Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10

2 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa

3 To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

4 D r i f t s i n n t e k t e r ( ekskl. salgsgevinster ) 417,0 545,0 625,2 746,1 730,5 437,6 571,9 662,7 834,9 536,8 560,6 775,7 871,9 549,5 640,8 895,0 804, KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL E B I T D A ( ekskl. salgsgevinster ) 193,5 268,6 325,0 394,2 297,9 208,9 280,3 346,1 451,7 299,1 265,0 456,4 473,6 285,6 366,8 540,6 416, KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL E B I T ( ekskl. salgsgevinster ) 124,9 190,5 236,1 292,6 172,9 141,0 196,1 255,9 341,3 226,6 178,2 366,3 352,6 208,3 279,2 294,7 444, KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL 4 kvartalsrapport - farstad shipping asa

5 K VA R TA LS R A P P O R T Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 730,5 mill. Driftsresulatet (EBIT) ble NOK 172,9 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 59,9 mill. Dette er Farstad Shipping Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet tar sikte på å opprettholde en langsiktig befraktningsprofil. Selskapets flåte består av 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA). Farstad Shipping har for tiden ingen skip under bygging. Selskapets aktivitet drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé med tilsammen 160 ansatte. Antall seilende er ca For tiden befinner 19 skip seg i Nordsjøen, 12 i Brasil, 26 i Indian Pacific. Resultat 1. kvartal 2010 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 730,5 mill. (NOK 746,1 mill. i samme periode i 2009). Driftskostnadene for perioden ble NOK 432,6 mill. (NOK 351,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 172,9 mill. (NOK 292,6 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 125,1 mill. (NOK 101,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 103,1 mill. (positiv NOK 47,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinst med NOK 95,7 mill. (tap NOK 15,2 mill.). Videre er det utgiftsført urealisert valutatap på NOK 120,5 mill. (gevinst NOK 119,6 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 59,9 mill. (NOK 298,6 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 315,2 mill. mot NOK 322,5 mill. for samme periode i Finansiering og kapitalstruktur I balansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK 7 138,3 mill. (NOK 5 922,5 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 69,1% i NOK, 17,1% i USD, 6,8% i GBP, 3,4% i EURO og 3,6% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 897,6 mill. (NOK 1 760,9 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 6 284,5 mill. (NOK 4 733,5 mill.) tilsvarende NOK 161,14 (NOK 121,37) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 45,0% (40,1%). Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårsskifter. Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. Endring i flåten Farstad Shipping har i kvartalet tatt levering av følgende nybygg: Far Shogun (AHTS, UT731CD) ble levert fra STX Norway Offshore AS, Langsten, den 28. januar. Skipet går i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 400 mill. hos Fortis Bank (Nederland) N.V., avd. Oslo. Far Saracen (AHTS, UT731CD) ble den 24. mars levert fra STX Norway Offshore AS, Langsten. Skipet går i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 435 mill. hos Eksportfinans ASA. Lånet er garantert av Handelsbanken, GIEK og DnB NOR Bank ASA. Ny beskjeftigelse Farstad Shipping har i kvartalet oppnådd følgende nye befraktningsavtaler: PSV Far Searcher har fått erklært opsjoner på til sammen 2 år for Statoil med oppstart i mars PSV Far Symphony har fått erklært en opsjon på 1 år for Statoil med oppstart i april Petrobras, Brasil har tildelt en to års kontrakt til en av våre nye, store AHTS av typen UT 731 CD ( BHP). Kontrakten hadde oppstart 25. februar 2010 og vil frem til juni 2010 bli betjent av AHTS Far Santana som allerede befinner seg i Brasil. PSV Lady Grace har fått forlenget sin kontrakt med Woodside med en opsjonsperiode på 12 måneder med oppstart 30. april Woodside har også forlenget kontraktene for to AHTS med virkning fra 20. april For AHTS Far Stream har Woodside forlenget kontrakten med *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper. kvartalsrapport - farstad shipping asa 5

6 K VA R TA LS R A P P O R T ytterligere 12 måneder fra 20. april Kontrakten inneholder opsjoner for ytterligere 2 x 1 år. For AHTS Far Strait er kontrakten forlenget med ytterligere 4 måneder. Denne kontrakten innholder opsjoner på 4 x 2 måneder. PSV Far Spirit har fått tildelt en 12 måneders kontrakt med 2 x 1 års opsjoner med Woodside. Oppstart er mai Skipene ovenfor skal betjene Woodside sitt boreprogram i australsk farvann. PSV Far Strider har fått tildelt en kontrakt med Apache North Sea Limited på 18 måneder med 2 x 6 måneders opsjoner. Oppstart på kontrakten er mai Ved inngangen til 2. kvartal var kontraktsdekningen for Farstad-flåten inkl. opsjoner ca. 68% for 2010 og ca. 58% for Marked Markedet har i kvartalet vært preget av for mye ledig tonnasje. Dette har medført at inntjeningen i spotmarkedet i Nordsjøen har vært lavere enn skipenes driftskostnader. Periodekontrakter inngås på stadig lavere nivå. Dette skjer i alle regioner. I alle markeder har en sett en oppsamling av tonnasje uten arbeid og et økende antall skip i opplag. Aktivitetsnivået offshore er igjen stigende. Imidlertid vil ratenivå og utnyttelsesgrader for supplyskip fortsatt bli negativt påvirket av det store antall nybygg som er levert, og som fortsatt skal leveres. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR : Antall % 1 Tyrholm & Farstad AS ,5 2 Folketrygdfondet ,1 3 Brown Brothers Harriman & Co ,4 4 Pareto Aksjer Norge ,3 5 Verdipapirfond Odin Norge ,1 6 Jan H. Farstad ,7 7 Sverre A. Farstad ,6 8 Pareto Aktiv ,1 9 Skagen Vekst ,9 10 Verdipapirfond Odin Offshore ,8 11 Verdipapirfond Odin Norden ,6 12 Awilco Invest AS ,5 13 MP Pensjon ,1 14 The Northern Trust ,7 15 RBC Dexia Investor Services Trust ,7 16 Pareto Verdi ,7 17 Skandinaviska Enskilda Banken AB ,6 18 State Street Bank ,4 19 Skandinaviska Enskilda Banken AB ,4 20 Forsvarets Personellservice ,4 Totalt 20 største aksjonærer ,5 Andre aksjonærer ,5 Totalt antall aksjer ,0 Foto: Peder Otto Dybvik 6 kvartalsrapport - farstad shipping asa

7 Aksjonærforhold Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 128,50 og NOK 156,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 152,00. Kursen pr gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 5,9 mrd. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca.12% av aksjene. Ordinær generalforsamling vil bli avholdt i selskapets lokaler onsdag 19. mai. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr. aksje (NOK 5,00 pr. aksje i 2009). Aksjen handles eksklusivt utbytte torsdag 20. mai. Utbetaling av utbyttet forventes å finne sted 1. juni. Rederibeskatning Farstad Shipping fikk medhold både i Tingretten og i Høyesterett om at Regjeringens forslag fra 2007 om overgangsregler til den nye rederiskatteordningen var brudd på Grunnlovens forbud mot å gi lover med tilbakevirkende kraft. Den økonomiske konsekvensen av dommen var at kontantandelen av skattekravet på NOK 635,6 mill. (2/3) kunne reverseres i 2009 regnskapet. Selskapets egenkapital ble forbedret med tilsvarende beløp. I tillegg var det i overgangsreglene lagt opp til at godkjente miljøinvesteringer kunne eliminere det resterende skattekravet på NOK 317,8 mill. (1/3). Farstad Shipping har siden 2007 oppfylt dette kravet til miljøinvesteringer. I pressemelding 26. mars 2010 lanserer Regjeringen en frivillighetsordning. Selskapene kan nå velge mellom å forbli i den gamle ordningen eller å bli med i den nye ordningen som Regjeringen innførte i For å delta i den nye ordningen må en imidlertid foreta et skat- Fra dåpssermonien i Geirangerfjorden, bildet er tatt fra Far Shogun med Far Saracen liggende ved siden av hurtigruten Richard With kvartalsrapport - farstad shipping asa 7

8 K VA R TA LS R A P P O R T teoppgjør med 10% skatt på akkumulert overskudd/gevinst fra den gamle ordningen. Av dette skal 2/3 innbetales over 3 år. Regjeringen har dermed tatt bort den miljømessige profilen i overgangsreglene. De som har investert i miljø blir ikke tilgodesett for dette. Forslaget til nytt regelverk innebærer at Farstad Shipping må betale NOK 227 mill. for å kunne delta i den nye rederiskatteordningen. Regjeringen strammer forøvrig til den gamle ordningen slik at den nå fremover blir mer ugunstig for de rederiene som i sin tid valgte denne. Det innføres nå en ordning som klart rammer de rederiene som har satset i Norge. Regelverket er konkurransevridende og svært uheldig når vi nå går inn i den mest krevende markedssituasjonen på lange tider. Regelverket ble bekreftet i Revidert Nasjonalbudsjett. Farstad Shipping har ikke tatt stilling til hvilken ordning en vil gå inn på. Årets skattekostnad vil avhenge av endelig utforming av regelverket og av hvilke ordning som deretter velges. Ålesund, 19. mai 2010 Gudmødrene Astrid Koppernæs, Far Saracen (til venstre) og Janne-Grethe Strand Aasnæs, Far Shogun. - Foto: Peder Otto Dybvik 8 kvartalsrapport - farstad shipping asa

9 FA R S TA D S H I P P I N G A S A (NOK 1000) KO N S E R N RESULTATREGNSKAP 1. kvartal 1. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) Administrasjon (45 789) (43 327) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader (90 417) (71 613) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta (15 165) Urealisert kursgevinst/(tap) valuta ( ) Sum finansposter ( ) Resultat før skatt Skatt (9 857) (41 799) Resultat Hvorav minoritetens andel - (43) (43) Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,54 7,66 49,53 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 8,08 8,27 39,21 Gjennomsnittlig antall aksjer KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1. kvartal 1. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter i perioden (958) (17 017) Netto valutakursendringer datterselskaper (20 178) (1 949) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse *) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) *) eks. aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner/sertifikater kvartalsrapport - farstad shipping asa 9

10 FA R S TA D S H I P P I N G A S A (NOK 1000) KO N S E R N BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Utsatt skattefordel Skip m.v Kontrakter nybygg Andre langsiktige fordringer Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Langsiktig skattegjeld og miljøfond Rentebærende pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld kvartalsrapport - farstad shipping asa

11 FA R S TA D S H I P P I N G A S A (NOK 1000) KO N S E R N SEGMENTINFORMASJON Driftsinntekter *) Driftsresultat (EBIT) *) 1. kvartal 1. kvartal kvartal 1. kvartal AHTS PSV SUBSEA Annet (467) Totalt Nordvest Europa (9 309) Brasil Indian Pacific Andre segment Annet (467) Totalt *) ekskl. salg av skip TOTALRESULTAT INNREGNET MOT EGENKAPITALEN 1. kvartal 1. kvartal Resultat for perioden Resultat ført direkte mot egenkapitalen: Endring valutatermin- og swapkontrakter (38 808) Endring utsatt skatt (5 531) (3 538) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (20 178) (1 949) Belastet Miljøfondet - - (335) Andre egenkapitaleffekter - - (296) Sum innregnet inntekt og kostnad (27 253) (5 102) Totalresultat for perioden Totalresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel Minoritetens andel - (43) (43) ENDRINGER I EGENKAPITAL 1. kvartal 1. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Totalresultat majoritetsinteresse Totalresultat minoritetsinteresse - (43) (43) Utbetalt utbytte - - ( ) Endring minoritetsinteresse - - (613) Egenkapital ved periodens slutt kvartalsrapport - farstad shipping asa 11

12 FA R S TA D - F L ÅT E N Selskapets flåte består av 32 AHTS, 23 PSV samt 2 SUBSEA fartøy. Ved inngangen til 2. kvartal er kontraktsdekningen for resten av 2010 ca. 68%. For 2011 er kontraktsdekningen p.t. ca. 58%. Anchor Handling Tug Supply Vessel. Ankerhåndteringsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for ankerhåndtering og tauing av offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/- skip. Kan ha tilleggsutstyr for brannslokking, oljeoppsamling og redningsoppdrag. Utfører også ordinær forsyningstjeneste. A H TS kvartalsrapport - farstad shipping asa

13 Plattform Supply Vessel. Forsyningsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshore installasjoner. Transporterer stykkgods, i hovedsak i containere som dekkslast, samt et stort antall forskjellige produkter (tørre og våte) i separate tanker. Transporterer rør i forbindelse med legging av rørledninger. Subsea Vessel. Spesialdesignet fartøy for operasjon på store dyp, installasjon og vedlikehold på havbunnen. P S V S U B S E A kvartalsrapport - farstad shipping asa 13

14 A H TS F L ÅT E N B E F R A K T N I N G KO N T R A K T S O V E R S I K T P R Båtnavn Foto nr. Design BHK Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) FAR SARACEN 1 UT 731 CD SUP spot FAR SHOGUN 2 UT 731 CD SUP spot FAR SAGARIS 3 UT 731 CD SUP feb. 12 FAR SCORPION 4 UT 731 CD SUP spot FAR SCIMITAR 5 UT 712 L SUP juli 10 + opsj. FAR SABRE 6 UT 712 L SUP juni 10 + opsj. FAR SAPPHIRE 7 UT 732 CD SUP spot FAR SOUND 8 UT 712 L SUP juni 10 + opsj. FAR STRAIT 9 UT 712 L FSS aug opsj. FAR STREAM 10 UT 712 L SUP april 11 + opsj. FAR SWORD 11 UT 712 L SUP juni 10 + opsj. FAR SALTIRE 12 UT 728 L FSL juni 10 + opsj. FAR SCOUT 13 UT 722 L SUP okt opsj. FAR SANTANA 14 UT SUP juni 10 FAR SOVEREIGN 15 UT SUP spot FAR SENIOR 16 UT 722 L SUP okt. 11 FAR SAILOR 17 UT SUP okt. 11 FAR FOSNA 18 UT SUP juli 10 + opsj. FAR GRIP 19 UT SUP sept. 10 FAR SKY 20 ME 303 II SUP sept. 10 FAR SEA 21 ME 303 II SUP jan opsj. LADY ASTRID 22 UT IOS spot LADY CAROLINE 23 UT IOS spot LADY GURO 24 UT FSS okt opsj. LADY SANDRA 25 KMAR FSS juli 10 LADY CYNTHIA 26 Hart Fenton FSS mai 10 + opsj. LADY GERDA 27 Hart Fenton IOS spot LADY AUDREY 28 ME IOS spot LADY VALISIA 29 ME IOS spot BOS TURQUESA 30 UT 722 L BOS feb. 15 BOS TURMALINA 31 UT 722 L BOS juli 14 BOS TOPÀZIO 32 UT 728 L BOS des Eierforhold: SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. CON = Farstad Construction AS BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%) 14 kvartalsrapport - farstad shipping asa

15 P S V / S U B S E A F L ÅT E N B E F R A K T N I N G KO N T R A K T S O V E R S I K T P R Båtnavn Foto nr. Design DWT FAR SERENADE 33 UT 751 CD SUP april 14 + opsj. FAR SEARCHER 34 UT 751 E SUP mars 12 + opsj. FAR SEEKER 35 UT 751 E SUP april 11 + opsj. FAR SPIRIT 36 VS 470 Mk II FSL mai 11 + opsj. FAR SWAN 37 VS 470 Mk II FSS mai 11 + opsj. FAR SPLENDOUR 38 P SUP des opsj. FAR SYMPHONY 39 P SUP april 11 FAR SWIFT 40 UT 755 L SUP okt opsj. FAR SCOTIA 41 UT FSL mai 10 + opsj. FAR STAR 42 UT SUP juni 11 + opsj. FAR SUPPLIER 43 VS FSL mai 14 FAR STRIDER 44 VS FSL sept opsj. FAR SUPPORTER 45 UT FSL mars 13 FAR SERVICE 46 UT FSL aug opsj. FAR SCANDIA 47 UT SUP mai 14 FAR SUPERIOR 48 UT 705 L FSL mai 10 + opsj. FAR SLEIPNER 49 ME SUP mai 11 + opsj. FAR GRIMSHADER 50 UT 706 L SUP mai 10 LADY MELINDA 51 UT FSS des opsj. LADY GRETE 52 UT 755 L FSS nov opsj. LADY GRACE 53 UT IOS april 11 + opsj. LADY CHRISTINE 54 ME IOS spot LADY KARI-ANN 55 ME IOS sept opsj Båtnavn Foto nr. Design BHK/ DWT Byggeår Eierforhold pr. Befraktning i ) Byggeår Eierforhold Befraktning vi ) pr FAR SAMSON 56 UT 761 CD CON april 14 + opsj. FAR SAGA 57 UT 745 L SUP okt opsj i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene. Kontrakter Befrakters opsjon kvartalsrapport - farstad shipping asa 15

16 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301, Sentrum, 6001 Ålesund, Notenesgt. 14, Norge Tel: , Fax: Internet: FARSTAD SHIPPING LTD. Farstad House, Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: , Fax: FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) PTY. LTD. GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Level 4, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006 Australia Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. 78 Shenton Way, #19-02 Lippo Centre, Singapore Tel: Fax: BOS NAVEGAÇÃO SA (BRAZIL OFFSHORE SERVICES) Rua Abilio Moreira de Miranda, 606 Parque Valentina Miranda, CEP Macae - RJ, Brasil Tel: , Fax:

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer