Orientering om Aker Wayfarer-transaksjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om Aker Wayfarer-transaksjonen"

Transkript

1 Orientering om Aker Wayfarer-transaksjonen 1. Innledning Fremsatte påstander Næringsministerens anmodning om orientering: Det vises til brev fra Næringsminister Monica Mæland til Aker Kværner Holding AS (AKH) av 14. november 2013, med forespørsel om en redegjørelse for transaksjoner mellom Aker-konsernet og Aker Solutionskonsernet som vedrører fartøyet Aker Wayfarer. Brevet fra næringsministeren er foranlediget av avisartikler i Dagens Næringsliv (DN) der det i korte trekk påstås at avtalene ble inngått i den hensikt å tilføre Aker-konsernet en urimelig fordel på bekostning av Aker Solutions-konsernet såkalt "tunneldrift". Det påstås også at saksbehandlingen i Aker Solutions-konsernet var i strid med kravene til generalforsamlingsbehandling etter aksjeloven 3-8. For å besvare brevet fra næringsministeren har AKH bedt Aker ASA (Aker) om en orientering om saksforholdet. Dette dokumentet er utarbeidet av Aker som svar på henvendelsen fra AKH. Aker mener fremstillingen i DN er bevisst manipulerende og spekulativ for å skape inntrykk av at det foreligger økonomisk uakseptable, straffbare forhold, selv om fakta ikke gir grunnlag for slike påstander. Aker tilbakeviser beskyldningene om "tunneldrift" og saksbehandlingsfeil, og opplever påstandene som er fremmet i avisen som injurierende og krenkende. Aker Solutions ASA (AKSO) har 18. desember 2013 avgitt en redegjørelse til AKH med detaljert gjennomgang av saksforholdet. Konklusjonen er også der enkel og tydelig: Påstandene i DN er tilbakevist. Aker mener redegjørelsen fra AKSO er dekkende for de deler av saksforholdet den omhandler. Aker vil derfor først og fremst gi supplerende opplysninger og betraktninger sett fra Akers ståsted. Avtalene om Aker Wayfarer er dessuten en del av sakskomplekset som ble avklart mot NHD og i styret i AKH i 2009, og som senere ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling i AKSO med støtte fra AKH. Det vises derfor også til den behandling som fant sted i AKH i den forbindelse. Det har i redegjørelsen til AKSO, samt i Akers gjennomgang av saken, ikke fremkommet ny vesentlig informasjon i forhold til det NHD, AKSO og Aker var kjent med for mer enn fire og et halvt år siden. Denne redegjørelse vil derfor i stor grad omhandle fakta som allerede er kjent. Planlagt reversering av avtalene knyttet til Wayfarer ble stanset av AKH i 2010: Aker har i brev av 20. november 2013 til AKH bedt om at redegjørelsen AKH skal gi til departementet også behandler den foreslåtte avtalen mellom Aker og AKSO fra 2010 om å reversere avtalene vedrørende Aker Wayfarer fra Forslaget om reversering ble ikke stanset av Aker slik det er påstått i DNs artikler. Tvert imot var avtalen om reversering akseptert av Aker, som fremla saken for AKH.. Avtalen om reversering ble imidlertid ikke godkjent av styret i AKH fordi statens styremedlem, Else Bugge Fougner kom med innsigelser. Aker gir nedenfor utfyllende informasjon om relevante forhold fra Aker ASA Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA Stolt eierskap

2 2. Sammendrag Påstandene tilbakevises: Aker konstaterer at redegjørelsen fra AKSO tilbakeviser påstandene som er fremsatt i DN, og AKSO slår fast: Det er ikke grunnlag for påstanden om at avtalene ble inngått i den hensikt å bedrive ulovlig verdioverføring til Aker («tunneldrift»). Saksbehandlingen i AKSO var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav. Leieavtalen for Aker Wayfarer var balansert i lys av markedsforholdene da den ble inngått, og ga grunnlag for en god forretningsplan for AKSO om å utvikle et avansert fartøy for kabellegging. Dagens bruk av Aker Wayfarer som konstruksjonsskip med mulighet for brønnintervensjon, i stedet for kabellegging som opprinnelig planlagt, er irrelevant for å vurdere den opprinnelige forretningsplanen som lå til grunn for leieavtalen, fordi det har skjedd etterfølgende omdisponeringer mellom skip kontrollert av AKSO. Den planlagte nullstillingen av leieavtalen og salg av skipet til AKSO i 2010 var ønskelig for AKSO på grunn av endrede markedsforhold. Dette ble akseptert av Aker, men stanset i AKHs styre. Det er ingen ting i redegjørelsen fra AKSO som gir støtte til påstandene om såkalt «tunneldrift» og ulovlig verdioverføring fra AKSO til Aker. Det synes derimot utvist betydelig forsiktighet og grundighet, blant annet ved at det er innhentet eksterne uttalelser og vurderinger fra finansielle og juridiske rådgivere. Saksbehandlingen og kvalitetssikringen gjennom hele prosessen fremstår som forsvarlig. Kompetente og habile styremedlemmer og ledelse: AKSO er et selvstendig selskap med kompetente og habile styremedlemmer og en kompetent ledelse. Aker har tillit til at AKSO er i stand til å vurdere både hva som forretningsmessig er til beste for alle aksjonærene i selskapet, og hva som er korrekt saksbehandling før avtaler blir inngått. DNs påstand om "tunneldrift" forutsetter at Aker har "påtvunget" AKSO de aktuelle avtaler, og at AKSOs beslutningstakere ikke har frihet eller er kompetente til å ivareta AKSOs egne interesser. AKSO sto selvsagt fritt til å vurdere hva som er best for selskapet, både ved den opprinnelige avtaleinngåelsen og senere. AKSO har arbeidet aktivt og selvstendig for å fremme selskapets egne interesser til enhver tid. Høsten 2009 gjorde vesentlig endrede markedsforhold det lønnsomt for AKSO å reversere de inngåtte avtalene for Aker Wayfarer. AKSO tok derfor initiativ overfor Aker for å oppheve leieavtalen og reversere salget av skipet mot dekning av Akers mellomliggende kostnader altså en nullstilling som ville stille partene som om den opprinnelige transaksjonen ikke var foretatt. Enighet siden 4. juni 2009: I styremøte i AKH 19. mai 2009 ble UBS fairness opinion vurdert og tatt til etterretning. Styret ble også orientert om at aksjonærene i AKH var blitt enige om at det skulle avholdes ekstraordinær generalforsamling i AKSO, der strategi og de forskjellige transaksjonene som var annonsert 2. april 2009 skulle behandles som en samlet vedtakssak. Aksjonærene i AKH var enige om å støtte strategien og transaksjonene. Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 2

3 I styremøte 4. juni 2009 vedtok styret at AKH skulle stemme for transaksjonene på AKSOs ekstraordinære generalforsamling 8. juni Det ble i samme møte foretatt en sammenligning av UBS fairness opinion og Pareto Securities vurdering av transaksjonene. I forkant av avtaleinngåelsen hadde det også vært en grundig prosess. DNB Markets ble engasjert av AKSO for å gi en uavhengig tredjepartsvurdering om både avtalen om salg av NB 718 (Aker Wayfarer) fra AKOFS til Aker/Aker Ship Lease, og leiekontrakten mellom Aker Ship Lease og AMC International. DNB Markets avga også en vurdering av alle transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009 sett i sammenheng. DNB Markets konkluderte 27. mars 2009 med at transaksjonene var «fair», både hver for seg og vurdert samlet. Disse vurderingene var presentert for AKH før avtaleinngåelsen. Da NB 718 ble kjøpt av Aker Ship Lease til bokført verdi, eide Aker 46,4 prosent av AKOFS, AKSO eide 32,3 prosent og DOF 21,3 prosent. Leieavtalen ble inngått mellom Aker Ship Lease og AKSOs heleide datterselskap AMC International. Siden det var forskjellige parter i salgsavtalen og leieavtalen, er det for øvrig feil å betegne salget av skipet som en «sale and lease back»-transaksjon slik DN gjør. Det er ikke fremkommet nye materielle opplysninger om Aker Wayfarer-transaksjonens verdi eller saksbehandling som påvirker eller endrer grunnlaget for de avklaringer og standpunkt som allerede er tatt. Etterfølgende forhold: To vesentlige forhold har funnet sted etter den ekstraordinære generalforsamlingen i AKSO i juni 2010: Aker Wayfarer ble i ettertid utviklet til et annet fartøy enn det som var planlagt da leieavtalen ble inngått. Planen ved avtaleinngåelsen var at skipet skulle bli et spesialisert fartøy for kabellegging. I juni 2009 valgte imidlertid AKSO i stedet å benytte et søsterskip under bygging (AMC Connector) til å bli utrustet som kabelfartøy. Samtidig ble Aker Wayfarer omdisponert til et konstruksjonsfartøy for enklere oppdrag, med muligheter for senere å bli bygget om til et fartøy for brønnintervensjon. Kabelfartøyet, AMC Connector, har senere viste seg å bli et godt økonomisk prosjekt for AKSO, i motsetning til den utnyttelsen som ble valgt for Aker Wayfarer. En sammenligning med dagens rate- og markedssituasjon for Aker Wayfarer er følgelig ikke relevant for beslutningene som ble fattet 1. april Dette er forhold som omtales og forklares i AKSOs redegjørelse. Høsten 2009 tok AKSO initiativ til å avslutte leieavtalen og kjøpe Aker Wayfarer fra Aker, blant annet på grunn av endrede markedsforhold. AKSO og Aker var enige om at AKSO skulle overta Akers heleide datterselskaper Aker Ship Lease AS og Aker Ship Lease 1 AS selskapene med byggekontrakten NB 718/Aker Wayfarer og leieavtalen på fartøyet til bokført verdi. Vederlaget var avtalt til 24 millioner kroner. Transaksjonen var omforent mellom Aker og AKSO, men ble stanset etter at det kom innsigelser fra styremedlem Else Bugge Fougner i AKH. Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 3

4 Reverseringen av Aker Wayfarer-transaksjonen ble stanset i AKH: Vinteren 2009/2010 utviklet markedene seg slik at det ville være økonomisk gunstig for AKSO å avvikle leieavtalen for Aker Wayfarer og i stedet kjøpe skipet fra Aker. Dette ville gi rimeligere finansiering for AKSO enn den implisitte renten som var fremforhandlet i leieavtalen med Aker under finanskrisen. Det ville også gi AKSO bedre fleksibilitet til å utruste Aker Wayfarer ferdig for brønnintervensjon. Nødvendige avtaler ble fremforhandlet, og etter styrevedtak i AKSO 20. januar 2010 var det enighet mellom Aker og AKSO om å reversere transaksjonen mot en kompensasjon som tilsvarte Akers faktiske kostnader siden avtalen ble inngått 1. april Partene ville dermed bli stilt som om den opprinnelige avtalen ikke var inngått. Både AKSOs og AKHs advokater konkluderte med at saken ikke krevde godkjenning fra AKH i henhold til aksjonæravtalen. Av forsiktighetsgrunner og for å sikre mest mulig åpenhet ble saken likevel lagt fram av Aker for styret i AKH. Aker ønsket ikke en transaksjon som kunne oppfattes som kontroversiell verken som medaksjonær i AKH eller i kapitalmarkedet. For Aker var det derfor uaktuelt å gjennomføre en transaksjon dersom det kom innsigelser fra NHD eller styremedlemmer i AKH, eller at det ikke var enstemmighet i AKHs styre. Vedtektene i AKH, som ble endret samtidig med reforhandlingen av aksjonæravtalen i januar 2010, angir i 10 (iii) at krav om enstemmighet blant annet gjelder i: «Andre saker om nærstående transaksjoner mellom Aker-konsernet og Aker Solutions-konsernet som Aker ASA fremlegger for Selskapets styre for godkjennelse.» Denne vedtektsbestemmelsen om vetorett kom inn etter forslag fra NHDs advokat i e-post 13. januar 2010 i forbindelse med reforhandlingen av Aksjonæravtalen for AKH. Tilleggsavtalen med tilhørende vedtektsendring ble omforent 25. januar NHD og statens representant i AKHs styre var vel innforstått med enstemmighetskravet og «kjøreregler» for nærstående transaksjoner i Tilleggsavtalen. Saken ble lagt frem for styret i AKH sammen med de ovenfor nevnte advokatuttalelsene, verdivurderingen fra Ernst & Young og et notat fra AKSO med en anbefaling av transaksjonen. I tillegg møtte CFO i AKSO, Leif Borge, i styremøte i AKH for å redegjøre for hvorfor avtalen ville være i AKSOs interesse. AKHs styre ble informert om at styret og ledelsen i AKSO vurderte reverseringen som gunstig for AKSO, og at Aker var villig til å gjennomføre reverseringen forutsatt at AKH ikke hadde innsigelser. Da styret i AKH behandlet saken, ble den stanset av styremedlemmet utnevnt av staten, Else Bugge Fougner. Hun hadde innsigelser på det kommersielle til tross for enighet mellom partene. Det fremgår av protokollen fra styremøtet i AKH 18. april 2010 at Else Bugge Fougner ikke kunne akseptere at verdivurderingen tok utgangspunkt i de prisene som var avtalt mellom AKSO og Aker 1. april 2009, og etterpå omforent av styret i AKH 4. juni 2009, justert for etterfølgende innbetalinger fra Aker. I stedet for å knytte prisen til det som tidligere var avtalt, insisterte Else Bugge Fougner på en helt ny verdivurdering løsrevet fra dette. Det fremgår av protokollen at Else Bugge Fougner var innforstått med at prisen kunne bli høyere, og at hun da mente at saken måtte behandles på generalforsamling i AKSO, hvis verdien på transaksjonen oversteg 27,4 millioner kroner. Siden Else Bugge Fougner hadde innsigelser til den foreslåtte transaksjonen, var ikke vedtektenes krav om enstemmighet i styret oppfylt. Dermed kunne ikke transaksjonen gjennomføres, og det står i protokollen fra styremøtet den 18. april 2013 at: Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 4

5 «Øyvind Eriksen konkluderte med at Aker ASA nå ikke kommer til å inngå avtale på de foreliggende vilkår.» Else Bugge Fougner skriver i sitt brev til AKH av 29. november 2013 gjengitt i DN at det var et enstemmig styre i AKH som stanset den foreslåtte transaksjonen. DN har også utlagt protokollen fra 18. april som et bevis for at det var Aker som stanset forslaget om reversering. Begge deler er feil. At Aker var positiv til transaksjonen, og forslaget om reversering er åpenbart. I oversendelsesbrevet fra Akers administrasjon til AKH styret der saken ble fremmet stod det: «Med mindre vi får innvendinger fra styret i Aker Holding innen eller på vårt møte 7. april vil transaksjonen bli gjennomført som angitt i vedlagte notater.» Siden vedtektene i dette tilfelle stiller krav om enstemmighet i styret i AKH, og siden Aker uansett ikke kunne presse gjennom saken mot statens stemme, var konsekvensen av Else Bugge Fougners standpunkt at saken ikke kunne gjennomføres på de premisser som var avtalt. Sitatet ovenfor fra styreleder Øyvind Eriksens oppsummering på styremøtet 18. april 2010 er en konstatering av at transaksjonene ikke kunne gjennomføres med den holdning Else Bugge Fougner inntok, hvorved hun i praksis utøvde sin vetorett. Verken dette sitatet, eller protokollen for øvrig, gir uttrykk for at øvrige styremedlemmer var enige med Else Bugge Fougner, slik det er forsøkt fremstilt. AKSO gikk glipp av en god avtale: Avtalen om reversering ble behandlet og enstemmig godkjent av AKSOs nye styre som ble valgt fra 8. juni Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke deltok ikke i styrebehandlingen i AKSO. AKSOs styre var derfor ledet av fungerende styreleder Mikael Lilius, som sammen med styremedlem Ida Helliesen (som også var leder av revisjonsutvalget i AKSO) var valgt inn i styret med støtte fra NHDs representant i valgkomiteen. Markedsrentene var blitt lavere enn da leieavtalen ble inngått, og det var åpenbart gunstig for AKSO å bli løst fra den implisitte renten som lå i leieavtalen, og heller skaffe rimeligere finansiering i markedet. Tilsvarende var leieavtalen blitt verdifull for Aker. Dersom skipet og leieavtalen hadde vært vurdert solgt til en tredjepart, ville det åpenbart ikke være grunnlag for å selge det mot kostnadsdekning, slik AKSO ble tilbudt. De store bedringene i finansmarkedene siden finanskrisen var noe enhver kunne observere, og det var således helt klart at en reversering basert på byggekost var attraktiv for AKSO. I AKSOs redegjørelse står det: «AKHs holdning til avtalen om reversering medførte slik sett at AKSO gikk glipp av en løsning som AKSO og Aker ellers var enig om, og som utvilsomt var til AKSOs fordel, og fornuftig ut fra de endrede forutsetninger som forelå.» Else Bugge Fougner hadde likevel innsigelser mot transaksjonen. Bugge Fougner har anført at dette ikke innebar at hun ville gått imot en avtale om reversering som var basert på en annen verdivurdering/saksbehandling. Realiteten i dette var imidlertid at hun sa nei til en ønsket, gunstig transaksjon for AKSO som var nøye utredet. Hun åpnet for en annen, mindre gunstig transaksjon. Etter det ønsket ikke Aker å gjennomføre en transaksjon som kunne oppfattes som kontroversiell verken i forhold til medaksjonærene i AKH eller i kapitalmarkedet. Aker så det derfor ikke som en mulighet å skulle gjennomføre et tilbakesalg av Aker Wayfarer til AKSO kort tid etter den opprinnelige Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 5

6 transaksjonen, dersom dette ville gi en salgsgevinst for Aker. Ut i fra en kommersiell betraktning og en helhetsvurdering kunne Aker, siden dette var viktig for AKSO, likevel akseptere et tilbakesalg til "bokført verdi" som i praksis innebar en nullstilling som åpenbart var til AKSOs fordel. Det var således ikke aktuelt for Aker å ta i mot et høyere vederlag i forbindelse med en reversering enn selskapets faktiske utlegg, og det var også uaktuelt for AKSO å betale mer enn bokført verdi til Aker for å få avtalene reversert. En løsning der AKSO skulle betale et høyere beløp til Aker for å få avtalene reversert, var ikke aktuell. Selv om en slik løsning kunne forsvares forretningsmessig, ønsket ingen av partene, med påsken 2009 friskt i minne, å foreslå nye nærstående transaksjoner som kunne bli oppfattet som kontroversielle. Som en konsekvens av dette meddelte Aker da i styremøtet 5. mai 2010 at selskapet ville videreføre leieavtalen. Sterkt mediefokus: Næringsministeren har i full offentlighet bedt om en redegjørelse om Aker Wayfarer-transaksjonen, og gjennom det skapt ytterligere mediefokus. Dette til tross for at det samme saksforholdet ble avklart i 2009, og uten at det på forhånd har vært noen kontakt mellom aksjonærene direkte, i samsvar med aksjonæravtalens intensjon om samarbeid mellom eierne. Aker innser at saken nå har fått ny offentlig interesse, og vil derfor bidra til å få frem helheten rundt Aker Wayfarer-transaksjonen ved å belyse saksbehandlingen og beslutningen som førte til at nullstillingen ikke ble gjennomført som planlagt. Dette griper rett inn i hvordan samarbeidet i AKH fungerer, med overprøving av forretningsmessige disposisjoner som en følge av at det stilles helt særskilte krav til saksbehandlingen som går utover aksjonæravtalen og tilleggsavtalen. 3. Bakgrunn 1.april 2009 solgte Aker-konsernet flere aksjeposter og eiendeler til AKSO -konsernet. Denne orienteringen tar for seg kjøpet av byggekontrakten NB 718 (Aker Wayfarer) og leieavtalen knyttet til Aker Wayfarer. Kjøpet av fartøyet og leieavtalen omtales videre som Aker Wayfarer-transaksjonen. AKSO har i sin redegjørelse av 18. desember 2013 gitt en oversikt over de involverte selskapene og en beskrivelse av hendelsesforløpet. Vedlegg 1: Aker Solutions redegjørelse for Aker Wayfarer-transaksjonen, 18. desember 2013 Alle transaksjonene som ble inngått 1. april 2009 ble opprinnelig behandlet på styremøte i AKH 30. mars AKH-styret hadde på forhånd fått dokumentasjon og innsyn i all relevant informasjon om Aker/Aker Ship Leases kjøp av byggekontrakten NB 718 (Aker Wayfarer) og leieavtalen med AKSOs datterselskap AMC International. Dokumentasjonen omfattet fairness opinions av kjøpet og leieavtalen, samt av helheten, gjennomført av DNB Markets for AKSO. I en redegjørelse fra 14. april 2009 slår revisjonsutvalget til Aker fast at selskapets styre og administrasjon har opptrådt korrekt i forbindelse med salg av eiendeler til Aker Solutions AS. Dette gjelder både prosessen for saksbehandlingen og selskapets vurderinger av eiendelenes verdi. Vedlegg 2: Redegjørelsen til Revisjonsutvalget i Aker ASA, 14. april 2009 Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 6

7 I juni 2009 ble transaksjonene behandlet på nytt av styret i AKH, blant annet i lys av nye verdivurderinger fra UBS og Pareto Securities. Et enstemmig styre i AKH ga sin støtte til transaksjonene. Ovennevnte forhold var kjent for NHDs eierskapsavdeling før DN publiserte artikler 11. og 12. november 2013 som foranlediget brevet fra næringsministeren til styret i AKH. NHD ble før DNs publisering informert av Aker om journalistens regnestykker angående Aker Wayfarer og påstander fra professorer. Aker har jevnlig møter med representanter fra NHD, og Aker har opplevd dialogen med departementet å være tilfredsstillende etter felles lærdom og erfaring som følge av kritikk og mediestøy i april/mai Aker reagerte derfor med forundring over NHDs forespørsel om en offentlig redegjørelse, foranlediget av noen påstander fremsatt i DN. NHD sitter selv på svarene, og burde ha forutsetninger og kunnskap til å svare og skape ro ved å avvise beskyldningene. Eventuelt var det anledning for departementet til å ta saken opp innenfor rammen av normal saksbehandling i AKH. Derfor mener Aker at det er relevant for saken å trekke inn nye forhold som kaster lys over kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen mellom NHD og statens representanter i AKHs styre. Aker mener forslaget om reversering av Aker Wayfarer avtalene som ble behandlet i 2010 er viktig for saken. Forslaget ble lagt til side da styremedlemmet i AKH oppnevnt av staten, Else Bugge Fougner, på prinsipielt grunnlag ikke kunne akseptere den nullstillingen som var foreslått av Aker og AKSO. Dette ble avvist av Bugge Fougner i et brev til AKHs styre. I et brev fra fungerende daglig leder i AKH til næringsministeren ble det spurt om en orientering om NHDs kontakt med representanter fra AKH, AKSO og Aker om den foreslåtte nullstillingen. I et svar fra NHD, signert ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg og fungerende avdelingsdirektør Georg Rabl, legger departementet til grunn at selskapene selv har oversikt, og NHD har ikke noe å tilføye vedrørende Bugge Fougners omtale på dette punktet i brevet av 29. november Vedlegg 3: Brev fra Akers styreleder Kjell Inge Røkke til styret i AKH, 20. november 2013 Vedlegg 4: Brev fra Else Bugge Fougner til styret i AKH, 29. november 2013 Vedlegg 5: Brev fra fungerende daglig leder i AKH, Trond Brandsrud, til Næringsminister Monica Mæland, 5. desember 2013 Vedlegg 6: Brev fra Nærings- og handelsdepartementet til fungerende daglig leder Trond Brandsrud i AKH, 13. desember 2013 Aker har merket seg DNs artikkel fra 16.desember 2013 med overskriften «Staten vil ikke hjelpe Aker». Artikkelen er basert på at NHD lørdag 14. desember offentliggjorde brevet (vedlegg 6). DN skriver at staten ikke vil bistå Aker med å orientere om hvilken kontakt departementet har hatt med personer i AKH, Aker og AKSO. I artikkelen står det: «Departementet viser også til den omfattende redegjørelsen om saken fra statens representant i styret, advokat Else Bugge Fougner. Wikborg skriver at departementet ikke har noe å tilføye til hennes fremstilling av saken.» Aker finner Wikborgs svar forunderlig, og ikke forenlig med informasjonen Aker besitter. NHDs offentliggjøring av Else Bugge Fougners brev har ført til nye oppslag i DN, og avisen slår fast på førstesiden at Kjell Inge Røkke har feilinformert statsråden. Dette er feil, noe som også fastslås i en utredning fra advokat Hugo P. Matre i advokatfirmaet Schjødt (side 16/Dokument 18). Advokatfirmaet var ikke involvert i de aktuelle transaksjonene, men Matre ble benyttet som uavhengig ekspert av mediene i forbindelse med transaksjonene i april Videre påstås det i DN at det var Aker og Røkke som stanset nullstillingen fordi prisen var for lav. Det er direkte misvisende. Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 7

8 Formålet med denne rapporten er å bidra til et mest mulig komplett bilde av Aker Wayfarertransaksjonen og forslaget til reversering/nullstilling. Innholdet må sees i sammenheng med redegjørelsene fra AKSO. Derfor er det i denne orienteringen lagt vekt på det som skjedde fra aksjonærene i AKH var enige om transaksjonene, som ble offentliggjort 2. april 2009, underbygget av at investeringsbanken UBS hadde gjennomført en «second opinion» med et mandat avklart med NHD og AKHs øvrige minoritetseiere. For å sette Aker Wayfarer-transaksjonen inn i samtid, vil det bli gitt en oversikt over det økonomiske klimaet vinteren Deretter blir det en kronologisk gjennomgang fra tiden etter at aksjonærene i AKH var enige om å stemme ja til transaksjonene 8. juni 2010, og til slutt har advokat Hugo P. Matre på oppdrag for Aker gjort to juridiske vurderinger en om påstått feilinformering av statsråden og en om saksbehandlingen i forhold til aksjelovens Det økonomiske klimaet vinteren 2009 Transaksjonene 1. april 2009 må sees i lys av det økonomiske klimaet i kapitalmarkedene under etterdønningene av finanskrisen. Fra høsten 2008 opererte Aker ASA med et langsiktig avkastningskrav på prosent per år på investert kapital. Dette var et premiss for å vurdere alternativ anvendelse av og kost på kapitalen, og førende for om Aker burde investere i aksjer, obligasjoner, driftsmidler for utleie eller prosjekter. I Akers investeringsbeslutning vinteren 2009 lå det en helhetlig vurdering av den forventede, samlede avkastningen på kjøpet av et byggeprosjekt (NB 718, Aker Wayfarer) med finansieringsrisiko og en ti års bareboat-avtale. Avkastningen til slutt er naturlig nok avhengig av utviklingen i rentenivå, risikopremie, refinansiering i 2015 og fartøyets restverdi etter utløpet av leieperioden i Da Akers datterselskap kjøpte NB 718 til bokført verdi, eide Aker 46,4 prosent av AKOFS, AKSO eide 32,3 prosent og DOF 21,3 prosent. Leieavtalen ble inngått mellom Aker Ship Lease og AKSOs heleide datterselskap AMC International. AKSO understreker i sin redegjørelse at det var forskjellige parter i salgsavtalen og leieavtalen, og at det derfor er feil å betegne dette som en «sale and lease back»- transaksjon for AKSO. DNB Markets konkluderte 27. mars 2009 med at begge transaksjoner var «fair». DNB Markets avga også en vurdering av alle transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009 sett i sammenheng, og konkluderte også med at det var fair i et slikt perspektiv. Ernst & Young AS har i november på oppdrag for Aker gjort en vurdering av kapitalmarkedet i første kvartal Dette bekrefter en ekstrem situasjon. Egenkapitalmarkedet var kjennetegnet av høy risikopremie og pressede aksjekurser. Markedet for gjeldsfinansiering var tilnærmet stengt for flere større selskaper i Norge. Dokument 1: An overview of the capital market at the time of the Aker Wayfarer transaction, Ernst & Young 27 November 2013 Dokument 2: An overview of cost of capital at the time of the Aker Wayfarer transaction, Ernst & Young 3 December 2013 Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 8

9 Avkastningskrav vs. nedskrivningstesting: DN har sett på Aker Wayfarers avkastningsnivå opp mot en nedskrivningstesting i Aker Floating Production (AKFP). I forbindelse med nedskrivingsvurderingen i AKFP i 2008 ble det lagt til grunn et veid totalt avkastningskrav på 9,9 %. Aker Wayfarer skulle installeres med spesialutstyr for 350 millioner kroner som det var usikkert om man kunne oppnå ekstern finansiering for, og som man antok verdimessig nedskrevet over charterperioden. Det ble derfor avtalt en forskuddsleie på 310 millioner kroner. Forskuddet tilbakebetales med tillegg av rente gjennom en reduksjon av leien over certepartiet. Aker Capital AS garanterte for tilbakebetaling av forskuddet overfor AKSO. Til grunn for leieavtalen mellom AMC International (AMCI) og Aker Ship Lease AS lå det et avkastningskrav på 9,1 %. Dette var veid med en egenkapitalavkastning på 15 %, gjeldskostnad på 6,5 % og en gjeldsandel på 70 %. Imidlertid var det i det rådende finansklimaet høy usikkerhet om i hvilken grad og når det eventuelt ville være mulig å få fremmedkapitalfinansiering for fartøyet. Om man i tillegg regner inn effekten av forskuddsbetalt leie og forutsetter at spesialutstyret lar seg finansiere på samme forutsatte nivå som skipet, øker denne avkastningen til om lag 13 prosent. I investeringskalkylen er selve fartøyet avskrevet over 20 år, mens utstyret avskrives over leieperioden på 10 år, og det gir fartøyet en residualverdi på 450 millioner kroner ved utløp av avtalen i AMCI måtte på sin side vurdere leiebetingelsene ut fra hva som var en riktig markedspris på tilsvarende leie i et marked som dette, og vurdere i hvilken grad de mente dette ville gi en fornuftig avkastning på sin beskjeftigelse av Aker Wayfarer som kabelleggingsfartøy. Den betraktningen var naturlig nok helt uavhengig av hva Aker faktisk la til grunn av avkastningskrav eller risikopremier. Dette er forhold som er beskrevet i AKSOs redegjørelse til AKH. En totalavkastning på i underkant av 13 % er lagt til grunn for kritikernes sammenligning mot AKFP sitt avkastningskrav på 9,9 % brukt i nedskrivingsvurderingen. Det er imidlertid ikke gitt at det er riktig å sammenligne et avkastningskrav benyttet for nedskrivingstesting mot avkastningskrav for vurdering og prioritering av investeringsprosjekter. Når beregningene gjøres ut fra en investeringsbeslutning, er det naturlig å se på internrenten til prosjektene, og velge de prosjektene som har høyere internrente enn hva alternative investeringer har. I denne sammenheng vises det til note 12 i Aker ASAs konsernregnskap for 2008 hvor det i tilknytning til AKFP står: «Typiske projiserte kontrakter har en intern avkastningsrate på 12,6 % etter skatt og overhead allokeringer». Det er for øvrig ikke uvanlig å se at markedsverdien på et børsnotert selskap midlertidig faller til under bokført egenkapital. I tillegg til at markedet kan se mer pessimistisk på fremtiden enn ledelsen, er den viktigste forklaringen at den implisitte risikopremien i aksjemarkedet midlertidig kan være høyere enn den som benyttes ved selskapenes nedskrivingsvurdering. Dette var sannsynligvis tilfellet for svært mange selskaper ved årsskiftene 2008/09 og 2009/10. Det er dessuten urimelig og uriktig å sammenligne avkastningskrav uten å ta hensyn til valutaeffekter på renten. AKFP har kontantstrømmer, både inntekter og finansiering, i USD. For Aker Wayfarer var dette norske kroner. Denne forskjellen i valuta har betydning for avkastningskravet. Per var for eksempel 3 måneders LIBOR 1,42 % mens 3 måneders NIBOR var 3,98 %. Med en gjeldsgrad på 70 prosent betyr dette alene et tillegg på nærmere 2 prosentpoeng. Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 9

10 Alternativ kost og anvendelse av kapital: En viktig faktor i Akers investeringsbeslutning vinteren 2009 var også alternativ kost og anvendelse av kapital. Normalt benytter Aker et vektet avkastningskrav på 12 prosent på investert kapital. Dette er gjennomsnittet av investeringer i aksjer, obligasjoner, prosjekter og bankinnskudd. Ettersom en stor andel av Akers eiendeler er kontantbeholdning i bank, er avkastningskravet høyere for investeringer. Finanskrisen førte til knapphet på kapital. Bankene var restriktive med å gi utlån, aksjemarkedet var svakt og obligasjonsmarkedet var krevende. Risikopremien i kapitalmarkedene steg. Derfor økte også Aker risikopremien i tillegg til den risikofrie renten når nye investeringer ble vurdert. Dette forklarer at avkastningskravet på investert kapital ble satt til prosent høsten 2008 og vinteren For Aker og andre med en solid kontantbeholdning og finansiell handlekraft var det i denne perioden mange gode investeringsmuligheter i både egenkapitalmarkedet, enkeltprosjekter og obligasjonsmarkedet. I første kvartal 2009 ga obligasjoner i det såkalte «High yield-segmentet» en yield på prosent per år. Ifølge den europeiske Itraxx Crossover indeksen var risikopremien prosent i høyrente-segmentet for obligasjoner med gjennomsnittlig utløpstid på 5 år. Denne risikopremien i tillegg til risikofri rente viser prisen på langsiktige penger, og forteller mye om det økonomiske klimaet vinteren Utviklingen i risikopremien vises i grafen under. Aker hadde styrke og frihet til å vurdere alternative anvendelser av kapitalen. Det var obligasjoner som ble handlet til langt under pålydende, og det var aksjekurser som var lave. Aksjer og obligasjoner er likvide og lett omsettelige investeringer. Det er ikke langsiktige avtaler for utleie av skip og eventuelt salg av et spesialfartøy etter Aker påtok seg risiko fra april 2009, og risikoen var først og fremst knyttet til finansiering av fartøyet og Aker Wayfarers restverdi i Ettersom finansmarkedene bedret seg og det generelle rentenivået falt betydelig etter april 2009 og frem mot levering og endelig finansiering av skipet høsten 2010, medførte dette at verdien av avtalen for Aker økte i denne perioden. Av samme grunn lå det en latent gevinst for Aker på tidspunktet for forhandlingene om en reversering av avtalene. Hadde markedene derimot forverret seg i perioden der Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 10

11 Aker tok all finansieringsrisiko, kunne Aker blitt påført et tap som følge av at man hadde tatt på seg en betydelig forpliktelse uten å ha sikret gjeldsfinansieringen. 5. Kronologisk gjennomgang: Aker Wayfarer og nullstilling Denne kronologiske gjennomgangen tar for seg tiden fra og med da aksjonærene i AKH godkjente og stilte seg bak transaksjonene mellom Aker og AKSO i juni juni 2009: Aker, NHD og SAAB/Investor aksepterer transaksjonene Aksjonærene i AKH var enige om å støtte transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009, blant annet etter en gjennomgang av nye verdivurderinger fra UBS og Pareto Securities. Aksjonærfellesskapet var enig om å stemme ja til transaksjonene på den ekstraordinære generalforsamlingen i AKSO 8. juni juni 2009: Avsluttende behandling i AKSOs generalforsamling og valg av nye styremedlemmer Følgende vedtak ble truffet på ekstraordinær generalforsamling i AKSO: «Generalforsamlingen slutter seg til transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Aker-konsernet kunngjort 2. april 2009, herunder den strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene.» I pressemeldingen til AKSO 2. april, som det henvises til i vedtaket, fremgår det blant annet følgende om kjøpet av NB 718 og leieavtalen for skipet: «An agreement has also been entered into with Aker Ship Lease AS, a wholly owned Aker subsidiary, and AMC International AS, wholly owned by Aker Solutions AS, concerning a 10-year bareboat charter for a subsea installation and construction vessel (Aker OSCV 06 L, NB 718) under construction by STX Europe. AMC has collaborated with DOF on the vessel's outfitting. Aker Ship Lease has purchased related construction contracts from Aker Oilfield Services for a sum corresponding to their cost price ahead of the share transaction with Aker Solutions.» En enstemmig valgkomite, med staten representert ved ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i NHD, foreslår to nye styremedlemmer (Mikael Lilius og Ida Helliesen) som velges inn i AKSOs styre på den ekstraordinære generalforsamlingen. Valget av de to styremedlemmene uavhengig av Aker og med støtte fra staten/nhd var viktig for begge parter i arbeidet med å bygge tillit etter usikkerheten og uroen i etterkant av transaksjonene som ble offentliggjort 2. april Lilius ble nestleder i styret, og Helliesen leder av revisjonsutvalget i AKSO. Mette I. Wiborg har vært medlem av valgkomiteen i AKSO siden våren 2009, og hun sitter der fortsatt. Høsten 2009: Samtaler om å reversere Aker Wayfarer-transaksjonen Høsten 2009 tok konsernadministrasjonen i AKSO kontakt med Aker med sikte på å nullstille/reversere Aker Wayfarer-transaksjonen. Forslaget var en reversering til bokført verdi. I praksis tilsvarte bokført verdi det beløp Aker hadde betalt inn som kapital i Aker Ship Lease strukturen (som ikke inneholdt andre eiendeler eller avtaler enn de som er tilknyttet byggeprosjektet Aker Wayfarer), med fratrekk av den bankbeholdning som ennå ikke var investert i nybygget, og som skulle betales tilbake til Aker ASA før en transaksjon. Dette beløpet var 24 millioner kroner per 31. desember En slik transaksjon ville sette partene i samme situasjon som om den opprinnelige transaksjonen ikke var gjennomført. Finansmarkedet viste bedring i andre halvår 2009, slik at det ville være mer gunstig for AKSO å eie skipet selv og skaffe egen finansiering fremfor å fortsette leieavtalen. Det ville også redusere antall Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 11

12 mellomværender mellom Aker og AKSO, i tråd med målsetningen om å redusere omfanget av nærstående transaksjoner. AKSO vurderte dessuten å gjøre tilpasninger og ytterligere investeringer i fartøyet, som følge av beslutningen omtalt ovenfor om å omdisponere AMC Connector til kabelleggingsfartøy og Aker Wayfarer til konstruksjonsskip med mulighet for brønnintervensjon. En mulig tilpasning til et brønnintervensjonsfartøy ville kreve investeringer. Dette utstyret ville være vanskeligere å finansiere på en hensiktsmessig måte uten å eie fartøyet. 10. januar 2010: Forslag til tilleggsavtale for Aker Holding om avtaler mellom nærstående I etterkant av «påskerabalderet 2009» startet arbeidet med en tilleggsavtale for AKH om avtaler mellom nærstående. Utkastet til tilleggsavtale forelå 10. januar Formålet var særlig å unngå nye konflikter i forbindelse med eventuelle nye nærstående transaksjoner mellom Aker-konsernet og AKSO-konsernet, samt avklare informasjonsflyten mellom partene. 20. januar 2010: Styret i AKSO behandler forslaget om reversering/nullstilling Saken ble styrebehandlet i AKSO, og det ble gitt fullmakt til administrasjonen for kjøp av Aker Ship Lease 1 AS, eller kjøp av aktuelle aktiva fra dette selskapet til samme betingelser som da Aker Ship Lease kjøpte Aker Ship Lease 1 AS (tidligere AKOFS 3 AS) fra AKOFS. Styreleder Øyvind Eriksen i AKSO og styremedlem Kjell Inge Røkke deltok ikke i behandlingen. 22. januar 2010: Trond Giske og NHD orienteres om reversering/nullstilling Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke møtte Næringsminister Trond Giske og ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i NHD. Temaene som gjaldt AKSO var sluttoppgjør Aker Drilling, reversering av NB 718/Aker Ship Lease, og offentliggjøring av Tilleggsavtalen til Aksjonæravtalen i AKH. Dokument 3: Øyvind Eriksens notater fra møte med Næringsminister Trond Giske, 22. januar 2010 Eriksen orienterte om den planlagte reverseringen/nullstillingen av Aker Wayfarer-avtalen. Saken var styrebehandlet i AKSO 20. januar NHD fikk AKSOs styredokumentasjon om reversering av Aker Wayfarer-transaksjonen, og en juridisk vurdering av advokatfirmaet BAHR om saken. Wikborg skulle se på dokumentet og melde tilbake. Dokument 4: Presentasjon til styret i AKSO om terminering av avtale, 20. januar 2010 Dokument 5: Notat fra BAHR om aksjeloven 3-8, datert 22. januar januar 2010: Øyvind Eriksen orienterer Magnus Carlberg i Investor I en epost til Magnus Carlberg i Investor orienterer konsernsjef Øyvind Eriksen om reverseringen/nullstillingen av NB 718 (Aker Wayfarer), og at NHD er informert om saken. Eriksen ber Carlberg informere SAAB. Dokument 6: Øyvind Eriksens e-post til Magnus Carlberg i Investor 25. januar 2010: Aksjonærene i AKH inngår Tilleggsavtalen om nærstående transaksjoner NHD, Investor/SAAB, Aker og AKH inngikk tillegget til aksjonæravtalen. Avtalen griper ikke inn i AKSO-konsernets egen saksbehandling, heller ikke ved å regulere hvilke saker styret i AKSO skal fremlegge for generalforsamlingen. Tilleggsavtalen bygger på at Aker ikke skal inngå visse avtaler med AKSO-konsernet uten at det er godkjent av AKH, og griper således inn i Akers Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 12

13 saksbehandling. Vetoretten skal gjelde alle transaksjoner selskaper på «Aker-siden» inngår med selskaper på «AKSO-siden», dersom transaksjonen ville utløst krav om behandling på generalforsamling etter allmennaksjeloven 3-8 og hvis AKSO selv hadde vært motpart (i utgangspunktet når vederlaget overstiger 5 % av AKSOs aksjekapital og avtalen ikke er ledd i AKSOs vanlige virksomhet). Vedlegg 7: Aksjonæravtalen fra 22. juni 2007 Vedlegg 8: Tilleggsavtalen fra 25. januar februar 2010: Forbereder annonsering av reversering/nullstilling I en e-post fra Øyvind Eriksen til Olav Revhaug, daglig leder i AKH, fremgår det at AKSO ønsker å få på plass avtalen om nullstilling/reversering i løpet av februar. Aker hadde ikke fått tilbakemelding eller mottatt synspunkter/innsigelser fra NHD. Dokument 7: Øyvind Eriksens e-post til daglig leder i AKH 16. februar 2010: Kontakt med NHD om reversering/nullstilling Olav Revhaug orienterte Øyvind Eriksen i en e-post om sin telefonsamtale med ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i NHD. Dette var en oppfølging av møtet med næringsministeren og Wikborg 22. januar Det var en forståelse fra møtet 22. januar at NHD skulle gi tilbakemelding dersom departementet hadde synspunkter. Dokument 8: Olav Revhaugs e-post til konsernsjef Øyvind Eriksen 2. mars 2010: AKH-styret ber Aker utarbeide dokumentasjon Med fullmakt fra styret i AKSO har finansdirektør Leif Borge fremforhandlet en avtale med Aker om å reversere/nullstille Aker Wayfarer-transaksjonen. AKSO fikk beskjed om at Aker aksepterer avtalen, forutsatt at AKH-styret ikke har innsigelser. 2. mars 2010 møtte Leif Borge i styremøte i AKH og holdt den samme presentasjonen som han hadde gitt AKSO-styret. Borge redegjorde for bakgrunnen for den opprinnelige transaksjonen og hvorfor AKSO ønsket å reversere/nullstille de inngåtte avtaler knyttet til leie av Aker Wayfarer. Styret i AKH konkluderte ikke i saken, men under diskusjonen ble det gitt uttrykk for at AKH bør utvikle generelle retningslinjer for sin behandling av saker mellom nærstående selskaper i Aker-konsernet og Aker Solutions-konsernet. AKH-styret traff følgende vedtak etter gjennomgangen av saken: "Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ba videre om at Aker utarbeider et notat til styret som beskriver hele transaksjonen og saksbehandlingen, samt at Aker Holdings faste advokat gir en uttalelse over styret på de juridiske forhold knyttet til transaksjonen. Etter at materialet foreligger, vil styret ta stilling til videre saksbehandling." 3. mars 2010: Ernst & Young fremlegger fair value-vurdering AKSO og Aker var enige om et vederlag på 24 millioner kroner for å overta det skipseiende selskapet Aker Ship Lease 1 AS (byggekontrakten for Aker Wayfarer), et heleid datterselskap av Aker Ship Lease AS. Vederlaget tilsvarte Aker Ship Leases faktiske utlegg i byggeprosjektet siden overtakelsen 1. april Ernst & Young (EY) gjorde en «fairness» vurdering for AKSO, og anslo virkelig verdi på selskapet til millioner kroner. EY bygde sin vurdering på den opprinnelig avtalte prisen for skipet, justert for Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 13

14 etterfølgende verdiendringer. 24. mars 2010: Utsendelse av informasjon til styret i AKH Styret i AKH fikk tilsendt den forespurte dokumentasjon som beskrev bakgrunn, saksbehandling og juridiske forhold om enigheten mellom Aker og AKSO. I oversendelsesbrevet fra Akers administrasjon stod det: «Med mindre vi får innvendinger fra styret i Aker Holding innen eller på vårt møte 7. april vil transaksjonen bli gjennomført som angitt i vedlagte notater.» AKHs faste advokat, Advokatfirmaet Thommessen, skrev i sin sammenfatning til styret: «Etter vår oppfatning vil AKSO-konsernets inngåelse av avtale om kjøp av aksjene i Aker Ship Lease 1 AS fra et datterselskap av Aker ASA ikke utløse krav om styregodkjennelse i AKH etter Aksjonæravtalen eller Tilleggsavtalen.» 5.april 2010: Bugge Fougner ber om å få oversendt Ernst & Youngs verdivurdering I perioden 28. mars til 4. april 2010 var det påske og ingen aktivitet. 5.april (2. påskedag) fikk Olav Revhaug en e-post fra Else Bugge Fougner der hun ba om å få oversendt verdivurderingen Ernst & Young hadde gjort for AKSO. Dokument 9: Else Bugge Fougners e-post til AKHs daglige leder 6. april 2010: Verdivurdering oversendes til Bugge Fougner AKSOs juridiske direktør Christopher L. Sveen oversendte verdivurderingen fra Ernst & Young til Aker, og vurderingen ble videreformidlet til styret i AKH. Dokument 10: E-post med verdivurdering fra juridisk direktør i AKSO til daglig leder i AKH Dokument 11: E-post ved verdivurdering fra daglig leder i AKH til AKHs styre 7. april 2010: Innsigelser til nullstillingen på styresamling i AKH Styresamlingen i AKH har ikke status som formelt styremøte, og det foreligger derfor ikke protokoll fra møtet. På dagsorden stod generalforsamling i AKSO, Aker Ship Lease, revisor og referat. Else Bugge Fougner hadde innsigelser til gjennomføring av Aker Ship Lease/reverseringen av Aker Wayfarer, og transaksjonen kunne ikke gjennomføres som angitt i notat av 24. mars Dokument 12: Olav Revhaugs notater fra styresamlingen, og eiermøtet med representanter fra NHD og Investor/SAAB 14. april: AKSO vil gjennomføre kjøpet av Aker Wayfarer Olav Revhaug fikk en epost fra finansdirektør i AKSO, Leif Borge, med ønske om å signere avtalen for kjøpet av NB 718 slik at det kan kommuniseres på AKSOs kvartalspresentasjon 23. april Dokument 13: E-post fra AKSOs finansdirektør til daglig leder i AKH I samråd med Øyvind Eriksen fulgte Revhaug opp med en telefonsamtale til styremedlem Else Bugge Fougner i AKH med formål å avklare og koordinere videre fremdrift, og behandling av Aker Ship Leasetransaksjonen (NB 718, Aker Wayfarer). Dokument 14: Olav Revhaugs notat/referat fra telefonsamtalen med Else Bugge Fougner Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 14

15 18. april 2010: Ønske om å konkludere videre behandling av transaksjonen På anmodning fra Else Bugge Fougner ble telefonstyremøtet gjennomført i AKH, og styreleder ønsket å konkludere vedrørende den videre behandlingen av transaksjonen. Ettersom saken var lagt frem, ville styret behandle saken som en nærstående transaksjon mellom Aker og AKSO selv om det formelt sett ikke krevde styrets tilslutning/godkjennelse. Ifølge AKHs vedtekter kreves da enstemmighet. Else Bugge Fougner påpekte at dette var en ny transaksjon. Det er for så vidt åpenbart og ikke omstridt. Bugge Fougner presiserte at det måtte sikres at verdivurderingen foretas på helt selvstendig grunnlag. Hun mente verdivurderingen som skulle ligge til grunn for reverseringen ikke kunne ta utgangspunkt i den prisen som var avtalt i den opprinnelige avtalen fra 1. april 2009 om overdragelse av Aker Wayfarer. Standpunktet innebar en overprøving av den forretningsmessige enigheten mellom AKSO og Aker. Hun minnet om at en pris som oversteg 27,4 millioner kroner ville innebære behandling på generalforsamling i AKSO. Dette er en feilslutning av flere grunner. Det ville aldri bli et spørsmål om generalforsamling i AKSO siden avtalen skulle inngås av et av AKSOs datterselskap. Det følger også av notatet Thommessen hadde utarbeidet til AKH-styret og som Else Bugge Fougner hadde mottatt. Videre følger det eksplisitt av Aksjonæravtalen i AKH at selskapet ikke har noe med saksbehandlingen i AKSO, og derfor ikke kan kreve at saken behandles på generalforsamling. Ettersom det hadde kommet innsigelser slik at kravet om enstemmighet i AKH styret ikke kunne oppfylles, bekreftet Øyvind Eriksen at Aker ikke ville inngå avtalen på foreliggende vilkår som skissert i brevet til AKHs styre 24. mars Manglende enstemmighet for å godkjenne transaksjonen, er selvsagt ikke det samme som at et enstemmig styre stanset transaksjonen, slik DN feilaktig har fremstilt saken. 19. april 2010: Aker/Aker Ship Lease konkluderer Aker innså at en ny verdivurdering på dette tidspunktet ville komme frem til en høyere verdi enn det avtalte vederlaget per januar Dette hadde sammenheng med en generell bedring i finansmarkedet, og en lavere rente og risikopremie spesielt. En reversering/nullstilling av Aker Wayfarer-transaksjonen på de foreslåtte vilkår var mulig å gjennomføre. I de kommersielle forhandlingene var AKSO ikke villig til å betale mer enn det foreslåtte vederlaget. Med innvendinger fra AKHs styre og endrede forutsetninger, var vurderingen til Røkke, Eriksen og Revhaug at det ikke var mulig å gjennomføre den avtalte transaksjonen. Kjell Inge Røkke informerte 19.april 2010 administrasjonen i AKSO om at den avtalte transaksjonen ikke hadde fått forutsatt tilslutning fra AKH- styret. 22. april 2010: Røkke informerer styret i AKSO Kjell Inge Røkke meddelte på styremøtet i AKSO at Aker Wayfarer-transaksjonen var møtt med innvendinger i AKH -styret. Røkke bekreftet at Aker/Aker Ship Lease som følge av dette har konkludert med at det ikke lenger en mulig å gjennomføre transaksjonen. 29. april 2010: Aker meddeler AKH-styret I utsendelsen av styrepapirer til AKH meddelte Aker at reverseringen ikke vil bli gjennomført. Dette ble begrunnet i styredokumentasjonen. Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 15

16 Dokument 15: Videreføring av leieavtale for NB 718 mellom Aker Ship Lease og Aker Solutions ingen transaksjon, 29. april mai 2010: AKHs styre orienteres ingen reversering/nullstilling Øyvind Eriksen orienterer og begrunner overfor styret i AKH hvorfor reverseringen/nullstillingen ikke blir gjennomført (Dokument 15). 6. mai 2010: Aker ASAs styre orienteres ingen nullstilling I Øyvind Eriksens CEO-rapport til Akers styre, datert 30. april 2010, står det at reversering ble stoppet fordi representanter fra minoriteten i AKH-styret prinsipielt mente reverseringen skulle verdsettes på nytt, og krav om generalforsamling. Dokument 16: Øyvind Eriksens CEO-rapport til styret i Aker På bakgrunn av kritikk, mediestøy og omdømmebelastning fra transaksjonene ett år tidligere, var det Akers vurdering at det ikke ville være forståelse i aksjemarkedet og opinionen for å få tilbakebetalt et vederlag ut over en refusjon av det Aker/ Aker Ship Lease faktisk hadde brukt på byggeprosjektet siden avtalen ble inngått 1. april Aker ønsket ikke en transaksjon som kunne oppfattes som kontroversiell verken som medaksjonær i AKH eller i kapitalmarkedet. 21. september 2010: Aker ASA og finansieringen av Aker Wayfarer Styret ga administrasjonen fullmakt til å sluttføre finansiering av Aker Wayfarer. På dette tidspunktet hadde Aker Ship Lease signert term sheet med Eksportfinans og DNB. Det skjedde 8. september Endelig låneavtale ble signert 30. september 2010, dagen før overlevering av fartøyet. 6. Juridiske vurderinger AKSO tilbakeviser i sin redegjørelse at det ble begått saksbehandlingsfeil da avtalene for Aker Wayfarer ble inngått i Aker har i tillegg innhentet to typer eksterne vurderinger fra advokat Hugo P. Matre i advokatfirmaet Schjødt: Vurdering av interntransaksjonen (Aker Wayfarer) fra 1. april 2009 i forhold til aksjelovens 3-8 Aker Wayfarer-transaksjonen om påstått feilinformering: DN beskylder Kjell Inge Røkke for å ha feilinformert Næringsminister Monica Mæland vedrørende statens opptreden i AKSO Konkusjonene er: Det var ikke nødvendig å behandle Leieavtalen på generalforsamlingen i AMC International etter aksjeloven 3-8. Videre er generalforsamlingen i AKOFSs vedtak om å godkjenne Salgsavtalen gyldig etter aksjeloven 3-8. Aker Wayfarer-transaksjonen er derved korrekt håndtert etter aksjeloven 3-8. Kjell Inge Røkke har ikke feilinformert Næringsminister Monica Mæland. Dokument 17: Vurdering av interntransaksjon (Aker Wayfarer) ASL 3-8, 7. januar 2014 Dokument 18: Aker Wayfarer-transaksjon påstått feilinformering, 7. januar 2014 Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 16

17 7. Dokumentasjonsliste I denne rapporten er det referert til en dokumentasjonsliste med private notater, eposter og referater. Dette er dokumentasjon som er tilgjengelig kun for Aker Kværner Holdings advokat i advokatfirmaet Thommessen. Referanse Dokument Dato Dokument 1 An overview of the capital market at the time of the Aker Wayfarer 27. november 2013 transaction, Ernst & Young Dokument 2 An overview of cost of capital at the time of the Aker Wayfarer 3. desember 2013 transaction, Ernst & Young Dokument 3 Øyvind Eriksens notater fra møte med Næringsminister Trond Giske 22. januar 2010 og ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i NHD Dokument 4 Presentasjon til styret i AKSO om terminering av avtale 20. januar 2010 Dokument 5 Notat fra BAHR om aksjelovens januar 2010 Dokument 6 Øyvind Eriksens epost til Magnus Carlberg i Investor 23. januar 2010 Dokument 7 Øyvind Eriksens e-post til daglig leder Olav Revhaug i Aker Kværner 14. februar 2010 Holding Dokument 8 Olav Revhaugs e-post til Akers konsernsjef Øyvind Eriksen 16. februar 2010 Dokument 9 Else Bugge Fougner ber om å få oversendt Ernst & Youngs 5. april 2010 verdivurdering i e-post til Aker Kværner Holdings daglige leder Dokument 10 E-post med verdivurdering fra juridisk direktør i Aker Solutions til 6. april 2010 daglig leder i AKH Dokument 11 E-post med verdivurdering fra daglig leder i AKH til Else Bugge 6. april 2010 Fougner Dokument 12 Olav Revhaugs notater fra styresamlingen i AKH, og eiermøtet med 7. april 2010 representanter fra NHD og Investor/SAAB Dokument 13 E-post fra Aker Solutions finansdirektør Leif Borge til daglig leder 13.april 2010 Olav Revhaug i AKH Dokument 14 Olav Revhaugs notat/referat fra telefonsamtalen med Else Bugge 14. april 2010 Fougner Dokument 15 Videreføring av leieavtale for NB 718 mellom Aker Ship Lease og 29. april 2010 Aker Solutions ingen transaksjon, 29. april 2010 Dokument 16 Øyvind Eriksens CEO-rapport til styret i Aker ASA 30. april 2010 Dokument 17 Vurdering av interntransaksjon (Aker Wayfarer) ASL januar 2014 Dokument 18 Aker Wayfarer-transaksjon påstått feilinformering, 7. januar 2014 Aker ASA Stolt eierskap Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon Telefaks Foretaksnr. NO MVA 17

18 Vedlegg 1: Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående: Aker Wayfarer Side 1 of 20 Redegjørelse for Aker Wayfarer-transaksjonen 1. Innledning 1.1 Brev fra næringsministeren til Aker Kværner Holding AS Media, i hovedsak representert ved Dagens Næringsliv (DN), har de siste ukene hatt flere kritiske artikler med fokus på skipet Aker Wayfarer. Statsråd Monica Mæland i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har i et brev datert 14. november 2013 bedt styret i Aker Kværner Holding AS (tidligere Aker Holding AS, i det følgende omtalt som Aker Kværner Holding) om en redegjørelse: Aker Wayfarer Jeg viser til oppslag i Dagens Næringsliv fra hhv. 11. og 12. november om en transaksjon fra 2009 der Aker Oilfield Services AS solgte en byggekontrakt for et skip (senere Aker Wayfarer) til Aker Ship Lease AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, og der Aker Ship Lease AS inngikk avtale med AMC International AS, et heleid datterselskap av Aker Solutions AS om leie av skipet på visse betingelser. I artiklene fremkommer det blant annet påstander om at transaksjonen, da den ble annonsert, kunne ha blitt forventet å medføre, og medførte, en urimelig overføring av verdier fra Aker Solutions ASA til Aker ASA. Jeg vil be om at styret i Aker Kværner Holding AS redegjør for transaksjonen og vurderer de påstandene som er fremsatt. Aker Kværner Holding er største aksjonær i Aker Solutions ASA (AKSO) med en eierandel på 40,3 prosent. Aker Kværner Holding eies i dag av Aker ASA (Aker) med 70 prosent og NHD med 30 prosent. På det tidspunkt avtalene med Aker Wayfarer ble inngått, eide Aker 60 prosent i Aker Kværner Holding, NHD 30 prosent, SAAB AB 7,5 prosent og Investor AB 2,5 prosent. For å besvare brevet fra NHD har Aker Kværner Holding bedt AKSO om en redegjørelse for de faktiske forhold, saksbehandlingen i AKSO og de vurderinger som ble foretatt av AKSO på de aktuelle tidspunkt. Avtalen om salg av Aker Wayfarer fra Aker Oilfield Services AS (AKOFS) til Aker Ship Lease AS (Aker Ship Lease) betegnes heretter som "Salgsavtalen", og leieavtalen vedrørende Aker Wayfarer mellom Aker Ship Lease og AMC International AS (AMC International) betegnes heretter som "Leieavtalen" Aker Solutions Page 1 of 20

19 Dette dokumentet er utarbeidet som svar på Aker Kværner Holdings forespørsel. Redegjørelsen er ferdigstilt og avgitt ved daglig leder og CFO i AKSO, Leif H. Borge, og juridisk direktør i AKSO, Christopher L. Sveen, etter bidrag fra de i administrasjonen som har relevant samtidsinformasjon om transaksjonene. Redegjørelsen er forelagt AKSOs styre, etter anmodning fra Aker Kværner Holding. Av dagens styremedlemmer satt Atle Teigland og Åsmund Knutsen i styret i AKSO da transaksjonene ble fremforhandlet og inngått 1. april Lone Fønss Schrøder satt i styret i Aker da avtalene ble inngått 1. april 2009, men ble valgt inn i styret i AKSO på generalforsamlingen 2. april I tillegg har tidligere styremedlem og leder for revisjonskomiteen i AKSO, Ida Helliesen (styremedlem fra juni 2009 til mai 2012) og tidligere nestleder i styret Mikael Lilius (styremedlem fra juni 2009 til april 2013) gjennomgått kapittel 4 om den mulige reverseringen. Ida Helliesen og Mikael Lilius ble begge valgt inn som uavhengige styremedlemmer i AKSO etter innstilling fra valgkomiteen på den ekstraordinære generalforsamlingen i AKSO i juni Tidligere styremedlem Vibeke Madsen (styremedlem fra april 2005 til mai 2011) har gjennomgått den fulle redegjørelsen. Samtlige som har fått redegjørelsen forelagt har bekreftet at de ikke er kjent med faktiske feil eller utelatelser i det de har gjennomgått. Redegjørelsen vil som sådan bli gjort offentlig tilgjengelig, mens vedleggene er konfidensielle og må ikke uten etter skriftlig samtykke fra AKSO gjøres tilgjengelige for andre enn styret i Aker Kværner Holding og selskapets rådgivere. 1.2 Sammenhengen mellom Aker Wayfarer-avtalene og andre samtidige transaksjoner Salgsavtalen og Leieavtalen for Aker Wayfarer ble inngått samtidig med flere andre avtaler om transaksjoner mellom AKSO-konsernet og Aker-konsernet. Alle avtalene ble inngått 1. april 2009 og annonsert i forbindelse med AKSOs generalforsamling 2. april Det er ikke rom for en full gjennomgang av alle transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009 i denne redegjørelsen. Det vises derfor til AKSOs redegjørelse for avtalene av 15. april I redegjørelsen er Aker Wayfarer omtalt som NB 718, som er referansen til skipets skrog som den gang var under bygging. Vedlegg 1: Redegjørelse fra AKSO av 15. april 2009 Avtalene som ble annonsert 2. april 2009 medførte betydelig diskusjon og oppmerksomhet i media. Dette ledet til en etterfølgende prosess med nye verdivurderinger og behandling på ekstraordinær generalforsamling i AKSO 8. juni 2009, som nærmere beskrevet nedenfor. 1.3 Videre fremstilling AKSO vil i punkt 2 innledningsvis redegjøre for forhold som vurderes å ha overordnet betydning for forståelsen av den etterfølgende detaljerte gjennomgang. Saksforløpet, saksbehandlingen og de vurderinger som lå til grunn på de relevante tidspunkter gjennomgås i punkt 3 og 4, i hovedsak kronologisk. Punkt 5 inneholder enkelte vurderinger av saksforholdet sett i etterkant. 2. Noen viktige overordnede forhold 2.1 Påstandene som er fremsatt i DN I NHDs brev bes det om en vurdering av "de påstandene som er fremsatt". AKSO har gått gjennom det som har vært skrevet i DN. Hovedpåstandene er som følger: 2013 Aker Solutions Page 2 of 20

20 "Tunneldrift": Det påpekes at Leiekontrakten har bidratt negativt til AKSOs driftsresultat. Det hevdes at dette ikke skyldes feilaktige/svake forretningsmessige vurderinger, men er et eksempel på det som omtales som "tunneldrift". Det påstås dermed i realiteten at AKSO har inngått avtalene med kunnskap om at de manglet forretningsmessig grunnlag for AKSO, med det formål å overføre verdier fra AKSO til Aker på bekostning av AKSOs øvrige aksjonærer. Saksbehandlingsfeil: I tillegg til hovedpåstanden om "verdioverføringer til Aker" er det også påstatt at saksbehandlingen av Salgsavtalen og Leieavtalen i AKSO-konsernet ikke var i samsvar med aksjeloven, og at avtalene derfor er ugyldige. 2.2 Det er ikke grunnlag for påstanden om "tunneldrift" Eventuell "tunneldrift" vil være i strid med aksjelovgivningen. Det vil dessuten representere et grovt brudd på de prinsipper som gjelder for AKSOs virksomhet, og de verdier AKSO står for. AKSO opplever følgelig denne anklagen som meget alvorlig. Så langt har skipets inntekter ikke vært tilstrekkelige til å dekke de løpende kostnadene. Dette er selvfølgelig ikke en ønskelig situasjon, men er et resultat av markedsutviklingen og andre etterfølgende begivenheter. Påstanden om "tunneldrift" krever at avtalene må vurderes ut fra situasjonen på inngåelsestidspunktet. Kontraktene for Aker Wayfarer var godt forankret i de involverte selskapenes strategi da de ble inngått, og ble underbygget av forretningsmessige vurderinger og detaljerte kalkyler for inntekter og utgifter. Disse var basert på analyser av de markedsforhold som forelå analyser vi mener var forsvarlige og godt underbygget. Det ble innhentet ekstern fairness opinion som bekreftet at avtalene var markedsmessige. Tapene som i etterkant har oppstått skyldes ikke at AKSOs beslutningstakere ved avtaleinngåelsen har ønsket å gjennomføre rettsstridige overføringer fra AKSO til Aker. Redegjørelsen vil vise at DNs hovedpåstand om at AKSOs beslutningstakere ikke handlet med AKSOs interesse for øye, men i stedet medvirket til "tunneldrift", er uten faktisk grunnlag. 2.3 Saksbehandlingen var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav Påstanden om saksbehandlingsfeil oppfattes innholdsmessig som todelt. Det påstås for det første at det er begått formelle feil, og at dette påvirker avtalenes gyldighet. I tillegg insinueres det at de påståtte saksbehandlingsfeilene er motivert av et ønske om å skjule noe/unngå mer oppmerksomhet rundt avtalene. AKSO mener avtalene er korrekt behandlet selskapsrettslig. AKSO anser det klart at avtalene er bindende for de involverte selskaper. Redegjørelsen vil vise at saksbehandlingen tilfredsstiller de lovmessige krav som gjelder, herunder i forhold til aksjeloven 3-8. Det vises til punkt 5.5 nedenfor. Avtalene ble uavhengig av de formelle lovmessige krav behandlet på alle relevante nivåer i konsernet, i samsvar med AKSOs etablerte rutiner og fullmakter. Avtalene ble også gjenstand for behandling over lang tid, fra den bakenforliggende strategiprosessen, gjennom forhandlinger, til kvalitetssikring og godkjenning av det endelige forhandlingsresultatet. Som en følge av at tilknyttede selskaper var involvert i avtalene fikk avtalene et ekstraordinært fokus. Det var ingenting ved avtalene som var skjult for noen av beslutningstakerne, ei heller for Aker Kværner Holding. Redegjørelsen vil vise at strategiprosessen hadde bred intern forankring hos AKSO. Strategiarbeidet ble innledet ved at administrasjonen i AKSO, under ledelse av CEO Simen Lieungh og lederne for de sentrale forretningsområdene, presenterte sin ambisjon for styret om å ta en ledende rolle innen subsea brønnintervensjon gjennom en integrert modell for tjenesteleveranser. Etter grundig behandling fikk 2013 Aker Solutions Page 3 of 20

21 strategien tilslutning fra et enstemmig styre sommeren På den tiden besto styret i AKSO av 10 medlemmer, hvorav 6 aksjonærvalgte. Styrets leder Martinus Brandal, Leif Arne Langøy og Bjørn Flatgård var de av styrets medlemmer som hadde tilknytning til Aker. De øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene var Vibeke Hammer Madsen, Siri Fürst og Heidi Marie Petersen. Ledelsen i AKSO tok deretter initiativ overfor Aker og fremforhandlet over tid de avtalene som senere ble inngått mellom AKSO og Aker. Det ble utarbeidet en forretningsplan for innleie av skipet, med beregninger og sensitivitetsanalyser for lønnsomheten i prosjektet. Det ble også gjort analyser av alternative fartøyer i markedet. Disse viste at AKSO kunne forvente å gjøre en god forretning ved å leie inn skipet. Som ekstra kvalitetssikring ble det innhentet ekstern vurdering i form av fairness opinion fra DnB NOR Markets før avtalene ble lagt frem for styret. Avtalene ble så gjenstand for endelig behandling i AKSOs styre, etter innstilling fra administrasjonen med relevant underlagsdokumentasjon. Styret vedtok enstemmig å godkjenne de aktuelle transaksjonene, men oppfordret administrasjonen til å reforhandle betalingsprofilen på Leieavtalen. Dette ble gjort før endelig avtaleinngåelse. Avtalene ble deretter godkjent ved nødvendige selskapsrettslige beslutninger i de involverte datterselskap. 2.4 Finansmarkedet våren 2009 påvirket avtalens innhold Våren 2009, da avtalene for Aker Wayfarer ble forhandlet, var finansmarkedene fremdeles sterkt preget av finanskrisen. 15. september 2008 hadde den amerikanske forretningsbanken Lehman Brothers meldt oppbud. Dette ledet til en global finanskrise som medførte at lånemarkedene nesten stanset helt opp. Bankene hadde store problemer med å skaffe finansiering, og banklån var svært vanskelig tilgjengelig. I slutten av oktober 2008 presenterte regjeringen det såkalte "gullkortet", som ga bankene adgang til å bytte obligasjoner med fortrinnsrett med statsobligasjoner. I februar 2009 ble statens finansfond og statens obligasjonsfond opprettet. Finansfondet skulle støtte kapitalstrukturen i bankene, mens obligasjonsfondet skulle støtte markedet for selskapsobligasjoner. Det var således ikke et fungerende lånemarked. Da AKSO hentet inn et obligasjonslån i juni 2009 ble det gjort med en margin på 475 basis-punkter, men det var bare mulig å plassere obligasjonslånet med stor tegning fra Aker og Statens obligasjonsfond. Av et totalt lånebeløp på NOK 2,1 milliarder tegnet Aker seg for NOK 1 milliard og Statens obligasjonsfond med NOK 500 millioner. Til sammenligning ble det samme obligasjonslånet handlet rundt 340 basis-punkter i første kvartal 2010, da spørsmålet om å kjøpe NB 718 fra Aker var oppe (se punkt 4 nedenfor). AMCs strategi var uansett ikke å eie sine skip eller å skaffe egen lånefinansiering, men å disponere skip på langsiktige og kortsiktige leieavtaler for å realisere sin vekstambisjon i markedet for undervannstjenester. For AMC var det imidlertid nødvendig å finne en solid avtalemotpart som kunne garantere finansiering for et skip for utleie. Aker var på den tiden et av få selskap som fremdeles hadde nødvendig soliditet til å påta seg en ubetinget finansieringsforpliktelse overfor AMC. Mange rederier som normalt kunne tilby en langsiktig bareboat-avtale hadde betydelige finansielle utfordringer i den situasjonen som forelå. For AMC var det viktig at Aker kunne tilby utleie av skipet uten finansieringsforbehold. I lys av denne markedssituasjonen sto også AKOFS overfor en vesentlig utfordring. Selskapet hadde to kostbare skip under bygging uten kontraktsdekning eller finansiering. For AKOFS var det sentralt å redusere sine investeringsforpliktelser. Det ble ansett ønskelig å komme ut av byggekontraktene til kostpris Aker Solutions Page 4 of 20

22 2.5 Dagens situasjon for Aker Wayfarer er irrelevant for å vurdere den opprinnelige forretningsplanen Fremstillingen vil vise at den forretningsplan som lå til grunn for Leieavtalen, nemlig å utvikle et avansert fartøy for kabellegging, var realistisk. Planen ble realisert gjennom skipet AMC Connector, med god fortjeneste for AKSOs aksjonærer. Dette er således ikke et prosjekt som har tappet AKSO for verdier. AMC Connector ble riktignok realisert gjennom et annet nybygg enn det som var omfattet av Leieavtalen og som opprinnelig var tiltenkt utnyttet for dette formålet. Det er imidlertid vesentlig at denne endringen skyldes en etterfølgende intern omdisponering innenfor AKSOs nybyggingsprogram, mellom to i utgangspunktet identiske søsterskip. En annen konsekvens av den etterfølgende omdisponeringen av byggeprogrammet var at det innleide skipet ble klargjort for brønnintervensjon i stedet for kabellegging. Dette ble Aker Wayfarer, som skulle være det tredje skipet innenfor AKOFS' forretningsplan for brønnintervensjon. Planen var den gang godt underbygget, og vi viser her til de redegjørelser som ble gitt etter at transaksjonene ble annonsert og i tilknytning til den etterfølgende generalforsamlingen i AKSO. Foreløpig er dette dessverre et prosjekt som ikke har lykkes som forutsatt da markedet for brønnintervensjon har vært svakere enn antatt. Skipet opererer derfor inntil videre i det alminnelige markedet for konstruksjonsskip, hvor det er lavere marginer og ingen betaling som gir avkastning på de ekstra investeringer som er gjort for å klargjøre skipet for brønnintervensjon. Uansett er bruken av Aker Wayfarer i dag ikke relevant for å vurdere den opprinnelige beslutningen om å inngå Leieavtalen. 2.6 Avvikling av Leieavtalen ble stanset i Aker Kværner Holding Fremstillingen vil vise at AKSO etter hvert ønsket å overta eierskapet til NB 718/Aker Wayfarer. Det skyldes særlig at markedsforholdene etter hvert endret seg, og at planen om å utvikle skipet for brønnintervensjon etter omdisponeringen av NB 718 og NB 719. AKSO tok initiativ overfor Aker for å få til dette, og Aker stilte seg positive til å selge skipet til AKSO til bokført verdi, forutsatt at styret i Aker Kværner Holding ikke motsatte seg dette. En slik handel ble vurdert som svært attraktivt for AKSO, og et samlet styre i AKSO stilte seg bak planen. På det tidspunktet besto styret av Øyvind Eriksen (leder), Kjell Inge Røkke, Lone Fønss Schrøder, Vibeke Madsen, Ida Helliesen, Mikael Lilius og fire representanter fra de ansatte. Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke fratrådte under AKSO-styrets behandling av saken. Nødvendige avtaler ble fremforhandlet med Aker, men fikk ikke den forutsatte tilslutning i styret i Aker Kværner Holding. Dette ble redegjort for av Kjell Inge Røkke på styremøte i AKSO i april Resultatet var at Leieavtalen løp videre uendret, til tross for endringene i markedsforholdene. 3. Oversikt over selskapene og hendelsesforløpet 3.1 Aker Marine Contractors (AMC) var et sentralt forretningsområde for AKSO AMC ble etablert av Aker Maritime AS allerede i AMC utviklet seg til et ledende kompetansesenter for kompliserte marine operasjoner i forbindelse med olje- og gassvirksomhet, og ble et viktig forretningsområde i Aker-konsernet Aker Solutions Page 5 of 20

23 I 2001 innledet AMC et samarbeid med rederiet BOA Limited/Taubåtkompaniet AS (BOA), som kom inn som medeier i AMC med 40 prosent. Samarbeidet ga AMC tilgang til BOAs spesialfartøyer, som blant annet ble brukt ved installasjon av offshoreplattformer og forankringssystemer på dypt vann. Etter omorganiseringen av "Aker Kværner"-konsernet, som ledet til børsnotering av Aker Kværner ASA i 2004 (Aker Kværner endret i 2008 navn til Aker Solutions), har eierskapet i AMC vært lagt til AKSO. I 2005 tok styret i AKSO en strategisk beslutning om å bygge opp AMC til å bli en større aktør, med ambisiøse planer for videre utvikling og vekst. For å oppnå målsettingene inngikk AMC langsiktige avtaler om innleie av to skip fra BOA; Boa Sub C (avtale inngått i 2005) og Boa Deep C (avtale inngått i 2008). I tillegg hadde AMC kortsiktig innleie av skip i det såkalte spotmarkedet, som i omfang tilsvarte 12 skip på fulltid i Etter strategibeslutningen i 2005 etablerte AMC seg dessuten i Houston og Australia. Selskapets omsetning i 2006 var ca. NOK 1 milliard, og i 2008 nærmet omsetningen seg NOK 2 milliarder. Utviklingen i driftsresultat var enda bedre. Ambisjonen om vekst og prognosen fra 2005 var overoppfylt, og satsingen på AMC var dermed blitt en økonomisk suksess. For å utvikle virksomheten videre, og for å gjøre virksomheten mindre sårbar mot enkelte geografiske markeder og segmenter, ønsket AMC å skaffe ytterligere to skip på langsiktig innleie i tillegg til Boa Deep C og Boa Sub C. Det ville gi bedre kapasitet, og gjøre det mulig å etablere seg med mer tyngde i Australia/Asia som en tredje region ved siden av Nordsjøen og Mexicogolfen/Brasil. I februar 2008 ble AKOFS' nybygg identifisert som aktuelle alternativer, på grunn av tekniske spesifikasjoner og tidspunktet skipene ville være klare i markedet. Det var også et alternativ å leie skip fra Maersk. Den tekniske spesifikasjonen og leveringstiden var noe forskjellig for disse alternativene. Fra sommeren 2008 konkluderte AMC med at AKOFS' skip var å foretrekke som første steg mot en økning av flåten til fire skip på langsiktig innleie. AMCs finansielle strategi var ikke å eie skipene selv. Både Boa Deep C og Boa Sub C var leiet inn på langsiktige leiekontrakter, og planen var å gjøre det samme for de to neste skipene. 3.2 Aker Oilfield Services (AKOFS) AKOFS ble etablert 29. desember 2006 av Aker Yards (senere STX), Aker, AKSO og DOF Subsea (DOF). DOF er et ledende norsk offshore-rederi med base i Austevoll og i Bergen, uten eiermessig eller annen tilknytning til Aker eller AKSO. Forretningsplanen for den nystartede virksomheten var å utnytte eiernes forskjellige kompetanser i et samarbeid om en serie med brønnintervensjonsfartøyer som skulle bygges, finansieres, utstyres og bemannes/driftes av aksjonærene (som leverandører) under AKOFS' overordnede ledelse. Opprinnelig ble det planlagt en flåte bestående av fire brønnintervensjonsfartøy, og det ble inngått fire byggekontrakter med Aker Yards. Av hensyn til fremdriften ble det etter hvert besluttet at AKOFS i stedet skulle leie inn to skip fra DOF, slik at to av byggekontraktene hos Aker Yards ble kansellert sommeren AKOFS ville da sitte igjen med to innleide og to eide skip. Sommeren 2008 var AKOFS i ferd med å inngå kontrakt med Petrobras i Brasil for det ene innleide skipet (NB 716, som fikk navnet Skandi Santos). Samtidig pågikk forhandlinger med Total om å benytte det andre innleide skipet i Angola (NB 705, som fikk navnet Skandi Aker). I dag er disse skipene på kontrakt for henholdsvis Petrobras og Total Aker Solutions Page 6 of 20

24 I 2008 hadde AKOFS fortsatt ikke beskjeftigelse for de to skipene som var under bygging; søsterskipene NB 718 (senere Aker Wayfarer) og NB 719 (senere AMC Connector). Disse byggekontraktene representerte en stor investeringsforpliktelse, som kom i tillegg til ferdigstillelsen av Skandi Santos og Skandi Aker. Uten kontrakter var det en utfordring å finansiere ferdigstillelsen av skipene for brønnintervensjon. AKOFS-konsernet var organisert med AKOFS som morselskap, og egne datterselskap for hvert av selskapets fire skip (AKOFS 1 AS for NB 716/Skandi Santos, AKOFS 2 AS for NB 705/Skandi Aker, AKOFS 3 AS for NB 718/Aker Wayfarer og AKOFS 4 AS for NB 719/AMC Connector), i tillegg til blant annet et driftsselskap. Aksjonærfordelingen i AKOFS sommeren 2008 var DOF (21,3 prosent), Aker (46,4 prosent) og AKSO (32,3 prosent). Forholdet mellom aksjonærene var regulert i en aksjonæravtale, som sikret hver av de tre eierne styreplass. Det var inngått flere leveranseavtaler mellom aksjonærer og AKOFS, blant annet slik at DOF skulle levere maritime tjenester. 3.3 AKSOs strategiprosess sommeren satsing på AMC og AKOFS I 2008 gikk AKSO gjennom en omfattende strategiprosess. Strategiplanen ble første gang diskutert på en styresamling i AKSO 5. og 6. juni På styremøtet deltok samtlige styremedlemmer, CEO, CFO og lederne for konsernets sentrale forretningsområder. På styresamlingen presenterte administrasjonen forslag til ny strategi. Subsea ble identifisert som ett av de to viktigste vekstområdene for konsernet, og veksten skulle særlig oppnås gjennom økt leveranse av tjenester. Målet var å levere tjenester innen en større del av verdikjeden for undervannsteknologi enn tidligere, og brønnintervensjon ble trukket frem som det mest konkrete segmentet man ønsket å gå inn i. AKSO skulle ta en ledende rolle innen dette feltet gjennom en integrert leveringsmodell som omfattet både undervannsteknologi, brønnteknologi og marine tjenester. AKOFS ble i strategien trukket frem som en mulig oppkjøpskandidat. AMC var sentral i denne nye integrerte leveringsmodellen for undervannstjenester. Et enstemmig styre var positive til strategien, og ba administrasjonen komme tilbake med en endelig strategiplan og handlingsplan til styremøtet i september I styremøte 12. august 2008 besluttet AKSO å kjøpe BOAs aksjer i AMC for NOK 740 millioner. I styrepresentasjonen ble AMCs strategi for vekst, herunder planene om å øke flåten fra to til fire skip på langsiktig innleie, trukket frem. Vedlegg 2: Presentasjon til styremøte i AKSO 12. august 2008 I styremøtet 4. september 2008 ble AKSOs strategiplan gjenstand for endelig behandling. Styret ga enstemmig tilslutning til strategiplanen som var diskutert på styremøtet i juni, herunder fokus på subsea og ambisjonen om å ta en ledende rolle innen subsea brønnintervensjon gjennom en integrert modell for tjenesteleveranser. Styret ga administrasjonen fullmakt til å forhandle om et kjøp av Akers og DOFs aksjer i AKOFS. Vedlegg 3: Aksjonsliste presentert på styremøte 4. september Forhandling om leie av skip og kjøp av AKOFS ble initiert av AKSO i 2008 I tråd med strategien som var diskutert i AKSOs styremøte, ble det ny fremdrift i AMCs planer om å skaffe nye skip. Med bakgrunn i samtaler med ABB, ble det, som del av dette, utviklet planer for et avansert fartøy for kabellegging Aker Solutions Page 7 of 20

25 Høsten 2008 var det samtaler mellom AMC og AKOFS om utleie av NB 718. Skipets tekniske spesifikasjoner og kommersielle muligheter innenfor AMCs forretningsplan ble nærmere vurdert. AKSO innledet også forhandlinger med Aker og DOF om å kjøpe samtlige aksjer i AKOFS. Partene ble enige om pris på selskapet i størrelsesorden USD 290 millioner. Den avtalte prisen var et resultat av forhandlinger, og basert på at man hadde mottatt verdivurderinger fra tre forskjellige uavhengige finansielle rådgivere som konkluderte med verdier i nivået USD 260 til USD 567 millioner. Avtalen ble imidlertid ikke effektuert, da enkelte sentrale beslutningstakere mente prisen var for høy. 3.5 AKOFS' beslutning om salg av byggekontrakter i november november 2008 var det styremøte i AKOFS. AKOFS hadde fortsatt ikke oppnådd kontrakt for NB 718 og NB 719, samtidig som byggekontraktene utgjorde betydelige investeringsforpliktelser som ikke var finansiert. I styremøtet la administrasjonen frem ulike alternativer for hvordan dette kunne håndteres. Et alternativ var å ferdigstille skipene med utstyr for alminnelige konstruksjonsoppdrag, uten spesialutstyr for brønnintervensjon. Dette ville redusere investeringene betydelig. Skipene ville da kunne leies ut i konstruksjonsmarkedet inntil AKOFS hadde behov for dem som brønnintervensjonsskip. En ulempe med en slik strategi var at det uansett ville binde betydelig kapital for AKOFS, og at skipene ville gå i et marked med lavere marginer og mindre differensiering på teknologisiden. Et annet alternativ som ble presentert var å selge byggekontraktene, slik at AKOFS kunne fokusere på utviklingen av de gjenværende skipene og avvikle investeringsforpliktelsen i de to byggekontraktene. For å redusere selskapets investeringsforpliktelser besluttet styret i AKOFS, med tilslutning fra representantene fra alle de tre eierne, å gi administrasjonen fullmakt til å selge de to byggekontraktene til en pris minimum tilsvarende påløpte byggekostnader. Vedlegg 4: Protokoll fra styremøte i AKOFS 4. november Nye forhandlinger om leie av NB 718 (senere Aker Wayfarer) fra desember 2008 Etter styremøtet i AKOFS i november var det klart at AKOFS verken kunne eller ønsket å påta seg finansieringsansvaret for NB 718 med sikte på utleie til AMC. AMC var derfor avhengig av mer solid motpart. 18. desember 2008 presenterte AMC en forretningsplan for Aker om innleie av NB 718. Forretningsplanen var utarbeidet etter AMCs gjennomgang av skipet sammen med AKOFS, og på grunnlag av AMCs innledende kontakt med ABB og vurderinger rundt muligheter i markedet for et avansert fartøy for legging av kabler. Planen gikk ut på at Aker ville kjøpe AKOFS 3 AS fra AKOFS, det vil si datterselskapet til AKOFS som hadde byggekontrakten for NB 718. Aker skulle finansiere og ferdigstille skipet og deretter leie det ut til AMC på bareboat-vilkår. Dette skulle realiseres ved at AMC ville kjøpe maritime tjenester fra DOF. Skipet ville bli utrustet med spesialutstyr for legging av kabler. Planen var forankret i AMCs ambisjon om vekst til fire skip, og i målsettingen om å få fotfeste i flere geografiske markeder og nye tjenestesegmenter slik at eksponeringen og sårbarheten mot enkelte markeder ble jevnet ut. AMCs presentasjon forutsetter en dagrate for innleie av skipet inkludert konstruksjonsutstyr på det som tilsvarte en bareboat charter på USD per dag. I dette ble det indikert investeringer i konstruksjonsutstyr på Akers hånd på rundt NOK 330 millioner. 9. januar 2009 sendte Aker en epost til AMC med forslag til hovedelementene i en leieavtale for NB 718. Forslaget var en leieavtale på bareboat vilkår i 10 år, med dagrate på NOK / USD I tillegg 2013 Aker Solutions Page 8 of 20

26 skulle det være rom for ekstra investeringer i utstyr spesifisert av AKSO, hvor kostnadene skulle finansieres av Aker mot påslag i leien. Ved avtaleinngåelse skulle AMC forskuddsbetale NOK 295 millioner av leien. Dette dannet utgangspunkt for de videre forhandlingene mellom Aker og AMC om Leieavtalen. I januar og februar ble det utvekslet avtaleutkast mellom partene som blant annet regulerte beregning av leien ved investering i ekstra utstyr, forskuddsbetaling av leien, og forhold knyttet til skipsbyggingskontrakten med STX. Partene var også i forhandlinger med STX om tilpasninger i byggekontrakten. 3.7 Nytt initiativ fra AKSO om kjøp av AKOFS Parallelt med forhandlingen beskrevet ovenfor tok AKSO et nytt initiativ overfor Aker og DOF etter årsskiftet for å få til en overtakelse av Akers og DOFs aksjer i AKOFS. I lys av den pågående strategiprosessen i Akerkonsernet, og ny konsernsjef som ønsket initiativet velkommen, fikk diskusjonene ny fremdrift og ble utvidet til også å omfatte andre virksomheter der AKSO hadde strategiske interesser og så langsiktige industrielle muligheter. Dette ledet til at det i tiden frem til 1. april 2009, uavhengig av Leieavtalen og Salgsavtalen, ble forhandlet frem flere avtaler om transaksjoner mellom Aker-konsernet og AKSO-konsernet, i ettertid omtalt som Prosjekt Ren (ref. punkt 1.2 og Vedlegg 1). 3.8 Avsluttende forhandlinger om Leieavtalen i februar/mars februar 2009 behandlet styret i AKSO forslaget fra AMC om å leie NB 718 fra Aker. Det ble presentert en forretningsplan der skipet skulle utvikles til et spesialtilpasset fartøy for legging av kabler. Det fremgår av styrepresentasjonen at AMC mente at NB 718 var det foretrukne alternativet for AMCs planer. Leien skulle være USD /NOK per dag for et bareboat charter, med tillegg av inntil USD /NOK per dag dersom det ble foretatt modifikasjoner i skipet eller kjøpt utstyr som Aker skulle finansiere. Samlet leie vil dermed bli USD /NOK per dag. Med utgangspunkt i denne leieprisen og AMCs markedsanalyse presenterte AMC økonomiske beregninger som viste at skipet ville generere et break even resultat ved 200 dager på kontrakt i året, og ville gi litt over NOK 100 millioner i positivt driftsresultat per år ved 280 dager. Det siste ble fremholdt som det mest sannsynlige. Man la da til grunn en forretningsmodell basert på en definert dagsleie for skipet isolert, med tillegg av inntekter fra levering av kabelleggingstjenester. ABB var stadig i dialog med AMC om en kontrakt for et slikt skip, noe som bekreftet AMCs tro på strategien. I styremøtet i AKSO ble leieavtalen godkjent. Det ble imidlertid bemerket at det ville være ønskelig om leien kunne reduseres de første årene, mot en tilsvarende økning i leien de siste årene. Årsaken var at AMC de første to årene hadde faste forpliktelser knyttet til leien av de to skipene fra BOA. Det var derfor en fordel for likviditets- og risikostyringen å redusere leien for NB 718 i samme periode, frem til AMC eventuelt kunne terminere leien for BOA-skipene dersom det var behov for å ta de faste kostnadene ned igjen. Vedlegg 5: Presentasjon til styremøte i AKSO 23. februar 2009 Etter styremøtet var det ytterligere forhandlinger om detaljene i leieavtalen. Blant annet ble det fremforhandlet en endring i betalingsprofilen i samsvar med det som var diskutert på styremøtet i AKSO, slik at leien skulle være et fast beløp den første perioden, og så øke den siste perioden. Videre ble det enighet om at forskuddsbetalingen skulle tilbakebetales over flere år enn i det opprinnelige forslaget, slik at AMC fikk fordel av redusert leie fra et tidligere tidspunkt. Det ble også foretatt endringer i renteberegningen knyttet til forskuddsbetalingen i AKSOs favør. Utgangspunktet for beregningen med USD /NOK per dag lå imidlertid fast Aker Solutions Page 9 of 20

27 AKOFS og Aker ble i tillegg enige om å overdra byggekontrakten for NB 718 til byggekost, i form av et salg av AKOFS 3 AS til Aker Ship Lease. Aker Ship Lease fremforhandlet også enkelte endringer i byggekontrakten for NB 718 med STX. 3.9 DnB NOR Markets ble engasjert til å foreta en uavhengig vurdering av Salgsavtalen og Leieavtalen I andre halvdel av mars ble DnB NOR Markets engasjert for å gi en uavhengig tredjepartsvurdering av de fremforhandlede avtalene for NB 718/Aker Wayfarer. DnB NOR Markets ble bedt om å uttale seg om både avtalen om salg av AKOFS 3 AS fra AKOFS til Aker, og om Leiekontrakten. DnB NOR Markets konkluderte med at begge transaksjoner var "fair". DnB NOR Markets avga også en vurdering av alle transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009 sett i sammenheng, og konkluderte også med at de var fair i et slikt perspektiv. Vedlegg 6: Fairness opinion fra DnB NOR Markets for salg av AKOFS 3 AS Vedlegg 7: Fairness opinion fra DnB NOR Markets for leie av NB 718 Vedlegg 8: Fairness opinion fra DnB NOR Markets for transaksjonene sett i sammenheng 3.10 Beslutning om å samordne avtaleinngåelsene mellom AKSO- og Aker-konsernet Frem til februar/mars 2009 hadde forhandlingene om leieavtale for NB 718, og forhandlingene om overtagelse av Akers og DOFs aksjer i AKOFS (og øvrige transaksjoner - se ovenfor), vært gjennomført parallelt, men stort sett uavhengig av hverandre (se vedlegg 1). Leieavtalen for NB 718 ble stort sett håndtert som et selvstendig prosjekt knyttet til AMCs operative strategi. Etter hvert ble det imidlertid besluttet at avtalene knyttet til NB 718 skulle inngås og annonseres 1. april 2009, samme dag som de øvrige transaksjonene. I styremøte i AKSO 30. mars 2009 ble alle virksomhetsoverdragelsene som senere ble annonsert 2. april 2009 behandlet. Presentasjonen til styret omhandlet også vilkårene knyttet til Salgsavtalen og Leieavtalen for NB Inngåelse av Salgsavtalen - saksbehandlingen Salgsavtalen ble inngått 1. april 2009, hvoretter Aker Ship Lease overtok byggekontrakten for NB 718 fra AKOFS ved å erverve samtlige aksjer i AKOFS 3 AS. Vedlegg 9: Avtale om overdragelse av aksjer i AKOFS 3 AS fra AKOFS til Aker Ship Lease AS. Salgsavtalen ble behandlet etter aksjeloven 3-8 i AKOFS. Begrunnelsen var at Aker var aksjonær i AKOFS, og derfor falt innenfor personkretsen hvor slik behandling er nødvendig. Vedlegg 10: Protokoll fra styremøte i AKOFS 1. april 2009 Vedlegg 11: Styrets redegjørelse for salg av AKOFS 3 AS Vedlegg 12: Protokoll fra generalforsamling i AKOFS 1. april Inngåelse av Leieavtalen - saksbehandlingen Den endelige Leieavtalen ble også inngått 1. april 2009 mellom AMC, representert ved selskapet Aker Marine Contractors International AS (AMC International, senere AKOFS Wayfarer AS), og Aker Ship Lease. Leieperioden var 10 år med en rate på NOK per dag den første perioden, og en variabel rate den 2013 Aker Solutions Page 10 of 20

28 siste perioden avhengig av hvor mye investeringer som ble gjort i utstyr og for å modifisere skipet. AMC skulle forhåndsbetale NOK 310 millioner av leien for å finansiere kabelleggingsutstyr. Forskuddsbetalingen gikk til fradrag i leien de siste årene av avtalens løpetid. AKSO stilte også garanti for leieforpliktelsene, og Aker Capital AS stilte garanti for forskuddsbetalingen. Med de justeringer i betalingsprofil som var fremforhandlet, tilsvarte leien USD per dag, som foreslått i AKSOs styremøte 23. februar Vedlegg 13: Bareboat charter for NB 718 Leieavtalen ble behandlet av styret i AMC International den 1. april Vedlegg 14: Protokoll fra styremøte i AMC International den 1. april Det ble vurdert at det ikke var nødvendig å behandle Leieavtalen på generalforsamling i AMC International etter aksjeloven 3-8. Det skyldes både at partene ikke var innenfor den kretsen av nærstående der slik behandling er påkrevet, og at avtalen lå innenfor selskapets vanlige virksomhet. Vurderingene hadde også støtte i notater innhentet fra advokatfirmaene Thommessen og BA-HR. Leieavtalen ble derfor behandlet av styret i AMC International på vanlig måte. Det vises til punkt 5.5 nedenfor Ekstern vurdering fra UBS Transaksjonene ble gjenstand for betydelig oppmerksomhet i media og fra NHDs side etter annonsering. Det ble etter hvert besluttet å innhente en «second opinion» fra UBS etter forslag fra Aker Kværner Holding. Etter initielt forslag fra Berit Kjøll i epost 8. april 2009, på vegne av seg selv som styremedlem i Aker Kværner Holding, NHD, Saab og Investor, ble aksjonærene i Aker Kværner Holding enige om hvilke av de annonserte transaksjonene det var behov for at skulle vurderes av UBS. AKSO, aksjonærene i Aker Kværner Holding og UBS ble deretter enige om utforming av et mandat for UBS. Mandatavtalen ble deretter inngått mellom AKSO og UBS. Vedlegg 15: Epost fra Berit Kjøll 8. april 2009 med forslag til mandat UBS foretok ikke noen særskilt ny gjennomgang av de avtaler som ikke var omfattet av den omforente mandatavtalen. Dette gjaldt overdragelsen av NB 718/AKOFS 3 AS til Aker Ship Lease, inngåelsen av Leieavtalen, emisjonen i Aker Clean Carbon AS og salget av aksjer i Midsund Bruk AS. NHD innhentet imidlertid en ekstern vurdering fra Pareto Securities av transaksjonene som var annonsert 2. april 2009, som også omhandlet disse transaksjonene. UBS fikk tilgang til alt relevant materiale fra AKSO, herunder om Salgsavtalen og Leieavtalen, og hadde møter med ledelse og nøkkelpersoner i AKSO og de selskaper som var omfattet av transaksjonene. Pareto Securities baserte seg på offentlig tilgjengelig informasjon og egne forutsetninger om markeder og priser. Konklusjonen til UBS var at vilkårene som var avtalt for de aktuelle transaksjonene var "fair" for AKSO fra et finansielt ståsted. Vedlegg 16: Fairness opinion fra UBS 3.14 Avsluttende behandling i AKSOs generalforsamling 2013 Aker Solutions Page 11 of 20

29 Etter at de nye eksterne vurderingene var innhentet besluttet aksjonærene i Aker Kværner Holding å akseptere transaksjonene. 8. juni 2009 ble det truffet følgende vedtak på ekstraordinær generalforsamling i AKSO: "Generalforsamlingen slutter seg til transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Akerkonsernet kunngjort 2. april 2009, herunder den strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene. Vedtaket på generalforsamlingen hadde støtte fra alle aksjonærene i Aker Kværner Holding. Vedlegg 17: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AKSO den 8. juni Omdisponering av NB 718 og NB 719; Aker Wayfarer og AMC Connector Som angitt ovenfor var planen for NB 718 (Aker Wayfarer) at skipet skulle bygges for kabellegging, mens NB 719 fremdeles skulle utvikles til det tredje brønnintervensjonsfartøyet til AKOFS. Sommeren 2009 bestemte man seg imidlertid å endre disse planene. Det ble vurdert at NB 719 passet bedre enn NB 718 for planen om et avansert skip for kabellegging. Leveringstiden for NB 719 var senere, hvilket var en fordel av hensyn til leveringstid for utstyr, modning av prosjektet og bearbeidelse av markedet. Byggingen av NB 718 hadde dessuten kommet noe lenger ved at det allerede var foretatt spesifikke investeringer rettet mot brønnintervensjon, som ville være "til ingen nytte" ved bruk av NB 718 som kabelleggingsfartøy, men som derimot ville være hensiktsmessig for AKOFS' tredje brønnintervensjonsskip. Basert på dette besluttet styret i AKSO 10. juni 2009 å omdisponere bruken av NB 718 og NB 719 i forhold til det som tidligere var planlagt. Resultatet ble at NB 719 ble omdisponert til AMCs virksomhet for å bli utviklet til et kabelleggingsfartøy, mens NB 718 overtok NB 719s tiltenkte rolle som det planlagte tredje skipet for brønnintervensjon i AKOFS. Vedlegg 18: Presentasjon til styremøte i AKSO 10. juni 2009 For AKSO var dette et spørsmål om en ordinær strategisk porteføljeforvaltning med henblikk på kostnadsreduksjon og markedstilpasning. Disposisjonen er imidlertid vesentlig i den forstand at Leieavtalen fikk et annet formål enn tiltenkt, slik at bruken av NB 718 i dag ikke lenger lar seg sammenligne med de planene som opprinnelig lå til grunn for Leieavtalen Realisering av AMC Connector etter omdisponeringen Etter omdisponeringen omtalt ovenfor, ble NB 719 bygget ferdig av AKSO/AMC som et avansert fartøy for å legge kabler. Skipet fikk navnet AMC Connector, og gikk inn i AMCs virksomhet. Resultatene til AMC Connector tilsier at innleien av NB 718 ga grunnlag for en lønnsom forretningsplan. 20. januar 2010 godkjente styret i AKSO en langsiktig kontrakt for AMC Connector med ABB. Bareboat raten med ABB tilsvarte den raten AMC opprinnelig hadde antatt i sin forretningsplan fra februar 2009 at NB 718 ville kunne innbringe. I tillegg kom levering av tjenester. Samlet sett medførte dette en god forretning for AKSO Aker Solutions Page 12 of 20

30 22. oktober 2010 annonserte AKSO salg av AMC til Ezra Holdings Ltd (Ezra), et rederi notert i Singapore. Den såkalte "connector business" i AMC, som besto av rett til overtakelse av 50 prosent av aksjene i AMC Connector til kostpris og kontrakten med ABB, ble verdsatt til USD 50 millioner i transaksjonen. Som del av transaksjonen skulle AKSO beholde 50 prosent eierskap i skipet AMC Connector sammen med Ezra. Skipet skulle så leies ut til Emas AMC (tidligere AMC), som ville ha det på langsiktig kontrakt med ABB. 11. oktober 2012 ble det annonsert at AKSO og Ezra hadde inngått avtale om å selge eierskapet til skipet AMC Connector til Ocean Yield (tidligere Aker Ship Lease), som også overtok leieavtalen med Emas AMC. AKSO realiserte en ytterligere gevinst på AMC Connector ved dette salget. Gjennom salget av AMC til Ezra, og det etterfølgende salget av AMC Connector til Ocean Yield, har den opprinnelige planen om en kabellegger som ga opphav til Leieavtalen vært et vellykket prosjekt for AKSO. Vedlegg 19: Pressemelding fra AKSO den 22. oktober Vedlegg 20: Pressemelding fra AKSO den 11. oktober AKSO ønsket å kjøpe NB 718 fra Aker Ship Lease 4.1 AKSOs forslag om å kjøpe NB 718 ble stanset I mediene har det den siste tiden også blitt rettet betydelig fokus på AKSOs planer vinteren og våren 2010 om å kjøpe NB 718 fra Aker Ship Lease. I lys av disse nye oppslagene er det naturlig med en mer detaljert redegjørelse om disse forhold. Høsten 2009 bedret finansmarkedene seg etter finanskrisen. Det ble da mulig for AKSO å skaffe mer attraktiv finansiering for NB 718 enn det som var tilgjengelig for AKOFS da salget til Aker Ship Lease ble foretatt 1. april Som et eksempel, og som nevnt under punkt 2.4 var marginen på 5 års obligasjonslån for AKSO redusert med 135 basis punkter fra sommeren 2009 til første kvartal Samtidig medførte omdisponeringen mellom NB 718 og NB 719 at bruken av det innleide skipet ble omdefinert fra kabellegging til brønnintervensjon, hvilket krevde investeringer i langt dyrere utstyr enn opprinnelig forutsatt og Leieavtalen la opp til. Dette utstyret ville det være vanskeligere å finansiere på en hensiktsmessig måte uten å eie båten. For AKSO ble det derfor finansielt og strategisk mer attraktivt å være eier av skip og utstyr. På eget initiativ tok AKSO derfor kontakt med Aker med sikte på å reversere transaksjonene knyttet til NB 718 slik at AKSO kunne finansiere skipet selv. Det ble foreslått at det skulle skje ved at AKOFS (som nå hadde blitt et heleid datterselskap til AKSO) kjøpte Aker Ship Lease 1 AS (tidligere AKOFS 3 AS, som eide NB 718) tilbake fra Aker Ship Lease til en pris som tilsvarte Aker Ship Leases faktiske utlegg på skipet. Dette var naturlig nok ikke en helt kurant forespørsel ettersom det ville innebære at Aker Ship Lease ikke ville få betalt for den verdien som lå i at man hadde båret finansieringsrisikoen fra tidspunktet for den opprinnelige transaksjonen, og heller ikke ville bli kompensert for den merverdi som hadde oppstått i den mellomliggende perioden som følge av nettopp de samme endringene i finansmarkedene som AKSO nå var motivert av. Selv om Aker ikke hadde noen forpliktelser til å engasjere seg i en reversering av kjøpet av NB 718, responderte Aker positivt på forslaget. AKSO innhentet ekstern verdivurdering fra Ernst & Young som bekreftet at prisen som ble avtalt for reverseringen var god sett fra AKOFS' ståsted, og fremforhandlet nødvendige avtaler for å gjennomføre transaksjonen. I tillegg fikk styret i AKSO et notat fra BA-HR, selskapets advokatfirma på saken, som vedrørte transaksjonen og forholdet til aksjelovens 3-8 om transaksjoner mellom nærstående. BA-HR konkluderte med at «vedkommende transaksjon for både Aker Ship Lease og AKOFS` del ikke vil omfattes av reglene i aksjeloven 3-8 da verdien av ytelsen er lavere enn den angitte terskelen på 10 prosent av aksjekapitalen i det overtakende selskapet.» 2013 Aker Solutions Page 13 of 20

31 Saken ble styrebehandlet i AKSO 20. januar Styreleder Øyvind Eriksen og styremedlem Kjell Inge Røkke deltok ikke i behandlingen. Basert på materialet distribuert og presentasjonen for styret besluttet styret å gi fullmakt til konsernsjef Simen Lieungh og finansdirektør Leif Borge for kjøp av Aker Ship Lease 1 AS (tidligere AKOFS 3 AS) fra Aker Ship Lease, eller kjøp av aktuelle aktiva fra Aker Ship Lease 1 AS til samme betingelser som da Aker Ship Lease kjøpte Aker Ship Lease 1 AS fra AKOFS. Det ble også planlagt for annonsering av transaksjonen, først som egen pressemelding og senere på presentasjon av resultatene for Q Vedlegg 21: Notat fra BA-HR om aksjeloven 3-8 datert 13. januar 2010 Vedlegg 22: Presentasjon til styret i AKSO om terminering av avtale, 20. januar 2010 Vedlegg 23: Protokoll fra styremøte i AKSO 20. januar 2010 Det forelå dermed enighet mellom AKSO og Aker/Aker Ship Lease. Siden det ikke gjaldt spesielle krav til saksbehandling etter loven ville avtalen normalt blitt inngått og gjennomført etter dette. Styret var imidlertid kjent med at det var dialog mellom aksjonærene i Aker Kværner Holding om saksbehandlingen av nye avtaler mellom selskaper i de to konsernene (såkalte "Nærstående Avtaler"). Styret ba derfor administrasjonen om å avklare om inngåelsen av avtalen om reversering var omfattet av en eventuell tilleggsavtale mellom aksjonærene i Aker Kværner Holding. I etterkant av Prosjekt Ren hadde aksjonærene i Aker Kværner Holding diskutert hvordan man kunne sikre god saksbehandling i tilknytning til fremtidige Nærstående Avtaler. Sluttforhandlinger pågikk i januar Avtalen ble inngått 25. januar Avtalen gir minoritetsaksjonærene i Aker Kværner Holding vetorett i forhold til en del nærmere definerte viktige Nærstående Avtaler. Disse skal forelegges Aker Kværner Holding før de inngås. For å sikre åpenhet, og mulighet for Aker Kværner Holding til å kontrollere om det er inngått Nærstående Avtaler som kommer inn under de spesielle reglene i tilleggsavtalen, skal alle Nærstående Avtaler rapporteres løpende kvartalsvis. 4. februar 2010 sendte juridisk direktør i AKSO en e-post til styret i AKSO hvor det ble vedlagt redegjørelser fra advokatfirmaet BA-HR vedrørende både forholdet til Aker Kværner Holding avtalen og endringene som da var avtalt i denne og forholdet til aksjelovens 3-8, hvor det ble konkludert at den planlagte transaksjonen hverken måtte behandles etter aksjelovens 3-8, eller godkjennes i Aker Kværner Holding. Vedlegg 24: E-post til styret vedrørende vurdering av kjøp og salg av aksjer i Aker Ship Lease 1 AS, datert 4. februar 2010 Vedlegg 25: Notat fra BA-HR om aksjeloven 3-8, datert 14. januar 2010 Vedlegg 26: Notat fra BA-HR vedrørende endringene i aksjonæravtalen for Aker Holding AS, datert 21. januar 2010 Vedlegg 27: Avtaleutkast mellom AKSO og Aker/Aker Ship Lease, datert 22. mars 2010 Det ble besluttet å legge frem transaksjonen om kjøpet av NB 718 for Aker Kværner Holding for avklaring før inngåelse av avtalen, i tråd med prinsippene i tilleggsavtalen (selv om avtalen om reversering ble antatt å falle utenfor vetoretten). Hverken Aker eller AKSO ønsket en repetisjon av situasjonen som oppstod i april Finansdirektør Leif Borge møtte derfor i Aker Kværner Holdings styremøte 2. mars Han redegjorde for situasjonen og fremhevet at avtalen om reversering ble vurdert som sterkt ønskelig, og gunstig, sett fra 2013 Aker Solutions Page 14 of 20

32 AKSOs side. Av offentliggjort utdrag fra protokollen fra dette styremøtet fremgår det også at Aker i styremøtet bekreftet at de hadde akseptert en reversering mot kun å få refundert sine faktiske utlegg. Styret i Aker Kværner Holding ba Aker om å utarbeide et notat til styret som beskriver hele transaksjonen og saksbehandlingen. Aker anmodet derfor AKSO om å lage en slik beskrivelse. 9. mars 2010 oversendte AKSO et notat til Aker Kværner Holdings styre. Dette inneholdt bakgrunn og begrunnelse for kjøp av NB 718 fra Aker Ship Lease, og viste til verdivurdering fra Ernst & Young og presentasjonen til AKSOs styre 20. januar 2010 (se vedlegg 22 over). Vedlegg 28: Notat fra AKSO til Aker Kværner Holding datert 9. mars 2010 Vedlegg 29: Vurdering av Aker Ship Lease 1 AS/NB 718 fra Ernst & Young, 3. mars 2010 I notatet fra AKSOs administrasjon til styret i Aker Kværner Holding står det: "Høsten 2009 tok konsernadministrasjonen i Aker Solutions kontakt med Aker Ship Lease med sikte på å avvikle "leasingløsningen" på Aker Wayfarer. Bakgrunnen for dette var delvis et bedret finansmarked som gjør det mulig for Aker Solutions å finansiere fartøyet rimeligere på egen balanse enn kapitalkostnaden som er lagt til grunn i 10 års leieavtalen. Videre mente vi i konsernadministrasjonen at, når Aker ASA hadde uttrykt klar holdning om at det ikke skulle foregå transaksjoner mellom selskaper i «porteføljeselskapene», så var det ryddig å avvikle leieavtalen på NB718. Idet avviklingen av leieavtalen må sees på som en reversering av opprinnelig kjøps-/leieavtale var det naturlig at reverseringen ble gjennomført ved at selskapet som inneholder byggekontrakten og leieavtalen ble overdratt til bokført verdi. I praksis tilsvarer bokført verdi det beløp Aker har betalt inn som kapital i Aker Ship Lease strukturen (so m ikke inneholder noen andre eiendeler eller avtaler enn de som er tilknyttet byggeprosjektet Aker Wayfarer), med fratrekk av den bankbeholdning som ennå ikke er investert i nybygget og som betales tilbake til Aker ASA før en transaksjon. Vederlaget vil med dette utgjøre ca. 24 millioner kroner per mars Det er ikke betalt utbytte eller renter på innskutt kapital hvilket i praksis betyr at Aker ASA får tilbakebetalt innskutt kapital uten renter. Det har videre blitt innhentet en ekstern verdivurdering av kjøpet/termineringen av leieavtalen, foretatt av Ernst & Young. Denne konkluderer med en markedsverdi i nivået millioner kroner, som kan sammenlignes med vederlaget på ca. 24 millioner kroner." I notatet til Aker Kværner Holding-styret er det også redegjort for AKSOs styrebehandling av saken, og vist til at BA-HR har konkludert med at transaksjon verken for Aker Ship Lease eller AKOFS vil omfattes av reglene i aksjeloven 3-8. I notatet fra BA-HR står det (Aker Solutions AS er omtalt som ASAS): "Virksomheten til ASL1 består av en byggekontrakt med STX Offshore Norway AS for bygging av et brønnintervensjonsfartøy og et 10 års bareboat-certeparti med Aker Marine Contracters International AS. Sistnevnte selskap er og et heleid selskap innenfor AKSO konsernet. I de forhandlinger som har vært mellom partene så langt er det foreløpig lagt til grunn at vederlaget for aksjene i ASL1 vil settes til MNOK 26,9, da med tillegg av netto investeringer gjort i perioden mellom og transaksjonsdato. Det forventes imidlertid at netto investeringer vil utgjøre NOK 0. Ernst & Young har blitt engasjert av ASAS til å utarbeide en verdivurdering av ASL 1. Verdivurdering konkluderer med at en kjøpesum på MNOK 26,9 ville ligge innenfor en range for antatt markedsverdi. I verdivurderingen er rangen satt fra MNOK 24 til MNOK Aker Solutions Page 15 of 20

33 Som det fremgår av aksjeloven 3-8 er det et vilkår for at bestemmelsen skal komme til anvendelse at selskapets ytelse har en virkelig verdi som overstiger en tidel av aksjekapitalen på tidspunkt for ervervet/avhendelsen. Aksjekapital i ASAS er per dags dato NOK Basert på dette må ytelsen med andre ord ha en virkelig verdi på over NOK (10%) for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Som angitt over er det foreløpig konkludert at kjøpesummen vil settes til MNOK 26,9, hvilken ligger vesentlig under terskelen for ASAS vedkommende. Aksjekapitalen i AKOFS er per dags dato NOK , og den relevante terskelen vil således være MNOK 32,1 (ca). Terskelen for AKOFS vedkommende er således og høyere enn det som er satt som foreløpig kjøpesum. Basert på dette er det vår konklusjon at vedkommende transaksjon for både ASAS og AKOFS del ikke vil omfattes av reglene i aksjeloven 3-8 da verdien av ytelsen er lavere enn den angitte terskelen. Skulle den endelige kjøpesummen utgjøre mer enn 10 % av aksjekapitalen i ervervende selskap, vil det være nødvendig å vurdere hvorvidt de øvrige vilkårene i bestemmelsen tilsier at transaksjonen omfattes av reglene i aksjeloven 3-8. Dette er behandlet i et separat notat, og det henvises her til det." Transaksjonen ble imidlertid ikke gjennomført. 18. april 2010 ble saken gjenstand for ny behandling på styremøte i Aker Kværner Holding. Samme dag etter styremøtet, ble administrasjonen i AKSO informert av Aker om at Aker Kværner Holdings styre hadde innvendinger til transaksjonen og ønsket avtalen vurdert på nytt, som en helt selvstendig transaksjon og ikke som en reversering med sikte på restitusjon. Ernst & Youngs verdivurdering var primært rettet mot å bekrefte at avtalen var god for AKSO. I lys av det som er nevnt ovenfor om de merverdier som var knyttet til leieavtalen for Aker Ship Lease (som følge av den finansieringsrisiko Aker Ship Lease påtok seg da den opprinnelige transaksjonen ble gjort og den etterfølgende forbedringen i finansmarkedet) var det overveiende sannsynlig at en transaksjon basert på en ny "fri" verdivurdering ville lede til en høyere pris, og naturlig nok innebære en dårligere løsning for AKSO. En slik løsning, der AKSO skulle betale betydelige beløp til Aker for å få avtalene reversert var ikke aktuell. Selv om en slik løsning kunne forsvares forretningsmessig ønsket ingen av partene, med påsken 2009 friskt i minne, å foreslå nye Nærstående Transaksjoner som kunne bli kontroversielle. Aker støttet en reversering på de vilkår som var avtalt mellom partene. I styremøtet i AKSO 22. april 2010 meddelte imidlertid Kjell Inge Røkke at AKSOs planlagte kjøp av NB 718 fra Aker Ship Lease ikke hadde fått forutsatt tilslutning i Aker Kværner Holings styre. Røkke bekreftet at Aker/Aker Ship Lease som følge av dette har konkludert med at det ikke lenger er mulig å gjennomføre transaksjonen. Vedlegg 30: Protokoll fra styremøte i AKSO 22. april 2010 Aker Kværner Holdings holdning til avtalen om reversering medførte slik sett at AKSO gikk glipp av en løsning som AKSO og Aker ellers var enige om, og som utvilsomt var til AKSOs fordel, og fornuftig ut fra de endrede omstendigheter som forelå Aker Solutions Page 16 of 20

34 Konsekvensen er at skipet fremdeles leies av AKSO til den opprinnelig avtalte raten fra Aker Ship Lease (dette selskapet er i dag en del av Akers datterselskap Ocean Yield som er notert på Oslo Børs), selv om markedsforholdene har endret seg betraktelig siden avtalen ble inngått. 4.2 Status Aker Wayfarer/NB 718 NB 718 ble ferdigstilt av AKSO med et skrog som var klargjort for brønnintervensjon, for å gå inn som det tredje skipet tilknyttet virksomheten i AKOFS i stedet for NB 719. Det lyktes imidlertid ikke AKOFS å skaffe en kontrakt for brønnintervensjon. I påvente av dette ble det derfor besluttet at skipet skulle brukes i det generelle konstruksjonsmarkedet. Skipet har siden levering fungert som et konstruksjonsskip, men vil kunne ferdigstilles som brønnintervensjonsskip hvis/når man får en kontrakt som gjør dette lønnsomt. Markedet for generelle konstruksjonsskip er mindre spesialisert enn markedet for både brønnintervensjon og kabellegging, og Aker Wayfarer er derfor ikke like etterspurt og oppnår heller ikke like høye rater som et brønnintervensjonsskip eller et spesialisert kabelleggingsskip. Man får derfor ikke heller betalt for at skroget til Aker Wayfarer er spesialtilpasset for brønnintervensjon, og er dyrere enn det som er nødvendig for å gå som konstruksjonsskip. 5. Oppsummering 5.1 Det er ikke grunnlag for DNs påstand om at prisen i Salgsavtalen var for lav Det er påstått i DN at Aker Ship Lease betalte for lite da NB 718 ble kjøpt fra AKOFS, fordi prisen ikke tok hensyn til AMCs leiekontrakt. Dermed skal AKSO ha gått glipp av fortjeneste. Kritikken overser at AKSO var minoritetsaksjonær i AKOFS med 32 prosent eierandel da avtalen om salg ble fremforhandlet. AKSO disponerte ikke NB 718 alene. Alle eierne i AKOFS stilte seg bak beslutningen om å selge kontrakten til byggekost for å fokusere på de gjenværende skipene. Det vises til AKOFS-styrets vurderinger omtalt i punkt 3.5 ovenfor, og til punkt 5.3 nedenfor. Som vist ovenfor var Leieavtalen dessuten fremforhandlet mellom AMC og Aker Ship Lease direkte, og ikke av AKOFS, se punkt 3.6 og 3.8. Det var Akers finansielle styrke som var grunnlaget for Leieavtalen, fordi Aker kunne garantere for finansiering til ferdigstillelsen av skipet, se punkt 2.4 ovenfor. AKOFS kunne ikke tilby slik garanti/finansiering og kunne følgelig heller ikke tilby tilsvarende leiekontrakt. Man kunne da selvsagt heller ikke ta seg betalt for Akers finansieringsevne da byggekontrakten ble solgt. En eventuelt høyere salgssum for NB 718 ville uansett bare tilfalle AKSO med 32 prosent. Dertil kommer at Aker Ship Lease ville ha behov for å dekke inn en høyere kjøpesum fra AMC gjennom ratene i Leieavtalen. 5.2 Det er ikke grunnlag for DNs påstand om at prisen i Leieavtalen var for høy Når det gjelder den avtalte leieprisen, har AKSO merket seg at DN mener den er for høy. AKSO oppfatter egentlig ikke at kritikken er basert på hva som var markedsmessig pris for tilsvarende skip da avtalen ble inngått. DN har i hvert fall ikke gjort noe forsøk på å underbygge noe slikt. Leieprisen ble da også vurdert å være markedsmessig av AMC ved inngåelsen, og den ga grunnlag for en god forretningsplan for det planlagte kabelleggingsfartøyet som ble presentert for styret i AKSO. AMC drev på den tiden betydelig innleie av skip og hadde god oversikt over markedsforholdene. Kjernen i DNs kritikk av leieprisen synes å være at den ga for høy avkastning til Aker, uavhengig av hva AMC ville måttet betale til andre for å skaffe tilsvarende skip Aker Solutions Page 17 of 20

35 Så lenge prisen er til markedsvilkår, er det prinsipielt sett en feilslutning at en leietaker kan forvente at Aker skal leie ut skip rimeligere enn markedet tilsier fordi Akers avkastning blir for høy. Dette gjelder uavhengig av hvem som er leietaker. Leietaker må i prinsippet forholde seg til den pris som gjelder i markedet og vurdere om en markedsmessig leie gir grunnlag for en lønnsom forretningsplan for leietaker. DNs kritikk tar uansett ikke hensyn til AMCs behov for å skaffe et skip, og behandler transaksjonen som en teoretisk "sale and lease back" uten hensyn til at AMC aldri hadde eid skipet (se punkt 5.3). Det tas heller ikke hensyn til at avtalen ble inngått under finanskrisens etterdønninger, og at billig finansiering på det tidspunktet verken var tilgjengelig for AKSO/AMC eller andre. Aker avlastet AMC for finansieringsrisiko, og mye av Akers senere gevinst på Leieavtalen skyldes at Aker spekulerte i å utsette sin egen eksterne finansiering til rett før skipet ble levert fra verftet. Da hadde finansmarkedene bedret seg vesentlig. Det er åpenbart at utviklingen i finansmarkedet har gått i positiv retning for Aker, men AMC tok et industrielt valg om å satse på videre vekst og ønsket forutsigbarhet i en finansieringsløsning av et driftsmiddel. For AMC var det ønskelig å låse inne finansieringskostnadene, og det er irrelevant for vurderingen av ratene per 1. april 2009 om AMC kunne ha oppnådd et bedre resultat ved å gjøre tilsvarende spekulasjon som Aker. 5.3 Det er ikke relevant å sammenligne avtalene med "sale and lease back"-avtaler Siden det er forskjellige parter i Salgsavtalen og Leieavtalen er det feil å betegne salget av skipet som ledd i en sale and lease back -transaksjon slik DN gjør. Det som kjennetegner sale and lease back er at eierinteressene er like på selger- og leietakersiden. Det betyr at innleier allerede eier og disponerer leiegjenstanden, men bruker sale and lease back for å frigjøre kapital og skaffe finansiering. Til sammenligning verken eide eller disponerte AKSO/AMC skipet da Leieavtalen ble fremforhandlet, men trengte skipet for å realisere AMCs strategi for videre vekst. For AMC var det et spørsmål om hva det ville koste å skaffe et slikt skip. Når det gjelder finansieringselementet som lå i Leieavtalen, er det også sentralt å få med at avtalen ble inngått under finanskrisen. Kapitalmarkedene var i krise, og billig finansiering var ikke tilgjengelig for noen. Her vises det til punkt 2.4. AKOFS som selger av skipet hadde på sin side ingen ambisjon om å leie det skipet tilbake i en "sale and lease back", men hadde allerede i november 2008 besluttet å selge kontrakten til byggekost for å avvikle investeringsforpliktelsen og fokusere på sine gjenværende skip. 5.4 Det er ikke relevant å sammenligne ratene i Leieavtalen med skipets inntekter i dag AKSO vil også bemerke at DN feilaktig sammenligner raten som betales på NB 718/Aker Wayfarer med de inntektene skipet har i markedet i dag for å påvise at avtalen skal være ubalansert. AKSO mener dette er en sammenligning som ikke er relevant for å vurdere beslutningene som ble tatt i april For det første medfører byttet mellom NB 718 og NB 719 sommeren 2009 at bruken av NB 718 (Aker Wayfarer) i dag er en helt annen enn forutsatt. Det kabelleggingsfartøyet som var påtenkt da Leieavtalen ble inngått ble faktisk realisert gjennom AMC Connector, med godt resultat for AKSO. Det var heller aldri hensikten at NB 718 eller NB 719 skulle gå i det generelle konstruksjonsmarkedet, slik NB 718/Aker Wayfarer gjør i dag. Skroget er klargjort for brønnintervensjon, som er et marked med bedre marginer. Siden dette markedet ikke har utviklet seg som forutsatt har det foreløpig ikke blitt inngått noen 2013 Aker Solutions Page 18 of 20

36 langsiktig kontrakt for brønnintervensjon, og dermed heller ikke vært grunnlag for å investere i fullt brønnintervensjonsutstyr til Aker Wayfarer. Dette er dessverre en markedsrisiko AKSO må leve med, og det arbeides løpende med å finne bedre løsninger for skipet enn det som er dagens situasjon. 5.5 Saksbehandlingen Kritikken om at behandlingen av Salgsavtalen i AKOFS ikke tilfredsstiller aksjeloven 3-8, fordi Leieavtalen ikke er verdsatt eller tatt hensyn til, tilbakevises. Som vist ovenfor i punkt 5.1 var det ikke grunnlag for en høyere pris, og Leieavtalen var selvsagt kjent for alle involverte. Leieavtalen er dessuten omtalt i aksjekjøpsavtalen mellom AKOFS og Aker Ship Lease, som er et vedlegg til både styreprotokollen og generalforsamlingsprotokollen i AKOFS (se punkt 8.2(o) i aksjekjøpsavtalen inntatt i vedlegg 9, og protokollene inntatt i vedlegg 10 12). Således er det feil som påstått i DN at informasjon om Leieavtalen ikke er reflektert i de formelle selskapsbeslutningene. Kritikken i DN om at Leieavtalen mellom Aker Ship Lease og AMC International skulle vært behandlet på generalforsamling i AMC International tilbakevises. For det første var Aker/Aker Ship Lease verken aksjeeier eller morselskap til AMC International, og derfor ikke innenfor den kretsen med nærstående der generalforsamlingsbehandling etter aksjeloven 3-8 i utgangspunktet er nødvendig. Riktig nok kreves slik behandling også i tilfeller der avtaler inngås med noen som "opptrer i forståelse med" morselskapet. AKSOs vurdering var imidlertid at heller ikke dette alternativet var anvendelig. Hva som er ment å skulle omfattes av alternativet "opptre i forståelse med" er ikke klart angitt i loven, og forarbeidene gir begrenset veiledning. Det som er klart er at uttrykket ikke skal tolkes bokstavelig. Forarbeidene angir at rene omgåelser og bruk av stråmenn vil rammes, hvilket utvilsomt er riktig. Utover dette er det blant annet antatt i juridisk teori at vilkåret omfatter tilfeller der morselskapet har den reelle interessen i avtalen, eller har en særlig interesse som kan stride med datterselskapets interesse. Det forhold at konsernadministrasjonen er sentral i å fremforhandle avtaler som inngås av datterselskapene er ikke i seg selv grunnlag for å kreve behandling etter aksjeloven 3-8. Tvert imot tilsier konsernorganiseringen at alle større avtaler som inngås i datterselskapene skal godkjennes i morselskapet, og gjerne fremforhandles med tett involvering fra konsernadministrasjonen. For eksempel har AKSO, gjennom sine datterselskap, nylig inngått avtaler om å selge forretningsområdene Mooring and Loading Systems og Well Intervention Services. Begge disse avtalene er fremforhandlet mellom kjøperen og konsernadministrasjonen i AKSO, på samme måte som avtalene mellom AKSOs datterselskap og Aker i Det innebærer imidlertid ikke at kjøperne har "handlet i forståelse med" AKSO som morselskap i relasjon til aksjeloven 3-8, og det er derfor heller ikke spørsmål om generalforsamlingsbehandling i datterselskapene. AKSO er kjent med at det i ettertid har vært ulike synspunkter på hva som ligger i alternaitvet "opptre i forståelse med", og at blant annet Akers advokatforbindelse i Wikborg, Rein & Co var av en annen oppfatning. AKSO mener likevel at vurderingen som ble foretatt da Leieavtalen ble inngått i 2009 har de beste grunner for seg. For det andre var vurderingen basert på at Leieavtalen lå i kjernen av AKSOs virksomhet. AMC International var et nylig etablert datterselskap innenfor forretningsområdet til AMC, og hadde nettopp som formål å inngå slike leieavtaler med sikte på å skaffe skip til AMC. Virksomheten i AKSO er prosjektdrevet, der inngåelse av store avtaler er vanlig innenfor hele konsernet. Innenfor det forretningsområdet AMC International tilhørte var inngåelse av både kortsiktige og langsiktige leieavtaler vanlig (ref beskrivelsen av virksomheten i punkt 3.1) Aker Solutions Page 19 of 20

37 For AMC International lå avtalen derfor innenfor vanlig virksomhet og ble inngått på vanlige vilkår, slik at behandling etter aksjeloven 3-8 også av den grunn ikke var nødvendig. Vurderingen av at partene ikke sto i et slikt forhold til hverandre at man falt innenfor personkretsen i aksjeloven 3-8, var sammenfallende med det som var vurderingen for de andre avtalene mellom AKSOkonsernet og Aker-konsernet som ble inngått samme dag. Dette ble også bekreftet gjennom eksterne vurderinger innhentet fra advokatfirmaene BA-HR og Thommessen. Vedlegg 31: Notat av 24. mars 2009 fra advokatfirmaet Thommessen Vedlegg 32: Notat av 24. mars 2009 fra advokatfirmaet BA-HR Det ble besluttet at virksomhetsoverdragelsene likevel skulle behandles etter aksjeloven 3-8 selv om man ikke anså det rettslig påkrevet. Leieavtalen ble imidlertid styrebehandlet på vanlig vis, i tråd med lovens ordning. Grunnen til denne forskjellen er at virksomhetsoverdragelsene ble vurdert å ha et mer ekstraordinært preg i forhold til den operative driften i AKSOs datterselskap, sammenlignet med Leieavtalen som falt innenfor kjernen av AMCs forretningsdrift. At man ikke anså seg forpliktet til å ha generalforsamlingsbehandling i datterselskapene for så vidt gjelder virksomhetsoverdragelsene, er også reflektert i styreprotokollen fra Aker Solutions AS av 1. april 2009, hvor det heter: "Transaksjonene faller i utgangspunktet utenfor den personkretsen som utløser krav om at avtalen godkjennes etter den særskilte fremgangsmåten som følger av denne bestemmelsen. Styret anser imidlertid at fremgangsmåten i aksjeloven 3-8 i dette tilfellet vil bidra til en ytterligere forankring av beslutningsprosessen, spesielt når transaksjonene sees i sammenheng. Styret ønsker derfor å følge fremgangsmåten i aksjeloven 3-8 i dette tilfellet." Uansett er det klart at AKSO som øverste morselskap og indirekte eier av AMC International anerkjenner avtalen som bindende for selskapet, og anser seg forpliktet til å godkjenne avtalen. Det påpekes her at avtalen er vurdert eksternt av DnB NOR Markets. Det forelå ingen grunn til å tro at revisor ville avvise å avgi nødvendig erklæring i forbindelse med en eventuell 3-8 behandling, dersom slik hadde vært besluttet. 5.6 Det er ikke grunnlag for påstanden om "tunneldrift" Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, er transaksjonene for Aker Wayfarer begrunnet i den daværende industrielle strategien for AMC og AKSO, og i AMCs finansielle strategi om å leie inn skip fremfor å eie selv. Vilkårene er fremforhandlet ut fra markedsutsiktene vinteren 2008/2009, i den hensikt å realisere det forretningspotensialet AKSO og AMC så for skipet. Det er AKSOs vurdering at forretningsplanen for NB 718 var sunn da Leiekontrakten ble inngått Aker Solutions Page 20 of 20

38 Vedlegg 2:

39 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG De involverte selskapene og deres rolle I. Aker ASA Aker ASA er et aktivt, industrielt eierselskap og er konsernspissen i Akerkonsernet. Det direkte eierskapet til de operative Aker-selskapene ligger i hovedsak i heleide dotre av Aker ASA, deriblant Aker Capital AS (seiger av aksjene i Midsund Bruk og Aker Oilfield Services, samt eier i Aker Clean Carbon) og Aker Invest II KS (seiger av deler av aksjene i ODIM). Akers storste enkeltinvestering er eierskapet til Aker Solutions ASA og dette eies gjennom Aker Holding (se pkt. 3.5). II. Aker Solutions ASA Aker Solutions ASA er morselskap og konsernspiss i Aker Solutionskonsernet. Selskapet er organisert i fire divisjoner: Subsea, Products & Technologies, Process & Construction og Energy Development & Services. Morselskapet driver ingen egen operativ virksomhet utover forvaltning av eierskapet til en rekke datterselskaper samt handteringen av konsernets finansieringsbehov. Selskapet er ikke direkte part i noen av avtalene som ble inngatt den 1. april. III. Aker Solutions AS Selskapet er et heleid datterselskap av Aker O&G Group AS, som igjen er heleid av Aker Solutions ASA. Aker Solutions AS eier, he It eller delvis, ca. 50 bedrifter, og er blant annet morselskap for samtlige bedrifter innen omradene Subsea og Products & Technologies. Aker Solutions AS var kjopende part i samtlige transaksjoner som ble inngatt den 1. april. IV. DOF Subsea AS Flere av selskapene i DOF-strukturen var involvert i avtaler som ble inngatt den 1. april. DOF Subsea AS, gjennom datterselskapet DOF Oilfield Services, var seiger av sine aksjer i Aker Oilfield Services og har samtidig inngatt en samarbeidsavtale med Aker Oilfield Services om videre samarbeid og leveranse av maritime driftstjenester. DOF Subsea AS eies med 51% av DOF ASA og 49% av First Reserve Corporation. V. Aker Holding AS Aker Holding AS er storste aksjoncer i Aker Solutions ASA (eier 40,3%), og eies av Aker ASA (60%), Ncerings- og Handelsdepartementet (30%), 5MB AB (7,5%) og Investor AB (2,5%). 2

40 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Selskapene som inngar i transaksjonen I. Aker Oilfield Services AS Eiere forut for transaksjonen: Aker Capital (46%), Aker Solutions (32%), DOF Subsea (22%) Aker Oilfield Services spesialiserer seg pa intervensjon av produksjonsbrllmner helt ned til 3000 meters havdyp, og bidrar med sine Il2lsninger til a I2lke utvinningsgraden av olje og gass fra eksisterende undervannsfelt. Oljeselskapene vii kunne oppna betydelige tids- og kostnadsbesparelser pa dypvannsoperasjoner sammenlignet med konvensjonelle intervensjonstjenester som i dag utl2lves fra rigger. Aker Oilfield Services' fjate bestar av 2 chartrete skip (716 og 705), som er eid av DOF Subsea, og ett eget eid fartl2ly (719). Forut for aksjetransaksjonen med Aker Solutions ble byggekontrakten for 718 kjl2lpt av selskapet Aker Ship Lease, heleid av Aker, tilsvarende kostpris pa 205 millioner kroner. II. Aker DOF Deepwater AS Eiere forut for transaksjonen: Aker Capital (50%), DOF ASA (50%) Aker DOF Deepwater vii ta levering av en serie pa seks ankerhandteringsskip (AHTS) i perioden Skipene vii bli bygget pa STX sit! verft i Vietnam. Selskapet har tidligere meldt om sin fl2lrste kontrakt pa 2+2 ar med StatoilHydro i Brasil. En byggekontrakt for en PSV (Platform Supply Vessel) er solgt til DOF Rederi AS forut for aksjetransaksjonen. III. Aker Clean Carbon AS Eiere forut for transaksjonen: Aker Capital (70%), Aker Solutions (30%) Aker Clean Carbon ulvikler teknologi og Il2lsninger som fanger C02 i eksos, og dermed reduserer utslippene av klimagasser fra gass- og kullkraftverk og andre industrianlegg. Teknologiselskapet har bygget en testenhet, et mobilt anlegg for C02-fangst, som gir tilgang pa driftsdata og som verifiserer flere forbedringer. IV. Midsund Bruk AS Eier forut for transaksjonen: Aker Capital (100%) Midsund Bruk er ledende innen trykktanker i det europeiske markedet. Selskapet tilbyr tjenester innen design, prosjekt ledelse og produksjon av aile typer trykktanker i forskjellige typer materiale. 3

41 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG v. ODIMASA Eiere forut for transaksjonen: Aker ASA + Aker Invest II KS (34,7%), andre (65,3%) ODIM er et internasjonalt teknologiselskap som utvikler og seiger avanserte og komplette automatiske handteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet. 5. Strategisk begrunnelse og verdsettelse I. Aker ASA sin strategiske begrunnelse for prosjektet Som en del av Akers strategiprosess og paf01gende strategi for perioden ble det satt et mal om a redusere antall virksomheter under direkte oppf01ging og kontroll fra Aker ASA. Som f01ge av ny konsernsjef og ny styreformann ble denne strategien ytterligere klargjort og konkretisert fra og med desember Som en del av den samme strategien har det Va3rt viktig for Aker ASA a klargj0re Aker Solutions som hovedselskapet innen Oil Service sektoren og at Aker ASA 0nsker i hovedsak a jobbe videre inn mot denne sektoren gjennom Aker Solutions. Salget av selskapene vii samtidig frigj0re kapital som vii styrke Aker ASAs evne til a til by finansiering av kapitalkrevende objekter som skip, prosessutstyr 0.1. Gjennom a tilby denne type "sale lease back" strukturer vii Aker ASA etablere grunnlaget for en forutsigbar cash-flow fremover. Samtidig far Aker Solutions mulighet til a vokse med fundament i Akers balanse, blant annet innenfor h0ymargin-segmenter av Subsea og Products & Technologies. Gjennom transaksjonene bidrar Aker til at Aker Solutions kan realisere sin vedtatte strategi fra 2008 innen omradene Subsea og Products & Technologies. I tiiiegg mener Aker at de aktuelle virksomhetene vii forbedre sitt verdiutviklingspotensial med Aker Solutions som hovedeier. Bakgrunnen for dette er i korte trekk f01gende for de ulike selskapene som er en del av transaksjonen: a. Aker Oilfield Services gar inn i en fase der det er betydelige synergier med Aker Solutions bade pa kostnadssiden og inntektssiden og det vii Va3re viktig for selskapets utvikling at det er en fullt integrert del av Aker Solutions fremover. I tiiiegg er Aker Oilfield Services helt sentralt for Aker Solutions "Life of Field" strategi innenfor subsea segmentet der man 0nsker a tilby et fullt spekter av produkter og tjenester over hele feltets levetid. b. ODIM: Det er betydelige synergier mellom ODIM og Aker Solutions, sa3rlig innenfor Aker Solutions forretningsomrade Products & 4

42 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Technologies, som blant annet inneholder bedriftene Aker MH og Pusnes. Selskapene samarbeider allerede i dag om kombinerte 10sninger overfor kunder i offshore-segmentet. c. Aker DOF Deepwater vii bidra til a gj0re Aker Marine Contractors, et heleid datterselskap av Aker Solutions, til en totalleverand0r av marine operasjoner pa dypt vann som blant annet styrker posisjonen for a ta del i det kommende markedet for "pre-set mooring" for dypvannsrigger. I tiiiegg etableres et sterkere samarbeid med DOF som Aker Solutions maritime partner. d. Midsund Bruk er en nisjeakt0r spesielt innen tankteknologi for offshoresektoren og med Aker Solutions som eier far Midsund Bruk muligheten til a dra nylte av Aker Solutions internasjonale markedsapparat. e. Aker Clean Carbon har halt betydelig fremgang siden det ble etablert i 2008 med Aker ASA som st0rste aksjoncer. Grunnlaget er lagt for a ga over i en gjennomf0ringsfase og ytterligere internasjonalisering der et 0kt eierskap fra Aker Solutions vii bidra positivi. II. Oversikt over forhandlingene med Aker Solutions Allerede sent 2007 var det et 0nske fra Aker Solutions om a 0ke eierandelen i Aker Oilfield Services, noe som senere ble realisert i mars 2008 da de andre aksjoncerene avsto fra a delta i en emisjon slik at Aker Solutions kunne 0ke sin eierandel fra 19% til 32%. I april 2008 begynte en prosess med mal om at Aker Solutions sku lie kj0pe Aker og DOF sine aksjer i Aker Oilfield Services. Prosessen ble drevet frem fra Aker Solutions, og ble blant annet selt i sammenheng med forhandlingene med Taubatkompaniet AS for a kj0pe ut deres aksjer i Aker Marine Contractors, og dermed utnytte synergier mellom dette selskapet og Aker Oilfield Services. Samtidig engasjerte aile parter hver sin finansielle radgiver, blant annet med det formal a utarbeide egne verdivurderinger, samt bistand i forhandlingene. I manedene som fulgte ble det gjennomf0rt flere verdivurderinger fra partene, samt forhandlinger. I tiiiegg utf0rte advokatfirmaet Thommessen en juridisk due diligence av Aker Oilfield Services pa oppdrag fra Aker Solutions. Etter sommeren, i august 2008, ble dialogen gjenopptatt og tidlig i september ble det oppnadd prinsipiell enighet mellom konsernsjefene i Aker Solutions og Aker om salg av Aker sine aksjer til Aker Solutions under forutsetning at DOF ogsa var seiger pa denne prisen, noe de senere bekreftet. Avtalt pris var en 100% verdi pa MUSD 290 pluss en earn-out struktur begrenset oppad til MUSD 20. Basert pa den avtalte prisen ble det igangsatt utarbeidelse av aksjekj0psavtale. Aker ASA sin hovedeier Kjellinge R0kke motsatte seg imidlertid endelig gjennomf0ring av avtalen da han mente den avtalte prisen var for h0y. 5

43 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Basert pa dette ble det talt initiativ til at partene sku lie gjenoppta forhandlingene. Dette resulterte i en lavere pris som ble effektuert i en endelig avtale den 1. april Videre grunnlag for de transaksjoner som ble offentliggjort 2. april har bakgrunn i Aker Solutions sin strategiprosess fra sommeren 2008 og da spesielt Aker Solutions silt I2lnske om a overta samtlige aksjer i Aker Oilfield Services. Nar det gjelder de andre selskapene som er en del av transaksjonen, sa ble disse trukket inn i prosessen elter at Aker ASA hadde falt ny konsernsjef og styreformann, samt avklaring om rendyrking av Aker Solutions som industrielt hovedselskap innenfor oil service segmentet. Som en del av dette ble Aker DOF Deepwater, Midsund og ODIM vurdert positivt av Aker Solutions og man valgte a inkludere disse i transaksjonsprosessen. Akers aksjer i ODIM hadde ogsa tidligere veert nl2lye vurdert av Aker Solutions, men konklusjonen fra sommeren 2008 var da at pa tross av betydelige synergier og potensial var prisingen av selskapet for hl2ly selt i forhold til Aker Solutions egen prising. I tillegg indikerte Aker Solutions interesse for a I2lke sin eierpost Aker Clean Carbon. Basert pa dette ble det salt opp en felles fremdriftsplan for prosjektet som na omfattet Aker Oilfield Services, Aker DOF Deepwater, Midsund Bruk, Aker Clean Carbon og ODIM. I prosessen kom det ogsa opp konkret interesse for ODIM og Aker Oilfield Services fra andre selskaper enn Aker Solutions men man valgte a prioritere og fortselte prosessen med Aker Solutions basert pa det strategiske eierskapet i Aker Solutions selv om det kortsiktige verdipotensiale for Aker ble vurdert som lavere ved en transaksjon med Aker Solutions. I den videre prosessen som ledet frem til endelige avtaler som ble signert den 1. april 2009 ble det forhandlet mellom Aker og Aker Solutions og det ble benyttet flere ulike radgivere pa begge sider. Det ble blant annet gjennomfl2lrt juridiske gjennomganger av aile malselskapene og det ble holdt flere ml2lter med selskapsledelsen i de ulike selskapene for a samle inn informasjon til bruk i verdseltelser, samt utarbeidelse av aksjekjl2lpsavtaler. Samtidig ble det forhandlet med Aker Marine Contractors rundt en charteravtale for NB 718, noe som startet allerede november En forutsetning for prosjektet var at det ble oppnadd enighet med DOF om redusert pris for Aker Oilfield Services if! avtalt pris fra september I midten av mars oppnadde man en prinsipiell enighet rundt flere forhold med DOF Subsea, inkludert en avtale der Aker Ship Lease AS gis en kjl2lpsopsjon pa fartl2lyet NB 705 fra DOF Subsea. Denne strukturen er etablert for a sikre en fleksibel finansieringsll2lsning, hvor fartl2ly og top-side-utstyr kan integreres i en felles finansieringspakke. Dersom Aker Ship Lease AS ikke kan tilby en konkurransedyktig finansieringspakke pa top-side utstyret pa NB 705, overfl2lres kjl2lpsopsjonen til Aker Oilfield Services AS. 6

44 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Samtidig ble Aker og Aker Solutions enig om hovedprinsippene rundt Aker Oilfield Services, Midsund, ACC, ODIM og Aker DOF Deepwater. Nar det gjaldt Aker DOF Deepwater, sa satt Aker Solutions krav om at selskapet ma rendyrkes som ankerhanderings/installasjons-selskap og basert pa dette patok Aker seg a fa solgt et supply fart0y (PSV) som selskapet har under bygging f0r transaksjonen kunne gjennomf0res. I perioden frem til signering 1. april ble det arbeidet mellom partene og deres radgivere med a forhandle frem aksjekj0psavtaler (inkludert endelige avtaler med DOF), samt utarbeide diverse styrepresentasjoner, fullf0re due diligence, fairness opinions, kommunikasjonsplaner, samt informasjon til revisjonsutvalget. III. Verdsettelse a. Fairness opinions Aker Solutions har innhentet en fairness opinion vedn21rende samtlige transaksjoner fra DnB NOR Markets som bekrefter at de avtalte verdier er "fair". DnB NOR Markets har hatt full tilgang til informasjon Ira selskapenes led else (med unntak av ODIM) og investeringsansvarlige i Aker ASA. b. Transaksjonsverdier: Services -Aksjer Aksjon"'rlan ODIM Aker DOF Deepwater Aksjer 189 -Aksjon",rlan 76 Midsund Bruk Aker Clean Carbon 44 Tabellen ovenlor oppsummerer totalt vederlag for de ulike transaksjonene lordelt pa aksjer og aksjona3rlan, samt vederlag fordelt pa selgende selskaper. 7

45 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG IV. Verdivurdering Investeringsansvarlige i Aker utarbeider egne verdivurderinger i forbindelse med den arlige strategiprosessen, og som blir oppdatert ved stl2lrre selskapsnyheter, samt potensielle M&A-situasjoner. I tiiiegg bruker man Il2lpende vurderinger fra meglerhus/analytikere, samt informasjon om relaterte transaksjoner og eventuelle prisindikasjoner fra potensielle interessenter. I det fl2llgende beskrives bakgrunn og prinsipper for verdifastsettelsen i de ulike transaksjonene: a. Aker Oilfield Services Emisjonshistorikk: I april 2007 gjennomfl2lrte selskapet fl2lrste emisjon. Det ble skutt inn USD 22 millioner fra partene basert pa en verdivurdering tilsvarende USD 13,5 millioner. Selskapet hadde pa deue tidspunktet ikke operativ virksomhet. I oktober 2007 gjennomfl2lrte selskapet andre emisjon. Det ble hentet inn USD 38,2 millioner til en verdivurdering pa USD 120 millioner. I etterkant av emisjonen i oktober 2007 inngikk selskapet en femarskontrakt med Petrobras, med opsjon pa forlengelse pa fem ar, med en verdi pa USD 350 millioner for de fl2lrste fem arene. I mars 2008 gjennomfl2lres en tredje emisjon. Det ble hentet inn USD 30 millioner pa en verdivurdering pa USD 154 millioner (samme pris per aksje som forrige emisjon). Utgangspunkt for forhandlingene som ledet frem til endelig avtale 1. april var avtalt pris fra september 2008 med enighet rundt en pris pa MUSD pa 100% basis. I november 2008, som en del av Aker ASA sin strategiprosess med styret, ble det foretatt en verdivurdering av Aker Oilfield Services av Akers investeringsansvarlig. Denne verdivurderingen hadde 3 ulike verdiscenarioer (lav/"base"/hi2ly) med utfall mellom NOK 42 og NOK 90 per aksje. Avtalt pris pa NOK 40,345 per aksje (dvs. 190 MUSD i verdi for 100% av Aker Oilfield Services) kom som et resultat av reforhandlinger med DOF Subsea der det til slutt ble enighet om at DOF Subsea skulle fa beta It totalt 300 MNOK for aksjer og Ian. Etter dette ble det enighet om at Aker skulle fa tilsvarende pris og oppgjl2lrsform for sine aksjer i Aker Oilfield Services som DOF Subsea fikk. I tiiiegg til kjl2lpesummen foreligger et finansieringsbehov og stl2lrrelsen pa dette vii kunne pavirkes av ulike eksterne forhold samt selskapets beslutninger og kundespesifikke Il2lsninger. Denne kontantstrl2lmmen er hensyntatt i verdsettelsen. Betydningen av dette finansieringsbehovet for en hypotetisk transaksjon mellom uavhengige parter er vanskelig a 8

46 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Det ble etablert enighet om at transaksjonen skulle gjennomf0res til aksjekurs pluss en moderat premium som f01ge av at Aker satt pa en kontrollerende post i selskapet. Aker ASAs nylige forhandlinger med en mulig industriell kj0per tilsa at 33 kroner var et absolutt minimum av hva som var akseptabelt for Aker ASA ved et salg til Aker Solutions. Avtalen inneholder en klausul der merverdien ved et eventuelt salg innen 12 maneder fra avtaletidspunktet deles 50/50 mellom kjlllper og selgere. I november 2008 som en del av Aker ASA sin strategiprosess med styret ble det foretatt en verdivurdering av ODIM av Akers investeringsansvarlig. Denne verdivurderingen hadde 3 ulike verdiscenarioer (lav/"base"/hilly) med utfall mellom 40 og 124 NOK per aksje. e. Aker Clean Carbon Det ble etablert enighet om a basere emisjonen pa sam me verdi som forrige emisjon pa tross av positive nyheter/kontrakter fra selskapet. Delte tilsvarer en EK-verdi pa MNOK Finansiering I. Selgerkreditt Fra Akers side var det 3 selskaper som var selgere av aksjer til Aker Solutions AS, hhv Aker ASA, Aker Capital AS og Aker Invest II KlS. Den 1. april ble det mellom disse 4 partene inngatt en avtale om selgerkredilt knyttet til kjlllpet av aksjer i Aker Oilfield Services AS, Odim ASA, Midsund Bruk AS og Aker DOF Supply AS. Hensikten var a finansiere Aker Solutions AS' aksjekj0p. Selgerkredilten er regulert i en egen avtale, Vendor Financing Agreement (Laneavtalen). Selgerkreditten fordeler seg pa de tre selgerne som fllliger: Aker ASA Aker Capital AS Aker I nvest II KS Samlet kroner kroner kroner kroner Selgerkreditten er rentebcerende fra og med 1. april 2009 med en rentesats pa 3 maneders NIBOR + en margin pa 475 punkter. Kjlllper har rett til a innfri selgerkreditten helt eller delvis til enhver tid. Hver av postene, med akkumulerte renter, forfaller til betaling 20 dager etter at kjlllper har mottatt skriftlig varsel fra seiger. I hen hold til avtalen skal ingen av postene kunne kreves tilbakebetalt flllr 1. mai Selgerkreditten har med andre ord ikke et forhandsdefinert forfallstidspunkt og kan saledes lillpe enten til Aker Solutions AS IIlnsker a nedbetale eller at en eller flere av 10

47 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG selgerne ber om hel eller delvis innfrielse. Avtalen regulerer ogsa hva som er a anse som mislighold, og hvordan partene skal forholde seg i en slik situasjon. Laneavtalen inneholder ingen forutsetninger eller henvisninger tillantakers eventuelle planer i forhold til a skaffe langsiktig finansiering, og dette er saledes ikke en betingelse fra selgernes side. I tiiiegg til det laneforholdet som er regulert i Laneavtalen, er det i forbindelse med kj0pet av aksjene i Aker Oilfield Services avtalt utsatt oppgj0r for 1/3 av kj0pesummen med Aker Capital. Delte er regulert i aksjekj0psavtalen og utgj0r kroner. Dette bel0pet forfaller til betaling 20. desember 2009, og det er avtalt en rente tilsvarende 9 maneders NIBOR pluss en margin pa 100 punkter som er inkludert i bel0pet som er referert over. II. Langsiktig finansiering Aker Solutions ASA har utredet muligheten for a ta opp et obligasjonslan med 10petid pa 5 ar. Idette arbeidet har Arctic Securities, Nordea og SEB vrert radgivere. I presentasjonen som ble gilt til presse og analytikere opplyste Aker Solutions at de planla a ta opp et obligasjonslan pa 1,75-2 milliarder kroner L0petiden var 5 ar og planlagt utstedelsesdato var 15. april 2009, og renten pa lanet 3 maneders NIBOR punkter. Det ble opplyst at 1,75 milliarder kroner var kommitert. Aker ASA har tilbudt a delta med inntil 1 milliard kroner i lanet. Dette planlagte laneopptaket er en selvstendig transaksjon, dvs at avtalen Aker Solutions AS inngikk om aksjekj0p ikke var betinget av delte laneopptaket. Administrasjonen hadde falt fullmakt av styret i Aker Solutions ASA for a gjennomf0re de n0dvendige tiltak for a utstede et obligasjonslan. 7. Juridiske vurderinger av prosessen etter avsluttede forhandlinger I. Aker ASA engasjerte den 24. mars advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co til a kvalitetssikre at transaksjonene ble gjennomf0rt i samsvar med lovkrav, vedtekter og relevante forpliktelser. Oppdraget omfattet vurdering av den interne saksbehandling i Aker ASA og andre involverte Aker-selskaper og om n0dvendige beslutninger forela i Aker Solutions AS og tilknyltede selskaper for at avtalene sku lie vrere gyldige. Wikborg, Rein & Co har gilt et sammendrag av sin medvirkning som er inntatt som Vedlegg A til denne rapport. II. Den juridiske gjennomgang har i srerlig grad dreiet seg om en vurdering av f01gende problemstillinger: a. skal kj0p av eiendelene godkjennes i generalforsamlingen i Aker Solutions ASA 11

48 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG b. skal eventuelt opptak av obligasjonslan med Aker ASA som langiver godkjennes av generalforsamlingen i Aker Solutions ASA c. utl0ser transaksjonene sa3rskilte rettigheter etter avtalen mellom aksjona3rene i Aker Holding Wikborg, Rein & Co konkluderte med at transaksjonene ikke krever godkjennelse fra generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. De mente imidlertid at transaksjonene burde godkjennes av generalforsamlingen i datterselskapet Aker Solutions AS. Videre konkluderte de med at det kun er saker som krever behandling av generalforsamlingen i Aker Solutions ASA generalforsamling som skal godkjennes av styret i Aker Holding AS og gir minoritetsaksjona3renes styrerepresentanter sa3rskilte rettigheter. Revisjonsutvalget konstaterer at Aker ASA har behandlet transaksjonene i samsvar med de konklusjoner Wikborg, Rein & Co har trukket. III. IV. Aker Solutions AS innhentet uttalelser om saksbehandlingen fra advokatfirmaene BAHR og Thommessen. Begge advokatfirmaene konkluderte med at godkjennelse fra generalforsamlingen i Aker Solutions ASA ikke var n0dvendig - men Thommessen anbefaler likevel at opptak av obligasjonslanet b0r behandles av generalforsamlingen siden konklusjonen pa dette punktet er usikker. Revisjonsutvalget er kjent med gjennom media og gjennom den kontakt som har Va3rt mellom Aker og minoritetsaksjona3rene i Aker Holding AS at det er ulike syn pa forstaelsen av lovkrav og avtalefestede rettigheter. Utvalget har derfor i forbindelse med denne rapport innhentet supplerende uttalelse fra Asle Aarbakke i advokatfirmaet BAHR. Denne uttalelsen st0tter de vurderinger som tidligere er foretatt av Aker ASAs juridiske radgiver Wikborg Rein. BAHRs uttalelse er vedlagt denne rapport som Vedlegg B. V. Revisjonsutvalget bemerker at transaksjonene er store og kompliserte. Ut fra det som er kommet fram i ettertid er det apenbart forskjellige oppfatninger blant aksjona3rene i Aker Holding AS om forstaelsen av aksjona3ravtalen, og revisjonsutvalget skulle gjerne sett at transaksjonene hadde Va3rt bedre forankret. Pa den annen side har Revisjonsutvalget forstaelse for at hensynet til innsideregler og informasjonsplikt gjorde det 0nskelig med en rask gjennomf0ring. VI. Revisjonsutvalget konstaterer at Aker ASA har gjennomf0rt transaksjonene i samsvar med de vurderinger som er foretatt av deres juridiske radgiver. Wikborg, Rein & Co's vurderinger var sammenfallende med de vurderinger kj0per hadde innhentet fra to ledende advokatfirmaer f0r beslutningene om saksbehandling ble fattet. Pa denne bakgrunn er det Revisjonsutvalgets oppfatning at Aker ASA har opptradt i samsvar med lovkrav og andre avtalefestede krav. 12

49 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Aker ASAs behandling av transaksjonene I. Styrets innledende drfllftinger Under behandling av Aker ASAs strategi for perioden , i styreml2jtet 1. november 2007, uttrykte styret at antall virksomheter under direkte oppfl2jlging av Aker ASA burde reduseres. Protokollen henviser blant annet til Midsund og Odim. Sty ret ga sin tilslutning til at administrasjonen arbeider for a avhende aksjene i disse selskapene. Allerede i styreml2jtet 28. februar 2008 ble det presentert alternative eierstrukturer for flere av de nye oljeserviceselskapene som Aker hadde medvirket til a etablere. Et alternativ var et "subsea life-cycle company", med Aker Oilfield Services og Aker Marine Contractors som integrerte komponenter. Styret tok orienteringen til etterretning. Mer konkrete planer om salg av virksomheter til Aker Solutions ble sa presentert i styreml2jtet 7. mai To hovedskisser ble presentert. Aker Oilfield Services og Odim var blant selskapene som ble omtalt. Aker Oilfield Services var tenkt a utvide produkt- og tjenestespekteret i et "New Subsea" forretningsomrade i Aker Solutions. Odim ville sam men med Aker MH og Aker Pusnes utgjl2jre "New P& T". Styret tok orienteringen til etterretning. I pafl2jlgende styreml2jte 20. juni 2008 ble det presentert en detaljert plan for avhendelse av virksomheter og selskapsandeler i Aker, inkludert selskapene Odim, Aker Oilfield Services og Aker DOF Supply. Styret ga sin tilslutning til denne planen. II. Styrets formelle behandling av aktuelle transaksjoner Styremedlemmene Leif-Arne Langl2JY og Bjl2Jrn Flatgard, som begge er styremedlemmer i Aker Solutions, var ansett som inhabile og deltok ikke i Aker ASA-styrets formelle behandling av de aktuelle transaksjoner. Transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions ble behandlet av Aker ASAs styre ito omganger. 26. februar 2009 var kjl2jp av fartl2jyet NB 718 fra Aker Oilfield Services og avtale om utleie av sam me fartl2jy til Aker Marine Contractors beslutningssak. Styret ga styreformann fullmakt til a innga avtale om kjl2jp av bat og videre utleie av skip til Aker Solutions' datterselskap. Forhandlingene om I2Jvrige elementer i Prosjekt Ren (Aker Oilfield Services, Aker Clean Carbon, Midsund Bruk, Odim) var pa dette tidspunkt en orienteringssak. Pa styreml2jtet 26. mars 2009 redegjorde administrasjonen for status i forhandlingene med Aker Solutions og DOF og for planlagt videre beslutningsprosess og plan for offentliggjl2jring i forbindelse med Aker-dagen 2. april. Transaksjonene var de samme som i foregaende ml2jte, men med tiiiegg av Aker DOF Supply. Det ble videre redegjort for Aker Solutions' plan om et nytt obligasjonslan pa 2 milliarder kroner og Aker ASAs mulige investeringer i dette. 13

50 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Styret i Aker ASA mottar regelmessig administrasjonens vurderinger av verdien av selskapets eiendeler. Det ble derfor ikke vurdert som nl2ldvendig a innhente srerskilte verdivurderinger for Aker ASAs del, men en oppdatert verdivurdering forela til behandling. Styret i Aker ASA forutsatte videre at Aker Solutions innhentet en fairness opinion og det var en forutsetning for gjennomfl2lringen at denne fairness opinion bekreftet de forhandlede verdier som fair. Styret ga konsernsjef fullmakt til a fremforhandle, godkjenne og innga avtaler om salg av Akers eierandeler i de aktuelle selskapene, samt a investere inntil 1 milliard kroner i et nytt obligasjonslan utstedt av Aker Solutions. III. Revisjonsutvalgets arbeid Revisjonsutvalget ble bedt av styret i Aker ASA om a ga gjennom transaksjonsprosessen med srerlig vekt pa a vurdere om nl2ldvendige beslutninger ville bli fattet av de riktige organer slik at transaksjonene ville bli gyldige og om selskapet hadde opptradt i samsvar med kravene til god corporate governance. Utvalget ml2lttes den 25. mars. Pa ml2ltet gav administrasjonen en bred presentasjon av de foreslatte transaksjonene og den planlagte transaksjonsprosessen. Utvalget ble informert om de juridiske uttalelser som var innhentet fra BAHR og Thommessen (utkast) og til diverse mailutveksling med Wikborg, Rein & Co som dokumenterte deres synspunkter. Administrasjonen opplyste at det kunne legges til grunn at de endelige uttalelser fra advokatfirmaene ikke ville avvike fra de tilradninger som utvalget allerede hadde tilgang til. Utvalget fikk ogsa presentert konklusjonene i de Fairness opinions som DnB NOR Markets ville avgi. De skriftlige Fairness opinions forela imidlertid ikke i endelig form. Utvalget gikk gjennom de tilradninger som var gitt av de juridiske radgivere og konkluderte at den foreslatt saksbehandling var i samsvar med disse radene. Videre konstaterte utvalget at de omforente transaksjonsprisene var innenfor de intervaller som DnB NOR Markets ansa som fair. Utvalget konkluderte med at saksbehandlingen var tilfredsstillende. Utvalgets medlem Lone Fl2lnss Schrl2lder ble bedt om a redegjl2lre for utvalgets vurderinger under styrets behandling av saken. IV. Plan for offentliggjering og Aker-dagen Arbeidet med program og opplegg for Aker-dagen 2009 startet for fullt i desember I manedsskiftet januar/februar 2009 ble det for fl2lrste gang tatt kontakt med Statsministerens kontor med sikte pa a avklare om det ville vrere mulig a fa Statsministeren som gjest. 12. februar 2009 ble det rettet en formell henvendelse per e-post til Statsministerens kontor. Etter diverse avklaringer ble det 19. februar 2009 bekreftet at Statsministeren hadde anledning til a delta i et talkshow med temaet pionerskap. 14

51 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG Fl2lrst 19. mars 2009 var forhandlingene om de aktuelle transaksjonene kommet sa langt at den fl2lrste skissen til en plan for offentliggjl2lring ble initiert. Aker-dagen 2. april ble identifisert som et naturlig tidspunkt for offentliggjl2lring ut fra det man da visste om videre framdrift i forhandlingene. Tidspunktet ble i tiiiegg vurdert som gunstig fordi sentrale ledere, styremedlemmer og talsmenn for de aktuelle bedriftene ville vrere tilgjengelige for presentasjoner og oppfl2llgende diskusjoner med analytikere, investorer og presse. Aker la til grunn at Statsministeren ville vrere informert om de aktuelle transaksjonene nar han kom til Aker-dagen. Likevel valgte man a sende en e-post til hans radgiver for a forsikre seg om at beskjeden hadde kommet fram. Melding om transaksjonene ble offentliggjort ca kl E-post til Statsministerens kontor ble sendt kl og fulgt opp per telefon. I paskeuken ble Statsminister Jens Stoltenbergs gjennom media gjenstand for kritikk av tiltakende styrke for sin befatning med saken. Da Statsministerens kontor kommenterte at Stoltenberg hadde kommentert saken pa sviktende grunnlag, valgte Aker a fremsette en unnskyldning til Statsministeren gjennom et apent brev. 9. Aker ASAs himdtering av sin rolle i Aker Holding AS Aker ASA er stl2lrste aksjonrer i Aker Holding AS, og er part i en aksjonreravtale med Staten, Saab og Investor. Aksjonreravtalen slar blant annet fast at Aker ASA har styreflertallet og styreformannsvervet i Aker Holding, og at daglig leder i Aker ASA skal vrere daglig leder i Aker Holding AS. Det gar videre frem av behandlingsgrunnlaget for godkjennelsen av aksjonreravtalen i Stortinget at Akerkonsernets styringsmodell skal omfalte Aker Solutions og at denne stl2lttes av de I2Ivrige aksjonrerene. Videre fremgar det her ogsa at de I2Ivrige aksjonrerene i Aker Holding AS skal holdes informert og delta i styringen av selskapet fl2lrst og fremst gjennom sine oppnevnte styremedlemmer. I forbindelse med de transaksjonene som er omhandlet i denne rapporten har andre aksjonrerer i Aker Holding AS ultalt seg kritisk om Akers handtering av transaksjonene i forhold til Aker Holding AS og medaksjonrerene, og pastalt at Aker har bruit aksjonreravtalen eller forutsetningene for denne. Revisjonsutvalget har derfor bedt administrasjonen utarbeide en oversikt over saksbehandlingen av transaksjonen i Aker Holding AS og Akers deltagelse i denne. I. Innledende behandling a. Aker Oilfield Services utgjl2lr verdimessig hoveddelen av de aktuelle avtalene. Styret i Aker Holding ble fl2lrste gang orientert om at Aker Solutions I2Insket a kjl2lpe hele Aker Oilfield Services i ml2lte 18. september b. I styreml2lte i Aker Holding 24. februar 2009 orienterte 0yvind Eriksen om at Simen Lieungh under sin 4. kvartalspresentasjon offisielt har 15

52 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG uttykt 0nske om a overta Aker Oilfield Services 100%. Eriksen sa at Aker ASA var apen for selge sin aksjepost i Aker Oilfield Services og at det pagikk diskusjoner med Aker Solutions om dette. Forut for en transaksjon ville det bli gjennomf0rt en grundig prosess med due diligence og fairness opinions avgitt fra en uavhengig tredje part. c. Eriksen varslet at sa snart det var oppnadd enighet mellom Aker og Aker Solutions om vilkarene for en slik transaksjon ville styret i Aker Holding bli innkalt for en gjenomgang. d. Den 13. mars ble det holdt eierm0te i Aker Holding i Aker Solutions lokaler pa Fornebu med fire representanter fra Ncerings- og handelsdepartementet og en representant fra Saab/lnvestor. Fra Aker deltok 0yvind Eriksen og Bengt A. Rem. Simen Lieungh ga en grundig redegj0relse for status og strategi i Aker Solutions, herunder potensialet innenfor br0nnintervensjon som nytt markedssegment og overtakelse av hele Aker Oilfield Services som et ledd i denne delen av Aker Solutions' strategi. Eriksen bekreftet at det pagikk diskusjoner mellom Aker og Aker Solutions om salg av virksomheter. Representantene fra Nceringsog handelsdepartementet ga uttrykk for at de ikke ville motta konfidensiell informasjon om transaksjonene. II. Forberedelser til styrebehandlingen a. Tirsdag 24. mars 2009, umiddelbart etter at hovedvilkarene for transaksjonene var omforent mellom Aker og Aker Solutions tok daglig leder i Aker Holding AS, Bengt A Rem kontakt med styremedlemmene Krohn Devoid og Berit Kj011 for a beramme styrem0tet for gjennomgang av avtalene. Det ble etter hvert klart at f0rste mulige tidspunkt for styrem0te var 30. mars etter den tillyste ordincere generalforsamling i Aker Holding AS b. I samtalen med Bengt A Rem ba Berit Kjlllil om a fa tilsendt materiale som ga en beskrivelse av de aktuelle transaksjonene. Bakgrunnen for dette var at hun skulle i millte med representanter for Ncerings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling pa morgenen den 25. mars. Hun IIlnsket a gi en orientering om de planlagte transaksjonene. Rem sendte henne presentasjonen (27 sider) som skulle benyttes i Aker ASAs revisjonsutvalg den 25. mars. Denne presentasjonen inneholdt en detaljert redegjlllreise for transaksjonene (herunder selskaper, verdsetting og pris), forhandlingsprosess og saksbehandling (herunder at det ikke var krav om generalforsamlingsbehandling i Aker Solutions og f01gelig heller ikke styrebehandling i Aker Holding). c. Torsdag 26. mars pa ettermiddagen (ki16.20) sendes agenda for m0tet 30. mars 2009 og styrepapirer til styremedlemmene i Aker Holding. Som saksunderlag sendes Aker Solutions' styrepresentasjon (154 sider). Den inkluderer aile fairness opinions avgitt fra DnB NOR markets til Aker Solutions. 16

53 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG d. Mandag 30. mars kl14.00 avholdes Generalforsamling i Aker Holding. Ml2ltet ledes av Leif-Arne Langl2lY som styreleder i selskapet. Generalforsamlingen velger 0yvind Eriksen til styreleder og Kjell Inge Rl2lkke som nytt styremedlem. Eriksen erstatter Langl2lY og Rl2lkke erstatter Martinus Branda!. De tre I2lvrige styremedlemmene gjenvelges. e. I etterkant av generalforsamling ga 0yvind Eriksen, etter I2lnske fra styremedlem Berit Kjl2ll1 i Aker Holding AS, tre representanter fra departementet en kort redegj0relse om avtalene, herunder prosessen og de juridiske vurderinger som var innhentet av Aker Solutions vedr0rende spl2lrsmalet om generalforsamlingsbehandling etter allmennaksjeloven 3-8 samt kvalitetssikring foretatt av Wikborg Rein & Co pa oppdrag fra Aker. Departementets representanter ga klart uttrykk for at deres prinsipielle holdning var at denne type informasjon skulle tilflyte deres representant i styret i Aker Holding, og at de var forn0yd med hvordan denne prosessen var blitt handtert. III. Styremete i Aker Holding 30. mars 2009 a. Styrem0tet starter kl Det ledes av styreleder 0yvind Eriksen. Styret er fulltallig. I m0tet deltar Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions, Leif Borge, CFO i Aker Solutions samt daglig leder Bengt A. Rem i Aker Holding. b. Eriksen innleder saken ved a redegj0re for aksjonaeravtalens bestemmelser og vurderingene knyttet til behandlingen av saken. Aker Solutions har konkludert at transaksjonene ikke krever godkjenning pa generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. F01gelig er saken en orienteringssak i Aker Holding-styret. c. Lieungh og Borge gjennomgar deretter transaksjonene med utgangspunkt i presentasjonen som er utsendt pa forhand. Lieungh og Borge besvarer sp0rsmal fra styret. Sty ret tar saken til orientering. d. Statens representant sa seg tilfreds med gjennomgangen og hadde ingen innsigelser mot transaksjoner eller prosess. Representanten for de svenske eierne 0nsket pa sin side a fa en ny gjennomgang av transaksjonen der representanter for Aker Holding-aksjonaerene Saab og Investor kan delta. Daglig leder i Aker Holding blir bedt om a organisere en slik gjennomgang neste dag. e. I naervaer av styremedlem Krohn Devoid og daglig leder Bengt A. Rem spurte 0yvind Eriksen Berit Kj011 om ogsa Naerings- og Handelsdepartementet sku lie innkalles til gjennomgang med Saab og Investor neste dag (pa dette tidspunktet var ikke det svenske styremedlemmet lenger med per telefon). Til dette svarer Berit Kj011 at hun ikke anser det n0dvendig, men at hun vii tenke litt mer pa det og gi beskjed til Bengt A Rem hvis hun kommer til at Naerings- og Handelsdepartementet likevel bl2lr innkalles. En slik tilbakemelding ble aldri gitt. 17

54 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG IV. Saab og Investors gjennomgang med Aker Solutions a. Tirsdag 31. mars besl2lker to representanter for de svenske Aker Holding-aksjona3rene Saab og Investor Aker Solutions. De ml2lter fl2lrst Simen Lieungh og Leif Borge. I tiiiegg deltar Bengt A. Rem, samt de svenske eiernes radgiver Harald Willumsen fra advokatfirmaet Wiersholm. b. Lieungh gjennomgar det forretningsmessige rasjonale for transaksjonene og besvarer SP0rsmai. Leif Borge gjennomgar de finansielle effektene av transaksjonen. I m0tet far Saabllnvestor de tre juridiske betenkningene som er utarbeidet hovedsakelig knyttet til aksjelovens 3-8. Aker Solutions' juridiske direktl2lr diskuterte sp0rsmalet videre med Saabllnvestors representanter og Willumsen. c. Til slutt far Saabllnvestors representanter m0te ca 10 personer fra DnB NOR Markets som har Va3rt involvert i utarbeidelsen av fairness opinions til Aker Solutions. De to representantene fra Saabllnvestor er hos Aker Solutions totalt ca. 4,5 timer. V. Tilbakemelding fra Saab og Investor a. Samtidig med at de forskjellige transaksjonsavtalene undertegnes av partene pa ettermiddagen 1. april mottar konsernsjef 0yvind Eriksen i Aker ASA brev fra Investor og Saab per e-post. De svenske Aker Holding-eierne retter i brevet kritikk mot fremgangsmaten og henviser til juridiske betenkninger de har innhentet fra advokatfirmaet Wiersholm som konkluderer at de aktuelle transaksjoner og Aker ASAs deltakelse i Aker Solutions obligasjonslan burde Va3rt fremlagt for generalforsamling i Aker Solutions ASA. b. Eriksen kontaktet Investor per telefon senere samme kveld. Partene ble enige om a m0tes etter paske for a diskutere saken og legge rammene til rette for det videre samarbeidet i Aker Holding. Verken i brevet fra Investor og Saab av 1.april, eller i en samtale daglig leder Bengt A. Rem hadde med representanten for Saab som besl2lkte Aker Solutions 31. mars, ble det tau til orde for at en skulle stanse transaksjonene. VI. Etterf01gende styrem0ter i Aker Holding a. Fredag 3. april kontaktet na3rings- og handelsminister Sylvia Brustad 0yvind Eriksen. Hun ber om telefonkonferanse med ham kl I denne telefonkonferansen redegjl2lr Eriksen for Aker Holding As' befatning med saken og understreker at man har lagt stor vekt pa at aile disposisjoner pa aile mater skal Va3re gjennomf0rt korrekt. Brustad I2Insker at Aker Holding styret skal avholde et styreml2lte og drl2lfte om det er behov for a foreta en uavhengig gjennomgang av de fairness opinions som DnB NOR Markets har utarbeidet. Bengt A. Rem, Simen Lieungh og Berit Kj011 deltar ogsa i telefonkonferansen, samt noen fra embetsverket i departementet men det ble ikke opplyst hvem. 18

55 REDEGJ0RELSE FRA AKER ASAS REVISJONSUTVALG b. Aker Holding AS avholder telefonstyreml1!te kl Et fulltallig styre deltar, samt daglig leder Bengt A. Rem. Styrets leder redegjl1!r for den samtalen han har hatt med statsraden. Etter innledningen fratrer Eriksen og Rl1!kke behandlingen. Kristin Krohn Devoid konstitueres som styreleder og leder ml1!tet deretter. Styret besluttet a be Aker Solutions innhente en ny, uavhengig vurdering av den fairness opinion som ble utarbeidet av DnB NOR Markets pa oppdrag for Aker Solutions og grunnlaget for denne. VII. Etterfelgende arbeid a. Styret i Aker Holding AS og Aker Solutions har fremdeles ikke kommet til enighet om hvilken radgiver som skal engasjeres for den nevnte gjennomgang. Det er heller ikke enighet om mandatet som radgivere skal arbeide under. 10. Vedlegg Juridiske betenkninger og vurderinger (vedlegges i sin helhet): a. Advokatfirmaet Wikborg Reins oppsummering av deres samlede engasjement i forbindelse med gjennomfl1!ringen av transaksjonene. b. Advokatfirmaet BAHRs redegjl1!relse av 8. april 2009 vedr Aker Holding AS - regulering av nasrstaendetransaksjoner. c. Advokatfirmaet Wikborg Reins vurdering av Kristin Krohn Devolds habilitet i Aker Holding AS. 19

56 Vedlegg 3:

57 Vedlegg 4:

58 HJORT Side 2 av5 "Lei! Borge redegjorde for bakgrunnen for den opprinnelige transaksjonen og hvorfor Aker Solutions na ensker a reversere de inngatte avtaler knyttet tilleie av et nytt skip med byggenummer 718. Dette har sammenheng med at Aker Solutions na anser seg bedre tjent med a finansiere skipet over egen balanse samt at dette ogsa gir sterre fleksibilitet til a foreta enskede end ringer innen det samlede byggeprogram. Aker har akseptert reversering mot kun a fo refundert sine faktiske utlegg da dette na ogsa er i samsvar med ma/settingene a reduserer antall transaksjoner mot nrerstaende. Under diskusjonen ble det gitt uttrykkfor at Aker Holding ber utvikle generelle retningslinjer for sin behandling av saker mellom nrerstaende selskaper i Aker. Formalet vil vrere a sikre klarhet i roller ogforventninger og at kravet til armlengdes avstand er ivaretatt. Dette viz bidra til nedvendig forutsigbarhet og grundighet i saksbehandlingen. Hovedprinsippene for slike retningslinjer vii vcere at Aker Holding AS ikke ensker a vrere part i kommersielle diskusjoner, men skal sikre at beslutningsgrunnlaget avhengig av sak delcker: Beskrivelse av bakgrunn og prosess - Juridisk vurdering Ekstern verdivurdering (nar relevant) Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ba videre om at Aker utarbeider et notat til slyret som beskriver hele transaksjonen og saksbehandlingen, samt at Aker Holdings faste advokat gir en uttalelse overfor slyret pa de juridiske forhold knyttet til transaksjonen. Etter at materialet foreligger, vii styret ta stilling til videre saksbehandling" Undertegnede hadde enkelte bemerkninger til f0rste utkastet til styreprotokollasjon. Jeg viser til mitt brev til Aker ASA ved Olav Revhaug 19. april Brevet vedlegges som bilag 1. Mine forslag til endringer ble innarbeidet i protokollasjonen som styret enstemmig vedtok, herunder Kjell Inge R0kke. Saken var neste gang oppe i styrexrurte 18. april I protokollen fra styrexrurtet heter det: "Styret hadde tidligere jatt oversendt et notat utarbeidet av Aker Solutions som beskriver bakgrunn for transaksjonen og saksbehandlingen i Aleer Solutions, samt et notat utarbeidet av Aker Holdings faste advokat, Hans Cappelen Arnesen fra Advokatfirmaet Thommessen om de juridiske forhold. Videre har styret, med samtykke fra Aker Solutions, mottatt kopi av den verdivurderingen som Ernst & Young har avgitt til Aker Solutions pa Eriksen apnet med a vise til jorrige styremete, sam taler under veis med deler av styret, og ensket om na a konkludere den videre behandling av transaksjonen. Det er ikke fremkommet synspunkter pa advokat Arnesens notat som konkluderer med at basert pa de oppgitte verdier er dette ikke en transaksjon som skal behandles av Aker Holding og dets eiere etter aksjonceravtalen mltillegg. Da den allikevel er fremmet vil den

59 HJORT Side 3av5 ogsa bli behandlet av styret i Alrer Holding som en nrerstaende transaksjon mellom Aker og Alrer Solutions i henhold til retningslinjene i aksjonreravtalen. Med henvisning til vurderingen fra advokat Arnesen papekte Else Bugge Fougner at dette er en ny transaksjon og at den ma saksbehandles og vurderes som det. Ernst & Youngs verdivurdering tar utgangspunkt i at prisen ved salget til Alrer pr 1. april 2009 representerte "fair value" og har lagt dette til grunnfor sin verdivurdering na. Ernst & Young har vurdert etterfglgende forhold bl. a.: {?)kt verdi av leiekontrakten hensyntatt lavere kapitalkost na. Lavere restverdi somfglger av antatt svakere rater i perioden etter utlgpet av JOars leieperioden Else Bugge Fougner presiserte at vi ma silcre at verdivurderingen na er foretatt pa helt selvstendig grunnlag. Dette kanfor eksempel gj(i}res ved at Ernst & Young avgir en uttalelse som sier at de har foretatt en markedsmessig vurdering av transaksjonen 1. april 2009, og at de har gjort en tilsvarende vurdering na. Alternativt kan det innhentes verdivurderinger fra andre kvalifiserte aktgrer. I begge alternativene er det markedsverdien som slcal vurderes. Hun papekte videre at Ernst & Young opererer med en range pa verdi mellom MNOK 27 og MNOK 39, mens prisen som er diskutert mel/om partene for "reverseringen" na er MNOK 24. Hun minnet ogsa om at advokat Arnesen har papekt at en pris som overstiger MNOK 27,4 vil innebrere generalforsamlingsbehandling i Alrer Solutions. {?)yvind Eriksen konkluderte med at Aker ASA na ikke kommer til a innga avtale pa de foreliggende villedr. Det fremskaffes ny vurdering av virkelig markedsverdi og dersom Alrer Solutions aksepterer den nye prisen fremlegges transaksjonen om ngdvendigfor generalforsamlingen i Aker Solutions til beslutning. I forkant av slik generalforsamling vil styret i Alrer Holding, og dets eiere, behandle transaksjonen og ta stilling til stemmegivning i henhold til prosedyrene i aksjonreravtalen mltillegg Kjell Inge Rgkke ba om at det blir innhentet verdivurderingfra minst et uavhengig meglerhus i tillegg til eller i stedet for Ernst & Young" Protokollen ble vedtatt av et enstemmig styre, herunder Kjell Inge ~kke. Saken ble siste gang behandlet i styrenwtet i Aker Holding AS 5. mai I protokollen fra styrerrwtet heter det: "Sammen med innkallingen var det distribuert et notat som redegjorde for de forhold som za til grunn for beslutningen om ikke a gjennomf(i}re reverseringen av transaksjonen som tidligere diskutert i styret. {?)yvind Eriksen understreket at et overordnet mal er ro og tillit. Alrer gnslrer frerrest mulig nye nrerstaende transaksjoner som kan slcape grunnlagfor misforstaelser og usiklrerhet. Beslutningen om ikke a gjennomf(i}re transaksjonen er tatt i Iys av dette.

60 HJORT Side4av5 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning" Vedtaket ble truffet av et enstemmig styre, herunder Kjell Inge R.0kke. Til styrenwtet 5. mai 2010 var det oversendt et notat fra administrasjonen i Aker ASA til styret i Aker Holding AS datert 29. april I notatet heter det: "I sin be handling av saken har styret i Aleer Holding AS konkludert med at en reversering slikforesldtt er a betrakte som en ny og selvstendig transaksjon mellom partene, og at det saledes er ngdvendig a gjennomfgre en ny uavhengig vurdering av markedsverdien med basert pa dagens situasjon. Aker besluttet a viderefgre den opprinnejige avtalen, med fglgende hovedargumenter; 1. Aker har w:ert svrert tydelige pa at selskapet ikke gnsleer a involvere seg i nye transaksjoner med ntl!rstaende parler. Aleer Holding styrets krav om at den foreslatte transaksjonen behandles som en ny nr:erstaende transaksjon gjgr at Aleer, pa et prinsipiellt grunnlag, ikke gnsleer a gjennomfgre den slik opprinneligforeslatt. 2. Den JoresLatte transaksjonen mellom Aleer og Aleer Solutions var en reversering av inngatt avtale, og var saledes basert pa verdien fra det opprinne/ige transaksjonstidspunktet. En ny verdsettelse pa selvstendig grunnlag na vil, etter Aleers skjgnn, avstedkomme en vesentlig hgyere verdi enn det som var avtalt i den foreslatte reverseringen. Arsaleene til de antatte merverdiene er todelt; (1) en betyde/ig bedring i marleedetfor jinansiering, medpafglgende bed ret kontantstremfor utleier, (2) et potensiaie for utleier knyttet til det langsiktige perspektivet, herunder restverdien av skipet ved utlgp av leieperioden, som overstiger eventuell risiko knyttet til det kortsiktige ratebildet. 3. Aleer Solutions har tidligere ytret enske om a endre bruksomrade for skipet og muligens elee sin investering i utstyr ut over det som var planlagt i den inngatle charteravtale. Aker Solutions har na varslet A leer om at de vii seke a holde investeringen pll NB 718 innenfor det avtaleregulerte nivllet for investeringer under charteravtalen. Dersom det senere skulle bli avdekleet behov for ytterligere investeringer, hvor Aker gjennom charteravtalen blir involvert, vii dette bli fremlagt overfor Aker Holding i henhold til reglene i aksjont:eravtalen. " Styremedlemmene i Aker Holding AS i perioden mars til og med mai 2010 besto av: 0yvind Eriksen Kristin Krohn DevoId Kjell Inge R.ekke Peter Sandehed Else Bugge Fougner

61 HJORT Sides avs 3 STYRETS OG MIN VURDERING AV "NULLSTILLING" I notatet fra administrasjonen i Aker ASA til styret 29. april 2010, jfforan side 4, gjengis styrets enstemmige oppfatning om "at en reversering slik Joresllztt er a betrakte som en ny og selvstendig transaksjon mellom partene, og at det saledes er nedvendig a gjennomfere en ny uavhengig vurdering av markedsverdien med basert pa dagens situasjon ". Undertegnede bar ikke pa noe tidspunkt gitt uttrykk for at jeg "pa prinsipielt grunnlag ikke kunne akseptere nullstilling". I notatet 29. april 2010 fra administrasjonen i Aker ASA til styret i Aker Holding AS heter det for evrig at "Aker, pa et prinsippiellt grunnlag, ikke ensket a gjennomfere den slik opprinnelig foresllztt. " Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for at jeg skulle vrere inhabil i behandling av denne saken i styret i Aker Kvremer Holding AS knyttet til besvarelse av brevet 14. november 2013 fra nreringsminister Monica Mreland til styret. 4 FORHOLDET TIL NiERINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET I Aker ASAs brev av 20. november 2013 reises spersm~let om "Nrerings- og Handelsdepartementet ble konsultert i saken". Jeg kan ikke se av min kalender eller e-poster at det ble gjort. Jeg sendte en e-post til styremedlem Peter Sandehed den 1. mars Jeg ba om at han ringte meg for a dr0fte saker som skulle behandles pa styrenwtet 2. mars Jeg har i dag ingen erindring om hvilke saker jeg snakket med Sandehed om i telefonen. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Hjort DA L I.k 17, -;ZU~_ e" E]seB u~~~~ Partner H0yesterettsadvokat

62 [3;log nr.... ADVOKATFIRMAET HJORT Olav R.evhaug AkerASA Sendt pr e-post: Oslo. 19. april 2010 Ansvarlig advokat: Else Bugge Fougner Referanse: STYRESAK REVERSERING AV SHIP LEASE TRANSACTION. UTKAST TIL STYREREFERAT Jeg er kiar over at adnrinistrasjonen 1a 0PP til en begrunnelse knyttet tit reversering, mens dialogen j styret gikk pa om saksbehandlingen 80m hadde funnet sted. var tilfredsstlllende t jeg viser her til utkast til referat. tredje avsnitt. Jeg foreshir fulgende endring i tredje avsnitt fra "'FormA1et vil vue "Formtllet vii Va!Te a sucre. /darhel i roller og!orventn;nger og al Iuavet til armlengdes avsland er ivarelatt. Delle vii bidra til mjdvendig forutsigbarhet og grundighet i salesbehamllingen. Hovedprins.ippene for stike retningslinjer vii vtl!re at Aker Holding AS ikke mtstrer a VlEl'e pari ; kommersielle disloojoner. men slurl s{kre at beslulningsgrunnlagel uavheng;g av sale dekker: Beskrive13e av bakgrunn og prosess Jurid/sk vurderi7tg Ekslern verdivurdering (nar relevant) NAt det gjelder selve utkast til vedtak. foreslar jeg at "reverscring av" tas ut. Dernest at det f0yes til en ny setniog: "Etter at materialet fareligger, vii styret ta stilling iii videre saksbehandling. Of Med vennlig hilsen Atnokatfirmaet Hjort DA Lh 11._-- Else BuggefOU~ Partner H0}'estercttsadvokat

63 Vedlegg 5:

64 Vedlegg 6:

65 Vedlegg 7:

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250)

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Page 1 of 5 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Den 21. april 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Komplett ASA i selskapets lokaler på Østre Kullerød,

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Estatia Resort AS

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Estatia Resort AS Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Estatia Resort AS (organisasjonsnummer 856 519 422) avholdt fredag 12. desember 2008 på selskapets forretningskontor i Drammen, klokken 14.00. Det forelå

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål

Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål Kunnskapsfrokost Handelshøyskolen BI 16. juni 2009 http://www.bi.no/content/academicprofile 37600.aspx?ansattid=FGL98053 Aker Solutions-saken Hvilken sak? Aker-saken,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 17. desember 2012 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 19.05.2009 62/09 LYSE ENERGI AS - ENDRET

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA innkalte i brev av 29. april 2013 til generalforsamling 13. mai 2013. Som følge av at fristen for innkalling i Allmennaksjeloven er 21 dager,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Holmsbu, 4. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS En leieavtale er ikke nødvendigvis en leieavtale. Agenda

Detaljer

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2015 for HAVFISK ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utbetaling av utbytte. Styret foreslår utbytte

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS Datert Side 2 av 8 Denne aksjonæravtalen ("Avtalen") er i dag inngått mellom 1. Vallergaard Invest AS, org nr 889 227 362 ("Vallergaard") 2. BMH Invest AS,

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. august 2015 kl. 14.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Fridtjof

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Vurdering av noen forhold knyttet til Geilo Løyper as Oppdraget Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hol kommune. Oppdraget ble gitt i kontrollutvalgsmøtet

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Tar industrielle grep for lønnsom vekst

Tar industrielle grep for lønnsom vekst Tar industrielle grep for lønnsom vekst 2. april 2009 - Aker Solutions tar industrielle grep og styrker konsernets stilling ytterligere innen offshore og energi. Dette skjer gjennom kjøp og tettere integrasjon

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer