R APPORT PR. 30. SEPTEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R APPORT PR. 30. SEPTEMBER"

Transkript

1 F A R S T A D S H I P P I N G A S A R APPORT PR. 3. SEPTEMBER

2 R A P P O R T P R. 3. % FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) Norsk sektor Britisk sektor Far Star etter dåpen i Geirangerfjorden. Brasil Østen/Australia VestAfrika Foto: Torstein L. Stavseng DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad Shipping har som stratetgi å være en langsiktig og betydelig operatør internasjonalt av store, moderne offshore servicefartøyer. Farstad Shipping ASA har konsentrert sin virksomhet i den del av markedet som etterspør den største og mest avanserte del av tonnasjen, ankerhåndteringsskip (AHTS) > 1. HK og plattform supplyskip (PSV) > 2 DWT. Selskapet vil opprettholde en langsiktig befraktningsprofil. Selskapets flåte består av 34 skip, hvorav av 15 PSV og 18 AHTS samt ett fartøy for legging av fleksible rørledninger. Av disse eies 2 PSV og 7 AHTS gjennom samarbeidsselskapet med P&O, Australia (Farstads andel 5%), mens 1 AHTS er innbefraktet til dette selskapet på bareboatavtale. Farstad Shipping har 1 AHTS under bygging for levering i februar 2. Selskapets aktivitet drives ut fra Ålesund og Aberdeen med tilsammen 4 ansatte. For tiden befinner 19 skip seg i Nordsjøen, 7 i Brasil, 8 i Australia/Østen. Skip i Østen og Australia drives av P&O. Antall seilende er ca. 7. RESULTAT PR 3. SEPTEMBER 1999 Farstad Shipping oppnådde for de tre første kvartaler driftsinntekter på NOK 592,4 mill. (NOK 566,8 mill. i 1998). Det er i 1999 ikke gjennomført salg av skip, mens driftsinntektene for 1998 inkluderer en salgsgevinst på NOK 62, mill. Bokført resultat før skatt ble NOK 83,5 mill. Resultatet pr var NOK 193,6 mill. Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 219,2 mill. mot NOK 279,1 mill. (inkl. NOK 62 mill. i salgsgevinster) for samme periode i Driftskostnadene for perioden ble NOK 316,3 mill. (NOK 25,7 mill.). Resultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble på NOK 276,1 mill. (NOK 254, mill.). Ordinære avskrivninger utgjør NOK 115,9 mill. (NOK 82,7 mill.). Fraktinntekter og driftskostnader fordeler seg slik mellom AHTS og PSV (NOK 1): AHTS PSV Fraktinntekter % % Mannskapskostnader skip (79.925) 47% (9.94) 53% Driftskostnader skip (6.637) 54% (5.791) 46% Administrasjon fordelt pr. skip (17.68) 51% (17.123) 49% Driftresultat før avskrivninger % % Avskrivninger (56.842) 5% (56.65) 5% Driftsresultat skip % % Netto finanskostnader ble NOK 76,7 mill. (NOK 39,8 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert disagio på NOK 19,8 mill. (NOK 2,9 mill.) knyttet til kursregulering av selskapets pantegjeld i valuta. For 3. kvartal ble driftsresultatet før salgsgevinster og avskrivninger NOK 81,6 mill.(nok 12,7 mill.) og driftsresultatet ble NOK 39,8 mill. (NOK 73,3 mill.). Netto finansielle poster utgjorde minus NOK 27,6 mill.(minus NOK 2, mill.). I 3. kvartal 1999 er det utgiftsført ytterligere disagio på NOK 1,9 mill. (inntektsføring på NOK 12, 5 mill. i 3. kvartal 1998) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Resultat før skatt ble NOK 12,2 mill. (NOK 71,3 mill). Kontantstrøm*) for 3. kvartal ble NOK 55,8 mill. sammenlignet med NOK 88,2 mill. for tilsvarende periode i *) Kontantstrøm definert som resultat før skatt + avskrivninger + disagio vedr. oppskrivning av gjeld i valuta.

3 S E P T E M B E R NOK KONTANTSTRØM PR. AKSJE (FØR SKATT) Eksklusiv salgsgevinster Inklusiv salgsgevinster SELSKAPETS 2 STØRSTE AKSJONÆRER pr : Antall % 1. Tyrholm & Farstad A/S , 2. Odin Norge ,9 3. Sverre A. Farstad 1.. 2,2 4. Jan H. Farstad 1.. 2,2 5. Storebrand Livsforsikring ,1 6. NOR Forsikring AS ,8 7. Bankers Trust Company 65. 1,4 8. DnB RealVekst ,3 9. Storebrand Skadeforsikring ,1 1. Credit Suisse Equity 4.,9 11. DnB RealInvest 397.6,9 12. Det Stavangerske Dampskibs ,9 13. Tine Pensjonskasse 335.,7 14. Brown Brothers Harris 3.,7 15. Vesta Liv AS 279.2,6 16. Gulfmark Offshore 268.9,6 17. Verdipapirfondet AVA 256.6,6 18. Vital Forsikring AS 25.,6 19. Vesta Forsikring 226.8,5 2. Aksjespar Postbanken 217.6,5 Totalt 2 største aksjonærer ,3 Andre aksjonærer ,7 Totalt antall aksjer , Rentebærende pantegjeld pr utgjorde NOK 1.72,7 mill. Ca. 45% av selskapets pantegjeld er i NOK, mens den resterende er i valuta (USD, GBP, AUD). Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 2,8 mill. Konsernets bokførte egenkapital var NOK 1.269,4 mill., tilsvarende NOK 28, pr. aksje. Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års og halvårskifter. Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr På bakgrunn av usikkerheten i verdiutviklingen siden halvårsskiftet har selskapet derfor valgt denne gangen ikke å gå ut med beregninger på den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje pr Det vil bli innhentet nye verdianslag ved årsskiftet. For nærmere informasjon om verdiene pr , viser vi til vår halvårsrapport. FLÅTEN Far Strider (PSV) og Far Supplier (PSV) ble levert fra Kværner Govan, Glasgow henholdsvis 12. januar og 12 mars. Far Sovereign (AHTS) ble levert fra Langsten Slip og Båtbyggeri AS 25. juni. Far Star (PSV) ble levert fra Brattvaag Skipsverft AS 19. august. Når det gjelder skipenes befraktningssituasjon, se side 7. MARKEDET Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen i 1. halvår var på linje med 1. halvår På grunn av økt tilgang på tonnasje falt imidlertid den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for Nordsjøtonnasjen fra ca. 95% i 1. halvår 1998 til ca. 89% i I 3. kvartal har Nordsjømarkedet blitt ytterligere rammet av den økende overskuddstonnasjen. Dette har gitt utnyttelsesgrader på under 85%. For tilsvarende periode i 1998 lå utnyttelsesgraden på 9798 %. Tre av Farstads ankerhåndteringsskip har gått i spotmarkedet i 3. kvartal, mens ett plattformskip har ligget i opplag i siste del av kvartalet. Det er lite som tyder på at markedet vil bedre seg utover høsten og vinteren. I Australia/ Østen har aktiviteten i 3. kvartal vært lav. Dette har medført at inntil 5 av våre skip i perioder har ligget uten oppdrag. Det forventes en viss bedring i 4. kvartal. I Brasil er aktiviteten fortsatt høy. Etter at Far Sovereign gikk på kontrakt til Petrobras i slutten av september, har Farstad 7 skip som opererer i området. Markedet for supplyskip forventes å være dårlig i tiden som kommer. Høy oljepris og oljeselskapenes vilje til å investere i leteaktivitet vil være avgjørende for at markedssituasjonen skal bedre seg. For Nordsjømarkedet vil en i tillegg være avhengig av at tilgjengelig tonnasje blir redusert. Dette kan skje ved at skip legges i opplag og at skip får oppdrag i andre markeder. AKSJONÆRFORHOLD Aksjekursen beveget seg mellom NOK 19, og NOK 24,3 i 1. halvår. I 3. kvartal har kursen beveget seg mellom NOK 21,5 og NOK 27,3 og var ved utgangen av kvartalet NOK 23,2. Kursen pr gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1.5 mill. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 5,7 % av aksjene. Ålesund, 28. oktober 1999

4 R E S U L T A T R E G N S K A P FARSTAD SHIPPING ASA KONSERN (NOK 1) DRIFTSINNTEKTER: Fraktinntekter Andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler 3. kvartal kvartal Totalt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER: Mannskapskostnader skip Andre driftskostnader skip Administrasjon (56.571) (4.97) (11.47) (45.562) (3.849) (9.61) (17.19) ( ) (34.83) ( ) (89.155) (3.) ( ) ( ) (4.43) Sum driftskostnader (19.11) (86.12) (316.25) (25.73) ( ) Resultat før avskrivninger Avskrivninger (41.741) (29.389) ( ) (82.653) ( ) Driftsresultat FINANSPOSTER: Finansinntekter Finanskostnader 4.83 (32.448) 2.82 (4.81) (95.612) 8.6 (48.41) (76.181) Resultat av finansposter (27.645) (2.8) (76.75) (39.81) (59.875) Resultat før skatt Skatt (636) (558) (2.712) (1.199) (1.844) Resultat Resultat pr. aksje (NOK) Kontantstrøm pr. aksje (NOK),26 1,23 1,56 1,95 1,78 4,78 4,24 6,13 5,3 8,15 NOK mill. 25 DRIFTSINNTEKTER (EKS. SALGSGEVINSTER) NOK mill. 1 KONTANTSTRØM (FØR SKATT OG SALGSGEVINSTER) kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

5 B A L A N S E FARSTAD SHIPPING ASA KONSERN (NOK 1) EIENDELER: Anleggsmidler: Goodwill Skip m.v. Periodisert dokking/vedlikehold Kontrakter nybygg Andre langsiktige fordringer Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Andre kapitalplasseringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL: Egenkapital: Aksjekapital ( stk a kr. 1,) Overkursfond Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Annen langsiktig gjeld Rentebærende pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekredit Leverandørgjeld Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

6 F L Å T E G A L L E R I

7 F A R S T A D F L Å T E N Eierforhold Byggeår Design HK DWT iii ) Befraktning iv ) pr Foto Nr: AHTS ANCHORHANDLING / TUG / SUPPLY KONTRAKTSOVERSIKT PR Farstad Supply AS 2 UT ,5 år 1 Farstad Supply AS 1999 UT mars 2 Farstad Supply AS 1998 UT 722 L 18 spot 3 Farstad Supply AS 1997 UT sept. 2 4 Farstad Supply AS 1993 UT nov. 5 5 Farstad Supply AS 1993 UT aug. 3 + opsj. 6 Farstad Supply AS 1991 ME 33 II 144 spot 7 Farstad Supply AS 1983 ME des. 1 8 Farstad Supply AS 1983 ME nov. 1 9 Farstad Supply AS 198 UT mars IOS (5%) i ) 1987 Hudong 98 spot 11 IOS (5%) 1983 ME des IOS (5%) 1983 Amels 156 nov IOS (5%) 1983 ME spot 14 IOS (5%) 1983 Bolsønes 128 spot 15 IOS (5%) 1991 ME 33 II 132 des. 16 IOS (5%) 1983 UT april ii ) 1998 KMAR des Farstad Supply AS 1999 UT aug Farstad Supply AS 1999 VS nov. 1 2 Farstad Supply AS 1999 VS jan. 4+opsj. 21 Farstad Supply AS 1996 UT feb Farstad Supply AS 1995 UT april +opsj. 23 Farstad Supply AS 1991 UT 75 3 jan. 2+opsj. 24 Farstad Supply AS 1991 UT 75 3 april 5+opsj. 25 Farstad Supply AS 199 UT 75 L 3796 des. 1+opsj. 26 Farstad Supply AS 1983 UT 76 L 333 sept. +opsj. 27 Farstad Supply AS 1982 UT 75 omb. 43 aug. 6+opsj. 28 Farstad Supply AS 1982 ME opplag 29 Farstad Supply AS 1984 ME nov. 6 3 Farstad Supply AS 1983 UT nov Farstad Supply AS 1982 H/R omb. 154 des Farstad Supply AS 1982 H/R 154 nov. 99+opsj. 33 IOS (5%) 1983 ME okt IOS (5%) 1982 ME sept. +opsj. 35 FAR SANTANA FAR SOVEREIGN FAR SENIOR FAR SAILOR FAR FOSNA FAR GRIP FAR SKY FAR CRUSADER FAR CENTURION FAR TURBOT LADY CYNTHIA LADY AUDREY LADY ELAINE LADY VALISIA LADY DAWN FAR SEA FAR MINARA LADY SANDRA PSV PLATFORM SUPPLY VESSEL KONTRAKTSOVERSIKT PR FAR STAR TBN FAR SUPPLIER FAR STRIDER FAR SUPPORTER FAR SERVICE FAR SERVER FAR SCANDIA FAR SUPERIOR FAR GRIMSHADER LOCHNAGAR FAR SCOTSMAN FAR SLEIPNER FAR SPIRIT FAR SUN FAR VISCOUNT LADY ELIZABETH LADY KARIANN i ) ii ) iii ) P/R International Offshore Services ANS Skipet er innleid av IOS på et 5 års bareboat certeparti. HK for AHTS, DWT for PSV iv ) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene. Kontrakter Befrakters opsjon

8 C FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 131, 61 lesund Notenesgt.14 Norge Tel: Fax: Tlx: TYFAR N FARSTAD SHIPPING LTD. Farstad House, Badentoy Avenue. Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB Scotland Tel: Fax: Tlx:

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER 2005 2006 Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer