Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Byggenæringen ved BYGG21 DATO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Byggenæringen ved BYGG21 DATO 2015-01-29"

Transkript

1

2 SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Forprosjektrapport Sentralbord: Telefaks: [Institute telefax] sintef.no/teknologi-og-samfunn NO MVA Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring SAKSBEHANDLER / FORFATTER Jan Alexander Langlo, Siri Bakken, Ole Jørgen Karud, Rannveig R. Landet og Bjørn Andersen BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE GÅR TIL Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) x Byggenæringen ved BYGG21 x NR DATO GRADERING Unrestricted Denne forprosjektrapporten er skrevet gjennom et samarbeid mellom BNL, SINTEF Teknologi og samfunn, NTNU, Catenda, og arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig. Forprosjektet er finansiert av BYGG21 i tillegg til egeninnsats fra prosjektgruppen og en rådgivende gruppe fra bedrifter, organisasjoner og etater knyttet til byggenæringen og aktuelle forskningsmiljøer. Følgende har vært forfattere for forprosjektrapporten: Rannveig R. Landet Byggenæringens Landsforening, BNL Jan Alexander Langlo SINTEF Bjørn Andersen NTNU Siri Bakken Narud Stokke Wiig/NTNU Ole Jørgen Karud Catenda 1 av 47

3 Sammendrag En forutsetning for å drive målrettet forbedringsarbeid er å kunne måle effekten av de tiltakene som blir satt ut i livet. BAE-næringen i Norge har fått et rykte for ikke å ha hatt en tilfredsstillende utvikling og der man har reist spørsmål om ressursene benyttes godt og effektivt nok. Det er nå en rekke initiativ på gang for å forbedre næringen, men det er også en erkjennelse av at næringen mangler pålitelig statistikk og oversikt over utviklingen, samt verktøy for å måle om forbedringer vil ha den tilsiktede effekten. Dette dokumentet representerer sluttleveransen for et forprosjekt som har adressert denne utfordringen og sett nærmere på hvordan prestasjonsmåling for byggenæringen kan realiseres. Forprosjektet er gjennomført på vegne av den norske BAE-næringen og med finansiering fra Bygg21. Forprosjektet har hatt følgende målsetninger: Kartlegge interesse og motivasjon i byggenæringen for å innføre verktøy for prestasjonsmåling. Undersøke hva som gjøres i de enkelte bedriftene i dag for å skaffe tilveie prestasjonsmålinger og hvilke måleindikatorer de bruker i sitt daglige virke. Legge forholdene til rette for etableringen av et hovedprosjekt som har til hensikt å finne en omforent måte å måle prestasjoner og leveranser i byggenæringen på. Forprosjektet har engasjert et stort antall representanter for næringen i arbeidet som har blitt gjennomført. Engasjementet og interessen for tematikken knyttet til prestasjonsmåling har vært stor, og det er enighet om at verktøy for prestasjonsmåling i næringen må etableres. Forprosjektet har avdekket at det er behov for prestasjonsmåling på flere nivå: Bransjenivå (samfunnsperspektiv), Prosjektnivå (måling på tvers av alle aktører som er med i et prosjekt), Bedriftsnivå, Arbeidsprosessnivå, og Bruker- og driftsnivå Prosjektgruppen har imidlertid sett klare signaler på at det er også behov for å øke kunnskaps- og presisjonsnivået knyttet til prestasjonsmåling hos virksomhetene og aktørene i byggenæringen. Mange henger seg fortsatt opp i begrepet produktivitet, som er ganske snevert i forhold til de utfordringene som må løses når vi ønsker å forbedre næringens konkurranseevne. Dette er en av grunnene til at vi velger å bruke terminologien prestasjon i stedet for produktivitet. Prosjektet har også sett på ulike måter å måle næringens leveranser på. Representantene for næringen som bidro i forprosjektet signaliserte at de ikke ser for seg et langvarig forskningsprosjekt hvor man utvikler et nytt målesystem fra start, men at vi i stor grad skal hente det beste fra eksisterende internasjonale systemer som kan passe for norske forhold. Aktørene har også signalisert at de ønsker å gjennomføre hovedprosjektet etappevis, og underlaget i dette dokumentet vil fungere som en plukkliste for å gjennomføre de første fasene i hovedprosjektet. Forprosjektet har følgende anbefalinger: 1. Det anbefales at hovedprosjektet gjennomføres i etapper. 2. Utviklingen av verktøy må suppleres med et kunnskapsgrunnlag for prestasjonsmåling og målrettet forbedringsarbeid, slik at den enkelte bedrift og aktør er best mulig rustet til å utnytte mulighetene som slike verktøy for prestasjonsmåling gir. 3. Bygg21 og byggenæringens representanter bør gå i dialog med virkemiddelapparatet, i første rekke Forskningsrådet og Innovasjon Norge, for å diskutere hvordan hovedprosjektet kan realiseres. 2 av 47

4 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING BAKGRUNN, HENSIKT OG MÅLSETNING PROSESSEN RUNDT FORET DEFINISJONSAVKLARINGER KATEGORISERING AV PRESTASJONSMÅL OG PRESTASJONSINDIKATORER BRANSJENIVÅ (NASJONALT/SAMFUNNSNIVÅ) NIVÅ BEDRIFTSNIVÅ ARBEIDSPROSESSNIVÅ BRUKER OG DRIFTSNIVÅ DATAFANGST MULIGHET FOR Å KOBLE DATAPUNKTER OG MÅLINGER KRITERIER FOR VALG AV VERKTØY FOR TESTING I HOVEDET TILGJENGELIGHET/BRUKERVENNLIGHET/PÅLITELIGHET DATA/DATAFANGST BRUK I ANALYSER OG FORBEDRINGSARBEID PÅ FLERE NIVÅ EKSISTERENDE ORDNINGER/SYSTEMER FOR MÅLING OG BEDRIFTSNIVÅ: VURDERING AV EKSISTERENDE VERKTØY FOR TESTING I HOVEDET KORT OM VURDERINGEN AV HVERT ENKELT VERKTØY CII CII General Programme Constructing Excellence KPIZone Byggeriets Evaluerings Center Performance Based Studies Research Group PIPS Prosjekt Norge Helsesjekk Prosjekt Norge Prosjektevaluering (PEVS) Building Research Establishment (BRE) Kundetilfredshetsmålinger SAMLET VURDERING AV VERKTØYENE OG VALG AV VERKTØY FOR UTTESTING ANBEFALINGER FOR HOVEDET RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL OG AKTIVITETSPLAN GROV FREMDRIFTSPLAN ORGANISERING OMFANG OG FINANSIERING OPPSUMMERING OG KONKLUSJON VEDLEGGSOVERSIKT VEDLEGG VEDLEGG VEDLEGG av 47

5 1 Innledning Det generelle kostnadsnivået i Norge ligger langt over hva som gjelder våre naboland i Europa. Byggekostnadene har i tillegg økt mer enn generell prisstigning. Både veier, industrianlegg, boliger og andre bygg har blitt dyrere. De høye kostnadene er en utfordring for norsk byggenærings konkurranseevne. Faktum er at vi ikke vet hvordan produktiviteten utvikler seg i byggenæringen som helhet. Næringen kan ikke bruke SSBs produktivitetsmålinger til hverken oversikt eller forbedringsarbeid og vi har ikke andre felles måleverktøy for produktivitet, prestasjoner og vurdering av leveranser. Denne erkjennelsen danner utgangspunktet for dette dokumentet. Norsk konkurranseevne generelt bekymrer også regjeringen. Den har nedsatt en produktivitetskommisjon som skal komme med forslag til tiltak. På grunnlag av SSBs målinger har "man" trukket den slutning at produktiviteten i byggenæringen er nedadgående. Statistikken er ufullstendig og mange av næringens aktører kjenner seg ikke igjen i dette bildet. Produktivitetskommisjonen skal primært se på makrotall, men det er viktig at den får med seg innspill fra byggenæringen i sitt arbeid. Økt produktivitet i byggenæringen er satt som ett av hovedmålene i Bygg21. Eiendomsøkonomi, byggekostnader og marked samt ytelsesindikatorer og resultatmåling er prioritert. Byggenæringen og dens organisasjoner støtter Bygg21-strategien. Det er med andre ord en samlet næring som ser behov for nye og omforente måter å måle næringens effektivitet og leveranser på i den hensikt å øke produktiviteten og konkurransekraften over tid. Byggenæringen består av en lang verdikjede; eiendomsaktører (private og offentlige), rådgivere og arkitekter, utførende, vareprodusenter og handel. Når vi i dette dokumentet har brukt begrepet byggenæringen, mener vi hele nevnte verdikjede. I tillegg til dette har vi også vurdert andre berørte, eksempelvis sluttbrukere. Alle aktører i kjeden har et uttalt behov for en bedre måte å måle sin egen effektivitet og leveranse på over tid. I tillegg ønsker de seg verktøy for å kunne drive forbedringsarbeid. Det gjelder både på bransje- /næringsnivå, bedriftsnivå, prosjektnivå, arbeidsprosessnivå og bruker- og driftsnivå. I stedet for å se smalt på produktivitet ("output" over "input") foreslås et hovedprosjektet der vi vil se på prestasjonsforbedring i et litt bredere perspektiv. Dette forprosjektet bereder grunnen for et hovedprosjekt som skal gi muligheter for ett eller flere felles system for prestasjonsmåling og måling av kundetilfredshet i byggenæringen. Målesystemene skal bidra til økt konkurransekraft og produktivitet i norsk byggenæring. Forprosjektet har hatt løpende kontakt gjennom arbeidet med sentrale aktører i BAE-næringen, aktører som BA2015, ProsjektNorge, Bygg21, BNL, samt rådgivergruppen som har deltatt gjennom hele forprosjektet. Foreliggende rapport er adressert til en samlet byggenæring gjennom Bygg21. 2 Bakgrunn, hensikt og målsetning Byggenæringen ønsker å forbedre sin produktivitet og øke konkurranseevnen. Det er satt i gang mange tiltak både i enkeltbedrifter og i næringen for å oppnå dette. For å få innsikt, oversikt, sammenlignbarhet og å kunne gjøre de rette vurderingene for å oppnå felles forbedringer trenger vi ett eller flere omforente målesystem for prestasjoner og vurdering av leveranser som gjelder hele verdikjeden. Et slikt system er ikke etablert i Norge i dag. Ønsket system må omfatte måling på både nærings-, bedrifts-, prosjekt- /verdikjede-, arbeidsprosess- og bruker- og driftsnivå. Mangelen på en omforent metode å måle næringens prestasjoner og leveranser på var tema for en søkekonferanse som Byggenæringens Landsforening, BNL, arrangerte i samarbeid med Forskningsrådet 4 av 47

6 i april Et resultat av konferansen ble at det ble etablert en prosjektgruppe som arbeidet videre med å formulere et måleprosjekt. Prosjektgruppen har bestått av fem representanter fra hhv BNL, NTNU, SINTEF, Catenda og Narud Stokke Wiig. Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, som deltok på søkekonferansen, bestilte et problemnotat fra prosjektgruppen ledet av SINTEF. Problemnotatet, Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen 1, ble levert DiBK desember Kort oppsummert konstaterer problemnotatet at SSBs produktivitetsmåling er ufullstendig når det gjelder byggenæringen; bare deler av næringen er omfattet under bygg og anlegg. Det er derfor ikke mulig å bruke statistikken for å vurdere utvikling av hverken enkeltbransjer eller næringen samlet, og bedriftene kan ikke bruke statistikken til forbedringsarbeid. Med andre ord har dagens statistikk kun begrenset verdi for byggenæringen og myndighetene. Med grunnlag i problemnotatet ble det sommeren 2014 levert et prosjektforslag til DiBK. Høsten 2014 / januar 2015 ble det så gjennomført et forprosjekt i Måleprosjektet med finansiering fra Bygg21 og egeninnsats fra en rådgivende gruppe deltakere med representasjon fra hele verdikjeden. Målet med forprosjektet har vært å undersøke om det er grunnlag og interesse for å gjennomføre et fremtidig hovedprosjekt. Prosjektgruppen presenterer i dette dokumentet en skisse til et hovedprosjekt som skal foreslå omforente målemetoder og praktiske verktøy for prestasjonsmåling og vurdering av leveranser i byggenæringen i Norge. Resultatene skal være til nytte for både byggenæringen som helhet, bedriftene og myndighetene i forbedringsarbeid og arbeid med næringens rammebetingelser for bedre produktivitet, prestasjoner og konkurransekraft over tid. 3 Prosessen rundt forprosjektet Måleprosjektet ble initiert ved en søkekonferanse i regi av BNL og Forskningsrådet i april Nøkkelpersoner i BAE-næringen var invitert og formålet var å utvikle interessante forskningsprosjekter med formål å gjøre noe for bedring av produktiviteten i næringen. Måleprosjektets 5 nøkkelpersoner fant felles interesse for områdende prestasjonsmåling i byggenæringen og formet en prosjektgruppe. Gruppen har bestått av: Rannveig R. Landet, direktør miljø- og energipolitikk/ Byggenæringens Landsforening, Jan Alexander Langlo, forskningsleder/ SINTEF teknologi og samfunn Bjørn Andersen, professor, Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk/ NTNU Siri Bakken, instituttleder/ BPF, NTNU og partner/ Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter Ole Jørgen Karud, PhD, partner / Catenda Prosjektgruppen tok raskt initiativ til arbeid med søknad til Forskningsrådet for finansiering av et forskningsprosjekt, men initiativet ble stoppet på grunn av manglende samsvar mellom finansieringsmodell og hvilke aktører som det var ønskelig å ha med som deltagere i prosjektet. Etter flere møter med representanter for byggenæringen der stemningen for et felles løft ble loddet, bestilte DiBK et Problemnotat høsten 2013 (som nevnt ovenfor). Som en forlengelse av dette arbeidet, videreførte DiBK og prosjektgruppen dette i Forprosjektet høsten Hensikten har vært å konkretisere problemstillingene ytterligere og danne grunnlag for videre arbeid i et Hovedprosjekt. 1 Problemnotat til DiBK ; Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. 5 av 47

7 Forprosjektet skulle forankre et bredt eierskap i næringen og utvikle aktuelle problemstillinger, men det har samtidig vært et betydelig fokus på at dokumentet har en selvstendig verdi for å belyse problemstillingene som har vært diskutert med næringen. Fra oppstart kan prosessen beskrives i følgende diagram: Figur 1 Illustrasjon av prosessen som har ledet frem til denne forprosjektrapporten Forprosjektprosessen har pågått fra august 2014 til januar Gjennom alle faser, har forankringen til byggenæringen vært avgjørende, og en representativ rådgivende gruppe har fulgt prosjektet og vært førende for prosjektets utvikling og veivalg. Se deltakerliste i vedlegg. Prosessen ble gjennomført ihht planen og i god dialog med DiBK/Bygg21. Underveis i prosessen uttrykte DiBK et ønske om å utvide forprosjektet noe slik at teamet også fikk vurdert dagens målesystemer og begrunnet kriterier for valg i det videre prosjektet. Forprosjektet ble gjennomført med god deltakelse fra rådgivende gruppe i workshops og i dialogmøter med enkeltaktører. Målet har vært å få innspill fra næringen om hva som er problemstillingene med hensyn til produktivitet og prestasjonsmåling samt holdninger og innspill til det videre arbeidet i prosjektet. Workshop 1 ble avholdt 2. oktober i Oslo der temaet var knyttet til hva som er de største utfordringene for næringen når det gjelder produktivitet og prestasjon i dag. 25 personer fra hele bedrifter i næringens verdikjede, offentlige etater og næringsorganisasjoner møtte. Gruppediskusjoner i flere omganger med presentasjoner i plenum ga svært fruktbare input om videre veivalg. Workshop 2 ble avholdt 6. november med 20 deltakere. Fordi det gjennom 1. workshop fremkom anbefalinger om å bygge videre på eksisterende erfaringer og ikke utvikle nye systemer fra bunnen av, ble vurdering av konkret målverktøy et viktig mål for Workshop 2. Prosjektgruppen benyttet CII sitt system som case, fordi dette allerede i noen grad er kjent på det norske markedet på Prosjekt Norges arena. Parallelt med workshopene har det blitt avholdt dialogmøter med de fleste aktørene i rådgivningsgruppen. Dialogmøtene ble gjennomført over 1,5-2 timer i form av dybdeintervjuer som hva firmaet, etaten eller enheten ser som utfordringer og potensiale med prestasjon og måleverktøy. Ved denne metodikken fikk gruppen verdifulle og reflekterte innspill nyansert fra den enkeltes ståsted. Gjennom hele forprosjektprosessen har arbeidsgruppen hatt jevnlige møter i Oslo og Trondheim og rapporten er skrevet i fellesskap. 6 av 47

8 Prosjektgruppen har gjennom workshopene, dialogmøtene og kommentarer på telefon og e-post fått mange inspirerende og konstruktive tilbakemeldinger. Nedenfor et utdrag av disse tilbakemeldingene. Prosjektet har et sterkt budskap, det er et stort behov for bedre måleverktøy. Vi bør bruke begrepet prestasjon i stedet for produktivitet. Det er viktig å forbedre omdømmet og konkurranseevnen i byggenæringen. Det bør være et mål at også prosjektets eller byggets merverdi for samfunnet er reflektert i målingen. Deltakerne ønsker at resultater blir tilgjengelige også på kort sikt. Næringen ønsker skrittvis tilnærming heller enn et langvarig forskningsprosjekt. Prestasjonsmåling må ligge til grunn for målrettet forbedringsarbeid. Verktøyene må være praktiske og i størst mulig grad benytte eksisterende data. Det er viktig å etablere felles begrepsapparat og begrepsbruk. Kompetanseheving i byggenæringen er sentralt. Vi bør måle langs hele verdikjeden og hensynta kvalitet og kompleksitet. Kunde- og brukertilfredshet er sentralt, få med verdi for eier og bruker. Man bør søke å bygge videre på eksisterende erfaringer, nøkkeltall og verktøy. Måleverktøyet bør kunne brukes som konkurransegrunnlag. Det er ikke sannsynlig at vi kan tilfredsstille alle disse ønskene, og noen av dem kan så gar være motstridende når vi går de nærmere etter i sømmene. Vi har likevel listet opp alle innspillene, slik at de kan være med og forme den videre prosessen i hovedprosjektet. Figur 2 BNLs lokaler, Oslo: Måleprosjektworkshop med god deltakelse fra næringen 7 av 47

9 Måleprosjektet har vært møtt med interesse fra næringen, og har i løpet av prosessen bl.a. vært presentert ved følgende arenaer: Produktivitetskommisjonen, Seminar om produktivitet i privat sektor, 19. mai 2014 Posterutstilling, Forskning ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst, 19. september oktober 2014 SINTEF Seminar: Hvordan bygge raskere, 16. oktober Innledningsforedrag: Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet Prosjekt Årets prosjektkonferanse, 13. november Foredrag i strømmen Vellykket gevinstrealisering - hva skal til: Produktivitetstall å stole på? Statusrapporteringer til BNLs bransjedirektørmøter (14 bransjer) Styremøter og møter med partnere i Prosjekt Norge. Styremøter med partnere i BA2015. Dette var en kort gjennomgang av hovedtrekkene i prosessen som her ledet frem til denne forprosjektrapporten. Før vi presenterer de konkrete resultatene, er det behov for en avklaring og beskrivelse av ulike definisjoner, slik at vi er sikre på at alle har samme ståsted for det som skrives i denne rapporten. 4 Definisjonsavklaringer Arbeidet vårt rundt måleproblematikk i BAE-næringen har så langt vært omtalt som produktivitetsmåling og i den offentlige debatten er det begrepet produktivitet som oftest står i fokus. Dette er nok dels et resultat av at produktivitet er et mye brukt (om ikke alltid like godt forstått) begrep og dels at en offentlig debatt må basere seg på leg-begreper og dermed ikke tillater nyansering. Innen fagområdene som fokuserer på denne typen måling ble det for ca. 30 år siden foretatt en endring i begrepsbruk: I stedet for å måle og diskutere produktivitet utvidet man fokus til prestasjon (performance på engelsk). Dette var ikke bare et spørsmål om semantikk, men en reell endring til et videre begrep som vektlegger ulike dimensjoner som prosesser, bedrifter eller bransjer må gjøre det godt langs. En klar konklusjon fra vårt arbeid er at vi også i BAE-næringen må endre begrepsbruken til å etablere en ordning for prestasjonsmåling. Det innebærer at det næringen leverer må måles bredere enn den snevre definisjonen av produktivitet, som typisk måles som output over input. Dette er et rent økonomisk mål på hvor mye som produseres i forhold til innsatsen for å produsere dette, og som ofte kan skape et fortegnet bilde og gi resultater man ikke kjenner seg igjen i (dette relateres ofte til såkalt indre effektivitet, på engelsk efficiency, altså et mål på hvor ressurseffektiv en prosess er, at ting gjøres på riktig måte). Et enkelt eksempel er der produktivitet måles som kostnader per kvm bygg produsert, uten at dette suppleres med informasjon om byggets kvalitet eller kompleksitet. Med stadig mer teknisk kompliserte bygg vil nødvendigvis en slik snever måling vise fallende produktivitet, mens de involvertes forståelse er at man skaper bedre bygg med en liten økning i tidsbruk og dermed høyere prestasjon (der prestasjon relateres til ytre effektivitet, engelsk effectiveness, som mer er et spørsmål om å gjøre de riktige tingene). Forskning på prestasjonsmåling og praksis i andre bransjer tilsier at typiske dimensjoner av prestasjon er (vi vil senere i dette notatet forklare mer inngående hva vi mener med disse dimensjonene og vise eksempler på hvordan de kan måles): Tid, alle aspekter av tidsbruk, da dette sterkt påvirker både effektivitet i prosesser og andre dimensjoner av prestasjon Kostnader, som en nøkkelfaktor i både snever produktivitet og andre forhold 8 av 47

10 Kvalitet, som kan være utfordrende å måle, men som likevel utgjør en viktig faktor i hvor godt man har lykkes i forhold til forventninger og behov. Produktivitet, altså effektiv gjennomføring av oppgaver og prosesser Fleksibilitet, evne til å håndtere variasjon i volum og type oppgaver Arbeidsmiljø og sikkerhet, altså et bredt spekter av forhold rundt trivsel, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø og arbeidstakeres sikkerhet Kommunikasjon, forhold som evne til tydelig kommunikasjon, volum av kommunikasjon, mellom hvem, på hvilke former, osv. Innovasjon, grad av investeringer og forbedring som oppnås gjennom forbedring, forskning og utvikling Læring, i hvilken grad arbeid, prosesser og prosjekter bidrar til kompetanseheving og økte ferdigheter Miljøpåvirkning og livssyklusfokus, i hvilken grad prosesser og prosjekter bidrar negativt eller positivt til det ytre miljø og ivaretar et langsiktig fokus på bærekraft i hele livssyklusen Etikk og regeloverholdelse, forhold knyttet til mer konkret etterlevelse av lover og regler til mer omdømmerelaterte forhold Dette er en omfattende meny av dimensjoner ved prestasjon og er tatt med her vel så mye for å vise bredden i begrepet, ikke for å antyde at alt dette er forhold som bør måles i BAE-næringen. Det er også viktig å påpeke at dimensjoner kan kombineres (for eksempel å måle kostnader per kvm for ulike kvalitetsnivåer). Noen viktige lærdommer fra vitenskapen om prestasjonsmåling er: 1. Målinger kan sees på som en form for briller som fokuserer på den dimensjonen man har måleparametre for og som også filtrerer bort det som ikke omfattes av målinger. 2. Måling påvirker adferd gjennom at individers, gruppers, prosjekters og bedrifters adferd endres til å maksimere de aspekter av prestasjon som måles. 3. Koples ulike typer incentiver/belønning til det å oppnå gode prestasjoner ut fra det som måles, kan det øke faren for såkalt dysfunksjonell adferd. Med andre ord, har man måleparametre som er innrettet mot tid kan konsekvensen bli at det settes inn ulike virkemidler for å redusere varigheter, på bekostning av nøyaktighet eller sikkerhet. Tilsvarende kan ensidig måling av kvalitet føre til at kostnadene øker dramatisk, eller et sterkt fokus på HMS kan skape mer tungrodde prosesser som tar lengre tid. Dette er opphav til en klar anbefaling om å måle balansert, dvs. kombinere målinger langs flere dimensjoner. Ytterligere noen lærdommer: 4. Måling innrettet mot individnivå, som altså gjør det mulig å se hvordan enkeltpersoner presterer, gir ofte motstand mot målingene og i verste fall sabotering 5. Det finnes en rekke ulike hensikter med prestasjonsmåling, der hver hensikt setter ulike krav til hva som måles og hvordan, og erfaring viser at målesystemer som forsøker å samtidig oppnå mange ulike hensikter blir kompliserte og gir mindre nytte Dette taler for at et målesystem for BAE-næringen bør være målrettet mot noen få viktige målsetninger, og at man bør unngå måling på individnivå. 9 av 47

11 5 Kategorisering av prestasjonsmål og prestasjonsindikatorer En av forutsetningene for å kunne drive prestasjonsmåling og målrettet forbedringsarbeid er at man har identifisert prestasjonsmål eller indikatorer som gir meningsfylte målinger og pålitelige måleresultater. Videre er det viktig at det etableres så få indikatorer som mulig for å dekke de behov vi har for måling, og dermed ikke overdimensjonerer målesystemet. Dersom man må legge inn store datamengder vil dette redusere motivasjonen for å bruke systemet. Dette er kanskje en av de vanskeligste utfordringene som vi står overfor i det kommende arbeidet med å etablere verktøy for prestasjonsmåling i byggenæringen. En annen forutsetning er at verktøyet i størst mulig grad skal benytte eksisterende data og utstrakt bruk av automatisk datafangst. Å innføre et slikt målesystem, enten det utvikles fra grunnen av eller baseres på eksisterende systemer, kan dermed være svært komplisert. For å gripe an problemstillingen finner vi det nødvendig å strukturere måleoppgaven. Dette kan gjøres på mange måter, vi har valgt å bryte målingen ned i henhold til et antall kategorier som definerer hva som kan/bør måles. Nedbrytningen er dels et virkemiddel for å forstå behov for ulike målinger avhengig av hvor i denne strukturen man er, og dels en slags huskeliste for å sikre at viktige kategorier dekkes opp av målinger. Vi har satt opp følgende mulige kategorier: Hvilket nivå målingene gjøres på, noe som også representerer hver målgruppe som har bruk for målingene. Dette vil være veldig forskjellig fra nivå til nivå, og vi har valgt å dele inn i følgende fem nivåer (hver av disse beskrives når det enkelte nivå diskuteres senere): a. Samfunn / nasjonalt / bransje b. Prosjekt / verdikjede c. Bedrift d. Arbeidsprosess e. Bruker og drift Hvem foretar målingene, det vil si samler inn data eller gjør subjektive vurderinger. I vurderingen av eksisterende systemer ser vi at dette også varierer betydelig, for eksempel: a. Byggherre/prosjekteier b. Prosjekterende c. Entreprenører og andre utførende d. Myndigheter e. Osv. Prestasjonsdimensjon som måles, ref. listen i forrige kapittel, og der det er viktig å fange opp flere av disse dimensjonene for å få en balansert måling. Prosjektfase, da også dette setter svært ulike krav til hva som måles. Ulike prosjektmodeller angir noe forskjellig antall og betegnelse på prosjektfaser, men vårt forslag er følgende enkle nedbrytning: a. Tidligfase b. Prosjektering c. Bygging d. Drift Type prosjekt, da mye er forskjellig mellom f.eks. nybygging av et kontorbygg og rehabilitering av en boligblokk. En nedbrytning her kan være (for alle kategoriene kan det skilles mellom nybygg og rehabilitering): a. Mindre boligprosjekter b. Boligblokker c. Næringsbygg, kontorer d. Næringsbygg, produksjonsanlegg e. Andre typer bygg 10 av 47

12 Til sammen kan disse kategoriene ansees som å spenne opp en mangedimensjonal matrise, der hver eneste celle i matrisen utgjør en unik kombinasjon som ideelt sett bør fylles med måleindikatorer. I realiteten vil kombinasjonene ha varierende grad av interesse og relevans, og det vil skape et altfor omfattende system å favne alle. For å velge ut de kombinasjonene det synes å ha størst potensiale for å utvikle målinger for, har vi satt opp noen vurderingskriterier: Finnes det en åpenbar hensikt/formål med å måle? Hvordan er datatilgangen og kvaliteten på de data som finnes eller kan innhentes? Hvor enkelt er det å etablere målinger? Er det i andre land/bransjer tatt i bruk målinger på området? I et hovedprosjekt for å utvikle et norsk målesystem for næringen, må det gjøres en analyse av de ulike kombinasjonene av kategorier for måling opp mot disse (og evt. flere) kriteriene. I dette forprosjektet har vi begrenset oss til å diskutere hva som synes mest relevant å måle på hvert av de fem nivåene, basert på de ulike prestasjonsdimensjonene. Noen av målingene er også innrettet mot ulike prosjektfaser, men det er ikke systematisk sørget for at alle faser er dekket på alle nivåer. Type prosjekt har vi i svært liten grad vurdert. En siste presisering før vi diskuterer de enkelte målenivåene er at målinger generelt kan sies å falle i tre kategorier: 1. Resultatparametre, som har som kjernefunksjon å vise hvilken prestasjon som er oppnådd. Eksempler er tid for å bygge 1 kvm, reklamasjonskostnader eller brukerfornøydhet. Felles for resultatparametre er at de måles i etterkant av at et prosjekt, fase eller operasjon er fullført, og dermed ikke har så stor prediktiv evne, altså til å spå om fremtidig prestasjon eller gi tidlig varsling om nedadgående ytelse som vil føre til problemer senere. Denne typen måling er likefullt verdifulle for å forstå hvilke prestasjoner som oppnås og for å muliggjøre analyser og benchmarking. 2. Prestasjonsdrivere, som skal måle forhold tidligere i et forløp som direkte påvirker sluttresultatet. For eksempel vil gjennomsnittlig gangavstand mellom arbeidssted på byggeplass og materiallager være en driver som påvirker byggetid/kvm. Slike målinger har mye høyere evne til å gi en diagnose og forutsi fremtidige resultater. Disse er dermed både viktige for å gi prosjekter/bedrifter innsikt som kan brukes til løpende forbedring og for å muliggjøre analyser av hvilke drivere som faktisk påvirker sluttresultater. 3. Forklaringsvariable, som er viktig for å kategorisere hvert enkelt prosjekt og hver enkelt måling, noe som er nødvendig for å kunne sammenligne epler med epler. Type prosjekt, som diskutert over, er en slik variabel. Andre eksempler kan være energiklassifisering som passivhus, Tek10, osv. eller geografisk lokasjon for prosjektet. Disse opplysningene brukes ikke som målinger i seg selv, men som grunnlag for analysere forskjeller mellom for eksempel typer prosjekter eller å justere for eksempelvis regionale forskjeller i vær eller kostnadsnivå som gjør at tall ellers ikke direkte kan sammenliknes. Heller ikke for denne kategoriseringen er det slik at vi bevisst har sørget for at alle tre gruppene er dekket opp på alle målenivåene, men vi har hatt disse i bakhodet ved oppsett av forslag til målinger. I det følgende er det presentert en tabell med mulige målinger på ulike nivåer. Disse må betraktes som en form for ønsketenkning basert på idémyldring i workshop og i prosjektgruppen over hva som kan være nyttig å måle. Skulle man utviklet et system fra grunnen av ville man måtte prioritere blant målingene om hva som skulle vært inkludert. Vi har snarere endt opp med å vurdere ulike eksisterende systemer med tanke på om disse kan tas i bruk i Norge. Dermed har tabellen med mulige målinger heller vært brukt som et kriterium for å evaluere eksisterende systemer gjennom å se på i hvilken grad disse inkluderer sentrale målinger. 11 av 47

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20 Problemnotat SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Sentralbord:+47 73 59 03 00 Telefaks: [Institute telefax] ts@sintef.no sintef.no/teknologi-og-samfunn NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Rapport. Nye datakilder i evaluering av store statlige investeringer et potensial for Big Data? Undertittel. Forfattere Heidi Bull-Berg og Nils Olsson

Rapport. Nye datakilder i evaluering av store statlige investeringer et potensial for Big Data? Undertittel. Forfattere Heidi Bull-Berg og Nils Olsson - Åpen Rapport Nye datakilder i evaluering av store statlige investeringer et potensial for Big Data? Undertittel Forfattere Heidi Bull-Berg og Nils Olsson SINTEF Teknologi og samfunn Anvendt økonomi 204-0-06

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer