FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014"

Transkript

1 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

2 4 466 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2

3 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3

4 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR

5 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far Spica AHTS Far Sirius PSV Far Seeker Farstad Shipping ASA har i løpet av første halvår blitt tildelt kontrakter for NOK 1, 93 milliarder. Etter halvårsavslutningen har selskapet blitt tildelt kontrakter for ytterligere NOK 1,75 millliarder. Kontraktsummene er eksklusive befrakters opsjoner. De nye kontraktene er viktige for å opprettholde selskapets langsiktige befraktningsstrategi. I forbindelse med disse kontraktsinngåelsene har selskapet valgt å flytte tre skip ut av Nordsjømarkedet. Far Spica (PSV 2013, Vard 1 08) har startet på sin kontrakt i Sør-Afrika. Far Sirius (AHTS 2014, UT 731 CD) er underveis til Australia og skal starte på sin kontrakt i oktober. Far Seeker (AHTS 2008, UT 751 E) vil etter planen starte sin overseiling til Australia i løpet av august og skal starte på sin kontrakt i november. LEVERING AV 2 AHTS OG 2 PSV SALG AV SKIP AHTS Far Sirius PSV Far Sun PSV Far Grimshader I løpet av første halvår har Farstad Shipping tatt levering av to AHTS UT 731 CD. AHTS Far Sigma og AHTS Far Sirius ble levert fra Vard Langsten henholdsvis 10. februar og 3. april. Far Sigma opererer i spotmarkedet i Nordsjøen, mens Far Sirius er underveis til Australia for å gå på kontrakt for Woodside Energy Ltd. I tillegg er to PSV VARD 1 07 levert etter halvårsskiftet. PSV Far Sun ble levert fra Vard Langsten 10. juli, og startet umiddelbart på sin langsiktige kontrakt for Statoil. PSV Far Sygna ble levert fra Vard Vung Tau i Vietnam 13. august. Skipet skal etter levering i dokk i Singapore før overseilingen til Nordsjøen starter. Far Grimshader (PSV 1983, UT 706 L, DWT) ble solgt 7. februar. Salget ga en bokført gevinst på NOK 15,0 mill. i 1. kvartal. Samtlige av selskapets skip bygget på 80-tallet er dermed solgt. Far Sygna vil starte på sin langsiktige kontrakt for Statoil ved ankomst. 5

6 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den kultur de ansatte i Farstad Shipping står for. Verdigrunn laget vårt gir klare føringer for de prioriteringer som ligger, og vil bli lagt til grunn for selskapets videre utvikling. Som et ledende supplyskipsrederi er vi avhengige av å ha enga sjerte, kunnskapsrike og kompetente mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte. En moderne og konkurranse dyktig flåte er også en forutsetning for dette. SIKKERHETSBEVISST INKLUDERENDE VERDISKAPENDE SYNLIG & TRANSPARENT ETTERRETTELIG VISJON BETTER BY FAR Gjennom å etterleve våre verdier skal vi videreutvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert. FORRETNINGSIDÉ Vi skal være en ledende leverandør av spesialisert offshore tonnasje til den internasjonale olje- og gassindustrien. MÅLSETTINGER Vi har en overordnet målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell. Selskapets vekst skal være fundert på god lønnsomhet og finansiell styrke. Vi har en målsetting om å gi våre eiere en konkurransedyktig avkastning. FOKUS Vi har fokus på store, avanserte skip innenfor ankerhånd tering, supply og subsea. Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er grunnleggende i all vår virksomhet og avgjørende for vår konkurranseposisjon. Vi har fokus på å stimulere og videreutvikle kompetanse, kunnskap og hold ninger hos våre ansatte. LANGSIKTIGHET Vi er en industriell aktør som har et langsiktig perspektiv på våre aktiviteter. Våre tjenester skal bidra til en bærekraftig utvikling for våre kunder og deres forretninger, samt legge grunnlag for en langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansat te og samfunnet for øvrig. Vi har en langsiktig befraktningsstrategi. 6

7 FARSTAD SHIPPING ASA GLOBALT SAMMENDRAG TALL = ANTALL SKIP 2 32 AHTS 27 PSV 3 SUBSEA + 2 NYBYGG 2250 ANSATTE TOTALT KJØNNSFORDELING 74 SEILENDE KONTOR % 33% AUSTRALIA/ASIA BRASIL DRIFTSINNTEKTER (EKSKL. GEVINST VED SALG) 19% 3% NORDVEST-EUR0PA ANDRE NOK MILL 7

8 KVARTALSRAPPORT DRIFTSINNTEKTER ekskl. gevinst ved salg mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EBITDA ekskl. gevinst ved salg mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EBIT ekskl. gevinst ved salg og gevinst ved trinnvis oppkjøp mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal TRCF - LTIF 10 TRCF LTIF 2,0 9 1,8 8 1, ,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 TRCF Personskader med medisinsk behandling pr. million arbeidede timer LTIF Fraværsskadefrekvens pr. million arbeidede timer *) 2014 viser frekvenser hittil i år *) 0 8

9 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 46,7 mill. DETTE ER FARSTAD SHIPPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi innenfor vårt definerte virksomhetsområde av større og mer avanserte offshore supplyskip. Vi er et verdidrevet selskap med fokus på sikkerhet, kvalitet og effektivitet i våre tjenester. Selskapets flåte består av 62 skip (27 PSV, 32 AHTS og tre SUBSEA). I tillegg er det kontrahert to nybygg (to SUBSEA) for levering i henholdsvis mars og juli Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca For tiden befinner 18 skip seg i Brasil, 15 i Nordvest-Europa, 27 i Australia/Asia og to i Afrika. RESULTAT 2. KVARTAL 2014 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. (NOK 996,6 mill. i samme periode i 2013 inkl. gevinst ved salg av skip NOK 3,6 mill.). Driftskostnadene for perioden ble NOK 682,9 mill. (NOK 632,7 mill.). Økningen i både driftsinntekter og driftskostnader skyldes i hovedsak flere skip i flåten sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. (NOK 205,4 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 189,1 mill. (NOK 158,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 127,2 mill. (negativ NOK 194,2 mill.). Det ble realisert valutagevinster på NOK 5,2 mill. (gevinst NOK 4,5 mill.) i kvartalet. Videre ble det inntektsført urealiserte valutagevinster på NOK 7,8 mill. (tap NOK 68,3 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 46,7 mill. (NOK 4,1 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden ble NOK 232,7 mill. mot NOK 238,1 mill. for samme periode i RESULTAT PR Driftsinntektene pr ble NOK 2 060,3 mill. inkl. gevinst ved salg av skip NOK 15,0 mill. (NOK 1 911,4 mill. inkl. gevinst ved salg av skip NOK 7,0 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 1 321,9 mill. (NOK 1 222,8 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 367,1 mill. (NOK 309,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 371,3 mill. (NOK 378,7 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 242,7 mill. (negativ NOK 278,0 mill.) etter at det ble inntektsført urealiserte valutagevinster på NOK 19,2 mill. (tap NOK 79,6 mill.). Det ble realisert valutagevinster på NOK 16,4 mill. (gevinst NOK 34,7 mill.) i første halvår. Resultat etter skatt ble NOK 126,2 mill. (NOK 86,2 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden ble NOK 476,5 mill. mot NOK 490,2 mill. i samme periode i FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR I balansen pr utgjorde rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK ,3 mill. (NOK ,2 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordelte seg med 77,7% i NOK, 7,3% i USD, 6,9% i GBP, 7,6% i AUD og 0,5% i EUR. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 289,3 mill. (NOK 2 215,7 mill.). Konsernets egenkapital pr var bokført til NOK 6 955,6 mill. (NOK 6 698,2 mill.) tilsvarende NOK 178,35 (NOK 171,75) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel var 38,4% (37,5%). RENTE- OG VALUTARISIKO Risiko for endring i markedsrenter reduseres ved å inngå fastrentelån og rentesikringsavtaler. Pr var ca. 70% av konsernets gjeld rentesikret ved fastrentelån og rentesikringsavtaler. Også for årene fremover er en relativt høy andel av gjelden rentesikret. Den øvrige delen av gjelden har flytende rente, og vil være utsatt for endringer i rentenivået. Konsernet er i stor grad utsatt for valutarisiko da ca % av de siste års inntekter er opptjent i utenlandsk valuta. Valutalån og terminkontrakter/opsjoner benyttes for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta. ENDRINGER I FLÅTEN Far Grimshader (PSV 1983, UT 706 L, DWT) ble solgt 7. februar. Salget ga en bokført gevinst på NOK 15,0 mill. i 1. kvartal. Far Sigma (AHTS UT 731 CD) ble levert fra Vard Langsten 10. februar. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Nordea. *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger, +/- urealisert valutatap/gevinst vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. 9

10 KVARTALSRAPPORT Far Sirius (AHTS UT 731 CD) ble levert fra Vard Langsten 3. april. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Sparebank 1 SMN. Far Sun (PSV Vard 1 07) ble levert fra Vard Langsten 10. juli. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med Sparebanken Møre. Far Sygna (PSV Vard 1 07) ble levert fra Vard Vung Tau, Vietnam 13. august. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken. Far Sygna vil starte på sin seksårskontrakt for Statoil ved ankomst Nordsjøen. Også søsterskipet Far Sun gikk direkte inn på en seksårskontrakt for Statoil etter levering i juli. NY BESKJEFTIGELSE Farstad Shipping har inngått en rekke nye befraktningsavtaler i første halvår: Statoil benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Serenade med ett år fra april. Saipem benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for CSV Far Samson med ett år, og skipet er dermed beskjeftiget ut april Peterson Den Helder B.V. benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Splendour i ett år fra begynnelsen av mai. ConocoPhillips forlenget kontrakten med PSV Lady Melinda med ytterligere to år, og skipet er dermed beskjeftiget til desember Woodside tildelte PSV Far Starling en 18 måneders kontrakt med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 x 6 måneder. Woodside erklærte også sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Lady Grace i tolv måneder fra mai. Chevron Australia benyttet sin opsjon på å forlenge kontraktene for AHTS Far Saracen og AHTS Far Shogun for en periode på 38 måneder. Begge skipene er dermed sikret beskjeftigelse til mai Inpex tildelte AHTS Far Sword og AHTS Far Stream kontrakter av 40 måneders varighet. Forventet oppstart av kontraktene er i november Inpex har opsjon på å forlenge kontraktene med inntil 24 måneder. Inpex tildelte også PSV Far Seeker en kontrakt av 18 måneders varighet. Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 24 måneder. Forventet oppstart er i november 2014, og skipet vil trolig forlate Nordsjøen i løpet av august. Woodside Energy Ltd. tildelte AHTS Far Sirius en kontrakt på 16 måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 18 måneder. Oppstart forventes å bli medio oktober Skipet har frem til nå gått i spotmarkedet i Nordsjøen. Esso Australia tildelte PSV Far Supplier kontrakt for en periode på to år. Esso har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil tre år. Esso tildelte også PSV Far Scandia kontrakt med en varighet på ti måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil seks måneder. Begge disse kontraktene var en direkte forlengelse av eksisterende kontrakter. Far Sun på prøvetur 10

11 Statoil tildelte PSV Far Scotsman kontrakt for å støtte selskapets boreoperasjoner utenfor Tanzania. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende kontrakt, og varigheten er åtte måneder. Statoil har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 6 x 6 måneder. Karoon Petroleo & Gas Ltda tildelte AHTS Far Senator en kontrakt av fem måneders varighet med opsjoner på å forlenge kontrakten med 4 x 30 dager. Skipet skal støtte selskapets boreoperasjoner i Brasil. Oppstart var i midten av juli. Petrobras forlenget kontrakten for AHTS Far Santana med ytterligere fire år fra juli. KONTRAKTSDEKNING Kontraktsdekningen for Farstad-flåten inklusive befrakters opsjoner er ca. 79% for den gjenværende delen av 2014 og ca. 59% for MARKED Utviklingen i aktivitetsnivået offshore påvirkes nå negativt av det sterke fokuset på kostnadsnivå og kostnadsutvikling i oljeindustrien. I tillegg preges markedene av for mye tonnasje som følge av overkontrahering. Ordreboken gjør at det ikke kan forventes noen bedring i markedsbalansen med det første. Nordsjømarkedet har i kvartalet utviklet seg svært negativt i forhold til det som tidligere var forventet. Spesielt har ratenivået for AHTS vært lavere enn forventet. En bedring i Nordsjømarkedet forutsetter avgang av tonnasje til andre markeder. Også markedet i Brasil har utviklet seg negativt i forhold til de signaler som kom tidligere i år. Markedene i Asia og Australia er fortsatt preget av overkapasitet på tonnasje og press på ratenivået. En generell bedring i markedsbalansen forutsetter økt vekst i aktivitetsnivået offshore i de sentrale markedene og at kontraheringsaktiviteten avtar. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Farstad Shipping sine mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell. Rederiet arbeider aktivt for å bevisstgjøre ansatte med henblikk på å nå denne målsettingen. En viktig del av HMS-styringen er registrering, rapportering og vurdering av ulike HMS-data. To av måleindikatorene selskapet benytter er «fraværsskadefrekvens» (LTIF) og «personskader med medisinsk behandling» (TRCF), se figur på side 8. Selskapet måler dette som antall skader pr. million arbeidstimer, målt 24 timer i døgnet slik at også fritidsskader inkluderes. Ved utgangen av 2. kvartal var fraværsskadefrekvensen på 0,63 (3 fraværsskader) mot 0,77 i Denne indikatoren viser altså en positiv utvikling i forhold til foregående år. Når det gjelder TRCF er frekvensen 3,60, og dette er på linje med resultatet de siste par år. Den videre utviklingen i subseamarkedet vil være avhengig av det som skjer på tilbudssiden, og at aktuelle prosjekter blir igangsatt som planlagt. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi bekrefter at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2014 etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, og gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode og av nærståendes vesentlige transaksjoner. Ålesund, 18. august 2014 Styret Sverre A. Farstad Styreleder Per Norvald Sperre Styrets nestleder Gro Bakstad Styremedlem Mads Andersen Styremedlem Janne-Grethe Strand Aasnæs Styremedlem Leif-Arne Langøy Styremedlem Astrid Koppernæs Styremedlem Karl-Johan Bakken Konsernsjef 11

12 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1000) KONSERN RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (77 078) (72 457) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta (68 340) (79 626) ( ) Sum finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt (4 687) (7 082) (2 373) (14 423) (19 847) Resultat Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,20 0,10 3,24 2,21 6,67 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 5,97 6,10 12,22 12,57 26,81 Gjennomsnittlig antall aksjer OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 2. kvartal 2. kvartal Resultat Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder : Endring estimatavvik pensjoner Poster som vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder : Endring valutaterminog rentesikringsavtaler (41 449) (23 518) (34 079) (36 362) Endring utsatt skatt Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (50 447) (12 784) (26 803) Sum innregnet andre inntekter og kostnader (37 855) (46 863) (40 999) Totalresultat (33 774)

13 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1000) KONSERN BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Skip m.v Kontrakter nybygg Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Valuta- og rentesikringsavtaler Rentebærende gjeld og leasingforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER / ESTIMATER Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for 2013 for utfyllende informasjon. NOTE 2 - SEGMENTINFORMASJON DRIFTSINNTEKTER *) 2. kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA Annet Totalt Nordvest-Europa Brasil Australia/Asia Andre segmenter Annet Totalt *) ekskl. salg av skip DRIFTSRESULTAT (EBIT) *) 2. kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA (13 130) Annet (5 382) (2 440) (11 647) (18 039) Totalt Nordvest-Europa Brasil Australia/Asia Andre segmenter Annet (5 382) (2 440) (11 647) (18 039) Totalt *) ekskl. salg av skip 14

15 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 3 - KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2. kvartal 2. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av driftsmidler Investert i varige driftsmidler/kontrakter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utbetaling av utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (33) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter i perioden ( ) ( ) Netto valutakursendringer datterselskaper Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse *) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) *) ekskl. aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner/sertifikater NOTE 4 - ENDRING I EGENKAPITAL 2. kvartal 2. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Totalresultat (33 774) Utbetalt utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Egenkapital ved periodens slutt NOTE 5 - NØKKELTALL EBITDA-margin eksl.salgsgevinster 35,4% 36,3% 37,9% EBIT-margin eksl.salgsgevinster 17,4 % 20,3 % 21,5% Egenkapitalandel 38,4% 37,5% 39,2% Bokført egenkapital pr. aksje, NOK 178,35 171,75 176,36 Arbeidskapital

16 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 6 - AKSJONÆRFORHOLD OG UTBYTTE I løpet av kvartalet har aksjekursen beveget seg mellom NOK 110,50 og NOK 128,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 114,50. Aksjekursen pr ga selskapet en børsverdi på ca. NOK 4,47 mrd. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER pr Antall aksjer Eierandel i % Tyrholm & Farstad AS ,50 Brown Brothers Harriman Fidelity ,97 Pareto Aksje Norge ,24 Folketrygdfondet ,06 The Northern Trust Corporation ,08 Jan H. Farstad ,69 Sverre A. Farstad ,56 Varma Mutual Pension Company ,17 Pareto Aktiv ,12 Odin Offshore ,28 MP Pensjon PK ,08 Pareto Verdi VPF ,02 Odin Norge ,96 Bank of New York ,85 Swedbank Norge ,77 Forsvarets Personellservice ,68 Citibank DFA-INTL SML CAP ,53 State Street Bank ,53 J. P. Morgan Chase Bank ,41 BKK Pensjonskasse ,40 20 største aksjonærer ,90 Andre aksjonærer ,10 Totalt antall aksjer ,00 GENERALFORSAMLING 14. MAI 2014 Ordinær generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler onsdag 14. mai. Samtlige saker ble godkjent i henhold til innkallingen. Utbyttet på NOK 3,00 pr. aksje ble utbetalt 27. mai. Aksjen ble handlet eksklusivt utbytte torsdag 15. mai. NOTE 7 - NÆRSTÅENDE PARTER Selskapets største aksjonær er Tyrholm & Farstad AS, Ålesund. Dette selskapet blir definert som nærstående part med en eierandel på 40,5%. Farstad Shipping ASA har en husleieavtale med Tyrholm & Farstad AS for hovedkontoret i Ålesund som gjelder i perioden Dagens avtale utgjør en årlig kostnad på NOK 4,5 mill. Nye kontorlokaler er under oppføring på Skansekaia hvor leieavtale for de nye lokalene er inngått, og innflytting forventes å skje i løpet av 1. kvartal Utleier er firmaet Skansekaia Utvikling AS, hvor Tyrholm & Farstad AS har en eierandel på 33,3%. 16

17 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 8 - SKIP M.V. OG NYBYGG Andre Skip Sum skip Kontrakter Sum driftsmidler m.v. nybygg driftsmidler Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Avgang (1 163) (58 446) (59 609) ( ) ( ) Omregningsdifferanser juni Akkumulerte avskrivninger Balanse 1. januar Årets avskrivninger Avgang (1 115) (57 447) (58 562) - (58 562) 30. juni Balanseført verdi periodisert vedlikehold Balanseført verdi NOTE 9 - PANTEGJELD OG ANNEN LANGSIKTIG GJELD Konsernets låneavtaler inneholder betingelser knyttet til finansielle nøkkeltall. Dette gjelder krav til verdijustert egenkapitalandel, størrelse på likviditetsbeholdningen og arbeidskapital. Konsernet oppfylte alle krav til finansielle nøkkeltall i 2. kvartal Nedbetaling av langsiktig gjeld var NOK 213,7 mill. i 2. kvartal (NOK 197,6 mill. i 2. kvartal 2013). Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld på tilsammen NOK 476,7 mill. i kvartalet (NOK 1 648,8 mill.). Netto rentebærende gjeld pr Rentebærende gjeld og leasing forpliktelser Rentebærende omløpsmidler ( ) ( ) ( ) Netto rentebærende gjeld og leasing forpliktelser Den langsiktige gjelden pr fordeler seg med 77,7% i NOK (80,8% pr ), 7,3% (8,5%) i USD, 6,9% (7,0%) i GBP, 7,6% (3,7%) i AUD og 0,5% (0%) i EUR. I løpet av 2. kvartal er ca. NOK 72 mill. av den langsiktige gjelden konvertert fra NOK til USD og EUR. NOTE 10 - HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det har ikke fremkommet hendelser etter balansedagen som ville ha påvirket regnskapet eller de gjennomførte vurderinger i vesentlig grad. To nybygg har blitt levert til konsernet etter halvårsskiftet. PSV Far Sun (Vard 1 07) ble levert fra Vard Langsten den 10. juli. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med Sparebanken Møre. PSV Far Sygna (Vard 1 07) ble levert fra Vard Vung Tau, Vietnam den 13. august. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken. Etter dette har Farstad Shipping en flåte på 62 skip og to skip under bygging. 17

18 AHTS FLÅTEN BEFRAKTNING KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR SIRIUS UT 731 CD SUP jan opsj. FAR SIGMA UT 731 CD SUP spot FAR STATESMAN UT 731 CD SUP spot FAR SENATOR UT 731 CD SUP des opsj. FAR SARACEN UT 731 CD SUP mai 17 FAR SHOGUN UT 731 CD SUP mai 17 FAR SAGARIS UT 731 CD SUP aug opsj. FAR SCORPION UT 731 CD SUP spot FAR SCIMITAR UT 712 L SUP mars 15 + opsj. FAR SABRE UT 712 L SUP nov opsj. FAR SAPPHIRE UT 732 CD SUP spot FAR SOUND UT 712 L SUP nov opsj. BOS TURQUESA UT 722 L FSB feb opsj. FAR STRAIT UT 712 L FSS april 15 + opsj. FAR STREAM UT 712 L SUP jan opsj. FAR SWORD UT 712 L SUP jan opsj. BOS TURMALINA UT 722 L FSB okt opsj. BOS TOPÀZIO UT 728 L FSB spot LADY ASTRID UT IOS okt. 14 LADY CAROLINE UT IOS okt. 14 FAR SALTIRE UT 728 L FSL mars 15 + opsj. LADY GURO UT FSS okt opsj. FAR SCOUT UT 722 L SUP feb opsj. FAR SANTANA UT SUP juli 18 FAR SOVEREIGN UT SUP feb opsj. FAR SENIOR UT 722 L SUP feb opsj. LADY SANDRA KMAR FSS okt. 14 FAR SAILOR UT SUP nov. 17 FAR FOSNA UT SUP nov opsj. FAR GRIP UT SUP sept opsj. FAR SKY ME 303 II SUP spot FAR SEA ME 303 II SUP aug Eierforhold: SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. CON = Farstad Construction AS FSB = Farstad Shipping S.A. (Brasil) 18

19 PSV/SUBSEA FLÅTEN BEFRAKTNING KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Design DWT Byggeår Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SYGNA VARD SUP okt opsj. FAR SUN VARD SUP juli 20 + opsj. FAR STARLING PSV 08 CD SUP sept opsj. FAR SITELLA PSV 08 CD FSS mai 15 + opsj. FAR SPICA PSV 08 CD SUP okt opsj. FAR SOLITAIRE UT 754 WP SUP sept. 14 FAR SKIMMER PSV 08 CD FSS sept opsj. FAR SCOTSMAN PSV 08 CD FSL mars 15 + opsj. FAR SERVER HY 832 CD FSL spot FAR SERENADE UT 751 CD SUP april 15 + opsj. FAR SEARCHER UT 751 E SUP aug opsj. FAR SEEKER UT 751 E SUP mars 16 + opsj. FAR SPIRIT VS 470 Mk II FSL april 15 + opsj. FAR SWAN VS 470 Mk II FSS des. 14 FAR SPLENDOUR P SUP april 15 + opsj. FAR SYMPHONY P SUP april 17 + opsj. FAR SWIFT UT 755 L SUP sept opsj. LADY MELINDA UT FSS des. 15 LADY GRETE UT 755 L FSS mars 15 + opsj. LADY GRACE UT IOS mai 15 FAR STAR UT SUP aug opsj. FAR SUPPLIER VS FSL mai 16 + opsj. FAR STRIDER VS FSL aug opsj. FAR SUPPORTER UT FSL mai 16 FAR SERVICE UT FSL sept opsj. FAR SCANDIA UT SUP juli 15 + opsj. FAR SUPERIOR UT 705 L FSL spot Båtnavn Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR 829 tbn VARD CON FAR SLEIPNER tbn VARD CON FAR SAMSON UT 761 CD CON april 15 + opsj. FAR SAGA UT 745 L SUP mai 20 + opsj. FAR SCOTIA UT FSL nov opsj. i ) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til å kansellere kontraktene på spesielle vilkår. Kontrakter Under bygging Befrakters opsjon 19

20 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge Tel: , FARSTAD SHIPPING LTD. Farstad House, Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: , FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) PTY. LTD. Melbourne: GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Tel: , Perth: Level 9, 16 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia Tel: , FARSTAD SHIPPING OFFSHORE SIMULATION CENTRE PTY. LTD. PO Box 1375 Bibra Lake DC, Bibra Lake WA 6965, Australia Tel: , FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. 78 Shenton Way, #19-02, Singapore Tel: , FARSTAD SHIPPING S.A. Macaé: Rua Abilio Moreira de Miranda, No. 606, Imbetiba, Macaé, RJ CEP , Brazil Tel: , Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 01 - Sala Centro CEP , Rio de Janeiro - RJ, Brazil Tel: ,

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

NORECO. Andre kvartal 2012

NORECO. Andre kvartal 2012 NORECO Andre kvartal 2012 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer