Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling 010611"

Transkript

1 Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser Planens formål Plankrav Planer som skal fortsette å gjelde Krav til nye reguleringsplaner Bebyggelse og anlegg Generelle bestemmelser og rekkefølgekrav Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Sentrumsformål Offentlig og privat tjenesteyting Fritids- og turistformål Råstoffutvinning Næringsbebyggelse Idrettsanlegg Grav- og urnelunder Kombinerte områder Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kraftforsyning, telekommunikasjonsanlegg mm Veg, vann og avløp Grønnstruktur Generelt om grønnstrukturområder Friområder og lekeplasser Turløyper, skileikanlegg mm Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift Generelt om LNF/LNFR Generelt om spredt bebyggelse Spredt boligbebyggelse Spredt fritidsbebyggelse Spredt næringbebyggelse

4 6. Sjø, vassdrag og strandsone Områder i og langs vassdrag Områder i og langs sjø Hensynssoner Sikrings-, støy- og faresoner Sone med særlig krav til infrastruktur Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø Sone for båndlegging Sone med krav om felles planlegging Vedlegg Vedlegg 1: Planer som fortsatt skal gjelde Vedlegg 2: Nye boligområder i planen Vedlegg 3: Parkeringsplasser Vedlegg 4: Norm for lekeplasser Vedlegg 5: Frikjøp lekeplasser/ lekeplassfond Vedlegg 6: Frikjøp parkering Vedlegg 7: Skilt og reklame Vedlegg 8: Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget på Alta sentrum Vedlegg 9: Innhold i utbyggingsavtaler Vedlegg 10: Spredt bebyggelse i LNFR

5 1. Generelle bestemmelser 1.0 Planens formål Gjennom langsiktig og målrettet arealdisponering skal kommuneplanens arealdel balansere hensynene til bruk og vern av arealer, og bidra til å fremme vekst og utvikling i Altasamfunnet gjennom følgende hovedsatsingsområder, jf kommuneplanens samfunnsdel: Arbeid og entreprenørskap Miljø og bærekraftig utvikling Livskvalitet og velferd Kunnskap og kompetanse Nettverk og naboskap Endringsvillig organisasjon 1.1 Plankrav Bestemmelser Generelt plankrav Tiltak, jf plan- og bygningslovens 1-6 kan bare settes i gang på bakgrunn av godkjent reguleringsplan. Hvorvidt det kreves områdeeller detaljregulering er spesifisert i bestemmelsene tilknyttet det aktuelle formålet. Jf også unntaksbestemmelser i pkt Jf pbl 11-9, pkt 1. Retningslinjer Generelt plankrav i pbl Med hjemmel i pbl 12-1 kan kommunen kreve utarbeidet reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak selv om det i utgangspunktet ikke reises plankrav direkte av kommuneplanens bestemmelser. Dette kan bla bli aktuelt i tilfeller hvor fortetting/ utnyttingsgrad bør vurderes nærmere, eller hvor tiltaket antas å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Områder med plankrav Detaljplankrav: Hvorvidt det skal kreves èn samlet plan for området, eller flere mindre planer (eksempelvis for noen eiendommer som danner en naturlig enhet), vurderes i forbindelse med oppstartsmøtet. Områdeplankrav: For arealer med områdeplankrav (jf opplisting i pkt 7.5.1) forutsettes det utarbeidet èn, samlet plan for hele området. Jf pbl 12-1, 3. ledd. 5

6 Bestemmelser Unntak fra plankrav Tiltak i eksisterende byggeområder kan unntas fra det generelle plankravet i dersom det a) er i tråd med formål og bestemmelser i gjeldende regulerings-/kommuneplan. Jf også disse bestemmelsers pkt.2.1.3; Tiltak i eksisterende bygningsmiljø. b) ikke overstiger - 400m 2 tillatt bruksareal (BRA) eller tre nye boenheter i boligområder m 2 tillatt bruksareal (BRA) i de øvrige byggeområdene. c) har tilgang på nødvendig teknisk og sosial infrastruktur d) er tilstrekkelig sikret mot fare og støy, og heller ikke selv bidrar til fare og støybelastning i sitt nærmiljø. Utredningskrav i Risiko og sårbarhet vedr støyfaglig utredning kommer her til anvendelse e) ikke berører fredede kulturminner. Jf også retningslinje om kulturminner Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er gitt særskilt plankrav. Se plankrav under de respektive arealformål. Jf pbl 11-9, pkt 1 og 11-10, pkt1 Retningslinjer Unntak fra plankrav skal gi enklere fortetting Generelt Intensjonen med bestemmelse er å fremme og forenkle fortetting i eksisterende utbyggingsområder ved at det på visse vilkår ikke kreves reguleringsplan. Fare og støy Sikkerhet mot fare vurderes opp mot kjent kunnskap. I rød og gul støysone bør det utarbeides reguleringsplan før støyømfintlige virksomheter etableres. NB! Alle fareområder vises ikke på plankartet. Jf derfor pkt , samt kommunens GIS/LINE-innsyn samfunnssikkerhet for et fullstendig bilde. Kulturminner Dersom arealet ikke omfattes av reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra følgende kulturminnemyndigheter før tiltak kan settes i verk, jf kulturminnelovens 3, 8 og 9. - Finnmark fylkeskommune (norske k.minner) - Sametinget (samiske k.minner) - Tromsø museum (k.minner under vann) 1.2 Planer som skal fortsette å gjelde Bestemmelser Retningslinjer Planer som fortsetter å gjelde Planer som fortsetter å gjelde Tidligere vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner som fortsetter å gjelde etter vedtak av kommuneplanens arealdel er vist på plankartet med egen hensynssone. En oversikt over disse planene finnes i vedlegg 1. Jf pbl 11-8, pkt f) Formål som fortsetter å gjelde Følgende formål som er vedtatt gjennom tidligere opphevede reguleringsplaner skal fortsette å gjelde: - Byggelinjer - Avkjørsler/fellesavkjørsler - Fareområder Jf pbl 11-8, pkt f) og 11-9, pkt 5 Formål som fortsetter å gjelde Denne planinformasjonen er for detaljert til å vises tydelig på papirkartet, men framkommer i planbasen/digital kartversjon. 6

7 1.3 Krav til nye reguleringsplaner Bestemmelser Planbeskrivelse Planbeskrivelse: Planbeskrivelse til nye område- og detaljplaner skal redegjøre for de plantema og krav som er spesifisert i pkt Krav til evt avbøtende tiltak skal innarbeides i planenes bestemmelser. Jf pbl 11-9, pkt 8. Retningslinjer Plandokumentene Generelt Reguleringsplaner skal kun bestå av tre dokumenter, hvorav kun de to første har rettskraft: 1) Kart 2) Bestemmelser 3) Planbeskrivelse Alle utredninger, temakart, illustrasjonsmateriale med mer som ikke er en del av juridisk bindende kart og bestemmelser skal innarbeides i planbeskrivelsen. Kommunens maler Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal Alta kommunes maler benyttes: - Mal for oppstartsmøte - Mal for planbestemmelser - Mal for planbeskrivelse, inkl ROS- analyse - Evt andre maler/standarder Oppdaterte maler: By og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til lokal stedsutvikling i distrikt, nærområde og by. For øvrig skal tiltak bidra til å bygge byen innover og styrke tresenterstrukturen. Jf pbl 11-9, pkt Barn og unges interesser Barn og unges interesser skal dokumenteres og sikres ved gjennomføring av nye tiltak/planlegging. Se for øvrig bestemmelser i kap 4; Grønnstruktur samt vedlegg 4. Jf pbl 11-9, pkt 8. Digital planframstilling Alle plandokumenter skal foreligge på digitalt format. Private planer som fremmes til offentlig ettersyn skal sendes inn i både pdf-format og på redigerbart format. Se spesifisering under. - Plankartet skal utarbeides i SOSI-format. - Øvrig plandokumenter utarbeides i et redigerbart format, fortrinnsvis i word. Jf pbl 2-1. Overordnede føringer Jf Kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil. Barn og unge - veiledningsmateriale - RPR for barn og planlegging - MDs Rundskriv T-2/08 - Temaveileder for barn/unge i planleggingen Disse finnes på 7

8 Bestemmelser Byggeskikk og estetikk a) Byggeskikkveileder: Tiltak og planer skal utformes i tråd med retningslinjer gitt i kommunens vedtatte byggeskikkveileder. Se for øvrig bestemmelser knyttet til tiltak i eksisterende bygningsmiljø i pkt b) For nye utbyggingsområder, spesielt langs hovedvegnettet, kan det kreves at hele/deler av bebyggelsen skal benytte skifer som taktekke. c) Skilt og reklame: Tidligere vedtatte skiltvedtekter gjelder nå som bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Jf vedlegg 7. Jfr. pbl. 11-9, pkt nr 5, 6 og Demografiske forhold Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer påvirker lokal demografi, herunder folketall/bosetting. Jf pbl 11-9, pkt Folkehelse Nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak som kan bidra til bedre folkehelse. Jf også tema under Risiko og sårbarhet. Jf pbl 11-9, pkt Friluftsliv Befolkningens tilgang til friluftsområder/- aktiviteter skal sikres. Se også egne bestemmelser i kapittel 4, kapittel 2 pkt 2.1.4, samt vedlegg 4. Jf pbl 11-9, pkt Landskap og natur a) Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at de ikke bryter horisontlinjer (åsprofiler, bakkekanter med mer) eller kommer i konflikt/konkurranse med andre markerte landskapstrekk. Bebyggelsens lengderetning skal være parallell med kotene så langt dette bidrar til å legge tiltaket bedre i terrenget (redusere høyde på fundament med mer). Skjæringer/fyllinger skal unngås. b) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelig form etter Retningslinjer Byggeskikkveileder Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på Veiledningsmateriell På følgende nettadresse finnes tilgjengelig veiledningsmateriale og sjekklister i fht folkehelse: Miljø og helse/ Helse i plan/sjekklister Veiledningsmateriell Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Friluft Naturtypekartlegging Jf kommunens registrering av utvalgte naturtyper, med bla 19 A-lokaliteter. Biologisk mangfold Informasjon om biologisk mangfold kan finnes på følgende digitale baser: - Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Naturdata - 8

9 utbygging. Det er ikke tillatt å fjerne høyverdig furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon uten at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling. c) Viktige leveområder for planter og dyr skal dokumenteres og sikres i størst mulig grad. d) I lokaliserte kulturlandskapsområder skal det vurderes hvorvidt det er behov for skjøtselsplaner. Jf pbl 11-9, pkt Lokalklima I forbindelse med alle planer for beboelse og opphold skal forholdet til lokalklima utredes og søkes optimalisert for tiltaket selv og omgivelsene. Jf pbl 11-9, pkt Miljøvennlig energiforsyning I alle planer og ved større tiltak skal mulighetene for bruk av miljøvennlig, fornybar energiforsyning utredes. Jf pbl 11-9, pkt Naturressurser I alle planer skal naturressurser innenfor planområdet dokumenteres og sikres i størst mulig grad. Jf pbl 11-9, pkt Risiko og sårbarhet a) Flom Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal 200- årsflommen legges til grunn som dimensjonerende. En sikkerhetsmargin på + 30 cm skal alltid legges til ved praktisk bruk. Jf bla flomsonekart for Alta og Eiby. Kartlegging av kulturlandskap Se følgende rapporter/veildeninger - Kartlegging av jordbrukets kulturlandskap - utvalgte kulturlandskap - Skog og landskap, 3Q-prosjekt Veileder Kulturminner, kulturmiljø og landskap (Riksantikvaren) Lokalklima Statistisk materiale om lokalklima (vind, nedbør med mer) kan hentes ned fra meteorologisk institutt sin klimadatabase Fjernvarme Alta sentrum Jf tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg på Alta sentrum, vedlegg 8. Naturressurser Aktuelle naturressurser kan være løsmasser, mineraler og andre geologiske råstoffer, jord- og skogressurser, vann, marine ressurser med mer. Se også: - Jordvernstrategi for Finnmark Plan- og bygningsloven og landbruk pluss - Kjerneområder landbruk, Alta kommune (se nærområde + distrikt) Forenklet ROS-analyse Det er foretatt en forenklet ROS-analyse på utbyggingsområdene i planen, jf planbeskrivelsen. Det er søkt å legge nye utbyggingsområder utenom områder med kjent fare. Der det forekommer overlapp er dette vist med egen hensynssoneskravur for fare på plankartet. Fare skal imidlertid alltid undersøkes, bla siden disse dataene stadig ajourføres. Forenklet ROS-analyse utarbeides i forbindelse med alle nye reguleringsplaner, jf mal for planbeskrivelse. På bakgrunn av denne analysen avdekkes evt områder hvor det er nødvendig med mer detaljert ROS-analyse, jf veileder fra DSB. 9

10 NB! Plankartet til arealdelen viser kun fareområder der disse overlapper nye utbyggingsområder. Informasjon om potensiell fare/risiko Oppdatert informasjon om risiko og fare kan hentes i bla følgende baser: - GIS/LINE-innsyn, Alta kommune Vannlinjeberegning for utløpet av Tverrelva, jf K / b) Havnivåstigning/stormflo Nye bygge- og anleggstiltak for beboelse og opphold tillates ikke under kote moh uten at det etableres tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare/skade ved havnivåstigning og stormflo. Jf retningslinje. Havnivåstigning/stormflo Jf rapporten Havnivåstigning. Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. Revidert utgave Tabell for Finnmark. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. c) Kvikkleire og annen skredfare Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal skredfare og stabilitet i grunnen utredes særskilt. Stabilitet er spesielt viktig å utrede/ dokumentere under marin grense. Behovet for å utrede områdestabilitet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Som marin grense regnes i denne sammenheng: + 75 moh Skred og geoteknikk Skred kan omfatte snøskred, steinsprang, sørpeskred, jordskred, kvikkleireskred med mer. Oppdaterte data, geotekniske rapporter mm finnes bla på Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Samfunnssikkerhet d) Restriksjoner for luftfarten Jf bestemmelser i egen Restriksjonsplan for Alta lufthavn, vedtatt av Samferdselsdepartementet e) Støy og forurensning Generelt: Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal ulemper ved støy, støv og annen forurensning på og i grunnen dokumenteres. Miljøverndepartementets retningslinjer for utendørs støy, T-1442, skal bla legges til grunn for vurderingen. Støy, støv og annen forurensning Jf - Forskrift om begrensning av forurensning, - MDs veileder til T-1442 (utendørs støy) - TEK (innendørs støy) - (forurenset grunn) - - Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Samfunnssikkerhet 10

11 Ved etablering av støyende virksomheter, eller ved etablering av støyfølsomme tiltak i rød og gul sone, skal det alltid utarbeides en støyfaglig utredning som dokumenterer at krav til innendørs og utendørs støy oppnås, jf også TEK, T-1442 og arealdelens øvrige bestemmelser. Sentrumsområdene I Alta sentrum, Elvebakken sentrum og Bossekop sentrum, jf avgrensning på plankartet, kan en mer liberal praksis legges til grunn ved planlegging og tiltak. Her kan støyfølsom bebyggelse tillates i både rød og gul sone, men da på følgende vilkår: - Minimum 50 % av oppholdsrommene (soverom+stuer), men minst ett soverom legges på stille side (L den < 50 db). - Privat (inkl felles-privat) uteplass skal ligge på stille side. Hele arealet skal ha støynivå L den < 50dB. Innglasset balkong kan tillates, men den skal kunne åpnes. Behovet for ytterligere skjerping og detaljering av støykrav, samt avbøtende tiltak, skal vurderes i reguleringsplan eller byggesak. Avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak mot støy velges på reguleringsplannivå. Tiltakets plassering, materialbruk og utforming bør ta hensyn til landskap og bebygde omgivelser, og oppføres med robuste materialer. Alle støyskjermer bør være mest mulig absorberende. Dette må imidlertid veies opp i mot støyskjermens visuelle utforming. Behov for støyskjerming av friområder skal også vurderes der dette er aktuelt f) Annet Ved planlegging og realisering av nye bygg- og anleggstiltak skal det også vurderes om andre momenter er relevant, jf også kommunens mal for ROS-analyse. Jf pbl 11-9, pkt Samiske interesser Hensynet til lokal, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres. Jf delutredning om samiske interesser som finnes vedlagt til planbeskrivelsen. Jf pbl 11-9, pkt Sosial infrastruktur Tiltak skal ikke kunne tas i bruk før nødvendig sosial infrastruktur er etablert. Dette skal dokumenteres og sikres i reguleringsplaner (evt ved rekkefølgekrav). Jf pbl 11-9, pkt Teknisk infrastruktur Tiltak skal ikke kunne tas i bruk før nødvendig teknisk infrastruktur er etablert. Dette skal Samiske interesser Jf bla - Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark - Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv - Sametingets veileder for mineralutvinning Sosial infrastruktur Med dette menes skole, barnehage, helsetjenester /- institusjoner med mer Sosial boligpolitikk I alle nye planer for boligområder skal boligsosialt behov avklares og evt innarbeides. Teknisk infrastruktur: Med dette menes bla kjøreveg, g/s-veg, parkering, vann, avløp (spillvann og overvann), 11

12 dokumenteres og sikres i reguleringsplaner (evt ved rekkefølgekrav). Se også - Gjerdekrav mot grøntarealer i pkt parkeringskrav i pkt krav til lekeplasser i vedlegg 4 - tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget på Alta sentrum i vedlegg 8 - innhold i utbyggingsavtaler i vedlegg 9 Jf pbl 11-9, pkt Trafikkforhold Planer skal legge til rette for effektiv og sikker trafikkavvikling for alle typer trafikanter. Jf pbl 11-9, pkt Universell utforming a) I alle nye planer skal det søkes medvirkning fra lokale brukergrupper som bla Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet. b) I alle nye planer skal det vurderes hvorvidt det skal legges til rette for større grad av universell utforming enn det Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven krever. Dette gjelder spesielt turløyper, friluftsområder og lignende. framkommelighet for utrykningskjøretøyer, energiforsyning med mer. Jordkabel skal prioriteres der dette er mulig/hensiktsmessig. Følgende normer skal bla legges til grunn: - kommunens va-norm. Denne finnes på - kommunens veg-norm (under utarbeidelse) - Statens vegvesens vegnormaler Kollektivtransport I nye planer skal det bla sikres trygge gangveger/snarveger mellom boliger og bussholdeplasser langs Ev 6, avlastningsvegen og Aronnesvegen. Universell utforming krav og veiledere Jf For øvrig gjelder krav til universell utforming gitt i pbl 29-3 samt teknisk forskrift (TEK). Jf pbl 11-9, pkt 5 og Verneverdier Verneverdier knyttet til natur- og kulturmiljø skal dokumenteres og sikres i planer og ved gjennomføring av tiltak. Tiltakene skal underordne seg verdensarvområdene i Alta på en slik måte at de ikke virker visuelt forstyrrende eller skjemmende. Vern av arealer Jf bestemmelser gitt i kulturminneloven og naturmangfoldloven. Jf også Jf pbl 11-9, pkt Gjennomføring/utbyggingsavtaler I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og framdrift. Behov for, og innhold i evt utbyggingsavtale med Alta kommune skal avklares på planoppstartsmøtet. Jf pbl 11-9, pkt 2 og 8. Vedtak om utbyggingsavtaler Jf kommunestyrets vedtak PS 74/06, arkivsak 04/1985, se vedlegg 9; Utbyggingsavtaler. 12

13 2. Bebyggelse og anlegg 2.1 Generelle bestemmelser og rekkefølgekrav Bestemmelser Rekkefølgekrav Samfunnstjenester: Områder kan ikke tas i bruk til bygge- og anleggsformål før nødvendige samfunnstjenester er etablert/ferdigstilt. Dette omfatter bla teknisk og sosial infrastruktur, energiforsyning, grønnstruktur med mer. Jordkabel skal som hovedregel benyttes. Jf også krav i bla vedlegg 4, 5, 6, 8 og 9. Fortetting: Fortettingspotensial i områder som allerede er regulert til utbyggingsformål skal vurderes og utnyttes før nye landbruksarealer reguleres til utbygging. Jf pbl 11-9, pkt 4 Retningslinjer Trinnvis utbygging Ved trinnvis utbygging kan det være aktuelt å dele opp rekkefølgekravet i takt med utbyggingen. I byggesaken skal det i tilfelle settes tidsfrister for når de enkelte tiltakene skal være ferdigstilt. Jordvern Det vises bla til Jordvernstrategi for Finnmark Kulturminner Avsatte utbyggingsområder i planen som ikke er regulert enda er ikke sjekket ut i fht kulturminner. Jf retningslinje om kulturminner til pkt Bebyggelsesstruktur Tettheten på bebyggelsen (antall enheter pr daa) skal være størst i og rundt Alta sentrum, og avta gradvis utover i by og nærområde. Jf pbl 11-9, pkt 5 og Tiltak i eksisterende bygningsmiljø Nye tiltak skal harmonere med eksisterende bygningsmiljø, jf kommunens byggeskikkveileder. Spesielt skal det legges vekt på følgende: a) Formspråk (herunder takform, takvinkel fasadeutforming, vindustype, kledningstype, detaljering mm). b) Materialvalg (herunder taktekke, fasadematerialer, mm). All bebyggelse på tomta skal ha enhetlig materialbruk. c) Skifertak: 1. Generelt i kommunen: For gjenreisningsbygg som er oppført med skifer som taktekke tillates det ikke skifte til annet taktekke ved evt reparasjoner, hovedombygninger, påbygg og tilbygg. Kravet gjelder tilsvarende for mindreverdige bygg på tomten (eksempelvis uthus og garasje). I distriktet utøves denne bestemmelsen noe lempeligere enn i by og nærområde. 2. Offentlige bygg: Statlige, fylkeskommunale og kommunale bygg Bebyggelsesstruktur Jf kommuneplanens samfunnsdels retningslinjer om å bygge byen innover samt realisere fortettingspotensialet innenfor Alta by. Veiledningsmateriale Kommunens byggeskikksveileder finnes på Husbankens veileder Gjenreist og særpreget bør legges til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltak i gjenreisningsmiljøer. Gjenreisningsbygg og gjenreisningsmiljø Søknader om tiltak på gjenreisningsbygg og i gjenreisningsmiljø sendes til Finnmark fylkeskommune for uttalelse. Skifer og lokal byggeskikk For å synliggjøre og videreføre Altas skiferhistorie oppfordres det på generell basis til å benytte skifer som taktekke, uteromsbelegning eller som annet byggemateriale. 13

14 som oppføres i 1-3 etg med saltak, pulttak el, skal som hovedregel benytte skifer som taktekkingsmateriale. 3. Må-områder : For de to områdene som er merket av med rød skravur på kartet under, og som grenser inn til reguleringsplan for Elvebakken sentrum, skal reguleringsplanens bestemmelser om skifer gjelde. Aktuelle bestemmelser er gjengitt i retningslinjene til høyre. Må-områder (utdrag fra reguleringsplanen for Elvebakken sentrum): Ny bebyggelse: Ny boligbebyggelse skal oppføres med skifer som taktekkingsmateriale. For annen type bebyggelse skal skifer fortrinnsvis benyttes som taktekkingsmateriale, men annen taktekking kan også benyttes dersom det etter bygningsmyndighetenes skjønn ansees å være godt tilpassede løsninger, jf reguleringsplanens bestemmelse g). Eksisterende bebyggelse: I forbindelse med større påbygging hvor eksisterende takkonstruksjon i sin helhet fjernes og erstattes av ny skal fortrinnsvis skifer benyttes som taktekkingsmateriale, men innslag av annet takmateriale kan også tillates dersom det etter bygningsmyndighetenes skjønn ansees å være godt tilpassede løsninger. Jf for øvrig kommuneplanens bestemmelse c) pkt 1. d) Volum (herunder proporsjoner/dimensjoner, grunnflate, etasjetall, møne-/gesimshøyde, mm). Unntak kan gjøres i områder hvor fortetting ønskes gjennom økt etasjetall. e) Lokalisering (herunder møneretning, byggelinjer mm). For tomter som grenser inn mot offentlig/privat grønnstruktur, jf pkt f) Atkomst, biloppstillingsplasser og den ubebygde delen av tomta skal opparbeides samtidig med bebyggelsen Jf pbl 11-9, pkt 6 Bør-områder : I tillegg til de to må-områdene er det satt av 11 bør-områder hvor det oppfordres til bruk av skifer som taktekke. Disse er vist på plankartet med egen hensynssone, og omfatter: 1. Talvik/Handelsstranda 2. Bossekop 3. Marienlund 4. Nordre Ringvei 5. Talviksvingen 6. Kongleveien 7. Yrkesskoleveien 8. Amtmannsnesveien 9. Buktabakken 10. Bukta 11. Kronstad Jf bestemmelsenes pkt (om hensynssoner) for kartutsnitt. 14

15 Bestemmelser Gjerde mot grønnstruktur Nye felt: Det skal settes opp gjerde i tomtegrensen mellom arealer avsatt/regulert til utbyggingsformål (bolig, næring med mer) og offentlig grønnstruktur (friområder, lekeplasser, gangveger mm). Det gis ikke brukstillatelse på feltet før gjerde er satt opp. I boligområder skal slike gjerder være 1m høye. I andre områder vurderes høyden nærmere. Retningslinjer Gjerder/innhegninger Nye felt Utgifter til gjerde forutsettes tatt inn som del av feltkostnadene. Bebygd eiendom: Dersom utbygger får tillatelse til å bygge/utvide nærmere grønnstruktur enn 4 m, pålegges utbygger å bekoste oppsett og vedlikehold av gjerde mellom boligtomt og grønnstruktur. Ubebygd eiendom: Ved nybygging på eiendom som grenser inn til grønnstruktur forventes utbygger å bekoste oppsett og vedlikehold av gjerde. Naboer bør i størst mulig grad samordne utforming og/eller fargesetting av sine respektive gjerder Krav til parkering a) Boliger - småhusbebyggelse Antall parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv garasje og gjesteparkering, skal være Enebolig: 3 p-plasser Leilighet > 60 m 2 BRA 2 p-plasser Leilighet < 60 m 2 BRA 1 p-plass b) Boliger blokkbebyggelse Antall parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv garasje og gjesteparkering, skal være 1,25 p-plasser, hvorav 0,25 til gjesteparkering. Egenparkering skal som hovedregel legges under bakkenivå. Gjesteparkering legges på bakkenivå. c) Fritidsboliger Uansett standardklasse: 2 p-plasser d) Kirker 0,3 p-plasser pr sitteplass Småhusbebyggelse Omfatter eneboliger, eneboliger i rekke, andre rekkehus, horisontaldelte/vertikaldelte boliger. Ved konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, eneboliger i rekke, tomannsboliger mm) kan noe gjesteparkering vurderes løst på felles parkeringsplass. Blokkbebyggelse Bebyggelse i 3 etg eller mer. Gjesteparkering skal ligge på bakkeplan. Parkering til ansatte Ansatt-parkering i tilknytning til formålene nevnt i pkt d) r) kan vurderes skjønnsmessig i den enkelte sak. For bygg der antall p-plasser beregnes etter golvareal bør det likevel som minimum skaffes 0,8 p-plasser pr ansatt +lasteareal. e) Kino, teater og andre forsamlingshus 0,4 p-plasser pr sitteplass + ansatte f) Møte- og konferanserom 10 p-plasser pr 100 m 2 g) Restauranter 15

16 0,25 p-plasser pr sitteplass + ansatte. h) Hoteller 0,6 p-plasser pr rom + ansatte i) Idrettsanlegg 0,4 p-plass av tilskuerplasser + ansatte j) Barnehager 0,8 p-plasser pr ansatt + 0,1 p-plass pr bhgplass k) Skoler 0,8 p-plasser pr ansatt + 0,2 p-plasser pr elev over 18 år l) Helseinstitusjon 0,8 p-plass pr sengeplass m) Kontorer 2,5 p-plass pr 100 m 2 n) Forretninger 2,5 p-plasser pr 100 m 2 + lasteareal. For møbelbutikker og andre forretninger med store utstillingsarealer legges skjønnsmessige vurderinger til grunn. o) Industri, håndtverkertjenester mm 1 p-plass pr 100 m 2 p) Lager 0,5 p-plass pr 100 m 2 + lasteareal q) Caravanoppstillingsplasser I tilknytning til hver caravanoppstillingsplass skal det settes av to parkeringsplasser for bil. r) Kombinerte formål For bygg med uklare eller flytende grenser mellom formål med ulikt krav til parkeringsdekning skal det strengeste kravet legges til grunn for hele arealet. Jf pbl 11-9, pkt 5 16

17 2.1.6 Frikjøp parkering For manglende parkeringsdekning på egen tomt/fellesareal kan det i forbindelse med byggesaken innvilges frikjøp. Dette gjelder ikke eneboliger og rekkehus, jf definisjon i retningslinjenes pkt Satser for frikjøp Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde for frikjøp av parkering. Jf for øvrig vedlegg 6. Jf pbl 11-9, pkt 5 og 28-7, 3. ledd. 17

18 2.2 Boligbebyggelse Bestemmelser Retningslinjer Boligformål Definisjon I områder avsatt til boligbebyggelse forutsettes det etablert boliger med tilhørende funksjoner som veg, vann og avløp, kraftforsyning, grønnstruktur, evt offentlig og privat tjenesteyting som skole, barnehage med mer. Fordeling mellom de ulike funksjonene gjøres på reguleringsplannivå Plankrav og utnyttelsesgrad Boligtyper I planen skilles mellom tre typer boliger: a) Tradisjonelle eneboliger med èn hovedleilighet, og èn bileilighet. Alternativt kan inntil to hybler godkjennes i stedet for bileilighet. a) Nye boligområder i planen I vedlegg 2 finnes oversikt over nye (samt ikke utbygde) boligområder. Her angis det også plankravstype (område- eller detaljplan), fordeling av boligtyper samt særskilte bestemmelser/merknader for enkelte felt. Antall boenheter som angis i vedlegg 2 er å regne som foreløpige anslag, og kan endres som følge av vurderinger/innspill på reguleringsplannivå. Hensiktsmessig plankravstype gjelder som utgangspunkt, men skal drøftes nærmere på oppstartsmøtet i forhold til det konkrete utbyggingsprosjektet. For definisjon av boligtyper se retningslinjene. b) Rekkehus (herunder også eneboliger i rekke, vertikaldelte og horisontaldelte boliger mm) c) Blokkbebyggelse (Leilighetsbygg i minimum 2-3 etg) Eneboligfortetting er bedre enn ingen fortetting, men i de mest sentrale delene av byen bør det legges til rette for høyere utnytting av fortettingspotensialet (rekkehus, vertikaldelt bolig, generasjonsbolig med mer)- der det ligger til rette for det. b) Boligområder i Hjemmeluft For boligområdene Saraveien nord, Skogstadveien og Øverbygdveien forutsettes det utarbeidet en samlet områdeplan. Ny bebyggelse forutsettes å underordne seg verdensarvområdet i Hjemmeluft, og ikke virke visuelt forstyrrende eller skjemmende. Nødvendige byggegrenser, høyderestriksjoner med mer fastsettes i samråd med kulturminnemyndighetene i områdeplanprosessen. Jf også pkt c) Variasjon i leilighetstyper I konsentrerte boligprosjekter skal det sikres bred variasjon i leilighetstype-/størrelse. Boligtyper i by, nærområde og distrikt En grovfordeling mellom eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse på de enkelte felt er vist i vedlegg 2, og er retningsgivende for reguleringsplanleggingen. Totalt sett i arealdelen bør det tilstrebes følgende prosentvise fordeling på ulike boligtyper: Blokkleil Rekkehus Eneboliger Alta by Nærområde (0) Distrikt (0) (0) 100 Jf pbl 11-9, pkt 1 og 5 18

19 Bestemmelser Boligfelt i kommunal regi Boligfelt som skal prioriteres planlagt eller utbygd helt/delvis i kommunal regi er, listet fra vest mot øst: : Ressebakken (Talvik) Kreta-sør (Kåfjord) Tøllefs vei (Øvre Alta) Lille-Komsa (Bolig/OPT) Holstbakken øst (Aronnes B7) Sagali Skogheim (Saga) Sollia, Talvik Øverbygdveien (jf best i vedlegg 2) Lille Skoddevarre Reistadberget (Thomasbakken) L Rustens veg, sør (Øvre Alta) Åslia, sør (Komsa) Patomella Raipasveien/Bregneveien Blåtoppveien, nord Skogsnelleveien, sør (Kaiskuru) Kvitberget (Tverrelvdalen) Mobakken, vest (Tverrelvdalen) Prestegårdsjorda (sentrums- og boligformål). Retningslinjer Boligfelt i kommunal regi Opplistingen er imidlertid ikke til hinder for at mindre felt kan reguleres og bygges ut før/parallelt med felt nevnt i forutsatt at bla nødvendig infrastruktur er sikret. Dette vil avklares på planoppstartsmøtet. Jf også rekkefølgekrav til konkrete felt i vedlegg 2 Lille-Komsa Lille-Komsa forutsettes hovedsakelig benyttet til boligformål, men tiltak innenfor delformålet OPT skal også kunne vurderes på reguleringsplannivå (eksempelvis barnehage). Området vurderes dessuten egnet til å løse noen av kommunens boligsosiale utfordringer, herunder også institusjoner av ulikt slag. Dette forutsettes imidlertid nærmere avklart på reguleringsplannivå. En viktig planpremiss for regulering av Lille- Komsa er å sikre allmennheten gode og attraktive turstier, lysløypetraseer, utsiktspunkt/ turmål med mer. Lille Skoddevarre og Åslia sør En viktig planpremiss for regulering av disse områdene er å sikre allmennheten gode og attraktive turstier, lysløypetraseer, utsiktspunkt/ turmål med mer. Områder satt av til boligsosiale etableringer (jf pkt 2.5.1) samt andre, mindre utbyggingsområder kommer i tillegg til områder listet i Jf pbl 11-9, pkt 4 19

20 Bestemmelser Fortetting a) Hovedstrategi: I de tre sentrene forutsettes ny boligbebyggelse å komme med høy konsentrasjon (blokkbebyggelse). Innslaget av rekkehus og eneboliger forutsettes å tilta gradvis utover mot byens randsoner. b) Fortetting med kvalitet: Boligfortetting skal bidra til å bygge byen innover, men samtidig sikre estetisk og funksjonell kvalitet både for ny og eksisterende bebyggelse. c) Småhus vs konsentrert: Mellom Rv 93 og Alta bru, nord for avlastningsvegen (jf kartutsnitt i retningslinjene), bør fortetting i eksisterende boligområder som hovedregel skje gjennom etablering av rekkehus, vertikaldelte eller horisontaldelte boliger, eneboliger i rekke og lignende der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig. Jf pbl 11-9, pkt Arealkrav, boligtomter a) Eneboligtomter Alta by: m 2 Nærområdet: m 2 Distriktet: Skjønnsvurderes b) Tomt til vertikaldelt bolig m 2. Jf pbl 11-9, pkt Uteoppholdsareal a) Ved etablering av eneboliger og rekkehus skal det settes av min. 50m 2 egnet uteoppholdsareal pr. boenhet. Parkeringsareal, annet trafikkareal og areal brattere enn 1:3 medregnes ikke. b) Ved etablering av blokkbebyggelse skal alle leilighetene ha tilgang til privat balkong på minimum 5m 2. c) Leiligheter skal ha tilgang til uteplasser med både morgen- og kveldssol. Retningslinjer Fortetting Fortettingsprosjekter skal prioriteres, og er av denne grunn på visse vilkår unntatt plankrav, jf bestemmelsenes pkt Unntak fra plankrav. Sone hvor eneboligfortetting bør unngås er vist med orange farge på kartutsnittet under: Boligfortetting i byen Ved fortettingsprosjekter i området vist på kartutsnittet over oppfordres det til høyere utnyttelsesgrad enn fradeling av tradisjonelle eneboligtomter. Tomtestørrelse Hovedintensjonen med bestemmelsen er å sikre at tomter ikke blir uhensiktsmessig små i fht formålet. Samtidig skal den sikre at arealene utnyttes mest mulig effektivt. Ved evt avvik (dispensasjon) skal bla den helhetlige løsningen på tomta vurderes i fht uteoppholdsarealer (bla solforhold), parkeringskapasitet med mer. Frikjøp lekeplasser Krav til utforming og frikjøp fra krav til lekeplasser, friområder med mer, se pkt. 4.2 og vedlegg 5. For øvrig vises til norm for utforming av lekeplasser, jf vedlegg 4. Jf pbl 11-9 nr.5 20

1.3 Krav til nye reguleringsplaner

1.3 Krav til nye reguleringsplaner 1.3 Krav til nye reguleringsplaner Bestemmelser 1.3.1 Planbeskrivelse Planbeskrivelse: Planbeskrivelse til nye område- og detaljplaner skal redegjøre for de plantema og krav som er spesifisert i pkt 1.3.2-1.3.19.

Detaljer

Bestemmelser Kommuneplanens arealdel 18.08.11

Bestemmelser Kommuneplanens arealdel 18.08.11 Bestemmelser Kommuneplanens arealdel 18.08.11 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 5 1.0 Planens formål... 5 1.1 Plankrav... 5 1.2 Planer som skal fortsette å gjelde... 6 1.3 Krav til nye

Detaljer

Vedlegg 2. Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag til offentlig ettersyn 01.09.10

Vedlegg 2. Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag til offentlig ettersyn 01.09.10 Vedlegg 2 Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag til offentlig ettersyn 01.09.10 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 5 1.0 Planens formål...5 1.1 Plankrav...5 1.2 Planer som skal fortsette

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljplan for Gnr. 45 bnr. 52 Finnvik Arkivsak 4211/12 Arkivkode Vedtatt X Planbestemmelse, datert 13.05.16 Forslag ved Offentlig ettersyn, dato 06.06.16 Sluttbehandling,

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for Eidegården Planens ID: 20140002 Forslag ved sluttbehandling: 2017-03-13 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart og

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Sorrisniva Plannummer 20070025 Arkivsak 16/3078 Vedtatt Forslag ved 1. gangs behandling, dato 02.06.2016 Offentlig X ettersyn Offentlig ettersyn, dato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-5 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2017 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 HØRINGSUTKAST 1 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 2 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 6 1.1. Planens formål...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER Arkivsak Planident 20120003 Vedtatt Forslag ved X Førstegangs behandling (16.5.2013) X Offentlig ettersyn (11.6.2013) X Sluttbehandling (14.11.2013)

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for Eidegården Planens ID: 20140002 Forslag til offentlig ettersyn: 2016-04-06 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

Reguleringsplan for Holstbakken øst planbestemmelser med retningslinjer

Reguleringsplan for Holstbakken øst planbestemmelser med retningslinjer Reguleringsplan for Holstbakken øst planbestemmelser med retningslinjer dato 23.08.2012 endringer i planen er foretatt av Alta kommune, avd. for samfunnsutvikling. 1 Formål...4 2. Reguleringsformål og

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. 12.12.14 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets...

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 10/1946-21 Arkiv: PLNID 20100006 Sakbeh.: Daniel Holm Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOM GNR 27/31 SKOLE/HEITMANNSÅSEN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål:

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål: Herøy kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan benevnt detaljreguleringsplan for Skiftåsen, Herøy kommune. Nasjonal planid: 181850493 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: 15.08.16

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3472-8 Arkiv: PLNID 20140005 Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune Reguleringsbestemmelser for Sandvikahytteområde Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune 29.01.2017 Revidert15.05.2017 REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1.1 Generelle Bestemmelser Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. Planen fastsetter rammer for utbygging i medhold

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kreta friluftsområde Arkivsak 15/5618 Planid 2012-20150009 Vedtatt Offentlig ettersyn, datert 20.11.16 Sluttbehandling, datert 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2 Tydal kommune Planident 16652015004 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 10.06.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster.

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster. inkognitogata. 36 0256 Oslo tlf: +47 22 12 36 00 faks: +47 22 12 36 10 hk@hkark.no www.hkark.no REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE AP2 Smørøyet, GBNR. 210/30 OG DEL AV 209/1 og 210/37

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer