FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014"

Transkript

1 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

2 4 466 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2

3 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3

4 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR

5 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far Spica AHTS Far Sirius PSV Far Seeker Farstad Shipping ASA har i løpet av første halvår blitt tildelt kontrakter for NOK 1, 93 milliarder. Etter halvårsavslutningen har selskapet blitt tildelt kontrakter for ytterligere NOK 1,75 millliarder. Kontraktsummene er eksklusive befrakters opsjoner. De nye kontraktene er viktige for å opprettholde selskapets langsiktige befraktningsstrategi. I forbindelse med disse kontraktsinngåelsene har selskapet valgt å flytte tre skip ut av Nordsjømarkedet. Far Spica (PSV 2013, Vard 1 08) har startet på sin kontrakt i Sør-Afrika. Far Sirius (AHTS 2014, UT 731 CD) er underveis til Australia og skal starte på sin kontrakt i oktober. Far Seeker (AHTS 2008, UT 751 E) vil etter planen starte sin overseiling til Australia i løpet av august og skal starte på sin kontrakt i november. LEVERING AV 2 AHTS OG 2 PSV SALG AV SKIP AHTS Far Sirius PSV Far Sun PSV Far Grimshader I løpet av første halvår har Farstad Shipping tatt levering av to AHTS UT 731 CD. AHTS Far Sigma og AHTS Far Sirius ble levert fra Vard Langsten henholdsvis 10. februar og 3. april. Far Sigma opererer i spotmarkedet i Nordsjøen, mens Far Sirius er underveis til Australia for å gå på kontrakt for Woodside Energy Ltd. I tillegg er to PSV VARD 1 07 levert etter halvårsskiftet. PSV Far Sun ble levert fra Vard Langsten 10. juli, og startet umiddelbart på sin langsiktige kontrakt for Statoil. PSV Far Sygna ble levert fra Vard Vung Tau i Vietnam 13. august. Skipet skal etter levering i dokk i Singapore før overseilingen til Nordsjøen starter. Far Grimshader (PSV 1983, UT 706 L, DWT) ble solgt 7. februar. Salget ga en bokført gevinst på NOK 15,0 mill. i 1. kvartal. Samtlige av selskapets skip bygget på 80-tallet er dermed solgt. Far Sygna vil starte på sin langsiktige kontrakt for Statoil ved ankomst. 5

6 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den kultur de ansatte i Farstad Shipping står for. Verdigrunn laget vårt gir klare føringer for de prioriteringer som ligger, og vil bli lagt til grunn for selskapets videre utvikling. Som et ledende supplyskipsrederi er vi avhengige av å ha enga sjerte, kunnskapsrike og kompetente mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte. En moderne og konkurranse dyktig flåte er også en forutsetning for dette. SIKKERHETSBEVISST INKLUDERENDE VERDISKAPENDE SYNLIG & TRANSPARENT ETTERRETTELIG VISJON BETTER BY FAR Gjennom å etterleve våre verdier skal vi videreutvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert. FORRETNINGSIDÉ Vi skal være en ledende leverandør av spesialisert offshore tonnasje til den internasjonale olje- og gassindustrien. MÅLSETTINGER Vi har en overordnet målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell. Selskapets vekst skal være fundert på god lønnsomhet og finansiell styrke. Vi har en målsetting om å gi våre eiere en konkurransedyktig avkastning. FOKUS Vi har fokus på store, avanserte skip innenfor ankerhånd tering, supply og subsea. Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er grunnleggende i all vår virksomhet og avgjørende for vår konkurranseposisjon. Vi har fokus på å stimulere og videreutvikle kompetanse, kunnskap og hold ninger hos våre ansatte. LANGSIKTIGHET Vi er en industriell aktør som har et langsiktig perspektiv på våre aktiviteter. Våre tjenester skal bidra til en bærekraftig utvikling for våre kunder og deres forretninger, samt legge grunnlag for en langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansat te og samfunnet for øvrig. Vi har en langsiktig befraktningsstrategi. 6

7 FARSTAD SHIPPING ASA GLOBALT SAMMENDRAG TALL = ANTALL SKIP 2 32 AHTS 27 PSV 3 SUBSEA + 2 NYBYGG 2250 ANSATTE TOTALT KJØNNSFORDELING 74 SEILENDE KONTOR % 33% AUSTRALIA/ASIA BRASIL DRIFTSINNTEKTER (EKSKL. GEVINST VED SALG) 19% 3% NORDVEST-EUR0PA ANDRE NOK MILL 7

8 KVARTALSRAPPORT DRIFTSINNTEKTER ekskl. gevinst ved salg mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EBITDA ekskl. gevinst ved salg mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EBIT ekskl. gevinst ved salg og gevinst ved trinnvis oppkjøp mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal TRCF - LTIF 10 TRCF LTIF 2,0 9 1,8 8 1, ,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 TRCF Personskader med medisinsk behandling pr. million arbeidede timer LTIF Fraværsskadefrekvens pr. million arbeidede timer *) 2014 viser frekvenser hittil i år *) 0 8

9 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 46,7 mill. DETTE ER FARSTAD SHIPPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi innenfor vårt definerte virksomhetsområde av større og mer avanserte offshore supplyskip. Vi er et verdidrevet selskap med fokus på sikkerhet, kvalitet og effektivitet i våre tjenester. Selskapets flåte består av 62 skip (27 PSV, 32 AHTS og tre SUBSEA). I tillegg er det kontrahert to nybygg (to SUBSEA) for levering i henholdsvis mars og juli Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca For tiden befinner 18 skip seg i Brasil, 15 i Nordvest-Europa, 27 i Australia/Asia og to i Afrika. RESULTAT 2. KVARTAL 2014 Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. (NOK 996,6 mill. i samme periode i 2013 inkl. gevinst ved salg av skip NOK 3,6 mill.). Driftskostnadene for perioden ble NOK 682,9 mill. (NOK 632,7 mill.). Økningen i både driftsinntekter og driftskostnader skyldes i hovedsak flere skip i flåten sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. (NOK 205,4 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 189,1 mill. (NOK 158,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 127,2 mill. (negativ NOK 194,2 mill.). Det ble realisert valutagevinster på NOK 5,2 mill. (gevinst NOK 4,5 mill.) i kvartalet. Videre ble det inntektsført urealiserte valutagevinster på NOK 7,8 mill. (tap NOK 68,3 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 46,7 mill. (NOK 4,1 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden ble NOK 232,7 mill. mot NOK 238,1 mill. for samme periode i RESULTAT PR Driftsinntektene pr ble NOK 2 060,3 mill. inkl. gevinst ved salg av skip NOK 15,0 mill. (NOK 1 911,4 mill. inkl. gevinst ved salg av skip NOK 7,0 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 1 321,9 mill. (NOK 1 222,8 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 367,1 mill. (NOK 309,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 371,3 mill. (NOK 378,7 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 242,7 mill. (negativ NOK 278,0 mill.) etter at det ble inntektsført urealiserte valutagevinster på NOK 19,2 mill. (tap NOK 79,6 mill.). Det ble realisert valutagevinster på NOK 16,4 mill. (gevinst NOK 34,7 mill.) i første halvår. Resultat etter skatt ble NOK 126,2 mill. (NOK 86,2 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden ble NOK 476,5 mill. mot NOK 490,2 mill. i samme periode i FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR I balansen pr utgjorde rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK ,3 mill. (NOK ,2 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordelte seg med 77,7% i NOK, 7,3% i USD, 6,9% i GBP, 7,6% i AUD og 0,5% i EUR. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 289,3 mill. (NOK 2 215,7 mill.). Konsernets egenkapital pr var bokført til NOK 6 955,6 mill. (NOK 6 698,2 mill.) tilsvarende NOK 178,35 (NOK 171,75) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel var 38,4% (37,5%). RENTE- OG VALUTARISIKO Risiko for endring i markedsrenter reduseres ved å inngå fastrentelån og rentesikringsavtaler. Pr var ca. 70% av konsernets gjeld rentesikret ved fastrentelån og rentesikringsavtaler. Også for årene fremover er en relativt høy andel av gjelden rentesikret. Den øvrige delen av gjelden har flytende rente, og vil være utsatt for endringer i rentenivået. Konsernet er i stor grad utsatt for valutarisiko da ca % av de siste års inntekter er opptjent i utenlandsk valuta. Valutalån og terminkontrakter/opsjoner benyttes for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta. ENDRINGER I FLÅTEN Far Grimshader (PSV 1983, UT 706 L, DWT) ble solgt 7. februar. Salget ga en bokført gevinst på NOK 15,0 mill. i 1. kvartal. Far Sigma (AHTS UT 731 CD) ble levert fra Vard Langsten 10. februar. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Nordea. *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger, +/- urealisert valutatap/gevinst vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. 9

10 KVARTALSRAPPORT Far Sirius (AHTS UT 731 CD) ble levert fra Vard Langsten 3. april. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Sparebank 1 SMN. Far Sun (PSV Vard 1 07) ble levert fra Vard Langsten 10. juli. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med Sparebanken Møre. Far Sygna (PSV Vard 1 07) ble levert fra Vard Vung Tau, Vietnam 13. august. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken. Far Sygna vil starte på sin seksårskontrakt for Statoil ved ankomst Nordsjøen. Også søsterskipet Far Sun gikk direkte inn på en seksårskontrakt for Statoil etter levering i juli. NY BESKJEFTIGELSE Farstad Shipping har inngått en rekke nye befraktningsavtaler i første halvår: Statoil benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Serenade med ett år fra april. Saipem benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for CSV Far Samson med ett år, og skipet er dermed beskjeftiget ut april Peterson Den Helder B.V. benyttet sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Splendour i ett år fra begynnelsen av mai. ConocoPhillips forlenget kontrakten med PSV Lady Melinda med ytterligere to år, og skipet er dermed beskjeftiget til desember Woodside tildelte PSV Far Starling en 18 måneders kontrakt med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 x 6 måneder. Woodside erklærte også sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Lady Grace i tolv måneder fra mai. Chevron Australia benyttet sin opsjon på å forlenge kontraktene for AHTS Far Saracen og AHTS Far Shogun for en periode på 38 måneder. Begge skipene er dermed sikret beskjeftigelse til mai Inpex tildelte AHTS Far Sword og AHTS Far Stream kontrakter av 40 måneders varighet. Forventet oppstart av kontraktene er i november Inpex har opsjon på å forlenge kontraktene med inntil 24 måneder. Inpex tildelte også PSV Far Seeker en kontrakt av 18 måneders varighet. Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 24 måneder. Forventet oppstart er i november 2014, og skipet vil trolig forlate Nordsjøen i løpet av august. Woodside Energy Ltd. tildelte AHTS Far Sirius en kontrakt på 16 måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 18 måneder. Oppstart forventes å bli medio oktober Skipet har frem til nå gått i spotmarkedet i Nordsjøen. Esso Australia tildelte PSV Far Supplier kontrakt for en periode på to år. Esso har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil tre år. Esso tildelte også PSV Far Scandia kontrakt med en varighet på ti måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil seks måneder. Begge disse kontraktene var en direkte forlengelse av eksisterende kontrakter. Far Sun på prøvetur 10

11 Statoil tildelte PSV Far Scotsman kontrakt for å støtte selskapets boreoperasjoner utenfor Tanzania. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende kontrakt, og varigheten er åtte måneder. Statoil har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 6 x 6 måneder. Karoon Petroleo & Gas Ltda tildelte AHTS Far Senator en kontrakt av fem måneders varighet med opsjoner på å forlenge kontrakten med 4 x 30 dager. Skipet skal støtte selskapets boreoperasjoner i Brasil. Oppstart var i midten av juli. Petrobras forlenget kontrakten for AHTS Far Santana med ytterligere fire år fra juli. KONTRAKTSDEKNING Kontraktsdekningen for Farstad-flåten inklusive befrakters opsjoner er ca. 79% for den gjenværende delen av 2014 og ca. 59% for MARKED Utviklingen i aktivitetsnivået offshore påvirkes nå negativt av det sterke fokuset på kostnadsnivå og kostnadsutvikling i oljeindustrien. I tillegg preges markedene av for mye tonnasje som følge av overkontrahering. Ordreboken gjør at det ikke kan forventes noen bedring i markedsbalansen med det første. Nordsjømarkedet har i kvartalet utviklet seg svært negativt i forhold til det som tidligere var forventet. Spesielt har ratenivået for AHTS vært lavere enn forventet. En bedring i Nordsjømarkedet forutsetter avgang av tonnasje til andre markeder. Også markedet i Brasil har utviklet seg negativt i forhold til de signaler som kom tidligere i år. Markedene i Asia og Australia er fortsatt preget av overkapasitet på tonnasje og press på ratenivået. En generell bedring i markedsbalansen forutsetter økt vekst i aktivitetsnivået offshore i de sentrale markedene og at kontraheringsaktiviteten avtar. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Farstad Shipping sine mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell. Rederiet arbeider aktivt for å bevisstgjøre ansatte med henblikk på å nå denne målsettingen. En viktig del av HMS-styringen er registrering, rapportering og vurdering av ulike HMS-data. To av måleindikatorene selskapet benytter er «fraværsskadefrekvens» (LTIF) og «personskader med medisinsk behandling» (TRCF), se figur på side 8. Selskapet måler dette som antall skader pr. million arbeidstimer, målt 24 timer i døgnet slik at også fritidsskader inkluderes. Ved utgangen av 2. kvartal var fraværsskadefrekvensen på 0,63 (3 fraværsskader) mot 0,77 i Denne indikatoren viser altså en positiv utvikling i forhold til foregående år. Når det gjelder TRCF er frekvensen 3,60, og dette er på linje med resultatet de siste par år. Den videre utviklingen i subseamarkedet vil være avhengig av det som skjer på tilbudssiden, og at aktuelle prosjekter blir igangsatt som planlagt. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi bekrefter at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2014 etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, og gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode og av nærståendes vesentlige transaksjoner. Ålesund, 18. august 2014 Styret Sverre A. Farstad Styreleder Per Norvald Sperre Styrets nestleder Gro Bakstad Styremedlem Mads Andersen Styremedlem Janne-Grethe Strand Aasnæs Styremedlem Leif-Arne Langøy Styremedlem Astrid Koppernæs Styremedlem Karl-Johan Bakken Konsernsjef 11

12 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1000) KONSERN RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (77 078) (72 457) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta (68 340) (79 626) ( ) Sum finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt (4 687) (7 082) (2 373) (14 423) (19 847) Resultat Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,20 0,10 3,24 2,21 6,67 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 5,97 6,10 12,22 12,57 26,81 Gjennomsnittlig antall aksjer OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 2. kvartal 2. kvartal Resultat Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder : Endring estimatavvik pensjoner Poster som vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder : Endring valutaterminog rentesikringsavtaler (41 449) (23 518) (34 079) (36 362) Endring utsatt skatt Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (50 447) (12 784) (26 803) Sum innregnet andre inntekter og kostnader (37 855) (46 863) (40 999) Totalresultat (33 774)

13 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1000) KONSERN BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Skip m.v Kontrakter nybygg Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Valuta- og rentesikringsavtaler Rentebærende gjeld og leasingforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER / ESTIMATER Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for 2013 for utfyllende informasjon. NOTE 2 - SEGMENTINFORMASJON DRIFTSINNTEKTER *) 2. kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA Annet Totalt Nordvest-Europa Brasil Australia/Asia Andre segmenter Annet Totalt *) ekskl. salg av skip DRIFTSRESULTAT (EBIT) *) 2. kvartal 2. kvartal AHTS PSV SUBSEA (13 130) Annet (5 382) (2 440) (11 647) (18 039) Totalt Nordvest-Europa Brasil Australia/Asia Andre segmenter Annet (5 382) (2 440) (11 647) (18 039) Totalt *) ekskl. salg av skip 14

15 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 3 - KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2. kvartal 2. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av driftsmidler Investert i varige driftsmidler/kontrakter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utbetaling av utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (33) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter i perioden ( ) ( ) Netto valutakursendringer datterselskaper Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse *) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) *) ekskl. aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner/sertifikater NOTE 4 - ENDRING I EGENKAPITAL 2. kvartal 2. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Totalresultat (33 774) Utbetalt utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Egenkapital ved periodens slutt NOTE 5 - NØKKELTALL EBITDA-margin eksl.salgsgevinster 35,4% 36,3% 37,9% EBIT-margin eksl.salgsgevinster 17,4 % 20,3 % 21,5% Egenkapitalandel 38,4% 37,5% 39,2% Bokført egenkapital pr. aksje, NOK 178,35 171,75 176,36 Arbeidskapital

16 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 6 - AKSJONÆRFORHOLD OG UTBYTTE I løpet av kvartalet har aksjekursen beveget seg mellom NOK 110,50 og NOK 128,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 114,50. Aksjekursen pr ga selskapet en børsverdi på ca. NOK 4,47 mrd. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER pr Antall aksjer Eierandel i % Tyrholm & Farstad AS ,50 Brown Brothers Harriman Fidelity ,97 Pareto Aksje Norge ,24 Folketrygdfondet ,06 The Northern Trust Corporation ,08 Jan H. Farstad ,69 Sverre A. Farstad ,56 Varma Mutual Pension Company ,17 Pareto Aktiv ,12 Odin Offshore ,28 MP Pensjon PK ,08 Pareto Verdi VPF ,02 Odin Norge ,96 Bank of New York ,85 Swedbank Norge ,77 Forsvarets Personellservice ,68 Citibank DFA-INTL SML CAP ,53 State Street Bank ,53 J. P. Morgan Chase Bank ,41 BKK Pensjonskasse ,40 20 største aksjonærer ,90 Andre aksjonærer ,10 Totalt antall aksjer ,00 GENERALFORSAMLING 14. MAI 2014 Ordinær generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler onsdag 14. mai. Samtlige saker ble godkjent i henhold til innkallingen. Utbyttet på NOK 3,00 pr. aksje ble utbetalt 27. mai. Aksjen ble handlet eksklusivt utbytte torsdag 15. mai. NOTE 7 - NÆRSTÅENDE PARTER Selskapets største aksjonær er Tyrholm & Farstad AS, Ålesund. Dette selskapet blir definert som nærstående part med en eierandel på 40,5%. Farstad Shipping ASA har en husleieavtale med Tyrholm & Farstad AS for hovedkontoret i Ålesund som gjelder i perioden Dagens avtale utgjør en årlig kostnad på NOK 4,5 mill. Nye kontorlokaler er under oppføring på Skansekaia hvor leieavtale for de nye lokalene er inngått, og innflytting forventes å skje i løpet av 1. kvartal Utleier er firmaet Skansekaia Utvikling AS, hvor Tyrholm & Farstad AS har en eierandel på 33,3%. 16

17 NOTER TIL DELÅRSRAPPORT (NOK 1000) KONSERN NOTE 8 - SKIP M.V. OG NYBYGG Andre Skip Sum skip Kontrakter Sum driftsmidler m.v. nybygg driftsmidler Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Avgang (1 163) (58 446) (59 609) ( ) ( ) Omregningsdifferanser juni Akkumulerte avskrivninger Balanse 1. januar Årets avskrivninger Avgang (1 115) (57 447) (58 562) - (58 562) 30. juni Balanseført verdi periodisert vedlikehold Balanseført verdi NOTE 9 - PANTEGJELD OG ANNEN LANGSIKTIG GJELD Konsernets låneavtaler inneholder betingelser knyttet til finansielle nøkkeltall. Dette gjelder krav til verdijustert egenkapitalandel, størrelse på likviditetsbeholdningen og arbeidskapital. Konsernet oppfylte alle krav til finansielle nøkkeltall i 2. kvartal Nedbetaling av langsiktig gjeld var NOK 213,7 mill. i 2. kvartal (NOK 197,6 mill. i 2. kvartal 2013). Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld på tilsammen NOK 476,7 mill. i kvartalet (NOK 1 648,8 mill.). Netto rentebærende gjeld pr Rentebærende gjeld og leasing forpliktelser Rentebærende omløpsmidler ( ) ( ) ( ) Netto rentebærende gjeld og leasing forpliktelser Den langsiktige gjelden pr fordeler seg med 77,7% i NOK (80,8% pr ), 7,3% (8,5%) i USD, 6,9% (7,0%) i GBP, 7,6% (3,7%) i AUD og 0,5% (0%) i EUR. I løpet av 2. kvartal er ca. NOK 72 mill. av den langsiktige gjelden konvertert fra NOK til USD og EUR. NOTE 10 - HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det har ikke fremkommet hendelser etter balansedagen som ville ha påvirket regnskapet eller de gjennomførte vurderinger i vesentlig grad. To nybygg har blitt levert til konsernet etter halvårsskiftet. PSV Far Sun (Vard 1 07) ble levert fra Vard Langsten den 10. juli. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med Sparebanken Møre. PSV Far Sygna (Vard 1 07) ble levert fra Vard Vung Tau, Vietnam den 13. august. Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken. Etter dette har Farstad Shipping en flåte på 62 skip og to skip under bygging. 17

18 AHTS FLÅTEN BEFRAKTNING KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR SIRIUS UT 731 CD SUP jan opsj. FAR SIGMA UT 731 CD SUP spot FAR STATESMAN UT 731 CD SUP spot FAR SENATOR UT 731 CD SUP des opsj. FAR SARACEN UT 731 CD SUP mai 17 FAR SHOGUN UT 731 CD SUP mai 17 FAR SAGARIS UT 731 CD SUP aug opsj. FAR SCORPION UT 731 CD SUP spot FAR SCIMITAR UT 712 L SUP mars 15 + opsj. FAR SABRE UT 712 L SUP nov opsj. FAR SAPPHIRE UT 732 CD SUP spot FAR SOUND UT 712 L SUP nov opsj. BOS TURQUESA UT 722 L FSB feb opsj. FAR STRAIT UT 712 L FSS april 15 + opsj. FAR STREAM UT 712 L SUP jan opsj. FAR SWORD UT 712 L SUP jan opsj. BOS TURMALINA UT 722 L FSB okt opsj. BOS TOPÀZIO UT 728 L FSB spot LADY ASTRID UT IOS okt. 14 LADY CAROLINE UT IOS okt. 14 FAR SALTIRE UT 728 L FSL mars 15 + opsj. LADY GURO UT FSS okt opsj. FAR SCOUT UT 722 L SUP feb opsj. FAR SANTANA UT SUP juli 18 FAR SOVEREIGN UT SUP feb opsj. FAR SENIOR UT 722 L SUP feb opsj. LADY SANDRA KMAR FSS okt. 14 FAR SAILOR UT SUP nov. 17 FAR FOSNA UT SUP nov opsj. FAR GRIP UT SUP sept opsj. FAR SKY ME 303 II SUP spot FAR SEA ME 303 II SUP aug Eierforhold: SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. CON = Farstad Construction AS FSB = Farstad Shipping S.A. (Brasil) 18

19 PSV/SUBSEA FLÅTEN BEFRAKTNING KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Design DWT Byggeår Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SYGNA VARD SUP okt opsj. FAR SUN VARD SUP juli 20 + opsj. FAR STARLING PSV 08 CD SUP sept opsj. FAR SITELLA PSV 08 CD FSS mai 15 + opsj. FAR SPICA PSV 08 CD SUP okt opsj. FAR SOLITAIRE UT 754 WP SUP sept. 14 FAR SKIMMER PSV 08 CD FSS sept opsj. FAR SCOTSMAN PSV 08 CD FSL mars 15 + opsj. FAR SERVER HY 832 CD FSL spot FAR SERENADE UT 751 CD SUP april 15 + opsj. FAR SEARCHER UT 751 E SUP aug opsj. FAR SEEKER UT 751 E SUP mars 16 + opsj. FAR SPIRIT VS 470 Mk II FSL april 15 + opsj. FAR SWAN VS 470 Mk II FSS des. 14 FAR SPLENDOUR P SUP april 15 + opsj. FAR SYMPHONY P SUP april 17 + opsj. FAR SWIFT UT 755 L SUP sept opsj. LADY MELINDA UT FSS des. 15 LADY GRETE UT 755 L FSS mars 15 + opsj. LADY GRACE UT IOS mai 15 FAR STAR UT SUP aug opsj. FAR SUPPLIER VS FSL mai 16 + opsj. FAR STRIDER VS FSL aug opsj. FAR SUPPORTER UT FSL mai 16 FAR SERVICE UT FSL sept opsj. FAR SCANDIA UT SUP juli 15 + opsj. FAR SUPERIOR UT 705 L FSL spot Båtnavn Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR 829 tbn VARD CON FAR SLEIPNER tbn VARD CON FAR SAMSON UT 761 CD CON april 15 + opsj. FAR SAGA UT 745 L SUP mai 20 + opsj. FAR SCOTIA UT FSL nov opsj. i ) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til å kansellere kontraktene på spesielle vilkår. Kontrakter Under bygging Befrakters opsjon 19

20 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge Tel: , FARSTAD SHIPPING LTD. Farstad House, Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: , FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) PTY. LTD. Melbourne: GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Tel: , Perth: Level 9, 16 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia Tel: , FARSTAD SHIPPING OFFSHORE SIMULATION CENTRE PTY. LTD. PO Box 1375 Bibra Lake DC, Bibra Lake WA 6965, Australia Tel: , FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. 78 Shenton Way, #19-02, Singapore Tel: , FARSTAD SHIPPING S.A. Macaé: Rua Abilio Moreira de Miranda, No. 606, Imbetiba, Macaé, RJ CEP , Brazil Tel: , Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 01 - Sala Centro CEP , Rio de Janeiro - RJ, Brazil Tel: ,

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 4 758 BØRSVERDI 1 010 193 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 60 SKIP 1 4NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa kvartalsrapport 3 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 265 Børsverdi 728.2 2 655.1 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon BOS Turmalina, med ny F på skutesiden

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 1 326 BØRSVERDI 1 063 126 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 5 246 905,8 151,9 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 1 7nybygg visjon 3 kvartalsrapport 4-2012 FORELØPIG REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa kvartalsrapport 4 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 889.0 Børsverdi 983.6 3 641.3 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 56 skip 8nybygg 1visjon Lady Astrid og i bakgrunnen Far

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 5 187 BØRSVERDI 1 029 DRIFTSINNTEKTER 208 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 5NYBYGG VISJON 3 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 936 BØRSVERDI 1 039-31 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2015 4 KONTRAKTSINNGÅELSER SKIP I OPPLAG

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2014 3 305 BØRSVERDI 1 212 DRIFTSINNTEKTER 311 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa kvartalsrapport 2 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 6 669 Børsverdi 371.9 1 684.9 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon 3 4 V i k t i g e h e n d e ls e

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 5 460 933,7 200,8 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 54 skip 1 11 nybygg visjon 3 viktige hendelser første halvår 2012 4 kontrahering av AHTS-nybygg

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport FARSTAD SHIPPING ASA kvartalsrapport 2-2013 4 719,0 996,6 205,4 børsverdi driftsinntekter driftsresultat (ebit) 2 59 skip 1 5nybygg visjon Foto: Kjetil Dreyer 3 viktige hendelser første halvår 2013 Foto:

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

F ARSTAD SHIPPING ASA

F ARSTAD SHIPPING ASA F ARSTAD SHIPPING ASA RAPPORT PR. 31. MARS 2 0 0 0 % 100 80 60 40 20 0 NOK 3,00 2,00 1,00 0 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 1999 31.03.00 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport FARSTAD SHIPPING ASA kvartalsrapport 1 5 011,5 914,8 børsverdi 2 farstad shipping asa d r i f ts i n n t e k t e r 173,3 d r i f ts r e s u ltat ( e b i t ) 58 skip 7 n y byg g 1 visjon farstad shipping

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER F A R S T A D S H I P P I N G A S A R APPORT PR. 3. SEPTEMBER R A P P O R T P R. 3. % 1 8 6 4 2 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 3.9.99 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet.

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2008 FOKUS OG VERDIER FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker. utstyr og miljø. Vi

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2015 593 940-982 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 419,1 mill. (NOK 404,5 mill. i samme periode

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA 28 AHTS 26 PSV 3 SUBSEA farstadflåten Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 57 skip. Som en del av vår flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i perioden til. Vi har

Detaljer

HENDELSER OG PRESSEKLIPP

HENDELSER OG PRESSEKLIPP Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2009 FOKUS OG VERDIER HENDELSER OG PRESSEKLIPP FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker,

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 11.05.2006 FAR RESULTAT 1Q 2006 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill. i samme periode i 2005). Driftsresultatet

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1-2008 KVARTALSRAPPORT 1-2008 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 625,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 236,1 mill. Resultatet etter

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal oppnå en konkurransedyktig av kast ning over tid. Avkastningen kommer dels ved at verdiøkningen som

Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal oppnå en konkurransedyktig av kast ning over tid. Avkastningen kommer dels ved at verdiøkningen som 16 236 Markedsverdi skip 12 172 Bokført verdi skip 6 85 bokført ek Finansiell og analytisk informasjon Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal oppnå en konkurransedyktig av kast ning over tid.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa Foto: Norvald Kjerstad Far Scorpion og Far Serenade kvartalsrapport - farstad shipping asa 3 FINANSIELLE HOVEDTALL

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA Farstad Shippings rapportering for 2014 består av to publikasjoner; «Business Review» (kun publisert

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015

FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015 INNHOLD 03 10 11 12 14 15 16 54 56 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedring i inntjening i 2. kvartal med NOK 2 600/dag fra 1. kvartal - Effektiv drift og operasjon gir en god EBITDA selv i et svakt marked - Markert NOK-svekkelse påvirker finansresultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2003

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2003 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-3 2 NOK mill. 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 NOK 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 ekskl. salgsgevinster inkl. salgsgevinster

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 et 1. halvår 2009 Omsetningen i første halvår 2009 var på 1 653 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 525 MNOK i første halvår 2008. EBITDA i første halvår 2009 var

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015

RAPPORT 1. KVARTAL 2015 RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Høydepunkt; - Historisk høyt ratenivå for VLGC markedet i første kvartal. - Inntjening fra shippingaktiviteten på NOK 32,8 mill, opp fra NOK 15,7 mill i første kvartal 2014. - Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer