Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10

2 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa

3 V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert fra STX Norway Offshore, Langsten til Farstad Shipping den 28. januar. I den forbindelse ble det trukket opp et langsiktig lån hos ABN AMRO Bank N.V. (tidligere Fortis Bank) på NOK 400 millioner. Skipet opererer i spotmarkedet i Nordsjøen. Overtagelse av Far Saracen AHTS Far Saracen ble overlevert fra STX Norway Offshore, Langsten til Farstad Shipping den 24. mars. I den forbindelse ble det trukket opp et langsiktig lån hos Eksportfinans på NOK 435 millioner. Lånet er garantert av GIEK, Handelsbanken og DnB NOR. Skipet opererer i spotmarkedet i Nordsjøen. Dobbeldåp i Geiranger Far Saracen og Far Shogun ble døpt 8. mai under fossefallet De syv søstre i Geirangerfjorden. 270 personer deltok på arrangementet i Geiranger. Dette var de to siste nybyggene i Farstad Shipping sitt nybyggingsprogram for denne gang. Salg av Far Viscount Far Viscount ble overlevert til ny eier 11. mai. Skipet var det minste fartøyet i Farstad flåten og ble bygget i Skipet har vært i Brasil de siste årene. Salget ga en gevinst på NOK 1,1 millioner kroner. OSJ - Shipowner of the Year Farstad Shipping ble tildelt prisen Årets rederi i februar. Prisen blir gitt til det selskapet som over alle andre selskaper har vist fremragende dyktighet når det gjelder operasjonen av skip, og som i løpet av det siste året kan vise til en eksemplarisk liste av oppnåelser innenfor ett eller flere av områdene forretningsutvikling og vekst, sikkerhet, kvalitet, effektivitet og miljømessig bærekraft. OSJ - Innovation of the year Farstad Shipping ble tildelt prisen Årets innovasjon sammen med Rolls Royce for the cable lifter change system. Denne prisen blir gitt til et nyskapende produkt, system eller tjeneste som anses å ha betydelig innflytelse på designet, bygningsmessige og/eller operasjonelle aspekter for offshore service fartøyer som har vært i drift det siste kalenderåret. Foto motstående side: Far Saracen (innerst) og Far Shogun til kai i Ålesund - Foto Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

4 F I N A N S I E L L E H O V E DTA L L ( N O K m i l l. ) D r i f t s i n n t e k t e r ( ekskl. salgsgevinster ) 417,0 545,0 625,2 746,1 730,5 437,6 571,9 662,7 834,9 853,3 536,8 560,6 775,7 871,9 549,5 640,8 895,0 804, KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL E B I T D A ( ekskl. salgsgevinster ) 193,5 268,6 325,0 394,2 297,9 208,9 280,3 346,1 451,7 392,9 299,1 265,0 456,4 473,6 285,6 366,8 540,6 416, KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL E B I T ( ekskl. salgsgevinster ) 124,9 190,5 236,1 292,6 172,9 141,0 196,1 255,9 341,3 261,7 226,6 178,2 366,3 352,6 208,3 279,2 294,7 444, KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL 4 kvartalsrapport - farstad shipping asa

5 K VA R TA LS R A P P O R T Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 854,4 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 262,8 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 114,0 mill. Dette er Farstad Shipping Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet tar sikte på å opprettholde en langsiktig befraktningsprofil. Selskapets flåte består av 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Farstad Shipping har for tiden ingen skip under bygging. Selskapets aktivitet drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé med til sammen 170 ansatte. Antall seilende er for tiden ca For tiden befinner 19 skip seg i Nordsjøen, 13 i Brasil og 26 i Australia/Indian Pacific. Resultat 2. kvartal 2010 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 854,4 mill. (NOK 834,9 mill. i samme periode i 2009). Driftskostnadene for perioden ble NOK 460,5 mill. (NOK 383,2 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 262,8 mill. (NOK 341,3 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 131,2 mill. (NOK 110,3 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 131,5 mill. (positiv NOK 52,3 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinst med NOK 3,8 mill. (gevinst NOK 22,4 mill.). Videre er det utgiftsført urealisert valutatap på NOK 55,1 mill. (gevinst NOK 82,8 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 114,0 mill. (NOK 366,8 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 317,6 mill. mot NOK 421,2 mill. for samme periode i Resultat pr Driftsinntektene pr ble NOK 1 585,0 mill. (NOK 1 581,0 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 893,1 mill. (NOK 735,1 mill.). og ordinære avskrivninger NOK 256,2 mill. (NOK 211,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 435,7 mill. (NOK 634,0 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 234,6 mill. (positiv NOK 100,1 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 175,6 mill. (gevinst NOK 202,4 mill.). Det er i halvåret realisert valutagevinst på NOK 99,5 mill. (gevinst NOK 7,2 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 173,9 mill. (NOK 665,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 632,9 mill. mot NOK 743,6 mill. i samme periode i Finansiering og kapitalstruktur I balansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK 7 148,0 mill. (NOK 6 258,4 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 66,9% i NOK, 18,1% i USD, 7,3% i GBP, 3,4% i EURO og 4,3% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 916,0 mill. (NOK 1 502,7 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 6 277,0 mill. (NOK 4 929,5 mill.) tilsvarende NOK 160,95 (NOK 126,40) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 44,5% (40,3%). Basert på megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2010, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje beregnet til NOK 257,87 (NOK 235,73). Verdijustert egenkapitalandel er beregnet til 56,3% (55,8%). Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert, og rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået da ca. 27% av den langsiktige rentebærende gjelden har flytende rente pr Den resterende del av gjelden har fast rente gjennom renteswap avtaler og fastrentelån. Selskapet er i stor grad utsatt for valutarisiko da bortimot 90% av inntektene er i utenlandsk valuta. I tillegg til å ha gjeld i samme valuta som inntektene, inngås det i stor grad terminkontrakter og opsjonsavtaler for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta. *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper. kvartalsrapport - farstad shipping asa 5

6 K VA R TA LS R A P P O R T Nærstående parter Selskapets største aksjonær er Tyrholm & Farstad AS i Ålesund. Med en eierandel på 40,5% blir dette selskap definert som nærstående part. Farstad Shipping har en husleieavtale med Tyrholm & Farstad. Denne gjelder for hovedkontoret i Ålesund og utgjør en årlig kostnad på ca. NOK 3,8 mill. Farstad Shipping eier 50% i BOS Navegacao SA gjennom det heleide datterselskapet Farstad Brasil AS Endring i flåten Farstad Shipping har i første halvår tatt levering av nybygg og solgt skip: 1. kvartal: Far Shogun (AHTS UT731CD) ble levert 28. januar fra STX Norway Offshore AS Langsten. Skipet går i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 400 mill. hos ABN AMRO Bank N.V. (tidigere Fortis Bank). Far Saracen (AHTS UT731CD) ble levert 24. mars fra STX Norway Offshore AS Langsten. Skipet går i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 435 mill. hos Eksportfinans ASA. Lånet er garantert av GIEK, Handelsbanken og DnB NOR. 2. kvartal: PSV Far Viscount (1982, H/R design, DWT )ble 11. mai solgt til nye eiere. Ny beskjeftigelse Farstad Shipping har i første halvår oppnådd følgende nye befraktningsavtaler: 1. kvartal: PSV Far Searcher har fått erklært opsjoner på til sammen 2 år for Statoil med oppstart i mars SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR : Antall % 1 Tyrholm & Farstad AS ,5 2 Folketrygdfondet ,1 3 Brown Brothers Harriman & Co ,2 4 Pareto Aksjer Norge ,1 5 Verdipapirfond Odin Norge ,0 6 Jan H. Farstad ,7 7 Sverre A. Farstad ,6 8 Pareto Aktiv ,0 9 Skagen Vekst ,8 10 Verdipapirfond Odin Offshore ,8 11 Verdipapirfond Odin Norden ,6 12 MP Pensjon ,1 13 The Northern Trust ,8 14 Pareto Verdi ,7 15 RBC Dexia Investor Services Trust ,6 16 Skandinaviska Enskilda Banken AB ,6 17 Citibank ,5 18 State Street Bank ,5 19 Forsvarets Personellservice ,4 20 Nortura Konsernpensjon ,4 Totalt 20 største aksjonærer ,8 Andre aksjonærer ,2 Totalt antall aksjer ,0 Foto: Tommy Alnes 6 kvartalsrapport - farstad shipping asa

7 PSV Far Symphony har fått erklært en opsjon på 1 år for Statoil med oppstart i april Petrobras i Brasil har tildelt en to års kontrakt til AHTS Far Sagaris. Kontrakten hadde oppstart 25. februar 2010 og ble frem til juni 2010 betjent av AHTS Far Santana. PSV Lady Grace fikk forlenget sin kontrakt med Woodside med en opsjonsperiode på 12 måneder med oppstart 30. april Woodside har også forlenget kontraktene for to AHTS med virkning fra 20. april For AHTS Far Stream har Woodside forlenget kontrakten med ytterligere 12 måneder fra 20. april Kontrakten inneholder opsjoner for ytterligere 2 x 1 år. For AHTS Far Strait er kontrakten forlenget med ytterligere 4 måneder. Denne kontrakten innholder opsjoner på 4 x 2 måneder. PSV Far Spirit fikk tildelt en 12 måneders kontrakt med 2 x 1 års opsjoner med Woodside. Oppstart er mai Skipene ovenfor skal betjene Woodside sitt boreprogram i australsk farvann. PSV Far Strider fikk tildelt en kontrakt med Apache North Sea Limited på 18 måneder med 2 x 6 måneders opsjoner. 2. kvartal: AHTS Lady Caroline har fått en 12 måneders kontrakt med Woodside i Australia. Oppstart var i mai Kontrakten inneholder opsjoner for ytterligere 2 x 1 år. AHTS Far Strait har også forlenget kontrakten med Woodside med 12 måneder med virkning fra 20. april Kontrakten inneholder opsjoner for ytterligere 2 x 1 år. PSV Far Superior har blitt tildelt en 12 måneders kontrakt med 2 x 6 måneders opsjoner med BP. Oppstart på kontrakten er juli 2010 og skipet skal gå i Nordsjøen. Far Sagaris ankommer Rio de Janeiro i Brasil for å starte på sin kontrakt med Petrobras kvartalsrapport - farstad shipping asa 7

8 K VA R TA LS R A P P O R T AHTS Far Santana og AHTS Far Sovereign har blitt tildelt to fire års kontrakter med Petrobras, Brasil med oppstart i løpet av 2. halvår Begge kontraktene kan forlenges i inntil fire år. Kontraktsdekning Ved inngangen til 3. kvartal var kontraktsdekningen for Farstad-flåten inkl. opsjoner ca. 80% for andre halvår i 2010 og ca. 70% for Marked Også i dette kvartalet har markedet generelt vært preget av mye ledig tonnasje. Spesielt for markedene i Østen har dette hatt en negativ effekt på inntjeningen og periodekontrakter her inngås på stadig lavere nivå. I 2. kvartal har spotmarkedet i Nordsjøen vist en bedring sammenlignet med 1. kvartal. Dette skyldes en økning i aktivitetsnivået. Selv om en i de fleste markeder opplever et stigende aktivitetsnivå offshore, vil ratenivå og utnyttelsesgrader for supplyskip fortsatt bli påvirket av det store antall nybygg som er levert, og som fortsatt skal leveres. Aksjonærforhold Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 150,00 og NOK 164,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 155,00. Kursen pr gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 6,0 mrd. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 14% av aksjene. Generalforsamling Ordinær generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler onsdag 19. mai. Samtlige saker ble godkjent i henhold til innkallingen. Utbyttet på NOK 3,00 pr. aksje ble utbetalt 1. juni. Aksjen ble handlet eksklusivt utbytte torsdag 20. mai. Rederibeskatning Etter tapet i Høyesterett lanserte Regjeringen i pressemelding av 26. mars 2010 en frivillighetsordning som innebærer at selskapene nå kan velge å forbli i en innstrammet versjon av den gamle ordningen. Alternativet er å foreta et endelig skatteoppgjør for på den måten å få tilgang på den nye ordningen som Regjeringen innførte i For Farstad Shipping vil dette i så fall innebære en skattekostnad på NOK 227 mill.. Farstad Shipping har ikke tatt stilling til hvilken ordning en vil gå inn på. Erklæring fra styret og konsernsjef Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2010 etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysingene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, og gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode og av nærståendes vesentlige transaksjoner. Ålesund 24. august 2010 Sverre A. Farstad Styrets leder Per Norvald Sperre Styrets nestleder Gro Bakstad Styremedlem Bjørn Havnes Styremedlem Janne-Grethe Strand Aasnæs Styremedlem Bjarne Sælensminde Styremedlem Astrid Koppernæs Styremedlem Karl-Johan Bakken Konsernsjef 8 kvartalsrapport - farstad shipping asa

9 FA R S TA D S H I P P I N G A S A (NOK 1000) KO N S E R N RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (44 648) (38 360) (90 437) (81 687) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader ( ) (79 753) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta (55 110) ( ) Sum finansposter ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt (17 289) (26 828) (27 146) (68 627) Resultat Hvorav minoritetens andel (43) (43) Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 2,92 9,41 4,46 17,06 49,53 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 8,14 10,80 16,23 19,07 39,21 Gjennomsnittlig antall aksjer KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2. kvartal 2. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter i perioden (311) ( ) ( ) (17 017) Netto valutakursendringer datterselskaper (11 627) (1 949) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse *) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) *) eks. aksjer grunnfondsbevis og obligasjoner/sertifikater kvartalsrapport - farstad shipping asa 9

10 FA R S TA D S H I P P I N G A S A (NOK 1000) KO N S E R N BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Utsatt skattefordel Skip m.v Kontrakter nybygg Andre langsiktige fordringer Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Langsiktig skattegjeld og miljøfond Rentebærende pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld kvartalsrapport - farstad shipping asa

11 FA R S TA D S H I P P I N G A S A (NOK 1000) KO N S E R N SEGMENTINFORMASJON Driftsinntekter *) Driftsresultat (EBIT) *) 2. kvartal 2. kvartal kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA Annet (1 190) (1 657) Totalt Nordvest Europa Brasil Indian Pacific Andre segment Annet (1 190) (1 657) Totalt *) ekskl. salg av skip TOTALRESULTAT INNREGNET MOT EGENKAPITALEN 2. kvartal 2. kvartal Resultat for perioden Resultat ført direkte mot egenkapitalen: Endring valutatermin- og swapkontrakter (37 933) (74 007) Endring utsatt skatt (3 538) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (11 627) (1 949) Belastet Miljøfondet (225) (233) (225) (233) (335) Andre egenkapitaleffekter (296) Sum innregnet inntekt og kostnad (4 534) (31 787) Totalresultat for perioden Totalresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel Minoritetens andel (43) (43) ENDRINGER I EGENKAPITAL 2. kvartal 2. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Totalresultat majoritetsinteresse Totalresultat minoritetsinteresse (43) (43) Utbetalt utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Endring minoritetsinteresse - (613) - (613) (613) Egenkapital ved periodens slutt kvartalsrapport - farstad shipping asa 11

12 FA R S TA D - F L ÅT E N Selskapets flåte består av 32 AHTS, 24 PSV samt 2 SUBSEA fartøy. Ved inngangen til 3. kvartal er kontraktsdekningen for 2. halvår 2010 ca. 80%. For 2011 er kontraktsdekningen p.t. ca. 70%. Anchor Handling Tug Supply Vessel. Ankerhåndteringsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for ankerhåndtering og tauing av offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/- skip. Kan ha tilleggsutstyr for brannslokking, oljeoppsamling og redningsoppdrag. Utfører også ordinær forsyningstjeneste. A H TS kvartalsrapport - farstad shipping asa

13 Plattform Supply Vessel. Forsyningsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshore installasjoner. Transporterer stykkgods i hovedsak i containere som dekkslast, samt et stort antall forskjellige produkter (tørre og våte) i separate tanker. Transporterer rør i forbindelse med legging av rørledninger. Subsea Vessel. Spesialdesignet fartøy for operasjon på store dyp, installasjon og vedlikehold på havbunnen. P S V S U B S E A kvartalsrapport - farstad shipping asa 13

14 A H TS F L ÅT E N B E F R A K T N I N G KO N T R A K T S O V E R S I K T P R Båtnavn Foto nr. Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR SARACEN 1 UT 731 CD SUP spot FAR SHOGUN 2 UT 731 CD SUP spot FAR SAGARIS 3 UT 731 CD SUP feb. 12 FAR SCORPION 4 UT 731 CD SUP spot FAR SCIMITAR 5 UT 712 L SUP nov opsj. FAR SABRE 6 UT 712 L SUP nov. 11 FAR SAPPHIRE 7 UT 732 CD SUP spot FAR SOUND 8 UT 712 L SUP aug opsj. FAR STRAIT 9 UT 712 L FSS april 11 + opsj. FAR STREAM 10 UT 712 L SUP april 11 + opsj. FAR SWORD 11 UT 712 L SUP mai 11 FAR SALTIRE 12 UT 728 L FSL sept. 10 FAR SCOUT 13 UT 722 L SUP okt opsj. FAR SANTANA 14 UT SUP juli 14 + opsj. FAR SOVEREIGN 15 UT SUP feb opsj. FAR SENIOR 16 UT 722 L SUP okt. 11 FAR SAILOR 17 UT SUP okt. 11 FAR FOSNA 18 UT SUP nov opsj. FAR GRIP 19 UT SUP mars 11 + opsj. FAR SKY 20 ME 303 II SUP mars 11 + opsj. FAR SEA 21 ME 303 II SUP jan opsj. LADY ASTRID 22 UT IOS sept opsj. LADY CAROLINE 23 UT IOS mai opsj. LADY GURO 24 UT FSS okt opsj. LADY SANDRA 25 KMAR FSS aug opsj. LADY CYNTHIA 26 Hart Fenton FSS des opsj. LADY GERDA 27 Hart Fenton IOS april 11 + opsj. LADY AUDREY 28 ME IOS spot LADY VALISIA 29 ME IOS spot BOS TURQUESA 30 UT 722 L BOS feb. 15 BOS TURMALINA 31 UT 722 L BOS juli 14 BOS TOPÀZIO 32 UT 728 L BOS des Eierforhold: SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. CON = Farstad Construction AS BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%) 14 kvartalsrapport - farstad shipping asa

15 P S V / S U B S E A F L ÅT E N B E F R A K T N I N G KO N T R A K T S O V E R S I K T P R Båtnavn Foto nr. Design DWT Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR SERVER 33 HY 832 CD FSL nov opsj. FAR SERENADE 34 UT 751 CD SUP april 14 + opsj. FAR SEARCHER 35 UT 751 E SUP mars 12 + opsj. FAR SEEKER 36 UT 751 E SUP april 11 + opsj. FAR SPIRIT 37 VS 470 Mk II FSL mai 11 + opsj. FAR SWAN 38 VS 470 Mk II FSS april 11 + opsj. FAR SPLENDOUR 39 P SUP des opsj. FAR SYMPHONY 40 P SUP april 11 FAR SWIFT 41 UT 755 L SUP okt opsj. FAR SCOTIA 42 UT FSL spot FAR STAR 43 UT SUP juni 11 + opsj. FAR SUPPLIER 44 VS FSL mai 14 FAR STRIDER 45 VS FSL des opsj. FAR SUPPORTER 46 UT FSL mars 13 + opsj. FAR SERVICE 47 UT FSL aug opsj. FAR SCANDIA 48 UT SUP mai 14 FAR SUPERIOR 49 UT 705 L FSL juni 11 + opsj. FAR SLEIPNER 50 ME SUP mai 11 + opsj. FAR GRIMSHADER 51 UT 706 L SUP spot LADY MELINDA 52 UT FSS des opsj. LADY GRETE 53 UT 755 L FSS nov opsj. LADY GRACE 54 UT IOS april 11 + opsj. LADY CHRISTINE 55 ME IOS spot LADY KARI-ANN 56 ME IOS mars 11 + opsj. Båtnavn Foto nr. Design BHK/ DWT Byggeår Eierforhold Befraktning vi ) pr FAR SAMSON 57 UT 761 CD CON april 14 + opsj. FAR SAGA 58 UT 745 L SUP okt opsj i ) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter Kontrakter Befrakters opsjon mulighet til på spesielle vilkår å kansellere kontraktene. kvartalsrapport - farstad shipping asa 15

16 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks Sentrum, 6001 Ålesund, Notenesgt. 14, Norge Tel: Fax: Internet: FARSTAD SHIPPING LTD. Farstad House, Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) PTY. LTD. GPO Box 5111, Melbourne, Victoria, 3001 Australia Level 4, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006 Australia Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. 78 Shenton Way, #19-02 Lippo Centre, Singapore Tel: Fax: BOS NAVEGAÇÃO SA (BRAZIL OFFSHORE SERVICES) Rua Abilio Moreira de Miranda, 606 Parque Valentina Miranda, CEP Macae - RJ Brasil Tel: Fax:

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer