tredje kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet Bouvet ASAs eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Oslo 13. november 2013 Styret i Bouvet ASA Åge Danielsen Styrets leder Randi Helene Røed Styrets nestleder Grethe Høiland Styremedlem Ingebrigt Steen Jensen Styremedlem Kay Vare Johnsen Styremedlem/ans.repr Axel Borge Styremedlem/ans.repr Sissel Johnsen Mannsåker Styremedlem/ans.repr Sverre Hurum Administrerende direktør BOUVET TREDJE KVARTAL

10 Konsolidert resultatregnskap TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDRING ENDRING % HELÅR 2012 DRIFTSINNTEKTER ,7 % ,6 % Andre inntekter I/A I/A 0 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad ,1 % ,5 % Lønnskostnad ,2 % ,5 % Avskrivninger varige driftsmidler ,8 % ,1 % Avskrivninger immaterielle eiendeler ,7 % ,4 % 774 Annen driftskostnad ,2 % ,7 % Sum driftskostnader ,4 % ,8 % Driftsresultat ,4 % ,0 % FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt ,9 % ,6 % Annen finansinntekt ,1 % ,7 % 65 Annen rentekostnad ,5 % ,3 % -492 Annen finanskostnad ,6 % ,2 % -418 Netto finansposter ,0 % ,3 % Ordinært resultat før skattekostnad ,4 % ,5 % Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ,0 % ,8 % Sum skattekostnad ,0 % ,8 % Periodens resultat ,3 % ,8 % Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

11 Oppstilling andre inntekter og kostnader TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDRING ENDRING % HELÅR 2012 Omregningsdifferanser valuta ,2 % ,8 % 46 Sum andre inntekter og kostnader ,2 % ,8 % 46 Periodens resultat ,3 % ,8 % Totalresultat ,9 % ,5 % Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse Utvannet resultat pr. aksje 1,21 0,45 0,75 167,0 % 4,76 3,96 0,80 20,2 % 5,35 Resultat pr. utestående aksje 1,23 0,46 0,77 168,2 % 4,81 4,00 0,81 20,2 % 5,41 BOUVET TREDJE KVARTAL

12 Konsolidert balanse TNOK ENDRING ENDRING % EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel ,0 % 0 Goodwill ,1 % Andre immaterielle eiendeler ,9 % Sum immaterielle eiendeler ,1 % VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar ,2 % Kontormaskiner og kjøretøy ,3 % EDB utstyr ,5 % Sum varige driftsmidler ,5 % FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Øvrige finansielle anleggsmidler ,0 % 11 Sum finansielle anleggsmidler ,0 % 11 Sum anleggsmidler ,8 % OMLØPSMIDLER Igangværende arbeid ,8 % Kundefordringer ,1 % Andre kortsiktige fordringer ,6 % Kontanter og kontantekvivalenter ,6 % Sum omløpsmidler ,3 % SUM EIENDELER ,3 % BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

13 Konsolidert balanse TNOK ENDRING ENDRING % EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital ,0 % Egne aksjer - pålydende verdi I/A -1 Overkursfond ,0 % Sum innskutt egenkapital ,8 % OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital ,3 % Sum opptjent egenkapital ,3 % Ikke-kontrollerende interesser ,0 % Sum egenkapital ,2 % LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser ,0 % 0 Utsatt skatt I/A Sum langsiktig gjeld ,6 % KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld ,3 % Betalbar skatt ,1 % Skyldige offentlige avgifter ,2 % Annen kortsiktig gjeld ,4 % Sum kortsiktig gjeld ,1 % Sum gjeld ,1 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,3 % BOUVET TREDJE KVARTAL

14 Konsolidert kontantstrømoppstilling TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 HELÅR 2012 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Amortisering immaterielle eiendeler Aksjebasert avlønning Endring i igangværende arbeid, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Kjøp egne aksjer Salg av egne aksjer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

15 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen TNOK AKSJE- KAPITAL EGNE AKSJER OVER- KURSFOND SUM INNSKUTT EGENKAPITAL ANNEN EGEN- KAPITAL IKKE-KON- TROLLERENDE INTERESSER SUM EGEN- KAPITAL Egenkapital pr Totalresultat Kjøp/salg av egne aksjer -netto Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital Utbytte Egenkapital pr (Urevidert) Egenkapital pr Totalresultat Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital Utbytte Egenkapital pr (Urevidert) BOUVET TREDJE KVARTAL

16 Noter Note 1: Regnskapsprinsipper Konsernet har ikke foretatt noen endringer i anvendte regnskapsprinsipper i Kvartalsregnskapet for tredje kvartal er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av EU, og er utarbeidet i henhold til IAS 34. Delårsregnskapet er ikke revidert og omfatter ikke all informasjon som kreves i et årsregnskap og bør ses i sammenheng med konsernets årsrapport for BOUVET TREDJE KVARTAL 2013

17 Nøkkeltall TNOK JUL-SEP 2013 JUL-SEP 2012 ENDRING % JAN-SEP 2013 JAN-SEP 2012 ENDR. % HELÅR 2012 RESULTAT Driftsinntekter ,7 % ,6 % EBITDA ,3 % ,0 % Driftsresultat (EBIT) ,4 % ,0 % Resultat før skattekostnad ,4 % ,5 % Periodens resultat ,3 % ,8 % EBITDA-margin 7,9 % 4,4 % 78,1 % 9,3 % 8,6 % 8,7 % 8,6 % EBIT-margin 6,9 % 3,2 % 111,4 % 8,3 % 7,6 % 9,5 % 7,6 % BALANSE Anleggsmidler ,8 % ,8 % Omløpsmidler ,3 % ,3 % Sum eiendeler ,3 % ,3 % Egenkapital ,2 % ,2 % Langsiktig gjeld ,6 % ,6 % Kortsiktig gjeld ,1 % ,1 % Egenkapitalandel 36,4 % 37,5 % -2,9 % 36,4 % 37,5 % -2,9 % 34,7 % Likviditetsgrad 1,37 1,41-2,6 % 1,37 1,41-2,6 % 1,37 KONTANTSTRØM Netto operasjonell kontantstrøm I/A ,3 % Netto fri kontantstrøm I/A I/A Netto kontantstrøm I/A I/A Kontantstrøm margin 8,2 % -4,8 % I/A 0,8 % 0,4 % 127,7 % 9,5 % AKSJE INFORMASJON Antall aksjer ,0 % ,0 % Gjennomsnittlig antall utestående aksjer ,5 % ,7 % Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer ,5 % ,7 % EBIT pr. utestående aksje 1,67 0,66 153,9 % 6,55 5,44 20,3 % 7,49 Utvannet EBIT pr. aksje 1,65 0,69 139,1 % 6,48 5,38 20,4 % 7,41 Resultat pr. utestående aksje 1,23 0,46 168,2 % 4,81 4,00 20,2 % 5,41 Utvannet resultat pr. aksje 1,21 0,45 167,0 % 4,76 3,96 20,2 % 5,35 Bokført egenkapital pr. aksje 12,97 12,81 1,2 % 12,97 12,81 1,2 % 13,89 Utbetalt utbytte pr. aksje 0,00 0,00 0,0 % 5,00 5,00 0,0 % 5,00 ANSATTE Antall ansatte ved periodens slutt ,9 % ,9 % 881 Gjennomsnittlig antall ansatte ,2 % ,6 % 848 Driftsinntekter pr. ansatt ,9 % ,9 % Driftskostnader pr. ansatt ,9 % ,1 % EBIT pr. ansatt ,2 % ,7 % 92 BOUVET TREDJE KVARTAL

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

ergogroup årsrapport 2009

ergogroup årsrapport 2009 ergogroup årsrapport 2009 NØKKELTALL OG GRAFER OMSETNING OMSETNING 100 % 100 % 90 % 80 % 32 25 16 16 13 90 % 80 % 37 38 39 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 30 % 68 75 84 84 87 40 % 30 % 63 62 61 20 %

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer