FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014"

Transkript

1 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

2 4 466 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2

3 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3

4 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR

5 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far Spica AHTS Far Sirius PSV Far Seeker Farstad Shipping ASA har i løpet av første halvår blitt tildelt kontrakter for NOK 1, 93 milliarder. Etter halvårsavslutningen har selskapet blitt tildelt kontrakter for ytterligere NOK 1,75 millliarder. Kontraktsummene er eksklusive befrakters opsjoner. De nye kontraktene er viktige for å opprettholde selskapets langsiktige befraktningsstrategi. I forbindelse med disse kontraktsinngåelsene har selskapet valgt å flytte tre skip ut av Nordsjømarkedet. Far Spica (PSV 2013, Vard 1 08) har startet på sin kontrakt i Sør-Afrika. Far Sirius (AHTS 2014, UT 731 CD) er underveis til Australia og skal starte på sin kontrakt i oktober. Far Seeker (AHTS 2008, UT 751 E) vil etter planen starte sin overseiling til Australia i løpet av august og skal starte på sin kontrakt i november. LEVERING AV 2 AHTS OG 2 PSV SALG AV SKIP AHTS Far Sirius PSV Far Sun PSV Far Grimshader I løpet av første halvår har Farstad Shipping tatt levering av to AHTS UT 731 CD. AHTS Far Sigma og AHTS Far Sirius ble levert fra Vard Langsten henholdsvis 10. februar og 3. april. Far Sigma opererer i spotmarkedet i Nordsjøen, mens Far Sirius er underveis til Australia for å gå på kontrakt for Woodside Energy Ltd. I tillegg er to PSV VARD 1 07 levert etter halvårsskiftet. PSV Far Sun ble levert fra Vard Langsten 10. juli, og startet umiddelbart på sin langsiktige kontrakt for Statoil. PSV Far Sygna ble levert fra Vard Vung Tau i Vietnam 13. august. Skipet skal etter levering i dokk i Singapore før overseilingen til Nordsjøen starter. Far Grimshader (PSV 1983, UT 706 L, DWT) ble solgt 7. februar. Salget ga en bokført gevinst på NOK 15,0 mill. i 1. kvartal. Samtlige av selskapets skip bygget på 80-tallet er dermed solgt. Far Sygna vil starte på sin langsiktige kontrakt for Statoil ved ankomst. 5

6 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den kultur de ansatte i Farstad Shipping står for. Verdigrunn laget vårt gir klare føringer for de prioriteringer som ligger, og vil bli lagt til grunn for selskapets videre utvikling. Som et ledende supplyskipsrederi er vi avhengige av å ha enga sjerte, kunnskapsrike og kompetente mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte. En moderne og konkurranse dyktig flåte er også en forutsetning for dette. SIKKERHETSBEVISST INKLUDERENDE VERDISKAPENDE SYNLIG & TRANSPARENT ETTERRETTELIG VISJON BETTER BY FAR Gjennom å etterleve våre verdier skal vi videreutvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert. FORRETNINGSIDÉ Vi skal være en ledende leverandør av spesialisert offshore tonnasje til den internasjonale olje- og gassindustrien. MÅLSETTINGER Vi har en overordnet målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell. Selskapets vekst skal være fundert på god lønnsomhet og finansiell styrke. Vi har en målsetting om å gi våre eiere en konkurransedyktig avkastning. FOKUS Vi har fokus på store, avanserte skip innenfor ankerhånd tering, supply og subsea. Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er grunnleggende i all vår virksomhet og avgjørende for vår konkurranseposisjon. Vi har fokus på å stimulere og videreutvikle kompetanse, kunnskap og hold ninger hos våre ansatte. LANGSIKTIGHET Vi er en industriell aktør som har et langsiktig perspektiv på våre aktiviteter. Våre tjenester skal bidra til en bærekraftig utvikling for våre kunder og deres forretninger, samt legge grunnlag for en langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansat te og samfunnet for øvrig. Vi har en langsiktig befraktningsstrategi. 6

7 FARSTAD SHIPPING ASA GLOBALT SAMMENDRAG TALL = ANTALL SKIP 2 32 AHTS 27 PSV 3 SUBSEA + 2 NYBYGG 2250 ANSATTE TOTALT KJØNNSFORDELING 74 SEILENDE KONTOR % 33% AUSTRALIA/ASIA BRASIL DRIFTSINNTEKTER (EKSKL. GEVINST VED SALG) 19% 3% NORDVEST-EUR0PA ANDRE NOK MILL 7

8 KVARTALSRAPPORT DRIFTSINNTEKTER ekskl. gevinst ved salg mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EBITDA ekskl. gevinst ved salg mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EBIT ekskl. gevinst ved salg og gevinst ved trinnvis oppkjøp mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal TRCF - LTIF 10 TRCF LTIF 2,0 9 1,8 8 1, ,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 TRCF Personskader med medisinsk behandling pr. million arbeidede timer LTIF Fraværsskadefrekvens pr. million arbeidede timer *) 2014 viser frekvenser hittil i år *) 0 8

9 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 46,7 mill. DETTE ER FARSTAD SHIPPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi innenfor vårt definerte virksomhetsområde av større og mer avanserte offshore supplyskip. Vi er et verdidrevet selskap med fokus på sikkerhet, kvalitet og effektivitet i våre tjenester. Selskapets flåte består av 62 skip (27 PSV, 32 AHTS og tre SUBSEA). I tillegg er det kontrahert to nybygg (to SUBSEA) for levering i henholdsvis mars og juli Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca For tiden befinner 18 skip seg i Brasil, 15 i Nordvest-Europa, 27 i Australia/Asia og to i Afrika. RESULTAT 2. KVARTAL 2014 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. (NOK 996,6 mill. i samme periode i 2013 inkl. gevinst ved salg av skip NOK 3,6 mill.). Driftskostnadene for perioden ble NOK 682,9 mill. (NOK 632,7 mill.). Økningen i både driftsinntekter og driftskostnader skyldes i hovedsak flere skip i flåten sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. (NOK 205,4 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 189,1 mill. (NOK 158,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 127,2 mill. (negativ NOK 194,2 mill.). Det ble realisert valutagevinster på NOK 5,2 mill. (gevinst NOK 4,5 mill.) i kvartalet. Videre ble det inntektsført urealiserte valutagevinster på NOK 7,8 mill. (tap NOK 68,3 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 46,7 mill. (NOK 4,1 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden ble NOK 232,7 mill. mot NOK 238,1 mill. for samme periode i RESULTAT PR Driftsinntektene pr ble NOK 2 060,3 mill. inkl. gevinst ved salg av skip NOK 15,0 mill. (NOK 1 911,4 mill. inkl. gevinst ved salg av skip NOK 7,0 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 1 321,9 mill. (NOK 1 222,8 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 367,1 mill. (NOK 309,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 371,3 mill. (NOK 378,7 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 242,7 mill. (negativ NOK 278,0 mill.) etter at det ble inntektsført urealiserte valutagevinster på NOK 19,2 mill. (tap NOK 79,6 mill.). Det ble realisert valutagevinster på NOK 16,4 mill. (gevinst NOK 34,7 mill.) i første halvår. Resultat etter skatt ble NOK 126,2 mill. (NOK 86,2 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden ble NOK 476,5 mill. mot NOK 490,2 mill. i samme periode i FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR I balansen pr utgjorde rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK ,3 mill. (NOK ,2 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordelte seg med 77,7% i NOK, 7,3% i USD, 6,9% i GBP, 7,6% i AUD og 0,5% i EUR. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 289,3 mill. (NOK 2 215,7 mill.). Konsernets egenkapital pr var bokført til NOK 6 955,6 mill. (NOK 6 698,2 mill.) tilsvarende NOK 178,35 (NOK 171,75) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel var 38,4% (37,5%). RENTE- OG VALUTARISIKO Risiko for endring i markedsrenter reduseres ved å inngå fastrentelån og rentesikringsavtaler. Pr var ca. 70% av konsernets gjeld rentesikret ved fastrentelån og rentesikringsavtaler. Også for årene fremover er en relativt høy andel av gjelden rentesikret. Den øvrige delen av gjelden har flytende rente, og vil være utsatt for endringer i rentenivået. Konsernet er i stor grad utsatt for valutarisiko da ca % av de siste års inntekter er opptjent i utenlandsk valuta. Valutalån og terminkontrakter/opsjoner benyttes for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta. ENDRINGER I FLÅTEN Far Grimshader (PSV 1983, UT 706 L, DWT) ble solgt 7. februar. Salget ga en bokført gevinst på NOK 15,0 mill. i 1. kvartal. Far Sigma (AHTS UT 731 CD) ble levert fra Vard Langsten 10. februar. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Nordea. *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger, +/- urealisert valutatap/gevinst vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. 9

10 KVARTALSRAPPORT Far Sirius (AHTS UT 731 CD) ble levert fra Vard Langsten 3. april. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Sparebank 1 SMN. Far Sun (PSV Vard 1 07) ble levert fra Vard Langsten 10. juli. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med Sparebanken Møre. Far Sygna (PSV Vard 1 07) ble levert fra Vard Vung Tau, Vietnam 13. august. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken. Far Sygna vil starte på sin seksårskontrakt for Statoil ved ankomst Nordsjøen. Også søsterskipet Far Sun gikk direkte inn på en seksårskontrakt for Statoil etter levering i juli. NY BESKJEFTIGELSE Farstad Shipping har inngått en rekke nye befraktningsavtaler i første halvår: Statoil benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Serenade med ett år fra april. Saipem benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for CSV Far Samson med ett år, og skipet er dermed beskjeftiget ut april Peterson Den Helder B.V. benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Splendour i ett år fra begynnelsen av mai. ConocoPhillips forlenget kontrakten med PSV Lady Melinda med ytterligere to år, og skipet er dermed beskjeftiget til desember Woodside tildelte PSV Far Starling en 18 måneders kontrakt med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 x 6 måneder. Woodside erklærte også sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Lady Grace i tolv måneder fra mai. Chevron Australia benyttet sin opsjon på å forlenge kontraktene for AHTS Far Saracen og AHTS Far Shogun for en periode på 38 måneder. Begge skipene er dermed sikret beskjeftigelse til mai Inpex tildelte AHTS Far Sword og AHTS Far Stream kontrakter av 40 måneders varighet. Forventet oppstart av kontraktene er i november Inpex har opsjon på å forlenge kontraktene med inntil 24 måneder. Inpex tildelte også PSV Far Seeker en kontrakt av 18 måneders varighet. Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 24 måneder. Forventet oppstart er i november 2014, og skipet vil trolig forlate Nordsjøen i løpet av august. Woodside Energy Ltd. tildelte AHTS Far Sirius en kontrakt på 16 måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 18 måneder. Oppstart forventes å bli medio oktober Skipet har frem til nå gått i spotmarkedet i Nordsjøen. Esso Australia tildelte PSV Far Supplier kontrakt for en periode på to år. Esso har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil tre år. Esso tildelte også PSV Far Scandia kontrakt med en varighet på ti måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil seks måneder. Begge disse kontraktene var en direkte forlengelse av eksisterende kontrakter. Far Sun på prøvetur 10

11 Statoil tildelte PSV Far Scotsman kontrakt for å støtte selskapets boreoperasjoner utenfor Tanzania. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende kontrakt, og varigheten er åtte måneder. Statoil har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 6 x 6 måneder. Karoon Petroleo & Gas Ltda tildelte AHTS Far Senator en kontrakt av fem måneders varighet med opsjoner på å forlenge kontrakten med 4 x 30 dager. Skipet skal støtte selskapets boreoperasjoner i Brasil. Oppstart var i midten av juli. Petrobras forlenget kontrakten for AHTS Far Santana med ytterligere fire år fra juli. KONTRAKTSDEKNING Kontraktsdekningen for Farstad-flåten inklusive befrakters opsjoner er ca. 79% for den gjenværende delen av 2014 og ca. 59% for MARKED Utviklingen i aktivitetsnivået offshore påvirkes nå negativt av det sterke fokuset på kostnadsnivå og kostnadsutvikling i oljeindustrien. I tillegg preges markedene av for mye tonnasje som følge av overkontrahering. Ordreboken gjør at det ikke kan forventes noen bedring i markedsbalansen med det første. Nordsjømarkedet har i kvartalet utviklet seg svært negativt i forhold til det som tidligere var forventet. Spesielt har ratenivået for AHTS vært lavere enn forventet. En bedring i Nordsjømarkedet forutsetter avgang av tonnasje til andre markeder. Også markedet i Brasil har utviklet seg negativt i forhold til de signaler som kom tidligere i år. Markedene i Asia og Australia er fortsatt preget av overkapasitet på tonnasje og press på ratenivået. En generell bedring i markedsbalansen forutsetter økt vekst i aktivitetsnivået offshore i de sentrale markedene og at kontraheringsaktiviteten avtar. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Farstad Shipping sine mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell. Rederiet arbeider aktivt for å bevisstgjøre ansatte med henblikk på å nå denne målsettingen. En viktig del av HMS-styringen er registrering, rapportering og vurdering av ulike HMS-data. To av måleindikatorene selskapet benytter er «fraværsskadefrekvens» (LTIF) og «personskader med medisinsk behandling» (TRCF), se figur på side 8. Selskapet måler dette som antall skader pr. million arbeidstimer, målt 24 timer i døgnet slik at også fritidsskader inkluderes. Ved utgangen av 2. kvartal var fraværsskadefrekvensen på 0,63 (3 fraværsskader) mot 0,77 i Denne indikatoren viser altså en positiv utvikling i forhold til foregående år. Når det gjelder TRCF er frekvensen 3,60, og dette er på linje med resultatet de siste par år. Den videre utviklingen i subseamarkedet vil være avhengig av det som skjer på tilbudssiden, og at aktuelle prosjekter blir igangsatt som planlagt. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi bekrefter at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2014 etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, og gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode og av nærståendes vesentlige transaksjoner. Ålesund, 18. august 2014 Styret Sverre A. Farstad Styreleder Per Norvald Sperre Styrets nestleder Gro Bakstad Styremedlem Mads Andersen Styremedlem Janne-Grethe Strand Aasnæs Styremedlem Leif-Arne Langøy Styremedlem Astrid Koppernæs Styremedlem Karl-Johan Bakken Konsernsjef 11

12 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1000) KONSERN RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (77 078) (72 457) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta (68 340) (79 626) ( ) Sum finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt (4 687) (7 082) (2 373) (14 423) (19 847) Resultat Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,20 0,10 3,24 2,21 6,67 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 5,97 6,10 12,22 12,57 26,81 Gjennomsnittlig antall aksjer OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 2. kvartal 2. kvartal Resultat Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder : Endring estimatavvik pensjoner Poster som vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder : Endring valutaterminog rentesikringsavtaler (41 449) (23 518) (34 079) (36 362) Endring utsatt skatt Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (50 447) (12 784) (26 803) Sum innregnet andre inntekter og kostnader (37 855) (46 863) (40 999) Totalresultat (33 774)

13 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1000) KONSERN BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Skip m.v Kontrakter nybygg Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Valuta- og rentesikringsavtaler Rentebærende gjeld og leasingforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER / ESTIMATER Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for 2013 for utfyllende informasjon. NOTE 2 - SEGMENTINFORMASJON DRIFTSINNTEKTER *) 2. kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA Annet Totalt Nordvest-Europa Brasil Australia/Asia Andre segmenter Annet Totalt *) ekskl. salg av skip DRIFTSRESULTAT (EBIT) *) 2. kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA (13 130) Annet (5 382) (2 440) (11 647) (18 039) Totalt Nordvest-Europa Brasil Australia/Asia Andre segmenter Annet (5 382) (2 440) (11 647) (18 039) Totalt *) ekskl. salg av skip 14

15 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 3 - KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2. kvartal 2. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av driftsmidler Investert i varige driftsmidler/kontrakter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utbetaling av utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (33) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter i perioden ( ) ( ) Netto valutakursendringer datterselskaper Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse *) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) *) ekskl. aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner/sertifikater NOTE 4 - ENDRING I EGENKAPITAL 2. kvartal 2. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Totalresultat (33 774) Utbetalt utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Egenkapital ved periodens slutt NOTE 5 - NØKKELTALL EBITDA-margin eksl.salgsgevinster 35,4% 36,3% 37,9% EBIT-margin eksl.salgsgevinster 17,4 % 20,3 % 21,5% Egenkapitalandel 38,4% 37,5% 39,2% Bokført egenkapital pr. aksje, NOK 178,35 171,75 176,36 Arbeidskapital

16 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 6 - AKSJONÆRFORHOLD OG UTBYTTE I løpet av kvartalet har aksjekursen beveget seg mellom NOK 110,50 og NOK 128,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 114,50. Aksjekursen pr ga selskapet en børsverdi på ca. NOK 4,47 mrd. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER pr Antall aksjer Eierandel i % Tyrholm & Farstad AS ,50 Brown Brothers Harriman Fidelity ,97 Pareto Aksje Norge ,24 Folketrygdfondet ,06 The Northern Trust Corporation ,08 Jan H. Farstad ,69 Sverre A. Farstad ,56 Varma Mutual Pension Company ,17 Pareto Aktiv ,12 Odin Offshore ,28 MP Pensjon PK ,08 Pareto Verdi VPF ,02 Odin Norge ,96 Bank of New York ,85 Swedbank Norge ,77 Forsvarets Personellservice ,68 Citibank DFA-INTL SML CAP ,53 State Street Bank ,53 J. P. Morgan Chase Bank ,41 BKK Pensjonskasse ,40 20 største aksjonærer ,90 Andre aksjonærer ,10 Totalt antall aksjer ,00 GENERALFORSAMLING 14. MAI 2014 Ordinær generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler onsdag 14. mai. Samtlige saker ble godkjent i henhold til innkallingen. Utbyttet på NOK 3,00 pr. aksje ble utbetalt 27. mai. Aksjen ble handlet eksklusivt utbytte torsdag 15. mai. NOTE 7 - NÆRSTÅENDE PARTER Selskapets største aksjonær er Tyrholm & Farstad AS, Ålesund. Dette selskapet blir definert som nærstående part med en eierandel på 40,5%. Farstad Shipping ASA har en husleieavtale med Tyrholm & Farstad AS for hovedkontoret i Ålesund som gjelder i perioden Dagens avtale utgjør en årlig kostnad på NOK 4,5 mill. Nye kontorlokaler er under oppføring på Skansekaia hvor leieavtale for de nye lokalene er inngått, og innflytting forventes å skje i løpet av 1. kvartal Utleier er firmaet Skansekaia Utvikling AS, hvor Tyrholm & Farstad AS har en eierandel på 33,3%. 16

17 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 8 - SKIP M.V. OG NYBYGG Andre Skip Sum skip Kontrakter Sum driftsmidler m.v. nybygg driftsmidler Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Avgang (1 163) (58 446) (59 609) ( ) ( ) Omregningsdifferanser juni Akkumulerte avskrivninger Balanse 1. januar Årets avskrivninger Avgang (1 115) (57 447) (58 562) - (58 562) 30. juni Balanseført verdi periodisert vedlikehold Balanseført verdi NOTE 9 - PANTEGJELD OG ANNEN LANGSIKTIG GJELD Konsernets låneavtaler inneholder betingelser knyttet til finansielle nøkkeltall. Dette gjelder krav til verdijustert egenkapitalandel, størrelse på likviditetsbeholdningen og arbeidskapital. Konsernet oppfylte alle krav til finansielle nøkkeltall i 2. kvartal Nedbetaling av langsiktig gjeld var NOK 213,7 mill. i 2. kvartal (NOK 197,6 mill. i 2. kvartal 2013). Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld på tilsammen NOK 476,7 mill. i kvartalet (NOK 1 648,8 mill.). Netto rentebærende gjeld pr Rentebærende gjeld og leasing forpliktelser Rentebærende omløpsmidler ( ) ( ) ( ) Netto rentebærende gjeld og leasing forpliktelser Den langsiktige gjelden pr fordeler seg med 77,7% i NOK (80,8% pr ), 7,3% (8,5%) i USD, 6,9% (7,0%) i GBP, 7,6% (3,7%) i AUD og 0,5% (0%) i EUR. I løpet av 2. kvartal er ca. NOK 72 mill. av den langsiktige gjelden konvertert fra NOK til USD og EUR. NOTE 10 - HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det har ikke fremkommet hendelser etter balansedagen som ville ha påvirket regnskapet eller de gjennomførte vurderinger i vesentlig grad. To nybygg har blitt levert til konsernet etter halvårsskiftet. PSV Far Sun (Vard 1 07) ble levert fra Vard Langsten den 10. juli. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med Sparebanken Møre. PSV Far Sygna (Vard 1 07) ble levert fra Vard Vung Tau, Vietnam den 13. august. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken. Etter dette har Farstad Shipping en flåte på 62 skip og to skip under bygging. 17

18 AHTS FLÅTEN BEFRAKTNING KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR SIRIUS UT 731 CD SUP jan opsj. FAR SIGMA UT 731 CD SUP spot FAR STATESMAN UT 731 CD SUP spot FAR SENATOR UT 731 CD SUP des opsj. FAR SARACEN UT 731 CD SUP mai 17 FAR SHOGUN UT 731 CD SUP mai 17 FAR SAGARIS UT 731 CD SUP aug opsj. FAR SCORPION UT 731 CD SUP spot FAR SCIMITAR UT 712 L SUP mars 15 + opsj. FAR SABRE UT 712 L SUP nov opsj. FAR SAPPHIRE UT 732 CD SUP spot FAR SOUND UT 712 L SUP nov opsj. BOS TURQUESA UT 722 L FSB feb opsj. FAR STRAIT UT 712 L FSS april 15 + opsj. FAR STREAM UT 712 L SUP jan opsj. FAR SWORD UT 712 L SUP jan opsj. BOS TURMALINA UT 722 L FSB okt opsj. BOS TOPÀZIO UT 728 L FSB spot LADY ASTRID UT IOS okt. 14 LADY CAROLINE UT IOS okt. 14 FAR SALTIRE UT 728 L FSL mars 15 + opsj. LADY GURO UT FSS okt opsj. FAR SCOUT UT 722 L SUP feb opsj. FAR SANTANA UT SUP juli 18 FAR SOVEREIGN UT SUP feb opsj. FAR SENIOR UT 722 L SUP feb opsj. LADY SANDRA KMAR FSS okt. 14 FAR SAILOR UT SUP nov. 17 FAR FOSNA UT SUP nov opsj. FAR GRIP UT SUP sept opsj. FAR SKY ME 303 II SUP spot FAR SEA ME 303 II SUP aug Eierforhold: SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. CON = Farstad Construction AS FSB = Farstad Shipping S.A. (Brasil) 18

19 PSV/SUBSEA FLÅTEN BEFRAKTNING KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Design DWT Byggeår Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SYGNA VARD SUP okt opsj. FAR SUN VARD SUP juli 20 + opsj. FAR STARLING PSV 08 CD SUP sept opsj. FAR SITELLA PSV 08 CD FSS mai 15 + opsj. FAR SPICA PSV 08 CD SUP okt opsj. FAR SOLITAIRE UT 754 WP SUP sept. 14 FAR SKIMMER PSV 08 CD FSS sept opsj. FAR SCOTSMAN PSV 08 CD FSL mars 15 + opsj. FAR SERVER HY 832 CD FSL spot FAR SERENADE UT 751 CD SUP april 15 + opsj. FAR SEARCHER UT 751 E SUP aug opsj. FAR SEEKER UT 751 E SUP mars 16 + opsj. FAR SPIRIT VS 470 Mk II FSL april 15 + opsj. FAR SWAN VS 470 Mk II FSS des. 14 FAR SPLENDOUR P SUP april 15 + opsj. FAR SYMPHONY P SUP april 17 + opsj. FAR SWIFT UT 755 L SUP sept opsj. LADY MELINDA UT FSS des. 15 LADY GRETE UT 755 L FSS mars 15 + opsj. LADY GRACE UT IOS mai 15 FAR STAR UT SUP aug opsj. FAR SUPPLIER VS FSL mai 16 + opsj. FAR STRIDER VS FSL aug opsj. FAR SUPPORTER UT FSL mai 16 FAR SERVICE UT FSL sept opsj. FAR SCANDIA UT SUP juli 15 + opsj. FAR SUPERIOR UT 705 L FSL spot Båtnavn Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR 829 tbn VARD CON FAR SLEIPNER tbn VARD CON FAR SAMSON UT 761 CD CON april 15 + opsj. FAR SAGA UT 745 L SUP mai 20 + opsj. FAR SCOTIA UT FSL nov opsj. i ) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til å kansellere kontraktene på spesielle vilkår. Kontrakter Under bygging Befrakters opsjon 19

20 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge Tel: , FARSTAD SHIPPING LTD. Farstad House, Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: , FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) PTY. LTD. Melbourne: GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Tel: , Perth: Level 9, 16 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia Tel: , FARSTAD SHIPPING OFFSHORE SIMULATION CENTRE PTY. LTD. PO Box 1375 Bibra Lake DC, Bibra Lake WA 6965, Australia Tel: , FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. 78 Shenton Way, #19-02, Singapore Tel: , FARSTAD SHIPPING S.A. Macaé: Rua Abilio Moreira de Miranda, No. 606, Imbetiba, Macaé, RJ CEP , Brazil Tel: , Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 01 - Sala Centro CEP , Rio de Janeiro - RJ, Brazil Tel: ,

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 4 758 BØRSVERDI 1 010 193 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 60 SKIP 1 4NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa kvartalsrapport 3 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 265 Børsverdi 728.2 2 655.1 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon BOS Turmalina, med ny F på skutesiden

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 1 326 BØRSVERDI 1 063 126 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 5 246 905,8 151,9 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 1 7nybygg visjon 3 kvartalsrapport 4-2012 FORELØPIG REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa kvartalsrapport 4 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 889.0 Børsverdi 983.6 3 641.3 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 56 skip 8nybygg 1visjon Lady Astrid og i bakgrunnen Far

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 5 187 BØRSVERDI 1 029 DRIFTSINNTEKTER 208 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 5NYBYGG VISJON 3 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 936 BØRSVERDI 1 039-31 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2015 4 KONTRAKTSINNGÅELSER SKIP I OPPLAG

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2014 3 305 BØRSVERDI 1 212 DRIFTSINNTEKTER 311 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa kvartalsrapport 2 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 6 669 Børsverdi 371.9 1 684.9 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon 3 4 V i k t i g e h e n d e ls e

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 5 460 933,7 200,8 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 54 skip 1 11 nybygg visjon 3 viktige hendelser første halvår 2012 4 kontrahering av AHTS-nybygg

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2013 5 070 BØRSVERDI 1 074 DRIFTSINNTEKTER 283 DRIFTSRESULTAT (EBIT) Farstadskip i Rio de Janeiro 2 59 SKIP 1 6NYBYGG VISJON Bruk av bildet er godkjent av Petrobras

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport FARSTAD SHIPPING ASA kvartalsrapport 2-2013 4 719,0 996,6 205,4 børsverdi driftsinntekter driftsresultat (ebit) 2 59 skip 1 5nybygg visjon Foto: Kjetil Dreyer 3 viktige hendelser første halvår 2013 Foto:

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2015 579 969 74 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1-2009 KVARTALSRAPPORT 1-2009 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 746,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 292,6 mill. Resultatet etter

Detaljer

F ARSTAD SHIPPING ASA

F ARSTAD SHIPPING ASA F ARSTAD SHIPPING ASA RAPPORT PR. 31. MARS 2 0 0 0 % 100 80 60 40 20 0 NOK 3,00 2,00 1,00 0 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 1999 31.03.00 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport FARSTAD SHIPPING ASA kvartalsrapport 1 5 011,5 914,8 børsverdi 2 farstad shipping asa d r i f ts i n n t e k t e r 173,3 d r i f ts r e s u ltat ( e b i t ) 58 skip 7 n y byg g 1 visjon farstad shipping

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER F A R S T A D S H I P P I N G A S A R APPORT PR. 3. SEPTEMBER R A P P O R T P R. 3. % 1 8 6 4 2 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 3.9.99 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

Kvartalsrapport 4 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 4 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa Far Sapphire setter ut anker - Arkivfoto kvartalsrapport - farstad shipping asa 3 F I N A N S I E L L E H O V E DTA

Detaljer

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet.

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2008 FOKUS OG VERDIER FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker. utstyr og miljø. Vi

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3-2008 KVARTALSRAPPORT 3-2008 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 836,7 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 61,1 mill. Driftsresultatet

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2015 593 940-982 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

EBITDA (ekskl. salgsgevinster) DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster)

EBITDA (ekskl. salgsgevinster) DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3-2009 KVARTALSRAPPORT 3-2009 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 871,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 352,6 mill. Resultatet etter

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 419,1 mill. (NOK 404,5 mill. i samme periode

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA 28 AHTS 26 PSV 3 SUBSEA farstadflåten Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 57 skip. Som en del av vår flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i perioden til. Vi har

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

HENDELSER OG PRESSEKLIPP

HENDELSER OG PRESSEKLIPP Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2009 FOKUS OG VERDIER HENDELSER OG PRESSEKLIPP FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1-2008 KVARTALSRAPPORT 1-2008 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 625,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 236,1 mill. Resultatet etter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 11.05.2006 FAR RESULTAT 1Q 2006 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill. i samme periode i 2005). Driftsresultatet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal oppnå en konkurransedyktig av kast ning over tid. Avkastningen kommer dels ved at verdiøkningen som

Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal oppnå en konkurransedyktig av kast ning over tid. Avkastningen kommer dels ved at verdiøkningen som 16 236 Markedsverdi skip 12 172 Bokført verdi skip 6 85 bokført ek Finansiell og analytisk informasjon Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal oppnå en konkurransedyktig av kast ning over tid.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa Foto: Norvald Kjerstad Far Scorpion og Far Serenade kvartalsrapport - farstad shipping asa 3 FINANSIELLE HOVEDTALL

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA Farstad Shippings rapportering for 2014 består av to publikasjoner; «Business Review» (kun publisert

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå fra 1. kvartal - God kostnadskontroll gir bedring i EBITDA og driftsresultat - Svakt spotmarked i kvartalet, men god aktivitet under kontrakt - EBITDA

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Resultatforbedring i kvartalet på tross av et svakt marked - Selskapet har tatt levering av et nybygg og kjøpt to skip i annenhåndsmarkedet i kvartalet - EBITDA første halvår viste en resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015

FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015 INNHOLD 03 10 11 12 14 15 16 54 56 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå og resultat fra 1. kvartal - EBITDA på MNOK 49 i kvartalet - Vedvarende svakt marked - EBITDA første halvår viste en oppgang på MNOK 9 fra MNOK 84 for

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007 2. KVARTAL 2007 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2007 USD 13.370.000 (2. kvartal 2006: USD 11.772.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.847.000 (USD 2.098.000).

Detaljer