Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående: Aker Wayfarer Side 1 of 20 Redegjørelse for Aker Wayfarer-transaksjonen 1. Innledning 1.1 Brev fra næringsministeren til Aker Kværner Holding AS Media, i hovedsak representert ved Dagens Næringsliv (DN), har de siste ukene hatt flere kritiske artikler med fokus på skipet Aker Wayfarer. Statsråd Monica Mæland i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har i et brev datert 14. november 2013 bedt styret i Aker Kværner Holding AS (tidligere Aker Holding AS, i det følgende omtalt som Aker Kværner Holding) om en redegjørelse: Aker Wayfarer Jeg viser til oppslag i Dagens Næringsliv fra hhv. 11. og 12. november om en transaksjon fra 2009 der Aker Oilfield Services AS solgte en byggekontrakt for et skip (senere Aker Wayfarer) til Aker Ship Lease AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, og der Aker Ship Lease AS inngikk avtale med AMC International AS, et heleid datterselskap av Aker Solutions AS om leie av skipet på visse betingelser. I artiklene fremkommer det blant annet påstander om at transaksjonen, da den ble annonsert, kunne ha blitt forventet å medføre, og medførte, en urimelig overføring av verdier fra Aker Solutions ASA til Aker ASA. Jeg vil be om at styret i Aker Kværner Holding AS redegjør for transaksjonen og vurderer de påstandene som er fremsatt. Aker Kværner Holding er største aksjonær i Aker Solutions ASA (AKSO) med en eierandel på 40,3 prosent. Aker Kværner Holding eies i dag av Aker ASA (Aker) med 70 prosent og NHD med 30 prosent. På det tidspunkt avtalene med Aker Wayfarer ble inngått, eide Aker 60 prosent i Aker Kværner Holding, NHD 30 prosent, SAAB AB 7,5 prosent og Investor AB 2,5 prosent. For å besvare brevet fra NHD har Aker Kværner Holding bedt AKSO om en redegjørelse for de faktiske forhold, saksbehandlingen i AKSO og de vurderinger som ble foretatt av AKSO på de aktuelle tidspunkt. Avtalen om salg av Aker Wayfarer fra Aker Oilfield Services AS (AKOFS) til Aker Ship Lease AS (Aker Ship Lease) betegnes heretter som "Salgsavtalen", og leieavtalen vedrørende Aker Wayfarer mellom Aker Ship Lease og AMC International AS (AMC International) betegnes heretter som "Leieavtalen" Aker Solutions Page 1 of 20

2 Dette dokumentet er utarbeidet som svar på Aker Kværner Holdings forespørsel. Redegjørelsen er ferdigstilt og avgitt ved daglig leder og CFO i AKSO, Leif H. Borge, og juridisk direktør i AKSO, Christopher L. Sveen, etter bidrag fra de i administrasjonen som har relevant samtidsinformasjon om transaksjonene. Redegjørelsen er forelagt AKSOs styre, etter anmodning fra Aker Kværner Holding. Av dagens styremedlemmer satt Atle Teigland og Åsmund Knutsen i styret i AKSO da transaksjonene ble fremforhandlet og inngått 1. april Lone Fønss Schrøder satt i styret i Aker da avtalene ble inngått 1. april 2009, men ble valgt inn i styret i AKSO på generalforsamlingen 2. april I tillegg har tidligere styremedlem og leder for revisjonskomiteen i AKSO, Ida Helliesen (styremedlem fra juni 2009 til mai 2012) og tidligere nestleder i styret Mikael Lilius (styremedlem fra juni 2009 til april 2013) gjennomgått kapittel 4 om den mulige reverseringen. Ida Helliesen og Mikael Lilius ble begge valgt inn som uavhengige styremedlemmer i AKSO etter innstilling fra valgkomiteen på den ekstraordinære generalforsamlingen i AKSO i juni Tidligere styremedlem Vibeke Madsen (styremedlem fra april 2005 til mai 2011) har gjennomgått den fulle redegjørelsen. Samtlige som har fått redegjørelsen forelagt har bekreftet at de ikke er kjent med faktiske feil eller utelatelser i det de har gjennomgått. Redegjørelsen vil som sådan bli gjort offentlig tilgjengelig, mens vedleggene er konfidensielle og må ikke uten etter skriftlig samtykke fra AKSO gjøres tilgjengelige for andre enn styret i Aker Kværner Holding og selskapets rådgivere. 1.2 Sammenhengen mellom Aker Wayfarer-avtalene og andre samtidige transaksjoner Salgsavtalen og Leieavtalen for Aker Wayfarer ble inngått samtidig med flere andre avtaler om transaksjoner mellom AKSO-konsernet og Aker-konsernet. Alle avtalene ble inngått 1. april 2009 og annonsert i forbindelse med AKSOs generalforsamling 2. april Det er ikke rom for en full gjennomgang av alle transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009 i denne redegjørelsen. Det vises derfor til AKSOs redegjørelse for avtalene av 15. april I redegjørelsen er Aker Wayfarer omtalt som NB 718, som er referansen til skipets skrog som den gang var under bygging. Vedlegg 1: Redegjørelse fra AKSO av 15. april 2009 Avtalene som ble annonsert 2. april 2009 medførte betydelig diskusjon og oppmerksomhet i media. Dette ledet til en etterfølgende prosess med nye verdivurderinger og behandling på ekstraordinær generalforsamling i AKSO 8. juni 2009, som nærmere beskrevet nedenfor. 1.3 Videre fremstilling AKSO vil i punkt 2 innledningsvis redegjøre for forhold som vurderes å ha overordnet betydning for forståelsen av den etterfølgende detaljerte gjennomgang. Saksforløpet, saksbehandlingen og de vurderinger som lå til grunn på de relevante tidspunkter gjennomgås i punkt 3 og 4, i hovedsak kronologisk. Punkt 5 inneholder enkelte vurderinger av saksforholdet sett i etterkant. 2. Noen viktige overordnede forhold 2.1 Påstandene som er fremsatt i DN I NHDs brev bes det om en vurdering av "de påstandene som er fremsatt". AKSO har gått gjennom det som har vært skrevet i DN. Hovedpåstandene er som følger: 2013 Aker Solutions Page 2 of 20

3 "Tunneldrift": Det påpekes at Leiekontrakten har bidratt negativt til AKSOs driftsresultat. Det hevdes at dette ikke skyldes feilaktige/svake forretningsmessige vurderinger, men er et eksempel på det som omtales som "tunneldrift". Det påstås dermed i realiteten at AKSO har inngått avtalene med kunnskap om at de manglet forretningsmessig grunnlag for AKSO, med det formål å overføre verdier fra AKSO til Aker på bekostning av AKSOs øvrige aksjonærer. Saksbehandlingsfeil: I tillegg til hovedpåstanden om "verdioverføringer til Aker" er det også påstatt at saksbehandlingen av Salgsavtalen og Leieavtalen i AKSO-konsernet ikke var i samsvar med aksjeloven, og at avtalene derfor er ugyldige. 2.2 Det er ikke grunnlag for påstanden om "tunneldrift" Eventuell "tunneldrift" vil være i strid med aksjelovgivningen. Det vil dessuten representere et grovt brudd på de prinsipper som gjelder for AKSOs virksomhet, og de verdier AKSO står for. AKSO opplever følgelig denne anklagen som meget alvorlig. Så langt har skipets inntekter ikke vært tilstrekkelige til å dekke de løpende kostnadene. Dette er selvfølgelig ikke en ønskelig situasjon, men er et resultat av markedsutviklingen og andre etterfølgende begivenheter. Påstanden om "tunneldrift" krever at avtalene må vurderes ut fra situasjonen på inngåelsestidspunktet. Kontraktene for Aker Wayfarer var godt forankret i de involverte selskapenes strategi da de ble inngått, og ble underbygget av forretningsmessige vurderinger og detaljerte kalkyler for inntekter og utgifter. Disse var basert på analyser av de markedsforhold som forelå analyser vi mener var forsvarlige og godt underbygget. Det ble innhentet ekstern fairness opinion som bekreftet at avtalene var markedsmessige. Tapene som i etterkant har oppstått skyldes ikke at AKSOs beslutningstakere ved avtaleinngåelsen har ønsket å gjennomføre rettsstridige overføringer fra AKSO til Aker. Redegjørelsen vil vise at DNs hovedpåstand om at AKSOs beslutningstakere ikke handlet med AKSOs interesse for øye, men i stedet medvirket til "tunneldrift", er uten faktisk grunnlag. 2.3 Saksbehandlingen var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav Påstanden om saksbehandlingsfeil oppfattes innholdsmessig som todelt. Det påstås for det første at det er begått formelle feil, og at dette påvirker avtalenes gyldighet. I tillegg insinueres det at de påståtte saksbehandlingsfeilene er motivert av et ønske om å skjule noe/unngå mer oppmerksomhet rundt avtalene. AKSO mener avtalene er korrekt behandlet selskapsrettslig. AKSO anser det klart at avtalene er bindende for de involverte selskaper. Redegjørelsen vil vise at saksbehandlingen tilfredsstiller de lovmessige krav som gjelder, herunder i forhold til aksjeloven 3-8. Det vises til punkt 5.5 nedenfor. Avtalene ble uavhengig av de formelle lovmessige krav behandlet på alle relevante nivåer i konsernet, i samsvar med AKSOs etablerte rutiner og fullmakter. Avtalene ble også gjenstand for behandling over lang tid, fra den bakenforliggende strategiprosessen, gjennom forhandlinger, til kvalitetssikring og godkjenning av det endelige forhandlingsresultatet. Som en følge av at tilknyttede selskaper var involvert i avtalene fikk avtalene et ekstraordinært fokus. Det var ingenting ved avtalene som var skjult for noen av beslutningstakerne, ei heller for Aker Kværner Holding. Redegjørelsen vil vise at strategiprosessen hadde bred intern forankring hos AKSO. Strategiarbeidet ble innledet ved at administrasjonen i AKSO, under ledelse av CEO Simen Lieungh og lederne for de sentrale forretningsområdene, presenterte sin ambisjon for styret om å ta en ledende rolle innen subsea brønnintervensjon gjennom en integrert modell for tjenesteleveranser. Etter grundig behandling fikk 2013 Aker Solutions Page 3 of 20

4 strategien tilslutning fra et enstemmig styre sommeren På den tiden besto styret i AKSO av 10 medlemmer, hvorav 6 aksjonærvalgte. Styrets leder Martinus Brandal, Leif Arne Langøy og Bjørn Flatgård var de av styrets medlemmer som hadde tilknytning til Aker. De øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene var Vibeke Hammer Madsen, Siri Fürst og Heidi Marie Petersen. Ledelsen i AKSO tok deretter initiativ overfor Aker og fremforhandlet over tid de avtalene som senere ble inngått mellom AKSO og Aker. Det ble utarbeidet en forretningsplan for innleie av skipet, med beregninger og sensitivitetsanalyser for lønnsomheten i prosjektet. Det ble også gjort analyser av alternative fartøyer i markedet. Disse viste at AKSO kunne forvente å gjøre en god forretning ved å leie inn skipet. Som ekstra kvalitetssikring ble det innhentet ekstern vurdering i form av fairness opinion fra DnB NOR Markets før avtalene ble lagt frem for styret. Avtalene ble så gjenstand for endelig behandling i AKSOs styre, etter innstilling fra administrasjonen med relevant underlagsdokumentasjon. Styret vedtok enstemmig å godkjenne de aktuelle transaksjonene, men oppfordret administrasjonen til å reforhandle betalingsprofilen på Leieavtalen. Dette ble gjort før endelig avtaleinngåelse. Avtalene ble deretter godkjent ved nødvendige selskapsrettslige beslutninger i de involverte datterselskap. 2.4 Finansmarkedet våren 2009 påvirket avtalens innhold Våren 2009, da avtalene for Aker Wayfarer ble forhandlet, var finansmarkedene fremdeles sterkt preget av finanskrisen. 15. september 2008 hadde den amerikanske forretningsbanken Lehman Brothers meldt oppbud. Dette ledet til en global finanskrise som medførte at lånemarkedene nesten stanset helt opp. Bankene hadde store problemer med å skaffe finansiering, og banklån var svært vanskelig tilgjengelig. I slutten av oktober 2008 presenterte regjeringen det såkalte "gullkortet", som ga bankene adgang til å bytte obligasjoner med fortrinnsrett med statsobligasjoner. I februar 2009 ble statens finansfond og statens obligasjonsfond opprettet. Finansfondet skulle støtte kapitalstrukturen i bankene, mens obligasjonsfondet skulle støtte markedet for selskapsobligasjoner. Det var således ikke et fungerende lånemarked. Da AKSO hentet inn et obligasjonslån i juni 2009 ble det gjort med en margin på 475 basis-punkter, men det var bare mulig å plassere obligasjonslånet med stor tegning fra Aker og Statens obligasjonsfond. Av et totalt lånebeløp på NOK 2,1 milliarder tegnet Aker seg for NOK 1 milliard og Statens obligasjonsfond med NOK 500 millioner. Til sammenligning ble det samme obligasjonslånet handlet rundt 340 basis-punkter i første kvartal 2010, da spørsmålet om å kjøpe NB 718 fra Aker var oppe (se punkt 4 nedenfor). AMCs strategi var uansett ikke å eie sine skip eller å skaffe egen lånefinansiering, men å disponere skip på langsiktige og kortsiktige leieavtaler for å realisere sin vekstambisjon i markedet for undervannstjenester. For AMC var det imidlertid nødvendig å finne en solid avtalemotpart som kunne garantere finansiering for et skip for utleie. Aker var på den tiden et av få selskap som fremdeles hadde nødvendig soliditet til å påta seg en ubetinget finansieringsforpliktelse overfor AMC. Mange rederier som normalt kunne tilby en langsiktig bareboat-avtale hadde betydelige finansielle utfordringer i den situasjonen som forelå. For AMC var det viktig at Aker kunne tilby utleie av skipet uten finansieringsforbehold. I lys av denne markedssituasjonen sto også AKOFS overfor en vesentlig utfordring. Selskapet hadde to kostbare skip under bygging uten kontraktsdekning eller finansiering. For AKOFS var det sentralt å redusere sine investeringsforpliktelser. Det ble ansett ønskelig å komme ut av byggekontraktene til kostpris Aker Solutions Page 4 of 20

5 2.5 Dagens situasjon for Aker Wayfarer er irrelevant for å vurdere den opprinnelige forretningsplanen Fremstillingen vil vise at den forretningsplan som lå til grunn for Leieavtalen, nemlig å utvikle et avansert fartøy for kabellegging, var realistisk. Planen ble realisert gjennom skipet AMC Connector, med god fortjeneste for AKSOs aksjonærer. Dette er således ikke et prosjekt som har tappet AKSO for verdier. AMC Connector ble riktignok realisert gjennom et annet nybygg enn det som var omfattet av Leieavtalen og som opprinnelig var tiltenkt utnyttet for dette formålet. Det er imidlertid vesentlig at denne endringen skyldes en etterfølgende intern omdisponering innenfor AKSOs nybyggingsprogram, mellom to i utgangspunktet identiske søsterskip. En annen konsekvens av den etterfølgende omdisponeringen av byggeprogrammet var at det innleide skipet ble klargjort for brønnintervensjon i stedet for kabellegging. Dette ble Aker Wayfarer, som skulle være det tredje skipet innenfor AKOFS' forretningsplan for brønnintervensjon. Planen var den gang godt underbygget, og vi viser her til de redegjørelser som ble gitt etter at transaksjonene ble annonsert og i tilknytning til den etterfølgende generalforsamlingen i AKSO. Foreløpig er dette dessverre et prosjekt som ikke har lykkes som forutsatt da markedet for brønnintervensjon har vært svakere enn antatt. Skipet opererer derfor inntil videre i det alminnelige markedet for konstruksjonsskip, hvor det er lavere marginer og ingen betaling som gir avkastning på de ekstra investeringer som er gjort for å klargjøre skipet for brønnintervensjon. Uansett er bruken av Aker Wayfarer i dag ikke relevant for å vurdere den opprinnelige beslutningen om å inngå Leieavtalen. 2.6 Avvikling av Leieavtalen ble stanset i Aker Kværner Holding Fremstillingen vil vise at AKSO etter hvert ønsket å overta eierskapet til NB 718/Aker Wayfarer. Det skyldes særlig at markedsforholdene etter hvert endret seg, og at planen om å utvikle skipet for brønnintervensjon etter omdisponeringen av NB 718 og NB 719. AKSO tok initiativ overfor Aker for å få til dette, og Aker stilte seg positive til å selge skipet til AKSO til bokført verdi, forutsatt at styret i Aker Kværner Holding ikke motsatte seg dette. En slik handel ble vurdert som svært attraktivt for AKSO, og et samlet styre i AKSO stilte seg bak planen. På det tidspunktet besto styret av Øyvind Eriksen (leder), Kjell Inge Røkke, Lone Fønss Schrøder, Vibeke Madsen, Ida Helliesen, Mikael Lilius og fire representanter fra de ansatte. Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke fratrådte under AKSO-styrets behandling av saken. Nødvendige avtaler ble fremforhandlet med Aker, men fikk ikke den forutsatte tilslutning i styret i Aker Kværner Holding. Dette ble redegjort for av Kjell Inge Røkke på styremøte i AKSO i april Resultatet var at Leieavtalen løp videre uendret, til tross for endringene i markedsforholdene. 3. Oversikt over selskapene og hendelsesforløpet 3.1 Aker Marine Contractors (AMC) var et sentralt forretningsområde for AKSO AMC ble etablert av Aker Maritime AS allerede i AMC utviklet seg til et ledende kompetansesenter for kompliserte marine operasjoner i forbindelse med olje- og gassvirksomhet, og ble et viktig forretningsområde i Aker-konsernet Aker Solutions Page 5 of 20

6 I 2001 innledet AMC et samarbeid med rederiet BOA Limited/Taubåtkompaniet AS (BOA), som kom inn som medeier i AMC med 40 prosent. Samarbeidet ga AMC tilgang til BOAs spesialfartøyer, som blant annet ble brukt ved installasjon av offshoreplattformer og forankringssystemer på dypt vann. Etter omorganiseringen av "Aker Kværner"-konsernet, som ledet til børsnotering av Aker Kværner ASA i 2004 (Aker Kværner endret i 2008 navn til Aker Solutions), har eierskapet i AMC vært lagt til AKSO. I 2005 tok styret i AKSO en strategisk beslutning om å bygge opp AMC til å bli en større aktør, med ambisiøse planer for videre utvikling og vekst. For å oppnå målsettingene inngikk AMC langsiktige avtaler om innleie av to skip fra BOA; Boa Sub C (avtale inngått i 2005) og Boa Deep C (avtale inngått i 2008). I tillegg hadde AMC kortsiktig innleie av skip i det såkalte spotmarkedet, som i omfang tilsvarte 12 skip på fulltid i Etter strategibeslutningen i 2005 etablerte AMC seg dessuten i Houston og Australia. Selskapets omsetning i 2006 var ca. NOK 1 milliard, og i 2008 nærmet omsetningen seg NOK 2 milliarder. Utviklingen i driftsresultat var enda bedre. Ambisjonen om vekst og prognosen fra 2005 var overoppfylt, og satsingen på AMC var dermed blitt en økonomisk suksess. For å utvikle virksomheten videre, og for å gjøre virksomheten mindre sårbar mot enkelte geografiske markeder og segmenter, ønsket AMC å skaffe ytterligere to skip på langsiktig innleie i tillegg til Boa Deep C og Boa Sub C. Det ville gi bedre kapasitet, og gjøre det mulig å etablere seg med mer tyngde i Australia/Asia som en tredje region ved siden av Nordsjøen og Mexicogolfen/Brasil. I februar 2008 ble AKOFS' nybygg identifisert som aktuelle alternativer, på grunn av tekniske spesifikasjoner og tidspunktet skipene ville være klare i markedet. Det var også et alternativ å leie skip fra Maersk. Den tekniske spesifikasjonen og leveringstiden var noe forskjellig for disse alternativene. Fra sommeren 2008 konkluderte AMC med at AKOFS' skip var å foretrekke som første steg mot en økning av flåten til fire skip på langsiktig innleie. AMCs finansielle strategi var ikke å eie skipene selv. Både Boa Deep C og Boa Sub C var leiet inn på langsiktige leiekontrakter, og planen var å gjøre det samme for de to neste skipene. 3.2 Aker Oilfield Services (AKOFS) AKOFS ble etablert 29. desember 2006 av Aker Yards (senere STX), Aker, AKSO og DOF Subsea (DOF). DOF er et ledende norsk offshore-rederi med base i Austevoll og i Bergen, uten eiermessig eller annen tilknytning til Aker eller AKSO. Forretningsplanen for den nystartede virksomheten var å utnytte eiernes forskjellige kompetanser i et samarbeid om en serie med brønnintervensjonsfartøyer som skulle bygges, finansieres, utstyres og bemannes/driftes av aksjonærene (som leverandører) under AKOFS' overordnede ledelse. Opprinnelig ble det planlagt en flåte bestående av fire brønnintervensjonsfartøy, og det ble inngått fire byggekontrakter med Aker Yards. Av hensyn til fremdriften ble det etter hvert besluttet at AKOFS i stedet skulle leie inn to skip fra DOF, slik at to av byggekontraktene hos Aker Yards ble kansellert sommeren AKOFS ville da sitte igjen med to innleide og to eide skip. Sommeren 2008 var AKOFS i ferd med å inngå kontrakt med Petrobras i Brasil for det ene innleide skipet (NB 716, som fikk navnet Skandi Santos). Samtidig pågikk forhandlinger med Total om å benytte det andre innleide skipet i Angola (NB 705, som fikk navnet Skandi Aker). I dag er disse skipene på kontrakt for henholdsvis Petrobras og Total Aker Solutions Page 6 of 20

7 I 2008 hadde AKOFS fortsatt ikke beskjeftigelse for de to skipene som var under bygging; søsterskipene NB 718 (senere Aker Wayfarer) og NB 719 (senere AMC Connector). Disse byggekontraktene representerte en stor investeringsforpliktelse, som kom i tillegg til ferdigstillelsen av Skandi Santos og Skandi Aker. Uten kontrakter var det en utfordring å finansiere ferdigstillelsen av skipene for brønnintervensjon. AKOFS-konsernet var organisert med AKOFS som morselskap, og egne datterselskap for hvert av selskapets fire skip (AKOFS 1 AS for NB 716/Skandi Santos, AKOFS 2 AS for NB 705/Skandi Aker, AKOFS 3 AS for NB 718/Aker Wayfarer og AKOFS 4 AS for NB 719/AMC Connector), i tillegg til blant annet et driftsselskap. Aksjonærfordelingen i AKOFS sommeren 2008 var DOF (21,3 prosent), Aker (46,4 prosent) og AKSO (32,3 prosent). Forholdet mellom aksjonærene var regulert i en aksjonæravtale, som sikret hver av de tre eierne styreplass. Det var inngått flere leveranseavtaler mellom aksjonærer og AKOFS, blant annet slik at DOF skulle levere maritime tjenester. 3.3 AKSOs strategiprosess sommeren satsing på AMC og AKOFS I 2008 gikk AKSO gjennom en omfattende strategiprosess. Strategiplanen ble første gang diskutert på en styresamling i AKSO 5. og 6. juni På styremøtet deltok samtlige styremedlemmer, CEO, CFO og lederne for konsernets sentrale forretningsområder. På styresamlingen presenterte administrasjonen forslag til ny strategi. Subsea ble identifisert som ett av de to viktigste vekstområdene for konsernet, og veksten skulle særlig oppnås gjennom økt leveranse av tjenester. Målet var å levere tjenester innen en større del av verdikjeden for undervannsteknologi enn tidligere, og brønnintervensjon ble trukket frem som det mest konkrete segmentet man ønsket å gå inn i. AKSO skulle ta en ledende rolle innen dette feltet gjennom en integrert leveringsmodell som omfattet både undervannsteknologi, brønnteknologi og marine tjenester. AKOFS ble i strategien trukket frem som en mulig oppkjøpskandidat. AMC var sentral i denne nye integrerte leveringsmodellen for undervannstjenester. Et enstemmig styre var positive til strategien, og ba administrasjonen komme tilbake med en endelig strategiplan og handlingsplan til styremøtet i september I styremøte 12. august 2008 besluttet AKSO å kjøpe BOAs aksjer i AMC for NOK 740 millioner. I styrepresentasjonen ble AMCs strategi for vekst, herunder planene om å øke flåten fra to til fire skip på langsiktig innleie, trukket frem. Vedlegg 2: Presentasjon til styremøte i AKSO 12. august 2008 I styremøtet 4. september 2008 ble AKSOs strategiplan gjenstand for endelig behandling. Styret ga enstemmig tilslutning til strategiplanen som var diskutert på styremøtet i juni, herunder fokus på subsea og ambisjonen om å ta en ledende rolle innen subsea brønnintervensjon gjennom en integrert modell for tjenesteleveranser. Styret ga administrasjonen fullmakt til å forhandle om et kjøp av Akers og DOFs aksjer i AKOFS. Vedlegg 3: Aksjonsliste presentert på styremøte 4. september Forhandling om leie av skip og kjøp av AKOFS ble initiert av AKSO i 2008 I tråd med strategien som var diskutert i AKSOs styremøte, ble det ny fremdrift i AMCs planer om å skaffe nye skip. Med bakgrunn i samtaler med ABB, ble det, som del av dette, utviklet planer for et avansert fartøy for kabellegging Aker Solutions Page 7 of 20

8 Høsten 2008 var det samtaler mellom AMC og AKOFS om utleie av NB 718. Skipets tekniske spesifikasjoner og kommersielle muligheter innenfor AMCs forretningsplan ble nærmere vurdert. AKSO innledet også forhandlinger med Aker og DOF om å kjøpe samtlige aksjer i AKOFS. Partene ble enige om pris på selskapet i størrelsesorden USD 290 millioner. Den avtalte prisen var et resultat av forhandlinger, og basert på at man hadde mottatt verdivurderinger fra tre forskjellige uavhengige finansielle rådgivere som konkluderte med verdier i nivået USD 260 til USD 567 millioner. Avtalen ble imidlertid ikke effektuert, da enkelte sentrale beslutningstakere mente prisen var for høy. 3.5 AKOFS' beslutning om salg av byggekontrakter i november november 2008 var det styremøte i AKOFS. AKOFS hadde fortsatt ikke oppnådd kontrakt for NB 718 og NB 719, samtidig som byggekontraktene utgjorde betydelige investeringsforpliktelser som ikke var finansiert. I styremøtet la administrasjonen frem ulike alternativer for hvordan dette kunne håndteres. Et alternativ var å ferdigstille skipene med utstyr for alminnelige konstruksjonsoppdrag, uten spesialutstyr for brønnintervensjon. Dette ville redusere investeringene betydelig. Skipene ville da kunne leies ut i konstruksjonsmarkedet inntil AKOFS hadde behov for dem som brønnintervensjonsskip. En ulempe med en slik strategi var at det uansett ville binde betydelig kapital for AKOFS, og at skipene ville gå i et marked med lavere marginer og mindre differensiering på teknologisiden. Et annet alternativ som ble presentert var å selge byggekontraktene, slik at AKOFS kunne fokusere på utviklingen av de gjenværende skipene og avvikle investeringsforpliktelsen i de to byggekontraktene. For å redusere selskapets investeringsforpliktelser besluttet styret i AKOFS, med tilslutning fra representantene fra alle de tre eierne, å gi administrasjonen fullmakt til å selge de to byggekontraktene til en pris minimum tilsvarende påløpte byggekostnader. Vedlegg 4: Protokoll fra styremøte i AKOFS 4. november Nye forhandlinger om leie av NB 718 (senere Aker Wayfarer) fra desember 2008 Etter styremøtet i AKOFS i november var det klart at AKOFS verken kunne eller ønsket å påta seg finansieringsansvaret for NB 718 med sikte på utleie til AMC. AMC var derfor avhengig av mer solid motpart. 18. desember 2008 presenterte AMC en forretningsplan for Aker om innleie av NB 718. Forretningsplanen var utarbeidet etter AMCs gjennomgang av skipet sammen med AKOFS, og på grunnlag av AMCs innledende kontakt med ABB og vurderinger rundt muligheter i markedet for et avansert fartøy for legging av kabler. Planen gikk ut på at Aker ville kjøpe AKOFS 3 AS fra AKOFS, det vil si datterselskapet til AKOFS som hadde byggekontrakten for NB 718. Aker skulle finansiere og ferdigstille skipet og deretter leie det ut til AMC på bareboat-vilkår. Dette skulle realiseres ved at AMC ville kjøpe maritime tjenester fra DOF. Skipet ville bli utrustet med spesialutstyr for legging av kabler. Planen var forankret i AMCs ambisjon om vekst til fire skip, og i målsettingen om å få fotfeste i flere geografiske markeder og nye tjenestesegmenter slik at eksponeringen og sårbarheten mot enkelte markeder ble jevnet ut. AMCs presentasjon forutsetter en dagrate for innleie av skipet inkludert konstruksjonsutstyr på det som tilsvarte en bareboat charter på USD per dag. I dette ble det indikert investeringer i konstruksjonsutstyr på Akers hånd på rundt NOK 330 millioner. 9. januar 2009 sendte Aker en epost til AMC med forslag til hovedelementene i en leieavtale for NB 718. Forslaget var en leieavtale på bareboat vilkår i 10 år, med dagrate på NOK / USD I tillegg 2013 Aker Solutions Page 8 of 20

9 skulle det være rom for ekstra investeringer i utstyr spesifisert av AKSO, hvor kostnadene skulle finansieres av Aker mot påslag i leien. Ved avtaleinngåelse skulle AMC forskuddsbetale NOK 295 millioner av leien. Dette dannet utgangspunkt for de videre forhandlingene mellom Aker og AMC om Leieavtalen. I januar og februar ble det utvekslet avtaleutkast mellom partene som blant annet regulerte beregning av leien ved investering i ekstra utstyr, forskuddsbetaling av leien, og forhold knyttet til skipsbyggingskontrakten med STX. Partene var også i forhandlinger med STX om tilpasninger i byggekontrakten. 3.7 Nytt initiativ fra AKSO om kjøp av AKOFS Parallelt med forhandlingen beskrevet ovenfor tok AKSO et nytt initiativ overfor Aker og DOF etter årsskiftet for å få til en overtakelse av Akers og DOFs aksjer i AKOFS. I lys av den pågående strategiprosessen i Akerkonsernet, og ny konsernsjef som ønsket initiativet velkommen, fikk diskusjonene ny fremdrift og ble utvidet til også å omfatte andre virksomheter der AKSO hadde strategiske interesser og så langsiktige industrielle muligheter. Dette ledet til at det i tiden frem til 1. april 2009, uavhengig av Leieavtalen og Salgsavtalen, ble forhandlet frem flere avtaler om transaksjoner mellom Aker-konsernet og AKSO-konsernet, i ettertid omtalt som Prosjekt Ren (ref. punkt 1.2 og Vedlegg 1). 3.8 Avsluttende forhandlinger om Leieavtalen i februar/mars februar 2009 behandlet styret i AKSO forslaget fra AMC om å leie NB 718 fra Aker. Det ble presentert en forretningsplan der skipet skulle utvikles til et spesialtilpasset fartøy for legging av kabler. Det fremgår av styrepresentasjonen at AMC mente at NB 718 var det foretrukne alternativet for AMCs planer. Leien skulle være USD /NOK per dag for et bareboat charter, med tillegg av inntil USD /NOK per dag dersom det ble foretatt modifikasjoner i skipet eller kjøpt utstyr som Aker skulle finansiere. Samlet leie vil dermed bli USD /NOK per dag. Med utgangspunkt i denne leieprisen og AMCs markedsanalyse presenterte AMC økonomiske beregninger som viste at skipet ville generere et break even resultat ved 200 dager på kontrakt i året, og ville gi litt over NOK 100 millioner i positivt driftsresultat per år ved 280 dager. Det siste ble fremholdt som det mest sannsynlige. Man la da til grunn en forretningsmodell basert på en definert dagsleie for skipet isolert, med tillegg av inntekter fra levering av kabelleggingstjenester. ABB var stadig i dialog med AMC om en kontrakt for et slikt skip, noe som bekreftet AMCs tro på strategien. I styremøtet i AKSO ble leieavtalen godkjent. Det ble imidlertid bemerket at det ville være ønskelig om leien kunne reduseres de første årene, mot en tilsvarende økning i leien de siste årene. Årsaken var at AMC de første to årene hadde faste forpliktelser knyttet til leien av de to skipene fra BOA. Det var derfor en fordel for likviditets- og risikostyringen å redusere leien for NB 718 i samme periode, frem til AMC eventuelt kunne terminere leien for BOA-skipene dersom det var behov for å ta de faste kostnadene ned igjen. Vedlegg 5: Presentasjon til styremøte i AKSO 23. februar 2009 Etter styremøtet var det ytterligere forhandlinger om detaljene i leieavtalen. Blant annet ble det fremforhandlet en endring i betalingsprofilen i samsvar med det som var diskutert på styremøtet i AKSO, slik at leien skulle være et fast beløp den første perioden, og så øke den siste perioden. Videre ble det enighet om at forskuddsbetalingen skulle tilbakebetales over flere år enn i det opprinnelige forslaget, slik at AMC fikk fordel av redusert leie fra et tidligere tidspunkt. Det ble også foretatt endringer i renteberegningen knyttet til forskuddsbetalingen i AKSOs favør. Utgangspunktet for beregningen med USD /NOK per dag lå imidlertid fast Aker Solutions Page 9 of 20

10 AKOFS og Aker ble i tillegg enige om å overdra byggekontrakten for NB 718 til byggekost, i form av et salg av AKOFS 3 AS til Aker Ship Lease. Aker Ship Lease fremforhandlet også enkelte endringer i byggekontrakten for NB 718 med STX. 3.9 DnB NOR Markets ble engasjert til å foreta en uavhengig vurdering av Salgsavtalen og Leieavtalen I andre halvdel av mars ble DnB NOR Markets engasjert for å gi en uavhengig tredjepartsvurdering av de fremforhandlede avtalene for NB 718/Aker Wayfarer. DnB NOR Markets ble bedt om å uttale seg om både avtalen om salg av AKOFS 3 AS fra AKOFS til Aker, og om Leiekontrakten. DnB NOR Markets konkluderte med at begge transaksjoner var "fair". DnB NOR Markets avga også en vurdering av alle transaksjonene som ble annonsert 2. april 2009 sett i sammenheng, og konkluderte også med at de var fair i et slikt perspektiv. Vedlegg 6: Fairness opinion fra DnB NOR Markets for salg av AKOFS 3 AS Vedlegg 7: Fairness opinion fra DnB NOR Markets for leie av NB 718 Vedlegg 8: Fairness opinion fra DnB NOR Markets for transaksjonene sett i sammenheng 3.10 Beslutning om å samordne avtaleinngåelsene mellom AKSO- og Aker-konsernet Frem til februar/mars 2009 hadde forhandlingene om leieavtale for NB 718, og forhandlingene om overtagelse av Akers og DOFs aksjer i AKOFS (og øvrige transaksjoner - se ovenfor), vært gjennomført parallelt, men stort sett uavhengig av hverandre (se vedlegg 1). Leieavtalen for NB 718 ble stort sett håndtert som et selvstendig prosjekt knyttet til AMCs operative strategi. Etter hvert ble det imidlertid besluttet at avtalene knyttet til NB 718 skulle inngås og annonseres 1. april 2009, samme dag som de øvrige transaksjonene. I styremøte i AKSO 30. mars 2009 ble alle virksomhetsoverdragelsene som senere ble annonsert 2. april 2009 behandlet. Presentasjonen til styret omhandlet også vilkårene knyttet til Salgsavtalen og Leieavtalen for NB Inngåelse av Salgsavtalen - saksbehandlingen Salgsavtalen ble inngått 1. april 2009, hvoretter Aker Ship Lease overtok byggekontrakten for NB 718 fra AKOFS ved å erverve samtlige aksjer i AKOFS 3 AS. Vedlegg 9: Avtale om overdragelse av aksjer i AKOFS 3 AS fra AKOFS til Aker Ship Lease AS. Salgsavtalen ble behandlet etter aksjeloven 3-8 i AKOFS. Begrunnelsen var at Aker var aksjonær i AKOFS, og derfor falt innenfor personkretsen hvor slik behandling er nødvendig. Vedlegg 10: Protokoll fra styremøte i AKOFS 1. april 2009 Vedlegg 11: Styrets redegjørelse for salg av AKOFS 3 AS Vedlegg 12: Protokoll fra generalforsamling i AKOFS 1. april Inngåelse av Leieavtalen - saksbehandlingen Den endelige Leieavtalen ble også inngått 1. april 2009 mellom AMC, representert ved selskapet Aker Marine Contractors International AS (AMC International, senere AKOFS Wayfarer AS), og Aker Ship Lease. Leieperioden var 10 år med en rate på NOK per dag den første perioden, og en variabel rate den 2013 Aker Solutions Page 10 of 20

11 siste perioden avhengig av hvor mye investeringer som ble gjort i utstyr og for å modifisere skipet. AMC skulle forhåndsbetale NOK 310 millioner av leien for å finansiere kabelleggingsutstyr. Forskuddsbetalingen gikk til fradrag i leien de siste årene av avtalens løpetid. AKSO stilte også garanti for leieforpliktelsene, og Aker Capital AS stilte garanti for forskuddsbetalingen. Med de justeringer i betalingsprofil som var fremforhandlet, tilsvarte leien USD per dag, som foreslått i AKSOs styremøte 23. februar Vedlegg 13: Bareboat charter for NB 718 Leieavtalen ble behandlet av styret i AMC International den 1. april Vedlegg 14: Protokoll fra styremøte i AMC International den 1. april Det ble vurdert at det ikke var nødvendig å behandle Leieavtalen på generalforsamling i AMC International etter aksjeloven 3-8. Det skyldes både at partene ikke var innenfor den kretsen av nærstående der slik behandling er påkrevet, og at avtalen lå innenfor selskapets vanlige virksomhet. Vurderingene hadde også støtte i notater innhentet fra advokatfirmaene Thommessen og BA-HR. Leieavtalen ble derfor behandlet av styret i AMC International på vanlig måte. Det vises til punkt 5.5 nedenfor Ekstern vurdering fra UBS Transaksjonene ble gjenstand for betydelig oppmerksomhet i media og fra NHDs side etter annonsering. Det ble etter hvert besluttet å innhente en «second opinion» fra UBS etter forslag fra Aker Kværner Holding. Etter initielt forslag fra Berit Kjøll i epost 8. april 2009, på vegne av seg selv som styremedlem i Aker Kværner Holding, NHD, Saab og Investor, ble aksjonærene i Aker Kværner Holding enige om hvilke av de annonserte transaksjonene det var behov for at skulle vurderes av UBS. AKSO, aksjonærene i Aker Kværner Holding og UBS ble deretter enige om utforming av et mandat for UBS. Mandatavtalen ble deretter inngått mellom AKSO og UBS. Vedlegg 15: Epost fra Berit Kjøll 8. april 2009 med forslag til mandat UBS foretok ikke noen særskilt ny gjennomgang av de avtaler som ikke var omfattet av den omforente mandatavtalen. Dette gjaldt overdragelsen av NB 718/AKOFS 3 AS til Aker Ship Lease, inngåelsen av Leieavtalen, emisjonen i Aker Clean Carbon AS og salget av aksjer i Midsund Bruk AS. NHD innhentet imidlertid en ekstern vurdering fra Pareto Securities av transaksjonene som var annonsert 2. april 2009, som også omhandlet disse transaksjonene. UBS fikk tilgang til alt relevant materiale fra AKSO, herunder om Salgsavtalen og Leieavtalen, og hadde møter med ledelse og nøkkelpersoner i AKSO og de selskaper som var omfattet av transaksjonene. Pareto Securities baserte seg på offentlig tilgjengelig informasjon og egne forutsetninger om markeder og priser. Konklusjonen til UBS var at vilkårene som var avtalt for de aktuelle transaksjonene var "fair" for AKSO fra et finansielt ståsted. Vedlegg 16: Fairness opinion fra UBS 3.14 Avsluttende behandling i AKSOs generalforsamling 2013 Aker Solutions Page 11 of 20

12 Etter at de nye eksterne vurderingene var innhentet besluttet aksjonærene i Aker Kværner Holding å akseptere transaksjonene. 8. juni 2009 ble det truffet følgende vedtak på ekstraordinær generalforsamling i AKSO: "Generalforsamlingen slutter seg til transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Akerkonsernet kunngjort 2. april 2009, herunder den strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene. Vedtaket på generalforsamlingen hadde støtte fra alle aksjonærene i Aker Kværner Holding. Vedlegg 17: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AKSO den 8. juni Omdisponering av NB 718 og NB 719; Aker Wayfarer og AMC Connector Som angitt ovenfor var planen for NB 718 (Aker Wayfarer) at skipet skulle bygges for kabellegging, mens NB 719 fremdeles skulle utvikles til det tredje brønnintervensjonsfartøyet til AKOFS. Sommeren 2009 bestemte man seg imidlertid å endre disse planene. Det ble vurdert at NB 719 passet bedre enn NB 718 for planen om et avansert skip for kabellegging. Leveringstiden for NB 719 var senere, hvilket var en fordel av hensyn til leveringstid for utstyr, modning av prosjektet og bearbeidelse av markedet. Byggingen av NB 718 hadde dessuten kommet noe lenger ved at det allerede var foretatt spesifikke investeringer rettet mot brønnintervensjon, som ville være "til ingen nytte" ved bruk av NB 718 som kabelleggingsfartøy, men som derimot ville være hensiktsmessig for AKOFS' tredje brønnintervensjonsskip. Basert på dette besluttet styret i AKSO 10. juni 2009 å omdisponere bruken av NB 718 og NB 719 i forhold til det som tidligere var planlagt. Resultatet ble at NB 719 ble omdisponert til AMCs virksomhet for å bli utviklet til et kabelleggingsfartøy, mens NB 718 overtok NB 719s tiltenkte rolle som det planlagte tredje skipet for brønnintervensjon i AKOFS. Vedlegg 18: Presentasjon til styremøte i AKSO 10. juni 2009 For AKSO var dette et spørsmål om en ordinær strategisk porteføljeforvaltning med henblikk på kostnadsreduksjon og markedstilpasning. Disposisjonen er imidlertid vesentlig i den forstand at Leieavtalen fikk et annet formål enn tiltenkt, slik at bruken av NB 718 i dag ikke lenger lar seg sammenligne med de planene som opprinnelig lå til grunn for Leieavtalen Realisering av AMC Connector etter omdisponeringen Etter omdisponeringen omtalt ovenfor, ble NB 719 bygget ferdig av AKSO/AMC som et avansert fartøy for å legge kabler. Skipet fikk navnet AMC Connector, og gikk inn i AMCs virksomhet. Resultatene til AMC Connector tilsier at innleien av NB 718 ga grunnlag for en lønnsom forretningsplan. 20. januar 2010 godkjente styret i AKSO en langsiktig kontrakt for AMC Connector med ABB. Bareboat raten med ABB tilsvarte den raten AMC opprinnelig hadde antatt i sin forretningsplan fra februar 2009 at NB 718 ville kunne innbringe. I tillegg kom levering av tjenester. Samlet sett medførte dette en god forretning for AKSO Aker Solutions Page 12 of 20

13 22. oktober 2010 annonserte AKSO salg av AMC til Ezra Holdings Ltd (Ezra), et rederi notert i Singapore. Den såkalte "connector business" i AMC, som besto av rett til overtakelse av 50 prosent av aksjene i AMC Connector til kostpris og kontrakten med ABB, ble verdsatt til USD 50 millioner i transaksjonen. Som del av transaksjonen skulle AKSO beholde 50 prosent eierskap i skipet AMC Connector sammen med Ezra. Skipet skulle så leies ut til Emas AMC (tidligere AMC), som ville ha det på langsiktig kontrakt med ABB. 11. oktober 2012 ble det annonsert at AKSO og Ezra hadde inngått avtale om å selge eierskapet til skipet AMC Connector til Ocean Yield (tidligere Aker Ship Lease), som også overtok leieavtalen med Emas AMC. AKSO realiserte en ytterligere gevinst på AMC Connector ved dette salget. Gjennom salget av AMC til Ezra, og det etterfølgende salget av AMC Connector til Ocean Yield, har den opprinnelige planen om en kabellegger som ga opphav til Leieavtalen vært et vellykket prosjekt for AKSO. Vedlegg 19: Pressemelding fra AKSO den 22. oktober Vedlegg 20: Pressemelding fra AKSO den 11. oktober AKSO ønsket å kjøpe NB 718 fra Aker Ship Lease 4.1 AKSOs forslag om å kjøpe NB 718 ble stanset I mediene har det den siste tiden også blitt rettet betydelig fokus på AKSOs planer vinteren og våren 2010 om å kjøpe NB 718 fra Aker Ship Lease. I lys av disse nye oppslagene er det naturlig med en mer detaljert redegjørelse om disse forhold. Høsten 2009 bedret finansmarkedene seg etter finanskrisen. Det ble da mulig for AKSO å skaffe mer attraktiv finansiering for NB 718 enn det som var tilgjengelig for AKOFS da salget til Aker Ship Lease ble foretatt 1. april Som et eksempel, og som nevnt under punkt 2.4 var marginen på 5 års obligasjonslån for AKSO redusert med 135 basis punkter fra sommeren 2009 til første kvartal Samtidig medførte omdisponeringen mellom NB 718 og NB 719 at bruken av det innleide skipet ble omdefinert fra kabellegging til brønnintervensjon, hvilket krevde investeringer i langt dyrere utstyr enn opprinnelig forutsatt og Leieavtalen la opp til. Dette utstyret ville det være vanskeligere å finansiere på en hensiktsmessig måte uten å eie båten. For AKSO ble det derfor finansielt og strategisk mer attraktivt å være eier av skip og utstyr. På eget initiativ tok AKSO derfor kontakt med Aker med sikte på å reversere transaksjonene knyttet til NB 718 slik at AKSO kunne finansiere skipet selv. Det ble foreslått at det skulle skje ved at AKOFS (som nå hadde blitt et heleid datterselskap til AKSO) kjøpte Aker Ship Lease 1 AS (tidligere AKOFS 3 AS, som eide NB 718) tilbake fra Aker Ship Lease til en pris som tilsvarte Aker Ship Leases faktiske utlegg på skipet. Dette var naturlig nok ikke en helt kurant forespørsel ettersom det ville innebære at Aker Ship Lease ikke ville få betalt for den verdien som lå i at man hadde båret finansieringsrisikoen fra tidspunktet for den opprinnelige transaksjonen, og heller ikke ville bli kompensert for den merverdi som hadde oppstått i den mellomliggende perioden som følge av nettopp de samme endringene i finansmarkedene som AKSO nå var motivert av. Selv om Aker ikke hadde noen forpliktelser til å engasjere seg i en reversering av kjøpet av NB 718, responderte Aker positivt på forslaget. AKSO innhentet ekstern verdivurdering fra Ernst & Young som bekreftet at prisen som ble avtalt for reverseringen var god sett fra AKOFS' ståsted, og fremforhandlet nødvendige avtaler for å gjennomføre transaksjonen. I tillegg fikk styret i AKSO et notat fra BA-HR, selskapets advokatfirma på saken, som vedrørte transaksjonen og forholdet til aksjelovens 3-8 om transaksjoner mellom nærstående. BA-HR konkluderte med at «vedkommende transaksjon for både Aker Ship Lease og AKOFS` del ikke vil omfattes av reglene i aksjeloven 3-8 da verdien av ytelsen er lavere enn den angitte terskelen på 10 prosent av aksjekapitalen i det overtakende selskapet.» 2013 Aker Solutions Page 13 of 20

14 Saken ble styrebehandlet i AKSO 20. januar Styreleder Øyvind Eriksen og styremedlem Kjell Inge Røkke deltok ikke i behandlingen. Basert på materialet distribuert og presentasjonen for styret besluttet styret å gi fullmakt til konsernsjef Simen Lieungh og finansdirektør Leif Borge for kjøp av Aker Ship Lease 1 AS (tidligere AKOFS 3 AS) fra Aker Ship Lease, eller kjøp av aktuelle aktiva fra Aker Ship Lease 1 AS til samme betingelser som da Aker Ship Lease kjøpte Aker Ship Lease 1 AS fra AKOFS. Det ble også planlagt for annonsering av transaksjonen, først som egen pressemelding og senere på presentasjon av resultatene for Q Vedlegg 21: Notat fra BA-HR om aksjeloven 3-8 datert 13. januar 2010 Vedlegg 22: Presentasjon til styret i AKSO om terminering av avtale, 20. januar 2010 Vedlegg 23: Protokoll fra styremøte i AKSO 20. januar 2010 Det forelå dermed enighet mellom AKSO og Aker/Aker Ship Lease. Siden det ikke gjaldt spesielle krav til saksbehandling etter loven ville avtalen normalt blitt inngått og gjennomført etter dette. Styret var imidlertid kjent med at det var dialog mellom aksjonærene i Aker Kværner Holding om saksbehandlingen av nye avtaler mellom selskaper i de to konsernene (såkalte "Nærstående Avtaler"). Styret ba derfor administrasjonen om å avklare om inngåelsen av avtalen om reversering var omfattet av en eventuell tilleggsavtale mellom aksjonærene i Aker Kværner Holding. I etterkant av Prosjekt Ren hadde aksjonærene i Aker Kværner Holding diskutert hvordan man kunne sikre god saksbehandling i tilknytning til fremtidige Nærstående Avtaler. Sluttforhandlinger pågikk i januar Avtalen ble inngått 25. januar Avtalen gir minoritetsaksjonærene i Aker Kværner Holding vetorett i forhold til en del nærmere definerte viktige Nærstående Avtaler. Disse skal forelegges Aker Kværner Holding før de inngås. For å sikre åpenhet, og mulighet for Aker Kværner Holding til å kontrollere om det er inngått Nærstående Avtaler som kommer inn under de spesielle reglene i tilleggsavtalen, skal alle Nærstående Avtaler rapporteres løpende kvartalsvis. 4. februar 2010 sendte juridisk direktør i AKSO en e-post til styret i AKSO hvor det ble vedlagt redegjørelser fra advokatfirmaet BA-HR vedrørende både forholdet til Aker Kværner Holding avtalen og endringene som da var avtalt i denne og forholdet til aksjelovens 3-8, hvor det ble konkludert at den planlagte transaksjonen hverken måtte behandles etter aksjelovens 3-8, eller godkjennes i Aker Kværner Holding. Vedlegg 24: E-post til styret vedrørende vurdering av kjøp og salg av aksjer i Aker Ship Lease 1 AS, datert 4. februar 2010 Vedlegg 25: Notat fra BA-HR om aksjeloven 3-8, datert 14. januar 2010 Vedlegg 26: Notat fra BA-HR vedrørende endringene i aksjonæravtalen for Aker Holding AS, datert 21. januar 2010 Vedlegg 27: Avtaleutkast mellom AKSO og Aker/Aker Ship Lease, datert 22. mars 2010 Det ble besluttet å legge frem transaksjonen om kjøpet av NB 718 for Aker Kværner Holding for avklaring før inngåelse av avtalen, i tråd med prinsippene i tilleggsavtalen (selv om avtalen om reversering ble antatt å falle utenfor vetoretten). Hverken Aker eller AKSO ønsket en repetisjon av situasjonen som oppstod i april Finansdirektør Leif Borge møtte derfor i Aker Kværner Holdings styremøte 2. mars Han redegjorde for situasjonen og fremhevet at avtalen om reversering ble vurdert som sterkt ønskelig, og gunstig, sett fra 2013 Aker Solutions Page 14 of 20

15 AKSOs side. Av offentliggjort utdrag fra protokollen fra dette styremøtet fremgår det også at Aker i styremøtet bekreftet at de hadde akseptert en reversering mot kun å få refundert sine faktiske utlegg. Styret i Aker Kværner Holding ba Aker om å utarbeide et notat til styret som beskriver hele transaksjonen og saksbehandlingen. Aker anmodet derfor AKSO om å lage en slik beskrivelse. 9. mars 2010 oversendte AKSO et notat til Aker Kværner Holdings styre. Dette inneholdt bakgrunn og begrunnelse for kjøp av NB 718 fra Aker Ship Lease, og viste til verdivurdering fra Ernst & Young og presentasjonen til AKSOs styre 20. januar 2010 (se vedlegg 22 over). Vedlegg 28: Notat fra AKSO til Aker Kværner Holding datert 9. mars 2010 Vedlegg 29: Vurdering av Aker Ship Lease 1 AS/NB 718 fra Ernst & Young, 3. mars 2010 I notatet fra AKSOs administrasjon til styret i Aker Kværner Holding står det: "Høsten 2009 tok konsernadministrasjonen i Aker Solutions kontakt med Aker Ship Lease med sikte på å avvikle "leasingløsningen" på Aker Wayfarer. Bakgrunnen for dette var delvis et bedret finansmarked som gjør det mulig for Aker Solutions å finansiere fartøyet rimeligere på egen balanse enn kapitalkostnaden som er lagt til grunn i 10 års leieavtalen. Videre mente vi i konsernadministrasjonen at, når Aker ASA hadde uttrykt klar holdning om at det ikke skulle foregå transaksjoner mellom selskaper i «porteføljeselskapene», så var det ryddig å avvikle leieavtalen på NB718. Idet avviklingen av leieavtalen må sees på som en reversering av opprinnelig kjøps-/leieavtale var det naturlig at reverseringen ble gjennomført ved at selskapet som inneholder byggekontrakten og leieavtalen ble overdratt til bokført verdi. I praksis tilsvarer bokført verdi det beløp Aker har betalt inn som kapital i Aker Ship Lease strukturen (so m ikke inneholder noen andre eiendeler eller avtaler enn de som er tilknyttet byggeprosjektet Aker Wayfarer), med fratrekk av den bankbeholdning som ennå ikke er investert i nybygget og som betales tilbake til Aker ASA før en transaksjon. Vederlaget vil med dette utgjøre ca. 24 millioner kroner per mars Det er ikke betalt utbytte eller renter på innskutt kapital hvilket i praksis betyr at Aker ASA får tilbakebetalt innskutt kapital uten renter. Det har videre blitt innhentet en ekstern verdivurdering av kjøpet/termineringen av leieavtalen, foretatt av Ernst & Young. Denne konkluderer med en markedsverdi i nivået millioner kroner, som kan sammenlignes med vederlaget på ca. 24 millioner kroner." I notatet til Aker Kværner Holding-styret er det også redegjort for AKSOs styrebehandling av saken, og vist til at BA-HR har konkludert med at transaksjon verken for Aker Ship Lease eller AKOFS vil omfattes av reglene i aksjeloven 3-8. I notatet fra BA-HR står det (Aker Solutions AS er omtalt som ASAS): "Virksomheten til ASL1 består av en byggekontrakt med STX Offshore Norway AS for bygging av et brønnintervensjonsfartøy og et 10 års bareboat-certeparti med Aker Marine Contracters International AS. Sistnevnte selskap er og et heleid selskap innenfor AKSO konsernet. I de forhandlinger som har vært mellom partene så langt er det foreløpig lagt til grunn at vederlaget for aksjene i ASL1 vil settes til MNOK 26,9, da med tillegg av netto investeringer gjort i perioden mellom og transaksjonsdato. Det forventes imidlertid at netto investeringer vil utgjøre NOK 0. Ernst & Young har blitt engasjert av ASAS til å utarbeide en verdivurdering av ASL 1. Verdivurdering konkluderer med at en kjøpesum på MNOK 26,9 ville ligge innenfor en range for antatt markedsverdi. I verdivurderingen er rangen satt fra MNOK 24 til MNOK Aker Solutions Page 15 of 20

16 Som det fremgår av aksjeloven 3-8 er det et vilkår for at bestemmelsen skal komme til anvendelse at selskapets ytelse har en virkelig verdi som overstiger en tidel av aksjekapitalen på tidspunkt for ervervet/avhendelsen. Aksjekapital i ASAS er per dags dato NOK Basert på dette må ytelsen med andre ord ha en virkelig verdi på over NOK (10%) for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Som angitt over er det foreløpig konkludert at kjøpesummen vil settes til MNOK 26,9, hvilken ligger vesentlig under terskelen for ASAS vedkommende. Aksjekapitalen i AKOFS er per dags dato NOK , og den relevante terskelen vil således være MNOK 32,1 (ca). Terskelen for AKOFS vedkommende er således og høyere enn det som er satt som foreløpig kjøpesum. Basert på dette er det vår konklusjon at vedkommende transaksjon for både ASAS og AKOFS del ikke vil omfattes av reglene i aksjeloven 3-8 da verdien av ytelsen er lavere enn den angitte terskelen. Skulle den endelige kjøpesummen utgjøre mer enn 10 % av aksjekapitalen i ervervende selskap, vil det være nødvendig å vurdere hvorvidt de øvrige vilkårene i bestemmelsen tilsier at transaksjonen omfattes av reglene i aksjeloven 3-8. Dette er behandlet i et separat notat, og det henvises her til det." Transaksjonen ble imidlertid ikke gjennomført. 18. april 2010 ble saken gjenstand for ny behandling på styremøte i Aker Kværner Holding. Samme dag etter styremøtet, ble administrasjonen i AKSO informert av Aker om at Aker Kværner Holdings styre hadde innvendinger til transaksjonen og ønsket avtalen vurdert på nytt, som en helt selvstendig transaksjon og ikke som en reversering med sikte på restitusjon. Ernst & Youngs verdivurdering var primært rettet mot å bekrefte at avtalen var god for AKSO. I lys av det som er nevnt ovenfor om de merverdier som var knyttet til leieavtalen for Aker Ship Lease (som følge av den finansieringsrisiko Aker Ship Lease påtok seg da den opprinnelige transaksjonen ble gjort og den etterfølgende forbedringen i finansmarkedet) var det overveiende sannsynlig at en transaksjon basert på en ny "fri" verdivurdering ville lede til en høyere pris, og naturlig nok innebære en dårligere løsning for AKSO. En slik løsning, der AKSO skulle betale betydelige beløp til Aker for å få avtalene reversert var ikke aktuell. Selv om en slik løsning kunne forsvares forretningsmessig ønsket ingen av partene, med påsken 2009 friskt i minne, å foreslå nye Nærstående Transaksjoner som kunne bli kontroversielle. Aker støttet en reversering på de vilkår som var avtalt mellom partene. I styremøtet i AKSO 22. april 2010 meddelte imidlertid Kjell Inge Røkke at AKSOs planlagte kjøp av NB 718 fra Aker Ship Lease ikke hadde fått forutsatt tilslutning i Aker Kværner Holings styre. Røkke bekreftet at Aker/Aker Ship Lease som følge av dette har konkludert med at det ikke lenger er mulig å gjennomføre transaksjonen. Vedlegg 30: Protokoll fra styremøte i AKSO 22. april 2010 Aker Kværner Holdings holdning til avtalen om reversering medførte slik sett at AKSO gikk glipp av en løsning som AKSO og Aker ellers var enige om, og som utvilsomt var til AKSOs fordel, og fornuftig ut fra de endrede omstendigheter som forelå Aker Solutions Page 16 of 20

17 Konsekvensen er at skipet fremdeles leies av AKSO til den opprinnelig avtalte raten fra Aker Ship Lease (dette selskapet er i dag en del av Akers datterselskap Ocean Yield som er notert på Oslo Børs), selv om markedsforholdene har endret seg betraktelig siden avtalen ble inngått. 4.2 Status Aker Wayfarer/NB 718 NB 718 ble ferdigstilt av AKSO med et skrog som var klargjort for brønnintervensjon, for å gå inn som det tredje skipet tilknyttet virksomheten i AKOFS i stedet for NB 719. Det lyktes imidlertid ikke AKOFS å skaffe en kontrakt for brønnintervensjon. I påvente av dette ble det derfor besluttet at skipet skulle brukes i det generelle konstruksjonsmarkedet. Skipet har siden levering fungert som et konstruksjonsskip, men vil kunne ferdigstilles som brønnintervensjonsskip hvis/når man får en kontrakt som gjør dette lønnsomt. Markedet for generelle konstruksjonsskip er mindre spesialisert enn markedet for både brønnintervensjon og kabellegging, og Aker Wayfarer er derfor ikke like etterspurt og oppnår heller ikke like høye rater som et brønnintervensjonsskip eller et spesialisert kabelleggingsskip. Man får derfor ikke heller betalt for at skroget til Aker Wayfarer er spesialtilpasset for brønnintervensjon, og er dyrere enn det som er nødvendig for å gå som konstruksjonsskip. 5. Oppsummering 5.1 Det er ikke grunnlag for DNs påstand om at prisen i Salgsavtalen var for lav Det er påstått i DN at Aker Ship Lease betalte for lite da NB 718 ble kjøpt fra AKOFS, fordi prisen ikke tok hensyn til AMCs leiekontrakt. Dermed skal AKSO ha gått glipp av fortjeneste. Kritikken overser at AKSO var minoritetsaksjonær i AKOFS med 32 prosent eierandel da avtalen om salg ble fremforhandlet. AKSO disponerte ikke NB 718 alene. Alle eierne i AKOFS stilte seg bak beslutningen om å selge kontrakten til byggekost for å fokusere på de gjenværende skipene. Det vises til AKOFS-styrets vurderinger omtalt i punkt 3.5 ovenfor, og til punkt 5.3 nedenfor. Som vist ovenfor var Leieavtalen dessuten fremforhandlet mellom AMC og Aker Ship Lease direkte, og ikke av AKOFS, se punkt 3.6 og 3.8. Det var Akers finansielle styrke som var grunnlaget for Leieavtalen, fordi Aker kunne garantere for finansiering til ferdigstillelsen av skipet, se punkt 2.4 ovenfor. AKOFS kunne ikke tilby slik garanti/finansiering og kunne følgelig heller ikke tilby tilsvarende leiekontrakt. Man kunne da selvsagt heller ikke ta seg betalt for Akers finansieringsevne da byggekontrakten ble solgt. En eventuelt høyere salgssum for NB 718 ville uansett bare tilfalle AKSO med 32 prosent. Dertil kommer at Aker Ship Lease ville ha behov for å dekke inn en høyere kjøpesum fra AMC gjennom ratene i Leieavtalen. 5.2 Det er ikke grunnlag for DNs påstand om at prisen i Leieavtalen var for høy Når det gjelder den avtalte leieprisen, har AKSO merket seg at DN mener den er for høy. AKSO oppfatter egentlig ikke at kritikken er basert på hva som var markedsmessig pris for tilsvarende skip da avtalen ble inngått. DN har i hvert fall ikke gjort noe forsøk på å underbygge noe slikt. Leieprisen ble da også vurdert å være markedsmessig av AMC ved inngåelsen, og den ga grunnlag for en god forretningsplan for det planlagte kabelleggingsfartøyet som ble presentert for styret i AKSO. AMC drev på den tiden betydelig innleie av skip og hadde god oversikt over markedsforholdene. Kjernen i DNs kritikk av leieprisen synes å være at den ga for høy avkastning til Aker, uavhengig av hva AMC ville måttet betale til andre for å skaffe tilsvarende skip Aker Solutions Page 17 of 20

18 Så lenge prisen er til markedsvilkår, er det prinsipielt sett en feilslutning at en leietaker kan forvente at Aker skal leie ut skip rimeligere enn markedet tilsier fordi Akers avkastning blir for høy. Dette gjelder uavhengig av hvem som er leietaker. Leietaker må i prinsippet forholde seg til den pris som gjelder i markedet og vurdere om en markedsmessig leie gir grunnlag for en lønnsom forretningsplan for leietaker. DNs kritikk tar uansett ikke hensyn til AMCs behov for å skaffe et skip, og behandler transaksjonen som en teoretisk "sale and lease back" uten hensyn til at AMC aldri hadde eid skipet (se punkt 5.3). Det tas heller ikke hensyn til at avtalen ble inngått under finanskrisens etterdønninger, og at billig finansiering på det tidspunktet verken var tilgjengelig for AKSO/AMC eller andre. Aker avlastet AMC for finansieringsrisiko, og mye av Akers senere gevinst på Leieavtalen skyldes at Aker spekulerte i å utsette sin egen eksterne finansiering til rett før skipet ble levert fra verftet. Da hadde finansmarkedene bedret seg vesentlig. Det er åpenbart at utviklingen i finansmarkedet har gått i positiv retning for Aker, men AMC tok et industrielt valg om å satse på videre vekst og ønsket forutsigbarhet i en finansieringsløsning av et driftsmiddel. For AMC var det ønskelig å låse inne finansieringskostnadene, og det er irrelevant for vurderingen av ratene per 1. april 2009 om AMC kunne ha oppnådd et bedre resultat ved å gjøre tilsvarende spekulasjon som Aker. 5.3 Det er ikke relevant å sammenligne avtalene med "sale and lease back"-avtaler Siden det er forskjellige parter i Salgsavtalen og Leieavtalen er det feil å betegne salget av skipet som ledd i en sale and lease back -transaksjon slik DN gjør. Det som kjennetegner sale and lease back er at eierinteressene er like på selger- og leietakersiden. Det betyr at innleier allerede eier og disponerer leiegjenstanden, men bruker sale and lease back for å frigjøre kapital og skaffe finansiering. Til sammenligning verken eide eller disponerte AKSO/AMC skipet da Leieavtalen ble fremforhandlet, men trengte skipet for å realisere AMCs strategi for videre vekst. For AMC var det et spørsmål om hva det ville koste å skaffe et slikt skip. Når det gjelder finansieringselementet som lå i Leieavtalen, er det også sentralt å få med at avtalen ble inngått under finanskrisen. Kapitalmarkedene var i krise, og billig finansiering var ikke tilgjengelig for noen. Her vises det til punkt 2.4. AKOFS som selger av skipet hadde på sin side ingen ambisjon om å leie det skipet tilbake i en "sale and lease back", men hadde allerede i november 2008 besluttet å selge kontrakten til byggekost for å avvikle investeringsforpliktelsen og fokusere på sine gjenværende skip. 5.4 Det er ikke relevant å sammenligne ratene i Leieavtalen med skipets inntekter i dag AKSO vil også bemerke at DN feilaktig sammenligner raten som betales på NB 718/Aker Wayfarer med de inntektene skipet har i markedet i dag for å påvise at avtalen skal være ubalansert. AKSO mener dette er en sammenligning som ikke er relevant for å vurdere beslutningene som ble tatt i april For det første medfører byttet mellom NB 718 og NB 719 sommeren 2009 at bruken av NB 718 (Aker Wayfarer) i dag er en helt annen enn forutsatt. Det kabelleggingsfartøyet som var påtenkt da Leieavtalen ble inngått ble faktisk realisert gjennom AMC Connector, med godt resultat for AKSO. Det var heller aldri hensikten at NB 718 eller NB 719 skulle gå i det generelle konstruksjonsmarkedet, slik NB 718/Aker Wayfarer gjør i dag. Skroget er klargjort for brønnintervensjon, som er et marked med bedre marginer. Siden dette markedet ikke har utviklet seg som forutsatt har det foreløpig ikke blitt inngått noen 2013 Aker Solutions Page 18 of 20

19 langsiktig kontrakt for brønnintervensjon, og dermed heller ikke vært grunnlag for å investere i fullt brønnintervensjonsutstyr til Aker Wayfarer. Dette er dessverre en markedsrisiko AKSO må leve med, og det arbeides løpende med å finne bedre løsninger for skipet enn det som er dagens situasjon. 5.5 Saksbehandlingen Kritikken om at behandlingen av Salgsavtalen i AKOFS ikke tilfredsstiller aksjeloven 3-8, fordi Leieavtalen ikke er verdsatt eller tatt hensyn til, tilbakevises. Som vist ovenfor i punkt 5.1 var det ikke grunnlag for en høyere pris, og Leieavtalen var selvsagt kjent for alle involverte. Leieavtalen er dessuten omtalt i aksjekjøpsavtalen mellom AKOFS og Aker Ship Lease, som er et vedlegg til både styreprotokollen og generalforsamlingsprotokollen i AKOFS (se punkt 8.2(o) i aksjekjøpsavtalen inntatt i vedlegg 9, og protokollene inntatt i vedlegg 10 12). Således er det feil som påstått i DN at informasjon om Leieavtalen ikke er reflektert i de formelle selskapsbeslutningene. Kritikken i DN om at Leieavtalen mellom Aker Ship Lease og AMC International skulle vært behandlet på generalforsamling i AMC International tilbakevises. For det første var Aker/Aker Ship Lease verken aksjeeier eller morselskap til AMC International, og derfor ikke innenfor den kretsen med nærstående der generalforsamlingsbehandling etter aksjeloven 3-8 i utgangspunktet er nødvendig. Riktig nok kreves slik behandling også i tilfeller der avtaler inngås med noen som "opptrer i forståelse med" morselskapet. AKSOs vurdering var imidlertid at heller ikke dette alternativet var anvendelig. Hva som er ment å skulle omfattes av alternativet "opptre i forståelse med" er ikke klart angitt i loven, og forarbeidene gir begrenset veiledning. Det som er klart er at uttrykket ikke skal tolkes bokstavelig. Forarbeidene angir at rene omgåelser og bruk av stråmenn vil rammes, hvilket utvilsomt er riktig. Utover dette er det blant annet antatt i juridisk teori at vilkåret omfatter tilfeller der morselskapet har den reelle interessen i avtalen, eller har en særlig interesse som kan stride med datterselskapets interesse. Det forhold at konsernadministrasjonen er sentral i å fremforhandle avtaler som inngås av datterselskapene er ikke i seg selv grunnlag for å kreve behandling etter aksjeloven 3-8. Tvert imot tilsier konsernorganiseringen at alle større avtaler som inngås i datterselskapene skal godkjennes i morselskapet, og gjerne fremforhandles med tett involvering fra konsernadministrasjonen. For eksempel har AKSO, gjennom sine datterselskap, nylig inngått avtaler om å selge forretningsområdene Mooring and Loading Systems og Well Intervention Services. Begge disse avtalene er fremforhandlet mellom kjøperen og konsernadministrasjonen i AKSO, på samme måte som avtalene mellom AKSOs datterselskap og Aker i Det innebærer imidlertid ikke at kjøperne har "handlet i forståelse med" AKSO som morselskap i relasjon til aksjeloven 3-8, og det er derfor heller ikke spørsmål om generalforsamlingsbehandling i datterselskapene. AKSO er kjent med at det i ettertid har vært ulike synspunkter på hva som ligger i alternaitvet "opptre i forståelse med", og at blant annet Akers advokatforbindelse i Wikborg, Rein & Co var av en annen oppfatning. AKSO mener likevel at vurderingen som ble foretatt da Leieavtalen ble inngått i 2009 har de beste grunner for seg. For det andre var vurderingen basert på at Leieavtalen lå i kjernen av AKSOs virksomhet. AMC International var et nylig etablert datterselskap innenfor forretningsområdet til AMC, og hadde nettopp som formål å inngå slike leieavtaler med sikte på å skaffe skip til AMC. Virksomheten i AKSO er prosjektdrevet, der inngåelse av store avtaler er vanlig innenfor hele konsernet. Innenfor det forretningsområdet AMC International tilhørte var inngåelse av både kortsiktige og langsiktige leieavtaler vanlig (ref beskrivelsen av virksomheten i punkt 3.1) Aker Solutions Page 19 of 20

20 For AMC International lå avtalen derfor innenfor vanlig virksomhet og ble inngått på vanlige vilkår, slik at behandling etter aksjeloven 3-8 også av den grunn ikke var nødvendig. Vurderingen av at partene ikke sto i et slikt forhold til hverandre at man falt innenfor personkretsen i aksjeloven 3-8, var sammenfallende med det som var vurderingen for de andre avtalene mellom AKSOkonsernet og Aker-konsernet som ble inngått samme dag. Dette ble også bekreftet gjennom eksterne vurderinger innhentet fra advokatfirmaene BA-HR og Thommessen. Vedlegg 31: Notat av 24. mars 2009 fra advokatfirmaet Thommessen Vedlegg 32: Notat av 24. mars 2009 fra advokatfirmaet BA-HR Det ble besluttet at virksomhetsoverdragelsene likevel skulle behandles etter aksjeloven 3-8 selv om man ikke anså det rettslig påkrevet. Leieavtalen ble imidlertid styrebehandlet på vanlig vis, i tråd med lovens ordning. Grunnen til denne forskjellen er at virksomhetsoverdragelsene ble vurdert å ha et mer ekstraordinært preg i forhold til den operative driften i AKSOs datterselskap, sammenlignet med Leieavtalen som falt innenfor kjernen av AMCs forretningsdrift. At man ikke anså seg forpliktet til å ha generalforsamlingsbehandling i datterselskapene for så vidt gjelder virksomhetsoverdragelsene, er også reflektert i styreprotokollen fra Aker Solutions AS av 1. april 2009, hvor det heter: "Transaksjonene faller i utgangspunktet utenfor den personkretsen som utløser krav om at avtalen godkjennes etter den særskilte fremgangsmåten som følger av denne bestemmelsen. Styret anser imidlertid at fremgangsmåten i aksjeloven 3-8 i dette tilfellet vil bidra til en ytterligere forankring av beslutningsprosessen, spesielt når transaksjonene sees i sammenheng. Styret ønsker derfor å følge fremgangsmåten i aksjeloven 3-8 i dette tilfellet." Uansett er det klart at AKSO som øverste morselskap og indirekte eier av AMC International anerkjenner avtalen som bindende for selskapet, og anser seg forpliktet til å godkjenne avtalen. Det påpekes her at avtalen er vurdert eksternt av DnB NOR Markets. Det forelå ingen grunn til å tro at revisor ville avvise å avgi nødvendig erklæring i forbindelse med en eventuell 3-8 behandling, dersom slik hadde vært besluttet. 5.6 Det er ikke grunnlag for påstanden om "tunneldrift" Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, er transaksjonene for Aker Wayfarer begrunnet i den daværende industrielle strategien for AMC og AKSO, og i AMCs finansielle strategi om å leie inn skip fremfor å eie selv. Vilkårene er fremforhandlet ut fra markedsutsiktene vinteren 2008/2009, i den hensikt å realisere det forretningspotensialet AKSO og AMC så for skipet. Det er AKSOs vurdering at forretningsplanen for NB 718 var sunn da Leiekontrakten ble inngått Aker Solutions Page 20 of 20

Orientering om Aker Wayfarer-transaksjonen

Orientering om Aker Wayfarer-transaksjonen Orientering om Aker Wayfarer-transaksjonen 1. Innledning Fremsatte påstander Næringsministerens anmodning om orientering: Det vises til brev fra Næringsminister Monica Mæland til Aker Kværner Holding AS

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Aker selger industrielle byggesteiner, utvider Aker Solutions' fundament for vekst

Aker selger industrielle byggesteiner, utvider Aker Solutions' fundament for vekst MeldingsID: 234425 Innsendt dato: 02.04.2009 07:03 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: AKER ASA XOSL AVTALER Ja Ja

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

Tar industrielle grep for lønnsom vekst

Tar industrielle grep for lønnsom vekst Tar industrielle grep for lønnsom vekst 2. april 2009 - Aker Solutions tar industrielle grep og styrker konsernets stilling ytterligere innen offshore og energi. Dette skjer gjennom kjøp og tettere integrasjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG 1. april 2009 gjennomførte Aker Solutions AS kjøp av flere aksjeposter fra selskaper innen Aker ASAkonsernet samt DOF Oilfield Service AS. I lys av den

Detaljer

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 AKER SOLUTIONS ASA Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt torsdag 20. april 2017 i Snarøyveien 20, på Fornebu. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Prosafe ASA Tananger, 15. mai 2006 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærene i Prosafe ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2006 klokken 14:00

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

GJENNOMGANG AV AVTALE OM SALG AV GOODTECH INTRESSENTER AB

GJENNOMGANG AV AVTALE OM SALG AV GOODTECH INTRESSENTER AB GJENNOMGANG AV AVTALE OM SALG AV GOODTECH INTRESSENTER AB Ekstraordinær generalforsamling i Goodtech ASA 9. november 2015 Avtalen Avtalen omfatter et salg av Goodtech Intressenter AB ("GIAB") Kjøper er

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250)

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Page 1 of 5 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Den 21. april 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Komplett ASA i selskapets lokaler på Østre Kullerød,

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for og konsernet, herunder utdeling av utbytte. Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen

Detaljer

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016 MeldingsID: 394878 Innsendt dato: 12.02.2016 09:17 UtstederID: HAVI Utsteder: Havila Shipping ASA Instrument: - Marked: XOSL,XOAM Kategori: ANDRE MELDINGER Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/493 EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Vedlegg: 1. Tilleggsavtale

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 20. april 2017

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 20. april 2017 Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 20. april 2017 Forslag til generalforsamlingens beslutninger Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA 3. mai 2007 kl 10.00 i selskapets lokaler i Hammaren 23, Tananger. Følgende

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA 28. mai 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA ( Selskapet ) innkalles til ekstraordinær generalforsamling 12.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS Datert Side 2 av 8 Denne aksjonæravtalen ("Avtalen") er i dag inngått mellom 1. Vallergaard Invest AS, org nr 889 227 362 ("Vallergaard") 2. BMH Invest AS,

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer