Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling 010611"

Transkript

1 Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser Planens formål Plankrav Planer som skal fortsette å gjelde Krav til nye reguleringsplaner Bebyggelse og anlegg Generelle bestemmelser og rekkefølgekrav Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Sentrumsformål Offentlig og privat tjenesteyting Fritids- og turistformål Råstoffutvinning Næringsbebyggelse Idrettsanlegg Grav- og urnelunder Kombinerte områder Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kraftforsyning, telekommunikasjonsanlegg mm Veg, vann og avløp Grønnstruktur Generelt om grønnstrukturområder Friområder og lekeplasser Turløyper, skileikanlegg mm Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift Generelt om LNF/LNFR Generelt om spredt bebyggelse Spredt boligbebyggelse Spredt fritidsbebyggelse Spredt næringbebyggelse

4 6. Sjø, vassdrag og strandsone Områder i og langs vassdrag Områder i og langs sjø Hensynssoner Sikrings-, støy- og faresoner Sone med særlig krav til infrastruktur Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø Sone for båndlegging Sone med krav om felles planlegging Vedlegg Vedlegg 1: Planer som fortsatt skal gjelde Vedlegg 2: Nye boligområder i planen Vedlegg 3: Parkeringsplasser Vedlegg 4: Norm for lekeplasser Vedlegg 5: Frikjøp lekeplasser/ lekeplassfond Vedlegg 6: Frikjøp parkering Vedlegg 7: Skilt og reklame Vedlegg 8: Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget på Alta sentrum Vedlegg 9: Innhold i utbyggingsavtaler Vedlegg 10: Spredt bebyggelse i LNFR

5 1. Generelle bestemmelser 1.0 Planens formål Gjennom langsiktig og målrettet arealdisponering skal kommuneplanens arealdel balansere hensynene til bruk og vern av arealer, og bidra til å fremme vekst og utvikling i Altasamfunnet gjennom følgende hovedsatsingsområder, jf kommuneplanens samfunnsdel: Arbeid og entreprenørskap Miljø og bærekraftig utvikling Livskvalitet og velferd Kunnskap og kompetanse Nettverk og naboskap Endringsvillig organisasjon 1.1 Plankrav Bestemmelser Generelt plankrav Tiltak, jf plan- og bygningslovens 1-6 kan bare settes i gang på bakgrunn av godkjent reguleringsplan. Hvorvidt det kreves områdeeller detaljregulering er spesifisert i bestemmelsene tilknyttet det aktuelle formålet. Jf også unntaksbestemmelser i pkt Jf pbl 11-9, pkt 1. Retningslinjer Generelt plankrav i pbl Med hjemmel i pbl 12-1 kan kommunen kreve utarbeidet reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak selv om det i utgangspunktet ikke reises plankrav direkte av kommuneplanens bestemmelser. Dette kan bla bli aktuelt i tilfeller hvor fortetting/ utnyttingsgrad bør vurderes nærmere, eller hvor tiltaket antas å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Områder med plankrav Detaljplankrav: Hvorvidt det skal kreves èn samlet plan for området, eller flere mindre planer (eksempelvis for noen eiendommer som danner en naturlig enhet), vurderes i forbindelse med oppstartsmøtet. Områdeplankrav: For arealer med områdeplankrav (jf opplisting i pkt 7.5.1) forutsettes det utarbeidet èn, samlet plan for hele området. Jf pbl 12-1, 3. ledd. 5

6 Bestemmelser Unntak fra plankrav Tiltak i eksisterende byggeområder kan unntas fra det generelle plankravet i dersom det a) er i tråd med formål og bestemmelser i gjeldende regulerings-/kommuneplan. Jf også disse bestemmelsers pkt.2.1.3; Tiltak i eksisterende bygningsmiljø. b) ikke overstiger - 400m 2 tillatt bruksareal (BRA) eller tre nye boenheter i boligområder m 2 tillatt bruksareal (BRA) i de øvrige byggeområdene. c) har tilgang på nødvendig teknisk og sosial infrastruktur d) er tilstrekkelig sikret mot fare og støy, og heller ikke selv bidrar til fare og støybelastning i sitt nærmiljø. Utredningskrav i Risiko og sårbarhet vedr støyfaglig utredning kommer her til anvendelse e) ikke berører fredede kulturminner. Jf også retningslinje om kulturminner Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er gitt særskilt plankrav. Se plankrav under de respektive arealformål. Jf pbl 11-9, pkt 1 og 11-10, pkt1 Retningslinjer Unntak fra plankrav skal gi enklere fortetting Generelt Intensjonen med bestemmelse er å fremme og forenkle fortetting i eksisterende utbyggingsområder ved at det på visse vilkår ikke kreves reguleringsplan. Fare og støy Sikkerhet mot fare vurderes opp mot kjent kunnskap. I rød og gul støysone bør det utarbeides reguleringsplan før støyømfintlige virksomheter etableres. NB! Alle fareområder vises ikke på plankartet. Jf derfor pkt , samt kommunens GIS/LINE-innsyn samfunnssikkerhet for et fullstendig bilde. Kulturminner Dersom arealet ikke omfattes av reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra følgende kulturminnemyndigheter før tiltak kan settes i verk, jf kulturminnelovens 3, 8 og 9. - Finnmark fylkeskommune (norske k.minner) - Sametinget (samiske k.minner) - Tromsø museum (k.minner under vann) 1.2 Planer som skal fortsette å gjelde Bestemmelser Retningslinjer Planer som fortsetter å gjelde Planer som fortsetter å gjelde Tidligere vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner som fortsetter å gjelde etter vedtak av kommuneplanens arealdel er vist på plankartet med egen hensynssone. En oversikt over disse planene finnes i vedlegg 1. Jf pbl 11-8, pkt f) Formål som fortsetter å gjelde Følgende formål som er vedtatt gjennom tidligere opphevede reguleringsplaner skal fortsette å gjelde: - Byggelinjer - Avkjørsler/fellesavkjørsler - Fareområder Jf pbl 11-8, pkt f) og 11-9, pkt 5 Formål som fortsetter å gjelde Denne planinformasjonen er for detaljert til å vises tydelig på papirkartet, men framkommer i planbasen/digital kartversjon. 6

7 1.3 Krav til nye reguleringsplaner Bestemmelser Planbeskrivelse Planbeskrivelse: Planbeskrivelse til nye område- og detaljplaner skal redegjøre for de plantema og krav som er spesifisert i pkt Krav til evt avbøtende tiltak skal innarbeides i planenes bestemmelser. Jf pbl 11-9, pkt 8. Retningslinjer Plandokumentene Generelt Reguleringsplaner skal kun bestå av tre dokumenter, hvorav kun de to første har rettskraft: 1) Kart 2) Bestemmelser 3) Planbeskrivelse Alle utredninger, temakart, illustrasjonsmateriale med mer som ikke er en del av juridisk bindende kart og bestemmelser skal innarbeides i planbeskrivelsen. Kommunens maler Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal Alta kommunes maler benyttes: - Mal for oppstartsmøte - Mal for planbestemmelser - Mal for planbeskrivelse, inkl ROS- analyse - Evt andre maler/standarder Oppdaterte maler: By og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til lokal stedsutvikling i distrikt, nærområde og by. For øvrig skal tiltak bidra til å bygge byen innover og styrke tresenterstrukturen. Jf pbl 11-9, pkt Barn og unges interesser Barn og unges interesser skal dokumenteres og sikres ved gjennomføring av nye tiltak/planlegging. Se for øvrig bestemmelser i kap 4; Grønnstruktur samt vedlegg 4. Jf pbl 11-9, pkt 8. Digital planframstilling Alle plandokumenter skal foreligge på digitalt format. Private planer som fremmes til offentlig ettersyn skal sendes inn i både pdf-format og på redigerbart format. Se spesifisering under. - Plankartet skal utarbeides i SOSI-format. - Øvrig plandokumenter utarbeides i et redigerbart format, fortrinnsvis i word. Jf pbl 2-1. Overordnede føringer Jf Kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil. Barn og unge - veiledningsmateriale - RPR for barn og planlegging - MDs Rundskriv T-2/08 - Temaveileder for barn/unge i planleggingen Disse finnes på 7

8 Bestemmelser Byggeskikk og estetikk a) Byggeskikkveileder: Tiltak og planer skal utformes i tråd med retningslinjer gitt i kommunens vedtatte byggeskikkveileder. Se for øvrig bestemmelser knyttet til tiltak i eksisterende bygningsmiljø i pkt b) For nye utbyggingsområder, spesielt langs hovedvegnettet, kan det kreves at hele/deler av bebyggelsen skal benytte skifer som taktekke. c) Skilt og reklame: Tidligere vedtatte skiltvedtekter gjelder nå som bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Jf vedlegg 7. Jfr. pbl. 11-9, pkt nr 5, 6 og Demografiske forhold Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer påvirker lokal demografi, herunder folketall/bosetting. Jf pbl 11-9, pkt Folkehelse Nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak som kan bidra til bedre folkehelse. Jf også tema under Risiko og sårbarhet. Jf pbl 11-9, pkt Friluftsliv Befolkningens tilgang til friluftsområder/- aktiviteter skal sikres. Se også egne bestemmelser i kapittel 4, kapittel 2 pkt 2.1.4, samt vedlegg 4. Jf pbl 11-9, pkt Landskap og natur a) Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at de ikke bryter horisontlinjer (åsprofiler, bakkekanter med mer) eller kommer i konflikt/konkurranse med andre markerte landskapstrekk. Bebyggelsens lengderetning skal være parallell med kotene så langt dette bidrar til å legge tiltaket bedre i terrenget (redusere høyde på fundament med mer). Skjæringer/fyllinger skal unngås. b) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelig form etter Retningslinjer Byggeskikkveileder Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på Veiledningsmateriell På følgende nettadresse finnes tilgjengelig veiledningsmateriale og sjekklister i fht folkehelse: Miljø og helse/ Helse i plan/sjekklister Veiledningsmateriell Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Friluft Naturtypekartlegging Jf kommunens registrering av utvalgte naturtyper, med bla 19 A-lokaliteter. Biologisk mangfold Informasjon om biologisk mangfold kan finnes på følgende digitale baser: - Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Naturdata - 8

9 utbygging. Det er ikke tillatt å fjerne høyverdig furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon uten at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling. c) Viktige leveområder for planter og dyr skal dokumenteres og sikres i størst mulig grad. d) I lokaliserte kulturlandskapsområder skal det vurderes hvorvidt det er behov for skjøtselsplaner. Jf pbl 11-9, pkt Lokalklima I forbindelse med alle planer for beboelse og opphold skal forholdet til lokalklima utredes og søkes optimalisert for tiltaket selv og omgivelsene. Jf pbl 11-9, pkt Miljøvennlig energiforsyning I alle planer og ved større tiltak skal mulighetene for bruk av miljøvennlig, fornybar energiforsyning utredes. Jf pbl 11-9, pkt Naturressurser I alle planer skal naturressurser innenfor planområdet dokumenteres og sikres i størst mulig grad. Jf pbl 11-9, pkt Risiko og sårbarhet a) Flom Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal 200- årsflommen legges til grunn som dimensjonerende. En sikkerhetsmargin på + 30 cm skal alltid legges til ved praktisk bruk. Jf bla flomsonekart for Alta og Eiby. Kartlegging av kulturlandskap Se følgende rapporter/veildeninger - Kartlegging av jordbrukets kulturlandskap - utvalgte kulturlandskap - Skog og landskap, 3Q-prosjekt Veileder Kulturminner, kulturmiljø og landskap (Riksantikvaren) Lokalklima Statistisk materiale om lokalklima (vind, nedbør med mer) kan hentes ned fra meteorologisk institutt sin klimadatabase Fjernvarme Alta sentrum Jf tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg på Alta sentrum, vedlegg 8. Naturressurser Aktuelle naturressurser kan være løsmasser, mineraler og andre geologiske råstoffer, jord- og skogressurser, vann, marine ressurser med mer. Se også: - Jordvernstrategi for Finnmark Plan- og bygningsloven og landbruk pluss - Kjerneområder landbruk, Alta kommune (se nærområde + distrikt) Forenklet ROS-analyse Det er foretatt en forenklet ROS-analyse på utbyggingsområdene i planen, jf planbeskrivelsen. Det er søkt å legge nye utbyggingsområder utenom områder med kjent fare. Der det forekommer overlapp er dette vist med egen hensynssoneskravur for fare på plankartet. Fare skal imidlertid alltid undersøkes, bla siden disse dataene stadig ajourføres. Forenklet ROS-analyse utarbeides i forbindelse med alle nye reguleringsplaner, jf mal for planbeskrivelse. På bakgrunn av denne analysen avdekkes evt områder hvor det er nødvendig med mer detaljert ROS-analyse, jf veileder fra DSB. 9

10 NB! Plankartet til arealdelen viser kun fareområder der disse overlapper nye utbyggingsområder. Informasjon om potensiell fare/risiko Oppdatert informasjon om risiko og fare kan hentes i bla følgende baser: - GIS/LINE-innsyn, Alta kommune Vannlinjeberegning for utløpet av Tverrelva, jf K / b) Havnivåstigning/stormflo Nye bygge- og anleggstiltak for beboelse og opphold tillates ikke under kote moh uten at det etableres tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare/skade ved havnivåstigning og stormflo. Jf retningslinje. Havnivåstigning/stormflo Jf rapporten Havnivåstigning. Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. Revidert utgave Tabell for Finnmark. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. c) Kvikkleire og annen skredfare Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal skredfare og stabilitet i grunnen utredes særskilt. Stabilitet er spesielt viktig å utrede/ dokumentere under marin grense. Behovet for å utrede områdestabilitet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Som marin grense regnes i denne sammenheng: + 75 moh Skred og geoteknikk Skred kan omfatte snøskred, steinsprang, sørpeskred, jordskred, kvikkleireskred med mer. Oppdaterte data, geotekniske rapporter mm finnes bla på Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Samfunnssikkerhet d) Restriksjoner for luftfarten Jf bestemmelser i egen Restriksjonsplan for Alta lufthavn, vedtatt av Samferdselsdepartementet e) Støy og forurensning Generelt: Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal ulemper ved støy, støv og annen forurensning på og i grunnen dokumenteres. Miljøverndepartementets retningslinjer for utendørs støy, T-1442, skal bla legges til grunn for vurderingen. Støy, støv og annen forurensning Jf - Forskrift om begrensning av forurensning, - MDs veileder til T-1442 (utendørs støy) - TEK (innendørs støy) - (forurenset grunn) - - Alta kommunes GIS/LINE-innsyn, Samfunnssikkerhet 10

11 Ved etablering av støyende virksomheter, eller ved etablering av støyfølsomme tiltak i rød og gul sone, skal det alltid utarbeides en støyfaglig utredning som dokumenterer at krav til innendørs og utendørs støy oppnås, jf også TEK, T-1442 og arealdelens øvrige bestemmelser. Sentrumsområdene I Alta sentrum, Elvebakken sentrum og Bossekop sentrum, jf avgrensning på plankartet, kan en mer liberal praksis legges til grunn ved planlegging og tiltak. Her kan støyfølsom bebyggelse tillates i både rød og gul sone, men da på følgende vilkår: - Minimum 50 % av oppholdsrommene (soverom+stuer), men minst ett soverom legges på stille side (L den < 50 db). - Privat (inkl felles-privat) uteplass skal ligge på stille side. Hele arealet skal ha støynivå L den < 50dB. Innglasset balkong kan tillates, men den skal kunne åpnes. Behovet for ytterligere skjerping og detaljering av støykrav, samt avbøtende tiltak, skal vurderes i reguleringsplan eller byggesak. Avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak mot støy velges på reguleringsplannivå. Tiltakets plassering, materialbruk og utforming bør ta hensyn til landskap og bebygde omgivelser, og oppføres med robuste materialer. Alle støyskjermer bør være mest mulig absorberende. Dette må imidlertid veies opp i mot støyskjermens visuelle utforming. Behov for støyskjerming av friområder skal også vurderes der dette er aktuelt f) Annet Ved planlegging og realisering av nye bygg- og anleggstiltak skal det også vurderes om andre momenter er relevant, jf også kommunens mal for ROS-analyse. Jf pbl 11-9, pkt Samiske interesser Hensynet til lokal, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres. Jf delutredning om samiske interesser som finnes vedlagt til planbeskrivelsen. Jf pbl 11-9, pkt Sosial infrastruktur Tiltak skal ikke kunne tas i bruk før nødvendig sosial infrastruktur er etablert. Dette skal dokumenteres og sikres i reguleringsplaner (evt ved rekkefølgekrav). Jf pbl 11-9, pkt Teknisk infrastruktur Tiltak skal ikke kunne tas i bruk før nødvendig teknisk infrastruktur er etablert. Dette skal Samiske interesser Jf bla - Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark - Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv - Sametingets veileder for mineralutvinning Sosial infrastruktur Med dette menes skole, barnehage, helsetjenester /- institusjoner med mer Sosial boligpolitikk I alle nye planer for boligområder skal boligsosialt behov avklares og evt innarbeides. Teknisk infrastruktur: Med dette menes bla kjøreveg, g/s-veg, parkering, vann, avløp (spillvann og overvann), 11

12 dokumenteres og sikres i reguleringsplaner (evt ved rekkefølgekrav). Se også - Gjerdekrav mot grøntarealer i pkt parkeringskrav i pkt krav til lekeplasser i vedlegg 4 - tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget på Alta sentrum i vedlegg 8 - innhold i utbyggingsavtaler i vedlegg 9 Jf pbl 11-9, pkt Trafikkforhold Planer skal legge til rette for effektiv og sikker trafikkavvikling for alle typer trafikanter. Jf pbl 11-9, pkt Universell utforming a) I alle nye planer skal det søkes medvirkning fra lokale brukergrupper som bla Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet. b) I alle nye planer skal det vurderes hvorvidt det skal legges til rette for større grad av universell utforming enn det Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven krever. Dette gjelder spesielt turløyper, friluftsområder og lignende. framkommelighet for utrykningskjøretøyer, energiforsyning med mer. Jordkabel skal prioriteres der dette er mulig/hensiktsmessig. Følgende normer skal bla legges til grunn: - kommunens va-norm. Denne finnes på - kommunens veg-norm (under utarbeidelse) - Statens vegvesens vegnormaler Kollektivtransport I nye planer skal det bla sikres trygge gangveger/snarveger mellom boliger og bussholdeplasser langs Ev 6, avlastningsvegen og Aronnesvegen. Universell utforming krav og veiledere Jf For øvrig gjelder krav til universell utforming gitt i pbl 29-3 samt teknisk forskrift (TEK). Jf pbl 11-9, pkt 5 og Verneverdier Verneverdier knyttet til natur- og kulturmiljø skal dokumenteres og sikres i planer og ved gjennomføring av tiltak. Tiltakene skal underordne seg verdensarvområdene i Alta på en slik måte at de ikke virker visuelt forstyrrende eller skjemmende. Vern av arealer Jf bestemmelser gitt i kulturminneloven og naturmangfoldloven. Jf også Jf pbl 11-9, pkt Gjennomføring/utbyggingsavtaler I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og framdrift. Behov for, og innhold i evt utbyggingsavtale med Alta kommune skal avklares på planoppstartsmøtet. Jf pbl 11-9, pkt 2 og 8. Vedtak om utbyggingsavtaler Jf kommunestyrets vedtak PS 74/06, arkivsak 04/1985, se vedlegg 9; Utbyggingsavtaler. 12

13 2. Bebyggelse og anlegg 2.1 Generelle bestemmelser og rekkefølgekrav Bestemmelser Rekkefølgekrav Samfunnstjenester: Områder kan ikke tas i bruk til bygge- og anleggsformål før nødvendige samfunnstjenester er etablert/ferdigstilt. Dette omfatter bla teknisk og sosial infrastruktur, energiforsyning, grønnstruktur med mer. Jordkabel skal som hovedregel benyttes. Jf også krav i bla vedlegg 4, 5, 6, 8 og 9. Fortetting: Fortettingspotensial i områder som allerede er regulert til utbyggingsformål skal vurderes og utnyttes før nye landbruksarealer reguleres til utbygging. Jf pbl 11-9, pkt 4 Retningslinjer Trinnvis utbygging Ved trinnvis utbygging kan det være aktuelt å dele opp rekkefølgekravet i takt med utbyggingen. I byggesaken skal det i tilfelle settes tidsfrister for når de enkelte tiltakene skal være ferdigstilt. Jordvern Det vises bla til Jordvernstrategi for Finnmark Kulturminner Avsatte utbyggingsområder i planen som ikke er regulert enda er ikke sjekket ut i fht kulturminner. Jf retningslinje om kulturminner til pkt Bebyggelsesstruktur Tettheten på bebyggelsen (antall enheter pr daa) skal være størst i og rundt Alta sentrum, og avta gradvis utover i by og nærområde. Jf pbl 11-9, pkt 5 og Tiltak i eksisterende bygningsmiljø Nye tiltak skal harmonere med eksisterende bygningsmiljø, jf kommunens byggeskikkveileder. Spesielt skal det legges vekt på følgende: a) Formspråk (herunder takform, takvinkel fasadeutforming, vindustype, kledningstype, detaljering mm). b) Materialvalg (herunder taktekke, fasadematerialer, mm). All bebyggelse på tomta skal ha enhetlig materialbruk. c) Skifertak: 1. Generelt i kommunen: For gjenreisningsbygg som er oppført med skifer som taktekke tillates det ikke skifte til annet taktekke ved evt reparasjoner, hovedombygninger, påbygg og tilbygg. Kravet gjelder tilsvarende for mindreverdige bygg på tomten (eksempelvis uthus og garasje). I distriktet utøves denne bestemmelsen noe lempeligere enn i by og nærområde. 2. Offentlige bygg: Statlige, fylkeskommunale og kommunale bygg Bebyggelsesstruktur Jf kommuneplanens samfunnsdels retningslinjer om å bygge byen innover samt realisere fortettingspotensialet innenfor Alta by. Veiledningsmateriale Kommunens byggeskikksveileder finnes på Husbankens veileder Gjenreist og særpreget bør legges til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltak i gjenreisningsmiljøer. Gjenreisningsbygg og gjenreisningsmiljø Søknader om tiltak på gjenreisningsbygg og i gjenreisningsmiljø sendes til Finnmark fylkeskommune for uttalelse. Skifer og lokal byggeskikk For å synliggjøre og videreføre Altas skiferhistorie oppfordres det på generell basis til å benytte skifer som taktekke, uteromsbelegning eller som annet byggemateriale. 13

14 som oppføres i 1-3 etg med saltak, pulttak el, skal som hovedregel benytte skifer som taktekkingsmateriale. 3. Må-områder : For de to områdene som er merket av med rød skravur på kartet under, og som grenser inn til reguleringsplan for Elvebakken sentrum, skal reguleringsplanens bestemmelser om skifer gjelde. Aktuelle bestemmelser er gjengitt i retningslinjene til høyre. Må-områder (utdrag fra reguleringsplanen for Elvebakken sentrum): Ny bebyggelse: Ny boligbebyggelse skal oppføres med skifer som taktekkingsmateriale. For annen type bebyggelse skal skifer fortrinnsvis benyttes som taktekkingsmateriale, men annen taktekking kan også benyttes dersom det etter bygningsmyndighetenes skjønn ansees å være godt tilpassede løsninger, jf reguleringsplanens bestemmelse g). Eksisterende bebyggelse: I forbindelse med større påbygging hvor eksisterende takkonstruksjon i sin helhet fjernes og erstattes av ny skal fortrinnsvis skifer benyttes som taktekkingsmateriale, men innslag av annet takmateriale kan også tillates dersom det etter bygningsmyndighetenes skjønn ansees å være godt tilpassede løsninger. Jf for øvrig kommuneplanens bestemmelse c) pkt 1. d) Volum (herunder proporsjoner/dimensjoner, grunnflate, etasjetall, møne-/gesimshøyde, mm). Unntak kan gjøres i områder hvor fortetting ønskes gjennom økt etasjetall. e) Lokalisering (herunder møneretning, byggelinjer mm). For tomter som grenser inn mot offentlig/privat grønnstruktur, jf pkt f) Atkomst, biloppstillingsplasser og den ubebygde delen av tomta skal opparbeides samtidig med bebyggelsen Jf pbl 11-9, pkt 6 Bør-områder : I tillegg til de to må-områdene er det satt av 11 bør-områder hvor det oppfordres til bruk av skifer som taktekke. Disse er vist på plankartet med egen hensynssone, og omfatter: 1. Talvik/Handelsstranda 2. Bossekop 3. Marienlund 4. Nordre Ringvei 5. Talviksvingen 6. Kongleveien 7. Yrkesskoleveien 8. Amtmannsnesveien 9. Buktabakken 10. Bukta 11. Kronstad Jf bestemmelsenes pkt (om hensynssoner) for kartutsnitt. 14

15 Bestemmelser Gjerde mot grønnstruktur Nye felt: Det skal settes opp gjerde i tomtegrensen mellom arealer avsatt/regulert til utbyggingsformål (bolig, næring med mer) og offentlig grønnstruktur (friområder, lekeplasser, gangveger mm). Det gis ikke brukstillatelse på feltet før gjerde er satt opp. I boligområder skal slike gjerder være 1m høye. I andre områder vurderes høyden nærmere. Retningslinjer Gjerder/innhegninger Nye felt Utgifter til gjerde forutsettes tatt inn som del av feltkostnadene. Bebygd eiendom: Dersom utbygger får tillatelse til å bygge/utvide nærmere grønnstruktur enn 4 m, pålegges utbygger å bekoste oppsett og vedlikehold av gjerde mellom boligtomt og grønnstruktur. Ubebygd eiendom: Ved nybygging på eiendom som grenser inn til grønnstruktur forventes utbygger å bekoste oppsett og vedlikehold av gjerde. Naboer bør i størst mulig grad samordne utforming og/eller fargesetting av sine respektive gjerder Krav til parkering a) Boliger - småhusbebyggelse Antall parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv garasje og gjesteparkering, skal være Enebolig: 3 p-plasser Leilighet > 60 m 2 BRA 2 p-plasser Leilighet < 60 m 2 BRA 1 p-plass b) Boliger blokkbebyggelse Antall parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv garasje og gjesteparkering, skal være 1,25 p-plasser, hvorav 0,25 til gjesteparkering. Egenparkering skal som hovedregel legges under bakkenivå. Gjesteparkering legges på bakkenivå. c) Fritidsboliger Uansett standardklasse: 2 p-plasser d) Kirker 0,3 p-plasser pr sitteplass Småhusbebyggelse Omfatter eneboliger, eneboliger i rekke, andre rekkehus, horisontaldelte/vertikaldelte boliger. Ved konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, eneboliger i rekke, tomannsboliger mm) kan noe gjesteparkering vurderes løst på felles parkeringsplass. Blokkbebyggelse Bebyggelse i 3 etg eller mer. Gjesteparkering skal ligge på bakkeplan. Parkering til ansatte Ansatt-parkering i tilknytning til formålene nevnt i pkt d) r) kan vurderes skjønnsmessig i den enkelte sak. For bygg der antall p-plasser beregnes etter golvareal bør det likevel som minimum skaffes 0,8 p-plasser pr ansatt +lasteareal. e) Kino, teater og andre forsamlingshus 0,4 p-plasser pr sitteplass + ansatte f) Møte- og konferanserom 10 p-plasser pr 100 m 2 g) Restauranter 15

16 0,25 p-plasser pr sitteplass + ansatte. h) Hoteller 0,6 p-plasser pr rom + ansatte i) Idrettsanlegg 0,4 p-plass av tilskuerplasser + ansatte j) Barnehager 0,8 p-plasser pr ansatt + 0,1 p-plass pr bhgplass k) Skoler 0,8 p-plasser pr ansatt + 0,2 p-plasser pr elev over 18 år l) Helseinstitusjon 0,8 p-plass pr sengeplass m) Kontorer 2,5 p-plass pr 100 m 2 n) Forretninger 2,5 p-plasser pr 100 m 2 + lasteareal. For møbelbutikker og andre forretninger med store utstillingsarealer legges skjønnsmessige vurderinger til grunn. o) Industri, håndtverkertjenester mm 1 p-plass pr 100 m 2 p) Lager 0,5 p-plass pr 100 m 2 + lasteareal q) Caravanoppstillingsplasser I tilknytning til hver caravanoppstillingsplass skal det settes av to parkeringsplasser for bil. r) Kombinerte formål For bygg med uklare eller flytende grenser mellom formål med ulikt krav til parkeringsdekning skal det strengeste kravet legges til grunn for hele arealet. Jf pbl 11-9, pkt 5 16

17 2.1.6 Frikjøp parkering For manglende parkeringsdekning på egen tomt/fellesareal kan det i forbindelse med byggesaken innvilges frikjøp. Dette gjelder ikke eneboliger og rekkehus, jf definisjon i retningslinjenes pkt Satser for frikjøp Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde for frikjøp av parkering. Jf for øvrig vedlegg 6. Jf pbl 11-9, pkt 5 og 28-7, 3. ledd. 17

18 2.2 Boligbebyggelse Bestemmelser Retningslinjer Boligformål Definisjon I områder avsatt til boligbebyggelse forutsettes det etablert boliger med tilhørende funksjoner som veg, vann og avløp, kraftforsyning, grønnstruktur, evt offentlig og privat tjenesteyting som skole, barnehage med mer. Fordeling mellom de ulike funksjonene gjøres på reguleringsplannivå Plankrav og utnyttelsesgrad Boligtyper I planen skilles mellom tre typer boliger: a) Tradisjonelle eneboliger med èn hovedleilighet, og èn bileilighet. Alternativt kan inntil to hybler godkjennes i stedet for bileilighet. a) Nye boligområder i planen I vedlegg 2 finnes oversikt over nye (samt ikke utbygde) boligområder. Her angis det også plankravstype (område- eller detaljplan), fordeling av boligtyper samt særskilte bestemmelser/merknader for enkelte felt. Antall boenheter som angis i vedlegg 2 er å regne som foreløpige anslag, og kan endres som følge av vurderinger/innspill på reguleringsplannivå. Hensiktsmessig plankravstype gjelder som utgangspunkt, men skal drøftes nærmere på oppstartsmøtet i forhold til det konkrete utbyggingsprosjektet. For definisjon av boligtyper se retningslinjene. b) Rekkehus (herunder også eneboliger i rekke, vertikaldelte og horisontaldelte boliger mm) c) Blokkbebyggelse (Leilighetsbygg i minimum 2-3 etg) Eneboligfortetting er bedre enn ingen fortetting, men i de mest sentrale delene av byen bør det legges til rette for høyere utnytting av fortettingspotensialet (rekkehus, vertikaldelt bolig, generasjonsbolig med mer)- der det ligger til rette for det. b) Boligområder i Hjemmeluft For boligområdene Saraveien nord, Skogstadveien og Øverbygdveien forutsettes det utarbeidet en samlet områdeplan. Ny bebyggelse forutsettes å underordne seg verdensarvområdet i Hjemmeluft, og ikke virke visuelt forstyrrende eller skjemmende. Nødvendige byggegrenser, høyderestriksjoner med mer fastsettes i samråd med kulturminnemyndighetene i områdeplanprosessen. Jf også pkt c) Variasjon i leilighetstyper I konsentrerte boligprosjekter skal det sikres bred variasjon i leilighetstype-/størrelse. Boligtyper i by, nærområde og distrikt En grovfordeling mellom eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse på de enkelte felt er vist i vedlegg 2, og er retningsgivende for reguleringsplanleggingen. Totalt sett i arealdelen bør det tilstrebes følgende prosentvise fordeling på ulike boligtyper: Blokkleil Rekkehus Eneboliger Alta by Nærområde (0) Distrikt (0) (0) 100 Jf pbl 11-9, pkt 1 og 5 18

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013 LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Plan og utbygging, 13. februar 2013 Godkjent 27.mars 2014 INNHOLD DEL I: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK... 6 DEL II: GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 08.10.13 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 14-5 - Revisjon Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 8.1.1 IN NHOLD 1. OM KOMMUNEDELPLANEN...... 1.1 Generelt...... 1. Planens utstrekning, juridiske virkning

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Del 2: Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 09.05.2012 Innhold Generelt... 3 1 Generelle krav... 3 1.1 Tiltak som

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr.

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. 4859/11 Arkiv 141 Dato: 30.03.2011 Vedtatt i kommunestyret 26.05.2011 sak 27/11 INNHOLD 1. INNLEDNING

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer