Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010"

Transkript

1 Fredrikstad kommune Handlingsplan og Budsjett oktober 2009

2

3 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART... 9 ØKONOMISTYRING - ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Mål for økonomistyring Driftsrammer Investeringer/finansiering FELLESOPPGAVER SEKSJON FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSUTVIKLING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING SEKSJON FOR KULTUR SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenestene Fellestjenester og stab SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Omsorgsetaten Sosiale tjenester Fellestjenester og stab FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD VEDLEGG 1. Detaljoversikt investeringer 2. Investeringsplan utleieboliger for vanskeligstilte 3. Beregningsgrunnlag for plan og byggesak 4. Beregningsgrunnlag for vann, avløp, renovasjon og feier

4

5 RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR Det viktigste går framover Brukerundersøkelser gjennomført i 2009 viser at våre innbyggere er mer fornøyd med tjenestene levert av Fredrikstad kommune i dag enn i Bare et lite mindretall tjenester har negativ utvikling, og denne nedgangen er dessuten liten. Samtidig viser våre årlige undersøkelser av medarbeidertilfredshet at våre medarbeidere er blitt mer fornøyde hvert år siden Dette henger selvsagt sammen. Fornøyde medarbeidere gir fornøyde brukere. De ansatte i Fredrikstad fortjener honnør! Gratulerer! Godt gjort i trange tider Det er særlig godt gjort fordi skvisen mellom økte behov og forventninger på den ene siden, og den lave inntektsveksten på den andre siden, er blitt stadig hardere. Kommunens tjenestevolum øker, men inntektene vokser ikke i takt med krav og forventninger. Og det er godt gjort fordi Fredrikstad er en lavinntektskommune, med lavere inntektsnivå per innbygger enn både gjennomsnittet i Norge og flertallet av kommunene i Østfold. Sammenlignet med de største byene i Norge (minus Oslo) kjennetegnes Fredrikstad ved lave kostnader til administrasjon og nesten samtlige tjenester, samtidig som kapitalkostnadene er høyere enn de andres. Likevel har vi klart det; å gå framover! Trykket øker i 2010 Fredrikstad kommune ligger på 93 prosent av landsgjennomsnittet i såkalt behovskorrigerte frie inntekter. Vi ville hatt 144 millioner kroner mer om vi hadde ligget på landssnittet! Samtidig er vi én av de to kommunene i Østfold med dårligst levekårsindeks. Realveksten i skatt og rammetilskudd i 2010 er på 1 prosent, eller 24 millioner kroner. Realveksten i statsbudsjettet er svært liten, særlig når vi tar i betraktning at det meste i realiteten er bundet opp i nye tiltak som for eksempel gratis leksehjelp i skolefritidsordningen (SFO). Statsbudsjettet vil derfor hjelpe oss lite i forhold til å forsterke eller beholde den tjenesteproduksjonen vi har levert i Det er imidlertid bortfallet av en del av våre egne lokale finansieringskilder som utgjør den viktigste årsaken til at 2010 blir vesentlig trangere enn I 2010 vil pengemengden som går til direkte tjenesteproduksjon bli redusert med totalt 3,8 prosent, det vil si nær 89 millioner kroner mindre. Vi har altså en negativ realvekst på midlene som kan brukes til drift på 3,8 prosent. Regnet i kroner er følgende driftsinntekter falt bort: 43 millioner kroner i fondsmidler, 14 millioner kroner i eiendomsskatt og 12 millioner kroner i momskompensasjon. I tillegg reduseres midlene til drift med 37 millioner kroner i økte netto kapitalkostnader og 25 millioner kroner til erstatningsordningen for barnehjemsbarn. Men folk vil til Fredrikstad Befolkningsveksten vi har hatt de siste årene fortsetter. Dette er en positiv utvikling som gir både muligheter og utfordringer for fellesskapet. Tilflytting og sammensetning av befolkningen påvirker direkte behovet etter kommunens tjenester på både kort og lang sikt. Utfordringen er at vi har en relativt sett eldre befolkning som vil øke hvis vi ikke samtidig klarer å være så attraktive at vi kan trekke til oss de yngre aldersgruppene. Vi må for eksempel få tilbake de ungdommene som flyttet ut for å ta høyere utdanning. Attraktivitet, samfunnsutviking og omdømme er viktige stikkord framover og blir forsøkt fulgt opp i denne handlingsplanen gjennom blant annet prioritering av viktige plan- og utviklingstiltak. En framoverlent kommune! Rammebetingelsene innebærer at det er behov for nedbemanning på de fleste tjenesteområdene. Budsjettrammene for 2010 forutsetter at vi får helårsvirkning av disse tiltakene. Dette er en åpenbar svakhet i budsjettopplegget og det er nødvendig å understreke at det er en stor usikkerhet i forhold til om vi får full effekt i Det er kun satt av 1,5 millioner kroner for å sikre en god gjennomføring av ulike omstillingstiltak. Når mannskapstettheten reduseres, blir kompetanse og hjelpemidler enda viktigere. Med lenger mellom hver sykepleier, lærer eller annen viktig kompetanse i det daglige, er det enda viktigere med en fullgod erstatter ved sykdom og fravær. Vi må legge mer arbeid i vikarordninger som sikrer Side 1

6 kontinuitet, kompetanse og trygghet for våre brukere. Rådmannen mener dette også vil vise seg å være god økonomi. I videreutviklingen av en framtidsrettet og effektiv organisasjon, må vi øke takten i bruken av de rette systemene og teknologiene. Vi mangler fremdeles et helhetlig kvalitets- og avvikssystem i kommunen. Det koster oss svært mye ekstra arbeid, medfører at vi gjør feil lenger, noe som gir dårligere resultat for brukeren og tap av ressurser for kommunen. Tilsynsmyndighetene blir heller aldri fornøyde uten. Rådmannen er i gang med oppfølging av bystyrets vedtak om utviking av kommunes eierpolitikk. Eierpolitikk innebærer blant annet å drøfte formål med selskaper og eierposisjoner, styresammensetning og oppfølging, kapitalbehov i selskapene kontra utbytteevne og en vurdering av verdiene i selskapene. Dette blir en drøfting som går parallelt med økonomiplanarbeidet og sluttføres på nyåret Side 2

7 PLANFORUTSETNINGER Kommuneplanen Kommuneplanen er det overordnede mål- og styringsdokumentet for utvikling av Fredrikstad samfunnet. Samfunnsutviklingen kan planlegges, men det er nødvendig med samarbeid mellom de forskjellige partene i samfunnet for å kunne drive utviklingen i ønsket retning. Kommuneplanens visjon er at Fredrikstad er et attraktivt samfunn hvor det er godt å bo for alle, hvor innbyggerne føler tilhørlighet og har rike muligheter for utfoldelse og opplevelse. I Fredrikstad er det omstillingsevne, høy verdiskapning, et variert næringsliv og utviklingen går mot et bærekreftig samfunn. For å oppnå dette må partene i Fredrikstad-samfunnet samarbeide. Utfordringene er gruppert i fire hovedområder: - Deltakelse i samfunnsutviklingen - Bærekraftig samfunnsutvikling - Identitet og kultur - Verdiskapning og velferd Innenfor de fire hovedområdene er det spesielle temaer som har fått større fokus enn i forrige plan. Det er stort behov for nye næringsarealer med ulike egenskaper, og dette krever langsiktige planer og strategier i større grad enn andre arealbehov. Innvandringen har økt i de siste årene, og innvandrergruppen utgjør en viktig del av fellesskapet på alle samfunnsområder. Dette krever større fokus på integrering. Folkehelse har fått større betydning i all planlegging og er en viktig planforutsetning på alle områder. Infrastruktur vil være sentrale utviklingsoppgaver i planperioden. Kommuneplanens langsiktige målsettinger skal fanges opp i handlingsplanen slik at kommunen selv skal kunne oppfylle sine forpliktelser i forhold til samfunnsutviklingen. Arbeidet med rullering av kommuneplanen er igangsatt og vil sluttføres i Statsbudsjettet for 2010 Kommunesektorens inntekter i 2009 Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett for 2009 innebar en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 9,5 milliarder kroner og en reell vekst i de frie inntektene på 4,9 milliarder kroner fra 2008 til Med utgangspunkt i ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget oppjustert med omtrent 1,2 milliarder kroner. Kostnadsveksten er fortsatt anslått til å være på 4,1 prosent. I nasjonalbudsjettet for 2010 legges det til grunn en samlet vekst fra 2008 til 2009 på omtrent 11,4 milliarder kroner eller 4,0 prosent. Veksten i de frie inntektene anslås til 6,1 milliarder kroner (3,0 prosent). Kommunesektorens inntekter i 2010 Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene på omtrent 8,0 milliarder kroner som tilsvarer 2,6 prosent. Av totalveksten er 4,2 milliarder gitt som frie inntekter (1,9 prosent) Samlet lønns- og prisvekst er anslått til 3,1 prosent. Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for lønns- og prisveksten. Øremerkede tilskudd øker med 8,6 prosent og er knyttet til økte bevilgninger blant annet til barnehager og ressurskrevende tjenester. Regjeringen hevder at med denne inntektsveksten legges det til rette for videre utbygging av tjenestene innen skole, pleie og omsorg og barnevern. I tillegg dekkes utgiftene som følge av demografiutviklingen. Utover ovennevnte vekstanslag er rammetilskuddet økt for å finansiere forsterket opplæring, økt undervisningstimetall med en uketime, åtte timers gratis leksehjelp i SFO på 1. til 4. trinn og to timers fysisk aktivitet (fra skoleåret 2009/2010). Dette er en pålagt utvidelse av kommunesektorens oppgaver og kommer derfor i tillegg til veksten. St.meld. nr. 47 ( ) ble lagt fram juni Meldingen tar utgangspunkt i at samfunnet står overfor store helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske utfordringer framover. For å møte Side 3

8 utfordringene knyttet til endring i demografi og sykdomsbilde, gis kommunene insitamenter for å bidra til bedre helse i befolkningen, begrense innleggelser i sykehus, redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er funksjonsfriske lengst mulig. Forebyggende helsearbeid er et av stikkordene i denne sammenhengen. Regjeringen følger opp dette med å foreslå en økning av kommunenes frie inntekter med 230 millioner kroner. Når det gjelder tilskudd til ressurskrevende tjenester, strammes ordningen inn i forhold til På bakgrunn av den sterke veksten i toppfinansieringstilskuddet de siste årene økes vekstanslaget på antall mottakere og for utgifter per mottaker. I tillegg foreslår regjeringen å øke innslagspunktet noe utover prisstigningen og redusere kompensasjonsgraden fra 85 prosent til 80 prosent. Det er vedtatt at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal økes. Det skal overføres midler fra folketrygden til kommunene. Kommunene vil i 2010 og 2011 få overført midler som dekker merutgifter ved at driftstilskudd økes på grunn av denne omleggingen. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg videreføres og investeringsrammen økes med 2 milliarder kroner. I 2008 ble det etablert et statlig investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. For perioden er målsettingen å gi tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Investeringstilskuddet er et engangstilskudd som dekker cirka 25 prosent av anleggskostnadene. Målgruppen er personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Konsekvenser for Fredrikstad kommune Det vises til kommentarer i forbindelse med de økonomiske rammebetingelsene. Befolkningsutviklingen Fredrikstads befolkning vokser relativt jevnt, i underkant av 1 prosent årlig. Per 1. januar 2009 var det innbyggere i kommunen som er fordelt slik: Sentrum Rolvsøy Kråkerøy Onsøy Borge Uoppgitt 77 Totalt Det er også sentrum som har hatt den sterkeste befolkningsveksten de siste årene, noe som følger trenden for hele landet. Innvandrerbefolkningen Per 1. januar 2009 var det innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i kommunen. Det gir en andel på 11 prosent av befolkningen. Det er omtrent som landsgjennomsnittet (10,5 prosent), men betydelig lavere enn andre større bykommuner. Innvandrergruppen fordeler seg på 122 ulike nasjonaliteter. Irakere utgjør den største gruppen med personer. Det er personer med bakgrunn fra eks-jugoslavia, og 850 fra Sverige og Danmark. Somaliere er også en betydelig gruppe med 630 personer. Befolkningsveksten har to hoveddeler: Netto innflytting (lik differansen mellom antall som flytter fra kommunen og antall som flytter til) og fødselsoverskuddet (differansen mellom antall fødte og antall døde). Fødselsoverskuddet har vært lavt over lengre tid: For 2008 var det negativt (-7). På den annen side var det nesten personer som flyttet til kommunen, mens omlag flyttet ut. Samlet var befolkningstilveksten for 2008 på 775 personer. Figuren under viser utviklingen i flytting fra Side 4

9 Prognoser Kommunen følger i all hovedsak SSBs befolkningsprognoser, middelalternativet. Det siste året har SSB justert sine prognoser kraftig opp, da de forrige viste seg altfor lave. Kommunens prognoser ligger litt under SSBs nåværende prognoser, og er dermed litt forsiktige. Det er befolkningens alderssammensetning som er avgjørende for Fredrikstads lave fødselsoverskudd. Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det relativt flere eldre og færre yngre, og dermed fødes også færre barn. Når det gjelder folks flytting har vi sett at den varierer mye. Historisk sett har det vist seg at flyttingen er lavere i nedgangstider enn i oppgangstider. På den andre siden har folks flyttemotiver endret seg med tiden. Arbeid som flyttemotiv har mindre betydning nå enn før, mens særlig bostedskvalitet og familie har blitt viktigere som flytteårsak spesielt i fylket vårt. Vi regner med en fortsatt positiv tilflytting til kommunen og anslår at befolkningsveksten på i underkant av 1 prosent årlig fortsetter. Da vil kommunen samlet ha mer enn innbyggere innen Eldrebølgen starter På slutten av handlingsplanperioden, i 2013, vil det store etterkrigskullet fra 1946 fylle 67 år. Fra 2012 til 2015 vil antallet eldre mellom 67 og 79 år øke med over 1000 personer. Det er en stor utfordring for kommunen. I inneværende periode, fra 2009 til 2013 blir det i underkant 700 flere eldre mellom 67 og 79 år. Gruppen av eldre over 80 år er foreløpig stabil, men skyter fart fra Side 5

10 Men hva med de yngre? Fredrikstad-samfunnet har over lengre tid mistet flere unge voksne. De flytter ut for å ta utdanning uten å komme tilbake når de etablerer seg. Denne trenden gjelder for mange kommuner og plasser i landet, men ikke for større bykommuner. Det er en klar utfordring å søke å snu denne trenden, slik at også Fredrikstad kan være attraktiv for denne gruppen. Når det gjelder de aller yngste aldersgruppene ser vi ingen store endringer for kommende periode. Samlet har vi følgende prognose (tall for 2009 er statistikk): Alder TOTALT Alder TOTALT Side 6

11 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS) Fredrikstad kommune er med i ASSS samarbeidet Aggregerte styringsdata for sammenlignbare storkommuner. Dette er et samarbeid mellom de ti største kommunene i landet og KS Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen, Sandnes og Tromsø. Hovedfokuset er analyse av styringsdata på aggregert nivå hvor det fokuseres på effektivisering gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. Det er omfattende nettverksarbeid gjennom året innenfor tjenesteområdene grunnskole, barnehager, barnevern, sosial, pleie- og omsorg, kommunehelse, kultur og byggesak. Fra neste år blir det også etablert et nettverk for eiendom. Analysene inkluderer kommunekonsern det vil si kommunekassen inkludert kommunale foretak og andel av interkommunale foretak. Det utarbeides årlig en hovedrapport med sammenlikninger mellom kommunene, detaljerte rapporter for hver kommune og en kortversjon. Rapportene gir analyser på tre hovedområder: Regnskaps- og finansanalyser Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene. På de forskjellige tjenesteområdene er det utarbeidet tjenesteprofiler som viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Dette måles i forhold til snittet i ASSS-nettverket. Tjenesteprofilene framkommer på de forskjellige tjenesteområdene. Fri disponibel inntekt Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner per innbygger Bærum Tromsø Stavanger Oslo Kristian sand Trondheim Sandnes Bergen Fredrik stad Drammen I figuren får vi fram forskjellene i korrigert fri disponibel inntekt i forhold til landssnittet per innbygger. Fredrikstad kommune ligger nest lavest med et negativt avvik på nesten 140 millioner kroner fra landssnittet. Fri disponibel inntekt er summen av netto driftsutgifter (det vi bruker på de forskjellige tjenesteområdene), nettorenter/avdrag og netto driftsresultat (det som er igjen til sparing og/eller egenkapital til investeringer). Kommuner som har høyere disponible inntekter enn landsgjennomsnittet kan i sum anvende mer ressurser enn landsgjennomsnittet, mens kommuner med lavere inntekter enn landsgjennomsnittet nødvendigvis vil ha lavere samlet ressursanvendelse enn landsgjennomsnittet. Resultatene for Fredrikstad fremgår av figuren nedenfor som fordeler de frie disponible inntektene på de forskjellige tjenesteområdene og netto renter/avdrag. Tjenesteproduksjonen er delt i to deler. Hovedtyngden av utgiftene er knyttet opp mot inntektssystemet (rammetilskuddet fra staten) og utgjør opp mot 90 prosent av utgiftene. Inntekstsystemet fordeler penger og utjevner forskjeller mellom kommunene med utgangspunkt i objektive kriterier for områdene grunnskole, pleie og omsorg, helse, sosial, barnevern og administrasjon. Administrasjon behandles separat i analysen. Andre områder omfatter tekniske tjenester, kultur, barnehage, samferdsel, næring, brann og fysisk planlegging. Side 7

12 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Fredrikstad kommune. Kroner per innbygger Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum Nto rente andre sekt avdrag Nto drift res Siden vi ligger nesten 140 millioner kroner under landssnittet kommer dette hovedsakelig til uttrykk gjennom lave netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet. Vi bruker også mindre på områdene innenfor inntektssystemet. Til gjengjeld ligger vi over landssnittet når det gjelder netto renter og avdrag. Innenfor inntektssystemets tjenesteområder (90 % prosent av netto driftsutgifter) fordeler ressursbruken seg slik: Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra landsgjennomsnitt korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, statlige/private skoler, minoritetsspråklige, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Sektorene innenfor inntektssystemet. Kr per innbygger Sum IS Grunn skole Pleie og oms Komm helse Sosial tjeneste Barne vern Admin Det er innenfor pleie og omsorg og administrasjon at netto driftsutgifter var lavest i forhold til beregnet utgiftsbehov. Fredrikstad hadde høyest netto driftsutgifter innenfor sosialtjenesten. Sosialtjenesten hadde i 2008 et merforbruk i forhold til landsgjennomsnittet på om lag 400 kroner per innbygger, noe som tilsvarte 29 millioner kroner. Grunnskolen hadde i 2008 et forbruk som var om lag 160 kroner lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte 12 millioner kroner. Utgifter til administrasjon ligger 53 millioner kroner under landssnittet. Fredrikstads netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet gikk ned i forhold til landsgjennomsnittet i Nedgangen kom først og fremst innenfor grunnskole. Side 8

13 KOMMUNENS MÅLEKART Balansert målstyring og sammenligning Fredrikstad kommune legger til grunn prinsippet om helhetsledelse sammen med mål- og rammestyring. Verdistyring, brukermedvirking og teamarbeid er viktig grunnlag for styring og ledelse. Balansert målstyring betyr at organisasjonen skal ha flere fokusområder som er viktige for styring, prioriteringer og ressursbruk. Fredrikstad kommune har valgt fire fokusområder som er innarbeidet i målekartet - Brukere/kvalitet, Medarbeidere, Økonomi og Samfunn. Målekartet viser status ved siste måling og resultatmål for 2009 og 2010 for de valgte indikatorene. Målinger skal vise om resultatenhetene utvikles i riktig retning. Årstall i parentes viser når siste måling er foretatt. For fokusområde Samfunn er alle Kostra-tall og tall fra SSB fra Fokusområdet Brukere og Kvalitet har ingen nyere undersøkelse som kan si noe samlet om kommunen siden den siste på kommunenivå er fra Det har imidlertid vært gjennomført mindre undersøkelser i 2009, og på flere tjenesteområder er det flere brukerundersøkelser som sier noe om valgte indikatorer innenfor det aktuelle fokusområdet. Det er ikke mulig å aggregere disse dataene til kommunenivå slik at de gir noen fornuftig mening per dato. Derfor er det ikke satt mål på kommunenivå på disse indikatorene, og det vises til tjenesteområdene for status og mål for Brukere og kvalitet. Vi har startet arbeidet med videreutvikling av samfunnsdelen i samsvar med politisk vedtak. I tillegg har vi tatt opp til oppfølging bystyrets nye vedtatte måleindikator Medarbeiderens opplevelse av eget ansvar for virksomheten. Rådmannen hadde lagt opp til en drøfting av dette sammen med samfunnsperspektivet med politisk nivå tidligere i høst, men dette ble ikke gjennomført på grunn av manglende politisk deltakelse. Rådmannen følger opp dette videre. Den nye indikatoren er derfor ikke innarbeidet i målekartet. Det overordnede målekartet skal vedtas av Bystyret. Det er dette målekartet som rådmannen skal måles og følges opp i forhold til. Målekartene som er tatt med på tjenesteområdene, er til orientering for Bystyret. Side 9

14 Strategiske fokusområder Brukere og kvalitet Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode B1 Tilpassede tjenester til brukernes behov B2 Brukermedvirkning B1.1 Brukertilfredshet B1.2 Objektiv kvalitet B1.3 Ventetid på telefon (kommunenivå) B1.4 Tilgjengelighet til medarbeiderne B1.5 Brukernes forventninger B2.1 Brukernes opplevelse av å bli hørt på og ha innflytelse på beslutninger B1.1 Brukerundersøkelser (angi år) B1.2 Indikator avgjør målemetode B1.3 Statistikk fra telefonsystemet B1.4 Brukerundersøkelse (angi år) B1.5 Bruk av serviceerklæringer B2.1 Brukerundersøkelse (angi år) Status siste måling Resultatmål Det vises til de enkelte tjenesteområdene Skala B3 Tydelig informasjon om hva brukerne kan forvente B4 Serviceinnstilte medarbeidere M1 Godt arbeidsmiljø B3.1 Andel enheter med serviceerklæringer B4.1 Brukernes opplevelse av service M1.1 Medarbeidertilfredshet B3.1 Telling B4.1 Brukerundersøkelse (angi år) M1.1 Medarbeiderundersøkelse (2009) 4,06 4,00 4, Medarbeidere Økonomi M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Ø1 God økonomistyring Ø2 Effektiv ressursbruk M2.1 Sykefravær i % M2.2 Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte. M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Ø1.1 Netto resultatgrad i % (kommune) Ø1.2 Avvik ift budsjett i % (seksjon/virksomhet) Ø 2.1Kostnad pr enhet (på tjeneste) M2.1 Registrert nivå i (2008) M2.2 Medarbeiderundersøkelse(2009) M3.1 Medarbeiderundersøkelse (2009) M4.1 Medarbeiderundersøkelse (2009) Ø1.1 Beregning av resultat (2008) Ø1.2 Avviksrapportering (2008) Ø2.1 Kostra-tall (2008) 9,6 4,24 4,14 4,61-0,8 1,4 9,2 4,30 4,20 4,70 9,2 4,30 4,20 4,70 0,0 0,0 0,0 0,0 <-5% ASSS<-5% ASSS % % % Kr S1 Generell verdiskapning S2 Samlet energibruk i kommunen S1.1 Skattenivå S1.2 Inntekt S2.1 KWt pr innbygger fordelt på fossilt brensel, biobr., avfall, strøm S1.1 Skatt pr. innb. ift landsgj.sn. i % S1.2 Brto innt pr. innb. +17 år, ift landsgj.sn i % S2.1 SSB + lokal registrering % % kwt S3 Effektiv ressursvennlig arealbruk S3.1 Tettstedareal pr. innbygger S3.2 Andel boligbygging - innen transportsonen (%) - innen lokalsentraene (%) S3.3 Forbruk av jordbruksareal (daa) S3.1 SSB - årlig endring i m 2 pr innb. (status 2005) S3.2 SSB - statistikk S3.3 SSB- statistikk < -2 m < -2 m m 2 % % daa Samfunn S4 Miljøvennlig transport S4.1 Vekst i kollektivtrafikk i % S4.2 Vekst i biltrafikktall i % S4.1 Østf. kollektivtrafikk og NSB S4.2 Statens veivesen Østfold 2,0 3,0 <forrige år >forrige år <forrige år >forrige år % % S5 Ivaretagelse av biologisk mangfold S5.1 Antall daa omdisp. fra LNF til vei-/byggeformål S5.2 Antall godkj. nybygg i LNF-område S5.3 Antall godkj. nybygg i 100-m beltet S5.4 Antall vernede områder (land og vann) S5.5 Areal vernede områder (land og vann) S5.1 Kostra S5.2 Kostra S5.3 Kostra / egne tellinger S5.4 Egne tellinger, geodata S5.5 Egne beregninger, geodata daa stk stk stk m 2 S6 Aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv S 6.1 Befolkningens opplevelse av kunst og kulturliv S6.1 Spørreundersøkelse.. Ikke utarb. Ikke utarb. S7 Valgdeltakelse S8 Befolkningens helse S9 Kompetansekapital S7.1 Valgdeltakelse S8.1 Levekårsindeksen S8.2 Uføretrygd år, i % av landet S9.1 Utdanningsnivå S7.1 SSB- statistikk ift landsgj.sn. i % S8.1 SSB- statistikk S8.2 SSB- statistikk ift landsgj.sn. i % S9.1 Andel m høy utdan./landsgj.sn i %.. 7, , , % % %

15 ØKONOMISTYRING - ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Mål for økonomistyring Hovedsakelig blir kommunens målsettinger fra tidligere handlingsplaner videreført. De økonomiske utfordringene er fortsatt betydelige selv om kommunen har dekket inn tidligere års underskudd. Driftsrammene er stramme og må reduseres i perioden for å tilpasses inntektene. Det er nødvendig med balanse mellom drift, utvikling og investeringer. Som det framkommer av de innledende kommentarene er det ikke balanse mellom inntekter, utgifter og behov. Utfordringen er fortsatt at driftsreservene er marginale og egenkapitalen begrenset i forhold til behovene. Analyser blant annet i forbindelse med ASSS samarbeidet viser at vi har en relativt stor gjeldsbyrde med tilhørende høye renter og avdrag. Oppfølging av politiske vedtak og framtidige investeringsbehov, innebærer at finanskostnadene fortsatt vil legge beslag på en økende andel av de frie inntektene. Det er nødvendig med en streng prioritering av alle investeringstiltak. Mål Fredrikstad kommune skal ha en økonomisk handlefrihet som gjør det mulig med planmessig styring av kommunens tjenestetilbud og økt egenkapitalevne i planperioden. Aktiviteter/tiltak Drift og investeringer skal holdes innenfor realistiske inntektsrammer gjennom: - Årlig budsjettbalanse - Over tid å oppnå balanse mellom drift, investeringer og utviklingsoppgaver - Innsparinger/framtidig overskudd settes av til drifts- og investeringsfond - Stabilt netto driftsresultat - Dokumentasjon av driftskostnader som følge av nye investeringsforslag - Dokumentere og om mulig å hente ut gevinster ved investeringer i it-systemer - Kritisk vurdering av investeringsbehov - Kost/nytte-vurderinger og dokumentasjon av driftskonsekvenser av nye investeringer - Kritisk vurdering av god nok standard i forhold til alternative løsninger - Kost/nytte analyser i forhold til igangsetting av prosjekter - Kost/nytte analyser før det iverksettes omorganiseringer og lignende. Side 11

16 Driftsrammer Nettorammer i millioner kroner Regn. Just.bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (Fra og med 2010 i 2010-kroner) Inntekter Skatt , , , , , ,3 Rammetilskudd -792,6-915,1-934,0-949,0-964,0-979,0 Eiendomsskatt -149,0-114,0-100,0-90,0-65,0-65,0 Mva-komp investeringer - brutto inntekt -73,8-58,0-68,8-86,4-60,0-29,5 - Overføring mva rammefinansierte inv. 11,8 31,8 28,1 20,3 - Overføring mva selvfin. Inv. 1,9 2,8 7,9 3,3 Sum frie inntekter , , , , , ,2 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,5 164,2 178,4 193,7 187,5 178,5 Renteinntekter -29,7-42,2-43,7-52,1-62,1-63,6 Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud ,1 157,0 178,1 175,1 163,6 163,2 Kapitalutg. nye investeringer fra ,0 0,0 4,8 16,9 44,9 56,7 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 0,0 4,4 19,2 33,3 46,4 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -113,6-112,2-121,6-148,8-171,8-178,2 Kompensasjonstilskudd - stat -33,8-25,4-24,8-30,7-32,8-33,7 Overføring fra FREVAR KF -7,5-32,1-17,8-17,8-17,8-17,8 Utbytte -19,1-7,7-20,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 116,8 101,6 137,9 135,5 124,7 131,6 Diverse fellesutgifter -2,6 28,5 46,5 44,7 40,0 21,3 Til kirketjenester inkl. kap.kostnader 37,0 40,3 39,0 40,4 41,3 41,9 Andre trossamfunn 2,4 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 Sum 36,8 71,3 87,8 87,3 83,6 65,4 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,2 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling.. 129,6 129,9 129,6 128,0 127,3 Miljø- og samfunnsutvikling.. 33,1 33,9 33,8 33,6 33,6 Kultur.. 57,7 72,0 71,0 69,3 69,3 Regulering og tekniske tjenester.. 237,3 205,9 206,7 205,0 205,0 Utdanning og oppvekst.. 748,3 761,0 760,2 756,8 756,8 Sosial og omsorg , , , , ,0 Sum 2 185, , , , , ,9 Korr. interne finans.trans. 0,7 Netto internt driftsresultat 29,6 41,7 0,0-11,7 8,6-0,3 - Bruk av overskudd fra ,8 - Overføring til investeringsfond 0,0 0,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 56,7-47,0 11,7-8,6 0,3 - Bruk/overføring - bundne driftsfond 14,6 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 9,8 4,6 Disp. netto internt driftsres. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Note: Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd. Justert budsjett for 2009 er korrigert for endringer etter omorganiseringen og tertialrapportene. Rammene på seksjonene avviker fra rammene på tjenesteområdene bak i dokumentet hvor endringer for 2. tertialrapport foreløpig ikke er innarbeidet. Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Det er tett sammenheng mellom skatt og rammetilskudd. Inntektsutjevningen i rammetilskuddet baseres på gjennomsnittlig skatteinngang per innbygger og er avhengig av skatteutviklingen på landsbasis. I budsjettet er dermed inntektsutjevningen et beregnet tall. Hoveddelen av rammetilskuddet er gitt gjennom utgiftsutjevningen som fordeles ut i fra objektive kriterier. Det legges opp til endringer i disse fra 2011 når dagens øremerkede tilskudd til barnehagesektoren innlemmes i rammetilskuddet. Det er umulig å forutsi hva dette vil bety for oss. Budsjettforutsetningene for perioden tar utgangspunkt i dagens situasjon og må justeres ved neste planrullering. Side 12

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 24. oktober 2012 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 11 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av bystyret 19. juni 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 5 PLANFORUTSETNINGER... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune Årsrapport 2008 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ORGANISERING... 3 Politisk organisering... 3 Administrativ organisering... 4 BALANSERT MÅLSTYRING... 5 SAMMENLIGNING MED

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: VEDTATT. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011

Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: VEDTATT. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: Kari Eriksen Klassering: 150 VEDTATT Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer